Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE
POMOCÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Zajíc T.1 , Kamenická H.2, Kuťková D.2, Veselá I.2, Bydžovská I.3, Zemanová
D.3, Gavendová H.3, Procházková R.2
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
1 – Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie; 2 – Transfuzní oddělení
3 – Gynekologicko-porodnické oddělení
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Co to je FMH
Fetomaternální hemorrhagie = Průnik fetálních erytrocytů (krve) do
oběhu matky
Příčiny
o
porod
o
instrumentace (amniocentéza, kordocentéza, obrat zevními
hmaty, …)
o
úraz, infekce, poruchy placenty
o
v řadě případů je však příčina nejasná
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Co to je FMH
Důsledky:
- anemie (objem uteroplacentárního řečiště, časový faktor, stáří plodu, …)
- možná aloimunizace matky
- hemolytické onemocnění novorozence (plodu)
u RhD antigenu stačí 0,1ml plné krve k imunizaci
Antigeny AB0 systému jsou na fetálních erytrocytech exprimovány velmi
slabě
AB0 inkompatibilita při RhD inkompatibilitě může být i výhodou –
destrukce fetálních erytrocytů přirozenými protilátkami matky
Klinicky významná (excesivní) FMH
10ml plné krve = 0,25% fetálních erytrocytů
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
K čemu je vyšetření FMH
o Primárně k určení dávky anti-D IvIg – ač se standardně
neprovádí
• V ČR paušální doporučení
vaginální porod 250µg anti-D, císařský řez 500µg anti-D
• Přibližně v 1% porodů je dávkování anti-D IgG nedostatečné
• ve většině ostatních případů naopak dávka zbytečně vysoká
• Dostatečná dávka anti-D je 10µg na 1ml plné krve
o Jinak objektivizace a kvantifikace FMH – možnosti dalšího
sledování, …
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Jak se dá vyšetřovat FMH
• Rozetový test – nepřímý antiglobulinový test
• Kleihauer-Betke test – kyselá eluce
• Průtoková cytometrie
• PCR, FISH, stanovení AFP, placentární alkalické fosfatázy, …
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Vyšetření FMH metodou průtokové cytometrie
Fluorescenční značení:
RhD – (RhD inkompatibilita)
HbF (fetální hemoglobin)
exprese ve fetálních erytrocytech
nižší exprese v mateřských erytrocytech = „F-cells“
(poruchy tvorby globinových řetězců)
CA (karbonická anhydráza)
exprese postnatálně, v malé míře i v pozdní fázi
prenatálního vývoje
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Studie v KNL a.s.
Iniciativa transfuzního oddělení
Cíle:
identifikace a kvantifikace FMH
vyšetření aloimunizace matky
Vyšetření FMH
Souprava: FetalCellCount Kit (IQ Products)
Cytometr: Cytomics FC500 (Beckman Coulter)
Protokol: úvodní promytí, fixace, promytí, permeabilizace,
promytí, barvení protilátkami, promytí, měření na cytometru
Celkový čas přípravy cca 3 h
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Nastavení cytometru
FSC, SSC - Log
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Nastavení cytometru
FSC, SSC - Log
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Nastavení cytometru
FL1 – CA – nízké zesílení
Pupečník
Matka
Směs
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Nastavení cytometru
FL1 – CA – vyšší zesílení
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Nastavení cytometru
FL2 - HbF
Nižší zesílení
Vyšší zesílení
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Nastavení cytometru
Kompenzace
FL1 – FL2 = 3%
FL2 – FL1 = 6,3%
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Použití směsi – mateřská a pupečníková krev
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Použití směsi – mateřská a pupečníková krev
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Použití směsi – mateřská a pupečníková krev
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
FetalTrol
Level 1 – 0 – 0,07
Level 2 – 0,1 – 0,24
Level 3 – 1,44 – 1,78
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Výsledky vyšetření FMH
ZKOUMANÝ SOUBOR 94 ŽEN
ZÁKROK
Porod 66x
Potrat 25x
AMC 2x
Úmrtí plodu 1x
5x
2x
0x
1x
-
1,06
FMH EXCESIVNÍ
(VÍCE NEŽ 0,25 %)
HODNOTY FMH %
4,9
0,44
0,55
0,72
6,9
0,46
0,26
TÝDEN GRAVIDITY
40.
38.
41.
41.
39.
8.
?
19.
21.
32.
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Výsledky vyšetření protilátek
1. VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK
Zkoumaný soubor 94 žen
Pozitivní protilátky 8x
anti-E 2x
anti-M 1x
anti-Cw 1x
anti-Lea 1x
Negativní protilátky 86x
nespec. 3x
5 x se jednalo o 1. vyšetření protilátek v současně probíhající graviditě (vyšetření
nebyla v graviditě provedena anebo údaje o vyšetření nejsou dostupné)
-
2. VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK
Zkoumaný soubor 62 žen
Pozitivní protilátky 11x
anti-D 8x (IvIg)
4x po porodu - 2x FMH < 0,1 %,
1x 0,1 %, 1x 0,44 %
2x po AMC, FMH < 0,1 %,
2x po potratu, FMH < 0,1 %
anti-Lea+Leb 1x
po porodu,
FMH 0,1 %
Negativní protilátky 51x
nespecifická 2x
po porodu,
2xFMH < 0,1 %,
-
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Výpočet objemu fetální krve při FMH
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Kasuistika č.1
Spontánní porod ve 40. tt
Vše bez komplikací, včetně poporodního vývoje
Porod
Týden po porodu
3 týdny po porodu
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Kasuistika č.2
Bez barvení
FL1 – CA
FL2 – HbF
Komplet
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Kasuistika č.2
Matka
Směs 5%
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Kasuistika č.2
o Akutní SC ve 38 + 5
o Matka přestala cítit pohyby plodu, do té doby těhotenství zcela
bez komplikací
o Dle USG těžká bradykardie plodu
oPři vybavení plodu již asystolie
o Úspěšná resuscitace novorozence , překlad do ÚnL
o Hematokrit pupečníkové krve 7%, Hb 20g/l
o V Ústí dle Kleihauer-Betke testu masivní FMH (orientačně 7%)
o Imunohematologická příčina anemie vyloučena
o Příčina FMH neobjasněna
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Závěr
Objektivizace a kvantifikace FMH – možné použít k úpravě dávky
anti-D IvIg
Vyšetření neobjasní příčinu FMH
CA – nedostatečné rozlišení mateřských a fetálních erytrocytů
Další plán – standardizace (FetalTrol), identifikace kritických míst
přípravy vzorku
VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ
PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
Děkuji za pozornost …

