Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE

Komentáře

Transkript

Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE
Tepelná izolace
STYROFOAM
Tepelná izolace obrácených plochých
střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
Obsah
1. Obrácená střecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04
1.1 Jak funguje obrácená střecha . . . . . . . . . . . . . . . .04
1.1.1 Životnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05
1.2 Projektové zásady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05
1.2.1 Konstrukce obrácených střech . . . . . . . . . . .05
1.2.2 Stavební fyzika obrácených střech . . . . . . . .05
1.2.3 Odvodnění, izolace proti vodě . . . . . . . . . . .06
1.2.4 Separační vrstvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06
1.2.5 STYROFOAM - tepelná izolace
ROOFMATE, FLOORMATE . . . . . . . . . . . . .07
1.2.6 Atika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07
2. Obrácená střecha se štěrkovým posypem . . . . . . . . .08
2.1 Projektové zásady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08
2.2 Složení střechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08
3. Obrácená zelená střecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08
3.1 Dlouhodobá pozorování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08
3.2 Projektové zásady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08
3.2.1 Hydroizolace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08
3.2.2 Tepelná izolace STYROFOAM ROOFMATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08
3.2.3 Separační vrstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08
3.2.4 Odvodnění, filtrační vrstva . . . . . . . . . . . . . .08
3.2.5 Vegetační vrstva, rostliny . . . . . . . . . . . . . . .09
3.3 Střešní konstrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09
3.3.1 Extenzívní zelená střecha
s oddělenou odvodňovací vrstvou . . . . . . . .09
3.3.2 Extenzívní zelená střecha s
kombinovanou odvodňovací
a vegetační vrstvou . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09
3.3.3 Intenzívní zelená střecha . . . . . . . . . . . . . . .09
4. Terasa jako obrácená střecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
4.1 Projektové zásady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
4.2 Konstrukce terasové střechy . . . . . . . . . . . . . . . .10
4.2.1 Terasa s dlaždicemi ve štěrkovém loži . . . . .10
4.2.2 Terasa s dlaždicemi na
distančních podložkách . . . . . . . . . . . . . . . .10
4.2.3 Terasa s keramickou dlažbou . . . . . . . . . . . .10
5. Parkoviště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
5.1 Projektové zásady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2
5.2
5.3
5.4
5.5
5.1.1 Železobetonová deska . . . . . . . . . . . . . . . . .11
5.1.2 Tepelná izolace STYROFOAM - FLOORMATE .11
Parkoviště se zámkovou dlažbou . . . . . . . . . . . . .11
5.2.1 Tepelná izolace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
5.2.2 Separační vrstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
5.2.3 Kladení dlažby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Parkoviště s monolitickou železobetonovou deskou .12
5.3.1 Tepelná izolace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
5.3.2 Separační vrstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
5.3.3 Železobetonová deska . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Parkoviště s betonovými prefabrikáty . . . . . . . . . .12
5.4.1 Tepelná izolace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
5.4.2 Dlažba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Skladby a kladení střech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
5.5.1 Parkoviště se zámkovou dlažbou . . . . . . . . .13
5.5.2 Parkoviště s monolitickou
železobetonovou deskou . . . . . . . . . . . . . . .13
5.5.3 Parkoviště s betonovými prefabrikáty . . . . . .13
6. Rekonstrukce ploché střechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
6.1 Projektové zásady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
6.2 Konstrukce a kladení střechy . . . . . . . . . . . . . . . .14
6.2.1 „Plus“ střecha se štěrkovým posypem . . . .14
6.2.2 „Plus“ střecha jako jednovrstvá
extenzívní zelená střecha . . . . . . . . . . . . . . .14
6.2.3 „Plus“ střecha jako extenzívní zelená
střecha s odděleným odvodněním . . . . . . . .14
6.3 Lehká „Plus“ střecha s ROOFMATE LG . . . . . . . .15
6.3.1 Kladení desek ROOFMATE LG . . . . . . . . . . .15
6.3.2 Skladba střechy - „Plus“ střecha s
ROOFMATE LG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
6.3.3 Rekonstrukce plochých střech
ve spádu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
7. Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
8. Další literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
9. Poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
Úvod
Systém obrácené střechy – vyvinutý
počátkem 50. let v USA firmou Dow – se
ukázal jako velice úspěšný po celém
světě. Až dodnes bylo v obrácených
střechách v Evropě použito více než
45 miliónů čtverečních metrů desek
ROOFMATE. Tato brožura popisuje tepelnou izolaci obrácených plochých střech
využívajících izolace modrým extrudovaným polystyrénem STYROFOAM
od firmy Dow.
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
3
1. Obrácená střecha
1.1
Jak funguje
obrácená střecha
Funkce a trvanlivost plochých střech
závisí na mnoha činitelích, včetně polohy
vodotěsných
a
izolačních
vrstev.
U plochých střech s konvenční konstrukcí zateplené střechy, kde je tepelná
izolace umístěna pod vodotěsnou
vrstvou a nad konstrukční deskou, je
vodotěsná vrstva tepelně izolována od
zbytku střešní konstrukce, v důsledku
čehož je vystavena velkým teplotním
výkyvům a následně zvýšenému riziku
◆
degradaci stárnutím;
předčasné poruchy. Navíc je vyžadována
◆
škodlivému účinku UV-záření;
parotěsná vrstva mezi konstrukční des-
◆
mechanickému poškození během
stavby a údržby;
kou a tepelnou izolací, aby nedošlo ke
◆
kondenzaci a tvorbě puchýřů pod
