LISp-Miner - Martin Šulc

Komentáře

Transkript

LISp-Miner - Martin Šulc
LISp-Miner
11.5.2004
Martin Šulc
Projekt do předmětu Vyhledávání znalostí v databázích
Zadání
Popis systému LISp-Miner a experimenty s databází.
Abstrakt
Tento projekt popisuje systém LISp-Miner, jeho instalaci, strukturu systému,
vlastnosti modulů pro předzpracování a pro dolování asociačních pravidel.
Projekt obsahuje i podrobný ukázkový test, který by měl usnadnit
začínajícím práci s modulovým systémem LISp-Miner.
1 Úvod
Akademický softwarový sytém LISp-Miner, který je vyvíjen na Fakultě
informatiky a statistiky VŠE v Praze od roku 1996, je určen studentům pro
seznámení se s procesem dobývání znalostí z databází. Je to náhrada
drahých komerčních systémů, které se používají na složitě strukturované
databáze, které vznikají i desítky let v organizacích jako jsou nemocnice,
banky, průmyslové podniky, školy, obchodní řetězce a podobně. Z těchto
databází lze často získat více informací než se původně předpokládalo. Tyto
informace se stávají cenné pro marketing podniků a v lékařství pro odhalení
závislostí mezi nemocemi a charakteristikami pacientů. Kurzívou jsou psané
poznámky, rady, kritika autora a příklady práce se systémem LISp-Miner.
2 Instalace
Systém LISp-Miner je nenáročný na instalaci. To znamená, že pro práci jsou
zapotřebí jen *.exe soubory, které lze uložit do jakéhokoliv adresáře na
jakémkoliv logickém disku (i síťovém). Všechny soubory lze stáhnout
z webové adresy http://lispminer.vse.cz/download/download.php, kde jsou
v balíčcích s příponou *.zip.
3 Vlastnosti
LISp-Miner je modulový systém skládající se z modulů/programů, které lze
rozdělit do tří kategorií:
1- Moduly pro seznámení se s daty a transformaci dat (tvorba atributů,
úprava spojitých dat, …)
2- Zpracování analýz (vytváření úloh, dolování - hledání asociačních
pravidel, …)
3- Reprezentace výsledků (asociační pravidla, …)
Obrázek 3.1 Znázorňuje rozložení modulů podle fáze Data-Mining.
4 Databáze
4.1 Testovaná data, příprava dat
Příprava dat je časově většinou nejnáročnější část procedury dolování, ze
zkušenosti lze říct, že zabírá kolem 80% celkového času. LISp-Miner
používá databázi Microsoft Access, takže se data musí importovat do této
databáze, pokud není zdrojem dat soubor aplikace Microsoft Access, která
splňuje nároky na ODBC. ODBC (Open Database Connectivity) je
univerzální rozhraní na platformě Microsoft Windows, které umožňuje
jednotný přístup ze strany klienta, nezávisle na tom, jaký databázový server
používá.
Rady začátečníkům: Nepoužívejte v názvech souborů pro testování ani v
názvech tabulek a atributů, které databáze používají pro modelování jiné
znaky než znaky abecedy ‘A’ až ‘Z’ a číslice 0 až 9. Jinak se můžete během
práce s moduly dočkat chybových hlášek jako je na obrázku 4.1.1 nebo
4.1.2.
Obrázek 4.1.1 Ukázka chybové hlášky u atributu „Pole 12“ při inicializaci
tabulky modulem LMDataSource.exe, název obsahuje mezeru. Tabulka
bude přidána, ale chybné atributy budou odfiltrovány.
Obrázek 4.1.2 Chybová hláška při inicializaci databáze modulem
LMAdmin.exe (Název zdrojového souboru obsahuje nepovolené znaky).
4.2 Metabase
Velmi důležitou součástí systému je „prázdná databáze“, která je systémem
LISp-Miner nazývána Metabase. Je to databáze, která neobsahuje žádná
data, ale obsahuje 68 tabulek a je velmi důležité, aby při inicializaci
souborem LMAdmin.exe byly tabulky prázdné. Pokud není metabáze
„prázdná“ a byla například použitá při předchozích dolováních, tak budete