Podobné dokumenty

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D.

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D. imunoglobulin (IgG anti-D). Potřebná dávka IgG anti-D je však závislá na objemu RhD pozitivních fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky, a k upřesnění potřebné dávky je tudíž vhodné stanovit...

Více

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D.

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D. přibližně 0,5 ml fetálních erytrocytů (FMH). V České republice se v rámci prevence RhD aloimunizace podává standardně RhD negativním matkám po porodu RhD pozitivního plodu 250 μg anti-D imunoglobu...

Více

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D.

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D. 1 : 8 až 1 : 32. Je‑li počáteční titr 1 : 8 nebo nižší, mělo by být těhotenství sledo­váno a titr protilátek u matky vyšet­řen každé čtyři týdny. Jsou‑li dia­gnostikovány jiné aloprotilátky než ant...

Více

Trauma a těhotenství

Trauma a těhotenství • vyskytuje se u 8‐30% závažných těhotenských traumat • nejčastěji po tupém břišním nárazu a při placentě na přední stěně • riziko pro plod: fetální a neonatální anemie, srdeční arytmie, hydrops, e...

Více

XVIII.Kořeny řádu Rosenkruciánů

XVIII.Kořeny řádu Rosenkruciánů “Smaragdových deskách“ obsahujících Hermesovo učení. Toto učení se mimo jiné zabývá přijímáním energie ve stavu transu.

Více

postery - Moravská konference FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY

postery - Moravská konference FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY Výsledky: Fetomaternální hemoragie (FMH) ≤ 2,5 ml (5ml celé krve), byla přítomna při vaginálním porodu v 98,8% případů (2682/2715), postačující dávka IgG anti-D 50 μg. FMH ≤ 5 ml (10 ml celé krve) ...

Více