Roční výkaz o knihovně za rok 2000

Komentáře

Transkript

Roční výkaz o knihovně za rok 2000
Ministerstvo
kultury
K U L T ( M K )V 1 2 - 0 1
Schváleno
ČSÚproMinjsterstvo
kulturv
Č.Vk 123/oo
ze dne5. í1.199s
v rámciprogramu
statjs|ických
zjišťovánína
rok2ooo
lČo
C.Í' Rok Mésíc
0 1 2000 1 2
c.ř.
ochranaindividuáInich
datje zaručena
zákonemě.89/95
sb.
propotřebuMinisterstva
Udajese zjišt'tJji
kultury'za ochranu
indiViduálnÍch
datzodpovídáMK.
03
04
noČxÍvÝxnzo KNIHoVNĚ
ZA ROK 2OOO
Zřizova|e|/ zak|adale|,)
l/ÉsESKy u'rá3 ŤurnÓii--
PrávníÍorma
jednotkýŽ)
zprqvodajské
trřís9ěvková orcanizace
Knihovna(pobočka)
'''' ' '.i.é'Stsj<á. 'i<rrihc..{r!a.
Okres.................,...,...Ssjrily.
M í s t o. . . . . . . . . . . . . . ' ' ' ' ' . . ' . . . . ' . . . Í u . r n . v
I. KNIHovNÍ FoND
Iv.o,q,rŠÍ
Úo
Cclkcnr
a
a
I
2
0t0l
naučná
li(eírlura
Prodospčlé
lÍás|álileratUra
prodospčlé
6r.516
0l0l
i4 -qta
n a u č n ál i t e í a t L l rpi r o d č t i
0t0-1
krásnálilerat!rn
prodčtj
0r05
oslatDídokunlel)(y
0106
K n i h o \ ' níj e d n o lk ) ' c e l k e D lk ] l . l 2 '
010-l
íux0pIsy
0t07
D]ikrogÍaÍjckádokunren(acc
0103
a U d i o fi z u á l n íd o k L ] n l e l r t y
0t09
cD - ROI\4y
llne
4.549
l!
=i
0ll0
?9
0 t
P o č ťel \ e n ] p I i ] i d
ůo c l l a z e i i c i ť hD c Í i o d l k
0tI2
PočťtběŽných nlet.úYšechpolic Da
j)
u s k l a d n ě ) rkín i h o Y n Í c h
iedno1šk
0 -l
jedDot.k\'c rolnénl\5'běru
Početkniho\lrích
PřÍ11slkr' ! e s v 1 Ž c Í c h
kniho\,ních
v běŽni'chnrclrechpolic ]l
iednotek
0ll6
Úbytkykniho\níchjednotek
k 3l. l2'
ot r7
KonlroIDí
součet
0t-19
0 11 . 1
0ll5
inc
.ao
>E
+).
-LiJtJ
-L. -tl)l
2. 616
rI.ČTENÁŘI
Cclkenr
0:01
z l o h o č l e D á řdi o I 5 l c t
0202
N á v š l č \ l r i c\i, k n i f io \ 1 ] ěc e l k c n r
o?0:l
2-100
68s
215
156
l-56
0-{09
OJ IO
r.aljzo\'ané
YipťÚčky
originíly
realizoYalré
\'Ípťljčky
kopie
0112
cclkoq1 početpoŽadovan\.ch
!jp'.!iček
0.1t -1
0 4 1I
ceIkoYýpočetuspokojeDých
výptiiček
Íealizot'al]é
výpůjčky
orígináIY
04r5
realizované
výpťljčky
kopie
0416
PiiČclléodjiIDlch
-o
0408
ceIkový počeIpoŽadovaDÝch
vi'půiček
celko\'ý početLlspokojel)ý
\\'pLrlceli
pť|ičeDé
'iinýnl
knihovnánr
I
R c g j s l í o \ , a nčít e n á i ki 3 1 - l 2 '
'?;
>?
2t3.067
celkovýpočclpoŽadovan}.ch
0401
Yýpť|jček
ce1kovýpočelUspokojcných
0402
vÝDr1iček
rea]izované
\,ipUjčky
0{03
onginály
rea]izované
\)půjčky
kopic
0.Í0.1
ce]kovýpočetpoŽadovaných
0405
výpúiček
celkovýpočetuspokoiených
0406
v].pl.liček
j
Íealizované
\ pť|jčky
0.107
ori!inály
rcnlizo\'ané
Y!pťÚČ|y
kopie
571
Cclkenr
2
I
0Jt.t
poťctsouborů
04t7
počclsvaz(l.|
04t8
poČet
soubon1
0419
f5
I
-at
0420
Vzdělávaci
a výchovrlé
kolekliYni
akcc
III.vÝPŮJČKY
senli|láře.odbo époradya konzuItace
Počet
sfudiiních
Dlí51k
3|. l2.
počítačri
Počet
prot|Žjvalcle
k 31' l2'
z tohonrPojený.hna lnle et
Počet
poboče*
k 3|. |2.
PočethodinpÍo\'eřejnost
lýdněl)
1) Vyp]ni5e slovnéoŽnačenjziizovalo|enebo zakladalel€ zp.avodajské
oQán íáIni splévy(.apř' MK'
