2/2012 - Hrotovice

Komentáře

Transkript

2/2012 - Hrotovice
Folklórní soubor Hrotovčánek ze Základní
školy Hrotovice se představil na Vítání jara.
V Pohádkovém lese
na děti čekala řada
úkolů a soutěží.
V celostátní výtvarné soutěži Ministerstva
vnitra Svět očima dětí, v kategorii vznik
Československa, byla oceněna za
svůj portrét T. G. Masaryka zvláštní cenou
poroty Zuzana Palátová.
Zprávy z radnice…
proběhne realizace v roce 2013.
poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč
ZŠ Hrotovice na částečné pokrytí nákladů
spojených s účastí starších žákyň ZŠ
Hrotovice na Sokolském sletu 2012
v Praze, Brně a Třebíči.
• podklady pro zadání návrhu změn pro
nový územní plán města Hrotovice.
• firmu Investing Třebíč, s.r.o., Marie
Majerové 900/2, 674 01 Třebíč
za dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu na zpracování a zadání
výběrového řízení na akci „Novostavba
domu pro chráněné bydlení, Hrotovice,
parcela č. 3/1 a 9/11“.
neschválila:
• žádost o vydání deklaratorního rozhodnutí
dle § 142 správního řádu, že pozemek
parcela č. 699/10 v obci a k.ú. Hrotovice,
ostatní plocha, o výměře 55 m2 je
veřejně přístupnou účelovou komunikací
z důvodu, že tato deklarovaná účelová
komunikace by z hlediska stávající šíře
pozemku nesplňovala požadavky, které
jsou uvedeny v normě ČSN 736110,
která
řeší
projektování
místních
komunikací.
•
Rada města
Na zasedání 7. 3. 2012 schválila:
• vypsání veřejných zakázek malého
rozsahu následujícím členění:
• 1. „Prodloužení plynovodu pro
výstavbu rodinných domů Hrotovice
– lokalita u Obory“, se zasláním
poptávky firmám Vejtasa, spol. s r.
o., Cyrilometodějská 593/28, 674 01
Třebíč, firmu SIGETY & ŠÁRKA,
s.r.o.,
Cyrilometodějská
593/28,
Třebíč, firmu HUTIRA – PSV
Ivančice, s.r.o., Kounická 1440/72,
664 91 Ivančice.
• 2. Vybudování nové komunikace
v lokalitě Šajby se zasláním poptávky
firmám Ing. Bronislav Vala, Valeč
217, stavební firmu Ing. Pavel Pelán,
Podloučky 267 a firmu COLAS CZ,
a. s., Brněnská 343, 674 01 Třebíč.
• 3. Oprava povrchu části místní
komunikace - Horní Chalupy se
zasláním poptávky firmám COLAS
CZ, Brněnská 343, 674 01 Třebíč,
ČIKOM, s.r.o., Na Nivkách 277,
674 01 Třebíč a firmu EUROVIA
CS, závod Jihlava Kosovská 5517/20,
586 01 Jihlava.
• 4. Zpracování projektové dokumentace
na IS pro výstavbu RD v Hrotovicích
- lokalita „Ke Kapličce“, pro
ÚŘ a SP se zasláním poptávky
na dodávku projektu panu Ing. Pavlu
Korci, Palatova 284/1, 674 01
Třebíč, Ing. Lubomíru Krechlerovi,
Masarykova 554, 675 214 Okříšky
a firmě C.U.B.E. s.r.o., Nad zámkem
1072, 674 01 Třebíč
• zadání zpracování projektu na zateplení
severní štítové stěny domu č. p. 404
v Hrotovicích a v případě zajištění
finančních prostředků v roce 2012
realizaci zateplení na podzim tohoto
roku. Pokud nebude dostatek finančních
prostředků k dispozici z důvodu, že
nejsou na letošní rok rozpočtovány,
Na zasedání 21. 3. 2012 schválila:
• výpůjčku obrazu s názvem Růžencová
Madona
se
svatým
Dominikem
o rozměru 137x96,5 cm včetně rámu
Římskokatolické farnosti.
• pronájem nebytových prostor v domě č.
p. 217 na ulici F.B. Zvěřiny ( po prodejně
domácích potřeb), paní Mileně Jandové
za účelem rozšíření sortimentu stávající
drogerie o základní domácí potřeby
od 1.4.2012.
• za dodavatele veřejné zakázky malé
rozsahu „Prodloužení plynovodu pro
výstavbu rodinných domů Hrotovice
– lokalita u Obory“ schválila firmu
Vejtasa, spol. s r. o., Cyrilometodějská
593/28, 674 01 Třebíč.
• objednání dokončení vodovodu na ulici
Akad. Práta v délce 20 bm a kanalizace
v délce 30 bm u Vodárenské, a. s., divize
Třebíč, provoz Hrotovice.
3
Na zasedání 26. 3. 2012 schválila:
• na návrh komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek za dodavatele
veřejné zakázky malého rozsahu
„Vybudování nové komunikace v lokalitě
Šajby“ firmu ing. Pavel Pelán, Hrotovice.
• na návrh komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek za dodavatele
veřejné zakázky malého rozsahu
„
Zpracování projektové dokumentace
na IS pro výstavbu RD v Hrotovicích
- lokalita „Ke Kapličce pro ÚŘ a SP“
pana Ing. Lubomíra Krechlera, Okříšky.
předložených dokladů na pokladně města.
poskytnutí příspěvku ve výši 25 000,Kč TJ Sokol Hrotovice na sportovní
činnost mládeže v 1. pololetí roku 2012.
Příspěvek bude podléhat vyúčtování
a bude poskytnut převodem na účet
uvedený v žádosti.
• poskytnutí příspěvku Základní umělecké
škole Hrotovice ve výši 8 500,- Kč na
částečné pokrytí nákladů spojených
s účastní
folklórního souboru ZUŠ
Hrotovice a žáků v kategorii sólové hry
na dudy v celostátním finále národní
soutěže základních uměleckých škol
v Mikulově 10. května 2012.
• projektovou dokumentaci pro územní
řízení – Bioplynová stanice Hrotovice,
rozvod topného systému CZT – vyvedení
tepla do obce investora Zemědělského
družstva Hrotovice.
neschválila:
• žádost o povolení překopu na ul. Akad.
Práta za účelem provedení kanalizační
a vodovodní přípojky k nově budovanému
rodinnému domu na pozemku parc. č.
34/5 v obci a k.ú. Hrotovice.
•
Na zasedání 4. 4. 2012 vzala na vědomí:
• žádost paní Mileny Jandové, bytem
Hrotovice, nájemce nebyt. prostor
v domě č.p. 217 v Hrotovicích o náhradu
vzniklé škody v provozovně po havárii
vody.
• oznámení paní Hany Havelkové, jednatelky ČP, že nemá zájem o pronájem
prostor v Podnikatelském inkubátoru.
schválila:
• že po uzavření šetření škodné události
s pojišťovnou
Kooperativa
a.s.
uhradí město Hrotovice vzniklou
škodu v provozovně po havárii vody
nájemci nebyt. prostor v domě č.p. 217
v Hrotovicích.
Na zasedání 2. 5. 2012 schválila:
• podání žádostí o dotaci z Fondu Vysočina
s názvem projektů :
• 1. EZS – zabezpečení Základní
umělecké školy a Městské knihovny
v Hrotovicích
• 2. Zabezpečení a archivace dat města
Hrotovice
• poskytnutí příspěvku ve výši 6.000,- Kč
Klubu leteckých modelářů Hrotovice
– RC auta na částečné pokrytí nákladů
spojených s účastí na Mistrovství České
republiky a Slovenska.
• přijetí daru od Kraje Vysočina ve výši
30 000,- Kč na základě darovací smlouvy
na podporu převodů vzdělávací činnosti
základních škol vzdělávajících žáky se
speciálními potřebami a na podporu obcí
při zabezpečování vzdělávání těchto
žáků.
• uzavření smlouvy se ZD Hrotovice
Na zasedání 18. 4. 2012 schválila:
• bezúplatný pronájem travnaté plochy pod
fotbalovým hřištěm ve sportovním areálu
města o rozměru cca 50x10 m pro potřeby
tréninku mužstev Sboru dobrovolných
hasičů na Okresní ligu Mladých hasičů.
• poskytnutí
věcné
pomoci
Sboru
Dobrovolných hasičů Hrotovice při
akci „Pálení čarodějnic“ dne 30.4.2012
u Horního
rybníka,
spočívající
v zapůjčení traktoru s řidičem na svoz
dříví, umožnění odběru el. energie ze
sběrného dvora, zajištění odvozu roští
od Horního rybníka a pomoc při zajištění
dřeva a dále poskytnutí příspěvku do výše
9.000,- Kč na organizační zajištění akce.
Příspěvek bude vyplacen za základě
4
•
o podmínkách svozu a využití
biologicky rozložitelných odpadů.
za dodavatele nasvícení kostela
sv. Vavřince v Hrotovicích firmu
Elektro Ing. Klíma, s.r.o., Koželužská
1041/292,674 01 Třebíč.
zakázky „Novostavba domu pro chráněné
bydlení, Hrotovice, p.č. 3/1, 9/11“ vč.
složení komise pro otevírání obálek
a hodnotící komise. Veřejná zakázka
bude provedena formou zjednodušeného
podlimitního řízení dle §38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
K podání a prokázání kvalifikace bude
vyzváno 5 dodavatelů při současném
zveřejnění výzvy a textové části zadávací
dokumentace na profilu zadavatele.
• záměr prodeje pozemku parc. č. 689/41,
zahrada, o výměře 148 m2 a pozemku
parc. č. 389/16, zahrada, o výměře 394
m2 (ul. Podloučky).
• žádost o povolení vodovodní přípojky
na par.č. 692/3 v obci a k.ú. Hrotovice
protlakem pod vozovkou na ul. Sokolská.
neschválila:
• zřízení provozovny pro výkup kovových
odpadů a barevných kovů (kovošrot)
na pozemku par. č. st. 384/3 ve vlastnictví
třetí osoby z důvodu možné negativní
zátěže ŽP s ohledem na blízkost vodního
toku.
Na zasedání 16. 5. 2012 schválila:
• přidělení nebytových prostor v domě
č.p. 217 na ul. F. B. Zvěřiny v přízemí
napravo od průčelí domů
Magdě
Cafourkové, bytem Hrotovice za účelem
podnikání – provádění masáží.
