Hrobický zpravodaj - Březen 2013

Komentáře

Transkript

Hrobický zpravodaj - Březen 2013
(
(
(
((
KLMNMOPQRSTP
(
((
(
(:;<=>?/@-////A>BC;/D/
(
6E2F6F/1840GH/IJ+2/*:18-04(
*+,./
0*123/
3451,/
,/
240*1617/
*72817/
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
9
)
)
)
)
)
)
))
)
)
)) 12345678958
)) 1438
54
)) 58
))))))
)
) 83
) 9 83!43"3
) #"5
4
58$%&'
opqrstuvpwxyz{|
v}~w
s|
€z€|
vpw
‚ƒ„…†‡ˆ‰ƒ
Š
12345 657892 5
232
5
5 675 59
-$ ./$ .01$
!"#$%&"'()*+,$
8$ .9$.0:;.<9=$
2 3456,$%)5)7$
0:$ :8$.0:;C<9=$
> [email protected]*4AB$?+(&"$
09$ :1$ .0C$
D E+&A+',4AB$F45"'"$
G 3"H)I)$JE+&A+',"$K+4*L$ .9$ 01$ ../$
.:$ 08$ ..-$
M N+54AB$O"&("$
01$
.$ ..:$
P E+&A+',"$O)5"'$
:0$
U$ .C/$
QRS F&I6,$T"')+5$
U$ .-$ .C/$
QRS O),+5$%&"'()*+,$
.8$ 09$ .C1$
VR W)@+I+,$F"&4H5"A$
.U$ 0-$ .C1$
VR &+XI6$O)&4H5"A"$
0-$
:$ .C9$
2RD 3"'B,$F"'$
0/$
8$ .C9$
2RD O"*[email protected])5$
-$ .C9$
2RD E+&A+',4AB$K[@)5"$ ::$
:1$ ..$ .C8$
GRP \+[=B5,4AB$O"&)+$
1$ .U$ .C8$
GRP ]+^'6,$F)#6$
.C$ 0.$ .C8$
GRP _"X[4*6,$%&"'()*+,$
08$ :9$ .C0$
Q [email protected]*$̀6(a^H5"A$
_"
X
[
4
*
6
,
$
O)
!
"
+
5
$
0C$ :.$ .C.$
S
`$74H5+['6$‹'4&4A4$H4=4($7&4=Œ!5"$A$HB5+$ 2V b!A"54AB$cBY"$
.1$ 0U$ /-$
34H()'+$$_"X[4*6,$X)N$(&"[)Ž'6$T+H("+$!&4=),l$ 2 I+&"$d["&[$
.
-$ 0/$ /9$
H5)A4A)+f$(+'(4,&B($74$X+[+'B(lg$b+5,4A$7&=Œ!$ 22 O"*5BY$?"A+5$
:
C
$
9$ /:$
H5)A4A)4Al!4$,5B'6$H+$7‘65)*$'[email protected]Œ'6f$[4!B^6$&4,$ 2> _"X[4*6,$F"&4H5"A$
0
U
$
0$ /0$
4[$&4,$,$‹7&"[email protected]$H4(ŒN6$"$^@Œ'Œ$74Ž($"$&4Ž'6,$ 2D N+5"[email protected]$
:8$
/$ /C$
H5)A4A)g$’5+$,4'+,4'f$7&BAŒ$7&4$H5)A4A))$[+H("+$ 2G ?+,"#$?+(&$
00$ ::$ -9$
7&4=6!Bg$K+(4H$H+$H4(ŒN+$^‹Ž"H(')54$:1$A^4&,f$ 2M ?+,"#[email protected])+$
0$ .:$ -C$
,(+&l$!4['4()54$:.$[+H(B(4&g$iBAŒ&[email protected]$H4(ŒN+$H+$X+*(Œ$ 2P 3"5"*,"$h[45e$
9$ .1$ UU$
:.$
1$ U8$
^"‘"[)54$7Œ($["5*6!$“$H5lA,m$"$Ž(m‘)$'B!4['Œ$Am=&"'l$ 2QR2S i+['6I+,$?"A+5$
:$ .8$ U8$
H5)A4A)+$^'4Ag$`^4&+,$Žg.0$74[[email protected]'[email protected]$N+5"$ 2QR2S 3456,$b()&"[$
N+5"$i[+'a,$jZj$
.0$ 0:$ UC$
i[+'Œ,$”Z•$=m5$[4A+^+'$^$Z4H'm$^$A+H')+$Z"&")g$ >>V I+&4AB$F"'"$
./$ :C$ 11$
`$([email protected](4$&+)4'$H+$7ŒH(X+$A+5,[email protected]'4NH(A6$(&'+,$“$H5)A$ >2 O"&*B5+,$d["&[$
0.$ :0$ 99$
"[email protected]('[email protected][email protected]$X+$–—˜™š›œ—›ž›œ˜žŸ ™¡¢$
34
5
6
,
$
F
)
#
6
$
:9$ .C$ 9C$
>
>
?&=Œ!$ +5l!4$,5B'6$H)$(",l$AmNB[B$'ŒX",l$ >D ?+,"#$O)5"'$
.$ .0$ :9$
(4$4=Ž+&H(A+'6$"$^"75'Œ'6$N"5[,$)$'ŒŽ[email protected]$X)'@f$'+N$X+$ >G F#6,4AB$?"A5"$
/
$ 0C$ :8$