dotázáni na heslo administrátora nebo budete moci zadat jinou prázdnou
databázi, viz obrázek 4.2.1. Prázdná metabáze LMEmpty.mdb je na adrese
http://lispminer.vse.cz/download/download.php
Obrázek 4.2.1 Použití neprázdné metabáze vyvolá výzvu pro vložení hesla
administrátora nebo vybrání nové metabáze.
Kritika: Nepřišel jsem na to, jaké heslo to má na mysli, i když jsem při
původní inicializaci žádné nezadával. Nepodařilo se mi to obejít ani
vybráním nové správné metabáze. Zřejmě je to větev programu, na kterou
autor zapomněl, a která potřebuje doladit. (Toto okno však není součást
programu, je to služba ODBC a chyba spočívá v tom, že LMAdmin.exe
nedokáže převzít hodnoty od této služby, hodnotou může být jiná databáze
nebo původní s ověřeným loginem a heslem.) Tato větev je důležitá, pokud
chcete provést nové testy na již testované databázi, podmínkou však je aby se
od posledního testování nezměnila, jinak by se stala nekorektní, protože do
metabáze se ukládají i podrobné informace o testované databázi, takže by se
pak neshodovali (podmínka konzistence dat).
5 Ukázkový test
Na tento test je zapotřebí minimálně šest souborů. Jsou to: databáze,
metabáze, LMAdmin.exe, LMDataSource.exe, 4ftTask.exe a 4ftResult.exe.
Databáze a Metabase jsou popsány výše. Programy jsou ke stažení na adrese
http://lispminer.vse.cz/download/download.php a jsou všechny v balíku LISpMiner.zip nebo také v LISp-Miner.4ft.zip.
5.1 Modul LMAdmin.exe
Tento modul nemá příliš významnou funkci, kromě toho, že částečně
zkontroluje metabázi a databázi s testovanými daty. Je to modul, který se
spouští jako první a provádí se jím inicializace databází. Po spuštění se
tlačítkem Create new data source přepne do okna, kde se tlačítky Browse
vyberou do horní části data, ve kterých se bude dolovat a do střední části
metabáze, do které se budou ukládat výsledky dolování a další informace,
tak jak to je vidět na obrázku 5.1.1. V dolní části je přepínač DSN typů,
který je zapotřebí přepnout do User DSN v počítačových učebnách, na
vlastním PC se ponechává default, tedy System DSN.
Pro testování si vybereme databázi z fiktivní banky Barbora, kterou lze i
s metabází stáhnout z adresy uvedené výše a je v balíčku Barbora.zip. Před
testováním si všimněte, že metabáze přiložená k Barboře má jinou velikost
než metabáze, která je v souboru LMEmpty.zip. Autoři zřejmě zmenšili
původní metabázi na 63 tabulek z toho důvodu, že Barbora asi nevyužije
všechny tabulky obsažené v LMEmpty.mdb. Ale my použijeme právě tu
původní nezmenšenou metabázi LMEmpty.mdb, abychom se mohli podívat,
které tabulky jsou nevyužity. Před inicializací je ještě důležité přejmenovat
metabázi třeba na LMMetaBarbora.mdb, protože název metabáze se používá
i později pro identifikaci při výběru v ostatních modulech.
Obrázek 5.1.1 Výběr databáze a metabáze modulem LMAdmin.exe.
5.2 Modul LMDataSource.exe
Modul je součástí fáze pro přípravu a seznámení se s daty před dobýváním
znalostí z databází a lze jím data procházet. Je možné vytvářet v tabulce
nové sloupce, které budou odvozené z tabulky. Tato nová data mohou
urychlit a usnadnit dolování. Například vytvoření nového atributu „Vek“
odvozeného od sloupce s rodnými čísly v lékařských záznamech nebo
vytvoření atributu „DenVTydnu“ odvozeného od datumu. Tím například
docílíme vytvoření nového atributu rozděleného do sedmi tříd Po, Ut, St, Ct,
Pa, So, Ne. To umožní hledání určitých asociačních pravidel, pro dny v
týdnu. LMDataSource umožňuje i kategorizaci intervalů nebo hodnot, takže
