Stručný český návod - Servis Konica Minolta

Komentáře

Transkript

Stručný český návod - Servis Konica Minolta
Návod k použití
Návod k použití
Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17
30855 Langenhagen • Germany
Tel.: +49 (0) 511 74 04-0
Fax: +49 (0) 511 74 10 50
www.konicaminolta.eu
© 2010 Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
All rights reserved. Printed in Germany.
*99610022315*
*99610022315*
Vážený zákazníku,
naléhavě vás žádáme, abyste si před použitím v zájmu bezpečnosti a pohodlí pozorně přečetli kapitolu Bezpečnost
[ 109].
Gratulujeme vám ke koupi koncového komunikačního zařízení nové generace. Zařízení vám umožňuje faxovat,
tisknout, kopírovat a snímat; tento stroj vyhoví i nejnáročnějším profesionálním požadavkům.
Ve spojení výkonu, uživatelské přívětivosti a snadného použití díky dotykovému panelu nabízí stroj následující funkce:
• černobílé kopírování, tisk a odesílání/příjem faxů
• barevné snímání
• tiskový server s pevným diskem
• použití v místní síti (LAN 10 BaseT/100 BaseTx, PC Kit Companion Suite Pro)
• zabezpečený tisk dokumentů
• ochranu přístupu (správa uživatelských účtů, biometrické ověření, práva uživatele a správce prostředků zařízení)
• správu uživatelsky přístupných prostředků (kvóty, počitadla)
Pravidla pro používání značek
V tomto dokumentu jsou používány značky, které mají čtenáři pomoci orientovat se v poskytovaných informacích:
Značka
POZOR
Výstraha
Důležité
Poznámka
Popis
Označuje důležité bezpečnostní informace.
Nerespektování těchto pokynů může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému
úrazu. Pozorně si tyto pokyny přečtěte. Naleznete je v části této příručky
Bezpečnost.
Označuje důležité bezpečnostní informace.
Nerespektování těchto pokynů může vést k méně až středně závažným úrazům
nebo poškození zařízení nebo vybavení. Pozorně si tyto pokyny přečtěte.
Naleznete je v části této příručky Bezpečnost.
Označuje místa, která je třeba při používání zařízení obzvláště pozorně přečíst,
a vysvětlení k možným příčinám záseků papíru, poškození originálů nebo ztrátě
dat. Pozorně si tato vysvětlení přečtěte.
Označuje další vysvětlení týkající se funkcí zařízení a pokyny pro řešení
uživatelských chyb.
-2-
Vážený zákazníku,
bizhub 43
bizhub 43
Obsah
Nastavení příjmu faxu ............................................... 28
Konfigurace faxového serveru (volitelně).................. 30
Rozšířená nastavení faxu ......................................... 31
Výchozí provozní nastavení ............................... 31
Vážený zákazníku, .............................................. 2
Výchozí nastavení kopírovacích funkcí..................... 32
Výchozí nastavení přenosu faxu .............................. 32
Výchozí nastavení snímání do .................................. 32
Pravidla pro používání značek..............................2
Představení stroje .............................................. 6
Popis stroje ............................................................6
Popis ovládacího panelu.......................................7
Nastavení místní sítě........................................... 32
Konfigurace sítě Ethernet ......................................... 33
Konfigurace serveru SNTP ....................................... 34
Konfigurace portu klienta FTP .................................. 34
Konfigurace služby SNMP ........................................ 34
Konfigurace serveru SMTP ....................................... 35
Konfigurace Active Directory..................................... 35
Konfigurace tiskového serveru (RAW nebo LPR) ..... 35
Konfigurace serveru LDAP ....................................... 35
Umístění .............................................................. 8
Obsah balení ..........................................................8
Instalace stroje.......................................................8
Instalace příslušenství ..........................................8
Přídavný zásobník papíru............................................ 8
Rozptylovač vůně ........................................................ 8
Instalace zásobníku toneru...................................8
Vkládání médií........................................................9
Internetová nastavení přes telefonní linku........ 36
Konfigurace internetového připojení ......................... 36
Vkládání papíru do zásobníku..................................... 9
Vkládání papíru většího formátu, než A4 .................. 10
Vkládání projekčních fólií do zásobníku papíru......... 11
Nastavení e-mailu ................................................ 36
Přístup ke konfiguračním nastavením e-mailu .......... 36
Konfigurace připojení k poštovním službám ............. 37
Nastavení adresy pro odpověď ................................. 37
Nastavení typu zprávy o přenosu ............................. 37
Spuštění stroje .....................................................12
Připojení stroje .......................................................... 12
Počáteční nastavení stroje ........................................ 13
Správa z PC.......................................................... 37
Seznámení se strojem...................................... 15
Zrušení registrace PC ............................................... 37
Zásady navigace ..................................................15
Automatické objednávání spotřebního
materiálu (ACO) a údržby ................................... 37
Pomocí tlačítek.......................................................... 15
Virtuální editor ........................................................... 15
Posouvání zobrazení................................................. 15
Navigační cesta......................................................... 15
Připojení k střediskovému serveru ............................ 38
Spuštění ACO ........................................................... 38
Spuštění vzdálené údržby......................................... 38
Představení typických funkcí .............................15
Představení výchozího zobrazení a nabídek .....16
Tisk / export / import nastavení.......................... 38
Tisk seznamu nastavení ........................................... 38
Tisk seznamu písem ................................................. 38
Export nastavení ....................................................... 38
Import nastavení ....................................................... 38
Konfigurační nástroje a nabídky................................ 16
Monitorování probíhajících operací a komunikací..... 17
Výstražná a chybová hlášení .................................... 17
Vkládání originálních dokumentů ......................17
Monitorování stroje a počitadla činností........... 38
Použití deskového skeneru ....................................... 17
Použití skeneru s automatickým podavačem ............ 18
Správné použití volby vícenásobného snímání......... 18
Komunikační protokol ............................................... 38
Počitadla činností ...................................................... 39
Stav spotřebního materiálu ................................ 39
Informace o hardwaru a softwaru ...................... 39
Přihlášení na stroji...............................................19
Přihlášení nebo odhlášení z účtu uživatele ............... 19
Přizpůsobení účtu uživatele / otisk prstu ................... 19
Vytváření a správa uživatelských účtů........... 41
Aktivace / inaktivace správy uživatelských
práv ....................................................................... 41
Vytvoření uživatelského účtu ............................. 42
Úpravy uživatelského účtu ................................. 43
Odstranění uživatelského účtu .......................... 43
Tisk seznamu uživatelských účtů ...................... 43
Zprávy uživatelských účtů a počitadla
použití ................................................................... 43
Konfigurace stroje a služeb ............................ 21
Tisk návodu k funkcím ........................................21
Vzdálená konfigurace ..........................................21
Obecná nastavení ................................................21
Nast. data/času ......................................................... 21
Geografické nastavení .............................................. 22
Ergonomie ................................................................. 22
Nastavení papíru ..................................................23
Tisk předběžné zprávy .............................................. 44
Odeslání předběžné zprávy ...................................... 44
Nulování počitadla použití ......................................... 44
Nastavení formátu papíru.......................................... 23
Nastavení typu papíru ............................................... 24
Nastavení skeneru / tiskárny ..............................24
Formát papíru skeneru / tiskárny............................... 24
Seřízení okrajů skeneru / tiskárny ............................. 24
Parametry tisku z PC................................................. 24
Výchozí zásobník papíru ........................................... 25
Kopírování dokumentů .................................... 45
Správný výběr příslušenství pro kopírování..... 45
Vazba ........................................................................ 45
Mozaikové kopírování ............................................... 45
Kopírování plakátu .................................................... 45
Zoom ......................................................................... 46
Nastavení faxu......................................................25
Nastavení názvu stroje a telefonního čísla................ 25
Nastavení přenosu faxu ............................................ 26
Jednoduchá kopie ............................................... 46
-3-
bizhub 43
Oboustranné kopírování .....................................46
Kopírování s úsporou toneru..............................46
Podrobné nastavení kopie ..................................47
Kopie průkazů totožnosti ....................................48
Úprava požadavku na přenos ................................... 68
Odstranění dokumentu čekajícího na přenos ........... 68
Tisk dokumentu čekajícího na přenos....................... 68
Adresář .............................................................. 69
Vytvoření a správa kontaktů............................... 69
Faxování dokumentů ....................................... 49
Vlastnosti kontaktu .................................................... 69
Vytvoření kontaktu .................................................... 69
Upravení kontaktu ..................................................... 70
Odstranění kontaktu.................................................. 70
Odesílání faxů ......................................................49
Jednoduché odeslání ................................................ 49
Podrobné nastavení přenosu .................................... 49
Odložený přenos ....................................................... 50
Vytváření a správa seznamu kontaktů .............. 70
Zastavení probíhajícího přenosu........................51
Příjem faxů............................................................52
Vlastnosti seznamu kontaktů .................................... 70
Vytvoření seznamu kontaktů..................................... 71
Úprava seznamu kontaktů ........................................ 71
Odstranění seznamu kontaktů .................................. 71
Tisk faxů přijatých do paměti..................................... 52
Monitorování faxových přenosů.........................52
Vynucení požadavku na přenos ................................ 52
Úprava požadavku na přenos ................................... 52
Odstranění dokumentu čekajícího na přenos............ 52
Tisk dokumentu čekajícího na přenos....................... 52
Tisk adresáře ....................................................... 72
Přístup ke kontaktům na serveru LDAP ............ 72
Export / import adresáře ..................................... 72
Export adresáře ........................................................ 72
Import adresáře......................................................... 72
Tisk dokumentů................................................ 53
Předpoklady .........................................................53
Správný výběr tiskových možností....................53
Oblíbené nastavení ................................................... 53
Karta Základní ........................................................... 53
Karta Uspořádání ...................................................... 54
Karta Nastavení obalu............................................... 54
Karta Vodoznak/Přetisk............................................. 54
Karta Kvalita .............................................................. 54
Karta Ostatní ............................................................. 54
Obnovení adresáře
(volitelná adresářová karta)................................ 72
Funkce PC ......................................................... 74
Úvod...................................................................... 74
Požadovaná konfigurace .................................... 74
Instalace softwaru ............................................... 74
Úplná instalace softwaru ........................................... 74
Instalace ovladačů pomocí softwaru
Companion Suite Pro ................................................ 75
Ruční instalace ovladačů .......................................... 75
Prostý tisk.............................................................54
Oboustranný tisk .................................................54
Zabezpečený tisk .................................................55
Monitorování závad stroje .................................. 76
Companion Director ............................................ 76
Spuštění zabezpečeného tisku ................................. 55
Vyvolání/uvolnění zabezpečeného tisku ................... 55
Grafické znázornění .................................................. 76
Aktivace nástrojů a aplikací ...................................... 76
Zrušení probíhajícího tisku .................................55
Monitorování tisku ...............................................55
Companion Monitor............................................. 76
Grafické znázornění .................................................. 76
Správa periferií.......................................................... 76
Zobrazení stavu spotřebního materiálu..................... 79
Odkazy ...................................................................... 79
Tisk seznamu uložených tiskových úloh ................... 56
Vyvolání tiskové úlohy............................................... 56
Úprava tiskové úlohy ................................................. 56
Odstranění tiskové úlohy........................................... 56
Funkce Companion Suite Pro ............................ 79
Použití USB disku............................................. 57
Analýza dokumentu .................................................. 79
TISK .......................................................................... 80
Podporovaná kompatibilita.................................57
Doporučení pro použití USB disků.....................57
Zobrazení obsahu USB paměti ...........................57
Tisk souborů z USB disku...................................57
Faxové komunikace ............................................ 80
Uložení dokumentu na USB disk ........................59
Analýza obsahu USB paměti ..............................60
Představení okna Fax ............................................... 81
Odeslání faxu ............................................................ 81
Příjem faxu ................................................................ 82
Monitorování faxových komunikací ........................... 82
Nastavení faxu .......................................................... 83
Titulní stránka ........................................................... 84
Snímání a odesílání dokumentů ..................... 61
Odinstalace softwaru .......................................... 86
Snímání na USB disk ...........................................61
Snímání do pošty .................................................61
Snímání do FTP....................................................63
Snímání do SMB...................................................64
Snímání do PC......................................................66
Snímání do archivu..............................................66
Zastavení probíhajícího přenosu........................67
Příjem e-mailů ......................................................67
Monitorování odesílání dokumentů ...................67
Úplná odinstalace softwaru ....................................... 86
Odinstalace ovladačů................................................ 86
Tisk fotografií z USB disku ........................................ 57
Tisk dokumentů z USB disku .................................... 58
Údržba a závady ............................................... 88
Péče ...................................................................... 88
Obecné informace..................................................... 88
Čištění ....................................................................... 88
Výměna spotřebního materiálu ................................. 91
Údržba ...................................................................... 93
Odstranění zaseklého papíru ............................. 93
Místa možného záseku papíru .................................. 93
Pokyny pro odstraňování záseků papíru................... 93
Vynucení požadavku na přenos ................................ 67
-4-
bizhub 43
Zásek snímaného papíru........................................... 93
Zásek v zásobníku papíru ......................................... 93
Záseky papíru v duplexním modulu .......................... 94
Zásek papíru ve fixační jednotce............................... 94
Zásek papír v zásobníku toneru ................................ 95
Jaké formáty papíru lze používat? .......................... 129
Standardní / recyklovaný papír ............................... 130
Silný papír ............................................................... 131
Jemný papír ............................................................ 131
Obálky ..................................................................... 131
Štítky ....................................................................... 132
Karty........................................................................ 133
Projekční fólie ......................................................... 133
Záložkový papír....................................................... 134
Tisknutelná plocha .................................................. 134
Okraje stránky ......................................................... 135
Skladování ............................................................96
Balení a transport stroje......................................96
Aktualizace firmwaru ...........................................97
Odstraňování potíží.......................................... 98
Odstraňování potíží .............................................98
Potíže se zaseklým papírem .............................100
Odstraňování problémů s kvalitou tisku .........101
Potíže s čipovou kartou.....................................106
Poruchy komunikace.........................................106
Chyba snímání ........................................................ 106
Chyba odeslání ....................................................... 107
Kódy komunikačních chyb....................................... 107
Bezpečnost ..................................................... 109
Bezpečnostní pokyny ........................................109
Informace k bezpečnosti laseru .......................109
Pro Evropu a Asii..................................................... 109
Umístění bezpečnostních štítků na stroji ........110
Označení sít'ového vypínače ............................110
Informace k normám..........................................110
Certifikace v Evropě ................................................ 110
Místní podmínky.................................................111
Pokyny pro použití.............................................111
Provozní prostředí ................................................... 111
Pokyny pro použití stroje ......................................... 111
Pokyny pro použití dotykového panelu.................... 112
Informace k bezpečnosti ...................................112
Bezpečnost práce.................................................... 112
Manipulace se strojem a přemist'ování ...........113
Nárazy při manipulaci.............................................. 113
Přemist'ování stroje................................................. 113
Manipulace se zásobníky toneru............................. 114
Životní prostředí.................................................115
Balení ...................................................................... 115
Baterie a dobíjitelné baterie..................................... 115
Výrobek ................................................................... 115
Energy Star ............................................................. 115
Licence uživatele softwaru ...............................116
Popis ....................................................................... 116
Licence .................................................................... 116
Vlastnické právo ...................................................... 116
Trvání ...................................................................... 116
Záruka ..................................................................... 116
Odpovědnost ........................................................... 116
Vývoj........................................................................ 116
Platné zákony.......................................................... 117
Registrované obchodní značky ........................117
Zákaz reprodukce ..............................................117
Licence softwaru................................................118
OBECNÁ VEŘEJNÁ LICENCE GNU verze 2,
červen 1991............................................................. 118
OBECNÁ MENŠÍ VEŘEJNÁ LICENCE GNU
verze 2.1, únor 1999 ............................................... 121
Vlastnosti ........................................................ 126
Doporučení pro papír ........................................129
-5-
bizhub 43
1 - Představení stroje
Představení stroje
Popis stroje
1
Automatický podavač dokumentů (ADF) 10
Zarážka papíru
2
Nastavitelné vedení papíru
11
Hlavní zásobník papíru
3
Automatický podavač dokumentů
12
Vypínač
4
Výstup originálů
13
Pomocný zásobník papíru
5
Zarážka papíru
14
Tlačítko pro přístup k zásobníku toneru
6
Snímač otisků
15
Čtečka čipové karty
7
Číselnice
16
Dotykový panel
8
Hlavní konektor USB (pro USB disk)
17
Držadlo pro přístup k deskovému
skeneru
9
ƒ Výstup papíru
ƒ Klapka pro přístup k zásobníku toneru
-6-
18
Připojení napájecího kabelu
21
Podřízený konektor USB (pro PC)
19
LINKA 1 vstup - připojení telefonního
kabelu
22
Duplexní modul
20
Konektor LAN
Popis ovládacího panelu
Tlačítko
Popis
Pro přístup do výchozího zobrazení stroje
Pro aktivaci funkce odeslání faxu
Pro aktivaci funkce snímání dokumentu
Pro aktivaci funkce kopírování dokumentu
ƒ Pro zrušení probíhající operace
ƒ Pro opuštění nabídky bez uložení změn
Pro spuštění nastavené operace (kopírování, přenos faxu, snímání)
Indikátor stavu stroje:
ƒ zelená: pohotovostní režim
Světelný indikátor
ƒ blikající oranžová: spouštění
ƒ červená: závada
-7-
1 - Představení stroje
bizhub 43
Umístění
Instalace zásobníku toneru
1 Postavte se proti stroji.
2 Stiskněte tlačítko pro přístup k toneru.
Obsah balení
Uvnitř balení naleznete níže uvedené součásti:
• Multifunkční tiskárna
• Duplexní modul
• 1 zásobník toneru
• 1 návod k instalaci
• 1 instalační disk DVD-ROM
• 1 napájecí kabel
• 1 telefonní kabel
• 1 prospekt se spotřebním materiálem
3 Nadzvedněte deskový skener a otevřete klapku
pro přístup k zásobníku toneru.
Instalace stroje
1 Vybalte stroj a odstraňte všechny ochranné vložky,
jak je vidět na obrázku v návodu k instalaci.
2 Instalujte tiskárnu na vhodném místě s ohledem na
bezpečnostní pokyny uvedené v části Bezpečnost
[ 109].
3 Sejměte z displeje ochranný plastový film, jak je
vidět na obrázku v návodu k instalaci.
4 Vyberte duplexní modul, jak je vidět na obrázku
v návodu k instalaci.
5 Instalujte duplexní modul v zadní části stroje, jak je
vidět na obrázku v návodu k instalaci.
4 Vybalte nový zásobník toneru a jemně jej 7 až 8
krát protřepejte, aby se toner v zásobníku
rovnoměrně rozptýlil.
Důkladné protřepání zásobníku toneru zaručí, že
bude ze zásobníku vytvořen maximální možný
počet kopií.
Instalace příslušenství
Pozor
Dříve, než přistoupíte k instalaci jakéhokoli
příslušenství, musí být stroj a příslušenství,
které se chystáte instalovat, vypnuté
a odpojené od sít'ového napájení.
5 Uchopte zásobník toneru za držadlo, položte jej na
plochý povrch a vytažením ve vodorovném směru
odstraňte kryt.
Přídavný zásobník papíru
Pokyny k instalaci tohoto příslušenství naleznete
v návodu k instalaci, který je s ním dodáván.
Rozptylovač vůně
Parfémovací jednotka je příslušenství, které umožňuje na
stroji instalovat rozptylovač vůně. Když je toto
příslušenství instalováno a aktivováno, rozptýlí stroj
každou hodinu a ve vámi nastavených intervalech vůni.
Pokyny k instalaci tohoto příslušenství naleznete
v návodu k instalaci, který je s ním dodáván.
Před aktivací a konfigurací tohoto příslušenství si
projděte část Nastavení vůně [ 23].
Poznámka
Kryt zásobníku toneru musíte odstraňovat
ve vodorovném směru, aby se uvnitř
zásobníku nezalomil.
Po odstranění krytu již se zásobníkem
netřeste. Mohlo by dojít k úniku toneru.
-8-
2 - Umístění
bizhub 43
2 Sejměte kryt zásobníku papíru.
6 Vložte zásobník toneru do příslušného držáku
a zcela jej zatlačte do blokované polohy (poslední
pohyb směrem dolů).
3 Stisknutím zajistěte přítlačnou klapku papíru.
7 Zavřete klapku pro přístup k zásobníku toneru
a sklopte plochý skener.
4 Stiskněte podélné vedení papíru a přesuňte je
podle požadovaného formátu papíru.
Vkládání médií
Poznámka
5 Stiskněte pravé postranní vedení papíru
a přesuňte je podle požadovaného formátu papíru.
Před vložením papíru si projděte část
Doporučení pro papír [ 129].
Vkládání papíru do zásobníku
V této části popsaný postup vkládání papíru platí pro
všechny zásobníky stroje.
Poznámka
6 Provzdušněte papír a vyrovnejte jej na ploché
podložce, aby se předešlo zásekům papíru
a šikmému tisku.
Pokud používáte papír většího formátu než
A4, projděte si část Vkládání papíru většího
formátu, než A4 [ 10].
Pokud používáte projekční fólie, projděte si
část Vkládání projekčních fólií do zásobníku
papíru [ 11].
1 Vyjměte ze stroje zásobník papíru a položte jej na
plochou podložku.
-9-
2 - Umístění
bizhub 43
plochou podložku.
7 Vložte listy do zásobníku papíru nahoru stranou,
na kterou se má tisknout.
2 Sejměte kryt zásobníku papíru.
8 Přesvědčte se, jestli výška svazku nepřekračuje
maximum.
Poznámka
Množství vkládaného papíru závisí na
použitém zásobníku:
- hlavní / přídavný zásobník papíru: nejvýše
550 listů standardního papíru (80g/m2
[22lb])
- pomocný zásobník papíru: nejvýše 150
listů standardního papíru (80g/m2 [22lb])
3 Uvolněte dvě západky posunutím směrem ven.
9 Vrat'te zpět kryt na zásobník papíru. Přesvědčte
se, jestli je kryt řádně zavřen.
4 Uchopte za držadlo rozšiřovací části zásobníku
papíru a vytáhněte ji na požadovaný formát papíru.
10 Vrat'te zásobník papíru do stroje a zatlačte jej až
na doraz.
11 Zadejte formát a typ papíru použitého ve stroji.
> Stroj automaticky rozpozná standardní formáty
papíru. Chcete-li zkontrolovat / nastavit formát a typ
vloženého papíru, přečtěte si část Nastavení papíru
[ 23].
5 Stiskněte podélné vedení papíru a přesuňte je
podle požadovaného formátu papíru.
Vkládání papíru většího formátu, než A4
V této části popsaný postup vkládání papíru platí pro
všechny zásobníky stroje.
Poznámka
Pokud používáte papír menšího formátu
než A4, projděte si část Vkládání papíru do
zásobníku [ 9].
Pokud používáte projekční fólie, projděte si
část Vkládání projekčních fólií do zásobníku
papíru [ 11].
1 Vyjměte ze stroje zásobník papíru a položte jej na
- 10 -
2 - Umístění
bizhub 43
6 Stiskněte pravé postranní vedení papíru
a přesuňte je podle požadovaného formátu papíru.
11 Vrat'te zásobník papíru do stroje a zatlačte jej až
na doraz.
7 Provzdušněte papír a vyrovnejte jej na ploché
podložce, aby se předešlo zásekům papíru
a šikmému tisku.
12 Zadejte formát a typ papíru použitého ve stroji.
> Stroj automaticky rozpozná standardní formáty
papíru. Chcete-li zkontrolovat / nastavit formát a typ
vloženého papíru, přečtěte si část Nastavení papíru
[ 23].
Vkládání projekčních fólií do zásobníku
papíru
8 Vložte listy do zásobníku papíru nahoru stranou,
na kterou se má tisknout.
Pozor
Projekční fólie používejte pouze pro
černobílý tisk.
Nikdy nepoužívejte projekční fólie pro
barevný tisk. Riskovali byste poškození
stroje.
Vytištěné projekční fólie odebírejte
z výstupní přihrádky, aby nedošlo ke
kumulaci elektrostatického náboje.
1 Vyjměte ze stroje zásobník papíru a položte jej na
plochou podložku.
9 Přesvědčte se, jestli výška svazku nepřekračuje
maximum.
Poznámka
Množství vkládaného papíru závisí na
použitém zásobníku:
- hlavní / přídavný zásobník papíru: nejvýše
550 listů standardního papíru (80g/m2
[22lb])
- pomocný zásobník papíru: nejvýše 150
listů standardního papíru (80g/m2 [22lb])
2 Sejměte kryt zásobníku papíru.
10 Vrat'te zpět kryt na zásobník papíru. Přesvědčte
se, jestli je kryt řádně zavřen.
- 11 -
2 - Umístění
bizhub 43
3 Stisknutím zajistěte přítlačnou klapku papíru.
Poznámka
Kapacita zásobníku závisí na tloušt'ce
použitých projekčních fólií. Do zásobníků
papíru můžete vkládat až 100 projekčních
fólií standardní tloušt'ky.
9 Vrat'te zpět kryt na zásobník papíru. Přesvědčte
se, jestli je kryt řádně zavřen.
4 Stiskněte podélné vedení papíru a přesuňte je
podle požadovaného formátu papíru.
5 Stiskněte podélné vedení papíru a přesuňte je
podle požadovaného formátu papíru.
10 Vrat'te zásobník papíru do stroje a zatlačte jej až
na doraz.
11 Zadejte formát a typ projekčních fólií použitých ve
stroji.
> Stroj automaticky rozpozná standardní formáty
papíru. Chcete-li zkontrolovat / nastavit formát a typ
vloženého papíru, přečtěte si část Nastavení papíru
[ 23].
Spuštění stroje
Připojení stroje
6 Provzdušněte projekční fólie po malých dávkách
a vyrovnejte jej na ploché podložce, aby se
předešlo zásekům a šikmému tisku.
VÝSTRAHA
Před připojením napájecího kabelu si
musíte přečíst Bezpečnostní pokyny
[ 109].
1 Zapojte konektor telefonního kabelu do zásuvky ve
stroji a poté zapojte jeho druhý konec do telefonní
zásuvky.
7 Vložte projekční fólie do zásobníku papíru nahoru
stranou, na kterou se má tisknout.
8 Přesvědčte se, jestli výška svazku fólií
nepřekračuje maximum.
- 12 -
2 - Umístění
bizhub 43
2 Zapojte jeden konec sít'ového kabelu LAN (není
součástí dodávky) do zásuvky ve stroji a druhý
konec zapojte do zásuvky místní sítě, určené pro
tento stroj.
Počáteční nastavení stroje
V této části naleznete počáteční nastavení, která je třeba
provést, abyste mohli používat základní funkce stroje:
• místní nastavení (země, jazyk, komunikační sít');
• nastavení data / času;
• nastavení faxu (název stroje a číslo);
• nastavení místní sítě (automatická konfigurace sítě
Ethernet);
• nastavení papíru.
Poznámka
Tato část vám pomůže s prvotním
nastavením stroje; předpokládá se použití
přímé telefonní linky veřejné komutované
telefonní sítě a konfigurace Ethernet
prostřednictvím serveru DHCP
s automatickým přiřazením adresy IP.
Pokud si přejete uspořádat stroj jiným
způsobem, přečtěte si část Konfigurace
stroje a služeb [ 21].
3 Zkontrolujte, jestli je sít'ový vypínač v poloze Vyp
(poloha 0).
4 Zapojte do stroje napájecí kabel. Zapojte napájecí
kabel do sít'ové zásuvky.
Provedení místních nastavení:
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Stiskněte NASTAVENÍ > OBECNÉ > ZEMĚPISNÝ
> ZEMĚ.
3 Vyberte ze seznamu požadovanou zemi. Pomocí
šipek nahoru a dolů procházejte nabízenými
zeměmi. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
> Volbou země se automaticky nastaví výchozí
jazyk stroje a telekomunikační sít'.
VÝSTRAHA
Napájecí kabel slouží k odpojení stroje od
napájení. Z bezpečnostních důvodů se
musí sít'ová zásuvka nacházet v blízkosti
stroje a pro případ nebezpečí být snadno
přístupná.
5 Zapněte sít'ový vypínač (poloha I).
4 Stisknutím OBECNÉ v navigační oblasti v hodní
části zobrazení se vrat'te do předchozí nabídky.
Nastavení data a času stroje:
1 V nabídce OBECNÉ stiskněte DATUM A ČAS.
2 Stiskněte ČAS. Pomocí zobrazené klávesnice
zadejte čas. Nové nastavení potvrďte stisknutím
OK.
3 Stiskněte DATUM. Pomocí zobrazené klávesnice
zadejte datum. Nové nastavení potvrďte stisknutím
OK.
4 Stisknutím OBECNÉ v navigační oblasti v hodní
části zobrazení se vrat'te do předchozí nabídky.
Nastavení čísla a názvu stroje, potřebných pro faxovou
komunikaci:
1 V nabídce OBECNÉ stiskněte FAX.
2 Stiskněte TELEFONNÍ ČÍSLO. Pomocí zobrazené
klávesnice zadejte počet. Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
3 Stiskněte NÁZEV. Pomocí zobrazené klávesnice
zadejte název stroje. Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
4 Stisknutím NASTAVENÍ v navigační oblasti
v hodní části zobrazení se vrat'te do předchozí
nabídky.
- 13 -
2 - Umístění
bizhub 43
Spuštění automatické konfigurace sítě Ethernet
(automatické přiřazení adresy IP pomocí serveru DHCP):
1 V nabídce NASTAVENÍ stiskněte KOMUNIKACE
> MÍSTNÍ SÍŤ > ETHERNET > IPV4 >
KONFIGURACE.
2 V nabídce dostupných možností zvolte
AUTOMATICKY. Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
> Stroj vyhledá v místní síti server DHCP nebo
BOOTP, který může dynamicky přiřadit sít'ová
nastavení.
> Tato operace může trvat několik minut.
3 Zkontrolujte, jestli jsou správně zadány parametry
IP ADRESA, MASKA PODSÍTĚ, BRÁNA,
PRIMÁRNÍ DNS, SEKUNDÁRNÍ DNS, SERVER
WINS 1 a SERVER WINS 2. Pokud tomu tak není,
budete je muset nastavit ručně.
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Kontrola nebo zadání typu a formátu papíru pro
jednotlivé zásobníky papíru:
1 Stiskněte PAPÍR.
2 Stiskněte FORMÁT. Zkontrolujte správnost zadání
formátu papíru detekovaného v jednotlivých
zásobnících. Chcete-li opravit formát papíru,
stiskněte příslušný zásobník; vyberte v seznamu
požadovaný formát a potvrďte jej stisknutím OK.
3 Stiskněte TYP. Zkontrolujte správnost zadání typu
papíru detekovaného v jednotlivých zásobnících.
Chcete-li opravit typ papíru, stiskněte příslušný
zásobník; vyberte v seznamu požadovaný typ
papíru a potvrďte jej stisknutím OK.
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Více o dostupných parametrech a konfiguraci stroje podle
konkrétních potřeb naleznete v části Konfigurace stroje a
služeb [ 21].
- 14 -
2 - Umístění
bizhub 43
Seznámení se
strojem
1 Stisknutím tlačítka MENU vyvolejte výchozí
zobrazení.
2 Stiskněte tlačítko ADRESÁŘ.
3 Stiskněte KONTAKTY.
4 Stiskněte VYTVOŘIT.
> V horním rámečku se zobrazí tato navigační cesta:
ikona Domů > ADRESÁŘ > KONTAKTY >
VYTVOŘIT.
Přečtěte si tuto část pozorně, abyste se seznámili se
strojem.
Naleznete zde základní pravidla obsluhy, platná pro
všechny používané funkce.
Zásady navigace
Pomocí tlačítek
Navigace funkcemi a nabídkami stroje je velmi intuitivní.
Dotykový panel zobrazuje funkce, nabídky, činnosti a
parametry v podobě tlačítek.
Stiskněte zobrazené tlačítko a otevře se nabídka, kde lze
postupovat do podnabídek, zahájit nějakou činnost, nebo
změnit parametr.
Když je tlačítko zobrazeno šedě, znamená to, že je
příslušná funkce nebo činnost nedostupná (závisí na
inaktivaci jiných nastavení nebo instalaci volitelného
příslušenství atd.).
Virtuální editor
Když stisknete parametr, který chcete změnit, stroj
automaticky zobrazí virtuální editor: číselnici pro
zadávání čísel (např.: číslo faxu), alfanumerickou
klávesnici pro zadávání textu (např.: název souboru). Pro
aktivaci nebo výběr funkcí slouží zaškrtávací políčka
nebo seznamy.
Při provádění změny pole jsou dostupné běžné úkony
úprav textu: mazání znaku před kurzorem (
Navigační cesta vám pomůže v hledání cesty v okolních
nabídkách, pomůže také v návratu k předchozí nabídce
nebo přímo do výchozího zobrazení stisknutím
příslušného tlačítka:
• KONTAKTY pro návrat do předchozí nabídky
• Ikona Domů pro návrat do výchozího zobrazení atd.
Postup popsaný v tomto dokumentu využívá princip
navigační cesty. Přístup k vytvoření nabídky je proto
popsán následovně:
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte ADRESÁŘ > KONTAKTY > VYTVOŘIT.
Poté se po jednom ukazují parametry, které lze změnit,
spolu s popisem požadovaných dat a potvrzením úprav.
Představení typických funkcí
Stroj je vybaven zvláštními tlačítky, které umožňují přímý
přístup k typickým funkcím:
•
: aktivuje funkci odeslání faxu.
V tomto režimu stroj vyvolá výchozí zobrazení pro
zadání faxového čísla. Můžete začít s nastavením
faxového přenosu.
•
: aktivuje funkci snímání a odeslání
dokumentu.
V tomto režimu stroj vyvolá výchozí zobrazení pro
volbu funkce snímání. Po zvolení funkce můžete
zvolit způsob odeslání dokumentu.
•
: aktivuje funkci kopírování dokumentu.
V tomto režimu stroj vyvolá výchozí zobrazení pro
zadání požadovaného počtu kopií. Po zvolení můžete
zvolit způsob kopírování dokumentu.
), pohyb
datovým polem ( / ), přepínání mezi malými a velkými
písmeny nebo zobrazení / skrytí interpunkčních
znamínek a zvláštních znaků.
Při provádění úprav vám editor umožňuje následující:
• OK: potvrdit úpravy
• STORNO: zrušit úpravy
Posouvání zobrazení
Když příslušná funkce (např. kopírování dokumenty)
nebo nabídka (např. vytvoření kontaktu v adresáři)
obsahuje sadu parametrů nebo několik zobrazení,
zobrazí se v dolním rámečku panelu tlačítko OSTATNÍ
PŘÍKAZY nebo OSTATNÍ PARAMETRY.
Zobrazeními můžete procházet pomocí tlačítka OSTATNÍ
PŘÍKAZY nebo OSTATNÍ PARAMETRY.
Podsvícením tlačítka stroj označuje aktivaci režimu.
V příslušných kapitolách naleznete bližší informace
k způsobu práce s těmito funkcemi a tipy k jejich použití:
• Kopírování dokumentů [ 45]
• Faxování dokumentů [ 49]
• Snímání a odesílání dokumentů [ 61]
Navigační cesta
Abyste se lépe orientovali, kde se ve stromu nabídek
nacházíte, zobrazuje se v horním rámečku panelu
navigační cesta vedoucí k aktuální nabídce. Například
při vytváření kontaktu v adresáři je následující cesta:
- 15 -
3 - Seznámení se strojem
bizhub 43
Představení výchozího zobrazení a
nabídek
Výchozí zobrazení umožňuje přístup k:
• nástrojům ke konfiguraci stroje a nabídky
• monitorování probíhajících operací a komunikací
• výstražným a chybovým hlášením
Stroj vyvolá výchozí zobrazení:
• stisknutím tlačítka MENU
• stisknutím ikony Domů na navigační cestě
• nebo když běží určitá funkce, zobrazí se průběh
aktuální operace (je snímán dokument, je odesílán fax
atp.)
Ve výchozím zobrazení jsou zobrazeny v pravém a levém
rámečku dostupné nabídky. Prostřední rámeček
zobrazuje aktuální operace a výstražná nebo chybová
hlášení ve formě tlačítek.
Tlačítko
Popis
SPOTŘEBNÍ
MATERIÁL
Tento nástroj umožňuje
zkontrolovat stav spotřebního
materiálu stroje.
Blíže viz Stav spotřebního
materiálu [ 39].
STAV
Tato nabídka obsahuje
informace o hardwaru i softwaru
stroje pro případ technického
zásahu.
Blíže viz Informace o hardwaru a
softwaru [ 39].
ZPRÁVY
Tato nabídky umožňuje přístup
k tisku zpráv (návod k funkcím,
stav spotřebního materiálu,
počitadla činností, aktuální
nastavení, položky adresáře,
stávající účty uživatelů, tisky pro
uvolnění, instalovaná písma a
komunikační záznam).
FRONTA
ODESÍLÁNÍ
Fronta pro odeslání obsahuje
všechny dokumenty, které čekají
na odeslání a jsou právě
odesílány (faxy, odeslání místní
sítí atd.).
Blíže viz části Monitorování
faxových přenosů [ 52] a
Monitorování odesílání
dokumentů [ 67].
INTERNET
Správce může nastavit stroj tak,
aby se připojoval k internetu
prostřednictvím telefonní linky.
Tato nabídka umožňuje vytvořit
ručně spojení, pokud chcete:
ƒ odeslat / přijmout e-maily;
ƒ pověřit technickou kontrolu
převzetím řízení stroje (viz
Automatické objednávání
spotřebního materiálu (ACO)
a údržby [ 37])
IDENTIFIKACE
Správce může omezit přístup
k některým funkcím stroje.
V takovém případě mohou
omezené funkce používat pouze
oprávnění uživatelé po
správném zadání svých
identifikačních údajů.
Tato nabídka umožňuje ve
vašem uživatelském účtu přístup
k příslušenství.
Blíže viz část Přihlášení na
stroji.
Konfigurační nástroje a nabídky
Výchozí zobrazení umožňuje přístup ke konfiguraci
následujících nástrojů a nabídek:
Tlačítko
Popis
JAZYK
Správce může definovat dva
oblíbené jazyky pro zobrazení
nabídek stroje.
Stisknutím tohoto tlačítka se
přepíná mezi těmito jazyky.
TISKOVÁ
FRONTA
Tisková fronta obsahuje
dokumenty, které čekají na
vytištění a které jsou právě
tištěny.
Blíže viz část Monitorování tisku.
FLASHDISK USB Tato nabídka je určena pro USB
disk a je dostupná až po
zasunutí USB disku do stroje.
Blíže viz Použití USB disku
[ 57].
NASTAVENÍ
Tato nabídka umožňuje přístup
k parametrům konfigurace
stroje.
Blíže viz Konfigurace stroje a
služeb [ 21].
ADRESÁŘ
Toto tlačítko slouží k přístupu do
adresáře stroje a ke správě a
seznamům kontaktů.
Blíže viz Adresář [ 69].
PAPÍR
Tato nabídka slouží ke kontrole
nebo nastavení formátů a typů
papíru vložených do zásobníků
stroje.
Blíže viz Nastavení papíru
[ 23].
- 16 -
3 - Seznámení se strojem
bizhub 43
Monitorování probíhajících operací a
komunikací
Výstražná a chybová hlášení
Pokud nastanou se strojem potíže, zobrazí se na panelu
automaticky výstražné okno s podrobným popisem
vyskytnuvšího se problému.
V závislosti na závažnosti problému byste měli ihned
sjednat nápravu (zásek papíru, prázdný zásobník papíru
atp.), nebo potvrdit, že jste výstrahu zaznamenali
(dochází toner).
Pokud výstrahu ignorujete zavřením okna, nebo se po
několik sekund nedotknete dotykového panelu, výstražné
nebo chybové okno se zavře. Událost však bude
zaznamenána v prostředním rámečku výchozího
zobrazení ve formě tlačítka.
Bude použito označení, které má pomoci povahu
problému rychle určit (např.: zásek papíru). Pro označení
závažnosti problému je použito barevné značení:
• červené: nastala závažná chyba, která zavinila
nepoužitelnost jedné nebo více funkcí stroje. Tuto
závadu musíte ihned řešit (např.: zásek papíru, došel
papír, otevřený kryt, došel toner).
• oranžové: nastal menší problém. Tuto závadu musíte
vyřešit co nejdříve (např.: dochází toner).
Chcete-li se podívat na výstražné hlášení nebo chybu,
pouze stiskněte příslušné tlačítko. Zobrazí se okno s
podrobným popisem.
Probíhající operace a komunikace jsou zobrazeny
v prostředním rámečku výchozího zobrazení ve formě
tlačítek.
Odeslání faxu tak představuje tlačítko s označením Fax
emission, příjem faxu představuje tlačítko s označením
Příjem faxu, etc.
Jako pomůcka pro rozlišení probíhajících operací jsou
zde uvedena následující možná označení:
Označení
Probíhající činnost
KOPIE
Probíhající kopírování.
SNÍMÁNÍ FAXU Probíhající snímání dokumentu
před odesláním faxu.
NAČÍST Z PC
Probíhající snímání dokumentu
před odesláním do počítače
(funkce snímání do PC).
SENDING FAX
Probíhající přenos faxu po
telefonní lince.
PŘÍJEM FAXU
Probíhající příjem faxu po
telefonní lince.
ODESL.POŠTY Probíhající odeslání e-mailu.
Vkládání originálních dokumentů
PŘÍJEM POŠTY Probíhající příjem e-mailu.
TISK Z PC
Probíhající tisk dokumentu
poslaného z počítače.
TISK FAXU
Probíhající tisk přijatého faxu
nebo e-mailu.
TISKOVÁ
ZPRÁVA
Probíhající tisk automaticky
vytvořený strojem (zpráva o
emisích, komunikační protokol)
nebo spouštěný uživatelem z
nabídky stroje (tisk návodu k
funkcím, adresáře, nastavení
atd.).
ČTENÍ
FLASHDISKU
Probíhající analýza disku USB
zapojeného do stroje.
Pokyny pro vkládání originálů jsou stejné pro kopie, faxy
