Únor 2015 - Povrchová úprava kovů a materiálů

Komentáře

Transkript

Únor 2015 - Povrchová úprava kovů a materiálů
povrchová úprava
VODOUŘEDITELNÉ POLYURETANY PRO NÁROČNÉ PRŮMYSLOVÉ
APLIKACE
PDF ČASOPIS
ÚV ODNÍ
■
Lifetime evaluation of coating prepared from plastic powders on the
metal surfaces
NOVÉ PŘÍPRAVKY - TECHNOLOGIE - SLUŽBY
■
ROČNÍK XI.
■
ÚNOR 2015
S LOV O
V novém čísle navazujeme opět článkem v angličtině na výbornou spolupráci s Technickou univerzitou v Košicích, Strojní fakultou, Katedrou
technologií a materiálů. Připravili jsme i další zajímavé články a věříme, že i ty budou pro Vás přínosem.
Děkujeme všem autorům za vynikající spolupráci.
A. Pachelová
ZPRÁVY
VODOUŘEDITELNÉ POLYURETANY PRO NÁROČNÉ PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
ROLF ROSCHUA, JOSEF PATROVSKÝB
A
BAYER MATERIALSCIENCE AG, LEVERKUSEN, GERMANY, BBAYER S,R,O PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
SOUHRN
2. ARGUMENTY PRO ZAVÁDĚNÍ PUR VODOUŘEDITELNÝCH
Evropská VOC legislativa vede ke zvýšeným požadavkům na
nátěrové systémy se sníženým obsahem organických rozpouštědel.
Formulátoři nátěrových systémů hledají stále cesty na významné
snižování úrovně těkavých organických látek při zachování úrovně
kvality. High Solids (HS) PUR nátěrové systémy, práškové nátěrové
hmoty i UV vytvrzované systémy poskytují široké možnosti řešení
tohoto problemu.Ale obzvláště vodouředitelné 1K a 2K PUR systémy
mohou být formulovány s nízkým obsahem rozpouštědel nebo
dokonce bez nich. Většina technických požadavků tradičních formulací
založených na rozpouštědlech může být již nyní vyřešena s 1K a 2K
PUR systémy. Proto jsou nyní jedním z nejvíce se vyvíjejících oblastí v
evropském lakařském průmyslu a zvyšují podíl na trhu stále den ode
dne. Jisté je, že evropská legislativa i některé národní legislativy jsou
důležitými iniciátory pro tento vývoj. Ale vedle toho jsou i další
významné faktory, které podporují technologie založené na
vouředitelných systémech- bezpečnost a spolehlivost podobně jako i
technické důvody (např. snadné matování, rychlé fyzikální zasychání,
jednoduché čištění zařízení, nižší agresivita k citlivým substrátům). V
některých případech může dojít i k finančním úsporám u výrobce i u
uživatele. Tato přednáška popisuje hlavní přednosti těchto ekologicky
příznivých technologií v různých aplikacích /dřevo, stavebnictví,
průmysl, autoopravárenství/ a poskytuje podrobné příklady.
NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ PRO NÁROČNÉ PRŮMYSLOVÉ
APLIKACE
2.1. PRÁVNÍ DŮVODY
V první řadě různé právní úpravy jako “Deco-Paint-directive” a
“Solvent Emission Directive” vyvolaly vývoj vodouředitelných systémů.
Dále to byly národní právní úpravy jako GISCODE[4] and TRGS[5]
(Germany) nebo restrikce pro výrobu rozpouštědlových systémů v
některých částech městských aglomerací spustily vývoj ekologicky
příznivých vodouředitelných technologií.
2.2. DŮVODY BEZPEČNOSTI A SPOLEHLIVOSTI
Je zajímavé, že úspěch nových technologií nebyl limitován pouze na
země nebo regiony, kde právní opatření a restrikce jsou strikně
vyžadovány jako v Evropě. Ačkoli náklady na nátěrové systémy jsou
většinou o něco vyšší formulátoři i aplikátoři dávají přednost
materiálům méně škodlivým pro životní prostředí. Preferují se
materiály s nízkých zápachem pro aplikace v uzavřených objektech,
tyto důvody jsou podstatné pro vlastníky domů a apartmentů, kde se
vyžaduje pokud možno rychlé nastěhování..
1. ÚVOD
2.3 TECHNICKÉ DŮVODY
Již několik desetiletí jsou rozpouštědlové nátěrové systémy
nahrazovány vodouředitelnými. Výrobci surovin i nátěrových systémů
dosáhli výrazného nárůstu v prodeji disperzních pryskyřic i specielně
vyvinutých tvrdicích systemů pro 1K,2K PUR ale i pro UV vytvrzované
systémy. Důvody, které k tomu vedly, budou popsány v následujících
kapitolách.
K doplnění ekologických důvodů uvedených výše je i řada
technických důvodů k zavedení vodouředitelných systémů. V mnoha
aplikacích vykazují vodouředitelné výrobky mnohem rychlejší fyzikální
zasychání ve srovnání k rozpouštědlovým, což má za následek, že
čerstvě aplikované povrchy nejsou tak citlivé proti prachu a tím se
snižují povrchové defekty a s tím související stížnosti uživatelů. Voda
je tudíž vhodná tam, kde nedělá potíže ředit nátěrové materiály vodou
na požadovanou viskozitu a čištění /omývání/ nástrojů vodou po
aplikaci. Ještě jednu přednost dávají vodouředitelné systémy a to, že
umožňují nastavit širší škálu matných efektů vice než rozpouštědlové
systémy. Plastové substráty mohou být povrstvovány bez rizika vzniku
snížení vlastností plastu / crack-corrosion / nebo nežádoucímu
narušení povrchu plastu agresivními rozpouštědly. Naše zkušenosti
ukazují též, že 2K PUR systémy, pokud jsou správně formulovány,
mají výborné easy-to-clean vlastnosti někdy dokonce lepší než u
rozpouštědlových.
2.4. FINANČNÍ VÝHODY
Obr. Vodouředitelné polyuretany pro různě oblasti průmyslového užití
ÚNOR 2015
Nelze opomenout I skutečnost, že lze dosáhnout I finančních výhod.
Jak již zmíněno voda se vyskytuje téměř všude. Je to nejlevnější
rozpouštědlo vůbec, které může být použito i pro čištění zařízení.
Výrobci surovin i nátěrových hmot mohou snížit své pojiš´tovací
poplatky i proto, že nemají ve výrobě žádná rozpouštědla a tím se
snižuje podstatně riziko požárů i úrazů. V některých regionech musí
platit výrobce tzv. ”rozpouštědlovou pokutu”, např. ve Švýcarsku je to 3
CHF za 1 kg VOC. Zaměstnavatel musí platit i zvláštní příplatky za to,
pokud zaměstnanec pracuje s rozpouštědly.
U nátěrů na parkety, podlahy a ve stavebnictví obecně se aplikací
vodouředitelných systemů zpracuje doba, kdy je objekt z důvodu zrání
nátěrů mimo provoz. T. zn. že veřejné budovy, nákupní centra,
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 1
restaurace a jiné objekty mohou být používány pro obchodní účely
mnohem drive, aniž by obtěžovaly zákazníky i návštěvníky nepříjemnepříjemných zápachem z rozpouštědel. Ve specifických výrobnách
jako např. pro chutově citlivé potraviny mohou být renovace prováděny
bez drahých dlouhých přerušení výrobního procesu.
Ještě jeden úspěšný příklad finanční výhody kvůli vyšší efektivitě je
v nábytkářském průmyslu. Přechodem od rozpouštědlových 2K PUR
systémů na vodopuředitelné UV vytvrzované systémy se urychlí
výrobní proces lakování 3-4x bez dodatečných nákladů.
A konečně výrobci nátěrových hmot mohou dokladovat na trhu jako
obchodní argument svůj kladný přístup ekologicky příznivým
technologiím a vybudovat si svůj “green image”.
Obr. Současné technologie v On-Site parketových lacích
To je dáno tím, že bylo dosaženo vysoké kvality s 1K i 2K PUR
systémy. Navíc tyto vodouředitelné výrobky jsou snadno ředitelné i
aplikovatelné. Štětce, válečky a další zařízení lze přímo na místě
snadno očistit.
Ale hlavními důvody pro aplikátory i investory jsou zejména
bezpečnost a spolehlivost těchto systémů.
Existuje méně zdravotních rizik a žádný trvalý zápach. Koneckonců i
doba, kdy je objekt mimo provoz u čersvě lakovaných povrchů se
podstatně zkracuje. Z toho důvodu z pohledu konečného uživatele
není již důvod k použití rozpouštědlových systémů.
Obr. Argumenty pro vodouředitelné systémy pro náročné průmyslové
aplikace
3. PARKETOVÉ PODLAHY
Velice průkazným příkladem pro prosazení vodouředitelných
systémů jsou technologie povrchové úpravy parket. Vodouředitelné
parketové laky se úspěšně prosadily v západní Evropě a již dlouho
před zavedením národních právních úprav i legislativy EU. Např. v
Německu je vice než 3/4 aplikovaných primerů a top coatů na bázi
vodouředitelných PUR systémů –viz. obr.
4. NÁTĚRY NÁBYTKU
V současné době i vysoce kvalitativně náročné nátěrové systémy
pro nábytek mohou přejít na vodouředitelné. Dnes dodavatelé surovin
již nabízejí produkty, které dovolují výrobcům nábytku splnit všechny
požadavky dané VOC legislativou i všechny požadované technické
parametry. Zejména odolnost proti působení kávy, hořčice,červeného
vína,čpavku a čistících prostředků lze docilit vodouředitelnými 2K PUR
systémy s užitím hydrofilních izokyanátů, které se mohou snadno
emulgovat do vodné fáze.Tyto vodouředitelné systémy se mohou též
snadno matovat.
Obr. Porovnání chemických odolností vodouředitelných a rozpouštědlových systémů
Velice úspěšný příklad finančního efektu v nábytkářském průmyslu
je vysoká efektivita vodouředitelné UV technologie. Ve srovnání k
rozpouštědlovým systémům je možno urychlit výrobní proces a
produktivitu faktorem 3-4 přechodem na vodouředitelné systémy
vytvrzované UV zářením. Samozřejmě materiálové náklady
vodouředitelných UV systémů jsou výrazně vyšší ve srovnání s
konvenčními 2K PUR systémy. Ale kalkulací celého aplikačního
procesu i při instalaci zařízení pro zpětné využití over-sprayů a
optimalizace sušícího zařízení jsou náklady na 1 čtvereční metr
povrchově upraveného dřeva nižší.
5. MATERIÁLY PRO STAVEBNICTVÍ
Nehledě na dobře známé barvy pro interiery a exteriery na bázi
většinou akrylátových diperzí se stále vice prosazují vooduředitelné
PUR nátěrové hmoty pro náročné aplikace ve stavebnictví jako pro
easy-to-clean aplikace a top-coaty pro podlahy.
Obr. Vodouředitelné systémy pro stavebnictví
ÚNOR 2015
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 2