• použití daru od Kraje Vysočina,
Žižkova
57,
Jihlava
určeného
na podporu převodu vzdělávacích
činností základních uměleckých škol
a školských služeb středisek volného
času z kraje na obce a zájmových
a sportovních aktivit dětí a mládeže
v prostorách škol a školských zařízení
a na školních sportovištích po jeho
obdržení následovně: ZŠ 20000,- Kč,
ZUŠ 20000,-Kč a MŠ 9980,-Kč.
• poskytnutí
finančního
příspěvku
ve výši 4.000,-Kč Studentskému klubu
Katolického
gymnázia,
Sdružení
přátel Jaroslava Foglara – pobočka
Třebíč Halahoj, Třebíč na organizační
zajištění dětských letních táborů pro
děti z Hrotovic, Rouchovan a okolí
v termínech 7. - 14. 7. 2012 a 4.-11. 8.
2012.
• poskytnutí finančního příspěvku ve výši
25.000,- Kč volejbalovému oddílu TJ
Sokol Hrotovice na činnost
• poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,Kč TJ Sokol Hrotovice na ozvučení
sportovního areálu města, které bylo
realizováno v měsíci březnu a dubnu
2012 v celkové výši 66701,-Kč.
• uzavření
mandátní
smlouvy
se
společností Investing s.r.o., Třebíč
na organizační zajištění zadávacího
řízení veřejné zakázky „Novostavba
domu pro chráněné bydlení, Hrotovice,
p.č. 3/1, 9/11“.
•
podmínky zadávacího řízení veřejné
Na zasedání 30. 5. 2012 vzala na vědomí:
• žádost dětí a rodičů o vrácení nebo
nahrazení
kolotoče
na veřejném
prostranství na Dražkách a pověřila
starostku města zaslat dopis, ve kterém
byly uvedeny důvody, proč k odstranění
kolotoče došlo.
• informaci o přiznané dotaci z Fondy
Vysočiny z programu Naše školka ve výši
59.500,-Kč.
•
informaci o nepřiznané dotaci z MMR
na opravu vrat v hasičské zbrojnici HZS
Hrotovice.
• oznámení Kraje Vysočina o přiznaném
finančním příspěvku ve výši 11.480,-Kč
na hospodaření v lesích Kraje Vysočina –
prořezávky a před mýtní úmyslná těžba.
schválila:
• přestavbu haly zámečnické výroby v k.ú.
Hrotovice na pozemku parc.č. 4/2 a 9/4
investora firmy V-STAV A, spol. s r. o.
Hrotovice a dále souhlasí s uzavřením
5
veřejnoprávní smlouvy o umístění
a provedení předmětné stavby podle
zákona č.183/2006 Sb.
• žádost projektanta pana Ing. Lubomíra
Krechlera, na realizaci akce „Transformace ÚSP 3, rekonstrukce RD č. 52
v Hrotovicích dle přiložených výkresů
projektové dokumentace.
• přístavbu RD č. p. 124 na ulici Bří
Lohniských.
• zařazení města Hrotovice do územní
působnosti
MAS
International
Education and Consultation Centre,
o.p.s. (MAS Moravskobudějovicko)
a souhlasí s realizací Strategického
plánu Leader Místní akční skupiny
Moravskobudějovicko pro období 2007
(2008) - 2013.
• demolici stávajících staveb na pozemku
parc.č. 3/1, 9/11 a 2/3 v obci a k.ú.
Hrotovice a dále schvaluje zahájení
demontážních prací na střechách budov
na p.č. 2/3 a 3/1 v souladu s demoličním
výměrem.
• závazné smluvní podmínky pro uzavření
smlouvy o dílo s vítězných uchazečem
veřejné zakázky „Novostavba domu pro
chráněné bydlení, Hrotovice, p.č. 3/1
a 9/11“.
• vypsání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku nových vrat do budovy HZS
Hrotovice s oslovením 5 uchazečů.
neschválila:
• záměr prodeje pozemku parc. č. 699/8
v obci a k.ú. Hrotovice, ostatní plocha
o výměře 185 m2 na základě žádosti
majitelky sousedního pozemku.
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření
darovací
smlouvy
mezi
Městem
Hrotovice,
zastoupené
starostkou
Mgr. Hanou Škodovou a ZŠ Hrotovice,
zastoupena ředitelem PaedDr. Františkem
Kašpárkem o darování 2 ks kompozitních
bezpečnostních branek v celkové hodnotě
49.920,- Kč včetně DPH ZŠ Hrotovice
pro sportovní areál, který využívají pro
výuku TV za účelem dovybavení tohoto
sportoviště a pověřuje starostku města
podpisem darovací smlouvy.
• projektovou dokumentaci na stavbu
RD na pozemku parc. č. 692/15 v k.ú.
Hrotovice stavebníků manželů Škodových
kromě provedení střechy, kdy požadují
upravit sklon střechy v rozmezí minim.
25 a maxim. 45 stupňů.
Na svém zasedání 2. 5. 2012 vzalo na vědomí:
• zprávu starostky o výsledku kontroly
usnesení z minulých zasedání.
• zprávu o činnosti rady města za uplynulé
období.
• zprávu Policie ČR, obvodního oddělení
Hrotovice, o bezpečnostní situaci
ve služebním obvodu za rok 2011.
schválilo:
• doplněný program zasedání v bodě č.11,
ověřovatele zápisu a návrhovou komisi.
• závěrečný účet města Hrotovice za rok
2011 dle písemné přílohy č.2 a Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření
města Hrotovice za rok 2011 ze dne
2.4.2012 s výrokem, že při přezkoumávání
hospodaření města Hrotovice za rok 2011
byly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených
v §10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004
Sb. o přezkoumávání hospodaření
územních
samosprávných
celků
a dobrovolných svazků obcí.
• uzavření kupní smlouvy na prodej
• 1. dílu r 1) o výměře 3 m2 a s 1)
o výměře 2 m2 oddělené z pozemku
parc. č. 944 na základě geometrického
plánu č.869-0737/2011 ze dne
7.2.2012, vyhotoveného
firmou
Geoding spol. s r. o., Na Pankráci
•
Zastupitelstvo města
Na svém zasedání 19. 3. 2012 schválilo:
• uzavření smlouvy o podmínkách napojení,
o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí kupní uzavřené mezi Městem
Hrotovice a společnosti JMP Net, s.
r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
a pověřuje starostku města podpisem této
smlouvy.
6
5997/76, 140 00 Praha 4 manželům
Grygerkovým, za 1,-Kč
• 2. dílu o 1) o výměře 5 m2 a p 1)
o výměře 4 m2 oddělené z pozemku
parc. č. 944 na základě geometrického
plánu č.869-0737/2011 ze dne
7.2.2012, vyhotoveného
firmou
Geoding spol. s r. o., Na Pankráci
5997/76, 140 00 Praha 4 panu L.
Divišovi za 1,-Kč
• 3. dílu i 1) o výměře 17 m2 a k 1)
o výměře 10 m2 oddělené z pozemku
parc. č. 944 na základě geometrického
plánu č.869-0737/2011 ze dne
7.2.2012, vyhotoveného
firmou
Geoding spol. s r. o., Na Pankráci
5997/76, 140 00 Praha 4 paní M.
Jedličkové za 1,-Kč
• 4. dílu d 1) o výměře 6 m2 a c 1)
o výměře 4 m2, dílu e 1) a g 1)
o výměře 24 m2 a dílu f 1) o výměře
10 m2 oddělené z pozemku parc. č.
944 na základě geometrického plánu
č.869-0737/2011 ze dne 7.2.2012,
vyhotoveného firmou Geoding spol.
s r. o., Na Pankráci 5997/76, 140 00
Praha 4 panu R. Kuchaříkovi za 1,Kč.
• 5. dílu a 1) o výměře 5 m2 a b 1)
o výměře 4 m2 oddělené z pozemku
parc. č. 944 na základě geometrického
plánu č.869-0737/2011 ze dne
7.2.2012, vyhotoveného
firmou
Geoding spol. s r. o., Na Pankráci
5997/76, 140 00 Praha 4 manželům
Urbánkovým za 1,-Kč.
Náklady se sepsáním smlouvy ponese
prodávající, správní poplatek za vklad kupní
smlouvy do KN budou hradit kupující rovným
podílem. ZM pověřuje starostku podpisem
této kupní smlouvy.
• uzavření kupní smlouvy na
prodej
pozemku parc. č. 691/152 v obci a k.ú.
Hrotovice o výměře 600 m2 za cenu
100,- Kč za m2 manželům Pavlíčkovým
za účelem rozšíření plochy stávajícího
bydlení.
• uzavření kupní smlouvy na
prodej
pozemku parc. č. 572/12 o výměře 794 m2
v obci a k.ú. Hrotovice, odděleného paní
M. Eliášové, paní J. Křivánkové, panu L.
Novákovi, a panu J. Novákovi, za smluvní
cenu v celkové výši 4,-Kč.
• záměr směny pozemku mezi Lesy ČR,
s.p. a Městem Hrotovice. Předmětem
směny jsou pozemky ve vlastnictví města
Hrotovice a to pozemek parc. č. 255/5
(les), pozemek parc. č. 923 (ostat.plocha
– cesta) a pozemek parc. č. 925 (ostat.
plocha – cesta) a pozemky ve vlastnictví
Lesů ČR – pozemek parc. č. 730/3 (les),
pozemek parc. č. 715/19 (les) a pozemek
parc. č. 741/6 (les).
• uzavření kupních smluv mezi městem
Hrotovice a Zemědělským družstvem
Hrotovice, a to na koupi budovy lihovaru
na pozemku p.č. st. 3/9 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 447 m2 a pozemku
p.č. 1011/1 o výměře 1211 m2 v obci
a k.ú. Hrotovice za cenu 691 060,- Kč.
Kupní cena by se strany města byla
hrazena ve splátkách následovně: první
splátka ve výši 156 185,- Kč bude
uhrazena do konce roku 2013 a druhá
splátka ve stejné výši do konce roku
2014. Zbývající část ve výši 378 690,- Kč
bude hrazena zápočtem v deseti ročních
splátkách za nájemné pozemků a dále
na koupi budovy s č.p. 626 (dvě stodoly
užívané jako skladiště zemědělských
produktů)
na pozemku p.č. st. 3/1
a pozemek p.č. st. 3/1 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 504 m2 spolu se
všemi součástmi a příslušenstvím ve výši
508 940,- Kč , která bude hrazena
z přiznané dotace. ZM pověřuje starostku
města podpisem kupních smluv.