nebo snímané dokumenty.
Použití deskového skeneru
Chcete-li zkontrolovat nebo se podívat na provozní
údaje, pouze stiskněte příslušné tlačítko. Zobrazí se okno
s podrobným popisem. V případě souběžně probíhajících
činností můžete vybrat požadovanou operaci ze
seznamu.
Po dokončení operace nebo komunikace příslušné
tlačítko zmizí.
Pokud operaci nelze dokončit a vyžaduje nové odeslání,
tlačítko zmizí, ale požadavek na odeslání bude vrácen do
fronty pro odeslání při příštím přenosu.
Chcete-li zrušit probíhající operaci, stiskněte tlačítko
Objeví se zobrazení na potvrzení.
Použitelné formáty
Formát dokumentů pro snímání by měl odpovídat
následujícím podmínkám:
• Maximální délka: 299 mm.
• Maximální šířka: 219 mm.
Vkládání dokumentu
1 Otevřete kryt deskového skeneru.
2 Položte dokument kopírovanou stranou dolů na
sklo tak, jak je vyznačeno kolem skla.
.
3 Zavřete kryt plochého skeneru.
- 17 -
3 - Seznámení se strojem
bizhub 43
Použití skeneru s automatickým podavačem
Automatický podavač skeneru umožňuje snímat
originální dokumenty sestávající z jednoho nebo několika
listů. Do automatického podavače můžete vložit 70 listů
gramáže 80 g/m2.
Použitelné formáty
A5, A4, Letter, Legal nebo libovolný formát splňující
následující podmínky:
• Délka v rozsahu 140 mm až 358 mm.
• Šířka v rozsahu 139 mm až 219 mm.
• Gramáž v rozsahu 60 až 105 g/m2.
Doporučení pro použití
• Nevkládejte dokumenty smíšených formátů nebo
gramáží.
• Před vložením dokumentů do automatického
podavače z nich odstraňte sešívací a kancelářské
sponky.
• Nevkládejte následující typy dokumentů:
Správné použití volby vícenásobného
snímání
Funkce Sken.do umožňuje pro uspokojení požadavků na
snímání "přidat" skupinu stránek z několika dokumentů
do stejného přenosu.
Aktivace volby Vícenásobné snímání je obzvláště
užitečná v následujících případech:
• používáte automatický podavač skeneru a máte
objemný dokument. Počat stránek přesahuje kapacitu
podavače originálů (70 listů 80 g/m2), vy si však
přejete, aby příjemce obdržel jediný soubor.
• používáte deskový skener a dokument obsahuje
několik stránek, které chcete snímat po jedné, aby
příjemce obdržel jediný soubor.
• chcete použít deskový skener a automatický podavač
skeneru ke snímání různých stránek, ale přejete si,
aby příjemce obdržel jediný soubor.
Následující tabulka vám pomůže, jak nastavovat a
používat volbu vícenásobného snímání.
–
Zmačkaný nebo složený papír.
–
Roztržený papír.
Nastavení
Popis
–
Vlnitý papír.
NE
Vícenásobné snímání je
inaktivováno.
Stroj provádí jednotlivé snímací
operace.
Před odesláním stroj zkontroluje
přítomnost papíru v podavači
originálů.
ƒ Pokud rozpozná dokument, bude
spuštěno snímání
z automatického podavače
skeneru.
ƒ Pokud se v podavači originálů
žádný dokument nenachází, bude
spuštěno snímání z deskového
skeneru.
Po dokončení snímání stroj
dokument odešle.
Vkládání dokumentu
1 Odsuňte vedení papíru co nejdál stranou.
2 Vložte do automatického podavače dokument,
kopírovanou stranou nahoru.
3 Přisuňte vedení papíru k dokumentu.
4 Nastavte doraz výstupní přihrádky pro snímané
dokumenty podle formátu snímaného dokumentu.
- 18 -
3 - Seznámení se strojem
bizhub 43
Přihlášení nebo odhlášení z účtu uživatele
Nastavení
Popis
ANO
Vícenásobné snímání je
aktivováno.
Stroj umožňuje operace snímání
opakovat a snímat několik skupin
dokumentů.
Před odesláním stroj zkontroluje
přítomnost papíru v podavači
originálů.
ƒ Pokud rozpozná dokument, bude
spuštěno snímání z automatického
podavače skeneru.
ƒ Pokud se v podavači originálů
žádný dokument nenachází, bude
spuštěno snímání z deskového
skeneru.
Po skončení snímání se zobrazí
hlášení s dotazem na potvrzení nebo
odmítnutí snímání dalších stránek.
1 Vyjměte nasnímaný
dokument.
2 Vložte další požadovaný
dokument do skeneru.
3 Potvrďte další snímání.
4 Po skončení snímání
dokumentu odmítněte snímání
dalších stránek.
Stroj poté nasnímaný dokument
odešle.
Když použití nebo přístup k určité funkci vyžaduje
uživatelská práva, objeví se na stroji ověřovací zobrazení.
Pokud není stroj používán po určitou dobu, která je
nastavena úrovní zabezpečení vašeho účtu, budete
automaticky odhlášen.
Přihlášení nebo odhlášení však můžete vyvolat ručně ze
svého uživatelského účtu.
Ruční přihlášení:
1 Stiskněte MENU.
2 Stiskněte [OSTATNÍ PŘÍKAZY] > IDENTIFIKACE
> PŘIHLÁŠENÍ.
> Stroj vyvolá ověřovací zobrazení.
Ruční odhlášení:
1 Stiskněte MENU.
2 Stiskněte [OSTATNÍ PŘÍKAZY] > IDENTIFIKACE
> ODHLÁŠENÍ.
> Stroj vás odhlásí z vašeho uživatelského účtu.
Přizpůsobení účtu uživatele / otisk prstu
Váš uživatelský účet je vytvořen správcem stroje, který
vám sdělí váš 4 ciferný kód uživatele.
Nekteré údaje si můžete přizpůsobit:
Informace
Popis
Kód
4 ciferný kód vašeho
uživatelského účtu. Tento kód je
jedinečný a osobní.
Poznámka: uživatelský kód může
měnit pouze správce.
Název
Tento údaj je volitelný a může
být užitečný pro rychlou
identifikaci vaší práce, zvláště
v tiskové frontě.
E-mailová
adresa
Pokud si přejete obdržet otisk
prstu e-mailem, zadejte emailovou adresu. Potom můžete
posílat dokumenty k tisku
bezpečně z počítače připojením
otisku prstu (viz Zabezpečený
tisk).
Při každé změně e-mailu vám
stroj automaticky pošle váš
uložený otisk prstu.
Přihlášení na stroji
V závislosti na uspořádání stroje může přístup k funkcím
vyžadovat přihlášení s kódem uživatelem a sejmutím
otisku prstu. Tuto informaci nastavuje ve vašem
uživatelském účtu správce stroje.
Vaše přihlašovací údaje a přidělená uživatelská práva
vám sdělí správce stroje.
Pokud některá funkce (např.: kopírování, snímání atd.)
nebo přístup k funkci vyžaduje ověření, objeví se
přihlašovací zobrazení.
Přihlášení pod účtem uživatele:
• pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte 4
ciferný kód uživatele.
• pokud je k vašemu účtu uživatele zaznamenán váš
otisk prstu (viz Přizpůsobení účtu uživatele / otisk
prstu), přiložte příslušný prst na snímač otisků a
pomalu jim posouvejte směrem dolů.
Když ověření úspěšně proběhne, stroj umožní přístup
k požadované funkci, nebo provede probíhající činnost.
Pokud se ověření nezdaří, zobrazí stroj vysvětlující
hlášení (nedostatečná práva, neznámý účet atp.).
V takovém případě se obrat'te na správce stroje a
zkontrolujte platnost svých ověřovacích údajů.
- 19 -
3 - Seznámení se strojem
bizhub 43
Informace
Popis
Otisk prstu
Tato činnost umožňuje
zaznamenat otisk jednoho
vašeho prstu (referenční prst) a
používat tuto metodu ověření na
stroji.
Poznámka: je na vás, zda
použijete k ověření 4 ciferný kód
uživatele nebo otisk prstu.
Pokud jste zadali svoji e-mailovou
adresu, stroj vám automaticky
pošle váš otisk prstu.
Pokud jste zadali svoji e-mailovou
adresu, stroj vám při každé
změně otisku prstu automaticky
aktualizovaný otisk prstu pošle.
3 - Seznámení se strojem
bizhub 43
Přizpůsobení údajů uživatele:
1 Stiskněte MENU.
2 Stiskněte [OSTATNÍ PŘÍKAZY] > IDENTIFIKACE
> PERSON.DATA.
> Stroj vyvolá ověřovací zobrazení.
3 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte
4 ciferný kód uživatele.
> Zobrazí se k nahlédnutí ú úpravě informace o
vašem uživatelském účtu.
4 Chcete-li si přizpůsobit název účtu, stiskněte
NÁZEV. Pomocí virtuální klávesnice zadejte
název. V případě chybného zadání smažte znak
tlačítkem
. Potvrďte stisknutím OK.
5 Chcete-li zadat svoji e-mailovou adresu, stiskněte
E-MAILOVÁ ADRESA a pomocí virtuální
klávesnice zadejte e-mailovou adresu. V případě
chybného zadání smažte znak tlačítkem
.
Potvrďte stisknutím OK.
6 Chcete-li zadat otisk prstu, stiskněte OTISK
PRSTŮ. Přiložte prst, kterým se budete vždy
ověřovat (referenční prst) na snímač otisků a
pomalu jim posouvejte směrem dolů. Stroj vás
bude informovat o úspěšném sejmutí otisku.
> Pokud jste zadali svoji e-mailovou adresu, stroj
vám automaticky pošle váš otisk prstu.
7 Po provedení změn se stisknutím MENU vrat'te do
výchozího zobrazení.
- 20 -
Konfigurace
stroje a služeb
Obecná nastavení
Nast. data/času
Práva uživatele
Poznámka
Poznámka
Datum a čas lze nastavit automaticky,
pokud se v síti nachází server SNTP. Blíže
viz Konfigurace serveru SNTP [ 34].
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Nastavení data a času
Tisk návodu k funkcím
Vytiskněte si pro seznámení návod k dostupným funkcím
stroje a strukturu nabídek.
Tisk návodu k funkcím:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte ZPRÁVY > NÁVOD.
Datum a čas stroje můžete kdykoli upravit.
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > OBECNÉ > DATUM A ČAS.
3 Pro nastavení času stroje zvolte ČAS.
4 Pomocí zobrazené klávesnice zadejte čas. Pomocí
tlačítek a přecházejte mezi jednotlivými znaky.
V případě chybného zadání smažte znak tlačítkem
> Stroj vytiskne návod k funkcím.
. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Pro nastavení data stroje zvolte DATUM.
6 Pomocí zobrazené klávesnice zadejte datum.
Vzdálená konfigurace
Můžete provést dálkovou konfuguraci stejných
parametrů, jako lze provést místně.
Předpoklady
Abyste mohli provést vzdálenou konfiguraci terminálu,
musíte:
• mít na PC webový prohlížeč (optimálně Internet
Explorer verze 5 nebo novější).
• definovat parametry místní sítě stroje - IP adresu, filtr
místní adresy atd. (viz Nastavení místní sítě [ 32]).
Přístup k integrovanému webovému serveru
1 Na PC přihlášeném v síti otevřete webový
prohlížeč.
2 Do pole adresy zadejte IP adresu stroje a potvrďte
stiskem Enter.
3 Když se otevře domovská stránka, vyberte si jazyk
rozhraní.
4 Změňte požadované parametry zobrazení a
potvrďte.
Práva uživatele
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Pokud je aktivovaná správa práv uživatele a přístup na
webový server je omezen pouze na oprávněné
uživatelské záznamy:
• ke stránce bude moci být současně připojeno nejvýše
5 uživatelů.
• stránka povolí přijme 1 aktivní relaci na připojeného
uživatele.
• některé operace mohou být zrušeny, pokud je
současně provádí jiný připojený uživatel.
Pomocí tlačítek a přecházejte mezi
jednotlivými znaky. V případě chybného zadání
smažte znak tlačítkem
. Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
7 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Přizpůsobení formátu data a času
Formát zobrazení a času můžete dle potřeby upravit.
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > POHODLÍ > DATUM/ ČAS.
3 Zvolte FORMÁT ČASU.
4 Vyberte ze seznamu požadovaný formát. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Zvolte FORMÁT DATA.
6 Vyberte ze seznamu požadovaný formát. Pomocí
šipek nahoru a dolů procházejte dostupnými
formáty. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
7 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Nastavení zimního / letního času
Můžete aktivovat automatickou správu zimního a letního
času. Čas se bude měnit automaticky poslední neděli
v březnu s přepnutím na letní čas (+1 hod.) a poslední
neděli v říjnu, kdy se přepne na zimní čas (-1 hod.).
Aktivace automatické změny času:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > POHODLÍ > DATUM/ ČAS.
3 Stiskněte AUTOM. NASTAVENÍ.
4 Vyberte ze seznamu požadovaný stav. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
- 21 -
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
Nastavení jazyka
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Tyto parametry vám umožňují používat stroj v různých
přednastavených zemích a různých jazycích.
Můžete definovat dva oblíbené jazyky pro zobrazení
nabídek stroje. Chcete-li vybrat tyto dva jazyky
z výchozího zobrazení, stiskněte JAZYK.
Ve výchozím nastavení se při konfiguraci země
automaticky nastaví preferované jazyky.
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > OBECNÉ > ZEMĚPISNÝ >
PRVNÍ JAZYK.
3 Vyberte ze seznamu požadovaný jazyk. Pomocí
šipek nahoru a dolů procházejte dostupnými
volbami. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
4 Stiskněte DRUHÝ JAZYK.
5 Vyberte ze seznamu požadovaný jazyk. Pomocí
šipek nahoru a dolů procházejte dostupnými
volbami. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
6 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Určení země
Nastavení virtuální klávesnice
Když zvolíte zemi, provede se nastavení následujících
parametrů:
• parametry veřejné telefonní sítě;
• výchozí jazyk stroje;
• typ virtuální klávesnice;
• formát zobrazení data a času.
Nastavení země:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > OBECNÉ > ZEMĚPISNÝ >
ZEMĚ.
3 Vyberte ze seznamu požadovanou zemi. Pomocí
šipek nahoru a dolů procházejte nabízenými
zeměmi. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Tento parametr slouží k nastavení typu virtuální
klávesnice zobrazované v závislosti na zemi použití
stroje.
Ve výchozím nastavení se při konfiguraci země
automaticky nastaví typ virtuální klávesnice.
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > OBECNÉ > ZEMĚPISNÝ >
KLÁVESNICE.
3 Vyberte ze seznamu požadovanou zemi. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Stanovení časového pásma
Při stanovení časového pásma:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > POHODLÍ > DATUM/ČAS.
3 Stiskněte ČASOVÉ PÁSMO.
4 Vyberte ze seznamu časové pásmo. Pomocí šipek
nahoru a dolů zobrazujte dostupná časová pásma.
5 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
6 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Geografické nastavení
Nastavení telekomunikační sítě
Tento parametr umožňuje zadat ručně typ veřejné
telefonní sítě pro zemi, aby stroj mohl komunikovat ve
veřejné telefonní síti dané země ve shodě s platnými
normami.
Standardně je při nastavování země pro příslušnou zemi
automaticky nastavena používaná veřejná telefonní sít'.
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > OBECNÉ > ZEMĚPISNÝ >
TYP TELEFONU.
3 Vyberte ze seznamu požadovanou volbu. Pomocí
šipek nahoru a dolů procházejte dostupnými
volbami. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Ergonomie
Úspora energie
Tato funkce slouží k aktivaci pohotovostního režimu
stroje v době, kdy není používán. Dobu, po které stroj
přejde do pohotovostního režimu, lze podle potřeby
nastavit od okamžitého přechodu po několik minut.
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > POHODLÍ > ÚSPORA
ENERGIE.
3 Stiskněte PRODLEVA.
4 Vyberte ze seznamu požadovanou volbu. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Pokud jste zvolili PROGRAMOVÁNÍ, zadejte
parametry ČAS ZAHÁJENÍ a ČAS UKONČENÍ
v rozsahu časů pro zahájení a ukončení
pohotovostního režimu. Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
6 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
- 22 -
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
Úspora toneru
Tento parametr slouží ke snížení množství
spotřebovaného toneru při tisku "interních" tisků stroje.
Interní tisky jsou výtisky týkající se aktivity stroje a
zahrnují následující informace: zprávy o odeslání/příjmu,
komunikační záznamy, počitadla činností, výtisky návodu
k funkcím, nastavení stroje, uživatelské účty, tisková
fronta atp.
K dispozici jsou následující volby:
jednotka instalovaná (nastaveno v BEZ).
Chcete-li toto příslušenství aktivovat, musíte pouze
konfigurovat nastavení PARFÉM na požadovanou dobu
rozprašování.
Uvědomte si, že čím je doba rozprašování delší, tím více
vůně se rozpráší, a tím kratší bude životnost parfémovací
jednotky.
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > POHODLÍ > PARFÉM.
3 Vyberte ze seznamu požadovanou volbu. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
Volitelné
Popis
příslušenství
NE
ANO
Volitelné
Popis
příslušenství
Tisk s úsporou toneru je
inaktivován.
Sníží se množství
spotřebovaného toneru. Výtisky
jsou světlejší.
Aktivace tisku s úsporou toneru:
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > POHODLÍ.
3 Stiskněte ÚSPORA TONERU.
4 Zvolte požadovanou volbu. Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
BEZ
Volitelná parfémovací jednotka je
inaktivovaná.
NÍZKÁ
Volitelná parfémovací jednotka je
aktivovaná s krátkou dobou
rozprašování.
MÍRNÁ
Volitelná parfémovací jednotka je
aktivovaná se střední dobou
rozprašování.
VYSOKÁ
Volitelná parfémovací jednotka je
aktivovaná s dlouhou dobou
rozprašování.
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Návrat k předchozí funkci
Výchozí prostředí
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > POHODLÍ > FUNKCE
NÁVRATU.
3 Vyberte ze seznamu požadovanou volbu. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
Tento parametr umožňuje určit výchozí aktivní funkci
stroje (Fax, Kopie nebo Snímat do). Po stisknutí tlačítka
na ovládacím panelu se objeví zobrazení pro nečinnou
funkci.
1. Stiskněte MENU.
Volitelné
Popis
příslušenství
BEZ
MÍRNÁ
VŽDY
2. NASTAVENÍ > POHODLÍ > SVĚT VÝCH. NAST.
3. Vyberte ze seznamu požadovanou volbu. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
Po skončení činnosti prováděné
uživatelem se stroj vrátí do
výchozího zobrazení.
4. Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Stroj se vrátí do výchozího
zobrazení po několika minutách,
kdy nebude stroj používán.
Nastavení papíru
Stroj vyvolá zobrazení pro
nastavení poslední použité
funkce (kopírování, fax, snímání).
Stroj automaticky rozpozná standardní formáty papíru.
Toto nastavení však můžete použít pro kontrolu a zadání
typu papíru a formátu pro jednotlivé zásobníky papíru.
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Nastavení formátu papíru
Nastavení vůně
Parfémovací jednotka je příslušenství, které umožňuje na
stroji instalovat rozptylovač vůně. Když je toto
příslušenství aktivováno, rozptýlí stroj každou hodinu
a ve vámi nastavených intervalech vůni.
Stroj standardně nerozpozná, zda je parfémovací
- 23 -
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte PAPÍR > FORMÁT.
3 Zadejte formát papíru pro jednotlivé zásobníky
stroje. Abyste zvolili pro použití správný formát
papíru, přečtěte si část Jaké formáty papíru lze
používat? [ 129].
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
Chcete-li natavit
formát papíru
pro...
hlavní přihrádka
2 Zvolte NASTAVENÍ > SKENER/TISKÁRNA >
FORMÁT PAPÍRU.
3 Vyberte ze seznamu požadovaný formát: A4 nebo
LETTER. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
potom...
1 Stiskněte PŘIHRÁDKA 1.
2 Vyberte ze seznamu
požadovaný formát.
3 Potvrďte stisknutím OK.
pomocná
přihrádka
1 Stiskněte PŘIHRÁDKA 2.
2 Vyberte ze seznamu
požadovaný formát.
3 Potvrďte stisknutím OK.
přídavné přihrádky
1 Stiskněte PŘIHRÁDKA 3
nebo PŘIHRÁDKA 4.
2 Vyberte ze seznamu
požadovaný formát.
3 Potvrďte stisknutím OK.
Seřízení okrajů skeneru / tiskárny
Pokud si všimnete odsazení mezi obrazem tiskárny a
skeneru, upravte okraje (v pixelech) podle referenčního
papíru zadaného v NASTAVENÍ > SKENER/TISKÁRNA
> FORMÁT PAPÍRU.
Upravení a seřízení okrajů skeneru / tiskárny:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > SKENER/TISKÁRNA >
NASTAVENÍ.
3 Proveďte potřebná seřízení.
Nastavení
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Horní okraj
tiskárny
Nastavení typu papíru
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte PAPÍR > TYP.
3 Zadejte typ papíru pro jednotlivé zásobníky stroje.
Abyste zvolili pro použití správný typ papíru,
přečtěte si část Doporučení pro papír [ 129].
Chcete-li natavit
typ papíru pro...
Popis / postup
Stiskněte HORNÍ TISKÁRNA.
Zadejte hodnotu odsazení
v rozsahu -100 až +100.
Potvrďte stisknutím OK.
Levý okraj tiskárny Stiskněte LEVÁ TISKÁRNA.
Zadejte hodnotu odsazení v
rozsahu -100 až +100.
Potvrďte stisknutím OK.
potom...
Horní okraj
deskového
skeneru
Stiskněte HORNÍ SKENER FB.
Zadejte hodnotu odsazení v
rozsahu -100 až +100.
Potvrďte stisknutím OK.
hlavní přihrádka
1 Stiskněte PŘIHRÁDKA 1.
2 Vyberte ze seznamu
požadovaný typ papíru.
3 Potvrďte stisknutím OK.
Levý okraj
deskového
skeneru
Stiskněte LEVÝ SKENER FB.
Zadejte hodnotu odsazení v
rozsahu -100 až +100.
Potvrďte stisknutím OK.
pomocná
přihrádka
1 Stiskněte PŘIHRÁDKA 2.
2 Vyberte ze seznamu
požadovaný typ papíru.
3 Potvrďte stisknutím OK.
Horní okraj
skeneru s
automatickým
podavačem
Stiskněte HORNÍ SKENER
ADF.
Zadejte hodnotu odsazení v
rozsahu -100 až +100.
Potvrďte stisknutím OK.
přídavné přihrádky
1 Stiskněte PŘIHRÁDKA 3
nebo PŘIHRÁDKA 4.
2 Vyberte ze seznamu
požadovaný typ papíru.
3 Potvrďte stisknutím OK.
Levý okraj skeneru Stiskněte LEVÝ SKENER ADF.
Zadejte hodnotu odsazení v
s automatickým
rozsahu -100 až +100.
podavačem
Potvrďte stisknutím OK.
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Parametry tisku z PC
Nastavení skeneru / tiskárny
Formát papíru skeneru / tiskárny
Formát papíru nastavený v této nabídce se stává výchozím
formátem hlavní tiskové přihrádky a deskového skeneru.
1 Stiskněte MENU.
Upravení parametrů tisku z PC:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > SKENER/TISKÁRNA >
TISK Z PC.
3 Proveďte potřebná seřízení.
- 24 -
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
Parametry
Popis / postup
ÚSPORA
TONERU
Výtisky se zesvětlí a uspoří se
toner.
PRODLEVA
ÚLOHY
Doba čekání na data z PC před
zrušením úlohy tisku z PC.
PÍSMA
Tento paramer slouží ke
stanovení znakové sady. Možné
jsou hodnoty z rozsahu CS1 až
CS30. Výchozí hodnota je CS1
(Roman8).
ČÍSLO PÍSMA
ŘÁDEK NA
STRÁNKU
PROLOŽENÍ
PÍSMA
Parametry
Spuštění tisku seznamu písem.
Tento parametr lze použít pro
nastavení výchozího písma
PCL. Možné jsou hodnoty
z rozsahu 1 až 77. Výchozí
hodnotou je 1.
Tento paramer slouží k
nastavení počtu řádků na
stránku.
Tato proměnná je spojena
s proměnnými PJL: PAPÍR a
ORIENTACE. Pokud změníte
jednu z těchto proměnných,
bude se proměnná počtu řádků
aktualizovat (pouze pro aktuální
tiskovou úlohu) s ohledem na
stejné rozestupy.
Možné jsou hodnoty z rozsahu 5
až 128. Výchozí hodnotou je 60.
Tento parametr slouží
k nastavení výchozího prokladu
písma ve znacích na palec
(výchozí písmo musí být
neproporcionální).
Možné jsou hodnoty z rozsahu
0,44 až 99,99. Výchozí
hodnotou je 10,00.
VELIKOST PÍSMA Tento parametr slouží k
nastavení výšky písma v bodech
(výchozí písmo musí být
proporcionální). Možné jsou
hodnoty z rozsahu 4,00 až
999,75 (po krocích 0,25).
Výchozí hodnotou je 12,00.
ORIENTACE
kromě požadavku na tisk z PC. V takovém případě může
uživatel zvolit jiný zásobník z ovladače tiskárny.
Nastavení výchozího zásobníku papíru:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > SKENER/TISKÁRNA >
PŘIHRÁDKA NA PAPÍR.
3 Vyberte ze seznamu požadovanou volbu. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
Popis
AUTOMATICKY
Standardně se používá 1.
zásobník, poté 2. zásobník, poté
3. zásobník a 4. zásobník.
ZÁSOBNÍK1
1. zásobník se používá pro
všechny operace prováděné
strojem. Tento stroj nikdy
nepřepíná na jiný zásobník,
kromě požadavku na tisk z PC.
ZÁSOBNÍK 2
2. zásobník se používá pro
všechny operace prováděné
strojem. Tento stroj nikdy
nepřepíná na jiný zásobník,
kromě požadavku na tisk z PC.
ZÁSOBNÍK 3
(je-li instalován)
3. zásobník se používá pro
všechny operace prováděné
strojem. Tento stroj nikdy
nepřepíná na jiný zásobník,
kromě požadavku na tisk z PC.
ZÁSOBNÍK 4
(je-li instalován)
4. zásobník se používá pro
všechny operace prováděné
strojem. Tento stroj nikdy
nepřepíná na jiný zásobník,
kromě požadavku na tisk z PC.
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Nastavení faxu
Nastavení názvu stroje a telefonního čísla
Stroj umožňuje tisknout uložené číslo a název na všech
odeslaných faxech.
Tento paramer slouží k
nastavení orientace stránky: na
výšku nebo na šířku. Výchozí
hodnotou je "na výšku".
Poznámka
Chcete-li tuto funkci používat, musíte
nastavit funkci HEADING na ANO (viz
Rozšířená nastavení přenosu faxu [ 27]).
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Výchozí zásobník papíru
Tento parametr umožňuje určit výchozí zásobník papíru
stroje. Všechny tiskové operace na tomto stroji budou
používat tento zásobník (kopírování, příjem faxu, tisk
zpráv atd.). Tento stroj nikdy nepřepíná na jiný zásobník,
- 25 -
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
Nastavení názvu stroje
Prefix Length
Nastavení názvu stroje:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > OBECNÉ > FAX > NÁZEV.
3 Pomocí zobrazené klávesnice zadejte název
Nastavení délky místního předčíslí:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘENOS > PŘEDPONY.
3 Stiskněte DÉLKA.
4 Pomocí virtuální klávesnice zadejte délku místního
stroje. Pomocí tlačítek a přecházejte mezi
jednotlivými znaky. V případě chybného zadání
předčíslí (od 1 do 10). Pomocí tlačítek a
přecházejte mezi jednotlivými znaky. V případě
smažte znak tlačítkem
. Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
chybného zadání smažte znak tlačítkem
.
Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Nastavení telefonního čísla stroje
Nastavení čísla stroje:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > OBECNÉ > FAX >
TELEFONNÍ ČÍSLO.
3 Pomocí zobrazené klávesnice zadejte číslo.
Předčíslí faxu
Nastavení předčíslí faxu:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
EMISSION > PŘEDPONY.
3 Stiskněte PŘEDVOLBA LINKY.
4 Pomocí virtuální klávesnice zadejte místní
Pomocí tlačítek a přecházejte mezi
jednotlivými znaky. V případě chybného zadání
smažte znak tlačítkem
. Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
předčíslí (nejvýše 10 znaků). Pomocí tlačítek a
přecházejte mezi jednotlivými znaky. V případě
chybného zadání smažte znak tlačítkem
.
Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Nastavení přenosu faxu
Místní předčíslí
Předčíslí pro faxový server
Tato funkce se používá, když je stroj instalován
v soukromé síti za firemní telefonní ústřednou. Umožňuje
nastavit automatickou volbu místního předčíslí,
umožňující za následujících podmínek opustit voláním
firemní telefonní sít':
• stávající telefonní čísla společnosti, pro která se
nepoužívá předčíslí, jsou krátká čísla, kratší než
minimální délka (například ve Francii 10 číslic).
• vnější čísla, pro která se musí použít předčíslí, jsou
dlouhá čísla, delší nebo rovna minimální délce
(například ve Francii 10 číslic).
Nastavení místního předčíslí stroje probíhá ve dvou
krocích:
Pokud nastavujte stroj na odesílání faxů přes faxový
server, můžete v této nabídce zadat vnější předčíslí
vyžadované pro faxový server (viz Konfigurace faxového
serveru (volitelně) [ 30]).
Nastavení předčíslí pro faxový server:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘENOS > PŘEDPONY.
3 Stiskněte FAXOVÝ SERVER.
4 Pomocí virtuální klávesnice zadejte místní
1. nastavení minimální (nebo stejně velké) délky pro
telefonní čísla vně společnosti;
2. nastavení čísla předčíslí pro telefonní linku vně
telefonní sítě společnosti. Když bude voleno číslo
vně společnosti, automaticky mu bude předřazeno
toto předčíslí.
Poznámka
Pokud nastavujete místní předčíslí,
nevkládejte je do čísel ukládaných do
adresáře: bude každému číslu předřazeno
automaticky.
- 26 -
předčíslí pro faxový server. Pomocí tlačítek a
přecházejte mezi jednotlivými znaky. V případě
chybného zadání smažte znak tlačítkem
.
5 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
6 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
Zpráva o přenosu
3 Chcete-li konfigurovat rozšířená nastavení
přenosu faxu, použijte níže uvedenou tabulku:
Pro komunikace provedené prostřednictvím telefonní sítě
můžete vytisknout zprávu o přenosu.
Pro tisk zpráv o přenosu můžete volit mezi několika
kritérii:
• S: zpráva se vytiskne v případě úspěšného přenosu,
nebo když je celá odeslána (existuje ale pouze jedna
zpráva na požadavek na přenos);
• BEZ: žádná zpráva o přenosu, ale stroj zaznamená
všechny přenosy provedené v tomto přenosovém
protokolu;
• SYSTEMATICKY: zpráva je vytištěna při každém
pokusu o přenos;
• PŘI SELHÁNÍ: zpráva se vytiskne, jen když pokus o
přenos skončí nezdarem a požadavek na přenos je
ukončen.
Ke zprávě o přenosu je automaticky připojen zmenšený
obraz první stránky dokumentu.
Volba typu zprávy:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘENOS > ZPRÁVA.
3 Vyberte ze seznamu požadovaný typ zprávy. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Parametr
Popis / postup
Záhlaví přenosu
Jestliže je tato funkce aktivní,
vytisknou se všechny
dokumenty přijaté vaším
protějškem se záhlavím
obsahujícím vaše jméno,
číslo, datum a počet stránek.
Důležité: Pokud odesíláte fax
z podavače dokumentů,
záhlaví přenosu se na
dokumentech odeslaných
vašemu protějšku nezobrazí.
Změna nastavení:
1 Stiskněte ZÁHLAVÍ.
2 Vyberte ze seznamu
požadovaný stav.
3 Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
Přenosová
rychlost
Přenosová rychlost odchozích
dokumentů.
Pokud je dobrá kvalita
telefonní linky (použitelná, bez
echa), jsou spojení obvykle
prováděna při nejvyšší
rychlosti.
U některých komunikací je
však třeba snížit přenosovou
rychlost.
Změna přenosové rychlosti:
1 Stiskněte RYCHLOST.
2 Vyberte ze seznamu
požadovanou hodnotu.
3 Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
Anti echo
Pokud je tato funkce aktivní,
budou při dálkovém přenosu
zeslabeny odrazy na lince.
Provedení změny stavu
parametru Anti echo:
1 Stiskněte ANTI ECHO.
2 Zvolte požadovaný stav.
3 Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
Zámoří
U některých dálkových volání
(satelitní) mohou odrazy na
lince ztížit komunikaci.
Změna stavu parametru
Zámoří:
1 Stiskněte ZÁMOŘÍ.
2 Zvolte požadovaný stav.
3 Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
Předávání VY faxu
Tato funkce slouží k nastavení stroje na odeslání kopie
všech odeslaných dokumentů (faxem nebo na emailovou adresu) jinému příjemci. Tohoto příjemce lze
vybrat z položek adresáře stroje. Může se jednat o faxové
číslo, e-mailovou adresu nebo adresu FTP.
Poznámka
Zkontrolujte, jestli je příjemce v adresáři (viz
Adresář [ 69]).
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘENOS > KOPIE.
3 Stiskněte AKTIVACE.
4 Vyberte ze seznamu požadovanou volbu. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Stiskněte PŘÍJEMCE.
6 Zvolte požadovaného příjemce z položek
v adresáři. Nové nastavení potvrďte stisknutím
OK.
7 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Rozšířená nastavení přenosu faxu
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘENOS > ROZŠÍŘENÁ.
- 27 -
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
Parametr
Popis / postup
Počet zpětných
volání
Počet pokusů stroje o spojení,
pokud se nezdaří přenos.
Změna počtu zpětných volání:
1 Stiskněte POČET
POKUSŮ.
2 Pomocí virtuální
klávesnice zadejte
počet zpětných volání,
která by měl stroj
provést.
3 Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
Interval mezi
zpětnými
voláními
Čas mezi dvěma pokusy stroje
o zpětné volání.
Změna času mezi dvěma
zpětnými voláními:
1 Stiskněte ČAS
POKUSU.
2 Pomocí virtuální
klávesnice zadejte čas
mezi 2 pokusy o zpětné
volání provedenými
strojem.
3 Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Nastavení příjmu faxu
Nastavení tisku pro přijaté faxy
Poznámka
Některé parametry se také vztahují na tisk
přijatých e-mailů.
Zabezpečený tisk přijatých faxů
Standardně je stroj konfigurován na automatický tisk
všech dokumentů.
Můžete však stroj nastavit tak, aby podržel důvěrné faxy
v paměti a netiskl je běžně při příjmu.
Nastavení zabezpečeného tisku přijatých faxů:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘÍJEM > TISK.
3 Stiskněte ZADRŽENÝ TISK.
4 Vyberte ze seznamu požadovaný stav. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Když je aktivní zabezpečený tisk přijatých faxů, musí
uživatelé, kteří si přejí vyvolat dokument z paměti, ručně
vyvolat tisk z tiskové fronty stroje (viz Tisk faxů přijatých
do paměti [ 52]).
Počet kopií
Můžete vytisknout několik kopií (1 až 99) přijatých
dokumentů.
Nastavení počtu kopií všech přijatých dokumentů:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘÍJEM > TISK.
3 Stiskněte POČET KOPIÍ.
4 Zadejte počet kopií, který chcete vytisknout pro
každý přijatý dokument. Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Tisk s úsporou toneru
Tento parametr slouží ke snížení množství
spotřebovaného toneru při tisku přijatých dokumentů.
Aktivace tisku s úsporou toneru:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘÍJEM > TISK.
3 Stiskněte ÚSPORA TONERU.
4 Vyberte ze seznamu požadovaný stav. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Oboustranný tisk
Tento parametr slouží k aktivaci oboustranného tisku
přijatých dokumentů.
Aktivace oboustranného tisku:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘÍJEM > TISK.
3 Stiskněte OBOUSTRANNÝ.
4 Zvolte požadovanou volbu. Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Vazba
Pokud jste nastavili oboustranný tisk přijatých
dokumentů, můžete určit typ vazby vytištěných listů (viz
Vazba [ 45]).
Nastavení typu vazby:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘÍJEM > TISK.
3 Stiskněte OKRAJ VAZBY.
- 28 -
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
Režim příjmu faxem nebo PC
4 Zvolte požadovanou volbu. Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Tato nabídka souvisí se softwarem PC Kit instalovaným
v počítači, který slouží k volbě zařízení, které přijímá
dokumenty:
• stroj,
• PC,
• PC, je-li dostupný, jinak stroj.
Blíže viz Funkce PC [ 74].
Volba režimu příjmu:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘÍJEM > SPRÁVA PC.
3 Stiskněte REŽIM.
4 Vyberte ze seznamu požadovanou volbu.
5 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
Volba PC pro příjem dokumentů:
Tisk obrazů
Tento parametr slouží ke stanovení formátu tisku
obrazových souborů (JPEG) vkládaných jako přílohy
přijatých e-mailů.
Existují tyto tiskové formáty:
Formát
Popis
FOTO
Klasická fotografie 10x15 cm
CELÁ
STRANA
Tisk je přizpůsoben na použitý
formát stránky.
Nastavení tiskového formátu přijatých fotografií:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘÍJEM > TISK.
3 Stiskněte FORMÁT ORIGINÁLU.
4 Zvolte požadovanou volbu. Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Poznámka
Tato nabídka je dostupná, jen pokud je PC
pomocí PC Kit registrován ve stroji.
1 Stiskněte PŘIJÍMAČ PC.
2 Zvolte příjem do PC.
3 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
> Když dojde k přijetí faxu strojem, je fax odeslán do
přijímajícího PC a na výchozí tiskárně PC se vytiskne
zpráva o příjmu.
Volba zásobníku papíru
Tento parametr slouží k zadání zásobníku papíru pro tisk
přijatých dokumentů.
Volba zásobníku papíru:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘÍJEM > TISK.
3 Stiskněte VÝSTUP PAPÍRU.
4 Zvolte požadovanou volbu. Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Předávání PŘ faxu
Tato funkce slouží k nastavení terminálu tak, aby byl
každý přijatý dokument také odeslán jinému příjemci.
Tohoto příjemce lze vybrat z položek adresáře stroje.
Poznámka
Zkontrolujte, jestli je příjemce v adresáři (viz
Adresář [ 69]).
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘENOS > PŘÍJEM.
3 Stiskněte AKTIVACE.
4 Vyberte ze seznamu požadovaný stav. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Stiskněte PŘÍJEMCE.
6 Zvolte požadovaného příjemce z položek v
adresáři. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
7 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Volba typu papíru
Tento parametr slouží k zadání typu papíru používaného
pro tisk přijatých dokumentů na základě papíru vloženého
do zásobníku papíru určeného pro tisk (viz Volba
zásobníku papíru [ 29]).
Volba typu papíru:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘÍJEM > TISK.
3 Stiskněte TYP PAPÍRU.
4 Zvolte požadovanou volbu. Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Rozšířená nastavení příjmu faxu
- 29 -
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
PŘENOS > ROZŠÍŘENÁ.
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
3 Níže popsanými postupy proveďte požadovaná
nastavení.
4 Po provedení změn se stisknutím MENU vrat'te do
výchozího zobrazení.
Pokud je aktivní funkce faxového serveru, postupujte
následovně:
3 Chcete-li konfigurovat rozšířená nastavení
přenosu faxu, použijte níže uvedenou tabulku:
Parametr
Popis / postup
Záhlaví příjmu
Pokud je tato funkce aktivní,
vytisknou se všechny
dokumenty přijaté strojem se
záhlavím, obsahujícím číslo
odesilatele (pokud je známo) a
datum tisku na stroji a počet
stránek.
Změna nastavení:
1 Stiskněte ZÁHLAVÍ.
2 Vyberte ze seznamu
požadovaný stav.
3 Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
Rychlost příjmu
Počet zvonění
Poznámka
Aktivace funkce faxového serveru
automaticky aktivuje server SMTP (viz
Konfigurace serveru SMTP [ 35]).
1. Aktivace faxového serveru [ 30].
2. Define a reply address [ 30].
3. Nastavení adresy faxového serveru [ 30].
4. Nastavení názvu domény [ 31].
5. Nastavení typu zprávy o přenosu [ 31].
Přenosová rychlost příchozích
dokumentů. Pokud je dobrá
kvalita telefonní linky
(použitelná, bez echa), jsou
spojení obvykle prováděna při
nejvyšší rychlosti.
U některých komunikací je
však třeba snížit rychlost
příjmu.
Změna rychlosti příjmu:
1 Stiskněte RYCHLOST.
2 Vyberte ze seznamu
požadovanou hodnotu.
3 Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
Aktivace faxového serveru
Aktivace faxového serveru:
1 Stiskněte AKTIVACE.
2 Zvolte požadovanou volbu.
Počet zazvonění, po kterých
se automaticky spustí stroj.
Změna počtu zvonění:
1 Stiskněte POČET
ZVONĚNÍ.
2 Pomocí zobrazené
klávesnice počet
zvonění.
3 Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
Parametr
Popis
PŘÍMÝ
(aktivovaný fax
server)
Stroj posílá dokumenty
faxovému serveru
prostřednictvím místní sítě.
ZAKÁZAT
Stroj posílá dokumenty přímo
pomocí telefonní linky.
3 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
Nastavení adresy pro odpověď
Adresa pro odpověď se používá pro příjem zpráv o
vysílání a příjmu pro faxy spravované faxovým serverem.
1 Stiskněte ADRESA ODESILAT.
2 Pomocí zobrazené klávesnice zadejte
požadovanou e-mailovou adresu. Pomocí tlačítek
a přecházejte mezi jednotlivými znaky.
V případě chybného zadání smažte znak tlačítkem
4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
.
3 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
Konfigurace faxového serveru (volitelně)
Pokud máte faxový server, umožňuje vám tato funkce
zvolit, jak budou faxy strojem posílány: přímým přenosem
přes telefonní linku (bez průchodu přes faxový server)
nebo přenosem přes faxový server prostřednictvím místní
sítě.
Přístup ke konfiguračním parametrům faxového
serveru
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
FAXOVÝ SERVER.
Nastavení adresy faxového serveru
Abyste předešli možným výpadkům spojení, můžete
nastavit k používání dva faxové servery:
• ADRESA SÍTĚ 1: hlavní faxový server.
• ADRESA SÍTĚ 2: záložní faxový server, který bude
použit v případě výpadku spojení s hlavním faxovým
serverem.
Nastavení adresy hlavního faxového serveru:
1 Stiskněte ADRESA SÍTĚ 1.
- 30 -
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
Typ telefonní sítě
2 Pomocí virtuální klávesnice zadejte IP adresu pro
faxový server. Pomocí tlačítek a přecházejte
mezi jednotlivými znaky. V případě chybného
zadání smažte znak tlačítkem
.
3 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
Chcete-li nastavit adresu záložního faxového serveru,
stiskněte ADRESA SÍTĚ 2 a zadejte jeho IP adresu.
Nastavení názvu domény
1 Stiskněte DOMÉNA.
2 Pomocí virtuální klávesnice zadejte pro stroj název
Stroj můžete připojit k veřejné telefonní síti nebo
k soukromé síti vybudované například pomocí soukromé
automatické ústředny (PABX). Musíte nastavit typ
preferované sítě.
Volba typu sítě:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
ROZŠÍŘENÁ > TYP SÍTĚ.
3 Vyberte ze seznamu požadovanou volbu VNITŘNÍ
POUŽITÍ nebo VEŘEJNÁ.
domény. Pomocí tlačítek a přecházejte mezi
jednotlivými znaky. V případě chybného zadání
Poznámka
smažte znak tlačítkem
.
3 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
Pokud je stroj připojen k soukromé síti za
firemní telefonní ústřednou (PABX), může
být zapotřebí zadat místní předčíslí (viz
Místní předčíslí [ 26]).
Nastavení typu zprávy o přenosu
Pro komunikace provedené prostřednictvím faxového
serveru můžete vytisknout zprávu o přenosu.
Pro tisk zpráv o přenosu můžete volit mezi několika
kritérii:
• S: zpráva se vytiskne v případě úspěšného přenosu,
nebo když je celá odeslána (existuje ale pouze jedna
zpráva na požadavek na přenos);
• BEZ: žádná zpráva o přenosu, ale stroj zaznamená
všechny přenosy provedené v tomto přenosovém
protokolu;
• PŘI SELHÁNÍ: zpráva se vytiskne, jen když pokus o
přenos skončí nezdarem a požadavek na přenos je
ukončen. Zpráva je vytištěna také při odeslání faxu
pomocí telefonní linky.
Volba typu zprávy o přenosu:
1 Stiskněte ODESÍLÁNÍ ZPRÁVY.
2 Vyberte ze seznamu požadovaný typ zprávy.
3 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
Rozšířená nastavení faxu
Parametr linky
Tento parametr slouží k přizpůsobení telefonní linky typu
telefonní ústředny, ke které je stroj připojen.
Existují dvě možnosti:
• PULZNÍ: pro ústřednu s pulzní volbou
(elektromechanické ústředny).
• HUDEBNÍ: pro ústředny s tónovou volbou
(elektronické ústředny).
Nastavení typu ústředny:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
ROZŠÍŘENÁ > PROBÍHÁ VOLBA.
3 Vyberte ze seznamu požadovanou volbu.
4 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
4 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
ECM (režim opravy chyb)
Tato funkce slouží k opravě komunikačních chyb
vzniklých rušením na komunikační lince. Tato funkce je
užitečná pro linky s nízkou úrovní šumu. Doba přenose se
však prodlouží.
Aktivace nebo inaktivace opravy chyb:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > FAX >
ROZŠÍŘENÁ > ECM.
3 Vyberte ze seznamu požadovanou volbu.
4 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Výchozí provozní nastavení
Stroj umožňuje nastavit výchozí hodnoty pro některé
parametry kopírování, faxu a snímání do.
Nastavení výchozích hodnot musí vycházet ze zvyků
osob používajících stroj. Cílem je zkrátit dobu potřebnou
pro nastavení běžných funkcí a optimalizovat obsluhu.
Přístup k výchozím nastavením
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > VE VÝCH. NASTAVENÍ.
3 Nastavte výchozí parametry různých funkcí:
> Kopírovací funkce viz Výchozí nastavení
kopírovacích funkcí.
> Funkce faxu viz Výchozí nastavení přenosu faxu.
> Funkce snímání do viz Výchozí nastavení
snímání do.
4 Po provedení změn se stisknutím MENU vrat'te do
výchozího zobrazení.
- 31 -
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
Výchozí nastavení kopírovacích funkcí
2 Proveďte požadovaná nastavení. V následující
tabulce jsou uvedeny dostupné parametry.
1 Stiskněte COPY.
> Zobrazí se první nastavení. Pomocí OSTATNÍ
PARAMETRY se dostanete ke všem dostupným
nastavením.
2 Proveďte požadovaná nastavení. V následující
tabulce jsou uvedeny dostupné parametry.
Parametr
Dostupná nastavení
POČET KOPIÍ 1 až 99
Parametr
Dostupná nastavení
KVALITA
NORMÁLNÍ, JEMNÁ, VELMI
JEMNÁ nebo FOTO
KONTRAST
0 až 100% po krocích 25
OBOUSTRANNÝ
ANO nebo NE
OKRAJ
VAZBY
DLOUHÝ nebo KRÁTKÝ
VÍCENÁS.
SNÍMÁNÍ
ANO nebo NE
KVALITA
RYCHLOST, NORMÁLNÍ, TEXT,
TEXT A OBRAZ nebo FOTO
KONTRAST
0 až 100% po krocích 25
JAS
0 až 100% po krocích 25
ÚSPORA
TONERU
ANO nebo NE
TŘÍDIT
KOPIE
ANO nebo NE
OBOUSTRANNÝ
PŘEDNÍ -> PŘEDNÍ,
PŘEDNÍ->OBOUSTR.,
OBOUSTR.-> PŘEDNÍ nebo
OBOUST.->OBOUST.
OKRAJ
VAZBY
DLOUHÝ nebo KRÁTKÝ
Parametr
Dostupná nastavení
TYP PAPÍRU
NORMÁLNÍ, PRŮHLEDNÝ,
SILNÝ, JEMNÝ PAPÍR, OBÁLKA
nebo POHLEDNICE
FORM.
DOKUMENTU
OBRAZ, PDF nebo
ZABEZPEČENÉ PDF
MĚŘÍTKO
1:1, ZOOM nebo PŘEVOD
FORMÁTU
KVALITA
SVĚTLÁ, TEXT, TEXT A OBRAZ
nebo FOTO
FORMÁT
SNÍMÁNÍ
A5, A4 nebo LETTER
BARVA
ANO nebo NE
TIŠTĚNÝ
PAPÍR
A5, A4, LETTER, LEGAL-14,
PŘIHRÁDKA 1, PŘIHRÁDKA 2,
PŘIHRÁDKA 3 nebo
PŘIHRÁDKA 4
KONTRAST
0 až 100% po krocích 25
OBOUSTRANNÝ
ANO nebo NE
25 až 400% po krocích 1
VÍCENÁS.
SNÍMÁNÍ
ANO nebo NE
ZOOM
MOZAIKA
BEZ, 2 -> 1 nebo 4 -> 1
3 Po provedení nastavení stiskněte:
PAPÍROVÝ
PÁS
BEZ, 1 -> 4 nebo 1 -> 9
> VE VÝCH. NASTAVENÍ na navigační cestě a
vrátíte se do předchozí nabídky.
3 Po provedení nastavení stiskněte:
> VE VÝCH. NASTAVENÍ na navigační cestě a
vrátíte se do předchozí nabídky.
> MENU pro návrat do výchozího zobrazení.
Výchozí nastavení snímání do
1 Stiskněte SNÍMAT DO.
2 Proveďte požadovaná nastavení. V následující
tabulce jsou uvedeny dostupné parametry.
PRŮKAZ
ANO nebo NE
TOTOŽNOSTI
> MENU pro návrat do výchozího zobrazení.
3 Po provedení nastavení stiskněte:
Nastavení místní sítě
> VE VÝCH. NASTAVENÍ na navigační cestě a
vrátíte se do předchozí nabídky.
