ZDE - Obec Láz

Komentáře

Transkript

ZDE - Obec Láz
Obec Láz
Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín
Tel: 318 676 031, e-mail: [email protected]
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Láz
konaného 7. 10. 2015 od 19 hod
Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel Kopecký, Bc. Kristýna Jurová, Petr Štika, Zbyněk Turek,
Ivana Petrušková
Nepřítomni: Ing. Jaroslav Mrázek
Zapisovatel: Bc. Kristýna Jurová
Ověřovatelé: Petr Štika, Zbyněk Turek
Místo: OÚ Láz
Program:
1) Rozpočtové opatření č. 5
2) Projednání smlouvy s advokátní kanceláří HSJ
3) Schválení pořadí výběrového řízení na projekt „Láz- splašková kanalizace a ČOV“
4) Schválení vítěze výběrového řízení na projekt „Láz- splašková kanalizace a ČOV“
5) Žádost LČR o prodej pozemku č. p. 855
6) Žádost Mysliveckého sdružení Láz- Vranovice o souhlas s umístěním sídla sdružení na
adrese Láz 219
7) Žádosti o povolení kácení stromů
8) Žádosti o vodovodní přípojky v obci
9) Žádost pana Nováka
10) Diskuse
11) Závěr
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin
starostou obce Mgr. Antonínem Kropáčem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Štiku a Zbyňka Turka a zapisovatelem Bc.
Kristýnu Jurovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz určuje ověřovateli zápisu Petra Štiku a Zbyňka Turka.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 147/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz určuje zapisovatelem zápisu Bc Kristýnu Jurovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 148/2015 bylo schváleno.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající navrhuje zrušení bodu č. 1 Finanční příspěvek pro MAS Brdy z programu
zasedání zastupitelstva obce. MAS Brdy bude ještě aktualizovat svůj požadavek na finanční příspěvek.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje zrušení bodu č. 1 Finanční příspěvek pro MAS Brdy
z programu zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 149/2015 bylo schváleno.
Předsedající dále navrhuje zrušení bodu č. 5 Schválení nákupu pozemku č. p. 480/1 v k. ú. Láz
z programu zasedání zastupitelstva obce. Z Povodí Vltavy dosud nebyl doručen návrh kupní smlouvy.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje zrušení bodu č. 5 Schválení nákupu pozemku č. p. 480/1
v k. ú. Láz z programu zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 150/2015 bylo schváleno.
Předsedající navrhuje přidání bodu č. 10 Rozpočtové opatření č. 5 do programu zasedání
zastupitelstva obce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje přidání bodu č. 10 Rozpočtové opatření č. 5 do programu
zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 151/2015 bylo schváleno.
Předsedající navrhuje přidání bodu č. 11 Žádosti o kácení stromů a žádosti o vodovodní
přípojky do programu zasedání zastupitelstva obce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje přidání bodu č. 11 Žádosti o kácení stromů a žádosti o
vodovodní přípojky, žádost pana Nováka- majitele pily do programu zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 152/2015 bylo schváleno.
Předsedající dal hlasovat o schválení nového znění programu zasedání zastupitelstva obce.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:
1) Rozpočtové opatření č. 5
2) Projednání smlouvy s advokátní kanceláří HSJ
3) Schválení pořadí výběrového řízení na projekt „Láz- splašková kanalizace a ČOV“
4) Schválení vítěze výběrového řízení na projekt „Láz- splašková kanalizace a ČOV“
5) Žádost LČR o prodej pozemku č. p. 855
6) Žádost Mysliveckého sdružení Láz- Vranovice o souhlas s umístěním sídla sdružení na
adrese Láz 219
7) Žádosti o povolení kácení stromů
8) Žádosti o vodovodní přípojky v obci
9) Žádost pana Nováka- majitele pily
10) Diskuse
11) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 153/2015 bylo schváleno.
1) Rozpočtové opatření č. 5
Předsedající předal slovo paní účetní obce- Radce Novákové. Ta seznámila přítomné
s rozpočtovým opatřením č. 5. Rozpočtové opatření je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje rozpočtové opatření č. 5 (příloha č. 2). Schodek rozpočtu
po schválení rozpočtového opatření č. 5 bude činit 1,532.700,- Kč a bude financován z rozpočtových
zdrojů obce na spořícím účtu a běžných účtech obce. Navýšení schodku rozpočtu o 500.000 Kč
oproti původnímu schodku rozpočtu schváleného dne 17. 12. 2014 bude financováno z rozpočtových
zdrojů obce na spořícím účtu a běžných účtech obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 154/2015 bylo schváleno.
2) Projednání smlouvy s advokátní kanceláří HSJ
Předsedající seznámil přítomné s návrhem advokátní kanceláří HSJ. Advokátní kancelář by
zastupovala obec ve věcech právních. Předsedající navrhuje uzavřít smlouvu, díky které bude
advokátní kancelář pro obec pracovat 3 hodiny měsíčně. V případě potřeby bude tato smlouva
výhledově změněna na více či méně hodin v měsíci. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb
s advokátní kanceláří HSJ, jejíž předmětem bude poskytování právních služeb ve prospěch obce
Láz a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 155/2015 bylo schváleno.
3) Schválení pořadí výběrového řízení na projekt „Láz- splašková kanalizace a ČOV“
Předsedající předal slovo Bc. Kristýně Jurové. Ta seznámila přítomné s výsledkem
výběrového řízení na projekt „Láz- splašková kanalizace a ČOV“. Příloha č. 3. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje pořadí výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace „Láz- splašková kanalizace a ČOV“ v tomto pořadí: Vodohospodářský rozvoj a