Tyto vodné systémy umožňují snadno dosažitelný a homogenní
efekt, rychlé zasychání a nízkou úroveň zápachu. Navíc dobré
chemické a mechanické odolnosti např. easy-to-clean vlastnosti
(antigraffiti) i velice dobrá odolnost proti oděru pneumatikami ukazují
porovnatelnou technickou alternativu k rozpouštědlovým systémům a
to při příznivější ekologické šetrnosti vodouředitelných systémů.
6. NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO AUTOOPRAVÁRENSTVÍ A
DOPRAVNÍ TECHNIKU
Evropská “Deco Paint Directive” pro nátěrové systémy pro
autoopravárenství může být splněna s high solid systémy jak pro
primery, plniče,top- i clear-coaty.Vzhledem k tomu, že malé dílny pro
opravy osobních automobilů nepracují za průmyslových podmínek,
zájem o vodouředitelné systémy z této obklasti je zřetelně nižší. Pouze
u basecotů, které nemohou být formulovány jako high solid
zaznamenáváme zvýšený zájem o vodouředitelné systémy.
Tradičně systémy pro autoopravárenství i pro komerční dopravní
techniku jsou postaveny na podobné rozpouštědlové 2K PUR
technologii. Ovšem nátěrové systémy pro komerční dopravní techniku
jsou většinou součástí “Solvent Emission Directive”, tj. tlaku na
snižování emisií na aplikačních pracovištích. Nízké hodnoty VOC,
které jsou zde vyžadovány, jsou důsledkem silného nárůstu trhu pro
vodouředitelné
systémy v průmyslových procesech. Moderní
vodouředitelné 2K PUR systémy splňují technické požadavky pro
komerční dopravní techniku v podobném rozsahu jako konvenční
rozpouštědlové systémy. Navíc vodouředitelné 2K PUR systémy nové
generace poskytují i rychlejší vytvrzovací vlastnosti než high solid
systémy.
Obr. Porovnání vlastností při vytvrzování 2KPUR
7. OCHRANNÉ NÁTĚRY KOVŮ A NÁTĚRY PRO NÁMOŘNÍ TECHNIKU
Ochranné nátěry kovů a nátěry pro námořní techniku jsou oblasti,
kde nejsou vodouředitelné systémy tak úspěšné jako v jiných
oblastech. Pouze pro oblast antikorozní ochrany do C2-C3 mají určitý
podíl na trhu vodouředitelné PUR systémy.
Obr. Současný stav trhu v antikorozní ochraně kovů a v námořní technice
ÚNOR 2015
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 3
Určité nevýhody vykazují 1K PUR vodouředitelné sytémy z hlediska
dosažení odolností chemikáliím a vodě, 2K PUR vykazují omezení z
hlediska dosažení potřebné tloušťky filmu během aplikace, což má za
následek nedostatečnou antikorozní odolnost a jsou též dosti citlivé na
klimatické podmínky (rel. vlhkost vzduchu). Proto se vodné systémy
zatím pro těžkou antikorozní ochranu běžně nepoužívají a koneční
uživatelé stále preferují konvenční rozpouštědlové produkty.
ZÁVĚR
Výrobci pojiv jsou nyní schopni uspokojit vzrůstající požadavky trhu
na vodouředitelná pojiva. V současné době již většina technických
požadavků tradičních rozpouštědlových formulací mohou splňovat i
formulace na bazi 1k nebo 2K PUR vodouředitelných systémů.
Evropská legislativa i některé národní legislativy jsou hnacím motorem
tohoto trendu. Vedle toho i další důvody podporují zavádění PUR
voduředitelných technologií. Bezpečnost a spolehlivost i technické
přednosti a v některých případech i finanční výhody jsou přesvědčivé
argumenty pro výrobce nátěrových hmot a konečné uživatele
vyžadovat řešení na bázi vodouředitelných systémů. U nátěrových
systémů pro parkety je tato technologie již delší dobu zavedena, v
nábytkářském průmyslu v dalších průmyslových oblastech vidíme
vzrůstající zájem po vodouředitelných produktech.
PUR technologie pro vodouředitelné nátěrové systémy zcela určitě
vykazuje nejzajímavější vývojové tendence v evropském lakařském
průmyslu.
LITERATURE
[1] Council Directive 1999/13/EC of March 11, 1999 on the limitation of
emissions of volatile organic compounds due to the use of organic
solvents in certain activities and installations.
[2] Directive 2004/42/CE of the European Parliament and of the
Council of April 21, 2004 on the imitation of emissions of volatile
organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints
and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive
1999/13/EC
[3] Ch. Irle, R. Roschu, M. Bayona, M. Johnson, Proc. 30th Int.
Waterborne, Highsolids & Powder Coatings Symp., New Orleans,
2003.
[4] GISBAU exposure descriptions,
http://www.gisbau.de/service/expo/expo.html
[5] TRGS 900: Technical Rules for Hazardous Substances; Exposure
Limits in the Air at the Workplace, “Airborne Exposure Limits,” Edition
January 2006, with amendments and supplements BArbBl Issue
12/2006
[6] Ch. Irle, W. Kremer, E. Luehmann, R. Roschu, European Coatings
Conference “Parquet Coatings”, Berlin, 2000.
[7] M. Melchiors, H.-J. Laas, Th. Münzmay, R. Gertzmann, Fatipec
“Grafitti resistant waterborne 2K Polyurethane Coatings, Budapest
2006
[8] Ch. Irle, Productive with Polyoldispersions [Produktiv mit
Polyoldispersionen], Farbe&Lack 7 (2008), 20-22.
LIFETIME EVALUATION OF COATING PREPARED FROM PLASTIC POWDERS ON THE METAL SURFACES
ING. DAGMAR DRAGANOVSKÁ, PHD. – ING. MIROSLAV TOMÁŠ, PHD. - ING. PETER IŽOL, PHD., TECHNICAL UNIVERSITY IN KOŠICE,
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING, INSTITUTE OF TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT
INTRODUCTION
Coatings created from plastic powders fall into the area of
ecologically harmless paint coats substances. Protective function of
these coatings is complex and relates with membrane qualities, with
selective ions permeability of various sizes and charges and it is
dependent on chemical character of used material and its resistance
against aggressive elements of the environment. Corrosion
environmental diffusion into coating, the change of coating structure
caused by absorbing and diffusion processes and the coating
thickness is decisive for a protection period of service. Alike to paint
coats the protection efficiency is dependent on a basic material surface
quality which must eliminate the possibility of corrosion under the
coating.
From stated reason it is necessary that these coatings will be applied
on technically pure and seemly pre-treated surface of a basic material.
From several possible means of basic material surface pre-treatments
a technology of blasting comes into the front by which it is possible to
prepare surface of required quality – surface expurgation as well as
securing of suitable micro-geometry before subsequent coating
process.
ECOLOGICAL ADVANTAGES OF PLASTIC POWDER
COATINGS
Powder coatings are made in the form of very soft powder with
average value of grain size 40-50 µm. After the application on premodified metal substratum it is necessary to warm up deposited
material in a furnace for the purpose of achieving compact coating.
The most of powder coatings is a mixture of resin (e.g. polyester,
epoxide), curing tanner, and tanner for flow regulation, catalyzer,
pigments, fillers and others whereby resin creates the basis in which
all others materials are dispersed. That created mixture is not soluble
in the water in practice. Likewise the most of other components,
creating powdery substance, is also not very much or practically not
soluble.
Toxicological studies of these types point to the reality that the most
of the powder coatings is considered for internal material. Powder
coating substances do not contain any solvents what allows their
immediate application without additional activities as in the case of wet
coatings e.g. paint thinning, immixture, glutinosity setting and alike. In
contrast to wet coatings where the proportion of dry matter to solvent is
in the most of the cases 50:50 while for powdery paints is practically
100 per cents proportion of dry matter. As powdery paints are rather
hygroscopic already at their production there comes to water molecule
capture from surrounding atmosphere and that is why the real
proportion of dry matter is approximately 99.5 per cents. From the
environmental point of view a considerable emission reduction of
elusive organic material and other dangerous noxious agents plays an
important role during production and using of powder coatings.
ÚNOR 2015
Their main ecological advantages are:
- they do not contain solvents,
- they have 100 per cents adamant proportion,
- pigments are without dangerous heavy metals (lead, cadmium),
- minimum of waste material (practically non-waste technology),
- their recycling system and simple powdery waste disposal.
Besides of evident technical, physical and ecological advantages
powder coating substances are interesting also from economic point of
view. Among elemental advantages of powdering belongs:
- one-layer application – for powder coatings it is possible to apply
required layer only by one operation,
- saving of energy – in spite of that it is necessary to fire powder
coatings at the temperatures from 180 to 200 degrees of Celsius,
the total energy consumption for powder coatings is by a long
chalk lower that for ordinary wet coatings. The whole process
contains: raw stocks production, energy consumption during
application (dry and fire process) and material consumption,
- material utilization – efficiency of powder coatings is almost 100
per cents because powdery paint is recycled, is without emissions
and an omissible amount of waste is created.