Stroj můžete začlenit do místní sítě.
> MENU pro návrat do výchozího zobrazení.
Výchozí nastavení přenosu faxu
1 Stiskněte FAX EMISSION.
- 32 -
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
> Zobrazí se první nastavení. Pomocí OSTATNÍ
PARAMETRY se dostanete ke všem dostupným
nastavením.
Poznámka
Přestože je docela jednoduché, vyžaduje
někdy sít'ové nastavení odborné znalosti
konfigurace počítače. Doporučujeme obrátit se
na pracovníka vaší firmy, který spravuje sít',
aby provedl konfiguraci popsanou v této části.
3 Stiskněte PŘIŘAZENÍ ADRESY.
4 V nabídce dostupných možností zvolte RUČNĚ.
Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Stiskněte IP ADRESA.
6 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte
IP adresu stroje. Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
7 Stiskněte MASKA PODSÍTĚ.
8 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte
masku podsítě. Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
9 Stiskněte BRÁNA.
10 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte
IP adresu sít'ové brány. Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
11 Stiskněte PRIMÁRNÍ DNS.
12 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte
IP adresu primárního serveru DNS. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
13 Stiskněte SEKUNDÁRNÍ DNS.
14 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte
IP adresu sekundárního serveru DNS. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
15 Stiskněte SERVER WINS 1.
V závislosti na politice použití a zabezpečení, nastavené
ve vaší místní síti, jsou k dispozici další sít'ové parametry:
• konfigurace serveru SNTP;
• konfigurace portu klienta FTP;
• konfigurace služby SNMP;
• konfigurace serveru SMTP;
• konfigurace Active Directory;
• nastavení tiskového serveru (RAW, LPR);
• konfigurace serveru LDAP;
Konfigurace sítě Ethernet
Doporučujeme provést automatickou konfiguraci
nastavení místní sítě stroje, pokud máte v místní síti
server DHCP nebo BOOTP, který může dynamicky
přiřazovat adresy periferiím v LAN, za podmínky, že je
adresa IP přiřazená stroji jedinečná a vždy shodná.
V opačném případě doporučujeme provést ruční
konfiguraci.
Automatická konfigurace sítě Ethernet
Poznámka
Automatická konfigurace nastavení místní sítě:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > MÍSTNÍ
SÍŤ.
3 Stiskněte PŘIŘAZENÍ ADRESY.
4 V nabídce dostupných možností zvolte
AUTOMATICKY. Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
Servery WINS1 a WINS2, používané se
sít'ovým příslušenstvím, slouží pro přístup
ke strojům v jiných podsítích, používajících
své vlastní názvy NetBIOS.
tyto adresy musí být zadány pro funkci
snímání do souboru.
16 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte
IP adresu serveru WINS1. Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
17 Stiskněte SERVER WINS 2.
18 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte
IP adresu serveru WINS2. Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
> Stroj vyhledá v místní síti server DHCP nebo
BOOTP, který může dynamicky přiřadit sít'ová
nastavení.
> Tato operace může trvat několik minut.
5 Zkontrolujte, jestli jsou správně zadány parametry
IP ADRESA, MASKA PODSÍTĚ, BRÁNA,
PRIMÁRNÍ DNS, SEKUNDÁRNÍ DNS, SERVER
WINS 1a SERVER WINS 2. Pokud tomu tak není,
budete je muset nastavit ručně.
Ruční konfigurace sítě Ethernet
Při ruční konfiguraci stroje musíte nejprve využít běžné
informace používané při konfiguraci periferie v místní síti
(IP adresu, masku podsítě a adresu brány).
Ruční konfigurace nastavení místní sítě:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > MÍSTNÍ
SÍŤ.
IEEE (nebo ethernetová adresa) nebo adresa
MAC
Ethernetové rozhraní stroje již obsahuje adresu IEEE,
kterou nelze upravovat, pouze prohlížet.
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > MÍSTNÍ
SÍŤ.
> IEEE adresa se zobrazí v nastavení sítě
ADRESA IEEE.
3 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
- 33 -
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
Názvy NetBIOS
Názvy NetBIOS, které lze použít pro sít'ové příslušenství,
slouží k identifikaci stroje z PC připojeného k místní síti
(například název "IMP-SIT-1").
Poznámka
Pokud je stroj nastaven na automatickou
konfiguraci (viz Automatická konfigurace
sítě Ethernet [ 33]), mohou být tyto adresy
automaticky vyplněny některým serverem
DHCP.
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > MÍSTNÍ
SÍŤ.
3 Stiskněte 1. NÁZEV NETBIOSU nebo 2. NÁZEV
NETBIOSU.
4 Pomocí virtuální klávesnice zadejte název (nejvýše
15 znaků). V případě chybného zadání smažte
Aktivace / inaktivace automatické aktualizace času
stroje pomocí serveru SNTP
1 Stiskněte AKTIVACE.
2 Vyberte ze seznamu požadovaný stav.
3 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
Po aktivaci funkce SNTP můžete změnit následující
nastavení:
• Nastavení adresy serveru SNTP [ 34]
• Nastavení portu serveru SNTP [ 34]
• Stanovení časového pásma
• Nastavte automatické přepínání letního a zimního
času
Nastavení adresy serveru SNTP
1 Stiskněte POZICE SÍTĚ.
2 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte
název serveru SNTP. Tento název může být ve
tvaru IP adresy, adresy DNS nebo názvu NetBIOS.
Pomocí tlačítek a přecházejte mezi
jednotlivými znaky. V případě chybného zadání
znak tlačítkem
. Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
smažte znak tlačítkem
.
3 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
Nastavení portu serveru SNTP
Komunikační rychlost v síti Ethernet
1 Stiskněte PORT.
2 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte
číslo portu serveru. Výchozí port je 123. Při
Stroj je standardně nastaven tak, aby automaticky
přizpůsobil svoji komunikační rychlost rychlosti sítě
Ethernet. Můžete však zadat komunikační rychlost, jaká
bude v síti Ethernet použita.
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > MÍSTNÍ
SÍŤ.
3 Stiskněte RYCHLOST.
4 Vyberte ze seznamu komunikační rychlost
požadovanou příslušenstvím: AUTOMATICKY,
100 PLNÝ OBOUSTR., 100 POL.OBOUSTR., 10
PLNÝ OBOUSTR. a 10 POL. OBOUSTR. Pomocí
šipek nahoru a dolů zobrazujte všechna dostupné
příslušenství. Nové nastavení potvrďte stisknutím
OK.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
chybném zadání odstraňte znak tlačítkem
3 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
.
Konfigurace portu klienta FTP
Konfigurace serveru SNTP
Stroj může po připojení k serveru SNTP nastavit svůj čas
automaticky.
Aktivace a nastavení automatické aktualizace času stroje
pomocí serveru SNTP:
Přístup ke konfiguraci serveru SNTP
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > SLUŽBY
> DATUM ČAS SNTP.
3 Níže popsanými postupy proveďte požadovaná
nastavení.
4 Po provedení změn se stisknutím MENU vrat'te do
výchozího zobrazení.
Stroj používá toto nastavení pro funkci snímání do FTP.
Můžete je upravit, například aktivovat FTPS
(zabezpečený FTP).
Úprava FTP portu stroje:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > SLUŽBY
> PŘENES. SOUB. FTP.
3 Stiskněte ZABEZPEČENÍ.
4 Vyberte ze seznamu požadované šifrování. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Stiskněte PORT.
6 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte
číslo portu serveru (od 1 do 65535). Výchozí port je
21 (990 pro spojení s šifrováním IMPLICITNÍ).
Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
7 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Konfigurace služby SNMP
Na stroji je pro sít'ové správce, kteří si přejí monitorovat a
spravovat zařízení přes místní sít' pomocí sít'ové služby
SNMP, k dispozici agent SNMP (Simple Network
Management Protocol).
Aktivace a konfigurace služby SNMP na stroji:
- 34 -
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
Přístup ke konfiguraci služby SNMP
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > SLUŽBY
> SPRÁVCE SNMP
3 Níže popsanými postupy proveďte požadovaná
nastavení. Stisknutím OSTATNÍ PARAMETRY
zobrazíte všechna dostupná nastavení.
4 Po provedení změn se stisknutím MENU vrat'te do
výchozího zobrazení.
Aktivace / inaktivace služby SNMP
1 Stiskněte AKTIVACE.
2 Vyberte ze seznamu požadovaný stav.
3 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
Po aktivaci funkce SNMP můžete změnit následující
nastavení:
• Konfigurace agenta SNMP [ 35]
• Konfigurace konzoly SNMP
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > SLUŽBY
> SERVER SMTP
3 Chcete-li tuto funkci aktivovat / inaktivovat,
stiskněte AKTIVACE. Zvolte požadovaný stav a
stisknutím OK nové nastavení potvrďte.
4 Chcete-li pozměnit použité číslo portu, stiskněte
PORT. Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice
zadejte číslo portu serveru (od 1 do 65535).
Výchozí port je 25. Stisknutím OK nové nastavení
potvrďte.
5 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Konfigurace Active Directory
1
2
3
4
5
Konfigurace agenta SNMP
Konfigurace služby SNMP na stroji:
1 V KOMUNITA zadejte požadovaný název pro
sdílenou komunitu čtení-zápisu, umožňující
komunikaci mezi agenty SNMP (stroj) a
spravujícími stanicemi (PC s konzolou).
2 V SYST. KONTAKT zadejte kontaktní údaj pro
správce uzlu.
3 V SYSTÉMOVÝ NÁZEV zadejte oficiální název
uzlu sítě.
4 V SYST. UMÍSTĚNÍ zadejte údaje o fyzickém
umístění uzlu.
5 V SPRÁVA WEB JET vyberte požadovaný stav
kompatibility se softwarem HP Web JetAdmin:
aktivován nebo inaktivován.
6 V VERZE zvolte verzi své sítě SNMP. Pokud
používáte sít' SNMPv3, můžete aktivovat a
konfigurovat ověřovací a šifrovací údaje pro sít'ové
přenosy.
7 V ZADRŽENÍ aktivujte / inaktivujte shromažďování
výstrah a zadejte pro vaši verzi SNMP komunitu a
IP adresu spravující stanice.
Konfigurace konzoly SNMP
Stroj je vybaven následujícími informačními databázemi
správy (MIB):
• MIB-II (RFC 1213), sys, udp, tcp, ip, icmp, if, snmp
• MIB Ressource hôte (RFC 2790)
• Imprimante MIB (RFC 3805)
• Moniteur de port d'imprimante (pwg 5107,1)
Konfigurace tiskového serveru (RAW nebo LPR)
V závislosti na potřebách a architektuře vaší tiskové sítě
můžete provést konfiguraci stroje na následujících
tiskových serverech:
• tiskový server RAW
• tiskový server LPR
Aktivace a konfigurace protokolu používaného strojem na
tiskovém serveru:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > SLUŽBY.
3 Stiskněte požadované nastavení NEUPRAVENÝ
TISK nebo TISK LPR.
4 Chcete-li zvolený protokol aktivovat / inaktivovat,
stiskněte AKTIVACE. Zvolte požadovaný stav a
stisknutím OK nové nastavení potvrďte.
5 Chcete-li pozměnit použité číslo portu, stiskněte
PORT. Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice
zadejte číslo portu serveru (od 1 do 65535).
Výchozí porty jsou 9100 pro RAW a 515 pro LPR.
Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
6 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Konfigurace serveru LDAP
Server LDAP se používá pro přístup na adresářový server
pro kontakty nebo seznamy kontaktů (nejvýše 500
příjemců).
Konfigurace serveru SMTP
Toto nastavení je automaticky aktivováno, když je aktivní
funkce faxového serveru a používá se při výměnách dat
mezi strojem a faxovým serverem.
Úprava nastavení:
1 Stiskněte MENU.
Stiskněte MENU.
Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > SLUŽBY.
Stiskněte AKTIVNÍ ADRESÁŘ.
Proveďte požadovaná nastavení.
Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Poznámka
Server LDAP musí být kompatibilní
s LDAPv2 nebo předchozími verzemi.
Funkci LDAP lze aktivovat, jen když v místním adresáři
stroje existuje alespoň 50 volných položek.
Aktivace a konfigurace funkce LDAP:
- 35 -
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
> Zobrazí se první nastavení. Pomocí OSTATNÍ
PARAMETRY si prohlédněte dostupná
nastavení.
Přístup ke konfiguraci serveru LDAP
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > SLUŽBY
> SERVER LDAP
3 Stiskněte TELEFONNÍ ČÍSLO. Zadejte volané
číslo a potvrďte stisknutím OK.
4 Stiskněte PŘIHLÁŠENÍ. Zadejte přihlašovací údaj
a potvrďte stisknutím OK.
5 Stiskněte HESLO. Zadejte heslo a potvrďte
stisknutím OK.
6 Stiskněte PRIMÁRNÍ DNS. Zadejte název nebo IP
adresu primárního serveru DNS a potvrďte
stisknutím OK.
7 Stiskněte SEKUNDÁRNÍ DNS. Zadejte název
nebo IP adresu sekundárního serveru DNS a
potvrďte stisknutím OK.
8 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
> Zobrazí se první nastavení. Pomocí OSTATNÍ
PARAMETRY se dostanete ke všem dostupným
nastavením.
3 Stiskněte POZICE SÍTĚ.
4 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte
IP adresu nebo název serveru LDAP. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Stiskněte PŘIHLÁŠENÍ.
6 Pomocí virtuální klávesnice zadejte přihlášení pro
server LDAP. Nové nastavení potvrďte stisknutím
OK.
7 Stiskněte HESLO.
8 Pomocí virtuální klávesnice zadejte heslo pro
server LDAP. Nové nastavení potvrďte stisknutím
OK.
9 Stiskněte ZÁKLADNÍ.
10 Pomocí virtuální klávesnice zadejte název
databáze. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
11 Stiskněte PORT.
12 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte
číslo portu serveru (od 1 do 65535). Výchozí port je
389 (636 pro spojení s šifrováním IMPLICITNÍ).
Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
13 Po provedení změn se stisknutím MENU vrat'te do
výchozího zobrazení.
Internetová nastavení přes telefonní
linku
Můžete provést konfiguraci stroje pro připojení k internetu
po telefonní lince a umožnit tím odesílání přijímání
elektronických zpráv.
Pro použití této konfigurace musíte:
• internetové připojení od poskytovatele takových
služeb;
• zkontrolovat, jestli se všechny inicializační parametry
řídí daty poskytnutými poskytovatelem služeb;
• upravit na stroji nastavení pro přístup k internetu přes
telefonní linku.
Po dokončení tohoto nastavení můžete pro odesílání a
příjem e-mailů konfigurovat nastavení připojení pro e-mail
a provést připojení k internetu přes poskytovatele služeb.
Tyto operace budou provedeny během internetového
připojení, jejich frekvenci můžete zvolit.
> Nyní můžete provést nastavení poštovních služeb.
Nastavení e-mailu
Tento stroj umožňuje posílat a přijímat dokumenty
elektronickou poštou pomocí místní sítě nebo přístupem
k internetu přes telefonní linku.
Pro konfiguraci a použití poštovních služeb musíte
nejprve nastavit stroj na připojení k internetu:
• buďto přes místní sít' (viz Nastavení místní sítě
[ 32]);
• nebo přes telefonní linku, pokud máte smlouvu
s poskytovatelem připojení k internetu (viz Internetová
nastavení přes telefonní linku [ 36]).
Musíte také konfigurovat nastavení poštovních služeb.
Připravte si následující údaje o připojení:
• přihlašovací údaje k poštovní službě
• heslo k poštovní službě
• e-mailovou adresu
• název nebo IP adresu serverů SMTP (odchozí) a
POP3 (příchozí)
• nastavení oprávnění SMTP
Přístup ke konfiguračním nastavením emailu
Konfigurace internetového připojení
Při konfiguraci internetového připojení přes telefonní linku
použijte údaje poskytnuté poskytovatelem připojení.
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE >
INTERNET./TELEF. > POŠTA.
- 36 -
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE > SLUŽBY
> POŠTA
> Zobrazí se první nastavení. Pomocí OSTATNÍ
PARAMETRY se dostanete ke všem dostupným
nastavením.
3 Níže popsanými postupy proveďte požadovaná
nastavení.
4 Po provedení změn se stisknutím MENU vrat'te do
výchozího zobrazení.
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
Konfigurace připojení k poštovním službám
1 Stiskněte PŘIPOJOVÁNÍ.
2 Zvolte typ připojení použitý ve stroji. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
Zvolte...
pro připojení...
ETHERNET
přes místní sít'
TELEFON
přes telefonní linku
Pro dokumenty odeslané e-mailem můžete vytisknout
zprávu o přenosu.
Pro tisk zpráv o přenosu můžete volit mezi několika
kritérii:
• S: zpráva se vytiskne v případě úspěšného přenosu,
nebo když je celá odeslána (existuje ale pouze jedna
zpráva na požadavek na přenos);
• BEZ: žádná zpráva o přenosu, ale stroj zaznamená
všechny přenosy provedené v tomto přenosovém
protokolu;
• SYSTEMATICKY: zpráva je vytištěna při každém
pokusu o přenos;
• PŘI SELHÁNÍ: zpráva se vytiskne, jen když pokus o
přenos skončí nezdarem a požadavek na přenos je
ukončen.
Volba typu zprávy:
1 Stiskněte ODESÍLÁNÍ ZPRÁVY.
2 Vyberte ze seznamu požadovaný typ zprávy.
3 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
3 V závislosti na typu připojení stiskněte
ETHERNETEM nebo TELEFONEM.
4 Stiskněte SERVER POP3. Zadejte následující
nastavení:
Parametr
Popis
POZICE SÍTĚ Název serveru POP3 nebo IP
adresa.
PORT
Číslo portu serveru (od 1 do
65535 - standardně 110).
PŘIHLÁŠENÍ
Přihlášení k poště.
HESLO
Heslo pošty.
Nastavení typu zprávy o přenosu
Správa z PC
Poznámka
5 Stiskněte SERVER SMTP. Zadejte následující
nastavení:
Parametr
Popis
ADRESA
ODESILAT.
Odchozí e-mailová adresa.
Tato nabídka je dostupná, jen pokud je PC
pomocí PC Kit registrován ve stroji.
Zrušení registrace PC
Tato nabídky umožňuje odstranit jeden nebo více PC
registrovaných na stroji pomocí PC Kit.
Zrušení registrace PC ze stroje:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > SPRÁVA PC.
3 Stiskněte ODVOL.REGISTRACI.
4 Pokud je registrováno více PC, vyberte
požadovaný PC ze seznamu.
5 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
6 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
POZICE SÍTĚ Název serveru SMTP nebo IP
adresa.
PORT
Číslo portu serveru (od 1 do
65535 - standardně 25).
OVĚŘENÍ
Zvolte v TYP:
ƒ BEZ pro inaktivaci oprávnění
SMTP.
ƒ JAKO POP3 pro aktivaci
oprávnění SMTP a zachování
shodných nastavení.
ƒ S pro aktivaci oprávnění SMTP
a zadání jiných identifikačních
nastavení.
Automatické objednávání
spotřebního materiálu (ACO) a údržby
6 Pokud jste nastavili oprávnění SMTP na S, zadejte
nastavení identifikace v PŘIHLÁŠENÍ a HESLO.
Nastavení adresy pro odpověď
1 Stiskněte ADRESA ODPOVĚDI.
2 Pomocí zobrazené klávesnice zadejte
požadovanou e-mailovou adresu.
3 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
Vzdálené čtení a údržba jsou funkce, které podléhají
smlouvě o údržbě a aktivují se při instalaci.
Cílem těchto funkcí je komunikace se střediskovým
serverem a předávání následujících nezbytných
informací:
• pro automatické dodávky spotřebního materiálu;
• pro operace preventivní údržby.
Stroj automaticky přenese informace týkající se jeho
identifikace a údržby na střediskový server.
Můžete také vytisknout údaj o vzdáleném čtení / údržbě
stroje, nebo tyto údaje odeslat na střediskový server ručně.
- 37 -
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
Připojení k střediskovému serveru
Připojení k střediskovému serveru lze konfigurovat na
stroji. Tyto informace obdržíte se smlouvou o údržbě.
Kontrola / konfigurace připojení k střediskovému serveru:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > KOMUNIKACE >
INTERNET./TELEF. > TELE-MAINTENANCE.
3 Stiskněte TELEFONNÍ ČÍSLO. Zadejte telefonní
číslo střediskového serveru. Nové nastavení
potvrďte stisknutím OK.
4 Stiskněte PŘIHLÁŠENÍ. Zadejte přihlašovací
údaje pro připojení k střediskovému serveru. Nové
nastavení potvrďte stisknutím OK.
5 Stiskněte HESLO. Zadejte heslo pro připojení k
střediskovému serveru. Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
6 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní
nabídky.
Tisk seznamu písem:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte ZPRÁVY > PÍSMA.
> Stroj vytiskne seznam instalovaných písem.
Poznámka
K této funkci je přístup také přes nabídku
TISKOVÁ FRONTA.
Export nastavení
Tato funkce je dostupná jen z integrovaného webu.
Export aktuálních nastavení stroje:
1 Jděte na integrovaný web (viz Vzdálená
konfigurace [ 21]).
2 Zvolte kartu NASTAVENÍ.
3 Zvolte nabídku TRANSFER PC.
4 Zvolte EXPORT.
Spuštění ACO
> Otevře se okno pro uložení souboru.
Vzdálené čtení funguje na základě těchto podmínek:
• počet vytištěných listů;
• počet dní v činnosti.
Stroj automaticky odesílá všechny informace týkající se
identifikace a údržby na střediskový server s četností a
spouštěcím mechanismem, který se nastavuje při
instalaci.
Odeslání těchto informací do střediskového serveru však
můžete spustit sami.
1 Stiskněte MENU.
2 Stiskněte SPOTŘ.MATERIÁL.
3 Stiskněte AUTOM. POŘADÍ.
Spuštění vzdálené údržby
Tuto funkci použijte, když budete chtít povolit technické
pomoci převzít řízení nad strojem.
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte [OSTATNÍ PŘÍKAZY] > INTERNET.
3 Stiskněte SERVIS / TELEFON.
Tisk / export / import nastavení
Tisk seznamu nastavení
Tisk seznamu aktuálních nastavení stroje:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte ZPRÁVY > NASTAVENÍ.
5 Zadejte název souboru, cílový adresář a zadání
potvrďte.
> Nastavení stroje jsou exportována ve formátu XML.
Import nastavení
Tato funkce je dostupná jen z integrovaného webu.
Pozor
Při importu nastavení se přepíší aktuální
nastavení stroje.
Importovat lze pouze soubory exportované ze stroje.
Import nastavení:
1 Jděte na integrovaný web (viz Vzdálená
konfigurace [ 21]).
2 Zvolte kartu NASTAVENÍ.
3 Zvolte nabídku TRANSFER PC.
4 Zvolte IMPORT.
> Otevře se okno pro volbu souboru.
5 Zvolte soubor pro import a volbu potvrďte.
> Nastavení budou importována do stroje.
Monitorování stroje a počitadla
činností
Komunikační protokol
> Stroj vytiskne seznam nastavení.
Tisk seznamu písem
Kdykoli můžete vytisknout seznam písem instalovaných
ve stroji.
Stroj ukládá posledních 25 provedených komunikací
(odeslání a příjmů) do komunikačního protokolu.
Do komunikačního protokolu se ukládají tyto komunikace:
• odeslané a přijaté faxy
• odeslané a přijaté e-maily
• operace snímání do archivu
- 38 -
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
Komunikační protokol se po každých 25 komunikacích
automaticky vytiskne. Výtisk si však můžete vyžádat
kdykoli.
Pro oba směry komunikace (příchozí a odchozí) se
v protokolu ukládají následující údaje:
• datum a čas odeslání nebo přijetí dokumentu;
• identifikace druhé strany;
• rozlišení dokumentu;
• počet odeslaných nebo přijatých stránek;
• doba komunikace (pouze faxy);
• výsledky odeslání nebo příjmu:
Počitadlo
Popis
Snímání do
PC
Počet stránek snímaných a
odeslaných do PC
Snímání z PC Počet stránek snímaných z PC
Celkem
Celkový počet snímaných stránek
–
Correct, když byla komunikace úspěšná;
Tisk počitadel činností:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte ZPRÁVY.
3 Stiskněte POČITADLA.
–
chybový kód události nebo nezdaru.
> Stroj vytiskne počitadla činností.
• příčina nezdaru komunikace.
Tisk komunikačního protokolu:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte ZPRÁVY.
3 Stiskněte PROTOKOL.
> Stroj vytiskne komunikační protokol.
Počitadla činností
Počitadla činností stroje můžete kdykoli zkontrolovat.
Stroj ukládá údaje o použití:
• tiskárny;
• skeneru.
Počitadlo použití tiskárny obsahuje následující tiskové
operace:
Poznámka
K této funkci je přístup také přes nabídku
STAV.
Stav spotřebního materiálu
Můžete kdykoli zkontrolovat stav spotřebního materiálu.
Zobrazení stavu spotřebního materiálu:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte SPOTŘ.MATERIÁL > ZOBRAZENÍ.
> U každého spotřebního materiálu stroj zobrazí
v procentech jeho zbývající množství.
Tisk stavu spotřebního materiálu:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte SPOTŘ.MATERIÁL > TISK.
Počitadlo
Popis
Kopie
Počet kopírovaných stránek
Tisk
Počet vytištěných stránek
Fax
Počet stránek přijatých faxem a
vytištěných
Informace o hardwaru a softwaru
Celkem
Celkový počet vytištěných stránek
Nabídka STAV obsahuje údaje o hardwaru a softwaru
stroje, které mohou být zapotřebí v případě technického
zásahu, nebo při činnostech údržby.
Přístup k těmto informacím:
1 Stiskněte MENU.
2 Zvolte [OSTATNÍ PŘÍKAZY] > STAV.
Počitadlo použití skeneru obsahuje následující operace
snímání:
Počitadlo
Popis
Kopie
Počet snímaných stránek pro
kopírování
Fax
Počet snímaných a faxovaných
stránek
Snímání do
pošty
Počet stránek snímaných a
odeslaných faxem
Snímání do
souboru
Počet stránek snímaných a
odeslaných na FTP nebo SMB
adresu
Snímání na
flashdisk
Počet stránek snímaných a
uložených na USB disk.
Snímání do
archivu
Počet stránek snímaných a
odeslaných do archivního serveru
> U každého spotřebního materiálu stroj vytiskne v
procentech jeho zbývající množství.
- 39 -
4 - Konfigurace stroje a služeb
bizhub 43
bizhub 43
Nabídka
Popis
TYP
ZAŘÍZENÍ
Typ stroje
SÉRIOVÉ
ČÍSLO
Sériové číslo stroje
VERZE
SOFTWARE
Verze instalovaného softwaru
VERZE
MINIBOOT
Instalovaná verze Miniboot
MOŽNOSTI
Přístup k instalovanému
příslušenství stroje (přídavné
zásobníky papíru atd.)
TISK
Počitadla tisku:
ƒ činnosti (viz Počitadla činností
[ 39])
ƒ spotřební materiál (viz Stav
spotřebního materiálu [ 39])
4 - Konfigurace stroje a služeb
Lze zjistit následující údaje:
- 40 -
Vytváření a
správa
uživatelských
účtů
Aktivace / inaktivace správy uživatelských práv:
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > [OSTATNÍ PARAMETRY] >
SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ. > AKTIVACE.
3 Stiskněte SPRÁVA. Vyberte ze seznamu
požadovaný stav. Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
> Aktivací správy uživatelských práv se zpřístupní
seznam pro omezení funkcí.
Ve výchozím nastavení je stroj volně přístupný. Funkce a
konfigurační nabídky může používat kdokoli bez omezení
přístupu.
Pokud však chcete ve své organizaci využívat stroj
hospodárně, můžete aktivovat správu uživatelských práv
a vytvořit uživatelské účty.
Můžete tak:
• vyhradit uživatelům použití některých funkcí
spojených s vyšším náklady (kopírování, snímání,
přenosy faxů atd.);
• nastavit pro jednotlivé uživatele měsíční kvóty
(maximální počet kopií, snímání, faxových přenosů
faxů atd.);
• monitorovat a přistupovat k prostředkům s využitím
počitadel měsíčních aktivit jednotlivých uživatelů;
• udělit určitým uživatelům práva správce stroje (přístup
do konfiguračních nabídek, správa uživatelských účtů
atd.);
• chránit důvěrnost přijatých faxů určením uživatelů,
pověřených jejich prohlížením a tiskem.
Uživatelský účet je charakterizován čtyřmístným kódem
uživatele s otiskem prstu, pokud jej uživatel zaznamenal.
Omezené funkce lze provádět pouze po zadání kódu
uživatele nebo sejmutí otisku prstu. Stroj povoluje nebo
zabraňuje použití funkcí požadovaných uživatelem na
základě jemu přidělených práv a stanovených kvót pro
uživatelský účet.
Aktivace / inaktivace správy
uživatelských práv
Když je správa uživatelských práv inaktivována, jsou
funkce stroje bez omezení přístupné komukoli.
Když je správa uživatelských práv aktivována, jsou
funkce nastavené jako omezené přístupné pouze pro
oprávněné uživatelské účty.
Uživatelský účet "Admin" je výchozím uživatelským
účtem stroje. Tento účet má práva správce a tedy i
povolený přístup ke všem funkcím stroje bez jakýchkoli
omezení. Uvědomte si, že pokud aktivujete správu
uživatelských práv a omezíte přístup ke všem funkcím
stroje, bude bez vytvoření uživatelských účtů stroj moci
stroj používat jen uživatelský účet "Admin".
Proto při nastavení uživatelských práv musíte:
1. aktivovat správu uživatelských práv
2. určit omezené funkce
3. vytvořit uživatelské účty
- 41 -
4 Pomocí následující tabulky zadejte funkce, k nimž
chcete omezit přístup na oprávněné uživatelské
účty. Stisknutím OSTATNÍ PŘÍKAZY zobrazíte
všechny dostupné funkce.
Funkce
Popis / postup
TISK
Zvolte požadovaný stav:
ƒ NE: na stroji může kdokoli
tisknout. Není vyžadováno
žádné ověření.
ƒ ANO: na stroji mohou tisknout
pouze oprávněné uživatelské
účty. Oprávnění uživatelé musí
poslat svůj dokument k tisku se
svými ověřovacími údaji
(zabezpečený tisk). Ostatní
požadavky na tisk stroj zruší.
Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
COPY
Zvolte požadovaný stav:
ƒ NE: na stroji může kdokoli
kopírovat. Není vyžadováno
žádné ověření.
ƒ ANO: na stroji mohou po
ověření kopírovat pouze
oprávněné uživatelské účty.
Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
PŘENOS FAXU
Zvolte požadovaný stav:
ƒ NE: ze stroje může kdokoli
odesílat faxy. Není vyžadováno
žádné ověření.
ƒ ANO: ze stroje mohou po
ověření odesílat faxy pouze
oprávněné uživatelské účty.
Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
5 - Vytváření a správa uživatelských účtů
bizhub 43
Funkce
Popis / postup
PŘÍJEM FAXU
Když je inaktivován automatický
tisk přijatých faxů (viz
Zabezpečený tisk přijatých faxů
[ 28]), musí uživatelé, kteří si
přejí vyvolat přijatý fax z paměti,
ručně vyvolat tisk z tiskové fronty
stroje. Toto právo můžete omezit
pouze na oprávněné uživatelské
účty.
Zvolte požadovaný stav:
ƒ NE: kdokoli může prohlížet a
tisknout přijaté faxy, uložené
v paměti v tiskové frontě. Není
vyžadováno žádné ověření.
ƒ ANO: pouze oprávněné
uživatelské účty mohou po
přihlášení prohlížet a tisknout
přijaté faxy uložené v paměti
v tiskové frontě.
Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
SNÍMAT
3 Pomocí následující tabulky zadejte vlastnosti
uživatelského účtu. Každou změněnou vlastnost
potvrďte stisknutím OK.
Vlastnictví
Popis
KÓD
4 místný kód vygenerovaný
strojem. Tento kód je jedinečný
a osobní.
Správce může kód uživatele
upravit a musí uživatele o tom
informovat.
ÚROVEŇ
Určuje časový interval, po který
ZABEZPEČENÍ zůstane uživatelský účet na
stroji aktivní, než se automaticky
odhlásí:
ƒ NÍZKÁ: ověření uživatelského
účtu zůstane aktivní po dobu
180 s.
ƒ MÍRNÁ: ověření
uživatelského účtu zůstane
aktivní po dobu 60 s.
ƒ VYSOKÁ: ověření
uživatelského účtu zůstane
aktivní po dobu 15 s.
ƒ ABSOLUTNÍ: uživatel se
musí přihlásit při použití každé
z omezených funkcí.
Zvolte požadovaný stav:
ƒ NE: kdokoli může snímat a
odesílat dokumenty pomocí
funkce SNÍMAT. Není
vyžadováno žádné ověření.
ƒ ANO: pouze oprávněné
uživatelské účty mohou po
přihlášení snímat a tisknout
dokumenty pomocí funkce
SNÍMAT.
Nové nastavení potvrďte
stisknutím OK.
OPRÁV.
SPRÁVCE
Přiděluje uživatelskému účtu
oprávnění správce stroje.
OPRÁV.K WE
B.PŘÍST.
Přiděluje uživatelskému účtu
přístupová práva
k integrovanému webu a
vzdálené konfiguraci stroje.
OPRÁV. K Č/B Přiděluje uživatelskému účtu
TISKU
oprávnění k tisku dokumentů na
stroji.
5 Po dokončení nastavení se stisknutím SPRÁVA
OPRÁVNĚNÍ v navigační cestě vrat'te do
předchozí nabídky.
OPRÁV. K Č/B Přiděluje uživatelskému účtu
KOPIÍM
oprávnění ke kopírování
dokumentů na stroji.
> Nyní můžete vytvářet uživatelské účty a předělit jim
práva a kvóty pro používání.
OPRÁV.K POS Přiděluje uživatelskému účtu
L.FAXŮ
oprávnění k odesílání faxů ze
stroje.
Vytvoření uživatelského účtu
Když je aktivována správa uživatelských práv, musíte mít
pro vytváření uživatelských účtu práva správce stroje (ve
výchozím nastavení uživatelský účet "Admin"). Můžete
vytvořit nejvýše 49 uživatelských účtů.
Vytvoření účtu uživatele:
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > [OSTATNÍ PARAMETRY] >
SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ. > VYTVOŘIT
UŽIVATELE.
> Na panelu se zobrazí seznam vlastností nového
uživatelského účtu. Stisknutím OSTATNÍ
PŘÍKAZY zobrazíte všechny vlastnosti.
- 42 -
OPRÁV.K
PŘÍJ. FAXŮ
Přiděluje uživatelskému účtu
oprávnění prohlížet a tisknout
přijaté faxy, uložené v paměti v
tiskové frontě.
OPRÁV. KE
SNÍMÁNÍ
Přiděluje uživatelskému účtu
oprávnění k snímání a odesílání
dokumentů pomocí funkce
snímání.
PŘÍDĚL Č/B
TISKU
Určuje maximální počet výtisků,
které bude uživatelský účet
oprávněn za měsíc vytvořit
(nejvýše 10000 stránek).
5 - Vytváření a správa uživatelských účtů
bizhub 43
Odstranění uživatelského účtu
Vlastnictví
Popis
PŘÍDĚL Č/B
TISKU
Určuje maximální počet kopií,
které bude uživatelský účet
oprávněn za měsíc vytvořit
(nejvýše 10000 stránek).
POČÍT.
ODESL. FAXŮ
Určuje maximální počet faxů,
které bude uživatelský účet
oprávněn za měsíc odeslat
(nejvýše 10000 stránek).
PŘÍDĚL
SNÍMÁNÍ
Určuje maximální počet
snímání, které bude uživatelský
účet oprávněn za měsíc provést
(nejvýše 10000 stránek).
Odstranění uživatelského účtu je okamžité a způsobí:
• neplatnou identifikaci (kód uživatele a otisk prstu už
nebude rozpoznán);
• odstranění zabezpečených tisků z tiskové fronty;
• odstranění počitadel použití.
Uživatelský účet "Admin" nelze odstranit.
Chcete-li odstranit uživatelský účet, postupujte
následovně:
Práva správce
Poznámka
Pro přístup k této funkci musíte mít práva
správce.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > [OSTATNÍ PARAMETRY] >
SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ > ODSTRAN. UŽIVAT.
Poznámka
Pouze uživatel může ke svému účtu zadat
své jméno, e-mailovou adresu a
zaznamenat otisk prstu (viz Přizpůsobení
účtu uživatele / otisk prstu [ 19]).
> Na panelu se zobrazí seznam stávajících
uživatelských účtů. Pomocí šipek nahoru a dolů
zobrazíte celý seznam.
3 Zvolte uživatelský účet, který chcete odstranit, a
stiskněte OK.
4 Jakmile je uživatelský účet vytvořen, stiskněte:
> SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ na navigační cestě a
vrátíte se do předchozí nabídky.
> Zvolený uživatelský účet je odstraněn.
> MENU pro návrat do výchozího zobrazení.
Tisk seznamu uživatelských účtů
Vytvořený uživatelský účet lze ihned používat. Můžete
sdělit uživateli jeho kód.
Výtisk seznamu uživatelských účtů obsahuje pro všechny
uživatelské účty stroje následující informace:
• 4 místný uživatelský kód
• vlastní název uživatelského účtu
• oprávnění ke kvótám užití funkcí stroje
Úpravy uživatelského účtu
Veškeré provedené úpravy na uživatelském účtu se
ihned projeví.
Chcete-li změnit oprávnění a kvóty uživatelského účtu,
postupujte následovně:
Práva správce
Poznámka
Práva správce
Pro přístup k této funkci musíte mít práva
správce.
Poznámka
Pro přístup k této funkci musíte mít práva
správce.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > [OSTATNÍ PARAMETRY] >
SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ > ZOBRAZIT/UPRAVIT.
Tisk seznamu uživatelských účtů:
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte ZPRÁVY > UŽIVATELSKÁ PRÁVA.
> Stroj vytiskne seznam uživatelských účtů.
> Na panelu se zobrazí seznam stávajících
uživatelských účtů. Pomocí šipek nahoru a dolů
zobrazíte celý seznam.
Zprávy uživatelských účtů a počitadla
použití
3 Zvolte uživatelský účet, který chcete upravit, a
stiskněte OK.
4 Proveďte požadované úpravy. Při úpravách
požadovaných vlastností postupujte jako při
vytváření uživatelského účtu.
5 Jakmile je uživatelský účet upraven, stiskněte:
Správa uživatelských práv vám pomocí počitadel
měsíčního použití pro jednotlivé uživatele umožňuje
monitorovat a odhadovat použití funkcí stroje.
Záznamy počitadel měsíčního použití pro stávající
uživatelské účty:
• když je aktivována správa uživatelských práv;
• pouze pro omezené funkce (jejichž použití není volně
přístupné).
Stroj vždy na konci měsíce vytvoří zabezpečený výtisk
pod uživatelským účtem "Admin" se zprávou obsahující
> SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ na navigační cestě a
vrátíte se do předchozí nabídky.
> MENU pro návrat do výchozího zobrazení.
- 43 -
5 - Vytváření a správa uživatelských účtů
bizhub 43
kvóty a počitadla použití pro jednotlivé uživatelské účty a
poté jsou počitadla vynulována.
Poznámka
Pokud je v uživatelském účtu "Admin"
zadána e-mailová adresa, bude zpráva
odeslána také e-mailem.
Pokud máte na stroji práva správce, můžete kdykoli
provést následující operaci:
• vytisknout předběžnou zprávu
• odeslat předběžnou zprávu e-mailem
• exportovat předběžnou zprávu
• vynulovat počitadla použití
Tisk předběžné zprávy
Tisk předběžné zprávy neovlivní měsíční tisk počitadel
použití.
Tisk předběžné zprávy o počitadlech použití:
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > [OSTATNÍ PARAMETRY] >
SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ > POČITADLA.
3 Stiskněte TISKNOUT.
> Stroj vytiskne předběžnou zprávu o počitadlech
použití.
Odeslání předběžné zprávy
Odeslání předběžné zprávy neovlivní měsíční tisk
počitadel použití.
Při této činnosti se odešle e-mailem předběžná zpráva o
počitadlech použití na uživatelský účet "Admin" za
podmínky, že je v tomto uživatelském účtu zadána emailová adresa.
Odeslání předběžné zprávy o počitadlech použití:
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > [OSTATNÍ PARAMETRY] >
SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ > POČITADLA.
3 Stiskněte ODESLAT.
> Stroj odešle předběžnou zprávu o počitadlech požití
na e-mailovou adresu zadanou v uživatelském účtu
"Admin".
Nulování počitadla použití
Při této činnosti se vynulují počitadla použití všech
uživatelských účtů pro aktuální měsíc.
Nulování počitadla použití:
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte NASTAVENÍ > [OSTATNÍ PARAMETRY] >
SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ > POČITADLA.
3 Stiskněte ODSTRANIT.
> Počitadla použití pro aktuální měsíc jsou vynulována.
- 44 -
5 - Vytváření a správa uživatelských účtů
bizhub 43
Kopírování
dokumentů
Tento režim je dostupný pro skener s automatickým
podavačem.
Stroj umožňuje vytvořit jednu nebo několik kopií.
Můžete také podle svých potřeb provést různá nastavení
pro kopírování.
Správný výběr příslušenství pro
kopírování
Vazba
Vazbou se myslí způsob, kterým jsou spojeny vytištěné
stránky, aby tvořily knihu. Možné jsou dva druhy vazby:
podél dlouhého okraje a podél krátkého okraje.
Vazba delším okrajem
Listy jsou svázány tak, aby byla vazba u levého okraje a
listy se obracely zprava doleva.
Vazba kratším okrajem
Listy jsou svázány tak, aby byla vazba u horního okraje a
listy se obracely zdola nahoru.
Kopírování plakátu
Režim plakátu umožňuje kopírovat jednu stránku na
několik stránek. Možnými kombinacemi jsou BEZ (1 -> 1),
1 -> 4 nebo 1 -> 9.
Tento režim je dostupný pro deskový skener.
Mozaikové kopírování
Mozaikové kopírování umožňuje kopírovat na jednu
stránku několik stránek. Jsou možné kombinace BEZ
(1 -> 1), 2 -> 1 nebo 4 -> 1.
- 45 -
6 - Kopírování dokumentů
bizhub 43
Zoom
> Zobrazí se první nastavení. Pomocí OSTATNÍ
PARAMETRY se dostanete ke všem dostupným
nastavením.
Parametr zoom slouží k zvětšování nebo zmenšování
původního dokumentu. Hodnota zoom je z rozsahu 25%
až 400%.
Nastavení této funkce závisí na dvou parametrech
MĚŘÍTKO a ZOOM. Následující tabulka shrnuje
dostupné možnosti dle nastavených hodnot:
Měřítko
4 Stiskněte OBOUSTRANNÝ.
5 Vyberte ze seznamu požadovanou volbu. Potvrďte
stisknutím OK.
Duplexní
režim
Zoom
Popis
1:1
Není aktivní
OBOUST. ->
OBOUST.
ZOOM
Hodnota zoom je stanovena
v parametru ZOOM. Tuto
hodnotu lze zadat nebo vybrat
z nabídky přednastavených
hodnot.
oboustranný dokument na vstupu
oboustranný dokument na
výstupu
PŘEDNÍ ->
OBOUSTR.
pouze zadní strana dokumentu
na vstupu
oboustranný dokument na
výstupu
PŘEVOD
FORMÁTU
Změna měřítka se automaticky
odvíjí od formátů papíru
nastavených v parametrech
FORMÁT SNÍMÁNÍ a TIŠTĚNÝ
PAPÍR.
OBOUSTR. -> oboustranný dokument na vstupu
PŘEDNÍ
pouze zadní strana dokumentu
na výstupu
PŘEDNÍ ->
PŘEDNÍ
pouze zadní strana dokumentu
na vstupu
pouze zadní strana dokumentu
na výstupu
Jednoduchá kopie
V tomto případě budou použita výchozí nastavení.
6 Chcete-li změnit typ vazby, stiskněte OKRAJ
VAZBY. Vyberte ze seznamu požadovanou volbu
(viz část Vazba [ 45]). Potvrďte stisknutím OK.
Zrušení operace
Poznámka
7 Stisknutím
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
kopírujte dokument.
Práva uživatele
.
Poznámka
1 Vložte dokument, který chcete kopírovat (viz část
Vkládání originálních dokumentů [ 17]).
2 Stiskněte tlačítko COPY.
3 Zadejte požadovaný počet kopií a stiskněte OK.
4 Stisknutím
kopírujte dokument.
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Kopírování s úsporou toneru
Práva uživatele
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Režim ÚSPORA TONERU slouží ke snížení množství
spotřebovaného toneru na stránce a tím i snížení nákladů
na tisk.
Při použití tohoto režimu se sníží spotřeba toneru a
výtisky jsou světlejší.
Zrušení operace
Oboustranné kopírování
Poznámka
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
Zrušení operace
Poznámka
.
1 Vložte dokument, který chcete kopírovat (viz část
Vkládání originálních dokumentů [ 17]).
2 Stiskněte tlačítko COPY.
3 Zadejte požadovaný počet kopií a stiskněte OK.
4 Stiskněte ÚSPORA TONERU.
5 Vyberte ze seznamu požadovaný stav.
6 Nové nastavení potvrďte stisknutím OK.
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
.
1 Vložte dokument, který chcete kopírovat (viz část
Vkládání originálních dokumentů [ 17]).
2 Stiskněte tlačítko COPY.
3 Zadejte požadovaný počet kopií a stiskněte OK.
- 46 -
6 - Kopírování dokumentů
bizhub 43
7 Stisknutím
kopírujte dokument.
Volba
třídění
kopií
Práva uživatele
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
ANO
Tiskárna třídí kopie původního
dokumentu.
Např.: Jestliže vytváříte tři kopie 10
stránkového dokumentu, bude
dokument třikrát kopírován od
stránky 1 po 10.
NE
Tiskárna netřídí kopie původního
dokumentu.
Např.: Jestliže vytváříte tři kopie 10
stránkového dokumentu, bude se
1.stránka kopírovat třikrát, poté 2.
stránka, po ní 3. a tak dále.
Podrobné nastavení kopie
Podrobné nastavení kopie slouží k provedení určitých
nastavení pro probíhající kopírování.
1 Vložte dokument, který chcete kopírovat (viz část
Vkládání originálních dokumentů [ 17]).
2 Stiskněte tlačítko COPY.
3 Zadejte požadovaný počet kopií a stiskněte OK.
8 Stiskněte TYP PAPÍRU. Vyberte ze seznamu
použitý typ papíru. Potvrďte stisknutím OK.
9 Chcete-li změnit formát kopírovaného dokumentu,
stiskněte MĚŘÍTKO.
> Zobrazí se první nastavení. Pomocí OSTATNÍ
PARAMETRY se dostanete ke všem dostupným
nastavením.
4 Chcete-li změnit rozlišení, stiskněte KVALITA.
Z dostupných možností zvolte rozlišení, které bude
nejlépe odpovídat vašim dokumentům, a potvrďte
stisknutím OK.
Rozlišení
Popis
Volitelné
příslušenství
Popis
1:1
Dokument se vytiskne v měřítku
1.
Popis
RYCHLOST
Nízké rozlišení.
ZOOM
NORMÁLNÍ
Rozlišení vhodné pro dokumenty
s rámečky (časopisy, titulní stránky
atd.). S tímto rozlišením předejdete
potížím s tónováním.
Když aktivována tato volba, bude
použita hodnota nastavená
v parametru ZOOM.
PŘEVOD
FORMÁTU
TEXT
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text.
Změna měřítka se automaticky
odvíjí od formátů papíru
nastavených v parametrech
FORMÁT SNÍMÁNÍ a TIŠTĚNÝ
PAPÍR.
TEXT
A OBRAZ
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text a barevné obrázky.
FOTO
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující barevné obrázky,
fotografie.
10 Chcete-li pozměnit kontrolní formát, stiskněte
FORMÁT SNÍMÁNÍ. Vyberte v seznamu formát
papíru původního dokumentu. Potvrďte stisknutím
OK.
11 Chcete-li nastavit výstupní formát dokumentu,
stiskněte TIŠTĚNÝ PAPÍR. Zvolte v seznamu
požadovanou možnost a potvrďte stisknutím OK.
12 Chcete-li nastavit použitý zoom, stiskněte ZOOM.
Pomocí virtuální klávesnice zadejte požadovanou
hodnotu zoom, nebo zvolte hodnotu v seznamu
mezi přednastavenými. Potvrďte stisknutím OK.
13 Pokud používáte skener s automatickým
podavačem, můžete tisknout dokumenty jako
mozaiku. Stiskněte MOZAIKA a vyberte ze
seznamu požadovanou volbu (viz část Mozaikové
kopírování [ 45]). Potvrďte stisknutím OK.
14 Pokud používáte deskový skener, můžete tisknout
dokumenty jako plakát. Stiskněte PAPÍROVÝ PÁS
a vyberte ze seznamu požadovanou volbu (viz část
Kopírování plakátu [ 45]). Potvrďte stisknutím
OK.
5 Chcete-li změnit kontrast, stiskněte KONTRAST.
Z dostupných možností vyberte nejvhodnější
kontrast pro svůj dokument. Potvrďte stisknutím
OK.
6 Chcete-li změnit jas, stiskněte JAS. Z dostupných
možností vyberte nejvhodnější světlost pro svůj
dokument. Potvrďte stisknutím OK.
7 Chcete-li aktivovat / inaktivovat volbu třídění kopií,
stiskněte TŘÍDIT KOPIE. Zvolte požadovanou
volbu. Potvrďte stisknutím OK.
15 Stisknutím
Práva uživatele
- 47 -
kopírujte dokument.
6 - Kopírování dokumentů
bizhub 43
Poznámka
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Nejlepších výsledků dosáhnete
s rozlišením FOTO.
5 Chcete-li změnit kontrast, stiskněte KONTRAST.
Z dostupných možností vyberte nejvhodnější
kontrast pro svůj dokument. Potvrďte stisknutím
OK.
6 Chcete-li změnit jas, stiskněte JAS. Z dostupných
možností vyberte nejvhodnější světlost pro svůj
dokument. Potvrďte stisknutím OK.
7 Stiskněte TYP PAPÍRU. Vyberte ze seznamu
použitý typ papíru. Potvrďte stisknutím OK.
8 Položte průkaz totožnosti nebo jiný oficiální
dokument na osvitové sklo deskového skeneru, jak
je naznačeno níže:
Kopie průkazů totožnosti
Zrušení operace
Poznámka
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