"5,4!45f$5BŽ$74$7Œ("[A"B([email protected]$A^4&,$(+[m$7‘)*[email protected])$ >M E#6,[email protected])5f$H(g$
.
.
$ 00$ 0C$
A!4[g$\+!m=Œ5m$"')$H4(ŒN+f$,(+&!$H+$[+H(B(4‘6$$
^‹Ž"H(')5)$H$A+&A4$"$^B7"[email protected]$iBAŒ&+Ž'l$Ž+,B'6$O)@4$H4(aN$
657892 5
'"$,4'+Ž'l$AH5+[,m$^,&B()5$A+5)[email protected])5@$AmH(47+'[email protected]$ 232
5
6
75 59
!"&@4'),B‘$?+(&$i"75+("5$^$c&'"Am$"$^(&!5$(",$'"$("'+Ž'6$ 0.$3"H)I)$;$47",4AB'6$74#gIg01$
:/$ /U$
7"&,+($'+X+[+'$7B&g$$
0
:
$k
5
l
A
,
m
$
8
.$ /8$
iBAŒ&[email protected]$'+^=ABf$'+N$74[Œ,4A"($A*[email protected]$‹Ž"H(;
:
8
$E+
&
A
+
'
,
"
$
O)
5
"
'
$
;
$
4
7
"
,
4
A
B
'
6
$
7
4
#
g
I
g
.
$
$
8
C$ 18$
'6,@$T+H("+$!&4=),l$H5)A4A)+f$A*[email protected]$,(+‘6$ :9$3456,$F)#6$;$47",4AB'6$74#gIg$.C$
:
U
$ 9U$
H+$74[65+5)$'"$4&"')^")$"$H"@4^‘[email protected]Œ$H74'^4&@f$ :/$30n$
:
$ :9$
=+^$,(+&!$=m$H+$(4(4$,5B'[email protected]!54$,4'"($X+'$(ŒN,4g$ $
$$$$$$$$
£
¤¥¦¤§¨©ª«£¬­®ª¯°¤±¨®²³£´¨µ¤µ¨®ª2V>
$Onh’`¶’$b3dOf$Zd\i¶
\’$kK·Wn`¶bdf$?dch$h¸Kf$K·T`¹$`’Wn`ºb3f$F’h’$?d’»n`¸f$?’`dK$¼dh`d\’f$
$F’hnkK’`$W¶Od¼df$K·TO¶
K’$dkkd\Tdhn`¸f$dO¹K¶d$?d’»n`¸f$Fnkd%$W·Z¶b’f$?dch$b3`’Kf$`½c¶\¸»kc`¹$K·b¶d$
$O’3¾¸n`¸f$?d¸h\’$Tnhnc¹
f$Z¿cn`º$cdÀc¶K$?nK¸Wdf$\d3cn`Á$kc·T¶n$ÂZ¸h’$Wd`bÕf$Thn_dh¶d$i’$?nWcn·f$
$T½ckº$cdÀc¶K$hd\\¿f$dKn?K’k
cf$?’`dK$idT\¹¼df$knF’$F’hnO¹hf$`½h’$’$%h’\c’$kb3Ä\Z’·On`¶f$’h?¹Wd$
KnWf$$`¿`Kd¼n`¸$d`’f$%h’\b$nZdhbdf$¼dh`d\’$b’hf$¿cK¶bn`¸$_’Zh¶dK’f$’Td»\¶bc`¹$3’\¸¼n`¸$
$O¶
dch’f$O’k¸Åd$F·h¼¹n`¸$’\Thd’f$3nkc¶\db$·$_’FTnW¹Ãf$’g$ng$?g$?’\$?nk?¹W¶K¹f$hdOnn?$J?dch$?dO?·WLf$
$?»di\¶
$’$·id\¸»kc`¹$J?’\$Zn»·c’f$dO¶K$¼·»¹Lf$O¿kK¶`dbÁ$kTh·Åd\¹$Z»di¶\’f$¼dkº$k`’i$`¼dK’»Ãf$
$in$¼ikbc`¹
$
3hnZ¶
bdf$kT3$3hnZ¶bdf$O½kckº$Æ»’T$kK·Wn`¶bdf$O½kckº$Æ»’T$̀¶in`¶bdf$nÆ$3hnZ¶bdf$$nÆ$3`niT\¸$
$
$
2
$
$
34564789
54118789
534335!"6
1
012345
78948
!"
!#$%&"'('')
)($')"*+$$"$&","
%!-"+)%./"*'*
%(*.0%(1(%$2$3456
$#$$#+*2#'#
%&%(+2%*2
!2!&$&!2!72%8
#%(1+&#91$'$#%:
%+!$%).%;#$$
+*2%%$2-'*$'&.<$
=)%('$!$2$
#>!$*+$$(&28
'(2'+,2$$$.?1*#
*#2>@$>.
AB
012345708923
!"#!$%&
'!'(%)!*"+*
%,-./.!("0)1.(.
!%./1%,2/(3/!.
(&',3.4#!(5&!
$/)/!!6%/7-%(/
8&!96!:'/5!;'/
+!6!/!5!!%//
7,%!9"<!-/!;!
$!7%!,9!!-%(
8&!,%!-!1")"#!8!
!&,!%)(3=
<%(.("
>!.-&!,,1-/1'.
,(&-!-.!
!-!!!,!,!-!
/)./!!"?'@)1.(.11(,!!.1-!.!.!/.
(/"!1)!."A!(,!!!1.(.!'!'!!!./!1%!!"B
B
B
B
Z[\]^[_`abc
B def^gcdeh_eagc^ibjck\lmkn
ecompq[kcre\psmscZh[tucrk\hucnucn`af^vw[c
B
B
Zpakcnph[fmp_kc^px[_f^vrkc
B
B dyz{|c}y~y€|c{‚ƒc„…†‡„ˆyc‰‡Š‹Œ„cy…ŠŽ‡Žc…~‘c{~y’c{‹y‚c…Œ~“Ž‡Žc”Œ}y‹c•–c—y‰”‡Š‹€|˜c
B
