Výroční zpráva 2002 - Česká bankovní asociace

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2002 - Česká bankovní asociace
ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ
ASOCIACE | REPORT OF THE CZECH
BANKING ASSOCIATION
ČERVEN | 2002 | JUNE
0
1
2
Úvodní slovo prezidenta
2
President's Foreword
4
8
Vznik a začátky bankovní asociace
Vývoj reglementace bankovní sféry ČR
4
Origin and Beginnings of the Banking
Association
v roce 2001—2002
8
Developments in the Legal Framework of the
Czech Banking Sector 2001—2002
ČINNOST ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE
V OBDOBÍ 2001—2002
14
Úvodní slovo generálního tajemníka
16
30
Průřez činností asociace
Zpráva dozorčního výboru
ACTIVITIES OF THE CZECH BANKING
ASSOCIATION 2001—2002
14
16
Secretary General's Foreword
Czech Banking Association (CBA) Review
of Activities
Statement of the Supervisory Board
ORGANIZACE A STRUKTURA ČESKÉ BANKOVNÍ
ASOCIACE
30
33
34
Organizační schéma
Složení orgánů České bankovní asociace
ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE CZECH
36
Přehled odborných komisí České bankovní
asociace
33
34
36
PŘEHLEDY ČLENŮ ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE
39
42
52
Seznam členů
Přehled členů
Kontaktní údaje
BANKING ASSOCIATION
Organizational Chart
Bodies of the Czech Banking Association
Commissions of the Czech Banking Association
MEMBERS OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION
39
42
List of Members
Survey of Members
52
Contact Information
Úvodní slovo prezidenta
President's Foreword
Český bankovní sektor již
funguje ve standardním
Czech banking sector has been already operating in
a standard and transparent environment and the new
a transparentním prostředí
a noví vlastníci v bankách
se rozhodným způsobem ujali
owners assumed their management powers in banks in
a decisive manner. Bank activities have been conducted in
a way, common in the OECD countries and only the
jejich správy. Bankovní
činnosti jsou vykonávány
způsobem obvyklým v zemích
OECD a licence si podržely jen
ty subjekty, které vykonávají
klasické bankovní funkce —
tato výrazně pozitivní změna
se již promítla nejen ve stabilitě bank, ale v jejich výkonnosti.
Korelace mezi pozitivním vývojem dynamiky české
ekonomiky a stabilně fungujícím bankovním sektorem
je zřejmá. V této souvislosti není podle mého názoru
nadsazený závěr, že na oživení hospodářského růstu měla
a má svůj vliv zlepšující se kvalita fungování bankovnictví,
tvořící „páteř“ českého finančního trhu.
Česká bankovní asociace nyní reprezentuje ozdravený,
efektivní a konsolidovaný bankovní sektor. Od poloviny
subjects, performing classical banking functions, retained
their banking licences. This markedly positive change has
been reflected not only in the stability of banks, but in
their efficiency as well.
There is a clear correlation between positive developments
in the Czech economy and a stable banking sector. In this
respect there is — in my view — no exaggeration in
concluding, that an improved functionality of the banking
sector, constituting a backbone of the Czech financial
market, did have and continues to have its influence on the
recovery of economic growth.
Czech banking association represents now a recovered,
effective and consolidated banking sector. A distinctive
concentration process in the sector took place from
the mid-1990's with a series of mergers, amalgamations
and winding-up of some banks. The number of banks
90. let probíhal zřetelný proces koncentrace bank, došlo
(including branches of foreign banks, building savings
k celé řadě fúzí a k odchodu bank z odvětví. Počet
banks and other specialised banks) culminated in the year
bankovních subjektů (tj. včetně poboček zahraničních bank, 1995, when there were 55 banks in the Czech Republic.
stavebních spořitelen a dalších specializovaných bank)
Now there are 37 banks in the market.
dosáhl své kulminace v roce 1995, kdy jich v ČR působilo
celkem 55 — nyní jich působí 37.
Total assets in the banking sector have been growing
annually by some 10 per cent in recent two—three years,
Bilanční suma bank roste již dva—tři roky až o 10 % ročně,
výrazně se snížil objem klasifikovaných úvěrů a bankovní
the volume of classified credits decreased markedly and the
banking sector is going to be profit-making for the third
sektor bude letos již třetím rokem ziskový. Čistý zisk
consecutive year. Net profit to own capital ratio was 13 per
k vlastnímu kapitálu činil v roce 2001 cca 13 %, takže
se začíná přibližovat obvyklému evropskému standardu.
cent in 2001, approaching thus a common European
standard. Growing capital adequacy ratio, exceeding
O dosažené stabilitě celého bankovního sektoru svědčí
currently twice the 8 per cent minimum obligatory
i rostoucí průměrná kapitálová přiměřenost, která
přesahuje dvojnásobně povinné 8% minimum.
requirement, also testifies to stability achieved by whole
banking sector.
2
3
V této souvislosti lze s trochou nadsázky konstatovat,
In this regard and with a slight exaggeration it might be
že banky úspěšně přežily jak čtrnáct novel zákona o bankách stated, that banks survived prosperously both fourteen
od roku 1992, tak doznívající tzv. legislativní smršť,
amendments to the Law on banks since 1992 and
převádějící více či méně úspěšně, ale bohužel někdy
a reverberating “storm in legislation”, that transposed
i chaoticky, ac q uis c o m m un autaire do naší legislativy.
more or less successfully and sometimes — to our regrets
Česká bankovní asociace si v posledním období upevnila
silným odborným působením své formálně nezakotvené
postavení v tomto legislativním procesu. Nebyla a není
sice oficiálním legislativním připomínkovým místem, ale
úspěšně se jí dařilo prosazovat oprávněné zájmy a poznatky
bankovního sektoru, a to nejen z vlastních zkušeností, ale
i zprostředkovaných mateřskými bankami v zemích EU či
USA. Narůstající autorita bankovní asociace byla zřejmá
zejména právě v průběhu loňského a v první polovině
letošního roku, kdy byla projednávána a novelizována mimořádně dlouhá řada zákonů upravujících bankovní, finanční
a kapitálovou sféru. Díky výrazně oboustranně zlepšené
komunikaci s orgány legislativy a exekutivy stále více
v diskusích a jednáních převažoval pracovní a odborný ráz.
Neformalizovaný vztah České bankovní asociace s regulátorem — centrální bankou, založený na standardních principech
spolupráce od vrcholové úrovně styků s bankovní radou až
— in a chaotic manner ac q uis c o m m un autaire into our
legal order.
Czech banking association strengthened its formally
unanchored position in the legislative activities by its
strong professional appeal. Though not formally mandated
as an official participant in the legislative process, the
association advocated successfully interests of the banking
community on the basis of its own know-how or utilising
experience, transmitted by Czech branches of the EU or US
banks. The growing professional authority of the association
manifested itself particularly in recent one-and-half years,
when an unusually long series of laws have been either
amended or debated. Thanks to mutually enhanced
communication with legislative and administrative bodies,
businesslike and professional character prevailed in the
discussions and negotiations. A non-formal attitude in
relations between the banking association and the regulator
po konkrétní pracovní kontakty na všech úrovních, se osvědčil — central bank, anchored in standard principles of coi při neobvykle vysokém počtu změn v regulaci sektoru.
operation and extending from the supreme level of contacts
Obraz českého bankovnictví se výrazně změnil a v nové
a stabilizované situaci bankovního sektoru se mění
i priority České bankovní asociace. Vedle pokračujícího
působení v procesu, upravujícím legislativní rámec
působení bank (připomínám jen problémy kapitálového
trhu), budou v popředí zájmu České bankovní asociace
nyní projednávané návrhy Basilejského výboru pro
bankovní dohled a koordinace přípravy implementace
nových pravidel pro kapitálovou přiměřenost.
with the central bank board to the specific working
contacts on all levels, proved valuable even in a situation of
unusually high number of changes in the regulation.
The picture of the Czech banking has changed distinctly
and also the priorities of the association were exposed
to an alteration under a new and stabilised situation of the
sector. Parallel to the continued agility in the field of the
legal framework for banking (let us remind the issues of
capital market) the Czech banking association is going
to focus on currently discussed drafts by the Basel
Committee on Banking Supervision and on co-ordination
of the implementation of the new capital adequacy rules.
P A V E L K A V Á N E K, prezident České bankovní asociace | President of the Czech Banking Association
Vznik a začátky bankovní asociace
Origin and Beginnings of the Banking Association
K 1. 1. 1990 skončila vydáním
bankovních zákonů první část
Promulgation of the new laws on banking on January 1, 1990
concluded the first part of our bank reform. In what shape
naší bankovní reformy. V jaké
podobě šlo naše bankovnictví
do další fáze? Vedle „zbytkové“
entered our banking this new phase? A few commercial
banks, outlined and licensed as universal banks, had been
established alongside a “residual” Czechoslovak State
Státní banky československé,
která nově definovala svou roli
jako centrální banka státu,
vzniklo několik komerčních
bank s charakterem
univerzálních bank. Od počátku
se takto konstruovala a vyvíjela
Komerční banka (na Slovensku Všeobecná úverová banka),
v ostatních bankách byl vývoj nastartován, s větší či menší
mírou tradiční specializace (spořitelny, ČSOB, Investiční
banka). Považuji za správné, že ze začátku byl kladen
důraz na překonání této specializace a faktickou
univerzálnost všech bank. Vedle postupného vyrovnávání
odlišné situace ve vybavení zdroji i zkušeným personálem
považuji za hlavní přínos této konstrukce určitý návyk
na vazbu mezi vytvářením zdrojů a jejich použitím,
sebeuvědomění bank jako plnohodnotných peněžních
ústavů a konečně i vznik nezbytné konkurence mezi
Bank, which newly defined its role as a central bank of the
State. Komerční banka (and Všeobecná úverová banka in
Slovakia) had been formed and had actually developed
in this manner from the very beginning. In other banks this
development also had been started up, with lesser or
greater ingredient of the traditional specialisation (savings
banks, Československá obchodní banka, Investiční banka).
I deem as correct an emphasis, that had been laid from the
very start on overcoming this specialisation and on the
operational universality of all banks. The major contribution
of this concept had been — along with gradual levelling of
chances in the availability of resources and staffs — in
acquiring stronger habitual regard to the linkages between
resources and their allocation, better self-realisation of
banks as full-value financial institutions and in triggering
the inevitable competition among banks.
bankami.
Ustavením komerčních bank vzniklo nové odvětví
commencement of a new commercial banking sector.
A sector very fragile at that time, resting rather on an
identically defined function, than on a real homogeneity.
obchodního bankovnictví. Odvětví zatím velmi křehké,
A feeling of concerns — so far unknown — about other
založené spíš na stejně definovaném poslání bank než
na faktické homogenitě. Pocit dosud nepoznaných obav
banks'competition prevailed over awareness of some
shared interests like tax pattern, optimisation of relations
z konkurence ostatních bank často převládal nad
to the central bank or joint approach to shaping the
uvědoměním si některých společných zájmů jako daňová
konstrukce, optimalizace vztahů k centrální bance
public perception of the nature of commercial banking.
While the re-defined central bank inherited at least
či společné vytváření obecného povědomí veřejnosti
a partial continuity in the staff endowment, technical
o charakteru komerčního bankovnictví. Zatímco nově
definovaná centrální banka měla alespoň nějakou
facilities and traditional anchoring in public
understanding, commercial banks found themselves
částečnou kontinuitu v personálním vybavení, technickém
in a position of new-born, inexperienced, unknown
zabezpečení a tradičním zakotvení v povědomí veřejnosti,
stály komerční banky v pozici nových, nezkušených,
and non co-ordinated institutions, which were only
very slowly and sometimes even unwillingly taken into
Establishment of commercial banks earmarked the
account by the public. In spite of that — I dare to insist —
the renaissance of commercial banking was by far
4
5
neznámých a nekoordinovaných institucí, které veřejnost
brala na vědomí velmi pomalu, ba někdy i neochotně.
Přesto byl — troufám si tvrdit — opětovný vznik
komerčního bankovnictví daleko nejvýznamnějším
přínosem bankovní reformy. Jak pro naprostou novost
a diskontinuitu s minulým vývojem, tak pro jednoznačné
zařazení bankovnictví do tržního modelu ekonomiky.
To byla situace, ve které si už v létě 1990 začali představitelé
bank uvědomovat nutnost koordinovat v řadě otázek
svůj postup a překonat určitou averzi, která pramenila
z nerovnoměrného vybavení hmotnými podmínkami,
zdroji a lidmi. Ze zahraničí se začaly systematicky brát
na vědomí informace o asociacích bank a jejich činnosti.
Pozvolna vznikala představa o tom, jít stejnou cestou
i u nás.
Budiž na tomto místě uvedeno, že velmi významnou
a pozitivní roli v asociačních tendencích svými zkušenostmi
ze zahraničí i osobní invencí hrál tehdejší generální ředitel
Živnobanky Jiří Kunert, který se v polovině roku 1990
stal na období 1990—1992 prvním prezidentem založené
bankovní asociace (ing. Kunert byl pak znovu zvolen
prezidentem asociace v období 1997—2001).
the most relevant contribution of the bank reform.
Both for a complete innovation and discontinuity
with the past development and for a non disputable
in-structuring of banking into the market-oriented
economy model.
This was the situation in the summer 1990, when the
representatives of banks began to be aware of a need
to co-ordinate their steps in a number of issues and to
overcome certain aversion, ensuing from a non equal
endowment with material, technical and personal
resources. Foreign experience and know-how on banking
associations and their activities began to be studied.
Ideas, how to follow a similar path in our country, began
to take shape.
Be underlined at this place, that a very significant and
positive role in the associative tendencies played — thanks
to his foreign experience and personal inspiration — the
general manager of the Živnostenská banka at that time
Mr. Jiří Kunert, who was in mid-year 1990 elected the first
president (for the period 1990—1992) of the newly
established Banking Association (Mr. J. Kunert was later
elected president of the association again for the period
1997—2001.)
Počátky asociace byly velmi neformální. Jejich váha byla
ve vzájemných konzultacích a společném vystupování
představitelů bank vůči partnerům jako ministerstvo
financí a SBČS i vůči veřejnosti. I když tehdejší asociace
The beginnings of the association were very informal.
Its importance was in mutual consultations and in joint
attitudes of the bank representatives vis-a-vis partners
ještě neměla pevnou programovou a organizační kostru,
like Ministry of Finance, Czechoslovak State Bank and
mělo počáteční období její činnosti obrovský význam.
to the public. Though, operating then without any firm
Význam jak pro optimalizaci a vyváženost nově se formujícího programmatic or organisational structure, the “baby-period”
právního prostředí, tak pro vývoj vnímání komerčního
of its activities had an enormous relevance. It was important
bankovnictví v očích ostatních odvětví, která postupně
přestávala vidět v bankách zdroj „přidělování“ peněz
both for an optimisation and balancing of the newly moulded
a brala je jako rovnocenného obchodního partnera. Byl to
banking by other sectors, which step-by-step ceased
to see in banks a mere rationing point for money and started
začátek procesu, který dodnes zcela neskončil.
legal environment and for the perception of commercial
to regard them as equal business partners. This was the
commencement of a process, that did not come to its end
to these days.
Nová fáze vývoje bankovní asociace začala v létě 1992, právě
před deseti lety. Bankovní asociace přijala první stanovy
A new stage of building the banking association opened in
the summer 1992, just a decade ago. The banking association
jako dobrovolného sdružení právnických osob. Vznikly
řádné volené orgány, začal se budovat odborný aparát
asociace, který získal stálé sídlo v centru Prahy, vybavené
approved and adopted its first Statutes, profiling itself as
a voluntary association of legal persons in banking.
A firm structure of elected bodies was established and
jak kancelářskými plochami, tak společenskými prostorami.
a professional secretariat with a permanent seat in the city
centre of Prague, equipped with office and ceremonial
facilities.
Změny v organizaci asociace přinesly nepopiratelný
efekt. Formování společných stanovisek dostalo určitý řád,
vyšší odbornou úroveň i autoritu u adresátů. V tomto
The amendments in the organisation of the banking
období, kdy vznikala řada nových bank, byla aktivita
association brought an undisputed effect. The process of
asociace i zdrojem respektované doktríny komerčního
bankovnictví, obsahu jeho činnosti i rodícího se povědomí
o etice v bankovním podnikání. Rozvoj činnosti asociace
adopting the shared attitudes acquired a firm order, the
professional standards increased and the impact on
addressees as well. At this time, earmarked also as a “baby-
umožnil i bezproblémové zvládnutí nezbytných
organizačních opatření po vzniku samostatných republik,
České a Slovenské. Obě nové asociace v Praze i Bratislavě
boom” period for founding new banks, it were the activities
of the banking association, that served as a source of
respected doctrine of the commercial banking and also as
už mohly stavět na tradici vytvořené ve společném státě
a být od počátku dobrými partnery vznikajícím republikovým
institucím. Myslím, že je třeba ocenit i skutečnost,
že česká i slovenská bankovní asociace odmítly jakékoliv
projevy nevraživosti a naopak vzájemně otevřely své řady
bankám z druhé republiky. Velmi efektivně pokračovaly
i kontakty obou asociací.
a strengthening reminder of the banking business ethics.
Association activities were also helpful in mastering
necessary organisational measures, connected with the
partition of Czechoslovakia into two independent
republics — Czech and Slovak. Both associations —