METHODICS OF EXPERIMENTS AND EVALUATION
For experimental purposes of stating tipped coatings qualities from
plastic powders – adhesion, bending angle and protective efficiency of
coatings in condensation chamber steel plate was used as a basic
material S235JRG2, 3 mm thickness.
The samples were blasted by mechanical blasting machine type Di-2
and a steel granulate was used as a blasting tool with the size
dz = 0,71mm. The surface appearance after the blasting is
documented by Fig.1.
Fig.1 Blasted surface by steel round shot, granularity 0,71 mm, REM
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 4
Micro-geometry of blasted samples surface was evaluated by touch
profile-meter type Surftest SJ – 301 fy Mitutoyo, Japan. Profile-meter
of evaluated surface and curved line of profile material proportion is
displayed on Fig. 2. Achieved average values from 10 evaluations of
blasted samples surface micro-geometry were following:
- middle arithmetic profile anomaly: Ra = 9,87µm,
- the biggest profile height: Rz = 56,73 µm.
Fig. 2 Blasted surface by steel round shot – profilograph and material ratio curve of the profile
The samples were subsequently electro-kinetically coated by
electro-kinetic pistol, designed for application of powders which are
able to obtain electrical charge by friction.
4 coating systems were tipped for the experiments:
1. coating system: corro - zinc 97 + corro - coat MX (sample mark
Z+MX),
2. coating system: corro - zinc 97 + corro - coat PE-F(sample mark
Z+PE-F),
3. coating: corro - coat MX (sample mark MX),
4. coating: corro - coat PE-F (sample mark PE-F).
Corro – zinc 97 – is a powdery paint-coat substance which base is
created by epoxide resin; powder is enriched for zinc for the increase
of a corrosion resistance. Corro zinc 97 is used as a basic powder
coating substance.
Corro – coat MX - is a powdery paint-coat substance which base is
created by the combination of epoxide resin and polyester (hybrid).
Corro – coat PE-F – is a powdery paint-coat substance which base
is created by a mixture of polyester resins, inorganic and organic
pigments, fillers and additives.
Coating type
1. THE ANGLE OF COATING BEND.
For stating of resistance by the bend a brittleness test STN EN ISO
7438 (42 04 01) was used. A sample with coating was located by test
coating outwards from the bending thorn and was the subject to plastic
deformation during the bending process. The bending test was
realized on a hydraulic compactor ZD 40 made by a company VEB
Leipzig. The bending process was finished in the moment of a visible
rift show up in the bending place and the bending angle α was
measured. Measured values of the bending angle are stated in Table
1.
Tab. 1 Average value of bend angle
Coating thickness average
[µm]
Bend angle
[o]
Corro - zinc 97 + Corro - coat MX
95
218
Corro - zinc 97 + Corro - coat PE-F
228
120
Corro - coat MX
116
134
Corro - coat PE-F
129
157
A slightly higher plasticity was discovered by the experiments,
evaluated by achieved bend angle to coating violation, for coatings
Corro- Coat PE – F as well as for Corro- Coat MX. This fact was also
manifested for paint-coating systems with the same base coating
Corro – Zinc 97.
2. PROTECTIVE EFFICIENCY OF COATINGS.
Protective efficiency of coatings in the environment of aggressive
atmosphere with a content of sulfur dioxide was evaluated by a
simulated test in condensation chamber in terms of STN 03 8130 with
a synthetic violation of the system entirety by a cross cut. This
violation, allowing the atmosphere access to the surface of the base
substratum, was chosen by the reason of a pore simulation in the
coating. The extent of corrosion along the cut and the extension of
ÚNOR 2015
Thicknesses of individual oaint-coat systems were measured on a
device DIGI-DERM 179 fy Mitutoyo, Japan. All the coating systems
were fulfilling requirements for average thicknesses within the value
interval which are recommended by a producer and were achieving
values in the range 86 -191µm.
Within the frame of experimental work sessions the following was
judged:
corrosion waste products under the coating in the surrounding of cut
were evaluated. 21 days were chosen duration period of the test. The
appearance of the samples after the exposure is on Fig. 3 - 6.
Individual paint-coat systems showed essential difference in the
resistance expressions against the corrosion environment. On the
samples with paint-coat system the first expressions of sub-corroding
in the form of spot corrosion waste products pending 14 days of the
exposure in a condensation chamber, the other extension of corrosion
aggression was very moderate. No changes of the hue were recorded
by a visual for any paint-coat system with the base coating. At the test
end, i.e. after 21st day of the corrosion strain in the condensation
chamber, the extent of a corrosion aggression was in the interval 6-8
per cents of the cut.
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 5
Fig. 3 Sample appearance after exposure in condensation
chamber, coating type MX
Fig. 4 Sample appearance after exposure in condensation
chamber, coating type PE-F
Fig. 5 Sample appearance after exposure in condensation
chamber, coating type Z+MX
Fig. 6 Sample appearance after exposure in condensation
chamber, coating type Z+PE-F
Corrosive attack area [%]
At the samples with no base paint-coat the first expressions of a
corrosion aggression were already after 2nd day of the exposure in a
condensation chamber. In comparison with the samples containing the
base paint-coat the further increase of a corrosion aggression was
more marked and in the test end i.e. after 21st day of the exposure it
was moving within the interval 10 – 15 per cents of the cut length. The
corrosion aggression time process of the monitored coating systems is
displayed on Fig. 7.
16
14
12
MX
10
PE-F
8
Z+PE-F
6
Z+MX
4
2
0
1
2
3
7
14
21
Exposure time [days]
Fig. 7 Corrosive attack charakteristic of coating systems monitored
3. THE COATINGS ADHESION
A) THE ADHESION SET BY A MODIFIED
ACCORDING TO STN EN 24 624
SEPARATION TEST
The experiments were made on the base material samples with a
shape of a roller ϕ=30mm. The coating system was applied on the
front area. After contra-unit application the set was put into a furnace
for the purpose of coating substance glued. After the toughening the
coating system was cut up to the base material along the whole roller
perimeter. The set was placed into the tear-off machine and was the
subject to a tensile load. The test result is tensile tension, needed for
the disruption of the weakest inter-phase (an adhesion fracture) of the
test set. The both types of fractures might occur during the test.
ÚNOR 2015
The fractures are characterized by the levels:
A – a cohesion fracture in the under-layer,
A/B – an adhesion fracture between the under-layer and the base
coating,
B – a cohesion fracture of the base coating,
B/C – an adhesion fracture between the first and the second coating,
C – a cohesion fracture of the second coating.
On the basis of implemented experiments it is possible to state that
the coating system Z+MX as well as Y+PE-F showed a cohesion
fracture of the C type, the coating system MX and PE-F the cohesion
fracture of the B type. From the verified coating the biggest tear-off
tension was showed by the coating system Z+PE-F. The average
values of the tear-off tension are listed in the Table 2.
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 6
Tab. 2 Values tear off tension
Coating type
Average values tear off tension
[MPa]
corro zinc 97 + corro coat MX
19,8
corro zinc 97 + corro coat PE-F
10,13
corro coat MX
15,7
corro coat PE-F
12,93
B) THE ADHESION STATED BY A GRID METHOD ACCORDING TO
NORM
STN 67 30 85.
In this part of the experiment the initial state of the coating system
adhesion was compared with the adhesion measured after 21 days of
the samples exposure in the condensation chamber.
Before the exposure all the samples showed degree 0, i.e. after the
grid cut there were identified no coating peel off and cut edges were
sharp. After the exposure in the condensation chamber the adhesion
of all the monitored coating systems was evaluated also by degree 0.
The appearance of the samples grid cut after the exposure in the
condensation chamber is documented on Fig. 8.
The stated test result allows saying the conclusion that the adhesion
of all the evaluated coating systems remains the same also after 21
days exposure period of the samples in the condensation chamber
what means that in the places of cut does not come to the damage on
the coating border line – the base, or in the coating system.
Fig. 8 Appearance of grid cut sample of evaluated coatings after exposure in condensation chamber
under the condition of observance the coatings production
technological parameters, in the first place their minimal thickness.
CONCLUSION
The report was focused on the evaluation of the coating system
period of service, created from plastic powders namely in term of the
bending angle, setting of a corrosion resistance and the adhesion of
examined coatings.
In term of the resistance against the corrosion in simulated