výstavby, a. s.; Nádražní 4, Praha 5; IČO: 47116901 (899 000,-Kč bez DPH); Ekologický rozvoj a
výstavba s. r. o.; nám. Československé armády 37, Jaroměř; IČO: 27504514 (935 000,-Kč bez
DPH); PROVOD- inženýrská společnost s. r. o; V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem; IČO: 25023829
(942 000,-Kč bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 156/2015 bylo schváleno.
4) Schválení vítěze výběrového řízení na projekt „Láz- splašková kanalizace a ČOV“
Předsedající navrhuje schválit vítěze výběrové řízení na projekt zpracování projektové
dokumentace „Láz- splašková kanalizace a ČOV“ firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavby, a. s.;
Nádražní 4, Praha 5; IČO: 47116901 (899 000,-Kč bez DPH). Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje vítěze výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace „Láz- splašková kanalizace a ČOV“ firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavby, a. s.;
Nádražní 4, Praha 5; IČO: 47116901 (899 000,-Kč bez DPH) a pověřuje starostu obce uzavření
smlouvy s vítězem výběrového řízení.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 157/2015 bylo schváleno.
5) Žádost LČR o prodej pozemku č. p. 855
Předsedající seznámil přítomné s žádostí LČR o prodej pozemku č. p. 855 v k. ú. Láz. Jedná se
o část cesty ve vlastnictví obce. Žádost je přílohou č. 4. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje prodej pozemku č. p. 855 v k. ú. Láz LČR.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 6 Zdrželi se 0
Usnesení č. 158/2015 nebylo schváleno.
6) Žádost Mysliveckého sdružení Láz- Vranovice o souhlas s umístěním sídla sdružení na
adrese Láz 219
Předsedající seznámil přítomné s žádostí Mysliveckého sdružení Láz- Vranovice o souhlas
s umístěním sídla sdružení na adrese Láz 219- příloha č. 5. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje umístění sídla Mysliveckého sdružení Láz- Vranovice na
adrese Láz č. p. 219.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 159/2015 bylo schváleno.
7) Žádosti o povolení kácení stromů
Předsedající seznámil přítomné s žádostí paní Týrové o povolení kácení vzrostlého smrkupříloha č. 6. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje kácení smrku na pozemku paní Týrové u domu čp. 21 a
pověřuje starostu obce udělením povolení.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 160/2015 bylo schváleno.
Předsedající dále seznámil přítomné s žádostí pana Pátka o povolení kácení smrku na své
zahradě- příloha č. 7. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje kácení smrku na pozemku manželů Pátkových u domu čp.
176 a pověřuje starostu obce udělením povolení.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 161/2015 bylo schváleno.
8) Žádosti o vodovodní přípojky v obci
Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana Kratochvíla o vodovodní přípojku
z vodovodního řádu obce ze dne 28. 9. 2015. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje vodovodní přípojku pro pana Kratochvíla z vodovodního
řádu obce k pozemkové parcele sestavené z parcelních čísel 375/9,361/1,461/4,375/41. Žádost je
přílohou zápisu (příloha č. 8).
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 162/2015 bylo schváleno.
Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana Beny o vodovodní přípojku z vodovodního řádu
obce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje vodovodní přípojku pro pana Benu z vodovodního řádu
obce k domu č. p. 84. Žádost je přílohou zápisu (příloha č. 9).
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 163/2015 bylo schváleno.
Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana Kvasnovského o vodovodní přípojku
z vodovodního řádu obce ze dne 7. 10. 2015. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje vodovodní přípojku pro pana Kvasnovského
z vodovodního řádu obce k domu č. p. 80. Žádost je přílohou zápisu (příloha č. 10).
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 164/2015 bylo schváleno.
9) Žádost pana Nováka- majitele pily
Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana Nováka majitele firmy Pila Láz o povolení
průjezdu nákladním autům během zimního období za poplatek 20 000,-Kč. Při povolení průjezdu
nákladních aut celý rok, bude poplatek 60 000,-Kč- příloha č. 11. Předsedající dal hlasovat, zda
povolit průjezd jen na zimní období nebo na celý rok. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje povolení průjezdu obcí pro nákladní auta směřující na
Pilu Láz během zimního období (tj. od 1. 11. do 30. 3.)
Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 3 (Jurová, Petrušková, Kopecký) Zdrželi se 1 (Turek)
Usnesení č. 165/2015 nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje povolení průjezdu obcí pro nákladní auta směřující na
Pilu Láz během celého roku.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2 (Kropáč; Štika)
Usnesení č. 166/2015 bylo schváleno.
10) Různé
Předsedající seznámil přítomné s problémy s kontejnery na nebezpečný odpad. Již několikrát
byl problém s firmou, která tyto kontejnery poskytuje. Na další sběr nebezpečného odpadu se musí
přijmout opatření, aby znovu nedošlo ke komplikacím.
11) Diskuse
O slovo se přihlásil pan Čičatka- nájemce pohostinství U Dubu. Vyjádřil svůj nesouhlas
s jednáním pana starosty. Nejprve vyjádřil nesouhlas se zamítnutou žádostí o snížení nájmu během
rekonstrukce, která na budově probíhala během léta. Dále pan Čičatka vyjádřil svůj nesouhlas s řádnou
výpovědí nájemní smlouvy, která mu byla doručena.
Následovala mírně „bouřlivá“ diskuse.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:00