in Prague and a newly established one in Bratislava — could
build on a tradition, commenced in a common state and to
prove as good partners for freshly arising institutions of
both republics from their very beginnings. Both the Czech
and the Slovak associations avoided any signs of mutual
malevolence and opened their membership to banks of the
other republic. Contacts between both associations
continued very efficiently.
Od 1. 1. 1993 se tedy píše historie samostatné bankovní
asociace v České republice. Přes zachování zásady
dobrovolnosti členství se staly členy všechny bankovní
domy pracující na základě licence České národní banky.
To podstatně zvýšilo autoritu asociace i váhu jejích
stanovisek. Aktivity asociace a výsledky přesahují rámec
této statě a jsou podrobně popsány v tomto i předešlých
ročnících výroční zprávy, stejně jako organizační vývoj
a pohyb členské základny.
The history of an independent and self-contained banking
association in the Czech republic is being written from
January 1, 1993. Though the principle of a non-mandatory
membership has been ever maintained, all bank houses
Není však přesto možné nepřipomenout alespoň některé
with a banking licence, issued by the Czech National Bank
momenty, kde přínos bankovní asociace je nesporný
a rozhodující především v nastartování procesů, které
(i.e. including branches of foreign banks) became
members of the banking association. This naturally
přinesly konečný efekt:
underpinned the authority of the banking association and
§ vytvoření etického kodexu a akcent na jeho respektování its views. Activities of the banking association go beyond
a aplikaci v členských bankách
the limits of this chapter and are described at other places
§ úzký pracovní kontakt s Evropskou bankovní federací
of this and the former editions of the annual report.
6
a podpora integračních procesů
§ prosazování myšlenky souvislosti bankovnictví
s ostatními sektory finančních služeb a podnět
k legislativnímu vyjádření této vazby
Still it is not possible to fail to remind at least some
moments, where the input of the banking association is
indisputable and decisive, particularly in the triggering of
§ rozhodující role v upevňování bankovní bezpečnosti
včetně podpory boje proti praní špinavých peněz
§ prosazení myšlenky systému klientských informací,
proceedings, which brought final positive outcomes:
§ adoption of an ethical “Code of Conduct” and its
implementation in member banks
který po řadě let poznamenaných právními problémy
vyústil v legislativní předpoklady, umožňující vytvoření
§ close working contact with the Banking Federation
of the European Union and a support for the process of
bankovních registrů.
integration
7
Věřím, že i další vývoj dá za pravdu myšlence asociace
bank a že ekonomický a společenský vývoj v naší republice
§ promotion of an idea of the mutual linkage between
banking and other sectors of financial services and
ještě víc přesvědčí všechny banky o užitečnosti
a efektivnosti společného postupu všude tam, kde to
neohrožuje, ale naopak podporuje jejich obchodní zájmy.
incentives for legislative promulgation of these links
§ significant role in strengthening of the bank security
including the support for the prevention against money-
Velmi bych si to přál.
laundering
§ promotion of ideas of the data systems, serving
to an assessment of creditworthiness, that — after years of
efforts to ensure their legal feasibility — resulted into
legislative achievements, which make the bank registries
possible.
I trust, that also the further development will justify the
idea of bank association and that the social and economic
development in our country will even more convincingly
appeal on all banks, proving usefulness and effectiveness
of joint proceedings in all matters, where they support
their business interests. I wish this very strongly.
J A N V E L E K, prezident Bankovní asociace v letech 1992—1996 | President of the Banking Association in years 1992—1996
Vývoj reglementace bankovní sféry ČR v roce 2001—2002
Developments in the Legal Framework of the Czech
Banking Sector 2001—2002
Od července 2001 do června
2002 bylo přijato několik
Several substantial amendments and/or completely new
laws, affecting directly or indirectly the banking sector,
významných novel nebo zcela
were adopted between July 2001 to June 2002:
nových zákonů, dotýkajících se § “harmonisation amendment” to the Law on Banks
přímo či nepřímo bankovního (No. 126/2002 Coll., effective from May 1, 2002)
sektoru:
§ amendment to the Law on the Czech National Bank
§ „harmonizační novela“
(No. 127/2002 Coll., effective from May 1, 2002)
zákona o bankách (zákonem
§ amendment to the Foreign Exchange Act
č. 126/2002 Sb., účinným
(No. 482/2001 Coll., effective from January 1, 2002)
od 1. 5. 2002)
§ Law on credit transfers, electronic payment instruments
§ novela zákona o České
and payment systems (Nos. 124 and 125/2002 Coll.,
národní bance (zákonem
effective from January 1, 2003)
č. 127/2002 Sb., účinným od 1. 5. 2002)
§ Law on Financial Arbiter (No. 229/2002 Coll., effective
§ novela devizového zákona (zákonem č. 482/2001 Sb.,
from January 1, 2003)
účinným od 1. 1. 2002)
§ Law on some conditions of consumer credit
§ zákon o převodech peněžních prostředků,
(No. 321/2001 Coll., effective from January 1, 2002).
elektronických platebních prostředcích a platebních
systémech (tj. zákon o platebním styku) a zákon, kterým
Amendment to the Law on Banks is of key importance.
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
The amendment does not alter the existing essential
o platebním styku — č. 124 a 125/2002 Sb., účinné
regulatory framework for banking — i.e. the regulatory
od 1. 1. 2003
and supervisory role of the central bank, the concept
§ zákon o finančním arbitrovi č. 229/2002 Sb. (účinný
of universal banks, the conditions for establishing banks or
od 1. 1. 2003)
§ zákon o některých podmínkách sjednávání
spotřebitelského úvěru (č. 321/2001 Sb., účinný od 1. 1. 2002).
branches of foreign banks, ownership and control rules,
Klíčový význam má novela zákona o bankách. Novela
nemění dosavadní základní právní rámec bankovnictví —
directives: single banking licence, freedom of establishment,
tj. regulační a dohlížecí roli ústřední banky, koncepci
univerzálních bank, podmínky pro zakládání bank
a poboček zahraničních bank, pravidla pro vlastnictví
a řízení bank, zásady „due diligence“, pravidla bankovní
obezřetnosti atd. Harmonizační novela nicméně zavádí
§ plné přizpůsobení se zásadám bankovních direktiv
EU: jednotnou bankovní licenci, volnost usídlení (banky),
volnost (přeshraničního) poskytování služeb, dohled
mateřskou zemí; vstup těchto opatření v účinnost
je odložen ke dni plného členství České republiky
v Evropské unii
principles of due diligence and prudence in banks etc.
The harmonisation amendment introduces, however:
§ full adjustment to the principles of the EU banking
freedom to provide services, home country supervision;
the entry into force of these provisions is postponed to the
day of full membership of the Czech Republic in the EU
§ the principles of the bank supervision on consolidated
basis
§
an enhancement of the deposit protection scheme,
adjusting it fully to the EU requirements: both local
currency and foreign currency deposits are equally
protected; the compensation ceiling has been elevated
to 25 thousand euro; the obligatory contribution of banks
to the deposit protection fund has been lowered from
0.3 per cent to 0.1 per cent of the annual average amount
of protected deposits, starting with contributions for the
8
9
§ zásady bankovního dohledu na konsolidovaném
základě
year 2002, due in January, 2003; similarly, the contribution
of home building saving banks was reduced from 0.1 per cent
§ zdokonalení systému ochrany vkladů, které jej plně
přizpůsobují požadavkům EU: vklady v tuzemské i cizích
měnách jsou chráněny stejně; strop náhrad byl zvýšen
to 0.05 per cent; the state is fully excluded from the system;
the branches of foreign banks may refer to their homeland
deposit protection schemes, if these offer at least the same
na ekvivalent 25 tisíc eur; povinný příspěvek bank do Fondu
pojištění vkladů byl snížen z 0,3 % na 0,1 % průměrné roční
výše chráněných vkladů, počínaje příspěvky za rok 2002,
splatnými v lednu 2003; obdobně příspěvek stavebních
spořitelen byl snížen z 0,1 % na 0,05 %; stát je ze systému
pojištění vkladů zcela vyloučen; pobočky zahraničních
bank mohou využívat systém ochrany vkladů v zemích jejich
mateřských bank, jestliže tyto systémy nabízejí alespoň
takový stupeň ochrany, jako systém ČR
§ částečné zmírnění zákazu personálního propojení mezi
bankami, zahraničními bankami a finančními institucemi
(za podmínky, že je mezi dotčenými institucemi vztah
kontroly).
level of protection, as the Czech system does
§ partial alleviation of the constraints on personal
interlocks among banks, foreign banks and financial
institutions (under the condition, that there is ownershipcontrol relationship between institutions in question).
The Law on banks also includes rules for liquidation
of bearer savings books — which so far were the only
remaining form of anonymous bank accounts. The
possibility to open these savings accounts was abolished
already by the Law No. 367/2000 Coll. (amendment to the
Civil Code), in force from January 1, 2001. Now, Article III
of the Law on banks determines the expiration date of
bearer savings books on December 31, 2002. The extinctive
prescription time for collecting of savings on these
Zákon o bankách rovněž obsahuje pravidla pro likvidaci
accounts is, however, ten years from the expiration date.
vkladních knížek na doručitele, které jsou jedinou formou Deposits on bearer savings books are not covered by the
přežívání anonymních bankovních účtů. Možnost zakládat deposit protection scheme.
tyto vkladní knížky byla zrušena již zákonem č. 367/2000 Sb.
(novela Občanského zákoníku) s účinností od 1. 1. 2001.
Nyní článek III zákona o bankách stanovil, že vkladové
Finally, the amendment to the Law on banks establishes
rules, enabling the central credit registry of legal persons,
vztahy, založené vkladními knížkami na doručitele, se ruší
ke dni 31. 12. 2002, přičemž nárok vkladatele na výplatu
zůstatku zrušeného vkladu se promlčuje uplynutím deseti
administered by the Czech National Bank and a similar
scheme for natural persons (Czech Credit Bureau), to start
operations and the banks to participate. The amendment
let od tohoto data. Na vklady na vkladních knížkách
na doručitele se nevztahuje systém pojištění pohledávek
z vkladů.
to the Law on the Czech National Bank has been also
motivated by fuller adjustment to the EU legislation on
central banks and provides for a deeper autonomy of the
Konečně, novela zákona o bankách stanoví pravidla,
umožňující zahájit s účastí bank fungování informační
central bank from other supreme bodies of the State.
It recovers full autonomy of the Bank Board in approving
budget of the Czech National Bank, it reconfirms a full
databáze o úvěrech poskytnutých podnikatelským
subjektům, spravované Českou národní bankou (ČNB)
a obdobného systému informací o fyzických osobách.
independence and non-split responsibility of the Czech
National Bank in fulfilment of its central objective —
monetary stability (the CNB is not permitted to accept
and/or request directives from the President, the Parliament,
the Government or any other person in this respect). The
amendment includes also several provisions, qualifying the
Rovněž novela zákona o České národní bance byla
motivována plnějším přizpůsobením se legislativě
Czech National Bank as a part of the European System of
Central Banks in accordance with the respective EU
Evropské unie a zajišťuje větší nezávislost ústřední banky
na jiných vrcholných orgánech státu. Obnovuje plnou
autonomii bankovní rady ČNB při schvalování rozpočtu
Protocol, effective from the day of full accession of the
Czech Republic to the EU.
ČNB, potvrzuje plnou nezávislost a neštěpenou odpovědnost The adoption of an essentially new Law on credit transfers,
electronic payment instruments and payment systems
ČNB při plnění ústředního cíle — měnové stability. ČNB
responds to the requirements of the respective EU
nesmí přijímat a/nebo požadovat v tomto ohledu
directives and recommendations. It introduces minimum
pokyny od prezidenta, parlamentu, vlády či jakékoliv
conditions, sanctioned by the law, as to the maximum time
jiné osoby. Novela zahrnuje rovněž několik opatření,
needed for transfer, responsibility of the institution,
kvalifikujících Českou národní banku jako součást
Evropské soustavy centrálních bank v souladu s příslušným carrying out the transfer, for the delayed and/or failed
transfer etc. Entry into force of the law is envisaged from
protokolem EU, a to s účinností ode dne plného členství
January 1, 2003. A further law, supplementing this one by
ČR v Evropské unii.
an institutional framework, required by the EU rules —
i.e. establishing an authority for the settlement of disputes
Přijetí od základu nového zákona o převodech peněžních
between the payment originator and institution, carrying
prostředků, elektronických platebních prostředcích
a platebních systémech reaguje na požadavky příslušných
směrnic a doporučení EU. Zavádí minimální podmínky,
sankcionované zákonem, pokud jde o časové limity
převodů, odpovědnosti převádějící instituce za zpožděný
či neuskutečněný převod atd. Vstup zákona v účinnost
je stanoven od 1. 1. 2003. Další zákon, kterým je citovaná
úprava doplňována institucionálním rámcem,
požadovaným ze strany EU — tj. ustanovením orgánu
pro vyřizování sporů mezi plátcem a převádějící institucí
a/nebo příjemcem či beneficientem platby a institucí
a způsobu řešení těchto sporů (zákon o finančním
arbitrovi) — byl již rovněž přijat Parlamentem ČR.
out transfer and/or between the payment beneficiary and
the institution (labelled Law on financial arbiter) — was
also adopted by the Parliament (Law No. 229/2002 Coll.).
The Law on some conditions of consumer credit adjusted
the legal rules for this sphere to the requirements of the
respective EU directive — in accordance with the philosophy
of consumer protection. The provisions of this law apply
to consumer credit from 5 thousand to 800 thousand CZK
(approx. 166 euro to 26 thousand euro) and include —
inter alia — minimum standard conditions of a consumercredit contract, transparency rules on the cost (interest)
of consumer credit, supervisory authority etc.
Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského
úvěru také přizpůsobil právní podmínky v této oblasti
požadavkům směrnice EU v souladu s filozofií ochrany
spotřebitele. Týká se úvěrů od 5 tisíc do 800 tisíc CZK
a obsahuje — mimo jiné — minimální standardní podmínky
Some significant novelties in the legal framework
of the banking sector have been introduced by amendments
to the Civil Code and by laws, other than those belonging
to the sphere of financial legislation.
smlouvy o spotřebitelském úvěru, pravidla o průhlednosti
Thus, a centralised registry of pledged chattels has
a jednoznačnosti nákladů na úvěr (zvláště úročení),
dohlížecí orgán atd.
been introduced by an amendment to the Civil Code
No. 367/2000 Coll. and by a further amendment
No. 317/2001 Coll., starting from January 1, 2002.
Některé významné novinky v právním rámci bankovního
sektoru byly zavedeny novelami Občanského zákoníku
a dalšími zákony, nepatřícími do obvyklé sféry finančního
The scheme is operated by the Chamber of Notaries.
The Law on Court Executors (Executory Order), effective
from May 1, 2001 together with the amendments to the
Bankruptcy and Settlements Act and with the Law on Outof-Court Seizures should enhance the creditor position in
Takto byly zavedeny změny režimu zástav na věcech
movitých a centralizovaný rejstřík zástav na věcech movitých the process of realisation of pledges. The legal provisions
concerning pledges were transferred from the Commercial
etc., a to novelou Občanského zákoníku, provedenou
zákonem č. 367/2000 Sb. a zákonem č. 317/2001 Sb. s účinností Code to the Civil Code, as a part of a wider concept to
strengthen the role and the scope of the Civil Code as a
od 1. 1. 2002. Systém je provozován Notářskou komorou,
zákonodárství.
rejstřík sám pak Ministerstvem spravedlnosti ČR.
dominant legal norm, marginally supplemented by the
Commercial Code, governing the business relations
between primarily legal persons.
10
11
Zákon o soudních exekutorech (Exekutorský řád),
účinný od 1. 5. 2001 spolu s novelami zákona o konkurzu
Several other drafts, concerning financial sphere, are
either still in the hands of the Government and debated in
a vyrovnání a zákona o veřejných dražbách by měly zlepšit
postavení zástavního věřitele v procesu realizace zástav.
Zákonná opatření, týkající se zástav, byla přenesena
or waiting for approval by the Parliament. These relate
mostly to the capital market sphere. So in the process of
preparation is a fundamental amendment to the Securities
z Obchodního zákoníku do Občanského zákoníku jakožto
součást širší koncepce posílení role a záběru Občanského
zákoníku jako dominantní právní normy.
Act, Act on Securities Commission and a Draft Bill on
Capital Market Undertakings. The most intensively
discussed issues are the regime of protection of the client
Několik dalších návrhů zákonů, týkajících se finanční
assets, held by securities traders (brokers) — so called
Guarantee Fund, the powers of the Securities Commission,
sféry, je dosud v rukou vlády, event. je diskutováno či čeká
the issue of double surveillance over banks, that are engaged
na přijetí Parlamentem. To se týká především reglementace in securities trading (by the central bank supervision for
kapitálového trhu. V procesu přípravy je tak zásadní novela general banking activities and by the Securities Commission
zákona o cenných papírech, zákon o Komisi pro cenné
papíry a věcný záměr zákona o podnikání na kapitálovém
trhu. Nejvíce diskutovanými otázkami jsou režim ochrany
supervision for activities related to the capital market),
control responsibilities over securities traders, imposed on
banks performing depository duties etc. These circumstances
zákaznických aktiv, svěřených obchodníkům s cennými
papíry (zvláště tzv. Garanční fond), pravomoci Komise
pro cenné papíry, problém dvojího dohledu nad bankami,
zabývajícími se obchodováním s cennými papíry,
kontrolními odpovědnostmi nad obchodníky s cennými
papíry, vkládanými na bankami v souvislosti s funkcí
depozitáře atd. Tyto okolnosti patrně také přispěly k oživení
dřívějších snah vytvořit „střešní“ zákon o finančních
aktivitách (či finančních službách nebo finančním
podnikání).
obviously contributed to the revival of former efforts to
