BOJOVÉ LÁTKY A VÝBUŠNINY

Komentáře

Transkript

BOJOVÉ LÁTKY A VÝBUŠNINY
BOJOVÉ LÁTKY A VÝBUŠNINY
První a druhá světová válka – chlor (YPERIT), fosgen, slzotvorné plyny, nervové jedy.
Výbušniny jsou látky, které se velkou rychlostí rozkládají na plynné produkty (oxid uhličitý, vodní pára,
dusík) za ohromných teplot. Plynné zplodiny prudce zvětšují svůj objem a tím konají práci.
Druhy výbuchů
Mechanický výbuch - je důsledkem uvolnění přetlaku nebo podtlaku.
Elektrický výbuch - rychlá přeměna el. energie na mechanickou a tepelnou
Jaderný výbuch - je příčinou nukleární reakce
Chemický výbuch - náhlé uvolnění energie za současného vzniku velkého množství plynů a tepla
Výbuchová teplota 2 500 – 5000 0C
Detonace je rychlost rozkladu výbušniny. Čím má trhavina větší detonační rychlost, tím je účinnější.
V praxi se detonací označuje výbuch, který se šíří rychlostí minimálně 1 km/s.
Rozdělení výbušnin
Podle povahy výbuchové přeměny se výbušniny dělí na střeliviny, třaskaviny a trhaviny.
Střeliviny
Používají se k udělení pohybu střelám - pro plnění lovecké, sportovní i vojenské munice (např. černý
prach, nitrocelulózový a nitroglycerínové prachy apod.
Třaskaviny
Používají se výhradně na plnění rozbušek a kapslí. Jsou snadno vznítitelné výbušniny, vysoce citlivé na
většinu impulsů. Zásahem plamene přichází hoření ihned, nebo po chvíli v detonaci a k výbuchu strhávají
ostatní méně citlivé výbušniny (např. třaskavá rtuť, azid olovnatý, azid stříbrný, dinol apod.)
Trhaviny
Jsou velmi málo citlivé na mechanické podněty a detonovat mohou pouze pomocí rozbušky, nebo
detonací jiné trhaviny. Z tohoto hlediska jsou značně nebezpečné (např. TNT, Hexogen, Pentrit, Dynamit,
apod.)
Nejstarší známou výbušninou je černý střelný prach používaný u starých Číňanů již v době př.n.l.
Rozdělení doplňují pyrotechnické slože, když některé nemají charakter výbušnin.
Pyrotechnika je obor, v němž se studují slože používané k přípravě výrobků osvětlovacích, signálních,
stopovacích, zápalných, zastíracích a imitačních. Uvedené výrobky se nazývají pyrotechnickými výrobky
a používají se pro vojenské i civilní účely.
Alfred Bernard Nobel (švédský chemik) – vynález dynamitu (1867) – od roku 1901 se udílí Nobelova
cena.
TNT (2,4,6 – trinitrotoluen, tritol))
- nejrozšířenější trhavina. Používá se samotný pro lisované a lité nálože na kumulaci (protipancéřové
střely) nebo ve směsích s jinými výbušninami jako vojenských a průmyslových trhavin. Čistý TNT prášek, bezbarvý a slabě nažloutlý. Ačkoliv je nejpoužívanější trhavinou, jeho účinnost není příliš
veliká a řadí se mezi slabší výbušniny.
Dusičnan glycerolu – nitroglycerin
CH2 – O – NO2
|
CH – O – NO2
|
CH2 – O – NO2
Je to olejovitá bezbarvá až nažloutlá kapalina, která se velmi snadno explozivně rozkládá za uvolnění
značného množství energie. Je základní složkou dynamitu a i v současné době je častou surovinou pro
výrobu různých plastických trhavin. Další využití nachází nitroglycerin v medicíně jako prostředek pro
zklidnění srdečních arytmií a snižování krevního tlaku.

Podobné dokumenty

ALEA sportswear katalog

ALEA sportswear katalog Libovolně kombinovatelné podle vzorníku barev a materiálů C/U nebo B/U./Colours and materials could be combined according to C/U and B/U cards. Možnost individuálního sublimačního potisku ve varian...

Více

Zkušební otázky skupiny F (2.část)

Zkušební otázky skupiny F (2.část) a) se mimo jiné používají v časových rozněcovačích a zapalovačích, b) se nepoužívají v časových rozněcovačích a zapalovačích, c) nejsou vhodné pro použití v časových zapalovačích. 368. Termity jsou...

Více

Přehled výrobků

Přehled výrobků vativní výrobky a zlepšujeme servisní služby. Zde takzvané hybridní systémy, které využívají předsamozřejmě využíváme také celosvětovou vývojo- nosti laků s obsahem rozpouštědla, ale významně vou s...

Více

(výbuchová) prevence a ochrana

(výbuchová) prevence a ochrana • pod bodem vzplanutí • pod hranicí minimální koncentrace kyslíku Omezení výskytu iniciačních příčin (např. eliminace statické elektřiny) • nelze je zcela odstranit Omezení šíření konstrukční proti...

Více

Terminologický slovník ve formátu PDF

Terminologický slovník ve formátu PDF Intenzivní hlukový impuls vyvolaný balistickou rázovou vlnou p i nadzvukovém pohybu st ely v atmosfé e (viz. aerodynamický t esk), nebo tlakovou vlnou p i expanzi plyn z hlavn (viz. ús ový t esk). ...

Více

Rukopis

Rukopis třaskaviny), podle chemického sloţení (aromatické nitrolátky, nitraminy, dusičné estery, směsné trhaviny, třaskaviny). Pravděpodobně nejpřehlednější je rozdělení podle způsobu pouţití na: Střelivin...

Více