Œ…—†~‘uc[y™„ˆyyc˜‡„—Œyc‡Ž…z{|c”Œz‹Œˆc”Š€Šc^Š“Œz{š˜ŒcŠc…†{„ˆyyc
B
‰Šc—y‰”‡Š‹€šc…~Œz‹‚c{~ycˆš€yc“y˜cŒ—}Š€‘c€Š“‚cŒ—yuc
B
B
B
c
c
c
CDEFGHDBIJKLMBCNOJMBPFQFBPFQRSTUKB
CDEFGHDBIJKLMBCNOJMBPFQFBPFQRSTUK7&2PFQRSTUKBVDEFGHD%PFQRSTUKB
IHFSDWF91(./!&%-./(* ";(.
11/X!X!&)&&!!,(!%1)&.
,"B
B
YB
01234257891
!""#$%&'(%!)%
*#%!%+&%$,-..),#
/,"/0#!)*)*1+02$).
3#&-#$*#2$)."#.%//)$
4*%#)*)!"/0$)4,*"#.%#
$*55",*,0/164$*,
)2)3#$*#%*17*&-$)"#$%&%
3"%&%34)$*8%*#/,#*
,&-.2-.)&91:8%.#$)
#$%%/*#;##$)"#
)!"/#4)/*#$)%$*#1
<%5./3%#45-/
*/.4)*/#$8-)/
#%)*'*/#)9"//
$))$#!).%(%!).%#4#%
), 3*#!5## .),#
%#=*-)9#*)9.'1>)
4'$)!)$*/4#%),4
$%;#!")-&-0#$%
%!-1?*)&#$).!)#)$)1
@4',"/)$).),*!"/
3.)=%#3)9"AB/C$)$*#
.)=-A7)C1:D#9.%4#&)#=)!".#$E/5=.-$*-."$*%!%1
@)&)$)4###*#)&-35##$#4)/:%31F5##4-"###043-!"&-!""%[email protected]=%!"%
$)*#9&#%*#%&-*.1G&#$*##)*=-.2/%)2-.&-/3#*),==-&)"0$%"#$%&%).%!)-
#3/=)!"$9$4/&###=-2%.%485#9#!)1F5,).*#94#*8-2)2%!"4,5-=).*)8-48%$4,%
H#$%&48%=%$)4#%*#35#/#)4$)-8#,$#.38)2.,$43'.1H
IH
3456789
7
1
0102
4516708
9
8
68
1
2
!"#!!$%&'(!)!$*+
YZ[\]^_`abcde]ec
#(*##,#)!'!*%+-#.%,!((&#/(0%/
-#/1)(0/!(!(2#'!)!(!/(34.%))#23
5(!$(#&'/%)/#*-!("/1'!0/!!-!*!
)!$"!(%!(0%!/%!,#%("#16)
#)-!/!6-!*+2/376-!*-83
9%2(!$(#))!!$#%.%*620/
"!+*#,!(&'/%*#+-#)0#-.-
###*!(3:&#+-0#!,'#/%+-#;)
/-!"*6-!*+6%#!)*#&-#$#!(
./1)7.%8#/%-3<2!$(,-;)#*"%
!/#.%+.##&'!!)) *!*!/2&'
!2/."#=)*%)+0##,#!#*#)#%*(6!>+
#(/.#*;'*(-+-#;!-0!(/!(-!/=*#&-#1
'.6$)!'*!6#2/>+0!#-(#";*!/%-+,#0#'#2,#,&'?2,-;$##)(#*!*;+
-#1)(.%-)#+0#)*(/%,-7*0"835-#;&'.%#&'#!-!&#!"#-/1&'!/%#.(0
-."1)(/-(+#*%#"%)6%+%)/6%7($#-839#!!/6#&'!,-/.#'2#1!)%&'13
<$",%2%)!6-!*%)(!$(#)#%!)"!((!((!%+*#!#.%,#);)20-#)+-#;
#7!./)83:!$/)+-#.%/(0%/,%(!*-(/#*[email protected],%$(A#/1#/+#$!,!(,02/-*%
"7!(*%83
4!",#)#/*(*!1!?/'/.#&'2#,%&%)!/&-#B/!0!/*CD/!
,#,#!(&';)!0) !E#!*%#E!)&#("#*/%)/#*%#%)!2);6*#3
F#%/6#2*!+&!#.%+/6-"##)(%$;-"#+,-#23D!/!*#)!.!/%//*3
G#&-#1/*!"%)!'!/0(,#)#2-*1-1+)!',#/6-!.#/.-(/6#)!) &%)
!.#%#%*#-+&!) )#!)+,#/#-(#"!A $#*+!)0#/%)#3F!-!61+&!6!!)&!$"
/*!%+)0#$;*#&-,#!(-#),#,&'#/!)!#2*!+!(%#-.#$/#*)61'!"(+
*##)!'!(2!3<$")-1/-!(2*%?)/#&'#$!!6%"%).#-//;)-;)34!'*#
6)*#0-/$#&#%,#!$#/;/#6%2&'*#1!$*1#*#/2#+!"%"+!/!%#!-(
"(#%,#!(&'1/1!(/!(&#!(35*/,#2--)!'!"!#,%,#/#*)0&#!/*/3
H!/6#/6-/01).%#2$/(,#!*#"!.##/6%)!"#2!!/!2/134.##/6%)
!"#),%##,/6%/*//1!!)-+'*/,#,&'?-!*#),#/,)-*;.%-*/1,#0/!#)%)
/;))#)3
I#((!$(#),#)&'*!(0%,-!)!#*!/;.%-*!'!+&!##/#!*#"!,#/2$(/!"%&'
/6%2,#)!!+&!#,#,&'),#+-0#,!(2!/!)3J#/;&'2-(6#!%$!'(0#*$;/).#/"#%+