• pravidla pro prodej stavebních míst
v lokalitě Šajby, U Obory a na ulici Akad.
Práta ze dne 2.5.2012.
• vyhlášení soutěže „Rozkvetlá ulice 2012“
a poskytnutí odměn třem nejúspěšnějším
účastníkům formou dárkových poukazů .
uložilo:
• finančnímu výboru provést kontrolu
hospodaření v ZUŠ a MŠ Hrotovice
7
za období 1. pol. roku 2012 RM a ZM
za období roku 2011 v termínu do 30. 6.
v termínu do 30.6.2012.
2012 a v ZŠ Hrotovice a Městě Hrotovice
za období roku 2011 v termínu do 31. Úplné znění usnesení z jednání Rady
10. 2012. Dále ukládá kontrolnímu města Hrotovice najdete na internetových
výboru provést kontrolu plnění usnesení stránkách města www.hrotovice.cz.
Změny v legislativě…
Novela zákona o místních poplatcích
Dne 30. 5. 2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 174/2012 Sb. zákon, kterým se mění
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Novela má především umožnit městům a obcím zvýšit poplatky za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle
důvodové zprávy se právní úprava poplatků v tomto ohledu nezměnila od roku 2002, tedy ani jejich
maximální výše nebyla v tomto období nijak valorizována. Celkové náklady obcí na vypořádání se
s odpady však měly od té doby vzrůst o 81,5 %. Vedle zvýšení maximální výše poplatku na 1 000,Kč dochází například také k rozšíření okruhu osob, které poplatkové povinnosti podléhají.
Poplatek budou nově hradit také mimo jiné cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem delším
jak 90 dnů a azylanti, ale také fyzická osoba, která vlastní v obci byt nebo rodinný dům, ve kterém
není žádná osoba hlášená k trvalému pobytu a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu.
Dosud poplatek hradily pouze osoby, které vlastnily v obci stavbu určenou k rekreaci. Zákon
nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2012, poplatkové povinnosti za kalendářní rok 2012 a za předchozí
kalendářní roky se však řídí dosavadními právními předpisy.
Novela občanského zákoníku
Dne 30. 5. 2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 170/2012 Sb. zákon, kterým se mění
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Novelou dochází ke zrušení výjimky z možnosti spotřebitele odstoupit od spotřebitelské
smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné
stálé místo k podnikání, která byla formulována pro případ, kdy si spotřebitel výslovně sjednal
návštěvu dodavatele za účelem objednávky.
Nově už nebude mít ani výslovné sjednání návštěvy dodavatele za účelem objednávky
na možnost spotřebitele odstoupit od takové spotřebitelské smlouvy vliv, s jedinou výjimkou
v případě smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost,
pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než
nutné k provedení opravy nebo údržby.
Změna byla dle důvodové zprávy motivována skutečností, že v praxi často docházelo
k situaci, kdy podnikatelé nabízející svoje zboží a služby formou obchodování mimo prostory
obvyklé k podnikání dodavatele, zejména na předváděcích akcích, měli zneužívat zákonnou
výjimku v příslušném ustanovení občanského zákoníku a nechávat spotřebitele přímo ve smlouvě
nebo v samostatné listině podepisovat prohlášení o tom, že si spotřebitel návštěvu dodavatele
za účelem objednávky výslovně sjednal.
Návštěvníci předváděcích akcí, zejména senioři, pak dle předkladatele novely nebývali
připraveni na mnohdy klamavé či agresivní obchodní praktiky podnikatelů a snadno se tak
nechali přimět k podpisu dokumentu, který nebyl projevem jejich svobodné a vážné vůle, avšak
zbavoval je jejich spotřebitelských práv. To s novou právní úpravou již nemá být možné. Zákon
nabývá účinnosti dnem 14. 6. 2012.
Dana Růžičková, tajemnice MěÚ
8
Kontakty na Městský úřad Hrotovice
Starostka
Mgr. Hana Škodová
Tajemnice
Dana Růžičková
Ústředna
Magda Valová
568 838 530
[email protected]
Odbor výstavby a ŽP
568 838 537
[email protected]
Odbor výstavby a ŽP
Ing. Jana
Nejedlíková
Marcel Horkel
568 838 538
[email protected]
Odbor výstavby a ŽP
Ing. Petra Drábková
568 838 538
[email protected]
Odbor ekonom.
a investiční
Ekonom
Ing. Libor Fiala
[email protected]
Ing. Milan Walek
568 838 534
775 100 408
568 838 533
Pokladna
Jitka Dvořáková
Matrika
Jarmila Dvořáková
Správce majetku města
Petr Votava
568 838 535
775 100 409
[email protected]
Sociální
Bc. Ivana Došková
[email protected]
Knihovna
Iveta Škodová
568 838 539
568 860 126
Fax:
568 838 531
773 832 096
568 838 532
724 168 249
568 838 533
568 838 536
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
568 860 324
Společenská kronika…
Životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané:
Leden 2012
Hildegarda Kučerová
Duben 2012
Antonín Procházka
Květen 2012
Květoslava Hlouchová
Červen 2012
Květoslava Netoušková
Bronislava Lacinová
Růžena Dufková
80 let
75 let
Anděla Harantová
80 let
75 let
Zdeněk Komárek
80 let
70 let
80 let
85 let
Marie Franková
Zdeněk Fiala
Marie Koudelová
70 let
85 let
98 let
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší, především pevné zdraví a hodně pohody.
9
Na vítání občánků dne 21. 4. 2012 jsme přivítali tyto hrotovické děti:
Matěj Slatinský
Adam Zvěřina
Edita Anna Hamplová
Adéla Patůčková
Jakub Šmíd Kateřina Pelánová
Štěpán Šmíd
Daniela Grossová
Agáta Urbánková
Denisa Dokulilová
David Remer
Bára Krausová
Sofie Votavová
Dětem přejeme šťastné dětství a rodičům hodně úspěchů při jejich výchově.
Navždy jsme se rozloučili s těmito našimi občany:
Jaromíra Škárková
Marie Čechová
Ludmila Havelková
Arnošt Dundel
Jan Spáčal
Pozůstalým v jejich rodinách projevujeme upřímnou soustrast.
Naše maminka
Dne 25. 3. 2012 zemřela nejstarší občanka Hrotovic, paní Marie Čechová. Na maminku
vzpomíná její dcera Marie Borková.
Marie Čechová se narodila jako nejstarší dítě manželům Bartoňovým v Jaroměřicích nad
Rokytnou, před první světovou válkou. Říkávala: „Narodila jsem se za císaře pána.“
Už jako školačka pěkně a ráda kreslila. Za její slohové práce ji chválil i pan učitel Otakar
Březina, známý spisovatel. Ještě jako školačka se s rodiči přestěhovala do Hrotovic. I když stále
tesknila po Jaroměřicích, rychle se zapojila do dění v obci. Recitovala při dožínkách i jiných
oslavách. Stala se členkou Orla, kde pod režií pana Vladislava Buchtely hrála divadlo. Oba jsou
na fotografii z divadelního představení Sněhurka a sedm trpaslíků v Hrotovickém albu na str. 77.
Mimo vážných rolí hrávala převážně komické.
V Hrotovicích se vdala za Karla Čecha a vychovali spolu čtyři děti. I jako vdaná se stále
zúčastňovala společenského života. Spolu s manželem hráli divadlo. Absolvovala režisérský
kurs v Moravském Krumlově, který vedl herec Karel Höger. Nacvičovala divadelní scénky.
Pro děti svých známých hrávala loutkové divadlo v kuchyni pod stolem. A jaké krásné a dlouhé
pohádky uměla vymýšlet a vyprávět při draní peří, že i děti sousedů chodily na přástky k nám.
A těch písniček! Také psala povídky, které vycházely v časopisech pod pseudonymem „Marie
Hrotovská.“ Před velikonocemi malovala kraslice s beránky, fialkami… jen se jí ruka míhala a už
to bylo. Znala jakoukoliv kytičku. Co sněženek ze zahrádky zasázela v lese u potůčku!
I když ráda mluvila hanáckým nářečím, pravopis uměla dokonale, protože ráda četla. A také
popsala každý kousek papíru. A co sešitů a bloků popsala vzpomínkami. Také s panem Papírníkem
často vzpomínali na dobu minulou a vždy našli společné téma na rozhovor. Zajímali ji dějiny
celosvětové, ale hlavně regionální. Proto často s dětmi chodila po polích, kde sbíraly staré střepy
hliněných nádob a ona jim vyprávěla o našich dějinách. Do pozdního věku ráda cestovala. Později
chodila sedat na tarásky k sousedům a vyprávět. I když mnohé zdržovala od práce, všichni jí rádi
naslouchali a měli s ní trpělivost. Pro mnohé děti a to i mimo rodinu, byla opravdovou babičkou.
Zemřela v kruhu rodiny v požehnaném věku 98 let, jako nejstarší občanka Hrotovic.
10
Rozhovor s…
Bc. Alenou Brožkovou, ředitelkou Domova bez zámku
Člověk s mentálním postižením má různě omezené rozumové schopnosti a ke svému životu
potřebuje speciální podmínky a přístupy. Přibližně polovina dospělých klientů s mentálním
postižením, umístěných v Domově bez zámku by mohla, pokud by o ně měli zájem, žít doma
u svých rodičů nebo sourozenců. Mnozí z nich absolvovali tzv. zvláštní školu, někteří se vyučili
i ve škole praktické. Ti, kteří žili v jiných ústavech pro děti a mládež, byli ve svých 26 letech
přemístěni do zařízení pro dospělé osoby v Jinošově. Nejstarší obyvatelé Domova zde žijí již více
než čtyřicet let.
Proč nemohou být klienti v původním zařízení?
Zámecká budova v Jinošově byla od roku 2008 vyklizená, protože její trámy byly napadeny
dřevokazným hmyzem a celková oprava by si vyžádala několik desítek miliónu korun. I tak by
prostory neodpovídaly podmínkám kvality poskytované péče. Průchozí ložnice pro více osob
s třímetrovými stropy znamenali, mimo jiné, vysoké náklady na vytápění. Nevyhovující byla
i společné sociální zařízení, chyběli zde prostory pro kuchyň, ve které by si klienti mohli uvařit
a tak dále. V roce 2010 byl zámek v Jinošově prodán soukromé osobě.
Kde budou mít domov v budoucnosti?