conditions the evaluated coatings without synthetic entirety violation
showed the equivalent values of the corrosion resistance in term of the
adhesion changes when there was not recorded its decrease after 21
days exposure in the condensation chamber and in their appearance
during that exposure the change neither expressed itself.
The fundamental difference was found during the synthetic violation
in connection with the coatings of tested coating systems, exposed in
an aggressive environment of the condensation chamber. For the
coating without the base there came to the extension and growth of
corrosion waste products in the place of mechanical violation what was
expressed by a partial scale off of the coating.
When monitoring of the coating bend angle of evaluated coatings the
coating system Corr - Zinc 97 + Corro - Coat PE-F, for which higher
values of bending angles without coating violation were achieved,
appeared moderately more suitable.
From the stated facts it is possible to say the conclusion that the
experimentally verified coatings are resistant towards the corrosion
ÚNOR 2015
ACKNOWLEDGEMENTS
The paper is the part of project VEGA 1/0600/13 and VEGA 1/0360/15.
REFERENCES
[1] SEDLÁČEK, V.: Metallic surfaces, films and coating. ČVUT Praha,
1992, 359 p.
[2] KALENDOVÁ, A.: Technology of paints II. Univerzita Pardubice,
2003, 381 p.
[3] DRAGANOVSKÁ, D.: Analysis of the creation process and the
characteristics of the new surfaces acquired by the blasting
technology. TU Košice, 2005.
[4] PAPCUN, P.: Evaluation of coatings lifetime from powder coatings,
TU Košice, 2005.
[5] MIRABEDINI, S. M. - KIAMANESH, A.: The effect of micro and
nano-sized particles on mechanical and adhesion properties of a clear
polyester powder coating, Prog. Org. Coatings, 2013, 76, p 1625-1632.
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 7
INZERCE
CYKLICKÉ KOROZNÍ KOMORY Q-FOG CCT A CRH FIRMY Q-LAB CORPORATION
ING. MILAN PRAŽÁK, LABIMEX CZ S.R.O., NA ZÁMECKÉ 11, 140 00 PRAHA 4
+420 602 366 407
WWW.LABIMEXCZ.CZ, [email protected],
Jedním z cílů úpravy povrchu kovových dílů je zpravidla zvýšení
korozní odolnosti dílu. Dříve platilo, že hlavním předepsaným testem
atmosférické koroze byla kontinuální zkouška v solné mlze v trvání
podle předpokládané odolnosti povrchové úpravy. Avšak rozvoj
poznatků o dějích atmosférické koroze ruku v ruce s požadavky
zejména automobilového průmyslu přináší stále častější potřebu testů
kombinovaných a cyklických, které často zahrnují i fázi kondicionování
vzorků na dané teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.
Druhou významnou oblastí působení firmy Q-LAB je výroba
testovacích strojů - komor pro sluneční simulace a simulace UV
světlem především opět pro stanovení životnosti povrchových úprav i
materiálů samotných. Tato oblast zkoušek ale není v galvanice
obvyklá a zde se jí nebudu věnovat.
FIRMA Q-LAB CORPORATION
KOMORY Q-FOG CCT A CRH
Kombinované korozní komory pro cyklické korozní zkoušky
amerického výrobce Q-LAB Corporation tak velice dobře mohou splnit
dnešní požadavky zkoušek.
Firma Q-LAB Corporation byla založena v roce 1956, původní název
Q-Panel (do roku 2006) napovídal o výrobě standardních testovacích
panelů – podložek pro korozní zkoušky. Nyní, po více než 50 letech
produkce panelů, a dnes taktéž širokého sortimentu testovacích komor
pro environmentální zkoušky, tato firma poskytuje bohaté možnosti
dodávek testovacích strojů pro testy korozní odolnosti, jakož i
Design komor vychází z několika základních principů:
- Jednoduchost konstrukce s vysokou spolehlivostí
- Přívětivá obsluha a maximální vizualizace procesu
- Snadný servisní přístup pro úkony operátora i servisního
pracovníka
- Dostatečná variabilita funkce komory
- Vysoká rychlost vytvoření a případné změny parametrů
požadovaného korozního prostředí
možnosti testování ve vlastních akreditovaných laboratořích (USA,
Německo, ISO 17 025).
Obr. 1: cyklická korozní komora Q-FOG CCT1100
Komory mají 4 až 5 základních programovatelných funkcí, z nichž lze skládat jednotlivé programy a testovací postupy:
funkce komor CCT
FOG
solná mlha
DRY
sušení – profukování vzduchem
HUMID
100% vlhkost – kondenzace
DWELL
klidový stav s temperací
minimální teplota
lab. teplota
lab. teplota
+ 5°C nad lab. teplotou
lab. teplota
maximální teplota
60°C
70°C
60°C
60°C
Doplňující, ale dnes zásadní je možnost regulace relativní vlhkosti vzduchu při zkoušce (modely CRH) a možnost doplnění postřikového systému pro
testy se sprchováním zředěnou solankou za laboratorní teploty (např. testy VOLVO)
doplňkové funkce komor CRH
HUMID/RH
Regulovaná relativní vlhkost
SHOWER
sprchování
Komory Q-FOG CCT a CRH se liší od běžně známých cyklických
komor vyráběných např. v Evropě již zmíněnou možností rychlých
reakcí – změn testovacího prostředí. Komoru je možno rychle vyhřát
na požadovanou teplotu elektrickými topeními umístěnými přímo
v pracovním prostoru pod oddělovacích roštem - difuzérem. Topná
tělesa nejsou umístěna přímo v prostoru určeném pro vzorky, ale jsou
v objemu společného vzduchu v komoře a prouděním je teplo rychle
odevzdáno do prostoru mezi vzorky.
Pro zkoušky v solné mlze je možno použít klasické 5% roztoky
NaCl neutrální i kyselé, resp. s měďnatými ionty (ISO 9227, ASTM B
117), dále pak jsou využívány roztoky s malou koncentrací soli – např.
Prohesion test.
Solanka je dvoustupňově filtrována, průtok je programově
nastavitelný a regulovaný dávkovacím čerpadlem s doplňkovou
vizuální možností kontroly průtoku na průtokoměru. Je možno provést
přepojení na Prohesion testy, kdy je vynecháno zvlhčení vzduchu , jak
vyžaduje norma, přemostěním zvlhčovače.
ÚNOR 2015
minimální teplota
20°C
20°C
maximální teplota
60°C
50°C
Intenzivní sušení vzorků profukováním horkým vzduchem je možno
provádět až do teploty 70°C, což přesahuje o 10 - 20 °C teploty běžně
nabízené u jiných výrobců korozních komor.
Vysoce efektivní je pak způsob vytváření 100% vlhkosti pro
provedení kondenzační zkoušky. Vlhkost je generována vyvíječem
páry mimo pracovní prostor komory a 100% vlhký teplý vzduch je pak
vháněn do pracovního prostoru. Tento vzduch přináší v krátkém čase
dostatečné množství tepla uvolňovaného kondenzací teplé páry, a tak
zároveň i dostatek vlhkosti. Proces je plně v souladu např. s ISO 62702 a umožňuje dosažení kondenzačního prostředí v krátkém čase až do
teplot 60°C. Kondenzační prostředí je možno rychle vyfoukat ve fázi
sušení a opět rychle obnovit. Rychlost je mnohem vyšší než při
klasickém vytváření kondenzačního prostředí ohřevem objemu vody
na dně komory.
Proces DWELL – klidový stav s temperací u komor CCT- je
funkční krok, kdy komora po ukončení některého předchozího kroku,
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 8
většinou solné fáze, pouze dál počítá čas a udržuje nastavenou teplotu
pomocí vnitřních topných těles, nedochází k profukování vzduchem.
úhlu rozptylu a dopadají tak na vzorky s dobrou homogenitou intenzity
smáčení v celém půdorysu komory.
Regulace relativní vlhkosti vzduchu v komoře CRH je zajištěna
přídavným klimatickým systémem. Kompresorová klimatizační
jednotka na vstupu vzduchu do komory zajišťuje potřebnou teplotu
vzduchu vcházejícího do komory chlazením či ohřevem s tím, že tento
vzduch může podle potřeby sušit na požadovanou
hodnotu
vlhkosti. V komoře samotné pak probíhá naopak vyhřátí na
požadovanou teplotu zkoušky a případné dovlhčení vzduchu pomocí
mikrotrysek rozprašujících demineralizovanou vodu.
Vnitřní i vnější konstrukce komory včetně víka je ze sklolaminátu se
zatěsněním víka na suchý způsob. Víko komory má na levé straně
okénko ke kontrole zkušebního procesu, komora má vnitřní osvětlení.
Vzorky se ukládají do držáků pro ploché vzorky viz obr 2, tyto držáky
jsou pak zachyceny ve žlábcích komory v umístění nad difuzérem –
roštem s kulatými dírami.
Prostorové vzorky je možno pokládat nebo zavěšovat na tyče, které
se fixují do půlkulatých žlábků na přední a zadní straně komory – viz
obrázek 3. Umístění všech nosičů vzorků je velmi rychlé a jednoduché
bez dalších pomůcek, tím je zajištěna možnost snadného čištění
komory a šetří se čas operátora.
Obr. 2 : systém trysek pro sprchování vzorků - CRH600/1100
Spray systém pro sprchování vzorků je samostatně
programovatelný, je osazen tryskami s automatickým čištěním čistou
demineralizovanou vodou. Systém využívá násobku dráhy vodních
kapek k lepší distribuci na vzorky, vzorky jsou tak sprchovány
kapkami, které jsou tryskami nejdříve vystřikovány nahoru v širokém
Obr. 3: korozní panely v komoře Q-FOG CCT 600
TECHNICKÁ DATA A POPIS
Komory Q-FOG CCT a CRH se vyrábějí ve dvou velikostech, 600 litrů a 1100 litrů. Následující tabulka uvádí velikosti komor a předpokládanou kapacitu
pro umístění klasických zkušebních korozních panelů.
Kapacita vzorků
panely 100 x 300 mm
panely 75 x 150 mm
model CCT600, CRH600
128
160
model CCT1100, CRH1100
200
240
včetně víka
640 litrů
1103 litrů
bez víka
511 litrů
857 litrů
Vnitřní rozměry
délka
109 cm
145 cm
šířka
výška bez víka
výška včetně víka
66 cm
46 cm
74 cm
82 cm
46 cm
79 cm
Vnější rozměry
délka
182 cm
221 cm
šířka
výška
105 cm
124 cm
123 cm
128 cm
Elektrické připojení
230±10% 1N /50Hz / 3,2kW
230±10% 1N /50Hz / 4,2kW