outline and submit an umbrella law on financial activities
(or financial services or financial undertakings ).
A so called Euro-amendment to the Commercial Code —
also in the process of drafting — introduces inter alia the
rule of the Directive 2000/35/ EC on sanctions against
delayed payments in the business transactions.
Harmonizační novela zákona o bankách přinesla zcela
novou kapitolu 8, týkající se dohledu nad bankami
na konsolidovaném základě. Ve znění zákona to znamená
monitorování a regulaci rizik v rámci konsolidovaného
celku, jehož součástí je banka, s cílem snížit rizika pro
The “harmonisation amendment” to the Law on Banks
introduced a completely new Chapter 8, concerning
supervision by the central bank on consolidated basis.
In the wording of the law this means monitoring and
regulation of risk in consolidated entities, a component of
which is a bank, with an objective to reduce risk for the
bank. The essential principles and rules, stipulated in the
Law, are — inter alia:
§ consolidated entity is a group of controlling banks
or a financial holding group or a group of mixed holding
company
§ bank supervision on the consolidated basis is not
banku. Základní definice a pravidla vyjádřená v zákoně,
mimo jiné jsou:
§ konsolidačními celky se rozumí skupina ovládající
supervision over single persons included into the
consolidated entity; consolidated supervision does not
replace the bank supervision over banks on an individual
Tak zvaná euronovela Obchodního zákoníku — rovněž
ve fázi přípravy — by měla mimo jiné zavést pravidla
směrnice 2000/35 ES o sankcích za zpožďování plateb
v obchodních transakcích.
banky nebo skupina finanční holdingové společnosti nebo basis under the Law on Banks or the supervision over financial
skupina smíšené holdingové společnosti
institution under respective provisions of a special law
§ bankovním dohledem na konsolidovaném základě není § central bank performs supervision on the consolidated
dohled nad jednotlivou osobou, tvořící součást
basis in co-operation with the bodies responsible for
konsolidovaného celku; konsolidovaný dohled nenahrazuje supervision over financial institutions in the Czech
bankovní dohled nad bankou na individuálním základě
Republic and with the bodies responsible for supervision
či dohled nad finanční institucí podle zvláštního zákona
over banks and financial institutions in foreign countries
and is entitled to exchange of information with these
bodies; this principle would obviously apply for
non-domestic financial groups
§ ústřední banka provádí dohled na konsolidovaném
základě ve spolupráci s orgány, odpovědnými za dohled
§ persons in control of consolidated entities are subject
to prudential rules
nad finančními institucemi v České republice podle
zvláštních zákonů a s orgány, odpovědnými za dohled
nad bankami a finančními institucemi v cizích zemích
§ persons, included in the consolidated entity, are
subject to the examination and reporting requirements
of the supervision either directly or through person in
a je oprávněna k výměně informací s těmito orgány
§ osoby řídící konsolidované celky jsou podřízeny
pravidlům obezřetného podnikání
control or through the bank, that is a part of the
consolidated entity.
§ osoby, patřící do konsolidovaného celku, jsou
podřízeny posuzování a informačním povinnostem,
prováděným dohledem ČNB.
I V A N A N G E L I S, kancelář České bankovní asociace | Office of the Czech Banking Association
12
13
Činnost České bankovní
asociace v období 2001—2002
Activities of the Czech
Banking Association 2001—2002
Úvodní slovo generálního tajemníka
Secretary General's Foreword
Česká bankovní asociace
reprezentuje celé odvětví
Czech Banking Association (CBA) represents the whole
sector and all banks in the Czech Republic (including
a jejími členy jsou všechny
banky působící v České
republice (až na jeden
branches of foreign banks, except one branch of a minor
foreign bank) are members — 35 full members and
9 associated members as of July 1, 2002. In June, 2002, the
Ve zprávách prezidia pro únorové a červnové shromáždění
členů bylo dokumentováno, že zvolená koncepce
fungování a činnosti České bankovní asociace pro období
uplynulých let byla v zásadě správná a umožnila
prosazování oprávněných zájmů členských bank. Výrazně
k tomu přispělo cíleně zaměřené a koordinované působení
plenary meeting of members elected — for a three-years
term — a new Executive Board, who then appointed a new
President and a Vice-president. Supervisory Board was
elected at the preceding plenary meeting in February, 2002.
The Board activity reports submitted to February and June
plenary meetings of members documented, that the
approved concept of the CBA's functioning and activities
for the period under review have proved principally
correct and permitted promotion of the relevant interests
of member banks. This was strongly supported by
targeted and co-ordinated actions of CBA's bodies and
commissions, which successfully managed to transmit the
influence of the banking community to the whole
legislative process, extending from drafting the bills
governing the financial sphere to their debating and
adopting in the House of Deputies and in the Senate of
the Parliament.
orgánů a odborných komisí, kterým se podařilo zajišťovat
vliv bankovní komunity na celý legislativní proces
od přípravy věcných záměrů zákonů upravujících finanční
The CBA had accomplished necessary prerequisites for its
outward impact: working links with the Czech National
odštěpný závod menší
zahraniční banky) —
k 1. 7. 2002 35 plných členů
a 9 přidružených členů.
Na shromáždění členů
v červnu 2002 bylo na další
tříleté funkční období zvoleno
nové prezidium a návazně nový prezident a viceprezident
asociace, na předcházejícím shromáždění v únoru byl
zvolen nový dozorčí výbor.
sféru až po jejich projednávání v legislativních orgánech,
včetně Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR.
Bank and with central governmental authorities are — with
rare exceptions — on a very good level. The CBA Executive
Board has a regular communication and contact with the
Pro vnější působení České bankovní asociace jsou
vytvořeny potřebné základy: pracovní vztahy s ČNB
a s centrální administrativou — až na určité výjimky —
Bank Board of the Czech National Bank and its members,
with committees, commissions and deputies of the
Parliament and with the Government bodies. CBA
jsou na velmi dobré úrovni. Prezidium má pravidelný styk
a komunikaci s bankovní radou ČNB a jejími členy, s výbory,
komisemi a poslanci Parlamentu a s orgány ústřední
commissions and secretariat foster constructive working
contacts with the Czech National Bank, Ministry of
Finance and further bodies and institutions.
správy. Odborné komise a aparát asociace usilují úspěšně
o konstruktivní pracovní kontakty s ČNB, Ministerstvem
financí ČR a dalšími orgány a institucemi.
14
15
Česká bankovní asociace hodlá navázat na dosavadní
úspěšné působení v zastupování a prosazování společných
CBA intends to link on the past successful achievements in
representing and advocating shared interests of its
zájmů svých členů. Osobně jsem přesvědčen, že k tomu
podstatnou měrou přispějí její odborné orgány
a kancelář, které disponují vysokou odborností potřebnou
members. I am personally convinced, that CBA
professional bodies and the secretariat, who possess high
professional capabilities and qualification for a wide
pro kvalifikovaný přístup k celé problematice bankovnictví spectre of issues and new global tendencies in banking,
a k novým tendencím, které se v odvětví celosvětově
will substantially contribute to these targets.
prosazují.
P E T R Š P A Č E K, generální tajemník České bankovní asociace | Secretary General of the Czech Banking Association
Průřez činností České bankovní asociace
Czech Banking Association (CBA) Review of Activities
Značný rozsah legislativních aktivit, souvisejících
převážně s harmonizací českého právního řádu s právem
Activities of the CBA were strongly influenced by a great
volume of legislative agility, related mostly to harmonisation
zemí EU, výrazně ovlivňoval práci asociace v uplynulém
období. Množství novel i nově připravovaných zákonů,
jejichž přijímání bylo někdy dlouhodobým a dosti
of the Czech legal order with the EU law. A need to
concentrate the CBA potential on the legal affairs — often
complicated by lengthy and uneasy debates and processing
komplikovaným procesem, znamenalo soustředit činnost
na postup legislativních prací, takže v některých obdobích
muselo dočasně ustoupit do pozadí řešení některých
vlastních námětů členských bank.
in legislative bodies — resulted sometimes into an
enforced temporary retreat from the work on topics of our
own, articulated from member banks.
Česká bankovní asociace (ČBA) však souběžně rozvíjela
i další aktivity, které tvoří trvalou součást její práce.
Angažovanost v průběhu přípravy zákonných
a podzákonných norem, ale i ostatní formy činnosti —
koordinace postupů bank a standardizace bankovních
aktivit, informační a osvětové působení, pořádání
odborných seminářů, rozvoj pracovních vztahů
s regulačními orgány a ostatními subjekty finančního trhu
— byly společným rysem činnosti ČBA v dále uváděných
odborných oblastech.
CBA did advance, however, with further activities,
belonging to the constant components of its working
profile. Involvement in the preparation of laws and other
regulatory measures, co-ordination among banks,
standardisation of bank activities, dissemination of knowhow and exchange of information, topical seminars,
up-grading of working contacts with regulatory authorities
and with other participants of the financial market were
commonly applied methods of the CBA's work.
Legal Affairs
Legislativně-právní oblast
CBA concentrated its potential on the spectre of laws,
mentioned in the chapter “Developments in the legal
ČBA svůj potenciál analytický, přesvědčovací a negociační
v legislativní oblasti soustředila na spektrum zákonů,
popsaných v přehledu „Vývoj reglementace bankovní
framework of the Czech banking sector in 2001—2002”,
particularly on the matters, regulated by the law on banks
and by the laws on credit transfers etc. and on financial
sféry“, a to zejména na otázky, upravené zákonem o bankách
arbiter.
a rovněž novými zákony o platebním styku a finančním
arbitrovi.
CBA was involved in several stages — starting with
preparatory work on drafting through official and informal
Působení probíhalo v několika rovinách — od přípravných
prací předkladatelů přes oficiální i neformální připomínková
negotiations with submitters and debates in the Commission
for Financial Law of the Legislative Council of the
řízení, od projednávání v Komisi pro finanční právo
Government to lobbying in both chambers of the Parliament
Legislativní rady vlády až po lobbying v obou komorách
Parlamentu ve prospěch řešení optimálních pro banky
— and acted in favour of solutions optimal for banks and
fully compatible with acquis communautaire in the issues of
a plně kompatibilních s acquis communautaire, a to zvláště § deposit protection scheme and lowering of its cost,
v otázkách
including resistance against efforts to open way for
§ systému pojištění pohledávek z vkladů a jeho menší
eventual use of the resources of this system for covering
nákladnosti pro banky, včetně bránění snahám využít
zdrojů tohoto systému ke krytí dalších rizik finanční sféry
16
17
other risks in the sphere of finance
§ orientace zákonných pravidel, upravujících ochranu
klientů při převodech peněžních prostředků v duchu
příslušné reglementace EU (tj skutečně pro převody
„drobnější“ klientely do 50 tis. eur)
§ prosazení zvláštní úpravy režimu zacházení s osobními
údaji pro banky a pobočky zahraničních bank
§ odstranění problému, založeného ve vládním návrhu
zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského
úvěru a spočívajícího jednak v riziku vytvoření regulérní
možnosti získávat bezúročný revolvingový úvěr, jednak
ve vytvoření dalšího dohlédacího místa nad bankami,
vybaveného průlomem do bankovního tajemství
(obchodní inspekce).
O těchto bodech lze říci, že úsilí ČBA bylo korunováno
úspěchem.
V některých dalších otázkách, založených v jiných než —
v pravém slova smyslu — finančních zákonech se ČBA
rovněž intenzivně angažovala, mimo jiné:
§ v zabránění tomu, aby režim nedobrovolných
mimosoudních dražeb, s nímž banky spojovaly naděje
na vyřešení části pohledávek, zajištěných zástavami,
byl těsně po jeho uzákonění zrušen zákonem o soudních
exekutorech a exekučním řízení
§ v podpoře provozně schůdného a právně přijatelného
režimu vzniku, evidence a průkaznosti zástav na věcech
movitých etc. v souvislosti se zavedením rejstříku zástav
a role notářů při sjednávání a registraci zástav
§
§
orientation of legal measures, regulating credit transfer
and payment systems, on transfers not exceeding
50 thousand euro (in accordance with the EU regulation,
based on protection of “small” client)
§ modification of some rules of the Law on Protection of
Personal Data to specific responsibilities of banks in the
area of financial security
§ removal of some ambivalent provisions, opening
possibility to acquire eventually a “zero-interest” revolving
credit and requiring further break-through into the bank
secrecy in the Consumer Credit Law.
We can say, that the CBA efforts in these issues were
crowned by success.
The CBA was intensively engaged also in several other
matters, emerging from other than strictly financial
legislation parts of the legal environment, like
§ combating with efforts to terminate the regime of
out-of-court seizures, legally introduced soon before and
hoped for as a way, how to resolve the problem of hardly
realisable pledges
§ supporting legally acceptable and operationally
feasible regime of the constitution, registration and
pertinence of pledges on chattels in connection with an
introduction of pledge registry, operated by the Chamber
of Notaries
§ finding an acceptable modus operandi between banks
and court executioners in the sphere of standardising
ve věci dosažení přijatelného modu operandi mezi
and cost-settlement of the data conveyance from banks.
bankami a soudními exekutory ve věci vyžadování
a předávání údajů a účtování a uhrazování věcných nákladů Problems persist in these issues and acceptable solutions
s tím spojených.
were not achieved so far. CBA continues in the
negotiations with respective partners and considers also
V těchto bodech přetrvávají problémy a k uspokojivým
řešením se dospět nepodařilo. ČBA se v těchto směrech
nadále velmi silně angažuje a jedná s příslušnými partnery
(Komorou notářů, Komorou exekutorů) a hledá případná
legislativní řešení.
legislative solutions.
V tradičně širokém spektru se asociace zabývala dalšími
problémy, a to jak jednáním a koordinačními kroky mezi
CBA treated a traditionally wide spectre of other matters
both through co-ordinating actions among banks and with
bankami, tak jednáním s mimobankovními partnery
až po střízlivé mediální působení a osvětovou činnost,
zejména
non-bank partners including also modest media
presentation and educational activities. These matters
concerned particularly
§ znovuoživším problémem určitosti záručních závazků
v zárukách za celní dluh (v režimu globální záruky —
v souvislosti s novelou prováděcí vyhlášky k celnímu zákonu)
§ revived problem of unequivocal determination of
commitment in guaranties, securing customs duty debt in
the system of global guarantee (connected with an
§ v otázce praktického využití možnosti aplikovat systém
pojištění vkladů mateřské země na pobočky zahraničních
amendment to the Customs Act)
§ practical applicability of the homeland deposit
bank a uspořit tak náklady participace na tuzemském
systému — jak ji otevřely poslední novely zákona o bankách
§ v otázkách režimu notářských úschov z hlediska jejich
insurance scheme by branches of foreign banks (linked to
recent amendment to the Law on Banks)
§ selected aspects of the regime of bailments (in financial
úročení a jištění
form), deposited by notaries in banks
§ při interpretaci nové úpravy pojištění pohledávek
§ some interpretative and practical issues, related to the
z vkladů, jednak v ohledu propočtu příspěvků bank do Fondu deposit protection scheme
pojištění vkladů za rok 2001, jednak v ohledu zahrnutí či
nezahrnutí některých titulů do rejstříku jištěných
§ v otázce dostatečnosti zákonné úpravy obrany proti
zneužití peněžních prostředků, procházejících finanční
sférou České republiky, pro účely podpory terorismu.
§ legal tools for combating the risk of misuse of financial
resources for terrorism.
představitelů obou institucí, tak i na úrovni expertní.
V březnu minulého roku byla proto založena Komise
pro bankovní regulaci, jejímž prostřednictvím jsou
banking supervision and to negotiate the regulatory
standards of prudential banking, issued by the Czech
National Bank. Significant positive judgement can be
formulovány názory ČBA na všeobecné otázky metodiky
a výkonu bankovního dohledu a jsou konzultována
a projednávána znění regulačních podzákonných norem
attributed to the developments in the communication
between the CBA and the regulator. CBA opinions and
commentaries are adequately regarded and this fact
připravovaných Českou národní bankou pro obezřetné
podnikání bank. Jako významný a pozitivní lze hodnotit
zejména posun v komunikaci mezi ČBA a regulátorem —
contributes to clarification and up-grading of the initial
drafts. Our endeavours at a systemic move to a less rigid
shape of the banking regulation, justified — in our view —
názorům, stanoviskům a připomínkám ČBA je věnována
vždy odpovídající pozornost a daří se tak vyjasňovat
a napravovat především dílčí problémy a nedostatky, které
by the consolidation of the Czech banking sector, found
so far a lesser response.
CBA was active also in the field of gathering, processing
and providing data surveys on banking and bank
regulation for domestic and foreign partners. Legal
ČBA plnila další úkoly z legislativní oblasti zpracováváním commission was convened with a rich frequency and
a poskytováním — a to rovněž zahraničním a mezinárodním worked also in several its ad hoc sub-commissions.
partnerům — přehledů a informací o reglementaci finanční
sféry ČR. Právní komise zasedala a jednala s bohatou
Banking Regulation
frekvencí a fungovala i v několika svých ad hoc podskupinách
pro některé z výše uvedených problémových oblastí.
Rapid development of new bank products and activities,
the sophistication of regulatory methods in prudential
Bankovní regulace
matters and particularly the preparatory steps to an
implementation of the new capital adequacy concept
Rychlý rozvoj nových bankovních produktů a aktivit
(Basel II) entailed the need of a permanent dialogue