Kraj Vysočina vybral Domov bez zámku (dříve ÚSP Jinošov) do projektu s názvem
„Transformace pobytových služeb v jiné typy zařízení“, ve kterém můžeme čerpat peníze
na investice z Evropských fondů pod podmínkou začlenění klientů z ústavu do společnosti. Vedení
Domova vypracovalo již první projekt etapy transformace, která znamená pro klienty zásadní
změnu v poskytování sociální péče. V současnosti již stavíme domky v různých lokalitách kraje
v přirozené zástavbě obcí či měst. Jednou z našich podmínek je, aby v obci žilo více než tisíc
obyvatel, měla společenské a zdravotní zázemí. V letošním roce se již stěhujeme do nových domků
v Náměšti nad Oslavou a Velkou Bíteš. V Náměšti se také buduje Denní stacionář, Sociálněterapeutická dílna (kavárna) a zázemí pro management. Druhá etapa se věnuje rekonstrukci domů
v Hrotovicích a Náměšti, dále následuje výstavba domků v Jaroměřicích nad Rokytnou, Pucově
a Okříškách.
Bude nové zařízení pro starší klienty v našem městě?
V Hrotovicích je v plánu rekonstrukce domku pro celkem dvanáct klientů s místností na denní
terapie. Zde budeme zajišťovat celodenní péči. Při jejich provozu chceme co nejvíce využívat
schopnosti klientů při přípravě stravy, praní, žehlení, úklidu a podobně. Budeme také navštěvovat
ambulantní a veřejná zařízení města.
Jakou péči dostávají lidé v Domově bez zámkuv nyní a jaká byla dříve?
Srovnám-li současnost a minulost poskytované péče, je ústavní péče v dnešní době zaměřená
především na člověka jako osobnost se všemi právy a povinnostmi, které k němu patří. Více než
o péči mluvíme o podpoře, protože využíváme, podporujeme a rozvíjíme všechny schopnosti
a dovednosti klientů s mentálním postižením. Na rozdíl od minulosti jsme zařízením nejen
pro dospělé muže, ale i pro ženy. Také personál chodí pracovat ke klientům „domů“ a musí se
přizpůsobovat potřebám obyvatel. Dříve tomu bylo naopak.
11
Otvíráme kroniku…
Rok 1892 – jako již několik let po sobě, tak i roku letošího odbývány byly školní radovánky,
dne 16. července, jež se velmi dobře vydařily. Krásný pohled byl na řady hochů za vojáky, sedláky
v národním kroji převlečené, a na zástup žneček, jež za hlučného zpěvu krásné reje provozovaly.
Druhý den po školních radovánkách nová slavnosť v Hrotovicích slavena. Vyvolili sobě totiž
osadu naši Sokolové okolních měst, Brna, Třebíče, Meziříče Velké, Znojma a j. za místo výletní,
chtějíce zároveň i sebe společnou schůzí pobaviti a o společných záležitostech pohovořiti,
i uspořádáním národní slavnosti v Oboře lid náš probouzeti a pro podniky národní nadchnouti.
Že lid náš jim za tak ušlechtilé snažení vděčným byl, ukázalo se tím, že veliké zástupy lidu
i z dáli i z blízka k slavnosti se dostavily. Slavnosť se vydařila velice krásně, takže Sokolíci se
s uspokojením loučiti mohli s Hrotovicemi, a mnohá zajisté vzpomínka krásná jak v mysli jejich,
tak všech účastníků slavnosti utkvěla.
K zdaru obou slavností nemálo přispěly vyhlídky na překrásnou přehojnou žeň, neboť všechno
obilí bylo tak krásné, že od dávných let takovou úrodu nikdo nepamatoval. Však Pán Bůh usoudil
jinak. Dne 31. července slavili jsme v Krhově farní pouť. Veliké množství lidu z Hrotovic a celé
krhovské farnosti přítomno bylo slavným velkým službám božím v Krhově. Po cestě do kostela
nemluvilo se o jiném, než o krásné letoší úrodě, a při službách božích mnohý zajisté vroucí
vzdával díky Pánu za krásné obilíčko. Však nikdo netušil, jak hrozná změna v kratinké době má
nastati, nikdo netušil, že jak do chrámu Páně krásným ubíral se rájem, tak z Krhova děsnou pouští
mu jíti bude. Služby boží chýlili se ku konci, když vyvalili se z dáli černé mraky a z dálky hrom
děsně zahučel. Mše svatá skončena a lid chtěl se rozejíti do svého domova. Sotva několik kroků
však zástupové poodešli, již vše kvapem do kostela zpět se hrnulo. Se zachmuřených oblaků
počal líti se déšť a ještě málo okamžiků a již hrnuly se s mračen jako příkrov černých kroupy,
hubíce vše, kam dopadly. V chrámu Páně vrhl se postrašený lid na kolena a s kněžími tam ještě
meškajícími jal se úzkostlivými hlasy vzývati Matku Boží o pomoc. Byly to děsné okamžiky.Tma
jak večer, jen na oltářích svíce plamenem mdlým hořely, do oken, jež s řinkotem do svatyně se
ssuly, bily děsným rachotem kroupy velikostí až vlašského ořechu, k tomu blesky a hrom! Bázlivé
dítky a ženy plakaly, a na vyděšených tvářích mužů viděti bylo zoufalou bolest nad neštěstím, jež
tak krásným nadějím konec učinilo. Krupobití trvalo asi ¼ hodiny. Ihned, když živly rozbouřené
poněkud se upokojily, vycházeli zástupové lidu vyděšeného do polí, aby uzřeli spoušť tam
učiněnou. V Krhově byla škoda značná sice, však poměrně nejmenší, větší již v Račicích. Však
hrozně postiženy Hrotovice a Dalešice. Zhoubu nesoucí mračna táhla od Jihlavy, Třebíče, přes
Valč, Hrotovice, Dalešice, Rouchovany dále k Výmyslicím a až k Miroslavě.
Znalci odhadují škodu v Hrotovicích na 50 – 60 tisíc. V Kojíně a u Dalešického mostku
zničeno vše docela. Pole ku hřbitovu a Bačicím poněkud ušetřena. Z ječmene nezůstalo nic,
pšenice vytlučena z velké části, tak že jen několik zrnek v klásku zůstalo, ovsy zničeny tak,
že nelze rozeznati co na poli bylo, brambory roztřískány, mák buď zcela urážen anebo aspoň
makovice proráženy, ovoce jest všechno se stromů dole, silnice pokryty jsou ratolestmi a listím.
V postižených obcích okna k severu obrácená jsou z velké části vytlučena. V zámku vytlučeno
přes 100 tabul. Ve školních staveních přes 30 a v celé obci velmi mnoho vůbec.
Z rolníků nebyl pojištěn nikdo, pročež škody jsou ohromny. Snad pohroma tato poučí je
pro budoucnost a naučí je osení všem živelním pohromám všanc vydané pojistiti. Ba i sám
nájemce velkostatku a předseda místní školní rady pan František Odehnal nešťastnou náhodou
letos pojištěn nebyl, ač jiná léta pojištěn byl. Neopomenul sice ani letos pojistné zaslati, leč až
po stanovené lhutě, takže toto mu, ač nevědomky tak učinil, společností pojišťovací vráceno bylo.
Kéž dobrotivý Bůh odvrátí podobné neštěstí od obce naší v čase budoucím!
(v roce 1892 zapsal do kroniky Fr.Všetečka)
12
Od našich dopisovatelů…
Hrotovická 20
Za příjemného jarního počasí se v sobotu 5. 5. 2012 uskutečnil tradiční dálkový pochod
„Hrotovická 20“. Jako v loňském roce tak i letos ho organizačně připravily ve spolupráci s městem
hrotovické školy. Z nádvoří zámku vedly tři trasy v délce 5 km, 10 km a 15 km. Na pochod se
vydalo 275 účastníků, především z Hrotovic a blízkého okolí. Většina z nich nešetřila slovy chvály
na krásnou hrotovickou přírodu. Několik zajímavostí ze statistiky letošního pochodu: nejmladší
účastnici bylo tři čtvrtě roku a nejstaršímu registrovanému účastníkovi 71 let. Nejvzdálenější
účastník pochodu měl místo trvalého pobytu v Kralupách nad Vltavou. Partnerem akce byla
Skupina ČEZ.
Všem, kteří zdolali pohodlnost a vydali se za krásami hrotovického okolí město gratuluje
a těší se za rok na shledanou!
Mgr. Hana Škodová, starostka
CO BY NA TO ŘÍKAL F. B. ZVĚŘINA… aneb jak se žije u nás doma
2. ročník výtvarné soutěže pro děti z MŠ a ZŠ vyhlásilo město v únoru tohoto roku.
Účastníkům soutěže byla dána možnost jakoukoliv výtvarnou technikou vyjádřit své vnímání
života doma. Někteří ztvárnili život v konkrétních rodinách a jiní zase život v našem městě, které
je jim domovem. Celkem se do soutěže zapojilo 106 dětí z hrotovických škol.
Odborná porota po nelehkém rozhodování vybrala jako nejlepší práce těchto autorů:
I. kategorie dětí z MŠ II. kategorie žáci 1. st. ZŠ III. kategorie žáci 2. st. ZŠ 1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo 3. místo Nikola Kratochvílová
Eliška Říhová
Jana Padělková
Pavel Trávníček
Libor Šabata
Kateřina Chmelová
Michal Soural
Zuzana Palátová
Alena Dokulilová
Vítězové byli odměněni hezkými cenami v podobě školních a sportovních tašek.
Po celý měsíc červen byla na zámecké chodbě k vidění výstava obrázků dokumentující
tuto soutěž. Chci touto cestou dětem poděkovat za jejich snahu a zájem a již se těším na další
ročník.
Mgr. Hana Škodová, starostka
Soutěž Rozkvetlá ulice 2012
Zastupitelstvo města vyhlásilo na svém zasedání dne 2. 5. 2012 další ročník soutěže Rozkvetlá
ulice. V odborné porotě zasednou tak jako v loňském roce zástupci z řad zastupitelů města,
městského úřadu, zřizovaných organizací a odborné veřejnosti. Hodnocena bude květinová
výzdoba na oknech, balkónech a v předzahrádkách domů.
Na tři majitele nejhezčí květinové výzdoby čekají pěkné ceny. Vyhlášení vítězů bude
na zasedání zastupitelstva města v měsíci záři.