.
Funkce kopírování PRŮKAZ TOTOŽNOSTI slouží
k oboustrannému kopírování průkazu totožnosti nebo
dokumentu, jako je řidičský průkaz na list formátu A4
(formát originálu < A5) nebo list formátu Letter (formát
originálu < Statement).
Na panelu se zobrazí pokyny (kdy má být položen
originál, kdy je třeba originál obrátit atd.) a požadavek na
potvrzení spuštění úlohy.
1 Stiskněte tlačítko COPY.
2 Zadejte požadovaný počet kopií a stiskněte OK.
> Zobrazí se první nastavení. Pomocí OSTATNÍ
PARAMETRY se dostanete ke všem dostupným
nastavením.
3 Stiskněte PRŮKAZ TOTOŽNOSTI. Vyberte ze
seznamu požadovaný stav. Potvrďte stisknutím
OK.
4 Chcete-li změnit rozlišení, stiskněte KVALITA.
Z dostupných možností zvolte rozlišení, které bude
nejlépe odpovídat vašim dokumentům, a potvrďte
stisknutím OK.
Rozlišení
Popis
RYCHLOST
Nízké rozlišení.
NORMÁLNÍ
Rozlišení vhodné pro dokumenty s
rámečky (časopisy, titulní stránky
atd.). S tímto rozlišením předejdete
potížím s tónováním.
TEXT
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text.
TEXT
A OBRAZ
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text a barevné obrázky.
FOTO
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující barevné obrázky,
fotografie.
9 Stisknutím
kopírujte dokument.
> Dokument je snímán.
10 Obrat'te dokument a potvrďte stisknutím OK.
Stroj vytiskne kopii dokumentu.
Práva uživatele
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
- 48 -
6 - Kopírování dokumentů
bizhub 43
Faxování
dokumentů
Poznámka
Posledního zadaného příjemce můžete
odstranit stisknutím tlačítka
. Pokud
chcete odstranit všechny příjemce,
opakujte krok až do smazání prvního
příjemce.
Odesílání faxů
Jednoduché odeslání
Poznámka
Zrušení operace
Zadané příjemce si můžete prohlédnout po
stisknutí OSTATNÍ PARAMETRY.
Poznámka
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
5 Stisknutím
odešlete dokument.
.
Poznámka
1 Vložte dokument, který chcete faxovat (viz část
Vkládání originálních dokumentů [ 17]).
2 Stiskněte tlačítko FAX.
3 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte
číslo příjemce, nebo zvolte příjemce následovně.
Pokud používáte deskový skener, můžete
snímat více než jednu stránku. Položte na
skener další stránku a zvolte DALŠÍ. Po
nasnímání všech stránek zvolte ODESLAT.
Práva uživatele
Volba příjemce...
z adresáře
potom...
V datovém poli Adresář
stiskněte
a:
ƒ Z položek adresáře zvolte
požadovaný kontakt nebo
seznam kontaktů. Pomocí
šipek nahoru a dolů
zobrazíte všechny položky
adresáře.
NEBO
ƒ Pomocí virtuální
klávesnice zadejte prvních
několik písmen jména
adresáta a přidávejte další
písmena, dokud se
nezobrazí požadovaný
příjemce.
NEBO
ƒ Pomocí virtuální
klávesnice nebo číselnice
zadávejte číslice zkrácené
volby, dokud se nezobrazí
požadovaný příjemce.
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Podrobné nastavení přenosu
Zrušení operace
Poznámka
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
.
1 Vložte dokument, který chcete faxovat (viz část
Vkládání originálních dokumentů [ 17]).
2 Stiskněte tlačítko FAX.
3 Pomocí virtuální klávesnice zadejte číslo příjemce,
nebo zvolte příjemce následovně.
z posledních 10
.
volených příjemců. Stiskněte
Zvolte požadovaného
příjemce. Pomocí šipek
nahoru a dolů zobrazíte
všechny příjemce v paměti.
4 Chcete-li přidat další příjemce, stiskněte
a
zadejte druhého příjemce (viz předchozí krok).
Tuto činnost opakujte s každým přidávaným
příjemcem (nejvýše 10 kontaktů nebo seznamů
kontaktů).
- 49 -
7 - Faxování dokumentů
bizhub 43
Volba příjemce...
z adresáře
potom...
Kvalita
V datovém poli Adresář
stiskněte
a:
ƒ Z položek adresáře zvolte
požadovaný kontakt nebo
seznam kontaktů. Pomocí
šipek nahoru a dolů
zobrazíte všechny položky
adresáře.
NEBO
ƒ Pomocí virtuální
klávesnice zadejte prvních
několik písmen jména
adresáta a přidávejte další
písmena, dokud se
nezobrazí požadovaný
příjemce.
NEBO
ƒ Pomocí virtuální
klávesnice nebo číselnice
zadávejte číslice zkrácené
volby, dokud se nezobrazí
požadovaný příjemce.
Popis
NORMÁLNÍ
Rozlišení vhodné pro dokumenty o
dobré kvalitě, neobsahující kresby a
malé detaily.
JEMNÁ
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující kresby nebo malé znaky.
VELMI
JEMNÁ
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující kresby (s tenkými čarami)
nebo velmi malé znaky (za
podmínky, že je přijímající fax
dokáže zpracovat).
FOTO
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující barevné obrázky a
fotografie.
7 Chcete-li změnit kontrast, stiskněte KONTRAST.
Z dostupných možností vyberte nejvhodnější
kontrast pro svůj dokument. Potvrďte stisknutím
OK.
8 Pokud používáte skener s automatickým
podavačem a máte oboustranný dokument,
aktivujte / inaktivujte stisknutím OBOUSTRANNÝ
oboustranné snímání dokumentu. Vyberte ze
seznamu požadovanou volbu. Potvrďte stisknutím
OK.
9 Chcete-li před odesláním zadat počet stránek
dokumentu, stiskněte POČET STRAN. Pomocí
virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte počet
stránek. Potvrďte stisknutím OK.
10 Chcete-li aktivovat / inaktivovat volbu
vícenásobného snímání, stiskněte VÍCENÁS.
SNÍMÁNÍ. Volbou ANO funkci aktivujte, nebo
volbou NE ji inaktivujte (viz Správné použití volby
vícenásobného snímání [ 18]). Potvrďte
stisknutím OK.
z posledních 10
.
volených příjemců. Stiskněte
Zvolte požadovaného
příjemce. Pomocí šipek
nahoru a dolů zobrazíte
všechny příjemce v paměti.
4 Chcete-li přidat další příjemce, stiskněte
a
zadejte druhého příjemce (viz předchozí krok).
Tuto činnost opakujte s každým přidávaným
příjemcem (nejvýše 10 kontaktů nebo seznamů
kontaktů).
Poznámka
11 Stisknutím
Posledního zadaného příjemce můžete
odešlete dokument.
Poznámka
odstranit stisknutím tlačítka
. Pokud
chcete odstranit všechny příjemce,
opakujte krok až do smazání prvního
příjemce.
Pokud používáte deskový skener, můžete
snímat více než jednu stránku. Položte na
skener další stránku a zvolte DALŠÍ. Po
nasnímání všech stránek zvolte ODESLAT.
Práva uživatele
Poznámka
Poznámka
Zadané příjemce si můžete prohlédnout po
stisknutí OSTATNÍ PARAMETRY.
5 Chcete-li přejít k parametrů a měnit je, stiskněte
OSTATNÍ PARAMETRY
6 Chcete-li změnit rozlišení, stiskněte KVALITA.
Z dostupných možností zvolte rozlišení, které bude
nejlépe odpovídat vašim dokumentům, a potvrďte
stisknutím OK.
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Odložený přenos
Tato funkce umožňuje odeslat dokument později.
Plánování odloženého přenosu:
- 50 -
7 - Faxování dokumentů
bizhub 43
Zrušení operace
Poznámka
Poznámka
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
Zadané příjemce si můžete prohlédnout po
stisknutí OSTATNÍ PARAMETRY.
.
5 Chcete-li přejít k parametrů a měnit je, stiskněte
OSTATNÍ PARAMETRY
6 Chcete-li upravit datum odeslání, stiskněte
DATUM. Pomocí virtuální klávesnice zadejte
1 Vložte dokument, který chcete faxovat (viz část
Vkládání originálních dokumentů [ 17]).
2 Stiskněte tlačítko FAX.
3 Pomocí virtuální klávesnice zadejte číslo příjemce,
nebo zvolte příjemce následovně.
Volba příjemce...
z adresáře
požadované datum. Pomocí tlačítek a
přecházejte mezi jednotlivými znaky. V případě
chybného zadání smažte znak tlačítkem
.
Potvrďte stisknutím OK.
7 Chcete-li upravit čas odeslání, stiskněte ČAS.
Pomocí virtuální klávesnice zadejte požadovaný
potom...
V datovém poli Adresář
stiskněte
a:
ƒ Z položek adresáře zvolte
požadovaný kontakt nebo
seznam kontaktů. Pomocí
šipek nahoru a dolů
zobrazíte všechny položky
adresáře.
NEBO
ƒ Pomocí virtuální
klávesnice zadejte prvních
několik písmen jména
adresáta a přidávejte další
písmena, dokud se
nezobrazí požadovaný
příjemce.
NEBO
ƒ Pomocí virtuální
klávesnice nebo číselnice
zadávejte číslice zkrácené
volby, dokud se nezobrazí
požadovaný příjemce.
z posledních 10
.
volených příjemců. Stiskněte
Zvolte požadovaného
příjemce. Pomocí šipek
nahoru a dolů zobrazíte
všechny příjemce v paměti.
4 Chcete-li přidat další příjemce, stiskněte
a
zadejte druhého příjemce (viz předchozí krok).
Tuto činnost opakujte s každým přidávaným
příjemcem (nejvýše 10 kontaktů nebo seznamů
kontaktů).
Poznámka
čas. Pomocí tlačítek a přecházejte mezi
jednotlivými znaky. V případě chybného zadání
smažte znak tlačítkem
OK.
8 Stisknutím
. Potvrďte stisknutím
odešlete dokument.
Poznámka
Pokud používáte deskový skener, můžete
snímat více než jednu stránku. Položte na
skener další stránku a zvolte DALŠÍ. Po
nasnímání všech stránek zvolte ODESLAT.
Dokument je uložen a umístěn do fronty pro odeslání.
Bude odeslán v plánovaný den a čas.
Práva uživatele
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Zastavení probíhajícího přenosu
Probíhající odesílání lze bez ohledu na typ přenosu
zastavit, průběh se však bude lišit podle toho, jestli má
přenos jednoho nebo více příjemců.
• U přenosu jednomu příjemci je dokument odstraněn.
• U přenosů více příjemcům bude z fronty pro přenos
odstraněn pouze příjemce, kterému je dokument
odesílán v okamžiku zastavení přenosu.
Zastavení probíhajícího přenosu:
1 Stiskněte
.
> Zobrazí se hlášení požadující potvrzení zrušení.
Posledního zadaného příjemce můžete
2 Stisknutím OK potvrďte zrušení probíhajícího
přenosu.
odstranit stisknutím tlačítka
. Pokud
chcete odstranit všechny příjemce,
opakujte krok až do smazání prvního
příjemce.
- 51 -
7 - Faxování dokumentů
bizhub 43
U více příjemců můžete odstranit ostatní příjemce z fronty
pro přenos (viz Odstranění dokumentu čekajícího na
přenos [ 52]).
Pokud je stroj nastaven, aby tisk zprávu o přenosu (viz
část Zpráva o přenosu [ 27]), vytiskne se s uvedením,
že byly komunikace zastavena na pokyn uživatele.
Příjem faxů
•
(v pohotovosti nebo odmítnuté)
Vytisknout dokument čekající na přenos
Vynucení požadavku na přenos
Chcete-li vynutit odeslání nebo opakované odeslání faxu,
který čeká v pohotovosti, nebo byl odmítnut:
1 Stiskněte ODESLAT.
> Faxy jsou označeny jako FAX.
Příjem faxů závisí na konfiguraci stroje.
Ve výchozím nastavení stroj tiskne fax v okamžiku jejich
příjmu.
Pokud správce aktivoval zabezpečený tisk přijatých faxů,
musí uživatelé, kteří si přejí vyvolat dokument uložený do
paměti, ručně vyvolat tisk z tiskové fronty stroje.
Nastavení přizpůsobení tisku přijatých faxů jsou popsána
v této části Nastavení příjmu faxu [ 28].
2 Zvolte požadovaný požadavek na přenos a
stiskněte OK.
Váš požadavek na přenos dostane přednost. Příslušný
dokument bude odeslán, jakmile bude volná telefonní
linka.
Úprava požadavku na přenos
Úprava požadavku na přenos z fronty pro odeslání:
1 Stiskněte ZOBRAZIT/UPRAVIT.
Tisk faxů přijatých do paměti
> Faxy jsou označeny jako FAX.
Když je aktivní zabezpečený tisk přijatých dokumentů,
stroj ukládá přijaté faxy do paměti, aby zajistil jejich
důvěrnost.
Vyvolání faxu přijatého a uloženého do paměti:
2 Zvolte požadovaný požadavek na přenos a
stiskněte OK.
> Zobrazí se přenosové možnosti pro zvolený
požadavek.
Práva uživatele
Poznámka
3 Chcete-li změnit příjemce, stiskněte PŘÍJEMCE.
Proveďte požadované úpravy a potvrďte je
stisknutím OK.
4 Chcete-li upravit datum odeslání, stiskněte
DATUM. Proveďte požadované datum a potvrďte
je stisknutím OK.
5 Chcete-li upravit čas odeslání, stiskněte ČAS.
Proveďte požadovaný čas a potvrďte jej stisknutím
OK.
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
1 Stiskněte MENU.
2 Stiskněte TISKOVÁ FRONTA.
3 Stiskněte TISKNOUT.
> Přijaté faxy uložené do paměti jsou označeny
ZADRŽENÝ FAX.
Odstranění dokumentu čekajícího na
přenos
4 Zvolte požadovaný fax.
Stroj vytiskne zvolený fax.
Odstranění požadavku na přenos z fronty pro odeslání a
zrušení přenosu:
Monitorování faxových přenosů
Fronta pro odeslání obsahuje požadavky:
• aktuálně odesílané,
• čekající na přenos (zařazené za jiné požadavky, nebo
čekající na další pokus o odeslání),
• odložené,
• odmítnuté (zastavené nebo při dosažení maximálního
počtu pokusů).
Přístup k frontě pro odeslání
1 Stiskněte MENU.
2 Stiskněte FRONTA ODESÍLÁNÍ.
Fronta pro odeslání umožňuje:
• Vydat požadavek na odeslání (v pohotovosti nebo
odmítnuté)
• Upravit příjemce pro požadavek na odeslání (v
pohotovosti)
• Upravit datum / čas požadavku na přenos
• Odstranit požadavek na přenos
Poznámka
Odstranění požadavku na odeslání je
nevratné.
1 Stiskněte ODSTRANIT.
> Faxy jsou označeny jako FAX.
2 Zvolte požadovaný požadavek na přenos a
stiskněte OK.
Zvolený požadavek na přenos zmizí z fronty pro odeslání.
Tisk dokumentu čekajícího na přenos
Tisk dokumentu čekajícího na přenos:
1 Stiskněte TISKNOUT.
- 52 -
> Faxy jsou označeny jako FAX.
2 Zvolte požadovaný požadavek na přenos a
stiskněte OK.
7 - Faxování dokumentů
bizhub 43
Tisk dokumentů
Stroj nabízí řadu tiskových možností.
Především můžete podle potřeby provádět různá
nastavení pro tisk dokumentů.
•
•
•
Práva uživatele
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na uživatelských
právech. Jaká uživatelská práva jsou vám
přidělena, vám sdělí správce stroje.
papíru bude poté dostupný v seznamu formátů papíru
nabízených strojem. Než začnete, zkontrolujte, jestli
je formát papíru, který chcete vytvořit, slučitelný
s formáty papíru, které lze ve stroji používat (viz
Doporučení pro papír [ 129]).
upravte vlastní formát papíru.
odstraňte vlastní formát papíru.
aktivujte / inaktivujte uložení tiskové úlohy do
tiskové fronty tiskárny před nebo po skončení tisku:
–
zadržet před tiskem: stroj při příjmu tiskové
úlohy nespustí automaticky tisk dokumentu. Tisk
dokumentu musíte spustit ručně přímo z tiskové
fronty stroje. Tuto funkci použijte tehdy, pokud si
přejete být tisku dokumentu přítomni.
–
uložit po tisku: stroj po vytisknutí dokumentu
neodstraní tiskovou úlohu z tiskové fronty, ale
uloží ji k dalšímu tisku. Opětovný tisk dokumentu
můžete poté spustit ručně přímo z tiskové fronty
stroje. Tuto funkci použijte tehdy, pokud chcete
zpřístupnit dokumenty pro tisk na vyžádání.
Předpoklady
Abyste mohli na stroji tisknout, musíte nejprve na svůj
počítač nainstalovat tiskové ovladače, které naleznete
v PC soupravě.
Blíže viz Funkce PC [ 74].
Správný výběr tiskových možností
•
V této části naleznete popis všech karet tiskových voleb,
které poskytuje tiskový ovladač stroje.
Chcete-li tyto možnosti použít, spust'te z počítače tisk,
v seznamu dostupných tiskáren zvolte tento stroj a
klepněte na možnosti tisku.
Pomocí náhledu můžete v reálném čase zkontrolovat
tiskové volby použité v dokumentu.
zabezpečený tisk dokumentu přiřazením 4 ciferného
kódu nebo otisku prstu. Stroj při příjmu tiskové úlohy
nespustí automaticky tisk dokumentu. Tisk dokumentu
musíte spustit ručně přímo z tiskové fronty stroje.
Budete požádáni o zadání 4 ciferného kódu nebo
ověření otisku prstu přiřazeného tiskové úloze.
Před použitím této funkce však zkontrolujte
následující:
–
pokud je inaktivována správa přístupových práv,
nebo je použití tiskové funkce všem volně
přístupné, můžete zadat libovolný identifikační
údaj.
–
pokud je aktivována správa přístupových práv a
tisková funkce je omezena, budou moci na stroji
tisknout pouze oprávnění uživatelé účtů. Pokud
vás účet uživatele opravňuje tisknout, musíte
zadat 4 ciferný kód nebo ověřit otisk prstu,
přiřazený vašemu uživatelskému účtu. Stroj při
příjmu tiskové úlohy zkontroluje, jestli identifikační
údaje odpovídají údajům v oprávněném účtu.
Pokud neodpovídají, stroj odstraní tiskovou úlohu
z tiskové fronty.
Poznámka
Dostupnost a přístup k možnostem tisku
může záviset na použitém operačním
systému a instalovaných tiskových
ovladačích.
Oblíbené nastavení
Tento parametr umožňuje:
• obnovit výrobní nastavení.
• obnovit původní nastavení tiskových voleb.
• uložit nejčastěji používané tiskové volby. Ty poté
můžete vybírat přímo v okně pro výběr nastavení a
použít je k tisku dokumentu. Pokud provedete nějaké
úpravy, budete moci tyto tiskové volby obnovit.
Karta Základní
Tato karta umožňuje:
• zadejte počet výtisků tištěného dokumentu. Při tisku
několika výtisků nezapomeňte použít funkci třídění.
• nastavte formát a typ papíru pro tisk dokumentu na
základě formátů a typů papíru vloženého do
zásobníků stroje, nebo aktivujte automatickou volbu a
ověření papíru, který bude ve stroji použit.
• zadejte orientaci tištěného dokumentu (na výšku
nebo na šířku).
• vytvořte si vlastní formát papíru. Tento vlastní formát
- 53 -
8 - Tisk dokumentů
bizhub 43
Karta Uspořádání
•
•
Tato karta umožňuje:
• aktivovat oboustranný tisk dokumentu zvolením typu
požadované vazby: podél dlouhého nebo podél
krátkého okraje (viz část Vazba).
• vytisknout několik stránek dokumentu na stránku
(nejvýše 16), vložit okolí, upravit uspořádání.
Tisk v režimu brožury umožňuje tisknout dokument
na papír dvojnásobného formátu, než je zadaný
formát dokumentu. Můžete takto složit dokument na
poloviny a vytvořit brožuru.
•
•
•
provést otočení o 180°.
obrátit pořadí stránek dokumentu.
zadat okraje tisku a okraje pro vazbu při tisku několika
stránek na jednu stránku, nebo v režimu brožury.
Karta Ostatní
Tato karta umožňuje:
• aktivovat/inaktivovat automatickou změnu zásobníku,
když v aktuálně používaném dojde papír.
• aktivovat/inaktivovat kontrolu formátu papíru.
• zobrazit informace o tiskovém ovladači.
Prostý tisk
V tomto případě budou použita výchozí nastavení.
Práva uživatele
Poznámka
Viz také
Doporučení pro papír [129]
Karta Nastavení obalu
Tato karta umožňuje:
• tisknout přední a zadní obálky a oddělovací listy.
• zvolit zásobník papíru, obsahující listy na přední a
zadní obálku a oddělovací listy.
Karta Vodoznak/Přetisk
Tato karta umožňuje:
• vložit do tištěného dokumentu vodotisk, vložit jej na
všechny stránky dokumentu, nebo pouze na první
stránku.
• vytvořit vlastní vodotisk. Tento vlastní vodotisk bude
poté dostupný v seznamu vodotisků nabízených
strojem. Vytvoření vodotisku umožňuje uzpůsobit si
vkládaný text, upravit vlastnosti jeho písma a určit
pozici v dokumentu.
• upravit vodotisk.
• odstranit vodotisk.
• zvolit požadovaný přetisk. Dbejte na to, aby
odpovídal formát a orientace použitého přetisku
formátu a orientaci tištěného dokumentu.
• přidat nebo odstranit soubory přetisků.
• vytvořit přetisk.
• nastavit překrytí přetisku a dokumentu.
• tisknout přetisk na všechny stránky, na první stránku,
na sudé nebo liché stránky.
• umístit přetisk na popředí nebo na pozadí tištěného
dokumentu.
Karta Kvalita
zvolit režim použití písma.
zvolit režim přenosu písma.
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
1 Pomocí příkazu Tisk v nabídce aplikace Soubor
vyvolejte zobrazení tisku.
2 V nabídce dostupných tiskáren vyberte tiskárnu.
3 Zadejte požadovaný počet výtisků.
4 Klepnutím na OK spust'te tisk.
Své tiskové úlohy můžete monitorovat v tiskové frontě (viz
část Monitorování tisku).
Oboustranný tisk
Práva uživatele
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
1 Pomocí příkazu Tisk v nabídce aplikace Soubor
vyvolejte zobrazení tisku.
2 V nabídce dostupných tiskáren vyberte tiskárnu.
3 Klepnutím na Vlastnosti vyvoláte možnosti tisku.
4 Zvolte kartu Základní.
5 Zadejte požadovaný počet výtisků. Při tisku
několika výtisků aktivujte / inaktivujte možnosti
třídění kopií.
6 Zvolte kartu Uspořádání.
7 Aktivujte oboustranný tisk zvolením požadované
vazby: podél dlouhého nebo podél krátkého okraje.
8 Klepnutím na OK spust'te tisk.
Své tiskové úlohy můžete monitorovat v tiskové frontě
(viz část Monitorování tisku).
Tato karta umožňuje:
• stanovit rozlišení tisku.
• aktivovat/inaktivovat režim úsporného tisku.
• aktivovat/inaktivovat možnost černého tisku textu.
- 54 -
8 - Tisk dokumentů
bizhub 43
Zabezpečený tisk
3 Stiskněte TISKNOUT.
> Zabezpečené tisky jsou označeny ZDRŽENO PC.
Pokud chcete zajistit důvěrnost svých výtisků, můžete
zabezpečit tisk dokumentu přiřazením 4 ciferného kódu
nebo otisku prstu.
Stroj při příjmu tiskové úlohy nespustí automaticky tisk
dokumentu.
Tisk dokumentu musíte spustit ručně přímo z tiskové
fronty stroje. Budete požádáni o zadání 4 ciferného kódu
nebo ověření otisku prstu přiřazeného tiskové úloze.
Před použitím této funkce však zkontrolujte následující:
• pokud je inaktivována správa přístupových práv, nebo
je použití tiskové funkce všem volně přístupné,
můžete zadat libovolný identifikační údaj.
• pokud je naktivována správa přístupových práv a
tisková funkce je omezena, budou moci na stroji
tisknout pouze oprávnění uživatelé účtů. Pokud vás
účet uživatele opravňuje tisknout, musíte zadat 4
ciferný kód nebo ověřit otisk prstu, přiřazený vašemu
uživatelskému účtu. Stroj při příjmu tiskové úlohy
zkontroluje, jestli identifikační údaje odpovídají
údajům v oprávněném účtu. Pokud neodpovídají, stroj
odstraní tiskovou úlohu z tiskové fronty.
4 Vyberte ze seznamu svou tiskovou úlohu.
> Objeví se identifikační zobrazení.
5 Identifikujte se způsobem zadaným při odesílání
tiskové úlohy:
> zadejte 4 ciferný kód přiřazený tiskové úloze.
> pokud jste tiskové úloze přiřadili svůj otisk prstu,
přiložte příslušný prst na snímač otisků a pomalu
jím posouvejte dolů.
6 Po úspěšném provedení ověření vytiskne stroj
dokument.
Pokud se ověření nezdaří, zobrazí stroj vysvětlující
hlášení (nedostatečná práva, neznámý účet atp.).
V každém případě se obrat'te na správce stroje.
Zrušení probíhajícího tisku
Chcete-li zrušit probíhající tisk:
1 Stiskněte tlačítko
.
> Zobrazí se hlášení požadující potvrzení zrušení.
Spuštění zabezpečeného tisku
2 Stisknutím OK potvrďte zrušení probíhající tiskové
úlohy.
Spuštění zabezpečeného tisku z počítače:
Práva uživatele
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
1 Pomocí příkazu Tisk v nabídce aplikace Soubor
vyvolejte zobrazení tisku.
2 V nabídce dostupných tiskáren vyberte tiskárnu.
3 Klepnutím na Vlastnosti vyvoláte možnosti tisku.
4 Zadejte pro dokument požadovaná tisková
nastavení (počet výtisků, formát papíru atd.).
5 Klepněte na záložku Základní.
6 Zvolte Zabezpečená úloha v poli Uchování
úlohy.
7 Abyste mohli svůj zabezpečený tisk snadno
dohledat, zadejte název tiskové úlohy a jméno
uživatele.
8 Chcete-li přiřadit 4 ciferný kód, zadejte kód.
9 Chcete-li přiřadit otisk prstu, zaškrtněte políčko
Otisk prstů, klepněte na Find pattern a zvolte
soubor, který obsahuje váš otisk prstu (viz Přijetí
otisku prstu). Klepněte na tlačítko OK.
10 Klepnutím na OK spust'te tisk.
Tisková úloha je uložena ve stroji. Chcete-li vyvolat tisk
této úlohy, musíte tak provést ručně z tiskové fronty.
Monitorování tisku
Tisková fronta obsahuje dokumenty, které jsou:
• právě tištěny,
• čekají na tisk (předchází jim jiné tiskové úlohy),
• uloženy v paměti pro tisk,
• zabezpečeny a čekají na vyvolání k tisku.
Přístup k tiskové frontě
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Stiskněte TISKOVÁ FRONTA.
Aby bylo možno rozpoznat dokumenty čekající na tisk,
přiřazuje tisková fronta různým tiskovým úlohám
spravovaným strojem typ:
Typ...
TISK Z PC
FAX
POŠTA
Vyvolání/uvolnění zabezpečeného tisku
Chcete-li na stroji vyvolat zabezpečený tisk:
1 Stiskněte MENU.
2 Stiskněte TISKOVÁ FRONTA.
- 55 -
určuje...
tiskové úlohy poslané
z počítače.
přijaté faxy čekající na tisk.
přijaté e-maily čekající na tisk.
TISK USB DISK
tiskové úlohy poslané z USB
flash disku.
TISKOVÁ
ZPRÁVA
tiskové úlohy automaticky
vytvářené strojem (zpráva o
emisích, komunikační
protokol) nebo spouštěné
uživatelem z nabídky stroje
(tisk návodu k funkcím,
adresáře, nastavení atd.).
8 - Tisk dokumentů
bizhub 43
Odstranění tiskové úlohy
Typ...
určuje...
Chcete-li odstranit tiskovou úlohu z tiskové fronty:
tiskové úlohy poslané
z počítače s nejméně jednou
ZADRŽENO PC z následujících vlastností:
ƒ zadržet před tiskem
ƒ zabezpečený tisk
ZADRŽENÝ FAX
Poznámka
Odstranění tiskové úlohy je nevratné.
1 Stiskněte ODSTRANIT.
2 Zvolte požadovanou tiskovou úlohu a stiskněte
OK.
Zvolená tisková úloha zmizí z tiskové fronty.
přijaté faxy uložené v paměti
(viz Příjem faxů [ 52]).
Tisková fronta umožňuje provádět následující operace:
• Vytisknout seznam uložených tiskových úloh
• Vyvolat tiskovou úlohu
• Upravit vlastnosti tiskové úlohy
• Odstranit tiskovou úlohu
Tisk seznamu uložených tiskových úloh
Chcete-li pomocí stroje vytisknout seznam tiskových úloh
uložených v paměti stroje pro další tisk (zadrženo po
tisku):
1 Stiskněte TISKNOUT FRONTU.
> Stroj vytiskne seznam tiskových úloh s vlastností
"Uchovat".
Vyvolání tiskové úlohy
Chcete-li vyvolat k tisku nebo dotisku dokument z tiskové
fronty:
1 Stiskněte TISKNOUT.
2 Zvolte požadovanou tiskovou úlohu a stiskněte
OK.
Vaše tisková úloha dostane přednost. Jakmile bude stroj
moci tisknout, bude příslušný dokument vytištěn.
Úprava tiskové úlohy
Chcete-li upravit vlastnosti tiskové úlohy z tiskové fronty:
1 Stiskněte ZOBRAZIT/UPRAVIT.
2 Zvolte požadovanou tiskovou úlohu a stiskněte
OK.
> Zobrazí se vlastnosti zvolené tiskové úlohy.
3 Proveďte požadované změny a potvrďte je
stisknutím OK.
- 56 -
8 - Tisk dokumentů
bizhub 43
Použití USB
disku
Zobrazení obsahu USB paměti
Když připojíte USB disk ke stroji, proběhne ihned analýza
jeho obsahu. Zobrazí se počet uložených souborů a
otevře se zvláštní nabídka FLASHDISK USB.
Funkce FLASHDISK USB vám nabízí způsoby zobrazení
a volby vhodné pro typy dokumentů, které si přejete
tisknout:
Ke stroji můžete připojit USB pamět'. Jsou analyzovány
kompatibilní soubory a můžete provést následující
operace:
• tisknout soubory z USB paměti;
• snímat a ukládat dokumenty na USB pamět';
• snímat obsah USB paměti.
Režim
DOKUMENTY Ve formě seznamu se zobrazí
pouze tisknutelné dokumenty na
USB disku.
Jsou zobrazeny názvy souborů a
jejich přípony, aby se usnadnil
výběr.
Podporovaná kompatibilita
Stroj může číst obsah následujících USB periferií:
Podpora
Vlastnosti
Periferie
ƒ Velkokapacitní periferie 2.0
formátovaná v systému FAT 16
nebo FAT 32
ƒ Maximální velikost 20 GB
Soubory
OBRAZY
•
Zobrazí se pouze tisknutelné
obrazové soubory z USB disku.
Aby se usnadnil výběr, zobrazí se
obrazy/fotografie jako miniatury.
Tisknutelné soubory (dokumenty a obrazové soubory)
jsou zobrazeny bez ohledu na jejich umístění
v adresářové struktuře USB disku.
Fotografie / obrázky: JPEG
Dokumenty: TIFF, TXT, PDF
Tisk souborů z USB disku
Doporučení pro použití USB disků
•
Popis
Před použitím USB disku jej vždy zálohujte. V případě
jakékoli ztráty dat tak budete moci pomocí záložní
kopie obnovit jeho obsah.
USB paměti vždy připojujte ke stroji bez použití síly a
ve správné orientaci.
Pro objasnění a jako pomoc při volbě tiskových možností
pro typ tištěného souboru vysvětluje tato část zvlášt'
následující operace:
• Tisk fotografií z USB disku;
• Tisk dokumentů z USB disku;
Obrazové soubory a soubory dokumentů lze zvolit pro tisk
ve stejné operaci. V takovém případě budou na všechny
soubory použita obecná nastavení (formát papíru, typ
papíru, počet kopií atd.).
Tisk fotografií z USB disku
Při tisku obrazových souborů z USB disku postupujte
následovně:
Zrušení operace
Poznámka
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
.
1 Připojte USB disk ve správné orientaci ke stroji.
•
•
•
> USB disk bude analyzován. Po skončení analýzy
se zobrazí nabídka FLASHDISK USB.
Nikdy neodpojujte USB pamět' během probíhající
operace čtení nebo zápisu.
Připojený disku USB odeberte jen v případě
dokončení operace tisku nebo ukládání.
Pokud stroj nemůže přečíst obsah USB disku,
zkontrolujte, jestli je USB disk kompatibilní, jestli je
správně připojen a jestli jsou formáty souborů
kompatibilní.
2 Stiskněte TISKNOUT.
> Zobrazí se první nastavení. Pomocí OSTATNÍ
PARAMETRY se dostanete ke všem dostupným
nastavením.
- 57 -
9 - Použití USB disku
bizhub 43
3 Stisknutím OBRAZY zvolte fotografie k tisku.
Zrušení operace
Poznámka
> Zobrazí se okno pro výběr obrazového souboru.
> Na levé straně se nachází seznam dostupných
souborů.
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
.
> Na pravé straně se nachází soubory vybrané pro
tisk.
1 Připojte USB disk ve správné orientaci ke stroji.
> USB disk bude analyzován. Po skončení analýzy
se zobrazí nabídka FLASHDISK USB.
4 Pomocí šipek nahoru a dolů zobrazujte všechny
dostupné soubory. Soubory v levé části zobrazení
vybírejte pomocí tlačítek:
Tlačítko
2 Stiskněte TISKNOUT.
> Zobrazí se první nastavení. Pomocí OSTATNÍ
PARAMETRY se dostanete ke všem dostupným
nastavením.
Činnost
Přidá soubory do seznamu souborů
k tisku.
3 Stisknutím DOKUMENTY zvolte dokumenty k
tisku.
Přidá zvolený soubor do seznamu
souborů k tisku.
> Zobrazí se okno pro výběr souboru.
Odebere zvolený soubor ze
seznamu souborů k tisku.
> Na levé straně se nachází seznam dostupných
souborů.
Odebere všechny soubory ze
seznamu souborů k tisku.
> Na pravé straně se nachází soubory vybrané pro
tisk.
4 Pomocí šipek nahoru a dolů zobrazujte všechny
dostupné soubory. Soubory v levé části zobrazení
vybírejte pomocí tlačítek:
5 Zvolení souborů potvrďte stisknutím OK.
6 Chcete-li změnit počet kopií souborů pro tisk,
stiskněte POČET KOPIÍ. Pomocí virtuální
klávesnice nebo číselnice zadejte počet
požadovaný počet kopií. Potvrďte stisknutím OK.
7 Chcete-li zadat tiskový formát fotografií, stiskněte
FORMÁT ORIGINÁLU. Zvolte tiskový formát
obrazových souborů a potvrďte stisknutím OK.
Tlačítko
Činnost
Přidá soubory do seznamu souborů
k tisku.
Přidá zvolený soubor do seznamu
souborů k tisku.
Formát
Popis
FOTO
Klasická fotografie 10x15 cm
Odebere zvolený soubor ze
seznamu souborů k tisku.
CELÁ
STRANA
Tisk je přizpůsoben na použitý
formát stránky.
Odebere všechny soubory ze
seznamu souborů k tisku.
8 Chcete-li změnit typ papíru, stiskněte TYP
PAPÍRU. Zvolte v seznamu požadovanou možnost
a potvrďte stisknutím OK.
9 Chcete-li nastavit výstupní formát dokumentu,
stiskněte TIŠTĚNÝ PAPÍR. Zvolte v seznamu
požadovanou možnost a potvrďte stisknutím OK.
10 Chcete-li aktivovat úsporu toneru při tisku,
stiskněte ÚSPORA TONERU a zvolte požadovaný
stav. Potvrďte stisknutím OK.
11 Stisknutím
vytiskněte soubory.
Práva uživatele
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Tisk dokumentů z USB disku
Při tisku souborů dokumentů z USB disku postupujte
následovně:
- 58 -
5 Zvolení souborů potvrďte stisknutím OK.
6 Chcete-li změnit počet kopií souborů pro tisk,
stiskněte POČET KOPIÍ. Pomocí virtuální
klávesnice nebo číselnice zadejte počet
požadovaný počet kopií. Potvrďte stisknutím OK.
7 Pokud jste zvolili dokumenty pro tisk po obou
stranách, můžete použít možnosti
OBOUSTRANNÝ a OKRAJ VAZBY. Chcete-li
oboustranný tisk dokumentu aktivovat / inaktivovat,
stiskněte OBOUSTRANNÝ. Zvolte v seznamu
požadovanou možnost a potvrďte stisknutím OK.
8 Chcete-li změnit typ vazby, stiskněte OKRAJ
VAZBY. Vyberte ze seznamu požadovanou volbu
(viz část Vazba [ 45]). Potvrďte stisknutím OK.
9 Chcete-li změnit typ papíru, stiskněte TYP
PAPÍRU. Zvolte v seznamu požadovanou možnost
a potvrďte stisknutím OK.
10 Chcete-li nastavit výstupní formát dokumentu,
stiskněte TIŠTĚNÝ PAPÍR. Zvolte v seznamu
požadovanou možnost a potvrďte stisknutím OK.
9 - Použití USB disku
bizhub 43
11 Chcete-li aktivovat úsporu toneru při tisku,
stiskněte ÚSPORA TONERU a zvolte požadovaný
stav. Potvrďte stisknutím OK.
12 Stisknutím
vytiskněte soubory.
Formát
OBRAZ
Snímaný soubor je ve formátu:
ƒ TIFF (černobílý dokument)
ƒ JPEG (barevný dokument)
PDF
Soubor je snímán ve formátu PDF
(černobílý nebo barevný
dokument).
ZABEZPEČE
NÉ PDF
Soubor je snímán ve formátu PDF
(černobíle nebo barevně) a je
chráněn heslem, které si sami
nastavíte.
Práva uživatele
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Uložení dokumentu na USB disk
Tato funkce umožňuje snímat a uložit dokument přímo na
USB disk ve formátu JPEG, PDF nebo Secure PDF.
Poznámka
Popis
7 Pokud jste zvolili formát ZABEZPEČENÉ PDF,
stiskněte HESLO. Pomocí virtuální klávesnice
zadejte heslo (nejvýše 20 znaků). V případě
chybného zadání smažte znak tlačítkem
.
Potvrďte stisknutím OK.
8 Chcete-li změnit rozlišení, stiskněte KVALITA.
Z dostupných možností zvolte rozlišení, které bude
nejlépe odpovídat vašim dokumentům, a potvrďte
stisknutím OK.
Před snímáním dokumentu zkontrolujte,
jestli je na USB disku dostatek místa.
Při snímání dokumentu s uložením na USB disk
postupujte následovně:
Zrušení operace
Poznámka
Rozlišení
Popis
SVĚTLÁ
Nízké rozlišení.
TEXT
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text.
1 Vložte dokument, který chcete snímat (viz část
Vkládání originálních dokumentů [ 17]).
2 Připojte USB disk ve správné orientaci ke stroji.
TEXT
A OBRAZ
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text a barevné
obrázky.
> USB disk bude analyzován. Po skončení analýzy
se zobrazí nabídka FLASHDISK USB.
FOTO
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující barevné obrázky,
fotografie.
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
.
3 Stiskněte SCAN.
> Zobrazí se první nastavení. Pomocí OSTATNÍ
PARAMETRY se dostanete ke všem dostupným
nastavením.
Poznámka
Tato funkce je přístupná také po stisknutí
SCAN a zvolení FLASHDISK USB.
4 Chcete-li změnit cílovou složku na USB disku,
stiskněte CESTA KE SLOŽCE. Zadejte cílovou
složku pro soubor (nejvýše 80 znaků). V případě
chybného zadání smažte znak tlačítkem
.
Potvrďte stisknutím OK.
5 Chcete-li upravit název snímaného souboru,
stiskněte NÁZEV SOUBORU. Pomocí virtuální
klávesnice zadejte název (nejvýše 20 znaků).
V případě chybného zadání smažte znak tlačítkem
. Potvrďte stisknutím OK.
6 Chcete-li upravit formát snímaného souboru,
stiskněte FORM. DOKUMENTU. Zvolte formát z
dostupné nabídky a potvrďte stisknutím OK.
- 59 -
9 Chcete-li snímat dokument barevně, stiskněte
BARVA. Zvolte v seznamu požadovanou možnost
a potvrďte stisknutím OK.
10 Chcete-li změnit kontrast, stiskněte KONTRAST.
Z dostupných možností vyberte nejvhodnější
kontrast pro svůj dokument. Potvrďte stisknutím
OK.
11 Pokud používáte skener s automatickým
podavačem a máte oboustranný dokument,
aktivujte / inaktivujte stisknutím OBOUSTRANNÝ
oboustranné snímání dokumentu. Zvolte v
seznamu požadovanou možnost a potvrďte
stisknutím OK.
12 Chcete-li před snímáním zadat počet stránek
dokumentu, stiskněte POČET STRAN. Pomocí
virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte počet
stránek. Potvrďte stisknutím OK.
13 Chcete-li aktivovat / inaktivovat volbu
vícenásobného snímání, stiskněte VÍCENÁS.
SNÍMÁNÍ. Volbou ANO funkci aktivujte, nebo
volbou NE ji inaktivujte (viz Správné použití volby
vícenásobného snímání [ 18]). Potvrďte
stisknutím OK.
9 - Použití USB disku
bizhub 43
14 Stisknutím
snímejte dokument.
Práva uživatele
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Dokument je snímán a uložen do připojené USB paměti.
Analýza obsahu USB paměti
Po delší době nečinnosti stroj opustí nabídku
FLASHDISK USB.
Chcete-li znovu zobrazit obsah USB paměti, postupujte
následovně:
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte [OSTATNÍ PŘÍKAZY] > FLASHDISK USB.
3 Stiskněte ČTENÍ FLASHDISKU.
> USB disk bude analyzován.
- 60 -
9 - Použití USB disku
bizhub 43
Snímání a
odesílání
dokumentů
Zrušení operace
Poznámka
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
.
1 Vložte dokument, který chcete snímat (viz část
Vkládání originálních dokumentů [ 17]).
2 Stiskněte tlačítko SCAN.
3 Zvolte SNÍMÁNÍ DO POŠTY.
4 Pomocí virtuální klávesnice zadejte e-mailovou
adresu příjemce, nebo zvolte příjemce následovně:
Stroj umožňuje v jediné operaci snímat a odesílat
papírové dokumenty.
Funkce snímání a odeslání obsahuje v závislosti na
použitém médiu několik činností snímání do:
Funkce
Popis
Volba příjemce...
Snímání na
USB disk
Snímejte dokument a uložte jej na
USB disk připojený ke stroji:
z adresáře
Snímání do
pošty
Odešlete e-mail se snímaným
dokumentem v příloze.
Snímání do
souboru
Uložte snímaný dokument do
souboru a umístěte jej přímo:
ƒ na server FTP (snímání do
FTP);
ƒ do sdílené složky v počítači,
připojenému do místní sítě
(snímání do SMB).
Snímání do
PC
Snímejte dokument a uložte jej
přímo do počítače pomocí
správce dokumentů v softwaru
Companion Suite Pro.
Snímání do
archivu
Snímejte dokument a uložte jej
přímo do archivačního systému
faxového serveru.
Můžete také podle svých potřeb provést různá nastavení
pro snímání a odesílání dokumentů.
potom...
V datovém poli Adresář
stiskněte
a:
ƒ Z položek adresáře zvolte
požadovaný kontakt nebo
seznam kontaktů. Pomocí
šipek nahoru a dolů
zobrazíte všechny položky
adresáře.
nebo
ƒ Pomocí virtuální
klávesnice zadejte prvních
několik písmen jména
adresáta a přidávejte další
písmena, dokud se
nezobrazí požadovaný
příjemce.
nebo
ƒ Pomocí virtuální
klávesnice nebo číselnice
zadávejte číslice zkrácené
volby, dokud se nezobrazí
požadovaný příjemce.
z posledních 10
.
volených příjemců. Stiskněte
Zvolte požadovaného
příjemce. Pomocí šipek
nahoru a dolů zobrazíte
všechny příjemce v paměti.
Snímání na USB disk
Funkce snímání na USB disk umožňuje snímat
dokument a uložit jej na USB disk připojený ke stroji.
Podrobný postup a informace o kompatibilitě a
doporučení pro použití USB periferií naleznete v části
Použití USB disku [ 57].
5 Chcete-li přidat další příjemce, stiskněte
a
zadejte druhého příjemce (viz předchozí krok).
Tuto činnost opakujte s každým přidávaným
příjemcem (nejvýše 10 kontaktů nebo seznamů
kontaktů).
Snímání do pošty
Funkce snímání do pošty umožňuje snímat dokument a
odeslat jej ve formátu JPEG, PDF nebo Secure PDF jako
přílohu na e-mailovou adresu.
Snímání dokumentu a odeslání jako přílohy na emailovou adresu:
- 61 -
Poznámka
Posledního zadaného příjemce můžete
odstranit stisknutím tlačítka
. Pokud
chcete odstranit všechny příjemce,
opakujte krok až do smazání prvního
příjemce.
10 - Snímání a odesílání dokumentů
bizhub 43
Poznámka
Rozlišení
Zadané příjemce si můžete prohlédnout po
stisknutí OSTATNÍ PARAMETRY.
6 Chcete-li přejít k parametrů a měnit je, stiskněte
OSTATNÍ PARAMETRY
7 Chcete-li poslat kopii e-mailu jiným příjemcům,
stiskněte PŘÍJEMCE KOPIE. Zadejte příjemce
kopie a potvrďte stisknutím OSTATNÍ
PARAMETRY.
8 Stiskněte PŘEDMĚT. Pomocí virtuální klávesnice
zadejte předmět e-mailu (nejvýše 80 znaků).
V případě chybného zadání smažte znak tlačítkem
chybného zadání smažte znak tlačítkem
.
Potvrďte stisknutím OK.
10 Chcete-li upravit formát přílohy, stiskněte FORM.
DOKUMENTU. Zvolte formát z dostupné nabídky a
potvrďte stisknutím OK.
Popis
OBRAZ
Soubor je odeslán ve formátu:
ƒ TIFF (černobílý dokument)
ƒ JPEG (barevný dokument)
PDF
Soubor je odeslán ve formátu
PDF (černobílý nebo barevný
dokument).
ZABEZPEČE
NÉ PDF
Soubor je odeslán ve formátu
PDF (černobíle nebo barevně) a
je chráněn heslem, které si sami
nastavíte.
Nízké rozlišení.
TEXT
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text.
TEXT
A OBRAZ
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text a barevné
obrázky.
FOTO
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující barevné obrázky,
fotografie.
18 Stisknutím
11 Pokud jste zvolili formát ZABEZPEČENÉ PDF,
stiskněte HESLO. Pomocí virtuální klávesnice
zadejte heslo (nejvýše 20 znaků). V případě
chybného zadání smažte znak tlačítkem
Potvrďte stisknutím OK.
SVĚTLÁ
13 Chcete-li snímat dokument barevně, stiskněte
BARVA. Vyberte ze seznamu požadovanou volbu.
Potvrďte stisknutím OK.
14 Chcete-li změnit kontrast, stiskněte KONTRAST.
Z dostupných možností vyberte nejvhodnější
kontrast pro svůj dokument. Potvrďte stisknutím
OK.
15 Pokud používáte skener s automatickým
podavačem a máte oboustranný dokument,
aktivujte / inaktivujte stisknutím OBOUSTRANNÝ
oboustranné snímání dokumentu. Vyberte ze
seznamu požadovanou volbu. Potvrďte stisknutím
OK.
16 Chcete-li před odesláním zadat počet stránek
dokumentu, stiskněte POČET STRAN. Pomocí
virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte počet
stránek. Potvrďte stisknutím OK.
17 Chcete-li aktivovat / inaktivovat volbu
vícenásobného snímání, stiskněte VÍCENÁS.
SNÍMÁNÍ. Volbou ANO funkci aktivujte, nebo
volbou NE ji inaktivujte (viz Správné použití volby
vícenásobného snímání [ 18]). Potvrďte
stisknutím OK.
. Potvrďte stisknutím OK.
9 Chcete-li upravit název přílohy, stiskněte NÁZEV
SOUBORU. Pomocí virtuální klávesnice zadejte
název souboru (nejvýše 20 znaků). V případě
Formát
Popis
odešlete dokument.
Poznámka
Pokud používáte deskový skener, můžete
snímat více než jednu stránku. Položte na
skener další stránku a zvolte DALŠÍ. Po
nasnímání všech stránek zvolte ODESLAT.
.
Poznámka
Práva uživatele
Poznámka
Poznačte si zadané heslo, musí se
shodovat každé písmeno i velikost písmen.
Budete je muset odeslat příjemcům Při
otvírání dokumentu bude požadováno
heslo.
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
12 Chcete-li změnit rozlišení, stiskněte KVALITA.
Z dostupných možností zvolte rozlišení, které bude
nejlépe odpovídat vašim dokumentům, a potvrďte
stisknutím OK.
Dokument je snímán a e-mailová zpráva je uložena.
E-mail je v závislosti na konfiguraci stroje odeslán místní
sítí nebo při příštím plánovaném připojení k internetu.
Chcete-li provést internetové spojení a odeslat / přijmout
e-maily, stiskněte NABÍDKA, poté zvolte
INTERNET> POŠTA/TELEFON.
- 62 -
10 - Snímání a odesílání dokumentů
bizhub 43
Odesílání dokumentů můžete monitorovat pomocí fronty
pro odeslání (viz část Monitorování odesílání dokumentů
[ 67]).
Poznámka
Pokud jste zvolili FTP adresu z adresáře,
budou nastavení UŽIVATEL SÍTĚ, SÍt'OVÉ
HESLO a SÍt'OVÁ CESTA automaticky
dokončena pomocí stávajících údajů.
Snímání do FTP
Funkce snímání do FTP umožňuje snímat dokument ve
formátu JPEG, PDF nebo Secure PDF a umístit jej na
FTP server například kvůli archivaci.
Pro připojení k FTP serveru musíte znát jméno uživatele
FTP a heslo.
Při odesílání souborů se stroj připojí k FTP serveru
pomocí vytvořených nastavení pro připojení.
Snímání a umístění dokumentu na server FTP:
5 Chcete-li přejít k parametrů a měnit je, stiskněte
OSTATNÍ PARAMETRY
6 Stiskněte UŽIVATEL SÍTĚ. Zadejte jméno
uživatele FTP (nejvýše 80 znaků). V případě
chybného zadání smažte znak tlačítkem
.
Potvrďte stisknutím OK.
7 Stiskněte SÍt'OVÉ HESLO. Zadejte heslo FTP.
Potvrďte stisknutím OK.
8 Chcete-li zadat cílovou složku na FTP serveru,
stiskněte SÍt'OVÁ CESTA. Zadejte cílovou složku
pro soubor (například: název serveru/John) a
potvrďte stisknutím OK.
Zrušení operace
Poznámka
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
.
> Pokud není zadána žádná složka, budou soubory
uloženy na FTP serveru v kořenovém adresáři.
1 Vložte dokument, který chcete snímat (viz část
Vkládání originálních dokumentů [ 17]).
2 Stiskněte tlačítko SCAN.
3 Zvolte SNÍMÁNÍ DO FTP.
4 Pomocí virtuální klávesnice zadejte adresu FTP
serveru, nebo ji zvolte následovně.
Volba FTP
adresy...
uložená jako
kontakt v adresáři
9 Chcete-li upravit název přílohy, stiskněte NÁZEV
SOUBORU. Pomocí virtuální klávesnice zadejte
název souboru (nejvýše 20 znaků). V případě
chybného zadání smažte znak tlačítkem
.
Potvrďte stisknutím OK.
10 Chcete-li upravit formát přílohy, stiskněte FORM.
DOKUMENTU. Zvolte formát z dostupné nabídky a
potvrďte stisknutím OK.
potom...
V datovém poli Adresář
stiskněte
a:
ƒ Z položek adresáře zvolte
požadovaný kontakt nebo
seznam kontaktů. Pomocí
šipek nahoru a dolů
zobrazíte všechny položky
adresáře.
NEBO
ƒ Pomocí virtuální
klávesnice zadejte prvních
několik písmen jména
adresáta a přidávejte další
písmena, dokud se
nezobrazí požadovaný
příjemce.
NEBO
ƒ Pomocí virtuální
klávesnice nebo číselnice
zadávejte číslice zkrácené
volby, dokud se nezobrazí
požadovaný příjemce.
Formát
Popis
OBRAZ
Soubor je odeslán ve formátu:
ƒ TIFF (černobílý dokument)
ƒ JPEG (barevný dokument)
PDF
Soubor je odeslán ve formátu
PDF (černobílý nebo barevný
dokument).
ZABEZPEČE
NÉ PDF
Soubor je odeslán ve formátu
PDF (černobíle nebo barevně) a
je chráněn heslem, které si sami
nastavíte.
11 Pokud jste zvolili formát ZABEZPEČENÉ PDF,
stiskněte HESLO. Pomocí virtuální klávesnice
zadejte heslo (nejvýše 20 znaků). V případě
chybného zadání smažte znak tlačítkem
Potvrďte stisknutím OK.
.
Poznámka
Poznačte si zadané heslo, musí se
shodovat každé písmeno i velikost písmen.
Budete je muset odeslat příjemcům Při
otvírání dokumentu bude požadováno
heslo.
Poznámka
S touto funkcí nelze provést odeslání více
příjemcům.
- 63 -
10 - Snímání a odesílání dokumentů
bizhub 43
12 Chcete-li změnit rozlišení, stiskněte KVALITA.
Z dostupných možností zvolte rozlišení, které bude
nejlépe odpovídat vašim dokumentům, a potvrďte
stisknutím OK.
Rozlišení
Popis
SVĚTLÁ
Nízké rozlišení.
TEXT
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text.
TEXT
A OBRAZ
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text a barevné
obrázky.
FOTO
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující barevné obrázky,