vodotěsnou membránou.
protože funguje jako parotěsná
Koncepce obrácené střechy překonává
zábrana, je na teplé straně izolace,
tyto problémy umístěním tepelné izolace
a její teplota udržována nad teplotou
mechanickou ochranu membrány
nad vodotěsnou membránu, čímž ji
rosného bodu, takže riziko konden-
u
udržuje ve stálé teplotě blízké vnitřní
zace je vyloučeno;
(terasy, parkoviště, střešní zahrady)
◆
izolační desky poskytují zlepšenou
využívaných
plochých
střech
teplotě budovy a chrání ji před škodlivý-
Koncepce obrácené střechy má několik
jak v období výstavby, tak po uve-
mi vlivy a proto má kladný vliv na život-
dalších výhod:
dení střechy do provozu.
nost střechy. Izolace chrání vodotěs-
◆
nou membránu proti:
◆
velkým
tepelným
výkyvům:
závislost na povětrnostních pod-
◆
protože izolační desky jsou normálně
mínkách je významně snížena:
kladeny volně, bez lepení, lze je
po instalaci vodotěsné membrány
snadno zvednout a vyměnit/znovu
porovnání různých systémů ukazuje,
mohou
desky
použít, pokud se mění funkce střešní
jak zanedbatelný je účinek tepelných
ROOFMATE a další vrstvy kladeny
plochy nebo pokud se budova
namáhání na vodotěsnou membránu
také za špatného počasí, což snižuje
rekonstruuje nebo je demolována.
v obrácených střechách;
možnost zpoždění při dokončování.
být
izolační
90o
90o
90o
80o
80o
80o
70o
70o
70o
60o
60o
60o
50o
50o
50o
40o
40o
40o
30o
30o
30o
20o
20o
20o
10o
10o
10o
0o
0o
0o
-10o
LED
ÚN
BŘ
DU KV ČER ČEC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIST PROS
a
4
tvoření puchýřů pod membránou,
-10o
LED
ÚN
BŘ
DU KV ČER ČEC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIST PROS
b
-10o
Průměrné měsíční max. a min.
teploty střešního pláště
a = tradiční plochá střecha
bez posypu
b = tradiční plochá střecha
s posypem
c = obrácená střecha
LED
ÚN
BŘ
DU KV ČER ČEC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIST PROS
c
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
Obrácená střecha
1.1.1 Životnost
1.2.2 Stavební fyzika
obrácených střech
uznávána a osvědčila se jako metoda
1.2
Projektové zásady
1.2.1 Konstrukce obrácených
střech
výstavby plochých střech. Chování
V systému obrácené střechy je tepelná
kondenzace výrazně sníženo udržováním
systému a také jeho dlouhá životnost
izolace kladena na vodotěsnou vrstvu
střešní konstrukce a vodotěsné vrstvy
(u střech, které byly uvedeny do
a při vhodném zásypu je chráněna před
nad teplotou rosného bodu: jelikož
provozu) byly několikrát zkoušeny
sáním větru a mechanickým poško-
vodotěsná membrána je umístěna na
nezávislými institucemi a stavebními
zením. Konstrukce obrácené střechy
teplé straně izolační vrstvy, plní také
odborníky. Dále je uveden příklad
může být rozdělena na kategorii těžkou
úlohu parotěsné zábrany. Pokud je
posudku stavebního inženýra BDB
a lehkou podle příslušného typu staveb-
pravděpodobné, že v budově bude
Heinze Götze v jeho zprávě:
ní konstrukce. Pokud vodorovná nosná
vysoká vlhkost (bazény, velké kuchyně,
“Obrácené střechy fungují dlouhou
konstrukce obsahuje železobetonovou
prádelny, atd.), je třeba provést posouzení
dobu. Životnost je delší, riziko poruchy
desku, musí být navržena na zatížení
rizika kondenzace specialistou.
menší, než v případě konvenčních
vyvozené štěrkovým zásypem 5-8 cm,
Střechy s velkou akumulační schop-
plochých střech. Ochrana vodotěsné
nebo dalšími vrstvami a povrchy teras,
ností - jako jsou betonové desky
vrstvy je účinná a stálá. Snížení nebo
zelených střech, parkovišť. Firma Dow
o hmotnosti nejméně 150-200 kg/m2
změny tepelně-izolačních vlastností při
také nabízí alternativní řešení obrácené
nepodléhají
správném kladení a použití difúzně
střechy vhodné pro lehké konstrukce s
odtokem dešťové vody pod izolační
otevřeného krytu nejsou očekávány.”
velkým rozpětím, schopné přenést min.
vrstvou. Avšak střechy s tenkou
zatížení 25 kg/m . Lehká obrácená
ocelovou deskou mohou takovému
Zpráva Stavebního institutu Bern po
střecha obsahuje desku STYROFOAM,
ochlazení podléhat při dlouhodobém
šetření 17 až 25 let starých obrá-
která je na povrchu opatřena 10 mm sil-
studeném dešti. To může působit urči-
cených střech popisuje v roce 1997
nou vrstvou modifikované malty a spo-
tou kondenzaci na spodní straně
v celkovém posudku:
jem na pero a drážku (ROOFMATE LG)
desky, čemuž lze zabránit zajištěním
„Z hlediska systémové analýzy je
a proto nevyžaduje dodatečnou vrstvu
minimální hodnoty R = 0,15 m2K/W
očekávaná
správně
zásypu. Toto lehké řešení umožňuje
(např. 20 mm překližky).
navržených a správně instalovaných
velkému spektru budov získat výhody
U střešních zahrad, teras s dlažbou
obrácených střech používajících desky
systému obrácené střechy. Standardní
a parkovišť je doporučováno využití
ROOFMATE 45 - 50 let. Pro danou živ-
konstrukce
difúzní vrstvy (např. 3-5 cm štěrku, drti)
otnost desek ROOFMATE v obrá-
zásypem obsahuje následující vrstvy:
mezi izolací a půdou, dlaždicemi nebo
cených střechách lze odhadnout život-
◆
betonová deska s dostatečným
povrchovou betonovou deskou, aby se
spádem
zabránilo tvorbě vodního filmu na
◆
vodotěsná membrána
povrchu izolačních desek. Tato vrstva
◆
jednovrstvá
Koncepce obrácené střechy je vysoce
2
životnost
u
nost na více než 50 let.”
obrácené
střechy
rychlému
ochlazení
izolace
by fungovala vlastně jako parozábrana
izolace v obrácených střechách s po-
ROOFMATE SL, kladená volně
a mohla by tedy způsobit kondenzaci
sypem může být určena a kontrolová-
a na vazbu
přímo na tepelné izolaci.
difúzně otevřená separační vrst-
U obrácených střech lze předpokládat,
va z polymerové geotextilie
že určité množství vody pod izolačními
min. 5 cm štěrkový zásyp
deskami může odvádět teplo z povrchu
Funkční trvanlivost vrstvy tepelné
na dlouhodobě, na základě dostupných
◆
výsledků.
◆
tepelná
se
U konstrukcí obrácené střechy je riziko
1 - Štěrk
2 - Difúzně otevřená textilie odolná proti UV záření
a hnilobě (např. polypropylenová textilie) volně
kladená, 200 mm přesah
3 - Desky ROOFMATE SL provázaně položené
a těsně sesazené
4 - Hydroizolace