hod.
Zápis vyhotoven 11. 10. 2015
Zapisovatel: Bc. Kristýna Jurová
Ověřovatelé:
Petr Štika ……..………………………………………………………...…Datum: 12. 10. 2015
Zbyněk Turek ……………………………………………..………………Datum: 12. 10. 2015
Starosta obce: Mgr. Antonín Kropáč……………………………………...Datum: 12. 10. 2015
Seznam příloh:
Příloha č. 1- Prezenční listina
Příloha č. 2- Rozpočtové opatření č. 5
Příloha č. 3- Zpráva z výběrového řízení na projekt „Láz- splašková kanalizace a ČOV“
Příloha č. 4- Žádost LČR
Příloha č. 5- Žádost Mysliveckého sdružení Láz- Vranovice o souhlas s umístěním sídla
sdružení na adrese Láz 219
Příloha č. 6- Žádost o kácení smrku- paní Týrová
Příloha č. 7-Žádost o kácení smrku- pan Pátek
Příloha č. 8- Žádost o vodovodní přípojku- pan Kratochvíl
Příloha č. 9- Žádost o vodovodní přípojku- pan Bena
Příloha č. 10- Žádost o vodovodní přípojku- pan Kvasnovský
Příloha č. 11- Žádost pana Nováka
Schválená usnesení:
Usnesení č. 147: Zastupitelstvo obce Láz určuje ověřovateli zápisu Petra Štiku a Zbyňka
Turka.
Usnesení č. 148: Zastupitelstvo obce Láz určuje zapisovatelem zápisu Bc Kristýnu Jurovou.
Usnesení č. 149: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje zrušení bodu č. 1 Finanční příspěvek pro
MAS Brdy z programu zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 150: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje zrušení bodu č. 5 Schválení nákupu
pozemku č. p. 480/1 v k. ú. Láz z programu zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 151: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje přidání bodu č. 10 Rozpočtové opatření č.
5 do programu zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 152: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje přidání bodu č. 11 Žádosti o kácení
stromů a žádosti o vodovodní přípojky, žádost pana Nováka- majitele pily do programu zasedání
zastupitelstva obce.
Usnesení č. 153: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje následující program zasedání
zastupitelstva obce:
1) Rozpočtové opatření č. 5
2) Projednání smlouvy s advokátní kanceláří HSJ
3) Schválení pořadí výběrového řízení na projekt „Láz- splašková kanalizace a ČOV“
4) Schválení vítěze výběrového řízení na projekt „Láz- splašková kanalizace a ČOV“
5) Žádost LČR o prodej pozemku č. p. 855
6) Žádost Mysliveckého sdružení Láz- Vranovice o souhlas s umístěním sídla sdružení na
adrese Láz 219
7) Žádosti o povolení kácení stromů
8) Žádosti o vodovodní přípojky v obci
9) Žádost pana Nováka- majitele pily
10) Diskuse
11) Závěr
Usnesení č. 154: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje rozpočtové opatření č. 5 (příloha č. 2).
Schodek rozpočtu po schválení rozpočtového opatření č. 5 bude činit 1,532.700,- Kč a bude
financován z rozpočtových zdrojů obce na spořícím účtu a běžných účtech obce.
Navýšení
schodku rozpočtu o 500.000 Kč oproti původnímu schodku rozpočtu schváleného dne 17. 12. 2014
bude financováno z rozpočtových zdrojů obce na spořícím účtu a běžných účtech obce.
Usnesení č. 155: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních
služeb s advokátní kanceláří HSJ, jejíž předmětem bude poskytování právních služeb ve prospěch
obce Láz a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Usnesení č. 156: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje pořadí výběrového řízení na zpracování
projektové dokumentace „Láz- splašková kanalizace a ČOV“ v tomto pořadí: Vodohospodářský
rozvoj a výstavby, a. s.; Nádražní 4, Praha 5; IČO: 47116901 (899 000,-Kč bez DPH); Ekologický
rozvoj a výstavba s. r. o.; nám. Československé armády 37, Jaroměř; IČO: 27504514 (935 000,-Kč
bez DPH); PROVOD- inženýrská společnost s. r. o; V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem; IČO:
25023829 (942 000,-Kč bez DPH).
Usnesení č. 157: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje vítěze výběrového řízení na zpracování
projektové dokumentace „Láz- splašková kanalizace a ČOV“ firmu Vodohospodářský rozvoj a
výstavby, a. s.; Nádražní 4, Praha 5; IČO: 47116901 (899 000,-Kč bez DPH) a pověřuje starostu
obce uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení.
Usnesení č. 159: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje umístění sídla Mysliveckého sdružení
Láz- Vranovice na adrese Láz č. p. 219.
Usnesení č. 160: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje kácení smrku na pozemku paní Týrové u
domu čp. 21 a pověřuje starostu obce udělením povolení.
Usnesení č. 161: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje kácení smrku na pozemku manželů
Pátkových u domu čp. 176 a pověřuje starostu obce udělením povolení.
Usnesení č. 162: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje vodovodní přípojku pro pana Kratochvíla
z vodovodního
řádu
obce
k pozemkové
parcele
sestavené
z parcelních
čísel
375/9,361/1,461/4,375/41. Žádost je přílohou zápisu (příloha č. 8).
Usnesení č. 163:
Usnesení č. 164: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje vodovodní přípojku pro pana
Kvasnovského z vodovodního řádu obce k domu č. p. 80. Žádost je přílohou zápisu (příloha č. 10).
Usnesení č. 166: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje povolení průjezdu obcí pro nákladní auta
směřující na Pilu Láz během celého roku.
Neschválená usnesení:
Usnesení č. 158: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje prodej pozemku č. p. 855 v k. ú. Láz
LČR.
Usnesení č. 165: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje povolení průjezdu obcí pro nákladní auta
směřující na Pilu Láz během zimního období (tj. od 1. 11. do 30. 3.)