Objem komory
Po levé straně komory je umístěna zabudovaná 120 litrová nádrž na
solanku s výstupním filtrem, která je opatřena hladinoměrem pro
vizuální případně i akustickou signalizaci případného nedostatku
roztoku.
Programovací řídící systém komory umožňuje cyklování výše
uvedených pracovních fází, obsahuje velmi komplexní diagnostiku
případných poruch. Systém upozorňuje na požadované periody
servisu, stav solanky v nádrži, všechny pracovní parametry jsou
neustále signalizovány na displeji.
Pomocí vlastního software firmy Q-LAB je možno komoru pro
záznam dat propojit s PC operátora.
Pro jednoduchost servisních zásahů jsou všechny strojní součásti
jako transparentní zvlhčovač, vyvíječ páry, regulační čerpadlo solanky,
ventilátor pro profukování studeným či horkým vzduchem a další
součásti na pravé straně komory umístěny za snímatelným bočním
opláštěním komory.
Významným prvkem při provozu komor je jejich bezpečnost.
Všechny elektrické obvody mají klasické jištění a jsou vybaveny navíc
proudovými chrániči. Všechna topná tělesa mají elektronické i
mechanické ochrany proti přehřátí. Komora je vyrobena z téměř
nehořlavé sklem vyztužené pryskyřice.
ÚNOR 2015
Obr. 4: Tyče pro zavěšení vzorků v komoře
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 9
• Čerpadlo čerpá solný roztok ze zásobníku solného roztoku na
rozprašovací trysku.
• Rychlost čerpadla – intenzita čerpání – se nastavuje na ovládací
klávesnici komory. Průtok roztoku je indikován na průtokoměru.
• Magnetický elektroventil ovládá průchod stlačeného vzduchu přes
zvlhčovač do rozprašovací trysky, kde rozprašuje zkušební roztok.
• Tlak vzduchu se nastavuje na redukčním ventilu. Tlak vzduchu je
zobrazen na manometru.
• Topná tělesa komory udržují požadovanou teplotu v komoře
SCHEMATICKÁ ZOBRAZENÍ TESTŮ
Na následujících schématech jsou ukázány základní principy práce
komory v jednotlivých režimech..
Při funkci FOG – solná mlha (obrázek 5) se rozprašuje jemná
mlha korozívního roztoku do pracovního prostoru komory.
Systém pracuje následovně:
o dt ah
V ík o
Ř íd ící je dn otk a
Z ás o bn ík so lné ho r oz to ku
v zor k y
Z vlh č ovač
T ope ní
V stu p stl ač ené ho vz d uc hu
Tr y s k a
č e rp a dlo
O b r. 5 : F O G – so ln á m lh a
P ř ív od ro zto ku
k č erp a dl u
Při funkci DRY - sušení (obrázek 6) je profukován vzduch komorou
za účelem sušení vzorků.
Systém pracuje následovně:
• Otevře se ventil proplachovacího vzduchu a ventilátor žene vzduch
do komory.
• Topení v pracovním prostoru komory a topení za ventilátorem
vzduchu udržují teplotu v komoře.
od tah
ví ko
D iffu se rro š t
T op en í v zdu ch u
T o pe ní
k om or y
ve nti l áto r
O b r . 6: D R Y - s u še ní
Při funkci 100% vlhkosti - kondenzace (obrázek 7) se dávkuje
horká pára do pracovního prostoru komory, aby došlo ke zvýšení
vlhkosti v komoře na 100% rel. vlhkosti.
Systém pracuje následovně:
• Vyvíječ páry vytváří páru, která prochází do komory a tím zvyšuje
– udržuje teplotu v komoře.
• Magnetický elektroventil udržuje potřebné množství vody ve
vyvíječi páry
Diff userrošt
vyvíječ
páry
D e mi v oda
O br. 7 : 100 % v lhkos t - k onde nzac e
ÚNOR 2015
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 10
Při funkci regulace relativní vlhkosti (obrázek 8) je komora
zásobena vzduchem po úpravě obsahu vodních par a regulované
teplotě. Klimatizační modul (vpravo) je schopen vzduch ohřívat i
chladit a měnit relativní vlhkost vzduchu. V komoře samotné je vzduch
podle potřeby dovlhčován, ohříván či vyfukován profukovacím
systémem.
Je možno nastavit konstatní podmínky teplota/rel. vlhkost i rampy
průběhů v čase. Komora s regulací vlhkosti je tak víceméně nezávislá
na podmínkách okolí a umožňuje plnění mnoha norem, kde fáze či
rampy teplota/vlhkost jsou vyžadovány, zpřesňuje tak např. plnění
normy PV 1210 a mnohých dalších.
Obr.8: regulace relativní vlhkosti
PREZENTACE FIRMY
Firma Q-LAB Corporation se pravidelně zúčastňuje veletrhů
příslušných pro jejich oblast zaměření, zásadní akcí je pak v periodě 2
roků
European
Coating
Show
konané
na
jaře
v německém Norimberku. Je jistě potěšitelné, že v hale výrobců
laboratorní techniky pro kontrolu povrchových úprav tato firma již
tradičně staví stánky s největší výstavní plochou a vystavuje
minimálně 5 zkušebních komor.
PRODEJNÍ A SERVISNÍ ZÁZEMÍ FIRMY Q- LAB CORP.
Komory Q-FOG CCT jsou provozovány po celém světě, často
daleko od dosahu firmy či jejího zástupce. Stroj a dokumentace
k němu, stejně jako systém výměny náhradních dílů je vytvořen tak,
aby každý uživatel si mohl pomoci na dálku sám, pokud je potřeba . U
nás je velký důraz je kladen na firemní instalaci stroje, zaškolení
obsluhy a periodické prohlídky, případně kalibrace. Jen správně
nainstalovaný stroj, dostatečně zaškolená obsluha a přítomnost
servisu může zaručit plnohodnotné využití korozní komory.
Součástí našich servisních prací jsou kalibrační služby. Zákazník
může využít kalibračních služeb měření teploty a relativní vlhkosti dle
ISO 17 025 laboratoří servisní firmy akreditované ČIA.
ZÁVĚREM
Tento příspěvek byl malou exkurzí do oddílu zajímavě řešených
korozních komor. Jak jsem již zmínil na počátku, základní myšlenkou
při tvorbě technického řešení komor Q-FOG CCT a CRH byla potřeba
vytvořit komoru pro rychlé střídání korozních prostředí. To se jistě
podařilo a testy Prohesion, CCT 1 , CCT4, PV 1210 a další tak mohou
výrazně realističtěji simulovat skutečné korozní podmínky v místech
s rychlými změnami prostředí jako např. v motorovém prostoru vozidla.
Obr. 9 : stánek firmy Q- LAB Corporation na Coating Show, Norimberk
ÚNOR 2015
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 11
KOMPAKTNÍ ČERNÍCÍ ZAŘÍZENÍ
MICHAL HRONEK, CHEMO-PHOS CZ, S.R.O./STROJÍRENSKÁ 259/155 21 PRAHA 5 ZLIČÍN
+420 222 364 507
WWW.CHEMO-PHOS.CZ, [email protected], TEL:
CHEMO-PHOS CZ, S.R.O.
VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY DEWE BRÜNOFIX GMBH PRO ČR A SR
ČERNĚNÍ ZA TEPLA JAKO „VELCÍ“
KOMPAKTNÍ ČERNÍCÍ ZAŘÍZENÍ OD DEWE BRÜNOFIX
TECHNIKA A VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ NEJVYŠŠÍ HODNOTY
NA NEJMENŠÍM PROSTORU
KOMPAKTNÍ ZAŘÍZENÍ
DeWe Brünofix byla vyvinuta na základě myšlenky umožnit černění
za tepla i zákazníkům s menším množstvím materiálu a uspořádat
tento proces tak, aby byl rentabilní. Při plánování se důsledně dbalo na
malé prostorové nároky a snadnou obslužnost při zachování optimální
techniky a vybavení zařízení. Výsledkem je vznik kompaktního
zařízení nejvyšší hodnoty s následujícími znaky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
S kompaktním zařízením lze provádět kompletní proces černění
(odmaštění - opláchnutí - černění - opláchnutí - opláchnutí –
opláchnutí za tepla - naolejování - okapání).
Pro dodržení optimálních parametrů černění je černící lázeň
vybavena automatickou regulací teploty a koncentrace
(automatische Temperatur- und Konzentrationsregelung =
regulace ATK). Přívod vody k nastavení koncentrace probíhá
v intervalech a je vybaven omezením celkového času*. Toto
omezení brání přeplnění černící lázně, pokud by obsluha zařízení
přidala omylem příliš mnoho černící soli.
Teplota v odmašťovací a černící lázni jakož i v topné spirále se
reguluje automaticky. Odmašťovací a černící lázeň je kromě toho
vybavena omezovači teploty, které v případě nepřípustného
překročení teploty aktivují separátní výkonovou ochranu a
deaktivují topení.
Díky zpětnému vedení oplachovací vody do černící lázně je možné
provoz bez odpadních vod (vztaženo na oplachovací vodu).
Vzniklé páry vytápěných lázní (odmašťovací lázeň, brunovací
lázeň, topná spirála*) se odsávají integrovaným systémem
•
•
•
•
*
odpadního vzduchu a pomocí odváděče kondenzátu se odvádějí
ven.
Hladiny kapalin odmašťovací lázně a všech oplachovacích lázní se
nastavují automaticky regulací hladiny*.
Olej odloučený z obrobků v odmašťovací lázni se převádí
cirkulačním zařízením* do separátní části odlučování oleje*. Tím
se zvyšuje životnost odmašťovací lázně a snižují náklady na
údržbu.
Lázně jsou (s výjimkou černící lázně) vybaveny vypouštěcími
kohouty.
Do zařízení je integrována záchytná vana se sledováním hladiny*.
V případě prosakování se takto uniklá kapalina zachytí a hlavní
elektromagnetický ventil pro přívod vody se automaticky uzavře.
Všechny potřebné ovládací prvky jsou snadno přístupné na čelní
straně zařízení. Účelným spojením jednotlivých funkcí zařízení
byly náročnost a požadavky na obslužný personál redukovány na
minimum. Poruchová hlášení zařízení (kapalina v záchytné vaně,
porucha ATK, překročení teploty, motorový jistič) jsou
signalizována výstražnými lampami s odpovídajícím popisem.
Olej zachycený v odkapávací stanici teče zpět do olejové lázně.
Kompaktní černící zařízení DeWe Brünofix se dá snadno
transportovat: Všechny systémy zařízení jsou instalovány ve
stabilním rámu z profilů z ušlechtilé oceli. K provozu jsou nutné
pouze přípojky energie (CE-konektor 32 A), vody (hadicová
přípojka ½ ‘’) a odpadního vzduchu (přípojka pro Ø 200 mm vlnitou
manžetu).
Díky snímatelným dveřím na čelní straně jsou technické
komponenty v interiéru zařízení dobře přístupné pro účely
provádění údržby a čištění.
S výjimkou brunovací lázně je provedení všech lázní, celého