0##!2,#)[email protected]*B##&###) *#&-/#*&#"%)&'*($3<!&'(/#6-!*#0!&'!/%
/#.#,!3:#*(,/6%*#!./;&'!//!/6%2,#)!34#,##/;&'%+-!)(-(,#)+
/.(,#!/.(,#3F/;&'!/() ,#!2"##,/6%/*//!3(A#!#/.#%!'*#(/6#'!!-!*%
/6#35#/1K,#)#,0)!'!-#-*!"+-#.%$*/"/1)(72*%"-(!)8*#%+!.#&#
),%!7#,8%//6&')(-./%3
5;6#(/##;!&#6-!*%)(!$(#)!0#%,#!,#*;/;.#*#-#6%!$+*#,#.%*6$*%2-!
!$2(#6%!*#"!!0)!1#,)*6%B##&#3D,!(6)2&*#),#2"%)-!&'('!2
!'!+&!#/)!0%3
YZ[\]^_`abcde]ec
F#&'&/6-/01).%'2#/6#&'
!,#!'!*#39-/%.%*!/%+/,%)-!/2(,#
/*!3F#*2#-1!!)#!(!/-!(/(+0#6%
B##&#-/*1)*6%!#)/0*#.**#.
$(#3
J/#))!/!*#/21!$(35 0#%!"#+
!("#!%)/1+,-#/(!$(#&'!/*(6;
"*!/-//*##,)!2%*)#2$0!()*(/!(2/3
!;)*!/=#!&'$(,+0##!!2%*2,%+*#
.#&#,#>3F&%)#2%#)!0#*#)&#
6-!*%)(!$(#)!)*-!2.%,#)%3
LMNOPQRSTUVOQ
W
XW
W
7¡4
4794
¢£3
7
7
Ž4
S679
434
R
R
4R
9
‘+O:+& JBO’“#*6%""<2 ”(*“)6 .'&#)"%'#')6,#'$#'6("*+&/
02+ * + ,6 $$'#(9 $6)")+ G.:O• #"I"F '”(*“)6/7';::
–*+—)+&&+3“+"+)+&& ˜'#"#*)eVaiVc`™q_pZfYš›œ/)+ž+Ÿq››_^œq››
U^_jf:7 (!","0&+&—ž2ž&“$ )6:
543Q4RS79
TUVWXYZ[\U]^_W`^aYVabcd^ZeYfgdhi^Zj\k`Vclmdj]^n`[VXjjfo^idY\cY_^`pdcfVY\j
`UjnV^ijj^Z\cqrcsncdnj\ct_csbmi^_Ye`YkYXcnfYumdnc]i^Zp_^p\mvcfciY\ctY\U[VjVuja^VXj_mafYbm
^Z\jqw[VaxlcV`i^fj̀pt]WVfWscy`^XVWu`zkYXcnaxdjdjXmn]^Xp^ZeYf{V^X{]ctaXx_xdq|W`psjq
}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‰…‹†€…ˆƒ…‚‰
34567879
437
7
!" # $
%$&'($)%*+(+(' ,+'%)$./01 $(&2"
3+2& #/.0 )($'3+2
%(4/%,05/ 6(& 7&"80&
$"*, .0&#/0'
%'," 3+2 ).9#*
0,&'0#" #*+"05:;&8$1
))"..'2 *'#'2')$'
..'#* )90 . &)+1
+$89:
<(%0&0=><[email protected]
AB$,,[email protected]$0I
)90& JK/L 0M/ +6( ")4$
F'$,-=NLDO/$4*)6+('#/
0' 0& "!"$%&
&+ "% )906 $4*)6
P1%:
Œ
45
4789
4
57
4
89
5
5
121121
!1
"#$%&'($)(*+,(-.#)/%012/%3(2&4),#*%#$25)6+78('($)(*/,#%&7(-#.%&92#$#5/6(4:;<:=>#5%+9125/$?8)1?#2$?7((-.#
$#5+7/5%@91C8=$?/%(7#%&912#$%&'('($)(*+,$4A'()2+%8B4?#[email protected]+)2/?%($?*(C<=<:=:;:<=0/D19+2%&[email protected]#?FG#-5/?(?((-*(-&
H1%&<;IJ;9 =
KL75/2(%/7F*(9&=
!
KL)6(M#*%/2(48)%&.#%848)%&(-#.%&'( )(5#948)/6.=H=:NOP:Q<CC9:R5/'6/*/S=T6(*#M-U2$.'7+2#%<C=I=:;<:QV$%#$#%&
H=<PNP:;<:S=
WXYZXZY[\1121KLM#*%(9U$2%FX]^_`aba48)%&.#%8)(5#948Q)/6.=H=:NOP:S7#[email protected];dHP9:=
!
KL)6(M#*%/2(%/-&*4U$%F'([email protected]'e6A5e169U>?1f/Q)6(*#M.1ghf6(>9#?/%/B$=6=(=/TL"ij$#671$S=kU2/%+9*()(68H#%Fe6A5/
lLm n"hdo=T,#*%($?&?('(?($?6(M#M##2#4?61.4A$?/6?(7+%&B#2#4?61.4A(72+*+%&%/?+H#%&4(9&%[email protected]'(58/7U',&7/%&684(M#?&=
L-/)6(*#M.1%/-&5#21$?#M%(8.#%8B/2#e169/TL"ij$#671$%+9%/7&.%/-&*2/$#671$%&)6+.#7H#?%F9/?#61+28%/%/E&?#.'%1.#
