DMC management consulting, sro

Komentáře

Transkript

DMC management consulting, sro
DMC
management
consulting, s.r.o.
Press kit
Obsah
Obsah ___________________________________________________ 2
1. DMC management consulting _____________________________ 3
1.1 Jitka Tejnorová _______________________________________________ 3
1.2 Markéta Šimáková _____________________________________________ 3
2. Produkty _______________________________________________ 4
2.1 HR outsourcing _______________________________________________ 4
2.2 Náborové projekty_____________________________________________ 4
2.3 Assessment centra ____________________________________________ 5
2.4 AC Hummer __________________________________________________ 5
2.5 FunnelMind __________________________________________________ 5
2.6 TWI (Training Within Industry) ___________________________________ 6
2.7 Outplacement ________________________________________________ 6
2.8 Vzdělávací programy __________________________________________ 7
2.8.1 Vzdělávání zaměstnanců _________________________________________________ 7
2.8.2 One to one coaching _____________________________________________________ 7
2.8.3 B2B management academy _______________________________________________ 7
2.8.4 Výchova mistrů v Čechách ________________________________________________ 7
2.8.5 Obchodní dovednosti ____________________________________________________ 8
2.8.6 Interview skills __________________________________________________________ 8
2.8.7 HR Academy ____________________________________________________________ 8
2.8.8 Train the trainer _________________________________________________________ 8
2.9 Otevřené kurzy _______________________________________________ 8
2.10 Speciální projekty ____________________________________________ 8
3. CSR aktivity ___________________________________________ 11
Stance Communications
Salvátorská 931/8
110 00, Praha 1
tel.: 224 810 809
www.stance.cz
DMC management consulting s.r.o.
Tovačovského 1166/4
130 00, Praha 3
tel.: 225 384 850, 852
www.dmc-cz.com
-2-
1. DMC management consulting
DMC management consulting, s.r.o., je společnost zaměřená na řešení speciálních projektů
v oblasti řízení lidských zdrojů a řízení v krizi. Působí na českém trhu od roku 2002. Zaměřuje se na
společnosti, které procházejí změnami v organizační struktuře, managementu, rozšiřují nebo utlumují
své obchodních aktivity. Je 100% českou společností se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě,
partnerkami společnosti jsou Jitka Tejnorová a Markéta Šimáková.
DMC nabízí široké spektrum zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů, individuální přístup
a řešení na klíč plně odpovídající požadavkům a potřebám klienta. DMC má zkušenosti z projektů
z oblasti výrobních společností, finančních institucí, FMCG, retailu, farmacii – a to jak v České
republice, tak i v zemích střední a východní Evropy.
1.1 Jitka Tejnorová
partnerka společnosti a manažerka vzdělávacích a konzultačních projektů
Jitka Tejnorová působí v oblasti lidských zdrojů již od roku 1994. Ve společnosti DMC management
consulting, s.r.o., pracuje od roku 2004.
První profesní zkušenosti získala jako Compensation & Benefits specialist ve
společnosti R.J.Reynolds Tobacco, spol. s.r.o., a dále jako konzultantka ve
společnosti Accord Group Ceska, s.r.o. V letech 1999 až 2004 působila jako HR
manažerka společnosti PPF, a.s., a od roku 2000 do 2002 byla členkou
představenstva Home Credit, a.s.
1.2 Markéta Šimáková
partnerka společnosti a executive director společnosti
Markéta Šimáková pracuje v poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů od
roku 1997. Od roku 2002 je spolumajitelkou společnosti DMC management
consulting, s.r.o.
V letech 1997 až 2002 působila ve společnosti Accord Group Ceska, s.r.o., jako
researcher a konzultanta pro výrobní divize. Od roku 1999 pracovala na pozici
vedoucí dceřiné společnosti Solutions HR Specialists, s.r.o., kde se zabývala
speciálními projekty v rámci outsourcingových služeb v oblasti lidských zdrojů ve výrobních
společnostech. Na své současné pozici se i nadále věnuje outsourcingu služeb HR, řídila také
rozjezdy „green field“ projektů a další outsourcingové projekty ve výrobní sféře.