plechového obložení a nosných profilů zařízení z ušlechtilé oceli
(č. materiálu 1.4301). Tím je zaručena dlouhá životnost, dobré
možnosti čištění a v neposlední řadě i dobrý optický celkový dojem
zařízení.
Zařízení dopovídá zákonným ustanovením prvního všeobecného
správního předpisu ke spolkovému zákonu o ochraně proti emisím
TALuft a zákona o hospodaření s vodou. Splňuje bezpečnostní
ustanovení a expeduje se s prohlášením o shodě ES.
Na
přání
může
být
zařízení
vybaveno
digitálními,
programovatelnými spínacími hodinami.
Kompaktní černícící zařízení DeWe Brünofix se nabízí i v cenově
výhodnější základní verzi bez prvků výbavy označených *.
STANDARDNĚ SE DODÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ VELIKOSTI ZAŘÍZENÍ (SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA POŽÁDÁNÍ):
Rozměry lázně [mm]
Typ
BE/1
BE/2
BE/7
BE/14
ÚNOR 2015
délka
350
600
800
800
šířka
150
250
250
350
hloubka
350
400
400
400
Objem
lázně
[l]
20
60
80
100
Rozměry zařízení [mm]
délka
1500
2700
2700
3200
šířka
500
800
1000
1000
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
výška
800
920
920
920
strana 12
V případě dalších technických otázek jsme Vám plně k dispozici.
Nebo nám napište:
Výrobce:
Výhradní zastoupení:
DeWe Brünofix GmbH
Pruppacher Weg 8
91126 Rednitzhembach
CHEMO-PHOS CZ, s.r.o.
Strojírenská 259
155 21 Praha 5 - Zličín
[email protected]
www.chemo-phos.cz
Tel./fax: 257950040
Mobil: 603143602, 731459298
ZVLHČOVÁNÍ PRO VŠECHNY, ANEB ŠKODÍ VÁM SUCHÝ VZDUCH? NEMUSÍ!
ING.VLADIMÍR HARAZÍM ,CSC – DREKOMA, UL.PRAŽSKÁ 636, 378 06 SUCHDOL NAD LUŽNICÍ
TEL: + 420 603 520 148
WWW.DREKOMA.CZ, [email protected],
URČENÉ NEJEN PRO LAKOVNY A LAKOVACÍ LINKY:
Pro lakovny a lakovací linky obecně platí optimální relativní vlhkost
nad 70 %. Dvojnásob toto tvrzení platí u lakoven využívajících
rozpouštědlové nátěrové hmoty, kde je rozpouštědlem voda. Tedy
vodou ředitelné nátěrové hmoty. Při optimální vlhkosti udanou
výrobcem nátěrové hmoty, nebo vlastním zkušebním provozem
nedochází k odpařování barvy s vodním základem extrémně rychle
a barva navazuje na stříkaný povrch za daných podmínek výrobce
barvy. Stačí se perfektně po povrchu karosérie rozlít, dostatečně
rychle vybublají bublinky vzduchu z vrstvy laku – netvoří se kráterky,
přelijí se případná mikroskopická zrnka prachu na karosériích
automobilů, na povrchu všech výrobků.
Kvalita povrchu povrchové úpravy vyžaduje menší nároky na
přebroušení povrchu před finálním nástřikem. Konečné přeleštění
odhalí méně vad při průchodu karosérie světelnými zrcadlovými tunely
a to přináší úspory zejména v menší zmetkovitosti a následných
opravách. Rovněž se zvyšuje kapacita výroby lakovací linky, nemusí
se zpět vracet karosérie na přestříkání. Lakovací linka již nemusí být
nejslabším článkem v technologickém sledu operací při výrobě.
-
-
trvale stabilní úroveň rovnovážné vlhkosti materiálů na
skladech a ve výrobním procesu (materiály na bázi textilií,
plastu apod.)
trvale udržitelné, stabilní technologické podmínky
trvale odstraníte tvorbu statické elektřiny a její výboje
trvale snížíte prašnost v prostředí (zvýšíte čistotu prostředí)
trvale zproduktivníte výrobu – eliminujete množství oprav
snížíte teplotu adiabatickým chlazením ve vyhřátých
objektech zejména v letním období
snížíte náklady na vytápění (systém destratifikátorů)
Úpravou vnitřního klimatu objektu snížíte podíl zmetkovitosti ve
výrobě, získáte zdravější pracovní prostředí pro své zaměstnance.
Kdy nejvíce zvlhčování Merlin – Technology využijete?
zejména v období, kdy je nízká relativní vlhkost v prostředí
(zimní období - venku zima a mráz, uvnitř objektu teplo a
nízký objem vlhkosti ve vzduchu)
Neméně podstatným požadavkem na vysokou relativní vlhkost
v prostředí je fakt, že nedochází k tvorbě statické elektřiny a
kumulování elektrického náboje a následným výbojům. Ani prach
v takovém prostředí není elektrostatickými náboji přitahován k povrchu
karosérií. Požadavkem na vlhkost v prostorech lakovacích linek je,
aby elektrický náboj prachu byl stejný jako elektrický náboj na povrchu
automobilu. V tomto případě je prach odpuzován z broušeného
povrchu místo, aby byl přitahován.
Příznivé účinky působení zvlhčování vzduchu pocítí zejména samy
zaměstnanci již po několika hodinách provozu. Neméně zajímavý a
zejména v letním období zaměstnanci oceňovaný je efekt
adiabatického chlazení studenou vodní mlhovinou, kde každý litr vody
rozprášený do prostředí ochladí prostor řádově o 3 až 5 °C.
Zvlhčování vzduchu má využití i v laboratorních podmínkách vývoje
nových spalovacích motorů, kde se vyžívá řízené zvlhčování pro
navození extrémních podmínek při testování chodu motorů.
Co získáte instalací zvlhčovacího systému Merlin - Technology?
ÚSPORU NÁKLADŮ A ZEFEKTIVNĚNÍ VAŠÍ VÝROBNÍ
ČINNOSTI!!!
trvale stabilní úroveň relativní vlhkosti v prostředí
ÚNOR 2015
Jednoduchá tlaková
stanice CORE Box
Řídící jednotka monitorující
stav vlhkosti v prostředí
Ze široké nabídky různých principů systémů zvlhčování
vzduchu Merlin – Technology Vám doporučíme nejvhodnější
technické řešení pro Vaši provozovnu. Kontaktujte nás,
připravíme Vám technické řešení na míru!
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 13
Foto vodního aerosolu – mlhoviny ve vzduchu
Rozšířili jsme naše aktivity. Mimo výhradního zastoupení společnosti
Merlin Technology pro českou a slovenskou republiku v systémech
zvlhčování vzduchu, jsme se stali partnerem na českém a slovenském
trhu úpraven vody německého výrobce, značky Grünbeck.
Máte problémy s pitnou vodou?
Potřebujete upravit vodu, aby byla vhodná pro Vaši technologii
povrchové úpravy? Potřebujete upravit vodu, aby byla vhodná pro
Vaši topnou soustavu?
Kontaktujte nás, připravíme Vám technické řešení na míru!
DREKOMA, s.r.o.
Pražská 636,
378 06 Suchdol nad Lužnicí
IČ: 260 17 202
DIČ: CZ26017202
Tel.: +420 608 580 950
[email protected]
www.drekoma.cz
TVRDÉ ELOXOVÁNÍ Z PRODUKCE FIRMY BOMEX
PETR MAREK, BOMEX - CZ S.R.O., JASENICE 795, 75501 VSETÍN
TEL.: + 420 571 803 363
WWW.BOMEX.CZ, [email protected],
Na počátku minulého roku byl zahájen plný provoz na nové moderní
automatické eloxovací lince. Tato počítačem řízená linka,
konstruována s využitím nejmodernějších technologií, umožňuje
zefektivnit pravidelné dosahování kvality a zajistit svižné dodávky
zakázek ke zvýšení spokojenosti zákazníků. Zprovoznění tohoto
zařízení zároveň umožňuje doplnit stávající technologii a nově
nabídnout zákazníkům také technologii tvrdého eloxování. Tvrdé
eloxování je pojem používaný pro anodický oxidový povlak hliníku,
jehož primárními vlastnostmi jsou otěruvzdornost a korozní odolnost.
Eloxování neboli elox či anodická oxidace je elektrolytický proces,
který je využíván k vytvoření ochranné oxidové vrstvy na povrchu
hliníkových součástí. Tloušťka vrstvy stejně jako její zabarvení záleží
na podkladové slitině hliníku a provozních podmínkách eloxování.
Vytvořená oxidová vrstva zlepšuje funkční vlastnosti podkladové
slitiny, zvyšuje především korozní odolnost, tvrdost a otěruvzdornost
eloxovaných dílů. Eloxování je příznivé životnímu prostředí, protože
oxidační proces je posílením přirozené oxidace hliníku, takže
neprodukuje těžké kovy ani jiné škodlivé a nebezpečné vedlejší
produkty.
OBECNÉ VLASTNOSTI ELOXOVANÝCH VRSTEV
• Oxidová vrstva vrůstá do a vyrůstá z podkladového materiálu,
nenanáší se na podklad jako u pokovení nebo nátěrů, ale je
integrována přímo do podkladu
• Eloxovaný povlak má vysoce uspořádanou porézní strukturu, která
umožňuje jeho zabarvení a utěsnění
• Anodicky zoxidovaná vrstva je barevně stálá a elektricky nevodivá
TVRDÉ ELOXOVÁNÍ
• Anodický oxidový povlak jehož primárními vlastnostmi jsou
otěruvzdornost a korozní odolnost
• Nominální tloušťky vrstvy jsou většinou 25 - 50 µm, v závislosti na
ÚNOR 2015
dané slitině je možné dosáhnout tloušťky vrstvy až 100 µm
(0,1mm)
• Mikro-tvrdost se výrazně liší v závislosti na slitině, pohybuje se od
200 do 500 HV
• Naměřené
hodnoty
mikro-tvrdosti
nelze
korelovat
s
otěruvzdorností povlaku, otěruvzdornost je srovnatelná s
nástrojovou ocelí nebo tvrdo-chromem
• Odpovídá ISO 10074, EN 2536, BS 5599, MIL-A-8625, AMS 2468
KONVENČNÍ ELOXOVÁNÍ
• Mění povrch hliníku na mechanicky a korozně odolný oxidový
povlak, který lze zároveň využít k dekorativním účelům
• Eloxování v kyselině sírové nachází uplatnění především ve
strojírenských, stavebních a architektonických aplikacích
• Tloušťka vrstvy je možná dle účelu povlaku od 5 do 25 µm
• Odpovídá ISO 7599, EN 12373, EN 2284, MIL-A-8625
POUŽITÍ
• Spotřebitelské výrobky: součásti spotřebičů (lednic, sporáků,
kávovarů, televizorů, atd.)
• Architektonické a stavitelské prvky: průduchy, kryty, rámy,
schránky, atd.
• Automobilový a letecký průmysl: komponenty pro motorová
vozidla, panely, víka, kryty, atd.
• Strojírenský průmysl: odlitky, tyče, mříže, obráběné hliníkové části,
atd.
• Sportovní potřeby: součásti lodí, přívěsů, kol, lyží, atd.
• Díly pro textilní průmysl, nábytek, různé reklamní výrobky.
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 14
ZIMNÍ OPRAVA POVRCHŮ LODÍ
MICRON PLUS S.R.O., RYBÁŘSKÁ 29, 664 91 IVANČICE
WWW.MICRONPLUS.CZ, [email protected], TEL.: +420 515 532 850
Zimní období často využíváme k opravě sezónních dopravních či