7'(*%(?FC;;;dH=
WXYZXZY[\121KLM#*%(9U$2%FX]^_`aba5/4(8)#%&%(7A$%F'(7Ae6A5U(*e169UTL"ij$#671$=
KL)6(M#*%/2(%/-&*48%/7U',&7/%(84/-1%8%/?6/4?(6pVkoqr;=
WXYZXZY[\121KLM#*%(9U$2%FX]^_`aba5/4(8)#%&7U',&7/%A4/-1%U%/?6/4?(6pVkoqr;=
!s
KL)6(M#*%/2(G+*($?(-H/%$4A'($*68G#%&tn6UE?+.4+u/7(,1%/v()($4U?%8?&$)(%5(6$4A'(*/68)6(wH#2U8$)(,+*+%&482?86%F
$)(2#H#%$4A8*+2($?1$%+57#9tx/2/E$4A$#?4+%&vB4?#6A-8*#::=C=:;<C7<Ig;;'(*1%7d82?86%&9*(9F7#n6UE?+48=u#*%+$#
($#?4+%&9/[email protected]'*#.'([email protected]''8*#-56y5%@.'6#f1(%y0(6/7UBz#.'/>2(7#%$4/=
WXYZXZY[\s121
KLX]^_`abae1%/%H%&),&$)F7#4tn6UE?+.4Au/7(,1%F(=$=v7#[email protected]:;;;dH%/)(,+*+%&{|=6(H%&48tx/2/E$4A'($#?4+%&v=
OH2#%yKL)6(B<H2#%KL$#5*6G#2'2/$(7+%&Q012/%}?#e4/S=
!~
KL)6(M#*%/2((*4/%/215(7+%&(*)/*%&.'7(*5(-.#=Ty7(*%&)(7(2#%&Q7U*+%(<;=c=:;;<S-U2(*(C<=<:=:;;JB4*UM$9#
)()67AG+*/21()6(*2(8G#%&=kU2(%+9 7U'(7F%(*(C<=<:=:;<;5/)(*9&%4UBG#),#*2(G&9#%+76',#E#%&(*)/*%&.'7(*=
x6(.#:;<;M$9#?#*U()F?G+*/21()6(*2(8G#%&)(7(2#%&=T,1)6(M#*%+7+%&%/L736(-1.&.':O=O=:;<;%+9-U2($*F2#%(B
G#5+$?8).1)(7(2(7/.&.' (6f+%y QT(7(*&0(6/7UBx3> K2&%S%#$(8'2/$&$)6(*2(8G#%&9 )(7(2#%&B)6(?(G# M$9# 7?A?(
)6(-2#9/?1.#%1.%#*F2/21=d*UGM$9#M19*(2(G121BG#76(.#:;;IM$9#G+*/21Kd(*(?/.1)6(7U?7(,#%&)6(M#4?(7A*(489#%?/.#
)6(w5#9%&,&5#%&B?/4%+9-U2(%/4(%#.7U'(7F%(=lU%&9+9#)(7(2#%&47U)(8E?F%&(*)/*%&.'7(**(C<=<:=:;<r=T/%&1%f=
x#6(%14/ d/E)/6(7+ Q%+E(*-(6%@ *(5(64/%/215/.# / 7U)(8E?F%&S%+9 %/76'2/BG#-U.'(9 9F215)6/.(7/?)6(M#4?(7(8
*(489#%?/.1)6(w5#9%&,&5#%&=>?&9?(*(489#%?#9 $#%+9 )/4$%+5#-8*#(-'/M(7/?)6(*2(8G#%&)(7(2#%&47U)(8E?F%&
(*)/*%&.'7(*5(-.#%/*/2E&6(4U=
WXYZXZY[\~121KLM#*%(9U$2%FX]^_`aba5)6/.(7/?)6(M#4?(7(8*(489#%?/.1/1%G#%@6$4(8H1%%($?)6(M#4?td/%/215/.#
/H1$?&6%/(*)/*%&.'7(*36(-1.#v=
!€
KL)6(M#*%/2(6(5)(H#?(-.#%/6(4:;<C=
WXYZXZY[\€121KLM#*%(9U$2%FX]^_`aba6(5)(H#?(-.#%/6(4:;<C=
#24(7A),&M9UR~€1‚22\
#24([email protected]*/M#R~2€22\
n1%/%.(7+%&)(2=c<<Nƒ<IcN;;dH=
!‚
KL)6(M#*%/2(8$48?#H%F%&$-&64U)(8G1?A'((E/.#%&B4?#6(84/G*(6(H%F)(,+*+i1/4(%1#k6(89(7(=$=
WXYZXZY[\‚121KLM#*%(9U$2%FX]^_`aba8$48?#H%1?$-&648)(8G1?A'((E/.#%&)6(i1/4(%11k6(89(7(=$=
>-&64/)6(-F'%#7#*%#.'<N=ƒ<I=r=:;<C=
!„
…†T/%&d7F?($2/7/01%/,&4(7+B46(%14+,4/(-.#B$#5%+912/KL$%([email protected])(5%/?4UB4?#6A5&$4/2/%/$#91%+,146(%14+,y7#K2&%F=
T,#*2(G12/46(%148(-.#B4?#6(8M1G7#*#/*/2E&5)6/.(7/%A9/?#61+2U=
KL75/2(%/7F*(9&=
†KL)6(M#*%/2(9(G%($?)6#5#%?/.#%/E&(-.#7),1)6/7(7/%A4%15#tz#$4+6#)8-214/B9F$?//(-.#vB4?#6(8),1)6/78M#47U*+%&
