Tesař - souuhelna.cz

Komentáře

Transkript

Tesař - souuhelna.cz
STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO
Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506
[email protected]
www.souuhelna.cz
(zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82)
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
(ŠVP)
TESAŘ
Kód a název oboru:
Stupeň vzdělání:
Délka a forma vzdělávání:
36-64-H/01 Tesař
střední vzdělání s výučním listem
3 roky denní formy vzdělávání
STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO
Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506
[email protected]
www.souuhelna.cz
( zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 )
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
(ŠVP)
TESAŘ
Kód a název oboru:
36-64-H/01 TESAŘ
Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 3 roky denní formy vzdělávání
Typ školy:
státní škola
Ředitel:
Ing. Miroslav Křivánek
Kontakty:
Ing. Vladislava Hrabětová
telefon:
515 222 202
fax:
515 225 768
e-mail:
[email protected]
www:
www.souuhelna.cz
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem, aktualizace č.1 od 1. 9. 2012
č.j. SOSUH 1037/09
ŠVP schválil:
Ing. Miroslav Křivánek
ředitel školy
1
Obsah ŠVP:
36-64-H/01 TESAŘ
1. Profil absolventa
Identifikační údaje
Uplatnění absolventa
Výsledky vzdělávání
Způsob ukončení vzdělávání
3
3
3
5
2. Charakteristika ŠVP
2.1. Identifikační údaje
2.2. Nezbytné podmínky pro přijetí ke vzdělávání
2.3. Zdravotní způsobilost
2.4. Pojetí a cíle ŠVP
2.5. Metody a formy výuky
2.6. Charakteristika obsahových složek
2.7. Začlenění průřezových témat
2.8. Organizace výuky
2.8.1.
Výsledky vzdělávání
2.8.2.
Metodické přístupy, hodnocení žáků
2.8.2.1.
Způsoby a kritéria hodnocení
2.8.3.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných
2.8.3.1.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2.8.3.2.
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním
2.8.3.3.
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
2.8.3.4.
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků
2.8.3.5.
Vzdělávání a začleňování cizinců
2.9. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu
a požární ochranu
7
7
7
8
13
13
17
20
21
21
23
23
23
24
25
26
26
26
3. Učební plán, přehled využití týdnů ve školním roce
28
4. Rámcové rozvržení obsahu učiva
31
5. Převodní tabulka souladu RVP a ŠVP
32
6. Učební osnovy
33
7. Podmínky realizace ŠVP
181
8. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery
183
9. Autorský kolektiv
184
2
1. Profil absolventa
Identifikační údaje
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82
Název ŠVP:
TESAŘ
Kód a název oboru:
36-64-H/01 TESAŘ
Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání:
3 roky denní formy vzdělávání
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Uplatnění absolventa
Absolvent oboru tesař se dovede samostatně rozhodovat v odborné oblasti a po příslušné praxi
se uplatní ve stavebních firmách v povolání tesař, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním tesař a rovněž je seznámen se základními činnostmi souvisejících oborů pokrývač a klempíř.
Je schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách např. zhotovovat bednění
betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce ( roubení, podskružení, lešení apod. ).
Absolvent získá široký odborný profil, bude dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech,
logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů, bude schopen samostatné práce i práce v týmu.
Absolvent si vytvoří základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání
jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu
k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.
Absolvent tohoto vzdělávacího oboru může dalším nástavbovým studiem dosáhnout středního
vzdělání s maturitní zkouškou.
Výsledky vzdělávání
Absolvent je vzděláván tak, aby:
 získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní uplatnit se na trhu práce a které mu
usnadní rozhodování o další vzdělávací cestě
 porozuměl významu vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a chápal nutnost celoživotního vzdělávání a učení
 byl schopen pohotově se rozhodovat a pracovat samostatně i v týmu
3
V oblasti obecných vědomostí, dovedností a postojů se absolvent vyznačuje:
 spolehlivou znalostí českého jazyka a schopností jeho kultivovaného užívání ve všech
komunikativních situacích včetně vyjadřování o odborné problematice
 znalostí cizího jazyka pro získání potřebných informací k výkonu povolání
 pochopením principů fungování demokratické společnosti
 dodržováním zákonů a pravidel společenského chování, respektováním práva
a osobnosti druhých lidí
 chápáním významu životního prostředí pro člověka
 srozumitelným a souvislým vyjadřováním svých myšlenek
 schopností se adaptovat na požadavky pracovního prostředí, pracovat samostatně i ve
spolupráci s ostatními
 osvojením poznatků z matematiky a přírodních věd a určitých principů vědeckého
myšlení
 schopností aktivně využívat informačních a komunikačních technologií pro osobní,
vzdělávací i pracovní úkoly
 schopností orientovat se na trhu práce a vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli
 schopností aplikovat zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním životě,
aktivním usilováním o zdokonalení své tělesné zdatnosti
Absolvent je veden, aby:
 jednal odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný
 dbal na dodržování zákonů a pravidel chování
 ctil život jako nejvyšší hodnotu
 vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 aktivně se zajímal o společenské a kulturní dění u nás i ve světě i o veřejné záležitosti
lokálního charakteru
 byl hrdý na tradice svého národa, chápal a znal jeho minulost i současnost
v evropském i světovém kontextu
 uměl myslet kriticky – dokázal posoudit věrohodnost informací, nenechával s sebou
manipulovat, tvořil si vlastní úsudek a byl schopen diskuse
 dbal o dobré jméno firmy a usiloval o dosažení nejvyšší kvality své práce, výrobků
a služeb
V profilující oblasti odborného vzdělávání absolvent:
 čte technickou dokumentaci staveb a zhotovuje jednoduché stavební výkresy a náčrty
a výkresy tesařských konstrukcí s použitím materiálových a technických norem
 provádí jednoduché výpočty spotřeby materiálu
 připravuje a organizuje pracoviště, stanoví potřebu materiálu a počet pracovníků
 volí a používá potřebné nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky
a udržuje je
 ručně opracovává a strojně obrábí dřevo
4