5 - Nosná konstrukce
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
5
Obrácená střecha
konstrukce. Podle klimatu a prů-
a
měrného množství dešťové vody
normami.
svodů
jsou
dány
Koncepce
příslušnými
obrácené
mezi betonovou deskou a vodotěsnou vrstvou:
během topné sezóny lze tuto občas-
střechy
široké spektrum
- jednovrstvé polymerové mem-
nou tepelnou ztrátu zanedbat nebo
vodotěsných materiálů, včetně vysoce
brány: použití vrstvy extrudované
vyrovnat malým zvýšením tloušťky izo-
trvanlivých lepenek z polymericky
poly-etylénové pěny QUASH EF tl.
lace, např. o 10 mm. Tento předpoklad
modifikovaného asfaltu se skelným
3 nebo 5 mm minimalizuje riziko
je
vláknem, skleněnou tkaninou nebo
poškození
povrchem betonové desky
reálný
u
obrácených
střech
používá
membrány
hrubým
s otevřenými povrchy, jako je štěrkový
polyesterovou
násyp nebo dlažba na podložkách, ale
vlákna, papírová vložka není vhodná),
mezi vodotěsnou vrstvou a tepel-
ne u střech, kde většina dešťové vody
jednovrstvých
nou izolací:
odtéká po povrchu anebo nedosahuje
merových (PVC) a EPDM (synt.
- asfaltové lepenky: separační vrst-
vodotěsné
kaučuk), nebo i litého asfaltu. Pokud je
va normálně není vyžadována
vodotěsná membrána vytvořena ze
- jednovrstvé polymerové mem-
dvou vrstev fólie z polymerického asfal-
brány: normálně se doporučuje
membrány
(terasy,
parkoviště, střešní zahrady).
výplní
(organická
membrán
poly-
1.2.3 Odvodnění, izolace
proti vodě
tu, lepených plošně, je voda mezi
volně kladená skelná nebo polyes-
betonovou deskou a vodotěsnou
terová tkanina k zábraně pronikání
Pro dlouhou životnost ploché střechy
membránou
vyloučena.
změkčovadla mezi měkkou mem-
je velmi důležité dobré odvodnění.
Později způsobené průsaky lze snadno
bránou PVC a polystyrénovou
Minimální sklon závisí na
prakticky
typu
vyhledat, a proto rychle a levně oprav-
pěnou
vodotěsné membrány a musí být
it. To hraje zvláště významnou úlohu
membrány)
navržen
norem.
v případě střešních ploch využívaných
- litý asfalt: vyžaduje volně kladené
Odvodnění střechy musí být navrženo
jako terasy, střešní zahrady, parkoviště.
netkané skleněné nebo polyes-
tak, aby bylo vyloučeno dlouhodobé
Také prvotní vodotěsná izolace rohožemi
terové rouno
podle
platných
(konzultujte
dodavatele
ponoření izolačních desek Roofmate.
přebírá funkci dočasné vodotěsné izo-
mezi tepelnou izolací a posypem:
Krátkodobé ponoření, např. při inten-
lace během výstavby. Avšak hlavní
využití jedné vrstvy volně kladené,
zívním dešti, lze zanedbat. U obrá-
výhody obrácených střech platí také
difúzně
cených
pro ostatní hydroizolační materiály.
polypropylénové
střech
se
nedoporučuje
otevřené
netkané
geotextilie
plošné hmotnosti cca 110-140
nulový spád, přednost má spád min.
1,5 - 2%. U obrácené střechy lze hov-
1.2.4 Separační vrstvy
g/m2 (např. Typar nebo Roofstat R),
ořit o ploché střeše při spádu do 5%.
Doporučení ohledně využití sepa-
s přesahy min. 200 mm, plní více
Směrnice
račních vrstev v konstrukci obrá-
úloh:
cených střech jsou následující:
- brání spláchnutí drobných částic
pro
dimenzování
a polohu střešních dešťových žlabů
pod tepelnou izolaci, kde by
mohly poškodit vodotěsnou membránu
- udržuje požadovanou tloušťku
zásypu
Tepelně-izolační desky nesmějí být
přímo pokryty paronepropustnými
vrstvami (např. PE fólií) nebo lepenkami
s vysokou nasákavostí!
6
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
Obrácená střecha
1.2.5 STYROFOAM tepelná izolace
ROOFMATE,
FLOORMATE
Tepelná izolace STYROFOAM pro
1.2.6 Atika
obrácené střechy je následující:
Při použití materiálu ROOFMATE LG
Pro obrácené střechy se štěr-
na atiky a svislé konstrukční prvky lze
kovým
také uplatnit obrácené pořadí vrstev. Proto
Protože u obrácených střech je tepelná
a zelenými střechami:
izolace vystavena rozličným povětrnost-
násypem,
terasami
◆ ROOFMATE SL
je také svislá část vodotěsné membrány chráněna. Tato deska se snadnou
podmínkám a mechanickému
Pro obrácené střechy vystavené
manipulací je zvláště cenově výhodným
namáhání, musí být tepelně-izolační
velkému zatížení a provozu vozidel:
způsobem izolace atik. Desky musí být
ním
odolávat
◆ FLOORMATE 500
zabezpečeny příslušnými upevňovacími
těmto namáháním prokázaným způ-
◆ FLOORMATE 700
konstrukcemi.
materiál
schopný
trvale
sobem. Tepelná izolace obrácené
Pro střechy s nižší nosností a pro
střechy musí:
rekonstrukce:
◆
být nenasákavá
◆ ROOFMATE LG
◆
být odolná proti cyklům mráz-tání
◆
odolávat povrchovému provozu
◆
dlouhodobě chránit vodotěsnou
Další
informace
6.3.1
Kladení
viz
také
izolačních
kap.
desek
ROOFMATE LG.
vrstvu
Desky ROOFMATE vyrobené z extrudované
polystyrénové
pěny
STYROFOAM splňují všechny tyto
požadavky na účinnou tepelnou izolaci
obrácených střech díky výhodným
vlastnostem výrobku:
◆
struktura
homogenních
uza-
vřených buněk
◆
vysoká tepelně-izolační schopnost
◆
minimální nasákavost
◆
odolnost proti cyklům mráz-tání
◆
vysoká pevnost v tlaku
◆
odolnost proti zpuchření
➀
Tyto charakteristiky platí pro všechny
výrobky ROOFMATE a FLOORMATE.
➀ ROOFMATE LG
➁ Obložení desky
➂ Štěrkový posyp
➃ Difuzně otevřená textilie odolná proti UV
záření a hnilobě (např. TYPAR) volně
kladená, 200 mm přesah
➁
➂
➃
➄
➅
➄ ROOFMATE SL
➅ Hydroizolace
➆
➆ Nosná konstrukce
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
7
2. Obrácená střecha
se štěrkovým posypem
Střešní zahrady, zvláště v městských
3.2
Projektové zásady
3.2.1 Hydroizolace
oblastech,
významné
Vodotěsná vrstva zelených střech
funkce. Poskytují další zelenou plochu
musí být odolná proti prorůstání
a přispívají do značné míry k funkci
kořínků nebo musí být osazena
Standardní řešení obrácených střech
zadržování vody, čímž zjednodušují
samostatná ochrana proti kořínkům.
je řešení se štěrkovým posypem.
systém odvodnění. Obrácená zelená
Zvýšená další ochrana vodotěsné
V obecném případě musí být tloušťka
střecha, extenzivní nebo intenzivní,
membrány
štěrkového násypu min. 50 mm, frakce
je jednoduchou, dobře osvědčenou
ROOFMATE.
16/32 mm, praný štěrk. Obvodové
a
konstrukcí.
Spády a odvody vody ze střechy musí