fotografie.
13 Chcete-li snímat dokument barevně, stiskněte
BARVA. Vyberte ze seznamu požadovanou volbu.
Potvrďte stisknutím OK.
14 Chcete-li změnit kontrast, stiskněte KONTRAST.
Z dostupných možností vyberte nejvhodnější
kontrast pro svůj dokument. Potvrďte stisknutím
OK.
15 Pokud používáte skener s automatickým
podavačem a máte oboustranný dokument,
aktivujte / inaktivujte stisknutím OBOUSTRANNÝ
oboustranné snímání dokumentu. Vyberte ze
seznamu požadovanou volbu. Potvrďte stisknutím
OK.
16 Chcete-li před odesláním zadat počet stránek
dokumentu, stiskněte POČET STRAN. Pomocí
virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte počet
stránek. Potvrďte stisknutím OK.
17 Chcete-li aktivovat / inaktivovat volbu
vícenásobného snímání, stiskněte VÍCENÁS.
SNÍMÁNÍ. Volbou ANO funkci aktivujte, nebo
volbou NE ji inaktivujte (viz Správné použití volby
vícenásobného snímání [ 18]). Potvrďte
stisknutím OK.
18 Stisknutím
[ 67]).
Snímání do SMB
Funkce snímání do SMB umožňuje snímat dokument ve
formátu JPEG, PDF nebo Secure PDF a umístit jej přímo
do sdíleného adresáře v počítači připojeném k místní síti,
například ve vašem PC.
Pro připojení k cílovému PC musíte znát název PC,
úplnou složku k cílové složce (sdílená adresa), uživatele
SMB a heslo.
Adresa SMB má následující formát:
• \\PCJohn\SharedFolder[\JohnFiles] kde "PCJohn" je
název cílového PC
• \\134.2.279.85\SharedFolder[\JohnFiles] kde
"134.2.279.85" je IP adresa cílového PC
Při odesílání souborů se stroj připojí k cílovému PC
pomocí vytvořených nastavení pro připojení.
Snímání dokumentu a jeho umístění do sdílené složky v
PC pomocí místní sítě:
Zrušení operace
odešlete dokument.
Poznámka
Pokud používáte deskový skener, můžete
snímat více než jednu stránku. Položte na
skener další stránku a zvolte DALŠÍ. Po
nasnímání všech stránek zvolte ODESLAT.
Práva uživatele
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Dokument je snímán a uložen. Při příštím připojení k
místní síti bude umístěn na FTP server.
Odesílání dokumentů můžete monitorovat pomocí fronty
pro odeslání (viz část Monitorování odesílání dokumentů
- 64 -
Poznámka
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
.
1 Vložte dokument, který chcete snímat (viz část
Vkládání originálních dokumentů [ 17]).
2 Stiskněte tlačítko SCAN.
3 Zvolte SNÍMÁNÍ DO SMB.
4 Pomocí virtuální klávesnice zadejte SMB adresu,
nebo ji zvolte následovně.
Volba SMB
adresy...
uložená jako
kontakt v adresáři
potom...
V datovém poli Adresář
stiskněte
a:
ƒ Z položek adresáře zvolte
požadovaný kontakt nebo
seznam kontaktů. Pomocí
šipek nahoru a dolů
zobrazíte všechny položky
adresáře.
NEBO
ƒ Pomocí virtuální
klávesnice zadejte prvních
několik písmen jména
adresáta a přidávejte další
písmena, dokud se
nezobrazí požadovaný
příjemce.
NEBO
ƒ Pomocí virtuální
klávesnice nebo číselnice
zadávejte číslice zkrácené
volby, dokud se nezobrazí
požadovaný příjemce.
10 - Snímání a odesílání dokumentů
bizhub 43
Poznámka
Poznámka
S touto funkcí nelze provést odeslání více
příjemcům.
Poznačte si zadané heslo, musí se
shodovat každé písmeno i velikost písmen.
Budete je muset odeslat příjemcům Při
otvírání dokumentu bude požadováno
heslo.
Poznámka
12 Chcete-li změnit rozlišení, stiskněte KVALITA.
Z dostupných možností zvolte rozlišení, které bude
nejlépe odpovídat vašim dokumentům, a potvrďte
stisknutím OK.
Pokud jste zvolili SMB adresu z adresáře,
budou nastavení UŽIVATEL SÍTĚ, SÍŤOVÉ
HESLO a SÍŤOVÁ CESTA automaticky
dokončena pomocí stávajících údajů.
5 Chcete-li přejít k parametrů a měnit je, stiskněte
OSTATNÍ PARAMETRY
6 Stiskněte UŽIVATEL SÍTĚ. Zadejte jméno
uživatele SMB (nejvýše 80 znaků). V případě
Rozlišení
chybného zadání smažte znak tlačítkem
.
Potvrďte stisknutím OK.
7 Stiskněte SÍt'OVÉ HESLO. Zadejte heslo SMB.
Potvrďte stisknutím OK.
8 Chcete-li zadat cílovou složku ve sdílené složce v
cílovém PC, stiskněte SÍŤOVÁ CESTA. Zadejte
cílovou složku pro soubor a potvrďte stisknutím
OK.
> Pokud není zadána žádná složka, budou soubory
uloženy v kořenovém adresáři ve sdílené složce
na cílovém PC.
9 Chcete-li upravit název přílohy, stiskněte NÁZEV
SOUBORU. Pomocí virtuální klávesnice zadejte
název souboru (nejvýše 20 znaků). V případě
chybného zadání smažte znak tlačítkem
.
Potvrďte stisknutím OK.
10 Chcete-li upravit formát přílohy, stiskněte FORM.
DOKUMENTU. Zvolte formát z dostupné nabídky a
potvrďte stisknutím OK.
Formát
Popis
OBRAZ
Soubor je odeslán ve formátu:
ƒ TIFF (černobílý dokument)
ƒ JPEG (barevný dokument)
PDF
Soubor je odeslán ve formátu
PDF (černobílý nebo barevný
dokument).
ZABEZPEČE
NÉ PDF
Soubor je odeslán ve formátu
PDF (černobíle nebo barevně) a
je chráněn heslem, které si sami
nastavíte.
SVĚTLÁ
Nízké rozlišení.
TEXT
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text.
TEXT
A OBRAZ
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text a barevné
obrázky.
FOTO
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující barevné obrázky,
fotografie.
13 Chcete-li snímat dokument barevně, stiskněte
BARVA. Vyberte ze seznamu požadovanou volbu.
Potvrďte stisknutím OK.
14 Chcete-li změnit kontrast, stiskněte KONTRAST.
Z dostupných možností vyberte nejvhodnější
kontrast pro svůj dokument. Potvrďte stisknutím
OK.
15 Pokud používáte skener s automatickým
podavačem a máte oboustranný dokument,
aktivujte / inaktivujte stisknutím OBOUSTRANNÝ
oboustranné snímání dokumentu. Vyberte ze
seznamu požadovanou volbu. Potvrďte stisknutím
OK.
16 Chcete-li před odesláním zadat počet stránek
dokumentu, stiskněte POČET STRAN. Pomocí
virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte počet
stránek. Potvrďte stisknutím OK.
17 Chcete-li aktivovat / inaktivovat volbu
vícenásobného snímání, stiskněte VÍCENÁS.
SNÍMÁNÍ. Volbou ANO funkci aktivujte, nebo
volbou NE ji inaktivujte (viz Správné použití volby
vícenásobného snímání [ 18]). Potvrďte
stisknutím OK.
18 Stisknutím
odešlete dokument.
Poznámka
11 Pokud jste zvolili formát ZABEZPEČENÉ PDF,
stiskněte HESLO. Pomocí virtuální klávesnice
zadejte heslo (nejvýše 20 znaků). V případě
chybného zadání smažte znak tlačítkem
Potvrďte stisknutím OK.
Popis
Pokud používáte deskový skener, můžete
snímat více než jednu stránku. Položte na
skener další stránku a zvolte DALŠÍ. Po
nasnímání všech stránek zvolte ODESLAT.
.
- 65 -
10 - Snímání a odesílání dokumentů
bizhub 43
Práva uživatele
Zrušení operace
Poznámka
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
.
1 Vložte dokument, který chcete snímat (viz část
Vkládání originálních dokumentů [ 17]).
2 Stiskněte tlačítko SCAN.
3 Zvolte SNÍMAT DO ARCHIVU.
4 Chcete-li upravit jméno uživatele, stiskněte
UŽIVATEL. Pomocí virtuální klávesnice zadejte
požadované jméno (nejvýše 80 znaků, výchozí
jméno je VEŘEJNÁ). Potvrďte stisknutím OK.
5 Chcete-li změnit rozlišení, stiskněte KVALITA.
Z dostupných možností zvolte rozlišení, které bude
nejlépe odpovídat vašim dokumentům, a potvrďte
stisknutím OK.
Dokument je snímán a uložen. Během příštího připojení k
místní síti bude umístěn do sdílené složky v cílovém PC.
Odesílání dokumentů můžete monitorovat pomocí fronty
pro odeslání (viz část Monitorování odesílání dokumentů
[ 67]).
Snímání do PC
Funkce snímání do PC umožňuje snímat dokument a
pomocí softwaru správy dokumentu v KONICA MINOLTA
bizhub 43 jej uložit přímo do počítače.
Blíže o instalaci a konfiguraci softwaru KONICA
MINOLTA bizhub 43 viz část Funkce PC [ 74].
Snímání dokumentu a jeho otevření přímo v počítači
registrovaném ve stroji:
Rozlišení
Zrušení operace
Poznámka
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
.
1 Vložte dokument, který chcete snímat (viz část
Vkládání originálních dokumentů [ 17]).
2 Stiskněte tlačítko SCAN.
3 Zvolte SNÍMÁNÍ DO PC.
4 Pokud je ve stroji registrován více než jeden
počítač, zobrazí se na panelu seznam dostupných
počítačů. Proveďte požadovaný počítač a potvrďte
jej stisknutím OK.
5 Stisknutím
SVĚTLÁ
Nízké rozlišení.
TEXT
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text.
TEXT
A OBRAZ
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text a barevné
obrázky.
FOTO
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující barevné obrázky,
fotografie.
6 Chcete-li snímat dokument barevně, stiskněte
BARVA. Vyberte ze seznamu požadovanou volbu.
Potvrďte stisknutím OK.
7 Chcete-li změnit kontrast, stiskněte KONTRAST.
Z dostupných možností vyberte nejvhodnější
kontrast pro svůj dokument. Potvrďte stisknutím
OK.
8 Pokud používáte skener s automatickým
podavačem a máte oboustranný dokument,
aktivujte / inaktivujte stisknutím OBOUSTRANNÝ
oboustranné snímání dokumentu. Vyberte ze
seznamu požadovanou volbu. Potvrďte stisknutím
OK.
9 Chcete-li před odesláním zadat počet stránek
dokumentu, stiskněte POČET STRAN. Pomocí
virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte počet
stránek. Potvrďte stisknutím OK.
10 Chcete-li aktivovat / inaktivovat volbu
vícenásobného snímání, stiskněte VÍCENÁS.
SNÍMÁNÍ. Volbou ANO funkci aktivujte, nebo
volbou NE ji inaktivujte (viz Správné použití volby
vícenásobného snímání [ 18]). Potvrďte
stisknutím OK.
odešlete dokument.
Práva uživatele
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Dokument je pomocí nastavení snímání provedeného ve
správci periferie, spojeném se softwarem KONICA
MINOLTA bizhub 43, snímán a uložen ve zvoleném
počítači.
Snímání do archivu
Funkce snímání do archivu umožňuje snímat dokument
a odeslat jej k archivaci na faxový server.
Pro použití této funkce musí být aktivována funkce
faxového serveru a musí být konfigurována na stroji (viz
Konfigurace faxového serveru (volitelně) [ 30]).
Snímání a archivace dokumentu přímo na faxovém
serveru:
Popis
11 Stisknutím
Práva uživatele
- 66 -
odešlete dokument.
10 - Snímání a odesílání dokumentů
bizhub 43
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Dokument je snímán a uložen. Během příštího připojení k
místní síti bude odeslán na faxový server za účelem
archivace.
Odesílání dokumentů můžete monitorovat pomocí fronty
pro odeslání (viz část Monitorování odesílání dokumentů
[ 67]).
Zastavení probíhajícího přenosu
.
> Zobrazí se hlášení požadující potvrzení zrušení.
E-maily jsou automaticky přijímány prostřednictvím
místní sítě nebo při každém připojení k internetu, pokud
je tento způsob konfigurován na stroji.
Poznámka
Chcete-li provést internetové spojení a
odeslat / přijmout e-maily, stiskněte
NABÍDKA, poté zvolte
INTERNET> POŠTA/TELEFON.
Stroj systematicky tiskne přijaté e-maily.
Některé e-maily a formáty příloh nelze tímto strojem
zpracovat. Budou vytištěny s označením prvků, které
nebylo možné zpracovat. Stále budete mít možnost do
nich nahlížet pomocí poštovního klienta.
Stroj může zpracovat následující formáty:
Prvek
Zpracovaný formát
Tělo zprávy
TXT
Příloha
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
TXT
TIFF
JPEG
PDF
Nastavení přizpůsobení tisku přijatých e-mailů jsou
popsána v části Nastavení tisku pro přijaté faxy [ 28].
Monitorování odesílání dokumentů
2 Stisknutím OK potvrďte zrušení probíhajícího
přenosu.
U více příjemců můžete odstranit ostatní příjemce z fronty
pro přenos (viz Odstranění dokumentu čekajícího na
přenos [ 68]).
Pokud je stroj nastaven, aby tisk zprávu o přenosu (viz
část Zpráva o přenosu [ 37]), vytiskne se s uvedením,
že byly komunikace zastavena na pokyn uživatele.
Příjem e-mailů
Zpracovaný formát
Fronta pro odeslání obsahuje požadavky:
• aktuálně odesílané,
• čekající na přenos (zařazené za jiné požadavky, nebo
čekající na další pokus o odeslání),
• odložené,
• odmítnuté (zastavené nebo při dosažení maximálního
počtu pokusů).
Přístup k frontě pro odeslání
1 Stiskněte MENU.
2 Stiskněte FRONTA ODESÍLÁNÍ.
Abyste mohli rozpoznat jednotlivé přenosy, přiřazuje
fronta pro odeslání určitý typ různým režimům snímání
pro přenos:
Probíhající odesílání lze bez ohledu na typ přenosu
zastavit, průběh se však bude lišit podle toho, jestli má
přenos jednoho nebo více příjemců.
• U přenosu jednomu příjemci je dokument odstraněn.
• U přenosů více příjemcům bude z fronty pro přenos
odstraněn pouze příjemce, kterému je dokument
odesílán v okamžiku zastavení přenosu.
Zastavení probíhajícího přenosu:
1 Stiskněte
Prvek
Typ...
určuje přenosy...
POŠTA nebo ƒ Snímání do pošty
SÍŤ
ƒ Snímání do archivu
SOUBOR
nebo SÍŤ
ƒ Snímání do FTP
ƒ Snímání do SMB
Fronta pro odeslání umožňuje:
• Vydat požadavek na odeslání (v pohotovosti nebo
odmítnuté)
• Upravit příjemce pro požadavek na odeslání
(v pohotovosti)
• Upravit cílovou složku pro požadavek na přenos
• Odstranit požadavek na přenos (v pohotovosti nebo
odmítnuté)
• Vytisknout dokument při požadavku na odeslání
Vynucení požadavku na přenos
Chcete-li vynutit odeslání nebo opakované odeslání
dokumentu, který čeká v pohotovosti, nebo byl odmítnut:
1 Stiskněte ODESLAT.
> Dokumenty odeslané e-mailem nebo pro
archivaci jsou označeny jako POŠTA nebo SÍŤ,
dokumenty odeslané na FTP nebo SMB adresy
jsou označeny jako SOUBOR nebo SÍŤ.
2 Zvolte požadovaný požadavek na přenos a
stiskněte OK.
Váš požadavek na přenos dostane přednost.
- 67 -
10 - Snímání a odesílání dokumentů
bizhub 43
bizhub 43
10 - Snímání a odesílání dokumentů
Úprava požadavku na přenos
Úprava požadavku na přenos z fronty pro odeslání:
1 Stiskněte ZOBRAZIT/UPRAVIT.
> Dokumenty odeslané e-mailem nebo pro
archivaci jsou označeny jako POŠTA nebo SÍŤ,
dokumenty odeslané na FTP nebo SMB adresy
jsou označeny jako SOUBOR nebo SÍŤ.
2 Zvolte požadovaný požadavek na přenos a
stiskněte OK.
> Zobrazí se přenosové možnosti pro zvolený
požadavek.
3 Proveďte požadované úpravy a potvrďte je
stisknutím OK.
Odstranění dokumentu čekajícího na
přenos
Odstranění požadavku na přenos z fronty pro odeslání a
zrušení přenosu:
Poznámka
Odstranění požadavku na odeslání je
nevratné.
1 Stiskněte ODSTRANIT.
> Dokumenty odeslané e-mailem nebo pro
archivaci jsou označeny jako POŠTA nebo SÍŤ,
dokumenty odeslané na FTP nebo SMB adresy
jsou označeny jako SOUBOR nebo SÍŤ.
2 Zvolte požadovaný požadavek na přenos a
stiskněte OK.
Zvolený požadavek na přenos zmizí z fronty pro odeslání.
Tisk dokumentu čekajícího na přenos
Tisk dokumentu čekajícího na přenos:
1 Stiskněte TISKNOUT.
2 Zvolte požadovaný požadavek na přenos a
stiskněte OK.
- 68 -
Adresář
Vytvoření kontaktu
Adresář můžete vytvořit vytvořením kontaktů a seznamů
kontaktů. Můžete vytvořit 500 kontaktů, které lze seskupit
do 32 seznamů kontaktů.
Pro každý kontakt nebo seznam kontaktů můžete vytvořit,
prohlížet, upravovat nebo odstranit informační obsah.
Můžete také vytisknout adresář.
Pokud jste instalovali PC sadu, můžete také spravovat
adresář z počítače. Blíže viz Funkce PC [ 74].
Nakonec můžete uložit a v případě potřeby vyvolat
adresář pomocí importních a exportních funkcí.
Vytvoření kontaktu:
Zrušení operace
Poznámka
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
.
1
2
3
4
Vytvoření a správa kontaktů
zadání smažte znak tlačítkem
. Potvrďte
stisknutím OK.
5 Chcete-li upravit číslo přiřazené kontaktu, stiskněte
RYCHLÁ VOLBA. Pomocí virtuální klávesnice
nebo číselnice zadejte požadované číslo (od 1 do
500). Potvrďte stisknutím OK.
6 Chcete-li změnit rozlišení, stiskněte KVALITA.
Z dostupných možností zvolte rozlišení, které bude
nejlépe odpovídat vašim dokumentům, a potvrďte
stisknutím OK.
Vlastnosti kontaktu
V závislosti na dostupných podrobnostech kontaktů osob,
se kterými komunikujte, můžete vytvořit kontakty pro
odesílání faxů, dokumentů pomocí e-mailu, na FTP
adresu nebo SMB adresu.
Kontakt musí obsahovat následující údaje:
Vlastnost
Stiskněte tlačítko MENU.
Zvolte ADRESÁŘ > KONTAKTY > VYTVOŘIT.
Stiskněte NÁZEV.
Pomocí virtuální klávesnice zadejte jméno
kontaktu (nejvýše 16 znaků). V případě chybného
Popis
Rozlišení
Popis
Název
Název se používá pro
identifikaci osoby.
Jméno musí být jedinečné.
SVĚTLÁ
Nízké rozlišení.
TEXT
Rychlá volba
Číslo přiřazené kontaktu,
umožňující provést jeho
rychlou volbu.
Číslo musí být jedinečné.
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text.
TEXT
A OBRAZ
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující text a barevné
obrázky.
FOTO
Rozlišení vhodné pro dokumenty
obsahující barevné obrázky,
fotografie.
Podrobnosti
kontaktu
Alespoň jedna z následujících
podrobností kontaktu:
ƒ Číslo faxu
a / nebo
ƒ Sít'ová adresa pro výběr
z následujících možností:
– e-mailovou adresu
– Adresa FTP
– Adresa SMB
Poznámka: kontakt může mít
jen jednu sít'ovou adresu
(e-mail nebo FTP nebo SMB).
7 Chcete-li snímat dokument barevně, stiskněte
BARVA. Zvolte v seznamu požadovanou možnost
a potvrďte stisknutím OK.
Nyní můžete zadat podrobnosti kontaktu s alespoň
jedním z následujících údajů:
• Číslo faxu
a / nebo
•
Sít'ová adresa pro výběr z následujících možností:
–
e-mailovou adresu
–
Adresa FTP
–
Adresa SMB
Přiřazení faxového čísla
1 Stiskněte ČÍSLO FAXU.
2 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte
příslušné číslo faxu (nejvýše 30 znaků). Potvrďte
stisknutím OK.
- 69 -
11 - Adresář
bizhub 43
3 Stiskněte SÍŤOVÉ HESLO. Zadejte heslo SMB.
Potvrďte stisknutím OK.
4 Stiskněte FORM. DOKUMENTU. Zvolte formát pro
dokumenty odeslané příjemci: PDF nebo OBRAZ.
Potvrďte stisknutím OK.
Poznámka
Pokud je stroj připojen k telefonní ústředně
(PABX), může být zapotřebí vložit odchozí
předvolbu následovanou tónovou
prodlevou. Tato operace není zapotřebí,
pokud bylo již na stroji naprogramováno
místní předčíslí (viz Místní předčíslí [ 26]).
Chcete-li za tón volby vložit prodlevu,
zadejte pomocí virtuální klávesnice "/"
(lomítko).
Upravení kontaktu
Úprava kontaktu:
Zrušení operace
Poznámka
3 Pokud chcete pro kontakt vyvolat nastavení
rychlosti odchozího faxu, stiskněte RYCHLOST.
Vyberte z nabízených hodnot požadovanou
rychlost přenosu (v bitech/s) a potvrďte ji
stisknutím OK.
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte ADRESÁŘ > KONTAKTY > UPRAVIT.
3 Z místní nabídky vyberte kontakt, který chcete
upravit. Pomocí virtuální klávesnice můžete také
přímo zadat jméno kontaktu. Volbu potvrďte
stisknutím OK.
Poznámka
Pro komunikaci po kvalitní telefonní lince
bez odrazů je doporučena maximání
rychlost.
Pro komunikaci po nekvalitní telefonní lince
může být zapotřebí snížit komunikační
rychlost.
> Zobrazí se vlastnosti kontaktu.
Přiřazení e-mailové adresy
1 Stiskněte EMAIL/FTP/SMB ADR. Pomocí virtuální
klávesnice zadejte e-mailovou adresu příjemce.
V případě chybného zadání smažte znak tlačítkem
. Potvrďte stisknutím OK.
2 Stiskněte FORM. DOKUMENTU. Zvolte formát pro
dokumenty odeslané příjemci: PDF nebo OBRAZ.
Potvrďte stisknutím OK.
Přiřazení FTP adresy
1 Stiskněte EMAIL/FTP/SMB ADR. Pomocí virtuální
klávesnice nebo číselnice zadejte FTP adresu
kontaktu (například: 134.1.22.9). V případě
chybného zadání smažte znak tlačítkem
.
Potvrďte stisknutím OK.
2 Stiskněte UŽIVATEL SÍTĚ. Zadejte jméno
uživatele FTP (například John). Potvrďte
stisknutím OK.
3 Stiskněte SÍt'OVÉ HESLO. Zadejte heslo FTP.
Potvrďte stisknutím OK.
4 Stiskněte FORM. DOKUMENTU. Zvolte formát pro
dokumenty odeslané příjemci: PDF nebo OBRAZ.
Potvrďte stisknutím OK.
Přiřazení SMB adresy
1 Stiskněte EMAIL/FTP/SMB ADR. Pomocí virtuální
klávesnice nebo číselnice zadejte SMB adresu
kontaktu (například:
\\PCJohn\SdilenaSlozka[\JohnovySoubory] nebo
\\134.2.279.85\SdilenaSlozka[\JohnovySoubory]).
Délka SMB adresy je omezena na 80 znaků.
V případě chybného zadání smažte znak tlačítkem
. Potvrďte stisknutím OK.
2 Stiskněte UŽIVATEL SÍTĚ. Zadejte jméno
uživatele SMB (například John). Potvrďte
stisknutím OK.
4 Změňte požadované vlastnosti a jednotlivé úpravy
potvrďte stisknutím OK.
5 Po dokončení úprav opust'te stisknutím MENU
adresář.
Odstranění kontaktu
Odstranění kontaktu z adresáře:
Poznámka
Odstranění je nevratné.
Když je kontakt odstraněn z adresáře, je
automaticky odstraněn ze všech seznamů,
do kterých byl zahrnut.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte ADRESÁŘ > KONTAKTY > ODSTRANIT.
3 Z místní nabídky vyberte kontakt, který chcete
odstranit. Pomocí virtuální klávesnice můžete také
přímo zadat jméno kontaktu. Volbu potvrďte
stisknutím OK.
> Objeví se zobrazení na potvrzení.
4 Odstranění potvrďte stisknutím OK.
> Kontakt je odstraněn z adresáře. Stisknutím MENU
opust'te adresář.
Vytváření a správa seznamu kontaktů
Vlastnosti seznamu kontaktů
Pro odesílání faxů a odesílání dokumentů e-mailem
můžete vytvořit seznamy kontaktů.
Seznam kontaktů obsahuje kontakty, které již existují
v adresáři.
Seznam kontaktů má následující vlastnosti:
- 70 -
11 - Adresář
bizhub 43
Vlastnost
Tlačítko
Popis
Název
Odebrat zvolený kontakt ze
seznamu.
Jméno se používá pro identifikaci
seznamu kontaktů.
Jméno musí být jedinečné.
Odebrat všechny kontakty ze
seznamu.
Rychlá volba Číslo přiřazené seznamu
kontaktů, umožňující provést jeho
rychlou volbu.
Číslo musí být jedinečné.
Obsah
8 Po naplnění seznamu stiskněte na potvrzení OK.
> Seznam kontaktů je vytvořen. Stisknutím MENU
opust'te adresář.
Všechny kontakty v seznamu.
Seznam může obsahovat korespondenty s faxovým
číslem a / nebo sít'ovou adresou (e-mail, FTP nebo SMB
adresa).
Stroj ignoruje kontakty v seznamu, které nemají potřebné
podrobnosti při odesílání faxu (kontakty bez faxového
čísla) nebo e-mailu (kontakty bez e-mailové adresy).
Stejný korespondent může být zahrnut do několika
seznamů kontaktů. Nelze však zahrnout seznam
kontaktů do jiného seznamu kontaktů.
Úprava seznamu kontaktů
Úprava seznamu kontaktů:
Zrušení operace
Poznámka
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte ADRESÁŘ > SEZNAMY > UPRAVIT.
3 Z místní nabídky vyberte seznam kontaktů, který
chcete upravit. Pomocí virtuální klávesnice můžete
také přímo zadat název seznamu. Volbu potvrďte
stisknutím OK.
Vytvoření seznamu kontaktů
Vytvoření seznamu kontaktů:
Zrušení operace
Poznámka
> Na panelu se zobrazí vlastnosti seznamu
kontaktů.
Operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím
.
1
2
3
4
4 Změňte požadované vlastnosti a jednotlivé úpravy
potvrďte stisknutím OK.
5 Po dokončení úprav opust'te stisknutím MENU
adresář.
Stiskněte tlačítko MENU.
Zvolte ADRESÁŘ > SEZNAMY > VYTVOŘIT.
Stiskněte NÁZEV.
Pomocí virtuální klávesnice zadejte název
seznamu (nejvýše 16 znaků). V případě chybného
Odstranění seznamu kontaktů
zadání smažte znak tlačítkem
. Potvrďte
stisknutím OK.
5 Chcete-li upravit číslo přiřazené seznamu,
stiskněte RYCHLÁ VOLBA. Pomocí virtuální
klávesnice nebo číselnice zadejte požadované
číslo (od 1 do 1000). Potvrďte stisknutím OK.
6 Chcete-li zvolit kontakty obsažené v seznamu,
stiskněte KONTAKTY.
Odstranění seznamu kontaktů z adresáře:
Poznámka
Odstranění je nevratné.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte ADRESÁŘ > SEZNAMY > ODSTRANIT.
3 Z místní nabídky vyberte seznam kontaktů, který
chcete odstranit. Pomocí virtuální klávesnice
můžete také přímo zadat název seznamu. Volbu
potvrďte stisknutím OK.
> Zobrazí se okno pro výběr kontaktu.
> Na levé straně se nachází stávající kontakty.
> Na pravé straně se nachází kontakty vybrané do
seznamu.
7 Pomocí šipek nahoru a dolů zobrazujte všechny
dostupné kontakty. Kontakty v levé části zobrazení
vybírejte pomocí tlačítek:
Tlačítko
Činnost
> Objeví se zobrazení na potvrzení.
4 Odstranění potvrďte stisknutím OK.
> Seznam kontaktů je odstraněn z adresáře. Stisknutím
MENU opust'te adresář.
Činnost
Přidat všechny kontakty do
seznamu.
Přidat zvolený kontakt do seznamu.
- 71 -
11 - Adresář
bizhub 43
Tisk adresáře
Import adresáře
Můžete vytisknout všechny položky uložené v adresáři,
zahrnující všechny stávající kontakty a seznamy
kontaktů.
Tisk adresáře:
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte ADRESÁŘ > TISK.
Tato funkce je dostupná jen z integrovaného webu.
> Vytiskne se obsah adresáře, uspořádaný
v abecedním pořadí. Stisknutím MENU opust'te
adresář.
Práva uživatele
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Můžete importovat pouze adresáře, které byly
exportovány z tohoto stroje.
Import adresáře:
Přístup ke kontaktům na serveru
LDAP
Poznámka
Při importu adresáře se zcela odstraní
stávající adresář.
Když je aktivována funkce LDAP a je konfigurována na
stroji, můžete odesílat dokumenty kontaktům uvedeným
v adresáři serveru LDAP.
Při odesílání dokumentu umožňuje ve výchozím
nastavení zobrazení pro zadávání příjemců přístup
k položkám v adresáři a k funkci BIS.
Když je aktivována funkce LDAP, jsou kontakty na
serveru LDAP přímo přístupné z adresáře ve stroji.
Export / import adresáře
Funkce pro export a import adresáře jsou obzvláště
užitečné, pokud si přejete vytvořit záložní kopii adresáře,
obnovit obsah adresáře po nechtěně provedených
změnách, nebo nastavit v několika strojích stejný
adresář.
Export adresáře
1 Jděte na integrovaný web (viz Vzdálená
konfigurace [ 21]).
2 Zvolte kartu ADRESÁŘ.
3 Zvolte nabídku TRANSFER PC.
4 Zvolte IMPORT.
> Otevře se okno pro volbu souboru.
5 Zvolte soubor pro import a volbu potvrďte.
> Adresář je importován do stroje.
Obnovení adresáře (volitelná
adresářová karta)
Tato funkce slouží k importu adresáře z předchozích
generací stroje.
Poznámka
Tato funkce je dostupná jen z integrovaného webu.
Práva uživatele
Tato funkce je určena pouze pro techniky.
Poznámka
Přístup k funkcím závisí na právech
uživatele. Správce stroje vám sdělí, jaká
uživatelská práva jsou vám přidělena.
Export adresáře stroje:
1 Jděte na integrovaný web (viz Vzdálená
konfigurace [ 21]).
2 Zvolte kartu ADRESÁŘ.
3 Zvolte nabídku TRANSFER PC.
4 Zvolte EXPORT.
Import je založen na použití adresářových karet, na
kterých byl uložen obsah předchozí generace adresáře.
V závislosti na počtu položek může být obsah adresáře
uložen i na několika adresářových kartách. V takovém
případě musíte vkládat adresářové karty v takovém
pořadí, v jakém byly uloženy (od první po poslední).
Import obsahu adresáře uloženého na adresářové kartě:
Poznámka
Při importu adresáře se zcela odstraní
stávající adresář.
> Otevře se okno pro uložení souboru.
5 Zadejte název souboru, cílový adresář a zadání
potvrďte.
1 Vložte první adresářovou kartu do čtečky čipových
karet stroje.
> Adresář je exportován.
> Stroj analyzuje obsah adresářové karty.
- 72 -
11 - Adresář
bizhub 43
2 Pokud je zapotřebí několik adresářových karet,
zobrazí se hlášení požadující vložení další karty.
Vložte další adresářovou kartu.
> Když je analyzován celý adresář, stroj zobrazí
hlášení potvrzující obnovení.
3 Stisknutím OK potvrďte obnovení předchozí
generace adresáře ve stroji.
Doporučujeme zkontrolovat položky adresáře a opravit
podrobnosti kontaktů, které mohly být během obnovení
změněny (například: chybějící faxové číslo změněno a 0).
- 73 -
11 - Adresář
bizhub 43
Funkce PC
Instalace softwaru
Úvod
Software KONICA MINOLTA bizhub 43 umožňuje připojit
osobní počítač ke kompatibilnímu multifunkčnímu stroji.
Z prostředí PC můžete:
• spravovat multifunkční stroj a podle potřeb jej
konfigurovat;
• tisknout na multifunkčním stroji dokumenty
z obvyklých aplikací;
• snímat dokumenty barevně, ve stupních šedi nebo
černobíle a upravovat je na svém PC;
• převádět je na text pomocí aplikace optického
rozpoznávání písma (OCR).
Tato část popisuje následující instalační postupy:
• úplnou instalaci softwaru KONICA MINOLTA bizhub
43;
• instalaci pouze ovladačů pomocí softwaru KONICA
MINOLTA bizhub 43;
• pouze instalace ovladačů.
Úplná instalace softwaru
Úplná instalace kopíruje software potřebný pro spuštění
soupravy KONICA MINOLTA bizhub 43 na pevném disku,
tj.:
• KONICA MINOLTA bizhub 43 (software správy stroje,
ovladače tiskárny, skeneru atd.);
• Adobe Acrobat Reader;
• PaperPort.
Požadovaná konfigurace
Poznámka
Osobní počítač musí splňovat následující požadavky:
Podporované operační systémy:
• Windows 2000 s aktualizací alespoň Service Pack 4;
• Windows XP x86 (Home a Pro) s aktualizací alespoň
Service Pack 2;
• pouze pro ovladač tiskárny: Windows Server 2003 x86
s aktualizací alespoň Service Pack 2;
• pouze pro ovladač tiskárny: Windows Server 2008;
• Windows Vista;
• Windows 7;
• pouze pro ovladač tiskárny: Mac OS 10.3 až 10.5;
• pouze pro ovladač tiskárny: Red Hat Enterprise Linux
(verze 4), Debian GNU/Linux verze 3.1 a 4.0, SuSE
Linux Enterprise Server (verze 10).
Poznámka
Pokyny k instalaci naleznete na CD-ROM
Mac/Linux.
Procesor:
• 800 MHz pro Windows 2000;
• 1 GHz pro Windows XP x86 (Home a Pro);
• 1 GHz pro Windows Vista;
• 1 GHz pro Windows 7.
Jednotka CD-ROM.
Port USB nebo volný port místní sítě (LAN).
600 MB volného místa na disku pro instalaci.
Pamět' RAM:
• nejméně 256 MB pro Windows 2000;
• nejméně 512 MB pro Windows XP x86 (Home a Pro);
• 2 GB pro Windows Vista;
• 2 GB pro Windows 7.
Je možné, že již máte některou z verzí
softwaru, který se nachází na instalačním
disku CD-ROM. V takové případě použijte
vlastní instalaci, zvolte konkrétní software,
který chcete instalovat na pevný disk
počítače a volbu potvrďte.
Zapněte PC. Přihlaste se jako správce.
1 Vysuňte přihrádku jednotky CD-ROM, vložte
instalační disk CD-ROM a přihrádku zasuňte.
2 Automaticky se spustí instalace (automatické
spuštění). Pokud se instalace nespustí
automaticky, klepněte v kořenovém adresáři na
CD-ROM dvakrát na setup.exe.
3 Objeví se zobrazení s názvem KONICA MINOLTA
bizhub 43. V tomto zobrazení můžete instalovat
nebo odinstalovat software, naleznete zde návody
k použití a můžete procházet obsah CD-ROM.
4 Klepněte na Install products.
5 Objeví se zobrazení pro instalaci výrobku.
Klepněte na All products.
6 Objeví se úvodní zobrazení. Klepnutím na Další
spust'te instalaci sady KONICA MINOLTA bizhub
43 na svém PC.
7 Před pokračováním v instalaci si musíte nejprve
přečíst a odsouhlasit předloženou licenční
smlouvu.
8 Klepněte na Další.
9 Nyní můžete spustit vlastní instalaci. Klepněte na
Install.
10 Objeví se zobrazení s indikací průběhu instalace.
11 Pokud bude třeba, proveďte po instalaci restart PC,
aby se provedla aktualizace systémových souborů.
Nyní je sada KONICA MINOLTA bizhub 43 instalována
na vašem PC.
- 74 -
12 - Funkce PC
bizhub 43
Nyní je sada KONICA MINOLTA bizhub 43 instalována
na vašem PC.
Nyní můžete připojit multifunkční stroj.
Chcete-li připojit multifunkční stroj k PC prostřednictvím
místní sítě, přečtěte si část Přidání periferie připojené
k síti [ 77].
Poznámka
Pokud máte instalován firewall, budete
dotázáni, zda si přejete oprávnit aplikaci
MFServices k přístupu na sít'. Klepnutím na
Ano nebo Authorize (v závislosti na
konkrétním firewallu) povolte
MFService.exe vstup na sít'.
Některé firewally vyyžadují také nastavení
portu. Zkontrolujte otevření portů upf 137 a
tcp 26.
Poznámka: Windows XP s aktualizací
Service Pack 2 a novější a Windows Vista a
Windows 7 mají instalovaný výchozí
firewall.
Ruční instalace ovladačů
Ovladače tiskárny a skeneru můžete instalovat ručně bez
spuštění konfiguračního softwaru.
Poznámka
Pokud se rozhodnete instalovat ovladače
ručně, nebudou dostupné některé rozšířené
funkce. Chcete-li mít možnost plně využívat
všechny funkce softwaru KONICA
MINOLTA bizhub 43, proveďte úplnou
instalaci (viz Úplná instalace softwaru
[ 74]).
Nyní můžete připojit multifunkční stroj.
Chcete-li připojit multifunkční stroj k PC prostřednictvím
místní sítě, přečtěte si část Přidání periferie připojené
k síti [ 77].
Z nabídky Start > Všechny programy > KONICA
MINOLTA > bizhub 43 > Řídící jednotka nebo na
pracovní ploše klepnutím na ikonu Řídící jednotka
můžete spustit software pro správu multifunkčního stroje.
Poznámka
Instalace ovladačů pomocí softwaru
Companion Suite Pro
Tento instalační režim je možný pouze
v systémech Windows 2000, XP, Vista a 7.
Zapněte PC. Přihlaste se jako správce.
1 Vysuňte přihrádku jednotky CD-ROM, vložte
instalační disk CD-ROM a přihrádku zasuňte.
2 Automaticky se spustí instalace (automatické
spuštění). Pokud se instalace nespustí
automaticky, klepněte v kořenovém adresáři na
CD-ROM dvakrát na setup.exe.
3 Objeví se zobrazení s názvem KONICA MINOLTA
bizhub 43. V tomto zobrazení můžete instalovat
nebo odinstalovat software, naleznete zde návody
k použití a můžete procházet obsah CD-ROM.
4 Klepněte na Install products.
5 Objeví se zobrazení pro instalaci výrobku.
Klepněte na Customized.
6 Klepněte na KONICA MINOLTA bizhub 43.
7 Objeví se úvodní zobrazení. Klepnutím na Další
spust'te instalaci sady KONICA MINOLTA bizhub
43 na svém PC.
8 Před pokračováním v instalaci si musíte nejprve
přečíst a odsouhlasit předloženou licenční
smlouvu.
9 Klepněte na Další.
10 V seznamu zvolte Instalace ovladačů a klepněte
na Další.
11 Zvolte pro instalaci cílovou složku a klepněte na
Další.
12 Nyní můžete spustit vlastní instalaci. Klepněte na
Install.
13 V zobrazení je indikován průběh instalace.
14 Klepnutím na OK dokončete instalaci.
Pokud bude třeba, proveďte po instalaci restart PC, aby
se provedla aktualizace systémových souborů.
Ovladače tiskárny a skeneru LAN (místní sít')
Tiskárny LAN (místní sít') lze přidávat bez instalace
softwaru Companion Suite Pro.
Z okna Tiskárny (Start > Ovládací panely > Tiskárny a
faxy nebo Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk
> Tiskárna, v závislosti na operačním systému) zvolte
"Přidat tiskárnu" a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud potřebujete ovladače, vložte instalační CD-ROM.
Budou automaticky detekovány ovladače.
Aktualizace ovladačů
Na webu www.konicaminolta.eu můžete zjistit, jestli jsou
pro váš stroj k dispozici aktualizace ovladače a stáhnout
si příslušný soubor do PC.
Instalace ovladače PostScriptové tiskárny
Pokud si přejete instalovat v multifunkčním stroji
PostScriptový tiskový ovladač:
1 Navštivte web Adobe (http://www.adobe.com/
support/downloads/
product.jsp?product=44&platform=Windows) a
stáhněte si vhodný univerzální ovladač.
2 Spust'te na počítači instalační soubor a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
3 Když budete požádáni o soubor PPD, vložte do
mechaniky instalační CD-ROM Companion Suite
Pro. Soubor PPD se nachází ve složce Drivers/
PPD.
PostScriptová tiskárna je standardně označena Laser
HFFv2 PS.
- 75 -
12 - Funkce PC
bizhub 43
Monitorování závad stroje
Companion Monitor
Instalovaný software obsahuje dvě aplikace pro správu
závad stroje, Companion Director a Companion
Monitor, které umožňují:
• kontrolovat, jestli je multifunkční stroj správně připojen
k PC;
• v grafické podobě monitorovat činnosti multifunkčního
stroje;
• monitorovat z PC stav spotřebního materiálu stroje;
• rychlý přístup k aplikacím pro úpravu obrazů.
Chcete-li spravovat multifunkční stroj, spust'te aplikaci
Companion Director klepnutím na ikonu na pracovní
ploše nebo z nabídky Start > Všechny programy >
KONICA MINOLTA > bizhub 43 > Companion Director.
Chcete-li zkontrolovat, jestli je v pořádku propojení mezi
PC a multifunkčním strojem, spust'te aplikaci
Companion Monitor klepnutím na ikonu na pracovní
ploše nebo z nabídky Start > Všechny programy >
KONICA MINOLTA > bizhub 43 > Companion Monitor.
Companion Director
Toto grafické rozhraní vám umožňuje spouštět nástroje a
software správy multifunkčního stroje.
Grafické znázornění
Spust'te aplikaci klepnutím na ikonu Companion
Director na pracovní ploše, nebo z nabídky Start >
Všechny programy > KONICA MINOLTA > bizhub 43 >
Companion Director.
Grafické znázornění
Spust'te aplikaci klepnutím na ikonu Companion
Monitor na pracovní ploše, nebo z nabídky Start >
Všechny programy > KONICA MINOLTA > bizhub 43 >
Companion Monitor.
Z tohoto zobrazení můžete monitorovat informace nebo
konfigurovat multifunkční stroj z karet
• Volba zařízení: Zobrazuje seznam periferií
spravovaných z PC.
• Spotřební materiál: Zobrazuje stav spotřebního
materiálu.
• Odkazy: Zobrazuje odkazy na parametry stroje a
adresář.
Správa periferií
Tato karta zobrazuje seznam periferií spravovaných
z PC.
Přidávání zařízení připojených přes USB
Přesvědčte se, jestli je multifunkční stroj vypnutý.
Propojení mezi PC vyžaduje stíněný kabel USB 2.0,
nepřesahující délkou 3 m.
Poznámka
Aby mohla být provedena tato operace,
musí být instalován software KONICA
MINOLTA bizhub 43.
Aktivace nástrojů a aplikací
Grafické rozhraní KONICA MINOLTA bizhub 43
umožňuje spustit následující nástroje a software:
• přístup k Nápovědě v této příručce;
• spouštět software PaperPort (Doc Manager).
Chcete-li spustit nástroj nebo software v sadě KONICA
MINOLTA bizhub 43, umístěte na něj kurzor a klepněte
levým tlačítkem myši.
1 Připojte kabel USB do konektorů USB.
2 Zapněte multifunkční stroj. PC rozpozná zařízení a
automaticky instaluje ovladače.
3 Po dokončení instalace se objeví hlášení o
správném nainstalování ovladačů
> Nyní můžete multifunkční stroj používat k tisku nebo
snímání dokumentů.
- 76 -
12 - Funkce PC
bizhub 43
Přidání periferie připojené k síti
4 Zvolte multifunkční stroj a klepněte na Next
(Další).
5 Chcete-li nastavit multifunkční stroj jako výchozí
tiskárnu, klepněte na Ano a poté na Další.
Multifunkční stroj můžete připojit k síti.
Poznámka
Aby mohla být provedena tato operace,
musí být instalován software KONICA
MINOLTA bizhub 43.
1 Spust'te aplikaci klepnutím na ikonu Companion
Monitor na pracovní ploše, nebo z nabídky Start >
Všechny programy > KONICA MINOLTA >
bizhub 43 > Companion Monitor.
2 Klepněte na znaménko + nebo Přidat.
6 V následujícím okně se objeví seznam různých
vlastností instalované tiskárny. Klepněte na Další.
3 Objeví se seznam periferií rozpoznaných v síti.
Seznam lze aktualizovat klepnutím na Obnovit.
7 Objeví se okno s informací o úspěšném provedení
instalace. Klepněte na Dokončit.
8 Zadejte název pro váš PC a klepněte na OK.
Multifunkční stroj bude tento název používat
k identifikaci vašeho počítače.
9 Klepněte na OK.
Poznámka
Detekované periferie se objeví
s následujícími údaji:
- název NetBios (hardwarový identifikátor)
nebo IP adresa (sít'ový identifikátor).
- Název sítě (nastaveno uživatelem).
Nastavení názvu periferie v místní síti viz
část Nastavení místní sítě [ 32].
10 Objeví se okno s informací o úspěšném provedení
instalace. Klepněte na OK.
Poznámka
Automaticky jsou rozpoznány a zobrazeny
pouze periferie, které se nachází ve stejné
podsíti, jako PC.
- 77 -
12 - Funkce PC
bizhub 43
Volba aktuální periferie
2 Z místní nabídky vyberte požadovaný režim
snímání.
Lze připojit vždy pouze jednu periferii.
Aktuální periferii můžete zvolit klepnutím na příslušný
přepínač.
3 Z místní nabídky vyberte požadované rozlišení
snímání.
4 Z místní nabídky vyberte požadovaný výstupní
formát snímání.
Stav připojení
Stav propojení mezi aktuální periferií a PC je indikován
barevným označením.
Následující tabulka ukazuje možné stavy propojení:
BARVA
STAV
Žlutý
Probíhající připojování.
Zelená
Propojení je vytvořeno.
Červená
PC se nemůže k periferii připojit.
Zkontrolujte propojení mezi
periferií a PC.
Volitelné
Popis
příslušenství
PaperPort
TIFF
Když je provedeno z periferie
snímání do PC, je dokument
převeden do formátu TIFF a
uložen ve složce Scan to.
PaperPort
PDF
Když je provedeno z periferie
snímání do PC, je dokument
převeden do formátu PDF a
uložen ve složce Scan to.
Odeslat PDF
e-mailem
Když je provedeno z periferie
snímání do PC, otevře se
poštovní aplikace a snímaný
dokument je připojen jako příloha
k nové zprávě.
Důležité: pro použití této volby
musí být na PC konfigurován
poštovní klient.
Parametry periferie
1 Vyberte periferii klepnutím na příslušný řádek
v seznamu a klepnutím na Vlastnosti proveďte
konfiguraci nastavení snímání pro použití této
periferie s funkcí Scan to (snímání do).
5 Zaškrtnutím příslušného políčka zvolte
požadovaný Duplexní režim.
6 Nová nastavení potvrďte klepnutím na OK.
Odstranění periferie
1 Vyberte ze seznamu periferii a klepněte na
znamínko - nebo na Odebrat.
2 Klepnutím na Ano potvrďte odstranění periferie.
Chcete-li odstranění zrušit, klepněte na Ne.
- 78 -
12 - Funkce PC
bizhub 43
Periferie zmizí ze seznamu.
Můžete také provést zrušení registrace PC na
multifunkčním stroji (viz část Zrušení registrace PC
[ 37]).
Zobrazení stavu spotřebního materiálu
Na kartě Spotřební materiál jsou k dispozici následující
údaje:
• aktuální stav spotřebního materiálu;
• počet vytištěných listů;
• počet snímaných stránek;
• počet odeslaných a přijatých stránek.
•
•
pomocí funkce Scan to (aplikace je dostupná z okna
Companion Director nebo tlačítkem stroje SCAN);
nebo přímo ze standardní kompatibilní aplikace.
Analýza pomocí funkce Scan to
Spust'te aplikaci klepnutím na ikonu Companion
Director na pracovní ploše, nebo z nabídky Start >
Všechny programy > KONICA MINOLTA > bizhub 43 >
Companion Director.
1 Klepněte na ikonu Scan to nebo stiskněte na stroji
tlačítko SCAN.
2 Pokud stisknete na stroji tlačítko SCAN, budete
poté muset zvolit Načíst do PC.
Odkazy
Poznámka
Karta Odkazy vám z integrovaného webového rozhraní
periferie umožňuje přístup k různým konfiguračním
nástrojům.
Pokud je ve stroji registrován více než jeden
počítač, zobrazí se na panelu seznam
dostupných počítačů. Proveďte
požadovaný počítač a potvrďte jej
stisknutím OK.
Dostupné počítače jsou označeny názvem
PC, který jste zadali při přidávání periferií
(viz Správa periferií [ 76]).
3 Zobrazí se průběh aktuálního snímání.
Odkaz Nastavení otvírá stránku určenou k nastavení
periferie (podrobný popis dostupných nastavení viz část
Konfigurace stroje a služeb [ 21]).
Odkaz Stav otvírá stránku určenou k zobrazení stavu
periferie, které umožňuje kontrolovat stav jeho aktivity.
Odkaz Adresář otvírá stránku s adresářem periferie,
která umožňuje prohlížet a spravovat veškeré kontaktní
informace uložené v periferii.
4 Po skončení snímání se v okně PaperPort objeví
snímaný obraz.
Funkce Companion Suite Pro
Analýza dokumentu
Dokument lze analyzovat dvěma způsoby:
- 79 -
12 - Funkce PC
bizhub 43
2 Přetáhněte obraz snímaného dokumentu na ikonu
Poznámka
Poznámkového bloku
.
Pokud nemáte software PaperPort na PC
instalován, objeví se snímaný obraz ve
formátu TIFF na pracovní ploše vašeho
počítače.
Snímání dokumentu z PaperPort:
1 Klepněte na Soubor > Skenovat.
2 Zvolte skener: s automatickým podavačem nebo
deskový.
3 V okně Poznámkový blok se objeví snímaný text.
Poznámka
Blíže o použití tohoto softwaru viz online
nápověda k tomuto výrobku.
TISK
3 Rozšířené možnosti snímání si můžete přizpůsobit
klepnutím na odkaz Adjust the quality of the
scanned picture.
Při instalaci softwaru KONICA MINOLTA bizhub 43 se na
PC automaticky instaluje ovladač tiskárny KONICA
MINOLTA bizhub 43 PCL6.
Tisk na multifunkčním stroji
Postup tisku dokumentu z PC na multifunkčním stroji je
stejný jako při tisku dokumentu z Windows.
1 V aktuálně otevřené aplikaci použijte příkaz Tisk
v nabídce Soubor.
2 Zvolte tiskárnu KONICA MINOLTA bizhub 43
PCL6.
Blíže o tiskových volbách viz část Tisk dokumentů.
4 Upravte požadovaná nastavení a klepněte na OK.
5 Klepněte na Skenovat a můžete na obrazovce
sledovat průběh snímání.
Optické rozpoznávání písma (OCR)
Volitelná funkce optického rozpoznávání písma
umožňuje vytvořit z papírového dokumentu nebo
obrazového souboru dokument, který lze upravovat
v kancelářských programech.
Rozpoznávání písma lze použít jen na tištěný text, jako
jsou výstupy z tiskáren a sazba textů.
1 Po snímání dokumentu v pracovním poli PaperPort
jej můžete převést na upravitelný text.
Faxové komunikace
Faxové komunikace umožňují:
• odesílat dokumenty faxem, ze skenerů stroje,
z pevného disku nebo obrazovky PC;
• přijímat faxy;
• monitorovat pomocí různých služeb: k odeslání,
doručené, odeslané, protokol odeslaných a protokol
přijatých.
Natavením lze změnit způsob, jakým stroj přistupuje ke
komunikacím. Změnou těchto nastavení si můžete
přizpůsobit faxové komunikace svým potřebám. Blíže viz
část Nastavení faxu [ 83].
- 80 -
12 - Funkce PC
bizhub 43
bizhub 43
Představení okna Fax
2
3
4
5
6
12 - Funkce PC
1
2 Klepněte na Nový a poté na FAX.
7
9
3 V zóně Zdroje zvolte Skener, pokud je dokument
v papírové podobě, nebo Pamět', pokud je
dokumentem počítačový soubor na pevném disku
vašeho počítače (soubor musí být formátu TIFF
nebo FAX).
4 Chcete-li odeslat fax některému kontaktu, zadejte
8
Označení
Činnost
1
Vytvořit nový fax.
2
Odstranit fax z jedné ze složek
správy faxů. Vyjma složek Deník
odeslaných a Deník přijatých, u
kterých tento příkaz odstraní celý
deník.
3
Tisknout fax z jedné ze složek správy
faxů.
4
Zobrazení faxu v prohlížeči.
5
Přístup do adresáře.
6
Zastavit odesílání faxu (aktivní jen
pro odeslání).
7
Zobrazí všechny faxy, které se
nachází ve zvolené složce správce
faxů.
8
Náhled faxů.
9
Složky správce faxů.
jeho číslo v poli Příjemci a klepněte na , nebo
zvolte kontakt (nebo skupinu) z některého