na českém finančním trhu, růst sofistikovanosti metod
between CBA and CNB banking supervision both on the
regulace obezřetného podnikání bank a zejména příprava
top representative and expert levels. This was the reason,
na zavedení nového konceptu kapitálové přiměřenosti
why the CBA Commission for banking regulation was
(Basel II) vyvolaly potřebu trvalého dialogu mezi ČBA
set up in March 2001 to help to formulate CBA views
a bankovním dohledem ČNB jak na úrovni nejvyšších
on general methodological and practical matters of the
bývají v prvních návrzích obsaženy. Méně úspěšné jsou
18
19
prozatím naše snahy o výraznější systémový posun bankovní Underway is a complete re-structuring of the CNB
regulace do obecně méně rigidní polohy, dle našeho
regulatory standards base, technically evoked by so called
názoru již umožněné dosaženým stupněm konsolidace
bankovního sektoru v České republice.
harmonisation amendment to the Law on Banks. In the
first place the essential regulatory documents, like new
prudential rules for consolidated entities and the
V oblasti bankovní regulace dochází postupně k přebudování provisions on bank capital adequacy on individual basis
celé předpisové základny ČNB, technicky umožněné
were debated in detail during several rounds of negotiation.
přijetím tzv. harmonizační novely zákona o bankách.
A full compliance with the requirements of the EU
Detailně a v několika kolech byly projednávány zejména
základní regulační dokumenty, kterými jsou nový návrh
Directives and with the respective recommendations
particularly of the Basle Banking Supervision Committee
can be claimed.
Vyhlášky ČNB, kterou se stanoví pravidla obezřetného
podnikání pro konsolidační celky a navazující návrh
CNB also prepares a new series of mandatory rules for the
Opatření o kapitálové přiměřenosti bank na individuálním management of various types of risks. These rules are
základě. U obou dokumentů již může být deklarován plný
soulad s požadavky předepsanými příslušnými direktivami
EU i požadavky vyplývajícími z příslušných doporučení,
drafted as minimum requirements, that must be fully met
by all banks and adequately applied also by branches of
foreign banks. New draft provision on market risk
zejména Basilejského výboru pro bankovní dohled.
management and on credit risk management have been
attached to the already effective Rules on bank liquidity
management with the envisaged entry into force from
1 January 2003.
ČNB také postupně připravuje novou řadu závazných
opatření k řízení jednotlivých typů rizik. Opatření jsou
konstruována jako „minimální požadavky“, jejichž plná
implementace je povinná pro všechny banky, přiměřeně
pak i pro pobočky zahraničních bank. K již účinnému
Opatření o pravidlech řízení likvidity v bankách se přiřadily
nové návrhy Opatření o řízení tržních rizik a Opatření
o řízení kreditního rizika, které budou účinné od 1. 1. 2003.
Záměrem ČNB je navrhnout v nejbližší době i samostatné
Opatření k řízení operačního rizika.
New Capital Adequacy Concept — Basel II
Preparation of the banking sector for an introduction
of the new capital adequacy scheme has been and will
remain for several forthcoming years the principal
CBA task in the sphere of regulation. Second draft version
of the concept has been discussed and evaluated at joint
CBA and CNB seminars, which resulted into a common
Nový koncept kapitálové přiměřenosti — Basel II
standpoint for the Basel Committee, while a few views,
where the regulator and the banking community differ,
Zvládnutí přípravy bankovního sektoru na zavedení nového were presented separately. CBA and especially the
konceptu kapitálové přiměřenosti je a pro několik dalších Commission for banking regulation devoted major parts
let nepochybně bude nejdůležitějším úkolem ČBA
of their capacities to analyses and studies of relating
v oblasti bankovní regulace. V uplynulém období byla
documents, in the first place to the opinions and
studována a posuzována druhá verze návrhu nového
konceptu kapitálové přiměřenosti formou společných
standpoints of the European Banking Federation (FBE),
IFC and also to those of renowned audit firms.
seminářů ČBA a ČNB, které vyústily do zpracování
společného stanoviska pro Basilejský výbor (v řadě případů
odlišné názory regulátora a bankovní komunity byly
uváděny odděleně). ČBA a zejména Komise pro bankovní
regulaci věnovaly následně značnou část své kapacity
analýzám a studiu dalších souvisejících dokumentů,
především názorům a stanoviskům Evropské bankovní
federace (FBE), International Finance Corporation (IFC)
a renomovaných auditorských firem.
Po změnách v harmonogramu Basel II se hlavní těžiště
práce posunuje do období let 2003—2006, přičemž je
Consequently to alterations in Basel II timetable
the main centre of gravity of the job moves to the period
zřejmé, že vzhledem k rozsahu, závažnosti a obtížnosti
problematiky budou ČBA i jednotlivé banky nuceny
věnovat pracím spojeným s implementací Basel II mnohem
2003—2006. It is obvious, that regarding the scope,
importance and complicacy of the task both the CBA
and banks will have to deploy considerably larger
větší kapacitu, než tomu bylo doposud. Nezbytná je
přitom úzká součinnost bankovní komunity s národním
regulátorem a dalšími zainteresovanými subjekty. ČBA
capacity to the Basel II implementation. CBA therefore
proposed to the CNB a solution in the form of a joint
project, the final and comprehensively defined objective
proto navrhla České národní bance řešení formou
of which would be an implementation of the new capital
společného projektu, jehož finálním, obecně definovaným adequacy concept into full practice. Underway are
cílem je úspěšné zavedení nového konceptu kapitálové
discussions among major expected participants — CBA,
přiměřenosti v České republice. V současné době probíhají CNB and Chamber of Auditors — on the project realisation.
jednání mezi předpokládanými hlavními účastníky
projektu — ČBA, ČNB a Komorou auditorů ČR —
o způsobu, jak projekt efektivně realizovat.
Accounting and Tax Matters
CBA focused its attention to the monitoring of legislative
Účetní a daňová problematika
changes and to the evaluation of their impact on banks —
with a view to efficient and timely response on possible
V účetní a daňové oblasti se pozornost soustředila zejména adverse consequences and with regard to a gradual
na sledování legislativních změn a vyhodnocování jejich
adjustment to the European standards and practices.
dopadů na banky, aby případné negativní důsledky mohly
být včas efektivně ošetřeny a aby byla využita možnost
Reflecting a modification of accounting procedures
k postupnému přibližování se evropským standardům
in the sphere of provisioning and reserves, applied from
a praxi.
1 January 2002, CBA initiated an amendment to the
respective law, aimed at spreading the strong one-off
V návaznosti na změnu účetních postupů v oblasti rezerv
negative impact onto the 2002 tax base in banks into
od 1. 1. 2002 tak ČBA iniciovala novelizaci zákona
several steps. Complicated negotiations between CBA and
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů s cílem
the Ministry of Finance resulted into a draft amendment,
především upravit nakládání s již vytvořenými rezervami
providing for a dispersal of the standard credit-linked
tak, aby nedošlo k velice negativnímu jednorázovému
reserves, accumulated in the past years, gradually in the
dopadu do základu této daně v bankách za rok 2002.
course of the next four years and cancelling at the same
Po složitých, několik měsíců trvajících jednáních, byl
time partial limits for provisions, defined for various
v součinnosti s Ministerstvem financí ČR (MF ČR) a ČNB
categories of classified credits.
zpracován návrh novely zakotvující rozpuštění rezerv
vytvořených v minulých letech ke standardním pohledávkám Mention should be made also of commentaries to
z úvěrů postupně v průběhu 4 let a odstranění dílčích
a voluminous draft of the Tax Order. Debates and
limitů pro tvorbu opravných položek k jednotlivým
negotiations on accounting procedure and on account
kategoriím klasifikovaných pohledávek z úvěrů.
statement standards for banks were comprehensive, too.
Je třeba zmínit zpracování připomínek k rozsáhlému návrhu
The CBA has its permanent share in the activities of the
Daňového řádu; časově a věcně byla rovněž obsažná
Working group for banks of the Commission for regulation
projednávání předlohy a zpracování připomínek k návrhům in accountancy and audit, which is a deliberative body
norem upravujících postupy účtování a účetní závěrku bank. to the Ministry of Finance. Accountancy experts of
Průběžnou činností v pracovní skupině pro banky se ČBA
podílí na aktivitách Komise pro otázky regulace a dalšího
the CBA fully utilise potential of this commission to have
extensive working discussions with top accountancy
professionals and with the Ministry of Finance, dedicated
rozvoje účetnictví a auditu, která je poradním orgánem
ministra financí. Účetní experti ČBA plně využívají
prostoru, který komise vytváří pro vzájemnou pracovní
primarily to the conceptual issues of accountancy rules
in the European context. Membership in this commission
opens also a possibility to regularly take part in the internal
diskusi vrcholných představitelů odborné účetní veřejnosti procedure of commenting newly prepared provisions
a MF ČR, vedenou zejména ke koncepčním otázkám
by the Ministry of Finance.
účetních pravidel v kontextu evropského vývoje.
20
21
Prostřednictvím zastoupení v této komisi je zajišťována
i účast v interních připomínkových řízeních MF ČR k nově
Negotiations on documentary techniques were held
with CNB Statistics and Banking supervision sections
připravovaným vyhláškám.
in a very proper and successful manner. CNB accepted
a number of CBA proposals, that conduce to the
streamlining of documentation and reporting duties
V oblasti výkaznictví proběhla velice korektní a pracovně
úspěšná jednání se sekcí statistiky ČNB a s bankovním
dohledem o úpravách a doplnění bankovního výkaznictví
v roce 2002. ČNB akceptovala řadu připomínek ČBA
of banks.
směřujících k racionalizaci vykazovací povinnosti bank
(sloučení výkazů, úprava předkládacích termínů
zabraňující kumulaci prací v bankách na počátku roku,
brought its positive outcome also in the final formulation
of a new CNB provision, determining minimum
requirements on the data disclosure by banks and branches
Co-operation with the CNB banking regulation section
spolupráce na přípravě formátu nového výkazu rozvahy
of foreign banks. On the initiative of CBA was the initial
pro bankovní dohled s cílem dosáhnout sjednocení formátu proposal substantially reformulated; though in the final
s rozvahou pro MF ČR).
wording the needs of the regulator are regarded, the
Konstruktivní spolupráce se sekcí bankovní regulace ČNB
pozitivně ovlivnila rovněž výsledné znění nového
Opatření ČNB, kterým se stanoví minimální požadavky
na uveřejňování informací bankami a pobočkami
zahraničních bank. Na základě vyjádření ČBA a následného
společného jednání byla původní předloha výrazně
přepracována tak, že výsledné znění respektuje potřebu
regulátora, nicméně oboustranným úsilím a vstřícným
přístupem ČNB se tak podařilo zabránit nepřiměřenému
a neodůvodněnému rozšíření zpracovávaných
a publikovaných informací.
provision avoids inadequate expansion of the required
data.
Consultations and debates on methodological changes
and their impact on bank statistics, on the amendments
to the accountancy rules and on tax legislation are
regularly organised on the expert level of the Commission
for bank economy. A seminar on the value-added tax was
repeatedly held in June 2001 and June 2002 for members of
the Commission with an assistance of experts of the
Ministry of Finance.
Capital Market and Securities
Průběžně v pracovním pořádku a v rámci diskuse expertů
Komise pro ekonomiku bank probíhají konzultace
a projednávání problematiky metodických změn a jejich
dopadů v oblasti bankovní statistiky, novel účetních
předpisů a novel daňové legislativy. Pro členy Komise
pro ekonomiku bank byl v červnu 2001 zorganizován
odborný seminář k problematice DPH, lektorsky
zabezpečený MF ČR. Vzhledem k jeho kladnému hodnocení
CBA involvement in the matters of capital market
regulation belongs to current priorities (21 CBA members
are licensed as securities traders).
The interests of the banking community were promoted by
the participation in and by submitting of proposals on
respective legislation, particularly on the amendment of
a s přihlédnutím k potřebám bank byl seminář pořádán
the Securities Law and on a completely new Law on
opakovaně v červnu 2002.
Collective Investment, which is intended to replace the
existing Law on Investment Companies and Funds
Kapitálový trh a cenné papíry
(proposals concerning status and tasks of securities
Angažovanost ČBA v problematice fungování a regulace
kapitálového trhu patří mezi současné priority v zaměření
depository). CBA further co-operated on the preparation
of a newly proposed Law on financial market undertakings,
which should replace in the future e.g. Securities Law and
její činnosti (licencí obchodníka s cennými papíry
disponuje 21 členů asociace).
Stock Exchange Act. Work on these laws should be
finalised in this year.
Zájmy bankovní komunity byly prosazovány prostřednictvím
participace a předkládáním návrhů v příslušné legislativní
oblasti, zejména při novele zákona o cenných papírech
a při tvorbě zcela nového zákona pro kolektivní
investování, který nahradí stávající zákon o investičních
společnostech a investičních fondech (návrhy týkající se
postavení a úlohy depozitáře) a dále při přípravě nového
zákona o podnikání na kapitálovém trhu, který nahradí
některé stávající zákony (např. zákon o cenných papírech,
Banks are significantly affected by new provisions on the
Guaranty fund of securities traders, to which they had not
o burze cenných papírů apod.). Práce na těchto zákonech
by měly být dokončeny v tomto roce.
contributed so far. CBA proposed to reduce the
calculating base for annual contributions into this fund
from 0.025 per cent to 0.01 per cent of the so called client
V rámci novely zákona o cenných papírech má významný
dopad na banky nová úprava Garančního fondu
obchodníků s cennými papíry, kdy podle předchozí právní
property value. CBA advocated also the principle, that
banks should participate only in a single insurance
(deposit protection) scheme, reserved exclusively for bank
úpravy banky dosud do tohoto fondu prakticky nepřispívaly. subjects or their clients (current Deposit Protection
ČBA uplatnila návrh na snížení nové základny pro odvody Scheme), which would be in accordance with alternatives,
(příspěvky) obchodníků s cennými papíry do tohoto fondu outlined by the 1997 EU Directive on guarantee systems for
z 0,025 % hodnoty tzv. zákaznického majetku na 0,01 %.
investors.
Přitom však ČBA nadále zastává stanovisko, že banky
by se měly podílet pouze na jednom systému pojišťování,
CBA declined to support acceptance of the proposal
který by byl vyhrazen výhradně pro bankovní subjekty resp. to co-finance the Securities Commission by contributions
jejich klienty (dnešní Fond pojištění pohledávek z vkladů), of banks and other capital market participants, which
což by bylo v souladu s možnostmi danými směrnicí EU
z roku 1997 o záručních systémech pro investory.
ČBA nepodpořila přijetí návrhu Komise pro cenné papíry
na její spolufinancování příspěvky od bank a dalších
účastníků kapitálového trhu, které v současných podmínkách
není systémové a naopak podpořila návrhy ČNB
na jednoznačné rozdělení pravomocí v dohledu nad bankami
v oblasti poskytování investičních služeb, kde by se měl
prosadit přechod řady kompetencí na bankovní dohled.
Dále byla projednávána řada podzákonných norem:
například návrhy vyhlášek MF ČR upravujících hlášení
obchodů s investičními instrumenty realizovaných mimo
veřejné trhy, uveřejňování informací o cenách instrumentů
kapitálového trhu, organizaci vnitřního provozu
obchodníka s cennými papíry a jednání obchodníka
s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům.
under current conditions lacks systemic nature, and
supported CNB proposals, concerning clear division of
powers in the supervision over banks, where a number of
competencies should be transferred to the banking
supervision.
A number of by-laws were debated and negotiated, e.g.
draft provisions of the Ministry of Finance, governing the
reporting of deals in investment instruments out of public
markets, public disclosure rules on prices of capital market
instruments, organisation of internal operations by
securities traders and securities traders dealings in relation
to customers.
Tématy, jejichž řešení hodlá ČBA uplatňovat v rámci
finalizace prací na novém zákoně o podnikání
The following topics CBA intends to raise during the
finalisation of the draft bill on financial market
undertakings:
§ elimination of negative effects of double supervision
over banks (by CNB and by the Securities Commission)
§ systemic solution of the customer property protection
(compensatory scheme for investors), now established
na kapitálovém trhu, jsou:
§ odstranění negativních dopadů dvojího dohledu ČNB
a Komise pro cenné papíry nad bankami
in an imperfect shape of the Guarantee Fund of Securities
Traders
§ de-monopolisation of the Securities Centre and
§ systémové řešení pojištění zákaznického majetku
related modification of the evidence and administration
spravovaného obchodníky s cennými papíry (kompenzační of securities (repeated proposals by the CBA on an
schéma pro investory), které představuje v dnešní
introduction of sub-registries and nominee accounts)
nevyhovující podobě Garanční fond obchodníků s cennými
papíry
§ demonopolizace Střediska cenných papírů a s tím
související úpravy evidence a vedení cenných papírů
(opakované návrhy ČBA na zavedení subregistrů resp.
tzv. nominee účtů)
§
problematika závěrečného vyrovnání (close-out netting).
22
23
§
close-out netting matters.
Platební styk
Payment Transfer
V březnu r. 2002 byl přijat nový zákon o platebním
styku, který bude již s účinností od počátku roku 2003
ovlivňovat postupy bank při vnitrostátních převodech
A new Law on credit transfers, electronic payment
instruments and payment systems was adopted in March
2002 and will affect the operations of banks in credit
peněžních prostředků a činnost bank jako rozhodujících
vydavatelů elektronických platebních prostředků.
transfers and as issuers of electronic payment instruments
from the beginning of the year 2003.
ČBA participovala na přípravě zákona od počátečních
fází věcného záměru, nejprve koncepčními stanovisky
k návrhům na řešení otázek mimosoudního urovnání