hrany vrstvy násypu na střechách
U zelených střech ochranná funkce
být navrženy tak, aby bylo vyloučeno
budov musí být v těchto místech
tepelně-izolačních desek vůči vodo-
dlouhodobé ponoření tepelně-izolačních
chráněny proti zvýšeným účinkům
těsné membráně hraje zvláště výz-
desek ROOFMATE.
větru dodatečnou zátěží, dlaždicemi
namnou úlohu.
Další informace o vodotěsné izolaci
2.1
Projektové zásady
a na ekologii vrácení ploch zeleni.
mají
trvanlivou
dvě
střešní
je
zajištěna
deskami
nebo ohrazením násypu. Mezi tepelně-
je uvedena v kap. 1.2.3 Odvodnění,
izolačními deskami, osazenými jako
vodotěsná izolace.
jedna vrstva desek s vystřídanými
otevřené polypropylénové geotextilie
3.2.2 Tepelná izolace
STYROFOAM ROOFMATE
s
Nenasákavost
spárami, a štěrkovým násypem musí být
položena separační vrstva difúzně
přesahy
(200
mm),
s
nízkou
a
vysoká
pevnost
nasákavostí, která spolu s násypem
v tlaku desek ROOFMATE SL je činí
zabezpečí
vysoce vhodnými pro tepelně-izolační
povrchu
dostatečnou
desek
proti
stabilitu
sání
účely v obrácených zelených střechách.
větru
Pro zelené střechy s velkým zatížením
a plavání.
lze použít také výrobky FLOORMATE.
Další
1
informace
jsou
uvedeny
v kap. 1.2.5.
2
3.1
3
4
5
2.2
Složení střechy
Dlouhodobá pozorování
3.2.3 Separační vrstva
Pozorování praktického chování obrá-
Difúzně otevřená separační vrstva
cených střech až 18 let starých pro-
brání proniknutí jemného materiálu
kazují jejich dlouhodobou funkčnost.
z drenážní vrstvy do spojů desek.
Tepelně-izolační
desek
Zároveň
ROOFMATE vyrobených z materiálu
vlastnosti
ochranu
poskytuje
mechanickou
STYROFOAM se během dlouhého
Běžně se používá difúzně otevřené,
období užívání změnily jen nepatrně.
hnilobě
tepelně-izolačních
odolná
tkanina
desek.
(např.
1 - Hrubé kamenivo
polypropylénová tkanina) plošné hmot-
2 - Geotextilie
nosti
3 - Tepelná izolace
nasákavostí.
cca
140
g/m2 s
nízkou
4 - Hydroizolace
3.2.4 Odvodnění,
filtrační vrstva
5 - Betonový strop
3. Obrácená
zelená střecha
8
Obecně
jsou
odvodňovací
vrstvy
provedeny z praného kulatého štěrku
nebo jemného kameniva (30-40 mm),
Často je jednou z klíčových priorit
expandované hlíny nebo různých druhů
architektury orientované do budoucnosti
speciálních
drenážních
výrobků
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
(odvodňovací rohože, vlnité drenážní
desky,
atd.).
Kromě
své
funkce
3.3
Střešní konstrukce
3.3.1 Extenzívní zelená střecha s oddělenou odvodňovací vrstvou
vegetační vrstvy napomáhá bobtnavá
hlína také odvodnění. Zajišťuje rychlý
Vegetace
odvod nadbytečné dešťové vody.
Na
druhou
stranu
může
vlhkost
Vegetační vrstva, 80-100 mm
Filtrační tkanina
snadno pronikat otevřenou strukturou
Odvodňovací vrstva nebo odvodňovací rohož
materiálu. Lze také použít odvodňovací
(včetně textilie)
systémy, které plní úlohu separační
Separační vrstva (např. polypropylenová textilie)
110 -140 g/m2
vrstvy, odvodnění a filtrace v jednom
výrobku, které nabízejí jednoduché,
ROOFMATE SL
lehké skladby zelené střechy.
Nad odvodňovací vrstvou filtrační
Hydroizolace
tkanina brání splachování jemných
Nosná konstrukce
částic z vegetační vrstvy. Pro tento účel
se také používá difúzně otevřená,
hnilobě
odolná
tkanina
(např.
polypropylénová geotextílie) o plošné
hmotnosti cca. 140 - 180 g/m2 s nízkou
3.3.2 Extenzívní zelená střecha s kombinovanou
odvodňovací a vegetační vrstvou
nasákavostí.
Vegetace (vhodné rostliny, trávy, mechy)
Vegetační a drenážní vrstva, 80-100 mm
3.2.5 Vegetační vrstva,
rostliny
Extenzívní zelené střechy
Separační vrstva (např. polypropylenová textilie)
110-140 g/m2
Přednost je dána vegetačním vrstvám
ROOFMATE SL
smíšeného
substrátu,
které
mají
určitou schopnost akumulace vody.
Hydroizolace
Vegetační vrstvy založené na bobtnavé
hlíně nebo lupku mají zároveň úlohu
Nosná konstrukce
drenáže.
V důsledku toho lze vynechat drenážní
vrstvu. Výhodná je min. tloušťka asi
8 až 10 cm. Kořínky vegetace působí
3.3.3 Intenzívní zelená střecha
jako stabilizátor proti sání větru.
Doporučuje se zatížit oblasti obvodu
a styků.
Vegetace
Substrát (zpravidla tloušťka vrstvy >200 mm)
Intenzívní střešní zahrady
Vegetační vrstva intenzívních střešních
zahrad může v závislosti na požadavcích obsahovat jeden nebo více
typů substrátu podle doporučení pro-
Filtrační textilie
Odvodňovací vrstva nebo odvodňovací rohož
(včetně textilie)
Separační vrstva (např. polypropylenová
textilie) 110-140 g/m2
jektanta.
ROOFMATE SL
Hydroizolace
Nosná konstrukce
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
9
4. Terasa jako obrácená střecha
4.1
Projektové zásady
Betonové dlaždice ve vrstvě drceného
4.2
Konstrukce terasové střechy
4.2.1 Terasa s dlaždicemi ve štěrkovém loži
kameniva (frakce 4/8 mm) tl. 3-5 cm
➅
jsou kladeny na desky ROOFMATE SL
➄
➃
Mezi kamenivem a tepelně-izolačními
deskami funguje difúzně otevřená,
hnilobě
odolná
tkanina
➂
(např.
polypropylénová tkanina) jako separační
➁
a ochranná vrstva. Aby bylo zajištěno
celoplošné uložení desek ROOFMATE,
➀
musí být každá nerovnost vodotěsné
membrány vyrovnána.
Alternativním řešením je suchá dlažba
na zvláštních podložkách, umístěná na
4.2.2 Terasa s dlaždicemi na distančních podložkách
tepelně-izolační vrstvě.
Pokud je vrchní vrstvou keramická
➅
➈
➃
dlažba, musí být lepena na min. 6 cm
železobetonové desce/mazanině, po-
➂
ložené na min. 3 cm silné vrstvě
➁
drceného kameniva 4/8 mm, s difúzně
otevřenou separační vrstvou geotextilie vloženou mezi nimi.
➀
4.2.3 Terasa s keramickou dlažbou
➇
➆
➃
➄
➃
➂
➁
➀
➀ Železobetonová deska
➆ Betonová mazanina
➁ Hydroizolace
➇ Keramická dlažba
➂ Desky ROOFMATE SL provázaně
➈ Distanční podložka
položené a těsně sesazené
➃ Geotextilie
➄ Štěrk
➅ Dlaždice
10
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
5. Parkoviště
Na plochých střechách vystavených
5.2
Parkoviště se
zámkovou dlažbou
provozu vozidel, jako jsou parkoviště,
Parkoviště se zámkovou dlažbou
vyžadují pravidelné prohlídky a odpoví-
jsou velkou výhodou klíčové přednosti
Konstrukce desky parkoviště popsaná