týden je možné seskupit do dvou shluků, tedy „PracTyden“ a „Vikend“.
Obrázek 5.2.1 Modul LMDataSource.exe pro přípravu databáze.
Spustíme si LMDataSource.exe a z nabídky vybereme metabázi, kterou jsme
si před tím pojmenovali LMMetaBarbora.mdb. Tlačítkem Select potvrdíme.
Bude provedena kontrola databáze, při které se může objevit chybová hláška
podobná obrázku 4.1.1, což je špatně pojmenovaný sloupec (atribut) a bude
odfiltrován pro další práci s databází, ale Barbora by měla být v pořádku.
Zřejmě je provedeno i načtení celé databáze do paměti, ale to jen usuzuji
podle dalšího chování modulu, které je velice rychlé, a také velikost
alokované paměti programem se po načtení zvětší z 3536kB na 8076kB (pro
testování jsem použil Microsoft Windows Server 2003 Trial 180 32bit.
Edition, pro zjištění velikosti programu jsem použil TaskMgr.exe). Na
obrázku 5.2.1 je hlavní okno modulu LMDataSource, ve kterém je vidět, že
databáze Barbora obsahuje jedinou tabulku Loans. Přepnutím tlačítkem
Columns a následným výběrem tabulky Loans zjistíme, že tabulka má osm
atributů a jaké jsou jejich datové typy, obrázek 5.2.2. Tlačítko Rows odhalí
pohled na celý obsah databáze (pokud nebyly některé atributy odfiltrovány),
viz obr. 5.2.3. Výběrem položky Order by Column určíme setřídění určitého
sloupce, implicitně je nastaveno u prvního sloupce v databázi. Poslední
položkou Frequencies zjistíme procenta i počet výskytů hodnot v určitém
sloupci tabulky viz obrázek 5.2.4.
Obrázek 5.2.2 LMDataSource.exe – informace o sloupcích (atributech).
Obrázek 5.2.3 LMDataSource.exe – náhled na hodnoty a informace, že
tabulka obsahuje 6181 řádků.
Obrázek 5.2.4 LMDataSource – nejvíce je zákazníků patřících do skupiny
C, tedy 58,7% splácí půjčku bez problému. A = splaceno, B = nebylo řádně
splaceno, D = splácí se, ale se zpožděním.
Další důležitou fází pro přípravu dat je vytvoření atributů, ve kterých se
budou dobývat asociační pravidla. Musí být určen i primární klíč, který
nesmí obsahovat duplicitní hodnoty. Modul obsahuje procedury na kontrolu,
zda jsou tyto podmínky splněny. Lze vytvářet nové atributy odvozené
z původních atributů pomocí popisu, který lze zadat.
V menu Database položkou Data Matrice F5 nebo tlačítkem
vybereme
pohled na tabulky v databázi, vybereme Loans tlačítkem Details. Primární
klíč vytvoříme z atributu loan_id tak, že vybereme tento řádek a stiskem
tlačítka Primary key označíme atribut. Kontrolu na duplicitu lze provést tl.
Check. Databáze banky Barbora obsahuje atribut birth_number což je rodné
číslo. Tento atribut je nevhodný pro dolování, ale obsahuje užitečnou
informaci o věku zákazníků, takže vytvoříme nový atribut Vek odvozený od
rodného čísla. Přes Add derived vytvoříme vyplněním vhodných informací
nový atribut Vek, který je odvozený z rodného čísla přes tento vzorec:
Year(Now())-1900-Clng(birth_number/10000) , viz obr. 5.2.5
Obrázek 5.2.5 LMDataSource při tvorbě atributu Vek přepočtem z rodného
čísla (birth_number).
Aby bylo možné v dalších modulech dobývat asociační pravidla, musíme
vytvořit několik dalších atributů. Přes menu Database a Attributes List
Ctrl+F7 nebo
se dostaneme do seznamu atributů, přes Add a výběrem
tabulky Loans tlačítkem Select se dostaneme do podobného okna jako při
vytváření atributu Vek s tím rozdílem, že teď budeme určovat, které atributy
budou při dobývání asociačních pravidel k dispozici, spojité atributy se
budou dělit do intervalů, a tak dále. Všimněme si, že zde přibylo tlačítko
Create attribute. Použijeme ho na atribut Amount, v následujícím okně ho