CBA participated in the preparation of this law from its
very commencement, firstly by conceptual proposals on
the out-of-court settlement of disputes and later by
sporů; v dalších etapách připomínkami k rozsahu nezbytné comments to the scope of necessary regulation and to its
regulace a k jejím základním principům (v nichž plné
basic principles (in which respect a full accord with the
shody s ČNB — u tuzemského platebního styku —
CNB has not been achieved). Favourable achievement has
dosaženo nebylo). Příznivým výsledkem spolupráce je
především nalezení schůdného řešení, respektujícího
podmínky v České republice, pro regulaci oblasti vydávání
been reached in an mutually accorded solution for the
regulation of issuance and use of electronic payment
instruments. CBA aimed at anchoring of the new
a užívání elektronických platebních prostředků. Snahou
ČBA rovněž bylo, aby nově ukládané požadavky byly
v zákoně zakotveny realizovatelným způsobem; nicméně
rozsah nových povinností, které bylo v rámci harmonizace
nezbytné do zákona implementovat, je značný a jejich
zajišťování bude pro banky náročné.
requirements into the law in a practically feasible manner;
nevertheless the scope of new duties, that had to be
incorporated under the harmonisation requirements was
substantial and to meet them would be demanding on
banks.
Pokračující spolupráce s ČNB byla v oblasti platebního
styku zaměřena především na zlepšování služeb pro banky
v rámci mezibankovního zúčtování. ČBA se rovněž
podílela na přípravě vyhlášky ČNB, stanovující postup
devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí.
V nové úpravě byly připomínky komise pro platební styk
akceptovány a dochází tak k určitému zjednodušení
v postupech bank při provádění úhrad. Dále pokračovala
jednání s Ministerstvem financí ČR o přechodu
na elektronickou formu výměny informací mezi bankami
a územními finančními orgány (požadovaných na základě
Continuing co-operation with the CNB in the sphere
of payment transfer was primarily oriented on the
improvement of servicing banks in inter-bank clearing
and settlement. CBA also shared in the preparation
of a CNB Provision, determining the procedures of foreign
exchange places in the transfer of payments to and from
abroad. Certain simplification has been reached for bank
payment transfers. Negotiations continued with the
Ministry of Finance on an introduction of electronic data
transfer between banks and territorial financial (tax)
authorities (linked to the Tax Administration Law).
A data model is currently being prepared, based on
zákona o správě daní). V současné době je připravován
accorded data sets of the most frequent requests, where
datový model vycházející z dohodnuté struktury souborů,
využívaných pro nejfrekventovanější dotazy, u nichž je
the highest productivity gain is assumed.
předpoklad nejvyšších úspor pracnosti.
Expert group for documentary payments was reconstructed
V předchozím roce byla rekonstruována expertní skupina
pro dokumentární platby, která prolnula s Komisí pro
in the past year and intermixed with the Commission
for Banking Technique and Practice, functioning in the
framework of the Czech National Committee of the
bankovní techniku a praxi, fungující v rámci českého
Národního výboru Mezinárodní obchodní komory
(ICC ČR). Prostřednictvím ICC ČR jsou za českou bankovní
komunitu předávány připomínky a stanoviska k dokumentům
International Chamber of Commerce. This serves as a
mediating point for transmitting of comments and views of
the Czech banking community to documents, prepared by
the International Chamber of Commerce in Paris.
připravovaným Mezinárodní obchodní komorou v Paříži,
na jejichž zpracování se zástupci členských bank aktivně
podílejí.
Výměna zkušeností a pracovní diskuse probíhající v rámci
Komise pro platební styk pomáhají identifikovat společné
Exchange of experience and working discussions in the
Commission for payment traffic assist in identification of
problémy bank, které se následně stávají náměty pro další
činnost asociace.
common problems of banks, which consecutively turn to
topics for future activities.
Bankovní a finanční bezpečnost
Banking and Financial Security
Mezi základní úkoly Komise ČBA pro bankovní a finanční
Basic tasks of the CBA Commission for banking and
bezpečnost a její expertní skupiny pro bankovní platební
karty patří prevence bankovní a finanční kriminality
financial security and its Group of experts for bank cards
include prevention against bank and financial criminality
a problematika boje proti legalizaci výnosů z trestné
and the fight against legalisation of proceeds from criminal
činnosti. Vedle tradičních typů a schémat prevence nabyla activities (money laundering prevention). Alongside
po teroristických událostech v USA 11. září m. r. na významu traditional types and patterns of prevention, the sphere
problematika týkající se nebezpečí financování terorismu
related to risks of financing terrorist activities gained
— především z hlediska definování rizikových teritorií
abruptly on importance, following the terrorist attacks in
a subjektů nacházejících se vně Evropského hospodářského the U.S.A. on 11 September 2001, particularly in terms of
prostoru, jejich monitorování, analýz údajů a průběžného
vyhodnocování. Vzájemná spolupráce s českými
i zahraničními orgány probíhala při aktualizaci seznamů
osob a uskupení podezřelých z terorismu, na které
se vztahují sankce ve smyslu Rezolucí Rady bezpečnosti
OSN a sankce přijaté EU.
ČBA se podílela na koordinaci a operativní distribuci
informací členským bankám. Průběžně jsou vydávána
aktuální „Upozornění ČBA“, kterými jsou banky
informovány nejen o subjektech a jejich aktivitách v oblasti
praní peněz na našem finančním trhu, ale i o finančních
podvodech s (padělanými nebo pozměněnými) bankovkami
a ostatními finančními nástroji.
determining risk territories and subjects outside the
European Economic Area, their monitoring, analysing and
evaluating. Czech and foreign authorities established
mutual collaboration in up-dating the lists of persons and
groupings suspect of terrorism, on which sanctions are
imposed under the respective United Nations Security
Council Resolution and under the measures, adopted by
the European Union.
CBA has participated in co-ordination and distribution
of security notes to member banks. “CBA Alerts”
informing banks on subjects and activities involved
in money laundering on the Czech financial markets,
on financial fraud, currency forging etc. are issued
regularly.
Komisí pro bankovní a finanční bezpečnost byla průběžně
sledována příprava a realizace programu zavádění jednotné
evropské měny z hlediska hrozících doprovodných
negativních jevů (možnost zvýšeného přílivu falzifikátů).
V návaznosti na zavádění nové generace peněžních
automatů s kombinovanými funkcemi bylo uspořádáno
Commission for banking and financial security
is continuously monitoring possible security risks and
negative phenomena, accompanying the process of
introduction of the single European currency. A working
seminar topically aimed at security requirements on the
pracovní setkání odborných pracovníků k bezpečnostním
požadavkům, kladeným na tyto technologie.
technologies, linked to the introduction of a new
generation of multi-function ATMs, was held.
Tradičně byl uspořádán ve spolupráci s Ministerstvem financí Fifth seminar on the prevention of the legalisation of
ČR (FAÚ), jednotlivými složkami Policie ČR a zástupci
proceeds of criminal activities was organised traditionally
Nejvyššího soudu již 5. pracovní seminář k problematice
in co-operation with the Ministry of Finance (Financial
postupů na zabránění legalizace výnosů z trestné činnosti,
který má velmi široký a pozitivní ohlas v bankovní
komunitě i u hostů.
24
25
Analytical Section), respective departments of the Police
of the Czech Republic and representatives of the Supreme
Court.
V rámci spolupráce s Evropskou bankovní federací jsou
zpracovávány statistické údaje a podklady umožňující
Statistical data on banking security and financial
criminality are processed for international comparisons
provádět mezinárodně srovnatelná hodnocení v oblasti
bankovní bezpečnosti a finační kriminality.
and evaluations within the framework of co-operation with
the European Banking Federation.
Vnitřní audit
Internal Audit
V roce 2001 byla transformací expertní skupiny
As a response on the position and functions of internal
pro vnitřní audit vytvořena nová komise, což reflektuje
zásadní změnu v postavení útvarů vnitřního auditu
audit units in banks a former Group of experts for internal
audit was transformed into a synonymous Commission
a jeho funkcí v bankách. Činnost Komise pro vnitřní audit
je zaměřena zejména na nové funkce vnitřního auditu,
vztah vnitřní kontroly a vnitřního a externího auditu
in 2001. Focus of its activity is on new functioning of
internal audit, on the relations of controlling, internal
and external audit units in banks and on the issues of the
a na problematiku tzv. koncernového auditu. ČBA úzce
spolupracovala s Českou národní bankou a měla tak
možnost diskuse a připomínkování připravovaných opatření
so called “holding group audit”. In this respect CBA
closely co-operated with the Czech National Bank and
a contact with the Czech Institute of Internal Auditors
ČNB týkajících se vnitřního auditu v bance. Navázána
byla také spolupráce s Českým institutem interních
auditorů.
was also set up.
Hypoteční bankovnictví
Commission for Mortgage Banking concentrated its
activity on the issues, connected with government
financial support of mortgage lending and on legal
conditions of mortgage business.
Komise pro hypoteční obchody zaměřovala v minulém
období svou činnost zejména na otázky spojené s vývojem
státní finanční podpory hypotečního úvěrování
a na spolupráci při tvorbě legislativy ovlivňující právní
podmínky hypotečních obchodů.
Mortgage Banking
In the first area mentioned the main problem has been to
overcome a negative impact of the amended Budget Rules
Act, that virtually impeded the allocation of financial
Z hlediska státní finanční podpory poskytované podle
contributions to mortgage credits from the state budget
nařízení vlády č. 244/1995 Sb. (státní podpora hypotečního (under the Government Decree No. 244/1995 Coll.).
úvěrování nové bytové výstavby) se jednalo zejména
The problem was provisionally resolved by an arrangement
o překonání negativního dopadu nového zákona
with the Ministry for Regional Development and the State
o rozpočtových pravidlech, který vstoupil v platnost
Fund for the Development of Housing and finally by an
k 1. lednu 2001. Původní znění zákona totiž fakticky
amendment to the Budget Rules Act.
znemožňovalo poskytování příspěvků ze státního
rozpočtu. Tento problém se v průběhu první poloviny roku In the latter part of the year 2001 and in 2002 the
2001 podařilo dočasně překlenout ve spolupráci
Commission focused its attention on the formulation and
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Státním fondem
rozvoje bydlení a definitivně pak novelou uvedeného
zákona.
consequently on the implementation of the Government
Decree No. 97/2002 Coll. on the utilisation of resources
of the State Fund for the Development of Housing in the
Ve druhé polovině minulého roku a na počátku
roku 2002 se pak Komise zaměřila na formulování a poté
form of subsidised credit for new housing to persons under
36 years of age and further on the Government Decree
No. 249/2002 Coll. on the conditions of financial support
i uvedení do praxe nařízení vlády č. 97/2002 Sb. o použití
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou
úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu
osobami mladšími 36 let a dále pak nařízení vlády
č. 249/2002 Sb. o podmínkách poskytování příspěvků
k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let
to mortgage credit for persons under 36 years of age.
V tomto období se Komise také začala intenzivně zapojovat In the period under review the Commission began to
do přípravy vyhlášky Komise pro cenné papíry, respektive
be involved intensively in the preparation of the Securities
MF ČR, o podrobnostech způsobu zákonného krytí
Commission Provision on modalities of the mandatory
hypotečních zástavních listů a komunálních dluhopisů.
coverage of mortgage notes and communal bonds. The
Komise s MF ČR rovněž spolupracuje při přípravě novely
Commission co-operates with the Ministry of Finance on
zákona o dluhopisech.
the amendment to the Bond Act.
Komise pro hypoteční obchody ČBA je rovněž velmi
Commission for Mortgage Banking is very active also
aktivní i na mezinárodním poli. Její členové se pravidelně
a aktivně zúčastňují jednání mezinárodních konferencí.
internationally. The Commission was enrolled as an
associate member of the European Mortgage Federation
from January 2002 and its representatives became members
Počínaje prvním lednem 2002 se Komise se stala přidruženým
členem Evropské hypoteční federace a její zástupci členy
of the working groups of the Federation (legal affairs,
economic and statistical issues). Major topics currently
include application aspects of the Code of Conduct
pracovních skupin této Federace (skupiny pro právní
otázky, pro otázky ekonomiky a pro otázky statistiky).
V současné době hlavními tématy této spolupráce
na mezinárodní úrovni jsou otázky postupů při aplikaci
Kodexu poskytovatelů půjček domácnostem (Code of
Conduct on Home Loans) v oblasti hypotečních úvěrů,
ochrany spotřebitelů (způsob výpočtu reálného zatížení
dlužníků) a nové návrhy na řízení kapitálové přiměřenosti
(Basilej II.) v části týkající se rizikových vah hypotečních
úvěrů a hypotečních zástavních listů.
Registry úvěrů
V polovině roku 2002 byl uveden do provozu Centrální
registr úvěrů podnikatelských subjektů, jehož projekt byl
zahájen v roce 2000 jako společná iniciativa ČNB a ČBA.
Projekt je založen na zákonné povinné účasti všech bank
a poboček zahraničních bank působících v ČR a jeho
správcem a provozovatelem je Česká národní banka. Registr
obsahuje data o platební morálce dlužníků — právnických
osob a fyzických osob — podnikatelů. ČBA se na jeho
budování podílela zejména prostřednictvím Komise
pro společné projekty bank, která sloužila jako platforma
zastupující zájmy bank při všech jednáních s ČNB
on Home Loans for the mortgage lending, consumer
protection (modes of calculation of the real cost to
debtors) and new capital adequacy proposals (Basel II)
in the section concerning the risk weights of mortgage
credits and mortgage notes.
Credit Registries
Central registry of corporate credits, the project of which
had appeared as a joint initiative of the CBA and the CNB,
was launched in mid-year 2002. It comprises an ex lege
obligatory participation of all banks and branches of
foreign banks, domiciled in the Czech Republic and is
administered and operated by the Czech National Bank.
The registry contains data on repayment morale of debtors
— legal persons and natural persons — entrepreneurs.
Commission for Joint Projects of Banks was a platform,
representing concerns of banks at all negotiations with
the Czech National Bank on defining the system
parameters of the registry and on other issues. This role is
assumed to be retained by the commission also in the
future.
o definování systémových parametrů registru i řešení dalších Credit registry of natural persons (Czech Banking Credit
zásadních i dílčích odborných otázek. Předpokládá se,
Bureau) opened its operations at the same time. Its
že tato úloha jí zůstane i nadále.
establishment was merely initiated by the CBA, while
practical outline of the solution was handed over to five
Ve stejném období zahájil v ČR provoz i úvěrový registr
banks with largest shares on retail market. Participation
fyzických osob (Czech Banking Credit Bureau), jehož
of banks in this registry is not obligatory, only the five
vytvoření bylo ČBA pouze iniciováno a poté předáno
banks-founders take part in the scheme so far. A significant
k řešení pěti bankám s největším podílem úvěrů na retailovém enlargement is envisaged, however, in the near future.
trhu. Účast bank v tomto registru není povinná, jeho
účastníky je zatím pouze pět zakladatelských bank,
předpokládá se však jeho brzké rozšíření o větší počet
dalších bank.
26
27
Česká republika se tak stala jednou z mála zemí střední
a východní Evropy, která již má k dispozici klientské
Czech Republic becomes this way one of few countries of
Central and East Europe with an availability of data bases
informační databáze jako jeden ze standardních nástrojů
k redukci kreditního rizika.
on clients, that serve as standard instruments for the
reduction of credit risk.
Standardy bankovních aktivit
Bank Activities Standards
Důležitou činností, která souvisí s posláním České bankovní Issuance of standards of recommendatory character is
asociace, je vydávání doporučujících standardů. V současné one of significant activities, linked to the CBA mandate.
době je aktuálně platných 8 standardů bankovních aktivit, There are 8 valid standards for bank activities, that
z nichž převážná většina je zaměřena na oblast bankovní
deal mostly with the banking and financial security
a finanční bezpečnosti.
matters.
V souladu s dokumentem Basilejského výboru pro bankovní
A Basel Committee for Banking Supervision document
dohled „Internal Audit in Banks and the Supervisor's
“Internal Audit in Banks and the Supervisor's Relationship
Relationship with Auditors“ proběhly přípravy k novelizaci with Auditors” triggered preparations for an amendment
Standardu bankovních aktivit č. 1 „Organizace a výkon
to the Standard No. 1 “Organisation and performance
interního auditu v bance“, a to zejména v otázkách
of internal audit in bank”, particularly in issues of rules
stanovení pravidel informování interních auditorů
on notifying of internal auditors on new projects, products
o nových projektech, produktech a službách, provozních
and services, operational and organisational changes
a organizačních změnách a hodnocení efektivnosti
and on evaluation of the effectiveness of internal controls
vnitřních kontrol a role interního auditu.
and audit.
V oblasti platebního styku je snahou stanovit doporučené
standardní postupy pro oblast úrokových náhrad
za používání prostředků bank z platebního styku.
Iniciativa Komise ČBA pro platební styk je obdobou
aktivit evropské bankovní komunity, kde snaha o vytvoření
tržního standardu vyústila ve vytvoření evropských pravidel
„European Interbank Compensation Guidelines“.
In the sphere of payment transfer it is intended to determine
recommended practices for interest compensations on
usage of resources from credit transfers. The initiative
of the CBA Commission for Payment Traffic is analogous
to similar activities within the European banking