Podobné dokumenty

Zápis 24.4.2013

Zápis 24.4.2013 Obec Láz může žádat o dotace ze dvou programů: - Operační program Ministerstva životního prostředí

Více

zprávu ze semináře - Senátor Jan Horník

zprávu ze semináře - Senátor Jan Horník Plán přednášek na seminář "Ochrana před povodněmi, výměna zkušeností členů povodňových orgánů na úrovni samosprávy" datum konání semináře v úterý 21. dubna 2015, 10:00‐15:00 hod. Místo konání: Jed...

Více

střelci branek hyundai cup 2006

střelci branek hyundai cup 2006 KLIMEŠ LIBOR KUČERA KAREL MALATA PETR MAREŠ KAMIL SADIL LUKÁŠ SOUČEK JIŘÍ ŠIMÁNEK PAVEL GRIC KAREL JUDA LUKÁŠ KOCOUREK LUBOŠ NOVOTNÝ LUKÁŠ ŠENK OLDŘICH CUP MIROSLAV ČERNÝ DANIEL JANDA JAN JIRSÁK PA...

Více

HC Oceláři Třinec - Ostrava

HC Oceláři Třinec - Ostrava protáhla, pískal se jeden trest za druhým, ale odborníci věří, že hráči si na přísné posuzování zvyknou. Čtyřiadvacet klubů NHL ze třiceti je v USA, takže Kanaďané, kteří jsou spíše zastánci starýc...

Více