Stance Communications
Salvátorská 931/8
110 00, Praha 1
tel.: 224 810 809
www.stance.cz
DMC management consulting s.r.o.
Tovačovského 1166/4
130 00, Praha 3
tel.: 225 384 850, 852
www.dmc-cz.com
-3-
2. Produkty
„Chceme, abychom i nadále dobré jméno naší společnosti, které jsme získali svou odborností
a kvalitou služeb, neustále udržovali v podvědomí našich zákazníků.“
Dlouhodobým a trvalým cílem DMC management consulting, s.r.o., je poskytování kvalitních služeb,
které budou v plné míře uspokojovat široký okruh zákazníků s důrazem na jakost a kvalitu
poskytovaných služeb. Již od založení společnosti DMC management consulting, s.r.o., v roce 2002
pečlivě dbá na dodržování jakosti a i nadále chce v tomto nastaveném trendu pokračovat a vytvářet
tak veškeré předpoklady pro zavedený systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO
9001:2001.
Mezi stěžejní produkty, které DMC nabízí, patří krizový management, HR outsourcing, náborové
projekty, assessment & development centra, AC Hummer, vzdělávací programy a školení,
personální procesy a outplacement.
2.1 HR outsourcing
Jedná se o servis v jakékoli oblasti řízení lidských zdrojů, kdy DMC
přebírá odpovědnost za nastavení a řízení lidských zdrojů u klienta,
včetně běžné operativní a administrativní činnosti. Outsourcing je
vhodný převážně pro společnosti, kde by stavba vlastního
personálního oddělení byla finančně a časově náročná, do společností, které se ocitnou bez HR
manažera. Vhodné využití outsourcingu je také u společností, které vstupují na trh a potřebují rychle a
kvalitně zavést HR procesy a zároveň nabrat a proškolit vhodný tým.
2.2 Náborové projekty
Zpracování návrhu procesu náboru a dokumentů souvisejících
s náborem jako jsou: pracovní profily, dopisy uchazečům,
grafické zpracování prezentace společnosti (inzerce, web
prezentace, prezentace na vysokých školách atp.). Vyhledání
vhodných zdrojů pro efektivní nábor. Zajištění seznamu
vhodných
personálních
agentur,
dohodnutí
výhodných
podmínek spolupráce, zpracování pravidel pro interní výběrová
řízení. DMC zavede systém hodnocení uchazečů, proškolí manažery ve vedení pohovorů, zavede pro
klienta databázi uchazečů a proškolí tým klienta ve správě této databáze.
Stance Communications
Salvátorská 931/8
110 00, Praha 1
tel.: 224 810 809
www.stance.cz
DMC management consulting s.r.o.
Tovačovského 1166/4
130 00, Praha 3
tel.: 225 384 850, 852
www.dmc-cz.com
-4-
2.3 Assessment centra
Assessment centrum je hodnocení větší skupiny lidí (uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci) pomocí
speciálně sestavených testů a modelových situací. Assessment centra je možné použít pro různé
skupiny lidí a s různým cílem:
Nábor nových zaměstnanců – od dělnických profesí přes absolventy SŠ a VŠ po střední
management.
Hodnocení zaměstnanců u nových akvizic nebo při plánovaném propouštění.
Team building – speciální AC zaměřené na posílení týmového ducha stávajících
zaměstnanců.
Součást manažerského školení a management auditu.
2.4 AC Hummer
Strategická simulace výroby pro manažery a technické pozice a technické testy pro vysoce
specializované pozice. AC Hummer obsahuje:
Osobnostní testy zaměřené na kvalitu, koncentraci, odolnost proti stresu, řešení
problémových situací.
Týmové
hry
zaměřené
na
schopnost
spolupráce
a komunikace, organizační schopnosti, dodržování instrukcí
a metodik, vůdcovství (u tým leaderů).
Testy manuální zručnosti - technicky velmi kvalitní produkt
zaměřený na montáž poměrně složitého modelu automobilu
Hummer za použití skutečné výkresové dokumentace.
Odborné testy v oblasti technologií, kvality, konstrukce
a elektra.
2.5 FunnelMind
FunnelMind je nová funkční metoda pro zvýšení efektivity vzdělávacích
projektů a podporu změn a inovací ve společnosti.
