ROZHODNUTi - nconzo.cz

Komentáře

Transkript

ROZHODNUTi - nconzo.cz
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVi EESIA:IREPUBLIKY
PAIACKEHONAM.4, I28OIPRAHA2 _ NOVEMESTO
C. j. : MZDR 5O5OO
/2006
Y
Podle $ 49 odst. 2 a o&t. 3 zikona t. 96/2004 Sb.,o podmink6chzisk6v6ni^ uznavani
zptsobilosti k v'.ikonu nel6kaisklich zdravotnic\ich povol6ni a k v.fkonu iinnosti souvisejicich
s poskytov6nim zdravotni p6ie a o zmdnd ndkter'r?chsouvrsejicichz6kot:r.&
Q6kon o nel6kaiskfch
zdravotnic\ich povolinich), ve zndni pozd6j5ich piedpisri, Ministerstvo zdtavotnicM
Cesk6reoubLkv
vyd6vit
ROZHODNUTi
o ud6leniakreditace
k uskutediovini teoretick6iristi specializainihovzdElivacihoprogramu
Obchodni frtma (r6zev,ev. jm6no a piijmen! :
Nirodni centrum oSetiovatelstvi a nel6kafskich zdravotnickfch oborri
Sidlo (ev.misto podnrkini, twa$ pobyt):Vinaiski 6, Brno
PSC: 603 00
Statut6tni ogin: MUDI. Made Koiul.iiovi, ieditelka
IC: 00 02 38 50
Nizev oboru specializainiho vzdEl|vitru: O5etlovatelski
p6de ve vybtanj'ch
kliniclsfch
oborech se zam6lenim na o5etlovatelskoup6Ei o pacienty s onkologicls.im onemocnEnim
Oznateni specialisty:Sesua pro p6ii
o pacienta ve vybranich klinic\ich
oborech
dle g 53 ryhh6lcyL A4/ 2004Sb.
Potet kreditu pro z|potet k qd6ru osviddeni: 120 kreditu za absolvov6ni cel6ho specializainiho
vzdllAvAni
Poiet rnist pro 7 vzd|l6xaci program: max. 25 osob
Akreditace uddlena od: 01.06.2007
Plamost uddleni akreditace do: 31.05.2013
Zz plu;n a otganizaci praknck6 a teoretick6 r...frrky odpovidi
nel6kaislojch zdtavomickfch oboru, Vinaisk6 6, Bmo .
Nirodni
centrum oietiovatelstvi
a
Na zikrad6 oauo-aio
,",.:":;;:'J;*r.,
komisi a jeiiho z6v&edn6ho
stanoviska ze dne 24.04.2007,ktet6. vychizi z piedlolenfch dokladri, Ministerstvo zdravotnictvi
rozhodlo o uddleni akrcditace k uskutediovini teoretick6 disti spe"i,li"adniho vzddlivaciho
ptogramu ve specializadnim oboru oietiovatelski p6de ve vybranfch klinick_ich oborech se
zamdienim na oiedovatelskou p6di o pacieaty s onkologichfm onemocndnim.
Ett&u: Pmti ton*o nqboh i lry podh f 152 qdkota i. 500/ 2004 Sb., o tpniafin iddt oc 4t{tf pogljflch lhd?iri, p"dot
Minitte$tu. 4lrawtdatti nlkla4 a lo do 15 dxi ofu he o4uine mqbodntl Mi ientta $.rawuiaoi O na*taat ialodte
xtinirtr,
'--9
L.S.

Podobné dokumenty

Akreditace MZČR

Akreditace MZČR ZDRAVOTN ICTVI MINISTERSTVO eesrEREPUBLTKY Y Prazedne 26.09.2013

Více

l"Lu l^4^,

l l1"r^"ů lD.,rr,J

Více

Euro - Zasaď si svůj jeřáb

Euro - Zasaď si svůj jeřáb potdiime a vneseme jim do sychratdho podzimu trochu radosri," vysv6tluje tiskovy mluvti Kauflandu Michael Sperl. Mezi obdarovanfmi domovy byly napiiklad Ddtski domov Milovice, Ddtskf domov Pardubic...

Více

MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADE~E A T~LOVVCHOVY

MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADE~E A T~LOVVCHOVY MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADE~E A T~LOVVCHOVY Karmelitska 7, 118 12 Praha 1 - Mala Strana C. j.: MSMT-29481!2014

Více

Svolání zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 02.11.2015

Svolání zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 02.11.2015 35' zmbnafrzovaci listiny sprdvy a ridrzby silnic lJsteck€ho haje, pfisp€vkov6 organizace: 36' Rdrncovii smlouva na zhotoviteie souvisifch opmv Zividnfch po'rchrl silnic v majetku t'isteckeho haje ...

Více

ej: goaost2oog

ej: goaost2oog programu vzd6l6vaciho k uskutedfiovdni akreditace o prodlouZeni (n6zev,ev.jmSnoa piijmeni): - . Obchodnifirma g;i*in os"irovatelstvi a n6teraiskich zdravotnickich obort G;;; i trvalf pobyt):Vinaisk...

Více