okésníúiad'měsIo n€ b o obec:j'ná
obchodnispo|ečnoí:abž;"j'"a;';k;;;.Íi,ói:;;;'"""if"].!;;ií'!:j;jr!:'i::JJ"'T#J,:::*T:#:'H,.::::J":,i*l:HJ*i
. .ébo:éns|á
sdruŽeni'
nádace '.hl'ďé sI'anÝald')jíy2'ďáosobá(občán)
;€ . bo lňiJa o."l" poň'l";i.i *pi na ŽáHádě
zauaorŽivnoslenského
iiunosrensrdno.op.j'.eii
(osVČ)'
op.ávnéni
2)vyp|njse s|ovné
ió s."cl'
oznaée^ipíévni
lo|ňýzoEÝodái! j:.J"ií.;i?:Á:;r.i;'T::'*[::.:Tf't"""*'ff*'i*."a
ó J / l v 9 u s D ' ) ; 5 . o b e c n ě p . o s p é š . á s p o | e m o ákona
83/.99oso)'5ooecnéptosp;š.ásoo|ecno'.1i.'1i11"]Y;1;5.ii..s"
í ( d ] e2.1€
! á I oin/l995
é 2sb'):6'
1 f ] 1 9Nád""".
5.sb)'.6l"a"""'z'oo"r'ol"i.lor"úii
l?jil1l.',ii:Ť"'ilj];i,]]
osoba(osVČJ:9 Ji.á {uýéíimenovrlé)
.)
V1,pIní
IPoS
,-oo*oo"'.oo.J|3i!1TL::,j:Í:Ti:*"(ii".i,"*i..l'ii11*I,i.'";'".ÍTf:j::::l1:i"'.,:f:1
{)Vyplňují
pouzeMLK
H O S P O DAAŘREENNÍI- N E V Y P LLŇU
N U J I M LK
zAMĚsTNÁN
Cclkcnr
D o k o t | č c | |oí' l d . \ ,
a
2
I
ZaDčstnanciknihovDy
( přepočtený
stav)
9
Cclkcm
Jednorízo\'é
doloceod stílu(grcnly
přisDěvkY)
a iednorázo\'é
v Kč
0501
05|ó
VŠknihovnjckého
směÍu
0502
od |)]inisteÍs!ev
0517
V Šo s t c t n í
0503
od okresnich
úřadů
0 5 t8
sŠknjhovnického
směru
0504
odvÚsc
05r9
55 osnml
0-505
Přijmy celken v Kč
iř' 0507+0508+ 0509)
Jednorázové
dotaceod |něstí obci (graDty
a iednorázové
Dřisoěvkv)v Kč
0506
cÍanty.přispě\'kyjiných
sUbieklů
v Kč
0521
vlasl|rípřijmy z hlaYníčinnosli
0507
Dal]'. sponzoring v Kč
0522
přijmyz hospodářské
\'IasIDí
činnoíi
0508
Výdajeinvestični
\' Kč
0523
oslatIlípřijmy
0509
z (ohona ÍekonslÍukci
objektú
o524
výdajenejnÝestiční
v Kč
0525
Pr3Yidelné
dolrceod slítu(nrinisterstev'
okresnichúřadú
a vyšŠích
územně
05r0
sanlosprávnÝch
c€ l kůl v Kč
0-sII
dotace
z tohoúčeloYé
0520
s(a\'cbni
opravyobicktú
0526
Illzdovéníklady
0527
Pravide|nédolace od nlěst a obci v Kč
0512
dotace
z toho úČ€ | oYé
05t3
9
Dolecena inYeíiceod slítu
(l]ril)islerstev'
okresnichúřadů
a VÚsc)
vKč
0514
Dotacena inveslice
od luěs|a obciv Kč
05r5
poYinnéod\'ody(sociálnía zdÍaYolní
0510
Doiištční)
prostředky
na nákUpk iho\'ního
0531
fondu
.,Uvede
prúměrevidenčnÍho
počtuzaměstnanců
se ce]oročIlí
přepočtellý
na plně zaměstnané.
n]zdy zanlěs!DÍlncri
0528
ostrlníosobnínáklady
0529
K o D l r o l n ís o L l č e t
0539
EkoDo|rické
ťldaje
se přebÍraji
z V}.sledoYky
Úč RoPo.1.02' z Výkrzuo
hospodař.ní
nlit|ýchpřispčvkoYých
organizacíMPo Uč5 . oI nebozjiného
přcdkládaného
toDruodpo\'ídaiíciho
výkaŽu.
n a s o u h r n n é m kazu- kroměřádku 0604 k 3 t . t 2
VI. SIT KNIHOVEN
Početpoboček
7) uvede5eměstskáknihoYnav okÍesnínnrěstě,kde neníokresniknihovna
s) Knihovnyv městechs počtem
ob).r'ale|
nad l00 000 0lapř' Praha'Plzeň,Brno,ostrava)
odeslánodne:
12.1.200t_
Razítko
(-
\,
-/p.,;;
Podpisr,edoucího
MĚsTskÁKNuJóvNÁ
Anton rfi...-a
Ma rka
J é r o n ý m o V a5 1 7
511 01 TuÍnov
výkaz sestavi|(jméno) ěl.tc!.á
D€.quše
Kordcvá Eva, IJav1ová Eva
reteron:0435/32IE4L
Linka:
Fcx:
.. '"11. iffo @ ríť(-ťurncv.cz
nlrp: