Výběrová bibliografie prací prof. PhDr.Tomáše Durdíka

Komentáře

Transkript

Výběrová bibliografie prací prof. PhDr.Tomáše Durdíka
Výběrová bibliografie prací prof. PhDr.Tomáše Durdíka, DrSc. od r. 2002
Kristina Rexová
Bibliografie prací Tomáše Durdíka vydaných do roku 2002 byla uveřejněna ve sborníku
Castellologica Bohemica 8, 2002, s. 531-541.
2002
Tomáš Durdík – Viktor Sušický, Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Jižní Čechy. Praha,
Agentura Pankrác 2002. 146 s.
Jan Adámek - Tomáš Durdík – Jiří Fröhlich – Jan Olejník – Jiří Hladký, Protivínský zámek.
Protivín, Městské kulturní středisko 2002. 16 s.
- Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha, Libri 2002. 140 s.
Castellologica Bohemica 8. Ed. Tomáš Durdík. Praha, Archeologický ústav Akademie věd
ČR 2002. 624 s.
Tomáš Durdík – Vojtěch Kašpar, Archeologické výzkumy hradů ve středních Čechách v roce
2001. Středočeský vlastivědný sborník 20, 2002, s. 103-106.
- Böhmische Burgen der Hussitenzeit. In: Interdisziplinäre Beiträge zur Siedlungsforschung.
Gedenkschrift für Walter Janssen. Ed. P. Ettel. Rahden, M. Leidorf 2002. s. 47-52.
- České fortifikace vrcholného středověku. In: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku. Praha, Libri 2002, s. 43-86, 511-515.
Tomáš Durdík – Petr Chotěbor, Der jagiellonische Umbau der Burg im Königlichen
Tiergarten (Stromovka) in Ovenec bei Prag. In: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer
europäischen Dynastie der Wende zur Neuzeit. Ed. D. Popp – R. Suckale. Nürnberg,
Germanisches Nationalmuseum 2002, s. 299-306.
Tomáš Durdík – Zdenka Nemeškalová, Falešný pražský groš z hradu Kozlov. Castellologica
bohemica 8, 2002, s. 393-398.
- Gegenwärtiger Stand der Burgenforschung in Böhmen. In: Civitas et castrum ad Mare
Balticum. Ed. É. Mugurévičs – I. Ose. Riga, Latvijas véstures Institúta apgads 2002, s. 99127.
- Grundlinien des königlichen Burgenbaues in Böhmen im 13. Jahrhundert. Forschungen zu
Burgen und Schlösser 7, 2002, s. 209-220.
Tomáš Durdík - František Kubů - Petr Zavřel, Hrad Kunžvart. Castellologica bohemica 8,
2002, s. 139-172.
- K problematice importů v české hradní architektuře. Muzejní a vlastivědná práce - Časopis
Společnosti přátel starožitností 40/110, 2002, s. 176 - 179.
Tomáš Durdík – Vojtěch Kašpar, Ke stavební podobě a vývoji hradu v Říčanech.
Archaeologia historica 27, 2002, s. 79-89.
- Ministerialenhaus der Burg Křivoklát. Pompejanische Sonde in den Alltag einer
böhmischen Burg. Château Gaillard. Études de castellologie médiévale 20, 2002, s. 77-86.
- Par konventa tipa pilu izcelsmi Baltijá. In: Vestúrisko drupu konservácijas problémas.
Bauska, Bauskas pils muzejs 2002, s. 91-94.
- Velká věž hradu Velešína. Castellologica bohemica 8, 2002, s. 409-416.
- Wohntürme der böhmischen Burgen Karls IV. In: Wohntürme. Ed. H. Müller.
Langenweissbach, Beier u. Beran 2002, s. 41-47.
2003
- Bastion fortification of Vítkův Hrádek castle. In: Europa Nostra. Scientific Bulletin 56 –
57, 2003, s. 111-116.
- Hrad v Kolíně v rámci české hradní architektury doby husitské. Lapis refugii. Kulturní
občasník nejen pro kolínský zámek 2, 2003, s. 2-9.