7U*/7/?#2$?7&TqL{|0hkL3o0|h$)(2=$6=(=u#*%/2($#()6($?(6B4?#[email protected]%15#.'.#9#7UH2#%1?/)(H#?4%1'B4?#6A.'.#9#
(-M#*%/?=
WXYZXZY[\„121KLM#*%(9U$2%FX]^_`aba)6#5#%?/.1(-.#%/e(69+?‡hr/5/4(8)1?*7F4%1'UQ<D(-#.B<D4%1'(7%/S=
ˆ‰Š‹Œ‰Ž‘’Œ’“Œ”•‘’–—‹Œ˜™
12
„{|
|
„…†s
‡ˆ|
|
„y‡{‚…t~
|
|
„y‡‰ƒ†s
‰{Š‡‰‹y|
|
v}z{|
d:6!E-.6!-/A0.0#51(4?ZN.5!/&G>-)'4B-M0.>H*4E(+jŽ`o5!G-G12>))2&6!A&G%02^5H6!/)?0$%42'0#G)G--/A0WA05!AA!
Œ
<864.,`MX,ZG4.>).02+$?+5)?-pY0(+[?05>!'06-G-/E1p/)G0(0.06-)6-$E-/?0(!64>-)#!/@2!6p!?0E!G^'4)$%0G5-.65&(05^A(&.65&B-2!?![.>HB-,
ZN$E-'0G5!?-#!>-)$05&5-.5H/0G5+#!6E!>6-EWAA!9p8(KX5!$%0$E!2)GE-/[email protected]^A&,
‘’TU’UT“”c••–ZN ’d—˜e™e#!>-)$465-.5-)/0G5)#!6E!>6-E#!A05)P999`M,
FM?05CZN$E-p<M?05ZN.0#GEY0?B?!.-215&Wa4?!5m60*>!X,
UI!5`!E0?a!E0>.4.6^Y-2!?5!$%0EC.6!'&A&>%-245+G-$E-*4?)VM0?-2H>-()54>!A0p>60E120G0>'0B-G-()!5!-/6^Y-215&
'0B-E-G45+$!5&`%4Y!5-2-)W$->%4>-215&$%0.$?-6p*-A05&$%4VGEY/^$%&'0#G-2H>-()54>!A0>G-()$!5!a!E>!X,:6!E-.6!-/A0
45*-E(-2!?pY0$E-20G0(&.65&[06%05&2VM0?-2H>-()54>!A4W$!EA0?!M,KJKšPX!$->)G/)G0>%-245!(4-(0#[email protected]$EC'0#Gp
6!>2+#20$!5&a!A&>-2-)>-G.6E!5^5&$%0EC.6!'&A&AB>%-245,;02^A0AB)E1Y0>-G$!5&`%4Y!5-2H/+?-$!5)a!E>-24.G^?05-p
!›.0-/E16&5!NG/-E$%0.6)$>[email protected]!.$E125&a^b ;4#-24A0p.>[email protected]( (1N/0AnE-/4A0)#!2%05);0%0'5-$E125&.(?-)2)
5!%0[05&$%0.6)$>C,
Œ
stuvwxyz{||v}{zt~v||€y‚ƒ|
234536783
723
723
5
!"#$%&'()*+#,-.-/#0#12,3455-.64
!"#$%&'()*+#,-.-/#0:;3
!"#$%&'()>[email protected]@5-.C
!"#$%&'()$E1254A>@AB-.-/
!"#$%4G!5HB-G5-6+
I-$?!60>#!>-()51?5&-G$!G
I-$?!60>#0$.C
:$E125&$-$?!6>+
!"#50(-246-.6&
L04520.64M5&6E!5.*0E+#0.6165&B-E-#$-M6)
NG2-G?-60E4&
-6!A05!2-?/)$E0#4G056!3O
!"#$E1254A>@AB-.-/#!-/A0
5TU
I%&'(+#-/0A5&B-?0.!
I%&'(+#VBE!GG-/@2!A&B-$E-.6-E)W5!*,G-?+X
I%&'(+#!Y0?0#[email protected]$!G
Z!$E-51'0(2-G-2-G)W$-G>!$?4M>-)X
Z!B?1[05&2NO
I%&'(+#!$E-51'0(!E01?) )/&M0>
I%&'(+#$E-51'().$-?0M05.>H(&.65-.64
I%&'(+#$-.>+6-215&.?)Y0/\51'0(5&A4
Z!$E-51'0(-/0A5&AB/+6C
I%&'(+#$-.>+6-215&.?)Y0/\]:
I%&'(+#$E-51'()-/0A5&AB$-#0(>C
I%&'(+#$-.>+6-215&.?)Y0/\-G$!G,I-G54>!60?H
I%&'(+#!6%&G^[email protected]$!G\_`N\`Na
I%&'(+#VE->C!G424G05G
789999
<=999
D9999
FD9999
<8F9999
<D9999
J999
8999
=8K999
DJ899
<<999
PFP99
<J=999
QRS
F99999
=8999
<P999
<999
<999
=999
<999
<<<999
<KF999
<999
F9999
<999
P=999
7=999
I%4'!6H504520.64M5&G!E+
D999
I%&'(+#$E-51'()B%4[6^
<999
I%&'(+#!$E-51'0(4560E506,#!%,5!/)G-2^Nb
P999
I%&'(+#$E-G0'0AB-G5&>-2HG?!Y/+
8999
I%&'(+#$E-G0'0$-#0(>C
<<999
cc
5dUefU
gRS
hiU
j0.5&B-.$-G1%.62&Wkl<9K7X
K8=999
a&.65&>-()54>!A0
7=999