koncepce obrácené střechy - ochrana
níže může být použita pouze pro vozidla
vodotěsné membrány celoplošně lep-
o max. celk. váze 4 tuny.
dající údržbu.
ené přímo na konstrukční desku
a vysoká pevnost během výstavby
5.2.1 Tepelná izolace
a použití.
Vysoká pevnost v tlaku a pružné
◆ Izolační desky FLOORMATE 500
chování desek FLOORMATE 500
se používají pro parkoviště osobních
a FLOORMATE 700 umožňují jedno-
vozů s mírným provozem.
duché
a
hospodárné
konstrukce
parkovišť s dlouhodobou životností.
◆ Izolační desky FLOORMATE 700
se používají pro parkoviště intenzívně
používaná (např. supermarkety, nákupní
střediska).
5.2.2 Separační vrstva
Mezi tepelně-izolační desky a lože
dlažby musí být položena vrstva difúzně
otevřené polypropylénové geotextilie
o plošné hmotnosti cca 140 g/m2.
5.2.3 Kladení dlažby
Zámková betonová dlažba tl. min.
100 mm musí být položena do
rovnoměrné 5 cm zhutněné vrstvy
5.1
Projektové zásady
5.1.1 Železobetonová deska
štěrkopísku frakce 4/8 mm. Spáry mezi
Železobetonová deska nebo spádový
větší než 5 mm. Spáry musejí být
beton musejí být navrženy v souladu
vyplněny jemným pískem 0/2 mm a po
s předpisy pro zastřešení, s min.
půlročním
doporučeným spádem 2-2,5%.
doplňovány.
prvky nesmějí být menší než 3 mm a
Vodorovné
užívání
musejí
být
dlažby
lze
pohyby
5.1.2 Tepelná izolace
STYROFOAM FLOORMATE
vyloučit/omezit vytvořením železo-
V závislosti na skladbě, intenzitě
betonovými
provozu a váze vozidel je doporučeno
a různé svislé části budovy vystupu-
použití
jící
desek
FLOORMATE
betonového rámu mezi rohy a také
přerušením větších parkovacích ploch
500
a FLOORMATE 700 pro tepelnou
z
trámy.
dlažby
Odtoky
musejí
mít
vody
také
železobetonové rámy.
izolaci.
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
11
Parkoviště
5.3
Parkoviště
s monolitickou
železobetonovou
deskou
5.3.3 Železobetonová deska
Nosná
osazena
železobetonová
na
deska
rovnoměrné
je
vrstvě
drceného kameniva zrnitosti 4/8 mm.
Tato konstrukce parkoviště může být
Tloušťka a výztuž desky, stejně jako
použita pro všechny zatěžovací pří-
dilatační spáry a spojení mezi dilatační-
pady, v závislosti na tloušťce a vyz-
mi celky musí být dimenzovány podle
tužení nosné desky.
specifikace statika.
5.3.1 Tepelná izolace
5.4
◆
Obecně
se
užívají
desky
Parkoviště
s betonovými
prefabrikáty
Tato konstrukce parkoviště je použitelná
FLOORMATE 500.
pouze pro provoz osobních vozů.
◆ Pro velmi vysoká zatížení nebo
pokud
je
roznášecí
schopnost
5.4.1 Tepelná izolace
železobetonové desky omezena,
Musí být použity výhradně desky
užívají se desky FLOORMATE 700.
FLOORMATE 700 vzhledem k vysokému bodovému zatížení.
5.4.2 Dlažba
Železobetonové desky rozměru 60/60,
90/90 nebo 100/100 cm jsou položeny
na speciálních velkoprůměrových podložkách, podle doporučení výrobce
systému (např. systém Zoontjens).
5.3.2 Separační vrstva
V případě železobetonových monolitických povrchů se doporučuje difúzně
otevřená tkanina (např. polypropylénová
geotextilní tkanina) o plošné hmotnosti
cca 140 g/m2 jako separační vrstva na
deskách FLOORMATE, stejně jako
mezi štěrkovým ložem a nosnou
betonovou deskou.
12
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
Parkoviště
5.5
Skladby a kladení střech
5.5.1 Parkoviště se zámkovou dlažbou
Písek do spár 0/2 mm
Zámková dlažba 100 mm
Štěrkové lože 2/8 mm, 50 mm (zhutněné)
Difúzně otevřená geotextilie
(např. polypropylenová) 110-140 g/m2,
volně položená, s přesahem 200 mm
Desky FLOORMATE 700 (FLOORMATE 500)
provázaně položené a těsně sesazené
Hydroizolace
Železobetonový strop
5.5.2 Parkoviště s monolitickou železobetonovou deskou
Beton
Separační vrstva
Štěrkové lože 4/8 mm, 30-40 mm (zhutněné)
Difúzně otevřená geotextilie
(např. polypropylenová) 110-140 g/m2,
volně položená, s přesahem 200 mm
Desky FLOORMATE 500 nebo FLOORMATE 700,
provázaně položené a těsně sesazené
Hydroizolace
Železobetonový strop
5.5.3 Parkoviště s betonovými prefabrikáty
Betonové desky a podložky
Desky FLOORMATE 700 provázaně položené a
těsně sesazené
Celoplošně lepená hydroizolace
Železobetonový strop
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
13
6. Rekonstrukce ploché střechy
V
případě
rekonstrukce
starých
plochých střech často vyvstává otázka
6.2
Konstrukce a kladení střechy
6.2.1 „Plus“ střecha se štěrkovým posypem
znovuvyužití stávající konstrukce.
Obrácená střecha nabízí možnost
ponechání stávající konstrukce a využití
dostupných materiálů, stejně jako
úsporu vysokých nákladů za odstranění.
„Plus“ střecha s deskami ROOFMATE
na
vodotěsné
membráně
je
hospodárným řešením rekonstrukce.
Tato konstrukce umožňuje přeměnu
Štěrk 16/32 mm, min. 50 mm
Difúzně otevřená geotextilie (např.
polypropylenová) 110-140 g/m2, volně
položená, s přesahem 200 mm
Desky ROOFMATE SL provázaně
položené a těsně sesazené
Nová, event. opravená hydroizolace
Skladba stávající střechy
stávající střechy na nízkoenergetickou při malých nákladech.
Již v roce 1977 „Plus“ střecha získala
cenu
za
nejhospodárnější
řešení
dodatečné tepelné izolace budov
v soutěži v Evropském společenství.
6.2.2 „Plus“ střecha jako jednovrstvá extenzívní zelená střecha
Vegetace (vhodné rostliny, trávy, mechy)
Vegetační a drenážní vrstva 80–100 mm
6.1
Projektové zásady
Difúzně otevřená geotextilie (např.
Po odborné přípravě starých střešních
polypropylenová) 110-140 g/m2, volně
hydroizolačních vrstev pro rekonstruk-
položená, s přesahem 200 mm
ci, t.j. odstranění bublin, zubů a vrásek,
Desky ROOFMATE SL provázaně
položené a těsně sesazené
je nejdříve položena nová vodotěsná
membrána např. z polymerované asfaltové fólie podle pokynů výrobce
Nová, event. opravená hydroizolace
odolná proti prorůstání kořínků
a pokud možno po celé ploše stávající
Skladba stávající střechy
membrány. Potom lze položit na
rekonstruovanou vodotěsnou vrstvu
jakýkoli typ obrácené střechy.
6.2.3 „Plus“ střecha jako extenzívní zelená
střecha s odděleným odvodněním
Vegetace
Vegetační vrstva 80-100 mm
Filtrační tkanina
Drenážní vrstva
Difúzně otevřená geotextilie (např.
polypropylenová) 110-140 g/m2, volně