- Hrad Vítkův Hrádek (Vítkův Kámen). Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti
přátel starožitností 41/111, 2003, č. 1, s. 51-54.
- Hrady na Šumavě. In: Šumava. Příroda. Historie. Život. Praha, Baset 2003. s. 435-448.
- Hrady Václava II. Zprávy památkové péče. Časopis Státní památkové péče 63, 2003, č. 2,
s. 105-109.
- Kachlová kamna z manského domu na Křivoklátě. In: Svorník 1. Praha, Unicornis, 2003, s.
187-194.
- Nižbor Castle Chapel - Kaple hradu Nižbor. In: Court chapels of the high and late Middle
Ages and their artistic decoration - Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich
umělecká výzdoba. Ed. J. Fajt. Praha, Národní galerie 2003, 179 - 184, 423 - 425.
- Oblá nároží hradů - doklad dálkových styků? Archaeologia historica 28, 2003, s. 347-356.
Tomáš Durdík – Vojtěch Kašpar, Předstihový záchranný výzkum v čele jižní předsunuté
bašty hradu Český Šternberk v roce 2002. Sborník Muzea středního Posázaví v Ratajích nad
Sázavou a Archeologické společnosti Západočeské univerzity v Plzni 2, 2003, s. 57-62.
- The Contemporary Czech philosophy of the conservation of ruins. In: Europa Nostra.
Scientific Bulletin 56 – 57, 2003, s. 107-110, 115.
- Vorkommen abgerundeten Ecken und mit Wohntürmen verbundener Palaste auf
böhmischen Burgen. Burgen und Schlösser in Thüringen 2001/02, 2003, s. 45-48.
2004
- Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov). Praha, Archeologický
ústav AV ČR Praha 2004. 340 s.
Castellologica Bohemica 9. Ed. Tomáš Durdík. Praha, Archeologický ústav Akademie věd
ČR 2004. 504 s.
- Blockwerkkammern und Tafelstuben der Böhmischen Burgen (Böhmen). In: Holz in der
Burgenarchitektur. Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung e. V. Reihe B.
Schriften. Ed. B. Schock-Werner. Braubach, Deutsche Burgenvereinigung e. V 2004, s. 152164.
- Das System der Königsburgen des 13. Jahrhunderts im Jagdgehege der Přemysliden. In:
Castrum Bene. Burgen und Siedlungsstruktur. 7. Ed. A. Ruttkay – M. Ruttkay – P. Bednár.
Nitra, Archeologický ústav SAV 2004, s. 27-46.
- Die Vorburgen der böhmischen mittelalterlichen Burgen. Château Gaillard. Études de
castellologie médiévale 21, 2004, s. 65-69.
- Hrad Dívčí Kámen (Maidštejn, Menštejn). In: Dívčí Kámen - přírodní rezervace a
historický vývoj osídlení. Ed. V. Storm. Křemže, Obec Křemže 2004, s. 62-70.
- Hrad Sobín. Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a okresu
rakovnického 32, 2004, s. 17-22.
- K otázce demonstrační architektury na českých hradech. Zprávy památkové péče. Časopis
státní památkové péče 64, 2004, č. 2, s. 118-123.
- K počátkům šlechtických hradů v Čechách. Archeologické rozhledy 56, 2004, č. 1, s. 169175.
- K problematice pohraničních tzv. horských hrádků. Archaeologia historica 29, 2004, s.
343-356.
- K problematice výskytu demonstrační architektury na českých hradech. Muzejní a
vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 42, 2004, s. 123-125.
- Povrchový průzkum Trmalovy tvrze v Toušicích. Castellologica bohemica 9, 2004, s. 219224.
- Problems of the Conservation and Revitalisation the fortified heritage in the Czech
republic. In: Restauro e Riuso dei Monumenti Fortificati. Ed. E. Pagello. Catania, Istituto
Italiano dei Castelli Sezione Sicilia 2004, s. 45-50.
Tomáš Durdík – Vojtěch Kašpar, Prvá brána jádra hradu Zlenice. Castellologica bohemica 9,
2004, s. 139-170.
- The archaeologization of masonry constructions in the castles of Bohemia: few examples.
In: Europa Nostra. Scientific Bulletin 58, 2004, s. 155-160.
- Zaniklý Hrad u Čtyřkol. Senohrabská hláska 2004, č. 2, s. 4-7.
- Zum Vorkommen und Interpretation abgerundeter Ecken der böhmischen Burgen. In:
Burgenforschung aus Sachsen. Langenweißbach, Beier & Beran 2004, s. 153-159.
- Zur Influssproblematik im Rahmen der böhmischen Burgenarchitektur. Castella Maris
Baltici 6. Vilnius, Lithuanian Centre of Cultural Heritage 2004, s. 41-48.
2005
Jiří Úlovec - Petr Chotěbor – Jiří Slavík – Zdeněk Procházka - Michael Rykl - Tomáš Durdík,
Encyklopedie českých tvrzí. Praha, Argo 2005. 507 s.
Tomáš Durdík - Viktor Sušický, Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Západní Čechy. Praha,
Agentura Pankrác 2005. 328 s.
Tomáš Durdík – František Gabriel – Petr Chotěbor - Ivan Peřina, Castrum Bene 9.
Exkursionsführer. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2005. 64 s.
- Encyklopedie českých hradů. Praha, Libri 2005. 366 s.
- Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha, Libri 2005. 164 s.
- Rabí castle. Libice nad Cidlinou, Gloriet 2005. 16 s.
- Die Burg Rabí. Libice nad Cidlinou, Gloriet 2005. 16 s.
- Hrady. In: Český les. Příroda - historie - život. Ed. V. Dudák. Praha, Baset 2005, s. 451466.
- Hrady. In: Střední Brdy. Ed. V. Cílek. Příbram, Ministerstvo zemědělství ČR 2005, s. 214230.
- Karlík - die kleinste böhmische Burg Karls IV. Archaeologia Historica
Polona 15, 2005, č. 1, s. 197-206.
- Schildmauerburgen in Böhmen. In: Interdiziplinäre Studien zur europäischen
Burgenforschung. Festschrift für Horst Wolfgang Böhme zum 65. Geburtstag. Ed. H.
Hofrichter. Braubach, Deutsche Burgenvereinigung e. V. 2005, s. 161-166.
- The Southern Advanced Bastion of the Český Šternberk Castle. In: Europa Nostra.
Scientific Bulletin 59, 2005, s. 121-128.
Tomáš Durdík – Vojtěch Kašpar, Výzkum hradu Zlenice v souvislosti s jeho památkovými
úpravami a prezentací. Archaeologia historica 30, 2005, s. 167-181.
2006
Tomáš Durdík – Naděžda Kubů, Švihov. Chlumec nad Cidlinou, Gloriet s. r. o. 2006. 16 s.
Castellologica Bohemica 10. Ed. Tomáš Durdík. Praha, Archeologický ústav Akademie věd
ČR 2006. 536.
Castrum Bene 9. Burg und ihr Bauplatz. Ed. Tomáš Durdík. Praha, Archeologický ústav AV
ČR 2006. 443 s.
Thomas Biller – Daniel Burger – Tomáš Durdík, Die Rothenburg am Kyffhäuser - zur
Baugeschichte der Kapelle. In: Forschungen zu Burgen und Schlösser 9. Ed. H. H. Häffner R. Schmitt – T. Steinmetz. Berlin, Deutscher Kunstverlag 2006, s. 181-185.
- Bier und weitere alkoholische Getränke auf den Burgen. In: Alltag auf Burgen im
Mittelalter. Ed. J. Zeune. Braubach am Rhein, Deutsche Burgenvereinigung e. V. 2006, s.
171-176.
- Burgeneinbau in ältere Städte Böhmens. Castella Maris Baltici 7. Greifswald, [s.n.] 2006,
s. 33-40.
- Die Burg Lauf im Kontext der böhmischen Burgenarchitektur. In: Burg Lauf a. d. Pergnitz
Ein Bauwerk Kaiser Karls IV. Ed. U. G. Großmann – H. H. Häffner. Nürnberg, Wartburg
Gesselschaft 2006, s. 109-118.
- Hrady. In: Novohradské hory a Novohradské podhůří - příroda, historie, život. Ed. V.
Dudák. Praha, Baset 2006, s. 477-486.
Tomáš Durdík – Zdeněk Hazlbauer, Komorové kachle ze severovýchodního kouta nádvoří
horního hradu na Křivoklátě. Castellologica bohemica 10, 2006, s. 281-306.
- Latran - ein spezifischer Typ der befestigten Unterburgsiedlungen in Böhmen. Château
Gaillard. Études de castellologie medievale 22, s. 109-118.
- Monastery castle in Broumov. In: Europa Nostra. Scientific Bulletin 60, 2006, s. 117-122.
Tomáš Durdík – Jiří Fröhlich, Nové poznatky o hradu Újezdci u Týna nad Vltavou.
Castellologica bohemica 10, 2006, s. 337-348.
- Pivo a další alkoholické nápoje na českých hradech. Muzejní a vlastivědná práce/Časopis
Společnosti přátel starožitností 44/114, 2006, s. 118-123.
- Přimda - die älteste Steinburg Böhmens. In: Forschungen zu Burgen und Schlösser 9. Ed.
H. H. Häffner – R. Schmitt – T. Steinmetz. Berlin, Deutscher Kunstverlag 2006, s. 95-103.
- Raně středověké hradiště v Tachově. Archaeologia historica 31, 2006, s. 199-208.
- Roubená komora na hradě Louzek. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 2006, s.
191-201.
- Současný český přístup k zacházení se zříceninami. In: Společnost pro technologie ochrany
památek. Odborný seminář Problematika konzervace torzálních památek. Praha, Společnost
pro technologie ochrany památek 2006, s. 4-7.
- Tertiärer Flußsand als Unterbettung böhmischer Burgen. In: Castrum Bene 9. Praha,
Archeologický ústav AV ČR 2006, s. 61-72.
Tomáš Durdík – Vojtěch Kašpar – Jan Zavřel, Vom Prestige-Objekt zur Provinzionellen
Ruine, oder Geschichte einer Burg und eines Berges. Castrum Bene 9. Ed. T. Durdík . Praha,
Archeologický ústav AV ČR, Společnost přátel starožitností 2006, s. 73-86.
Tomáš Durdík – Zdeněk Procházka, Výzkum hradu Nový Herštejn v roce 2005. In:
Výzkumy v Čechách 2005. Zprávy ČAS. Suppl. 64. Praha, Česká archeologická společnost
2006, s. 38-52.
- Zum derzeitiger Stand der Studien zu Belagerungswerken vor böhmischen Burgen. In:
...wurfen hin in steine/groze und niht kleine... Belagerungen und Belagerungsanlagen im
Mittelalter. Ed. O. Wagener – H. Laß. Frankfurt am Main, Peter Lang 2006, s. 305-326.
- Zur Frage der demonstrativen Architektur der böhmischen Burgen. In: Castrum Bene 8.
Ed. A. Krenn – M. Loeb – A. Loeb. Wien, Verlag Österreichische Gesselschaft für Ur- und
Frühgeschichte, Institut für Ur- und Frühgeschichte 2006, s. 3-17.
2007
- Současná česká kastellologie. Praha, ČVUT 2007. 27 s.
- Hrad Přimda. Praha, Společnost přátel starožitností 2007. 104 s.
- Hrady přechodného typu v Čechách. Praha, Agentura Pankrác 2007. 288 s.
Tomáš Durdík – Josef Hložek – Vojtěch Kašpar, Předstihový záchranný archeologický
výzkum brány předhradí hradu Zlenice v roce 2006. Středočeský vlastivědný sborník 25,
2007, s. 152-155.
- Batterieturmburgen in Böhmen. In: Castella Maris Baltici 8. Riga, Institute of the History of
Latvia Publishers 2007, s. 37-48.
- Rekonstrukce podoby hradu Křivoklátu v 13. století. Muzejní a vlastivědná práce/Časopis
Společnosti přátel starožitností 45/115, 2007, č.3-4, s. 248-252.
- The first line of defence of Andělská Hora castle. In: Studies in Post-Medieval Archeology
2. Praha, Archaia 2007, s. 305-316.
- Vkládání hradů do starších českých měst. Archaeologia historica 32, 2007, s. 199-210.
- Vorgeschobene Basteien mittelalterlicher Burgen in Böhmen. In: Zwinger und
Vorbefestigungen. Lengenweißbach, Landesgruppen Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen der Deutschen Burgenvereinigung 2007, s. 87-101.
2008
- České hrady. Praha, Albatros 2008. 382 s.
- Hrady na Malši. Praha, Společnost přátel starožitností, Unicornis 2008. 176 s.
- Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha, Libri 2008. 178 s.
Castellologica Bohemica 11. Ed. Tomáš Durdík. Praha, Archeologický ústav Akademie věd
ČR 2008. 750 s.
- Das hussitische Heerwesen. In: Bereit zum Konflikt. Strategien und Medien der
Konflikterzeugung und Konfliktbewältigung im europäischen Mittelalter. Ed. O. Auge – F.
Biermann – M. Müller – D. Schultze. Ostfildern, Jan Thorbecke 2008, s. 299-311.
- Die Burgen König Wenzels IV. in Prager Städten. In: Burg und Stadt. München, Deutscher
Kunstverlag 2008, s. 119-128.
- Die tschechische Kastellologie der Gegenwart. Château Gaillard. Études de castellologie
médiévale 23, 2008, s. 129-139.
- Hrad Karlík. Archaeologia historica 33, 2008, s. 221-231.
- Obytné jednotky v palácích hradů Přemysla Otakara II. In: Svorník 6. Praha, Unicornis
2008, s. 5-12.
- Předsunutá bašta hradu Týřova. Castellologica bohemica 11, 2008, s. 223-232.
Tomáš Durdík - Čeněk Pavlík, Soubor kachlů z hradu a zámku Bechyně. Castellologica
bohemica 11, 2008, s. 483-494.
- Vladislavská přestavba hradu Křivoklátu. Časopis Společnosti přátel starožitností 116,
2008, č. 3, s. 177-183.
- Vyšehrad fortress in Prague. In: Europa Nostra. Scientific Bulletin 61, 2008, s. 119-124.
- Architect Josef Mocker at Krivoklát castle on 1877 - 1888. In: Europa Nostra. Scientific
Bulletin 61, 2008, 110 - 116.
Tomáš Durdík – Jiří Fröhlich, Výzkum v lapidariu v jižním křídle píseckého hradu.
Castellologica bohemica 11, 2008, s. 543-551.
2009
Tomáš Durdík – Petr Chotěbor – František Gabriel, Wartburg-Gesellschaft Jahrestagung
2009 Exkursionsführer. Wartburg, Wartburg Gesellschaft zur Erforschung von Burgen und
Schlössern 2009. 59 s.
- Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha, Libri 2009. 733 s.
- Brány hradu Pořešín. Archaeologia historica 34, 2009, s. 695-709.
- Der Umbau der Burg Křivoklát zur königlichen Residenz unter Vladislav dem Jagellonem.
In: Von der Burg zur Residenz. Ed. J. Zeune – H. Hofrichter. Braubach am Rhein, Deutsche
Burgenvereinigung e. V. 2009, s. 95-104.
- Doppelpalastanlagen - ein moderner und prestigeträchtiger Burgentyp in Böhmen zur Zeit
Karls IV. In: Burgenbau im späten Mittelalter 2. Forschungen zu Burgen und Schlössern 12.
Ed. Ch. Müller – H. H. Häffner. Berlin – München, Wartburg-Gesellschaft, Deutscher
Kunstverlag 2009, s. 67-78.
- Wohneinheiten der böhmischen Königsburgen Přemysl Otakars II. In: Burgenbau im
späten Mittelalter 2. Forschungen zu Burgen und Schlössern 12. Ed. Ch. Müller – H. H.
Häffner. Berlin – München, Wartburg-Gesellschaft in Deutscher Kunstverlag 2009, s. 213220.
- Dwelling towers of Czech castles. Europa Nostra. Scientific Bulletin 63, 2009, s. 139-150.
- Hrad Prácheň. In: Prácheň. Hora, hradiště, hrad. Horažďovice, Prácheňsko 2009, s. 46-49,
63-65.
- Hrad Přimda. In: Vladislav II. Druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho
korunovace. Ed. M. Mašek – J. Žemlička – P. Sommer. Praha, Nakladatelství Lidové noviny
2009, s. 191-202.
- Hrady Českého ráje. In: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Sborník referátů z
vědecké konference konané ve dnech 24. - 25. dubna v Turnově. Red. I. Navrátil. Semily,
Státní oblastní archiv v Litoměřicích 2009, s. 81-114. [Z Českého ráje a Podkrkonoší, suppl.
13]
- Hrady s bateriovými věžemi v Čechách. Časopis Společnosti přátel starožitností 117, 2009,
č. 2, s. 65-79.
- Královské hrady. In: Přemyslovci. Budování českého státu. Ed. P. Sommer – D. Třeštík –
J. Žemlička. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2009, s. 426-430.
- Poznámky k technickému vybavení hradů (záchody, zásobování vodou). In: Svorník 7.
Praha, Sdružení pro stavebněhistorický průzkum 2009, s. 15-28.
- The casemates of the second gate at Křivoklát Castle. In: Post-medieval ceramics.
Production, assortment, usage. Ed. J. Žegklitz. Prague, Archaia 2009, s. 509-516.
2010
Roman Brzoň – Tomáš Durdík et al., Hrad Orlík nad Humpolcem. Humpolec, Město
Humpolec 2010. 260 s.
Tomáš Durdík - Jan Vinař - Michal Červenka - Soňa Černocká, Studie na záchranu a
rehabilitaci hradní zříceniny Zlenice a jejího přírodního prostředí. Praha, REFOT 2010. 95 s.
Castellologica Bohemica 12. Ed. Tomáš Durdík. Praha, Archeologický ústav Akademie věd
ČR 2010. 656 s.
- Archeologický výzkum hradu Kamýk nad Vltavou v roce 2009. Časopis Společnosti přátel
starožitností 118, 2010, č. 1, s. 1-16.
- Becov Castle project - Way to Middle Ages. Europa Nostra. Scientific Bulletin 64, 2010, s.
241-249.
- Burgen des Übergangstyps in Böhmen. Château Gaillard. Études de castellologie
medievale 24, 2010, s. 59-68.
- Die Burg Freudenstein in Jáchymov (St. Joachimsthal). Der jüngste Burgenneubau in
Böhmen. In: Die Burg zur Zeit der Renaissance. Ed. G. U. Grossmann. München, Deutscher
Kunstverlag 2010, s. 43-50.
- K výskytu okrouhlých obytných věží ve střední Evropě v 12. - počátku 13. století. In:
Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Příspěvky z mezinárodní konference. Ed. O.
Jakubec. Olomouc, Muzeum umění Olomouc 2010, s. 143-154.
- Kaple hradu Velešína. In: Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k
poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc. Ed. M. Studničková. Praha, Nakladatelství Lidové
noviny 2010, s. 284-297.
- Karlštejn v kontextu hradní architektury Karla IV. In: Karlštejn a jeho význam v dějinách a
kultuře. Praha, Národní památkový ústav 2010, s. 30-55.
Tomáš Durdík – Zdenka Nemeškalová-Jiroudková, Mincovní nálezy na hradě Ronovci.
Castellologica bohemica 12, 2010, s. 501-508.
Tomáš Durdík – Petr Juřina – Čeněk Pavlík, Nález zbytků pozdně renesančních kachlových
kamen na hradě Buštěhrad. Castellologica bohemica 12, 2010, s. 509-528.
- Několik poznámek k české hradní každodennosti. Archaeologia historica 35, 2010, č. 1-2,
s. 45-61.
- Odešel Josef Morávek. Castellologica bohemica 12, 2010, s. 585-586.
- Pravěký objekt na hradě Křivoklátě. In: Ecce homo. In memoriam Jan Fridrich. Ed. I.
Fridrichová-Sýkorová. Praha, Krigl 2010, s. 239-242.