sportovních prostředků. Dnes se můžeme zaměřit na opravu
laminátových částí lodí.
Na základě dlouholetých zkušeností jsme vytvořili Sadu pro opravu
laminátových částí lodě, kterou využijí jak laici, tak i profesionální
opravny.
Po zjištění poškození povrchu se plocha rozbrousí nejlépe vibrační
bruskou za pomocí smirkových výseků s pěnovým pokladem.
Při větším poškození začněte brousit smirkovým výsekem od
nejhrubšího zrna P800, pokračujte hrubostí P1000 a dokončete zrnem
P1500. V případě menšího poškození povrchu lze hrubší zrno
vynechat.
Pro dokonalejší rozbroušení můžete ještě před leštěním použít
smirkový arch zrno P2000, kterým ručně, krouživým pohybem pod
vodou dokončíte přípravu pro další operaci leštění.
Za pomocí bílého leštícího výseku z textilní tkaniny, upnutého na
vibrační brusku, s nánosem tekuté pasty, povrch rozleštíte.
Závěrem použijte pro odstranění přebytečné pasty a dokonalého
doleštění bavlněný kotouč Ø200mm, který si upnete pomocí škrobu
M8x80 do ruční vrtačky.
Bavlněný kotouč Ø200mm je potřeba před prvním použitím orovnat rozčesat. Orovnání kotouče se provádí za rotace s pomocí pilového
listu případně drátěného kartáče. Při počátečním orovnání je vhodné
dlouhé nitě ustřihnout nůžkami.
Veškeré informace o leštění, upínání kotoučů na vrtačku a orovnání
kotouče naleznete na www.micronplus.cz
RENO - TECH.CZ, S.R.O., POD TOVÁRNOU 92, 331 51 - KAZNĚJOV (PLZEŇ-SEVER)
+420 377 956 202, +420 602 349 438
WWW.RENO-TECH.CZ, [email protected], TEL.:
Realizujeme kompletní řešení povrchových úprav a renovací a to jak samotnou aplikací (pískování, lakování, zinkování,
penetrace, …) na našem provoze i operativně v terénu tak rovněž dodávkami technologií (mobilní a kabinové pískovačky, trysky,
směšovače, ochranné pomůcky, kompresory, abraziva, …). Rovněž poskytujeme službu pronájmu zařízení a příslušenství k pískování.
Více informací pak naleznete na našich příslušných, oborových webových stránkách www.reno-tech.cz ; www.piskovacky.cz ;
www.abraziva.cz ; www.ochranne-pomucky-piskovani.cz ; www.pujcovna-naradi-piskovacky.cz.
Umyvadlo po renovaci
ÚNOR 2015
Profi tryskací zařízení pro
povrchové úpravy a renovace
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
Pískování roubenky
strana 15
Př e hl e d p oř á d a ný c h o d b or ný c h a k cí
Podrobné informace najdete v odborném serveru POVRCHOVÁ ÚPRAVA nebo na webových stránkách pořadatelů
41. konference s mezinárodní účastí
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ
POVRCHOVÝCH ÚPRAV
11. - 12. března 2015
v hotelu Pyramida, Praha 6
INFORMACE
Konference přináší novinky
z legislativy a oboru povrchových úprav FORMOU
ŠKOLENÍ.
41. konference se koná
v hotelu Pyramida
Bělohorská 24, Praha 6.
Spojení:
Metro „A“ – stanice Malostranská, dále tramvají č. 22 do stanice Malovanka.
Přihláška ke stažení
na webu pořadatele.
POZVÁNKA
40 let tradice – záruka spolehlivosti a kvality
Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou
společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských
zinkoven, Asociací výrobců nátěrových hmot v ČR, vědecko-výzkumných
ústavů, vysokoškolských pracovišť, státních a veřejnoprávních orgánů,
českých i zahraničních firem, mediálních partnerů.
Konference se koná pod záštitou Hospodářské komory ČR.
Konference je určena pro široký okruh posluchačů,
majitele lakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry povrchových
úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, konstruktéry, projektanty,
pracovníky marketingu, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot,
požární a bezpečnostní techniky, pracovníky inspektorátů životního prostředí,
inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a dalších organizací.
Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy
České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží
jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrch.
úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech (2 body).
Termín zaslání přihlášek
do 5.3.2015.
Konferenční poplatek:
• 4 500,- Kč (zahrnuje organizační náklady, sborník,
2x občerstvení + diskuzní večer)
• 3 800,- Kč (bez diskuzního
večera)
Pořadatel není plátce DPH.
Materiály z konference jsou vydány ve sborníku, který má přiřazeno číslo
ISBN.
Informace o ubytování
na webu pořadatele.
POŘADATEL:
PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. PPK
Korunní 67, 130 00 Praha 3
tel/fax: 224 256 668
IČ: 15306682
[email protected]
www.jelinkovazdenka.euweb.cz
ÚNOR 2015
www.jelinkovazdenka.euweb.cz
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 16
PROGRAM
11.03.2015
12.03.2015
registrace
zasedání
diskuzní večer
registrace
zasedání
pro zájemce odpoledne exkurze
8:00 hod. - 9:00 hod.
9:00 hod. - 16:30 hod.
od 18:00 hod.
8:00 hod. - 9:00 hod.
9:00 hod. - 12:00 hod.
od 13:30 hod - 15:30 hod
Čestné předsednictvo konference:
prezident AKI Ing. P. Szelag
viceprezident AVNH ČR Ing. Z. Tůma
prezident ČSPÚ Ing. L. Obr, CSc.
prezident AČSZ Mgr. M. Lesay
viceprezident SSPÚ Mgr. M. Halama, Ph.D.
11. března 2015
12. března 2015
Předseda zasedání: Ing. P. STRZYŽ, AČSZ
Předseda zasedání: Prof. Ing. NOVÁK, CSc.
a Mgr. M. HALAMA, Ph.D., SSPÚ
• Zahájení
• Spôsoby hodnotenia otryskaných povrchov
• Vážné havárie způsobené korozí.
z hľadiska ich aktivity. doc.Ing.BREZINOVÁ,
Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc., VŠCHT
PhD.,
Ing.DRAGANOVSKÁ, a kol., TU Košice
• Antikorozní systémy Teknos (splňující směr•
Nedeštruktívne
stanovenie kvality tenkých
nice ŘSD TKP 19B, CHRL II). D. BURGER,
organických povlakov. Mgr. M. HALAMA,
Finnproduct
Ph.D., SSPÚ, Ying ZHU
• Aplikační technologie a technika Dürr.
•
Hodnocení
nátěrů v korozně agresivních
G. HÁJEK, Dürr Systems Czech Republic
podmínkách
a jejich porovnání. Ing. H.
• Nanášení nátěr. hmot a práškových plastů
GEIPLOVÁ,
Ing.
L. MINDOŠ, SVÚOM
v elektrickém poli – zajišťování bezpečnosti.
•
Změny
v
oblasti
předpisů
týkajících se hořlaIng. Z. SVOBODA, Stroj. zkušeb. ústav
vých kapalin a jejich skladování. Ing. V.
• Údržba čistoty lakoven. Mgr. T. FRANĚK,
KRATOCHVÍL, KRASO požárně tech. servis
ATALIAN CZ
•
Nová
proplachovací média pro vodou ředitel• Tubulární membrány pro elektroforetické lané
barvy.
Ing.P.SUCHAN, a kol., Henkel ČR
kování. Ing. J. KŘIVČÍK a kol., MemBrain
• Žárové zinkování – výhody a možnost použi• Jak se vyznat v označení podle nařízení CLP.
tí. Ing. P. STRZYŽ, AČSZ
MUDr. Z. TRÁVNÍČKOVÁ, CSc., SZÚ
Diskuze a závěr do 12:00 hod.
Polední předávka 12:30 – 13:30 hod.
Předseda zasedání: Ing. L. OBR, CSc., ČSPÚ EXKURZE do závodu AERO Vodochody
AEROSPACE a.s. se uskuteční na pozváa Ing. P. SZELAG, AKI
ní dodavatelů technologic. zařízení
• Nové směry v aplikacích technologie chemic.
STENG s.r.o. + GALATEK a.s. + pracovníniklování. Ing. L. OBR, CSc., ČSPÚ
• Trendy v aplikacích rychloreaktivních materiá- ků závodu. Pro předem přihlášené zajištěna
doprava: bus od hotelu a poté zpět na nejbližší
lů. J. GERLICH, Media CZ
metro C. Možnost individuálního odjezdu.
• Nanočástice nulamocného železa – inovativní
a účinné odstranění těžkých kovů.
PREZENTACE FIREM
Ing. J. MATYSÍKOVÁ, a kol., ASIO
ABF (Praha), ALTEKO (Hostomice),
• Vývojové aktivity firmy Galatek ve vazbě na
AQUACOMP HARD (Ledeč n. S.),
vlastní výzkumné a vývojové centrum.
ASIO (Brno), ATALIAN CZ (Mladá Boleslav),
Ing. M. BANÝROVÁ, Galatek
DENIOS (Strakonice), EKOL (Ledeč n. S.),
• STENG v letech 2014 – 2015.
DÜRR SYSTEMS Czech Rep. (Ledeč n. S.),
Ing. M. LACINÝ, STENG
EWAC (Č. Budějovice), FANUC Czech (Pra• Vývojová, certifikovaná laboratoř spol.
ha), FINNPRODUCT (Praha),
Lankwitzer ČR.Ing.ŠINDELÁŘ, Lankwitzer ČR GALATEK (Ledeč n. S.), HENKEL CZ (Praha)
• Navodíkování oceli ze slabě kyselých zinkoCHEMETALL Kft. (Praha),
vacích lázní. Ing. P. SZELAG, AKI a kol.
IDEAL-TRADE SERVICE (Brno), KOVOFINIŠ
• Nové trendy v navrhování a provádění koroz(Ledeč n. S.), KOVOLAK (Ledeč n. S.),
ních zkoušek. Ing. K. KREISLOVÁ, Ph.D. a
KS KLIMA-Service (Dobříš),
kol., SVÚOM
LANKWITZER ČR (Prostějov)
• Dozorová činnost ČIŽP při vypouštění odpad.
LUKAS CZ (Skalná), MEDIA CZ (Liberec),
vod s obsahem nebezpečných látek.
MEMBRAIN (Stráž p. R.), QUINS (Dobřany)
Ing. R. NÁSE, ČIŽP Praha
RSBP (Ostrava), SINTEX (Česká Třebová),
Diskuze do 16:30 hod.
STENG (Praha), TECHNICOAT (České BuděDISKUZNÍ VEČER pro předem přihlášené.
jovice), WIEGEL CZ žárové zinkování
www.jelinkovazdenka.euweb.cz
ÚNOR 2015
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 17
Zobrazte si server POVRCHOVÁ ÚPRAVA
v mobilu
Registrován pod ISSN 1801-707X
Elektronický časopis je uchováván a archivován v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny a je poskytnutý k Online přístupu Internetovým uživatelům.
Redakce elektronického časopisu POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Andrea Pachelová, Hradec Králové, mobil: 724 757 524,
E-mail: [email protected]
Ing. Ladislav Pachta, Hradec Králové, tel.: 495 215 297, mobil: 603 438 923,
E-mail: [email protected]
Přihlášení k zasílání elektronického časopisu a prohlédnutí nebo stažení jednotlivých vydání je možno z http://www.povrchovauprava.cz.
Copyright © 2003 - 2011, IMPEA s.r.o., Hradec Králové
ÚNOR 2015
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 18