přejmenujeme na Castka, odklikneme OK. Okno Automatic creation of
categories je významné pro předzpracování dat. Volbou možnosti
Equidistant intervals a zadání počáteční hodnoty nula do pole From a
velikosti (délky) intervalu 50 000 do pole Length, jak je vidět na obrázku
5.2.6 diskretizujeme spojitý atribut. OK.
Obrázek 5.2.6 LMDataSource – úprava atributu
Okno Atribute nabízí možnosti pohledu na data přes různé analýzy.
Například frekvenční analýza, tlačítko Fr. Analysis ukáže, že by bylo vhodné
sloučit poslední dva intervaly. V okně Attribute je tedy označíme a tlačítkem
Join sloučíme do jednoho. Název nového intervalu Join: <500000;550000),
<550000;600000) můžeme přes Category a následně Edit category
přejmenovat na <500000;600000). Podobným způsobem vytvoříme atributy
Mesto z atributu Distinct u nějž ponecháme Each value – one category. U
Mesice z Duration postupujeme stejně, a navíc sloučíme hodnoty 12 a 13.
Čtvrtý atribut jsou Splatky z atributu Payments u něhož postupujeme
podobně jako u prvního, intervaly začínají na nule a jsou dlouhé 2000, s tím
že nulové hodnoty od intervalu <10000;12000) do konce odstraníme
(tlačítko Del) a zůstane tam jen pět intervalů. Atribut Plat ze Salary
vytvoříme jako intervaly od hodnoty 8000 s délkou 1000. Předposlední
atribut Kategorie vytvoříme z atributu Status, který má čtyři kategorie, jsou
to kategorie, které charakterizují zákazníka, jemuž byla poskytnuta půjčka.
V lékařství by takovéto rozdělení mohlo být podle toho, jak dopadla léčba
pacienta s tím že by byly kategorie rozdělené podle následků od kategorie
žádné následky, dočasné, trvalé až po smrt. V bance Barbora to jsou
kategorie: A – splaceno bez problémů, B – nebylo řádně splaceno, C –
doposud se splácí bez problémů, D – Doposud se splácí, ale se zpožděním. U
tohoto atributu ponecháme Each value – one category. Poslední bude
atribut Vek, který upravíme na intervaly od 20-ti s délkou 5 let.
Modul LMDataSource umožňuje i analýzu kontingenčními tabulkami.
Tabulka se zobrazí jako odstínovaná plocha červené až tmavě červené barvy,
a také jako graf v provedení 3D, který nabízí velice užitečný pohled na data.
Bohužel graf, v době testování byl jako beta-verze, takže při jeho otáčení
v něm při některých pozicích vznikali grafické chyby. Pro otáčení 3D
grafem by bylo vhodnější použít plynulé otáčení myší.
Obrázek 5.2.7 LMDataSource – Ukázka kontingenční tabulky.
Pro zobrazení grafu jako na obrázku 5.2.7 je v modulu LMDataSource
v menu Analysis položka KxL Contingency Table. Další ovládání je
jednoduché a intuitivní, které nepotřebuje další popis.
5.3 Modul 4ftTask.exe
Tento modul je jeden z několika pro dobývání asociačních pravidel systému
LISp-Miner. Další jsou CFTask, KexTask a KLTask. Každý modul používá
jinou metodu pro dobývání asociačních pravidel. Modul pracuje tak, že
uživatel vytvoří úlohu, ve které pak pracuje a její výsledky se ukládají do
souboru s metabází. Až do této fáze je metabáze v původním stavu. Po
každém testu modul nabídne výsledky v textové podobě s možností
snadného kopírování textu.
Na programu je vidět, že je ještě „čerstvý a nevychytaný“ a obsahuje chyby.
Mockrát jsem narazil na neošetřená místa a takových „printskrýnů“ jako je
na obrázku 5.3.1 mám hodně. Tento vznikl tak, že v modulu 4ftTask vytvoříte
první úlohu, pak ji tlačítkem Del smažete. Po smazání se nezakryje v menu
Task description položka Task clone Shift+F6, která před tím byla zakrytá,
což je první chyba a druhá, která na to navazuje, je ta, že když Task clone