z adresářů v poli Adresáře a klepněte na
.
> Opakujte tuto operaci, kolikrát bude třeba
(pomocí tlačítka
odstraníte kontakt ze
seznamu kontaktů).
5 Pokud je třeba, nastavte pokročilé volby (odložený
přenos a rozlišení) na kartě Rozšířené volby.
Odeslání faxu
Odeslání faxu z pevného disku nebo ze stroje
1 Klepněte na ikonu
Director.
v okně Companion
6 Chcete-li připojit obálku,zvolte záložku Titulní
stránka a zaškrtněte políčko S titulní stránkou.
V místní nabídce zvolte obálku, kterou chcete
připojit, nebo vytvořte novou. Blíže viz Obálka
[ 84].
7 Klepnutím na OK odešlete fax všem kontaktům
v seznamu vašich kontaktů.
Pokud si budete přát, můžete nahlédnout do požadavků
na odeslání.
- 81 -
Odeslání faxu z aplikace
Příjem faxu
Tato metoda umožňuje přímo bez předchozího vytištění
odeslat dokument vytvořený pomocí kancelářské
aplikace.
1 V kancelářské aplikaci zvolte Soubor > Tisk.
2 Zvolte tiskárnu KONICA MINOLTA bizhub 43
FAX a klepněte na OK.
Okna Companion FAX Manager a Companion
Director používají k oznámení přijímání faxu různá
> Otevře se okno faxu.
hlášení. Ikona
se objeví v dolní části okna
Companion FAX Manager a na hlavním panelu se
objeví ikona .
Faxy můžete automaticky vytisknout ihned po jejich
přijetí. Chcete-li tuto možnost používat, musíte provést
patřičná nastavení. Viz část Nastavení faxu [ 83].
Monitorování faxových komunikací
3 Chcete-li odeslat fax některému kontaktu, zadejte
jeho číslo v poli Příjemci a klepněte na , nebo
zvolte kontakt (nebo skupinu) z některého z
adresářů v poli Adresáře a klepněte na
.
> Opakujte tuto operaci, kolikrát bude třeba
(pomocí tlačítka
odstraníte kontakt ze
seznamu kontaktů).
4 Pokud je třeba, nastavte pokročilé volby (odložený
přenos a rozlišení) na kartě Rozšířené volby.
5 Chcete-li připojit obálku,zvolte záložku Titulní
stránka a zaškrtněte políčko S titulní stránkou.
V místní nabídce zvolte obálku, kterou chcete
připojit, nebo vytvořte novou. Blíže viz Obálka
[ 84].
6 Klepnutím na OK odešlete fax všem kontaktům v
seznamu vašich kontaktů.
Pokud si budete přát, můžete nahlédnout do požadavků
na odeslání.
Faxové komunikace můžete monitorovat prostřednictvím:
• složky k odeslání;
• složky doručené;
• paměti přenosu (odeslané položky);
• deníku odeslaných;
• deníku přijatých.
Tyto služby vám umožňují přesně monitorovat
komunikace stroje, odeslané i přijaté.
Deníky odeslaných a přijatých se automaticky vytisknou,
jakmile jejich obsah naplní stránku. Po automatickém
vytištění vytvoří stroj nový deník.
K odeslání
Složka faxů k odeslání obsahuje:
• aktuálně odesílané požadavky;
• požadavky na odložený přenos;
• požadavky, u kterých bylo provedeno několik pokusů
k odeslání a čekají na další;
• odmítnuté požadavky (nezdařené přenosy).
Odmítnuté požadavky jsou vypsány na konci, aby je bylo
možno znovu odeslat nebo odstranit.
Požadavky jsou uvedeny v pořadí, v jakém byly
obsluhovány.
- 82 -
12 - Funkce PC
bizhub 43
Pamět' odeslaných
Popis karty Deníky a hlášení
Pamět' odeslaných umožňuje uložit všechny odeslané
faxy.
Pamět' odeslaných obsahuje následující informace:
• příjemce faxu;
• datum vytvoření faxu;
• datum odeslání faxu;
• velikost faxu.
Deník odeslaných
Deník odeslaných ukládá historii všech faxových
komunikací (úspěšných nebo odmítnutých) provedených
strojem. Deník se automaticky vytiskne, jakmile jeho
obsah naplní stránku.
Poznámka
Volitelné
příslušenství
Tlačítko Odstranit lze použít k odstranění
celého deníku, a nejen vybraných zpráv.
Deník obsahuje následující údaje:
• příjemce faxu;
• datum odeslání faxu;
• stav faxu (odeslaný, odmítnutý atd.).
Deník přijatých
Deník přijatých ukládá historii všech faxů přijatých
strojem. Deník se automaticky vytiskne, jakmile jeho
obsah naplní stránku.
Poznámka
Tlačítko Odstranit lze použít k odstranění
celého deníku, a nejen vybraných zpráv.
Deník přijatých obsahuje následující údaje:
• odesilatel faxu;
• datum přijetí faxu;
• typ příjmu (do stroje nebo do PC);
• stav faxu.
Popis
Automatický tisk
přijatého
dokumentu
Fax je po přijetí automaticky
vytištěn.
Tisk hlášení o
příjmu
Pro každý přijatý fax je
vytištěno hlášení o příjmu.
Automatický tisk
deníku příjmů
Deník se automaticky
vytiskne, jakmile jeho obsah
naplní stránku.
Automatický tisk
odeslaného
dokumentu
Fax je po odeslání
automaticky vytištěn.
Tisk hlášení o
odeslaných
Po každém odeslání faxu je
vytištěno hlášení o odeslání.
Tisk deníku
odeslaných
Deník se automaticky
vytiskne, jakmile jeho obsah
naplní stránku.
Popis karty Parametry faxu
Nastavení faxu
Přístup k nastavení faxu
1 Klepněte na ikonu
v okně Companion
Director.
2 Zvolte Nástroje > Možnosti > Fax.
3 Upravte požadované nastavení podle popisu pod
nastavením a potvrďte klepnutím na OK.
- 83 -
12 - Funkce PC
bizhub 43
Volitelné
příslušenství
Popis
Přenosová
rychlost
Výchozí rychlost odesílání
faxů.
Číslo linky
Číslo telefonní linky, ke které
je stroj připojen.
Předvolba
Tato předvolba se automaticky
vkládá před číslo před
odesláním faxu touto linkou.
Typ vitáčení
Musí být nastaveno podle typu
telefonní ústředny, ke které je
stroj připojen.
ECM
Opravuje chyby komunikace
způsobené rušením linky. Tato
možnost zaručuje
neporušenost přijatých
dokumentů. Na špatných
linkách však mohou být delší
komunikační časy.
Počet pokusů
Počet pokusů stroje o
odeslání, ke kterým dojde
v případě neúspěšného
přenosu.
Interval mezi
pokusy
Doba mezi dvěma pokusy o
odeslání.
Vytváření šablony titulní stránky probíhá ve dvou krocích:
• První krok: Vytvořte obrázek pozadí s požadovanými
logy a informacemi.
• Druhý krok: Přidejte pole, která chcete na titulní
stránce zobrazit: číslo faxu, poznámku, předmět atd.
Jak bylo již uvedeno výše, budou tato pole vyplněna
faxovou aplikací při odesílání faxu.
Vytvoření obrázku pozadí
V prvním kroku existují dva způsoby vytvoření obrázku
pozadí.
Můžete:
• Možnost (A): Vytvořit obrázek pozadí v jiné aplikaci
(jako je Word, Excel atd.);
nebo
• Možnost (B): Snímat list papíru, obsahující
formátování titulní stránky.
Podrobnosti k možnostem A a B:
Možnost (A):
1 Spust'te aplikaci, pomocí které chcete upravit
pozadí (Word, Excel atd.).
2 Vytvořte si obrázek pozadí a vytiskněte jej jako
dokument pomocí tiskárny KONICA MINOLTA
bizhub 43 FAX.
> Otevře se dialogové okno Odeslat FAX:
Titulní stránka
Titulní stránka je součástí faxového dokumentu a je
automaticky generovaná strojem, obsahuje informace o
odesilateli, příjemci, datum a čas odeslání, poznámky atd.
Tuto stránku lze odeslat samostatně nebo jako první
stránku faxu, vždy však v rámci téže komunikace jako fax.
Dokument lze odeslat s titulní stránkou z multifunkčního
stroje nebo z pevného disku. V druhém případě lze část
informací na titulní stránce zadat uživatelem při
požadavku na odeslání. Před odesláním dokumentu
s titulní stránkou musí být vytvořena její šablona. Jakmile
je však titulní stránka vytvořena, lze používat šablonu
titulní stránky pro všechny odesílané dokumenty.
Tento stroj umožňuje vytvořit a přizpůsobit si své potřebě
několik šablon titulní stránky, mezi kterými lze při
přenosech volit.
Vytvoření šablony titulní stránky
Při vytváření šablony titulní stránky vznikne šablona, jejíž
pole (číslo faxu, poznámka, předmět atd.) budou
automaticky vyplněna faxovou aplikací na základě údajů
pro jednotlivé příjemce faxu.
- 84 -
3 Přidejte příjemce do seznamu příjemců. Klepněte
na kartu Rozšířené volby a zvolte rozlišení Vyšší
rozlišení, jak je vidět níže:
12 - Funkce PC
bizhub 43
4 Klepnutím na
1 Spust'te Companion FAX Manager, zvolte Nový
> Fax, klepněte na kartu Titulní stránka a klepněte
na S titulní stránkou.
2 Klepněte na tlačítko Nový. Zobrazí se Vytvoření
titulní stránky.
3 Na nástrojové liště klepněte na Otevřít, přepněte
filtr na *.fax a přejděte do složky C:\Program
Files\KONICA MINOLTA bizhub
43\Documents\FAX\Temporary obsahující
v prvním kroku vytvořený obrázek pozadí.
4 Na nástrojové liště klepněte na tlačítko Pole.
Otevře se okno, ve kterém můžete na obrázek
pozadí přidávat pole.
5 Klepnutím na Uložit uložte šablonu titulní stránky a
zavřete toto okno.
6 Otevře se okno Nový fax. Nyní můžete dle potřeby
zvolit šablonu titulní stránky. Dvojím klepnutím na
náhled v pravém dolním rohu se otevře další okno,
zobrazí se náhled titulní stránky s poli vyplněnými
kontaktními údaji o příjemci.
uložte obrázek pozadí.
> Obrázek pozadí je vytvořen ve složce C:\Program
Files\KONICA MINOLTA bizhub
43\Documents\FAX\Temporary a má souborovou
příponu .fax.
Možnost (B):
1 Spust'te Companion FAX Manager, zvolte Nový
> Fax a vyberte skener jako zdroj, jak je vidět níže:
Vytvoření titulní stránky
2 Přidejte příjemce do seznamu příjemců. Klepněte
na kartu Rozšířené volby a zvolte rozlišení Vyšší
rozlišení, jak je vidět níže:
Poznámka
Před odesláním faxu s titulní stránkou musí
být vytvořena její šablona.
1 Na kartě Titulní stránka klepněte na Nová.
2 V nabídce Soubor zvolte vámi vytvořenou šablonu
titulní stránky.
> Otevře se okno s vámi vytvořenou šablonou titulní
stránky:
3 Klepnutím na
uložte obrázek pozadí.
> Obrázek pozadí je vytvořen ve složce C:\Program
Files\KONICA MINOLTA bizhub
43\Documents\FAX\Temporary a má souborovou
příponu .fax.
At' již použijete způsob A nebo B, bude souborová
přípona obrázku vytvořeného v C:\Program
Files\KONICA MINOLTA bizhub
43\Documents\FAX\Temporary .fax.
Nyní můžete pokračovat k druhému kroku, jak je níže
uvedeno.
Přidávání informačních polí
Nyní je v C:\Program Files\KONICA MINOLTA bizhub
43\Documents\FAX\Temporary vytvořen obrázek pozadí
a můžete přidat požadovaná pole na obrázek pozadí:
Postupujte takto:
- 85 -
12 - Funkce PC
bizhub 43
3 Klepnutím
zobrazte dostupná pole.
Volitelné
příslušenství
Popis
Name of the
cover page
Název stránky zvolený jako
výchozí nebo vámi zvolený
název stránky pro použití.
Odesilatel
Můžete zadat údaje o
odesilateli.
Příjemce
Můžete zadat údaje o příjemci.
Pokud se v některém z polí
objeví výraz Auto, bude pole
při odeslání aktualizováno,
pokud je příjemce v adresáři.
Poznámka
Jedná se okno se základní
funkcí textového editoru, které
umožňuje zadat text, který se
bude nacházet na titulní
stránce.
Template preview Náhled určený k prohlížení
odesílané titulní stránky.
Odinstalace softwaru
4 Přidání pole:
- Označením dostupných polí vyberte ta, která
chcete vložit. Ukazatel myši se změní na razítko.
- Klepněte do místa na šabloně, kam si přejete pole
vložit.
- Pole můžete podle potřeby přesouvat nebo
zvětšovat.
Poznámka
Upravte velikost rámečků polí tak, aby bylo
písmo čitelné.
5 Po vložení polí titulní stránku uložte.
Tuto titulní stránku lze poté volit na kartě Titulní stránka
v okně přenosu faxu.
Popis karty Titulní stránka
Tato část popisuje následující postupy:
• úplnou odinstalaci softwaru KONICA MINOLTA
bizhub 43,
• pouze instalaci ovladačů.
Úplná odinstalace softwaru
Zapněte PC. Přihlaste se jako správce.
Spust'te odinstalační program z nabídky Start >
Všechny programy > KONICA MINOLTA > bizhub 43 >
Odinstalovat.
1 Objeví se okno na potvrzení. Klepnutím na Ano
pokračujte v odinstalaci programu KONICA
MINOLTA bizhub 43.
2 Bude spuštěn odinstalační program. Odinstalaci
můžete zrušit klepnutím na Storno.
3 Klepněte na OK.
4 Po dokončení této operace budete muset
restartovat systém. Klepněte na Ano.
Odinstalace ovladačů
Zapněte PC. Přihlaste se jako správce.
V závislosti na použité odinstalační metodě zvolte
vyberte vhodný režim odinstalace:
• Pokud jste instalovali ovladače pomocí softwaru
KONICA MINOLTA bizhub 43, přečtěte si část
Odinstalace ovladačů pomocí softwaru Companion
Suite Pro [ 87].
• Pokud jste instalovali ovladače ručně, přečtěte si část
Ruční odinstalace ovladačů [ 87].
- 86 -
12 - Funkce PC
bizhub 43
Odinstalace ovladačů pomocí softwaru
Companion Suite Pro
Spust'te odinstalační program z nabídky Start > Všechny
programy > KONICA MINOLTA > bizhub 43 >
Odinstalovat.
Poznámka
Ovladače bizhub 43 můžete odinstalovat
také pomocí funkce Windows Přidat nebo
odebrat programy, kterou naleznete
v ovládacích panelech.
1 Objeví se okno na potvrzení. Klepnutím na Ano
pokračujte v odinstalaci ovladačů bizhub 43.
2 Bude spuštěn odinstalační program. Odinstalaci
můžete zrušit klepnutím na Storno.
Ruční odinstalace ovladačů
Musí být odebrány následující ovladače:
• ovladač tiskárny
• ovladač skeneru
Odebrání ovladače tiskárny:
1 Otevřete okno Tiskárny (Start > Zařízení a
tiskárny, dle operačním systému).
2 Najděte tiskárnu KONICA MINOLTA bizhub 43
PCL6 a klepněte na ni pravým tlačítkem myši.
3 V nabídce klepněte levým tlačítkem myši na
Odebrat zařízení.
4 Klepnutím na OK potvrďte odstranění.
5 Otevřete okno Nástroje pro správu (Start >
Ovládací panely > Systém a zabezpečení >
Nástroje pro správu, dle operačního systému).
6 V podnabídce Správa tisku zvolte podnabídku
Tiskové servery a poté podnabídku Ovladače.
7 Najděte ovladač KONICA MINOLTA bizhub 43
PCL6 a klepněte na něj pravým tlačítkem myši.
8 V nabídce klepněte levým tlačítkem myši na
Odebrat balíček ovladače.
9 Klepnutím na OK potvrďte odstranění.
Odebrání ovladače skeneru:
1 Otevřete okno Počítač (Start > Počítač, dle
operačního systému).
2 Zvolte kartu Vlastnosti systému.
3 Zvolte Správce zařízení.
4 V podnabídce Zařízení pro zpracování obrázků
najděte ovladač sít'ového skeneru bizhub 43 a
klepněte na něj pravým tlačítkem myši.
5 V nabídce klepněte levým tlačítkem myši na
Odinstalovat.
6 Objeví se okno na potvrzení.
7 Zaškrtnutím políčka zvolte odstranění.
8 Klepnutím na OK potvrďte odstranění.
- 87 -
12 - Funkce PC
bizhub 43
Údržba a závady
Čištění
Prach, nečistoty a papírový odpad na vnějším povrchu i
uvnitř stroje mohou být na překážku činnosti stroje.
Doporučujeme vám stroj pravidelně čistit.
Péče
Čištění vnějšího povrchu tiskárny
Obecné informace
Vnější povrch tiskárny čistěte měkkou utěrkou
navlhčenou v běžném jemném čisticím prostředku.
K čistění tiskárny používejte měkkou utěrku. Nikdy
nepoužívejte abrazivní látky nebo korozivní čisticí
prostředky.
Pozor
Kvůli vlastní bezpečnosti si musíte přečíst
bezpečnostní pokyny v kapitole
Bezpečnost [ 109].
Čištění vnitřku tiskárny
Je doporučeno pravidelně čistit vnitřek stroje, aby zůstal
v dobrém provozním stavu.
Při normálním provozu stroje je třeba dodržovat
následující pravidla:
Po odstranění zaseklého papíru nebo výměně zásobníku
toneru zkontrolujte před zavřením přístupové klapky
zásobníku toneru vnitřek stroje.
1 Vypněte stroj vypínačem (poloha 0) a odpojte
napájecí kabel.
2 Stiskněte tlačítko pro přístup k toneru.
VÝSTRAHA
Nejprve odpojte napájecí kabel a všechny
propojovací kabely. Dbejte, aby se do
tiskárny nedostala voda ani čisticí
prostředky, mohlo by dojít k smrtelnému
úrazu elektřinou nebo poškození tiskárny.
3 Nadzvedněte deskový skener a otevřete kladku
pro přístup k zásobníku toneru.
Pozor
Fixační jednotka je velmi horká. Když
otevřete kryt fixační jednotky, bude jednotka
chladnout ještě přibližně hodinu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Při čištění vnitřku tiskárny nebo při odstraňování
záseků dávejte pozor, abyste se nedotkli fixační
jednotky nebo jiných horkých částí.
K čistění tiskárny používejte měkkou utěrku.
Nikdy nestříkejte dovnitř tiskárny čisticí prostředek
rozprašovačem, nebot' může vniknout do větracích
otvorů a poškodit vnitřní obvody.
Při čištění stroje se vyhněte použití abrazivních látek
nebo korozivních rozpouštědel či výrobků
obsahujících rozpouštědla (alkohol a benzen).
Čištění vždy začněte nanesením čisticího prostředku
(jemný saponát) na malé místo na tiskárně a
zkontrolujte jeho účinek.
Nikdy nepoužívejte abraziva nebo hrubé utěrky
(ocelovou nebo plastovou drátěnku).
Nikdy nenechávejte zbytečně otevřený kryt skeneru.
Nikdy se nepokoušejte stroj promazávat.
Kryt skeneru zavírejte jemně a nikdy stroj nevystavujte
otřesům.
Nikdy během tisku neotvírejte přístupový kryt
k zásobníku toneru.
Nikdy se nepokoušejte stroj rozebírat.
Nikdy nepoužívejte papír, který zůstal dlouho
v zásobníku papíru.
- 88 -
13 - Údržba a závady
bizhub 43
Doporučení
• Používejte měkkou utěrku nezanechávající vlákna,
abyste dotykový panel nepoškrábali.
• Používejte pouze čisticí prostředky uvedené v tomto
článku.
• Při použití čisticího prostředku vždy naneste čisticí
prostředek na utěrku a utěrkou pak očistěte dotykový
panel.
Pokud stříknete kapalinu přímo na dotykový panel,
hrozí jeho poškození.
Seznam povolených a zakázaných čisticích
prostředků
VÝSTRAHA
Během provozu může fixační jednotka
dosáhnout velmi vysoké teploty.
Nedotýkejte se těchto míst, abyste si
nezpůsobili úraz.
Smíte používat...
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
4 Vyjměte zásobník toneru.
5 Pomocí měkké prachovky nezanechávající vlákna
očistěte vnitřek tiskárny.
Vodu
Ocet (ředěný vodou)
Isopropylalkohol
Benzen
NIKDY
NEPOUŽÍVEJTE
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Aceton
Etanol
Ethyl acid
Čpavek
Metylchlorid
1 Vypněte stroj vypínačem (poloha 0) a odpojte
napájecí kabel.
2 Očistěte dotykový panel měkkou utěrkou
nezanechávající vlákna s jedním z povolených
čisticích prostředků.
6 Vložte zásobník toneru do příslušného držáku
a zcela jej zatlačte do blokované polohy (poslední
pohyb směrem dolů).
7 Zavřete klapku pro přístup k zásobníku toneru
a sklopte deskový skener.
3 Jemně do sucha vytřete povrch měkkou suchou
utěrkou. Můžete přitom lehce přitlačit.
4 Zapojte napájecí kabel do sít'ové zásuvky a
stisknutím vypínače zapněte stroj (poloha I).
Čištění zařízení skeneru
Pokud se na kopiích objeví jedna nebo více svislých čar,
očistěte okénko skeneru.
1 Otevřete kryt plochého skeneru odklopením
dozadu do svislé polohy.
8 Zapojte napájecí kabel do sít'ové zásuvky a
stisknutím vypínače zapněte stroj (poloha I).
Čištění dotykového panelu
Aby bylo čištění dotykového panelu bezpečné, musíte
postupovat podle níže uvedených doporučení a postupů.
- 89 -
13 - Údržba a závady
bizhub 43
3 Očistěte podávací válečky papíru měkkou utěrkou
nezanechávající vlákna, navlhčenou
v isopropylalkoholu.
Válečky při čištění otáčejte ve stejném směru, jako
při normálním podávání papíru.
2 Měkkou utěrkou nezanechávající vlákna,
navlhčenou v isopropylalkoholu očistěte obě
snímací skla (A), bílé válečky (B) a bílé vložky (C).
3 Zavřete kryt plochého skeneru.
4 Udělejte nějakou kopii a zkontrolujte, jestli jsou
potíže odstraněny.
Čištění podávacích válečků papíru
Prach z papíru nebo jiné nečistoty usazené na
podávacích válečcích papíru mohou způsobit potíže při
podávání papíru.
4 Válečky vytřete do sucha měkkou utěrkou
nezanechávající vlákna.
5 Zavřete kryt automatického podavače skeneru.
6 Zapojte napájecí kabel do sít'ové zásuvky a
stisknutím vypínače zapněte stroj (poloha I).
7 Udělejte nějakou kopii a zkontrolujte, jestli jsou
potíže odstraněny.
Čištění podávacích válečků v zásobnících
papíru
V této části popsaný postup čištění podávacích válečků
papíru platí pro všechny zásobníky papíru ve stroji.
1 Vyjměte ze stroje zásobník papíru a položte jej na
plochou podložku.
Čištění podávacích válečků papíru
v automatickém podavači
Podávací válečky papíru v automatickém podavači
očistěte, pokud:
• na kopiích dokumentů vložených do automatického
podavače se objeví jedna nebo více svislých čar
(přítomnost nečistot, inkoust, lepidlo atp. na
mechanismu podávání papíru).
• informuje vás hlášení **PLEASE CLEAN THE
SCANNER FEED ROLLER AS DESCRIBED IN THE
USER MANUAL, THEN PRESS <STOP>**, že
automatický podavač již nemůže podávat listy (prach,
špína nebo nečistoty brzdí válečky). Stisknutím OK
smažte na skeneru toto hlášení.
Čištění podávacích válečků papíru v automatickém
podavači:
1 Vypněte stroj vypínačem (poloha 0) a odpojte
napájecí kabel.
2 Otevřete kryt automatického podavače skeneru.
2 Očistěte podávací válečky papíru otřením měkkou
suchou utěrkou.
Válečky při čištění otáčejte ve stejném směru, jako
při normálním podávání papíru.
3 Vrat'te zásobník papíru do stroje a zatlačte jej až
na doraz.
- 90 -
13 - Údržba a závady
bizhub 43
Výměna spotřebního materiálu
3 Nadzvedněte plochý skener a otevřete kladku pro
přístup k zásobníku toneru.
Chcete-li zjistit stav spotřebního materiálu, stiskněte
NABÍDKA a zvolte SPOTŘ.MATERIÁL > ZOBRAZENÍ
(viz Stav spotřebního materiálu [ 39]).
Po doplnění spotřebního materiálu musíte informovat
stroj o jeho charakteristikách.
K tomu je třeba, aby po instalaci nového zásobníku
toneru stroj přečetl čipovou kartu, která dodávána
v každém zásobníku toneru.
Výměna určitého spotřebního materiálu musí být
oznámena stroji v nabídce SPOTŘ.MATERIÁL >
UDEJTE NÁPLŇ.
Výměna zásobníku toneru
Stroj je vybaven systémem správy spotřebního materiálu.
Ten oznamuje, kdy se blíží konec životnosti zásobníku
toneru. Na stroji se objeví následující hlášení:
• THE TONER CARTRIDGE IS NEARLY EMPTY:
zásobník toneru dosáhl kritického stavu (v zásobníku
zbývá méně než 10 % toneru);
• THE TONER CARTRIDGE IS EMPTY - REPLACE IT:
zásobník toneru je prázdný.
Zásobník toneru můžete vyměnit v mezidobím mezi
dosažením stavu kritického množství a před tím, než
toner dojde.
4 Vyjměte použitý zásobník toneru a vložte jej do
plastikového sáčku (dodává se s tonerovou
soupravou). Likvidaci proveďte ve shodě
s platnými místními předpisy.
5 Vybalte nový zásobník toneru a jemně jej 7 až 8
krát protřepejte, aby se toner v zásobníku
rovnoměrně rozptýlil.
Důkladné protřepání zásobníku toneru zaručí, že
bude ze zásobníku vytvořen maximální možný
počet kopií.
Poznámka
Při výměně zásobníku toneru vždy použijte
dodanou čipovou kartu. Čipová karta
obsahuje údaje potřebné pro
znovunastavení úrovně toneru. Pokud
vyměníte zásobník toneru bez použití
dodané čipové katy, může systém správy
spotřebního materiálu ohlásit chybu.
6 Uchopte zásobník toneru za držadlo, položte jej na
plochý povrch a vytažením ve vodorovném směru
odstraňte kryt.
Výměna zásobníku toneru:
1 Postavte se proti stroji.
2 Stiskněte tlačítko pro přístup k toneru.
- 91 -
13 - Údržba a závady
bizhub 43
Výměna zásobníku vůně
Poznámka
Zásobník vůně vyměňte, když stroj zobrazí hlášení THE
PERFUME CARTRIDGE IS AT THE END OF ITS LIFE:
REPLACE IT.
Postup výměny spotřebního materiálu je přiložen ke
každému novému zásobníku.
Po doplnění zásobníku musíte oznámit stroji výměnu
tohoto spotřebního materiálu.
Kryt zásobníku toneru musíte odstraňovat
ve vodorovném směru, aby se uvnitř
zásobníku nezalomil.
Po odstranění krytu již se zásobníkem
netřeste. Mohlo by dojít k úniku toneru.
7 Vložte zásobník toneru do příslušného držáku
a zcela jej zatlačte do blokované polohy (poslední
pohyb směrem dolů).
Práva správce
Poznámka
Pro přístup k této funkci musíte mít práva
správce.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte SPOTŘ.MATERIÁL > UDEJTE NÁPLŇ.
3 Stiskněte PARFÉM.
> Stroj vezme na vědomí výměnu tohoto spotřebního
materiálu.
8 Zavřete klapku pro přístup k zásobníku toneru
a sklopte plochý skener.
Výměna patky podavače
Patku podavače v automatickém podavači skeneru
vyměňte, když se zobrazí hlášení THE SCANNER
FEEDER IS AT THE END OF ITS LIFE: REPLACE IT.
Po provedení výměny musíte oznámit stroji výměnu
tohoto spotřebního materiálu.
1 Otevřete kryt automatického podavače skeneru.
9 Čipovou kartu dodanou s novým zásobníkem
toneru vložte do čtečky karty.
2 Stiskněte výstupek na patce podavače a vyjměte ji
zvednutím nahoru.
10 Stroj rozpozná čipovou kartu a zobrazí hlášení
požadující potvrzení instalace nového spotřebního
materiálu. Potvrďte stisknutím ANO.
> Stroj přečte čipovou kartu. Po přečtení stroj
zobrazí hlášení požadující vyjmutí čipové karty.
11 Vyjměte čipovou kartu ze čtečky.
3 Vybalte novou patku podavače, vložte ji do držáku
a zaklapněte na místo.
4 Zavřete kryt automatického podavače skeneru.
Nyní musíte ohlásit výměnu tohoto spotřebního
materiálu:
- 92 -
13 - Údržba a závady
bizhub 43
Práva správce
Poznámka
Pro přístup k této funkci musíte mít práva
správce.
3
Hlavní zásobník
papíru
7
Zásobník toneru
4
Přídavný
zásobník papíru
8
Fixační jednotka
Pokyny pro odstraňování záseků papíru
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Zvolte SPOTŘ.MATERIÁL > UDEJTE NÁPLŇ.
3 Stiskněte PODAVAČ SKENERU.
> Stroj vezme na vědomí výměnu tohoto spotřebního
materiálu.
Údržba
Aby byl zajištěn stálý výkon stroje, je třeba na něm
provést údržbu (výměna válce atp.) po každých 200 000
vytištěných stránkách.
Patku podavače a nakládací jednotku je třeba vyměňovat
po každých 50 000 stránkách snímaných automatickým
podavačem skeneru.
Obrat'te se na prodejce a vyžádejte si provedení údržby.
Při odstraňování záseků papíru pamatujte na následující:
• Pokud k zásekům papíru dochází často, zkuste použít
jiný typ papíru, vyměnit papír za papír z jiného svazku,
provzdušnit svazek před vložením do tiskárny nebo
papír obrátit. Pokud bude k zásekům papíru přesto
docházet, může to být způsobeno tiskárnou.
• V závislosti na tom, kde k záseku papíru došlo, lze
stránky po obnovení tisku dotisknout.
Poznámka
Když odstraňujete zásek papíru, vyjměte
papír jemně, abyste jej neroztrhli. Roztržený
papír se obtížně vyjímá a může zůstat
nepovšimnut.
Nikdy nevkládejte zpět listy, které byly
odstraněny jako zásek.
Odstranění zaseklého papíru
Pokud se v jednotce podavače papíru zasekne papír,
nebo pokud není papír podáván, objeví se hlášení
ZÁSEK PAPÍRU, oznamující zásek papíru. Když se
objeví toto hlášení, přejde tiskárna automaticky do režimu
offline. Odstraňte papír, který způsobil zásek. Tiskárna po
odstranění zaseklého papíru obnoví tisk.
Zásek snímaného papíru
V případě záseku:
1 Otevřete kryt automatického podavače skeneru.
Místa možného záseku papíru
Na obrázku dole je zobrazena dráha papíru strojem,
včetně situace s instalovanými přídavnými zásobníky
papíru. Místa, kde může dojít k záseku papíru, jsou
vyznačena. K záseku papíru může dojít na stejné dráze
na více místech.
2 Vyjměte papír, který způsobil zásek, a
neroztrhněte jej.
3 Zavřete kryt automatického podavače skeneru.
Zásek v zásobníku papíru
V této části popsaný postup odstraňování záseků papíru
platí pro všechny zásobníky stroje.
1 Vyjměte ze stroje zásobník papíru a položte jej na
plochou podložku.
2 Vyjměte papír, který způsobil zásek, a
neroztrhněte jej.
1
Výstup papíru
5
Přídavný
zásobník papíru
2
Pomocný
zásobník papíru
6
Duplexní
jednotka
- 93 -
13 - Údržba a závady
bizhub 43
3 Vyjměte papír, který způsobil zásek, a
neroztrhněte jej.
3 Vyjměte papír, který se zasekl v tiskárně, a
neroztrhněte jej.
Je-li třeba, vyjměte všechny instalované zásobníky
papíru, abyste získali k zaseklému papíru přístup.
4 Zavřete kryt duplexního modulu.
4 Vrat'te zásobník papíru do stroje a zatlačte jej až
na doraz.
5 Otevřete a zavřete klapku pro přístup k zásobníku
toneru.
5 Otevřete a zavřete klapku pro přístup k zásobníku
toneru.
Záseky papíru v duplexním modulu
1 Vyjměte z výstupu stroje veškerý papír a
neroztrhněte jej.
Zásek papíru ve fixační jednotce
1 Vyjměte z výstupu stroje veškerý papír.
2 Zvedněte západku a otevřete kryt duplexního
modulu.
2 Zvedněte západku a otevřete kryt duplexního
modulu.
- 94 -
13 - Údržba a závady
bizhub 43
6 Zavřete zadní kryt.
3 Zvedněte vnitřní páčku v levém horním rohu
zadního krytu stroje.
7 Zkontrolujte, jestli jsou páčky na zadním krytu
stroje vráceny do původní polohy, jak je vidět dole:
4 Otevřete zadní kryt.
8 Zavřete kryt duplexního modulu.
VÝSTRAHA
Během provozu může fixační jednotka
dosáhnout velmi vysoké teploty.
Nedotýkejte se těchto míst, abyste si
nezpůsobili úraz.
9 Otevřete a zavřete klapku pro přístup k zásobníku
toneru.
5 Vyjměte papír, který způsobil zásek, a
neroztrhněte jej.
Zásek papír v zásobníku toneru
1 Vyjměte z výstupu stroje veškerý papír.
- 95 -
13 - Údržba a závady
bizhub 43
6 Vložte zásobník toneru do příslušného držáku
a zcela jej zatlačte do blokované polohy (poslední
pohyb směrem dolů).
2 Stiskněte tlačítko pro přístup k toneru.
3 Nadzvedněte plochý skener a otevřete kladku pro
přístup k zásobníku toneru.
7 Zavřete klapku pro přístup k zásobníku toneru
a sklopte plochý skener.
VÝSTRAHA
Během provozu může fixační jednotka
dosáhnout velmi vysoké teploty.
Nedotýkejte se těchto míst, abyste si
nezpůsobili úraz.
Skladování
Pokud se chystáte stroj po delší dobu nepoužívat, odpojte
napájecí kabel.
Aby nedošlo k poškození stroje při opětovném uvedení
do provozu, doporučujeme obrátit se na prodejce
s žádostí o radu.
Balení a transport stroje
4 Jemně za držadlo vyjměte zásobník toneru a
položte jej na plochý povrch.
5 Vyjměte papír, který způsobil zásek, a
neroztrhněte jej. Papír mnohem snáze odstraníte
otáčením podávacích válečků papíru ve stejném
směru, ve kterém se otáčejí při normálním
transportu papíru.
Pokud si přejete stroj přemístit, použijte původní balení.
Pokud stroj správně nazabalíte, může to vést i ke ztrátě
záruky.
1 Vypněte stroj vypínačem (poloha 0) a odpojte
napájecí kabel.
2 Odpojte od stroje všechny připojené kabely.
3 Odpojte automatický podavač originálů a sklopte
doraz pro výstup skeneru.
4 Vyjměte z tiskárny zásobník toneru. Zásobník
toneru vložte do plastového sáčku, aby nedošlo
k úniku toneru.
5 Vyjměte ze stroje duplexní jednotku.
6 Vložte automatický podavač originálů a duplexní
modul do původních plastových a kartónových
krabic s příslušnou původní dokumentací (výtisky,
disky CD-ROM atp.).
7 Zabalte tiskárnu a vložte ji do původní krabice se
všemi původními ochrannými proklady.
8 Vložte do krabice veškerou původní dokumentaci
(tištěné dokumenty, disky CD-ROM atp.).
9 Krabici přelepte lepicí páskou.
- 96 -
13 - Údržba a závady
bizhub 43
bizhub 43
13 - Údržba a závady
Aktualizace firmwaru
Práva správce
Poznámka
Pro přístup k této funkci musíte mít práva
správce.
Instalace aktualizace z integrovaného webu:
1 Jděte na integrovaný web (viz Vzdálená
konfigurace [ 21]).
2 Zvolte kartu SLUŽBY.
3 Zvolte nabídku TRANSFER PC.
4 V AKTUALIZACE FIRMWARU stiskněte
Procházet.
5 Zvolte soubor pro stažení a spust'te aktualizaci.
- 97 -
Odstraňování potíží
Následující části popisují problémy, se kterými se můžete setkat a dále postupy, kterými je můžete odstranit.
Některá řešení mohou vyžadovat očištění nebo výměnu některých součástí stroje.
Pokud problém uvedeným způsobem nevyřešíte, nejprve zařízení restartujte a až poté se obrat'te servisního technika.
Odstraňování potíží
Tabulka, kterou naleznete v této části, vyčerpávajícím způsobem uvádí problémy, které mohou nastat a postupy,
kterými je můžete odstranit.
Pokud problém uvedeným způsobem nevyřešíte, nejprve zařízení restartujte a až poté se obrat'te servisního technika.
Příznak
Možná příčina
Řešení
Po zapnutí stroje
se na obrazovce
nic neobjeví
Napájecí kabel není správně
zasunutý do zásuvky.
Zkontrolujte, jestli je napájecí kabel správně zasunutý
do zásuvky.
Vypínač není v poloze I.
Přepněte vypínač do polohy O (vypnuto) a poté
znovu do polohy I (zapnuto).
Je vadná zástrčka na straně
stroje.
Připojte ke kabelu jiné zařízení a ověřte, zda bude
s kabelem fungovat.
Napájecí kabel není správně
zasunutý do zásuvky.
Vypněte stroj, zkontrolujte, jestli je napájecí kabel
řádně připojení a opět stroj zapněte.
Došlo k systémové chybě.
Obrat'te se na technika údržby.
Stroj se často
nuluje nebo
vypíná.
Stroj nepozná, že Dokument je příliš silný, nebo je
vložen nesprávně.
je do
automatického
podavače skeneru
vložen dokument
1 Vyjměte dokument.
2 Zkontrolujte, jestli není dokument příliš silný
(nejvýše 70 listů papíru 80 g/m2).
3 Provzdušněte listy.
4 Posuňte listy těsně k zarážce.
Stroj nepřijímá
faxy
Telefonní kabel není správně
připojený k telefonní lince.
1 Zkontrolujte, jestli je telefonní kabel správně
připojený.
2 Připojte k lince telefon a zkontrolujte, jestli se
ozve vyzváněcí tón.
Stroj neodesílá
faxy
Telefonní kabel není správně
připojený k telefonní lince.
1 Zkontrolujte, jestli je telefonní kabel správně
připojený.
2 Připojte k lince telefon a zkontrolujte, jestli se
ozve vyzváněcí tón.
3 Zkontrolujte, jestli je správně naprogramovaná
a správně použitá předvolba.
Stroj přijímá
prázdné stránky
Nesprávně odeslaný dokument
nebo problém na straně tiskárny
1 Okopírujte nějaký dokument: pokud bude kopie
v pořádku, stroj pracuje správně.
2 Zavolejte odesilatele a požádejte jej o opětovné
odeslání dokumentu. Dokument může být
vložen obráceně.
Stroj nevytiskne
odeslaná data
Na obrazovce stroje je
zobrazeno chybové hlášení.
Postupujte podle zobrazených pokynů.
Tisková úloha byla zrušena,
protože nemáte oprávnění
tisknout.
Obrat'te se na správce stroje s dotazem na své
oprávnění.
Oprávnění tisknout musí být nastaveno ve vašem
uživatelském účtu.
Nezvykle často se Je vadný zásobník toneru.
zobrazuje hlášení
Na vytištěných stránkách je
THE TONER
mnoho toneru.
CARTRIDGE IS
NEARLY EMPTY
Vyměňte vadný zásobník toneru za nový.
Viz technické údaje ke spotřebnímu materiálu,
uvedené v Charakteristika.
- 98 -
14 - Odstraňování potíží
bizhub 43
Příznak
Možná příčina
Řešení
Nelze tisknout z
USB disku
USB disk není kompatibilní.
Zkontrolujte kompatibilitu použitého USB disku (viz
Použití USB disku [ 57]).
Formát souboru není
kompatibilní.
Zkontrolujte kompatibilitu svých souborů (viz Použití
USB disku [ 57]).
Tisková úloha byla zrušena,
protože nemáte oprávnění
tisknout.
Obrat'te se na správce stroje s dotazem na své
oprávnění.
Oprávnění tisknout musí být nastaveno pro váš
uživatelský účet.
Tiskárna je nastavena na tisk
v pomalém režimu (např. silný
papír nebo fólie).
Tisk na speciální médium je pomalejší.
Pokud používáte standardní papír, nastavte
v ovladači tiskárny vhodné médium.
Je aktivován režim úspory
energie.
V tomto režimu trvá spuštění delší dobu (viz
ÚSPORA ENERGIE [ 22]).
Tisková úloha je velmi složitá.
Čekejte. Není vyžadován žádný zásah.
Tisk je příliš
pomalý
Tiskárna nemá dostatek paměti. Pokud tiskové úlohy, které stroj zpracovává, jsou
většinou značně složité a projeví se to na době tisku,
můžete přidat pamět'.
Bližší informace vám poskytne prodejce.
Je instalován nesprávný
zásobník toneru.
Oboustranný tisk
způsobuje
problémy
Používejte pouze správné zásobníky toneru. Viz
technické údaje ke spotřebnímu materiálu, uvedené v
Charakteristika.
Bližší informace vám poskytne prodejce.
Dbejte, abyste tiskli na média, které jsou vhodná pro
Jsou použita nesprávná média
nebo nejsou správně nastaveny oboustranný režim (viz Doporučení pro papír
[ 129]).
parametry tisku.
Nepoužívejte obálky, samolepky, kartón, silné nebo
lesklé nosiče, projekční fólie.
Zkontrolujte, jestli nejsou v zásobníku různé typy
médií.
Zkontrolujte, jestli má dokument více stránek.
V tiskovém ovladači zkontrolujte, jestli jste zvolili
"Oboustranný" režim.
Tiskárna vydává
nezvyklý hluk
Stroj nespočívá na ploché a
stabilní podložce.
Stroj musí být postaven na pevný a vodorovný
povrch (viz Místní podmínky [ 111]).
Zásobník papíru není správně
instalován.
Vyjměte zásobník papíru, ze kterého tisknete,
vyjměte z něj všechen papír a vložte zpět.
V tiskárně uvízl nějaký předmět. Vypněte stroj, odpojte napájecí kabel a odstraňte
uvízlý předmět.
Pokud nemůžete předmět odstranit, obrat'te se na
technika údržby.
Zobrazení je
rušeno
Zobrazení může být rušeno
zdroji vysokofrekvenčního
záření.
Přesuňte ovlivňované zařízení co nejdále je to
možné.
Přesměrujte nebo přemístěte anténu příslušného
radiového nebo TV přijímače.
zapojit ovlivňované zařízení do sít'ové zásuvky jiného
napájecího okruhu.
Restartujte koncové zařízení.
- 99 -
14 - Odstraňování potíží
bizhub 43
Příznak
Možná příčina
Řešení
Zadní částí
zařízení vychází
papír
Páčka umístěná v zadní části
zařízení je v nesprávné poloze.
Sklopte páčku
dolů.
Potíže se zaseklým papírem
Časté záseky papíru v určitém místě signalizují, že je třeba takové místo vyčistit, provést údržbu nebo opravit.
K častým zásekům papíru může také docházet, když je stroj postaven na nevhodném místě.
Příznak
Možná příčina
Řešení
ƒ Do stroje je
podáno
současně
několik listů
ƒ Papír se
v tiskárně
zasekne.
Média nejsou do zásobníku
papíru správně vložená.
Odstraňte zaseklé listy a vložte médium správně do
zásobníku (viz Zakládání médií [ 9]).
Zásobník papíru obsahuje příliš
mnoho listů papíru.
Vyjměte přebytečné listy a vložte zpět požadovaný
počet listů (viz Zakládání médií [ 9]).
Vedení papíru nejsou správně
nastavená podle použitého
formátu.
Podle použitého formátu upravte vedení ke svazku
papíru vloženého do zásobníku.
Vložená média jsou zvlněná
nebo pomačkaná.
Vyjměte listy, vyrovnejte je a vložte zpět.
Pokud záseky přetrvají, použijte jiné médium.
Použitá média jsou vlhká.
Vyjměte vložená média a vyměňte je za suchá.
Použitá média jsou nevhodná
(formát, tloušt'ka, typ atp.).
Používejte pouze vhodná média (viz Doporučení pro
papír [ 129]).
Zásobník papíru není správně
instalován.
Vyjměte zásobník papíru, ze kterého tisknete,
vyjměte z něj všechen papír a vložte zpět.
Stroj nespočívá na ploché a
stabilní podložce.
Stroj musí být postaven na Pevný a vodorovný
povrch (viz Místní podmínky [ 111]).
Tisknete pohlednice?
Očistěte podávací válečky papíru (viz Čištění
podávacích válečků papíru [ 90]).
Použitá média jsou nevhodná
(formát, tloušt'ka, typ atp.).
Používejte pouze vhodná média (viz Doporučení pro
papír [ 129]).
Záseky
v duplexním
modulu
Automaticky oboustranný tisk je možný jen na
standardní papír od 60 do 90 g/m2 [16 až 24 lb] (viz
Doporučení pro papír [ 129]).
Zkontrolujte, jestli nejsou v zásobníku různé typy
médií.
Obálky, pohlednice, silná, lesklá média nebo fólie
nelze používat pro oboustranný tisk.
V duplexním modulu se zasekl
jeden nebo několik listů papíru.
Překontrolujte znovu dráhu papíru v duplexním
modulu a odstraňte zaseklé listy.
- 100 -
14 - Odstraňování potíží
bizhub 43
Příznak
Možná příčina
Řešení
Hlášení záseku
zůstává
zobrazeno.
Je třeba otevřít a opět zavřít
vstupní klapku k zásobníku
toneru, aby se stroj vynuloval.
Otevřete a zavřete klapku pro přístup k zásobníku
toneru.
V tiskárně se zasekl jeden nebo Překontrolujte znovu dráhu papíru a odstraňte
několik listů papíru.
zaseklé listy.
Odstraňování problémů s kvalitou tisku
Tabulka a obrázky v této části vyčerpávajícím způsobem uvádí problémy s kvalitou tisku, které mohou nastat, a
postupy, kterými je můžete odstranit.
Pokud problém uvedeným způsobem nevyřešíte, nejprve zařízení restartujte a až poté se obrat'te servisního technika.
Příznak
Možná příčina
Řešení
Tisk prázdné
stránky
Není sejmutý kryt ze zásobníku
toneru.
Vyjměte zásobník toneru a zkontrolujte, jestli byl
odstraněn kryt (viz Instalace zásobníku toneru [ 8]).
Zásobník toneru je vadný nebo
nesprávně instalovaný.
Vyjměte zásobník toneru a zkontrolujte jej.
Vyměňte vadný zásobník toneru.
Nainstalujte správně zásobník toneru (viz Instalace
zásobníku toneru [ 8]).
Do stroje je podáno současně
několik listů
Vyjměte listy ze zásobníku papíru a zkontrolujte, jestli
nejsou slepené.
Provzdušněte listy papíru (nikoli projekční fólie) a
vrat'te je do zásobníku papíru.
Použitá média jsou vlhká.
Zkontrolujte vlhkost vzduchu v místnosti, kde jsou
uložena média.
Vyjměte vložená média a vyměňte je za suchá.
Zásobník toneru je vadný.
Vyjměte zásobník toneru a zkontrolujte jej.
Vyměňte vadný zásobník toneru.
Černé pozadí
- 101 -
14 - Odstraňování potíží
bizhub 43
Příznak
Možná příčina
Řešení
Bledý a
rozmazaný tisk
Použitá média jsou nevhodná
(formát, tloušt'ka, typ atp.).
Používejte pouze vhodná média (viz Doporučení pro
papír [ 129]).
Použitá média jsou vlhká.
Zkontrolujte vhkost vzduchu v místnosti, kde jsou
uložena média.
Vyjměte vložená média a vyměňte je za suchá.
Zásobník toneru je vadný.
Vyjměte zásobník toneru a zkontrolujte jej.
Vyměňte vadný zásobník toneru.
Zásobník toneru je téměř
prázdný.
Vyměňte zásobník toneru (viz Výměna zásobníku
toneru [ 91]).
Nejsou sklopené páčky po obou ƒ Zvedněte západku a otevřete kryt duplexního
stranách fixační jednotky.
modulu.
ƒ Zvedněte vnitřní páčku v levém horním rohu
zadního krytu stroje.
ƒ Otevřete zadní kryt.
ƒ Sklopte páčky.
Je aktivován režim úspory
toneru.
V tomto se při tisku snižuje spotřeba toneru.
- 102 -
14 - Odstraňování potíží
bizhub 43
Příznak
Možná příčina
Řešení
Černé skvrny na
vytištěné stránce
Použitá média jsou nevhodná
(formát, tloušt'ka, typ atp.).
Používejte pouze vhodná média (viz Doporučení pro
papír [ 129]).
Zásobník toneru je vadný.
Vyjměte zásobník toneru a zkontrolujte jej.
Vyměňte vadný zásobník toneru.
Černé pruhy na
vytištěné stránce
Zásobník toneru je vadný.
Vyjměte zásobník toneru a zkontrolujte jej.
Vyměňte vadný zásobník toneru.
Pravidelně
rozprostřené
částice
V dráze papíru se nachází toner. Vytiskněte několik prázdných listů, aby se odstranil
toner.
Vlasové stopy
uvnitř a vně
polostínů
Vyjměte vložená média a vyměňte je za nová.
Použitá média byla delší dobu
uložena v otevřeném obalu nebo
vybalená (v místě s nízkou
vlhkostí).
Stíny kolem
šedých oblastí
Vyjměte vložená média a vyměňte je za nová.
Použitá média byla delší dobu
uložena v otevřeném obalu nebo
vybalená (v místě s nízkou
vlhkostí).
Bílé skvrny
v černých
oblastech
Použitá média jsou nevhodná
(formát, tloušt'ka, typ atp.).
Používejte pouze vhodná média (viz Doporučení pro
papír [ 129]).
Zásobník toneru je vadný.
Vyjměte zásobník toneru a zkontrolujte jej.
Vyměňte vadný zásobník toneru.
Zásobník toneru je vadný.
Vyjměte zásobník toneru a zkontrolujte jej.
Vyměňte vadný zásobník toneru.
- 103 -
14 - Odstraňování potíží
bizhub 43
Příznak
Možná příčina
Řešení
ƒ Obraz není
dostatečně
zafixovaný
ƒ Obraz se
snadno
rozmaže
Použitá média jsou vlhká.
Zkontrolujte vhkost vzduchu v místnosti, kde jsou
uložena média.
Vyjměte vložená média a vyměňte je za suchá.
Použitá média jsou nevhodná
(formát, tloušt'ka, typ atp.).
Používejte pouze vhodná média (viz Doporučení pro
papír [ 129]).
ƒ Nepravidelnosti
v tisku
ƒ Skvrnitý obraz
Použitá média jsou vlhká.
Zkontrolujte vhkost vzduchu v místnosti, kde jsou
uložena média.
Vyjměte vložená média a vyměňte je za suchá.
Použitá média jsou nevhodná
(formát, tloušt'ka, typ atp.).
Používejte pouze vhodná média (viz Doporučení pro
papír [ 129]).
ƒ Šikmý tisk
ƒ Tisk na
nečekaných
místech
Zásobník toneru je vadný nebo
nesprávně instalovaný.
Vyjměte zásobník toneru a zkontrolujte jej.
Vyměňte vadný zásobník toneru.
Nainstalujte správně zásobník toneru (viz Instalace
zásobníku toneru [ 8]).
Svislé bílé pruhy
Zásobník toneru je vadný nebo
nesprávně instalovaný.
Vyjměte zásobník toneru a zkontrolujte jej.
Vyměňte vadný zásobník toneru.
Nainstalujte správně zásobník toneru (viz Instalace
zásobníku toneru [ 8]).
Pomačkané
tiskové médium
Použitá média jsou nevhodná
(formát, tloušt'ka, typ atp.).
Používejte pouze vhodná média (viz Doporučení pro
papír [ 129]).
Použitá média jsou vlhká.
Vyjměte vložená média a vyměňte je za suchá.
Média nejsou do zásobníků
papíru správně vložená.
Vyjměte listy ze zásobníku papíru a srovnejte jejich
čelní okraje.
Vrat'te je zpět do zásobníku papíru a přisuňte vedení
ke svazku papíru.
- 104 -
14 - Odstraňování potíží
bizhub 43
Příznak
Možná příčina
Řešení
Pomačkané
tištěné obálky
V závislosti na použitém typu
může dojít k pomačkání obálky.
ƒ Zvedněte západku a otevřete kryt duplexního
modulu.
ƒ Zvedněte vnitřní páčku v levém horním rohu
zadního krytu stroje.
ƒ Otevřete zadní kryt.
ƒ Zvednutím páček zabráníte pomačkání.
ƒ Po skončení tisku obálek nezapomeňte páčky opět
sklopit.
Rozmazaný tisk
Použitá média jsou vlhká.
Vyjměte vložená média a vyměňte je za suchá.
Použitá média jsou nevhodná
(formát, tloušt'ka, typ atp.).
Používejte pouze vhodná média (viz Doporučení pro
papír [ 129]).
- 105 -
14 - Odstraňování potíží
bizhub 43
Příznak
Možná příčina
Řešení
Tisk na projekční
fólie postrádá
čirost
Použité projekční fólie nejsou
vhodné (formát, tloušt'ka, typ
atp.).
Používejte pouze vhodná média (viz Doporučení pro
papír [ 129]).
Projekční fólie nejsou
do zásobníků papíru správně
vložené.
Vyjměte fólie ze zásobníku papíru a srovnejte jejich
čelní okraje.
Vrat'te je zpět do zásobníku papíru a přisuňte vedení
ke svazku projekčních fólií (viz Vkládání projekčních
fólií do zásobníku papíru [ 11]).
Tisk na pohlednice Použité pohlednice nejsou
postrádá čirost
vhodné (formát, tloušt'ka, typ
atp.).
Používejte pouze vhodná média (viz Doporučení pro
papír [ 129]).
Pohlednice nejsou do zásobníků Vyjměte pohlednice ze zásobníku papíru a srovnejte
papíru správně vložené.
jejich čelní okraje.
Vrat'te je zpět do zásobníku papíru a přisuňte vedení
ke svazku pohlednic (viz Zakládání médií [ 9]).
Tisk na obálky fólie Použité obálky nejsou vhodné
postrádá čirost
(formát, tloušt'ka, typ atp.).
Obálky nejsou do zásobníků
papíru správně vložené.
Používejte pouze vhodná média (viz Doporučení pro
papír [ 129]).