Identifikuje příčiny problémů ve společnosti, na jejichž základě je následně zvolen vhodný
vzdělávací program či program změn
Maximalizuje utřídění a zavádění nově získaných poznatků do praxe
Stance Communications
Salvátorská 931/8
110 00, Praha 1
tel.: 224 810 809
www.stance.cz
DMC management consulting s.r.o.
Tovačovského 1166/4
130 00, Praha 3
tel.: 225 384 850, 852
www.dmc-cz.com
-5-
Čerpá z ověřených vzdělávacích nástrojů (koučink, týmový koučink, interaktivní a projektivní
techniky, modelové situace atp.), je výsledkem dlouhodobé spolupráce společností DMC
management consulting, s.r.o. a YELLOW POINT, spol. s.r.o.
Více na www.funnelmind.cz
2.6 TWI (Training Within Industry)
DMC managment consulting je jediná vzdělávací společnost v ČR, která má trenéry certifikované ke
školení této metody Institutem TWI v USA pro region střední a východní Evropy. TWI je vysoce
efektivní vzdělávací metoda, která implementuje základní zeštíhlující standardy přímo v provozu
klienta. Program je součástí Toyota Production System (TPS) a vede zaměstnance ke standardizaci
TPS metod, implementuje je do běžné praxe a učí vedoucí pracovníky jejich využití.
TWI metoda obsahuje čtyři moduly:
Job Instruction - modul pro vedoucí pracovníky, jak správně předávat instrukce a zaškolovat
ve standardních pracovních operacích tak, aby pracovníci pracovali správně, bezpečně a
svědomitě
Job Relations – modul trénuje základy pozitivních vztahů mezi zaměstnanci, jak zlepšovat
spolupráci s ostatními pracovníky, řeší role vedoucího, vztahy na pracovišti a týmovou
spolupráci
Job Methods - praktické využití Lean a dalších zlepšovacích metod v běžné praxi – modul
řeší, jak lépe využívat materiálu, strojů a lidských zdrojů
Job Safety – doplňkový modul zaměřený na bezpečnostní zásady jako součást pracovních
postupů – modul školí vedoucí pracovníky, jak analyzovat příčiny nehod a zranění na
pracovišti a vést jejich podřízené, jak jim předcházet
TWI také nabízí modul pro trenéry a školitele Train The Trainer
2.7 Outplacement
Outplacement je řízení procesu hromadného propouštění. Zajištění efektivní cesty a dobrého jména
společnosti je v procesu odchodu zaměstnanců velmi složité. Velkou většinu reakcí ovlivňují emoce,
spory s odbory a nežádoucí medializace, což může mít negativní důsledky pro další fungování
společnosti.
DMC nabízí řízení procesu odchodu zaměstnanců profesionálně a v
mezích „neutrálního“ PR. DMC pracuje s propouštěnými zaměstnanci –
stává se pro ně rádcem a průvodcem při hledání nového zaměstnání,
podporuje zaměstnance po stránce psychické a lidské, zároveň
Stance Communications
Salvátorská 931/8
110 00, Praha 1
tel.: 224 810 809
www.stance.cz
DMC management consulting s.r.o.
Tovačovského 1166/4
130 00, Praha 3
tel.: 225 384 850, 852
www.dmc-cz.com
-6-
komunikuje s okolními společnostmi a regionálními úřady práce, čímž mapuje nabídky na lokálním
pracovním trhu. Svou nezávislostí a profesionalitou si získává důvěru zaměstnanců i okolních
partnerů. DMC proškolí manažery v komunikaci se zaměstnanci v době krize, stane se jim podporou
v době sdělování špatných zpráv.
2.8 Vzdělávací programy
2.8.1 Vzdělávání zaměstnanců
DMC připraví pro klienta ve spolupráci s liniovým managementem plán rozvoje a vzdělávací plán.
Vytvoří dlouhodobou koncepci vzdělávání ve společnostech, zajistí vhodnou interní komunikaci
a podporu programu u zaměstnanců. Pomůže klientům zpracovat žádost o granty EU zaměřené na
vzdělávání zaměstnanců.