Mgr. Hana Škodová, starostka
13
Hrotovicko tančí
Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicko bude v letošním roce pořádat II. ročník nesoutěžní
taneční přehlídky Hrotovicko tančí. Je otevřena pro nejrůznější kolektivy i jednotlivce, kteří se
věnují jakémukoliv druhu tance, všem, kteří rádi tančí. Přehlídka se uskuteční v sobotu 8. září
2012 ve 13,00 hodin ve Sportovním areálu města Hrotovice. Bude se tančit pod širým nebem
ve stylu „tancem se loučíme s létem“. V programu přehlídky vystoupí finalista pěvecké soutěže
Česko Slovenská SuperStar zpěvák Jan Bendig. Ve sportovním areálu budou k dispozici stánky
s občerstvením a doprovodný program pro děti.
Pořadatelé přehlídky se těší na všechny tanečnice a tanečníky a hlavně širokou veřejnost,
která je určitě přijde povzbudit. Hlavním partnerem taneční přehlídky Hrotovicko tančí je
Skupina ČEZ.
Mgr. Hana Škodová, starostka
Nová mobilní přepážka VZP v Hrotovicích
Regionální pobočka VZP ČR pro Kraj Vysočina zahájila v květnu činnost mobilní přepážky
v Hrotovicích. V prostorách zasedací místnosti městského úřadu je k dispozici našim klientům
nové kontaktní místo. Současní i potencionální pojištěnci mohou mobilní přepážku navštívit
vždy každé pondělí od 9,00 – 15,00. Těšíme se na vaši návštěvu.
Zubní pohotovost
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace je pověřena zřizovatelem, tedy Krajem Vysočina
k zajišťování stomatologické lékařské pohotovostní služby. Na území okresu Třebíč je zubní
pohotovost s účinností od 1.7.2012 zajišťována jednotlivými zubními lékaři v jejich ambulancích.
Rozpisy služeb zubní pohotovosti jsou vyvěšeny před vstupy do zubních ambulancí, dále jsou
k dispozici na informačním centru nemocnice Třebíč, p.o., a to na recepci, telefon 568 809 111
a na webu nemocnice. Rozpisy jsou rozesílány také na všechny obce okresu Třebíč. Rozsah
služby: sobota, neděle, svátky: 09:00 - 12:00 hodin.
V pracovní dny poskytuje zubní pohotovost zařízení Kraje Vysočina, pracoviště v Jihlavě,
Vrchlického ulice č. 57 (vstup z ulice U Cvičiště – u hlavního hřbitova – bývalý Dům zdraví)
v době od 15:00 do 19:00 hodin, telefon 567 574 585. Nepřetržitou SLPS o So, Ne a svátcích
a ve všední dny od 17:00 do 7:00 hodin zajišťuje také Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6,
662 50 Brno, telefon 545 538 421. S ohledem na možnost dodatečné výměny služeb mezi lékaři,
List 1již zajistit její zveřejnění, doporučujeme
která nám nebyla včas oznámena nebo nebylo možné
předem telefonicky
ověřit
aktuální
stav
na informačním
nemocnice
nebo na příslušném
Služby LSPP stomatologické na období odcentru
1.7.2012
do 30.6.2013
stomatologickém pracovišti.sobota, neděle, svátek: 09:00 - 12:00 hodin
červenec 2012
1.7.2012
neděle
MUDr. Machová Eva
Husova 898
675 71 Náměšť n. Oslavou
568 620 248
5.7.2012
čtvrtek
MUDr. Ambroţová Eliška
Zubní ordinace
675 44 Lesonice
774 446 394
6.7.2012
pátek
MUDr. Auerová Renata
Tovačovského sady 78
676 02 Moravské Budějovice
568 422 106
7.7.2012
sobota
MUDr. Bartoňková Olga
Vltavínská 1346
674 01 Třebíč
605 888 509
8.7.2012
neděle
MUDr. Bednářová Marie
Zdislavina 11
674 01 Třebíč
568 824 359
14.7.2012
sobota
MUDr. Machová Eva
Husova 898
675 71 Náměšť n. Oslavou
568 620 248
15.7.2012
neděle
MUDr. Blaţek Ivan
Komenského nám. 30
675 51 Jaroměřice
568 440 495
21.7.2012
sobota
MUDr. Boshnyaková Liudmila
Vltavínská 1346
674 01 Třebíč
568 844 194
22.7.2012
neděle
MUDr. Machová Eva
Husova 898
675 71 Náměšť n. Oslavou
568 620 248
28.7.2012
sobota
MUDr. Cafourek Jiří
Vltavínská 1346
674 01 Třebíč
568 843 787
29.7.2012
neděle
MUDr. Machová Eva
Husova 898
675 71 Náměšť n. Oslavou
568 620 248
srpen 2012
14
4.8.2012
sobota
MDDr. Cejpková Martina
Svatopluka Čecha 39
674 01 Třebíč
568 843 698
5.8.2012
neděle
MUDr. Černoch Vladimír
Stomatologické centrum Třebíč s.r.o.,
Kpt. Jaroše 1123
674 01 Třebíč
568 826 880
22.7.2012
neděle
MUDr. Machová Eva
Husova 898
675 71 Náměšť n. Oslavou
568 620 248
28.7.2012
sobota
MUDr. Cafourek Jiří
Vltavínská 1346
674 01 Třebíč
568 843 787
29.7.2012
neděle
MUDr. Machová Eva
Husova 898
675 71 Náměšť n. Oslavou
568 620 248
srpen 2012
4.8.2012
sobota
MDDr. Cejpková Martina
5.8.2012
neděle
MUDr. Černoch Vladimír
Svatopluka Čecha 39
674 01 Třebíč
568 843 698
674 01 Třebíč
568 826 880
11.8.2012
sobota
MUDr. Černoch Vladimír ml.
12.8.2012
neděle
MUDr. et MDDr. Denk Karel
Okruţní 964/11
674 01 Třebíč
568 826 880
674 01 Třebíč
18.8.2012
sobota
MUDr. Denková Libuše
568 853 087
Okruţní 964/11
674 01 Třebíč
19.8.2012
neděle
568 853 087
MUDr. Divišová Marcela
Rouchovany 260
675 57 Rouchovany
25.8.2012
568 865 214
sobota
MUDr. Machová Eva
Husova 898
675 71 Náměšť n. Oslavou
568 620 248
26.8.2012
neděle
MUDr. Dvořáková Dana
Jelínkova 991
674 01 Třebíč
568 829 577
1.9.2012
sobota
MUDr. Dvořáková Marie
V Zahradách 279
675 71 Kralice n. Osl.
568 643 681
2.9.2012
neděle
MUDr. Fafílková Boţena
Vltavínská 1346
674 01 Třebíč
568 843 785
8.9.2012
sobota
MUDr. Filipský František
Tovačovského sady 78
676 02 Moravské Budějovice
568 420 923
9.9.2012
neděle
MUDr. Formánková Lydie
Fišerova 1602
676 02 Moravské Budějovice
568 421 003
15.9.2012
sobota
MUDr. Götzová Blanka
Komenského nám. 30
675 51 Jaroměřice
568 440 306
16.9.2012
neděle
MUDr. Lhotská Hofírková Kateřina
ESTHES zubní centrum, Sokolská 3
674 01 Třebíč
568 840 820
22.9.2012
sobota
MUDr. Machová Eva
Husova 898
675 71 Náměšť n. Oslavou
568 620 248
23.9.2012
neděle
MUDr. Horáková Lenka
P. Křičky 688
675 71 Náměšť n. Oslavou
568 624 290
28.9.2012
pátek
MUDr. Horká Eva
Mohelno 296
675 75 Mohelno
568 642 189
29.9.2012
sobota
MUDr. Machová Eva
Husova 898
675 71 Náměšť n. Oslavou
568 620 248
30.9.2012
neděle
MUDr. Janoštíková Helena
Litohoř 101
675 44 Lesonice
568 420 838
Stomatologické centrum Třebíč s.r.o.,
Kpt. Jaroše 1123
Stomatologické centrum Třebíč s.r.o.,
Kpt. Jaroše 1123
září 2012
Mateřské centrum Andílci
Andílci přejí všem dětem, rodičům, prarodičům, partnerům i široké veřejnosti, aby prožili
klidné léto, načerpali hodně sil a hlavně společně strávili co nejvíce milých a klidných chvil.
I my bychom rády přispěly k Vaší dobré pohodě, a proto jsme i letos připravily program pro
velké, malé i dospělé v duchu aktivního odpočinku, tvoření i vědění (v rámci projektu MPSV:
Vzdělávání rodičů krok za krokem všemi směry).
Současně dokončujeme úspěšný projekt s Nadačním
Stránka 1 fondem Albert pro zdraví: „Prevence
aneb jak podpořit zdraví v rodinách se Zdravou Pětkou“.
• „Cvíčo, tvořeníčko, pohádka + beseda – mimořádný prázdninový program, vždy ve středu
dopoledne v centru od 9.30 hod. – 11.30 hod.
• „Netradiční tvořivé odpoledne v přírodě aneb Cesta posvátného býka a slavnost ohně“
s arteterapeutkou Mgr. Lucií Polákovou – v sobotu 14. 7. od 14.00 do 19.00 na zahradě MŠ
Hrotovice. Bohatý program: vymývaný akvarel a „skvrňák“ u vody, vyrábění z keramické
hlíny, povídání a malba čtyř živlů, cesta do tajemné jeskyně s úkolem, muzikoterapie
u ohýnku, atd… Prosíme o přihlášení do 13. 7.
• „Zajímavá rukodělná aktivita pro děti s rodiči“ – ve čtvrtek 23. 8. od 16.00
• „Cvičení na gymbalonech a s overbally“ – každou středu od 11. 7., od 18.00
• „Kurz enkaustiky s Ivanou Krausovou – malování horkým barevným voskem“ –
ve čtvrtek 19. 7. od 16.00. Prosíme o přihlášení do 18. 7.
• „Astropsychologická poradna, duchovní a karmický horoskop“ – v neděli 15. 7.
od 10.00.Nutné přihlášení do 10. 7., nahlaste také datum a čas Vašeho narození.
• „Výklad z tarotových karet s Ivanou Krausovou“ – v pondělí 23. 7. od 9.00 hod. Nutné
přihlášení do 21. 7.
15
„CAPUERA“ – na konci srpna (sobotní odpoledne) připravujeme ukázkovou lekci
brazilského „bojového“ tance CAPUERA s Pavlem Pelánem.