Vyjměte obálky ze zásobníku papíru a srovnejte
jejich čelní okraje.
Vrat'te je zpět do zásobníku papíru a přisuňte vedení
ke svazku obálek (viz Zakládání médií [ 9]).
Potíže s čipovou kartou
Tabulka v této části uvádí problémy, které mohou nastat při čtení čipové karty a jejich příčiny.
Hlášení
Příčina
Neznámá karta
Čipová karta je nesprávná nebo vadná.
Zero smart card capacity
Čipová karta je již použitá.
Operation cancelled
Zastaveno obsluhou.
Operation prohibited
Zásobník toneru dosud nedosáhl kritické úrovně a stále je ještě možné
jej před výměnou používat.
Poruchy komunikace
K poruchám komunikace může dojít při snímání nebo odesílání dokumentu.
Pokud bude komunikace neúspěšná, stroj se automaticky pokusí provést spojení později.
Chyba snímání
Můžete:
•
odeslat ihned znovu dokument stisknutím
•
zrušit operaci stisknutím
, pokud je dokument stále přítomen;
.
- 106 -
14 - Odstraňování potíží
bizhub 43
Chyba odeslání
Můžete:
• čekat na pokus stroje o opětovné odeslání dokumentu;
• odeslat dokument ihned z fronty pro odeslání (viz část Vynucení požadavku na přenos [ 52]);
• zrušit operaci odstraněním příslušného požadavku z fronty pro odeslání (viz část Odstranění dokumentu čekajícího
na přenos [ 52]).
Stroj provede 5 automatických pokusů o spojení. Neodeslaný dokument je automaticky odstraněn a vytiskne se zpráva
o odeslání s kódem závady a důvodem nezdaru komunikace.
Kódy komunikačních chyb
Kódy komunikačních chyb se objevují v denících a zprávách o odeslání.
Všeobecné kódy
Kód
Význam
Důvod / řešení
01
Obsazeno nebo žádná
odezva of faxu
Tento kód se objeví po 6 neúspěšných pokusech. Měli byste
zkusit provést operaci znovu.
02
Obsazeno nebo žádná
odezva of faxu
Tento kód se objeví po 6 neúspěšných pokusech. Měli byste
zkusit provést operaci znovu.
03
Zastaveno obsluhou
04
Nenaprogramované číslo
Číslo uložené jako jednotlačítková volba nebo zkrácená volba
je neplatné, zkontrolujte je. (Příklad: na tlačítko jednotlačítkové
volby byl naprogramován opožděný přenos, a příslušné tlačítko
bylo mezitím odstraněno).
07
Odpojení
Komunikace byla přerušena (špatná kvalita linky). Zkontrolujte
číslo.
08
Kvalita
Odeslaný dokument nebyl řádně přijat. Obrat'te se na příjemce,
jestli je potřeba dokument odeslat znovu. Mohlo se stát, že
došlo k rušení v nevýznamné části dokumentu.
12
Chyba příjmu dokumentu
Požádejte příjemce, aby zkontroloval délku dokumentu (pokud
je příliš dlouhý, aby byl celý přijat).
13
Nesprávně odeslaný
dokument
Požádejte odesilatele, aby dokument znovu odeslal.
15
Neslučitelné kódování
Stroj příjemce nevyhovuje kódování odeslaného dokumentu.
19
Zaplněná pamět'
Kvůli zaplnění paměti již nemůže stroj přijímat. V paměti je příliš
mnoho nevytištěných dokumentů nebo dokumentů čekajících
na odeslání.
Vytiskněte přijaté dokumenty a ihned odešlete nebo odstraňte
dokumenty čekající na tisk.
20
Zaplněná pamět'
Zaplněná pamět' přijatých dokumentů. Vytiskněte přijaté
dokumenty.
25
Zastaveno volajícím
Komunikace byla zastavena volajícím.
26
Odpojení
Odeslání nebylo zahájeno. Telefonní linka je příliš rušená.
27
Nesprávně odeslaný
dokument
ƒ Pro odeslání: odešlete dokument znovu.
ƒ Pro příjem: požádejte odesilatele o opětovné odeslání
dokumentu.
Komunikaci přerušil uživatel stisknutím
- 107 -
.
14 - Odstraňování potíží
bizhub 43
Internetové kódy
Kód
Význam
Důvod / řešení
64
Bez odezvy od
poskytovatele
Nelze připojit modem k poskytovateli připojení.
Pokud se chyba soustavně objevuje, zkontrolujte volací číslo
k poskytovateli služeb a případně předvolbu faxu.
67
Nelze se připojit k serveru
SMTP
Nelze se připojit k odchozímu serveru SMTP, služba je v tuto
chvíli nedostupná.
Pokud chyba přetrvá, zkontrolujte internetové připojení a
parametry serveru.
68
Nelze se připojit k serveru
POP3
Nelze se připojit k příchozímu serveru POP3, služba je nyní
nedostupná.
Pokud chyba přetrvá, zkontrolujte internetové připojení a
parametry serveru.
69
Odpojení od poskytovatele Služba je v tuto chvíli nedostupná. Pokuste se provést později.
70
Odpojení serveru SMTP
Odpojení od odchozího serveru SMTP, služba je v tuto chvíli
nedostupná. Pokuste se provést později.
71
Odpojení serveru POP3
Odpojení od příchozího serveru POP3, služba je v tuto chvíli
nedostupná. Pokuste se provést později.
72
Odpojení od internetu
Služba je v tuto chvíli nedostupná. Pokuste se provést později.
Kód
Význam
Důvod / řešení
80
Disk je chráněný, nebo
soubor již existuje
Soubor nelze archivovat, poněvadž je složka chráněná proti
zápisu, nebo poněvadž ve složce již existuje soubor stejného
názvu.
81
Nesprávné ověření
Nesprávné "přihlášení" a / nebo "heslo"
82
Nepodporovaný jazyk nebo Zkontrolujte, jestli je serverem navrženo ověření NTLM.
metoda ověření
83
Neplatné heslo nebo
neznámá složka
Sít'ové kódy
Nesprávné parametry "hesla" a / nebo "složky"
- 108 -
14 - Odstraňování potíží
bizhub 43
Bezpečnost
Bezpečnostní pokyny
Dříve než stroj zapojíte, zkontrolujte, jestli sít'ová zásuvka, ke které stroj připojujete, odpovídá údajům na
informačním štítku (napětí, proud, frekvence rozvodné sítě) na stroji. Stroj se musí připojit k jednofázovému sít'ovému
napájení. Stroj by neměl být instalován přímo na zem.
Baterie, balicí materiál a elektrická zařízení (EEE) musí být likvidovány ve shodě s pokyny v kapitole příručky ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ.
V závislosti na konkrétním modelu může být vidlice napájecího kabelu jediným prostředkem pro odpojení stroje
od elektrické sítě. Proto je třeba dodržet tento požadavek: stroj musí být zapojen do blízko umístěné zásuvky. Sít'ová
zásuvka musí být stále snadno přístupná.
Stroj je napájen před napájecí kabel, opatřený uzemněnou vidlicí. Zemněná vidlice napájecího kabelu musí být
zapojena do sít'ové zásuvky opatřené zemnicím vodičem spojeným se zemnicím systémem budovy.
Opravy a údržba: Veškeré opravy a údržbu musí provádět kvalifikovaný
technik. Opravy vnitřních dílů nesmí provádět uživatel. Aby se předešlo
nebezpečí smrtelných úrazů elektrickým proudem, neměli byste sami
provádět činnosti jako je otvírání a zavírání krytů, nebot' se tak vystavujete
dvojímu nebezpečí:
ƒ Trvalému poškození zraku, pokud dojde k ozáření očí laserovým paprskem.
ƒ Kontakt s díly pod napětím může způsobit úraz elektřinou s velmi vážnými
následky.
Podmínky pro instalaci a opatření pro použití naleznete v kapitole Instalace [ 8].
Informace k bezpečnosti laseru
POZOR: Použití jiných ovládacích, seřizovacích nebo prováděcích postupů, než jaké jsou uvedeny v této
příručce, může způsobit vystavení nebezpečnému záření.
Toto zařízení splňuje mezinárodní bezpečnostní normy a je klasifikováno jako laserový výrobek třídy 1.
Se zvláštním ohledem na lasery splňuje toto zařízení normy pro chování laserových výrobků, stanovené národními
i mezinárodními úřady, definované jako laserový výrobek třídy 1. Zařízení nevyzařuje žádné škodlivé záření, nebot' je
laserový paprsek při provozních činnostech a činnostech údržby zcela zakryt.
Pro Evropu a Asii
Tento stroj vyhovuje EN 60825-1:2007, je klasifikován jako výrobek třídy 1 a je bezpečný pro kancelářské/EDP použití.
Obsahuje laserovou diodu o výkonu 10 mW a vlnové délce 785 nm.
Přímé (nebo nepřímé odrazem) ozáření oka laserovým paprskem může způsobit vážné poškození zraku. Byla přijata
bezpečnostní opatření a vytvořeny mechanické zábrany, která mají zabránit možnému vystavení uživatele účinkům
laserového záření.
- 109 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
Umístění bezpečnostních štítků na stroji
Na stroji byly z bezpečnostních důvodu umístěny na níže uvedeným místech výstražné štítky. Dbejte na bezpečnost
a nikdy se při odstraňování zaseklého papíru nebo výměně zásobníku toneru nedotýkejte těchto povrchů.
Označení sít'ového vypínače
Stroj používá ve shodě s IEC 60417 pro sít'ový vypínač následující značky:
•
•
znamená ZAPNUTO.
znamená VYPNUTO.
Informace k normám
Maschinenläminformations - Verordnung - 3.GPSGV
Certifikace v Evropě
CE Označení CE tohoto výrobku znamená prohlášení o shodě s platnými
směrnicemi Evropské unie podle uvedených dat:
21. října 2009: Směrnice 2009/125/EC ustavující rámec pro nastavení požadavků na
ekodesign.
12. prosince 2006: Novelizace směrnice 2006/95/EC. Harmonizace zákonů členských států,
týkajících se nízkonapět'ových zařízení.
15. prosince 2004: Novelizace směrnice 2004/108/EC. Harmonizace zákonů členských
států, týkajících se elektromagnetické slučitelnosti.
9. března 1999: Směrnice 1999/5/EC o radiových a telekomunikačních koncových
zařízeních a vzájemném potvrzení shody.
- 110 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
Místní podmínky
Volbou vhodného umístění zajistíte dlouhou životnost zařízení. Dbejte, aby se zvolené místo vyznačovalo
následujícím:
• Neinstalujte stroj přímo na podlahu.
• Vyberte dobře větrané místo.
• Zajistěte, aby nebyly blokovány ventilační otvory umístěné po stranách stroje a v zadní části duplexního modulu.
Při instalaci dbejte na umístění stroje ve vzdálenosti nejméně čtyřicet centimetrů od jiných předmětů, aby bylo
možno otvírat kryty.
• Dbejte na to, aby se jednalo o místo bez nebezpečí vystavení účinkům čpavku nebo jiných organických
plynů.
• Zemněná zásuvka (viz Bezpečnostní pokyny [ 109]), ke které budete stroj připojovat, se musí nacházet poblíž
a být snadno přístupná.
• Dbejte, aby nebyl stroj vystaven přímým účinkům slunečního záření.
• Neumist'ujte stroj do míst vystavených proudu vzduchu z klimatizace, topných nebo ventilačních systémů nebo
vystavených výrazným rozdílům v teplotě nebo vlhkosti.
• Vyberte stabilní vodorovnou podložku, na které nebude stroj vystaven otřesům.
• Stroj musí být vzdálen od všech předmětů, které mohou blokovat vzduchové vývody.
• Neumist'ujte stroj v blízkosti závěsů nebo jiných hořlavých předmětů.
• Zvolte umístění bez nebezpečí zasažení proudem vody nebo jiných tekutin.
• Dbejte, aby bylo místo suché, čisté a bezprašné.
Pokyny pro použití
Při používání stroje berte v úvahu níže uvedené důležité pokyny.
Provozní prostředí
Následující část popisuje provozní prostředí, jaké stroj vyžaduje:
• Teplota: 10 °C až 32 °C [50 °F až 89,6 °F] s okolní vlhkostí 15 až 80 % (do 65 % vlhkosti při teplotě 32 °C [89,6 °F]).
Pokyny pro použití stroje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Následující část obsahuje popis opatření pro použití stroje:
Stroj nikdy za chodu nevypínejte, ani neotvírejte jeho kryty.
Nikdy nepoužívejte v blízkosti stroje plyn nebo hořlavé kapaliny nebo předměty, které mohou vytvářet magnetické
pole.
Napájecí kabel při odpojování vždy uchopte za vidlici a nikdy netahejte za samotný kabel. Mohlo by dojít
k poškození kabelu a nebezpečí vzniku požáru nebo zkratu.
Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu vlhkýma rukama. Riskujete při tom úraz elektřinou.
Při přemist'ování stroje vždy nejprve odpojte napájecí kabel; v opačném případě může dojít k poškození kabelu
a nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektřinou.
Pokud víte, že nebudete stroj po delší dobu používat, vždy odpojte jeho napájecí kabel.
Nikdy nepokládejte na napájecí kabel žádné předměty a nikdy za něj netahejte a nepřehýbejte jej. Mohlo by nastat
nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektřinou.
Dbejte, aby stroj nikdy nestál na napájecím nebo komunikačním kabelu jiných elektrických zařízení. Dále dbejte,
aby se žádný kabel nedostal do mechanizmu stroje. Takto můžete zajistit správný provoz stroje a zabránit vzniku
nebezpečí požáru.
Nikdy se nepokoušejte odstranit upevněný panel nebo kryt. Stroj obsahuje vysokonapět'ové obvody. Jakýkoli
kontakt s těmito obvody může způsobit úraz elektřinou.
Nikdy se nepokoušejte stroj upravovat. Mohlo by nastat nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektřinou.
Dbejte, aby do stroje nikdy nevnikly ventilačními otvory nebo otvory v krytu kancelářské sponky, sešívací sponky
nebo jiné malé kovové předměty. Takové předměty mohou představovat nebezpečí úrazu elektřinou.
Chraňte stroj a jeho nejbližší okolí před politím vodou nebo jinou kapalinou. Jakýkoli kontakt stroje s vodou nebo
jinou tekutinou může znamenat nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektřinou.
- 111 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
•
•
•
•
•
Pokud do stroje náhodně vnikne voda nebo kovový předmět, ihned jej vypněte, odpojte napájecí kabel a obrat'te
se na prodejce. V opačném případě riskujete nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektřinou.
Jestliže se stroj zahřívá, uniká z něj kouř, nezvyklý zápach nebo nepřiměřený hluk, vypněte jej, ihned jej odpojte
a obrat'te se na prodejce. V opačném případě riskujete nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektřinou.
Nepoužívejte stroj za bouřky, v případě úderu blesku by hrozilo nebezpečí úrazu elektřinou.
Nikdy stroj během tisku nepřemist'ujte.
Pokud chcete stroj přemístit, zvedněte jej. Způsob přemist'ování stroje naleznete v části Manipulace se strojem
a přemis‡ování [ 113].
Stroj umístěte do dobře větrané místnosti. Za chodu stroje vzniká malé množství ozónu. Při
intenzivní práci ve špatně větrané místnosti může ze stroje vycházet nepříjemný zápach. Aby
byla práce bezpečná, umístěte stroj do dobře větrané místnosti.
Pokyny pro použití dotykového panelu
Následující část obsahuje popis opatření pro použití dotykového panelu:
• Nikdy nepoužívejte k dotyku panelu ostré nebo špičaté předměty. Hrozilo by nebezpečí poškrábání nebo
propíchnutí panelu.
• Nikdy nevystavujte dotykový panel silným nárazům nebo tlaku. Hrozilo by nebezpečí zlomení panelu.
Informace k bezpečnosti
Při používání stroje musíte dodržovat následující bezpečnostní požadavky.
Bezpečnost práce
Pro zajištění trvale bezpečné práce se zařízením postupujte vždy ve shodě s bezpečnostními pokyny (níže uvedený
seznam není úplný a může být bez upozornění doplňován nebo měněn).
V této části jsou použity následující značky:
POZOR
Výstraha
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k ohrožení
života nebo vážnému úrazu, pokud nebude postupováno podle pokynů.
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k méně nebo
středně vážnému úrazu nebo poškození zařízení, pokud nebude
postupováno podle pokynů.
POZOR
Napájecí kabel zapojte přímo do sít'ové zásuvky a nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Pokud kabel nebo jeho vidlice vykazuje známky opotřebení nebo poškození, odpojte jej od zásuvky (tahem za
vidlici, nikoli za kabel).
Nikdy neodstraňujte žádný jiný kryt nebo šroub, než je uvedeno v pokynech, aby nevzniklo nebezpečí úrazu
elektřinou nebo ozáření laserovým paprskem.
Pokud nastane některá z následujících situací, vypněte sít'ový vypínač a odpojte napájecí kabel (tahem za vidlici,
nikoli za kabel):
–
Něčím jste zařízení polili.
–
Domníváte se, že je na zařízení třeba provést údržbu nebo opravu.
–
Je poškozený kryt zařízení.
Nikdy nespalujte uniklý nebo odpadní toner. Tonerový prášek může při vystavení otevřenému plameni vzplanout.
Výstraha
Chraňte zařízení před vlhkostí (déšt', sníh atp.).
Před přemist'ováním zařízení odpojte napájecí kabel od sít'ové zásuvky. Při přemist'ování zařízení dbejte, aby
nezůstal napájecí kabel pod strojem, kde by se mohl poškodit.
Napájecí kabel při odpojování od sít'ové zásuvky vždy vytáhněte za vidlici (nikdy netahejte za samotný kabel).
Dbejte, by do stroje nikdy nevnikly kancelářské sponky, sešívací sponky nebo jiné malé kovové předměty.
- 112 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
•
•
•
•
Tonery (použité i nepoužité), zásobníky toneru (nebo láhve), inkoust (použitý nebo nepoužitý) nebo zásobníky
inkoustu uchovávejte mimo dosah dětí.
Dávejte pozor, abyste se při odstraňování záseků papíru uvnitř stroje nepořezali.
Kvůli ochraně životního prostředí nelikvidujte stroj ani spotřební materiál jako domovní odpad. Zařízení lze
zlikvidovat u autorizovaného prodejce nebo na vhodném sběrném místě.
Naše výrobky jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky ve smyslu kvality a funkčnosti. Doporučujeme
používat pouze spotřební materiál zakoupený u autorizovaného prodejce.
Výstraha
Tento výrobek patří do třídy A vysokofrekvenčního rušení (EN55022) a může způsobovat rušení jiných zařízení
informačních technologií nebo v blízkosti umístěných rádiových a televizních přijímačů nebo přijímačů rádiové
komunikace, obzvláště při instalaci v obytném prostoru.
Proto je třeba respektovat důležitost pokynů k instalaci a postupovat podle nich. Pokud si nebudete jisti, jestli tato
instalace způsobuje elektromagnetické rušení, můžete se přesvědčit tak, že zařízení na zkoušku zapnete a vypnete.
Pokud je rušení instalací způsobeno, je třeba přijmout preventivní opatření, tj.:
• přesunout ovlivňované zařízení, co nejdále je to možné,
• přesměrovat nebo přemístit anténu ovlivňovaného radiového nebo TV přijímače,
• zapojit ovlivňované zařízení do sít'ové zásuvky jiného napájecího okruhu.
Napájení
Vidlice napájecího kabelu musí být zapojena poblíž zařízení a být snadno přístupná.
Pro fax a telefon
Výstraha
Rušení linky odpovídá klasifikaci TNV-3 dle normy 60950-1.
• Nikdy stroj nepoužívejte poblíž zdroje vody (například vedle vany, odpadu nebo nádoby s vodou), ve vlhkém
suterénu nebo v blízkosti bazénu.
• Nepoužívejte telefon za bouřky (jiný než bezdrátový). Při úderu blesku může nastat nebezpečí zasažení výbojem.
• Nepoužívejte telefon v blízkosti unikající plynu.
Manipulace se strojem a přemist'ování
Nárazy při manipulaci
Během tisku nesmí být zásobník papíru, podavač papíru, poklop a jiné části stroje vystaveny žádným nárazům.
Přemist'ování stroje
Stroj musíte při přemist'ování zvednout, nesmíte jej táhnout.
• Pro přemístění stroje jsou zapotřebí dvě osoby. Držte stroj vodorovně, aby nedošlo k rozsypání toneru.
• Nikdy stroj nezvedejte za kovový rám skeneru, mohl by se poškodit.
- 113 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
•
Chcete-li stroj zvednout, zavřete ruční podavač a stroj uchopte proti sobě podle obrázku.
•
Stroj uchopte stejným způsobem, i když bude instalován přídavný zásobník papíru. Nedržte stroj za držadlo
přídavného zásobníku papíru nebo za boční kryt, hrozí nebezpečí poškození dolní části podavače.
Manipulace se zásobníky toneru
Se zásobníky toneru zacházejte opatrně, abyste si nepotřísnili tonerem ruce nebo vnitřek tiskárny.
• Nikdy nepokládejte zásobník toneru na hranu. Nikdy neobracejte zásobník toneru spodní částí nahoru.
• Nikdy toner nebo zásobníky toneru nespalujte. Vzniklé jiskry mohou způsobit popálení.
• Nikdy zásobník toneru neotvírejte a nevyhazujte odpadní toner.
• Chraňte zásobníky toneru a láhve s odpadním tonerem mimo dosah dětí.
• Nikdy toner nevdechujte. Pokud si potřísníte tonerem ruce, nikdy si nesahejte do očí a do úst. Dbejte, aby nepřišla
pokožka do kontaktu s tonerem.
• Pokud se vám toner dostane do očí, okamžitě si je vypláchněte studenou vodou a vyhledejte lékaře.
• Toner z rukou můžete omýt studenou vodou a běžným mýdlem.
• Použité zásobníky toneru a láhve s odpadním tonerem od vás odebere prodejce; nebo toner a zásobníky toneru
zlikvidujte na místě k tomu určeném příslušnými orgány.
Nové zásobníky toneru uchovávejte:
• V původních obalech.
• V suché tmavé místnosti bez přístupu slunečního světla a mimo topení.
Skladovací teplota by neměla nikdy překročit 35 °C a nekondenzující vlhkost 85 %.
•
Naplocho.
Neskladujte zásobníky toneru ve svislé poloze nebo spodní stranou nahotu, může dojít k usazení toneru nebo jeho
nerovnoměrnému rozložená v zásobníku.
•
Mimo přístup mořského vzduchu nebo korozivních par (například aerosolů).
- 114 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
Životní prostředí
Základním zájmem výrobce je ochrana životního prostředí. Výrobce si přeje provádět instalace ekologickým způsobem
a integroval environmentální přístup do životního cyklu svých výrobků, od výroby, přes instalaci, použití, až po likvidaci.
Balení
Přítomnost tohoto loga (zelený bod) znamená, že byl zaplacen příspěvek příslušné organizaci
pro zlepšení regenerace obalů a struktury recyklací.
Při recyklaci dbejte na pravidla třídění odpadu dle místních pravidel pro nakládání s odpadem.
Baterie a dobíjitelné baterie
Jestliže výrobek obsahuje baterie nebo dobíjitelné baterie, musí být likvidovány na místech
k tomu určených.
Výrobek
Značka přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že patří do skupiny elektrických nebo
elektronických výrobků.
V takovém případě vyžadují evropské normy jejich oddělený sběr:
ƒ Na prodejním místě v případě, že je opět zakoupeno obdobné zařízení.
ƒ Na místních sběrných místech (ekodvory pro sběr domovního odpadu, třídírny odpadu atp.).
Tímto způsobem se podílíte na opětovném využití odpadu z elektrického a elektronického zařízení, které by jinak
mohlo mít nepříznivý vliv na životní prostředí a zdraví člověka.
Energy Star
Mezinárodní program ENERGY STAR® si klade za cíl propagaci rozvoje a povědomí
o kancelářském zařízení s nízkou spotřebou.
Sagemcom Documents SAS jako partner ENERGY STAR® uvádí, že tento výrobek
vyhovuje směrnicím ENERGY STAR® pro úsporu energie.
Tento stroj je opatřen časovačem, který jej dle nastavení a v závislosti na konkrétním
modelu přepne po 5 nebo 15 minutách po skončení posledního kopírování nebo tisku do
energeticky úsporného režimu. V části příručky věnované konfiguraci stroje naleznete
podrobnější popis této funkce.
- 115 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
Licence uživatele softwaru
NEŽ OTEVŘETE ZALEPENOU OBÁLKU, OBSAHUJÍCÍ TENTO SOFTWARE, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE CELÉ
LICENČNÍ PODMÍNKY. OTEVŘENÍM OBÁLKY VYJADŘUJE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI.
Pokud s licenčními podmínkami nesouhlasíte, vrat'te CD-ROM v neotevřeném obalu prodejci spolu s dalšími částmi
výrobku. Bude vám vrácena částka, kterou jste za výrobek zaplatili. Žádná částka vám vrácena nebude, pokud jste
otevřeli obal CD-ROM, chybí součásti výrobku, nebo pokud vznesete požadavek na vrácení částky po uplynutí období
deseti (10) dní od data doručení, s potvrzením koupě vaším podpisem.
Popis
Softwarem jsou myšleny programy a související dokumentace.
Licence
•
•
•
Tato licence vám umožňuje používat Software v osobních počítačích zapojených do místní počítačové sítě.
Software smíte používat pro tisk na jedné multifunkční tiskárně, právo k použití Softwaru nesmíte zapůjčit nebo
převést na třetí stranu.
Jste oprávněni vytvořit si jednu záložní kopii.
Tato licence je nevýhradní a nepřenosná.
Vlastnické právo
Výrobce nebo jeho dodavatelé si vyhrazují vlastnické právo k tomuto Softwaru. Vy jste vlastníkem pouze CD-ROM.
Software nebo dokumentaci nesmíte upravovat, přizpůsobovat, dekompilovat, překládat, vytvářet odvozená díla,
pronajímat nebo prodávat. Veškerá práva, která nejsou výslovně převedena, jsou vyhrazena výrobci nebo jeho
dodavatelům.
Trvání
Tato licence zůstává v platnosti až do zrušení. Licenci můžete zrušit zničením programu a jeho dokumentace a všech
jejich kopií. Licence bude zrušena automaticky, pokud nebudete respektovat podmínky licence. V případě zrušení se
zavazujete zrušit všechny kopie programu a dokumentace.
Záruka
Software je poskytován "tak, jak je", bez jakékoli vyjádřené nebo předpokládané záruky, včetně záruk prodejnosti nebo
vhodnosti ke konkrétnímu účelu; veškerá nebezpečí vyplývající z použití tohoto Softwaru musí nést kupující. V případě
závady programu nese veškeré náklady na opravu kupující.
Přesto je držiteli licence poskytnuta následující záruka: na CD-ROM, na kterém je Software uložen, se vztahuje záruka
na výskyt fyzických materiálových vad, za normálních podmínek použití a provozu, po dobu devadesáti (90) dní od
data doručení, s potvrzením koupě vaším podpisem. V případě, že bude CD-ROM vykazovat takovou závadu vzniklou
v důsledku poškození nebo nesprávného použití, nebude CD-ROM v rámci této záruky vyměněno.
Odpovědnost
Výměna tohoto CD-ROM za podmínek uvedené záruky a s kopií vašeho účtu je na výhradní odpovědnosti vašeho
prodejce a vaším jediným prostředkem. Výrobce ani žádná jiná osoba zapojená do tvorby, výroby, prodeje nebo
dodání tohoto programu neponese za žádných okolností zodpovědnost za jakákoli poškození, at' již přímá, nepřímá,
náhodná, následná nebo jiná (včetně a bez omezení na ztrátu dat, ztrátu času, přerušení obchodu, ztrátu příjmů, ztrátu
zákazníků), která by vznikla z použití nebo nemožnosti použít tento Software.
Vývoj
Výrobce si s ohledem na neustále probíhající vývoj vyhrazuje právo upravovat bez předchozího upozornění parametry
Softwaru. V případě úprav vám vaše uživatelská práva nedávají právo na bezplatné aktualizace.
- 116 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
Platné zákony
Tato licence podléhá francouzskému právu. Jakékoli spory vzniklé z interpretace nebo provedení této licence musí
řešit soud v Paříži.
Výrobce si z důvodu neustálého technologického vývoje vyhrazuje právo kdykoli měnit technické charakteristiky tohoto
výrobku, a to bez předchozího oznámení a bez přerušení produkce tohoto výrobku. Veškeré názvy výrobků a značek,
které mohou být registrovanými obchodními značkami příslušných vlastníků, jsou v tomto dokumentu označeny.
Registrované obchodní značky
Sagemcom Documents SAS si z důvodu neustálého technologického vývoje vyhrazuje právo kdykoli měnit technické
charakteristiky tohoto výrobku, a to bez předchozího oznámení a bez přerušení produkce tohoto výrobku. Companion
Suite Pro je registrovanou obchodní značkou společnosti Sagemcom Documents SAS.
Sagemcom je registrovanou obchodní značkou.
PCL® je registrovanou obchodní značkou společnosti Hewlett-Packard.
PostScript® je registrovanou obchodní značkou společnosti Adobe Systems.
Zmiňované názvy výrobků Adobe® a Adobe® jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Adobe Systems
Incorporated.
PaperPort11SE je registrovanou obchodní značkou společnosti Nuance Communications, Inc.
Uvedené názvy Microsoft® Windows 2000®, Microsoft® Windows Server 2003®, Microsoft® Windows Server 2008®,
Microsoft® Windows XP®, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows 7® a názvy všech ostatních výrobků
Microsoft® jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation, registrovanými a
používanými v USA a dalších zemích.
Všechny ostatní značky a názvy výrobků, zmiňované jako příklad nebo pro informaci, jsou registrovanými obchodními
značkami příslušných vlastníků.
Informace obsažené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Zákaz reprodukce
Nikdy netiskněte a nekopírujte takové dokumenty, jejichž reprodukce je zakázána zákonem.
Zákonem je obvykle zakázán tisk a kopírování následujících dokumentů:
• bankovky,
• šeky,
• dluhopisy,
• vkladní stvrzenky,
• smlouvy u půjčce.
Výše uvedený seznam je pouze informativní a není úplný. V případě pochybnosti o legálnosti kopírování nebo tisku
určitých dokumentů se obrat'te na právního poradce.
- 117 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
Licence softwaru
Tento výrobek zahrnuje softwarový kód vyvinutý třetími stranami, včetně softwarového kódu podléhajícího Obecné
veřejné licenci GNU ("GPL") nebo Obecné menší veřejné licenci GNU ("LGPL").
Podmínky GPL a LGPL, stejně jako informace o získání přístupu ke kódu GPL a LGPL použitému v tomto výrobku,
jsou dostupné na:
www.sc-itportal.com/fs
Kód GPL a kód LGPL použitý v tomto výrobku je distribuován BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY a podléhá autorským právům
jednoho nebo více autorů.
Bližší informace naleznete v kódu GPL a kódu LGPL tohoto výrobku a podmínkách GPL a LGPL.
OBECNÁ VEŘEJNÁ LICENCE GNU verze 2, červen 1991
OBECNÁ VEŘEJNÁ LICENCE GNU verze 2, červen 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Kopírovat a distribuovat doslovné kopie tohoto licenčního dokumentu je povoleno komukoli, není však povoleno
provádět v něm změny.
Preambule
Softwarové licence jsou většinou navrženy tak, že vám odnímají právo software sdílet a měnit. Smyslem Obecné
veřejné licence GNU je naproti tomu zaručit volnost ke sdílení a úpravám volného softwaru--pro zajištění volného
přístupu k tomuto softwaru pro všechny jeho uživatele. Tato Obecná veřejná licence GNU se vztahuje na většinu
softwaru nadace Free Software Foundation a na jakýkoli jiný program, jehož autor se přikloní k jejímu používání.
(Některý další software od Free Software Foundation je namísto toho pokryt Obecnou menší veřejnou licencí GNU.)
Můžete ji rovněž použít pro své programy.
Když mluvíme o volném softwaru, máme na mysli volnost, nikoli cenu. Naše Obecná veřejná licence je navržena pro
zajištění toho, že můžete volně šířit kopie volného softwaru (a chcete-li, účtovat si poplatek za tuto službu), že obdržíte
zdrojový kód anebo jej můžete získat, pokud ho chcete, že můžete tento software měnit nebo jeho části použít
v nových volných programech a že víte, že tyto věci smíte dělat.
Abychom mohli vaše práva chránit, musíme vytvořit omezení, která zakáží komukoli vám tato práva odepírat nebo
vás žádat, abyste se těchto práv vzdal. Tato omezení se promítají do jistých povinností, kterým musíte dostát, pokud
šíříte kopie dotyčného softwaru anebo ho modifikujete.
Pokud například šíříte kopie takového programu, at' již zdarma nebo za poplatek, musíte poskytnout příjemcům
všechna práva, která máte sám. Musíte zaručit, že příjemci rovněž dostanou anebo mohou získat zdrojový kód. A
musíte jim ukázat tyto podmínky, aby znali svá práva.
Vaše práva chráníme ve dvou krocích: (1) autorizací softwaru, a (2) nabídkou této licence, která vám dává
právoplatné svolení ke kopírování, šíření a modifikaci softwaru.
Kvůli ochraně každého autora i nás samotných chceme zajistit, aby každý chápal skutečnost, že pro volný software
neplatí žádné záruky. Je-li software někým jiným modifikován a postoupen dále, chceme, aby příjemci věděli, že to,
co mají, není originál, takže jakékoliv problémy vnesené jinými se neodrazí na reputaci původních autorů.
Konečně, každý volný program je neustále ohrožován softwarovými patenty. Přejeme si zamezit nebezpečí, že
redistributoři volného programu obdrží samostatně patentová osvědčení a tím učiní program vázaným. Abychom tomu
zamezili, deklarovali jsme, že každý patent musí být buď vydán každému pro volné užití, anebo nesmí být vydán vůbec.
Přesná ustanovení a podmínky pro kopírování, šíření a modifikaci jsou uvedeny dále.
OBECNÁ VEŘEJNÁ LICENCE GNU
USTANOVENÍ A PODMÍNKY PRO KOPÍROVÁNÍ, DISTRIBUCI A MODIFIKACI
0. Tato licence se vztahuje na kterýkoliv program či jiné dílo, které obsahuje zmínku, umístěnou v něm držitelem
autorských práv, o tom, že dílo může být šířeno podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU. Výraz "Program",
používaný v dalším textu, představuje každý takový program nebo dílo a "založené na Programu" představuje buď
program samotný anebo každé jiné dílo z něj odvozené, které podléhá autorskému zákonu: tím se míní dílo obsahující
Program nebo jeho část, buď doslovně anebo s modifikacemi, popřípadě v překladu do jiného jazyka. (Nadále je
překlad zahrnován bez omezení pod pojem "modifikace".) Každý uživatel licence je označován jako "vy".
Jiné činnosti než kopírování, šíření a modifikace nejsou pokryty touto licencí a sahají mimo její rámec. Akt spuštění
Programu není omezen a výstup z Programu je pokryt pouze tehdy, jestliže obsah výstupu tvoří dílo založené na
Programu (nezávisle na tom, zda bylo vytvořeno činností programu). Posouzení platnosti předchozí věty závisí na tom,
co program dělá.
1. Smíte kopírovat a na libovolném médiu šířit doslovné kopie zdrojového kódu Programu tak, jak jste jej obdržel, za
předpokladu, že na každé kopii viditelně a náležitě zveřejníte zmínku o autorských právech a absenci záruky;
ponecháte nedotčené všechny zmínky vztahující se k této licenci a k absenci záruky; a dáte každému příjemci spolu
s Programem kopii této licence.
Za fyzický akt přenesení kopie můžete žádat poplatek a podle vlastního uvážení můžete nabídnout za poplatek záruční
- 118 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
ochranu.
2. Můžete modifikovat svoji kopii či kopie Programu nebo kterékoli jeho části, a tak vytvořit dílo založené na Programu,
a kopírovat a šířit takové modifikace či dílo podle podmínek odstavce 1 výše, za předpokladu, že splníte všechny tyto
podmínky:
a) Modifikované soubory musíte opatřit zřetelnou zmínkou uvádějící, že jste soubory změnil a uvést datum případné
změny.
b) Musíte umožnit, aby jakékoli vámi publikované či rozšiřované dílo, které obsahuje zcela nebo zčásti Program nebo
jakoukoli jeho část, popřípadě je z Programu nebo jeho části odvozeno, mohlo být jako celek bezplatně poskytnuto
každé třetí osobě v souladu s ustanoveními této licence.
c) Pokud modifikovaný program pracuje normálně tak, že čte interaktivně povely, musíte zajistit, že se při nejběžnějším
způsobu jeho spuštění vytiskne nebo zobrazí hlášení zahrnující příslušnou zmínku o autorském právu a uvede, že
neexistuje žádná záruka (nebo případně, že záruku poskytujete vy), a že uživatelé mohou za těchto podmínek program
redistribuovat, a musí uživateli sdělit, jakým způsobem může nahlédnout do kopie této licence. (Výjimka: v případě,
že sám Program je interaktivní, avšak žádné takové hlášení nevypisuje, nepožaduje se, aby vaše dílo založené na
Programu takové hlášení vypisovalo.)
Tyto požadavky se vztahují k modifikovanému dílu jako celku. Pokud lze identifikovat části takového díla, které zřejmě
nejsou odvozeny z Programu a mohou být samy o sobě rozumně považovány za nezávislá a samostatná díla, pak se
tato licence a její ustanovení nevztahují na tyto části, jsou-li šířeny jako nezávislá díla. Jakmile však tytéž části šíříte
jako část celku, jímž je dílo založené na Programu, musí být šíření tohoto celku podřízeno ustanovením této licence
tak, že povolení poskytnutá dalším uživatelům se rozšíří na celé dílo, tedy na všechny jeho části bez ohledu na to, kdo
kterou část napsal.
Smyslem tohoto odstavce tedy není získání práv na dílo zcela napsané vámi ani popírání vašich práv vůči němu;
skutečným smyslem je výkon práva na řízení distribuce odvozených nebo kolektivních děl založených na Programu.
Pouhé spojení jiného díla, jež není na Programu založeno, s Programem (anebo dílem založeným na Programu) na
pamět'ovém nebo distribučním médiu, nepřenáší toto jiné dílo do působnosti této licence.
3. Kopírovat a šířit program (nebo dílo na něm založené, viz odstavec 2) v objektové anebo spustitelné podobě smíte
podle ustanovení odstavců 1 a 2 výše, pokud splníte některou z následujících náležitostí:
a) Doprovodíte jej úplným zdrojovým kódem ve strojově čitelné formě, který musí být šířen podle ustanovení odstavců
1 a 2 výše, a to na médiu běžně používaném pro výměnu softwaru; nebo,
b) Doprovodíte jej písemnou nabídkou s platností nejméně tři roky, podle níž poskytnete jakékoli třetí straně za
poplatek nepřevyšující vaše výdaje vynaložené na fyzickou výrobou zdrojové distribuce kompletní strojově čitelnou
kopii odpovídajícího zdrojového kódu, jenž musí být šířen podle ustanovení odstavců 1 a 2 výše na médiu běžně
používaném pro výměnu softwaru; nebo,
c) Doprovodíte jej informacemi, které jste dostal ohledně nabídky na poskytnutí příslušného zdrojového kódu. (Tato
alternativa je povolena jen pro nekomerční šíření a jenom tehdy, pokud jste obdržel Program v objektovém nebo
spustitelném tvaru spolu s takovou nabídkou, v souladu s pododstavcem b výše.)
Zdrojový kód k dílu je nejvhodnější formou díla z hlediska provedení jeho případných modifikací. Pro dílo ve
spustitelném tvaru znamená úplný zdrojový kód veškerý zdrojový kód pro všechny moduly, které obsahuje, plus
jakékoli další soubory pro definici rozhraní, plus skripty potřebné pro kompilaci a instalaci spustitelného programu.
Zvláštní výjimkou jsou však ty softwarové komponenty, které jsou normálně šířeny (buď ve zdrojové nebo binární
formě) s hlavními součástmi operačního systému, na němž spustitelný program běží (tj. s překladačem, jádrem apod.).
Tyto komponenty nemusí být šířeny se zdrojovým kódem, pokud ovšem komponenta sama nedoprovází spustitelnou
podobu díla.
Je-li šíření spustitelného nebo objektového kódu činěno nabídkou přístupu ke kopírování z určitého místa, potom se
za distribuci zdrojového kódu počítá i nabídnutí ekvivalentního přístupu ke kopírování zdrojového kódu ze stejného
místa, byt' přitom nejsou třetí strany nuceny ke zkopírování zdrojového kódu spolu s objektovým.
4. Nesmíte kopírovat, modifikovat, poskytovat sublicence anebo šířit Program jiným způsobem, než výslovně
uvedeným v této licenci. Jakýkoli jiný pokus o kopírování, modifikování, poskytnutí sublicence anebo šíření Programu
je neplatný a automaticky ukončí vaše práva daná touto licencí. Strany, které od vás obdržely kopie anebo práva
v souladu s touto licencí, však nemají své licence ukončeny, dokud budou plně jednat ve shodě s jejich ustanoveními.
5. Není od vás požadováno tuto licenci přijmout, protože jste ji nepodepsal. Nic jiného vám však nedává možnost
modifikovat nebo šířit Program nebo odvozená díla. V případě, že tuto licenci nepřijmete, jsou tyto činnosti zákonem
zakázány. Modifikací anebo šířením Programu (anebo každého díla založeného na Programu) nicméně vyjadřujete
své podřízení se licenci a všem jejím ustanovením a podmínkám pro kopírovaní, modifikování a šíření Programu a děl
na něm založených.
6. Pokaždé, když redistribuujete Program (nebo dílo založené na Programu), získává příjemce od původního držitele
licence právo kopírovat, šířit a modifikovat program v souladu s těmito ustanoveními a podmínkami. Nesmíte klást
žádné další překážky výkonu zde zaručených příjemcových práv. Nejste odpovědný za vymáhání dodržování této
licence třetími stranami.
7. Jsou-li vám z rozhodnutí soudu, obviněním z porušení patentu nebo z jakéhokoli jiného důvodu (nejen v souvislosti
s patenty) uloženy takové podmínky (at' již příkazem soudu, smlouvou nebo jinak), které se vylučují s podmínkami této
- 119 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
licence, nejste tím osvobozen od podmínek této licence. Pokud nemůžete šířit Program tak, abyste vyhověl zároveň
svým závazkům vyplývajícím z této licence i jiným platným závazkům, nesmíte jej v důsledku toho šířit vůbec. Pokud
by například patentové osvědčení nepovolovalo bezplatnou redistribuci Programu všemi, kdo vaším přičiněním získají
jeho kopie přímo nebo nepřímo, pak by jediný možný způsob, jak vyhovět zároveň patentovému osvědčení i této
licenci, spočíval v ukončení distribuce Programu.
Pokud by se za nějakých specifických okolností jevila některá část tohoto odstavce jako neplatná nebo nevynutitelná,
považuje se za směrodatnou rovnováha vyjádřená tímto odstavcem a odstavec jako celek se považuje za směrodatný
za jiných okolností.
Smyslem tohoto odstavce není navádět vás k porušování patentů či jiných ustanovení vlastnického práva, anebo tato
ustanovení zpochybňovat; jediným jeho smyslem je ochrana integrity systému šíření volného softwaru, který je
podložen veřejnými licenčními předpisy. Mnozí lidé poskytli své příspěvky do širokého okruhu softwaru šířeného tímto
systémem v důvěře v jeho důsledné uplatňování; záleží na autorovi/dárci, aby rozhodl, zda si přeje šířit software
pomocí nějakého jiného systému a žádný uživatel licence nemůže takové rozhodnutí zpochybňovat.
Smyslem tohoto odstavce je zevrubně osvětlit to, co je považováno za důsledek plynoucí ze zbytku této licence.
8. Pokud je šíření či použití Programu v některých zemích omezeno buď patenty nebo autorsky chráněnými
rozhraními, může držitel původních autorských práv, který svěřuje Program do působnosti této licence, přidat výslovné
omezení pro geografické šíření, vylučující takové země, takže šíření je povoleno jen v těch zemích nebo mezi těmi
zeměmi, které nejsou tímto způsobem vyloučeny. Tato licence zahrnuje v tomto případě takové omezení přesně tak,
jako by bylo zapsáno v textu této licence.
9. Free Software Foundation může čas od času vydávat upravené nebo nové verze Obecné veřejné licence. Takové
nové verze se budou svým duchem podobat současné verzi, s ohledem na nové problémy či zájmy se však mohou
lišit v jednotlivostech.
Každé verzi je přiděleno rozlišující číslo verze. Pokud Program specifikuje, že se na něj vztahuje určité číslo verze a
"všechny následující verze", můžete se podle uvážení řídit ustanoveními a podmínkami buďto oné konkrétní verze
anebo kterékoliv následující verze, kterou vydala Free Software Foundation. Jestliže Program nespecifikuje číslo
verze této licence, můžete si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy Free Software Foundation vydala.
10. Pokud si přejete zahrnout části Programu do jiných volných programů, jejichž distribuční podmínky jsou odlišné,
zašlete autorovi žádost o povolení. V případě softwaru, k němuž vlastní autorská práva Free Software Foundation,
napište Free Software Foundation; někdy činíme výjimky ze zde uvedených ustanovení. Naše rozhodnutí bude
vedeno dvěma cíli: zachováním volné povahy všech odvozenin našeho volného softwaru a podporou sdílení a
opětovného využití softwaru obecně.
ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE
11. VZHLEDEM K BEZPLATNÉMU POSKYTNUTÍ LICENCE K PROGRAMU SE NA PROGRAM NEVZTAHUJE
ŽÁDNÁ ZÁRUKA, A TO V MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM. POKUD NENÍ PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK,
POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV POPŘÍPADĚ JINÉ STRANY PROGRAM "TAK, JAK JE", BEZ
ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZÁRUK
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. POKUD JDE O KVALITU A VÝKONNOST PROGRAMU, LEŽÍ
VEŠKERÉ RIZIKO NA VÁS. POKUD BY SE V PROGRAMU PROJEVILY ZÁVADY, PADAJÍ NÁKLADY ZA
VŠECHNU POTŘEBNOU ÚDRŽBU, OPRAVU ČI NÁPRAVU NA VÁŠ VRUB.
12. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, S VÝJIMKOU TOHO, KDYŽ TO VYŽADUJE PLATNÝ ZÁKON, ANEBO KDYŽ TO BYLO
PÍSEMNĚ ODSOUHLASENO, VÁM NEBUDE ŽÁDNÝ Z DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽÁDNÁ JINÁ
STRANA, KTERÁ SMÍ MODIFIKOVAT ČI ŠÍŘIT PROGRAM V SOULADU S PŘEDCHOZÍMI USTANOVENÍMI,
ODPOVĚDNI ZA ŠKODY, VČETNĚ VŠECH OBECNÝCH, SPECIÁLNÍCH, NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH
ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z UŽÍVÁNÍ ANEBO NESCHOPNOSTI UŽÍVAT PROGRAM (VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN,
ZTRÁTY NEBO ZKRESLENÍ DAT, NEBO TRVALÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VÁM NEBO TŘETÍM STRANÁM,
NEBO SELHÁNÍ FUNKCE PROGRAMU V SOUČINNOSTI S JINÝMI PROGRAMY), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÝ
DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JINÁ STRANA BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.
KONEC USTANOVENÍ A PODMÍNEK
Jak uplatnit tato ustanovení na vaše nové programy
Pokud vyvinete nový program a chcete, aby byl veřejnosti co nejvíce k užitku, můžete toho nejlépe dosáhnout tím, že
jej prohlásíte za volný software, který může kdokoliv redistribuovat a měnit za zde uvedených podmínek.
To provedete tak, že k programu připojíte následující oznámení. Nejbezpečnější cestou je jejich připojení na začátek
každého zdrojového souboru, čímž se nejúčinněji sdělí vyloučení záruky; a v každém souboru by pak měla být
přinejmenším řádka s "copyrightem" a odkaz na místo, kde lze nalézt úplné údaje.
<řádka se názvem programu a nástinem toho, co dělá.> Copyright (C) <rok> <jméno autora>
Tento program je volný software; můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU,
vydávané Free Software Foundation; a to buď verze 2 této licence anebo (podle svého uvážení) kterékoli pozdější
verze.
Tento program je šířen v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené
záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Blíže viz Obecná veřejná licence GNU.
Kopii Obecné veřejné licence GNU jste měl obdržet spolu s tímto programem; pokud se tak nestalo, napište si o ni
- 120 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Připojte rovněž informaci o tom, jak je možné se s vámi spojit elektronickou a papírovou poštou.
Pokud je program interaktivní, zařiďte, aby se při startu v interaktivním módu vypsalo hlášení podobné tomuto:
Trpazor verze 69, Copyright (C) rok jméno autora. Trpazor je ABSOLUTNĚ BEZ ZÁRUKY; podrobnosti se dozvíte
zadáním 'show w'. Jde o volný software a jeho šíření za jistých podmínek je vítáno; podrobnosti získáte zadáním 'show