použijete, tak nepozná, že není vybraná žádná úloha, jelikož tam žádná není
a program skončí chybou. Jinak systém LISp-Miner je z pohledu dolování
asociačních pravidel bez chyby, resp. jsem žádnou chybu takového
charakteru, který by bránil dolování nenašel.
Obrázek 5.3.1 Chyba v modulu 4ftMiner
Novou úlohu vytvoříme v menu Task description volbou New task F6 nebo
přes . Opět vybereme tabulku Loans. Pak zadáme název úlohy, který bude
„Neplatící“, protože budeme dolovat z kategorie B. OK. V okně Task se
nastavují všechny parametry pro dolování. Okno je přehledné a dá se s ním
rychle pracovat. Nastavíme v něm parametry, jako to je vidět na obrázku
5.3.2, a to tak, že v položce ANTECEDENT přes Add přidáme atribut
Castka, který změníme na typ Interval s minimem jedna a maximem dva.
Takto vybereme zbytek atributů jako na obr. 5.3.2. V položce SUCCEDENT
přidáme jediný atribut Kategorie jako typ One category, a Category
vybereme B. Parametr p je konfidence a můžeme jej ponechat na výchozí
hodnotě p = 0,9 s kvantifikátorem FUI (Flounded Implication). V okně pod
tlačítkem Params zadáme parametr BASE, což je support neboli podpora na
hodnotu 18. Odškrtneme políčko BASE in %, a obě políčka v Options. Tím
jsme nastavili parametry pro dolování a můžeme stisknout Generate čímž se
spustí samotné dolování. Za 1 minutu a 12 sekund bylo provedeno 12519
verifikací a nalezeno 8 asociačních pravidel, které jsou ve výsledku uvedeny
jako hypotézy, jak je to vidět na obrázku 5.3.3.
Obrázek 5.3.2 4ftTask – nastavení parametrů pro dolování asociačních
pravidel v úloze Neplatící.
Obrázek 5.3.3 4ftTask – výsledné okno po dolování v úloze Neplatící
Výhoda systému LISp-Miner je jistě v tom, že na rozdíl od většiny ostatních
systémů hledá (umí hledat) jen taková asociační pravidla, která nás skutečně
zajímají! Tj. jako v uvedeném příkladu hledá pravidla, která popíší uživatele,
kteří nejčastěji nesplácí své půjčky. Při porovnání s ostatními systémy
(uvedeno níže), je vidět, že systém LISp-Miner je vhodnější pro dolování
v datech, která jsou roztříděna do nějakých kategorií (tříd).
5.4 Modul 4ftResult.exe
Tento modul je jeden z několika pro prohlížení asociačních pravidel systému
LISp-Miner v grafech a čtyřpolních tabulkách. Další jsou CFResult,
KexResult a KLResult. Každým modulem lze prohlížet pouze taková data,
která vyhledal modul, který s ním souvisí, například 4ftResult pro 4ftTask.
Spustíme 4ftResult a přes menu Task description a Task list F7 nebo přes
vybereme položku Neplatící a zobrazí se nám seznam s asociačními
pravidly, která jsou na první pohled dobře čitelná (pochopitelná).
Tip na porovnávací test platících zákazníků:
Zadejte následující hodnoty do nové úlohy v modulu 4ftTask, postup je stejný
jako v předchozí úloze Neplatící.
Název: Platící
Antecedent:
Castka: int, 1-1, B, pos
Mesice: int, 1-1, B, pos
Mesto: subsett, 1-1, B, pos
Plat: int, 1-1, B, pos
Splatky: int, 1-1, B, pos
Vek: int, 1-2, B, pos
Succedent: Kategorie A
p = 0,95
Include antecedent extensions of all implications: No
Include succedent extensions of 100% implications: No
Výsledek si opět můžeme prohlédnout v modulu 4ftResult tak, že si vybereme
úlohu Platící. Úlohy můžeme měnit v menu Task Description položka Task
List F7. V úloze Platící bude nalezeno 16 asociačních pravidel, ze kterých
bude na první pohled vidět, že nejspolehlivější pro banku je půjčovat částky
50000 až 100000 nebo půjčky se splácením po dobu 12-ti měsíců.
Moduly typu Result toho umí, ale mnohem více. Stačí si vybrat libovolné