community, which resulted into “European Interbank
Compensation Guidelines”.
Vědecké grémium
Scientific Council
Vědecké grémium při asociaci plní úlohu fóra pro
teoretickou diskusi k problémům souvisejícím s činností
Scientific council serves as a CBA forum for theoretical
discussion on issues, related to the bank activities and
for formulating the CBA activity guidelines and themes.
bank a pro formulaci námětů pro zaměření činnosti
asociace. Projednávalo řadu témat — posledním z nich byla The council debated several topics — most recently
problematika českých hypotečních zástavních listů
the issue of Czech mortgage notes and European system
a evropského systému zajištěných dluhopisů.
of secured bonds.
Do budoucna bude snahou ČBA co nejtěsněji propojit
dosavadní zaměření vědeckého grémia na obecné otázky
In the future the CBA will aim at an interconnection
of the existing orientation of the Scientific Council
vývoje bankovnictví s konkrétními problémy, základem by
se měla stát vybraná témata dlouhodobějšího a širšího
zaměření, jimiž se zabývají odborné orgány ČBA a která
potřebují teoretického zpracování. Vedle toho budou
on issues of general nature with specific matters, which are
dealt with in CBA specialised commissions and which
i nadále zařazována témata přinášející rozvoj teoretického
poznání v oblasti financí a bankovnictví.
require a theoretical background. The themes, enriching
the theoretical knowledge in banking and finance, will
be further raised.
Evropská integrace a mezinárodní spolupráce
European Integration and International Co-operation
V oblasti evropské integrace se Česká bankovní asociace
v uplynulém období zaměřila především na problematiku
související s přechodem na hotovostní měnu euro
The main topic in this area has been the introduction of
euro currency into practice from 1 January 2002. CBA
participated on the co-ordination of preparations of the
k 1. lednu 2002. Podílela se na koordinaci příprav
členských bank, především se však výrazně angažovala
v informační kampani, jejímž cílem bylo přispět
member banks, including a publicity campaign to support
a smooth and flawless entry of euro currency. European
principles governing the termination of validity of
k hladkému a bezproblémovému zvládnutí zavedení
hotovostního eura. Do praxe členských bank byly převzaty
national currencies in euro-zone (relating especially
to the conversion of accounts) were adopted —
„evropské“ zásady související s ukončením platnosti
národních měn zemí eurozóny (týkající se zejména
způsobu konverze účtů), k čemuž přispěly konzultace
accompanied by supportive consultations with the
Czech National Bank, European Banking Federation,
bodies of the European Commission and European
nejen s ČNB, ale i s Evropskou bankovní federací, orgány
Evropské komise a Evropské centrální banky.
Central Bank.
The issues of integration were a theme also for other
Integrační problematika byla tématem i dalších akcí,
na jejichž pořádání se ČBA podílela — diskusního fóra
k problematice financování malých a středních podnikatelů,
jehož se zúčastnili též zástupci Evropské komise, dále
zasedání na téma Integrace banky se zahraničním
strategickým partnerem (pořádaného ve spolupráci
s Všeobecnou úverovou bankou v Bratislavě), apod.
V souvislosti s blížícím se vstupem ČR do EU se rozšiřuje
zapojení ČBA do Evropské bankovní federace, která
sdružuje bankovní asociace jednotlivých evropských států
a je tak nejvýznamnějším nevládním partnerem orgánů EU
v oblasti bankovnictví. Česká bankovní asociace jako jeden
z 15 přidružených členů této federace je příjemcem
různých pracovních materiálů, analýz apod., současně též
poskytuje orgánům Evropské bankovní federace informace
o aktuálním stavu bankovního prostředí v ČR a podkladové
materiály k vybraným tématům. Představitelé ČBA se
rovněž účastní pravidelných schůzí přidružených členů
federace.
Projekty Phare
actions, like discussion forum on financing small and
medium-size enterprises (with attendance of the
representatives of the European Commission), seminar
“Integration of a bank with a foreign strategic partner”
in co-operation with the Všeobecná úverová banka,
Bratislava, etc.
As a full accession of the Czech Republic to the European
Union is coming closer, the involvement of the CBA
in the European Banking Federation, associating banking
communities of European countries expands. CBA
as one of 15 associated members of the Federation
receives various working documents, analyses etc. and
supplies the bodies of the Federation with current reviews
of banking environment in the Czech Republic and
with background materials to selected topics. CBA
representatives attend the regular meetings of the
associated members.
Phare Projects
V závěrečném stadiu příprav jsou dva projekty Phare
Two Phare projects for banking under CNB professional
gestion, in which the CBA participates, are in final stage of
accomplishment:
v oblasti bankovnictví, které jsou v odborné gesci ČNB
a na jejichž přípravě se ČBA podílí:
§ Projekt „Prohloubení metodologie řízení kreditního
§ “Methodology improvement of credit risk management
and its implementation in the banking sector” — total
cost of 2 million euro, to be introduced into practice
rizika a aplikace v bankovním sektoru“ v hodnotě 2 mil. eur,
se zahájením realizace nejpozději do konce r. 2002. Projekt
nabízí dvě formy pomoci, a to metodicko-vzdělávací
no later, than by year-end 2002; this project offers two
forms of assistance: methodically-educational and
technological
a tzv. technologickou, spočívající v analýze systémů
v podmínkách konkrétní banky a návrzích na jejich
zdokonalení
28
29
§ Projekt „Implementace standardů platebního styku EU
v českém bankovním sektoru“ v hodnotě 1 mil. eur byl
§ “Implementation of EU standards for payments in the
Czech banking sector” — total cost 1 million euro was
již rovněž odsouhlasen k financování; bude zaměřen
na oblasti bezhotovostních plateb, platebních karet, šeků,
ale i přímého bankovnictví (bude zahrnovat vzdělávací
approved for financing; the project is oriented on
non-cash credit transfer, credit cards, cheques and direct
banking (including educational segment for various levels
část, určenou pro různé úrovně řídících pracovníků
a specialistů platebního styku).
of managers and payment traffic specialists).
Zpráva dozorčího výboru
Statement of the Supervisory Board
Dozorčí výbor pracoval
v průběhu předchozího roku
In the period under review the Supervisory Board worked
in constant five-members set-up. Its activity was focused —
ve stálém pětičlenném složení.
Jeho činnost, v souladu
s působností vymezenou
in accordance with the Statute of the Czech Banking
Association (CBA) — on economic and financial
management, on the budget and on the performance of the
stanovami ČBA, byla
soustředěna zejména na oblast
hospodaření asociace,
posuzování rozpočtu a výkon
asociace při zabezpečování
věcných úkolů. Dozorčí výbor
průběžně sledoval postup
plnění úkolů, ukládaných usneseními prezidia ČBA;
na zasedáních byly dále projednávány výsledky kontrolní
činnosti, diskutovány některé procedurální záležitosti
a obecné otázky související se zaměřením další činnosti
asociace.
Association in pursuing of her specific objectives.
Supervisory Board concentrated on a continuous followup of tasks, defined by the Executive Board decisions.
Further on its sessions it discussed results of its
surveillance activities, some issues of procedural nature
and general matters of the CBA orientation.
O plnění stanovených priorit byl dozorčí výbor informován
prostřednictvím svého předsedy, který se účastnil
pravidelných jednání prezidia, informace o aktuálních
problémech byly podávány přímo na zasedáních, resp.
Special regard was devoted to economic results and to the
annual financial statement. Supervisory Board surveyed
financial management of the CBA and found it
compliant with the established rules. The 2001 total
annual expenditure of the CBA was 15.4 million CZK
poskytovány operativně kanceláří BA.
Zvláštní pozornost byla věnována výsledkům hospodaření
a kontrole roční účetní závěrky. Dozorčí výbor prověřil
finanční hospodaření asociace v uplynulém období
a shledal je odpovídající stanoveným pravidlům. V roce
2001 činily celkové výdaje Kč 15,4 mil., tj. 71,7 %
z celkového rozpočtu (včetně rezervy). Celkové příjmy
činily Kč 14,5 mil., z toho příspěvky členů 14,1 mil. Kč.
Na základě diskuse procedurálních otázek dospěl dozorčí
výbor v minulém roce k závěru, že je účelné posílit princip
přímé volby orgánů asociace. Navrženou dílčí změnu
stanov schválilo řádné shromáždění členů v únoru 2002.
Vzhledem k ukončení funkčního období byl na uvedeném
shromáždění členů zvolen nový dozorčí výbor pro další
tříleté období.
30
31
Chairman of the Supervisory Board, who attended regular
sessions of the Executive Board, informed Board members
about the realisation of priority objectives. Reports on
actual matters were presented directly to the Board
sessions or transmitted operatively to the CBA Office.
(i.e. 71.7 per cent of the total budget amount including
reserve), total annual income was 14.5 million CZK
(14.1 million CZK of which were membership fees).
A debate on procedural issues led the Supervisory Board to
a conclusion on suitability of strengthening the direct vote
principle in electing CBA managing bodies. A respective
modification of the CBA Statute was approved by the
general meeting of members in February, 2002. As the term
of the Supervisory Board expired at the same time, the
meeting also elected a new Board for the forthcoming
three-years term.
Dozorčí výbor pozitivně hodnotí činnost asociace —
dařilo se zastupovat a prosazovat společné zájmy bank
a byla plněna linie hlavních aktivit stanovených
shromážděním členů. V průběhu celého období byly
orgány asociace velmi aktivní, soustavná pozornost byla
Supervisory Board evaluates positively CBA activities.
These were successful in representing and promoting
common interests of banks and materialised the guidelines
for principal activities, defined by the general meeting of
members. The bodies of the association were very agile,
upřena především na legislativní kroky ve sféře bankovnictví a systematic attention was focused on legislative steps in
the sphere of banking and capital market.
a kapitálového trhu.
L A D I S L A V M A C K A, předseda dozorčího výboru České bankovní asociace | Chairman of the Supervisory Board
of the Czech Banking Association
Organizace a struktura České
bankovní asociace
Organization and Structure of
the Czech Banking Association
Organizační schéma
Organizational Chart
Shromáždění členů |
a) plní členové b) přidružení členové |
Assembly of Members
a) full members b) associated members
Prezident | President
Prezidium | Executive Board
Dozorčí výbor | Supervisory Board
Generální tajemník | Secretary General
Kancelář ČBA | Office of the ČBA
Vědecké grémium | Scientific Council
Komise právní | Legal Commission
Komise pro bankovní a finanční bezpečnost | Commission for Banking and Financial Security
Komise pro bankovní regulaci | Banking Regulation Commission
Komise pro ekonomiku bank | Commission for Economy of Banks
Komise pro hypoteční obchody | Commission for Mortgage Banking
Komise pro kapitálový trh a cenné papíry | Commission for Capital Market and Securities
Komise pro platební styk a platební instrumenty | Commission for Payment Traffic and Payment Instruments
Komise pro společné projekty bank | Commission for Joint Projects of Banks
Komise pro vnitřní audit | Commission for Internal Audit
Složení orgánů České bankovní asociace
Bodies of the Czech Banking Association
Prezidium | Executive Board
Prezident | President
PAVEL KAVÁNEK
předseda představenstva a generální
Členové | Members
DUŠAN BARAN
místopředseda představenstva a 1. náměstek
ředitel | Chairman of the Board, General
Manager, Československá obchodní
banka, a.s.
generálního ředitele | Vice-Chairman of the
st
Board and l Deputy General Manager,
Česká spořitelna, a.s.
Viceprezident | Vice-President
ALEŠ BARABAS
člen představenstva, náměstek generálního
ředitele | Member of the Board,
Deputy General Manager, Živnostenská
banka, a.s.
DAVID GRUND
místopředseda představenstva a výkonný
ředitel | Vice-Chairman of the Board,
Executive Director, HVB Bank Czech
Republic a.s.
J I Ř Í K LÁ N
předseda představenstva a generální
ředitel | Chairman of the Board, General
Manager, Stavební spořitelna České
spořitelny, a.s.
MATÚŠ PÚLL
člen představenstva, náměstek generálního
ředitele | Member of the Board, Deputy
General Manager, Komerční banka, a.s.
JAN STRUŽ
generální ředitel | General Manager,
ING Bank N.V., pobočka Praha
34
35
Dozorčí výbor | Supervisory Committee
Generální tajemník | General Secretary
Předseda | Chairman
LA D I S LA V M A C K A
předseda představenstva a generální ředitel | Chairman
PETR ŠPAČEK
of the Board, General Manager, Českomoravská záruční
a rozvojová banka, akciová společnost
Vědecké grémium | Scientific Council
Členové | Members
FRANTIŠEK KOPŘIVA
generální ředitel | Chief Executive Officer,
HSBC Bank plc-pobočka Praha
VOJTĚCH LUKÁŠ
místopředseda představenstva a náměstek generálního
ředitele | Vice-Chairman of the Board, Deputy General
Manager, Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
FRANTIŠEK MÁSLO
člen představenstva, | Member of the Board, Director,
Citibank a.s.
JIŘÍ VOTRUBEC
předseda představenstva, generální ředitel | Chairman of
the Board, General Manager, Českomoravská hypoteční
banka, a.s.
KAMIL ZIEGLER
předseda představenstva, generální ředitel | Chairman of
the Board, General Manager, Raiffeisenbank a.s.
Předseda | Chairman
FRANTIŠEK PAVELKA
Wüstenrot-stavební spořitelna a.s.
Místopředseda | Vice-Chairman
FRANTIŠEK VENCOVSKÝ
profesor Vysoké školy ekonomické, Praha | Professor,
University of Economics, Prague
Přehled odborných komisí České bankovní asociace
Commissions of the Czech Banking Association
Komise právní | Legal Commission
Předseda | Chairperson:
K A R E L K A L O Č, Československá obchodní banka, a.s.
Odborný gestor ČBA | Gestion of Affaires:
IVAN ANGELIS
Komise pro ekonomiku bank | Commission for Economy of
Banks
Předseda | Chairperson:
P E T R B A R T E L, Živnostenská banka, a.s.
Odborný gestor ČBA | Gestion of Affaires:
J A R M I LA Š Í M O V Á
Komise pro bankovní a finanční bezpečnost | Commission
for Banking and Financial Security
Expertní skupina pro účetnictví | The Group of Experts for
Accounting
Předseda | Chairperson:
E D U A R D J E L E Ň, Česká spořitelna, a.s.
Odborný gestor ČBA | Gestion of Affaires:
J A R O S LA V H A N O U S E K
Předseda | Chairperson:
A N N A S M U T N Á, Živnostenská banka, a.s.
Expertní skupina pro bankovní platební karty | The Group
of Experts for Bank Cards
Předseda | Chairperson:
O L G A F I E D L E R O V Á, Česká spořitelna, a.s.
Předseda | Chairperson:
K A R E L K A D L Č Á K, Česká spořitelna, a.s.
Expertní skupina pro výkaznictví a statistiku | The Group
of Experts for Reporting and Statistics
Komise pro bankovní regulaci | Banking Regulation
Commission
Předseda | Chairperson:
J I Ř Í K L U M P A R, GE Capital Bank, a.s.
Odborný gestor ČBA | Gestion of Affaires:
Expertní skupina pro daně | The Group of Experts for Taxes
Předseda | Chairperson:
H A N A V A N Č U R O V Á, Československá obchodní
banka, a.s.
Komise pro hypoteční obchody | Commission for
Mortgage Banking
ALENA VÁCOVÁ
Předseda | Chairperson:
F R A N T I Š E K P A V E L K A, Wüstenrot-stavební
spořitelna, a.s.
36
37
Komise pro kapitálový trh a cenné papíry | Commission for Komise pro vnitřní audit | Commission for Internal
Capital Market and Securities
Audit
Předseda | Chairperson:
R A D E K U R B A N, Česká spořitelna, a.s.
Předseda | Chairperson:
J O S E F T Y L L, HVB Bank CR a.s.
Odborný gestor ČBA | Gestion of Affaires:
J A R O S LA V K R O I H E R
Odborný gestor ČBA | Gestion of Affaires:
V E R O N I K A O U T LÁ
Komise pro platební styk a platební instrumenty |
Commission for Payment Traffic and Payment Instruments
Komise pro ekonomickou integraci (do 30. 6. 2002) |
Commission for European Integration (till 30 June 2002)
Předseda | Chairperson:
Předseda | Chairperson:
O T A K A R S C H L O S S B E R G E R, Raiffeisenbank, a.s. M I C H A L T O M Á Š E K, Komerční banka, a.s.
Odborný gestor ČBA | Gestion of Affaires:
Odborný gestor ČBA | Gestion of Affaires:
JITKA LUKÁŠOVÁ
V E R O N I K A O U T LÁ
Expertní skupina pro dokumentární platby | The Group of
Experts for Documentary Payments
Předseda | Chairperson:
M I L O S L A V D U D E K, Československá obchodní
banka, a.s.
Komise pro společné projekty bank | Commission for Joint
Projects of Banks
Předseda | Chairperson:
P A V E L F I N G E R, Československá obchodní banka, a.s.
Odborný gestor ČBA | Gestion of Affaires:
ALENA VÁCOVA
Přehledy členů České bankovní
asociace
Members of the Czech Banking
Association
Seznam členů (stav k 30. 6. 2002)
List of Members (actual state at 30 June 2002)
Plné členství | Full members
Banky | Banks
Název, sídlo | Name, seat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Citibank a.s., Praha
univerzální banka | universal bank
CREDIT LYONNAIS BANK Praha, a.s., Praha
univerzální banka | universal bank
Česká exportní banka, a.s., Praha
specializovaná banka | specialised bank
Česká spořitelna, a.s., Praha
univerzální banka | universal bank
Českomoravská hypoteční banka, a.s., Praha
specializovaná banka | specialised bank
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Praha
stavební spořitelna | building savings bank
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Praha
specializovaná banka | specialised bank
Československá obchodní banka, a.s., Praha
univerzální banka | universal bank
Dresdner Bank CZ, a.s., Praha
univerzální banka | universal bank
10. eBanka, a.s., Praha
Bilanční suma
k 31. 12. 2001 (v mil. Kč) |
Majetková
účast |
Total assets as
of 31. 12. 2001 (MCZK)
Financial
participation
73 487,0
B
20 902,7
B
23 709,0
A
508 868,0
B
x
14 733,6
A
x
56 073,0
A
71 918,1
A
587 053,0
B
22 793,4
B
10 253,2
A
78 496,0
B
x
149 380,5
B
x
9 560,8
A
1 451,5
B
10 492,0
B
x
x
9.
univerzální banka | universal bank
11. GE Capital Bank, a.s., Praha
univerzální banka | universal bank
12. HVB Bank Czech Republic, a.s., Praha
univerzální banka | universal bank
13. HYPO-stavební spořitelna, a.s., Praha
stavební spořitelna | building savings bank
14. IC Banka, a.s., Praha
univerzální banka | universal bank
15. Interbanka, a.s., Praha
univerzální banka | universal bank
Název, sídlo | Name
Bilanční suma
k 31. 12. 2001 (v mil. Kč) |
Total assets as
Majetková
účast |
Financial
of 31. 12. 2001 (MCZK)
participation
x
16. IP banka, a.s., Praha
banka v nucené správě 16. 6. 2000—16. 6. 2002 | bank under consevatorship since 16 Juni 2000 to 16 Juni 2002
17. J & T Banka, a.s., Praha
univerzální banka | universal bank
18. Komerční banka, a.s., Praha
univerzální banka | universal bank
19. Plzeňská banka, a.s., Plzeň
univerzální banka | universal bank
20. První městská banka, a.s., Praha
univerzální banka | universal bank
21. Raiffeisenbank, a.s., Praha
univerzální banka | universal bank
22. Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Praha
stavební spořitelna | building savings bank
23. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Praha
stavební spořitelna | building savings bank
24. Union banka, a.s., Ostrava
univerzální banka | universal bank
25. Volksbank CZ, a.s., Brno
univerzální banka | universal bank
26. Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s., Praha
stavební spořitelna | building savings bank
27. Wüstenrot-stavební spořitelna, a.s., Praha
stavební spořitelna | building savings bank
28. Živnostenská banka, a.s., Praha
univerzální banka | universal bank
A
B
x
3 839,9
B
525 288,0
B
1 243,0
A
10 146,4
A
59 545,0
B
16 508,3
B
34 204,0
A
27 360,5
A
11 912,5
B
30 982,4
A
11 783,0
B
61 141,3
B
x
x
x
banky s převážně (více než 50%) českou majetkovou účastí | banks with Czech financial participation over 50 per cent
banky s převážně (více než 50%) zahraniční majetkovou účastí | banks with foreign financial participation over 50 per cent
banky s povolením vydávat hypoteční zástavní listy | banks with permit to issue the mortgage bonds
Pobočky zahraničních bank | Foreign bank branches
Název | Name
1. ABN AMRO Bank N.V., pobočka Praha | Prague Branch
Země centrály | Country of origin
Nizozemsko | Netherlands
2.
Commerzbank AG, pobočka Praha | Prague Branch
SRN | Germany
3.
4.
Deutsche Bank AG, pobočka Praha | Prague Branch
HSBC Bank plc-pobočka Praha | Prague Branch
SRN | Germany
Velká Británie | Great Britain
5.
ING Bank N.V., pobočka Praha | Prague Branch
6.
7.
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Praha | Prague branch
Waldviertler Sparkasse von 1842, pobočka Jindřichův Hradec | Branch Jindřichův Hradec
40
41
Nizozemsko | Netherlands
Slovensko | Slovakia
Rakousko | Austria
Přidružení členové | Associated members
Pobočka zahraniční banky | Foreign bank branch
Název | Name
Země centrály | Country of origin
Sparkasse Mühlviertel-West banka, a.s., pobočka České Budějovice | Branch České Budějovice
Rakousko | Austria
Reprezentace zahraničních bank | Representative offices of foreign banks
Název | Name
Země centrály | Country of origin
1.
2.
3.
Investkredit Bank AG, reprezentace Praha | Representative Office Prague
Landesbank Baden Württemberg, reprezentace Praha | Representative Office Prague
OBERBANK, reprezentace Praha | Representative Office Prague
4.
5.
SchmidtBank, reprezentace Karlovy Vary | Representative Office Karlovy Vary
UniCredito Italiano, reprezentace Praha | Representative Office Prague
Nebankovní subjekty | Non-banks
1.
2.
3.
Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha
Česká konsolidační agentura, Praha
MUZO, a.s., Praha
Rakousko | Austria
SRN | Germany
Rakousko | Austria
SRN | Germany
Itálie | Italy
Přehled členů
Survey of Members
Plné členství | Full members
Fax 00420 244 052 222
ABN AMRO Bank N. V., Prague Branch
Mailing address Lazarská 3/1718, P. O. Box 773, 111 21 Praha 1
Tel. 00420 244 051 111
Citibank a.s.
Mailing address Evropská 178, 166 40 Praha 6
Tel. 00420 233 061 111
Fax 00420 233 061 617
Internet www.abnamro.cz
Bank identity codes — Numeric 5400 Character ABNA
SWIFT ABNACZPP
Chief officer Torben Helstrup, Country Representative
Internet www.citibank.cz
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 2600 Character CITI
SWIFT CITICZPX
Chief officer Atif Bajwa, Chairman of the Board,
General Manager
Share capital subscribed (MCZK) 2 925
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
Internet www.commerzbank.cz
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 6200 Character COBA
Mailing address Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2
SWIFT COBACZPX
Tel . 00420 221 193 111
Fax 00420 221 193 699
Chief officer Günter Steiner, General Manager,
Burkhard Dallosch, General Manager
Internet www.creditlyonnais.cz
CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s.
Bank identity codes — Numeric 5000 Character CRLY
Mailing address Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1
SWIFT CRLYCZPP
Chief officer Christian Ramanoel, Chairman of the Board,
Tel. 00420 222 076 111
General Manager
Fax 00420 222 076 119
Share capital subscribed (MCZK) 676
42
43
Česká exportní banka, a.s.
e-mail [email protected]
Internet www.ceb.cz
Bank identity codes — Numeric 8090 Character CEXB
Mailing address Vodičkova 34, P. O. Box 870, 111 21 Praha 1 SWIFT CZEECZPP
Tel. 00420 222 841 111
Chief officer Tomáš Révész, General Manager
Fax 00420 224 213 268
Share capital subscribed (MCZK) 1 650
Česká spořitelna, a.s.
Mailing address Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Tel. 00420 261 073 319
Fax 00420 261 073 086
Internet www.csas.cz
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 0800 Character CSPO
SWIFT GIBACZPX
Chief officer John James Stack, Chairman of the
Board & CEO
Share capital subscribed (MCZK) 15 200
Českomoravská hypoteční banka, a.s.
Internet www.cmhb.cz
e-mail [email protected]
Mailing address Budějovická 1/409, 140 00 Praha 4
Tel. 00420 261 121 111
Fax 00420 261 122 563
Bank identity codes — Numeric 2100 Character CMHB
Chief officer Jiří Votrubec, Chairman of the Board & CEO
Share capital subscribed (MCZK) 1 328
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Mailing address Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10
Internet www.cmss.cz
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 7960 Character CMSS
Tel. 00420 274 041 111, 00420 225 221 111
Fax 00420 274 049 999
Chief officer Hans-Dieter Funke, Chairman of the Board
Share capital subscribed (MCZK) 1 500
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Internet www.cmzrb.cz
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 4300 Character CMZR
Mailing address Jeruzalémská 4, 111 21 Praha 1
Tel. 00420 255 721 111
Fax 00420 255 721 110
Chief officer Ladislav Macka, Chairman of the
Board & CEO
Share capital subscribed (MCZK) 1 780
Československá obchodní banka, a.s.
Internet www.csob.cz
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 0300 Character CEKO
Mailing address Na Příkopě 14, 115 20 Praha 1
Tel. 00420 261 351 111
SWIFT CEKOCZPP
Chief officer Pavel Kavánek, Chairman of the Board, Chief
Executive Officer
Fax 00420 224 210 030
Share capital subscribed (MCZK) 5 105
Fax 00420 221 191 353
Internet www.deutsche-bank.com
Bank identity codes — Numeric 7910 Character DEUT
SWIFT DEUTCZPX
Mailing address Jungmannova 34, P. O. Box 829, 111 21 Praha 1 Chief officer Jaroslav Kudena, Director, Klaus Ferber,
Tel. 00420 221 191 111
Director
Deutsche Bank AG, Aktiengesellschaft Filiale Prag,
organizační složka
Internet www.dresdner-bank.cz
Dresdner Bank CZ a.s.
Bank identity codes — Numeric 4000 Character BNDB
SWIFT BNDBCZPX
Telex 121649BNDBC
Mailing address Vítězná 1, 150 21 Praha 5
Tel. 00420 257 006 111
Chief officer Markus H. Hermann, Chairman of the Board,
General Manager
Fax 00420 257 006 200
Share capital subscribed (MCZK) 1 000
eBanka, a.s.
Internet www.ebanka.cz
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 2400 Character EXPA
Mailing address Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1
Tel. 00420 222 115 222
Fax 00420 222 115 500
SWIFT EBNKCZPP
Chief officer Roman Mentlík, Chairman of the Board,
General Manager
Share capital subscribed (MCZK) 1 042,3
44
45
GE Capital Bank, a.s.
Internet www.gecapital.cz
Bank identity codes — Numeric 0600 Character AGBA
Mailing address BB Centrum, Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha 4
SWIFT AGBACZPP
Chief officer Petr Šmída (till 5 August 2002), Gerard Ryan
(since 5 August 2002), Chairman of the Board, Chief
Tel. 00420 224 441 111
Fax 00420 224 441 500
Executive Officer
Share capital subscribed (MCZK) 500
HSBC Bank plc-pobočka Praha
Fax 00420 221 033 520
Mailing address Millennium Plaza, V Celnici 10,
117 21 Praha 1
Internet www.hsbc.com
Bank identity codes — Numeric 8150 Character MIDL
SWIFT MIDLCZPP
Tel . 00420 221 033 500
Chief officer František Kopřiva, Chief Executive
Fax 00420 221 112 132
Internet www.hvb.cz
HVB Bank Czech Republic a.s.
e-mail [email protected]
(merger of Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s. Bank identity codes — Numeric 2700 Character CABV
and HypoVereinsbank CZ a.s. as of 1 October 2001)
SWIFT BACXCZPP
Chief officer Karel Kratina, Chairman of the Board,
Mailing address N. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 05 Praha 1 General Manager
Tel. 00420 221 112 111
Share capital subscribed (MCZK) 5 047
HYPO stavební spořitelna a.s.
Internet www.hypos.cz
Mailing address Senovážné náměstí 4/1588, 110 00 Praha 1
Tel . 00420 222 878 111
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 8070 Character HYPS
Chief officer Edgar Pillath, Chairman of the Board
Fax 00420 222 246 550
Share capital subscribed (MCZK) 500
Internet www.icbanka.cz
IC Banka, a.s.
Mailing address Palackého 740/1, P. O. Box 834, 111 21 Praha 1
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 6100 Character ICBN
Chief officer Martin Houda, Chairman of the Board,
Tel. 00420 296 245 400—1
Fax 00420 296 245 428—9
General Manager
Share capital subscribed (MCZK) 500
ING Bank N. V.
Mailing address Nádražní 25, 150 00 Praha 5
Internet www.ing.cz
Bank identity codes — Numeric 3500 Character INGB
Tel. 00420 221 866 111
Fax 00420 221 866 582
SWIFT INGBCZPP
Chief officer Jan Struž, General Manager
Internet www.interbanka.cz
Interbanka, akciová společnost
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 2500 Character INPA
SWIFT INPACZPP
Mailing address Václavské náměstí 40, 110 00 Praha 1
Tel. 00420 224 406 111
Fax 00420 224 227 333
Chief officer Ivan Černohorský, Chairman of the Board,
General Manager
Share capital subscribed (MCZK) 1 708,7
IP Banka, a.s.
(under conservatorship till 16 Juni 2002)
Mailing address V celnici 10, 117 21 Praha 1
Tel. 00420 221 033 131
Fax 00420 221 033 150
Internet www.ipbanka.cz
Bank identity codes — Numeric 6410 Character IPBP
SWIFT IPBPCZPP
Chief officer David Štědra (since Juni 2002), Chairman of
the Board,
Share capital subscribed (MCZK) 13 383
J&T Banka, a.s.
Internet www.jtbank.cz
e-mail [email protected]
Mailing address Pobřežní 14, 186 00 Praha 4
Bank identity codes — Numeric 5800 Character JTBP
SWIFT JTBPCZPP
Tel. 00420 221 710 111
Chief officer Patrik Tkáč, Chairman of the Board
Fax 00420 221 710 211
Share capital subscribed (MCZK) 501
Internet www.kb.cz
e-mail [email protected]
Komerční banka, a.s.
Mailing address Na Příkopě 33, P. O. Box 839, 114 07 Praha 1
Bank identity codes — Numeric 0100, Character KOMB
SWIFT KOMBCZPP
Chief officer Alexis Raymond Juan, Chairman of the
Tel. 00420 222 432 111
Fax 00420 224 243 020
Board, General Manager
Share capital subscribed (MCZK) 19 005
46
47
Fax 00420 377 235 330
Internet www.plba.cz
Plzeňská banka a.s.
Mailing address Nám. Republiky 130/16, P. O. Box 322,
306 22 Plzeň
Tel. 00420 377 235 354—9
První městská banka, a.s..
Mailing address Malé náměstí 11, 111 21 Praha 1
Tel . 00420 221 611 111
Fax 00420 221 611 780
Raiffeisenbank, a.s.
Mailing address Vodičkova 38, 111 21 Praha 1
Tel. 00420 221 141 111
Fax 00420 224 231 278
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 4600 Character PLBA
SWIFT PLBACZP1
Chief officer Martin Komrska, General Manager
Share capital subscribed (MCZK) 1 000
Internet www.pmb.cz
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 6000 Character PMBA
SWIFT PMBPCZPP
Chief officer Zbyněk Babor, Chairman of the Board,
General Manager
Share capital subscribed (MCZK) 500
Internet www.rb.cz
e-mail : [email protected]
Bank identity codes — Numeric 5500 Character RZBC
SWIFT RZBCCZPP
Chief officer Kamil Ziegler, Chairman of the Board,
General Manager
Share capital subscribed (MCZK) 1 500
Internet www.rsts.cz
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 7950 Character ARSS
Fax 00420 222 581 156
Chief officer Kurt Matouschek, Chairman of the Board,
Managing Director
Share capital subscribed (MCZK) 650
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
Internet www.burinka.cz
e-mail sekretariat @csst.cz
Mailing address Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3
Tel. 00420 271 031 111
Mailing address Vinohradská 180, 130 00 Praha 3
Tel. 00420 224 309 111
Fax 00420 224 309 112
Bank identity codes — Numeric 8060 Character CSST
Chief officer Jiří Klán, Chairman of the Board, General
Manager
Share capital subscribed (MCZK) 750
Internet www.union.cz
e-mail [email protected]
Union banka, a.s.
Mailing address ul. 30 dubna 635, 702 00 Ostrava
Bank identity codes — Numeric 3400 Character UNBO
SWIFT UNBACZ22
Chief officer Tomáš Seidler, Chairman of the Board,
Tel. 00420 596 108 111, 00420 596 156 111
Fax 00420 596 120 134
General Manager
Share capital subscribed (MCZK) 2 444
Fax 00420 543 525 555
Volksbank CZ, a.s.
Internet www.volksbank.cz
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 6800 Character VBOE
Mailing address M-Palác, Heršpická 5, P. O. Box 226,
658 26 Brno
Tel. 00420 543 525 111
SWIFT VBOECZ2X
Chief officer Johann Lurf, Executive Chairman of the Board
Share capital subscribed (MCZK) 750
Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.
Fax 00420 222 824 113
Internet www.modrapyramida.cz
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 7990 Character VSPO
Chief officer Hans Lindhorst, Chairman of the Board,
General Manager
Share capital subscribed (MCZK) 500
Mailing address Bělehradská 128/222, 120 21 Praha 2
Tel. 00420 222 824 111
Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava, organizační
složka — pobočka Praha
Internet www.vub.sk
e-mail [email protected]
Mailing address Celetná 31, 111 21 Praha 1
Bank identity codes — Numeric 6700 Character SUBACA
Tel. 00420 221 865 111
Fax 00420 222 323 739
SWIFT SUBASKBX
Chief officer Franco Brambilla, Director
Waldviertler Sparkasse von 1842 pobočka
Mailing address Klášterská 126/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Internet www.wspk.at
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 7940 Character SPWT
Tel. 00420 384 377 300
Fax 00420 384 377 308
SWIFT GIBAATWW
Chief officer Gerhard Fuchs, Director
48
49
Internet www.wuestenrot.cz
e-mail [email protected]
Wüstenrot-stavební spořitelna, a.s.
Mailing address Janáčkovo nábřeží 41, 150 21 Praha 5
Tel. 00420 257 092 200
Fax 00420 257 092 142
Bank identity codes — Numeric 7970 Character SSWT
Chief officer Hans Jürgen Wohlrabe, Chairman of the Board,
Pavel Pektor, Executive Member of the Board,
Oskar Steiner, Executive Member of the Board
Share capital subscribed (MCZK) 550
Fax 00420 224 125 555
Živnostenská banka, a.s.
Mailing address Na Příkopě 858/20, P. O. Box 421,
113 80 Praha 1
Tel. 00420 224 121 111
Internet www.zivnobanka.cz
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 0400 Character ZIBA
SWIFT ZIBACZPP
Chief officer Josef Pitra, Vice-Chairman of the Board
Share capital subscribed (MCZK) 1 360
Přidružení členové | Associated members
Banky | Banks
Sparkasse Mühlviertel-West banka a.s., pobočka České
Budějovice
Mailing address Náměstí Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01
České Budějovice
Tel. 00420 386 710 911
Fax 00420 386 356 747
Internet www.smw.cz
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 8040 Character SMWR
Chief officer (Ms.) Markéta Lanzová, Executive Director
Johan Plöckinger, Executive Director,
Reprezentace | Representative Offices
Investkredit Bank AG, representative Office Prague
Mailing address Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6
Tel. 00420 233 109 324
Fax 00420 233 109 311
Internet www.investkredit.at
e-mail [email protected]
Chief officer Lukáš Ramzer, (Ms.) Ruth Schwarzinger
Landesbank Baden Württemberg, Representative Office
Prague
Mailing address Na Příkopě 9—11, 110 00 Praha 1
Tel. 00420 224 236 276
Internet www.lbbw.de
e-mail [email protected]
Fax 00420 224 235 468
Chief officer František Jirků
Oberbank, Representative Office Prague
Mailing address Vodičkova 40, 110 00 Praha 1
Tel. 00420 296 236 444
Fax 00420 296 236 448
Internet www.oberbank.at
e-mail [email protected]
Chief officer Ivan Věžník
SchmidtBank, Representative Office Karlovy Vary
Mailing address Moskevská 2, 360 21 Karlovy Vary
Tel. 00420 353 224 509
Fax 00420 353 224 102
e-mail [email protected]
Chief officer Petr Pultar
UniCredito Italiano, Representative Office Prague
Mailing address Bělehradská 132, 120 84 Praha 5
Tel. 00420 221 091 294, 00420 603 380 465
Fax 00420 221 091 193
e-mail [email protected]
SWIFT UNCRITMM
Chief officer (Ms.) Monika Zapletalová
Nebankovní subjekty | Non-banks
Bankovní institut vysoká škola, a.s.
Internet www.bivs.cz
Mailing address Ovenecká 9/380, 170 00 Praha 7
Tel. 00420 233 074 511
Fax 00420 233 072 082
50
51
e-mail [email protected]
Chief officer Miroslav Doležal, Chairman of the Board of
Directors, Chief Executive
Česká konsolidační agentura
Mailing address Janovského 438/2, 170 06 Praha 7
Tel. 00420 220 141 111
Fax 00420 233 372 033
Internet www.czka.cz
e-mail [email protected]
Bank identity codes — Numeric 3300 Character KOBP
SWIFT KOBPCZPP
Chief officer Pavel Řežábek, Chairman of the Board, Chief
Executive Officer
MUZO, a.s.
Internet www.muzo.com
Fax 00420 267 197 690
e-mail [email protected]
Chief officer Petr Sedláček, Chairman of the Board,
General Manager
Po zn . 1 Základní kapitál (zapsaný v Obchodním rejstříku) je v přehledu
uveden dle stavu k 30. 6. 2000
1. Share capital subscribed: data in this chapter reflect the state
at 30 June 2002.
Po zn . 2 Telefonní čísla, platná po přečíslování telefonních stanic k 22. 9. 2002,
jsou uvedena v mezinárodním formátu — obsahují přestupný znak
do mezinárodní sítě (00), číslo České republiky (420) a národní telefonní číslo.
V rámci ČR budou po přečíslování používána devítimístná národní čísla
telefonních stanic (bez dalších přestupných volacích kódů).
2. The phone numbers indicated in this list consist of the transfer symbol for
Mailing address V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10
Tel. 00420 267 197 111
accessing the international network (00) and the number of the Czech
Republic (420), followed by the national telephone number. For calls made
within the network in the Czech Republic only the nine digits national
number without any transfer code should be dialled (after 22 September 2002).
Kontaktní údaje
Contact Information
Česká bankovní asociace
Vodičkova 30, 110 00 Praha 1
tel. 00420 224 225 926
fax 00420 224 225 957
internet www.bankovni-asociace.cz
e-mail [email protected]
52
Design, produkce a výroba ©