Podobné dokumenty

Cyklické komory CCT firmy Q-Lab - Povrchové úpravy 2014-2

Cyklické komory CCT firmy Q-Lab - Povrchové úpravy 2014-2 Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 www.labimexcz.cz, [email protected], +420 602 366 407

Více

ČERVEN 2015 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz

ČERVEN 2015 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz a vybavenosti bezdrátovými rozhraními je možné z nich vytvořit virtuální měřicí přístroje. Tuto myšlenku jako první přivedl do průmyslové podoby americký výrobce DeFelsko Corp., který více jak 40 l...

Více

Ušlechtilé tisky

Ušlechtilé tisky kolagenu o molekulové hmotnosti 290 000 na ve vodě rozpustnou želatinu o molekulové hmotnosti 20 000 až 200 000 (dle typu želatiny) ý fyzikálními y a chemickými ý vlastnostmi. s definovanými Surovi...

Více

Červen 2015 - Povrchová úprava kovů a materiálů

Červen 2015 - Povrchová úprava kovů a materiálů povrchová úprava Calculation of coating material consumption based on 3D microgeometry of blasted surface

Více

(ALFA) TRI-CON (ALFA)

(ALFA) TRI-CON (ALFA) Recommended mounting position is with the shaft in the vertical position or at least 45o inclined from the axis. Instructions for storage, mounting, putting into operation, functioning, maintanance...

Více

TU - Tribotechnika

TU - Tribotechnika Master Remover and Recover – Atotech's sustainable paint removal technologies offer many cost, process and environmental advantages over alternative paint removal techniques. Master Remover efficie...

Více