asociační pravidlo ze seznamu v modulu 4ftResult, stisknout tlačítko Detail a
vybrat záložku GRAPH, jako je to vidět na obrázku 5.4.1. V této záložce
vidíme čtyřpolní tabulku, která ukáže závislosti mezi Antecedent-em
(podmínkou) a Succedent-em (závěrem) a jejich graf.
Obr. 5.4.1 4ftResult – náhled na asociační pravidlo přes čtyřpolní tabulku.
6 Experiment
Experiment byl proveden na metalovských datech Australian. Soubor
Australan.data byl importován do databáze Microsoft Access bez problému.
Maximum možných nalezených častých vzorů pro LISp-Miner je 9999.
LISp-Miner při dolování asociačních pravidel bere atributy v určitém pořadí,
které zadá uživatel, to může mít vliv na konečný výsledek, pokud počet
nalezených asociačních pravidel dosáhne v počtu 9999. Sloupec s názvem
0,01/0,95 znamená, že support byl nastaven na 1 % a confidence zvýšena na
0,95, aby bylo nalezeno více maximálních častých vzorů (prohledá se celá
databáze a nejen část do nalezení 9999 pravidel). Ve sloupcích kde není
uvedena konfidence byla použita hodnota 0,5.
V tabulce jsou výsledky testu v závislosti na minimálním supportu (v
jednotlivých buňkách jsou hodnoty x/y, kde x = celkový počet nalezených
častých vzorů, y = počet maximálních častých vzorů, součet x+y
nepřesahuje 9999).
Data/Min.
support
0,01/ 0,02/
0,03
0,05
0,1
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
0,95
0,9
851/ 3220/ 7256/
3537/53 1004/0 168/0 42/0 9/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
LISp-Miner
5190 1062
362
Úprava dat: Všechny tři spojité atributy, tj. sloupce 2, 3 a 7 byli rozděleny
do deseti intervalů s odpovídající hustotou hodnot. Rozdělení je vidět na
obrázku 6.1 u atributu Pole2, tj. druhý sloupec z databáze Australian.
Nastavení LISp-Miner: Atributy jsou pojmenovány podle pořadí od
prvního sloupce jako Pole 1 až Pole 15. Sloupce Pole 1 až Pole 14 jsou jako
Antecedent a sloupec Pole 15 je jako Succedent, jak je vidět na obrázku 6.2.
U spojitých atributů (2, 3, 7) je nastaveno, že mohou být dvě sousední
hodnoty při dolování sjednoceny jako interval pokud to bude významné pro
nalezení asociačního pravidla, tím se rozšíří možnosti hledání (obr. 6.2).
Obr. 6.1 LMDataSource – úprava spojitých atributů (Pole 2).
Obr. 6.2 4ftTask – vytváření úlohy pro dolování.
7 Závěr
Akademický systém LISp-Miner je dosti specifický systém, který se
výkonnostně porovnává s jinými systémy jen těžko. Je to protože se od
ostatních systémů liší tím, že se dá úzce specifikovat charakter asociačního
pravidla, zatím co většina ostatních systémů, které hledají asociační
pravidla, se většinou snaží najít v datech všechna asociační pravidla (ale jsou
i výjimky). Díky tomuto zúžení výběru se dolování stává rychlejší. Pro
testování byl použit PC s hardwarem: AMD Athlon 3000+, 512MB RAM,
120GB disk s rozhraním SATA 150 a 8MB cache. To že pro přístup k datům
používá rozhranní ODBC firmy Microsoft ho nezpomaluje, jak je vidět
z výsledku dolování na obrázku 5.3.3. Systém vyniká svou snadnou instalací
a pestrou nabídkou různých technik pro dolování asociačních pravidel
z databází. Tím že jde o modulový systém, je možné snadno měnit
jednotlivé moduly, které mezi sebou dobře spolupracují. Systém umožňuje
několik pohledů na data (grafy, tabulky, …). LISp-Miner najde uplatnění
v organizacích, které shromaždují delší dobu data do databází, jako jsou
například banky, nemocnice, policie, školy a další. Je zvláště vhodný pro
dolování v datech, která mají nějaký atribut rozdělený do tříd.