položená, s přesahem 200 mm
Desky ROOFMATE SL provázaně
položené a těsně sesazené
Nová, event. opravená hydroizolace
Skladba stávající střechy
14
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
Rekonstrukce ploché střechy
6.3
Lehká „Plus“ střecha
s ROOFMATE LG
Řada plochých střech vyžadujících
rekonstrukci
Toto jsou výhody „tradiční obrácené střechy“ s použitím desek ROOFMATE LG:
◆
Díky své malé váze může být izo-
nesnese žádné doda-
lační deska také použita pro
tečné zatížení štěrkem kvůli ome-
rekonstrukci ploché střechy jejíž
zené nosnosti.
konstrukce snese jen minimální
Pro takové střechy byla vyvinuta deska
ROOFMATE LG-X. Specifická hmot-
dodatečné přitížení.
◆
Tepelná izolace a ochrana povrchu
nost desky ROOFMATE LG-X je
jsou zajištěny jedinou operací,
pouze asi 25 kg/m . Skládá se z izo-
která šetří čas a peníze.
2
lační desky a asi 10 mm vrstvy z plas-
◆
Maltová
vrstva
chrání
◆
údržbě
lze
po
deskách
Obrácené
střechy
s
deskami
ROOFMATE LG se snadno udržují
desky před UV zářením a mechanickým poškozením.
◆
Stabilita proti sání větru
Při
ROOFMATE LG chodit.
tické modifikované malty na vrchní
straně.
6.3.1 Kladení desek
ROOFMATE LG
a čistí.
Desky ROOFMATE LG se snadno
Minimální rušení obyvatel budovy
řežou a snadno se s nimi manipuluje.
při rekonstrukci.
Desky musejí být kladeny s vystřídanými
Stabilita desek ROOFMATE LG v obrá-
V maltovém povrchu desek ROOFMATE
spárami o nejméně 20 cm.
cené střeše byla prokázána zkouškami
LG se mohou vyskytnout vlasové trhliny
Desky s méně než poloviční délkou
ve větrném tunelu.
díky minimální tloušťce 10 mm. Praskliny
nesmějí být kladeny po obvodě.
Po obvodě a v rozích musejí být
nemají žádný škodlivý účinek na systém
Desky ROOFMATE LG musejí být
desky ROOFMATE LG dodatečně
a je třeba je pokládat za bezvýznamné.
kladeny po obvodu střechy tak, aby
zabezpečeny proti větru.
Tyto trhliny nezpůsobují destrukci maltové
desky byly bezpečně umístěny / upev-
vrstvy v důsledku střídavého cyklu
něny a volně viditelný extrudovaný
mrznutí / tání.
polystyrén byl chráněn před UV
Viz také 6.3.1
zářením (např. mechanické upevnění a
ochrana hliníkovým profilem Joba).
Navíc
svisle
umístěné
desky
ROOFMATE LG musejí být zakryty
a zabezpečeny na svislých částech
příslušnými upevňovacími prostředky.
Podél rohů a obvodu jsou položeny
dlaždice nebo betonové dlaždice jako
dodatečná zátěž proti pohybu.
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
15
Rekonstrukce ploché střechy
6.3.2 Skladba střechy - „Plus“ střecha
s ROOFMATE LG
ROOFMATE LG
Zatěžovací desky
ROOFMATE LG
Hydroizolace
Skladba stávající střechy
➂
6.3.3 Rekonstrukce plochých
střech ve spádu
➃
➁
➀
Zatímco v případě lehkých plochých
střech je těžká ochrana povrchu
štěrkem často nemožná z důvodu
nedostatečné nosnosti, u šikmých
střech odvodněných do okapního
žlabu štěrková zátěž nefunguje kvůli
sklonu. I zde lze využít výhody desek
ROOFMATE LG. Na hřebenu, v úžlabích a oplechování stabilitu desek proti
sání větru a sklouznutí zajišťují speciální osvědčené konstrukce a profily
(např. hliníkové profily Joba).
➁ Hydroizolace
➂ Desky ROOFMATE LG provázaně položené
Viz také kap. 8, další literatura.
16
➀ Skladba stávající střechy
➃ Okapový profil
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
7. Technické údaje
Õëàòóíîòóè °¨
ÃäêëàñîõàícŸçîãíîóàŸòîôlèíèóäëäŸóäïäëínŸõîãèõîòó貨 čŸLÃ
ÃäêëàñîõàícŸçîãíîóàŸóäïäëínçîŸîãïîñô²¨ čŸÑÃ
㟼 ±¯Ÿìì
㟼 ²¯Ÿìì
㟼 ³¯Ÿìì
㟼 ´¯Ÿìì
㟼 µ¯Ÿìì
㟼 ¶¯Ÿìì
㟼 ·¯Ÿìì
㟼 °¯¯Ÿìì
㟼 °±¯Ÿìì
㟼 °³¯Ÿìì
㟼 °µ¯Ÿìì
㟼 °·¯Ÿìì
㟼 ±¯¯Ÿìì
ÎáéäìîõcŸçìîóíîòó
ÍàïoówŸõŸóëàêôŸïŒèŸ°¯¤ŸòóëàläíwŸíäáîŸ
ïäõíîòóŸõŸóëàêô
Ä͟ê„㹟ÂÒ§°¯Ûبè
S°¯ îñŸSì¹
ÌîãôëŸäëàòóèâèóø
ÃîóõàñîõcíwŸóëàêäì
Ä͟ê„㹟§谮Ÿè±®Ÿø¨Sâ
S⠧谼±¤Ÿòóëàl­«Ÿè±¼°«´¤Ÿãîóõàñ­«Ÿø¼´¯Ÿëä󨳨¹
ÅàêóîñŸãèåôùíwçîŸîãïîñôŸčŸM
ÃëîôçîãîácŸíàòcêàõîòóŸïŒèŸïîíîŒäíw
Ä͟ê„㹟Ö˧Өè
ÃëîôçîãîácŸíàòcêàõîòóŸïŒèŸãèåôùè
Ä͟ê„㹟Öçըè
㟼 ´¯Ÿìì´¨
㟼 °¯¯Ÿìì´¨
㟼 ±¯¯Ÿìì´¨
ÎãîëíîòóŸïñîóèŸâøêëôŸìñcùčócíw
Ä͟ê„㹟ÅÓè
Íàòcêàõîòó¹
Êàïèëàñèóà
Ìà÷èìcëíwŸóäïëîóà
ÒîôlèíèóäëŸëèíäcñíwŸóäïäëínŸñîùóàíîòóè
ÑîùìoñîõcŸòóàáèëèóàŸíäáîŸãäåîñìàâä
ïŒèŸòïäâèåèâênŸóäïëîóoŸàŸõëçêîòóè
Ä͟ê„㹟ÃÒ§ÓǨ
$Eìà÷ §³·Ÿç«Ÿ±²ŸĸÂŸàŸ¸¯¤Ÿñä뭟õëçêîòó¨¹
ïŒèŸòïäâèåèâênŸóäïëîóoŸàŸùàówäíwŸóëàêäì
Ä͟ê„㹟ÃËӧ訴
$Eìà÷ §³¯ŸêÏ૟¶¯Ÿĸ«Ÿ°µ·Ÿç¨¹
ÇîŒëàõîòó
ÄôñîóŒwãà
Ñîùìoñø
ãnëêàŸ÷ŸwŒêà
óëîô‘ê൨
ÓîëäñàíâäŸóëîô‘êø¶¨«ŸÄ͟ê„㹟Óè
Ïîõñâç
ÓõàñŸçñàí
Íîñìà
Éäãíîóêø
LÃ
ÑÎÎÅÌÀÓğÒˬÀ
LÃ
Ä͟°²°µ³
Ä͟°²°µ³
Ä͟°²°µ³
Ä͟°²°µ³
Ä͟°²°µ³
Ä͟°²°µ³
Ä͟°²°µ³
Ä͟°²°µ³
Ä͟°²°µ³
Ä͟°²°µ³
Ä͟°²°µ³
Ä͟°²°µ³
Ä͟°²°µ³
Ä͟°µ¯±
ÑÃ
Ö®§ìĒʨ §ì±Ēʨ®Ö
Ö®§ìĒʨ §ì±Ēʨ®Ö
Ö®§ìĒʨ §ì±Ēʨ®Ö
Ö®§ìĒʨ §ì±Ēʨ®Ö
Ö®§ìĒʨ §ì±Ēʨ®Ö
Ö®§ìĒʨ §ì±Ēʨ®Ö
Ö®§ìĒʨ §ì±Ēʨ®Ö
Ö®§ìĒʨ §ì±Ēʨ®Ö
Ö®§ìĒʨ §ì±Ēʨ®Ö
Ö®§ìĒʨ §ì±Ēʨ®Ö
Ö®§ìĒʨ §ì±Ēʨ®Ö
Ö®§ìĒʨ §ì±Ēʨ®Ö
Ö®§ìĒʨ §ì±Ēʨ®Ö
êæ®ì²
Ä͟°²°µ³
Ä͟·±µ
Ä͟·±µ
ÑÎÎÅÌÀÓğÒˬ×
LÃ
ÑÃ
č
¯«·´
°«°´
°«³¯
°«¶¯
±«¯¯
±«²¯
±«¶´
²«²¯
²«µ´
³«±¯
³«¶¯
č
č
¯«¯²´
¯«¯²´
¯«¯²´
¯«¯²´
¯«¯²´
¯«¯²´
¯«¯²µ
¯«¯²µ
¯«¯²·
¯«¯²·
¯«¯²·
č
ÑÃ
č
č
č
č
č
č
č
č
³«°´
³«´¯
´«°´
´«·¯
µ«³´
č
č
č
č
č
č
č
č
¯«¯±¸
¯«¯²°
¯«¯²°
¯«¯²°
¯«¯²°
²²
²²
Òøìáîë
êÏà
ÌÏà
ÂÒ§°¯Ûب²¯¯
r²¯¯
°±
ÂÒ§°¯Ûب²¯¯
r²¯¯
°±
Ä͟°²°µ³
Ä͟°µ¯µ
Ä͟°±¯·µ
Òøìáîë
êÏà
č
§±®°«´®´¯¨°²¯
°²¯
±¯¯č·¯
§±®°«´®´¯¨°°¯
°°¯
°µ¯č·¯
Ä͟°²°µ³
Ä͟°±¯·¶
Òøìáîë
Îá魟¤
Ö˧Ө¯«¶
b¯«´
Ö˧Ө¯«¶
b¯«´
Ä͟°²°µ³
Ä͟°±¯··
Ä͟°±¯··
Ä͟°±¯··
Òøìáîë
Îá魟¤
Îá魟¤
Îá魟¤
Öçը²
b²
b°«´
b¯«´
Öçը²
b²
b°«´
b¯«´
Ä͟°²°µ³
Ä͟°±¯¸°
č
č
Òøìáîë
Îá魟¤
č
ĸÂ
ì쮧ìĒʨ
ÅÓ±
b°
¯
¶´
¯«¯¶
ÅÓ±
b°
¯
¶´
¯«¯¶
Ä͟°²°µ³
Ä͟°µ¯³
č
¤
ÃÒ§ÓǨ
b±
ÃÒ§ÓǨ
b±
Ä͟°²°µ³
Ä͟°µ¯´
Òøìáîë
¤
ÃËÓ§±¨´
b´
ÃËÓ§±¨´
b´
Ä͟°²´¯°¬°
ÄôñîóŒwãà
Ä
Ä
Ä͟·±±
Ä͟·±²
ìì
ìì
°±´¯Ÿ÷Ÿµ¯¯
§°±¯¨«Ÿ§°³¯¨«Ÿ§°µ¯¨«
§°·¯¨«Ÿ§±¯¯¨
Ä͟°²°µ³
óŒwãà
°±´¯Ÿ÷Ÿµ¯¯
²¯«Ÿ³¯«Ÿ´¯«Ÿµ¯«Ÿ§¶¯¨«
·¯«Ÿ°¯¯«Ÿ°±¯«Ÿ°³¯«
°µ¯«Ÿ§°·¯¨
Ó°
çëàãêš
ïîëîãñcêà
ïîëîãñcêà
Ó°
çëàãêš
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
17
Technické údaje
ÅËÎÎÑÌÀÓ𴯯¬À
LÃ
LÃ
ÑÃ
č
¯«·¯
°«°¯
°«²´
°«µ´
č
±«°¯
±«µ¯
²«°´
č
č
č
č
č
¯«¯²µ
¯«¯²µ
¯«¯²µ
¯«¯²µ
č
¯«¯²·
¯«¯²·
¯«¯²·
č
č
č
č
18
ÅËÎÎÑÌÀÓ𶯯¬À ÑÎÎÅÌÀÓğËƬ×
±¨
LÃ
ÑÃ
č
č
°«°¯
°«²´
°«µ´
č
±«°¯
±«µ¯
²«°´
č
č
č
č
č
č
¯«¯²µ
¯«¯²µ
¯«¯²µ
č
¯«¯²·
¯«¯²·
¯«¯²·
č
č
č
č
ÑÃ
č
č
č
°«¶´
±«°¯
č
±«¶´
²«³´
³«°´
č
č
č
č
č
č
č
¯«¯±¸
¯«¯±¸
č
¯«¯±¸
¯«¯±¸
¯«¯±¸
č
č
č
č
²·
³´
²²
ÂÒ§°¯Ûب´¯¯
r´¯¯
±¯
ÂÒ§°¯Ûب¶¯¯
r¶¯¯
±´
ÂÒ§°¯Ûب²¯¯
r²¯¯
°±
§±®°«´®´¯¨°·¯