2.8.2 One to one coaching
Efektivní způsob individuálního programu rozvoje pro vedoucí pracovníky. One-to-one coaching je
moderní metoda zaměřená na rozvoj určitých znalostí a dovedností vedená na bázi tematických
setkání manažera a tzv. business kouče. Koučing je zároveň jednou z variant, jak vychovat vlastního
personálního manažera – personální tým a zároveň zajistit funkčnost řízení lidských zdrojů ve
společnosti.
2.8.3 B2B management academy
Program zaměřený na rozvoj manažerských dovedností.
B2B manažerská akademie
Role manažera
Manažerské rozhovory I, II
Manažerské styly
Manažerské vyjednávání
Time management, Stress management
Prezentační dovednosti
Lean management – základy štíhlého procesu a výroby
Strategický management
Krizový management
Marketingový mix
Pracovně právní minimum pro manažery
HR minimum pro manažery
2.8.4 Výchova mistrů v Čechách
Stance Communications
Salvátorská 931/8
110 00, Praha 1
tel.: 224 810 809
www.stance.cz
DMC management consulting s.r.o.
Tovačovského 1166/4
130 00, Praha 3
tel.: 225 384 850, 852
www.dmc-cz.com
-7-
Program zaměřený na mistry – vedoucí menších skupin.
Výchova mistrů v Čechách
Komunikace a konflikty
Vedení lidí a efektivní instrukce
Týmová spolupráce & LEAN management
Interview skills pro mistry
Personalistika pro mistry v praxi (zákoník práce)
Lean management - základy štíhlého procesu a výroby
Pracovní právo – základní minimum v praxi pro mistry
2.8.5 Obchodní dovednosti
Prodej po telefonu
Profesionální obchodník I, II
Zákaznický přístup
Prezentační dovednosti pro obchodníky
2.8.6 Interview skills
Efektivní pohovor
Assessment centra
2.8.7 HR Academy
Vstup do řízení lidských zdrojů
Pracovní pozice – náplň a hodnocení
Nábor zaměstnanců
Vzdělávací programy
Motivace zaměstnanců
Personalistika v praxi
2.8.8 Train the trainer
3T - Train the trainer
Jaký jsem trenér
Prezentační dovednosti
Ukázka školení + hodnocení programu
2.9 Otevřené kurzy
Všechna výše uvedená školení DMC nabízí také formou VEŘEJNÝCH OTEVŘENÝCH KURZŮ.
2.10 Speciální projekty
Stance Communications
Salvátorská 931/8
110 00, Praha 1
tel.: 224 810 809
www.stance.cz
DMC management consulting s.r.o.
Tovačovského 1166/4
130 00, Praha 3
tel.: 225 384 850, 852
www.dmc-cz.com
-8-
Outdoorové aktivity a zaměstnanecké workshopy, audit a zavádění personálních procesů,
management audit, hodnocení zaměstnanců, odměňování, krizový management.
J.O.B.:
J = job description – pracovní náplně, audit činností v celé společnosti či jednotlivých odděleních
O = organization – organizační struktura, audit organizace práce, procesní audit
B = bands – hodnocení pracovních funkcí s cílem narovnání mzdových systémů, motivačních
systémů.
Program J.O.B. je zaměřen na audit pracovních funkcí a činností uvnitř společnosti. Má za cíl hledat
rezervy pro zvýšení produktivity práce a efektivní organizace práce.
SOVA:
Program je zaměřen na zvýšení efektivity odměňování a motivace zaměstnanců. Zkušení konzultanti
v oblasti „Compensation & Benefits” zpracují pro klienta analýzu
interních systémů v souladu s funkčními místy ve společnosti (program
může mít zároveň návaznost na projekt J.O.B), díky pohovorům se
zaměstnanci navrhne efektivní systém odměňování, doporučí motivační
prvky (pro zlepšení docházky, pro zvýšení výkonnosti atp.). Na program
navíc navazují školení pro vedoucí pracovníky – např. pohovor po
návratu z nemoci, hodnotící pohovory atp.