Podobné dokumenty

123 LM Reverse-Miner - popis implementace - LISp

123 LM Reverse-Miner - popis implementace - LISp je zajištěno, že histogram četností vygenerovaných hodnot bude odpovídat zadané volbě (uniformní, gaussovské nebo podle zadaných frekvencí u výčtu hodnot – viz záložka 3 Columns). Pro každou varian...

Více

Stáhnout PDF verzi příručky

Stáhnout PDF verzi příručky STORMWARE. Je určena pro komfortní úpravu tiskových sestav. Obdržíte ji zdarma jako součást instalací programů: ekonomicko-informačního systému POHODA, personálního a mzdového systému PAMICA, daňov...

Více

Příručka uživatele

Příručka uživatele Jsme připraveni vyhovět vám i v případě zájmu o tyto služby. Naši specialisté vás navštíví a poskytnou servisní služby typu instalace, nastavení systému, individuální zaškolení nebo provedou servis...

Více

David Rytych: Kluci občas zapomínají bránit

David Rytych: Kluci občas zapomínají bránit V úterý proti Chodovu jste poprvé ukázal masku v novém designu. Kde jste se inspiroval? V NHL, konkrétně u Henrika Lundquista a jeho předloňské masky, která se mi hrozně líbila. Musím poděkovat Rom...

Více

Sborník "Banka dat a modelů ekonomiky ČR"

Sborník kterých informují odbornou veřejnost o vytvořené bance dat a programů na VŠE v Praze a možnostech jejího využití k výzkumným účelům. Informace o databázích a programech, které byly v rámci projektu...

Více

Manuál pro síťovou instalaci

Manuál pro síťovou instalaci ale pouze anglický jazykový modul a modul jazyka vybraného pro instalaci. Pokud si přejete nainstalovat další jazyky, je nutné zvolit vlastní instalaci, při níž lze vybrat

Více

Síťová instalace - SCIA Engineer Help

Síťová instalace - SCIA Engineer Help 2. První instalace ochrany na server Síťovou ochranu lze nainstalovat do kteréhokoli počítače v síti. Nemusí se tedy jednat o doménový ani souborový server. Pro každý z autorizovaných modulů lze na...

Více

References - LISp

References - LISp Strossa, P. – Rauch, J.: Association Rules in STULONG and Natural Language. In: BERKA, Petr (ed.). ECML/PKDD-2002 Workshop Proceedings: Discovery Challenge Workshop Notes, Report B-2002-8. Helsinki...

Více