• „Léto s angličtinou a Irenou Todd“ – týdenní intenzivní kurzy v následujících termínech: 9. 7. - 13. 7., 6. 8. – 10. 8. nebo víkendové kurzy, vždy pátek
- neděle: 20. 7. - 22. 7., 10. 8. – 12. 8., 31. 8. - 2. 9.
Závazné přihlášky: e-mailem na [email protected] nebo telefonicky 733 253 208.
Do konce září pořádáme sbírku dětských knížek pro postižené děti 3-15 let (sluchově,
s vadami řeči, mentálně postižené) v Ivančicích - www.neslysici-ivancice.info. Jaké knížky:
dětské knihy s obrázky, se zvířátky, s přírodou, pohádkové knihy, pro chlapce mohou být knihy
dobrodružné, pro dívky také knihy nebo časopisy s výtvarnou technikou a ručními pracemi.
Děkujeme!!!!!!
Veškeré podrobnější informace o veškerých akcích najdete na www.andilci-hrotovice.cz.
Bc. Lenka Hájková, MC Andílci
•
Mateřská škola Hrotovice
Letos byla jedna z největších akcí v MŠ Hrotovice cesta lesem k MDD, tentokrát v podobě
večerníčkových stanovišť a postaviček. Příprava takových akcí není vždy jednoduchá (nachystat
stanoviště, vymyslet soutěže, ušít kostýmy apod.), a proto děkuji všem zaměstnancům, kteří
ochotně přiložili ruku k dílu a hlavně to dělají pro děti rádi. Velké poděkování také patří dětem
ze základní školy, které nám s tím vším pomohly, protože bez nich by to nebylo ono. Hlavním
partnerem Pohádkového lesa byla Skupina ČEZ
Ještě bych zmínila spolupráci s dalšími školami a organizacemi, v letošním školním roce
měly pro naše děti maminky z MC Andílci připraveno několik projektů v rámci spolupráce
s nadačním fondem Albert, například Zdravá svačinka, návštěva králíčka Zelníčka a v neposlední
řadě vybudování bylinkové zahrádky. Děti vždy velice rádi přivítají změnu v zajetém režimu
školky a na tyto akce se těší, moc se jim líbil muzikál Budulínek, který připravili žáci ZUŠ, ale
také scénické čtení v městské knihovně nebo dokonce čtení pohádky před spaním samotnou paní
knihovnicí.
Zábavné dopoledne pro děti MŠ se Zdravou Pětkou a s Nadačním fondem
Albert pro zdraví – 1. 6. 2012
16
Na výletě v Pohádkové zemi v Dukovanech
S blížícím se koncem školního roku jsme se v mateřské škole slavnostně rozloučili s dětmi,
které po prázdninách odchází do 1. třídy ZŠ a jelikož je to letos rekordní počet 33 předškoláků,
byla zase po dlouhé době uspokojena poptávka po umístění dětí v mateřské škole a všechny
žádosti o přijetí dítěte do MŠ byly vyřízeny kladně. Na fotografie z různých akcí MŠ se můžete
podívat na webových stránkách školy www.mshrotovice.cz.
Všem čtenářům zpravodaje přeji za celý kolektiv mateřské školy krásné prázdniny
a dovolenou.
Bc. Vladimíra Dobrovolná, ředitelka MŠ Hrotovice
Základní škola Hrotovice 2011/12
V soutěžích jsme dosáhli nejlepšího výsledku za posledních 22 let.
Odborné soutěže: V okresním kole matematické soutěže Klokan zvítězili v kategorii
Cvrček pro 2. a 3. třídu Radka Hlouchová, Sandra Čadová, Alžběta Škodová, 2. místo získali
Adéla Makovičková a Markéta Votavová, 3. místo Ivana Pokorná. V krajském kole Logické
olympiády obsadil 3. místo Michal Chvátal, 5. místo Pavel Slavík. V okresním kole fyzikální
olympiády se stal úspěšným řešitelem a obsadil 6. místo Lukáš Remer, v chemické olympiádě
obsadila Ludmila Plíšková 10. místo, v zeměpisné olympiádě obsadila Markéta Vítámvásová
10. místo, v dějepisné olympiádě obsadil Štěpán Kovář 8. až 12. místo. V okresní výtvarné
soutěži Nejkrásnější vánoční stromeček Filip Dusík vyhrál, kolektiv dětí 4.A vyhrál speciální
cenu o největší stromeček. V celostátní výtvarné soutěži Ministerstva vnitra Svět očima dětí,
v kategorii vznik Československa, byla oceněna za svůj portrét T. G. Masaryka zvláštní cenou
poroty Zuzana Palátová.
Poprvé jsme se zúčastnili krajské soutěže v psaní na počítači - Psaní všemi deseti a 2. místo
obsadila Aneta Schmidlová a 4. místo Nikola Kúřilová. V okresním kole soutěže Sapere - vědět
17
jak žít vyhrálo družstvo ve složení Ondřej Janda, Markéta Vítámvásová a Martin Svoboda.
V okresní soutěži Mladý ochránce zákona družstvo ve složení Věra Muzikářová, Lucie
Dobrovolná a Josef Dvorský obsadilo 3. místo.
Okresní kolo leteckých modelářů v kategorii H-házedla v mladších žácích Vojtěch Pelan
vyhrál, Jiří Denemarek obsadil 2. místo, ve starších žácích obsadil 2. místo Michal Vítámvás.
Poprvé jsme se prosadili v další netradiční disciplíně a hned na mistrovství ČR. 5.10. 2011 se
v Praze stal na Mistrovství ČR yoyo v kategorii Advancet - středně pokročilí Tomáš Vyletěl
mistrem republiky. Na mistrovství Evropy 21.1.2012 v Praze obsadil 39. místo. V kategorii RC
autíčka - Mini Z se výborně, jako již loni, dařilo sourozencům Vítámvásovým. Markéta vyhrála
Púchovský pohár a Slovensko-Moravský pohár v kategorii Open i Standard (Michal obsadil 2.
a 3. místo, 3. a 2.). Na Mistrovství Slovenska 2012 obsadila 2. místo v Open (Michal 3.) a 1.
ve Standardu (Michal 5.), na Volném mistrovství České republiky 2012 byla v obou kategoriích
čtvrtá (Michal 1. a 9., v juniorech 3.) a mezi juniory dojela v kategorii Open druhá a Standard
první. Na okresním přeboru v šachu obsadili Ondřej Janda, Dominik Líbal, Libor Konečný
a David Kovář 2. místo.
Sportovní soutěže: Starší přípravka oddílu kopané obsadila na okresním halovém turnaji
OFS Třebíč 2. místo a v okresní soutěží 3. místo. Pavel Hrobař se stal 2. nejlepším střelcem
soutěže se 127 brankami. Mladší žáci vyhráli okresní halový turnaj OFS Třebíč. V okresním kole
starších žáků v malé kopané obsadila naše škola 2. místo.
V krajském přeboru starších žáků ve volejbalu obsadili chlapci 3. místo a okresní přebor škol
ve volejbalu jsme vyhráli. V okresním kole v přehazované 1. stupně obsadilo smíšené družstvo
3. místo.
Na okresním přeboru škol ve stolním tenisu starší žákyně Lucie Dobrovolná a Iva
Dobrovolná obsadily 1. místo a na kraji 5. místo, mladší žáci Josef Hráček, Adam Votava
a Dominik Denemarek obsadili 2. místo a na kraji 5. místo, starší žáci ve složení Roman Novák,
Emil Pokorný a Tomáš Vyletěl obsadili na okresním kole 3. místo a na kraji 5.-6. místo.
Úspěšní jsme byli opět v atletice. V okresním kole Poháru rozhlasu v atletice Rostislav
Chládek vyhrál v mladších žácích 2 disciplíny, skok daleký výkonem 4,81m a sprint na 60m
časem 8,23s a Emil Pokorný vyhrál ve starších žácích sprint na 60m časem 7,60s. Poprvé jsme
se zúčastnili Odznaku všestrannosti olympijských vítězů a Rostislav Chládek obsadil na okrese
2. místo. Na okresním kole v přespolním běhu Matyáše Žďárského v kategorii mladší žactvo
obsadila Daniela Padělková 3. místo, Pavel Padělek 2. místo a Dominik Denemarek 3. místo,
v kategorii starší žáci Jiří Čtvrtníček 1. místo, Emil Pokorný 2. místo a Filip Horkel 3. místo.
Na župním přeboru v přespolním běhu v kategorii mladší žáci I Adam Bělík vyhrál, Matěj
Vala obsadil 3. místo, v mladších žákyních III byla 3. Daniela Padělková, ve starších žácích
III 3. Pavel Padělek, starší žactvo IV Veronika Řezáčová a Jiří Čtvrtníček vyhráli, 3. byl Emil
Pokorný. Na krajském přeboru v atletickém čtyřboji SPV obsadila v mladším žactvu I 6. místo
Tereza Jůnová, 4. místo Matěj Lohniský a 5. místo Robert Gunár, v mladším žactvu II byla 3.
Ivana Pokorná a 4. Pavel Hrobař, ve starším žactvu III 6. Daniela Padělková a 1. Pavel Padělek
(na přeborech ČR 8. místo), ve starším žactvu IV byl 2. Emil Pokorný (ČR 1. místo), 3. Filip
Horkel (ČR 5. místo), 5. Rostislav Chládek a 1. Lucie Dobrovolná (ČR 6. místo), Jiří Čtvrtníček
na přeborech ČR 3. místo.
Na okresním kole v atletickém čtyřboji obsadilo naše družstvo 3. místo: Emil Pokorný, Jiří
Pelán, Jiří Čtvrtníček a Roman Novák. V jednotlivcích vyhrál 60m Emil Pokorný a kriket Jiří
Pelán. V atletickém trojboji pro 1. stupeň obsadila naše škola 3. místo, v jednotlivcích svoje
kategorie vyhrály Ivana Pokorná a Daniela Padělková. V zimním atletickém čtyřboji obsadil
v kategorii mladší žáci I Michal Fiala 3. místo, v mladším žactvu II Pavel Padělek 2. místo (na kraji
1.) a Ivana Pokorná 1. místo, ve starších žácích IV Emil Pokorný vyhrál (na kraji také 1.), Filip
18
Horkel obsadil 2. místo (kraj 5.) a Jiří Čtvrtníček 3. místo (kraj 6.). Ve 2. ročníku Náměšťské laťky
ve skoku vysokém vyhráli své kategorie Adam Bělík a Filip Horkel, na 2. místech skončili Štěpán
Albert, Eliška Šefelínová, Pavel Padělek, Veronika Řezáčová a Jiří Čtvrtníček. Na krajském kole
atletické soutěže Kinderiáda pro 1. stupeň obsadila naše škola 6. místo, v jednotlivcích uspěli:
ve sprintu na 60m Daniela Padělková 1., Adéla Krajčová 5., Pavel Hrobař a Dominik Hájek 6.,
ve skoku Adéla Krajčová 6., v hodu plným míčem Anna Vrbková 1., v hodu kriketovým míčkem
Beáta Horklová 2. a Pavel Hrobař 4. Ve štafetě obsadila naše škola 2. místo: Daniela Padělková,
Dominik Hájek, Pavel Hrobař a Ivana Pokorná.