Tomáš Durdík - Václav Girsa - Miloslav Hanzl, Prezentace zříceniny hradu Kamýku nad
Vltavou. Zprávy památkové péče. Časopis státní památkové péče 70, 2010, č. 3, 175-178.
- Vēlo viduslaiku aizsadzības sistēma Bauskas pilī. In: Latvijas viduslaiku pilis. Pētijūmi par
Vidzemes un Zemgales pilīm 6. Ed. I. Ose. Riga, Latvijas vēstures institūta apgāds 2010, s.
95-107.
2011
- Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4. Praha, Libri 2011. 162 s.
Ondřej Fibich – Tomáš Durdík, Rytíři svatého Jana a jejich hrad ve Strakonicích. Strakonice,
Nakladatelství Hrad Strakonice 2011. 40 s.
- Hrad Džbán. Praha, Společnost přátel starožitností 2011. 111 s.
- Entstehung eines rein militärischen Machtstützpunktes. Fallbeispiel Hartenštejn in
Böhmen. In: Die Burg im 15. Jahrhundert. Ed. J. Zeune. Braubach am Rhein, Deutsche
Burgenvereinigung 2011, s. 114-124.
- Husitské hrady. In: Slánské rozhovory 2010, Česká husitská reformace. Ed. Z. Víšek – B.
Hrabánková. Slaný, Vlastivědné muzeum ve Slaném 2011, s. 39-43.
- Il caso della Boemia. Città-castello fortificate in Boemia. In: Città murate del Veneto.
Scacchieri fortificati medievali: un sistema-regione. Ed. G. Perbellini – F. Rodeghiero.
Sommacampagna, Cierre 2011, s. 47-53.
K problematice možného ovlivnění středoevropské hradní architektury křížovými výpravami
do Svaté země. Archaeologia historica 36, 2011, č. 1, s. 7-25.
- Nejstarší turecké dělostřelecké fortifikace. Časopis Společnosti přátel starožitností 119,
2011, č. 1, s. 1-33.
- Obležení hradu Zlenice. In: Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi
w 70. rocznicę urodzin. Ed. O. Ławrynowicz – J. Maik – P. A. Nowakowski. Łódź, Instytut
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego 2011, s. 565-573.
- Projekt České hrady – záchrana pramenů. Zprávy památkové péče. Časopis Státní
památkové péče 71, 2011, č. 5, s. 345-349.
- Rožmberské hrady. In: Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. Ed. J.
Pánek. České Budějovice, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých
Budějovicích 2011, s. 182-195.
- Vimperk castle and chateau as centre of National Park Šumava and environmental
education centre. Europa Nostra. Scientific Bulletin 65, 2011, s. 113-122.
2012
Tomáš Durdík – Viktor Sušický, Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Východní Čechy. Praha,
Agentura Pankrác 2012. 230 s.
- Anfänge des königlichen Burgenbaus in Böhmen. Château Gaillard. Études de
castellologie médiévale 25, 2012, s. 125-138.
- České královské hrady doby lucemburské. In: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed
Evropy. Ed. F. Šmahel – L. Bobková – P. Mašková – R. Novotný. Praha, Lidové noviny
2012, s. 356-368.
- Demolition of the towers at Jindřichův Hradec Castle during its Renaissance renovation in
the late 16th century. In: Written and iconographic sources in post-medieval archaeology. Ed.
J. Žegklitz. Prague, Archaia 2012, s. 403-410.
Tomáš Durdík – Petr Chotěbor, Festen und kleine Burgen als Sitze des Niederadels in
Böhmen. In. Adel, Burg und Herrschaft an der "Grenze": Österreich und Böhmen. Ed. K.
Birngruber – Ch. Schmid. Linz, Oberösterreichisches Landesmuseum 2012, s. 175-186.
- Hrad Jenčov. Slánský obzor 19/119, 2011 (vyd. 2012), s. 11-23.
- Opevněná hradní městečka v Čechách. Archaeologia historica 37, 2012, č. 1, s. 175-187.
- Tore der Burg Pořešín. In: Castella Maris Baltici 10. Saarijärvi, Saarijärven Offset 2012, s.
45-54.

Podobné dokumenty