využívá manuálně řemeslné zručnosti
volí a správně používá materiály a výrobky pro tesařské práce, dopravuje je na místo
zpracování a připravuje je pro zpracování
 volí správný technologický a pracovní postup tesařských prací podle prováděcích výkresů
 provádí základní tesařské práce – rozměřuje, zakládá, váže a montuje jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu, adaptuje narušené tesařské konstrukce
 rozeznává vady dřeva
 volí vhodné ochranné prostředky proti biotickým škůdcům dřeva a povětrnostním vlivům a požáru
 provádí jednoduché výpočty z oboru
 posuzujel optimální pracovní podmínky pro tesařské práce, jako jsou teplota vzduchu,
vlhkost aj.
 používá materiálové a technické normy
 orientuje se v jednoduchých cenových záležitostech oboru
 sleduje a hodnotí množství a kvalitu vykonané práce
Absolvent je veden k tomu, aby:
 dodržoval při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce
 dodržoval předpisy protipožární ochrany a uměl zacházet s protipožárním zařízením
 uměl si připravit a zorganizovat své pracoviště
 pracoval samostatně a uměl se zapojit do pracovního týmu
 sledoval vývojové trendy v oboru
 usiloval o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb
 jednal ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
Způsob ukončení vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Závěrečná zkouška probíhá podle jednotného zadání závěrečné zkoušky. Příprava i realizace
JZZZ se děje v souladu s příslušnou legislativou (vyhláška č.47/2005 Sb., O ukončování
vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem) a podle organizačních pokynů, stanovených v jednotném zadání.
Samotná závěrečná zkouška se řídí organizačními pokyny k jednotlivým zkouškám – písemné, praktické a ústní, které jsou konkretizovány v jednotném zadání pro obor tesař.
Obsahem písemné zkoušky je ověření znalostí z odborných předmětů vyučovaných během
tříletého studia. Jedná se o předměty technologie, materiály, odborné kreslení a stavební konstrukce.
Obsahem praktické zkoušky je ověření znalostí získaných v odborném výcviku.
5
Obsahem ústní zkoušky je ověření znalostí z odborných předmětů. Jedná se o předměty technologie, materiály, odborné kreslení, stavební konstrukce a ekonomika.
Průběh závěrečné zkoušky
Pro písemnou zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání nejméně tři témata, z nich
si žák jedno zvolí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.
Pro praktickou zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání jedno až tři témata. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktická zkouška podle
jednotného zadání trvá dva dny po sedmi hodinách, tj. 14 hodin. V průběhu zkoušky je žák
povinen dodržovat předpisy BOZP, požární a hygienické předpisy a používat předepsané
osobní ochranné pomůcky.
Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák
jedno téma vylosuje. Ke každému tématu ústní zkoušky je přiřazena jedna otázka z Obecného
přehledu ze světa práce.
Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s §4 vyhlášky č.47/2005 Sb.
6
2. Charakteristika ŠVP
2.1. Identifikační údaje
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82
Název ŠVP:
TESAŘ
Kód a název oboru:
36-64-H/01 TESAŘ
Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání:
3 roky denní formy vzdělávání
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
2.2. Nezbytné podmínky pro přijetí
ŠVP Tesař je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
a podmínky přijímacího řízení. Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) – § 59, 60, 84 (2), dále § 63, 16,20, 70. Pořadí žáků bude stanoveno podle výsledků
z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9.ročníku povinné školní docházky. Při stejném výsledku rozhoduje menší počet horších známek (dostatečných, dobrých, …). Škola nabízí
možnost vzdělávání i žákům se specifickými vývojovými poruchami učení lehčího stupně