Cenu ředitele školy získali a nejlepšími reprezentanty školy za školní rok 2011/12 se stali
žáci, kteří v letošním školním roce získali titul mistra republiky: Markéta a Michal Vítámvásovi,
Emil Pokorný a Tomáš Vyletěl.
PaedDr. František Kašpárek, ředitel školy
Základní umělecká škola
Do celostátního kola soutěže ZUŠ postoupili z naší školy žáci v oboru lidové hudby. Je to
podruhé, kdy se naše škola v této soutěži dostala do celostátního finále (poprvé to bylo v roce
2009). Letos hostilo soutěžící z celé republiky malebné město Mikulov. 10.května se sem sjeli
mladí dudáci, cimbalisté a folklórní soubory. Naši školu zastupovala v kategorii dětských souborů
dudácká muzika (6 hudebníků a 7 zpěvaček) a v kategorii hra na dudy sólista na tento nástroj
Lukáš Slatinský, který navíc pro naši školu získal „medailové“ 3. místo.
13. dubna pozvala naše škola úspěšné mladé zpěváky, kteří se měsíc předtím utkali v krajské
soutěži ZUŠ v sólovém zpěvu. Pozvání přijali malí umělci ze ZUŠ Moravské Budějovice, Jihlava,
Telč a Velká Bíteš. Spolu s našimi zpěváky vytvořili velmi pěkný program, který pak pokračoval
přátelským posezením. Posluchači, kteří se koncertu zúčastnili, určitě nelitovali.
16. dubna se naše dudácká muzika zúčastnila krajské přehlídky dětských pěveckých sborů
v Třebíči a umístila se ve stříbrném pásmu.
Výchovný koncert, který naše škola uspořádala pro žáky místní ZŠ a MŠ, se konal letos
25. dubna. Koncert měl tradičně velmi živou atmosféru a „vyprodaný“ sál ZUŠ opět bouřil a jen
těžko se loučil s muzikanty, kteří hráli z celého srdce.
V letošním školním roce absolvovalo naši školu buď v .I nebo II. stupni celkem 27 žáků (22
z hudebního a 5 z výtvarného oboru). Absolventský koncert se konal 25. května a absolventská
výstava výtvarného oboru pak 11. června. S letošním školním rokem jsme se před veřejností
rozloučili závěrečným koncertem, který se konal 21. června.
PhDr. František Malý, ředitel ZUŠ Hrotovice
Juniorská mistryně republiky
Vše začalo tím, že můj bratr Michal dostal na Vánoce 2010 RC auto 1:28 Mini Z na dálkové
ovládání. Začali jsme trénovat v tělocvičně ZŠ Hrotovice. Ježdění s autem mě začalo za chvíli
bavit, a tak mi taťka po dlouhém přemlouvání koupil také auto. První závod jsem jela v Brně,
kde jsem získala zkušenosti. Za čtrnáct dní jsem jela Volné mistrovství České republiky 2011,
zde jsem dojela první. Poté jsem jela Mistrovství Slovenska 2011, kde jsem dojela na druhém
místě. Do této doby jsem jezdila kategorii Open, který má povoleny různé úpravy modelu např.
hliníková kola, držák motoru nebo jiný tunink. Na novou sezónu mi taťka koupil Standard, který
se vytáhne z krabice a nesmí se jakkoliv upravovat.
V sezóně 2011/2012 jsem jela spoustu závodů po celém Česku i Slovensku. Mezi ty hlavní
patří seriál šesti závodů Púchovský pohár a Slovensko-Moravský pohár. V obou závodech jsem
dojela na prvním místě v Open i ve Standardu. Na Mistrovství Slovenska 2012 jsem dojela první
ve Standardu a druhá v Open. Na Volném mistrovství České republiky 2012 jsem dojela v obou
19
kategoriích čtvrtá. Mezi juniory jsem dojela ve Standardu
první a v kategorii Open druhá. Všechny výsledky jsou
na webu www.mini.cz.
Markéta Vítámvásová, 9.B, ZŠ Hrotovice
Kamil Střihavka v Hrotovicích
Počátky jeho pestré, dlouhé a úspěšné muzikantské
a pěvecké kariéry můžeme hledat v 80. letech, kdy
fascinován ortodoxní bluesovou muzikou objíždí
tehdejší kluby s kytarou, foukací harmonikou a vlastními
písničkami a koncertuje za pivo a párek. Současně si
na vlastní kůži vyzkouší nelehké řemeslo barových
hudebníků v tříletém angažmá barového zpěváka. Tady
k němu přicházejí i první profesionální nabídky a ta,
pro kterou se nakonec rozhodne, je od severočeské
heavymetalové skupiny Motorband.
Na sklonku 80. let patří Motorband k čelným
tuzemským představitelům tohoto žánru a Kamil s ním
získává nejen zkušenosti rockového frontmana, ale blíže
se seznamuje i se studiovou prací. V roce 1989 vycházejí
první singly Motorbandu a kapela začíná v sousedním
Německu pracovat na svém debutovém albu, které se
na tuzemském trhu objeví v roce 1990 pod názvem Made
In Germany.
Krátce po vydání alba Motorband opouští. Znovu nabytá muzikantská svoboda je ale
komplikována závažným onemocněním hlasivek, které Kamila postihne a při kterém se lékaři
shodují, že s největší pravděpodobností už nebude nikdy zpívat. Kamil tomu ovšem odmítne
uvěřit, sám si naordinuje absolutní hlasový klid, vykonává pro obživu nejrůznější mimohudební
povolání a pomalu, opatrně začíná své hlasivky opět rozmlouvat a rozezpívávat.
Později přechází od Power Metalu k Hard Rocku.
Vystupuje také v trriu BSP (Balage, Střihavka, Pavlíček).
Účinkuje i v české adaptaci rockové opery Jesus Christ
Superstar v pražském divadle Spirála, kde ztvárnil
od roku 1994 do roku 1998 ve stovkách repríz Ježíše.
Mezi jeho další muzikály patří například Joihanka z
Arku v pražském divadle Ta Fantastika, či Excalibur.
nazpíval také hymnu FK Teplice.
V současnosti je frontmanem kapely Kamil Střihavka
& Leaders!, vystupuje v Hudebním divadle Karlín v
rockové opeře Jesus Christ Superstar, v muzikálu Robin
Hood a také v projektu Oidipud Tyranus Rock Opera (je
hostem souboru Rock Opera).
Všechny srdečně zveme na pouťovou zábavu
s hudební skupinou Credit, v jejímž průběhu Kamil
Střihavka vystoupí. Zábava se koná na hřišti pod
sokolovnou, v sobotu 11. 8. 2012 ve 20.00 hod., vstupné
100,- Kč. Prodej vstupenek na místě. Hlavním partnerem
akce je Skupina ČEZ.
20
Program hrotovické pouti
Pátek 10. 8. 2012
• výstava „Domácnost našich babiček – Na návštěvě u Magdaleny Dobromily
Rettigové“ v malém sále ZUŠ
• 16.00 hod. vyhodnocení a vernisáž výstavy fotografické soutěže „Pohledy
z Hrotovic“ na zámecké chodbě
• 16.00 hod. výstava květin na zámecké chodbě
• 20.00 hod. pouťová zábava se skupinou Reflexy na hřišti pod sokolovnou
• 21.30 hod. ohňostroj na zahájení pouti u Dolního rybníka
Sobota 11. 8. 2012
• výstava květin na zámecké chodbě
• výstava „Pohledy z Hrotovic“ na zámecké chodbě
• výstava „Domácnost našich babiček – Na návštěvě u Magdaleny Dobromily
Rettigové“ v malém sále ZUŠ
• 8.00 hod. pouťový jarmark na náměstí 8. května
• 8.00 hod. ukázky uměleckých řemesel na nádvoří zámku
• 10.00 hod. skupina historického šermu Regnum fortis „Ze života gotických rytířů“
na náměstí 8. května
• 8.00 – 17.00 výstava okrasného ptactva na ulici Bří Lohniských
• 13.00 hod. hasičská soutěž „O pohár starostky města“ u Dolního rybníka
• 16.30 hod. fotbalové utkání ve Sportovním areále Hrotovice
• 20.00 hod. pouťová zábava se skupinou Credit a Kamil Střihavka na hřišti pod
sokolovnou
Neděle 12. 8. 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8.00 hod. tradiční pouťové zavádění
8.30 hod. bohoslužba v kapli Církve československé husitské
9.30 hod. Mše svatá Římskokatolické církve v kostele sv. Vavřince
výstava květin a „Pohledy z Hrotovic“ na zámecké chodbě
výstava „Domácnost našich babiček – Na návštěvě u Magdaleny Dobromily
Rettigové“ v malém sále ZUŠ
8.00 – 17.00 výstava okrasného ptactva na ulici Bří Lohniských
14.00 hod. pouťová pohádka pro děti „Adámek mezi broučky“ na nádvoří zámku
16.30 hod. fotbalové utkání ve Sportovním areále města Hrotovice
19.00 hod. pouťová veselice s dechovou hudbou Mistříňanka na nádvoří zámku
Změna programu vyhrazena.
21
Zveme Vás…
• 2. 7. – 31. 7. výstava čtenářských deníků dětí ze ZŠ v knihovně
• 2. 9. v 15.00 hod. Malý festival loutek ve společenském sále ZUŠ
• 8. 9. turistická vycházka „Stezkami Ivana Přepechala“
• 8. 9. ve 13.00 hod. Hrotovicko tančí ve Sportovním areále města Hrotovice
• 15. 9. v 8.30 hod. soutěž mladých hasičů „O pohár města Hrotovice“ u Dolního
rybníka
• 17. 9. výstava „Jak se žilo dřív“ v DPS Hrotovice
Sport
Sokol Hrotovice - oddíl kopané
Mladší přípravka: pouze 2x týdně trénovala, pro menší počet hráčů nebyla přihlášena
do soutěže. Odehrála během roku několik školních turnajů se střídavými úspěchy. Trenéři:
Mgr. Petr Popelka, Mgr. Štěpán Florián.
