certifikát

Komentáře

Transkript

certifikát
T E C H N I C K YA U K U S E B N I U S T A V 5 T Á v E B H i P R Á H A , * . p .
Tachnical and Test lnstitute ÍorConst;uction Prague
odštěpný
távodzKuŠEeNiúsrav LEHKE||o,inŮr'lvsr.u
Branch ofÍice Test lnstitute of the Light Indu*trios
Certifikačniorgán na uýrobky
vydává
CERTIFIKÁT
č'100.022865
na Výrobek;
Dřevni llápka
(štěpkaleení32)
aEdEtgli:
CRUBO PRÁH.As.r.o'
|Č:
adíáce;
61500917
Gr€ ' ická 22' ,1s000 Prař}86
Výrobca:
cruboprahas'Í,o.
uokĚaka;
2100080655
Adf€ s 8:
GťaÍicj€ 22' í50 00 Pfaha 5
c€ ' tifkarni orgánt|mtocaÍtiÍikátgín
o$védČuje.
Že:
! Vřorku předmétnébo
výťobku
ujisti|athodu iaho vlastností6 poladavt(ykonkreťl2ovanými
PoŽsdEvkyna hodnocenlpaliva$tanovsné
Uslavemprovýzkumá vyuŽitlpa|iva'$.,
19011 Prtha g-Běchovjce
Nv č'146/200?sb.' při|ohač'4
TentooeÍifikátje vydánna základěpfotokoluo Vý$ledkucertifikacaVýrobkuČ.100.02286,4
ze dne
4'|istopadu
2008vydánéhoTzÚs Píaha.$. p. - odštěpným
závodémzÚLP ceskéBudělovice,
kt€fý se přadává Žadát€|i. protoko|obsahuieuávěry zjiŠťovánl
a podmlnkyp|atnoŠti
ceřtifikátu'
csÍti|ikátmá 1 přilohu(.ístrana)'kteÉje nedl|nousoučást|
cert|íkátu.
Platnogtc€ Í tiÍikát!ds ?011.11.30
ossba odpoYědnára spíávnostlohoto
-:i.',,.i.
ČeskéBudějovicé,
4.listopadu2008
lng.Bohus|avaFořlová
.ástupcé \.ado!lc|bacařtlfii€.Iíha
oÍgán!

Podobné dokumenty

rnš-srAPPA beton spol. s r.o. ES PROHLASENI O SHODE

rnš-srAPPA beton spol. s r.o. ES PROHLASENI O SHODE č' I2Bl2004 Sb. v platných zněních , které jsou v souladu se Směrnicí Rady Evropských společenství 89/106/EHS ve znění Směrnice 93/68 EHS'

Více