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2003 - Česká bankovní asociace

Výroční zpráva 2003 - Česká bankovní asociace It is no over-statement to say, that the Czech banking is in every aspect ready and prepared for this historical change and that the Czech banks already are European. Measurable parameters — from n...

Více

GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012

GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 studie je však zhodnotit využitelnost tohoto konceptu v českém prostředí a na příkladu vybraných českých měst demonstrovat rozvoj iniciativ, které primárně nevycházejí z modelu Transition town, nic...

Více

jednací řád - Baseball

jednací řád - Baseball přítomna více než polovina členů s hlasem rozhodujícím a zákonných zástupců s hlasem rozhodujícím. Pokud není valná hromada usnášeníschopná v okamžiku zahájení, je usnášeníschopná 15 minut po zaháj...

Více

Výroční zpráva 2005 - Česká bankovní asociace

Výroční zpráva 2005 - Česká bankovní asociace Considerable freedom is preserved for various ways of the communication and dealing within the CBA framework, facilitating achievement of consensus among the members. More forms of the expert (cons...

Více

finance - IHNED.cz

finance - IHNED.cz A N D T H E N E W I N F L AT I O N TA R G E T As far as the monetary area is concerned, 2003 was an extraordinary year on the whole. This was the first time in the history of the Czech Republic tha...

Více

zpráva bankovní asociace report of the association of banks

zpráva bankovní asociace report of the association of banks escalate in the new millennium. Our banking notwithstanding a number of problems - displayed capability to catch with the process of change. Not in many sectors of the economy the changes have been...

Více

PS_2007_4

PS_2007_4 experti na potláčení příznaků. Nejsem však přesvědčena, že by to dělali s takovou radostí a sebeuspokojením, kdyby znali jinou cestu. S opravdovým nasazením dělají svoji práci nejlépe, jak v daný o...

Více

Mateřinka 2015 - Naivní divadlo

Mateřinka 2015 - Naivní divadlo srdečně vás vítáme u nás v Liberci! Těšíme se, že opět společně prožijeme v Naivním divadle i v našem městě příjemné festivalové dny s loutkovým divadlem pro nejmenší. Dvacet tři ročníků MATEŘINKY ...

Více