Starší přípravka: chlapci skončili ve II. třídě okresu na 3. místě. To je nejlepší výsledek
od sezóny 2004-2005, kdy tehdejší ligu základen 2x po sobě vyhráli. Radkovice byly letos jasně
nejlepší, za Náměšťí jsme skončili o 2 body. Mužstvo získalo 85 bodů z 36 zápasů, 28x vyhrálo,
1x remizovalo, 7x prohrálo, z toho 4 porážky s Radkovicemi, skóre 288-103. Nejlepším střelcem
mužstva se stal se 127 brankami Pavel Hrobař. Další střelci: Matěj Vala 64, Robert Gunár 27,
Filip Šúterik 18, Vít Kučerňák 18, Libor Šabata 10, Pavel Buksa 5, Šimon Svoboda 5 a Matěj
Doležal 5. Trenéři: PaedDr. František Kašpárek, Mgr. Jiří Sigmund.
Mladší žáci: odehráli celkem 18 utkání. Z toho 10x vyhráli, 2x remizovali a 6x prohráli.
S počtem 115 vstřelených a 36 inkasovaných branek se umístili na 5. místě s 32 body. Za mladší
žáky úspěšně nastupovali kluci ze starší přípravky. Hráči: Petr Pachr, Matěj Vala, Michal
Cabejšek, Jan Škoda, Šimon Svoboda, Dominik Denemarek, Pavel Hrobař, Pavel Padělek, Jan
Virgl, Dominik Hájek, Libor Dvořák, Lukáš Pelikán, Vít Kučerňák, Tomáš Jakob. Nejlepší
střelci: Dominik Denemarek 26, Pavel Hrobař 17, Dominik Hájek 16. Trenéři: Libor Votava,
Radek Fiala, Martin Horák. Dorost: z 26 utkání zisk 33 bodů, 10 vítězství, 3 remízy, 13 proher, skóre 56-89. Celkové
deváté místo není nejlepší, avšak je dáno tím, že v mužstvu nastupovali hráči věkové kategorie
starších žáků. V příští sezoně věříme v lepší umístění. Pozice brankáře se v jarní části velmi
dobře zhostil Libor Jeřábek. Střelci branek: Michal Blatný 13, Martin Věžník 12, Robin Hrobař
5, Dominik Polášek 4. Trenéři: Milan Svoboda, Jaroslav Mezírek.
Muži: z 26 zápasů získali 49 bodů při aktivním skóre 74-54, 15 výher, 4 remízy a 7 proher
– po postupu do I. B třídy uhráli výbornou sezonu. Třetí místo za první Vrchovinou B a druhou
Želetavou je velký úspěch. Nejlepším střelcem soutěže se stal s 20 brankami Miloslav Salák.
Po návratu z Rouchovan se výborně ukázal Zdeněk Holoubek, který jen v jarní části nastřílel 10
branek. Osm branek dal tradiční střelec Radek Fiala. V základní sestavě již stabilně a výborně hrají
mladí hráči Robin Hrobař, Patrik Furiš a Filip Pekárek. Trenéři: Jan Dobrovolný, František Fukal.
V sezoně 2012-2013 budeme mít v okresní soutěži starší přípravku a mladší žáky. V krajské
soutěži dorost a muže.
Za oddíl kopané děkuji fanouškům za podporu. Dále našim sponzorům a Městu Hrotovice
za vydatnou pomoc a podporu. Poděkování dále patří dobrovolníkům z řad našich fanoušků
za pomoc při zajištění utkání a občerstvení. Více o hrotovickém fotbale naleznete na našich
webových stránkách www.hrotovice-fotbal.wz.cz.
Radek Ondráček, DiS., předseda oddílu kopané
22
Od vysoké sítě…
V sezóně 2011/12 se volejbalistům dařilo. V 2NL skupině „B“ obsadili konečné 3. místo,
když na domácím hřišti neokusili hořkost porážky.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
družstvo
Volejbalový klub Choceň
TJ Sokol Bonver Střelice
Sokol Sport V hotel Hrotovice
VK Hronov
VK Pegas Znojmo
TJ Sokol Malšovice
TJ Sokol Dřevěnice
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Sokol Česká Třebová II
TJ Sokol Kerhartice
utkání
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
V
30
27
26
22
20
13
12
12
10
8
P
6
9
10
14
16
23
24
24
26
28
K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sety
93:30
89:44
90:49
77:61
73:66
62:81
55:82
54:82
42:92
44:92
míče
2932:2440
3071:2736
3203:2914
3043:2958
3043:3012
3055:3185
2940:3135
2847:3072
2784:3123
2805:3148
Na činnost volejbalového oddílu přispěl Sport V hotel a město Hrotovice.
body
66
63
62
58
56
49
48
48
46
44
Ing. Jiří Kolouch
Oddíl stolního tenisu 2011/2012
Již druhou sezonu bojovalo jediné družstvo oddílu stolního tenisu v krajském přeboru II.
třídy a s přehledem si zajistilo účast v této soutěži i pro příští soutěžní období. Základ mužstva
tvořili tito hráči: Š. Florián, B. Přepechal (z Hrotovic), L. Přepechal (z Krhova), L. Štěpán a T.
Striegler (z Mor. Krumlova).
Nejlepší úspěšnost ve dvouhře měli :
Libor Štěpán ( 16. místo – 62,7 % ) a Bohumil Přepechal ( 25. místo – 54,6 % )
Mezi hráči, kteří odehráli méně než 40 zápasů za sezonu, byl nejúspěšnější Tomáš Striegler
( 1. místo – 68 % ).
V zápasech se často dařilo bodovat v obou čtyřhrách, což byl vždy počátek možného úspěchu.
Na 8. místě se umístila dvojice Leoš a Bohumil Přepechalové s úspěšností 66,7 % a na 11. příčce
L. Štěpán a Š. Florián, kteří měli úspěšnost 61,5 %.
Konečná tabulka KP II. třídy:
1.Nížkov B
2.Jemnice A
3.Přibyslav A
4.Třešť B
5.Chotěboř C
6.Ledeč n. Sázavou A
7.SK Jihlava C
8.Hrotovice A
9.Slavoj Pacov A
10.Jaroměřice nad Rokytnou A
11.Jiskra Humpolec B
12.Panská Lhota A
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
16
16
15
13
11
11
8
8
7
6
4
2
4
0
2
3
3
2
3
3
2
2
5
1
2
6
5
6
8
9
11
11
13
14
13
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
209:131
195:142
196:155
196:132
197:146
162:166
165:166
154:185
154:191
144:196
149:199
99:211
58
54
54
51
47
46
41
41
38
36
35
27
Mgr. Štěpán Florián
23
Hotel a salon pro psy Rolfštejn
Kynologický klub Rolfštejn se nachází na okraji Slavětic. Hlavní činností klubu je provozování
psích sportů – caniscross a dogtrekking. Pro veřejnost provozuje psí salon, hotel pro psy, domov
psích seniorů a prodej granulí a chovatelských potřeb. V nejbližší době bude zahájen prodej masa
pro BARF.
Salon nabízí stříhání pejsků všech velikostí i plemen, úpravu drápků, vyčistění uší, koupání,
fénování, trimování a další služby. Je otevřen od pondělí do soboty od 9 do 18 hodin. Střihová
úprava většiny malých psů trvá hodinu, větších nebo silně zanedbaných psů okolo dvou hodin.
V hotelu je možné ubytovat v podstatě jakéhokoli psa, podmínkou je, aby pes nebyl agresivní
na ostatní ubytované, protože všichni psi jsou pod dohledem chovatele od rána do večera navolno
puštěni v prostorách klubu. Stravu je možné si vybrat z BARF, vařené maso s přílohou, granule
Brit, nebo vlastní. Hotel má omezenou kapacitu, proto je dobré si pobyt pejska především
o letních prázdninách rezervovat dopředu. V klubu je také možné zakoupit široký sortiment
chovatelských potřeb: granule BRIT Prémium, všechny ostatní druhy granulí (na objednávku),
pamlsky, pochoutky z buvolí kůže, vitamínové doplňky Canvit, šampony a kosmetika Gotlieb,
antiparazitální obojky, pelíšky, misky, hračky, obojky a vodítka.
Chcete poradit s výběrem vhodného krmiva pro vašeho psa? V klubu Vám poradí na základě
vlastních zkušeností s granulemi i BARFem, dále Vám poradí i ve výběru hřebenů pro kvalitní
úpravu každého pejska a správné péči o jeho srst.
Ceník služeb a více informací na www.rolfstein.cz.
Roman Čada
Víte, že…
l ve veřejné sbírce ve prospěch Ligy proti rakovině – Český den proti rakovině se prodejem
květu měsíčku vybralo 3412,- Kč.
l v městské knihovně a informačním centru si můžete nově zakoupit Turistický deník
á 50,- Kč a Turistickou vizitku Hrotovic á 12,- Kč.
l o prázdninách bude upravena otvírací doba v knihovně: PO 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00,
ST 7.00 – 11.30 12.30 – 17.00, PÁ 7.00 – 12.00.
Svatá Markyta hodí srp do žita, svatá Anna srp vzala a žala.
Pěkně-li na Vavřince a Bartoloměje, krásný podzim se na nás zasměje.
Čeho červenec a srpen nedovaří, toho září nedosmaží.
Zpravodaj města Hrotovice 2/2012
Čtvrtletník, vydává Město Hrotovice, nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, IČ 00289426.
Místo a datum vydání: Hrotovice, 30. června 2012, reg. MK ČR E 11639, náklad 750 ks.
Redakce: tel.: 568 860 126, [email protected]
24
Redakce Zpravodaje
přeje všem svým čtenářům
krásné prožití prázdnin a dovolených,
hodně sluníčka, dobrou náladu
a spoustu pěkných zážitků.
Labutí rodinka u Horního rybníka
25
26
Bez
komentáře...
Koupaliště
U hřbitova
U kašny
Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicka pořádá
2. ročník
taneční přehlídky
s bohatou účastí
tanečních souborů
různých žánrů
8. 9. 2012
Sportovní areál
města Hrotovice
Oficiální začátek v 13:00 h.
Vstupné dobrovolné
HOST:
Jan Bendig

Podobné dokumenty