Kdy je vhodné využít program SOVA:
Společnost plánuje snížení mzdových nákladů
Společnost nemá funkční systém odměňování a motivace
Společnost očekává od svých zaměstnanců vyšší výkony a hledá nové motivační cesty
PARNÍK – program interní komunikace:
Program je zaměřen na zlepšení interní komunikace ve společnostech, týmech i mezi různými týmy.
Mottem programu je „všichni na jedné lodi“, cílem programu je zlepšit spolupráci a komunikaci mezi
členy různých týmů na různých pracovních pozicích. Parník přináší společnosti odpovědi na otázky:
kde nám vázne komunikace, proč spolu lidé nespolupracují, co potřebují naši zaměstnanci pro lepší
komunikaci. Program je obvykle zároveň spojen se základním školením komunikačních dovedností,
které podpoří zájem zaměstnanců o změnu.
Kdy je vhodné využít program PARNÍK:
Společnost prochází změnami, které je nutné efektivně a pozitivně komunikovat dovnitř
společnosti
Spolupráce mezi lidmi/týmy začíná váznout, často se objevuje nedorozumění, snižuje se
výrazně motivace zaměstnanců
Stance Communications
Salvátorská 931/8
110 00, Praha 1
tel.: 224 810 809
www.stance.cz
DMC management consulting s.r.o.
Tovačovského 1166/4
130 00, Praha 3
tel.: 225 384 850, 852
www.dmc-cz.com
-9-
Vytváří se nový tým, kde je nutné nastavit komunikační standardy a rychle podpořit týmovou
spolupráci
Koncepce programu PARNÍK:
Řízené Workshopy
Team buildingové aktivity
Školení komunikačních strategií
Výstupy z programu PARNÍK:
Akční plán změn vytvořený přímo účastníky
Návrhy na změny systémů, organizace práce či komunikačních toků
Návrhy na další rozvoj účastníků nebo rozvojový plán pro celou společnost
Stance Communications
Salvátorská 931/8
110 00, Praha 1
tel.: 224 810 809
www.stance.cz
DMC management consulting s.r.o.
Tovačovského 1166/4
130 00, Praha 3
tel.: 225 384 850, 852
www.dmc-cz.com
- 10 -
3. CSR aktivity
Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit Kaňka, o. s., již sedm let pracuje
v Táboře a jeho blízkém okolí s dětmi a mládeží s postižením a s dětmi zdravými. Centrum Kaňka
v současnosti jako jediné v Táboře a jeho blízkém okolí poskytuje odlehčovací služby dětem
s postižením už v předškolním věku. Integrované volnočasové aktivity formou kroužků probíhají třetím
rokem a zájem o ně stále převyšuje kapacitní možnosti, i po rozšíření prostor centra. Odborné terapie
vede Kaňka jak individuálně, tak skupinově. Nově vybudovaná pracovna muzikoterapie svým
vybavením odpovídá špičkové úrovni specializovaného pracoviště. Jedna z priorit v péči o děti je raná
péče, která je tak trochu "popelkou" v chápání ucelené rehabilitace. Kaňka ji považuje za "první
pomoc", na které závisí kvalita budoucího života dítěte. Během týdne poskytne Centrum Kaňka své
služby 320 dětem.
V integraci Kaňka nespatřujeme jenom motivační přínos dětem s postižením, ale přirozenou
výchovu dětí zdravých, které budou pomoc slabším považovat za součást svého života.
„To, jak se budou chovat naše děti k nám, záleží na tom, jak je sami vychováme.“
DMC
management
consulting
dlouhodobě
sponzoruje
a podporuje Kaňku o. s. V minulém roce DMC uspořádala
Mikulášskou besídku nejen pro děti, na které se dražily obrazy
namalované dětmi z Kaňky. Za vydražené peníze si pak Kaňka
mohla dopřát nové zařízení a přestavbu místnosti pro děti.
Každoročně si také DMC nechává vyrábět od dětí z Kaňky
vánoční dárečky pro klienty a také namalovat podklady pro
vánoční přáníčka.
Stance Communications
Salvátorská 931/8
110 00, Praha 1
tel.: 224 810 809
www.stance.cz
DMC management consulting s.r.o.
Tovačovského 1166/4
130 00, Praha 3
tel.: 225 384 850, 852
www.dmc-cz.com
- 11 -

Podobné dokumenty