(dyslexie, dysgrafie apod.). V těchto případech je však nezbytné doložit lékařské potvrzení.
2.3. Zdravotní způsobilost
Uchazeč musí splňovat podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání; podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády o soustavě
oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Na přihlášce ke
vzdělávání je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání (§3 odst. 5 školského zákona) příp. doložit lékařské osvědčení o zdravotním stavu a způsobilosti uchazeče.
Pro vzdělávání v učebním oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:
 nemocemi pohybového ústrojí znemožňující práci ve vynucené poloze, dlouhé stání
a středně velkou zátěž
 chronickými a alergickými onemocněními dýchacích cest
 prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž
 záchvatovými a kolapsovými stavy, epilepsií subkompensovanou a dekompensovanou
( při práci ve výškách )
 poruchami prostorového vidění
7
K posouzení zdravotního stavu a způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání je příslušný
registrující praktický lékař.
2.4. Pojetí a cíle ŠVP
Pojetí ŠVP vychází z RVP pro obor vzdělávání 36-64-H/01 Tesař vydaného Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23. Cílem je vytvořit optimální předpoklady pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce a jejich připravenost pro další
vzdělávání.
Záměrem vzdělávání v oboru Tesař je připravit žáky na úspěšný, smysluplný a odpovědný
osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání směřuje
k tomu, aby si žáci vytvořili, případně posílili občanské, klíčové a odborné kompetence.
Klíčové kompetence absolventa chápeme jako soubor požadavků na vzdělávání, zahrnující
vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho
aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění. Jsou univerzálně použitelné v různých
situacích. Ve výuce je lze je rozvíjet prostřednictvím všeobecného i odborného vzdělávání,
v teoretickém i praktickém vyučování, i prostřednictvím různých dalších aktivit doplňujících
výuku, kterých se žáci sami aktivně účastní.
Odborné kompetence absolventa se vztahují k výkonu pracovních činností a vyjadřují profesní profil absolventa oboru vzdělání, jeho způsobilosti pro výkon povolání. Odvíjejí se od kvalifikačních požadavků na výkon konkrétního povolání a charakterizují způsobilost absolventa
k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon pracovních činností daného povolání nebo skupiny příbuzných povolání.
Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si
žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující občanské, klíčové a odborné kompetence.
Občanské kompetence
Občanské kompetence vyjadřují kvality občana demokratické společnosti. Jsou posilovány
především v oblasti společenskovědního vzdělávání, jejich utváření však významně napomáhá působení třídního učitele, výchovného poradce, poradce pro sociální a patologické jevy
a také demokratické klima školy otevřené rodičům žáků, odborné praxi i širší občanské komunitě v místě bydliště.
Klíčové kompetence
Vedle vědomostí a dovedností zahrnuje komplex klíčových, tedy obecně použitelných
a přesných kompetencí také postoje, návyky a způsoby jednání. Osvojují se při výuce různého
obsahu učiva po celou dobu vzdělávání a prolínají v různé míře do všech předmětů – odborných i všeobecných. Jejich rozvíjení je záležitostí celého pedagogického kolektivu.
8
Přispívají ke zvýšení schopnosti žáka přijímat nové a adaptovat se na změny v oboru,
na měnící se pracovní podmínky i změny v občanské společnosti, k dalšímu – celoživotnímu
vzdělávání a tím k dlouhodobému uplatnění na trhu práce.
Vzhledem ke specifičnosti oboru Tesař a uplatnění žáka v praxi či vzdělávání na střední škole
je třeba posilovat tyto kompetence:
Kompetence k učení
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené
výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že žáci
by měli:







mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný vzdělávací režim a podmínky
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. vzdělávací a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
využívat ke svému vzdělávání různé informační zdroje, včetně vlastních, zprostředkovaných zkušeností
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého vzdělávání, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
Kompetence k řešení problémů
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci byli schopni samostatně řešit běžné pracovní
i mimopracovní problémy, tzn. že by žáci měli:




porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit
a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace
volit různé prostředky a způsoby (pomůcky, vzdělávací literaturu, metody a techniky )
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých již
dříve
spolupracovat při řešení problémů s ostatními ( týmové řešení )
Komunikativní kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě
v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že žáci by měli:

vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených
i psaných a vhodně se prezentovat
9









formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně
a jazykově správně
účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb
a charakteru příslušné odborné kvalifikace ( např. porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě )
pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností
Personální a sociální kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci byli připraveni stanovovat si na základě poznání své
osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví,
spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že žáci
by měli:










posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání
a chování v různých situacích
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být
si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností
a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
10
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život
v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem
a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že žáci by měli:









jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném
zájmu
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí ( popř. jejich kulturní
specifika ), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat
k uplatňování hodnot demokracie
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní
a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život
a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost
v evropském a světovém kontextu
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen
pozitivní vztah
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci byli schopni optimálně využívat svých osobnostních
a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své
profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že žáci by měli:







mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání
uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím
se pracovním podmínkám
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě
a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru
a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak
vzdělávání
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
11

rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat
vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
Matematické kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti
v různých životních situacích, tzn. že žáci by měli:







správně používat a převádět běžné jednotky
používat pojmy kvantifikujícího charakteru
číst různé formy grafického znázornění ( tabulky, diagramy, grafy, schémata apod. )
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat
a využít pro dané řešení
aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině
i prostoru
aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích
Kompetence využívat prostředky informačních
a pracovat s informacemi
a
komunikačních
technologií
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci pracovali s osobním počítačem a jeho základním
a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní
zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. že žáci by měli:







pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
učit se používat nové aplikace
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních
a komunikačních technologií
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů
a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
12
Odborné kompetence
Odborné kompetence se odvíjejí od kvalifikačních požadavků na výkon povolání a vyjadřují
způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí
a dovedností, postojů a hodnot požadovaných u absolventa ŠVP TESAŘ. Tyto kompetence
jsou posilovány především v teoretické výuce odborných předmětů a v průběhu odborného
výcviku.
2.5. Metody a formy výuky
Vzdělávací formy pro obor Tesař zahrnují frontální, individuální, skupinové, týmové
a projektové vyučování. Mezi stěžejní metody školní výuky využívané v rámci teoretického
a praktického vyučování na naší škole patří metody slovní, názorné a praktické a dle samostatné struktury vyučovacího procesu metody motivační, expoziční, fixační a diagnostické.
Všichni naši vyučující mají ve svém rozvrhu každý týden zařazeny konzultační hodiny,
ve kterých pomáhají žákům řešit jejich vzdělávací problémy.
Ve výuce společenskovědních předmětů kladou naši vyučující důraz převážně na řízené rozhovory, diskuze a besedy s žáky. Ve výuce přírodovědného vzdělávání se vyučující soustředí
na metody činnostního vyučování, ve kterém naši žáci získávají poznatky na základě vlastního samostatného pozorování a zkoumání. V oblasti projektového vyučování se na naší škole
uplatňují zejména problémové metody, situační neboli případové, inscenační
a brainstormingové. Důležité je optimální zapojení a využití všech žáků včetně těch se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU).
Cílem těchto metod je zaujmout žáky, podnítit jejich aktivitu a angažovanost, vzájemnou spolupráci, usnadnit procesy učení, poskytnout prostor pro individuální tvořivost, rozvíjet u žáků
jejich samostatnost a vlastní zodpovědnost, komunikativní, personální a interpersonální kompetence, které jim usnadní rozhodování v pracovně lidských problémech. Projektová výuka
dále umožní našim žákům induktivními, deduktivními a analogickými postupy hledat fakta,
odhalovat vztahy mezi poznatky různých vyučovacích předmětů a získávat nové poznatky
v rámci průřezových témat.
2.6. Charakteristika obsahových složek
Jazykové vzdělávání
Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky k sdělnému kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání
je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku
k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací. Jazykové vzdělávání
se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Vzdělávání v cizím jazyce umožňuje žákům řešit běžné každodenní životní
13
situace v cizojazyčném prostředí. Dává jim také možnost komunikovat v cizím jazyce
i v odborné oblasti v rámci jejich zaměření. Vzdělávání se realizuje především v předmětech
český jazyk a literatura, německý jazyk, anglický jazyk.
Společenskovědní vzdělávání
Tato oblast je zaměřena na kladné ovlivňování hodnotové orientace žáků a usiluje o to, aby
byli žáci připraveni na aktivní občanský život i na řešení různých životních situací v osobním
životě. Obsahem je učivo vycházející z těchto disciplín: historie, politologie, sociologie, filozofie, právo, ekonomie a etika. Vzdělávání se realizuje především v předmětech občanská
nauka a ekonomika.
Přírodovědné vzdělávání
Přírodovědné vzdělávání vede k osvojení důležitých pojmů, veličin a zákonitostí z přírodních
věd. Tyto znalosti jsou nutné k pochopení dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě, a žáci
si na jejich základě formují žádoucí vztah k přírodě a životnímu prostředí.
Cílem přírodovědného vzdělávání je naučit žáky využívat poznatky přírodních věd
v profesním i každodenním životě tak, aby vnímali okolní svět, kladli si otázky, které
se ho aktuálně týkají, a hledali na ně na důkazech založené odpovědi, na jejichž základě
si vytvoří svůj vlastní názor.
Přírodovědné vzdělávání zahrnuje učivo z předmětů fyzika, materiály a základy ekologie
a chemie.
Matematické vzdělávání
Cílem matematického vzdělávání je podpora všeobecného i odborného vzdělávání, které žáci
využijí v různých životních situacích ( v osobním životě, v dalším vzdělávání, v zaměstnání,
ve volném čase ).
Vzdělávání povede ke zvýšenému zájmu o matematiku a její aplikace tak, aby žáci uměli používat získané vědomosti a dovednosti při řešení běžných situací a k tomuto řešení využívat
odbornou literaturu, počítač, internet.