a&.65&>-()54>!A0\-$E!2!AB-G5&>C
789999
-$E!25&-/.?)Y5-.6
K8999
:$E12!!VGEY/!>!5!?4#!A0
P9P999
L04520.64M5&51>?!G+am
=7P999
N/0A5&>E-54>!
J999
N/0A5&>54B-25!
P=999
N/0A5&E-#B?!.
8999
nE-/4A>@#$E!2-G!'
=D999
oE01? )/&M0>
=<999
`)?6)E5&#1?0Y46-.64
<P7999
n%4[6^\E024#0pE0246!?4#!A0
K9999
q+6-2HB-.$-G1%.62&
8D999
[email protected](N>1?
8J999
;0%0'5H-.2^6?05&
<<J999
b#0(5&E-#2-'\!>6)!?4#!A0G!6`L\(!$!p2+B?&G>! <P7999
`-()51?5&.?)Y/+!V#0(5&E-#2-'
PJJ999
L0/0#[email protected]$!G
<D999
:/^E!.2-#>-()51?5&B--G$!G)
P9P999
]%&G^[email protected]$!G
PD999
IHM0-2#B?0G-/A0!20%0'5-)#0?0"
JJ999
I-Y1E5&-ABE!5!\G-/E-2-?51M1.6
=K999
Z!.6)$460?.62--/A0
D9<999
3455-.6(&.65&.$E12+
7FK999
:?)Y/+$05^Y5&ABV.6!2C
<9999
L04520.64M5&51>?!G+5!Y1>+
<9D999
N/5-2!$!(160>\#2-54A0p>!$?0
<9999
3?05.>H$%&.$^2>+
PF999
I%&.$^2>+50#4.>[email protected](-Er!54#!A&(
88999
;E!6>!#!2-?/+G-#!.6)$460?.602>E!'C
F999
NABE!5!-/+2!60?.62!
89999
;@G!'05!2-?/)$E0#4G056!3O
PFP99
!"#$E1254A>@AB-.-/#!-/A0
<J=999
hiUdUefU
gR
4
4
4
—\Î^QÏoÐ^m\ks^Q[nÑs_kQÒQÓ_in_k_hQ̀RaYQ
13
O7)
$2
3 '))
ŸŸ
9 M
)
Ÿ
G
6!6
ŸÔ
"7!
069
Ÿœ
™
7w M
Ÿ2
J Õ
,2
% M)9
,2
Ö×ØÙzÚÛÜÝÞßàáâÙzãäåØæàçzÜÞßèéêëØÚØÙØz
ìgisrQ
™78)* '))
3M)
9J5
z
íØãázÚØÚÝîèzêßÙïáîØz
†ÐÓ\kðQkfnÑQeñ^qmlÎ_krQ[Qsin\mðgoQefКsoQ
"71)M
55&œ,
¾e7f8pf)*ik.9¿
kr˜
Q"6
9**876’9‘9
ÀW97
9
8*93JH›
6’5Q
567
89:;<=:>
[email protected]
98A>
B
C
D
E
>
% 697 8
!693F13 83
5G
8)*3*
H7 /)I 6 7)9I 693# 6 693J 93
K76J)IL9
G
)"15F1)/
7
I6)
M
)M
*#.N
6
L9.")9
M
."
J)L9
.
)M
(
O)13"I)*
5'8
98)*6
)83*PQPRPSTQUV5
7WJ/
13I683I.
1J #J /
WW3
)/
*)5
%J7*
*)6)*/)8I/
)69*JXQPYZQ[\]^V_[
)669)*6
)*J`aQXbXQc`aQUV5QQ'8*9JHJ83I.
716 d
)
LN36J
/.WefgfhQifj^klgQ\Qm^j_gQ
nQkfop^QoQkl]Q^QnQp\qi\T
k^VrQ\Qefjefi\Qhq\i^sT
krqfQjrm\tQ 13
6
763Ju )!9J
6J /
73JJ#
*I. W)J 79
693
9
15I8v
J9J
J
J)9J6J)/
73J9
156I
(93J#*I6)v
*76J6)9J/
73J9
15
7)69)7.
)9IvJ.
/
13693
w
.J#!J898I639
15
/
73JI7(.J#!J
7 )I8
938I63v
J
9J*9J/
73J9
15I.J9/
93
8))
93
J#*I./6
93 J
* 6
(35G
()9
I6
9*16#/# x)97.68III89I5
ÁÂÃÁÄÅÆÇÆÅÈÉÊÅËÌÍÊ
yz{z|z}z~zz€zz
13456789
79
9
13359
669
1359
7!"#
13$59
7!%
1&59
' 7!7()*+6)
1,59*--5 7!8)*./8
"*)
1&59
7!061)*
13259* 7!"
(
993
‚ „…†‡ˆ‰UŠQ‹Œ…Ž†+)9wJ
‘93/
6
W8*8)*+I*/39
)69’…f“kr[Q”ˆSQ“r]mfQaSQ‡•–‹–—Q̀RaYQ
i_j\[h_Q\Qpei\hfnlkr˜Q069’"7!
.M)
9™w
Q
‚
s^][k_˜069’8‘
‚
n
š
j
\
m
˜
'8
*
9
3
H
›
6
8)*7*)779’(7J)35
‚
[fks\[s˜'8*93H›
68)*.8)*$3.57()*4,œ&.ž'22,Ÿ4&
‚
s_mt ¡\¢u44$Ÿœœ2,.)99u£££58)*5*/.J
)u8)*¤
95*/
‚ ¥¦§¨©ª«©¬­®¯°©±©²³§¨­±©²QQQQQQQQQQQQQQQQ—–Œ…†–—´QQQQQQQQQQQQQQQ̈¦µ¶·¸¨­¹¥º¹º·«©»QQQ¼UQ½…Q–QaXbaZ
‚