°·¯
±¯¯č°´¯
§±®°«´®´¯¨±´¯
±´¯
±¯¯č°´¯
č
°°¯
±¯¯č°¯¯
Ö˧Ө¯«¶
b¯«´
Ö˧Ө¯«¶
b¯«´
Ö˧Ө¯«¶
b¯«´
Öçը²
b²
b°«´
b¯«´
Öçը²
b²
b°«´
b¯«´
Öçը²
b²
b°«´
b¯«´
ÅÓ±
b°
¯
¶´
¯«¯¶
ÅÓ±
b°
¯
¶´
¯«¯¶
ÅÓ±
b°
¯
¶´
¯«¯¶
ÃÒ§ÓǨ
b±
ÃÒ§ÓǨ
b±
ÃÒ§ÓǨ
b±
ÃËÓ§±¨´
b´
ÃËÓ§±¨´
b´
ÃËÓ§±¨´
b´
Ä
Ä
Ä
°±´¯Ÿ÷Ÿµ¯¯
§²¯¨«Ÿ³¯«Ÿ´¯«Ÿµ¯«
·¯«Ÿ°¯¯«Ÿ§°±¯¨
°±´¯Ÿ÷Ÿµ¯¯
§³¯¨«Ÿ´¯«Ÿ§µ¯¨«Ÿ§·¯¨«
§°¯¯¨«Ÿ§°±¯¨
Ó°
çëàãêš
Ó°
çëàãêš
ñîõ횟
ïîëîãñcêà
°±¯¯Ÿ÷Ÿµ¯¯
§´¯ª°¯¨«Ÿ§µ¯ª°¯¨«
§·¯ª°¯¨«Ÿ§°¯¯ª°¯¨«
§°±¯ª°¯¨
Ó°
çëàãꚫŸéäãíàŸòóñàíà
ïëàòóáäóîí
ãäëwŸòóñàíàŸïäñîŸàŸãñcêà
1) střední hodnota, pokud není uvedeno jinak
2) hodnoty pro izolační pěnu
3) výpočtová hodnota pro suché nebo pravidelně se opakující vlhké prostředí
pro specifické aplikace by výpočtová hodnota měla být stanovena normou
EN ISO 10456 vzhledem k výpočtovým pravidlům normy EN 13164,
hodnoty RD nejsou přímo odvozeny z hodnot λD
4) výpočtová hodnota pro dlouhodobé zatížení
5) hodnoty pro jiné tloušťky lze získat interpolací
6) tloušťky v ( ) na základě speciální objednávky
7) tolerance tloušťky v třídě T1 : d<50 mm: –/+2 mm; 50≤d≤120 mm: –2/+3 mm;
d>120 mm: –2/+8 mm.
EN kódy:
ROOFMATE SL-A:
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2-DS(TH)-DLT(2)5
ROOFMATE SL-X:
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-CC(2/1,5/50)110-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2-DS(TH)-DLT(2)5
FLOORMATE 500-A:
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)500-CC(2/1,5/50)180-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2-DS(TH)-DLT(2)5
FLOORMATE 700-A:
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)700-CC(2/1,5/50)250-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2-DS(TH)-DLT(2)5
ROOFMATE LG-X:
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2-DS(TH)-DLT(2)5
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
8. Další literatura
9. Poznámky
◆
Posudek Stavebního institutu Bern
Prosíme věnujte pozornost aplikaci
jiného
„Obrácené
směrnic vydaných firmou Dow.
požární zatřídění je založeno na labora-
dlouhodobé chování v konstrukci“
Desky
ROOFMATE
torních zkouškách a bezpodmínečně
Zvláštní výtisk praktického šetření
a FLOORMATE se taví při vysokých
nemusí odrážet chování materiálu za
Swiss PTT/J.D. Vital, Švýcarsko:
teplotách.
podmínek
„Volba systému ploché střechy“
teplota pro trvalé využití je 75 °C. Je
Doporučení ohledně metod, použití
Posudek obrácené střechy
třeba věnovat pozornost tomu, aby
materiálu a projektování jsou vypracov-
Heinze Götze: „Konstrukční po-
desky
ány na základě zkušeností firmy Dow
souzení dlouhodobého chování
a FLOORMATE nebyly kladeny za
a jsou uvedeny jako příklady.
materiálu pěny z extrudovaného
horkých letních dnů pod tmavými vrst-
Taková doporučení lze poskytnout
polystyrénu“
vami (vodotěsné povlaky, fólie, rohože),
pouze jako službu architektům a doda-
„Zahradní architektura“
jinak by se desky mohly zdeformovat.
vatelům staveb. Odpovídající výkresy
(„It landscapes so well“) - praktická
Při volbě lepidla je třeba věnovat
pouze naznačují možná použití a nej-
zkušenost se zelenými obrácenými
pozornost pokynům výrobce ohledně
sou pokládány za projektovou doku-
střechami
jeho
mentaci.
Posudek „Dlouhodobé chování
styrénové pěny.
Informace a údaje v tomto materiálu
parkovišť s tepelnou izolací v systému
Aby se zabránilo stárnutí povrchu
jsou uvedeny podle našich nejlepších
obrácené střechy - FLOORMATE“ -
desek, musí být desky chráněny před
vědomostí a zkušeností. Firma Dow
prof. Dr. Ing. R. Oswald
přímým slunečním svitem, pokud jsou
nepřebírá žádnou odpovědnost, ručení
Zvláštní výtisk „Dlouhodobého
skladovány na otevřeném prostranství
nebo záruku za systémy nebo aplikace,
chování materiálů z pěnyz extru-
delší dobu. Pro tento účel jsou vhodné
ve kterých jsou použity desky z extru-
dovaného polystyrénu”,
světlé plastové fólie a naopak je třeba
dovaného polystyrénu STYROFOAM,
Dr. Holger Merkel, Elmar Boy -
se vyvarovat tmavých nebo průhled-
ROOFMATE a FLOORMATE. Z tohoto
technický výbor FPX
ných fólií, které mohou způsobit
materiálu nelze odvozovat výjimku
„Posouzení pohybové stability sys-
zahřívání.
z patentových nároků. Tento dokument
tému
proti
Desky musejí být skladovány na čistém
není ekvivalentem prodejní specifikace.
WSP,
rovném povrchu, mimo dosah hořlavin.
Zdůrazňujeme, že - tak jako jakýkoli
Desky obsahují samozhášející látku,
konstrukční materiál - tepelná izolace
která zabraňuje náhodnému zapálení
podléhá příslušným stavebním před-
prvky pro ROOFMATE LG
malým otevřeným plamenem. Avšak
pisům a normám.
Zkušební osvědčení MPA Dort-
desky jsou hořlavé a v blízkosti většího
Naši obchodní partneři jsou vám
mund „Odolnost ROOFMATE LG
ohně mohou snadno vzplanout. Proto
k dispozici pro odpověď na jakékoli další
proti létajícím jiskrám”
během skladování, montáže a po mon-
otázky.
Zvláštní výtisk stavebních novin:
táži, desky nesmějí přijít do styku či
Plusroof, Dr. H. Merkel
blízkosti otevřeného plamene nebo
◆
◆
◆
◆
◆
◆
střechy:
ROOFMATE
účinkům
sání
praktické
LG
větru“
prof. H. J. Gerhardt
◆
◆
◆
Joba:
mechanické
upevňovací
STYROFOAM,
Doporučená
STYROFOAM,
vhodnosti
pro
maximální
ROOFMATE
lepení
poly-
tepelného
Tepelná izolace STYROFOAM: Tepelná izolace obrácených plochých střech s výrobky ROOFMATE, FLOORMATE
zdroje.
skutečného
Veškeré
požáru.
19
Webová stránka
Literatura
Aktuální informace o tepelné izolaci
Rádi Vám pošleme naše brožury:
STYROFOAM:
◆
Tepelná izolace suterénů a podlah
www.styrofoameurope.com
◆
Tepelná izolace tepelných mostů
◆
Tepelná izolace šikmých střech
CD-ROM
◆
Tepelná izolace zemědělských budov
Všechny brožury, informace k zadání a detaily
◆
Celkový přehled technických údajů
CAD můžete získat i v digitální podobě
Distribuci zajišťuje:
Reprezentační zastoupení:
RAVAGO Praha
Dow Europe S.A.
Přátelství 555
Záhřebská 23-25
104 00 Praha 10 - Uhříněves
120 00 Praha 2
Česká republika
Česká republika
Tel.:
+420 274 877 032-35
Mobil: +420 606 704 934
Fax:
+420 274 877 316
Fax:
E-mail: [email protected]
www.ravago.cz
+420 222 510 529
E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