Cíle vzdělávání jsou směřovány do předmětu matematika, získané poznatky a jejich aplikace
žáci využijí i v dalších předmětech (fyzika, odborné kreslení, technologie, průmyslové obrábění dřeva, odborný výcvik ).
Vzdělávání pro zdraví
Vzdělávání pro zdraví je zaměřeno na podporu fyzického a psychického zdraví žáků,
na vytváření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a na rozvoj fyzické zdatnosti a volních
vlastností žáků.
14
Cílem je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi pro vlastní tělesný rozvoj, učit je vyrovnávat
jednostrannou pracovní zátěž a nedostatek pohybu. Důraz se klade na to, aby žáci získali
kladný vztah k pohybovým a sportovním aktivitám a aby chápali jejich význam pro zdraví.
Tato oblast se realizuje v předmětu tělesná výchova formou sportovních aktivit organizovaných školou.
Vzdělávání pro zdraví zahrnuje také učivo týkající se péče o zdraví. Žáci se učí rozumět tomu,
jak na jejich zdraví působí výživa, životospráva, stres a další faktory prostředí. Důraz se klade
na výchovu proti závislostem, zejména na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, proti
médií vnucovanému ideálu tělesné krásy a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Tato
oblast se realizuje v předmětech základy ekologie a chemie, tělesné váchově.
Estetické vzdělávání
Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.
Cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám,
snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá
formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá
i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti
jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.
Estetické vzdělávání prolíná všemi vyučovacími předměty.
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat
s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni
používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením. Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a komunikačních
technologií, a tedy i cílů výuky je, aby žák zvládl efektivně pracovat s informacemi
a komunikovat pomocí Internetu.
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích se realizuje ve vyučovacím předmětu práce s počítačem a odborné kreslení.
Ekonomické vzdělávání
Cílem vzdělávací oblasti je poskytnout základní odborné informace z oblasti ekonomiky, které jim umožní efektivní jednání a hospodárné chování. Žáci jsou připravováni na možnost
samostatného podnikání v oboru.
Ekonomické vzdělávání se realizuje ve vyučovacím předmětu ekonomika a občanská nauka.
15
Technické zobrazování
Obsahový okruh vymezuje vědomosti a dovednosti nezbytné ke čtení a kreslení výkresů stavebních konstrukcí pozemních staveb a tesařských konstrukcí.
Dosažením požadovaných výsledků vzdělávání získají žáci prostorovou představivost
a schopnost chápat celkové tvary stavebních konstrukcí i jejich podrobností. Osvojí si znalosti
a dovednosti potřebné pro zobrazování pomocí pravoúhlého promítání, zhotovování náčrtů
a výkresů stavebních konstrukcí, kótování, popisování, značení hmot a úprav povrchů. Důraz
je kladen na získání dovednosti číst stavební výkresy, zhotovovat a číst výkresy a náčrty tesařských konstrukcí, zejména krovů, tesařsky vázaných konstrukcí objektů pozemních staveb
a schodišť.
Stavební materiály
Obsahový okruh poskytuje žákům základní odborné vědomosti o stavebních materiálech
a výrobcích používaných při výstavbě pozemních staveb. Hlavní důraz je kladen na materiály
využívané pro tesařské práce a materiály pro stavební konstrukce, na které tesařské konstrukce navazují.
Žáci získají základní znalosti o technických a technologických vlastnostech materiálů, označování dle ČSN, možnostech použití, způsobu skladování, přepravy a manipulace s materiály.
Seznámí se s zásadami hospodárného využívání stavebních materiálů a s možnostmi jejich
recyklace.
Výuka je zaměřena zejména na materiály pro tesařské konstrukce – stavební dřevo (druhy,
úpravu dřeva sušením, fyzikální a chemickou ochranu proti biotickým škůdcům
a povětrnosti), velkoplošné materiály a spojovací prostředky.
Provádění tesařských konstrukcí
Obsahový okruh vymezuje teoretické a praktické výsledky vzdělávání nezbytné pro zvládnutí
technologických a pracovních procesů tesařských prací.
Cílem vzdělávání je osvojení znalostí pracovních postupů tesařských prací. Žáci získají znalosti a dovednosti související s používáním nástrojů, nářadí, strojů a zařízení, přípravou staveniště a zaměřením jednoduchých konstrukcí, volbou materiálů a pracovních postupů provádění tesařských konstrukcí. Prakticky provádějí ruční opracování a strojní obrábění dřeva, spojování dřeva tesařskými spoji a mechanickými spojovacími prostředky, zhotovují a montují