c'.
Hypotetické povely 'show w' a 'show c' by měly zobrazit příslušné pasáže Obecné veřejné licence. Odpovídající povely
ovšem nemusí být právě 'show w' a 'show c'; mohou to být třeba klepnutí tlačítka myši nebo položky v nabídce--cokoliv,
co se do vašeho programu hodí.
Pokud je to nutné, měl byste také přimět svého zaměstnavatele (jestliže pracujete jako programátor) nebo
představitele vaší školy, je-li někdo takový, k tomu, aby podepsal "zřeknutí se autorských práv" k programu. Zde je
vzor; jména pozměňte:
Blbounex s.r.o. se tímto zříká veškerého zájmu o autorská práva k programu 'Trpazor' (který vytváří průchody
v překladačích) napsanému Jakubem Hakerem.
<podpis Bo Háč>, 1. dubna 1989
Bo Háč, namístoprezident
Tato Obecná veřejná licence neumožňuje zahrnutí vašeho programu do jiných než volných programů. Je-li váš
program knihovnou podprogramů, můžete zvážit, zda je užitečné umožnit sestavování i vázaných aplikačních
programů s vaší knihovnou. V takovém případě použijte Obecnou menší veřejnou licenci GNU namísto této licence.
OBECNÁ MENŠÍ VEŘEJNÁ LICENCE GNU verze 2.1, únor 1999
OBECNÁ MENŠÍ VEŘEJNÁ LICENCE GNU verze 2.1, únor 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Kopírovat a distribuovat doslovné kopie tohoto licenčního dokumentu je povoleno komukoli, není však povoleno
provádět v něm změny.
[Toto je první vydaná verze menší (Lesser) GPL. Je také považována za nástupce Knihovní veřejné licence GNU,
verze 2, odtud číslo verze 2.1.]
Preambule
Softwarové licence jsou většinou navrženy tak, že vám odnímají právo software sdílet a měnit. Smyslem Obecných
veřejných licencí GNU je naproti tomu zaručit volnost ke sdílení a úpravám volného softwaru--pro zajištění volného
přístupu k tomuto softwaru pro všechny jeho uživatele.
Tato licence, Menší obecná veřejná licence, se vztahuje na některé softwarové balíčky se zvláštním určením--typicky
knihovny--od Free Software Foundation a dalších autorů, kteří se rozhodnou ji použít. Použít ji můžete i vy, ale
doporučujeme vám, abyste si na základě dalšího výkladu nejprve důkladně rozmysleli, zda je v tom kterém případě
lepší strategií použít tuto licenci, anebo běžnou Obecnou veřejnou licenci.
Když mluvíme o volném softwaru, máme na mysli volnost použití, nikoli cenu. Naše Obecná veřejná licence je
navržena pro zajištění toho, že můžete volně šířit kopie volného softwaru (a chcete-li, účtovat si poplatek za tuto
službu), že obdržíte zdrojový kód anebo jej můžete získat, pokud ho chcete, že můžete tento software měnit a jeho
části použít v nových volných programech; a že se dozvíte, že tyto věci smíte dělat.
Abychom mohli vaše práva chránit, musíme vytvořit omezení, která zakáží distributorům vám tato práva odepírat nebo
vás žádat, abyste se těchto práv vzdal. Tato omezení se promítají do jistých povinností, kterým musíte dostát, pokud
šíříte kopie dotyčné knihovny, nebo ji modifikujete.
Pokud například, šíříte kopie takové knihovny, at' již zdarma nebo za poplatek, musíte poskytnout příjemcům všechna
práva, která poskytujeme my vám. Musíte zaručit, že příjemci rovněž dostanou anebo mohou získat zdrojový kód.
Pokud s knihovnou sestavujete další kód, musíte dát příjemcům k dispozici kompletní objektové soubory, aby poté, co
provedou v knihovně změny a znovu ji zkompilují, mohli tyto objektové soubory s knihovnou opět sestavit. A musíte
jim ukázat tyto podmínky, aby znali svá práva.
Vaše práva chráníme metodou sestávající ze dvou kroků: (1) opatříme knihovnu autorskou ochranou, a (2) nabídneme
vám tuto licenci, která vám dává právoplatné svolení ke kopírování, šíření a modifikaci knihovny.
Abychom ochránili každého distributora, chceme zajistit, aby bylo naprosto jasné, že na volné knihovny se nevztahuje
žádná záruka. Také pokud knihovnu upraví někdo jiný a předá ji dál, měli by příjemci vědět, že to, co mají, není
původní verze, aby problémy, které by mohli způsobit druzí, nekazily reputaci původního autora.
Nakonec, neustálou hrozbu pro existenci jakéhokoli volného programu představují softwarové patenty. Přejeme si
zajistit, aby žádná firma nemohla účinně omezovat uživatele volného programu tím, že od držitele patentu získá
restriktivní licenci. A proto trváme na tom, že jakákoli patentová licence získaná pro určitou verzi knihovny musí být
v souladu s úplnou svobodou používání, specifikovanou v této licenci.
Na většinu softwaru GNU, včetně některých knihoven, se vztahuje obyčejná Obecná veřejná licence GNU. Tato licence,
Menší obecná veřejná licence GNU, se vztahuje na některé určené knihovny a je úplně jiná, než obyčejná Obecná veřejná
licence. Tuto licenci použijeme pro určité knihovny, abychom je povolili sestavovat s programy, které nejsou volné.
- 121 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
Když se nějaký program sestaví s knihovnou, at' už staticky nebo za použití sdílené knihovny, je kombinace těchto
dvou z právního hlediska kombinovaným dílem, odvozeninou původní knihovny. Obyčejná Obecná veřejná licence
proto dovoluje takové sestavení pouze tehdy, vyhoví-li celá kombinace jejím měřítkům svobody. Menší obecná
veřejná licence GNU stanovuje pro sestavování jiného kódu s knihovnou volnější měřítka.
Této licenci říkáme "Menší" (Lesser) obecná veřejná licence, poněvadž pro ochranu svobody uživatele dělá méně,
než obyčejná Obecná veřejná licence. Také vývojářům dalšího volného softwaru poskytuje méně výhod oproti
konkurenčním programům, které nejsou volné. Tyto nevýhody jsou důvodem, proč pro mnoho knihoven používáme
obyčejnou Obecnou veřejnou licenci GNU. Nicméně za určitých zvláštních okolností tato menší licence přináší
výhody.
V nepříliš častých případech se například může vyskytnout zvláštní potřeba podpořit co nejmasovější používání určité
knihovny, aby se stala de facto standardem. K dosažení toho je nutné umožnit využití knihovny i pro programy, které
nejsou volné. Častějším případem je, že určitá volná knihovna má stejnou funkci, jako běžněji používané knihovny,
které nejsou volné. V tomto případě se omezením volné knihovny výhradně pro volné programy dá získat jen málo,
proto použijeme Menší obecnou veřejnou licenci.
V jiných případech povolení používat určitou knihovnu v programech, které nejsou volné, umožní používat spoustu
volného softwaru většímu počtu lidí. Například, povolení používat knihovnu GNU C v programech, které nejsou volné,
umožňuje mnohem více lidem používat celý operační systém GNU a rovněž tak jeho variantu, operační systém GNU/
Linux.
Ačkoli Menší obecná veřejná licence chrání svobodu uživatelů méně, zajišt'uje, že uživatel programu, který byl
sestaven s danou knihovnou, bude mít svobodu a finanční prostředky potřebné pro provozování tohoto programu i při
používání modifikované verze knihovny.
Přesná ustanovení a podmínky pro kopírování, šíření a modifikaci jsou uvedeny dále. Dávejte si dobrý pozor na rozdíl
mezi "dílem založeným na knihovně" a "dílem, které používá knihovnu". První obsahuje kód odvozený z knihovny,
druhé se musí použít s knihovnou, aby mohlo běžet.
MENŠÍ OBECNÁ VEŘEJNÁ LICENCE GNU
USTANOVENÍ A PODMÍNKY PRO KOPÍROVÁNÍ, DISTRIBUCI A MODIFIKACI
0. Tato licenční smlouva se vztahuje na jakoukoli softwarovou knihovnu nebo jiný program obsahující vyrozumění
vložené držitelem autorských práv nebo jinou oprávněnou stranou, kde stojí, že daný software smí být šířen v souladu
s podmínkami této Menší obecné veřejné licence (jinými slovy "této licence"). Každý uživatel licence je označován jako
"vy".
"Knihovna" znamená sbírku softwarových funkcí a/nebo dat připravených tak, aby mohly být vhodně sestavovány
s aplikačními programy (jež některé tyto funkce a data využívají) za účelem vytvoření spustitelných souborů.
Dále v textu se "Knihovna" týká jakékoli knihovny nebo díla, které jsou šířeny za těchto podmínek. "Dílo založené na
Knihovně" znamená Knihovna, nebo jakékoli dílo odvozené pod ochranou autorského zákona: jinými slovy dílo
obsahující Knihovnu nebo její část beze změn, nebo s úpravami a/nebo přímo přeloženou do jiného jazyka. (Nadále
je překlad zahrnován bez omezení pod pojem "modifikace".)
"Zdrojový kód" k dílu je nejvhodnější formou díla z hlediska provedení jeho případných modifikací. Pro knihovnu
znamená úplný zdrojový kód veškerý zdrojový kód pro všechny moduly, které obsahuje, plus jakékoli další soubory pro
definici rozhraní, plus skripty potřebné pro kompilaci a instalaci knihovny.
Jiné činnosti než kopírování, šíření a modifikace nejsou pokryty touto licencí; sahají mimo její rámec. Na provozování
programu využívajícího Knihovnu se nekladou žádná omezení a výstupu takového programu se licence týká jen
v případě, že představuje dílo založené na Knihovně (nezávisle na použití Knihovny nástrojem pro jeho psaní). Zda
je tomu tak, záleží na tom, co dělá Knihovna a co dělá program, který Knihovnu využívá.
1. Doslovné kopie zdrojového kódu knihovny smíte kopírovat a šířit tak, jak je dostanete, na jakékoli médiu za
předpokladu, že na každé kopii viditelně a vhodně zveřejníte vyrozumění o autorských právech a popření záruky;
necháte beze změny všechna vyrozumění související s touto licencí a absencí jakékoli záruky; a spolu s Knihovnou
budete šířit kopii této licence.
Za fyzický akt přenesení kopie můžete žádat poplatek a podle vlastního uvážení můžete nabídnout za poplatek
záruční ochranu.
2. Můžete modifikovat svoji kopii či kopie Knihovny nebo kterékoli jeho části, a tak vytvořit dílo založené na Knihovně,
a kopírovat a šířit takové modifikace či dílo podle podmínek odstavce 1 výše za předpokladu, že splníte všechny tyto
podmínky:
a) Upravené dílo samo musí být softwarová knihovna.
b) Modifikované soubory musíte opatřit zřetelnou zmínkou uvádějící, že jste soubory změnil a uvést datum případné
změny.
c) Musíte zajistit, aby všem třetím stranám byla bezplatně udělena licence na celé dílo v souladu s podmínkami této
Licence.
d) Pokud se prostředek v upravené Knihovně odkazuje na funkci nebo datovou tabulku, kterou má dodat aplikační
program, jenž prostředek využívá, jinou než argument předávaný při volání prostředku, pak musíte vyvinout dobře
míněnou snahu zajistit, aby daný prostředek fungoval i v případě, že aplikace takovou funkci nebo tabulku neposkytuje,
- 122 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
a prováděl kteroukoli část svého poslání, jež zůstane smysluplná.
(Například účelem knihovní funkce pro výpočet druhé odmocniny je, aby byla naprosto jasně definovaná nezávisle
na aplikaci. Pododstavec 2d tedy předepisuje, že jakákoli aplikací dodaná funkce nebo tabulka musí být volitelná: i
když ji aplikace nedodá, funkce pro výpočet druhé odmocniny musí pořád počítat druhou odmocninu.)
Tyto požadavky se vztahují k modifikovanému dílu jako celku. Pokud lze identifikovat části takového díla, které zřejmě
nejsou odvozeny z Knihovny a mohou být samy o sobě rozumně považovány za nezávislá a samostatná díla, pak se
tato licence a její ustanovení nevztahují na tyto části, jsou-li šířeny jako nezávislá díla. Jakmile však tytéž části šíříte
jako část celku, jímž je dílo založené na Knihovně, musí být šíření tohoto celku podřízeno ustanovením této licence
tak, že povolení poskytnutá dalším uživatelům se rozšíří na celé dílo, tedy na všechny jeho části bez ohledu na to, kdo
kterou část napsal.
Smyslem tohoto odstavce tedy není získání práv na dílo zcela napsané vámi ani popírání vašich práv vůči němu;
skutečným smyslem je výkon práva na řízení distribuce odvozených nebo kolektivních děl založených na Knihovně.
Pouhé spojení jiného díla, jež není na Knihovně založeno, s Knihovnou (anebo dílem založeným na Knihovně) na
pamět'ovém nebo distribučním médiu, nepřenáší toto jiné dílo do působnosti této licence.
3. Můžete se rozhodnout použít pro danou kopii Knihovny místo této licence podmínky obyčejné Obecné veřejné
licence GNU. Abyste to mohli udělat, musíte pozměnit všechna vyrozumění související s touto licencí tak, aby se
odvolávala na obyčejnou Obecnou veřejnou licenci GNU ve verzi 2, a ne na tuto licenci. (Pokud se objevila novější
verze obyčejné Obecné veřejné licence GNU než 2, pak můžete namísto ní uvést tuto novější verzi, pokud chcete.)
Žádné další změny v těchto vyrozuměních nedělejte.
Jakmile je tato změna v dané kopii provedena, je pro ni neodvolatelná, a tak pro všechny následné kopie a díla
odvozená od této kopie platí obyčejná Obecná veřejná licence GNU.
Tato možnost je užitečná, jestliže si přejete zkopírovat část kódu Knihovny do programu, který není knihovnou.
4. Knihovnu (nebo její část či podle odstavce 2 dílo od ní odvozené) v objektovém kódu nebo ve spustitelné podobě
smíte kopírovat a šířit v souladu s podmínkami z odstavců 1 a 2 výše za předpokladu, že k ní přiložíte úplný příslušný
strojově čitelný zdrojový kód, který podle podmínek z odstavců 1 a 2 výše musí být šířen na médiu obvykle používaném
pro výměnu softwaru.
Pokud se šíření objektového kódu provádí tak, že se nabídne přístup ke kopírování ze stanoveného místa, pak
požadavku na šíření zdrojového kódu vyhovíte tím, že nabídnete obdobný přístup ke kopírování zdrojového kódu ze
stejného místa, a to i přesto, že nenutíte třetí strany kopírovat zdrojový kód spolu s objektovým kódem.
5. Program, který neobsahuje žádnou odvozeninu od jakékoli části Knihovny, ale tím, že se s Knihovnou kompiluje
nebo sestavuje, je určen k práci s ní, se nazývá "dílo, které používá Knihovnu". Takové dílo samo o sobě není dílem
odvozeným od Knihovny, a proto nespadá do rozsahu platnosti této licence.
Avšak sestavením "díla, které používá Knihovnu" s Knihovnou vznikne spustitelný soubor, který je spíše odvozeninou
od Knihovny (protože používá části Knihovny), než "dílem, které používá Knihovnu". Proto se tato licence tohoto
spustitelného souboru týká. Podmínky pro šíření těchto spustitelných souborů stanovuje odstavec 6.
Pokud "dílo, které používá Knihovnu" používá obsah hlavičkového souboru, který je součástí knihovny, objektový kód
pro toto dílo může být dílem odvozeným od knihovny, i když zdrojový kód jím není. Zda je tomu tak, je obzvláště
významné, jestliže lze dílo sestavit i bez Knihovny nebo dílo samo je knihovna. Práh pro stanovení, zda tomu tak je,
zákon přesně nedefinuje.
Používá-li takový objektový soubor jen numerické parametry, rozvržení a přístupové modifikátory datových struktur,
a malá makra a malé inline funkce (o deseti a méně řádcích), pak se na použití tohoto objektového souboru nevztahuje
žádné omezení bez ohledu na to, zda jde z právního hlediska o odvozené dílo. (Spustitelné soubory obsahující tento
objektový kód plus části Knihovny budou stále spadat pod odstavec 6.)
Jinak, je-li dílo odvozeninou od Knihovny, smíte objektový kód šířit v souladu s podmínkami uvedenými v odstavci 6.
Jakékoli spustitelné soubory obsahující toto dílo rovněž spadají pod odstavec 6, at' už jsou nebo nejsou sestaveny
přímo s Knihovnou samou.
6. Výjimkou z výše uvedených odstavců je, že také smíte zkombinovat nebo sestavit "dílo, které používá Knihovnu"
spolu s Knihovnou, čímž vznikne dílo obsahující části Knihovny, a šířit toto dílo za podmínek, které uznáte za vhodné,
za předpokladu, že tyto podmínky zákazníkovi dovolují upravit si dílo pro vlastní použití a pro odlaďování takovýchto
úprav provádět reverzní inženýrství.
Ke každé kopii výsledného díla musíte poskytnout dobře viditelné vyrozumění, že je v něm použita Knihovna a že na
Knihovnu a na její používání se vztahuje tato licence. Musíte také přiložit kopii této licence. Jestliže dílo za běhu
zobrazuje vyrozumění o autorských právech, musíte mezi ně zahrnout vyrozumění o autorských právech ke Knihovně
a rovněž odkaz směrující uživatele ke kopii této licence. Musíte též udělat jednu z těchto věcí:
a) Přiložte k dílu úplný příslušný strojově čitelný zdrojový kód Knihovny včetně jakýchkoli změn, které byly v díle
použity (musí být šířeny v souladu s odstavci 1 a 2 výše); a je-li dílo spustitelný soubor sestavený s knihovnou, úplné
strojově čitelné "dílo, které používá Knihovnu" jako objektový kód a/nebo zdrojový kód, tak aby uživatel mohl Knihovnu
upravit a potom znovu sestavit za účelem vytvoření upraveného spustitelného souboru obsahujícího upravenou
Knihovnu. (Rozumí se, že uživatel, který změní obsah definičních souborů v Knihovně, nemusí být nutně schopen
znovu zkompilovat aplikaci tak, aby používala modifikované definice.)
b) Pro sestavení s Knihovnou použijte vhodný mechanizmus sdílení knihoven. Vhodný mechanizmus je ten, který
- 123 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
(1) při běhu používá kopii knihovny, která v uživatelově počítačovém systému už je, místo toho, aby knihovní funkce
kopíroval do spustitelného souboru, a (2) nainstaluje-li uživatel upravenou verzi knihovny, bude s ní fungovat správně,
dokud tato upravená verze bude mít rozhraní kompatibilní s verzí, s níž bylo dílo vytvořeno.
c) Přiložte k dílu psanou objednávku s platností nejméně na tři roky na poskytnutí materiálů uvedených v pododstavci
6a výše stejnému uživateli, a to buď bezplatně, nebo za cenu nepřevyšující náklady na uskutečnění této dodávky.
d) Šíříte-li dílo tak, že nabízíte přístup ke zkopírování ze stanoveného místa, nabídněte rovnocenný přístup ke
zkopírování výše uvedených materiálů ze stejného místa.
e) Ověřte, že uživatel kopii těchto materiálů už přijal, nebo že jste takovou kopii tomuto uživateli už poslali.
Pro spustitelný soubor musí požadované "dílo, které používá Knihovnu" obsahovat veškerá data a programové
nástroje, které z něj umožní spustitelný soubor reprodukovat. Zvláštní výjimkou jsou však ty softwarové komponenty,
které jsou normálně šířeny (buď ve zdrojové nebo binární formě) s hlavními součástmi operačního systému, na němž
spustitelný program běží (tj. s překladačem, jádrem apod.). Tyto komponenty nemusí být šířeny s těmito materiály,
pokud ovšem komponenta sama nedoprovází spustitelnou podobu díla.
Může se stát, že tyto požadavky budou v rozporu s licenčními omezeními jiných vázaných knihoven, které normálně
nedoprovází operační systém. Takový rozpor znamená, že nemůžete použít obojí a Knihovnu společně ve vámi
šířeném spustitelném tvaru.
7. Knihovní prostředky, které jsou dílem založeným na Knihovně, smíte umístit do jedné knihovny spolu s jinými
knihovními prostředky, na které se tato licence nevztahuje, a takovouto kombinovanou knihovnu smíte šířit za
předpokladu, že samostatné šíření původního díla založeného na Knihovně a stejně tak ostatních knihovních
prostředků je umožněno jinak a že uděláte tyto dvě věci:
a) Přiložíte ke kombinované knihovně kopii stejného díla založeného na Knihovně nezkombinovaného s žádnými
jinými knihovními prostředky. Tuto kopii musíte šířit v souladu s podmínkami z odstavců uvedených výše.
b) Poskytnete ke kombinované knihovně dobře viditelné vyrozumění o skutečnosti, že její část je dílem založeným
na Knihovně, a vysvětlující, kde najít doplňující nezkombinovanou podobu stejného díla.
8. Knihovnu nesmíte kopírovat, upravovat, udělovat na ni licenci, sestavovat nebo šířit jinak, než je výslovně
stanoveno touto licencí. Jakákoli snaha kopírovat, upravovat, udělovat licenci na, sestavovat nebo šířit Knihovnu jinak
je neplatná a automaticky vás zbavuje práv daných touto licencí. Strany, které od vás obdržely kopie anebo práva v
souladu s touto licencí, však nemají své licence ukončeny, dokud budou plně jednat ve shodě s jejich ustanoveními.
9. Není od vás požadováno tuto licenci přijmout, protože jste ji nepodepsal. Nic jiného vám však nedává možnost
modifikovat nebo šířit Knihovnu nebo z ní odvozená díla. V případě, že tuto licenci nepřijmete, jsou tyto činnosti
zákonem zakázány. Modifikací anebo šířením Knihovny (anebo každého díla založeného na Knihovně) nicméně
vyjadřujete své podřízení se licenci a všem jejím ustanovením a podmínkám pro kopírovaní, modifikování a šíření
Knihovny a děl na ní založených.
10. Pokaždé, když budete Knihovnu (nebo jakékoli dílo založené na Knihovně) šířit dále, příjemce automaticky od
původního poskytovatele obdrží licenci na kopírování, šíření, sestavování nebo upravování Knihovny podléhající těmto
podmínkám. Nesmíte klást žádné další překážky výkonu zde zaručených příjemcových práv. Nejste odpovědný za
vymáhání dodržování této licence třetími stranami.
11. Jsou-li vám z rozhodnutí soudu, obviněním z porušení patentu nebo z jakéhokoli jiného důvodu (nejen v
souvislosti s patenty) uloženy takové podmínky (at' již příkazem soudu, smlouvou nebo jinak), které se vylučují s
podmínkami této licence, nejste tím osvobozen od podmínek této licence. Pokud nemůžete šířit Knihovnu tak, abyste
vyhověl zároveň svým závazkům vyplývajícím z této licence i jiným platným závazkům, nesmíte ji v důsledku toho šířit
vůbec. Pokud by například patentové osvědčení nepovolovalo bezplatnou redistribuci Knihovny všemi, kdo vaším
přičiněním získají její kopie přímo nebo nepřímo, pak by jediný možný způsob, jak vyhovět zároveň patentovému
osvědčení i této licenci, spočíval v ukončení šíření Knihovny.
Pokud by se za nějakých specifických okolností jevila některá část tohoto odstavce jako neplatná nebo nevynutitelná,
považuje se za směrodatnou rovnováha vyjádřená tímto odstavcem a odstavec jako celek se považuje za směrodatný
za jiných okolností.
Smyslem tohoto odstavce není navádět vás k porušování patentů či jiných ustanovení vlastnického práva, anebo tato
ustanovení zpochybňovat; jediným jeho smyslem je ochrana integrity systému šíření volného softwaru, který je
podložen veřejnými licenčními předpisy. Mnozí lidé poskytli své příspěvky do širokého okruhu softwaru šířeného tímto
systémem v důvěře v jeho důsledné uplatňování; záleží na autorovi/dárci, aby rozhodl, zda si přeje šířit software
pomocí nějakého jiného systému a žádný uživatel licence nemůže takové rozhodnutí zpochybňovat.
Smyslem tohoto odstavce je zevrubně osvětlit to, co je považováno za důsledek plynoucí ze zbytku této licence.
12. Pokud je šíření či použití Knihovny v některých zemích omezeno buď patenty nebo autorsky chráněnými
rozhraními, může držitel původních autorských práv, který svěřuje Knihovnu do působnosti této licence, přidat výslovné
omezení pro geografické šíření, vylučující takové země, takže šíření je povoleno jen v těch zemích nebo mezi těmi
zeměmi, které nejsou tímto způsobem vyloučeny. Tato licence zahrnuje v tomto případě takové omezení přesně tak,
jako by bylo zapsáno v textu této licence.
13. Free Software Foundation může čas od času vydávat upravené nebo nové verze Menší obecné veřejné licence.
Takové nové verze se budou svým duchem podobat současné verzi, s ohledem na nové problémy či zájmy se však
mohou lišit v jednotlivostech.
- 124 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
Každé verzi je přiděleno rozlišující číslo verze. Pokud Knihovna specifikuje, že se na ni vztahuje určité číslo verze a
"všechny následující verze", můžete se podle uvážení řídit ustanoveními a podmínkami buďto oné konkrétní verze
anebo kterékoliv následující verze, kterou vydala Free Software Foundation. Jestliže Knihovna nespecifikuje číslo
verze této licence, můžete si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy Free Software Foundation vydala.
14. Přejete-li si zahrnout části Knihovny do jiných volných programů, jejichž distribuční podmínky jsou se zde
uváděnými podmínkami neslučitelné, napište dotyčnému autorovi a požádejte ho o svolení. V případě softwaru, k
němuž vlastní autorská práva Free Software Foundation, napište Free Software Foundation; někdy činíme výjimky ze
zde uvedených ustanovení. Naše rozhodnutí bude vedeno dvěma cíli: zachováním volné povahy všech odvozenin
našeho volného softwaru a podporou sdílení a opětovného využití softwaru obecně.
ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE
15. VZHLEDEM K BEZPLATNÉMU POSKYTNUTÍ LICENCE KE KNIHOVNĚ SE NA KNIHOVNU NEVZTAHUJE
ŽÁDNÁ ZÁRUKA, A TO V MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM. POKUD NENÍ PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK,
POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV POPŘÍPADĚ JINÉ STRANY KNIHOVNU "TAK, JAK JE", BEZ
ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZÁRUK
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. POKUD JDE O KVALITU A VÝKONNOST KNIHOVNY, LEŽÍ
VEŠKERÉ RIZIKO NA VÁS. POKUD BY SE V KNIHOVNĚ PROJEVILY ZÁVADY, PADAJÍ NÁKLADY ZA VŠECHNU
POTŘEBNOU ÚDRŽBU, OPRAVU ČI NÁPRAVU NA VÁŠ VRUB.
16. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, S VÝJIMKOU TOHO, KDYŽ TO VYŽADUJE PLATNÝ ZÁKON, ANEBO KDYŽ TO BYLO
PÍSEMNĚ ODSOUHLASENO, VÁM NEBUDE ŽÁDNÝ Z DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽÁDNÁ JINÁ
STRANA, KTERÁ SMÍ MODIFIKOVAT ČI ŠÍŘIT KNIHOVNU V SOULADU S PŘEDCHOZÍMI USTANOVENÍMI,
ODPOVĚDNI ZA ŠKODY, VČETNĚ VŠECH OBECNÝCH, SPECIÁLNÍCH, NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH
ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z UŽÍVÁNÍ ANEBO NESCHOPNOSTI UŽÍVAT KNIHOVNU (VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN,
ZTRÁTY NEBO ZKRESLENÍ DAT, NEBO TRVALÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VÁM NEBO TŘETÍM STRANÁM,
NEBO SELHÁNÍ FUNKCE KNIHOVNY V SOUČINNOSTI S JINÝM SOFTWAREM), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÝ
DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JINÁ STRANA BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.
KONEC USTANOVENÍ A PODMÍNEK
Jak uplatnit tato ustanovení na vaše nové knihovny
Pokud vyvinete novou knihovnu a chcete, aby byla veřejnosti k co největšímu užitku, doporučujeme z ní udělat volný
software, který může každý šířit a měnit. Můžete tak učinit povolením jejího dalšího šíření za těchto podmínek (nebo
popřípadě za podmínek obyčejné Obecné veřejné licence GNU).
Abyste těmto podmínkám vyhověl, připojte ke knihovně následující oznámení. Nejbezpečnější cestou je jejich
připojení na začátek každého zdrojového souboru, čímž se nejúčinněji sdělí vyloučení záruky; a v každém souboru by
pak měla být přinejmenším řádka s "copyrightem" a odkaz na místo, kde lze nalézt úplné údaje.
<řádka se názvem knihovny a nástinem toho, co dělá.> Copyright (C) <rok> <jméno autora>
Tato knihovna je volný software; můžete ji šířit a modifikovat podle ustanovení Menší obecné veřejné licence GNU,
vydávané Free Software Foundation; a to buď verze 2.1 této licence anebo (podle svého uvážení) kterékoli pozdější
verze.
Tato knihovna je šířena v naději, že bude užitečná, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené
záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Blíže viz Menší obecná veřejná licence GNU.
Kopii Menší obecné veřejné licence GNU jste měl obdržet spolu s touto knihovnou; pokud se tak nestalo, napište si
o ni Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Připojte rovněž informaci o tom, jak je možné se s vámi spojit elektronickou a papírovou poštou.
Pokud je to nutné, měl byste také přimět svého zaměstnavatele (jestliže pracujete jako programátor) nebo
představitele vaší školy, je-li někdo takový, k tomu, aby podepsal "zřeknutí se autorských práv" ke knihovně. Zde je
vzor; jména pozměňte:
Blbounex s.r.o. se tímto zříká veškerého zájmu o autorská práva ke knihovně 'Švin' (knihovně, která způsobuje dlení)
napsané Jakubem Hakerem.
<podpis Bo Háč>, 1. dubna 1990
Bo Háč, namístoprezident
Tot' vše!
- 125 -
15 - Bezpečnost
bizhub 43
Vlastnosti
Typ zařízení: profesionální stroj, rychlý, pracující se všemi zařízeními skupiny 3 dle doporučení UIT-T.
Rozměry a hmotnost
Stroj
Rozměry (bez příslušenství):
Šířka: 505 mm
Hloubka: 571 mm
Výška: 684 mm
Hmotnost:
Přibližně 38 kg
Přídavný zásobník papíru (nejvýše 2)
Rozměry:
421x510x143 mm
Hmotnost:
6,3 kg
Elektrické údaje a provozní prostředí
Napájení (viz typový štítek):
Jedna fáze 220-240 V - 50/60 Hz - 6 A
příkon:
ƒ ≤ 25 W v pohotovostním režimu
ƒ 120 W typicky v režimu čekání
ƒ 800 W v průměru během tisku (špičkově 1300 W)
Přípustná okolní teplota:
ƒ Provozní: 10 °C až 32 °C [50 °F až 89,6 °F] s nejvyšším kolísáním
10 °C za hodinu.
ƒ Skladovací: -20 °C až 40 °C [-4 °F až 104 °F] s nejvyšším
kolísáním 10 °C za hodinu.
Přípustná vlhkost:
15 % až 85 % RV (nekondenzující) s nejvyšším kolísáním 20 % za
hodinu.
Vlastnosti periferií
Tiskárna
Typ:
Laserová
Rozlišení:
1200 dpi
Rychlost:
43 str./min. (A4)
Rychlost tisku se může lišit v závislosti na operačním systému,
vlastnostech počítače, aplikaci, způsobu připojení (LAN, USB nebo
wifi), formátu papíru a nakonec i typu a formátu souboru.
Doba zahřívání:
17 s
Pamět':
256 Mb, rozšiřitelná na 512 Mb
Doba tisku první stránky:
8 s první výtisk (připraven)
25 s první výtisk (pohotovostní)
Kopírovací stroj
Typ:
ČB kopírovací stroj
Rychlost kopírování:
nejvýše 43 str./min. (A4) při vícenásobném kopírování
Rozlišení:
600 dpi
Vícenásobné kopírování:
nejvýše 99 stránek
Rozsah zoom:
25 % až 400 %
Skener
- 126 -
16 - Vlastnosti
bizhub 43
Vlastnosti periferií
Typ:
Barevný skener
Kapacita automatického podavače:
70 listů (80 g/m2)
Barevná hloubka:
48 bitů
Optické rozlišení:
600 dpi
Softwarová kompatibilita:
TWAIN, WIA
Formát deskového skeneru:
ƒ Největší délka: A4
ƒ Největší šířka: Letter
Tiskové média
Hlavní zásobník papíru:
ƒ Kapacita: nejvýše 550 listů standardního papíru (80 g/m2 [22 lb]).
ƒ Formát papíru: A4, A5, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, Letter, Legal14, Legal-13, Statement, 1/3 A4, obálka Com10, obálka C5, obálka
DL, obálka Monarch, pohlednice A6, japonská pohlednice
ƒ Papír: standardní, silný, jemný, projekční fólie, obálky, samolepky,
pohlednice
ƒ Gramáž: 64 až 216 g/m2 [17,1 až 80 lb]
Pomocný zásobník papíru:
ƒ Kapacita: 150 listů
ƒ Formát papíru: A4, A5, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, Letter, Legal14, Legal-13, Statement, 1/3 A4, obálka Com10, obálka C5, obálka
DL, obálka Monarch, pohlednice A6, japonská pohlednice, US
pohlednice, záložkový papír
ƒ Papír: standardní, silný, jemný, projekční fólie, obálky, samolepky,
pohlednice
ƒ Gramáž: 64 až 216 g/m2 [17,1 až 80 lb]
Přídavný zásobník papíru:
ƒ Kapacita: nejvýše 550 listů standardního papíru (80 g/m2 [22 lb]).
ƒ Formát papíru: A4, A5, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, Letter, Legal14, Legal-13, Statement, 1/3 A4, obálka Com10, obálka C5, obálka
DL, obálka Monarch, pohlednice A6, japonská pohlednice
ƒ Papír: standardní, silný, jemný, projekční fólie, obálky, samolepky,
pohlednice
ƒ Gramáž: 64 až 216 g/m2 [17,1 až 80 lb]
Kapacita výstupní přihrádky:
500 listů standardního papíru (80 g/m2 [20 lb]).
Oboustranný:
ƒ Formát papíru: A4, A5, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, Letter, Legal14, Legal-13, Statement, 1/3 A4
ƒ Papír: standardní, silný
ƒ Gramáž: 64 až 216 g/m2 [17,1 až 80 lb]
Tiskové jazyky
Emulace:
ƒ PCL® 6, PCL® 5
ƒ PostScript® úrovně 3
ƒ PDF 1.4 bez průsvitnosti a gradientu
- 127 -
16 - Vlastnosti
bizhub 43
Komunikace
Faxové komunikace
Typ:
PSTN, ITU T30, G3
Typ faxového modemu:
PSTN-Super G3
Komunikační rychlost:
Ve skupině 3: 33600 / 14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 b/s
Skutečná doba přenosu stránky A4 se pohybuje od několika sekund
do přibližně jedné minuty (závisí na kvalitě linky, rychlosti modemu,
množství informací v originálu a rozlišení), plus doba nutná pro
úvodní výměnu údajů.
Typy kódování:
MH (Modified Huffman), MR (Modified Read), MMR (Modified
Modified Read), JBIG, JPEG
Typ volby:
DTMF
Internet - všeobecné vlastnosti
Typ:
PSTN-V34
Komunikační rychlost:
nejvýše 33600 b/s (V34Fax)
Protokol:
ƒ protokoly TCP/IP/PPP
ƒ protokoly PAP & CHAP - MD5 C
ƒ protokoly pro e-maily SMTP/POP3/MIME
Připojitelnost
Sít'ový port:
Ethernet 10 BaseT/100 BaseTx
Port USB:
ƒ 1 x USB 2.0 řízený port (připojení PC)
ƒ 3 x USB 2.0 řídicí port (čtečka disku USB)
Připojení PC:
Operační systém: Windows 2000 ≥ SP4, Windows XP x86 ≥ SP2,
Windows Vista, Windows 2003 Server x86 ≥ SP2 (pouze pro tisk),
Windows 2008 Server (pouze pro tisk)
Spotřební materiál
Referenční papír:
Xerox 4200 20lb Letter / Xerox 80 A4 (3R91720) / Fuji Xerox P A4
Zásobník toneru:
Životnost zásobníků toneru závisí hlavně na typu tištěného
dokumentu a průměrném počtu tištěných stránek.
Bližší informace vám poskytne prodejce.
V rámci vylepšování výrobku se tyto technické údaje mohou bez upozornění měnit.
- 128 -
16 - Vlastnosti
bizhub 43
Doporučení pro papír
Tento odstavec obsahuje údaje o typu papíru, na který lze tisknout.
• Přidávání papíru do svazku může způsobit problémy.
• Zásobník papíru při vytahování vždy uchopte oběma rukama, aby nespadl.
• Nepoužívejte papír, který je již potištěný vaším strojem nebo jinou tiskárnou; inkoust nebo toner, který je na papíru,
může poškodit tiskový systém stroje.
• Před tiskem vyrovnejte případné zvlnění papíru.
• Zvlnění (nebo prohnutí) papíru by nemělo překročit 10 mm.
• Papír správně skladujte, abyste předešli problémům s podáváním a obrazovým defektům způsobeným zvlhnutím
papíru.
• Nikdy nepoužívejte vlhký papír nebo papír, který zůstal rozbalený.
• Po rozbalení uložte papír do plastového obalu.
• Nikdy nepoužívejte nadměrně zvlněný papír, složený papír nebo jinak poškozený papír.
Jaké formáty papíru lze používat?
Podpora
Formát
Millimetry (palce)
Hlavní a přídavný
zásobník
Pomocný
zásobník
Oboustranný
Letter
215,9 x 279,4 (8,5 x 11,0)
Ano
Ano
Ano
Legal-13
215,9 x 330,2 (8,5 x 13,0)
Ano
Ano
Ano
Legal-14
215,9 x 355,6 (8,5 x 14,0)
Ano
Ano
Ano
Statement
139,7 x 215,9 (5,5 x 8,5)
Ano
Ano
Ano
Executive
184,0 x 266,7 (7,25 x 10,5)
Ano
Ano
Ano
A4
210,0 x 297,0 (8,2 x 11,7)
Ano
Ano
Ano
A5
148,0 x 210,0 (5,9 x 8,3)
Ano
Ano
Ano
1/3 A4
99,0 x 210,0 (3,89 x 8,3)
Ano
Ano
Ano
B5 (ISO)
176,0 x 250,0 (6,9 x 9,8)
Ano
Ano
Ano
B5 (JIS)
182,0 x 257,0 (7,1 x 10,1)
Ano
Ano
Ano
Obálka Com10
104,7 x 241,3 (4,09 x 9,5)
Ano
Ano
Ne
Obálka DL
110,0 x 220,0 (4,3 x 8,7)
Ano
Ano
Ne
Obálka C5
162,0 x 229,0 (6,4 x 9,0)
Ano
Ano
Ne
Obálka Monarch
98,4 x 190,5 (3,875 x 7,5)
Ano
Ano
Ne
Pohlednice A6
105,0 x 148,5 (4,1 x 5,8)
Ano
Ano
Ano*
Japonská
pohlednice
100,0 x 148,0 (3,9 x 5,9)
Ano
Ano
Ano*
Pohlednice US
88,9 x 139,7 (3,5 x 5,4)
Ne
Ano
Ano*
Záložkový papír
(3'' x 5'')
76,2 x 127,0 (3 x 5)
Ne
Ano
Ne
* Na pohlednice lze tisknou oboustranně, není však zaručena kvalita tisku na zadní straně.
- 129 -
16 - Vlastnosti
bizhub 43
Standardní / recyklovaný papír
Hlavní a přídavný zásobník
papíru
Pomocný zásobník papíru
Kapacita
Až 550 listů, v závislosti na
gramáži papíru.
Největší výška 49,4 mm
Až 150 listů, v závislosti na
gramáži papíru.
Největší výška 17,5 mm
Orientace
Tiskovou stranou nahoru
Tiskovou stranou nahoru
Ovladač
Standardní / recyklovaný papír
Gramáž
64 až 216 g/m2 [17,1 až 80 lb]
Oboustranný
Viz část Jaké formáty papíru lze používat? [ 129].
Doporučení pro použití
Používejte: média vhodná pro laserový tisk, jako je obyčejný a recyklovaný papír.
Nepoužívejte níže uvedená média:
• Média s povrchovou úpravou (papír s uhlíkovou vrstvou nebo obarvený papír).
• Propisovací papír.
• Média, která nejsou určená pro laserový tisk (termocitlivý papír, laminovací nebo filmové fólie).
• Médium pro studený přenos.
• Médium pro offsetový tisk.
• Média určená výlučně pro inkoustové tiskárny (ultrajemný papír, lesklý papír, lesklý film, pohlednice atd.).
• Papír předtištěný na jiném stroji:
•
•
–
předtištěný inkoustovou tiskárnou,
–
předtištěný monochromatickým nebo barevným tiskovým nebo kopírovacím systémem,
–
předtištěný tepelnou tiskárnou,
–
předtištěný jinou tiskárnou nebo faxovým strojem.
Zaprášená média.
Mokrý nebo vlhký papír.
Poznámka
Média skladujte v místnosti s teplotou
v rozsahu 10 °C až 30 °C a relativní vlhkostí
35% až 85%. Toner neulpívá na vlhkých
površích.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Křídový papír.
Lepicí papír.
Složený, zmačkaný, zvlněný, vytláčený, deformovaný nebo zkroucený papír.
Rozstřižený, perforovaný nebo roztržený papír.
Příliš poddajný, příliš tuhý nebo příliš vláknitý papír.
papír s rozdílnou texturou (hrubostí) mezi přední a zadní stranou.
Příliš jemný nebo příliš silný papír.
Média nabitá statickou elektřinou.
Laminovaná, zlacená nebo příliš blyštivá média.
Média, která nesnesou fixační teplotu (150 °C [302 °F]).
Papír, který není oříznutý pravoúhle nebo o nestandardních rozměrech.
Papír s lepidlem, lepicí páskou, sešívacími sponkami, přílohami, háčky nebo očky.
Kyselý papír.
A všechna ostatní neschválená média.
- 130 -
16 - Vlastnosti
bizhub 43
Silný papír
Papír je považován za silný, pokud jeho gramáž překročí 90 g/m2 (24 lb).
Hlavní a přídavný zásobník
papíru
Pomocný zásobník papíru
Kapacita
160 listů, v závislosti na gramáži.
Největší výška 49,4 mm
60 listů, v závislosti na gramáži.
Největší výška 17,5 mm
Orientace
Tiskovou stranou nahoru
Tiskovou stranou nahoru
Ovladač
Silné 1 (91 až 150 g/m2)
Silné 2 (151 až 216 g/m2)
Gramáž
91 až 216 g/m2 (25 až 80 lb)
Oboustranný
Viz část Jaké formáty papíru lze používat? [ 129].
Poznámka
Lze tisknout na papírový pás, pokud splňuje
následující podmínky:
Gramáž od 127 do 160 g/m2
Největší šířka 216 mm
Největší délka 357 mm
Doporučení pro použití
Nevkládejte do zásobníku papíru jiný typ papíru (jiné gramáže nebo formáty), nebot' může docházet k zásekům papíru.
Jemný papír
Jemný papír před použitím nejprve vyzkoušejte, jestli je vhodné kvality.
Hlavní a přídavný zásobník
papíru
Pomocný zásobník papíru
Kapacita
550 listů, v závislosti na gramáži.
Největší výška 49,4 mm
150 listů, v závislosti na gramáži.
Největší výška 17,5 mm
Orientace
Tiskovou stranou nahoru
Tiskovou stranou nahoru
Ovladač
Vyšší rozlišení
Hmotnost
64 až 67 g/m2 (17,1 až 18 lb)
Oboustranný
Viz část Jaké formáty papíru lze používat? [ 129].
Doporučení pro použití
Nevkládejte do zásobníku papíru jiný typ papíru (jiné gramáže nebo formáty), nebot' může docházet k zásekům papíru.
Obálky
Hlavní a přídavný zásobník
papíru
Pomocný zásobník papíru
Kapacita
80 obálek, v závislosti na
gramáži.
Největší výška 49,4 mm
20 obálek, v závislosti na
gramáži.
Největší výška 17,5 mm
Orientace
Tiskovou stranou nahoru
Tiskovou stranou nahoru
Ovladač
Obálka
- 131 -
16 - Vlastnosti
bizhub 43
Hlavní a přídavný zásobník
papíru
Hmotnost
91 až 163 g/m2 (25 až 43 lb)
Oboustranný
Není podporován
Pomocný zásobník papíru
Doporučení pro použití
Poznámka
Obálky musí být tištěna na stranu adresy.
Je doporučeno tisknout mimo ztrojené
oblasti (přední strana+zadní+chlopeň), aby
nenastala problémy s tiskem (špatná kvalita
vytištěných znaků atp.).
Používejte obálky:
• Pro laserové tiskárny, s úhlopříčným lepením, běžnými lepicími sklady, hranami a chlopněmi.
• Schválené pro laserový tisk
• Suché.
Nepoužívejte obálky:
• Se samolepicími chlopněmi.
• S lepicími páskami, kovovými polepy, sponkami nebo odnímatelnými pruhy.
• S průhlednými okny.
• S příliš silnou texturou (například: zesílené obálky).
• Obsahující tavné, těkavé nebo blednoucí materiály nebo uvolňující jedovaté výpary.
• Předlepené.
Štítky
Samolepkový arch se skládá z přední strany (tisknutelný povrch) a samolepicí zadní strany, kryté ochranným filmem:
• Přední strana musí splňovat požadavky na normální papír.
• Arch musí být plně zakryt ochrannou stranou, na povrchu nesmí být žádné lepidlo.
Můžete tisknout souvisle na více archů samolepek, ale v závislosti na použitém médiu a tiskovém prostředí může
docházet k problémům při podávání. Pokud taková situace nastane, přerušte souvislý tisk a tiskněte archy po jednom.
Před tiskem samolepkových archů je doporučeno provést zkušební tisk na normální papír a zkontrolovat formátování
stránky. Bližší informace o tisku na samolepky naleznete v dokumentaci k příslušní aplikaci.
- 132 -
16 - Vlastnosti
bizhub 43
Hlavní a přídavný zásobník
papíru
Pomocný zásobník papíru
Kapacita
290 archů samolepek, v závislosti 100 archů samolepek, v závislosti
na gramáži.
na gramáži.
Největší výška 17,5 mm
Největší výška 49,4 mm
Orientace
Tiskovou stranou nahoru
Ovladač
štítky
Hmotnost
64 až 163 g/m2 (17,1 až 43 lb)
Oboustranný
Není podporován
Tiskovou stranou nahoru
Doporučení pro použití
Použitelné samolepkové archy:
• Doporučené pro laserové tiskárny
• Formátu A4 nebo Letter (archy samolepicích štítků).
Nepoužívejte samolepkové archy:
• Se snadno sloupnutelnými štítky nebo odpadávajícím ochranným filmem.
• Na kterých vystupuje lepicí látka na povrch.
• Nastříhané nebo perforované.
Karty
Než začnete tisknout karty, proveďte zkušební tisk na normální papír a zkontrolujte formátování.
Hlavní a přídavný zásobník
papíru
Pomocný zásobník papíru
Kapacita
200 karet, v závislosti na gramáži. 55 karet, v závislosti na gramáži.
Největší výška 49,4 mm
Největší výška 17,5 mm
Orientace
Tiskovou stranou nahoru
Ovladač
Standardní papír
Hmotnost
64 až 90 g/m2 (17,1 až 24 lb)
Oboustranný
Viz část Jaké formáty papíru lze používat? [ 129].
Tiskovou stranou nahoru
Doporučení pro použití
Používejte karty pro laserové tiskárny.
Nepoužívejte karty:
• Křídové.
• Pro inkoustové tiskárny.
• Nastříhané nebo perforované.
• Předtištěné nebo vícebarevné.
Poznámka
Pokud jsou karty deformované, před
vložením do zásobníku papíru je vyrovnejte.
Projekční fólie
Na projekční fólie lze tisknout souvisle, ale z kvůli kvalitě média, nabíjení statickou elektřinou a tiskovému prostředí
může docházet k problémům s podáváním.
Než začnete tisknout na projekční fólie, proveďte zkušební tisk na normální papír a zkontrolujte formátování.
- 133 -
16 - Vlastnosti
bizhub 43
Hlavní a přídavný zásobník
papíru
Pomocný zásobník papíru
Kapacita
100 projekčních fólií.
Největší výška 12,4 mm
100 projekčních fólií.
Největší výška 11,9 mm
Orientace
Tiskovou stranou nahoru
Tiskovou stranou nahoru
Ovladač
Fólie
Hmotnost
64 až 90 g/m2 (17,1 až 24 lb)
Oboustranný
Není podporován
Doporučení pro použití:
• Používejte pouze fólie pro laserové tiskárny.
• Projekční fólie používejte pouze pro černobílý tisk.
• Pravidelně čistěte dráhu papíru, nebot' fólie jsou velmi citlivé na nečistoty.
• Vytištěné projekční fólie odebírejte z výstupní přihrádky, aby nedošlo ke kumulaci elektrostatického náboje.
• Před vložením fólií do zásobníku papíru s nimi nemanipulujte, nebot' otisky prstů mohou ovlivnit kvalitu tisku.
• Nepoužívejte fólie:
–
Pro barevný tisk.
–
Pro inkoustové tiskárny.
Záložkový papír
Než začnete tisknout na záložkový papír, proveďte zkušební tisk na normální papír a zkontrolujte formátování.
Hlavní a přídavný zásobník
papíru
Pomocný zásobník papíru
Kapacita
Není podporován
120 listů, v závislosti na gramáži.
Orientace
Není podporován
Tiskovou stranou nahoru
Ovladač
Standardní papír
Hmotnost
64 až 90 g/m2 (17,1 až 24 lb)
Oboustranný
Není podporován
Tisknutelná plocha
Každé médium má svoji vlastní tisknutelnou plochu, maximální plochu, na kterou lze tisknout čistě bez zkreslení.
Tyto plocha je omezena dvěma hardwarovými faktory, formátem média a okraji vyžadovanými tiskárnou, a
softwarovým omezením, dostupnou pamětí pro vyrovnávací pamět' úplné sestavené stránky. Bez ohledu na médium
je zaručena tisknutelná plocha odpovídající formátu média minus 4 mm od všech okrajů.
Na papírovém pásu je dolní okraj 10 mm.
- 134 -
16 - Vlastnosti
bizhub 43
Tisknutelná plocha pro obálky
Obálky mají oblast chlopně, která není zaručena a mění se dle typu.
Označení
Popis
1
Netisknutelná plocha 4 mm (0,157")
2
Nezaručená plocha
3
Zaručená plocha
Okraje stránky
Okraje jsou nataveny v počítačové aplikaci. Pokud to aplikace dovolí, přizpůsobte si okraje s ohledem na zaručenou
tisknutelnou plochu.
- 135 -
16 - Vlastnosti
bizhub 43

Podobné dokumenty

2 - Instalace

2 - Instalace Stav připojení Parametry zařízení Odstranění zařízení

Více

12 - Propojení s PC

12 - Propojení s PC Grafické zobrazení Spuštění utilit a aplikací Companion Monitor Grafické zobrazení Ovládání zařízení Vybrání aktuálního zařízení Stav připojení Parametry zařízení Odstranění zařízení

Více

Katalog - Finclub

Katalog - Finclub • bylinný olej je vhodný při únavě nebo svalové námaze (vmasírujte 3-10 kapek okolo namáhaného místa, např. nohy, spánky, krk) • doporučuje se sportovcům • v létě je vhodný k osvěžení po koupeli...

Více

Návod - Servis Konica Minolta

Návod - Servis Konica Minolta Tisk seznamu souborů uložených na klíči Tisk souborů uložených v klíči

Více

King Meter - Elektrokola

King Meter - Elektrokola Přiložený list 1: Definice kódu chyby.........................................................................................................................22 Přiložený seznam 2: Tabulka Heslo......

Více