STYROFOAM IB-A

STYROFOAM IB-A Technická data: Vlastnosti 1)

Více

keramická dlažba v koupelně tabulka podlah podlahové vytápění

keramická dlažba v koupelně tabulka podlah podlahové vytápění BETONOVÁ MAZANINA C20 S PLASTIFIKÁTOREM PRO PODL. VYTÁPĚNÍ 60mm 20mm SYST. DESKA PODL. VYT. (TEPELNÁ IZOLACE+REFLEXNÍ VRSTVA) 10mm TEP. IZOLACE ROOFMATE LG - 100 STROPNÍ KONSTRUKCE CELKEM

Více

XPS 2013I

XPS 2013I C E N Í K platnost od 1.1.2013 RAVAGO CZ s.r.o. Přátelství 555/9, Praha 10-Uhříněves

Více

XPS 2014 na popt.xlsx

XPS 2014 na popt.xlsx C E N Í K platnost od 3.2.2014 RAVAGO CZ s.r.o. Přátelství 555/9, Praha 10-Uhříněves

Více

PCI Periplan ® Extra

PCI Periplan ® Extra minimální tloušťka vrstvy 5 mm (10 mm pod dlažbu z keramiky nebo

Více

Tepelný most, sokl, tepelná izolace stěny - Izolace

Tepelný most, sokl, tepelná izolace stěny - Izolace 4. Vnitřní tepelná izolace nových budov a rekonstrukce starých budov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 4.1 Projektové zásady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Více

Otevřít - CITROËN Magazín

Otevřít - CITROËN Magazín praktický dopad v podobě panoramatického výhledu směrem dopředu. Zorné pole na boku má úhel 29,5°, výhled ve svislém směru dosahuje úhlu 26°. Příplatková panoramatická střecha navazuje na čelní skl...

Více

IJ!K-,%LM

IJ!K-,%LM 7›Ì**Μ»½*ž!>ŸÑ ¼¡¢ £ ¤ !› 4 Í Î ¥ M ¦ § !r ¨ Å A ´ * *¡ $EM! JR©1*d»~„mëÉ\OØ ™N(ªH()#]nE®É"øBî«% "ø4'¬ýúó&%N›1…Z­®% '>E¯°±!û²³”´&*]œ–Œ µH—˜¶·“EŸ>H¸¹* ²¥…ZH  ‹Bºa¥(»¼ Více