ƒ

Podobné dokumenty

Stáhnout - Bolzano

Stáhnout - Bolzano SYSTÉM“ (UNS). Je odvozen od staršího systému AISI/SAE. Systém zahrnuje označování různých druhů materiálů a byl vytvořen ve spolupráci s řadou institucí z oblasti výroby, obchodu, inženýrských org...

Více

TEXT

TEXT Firzenrkol''{, úťnl'trKolín r'1'dal* ttrn* t8.5. ]0l1 Čj.:959l Ťl'201 l -h4ZE- l'30705 Usnese tlí []l L-{5táx1ť}i!,'ťl"l1 Ůi}t{tlťl\'ttíka pro tluastníka řízerrí při pozemkové úpravě v kn.{usfl'n[l...

Více

兴起贯彻党的十七届六中全会精神新高潮以优异成绩迎接党的十八大

兴起贯彻党的十七届六中全会精神新高潮以优异成绩迎接党的十八大 Q?Ž‚Gٚ›œ/Hb 345žŸÀÁÈ ™s  ?¦[82•§š›¨/¯©ª8MÛA«b 8+¬cÁ ½­’“v®¯°±„]’“v²³ ˜´µv¶¶·’ “? 345¸ÀÁ—6¹—ºÉA¼½¾[ H¥¿ÀÁÂÃb 'ÄÅ9:ÆÇgI™€€ÁeÈÉj Q–€Á?È  ˜Êo[¢? Více

uzavírací klapky s otočným pneumatickým pohonem DN50 do

uzavírací klapky s otočným pneumatickým pohonem DN50 do ovládání jednočinný pohon 5,5bar / 16bar ovládací tlak / Tlak média 5,5bar / 25bar voda médium plyny nebo jiné kapaliny odmašťovací média ATEX Další provedení odmaštěno bez silikonu

Více

34 První světová válka – letectví

34 První světová válka – letectví Na po átku války byly padáky používány jen osádkami pozorovacích balón . Pro užití ve stíhacích letadlech byly p íliš objemné a t žké, a tak piloti létali bez nich. Pokud byl jejich stroj zasažen ...

Více