základních tesařské konstrukce pozemních staveb – stěny, stropy, podlahy, schodiště, vázané
a úsporné konstrukce krovů střech a bednění stavebních konstrukcí.
Důležitou součástí obsahového okruhu jsou znalosti a dovednosti související s hygienou práce, bezpečností a ochranou zdraví při práci, nakládáním s odpady vznikajícími při tesařských
pracích a recyklací stavebních materiálů.
16
Okruh je stěžejní pro vzdělávání v oboru. Výsledky vzdělávání představují komplexní činnosti, při kterých jsou využívány znalosti a dovednosti osvojené v přípravných okruzích technické zobrazování a stavební materiály.
2.7. Začlenění průřezových témat
Průřezové téma představuje významnou oblast vzdělávání, která prostupuje celým vzdělávacím programem a ve které se odráží i celkové klima školy. Zařazení průřezových témat je
podrobněji rozpracováno v konkrétních rozpisech učiva jednotlivých předmětů.
V ŠVP Tesař jsou zařazena čtyři průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti
Výchova k demokratickému občanství prostupuje celým ŠVP i děním ve škole, protože jejím
základním cílem je pozitivně působit na postoje a hodnotovou orientaci mládeže.
Předpokladem úspěšnosti je jednotné působení všech pracovníků školy na žáky, protože každý pracovník školy se svým osobním postojem či reakcí na konkrétní problémy a situace podílí na výsledku procesu a spoluvytváří celkové klima školy.
Za priority při naplňování průřezového tématu Občan v demokratické společnosti považujeme:
 informovanost a kritické myšlení
 aktivní toleranci
 slušnost, zdvořilost
 sledovat nejen osobní, ale i veřejné zájmy – účast na životě společnosti
 ochranu hodnot
Jsou zařazeny do vhodných tematických celků všech předmětů ve všech ročnících včetně odborného výcviku, jsou součástí jednání v rámci třídnických hodin, dále součástí akcí organizovaných metodikem prevence sociálně-patologických jevů, výchovným poradcem i akcí
mimo školu.
Stanovená témata vzdělávání pro výchovu k občanství jsou:
 osobnostní a sociální výchova,
 komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů
 společnost, její struktura, kultura, náboženství
 stát, politika, politický systém, současný svět
 morální výchova, praktická etika
 právní výchova
 masová média
Témata realizují především v předmětech občanská nauka, ekonomika, český jazyk
a literatura a cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, práce s počítačem, , ale opomíjet je
nebudou ani všechny ostatní předměty.
17
Nový prvek vzdělávání – mediální výchova (výchova k orientaci v masových médiích
a kritickému přístupu) je realizován jako součást vyučování českého jazyka a literatury, občanské nauky a německého jazyka).
Pro realizaci úkolů vyplývajících z tématu využíváme všech vhodných, především aktivizujících metod a forem, např. diskuse, řízený rozhovor na aktuální témata a řešení modelových
situací, mluvní cvičení a písemné slohové práce (etické a morální okruhy, prosperita, hodnotová orientace), plánované exkurze ( např. Knihovna Znojmo, dřevařské provozy), besedy
a setkání ( se zástupci státní správy a samosprávy a podniků), účast žáků na soutěžích ( olympiády), účast na kulturních a sportovních akcích ( soutěže, závody).
K posílení hodnotového žebříčku přispívá nabídka představení v divadle i nabídka filmových
cyklů pro žáky. Vyhodnocení výsledků odborného výcviku zohlední např. samostatnost, iniciativnost, schopnost řešit problémy.
Při dnech otevřených dveří a na prezentaci středních škol prezentují žáci školu, jsou aktivní,
učí se jednat s dospělými.Tyto akce přispívají i k rozvoji klíčových kompetencí.
Člověk a životní prostředí
Průřezové téma Člověk a životní prostředí přispívá k tomu, aby naši žáci uměli poznávat svět
a lépe mu rozuměli ( rozuměli přírodním zákonům, přírodním jevům a procesům, uvědomovali si odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí, orientovali se v globálních problémech lidstva, chápali zásady trvale udržitelného rozvoje a aktivně přispívali k jejich uplatňování, kladli si otázky týkající se existence a života člověka a organismů žijících na naší
planetě, diskutovali o nich a zaujímali k nim vlastní postoj, hodnotili sociální chování, své
i druhých lidí, osvojovali si technologické metody a pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí ), zapojovali se do ochrany a zlepšování životního prostředí, uměli pracovat
s informacemi, jednali hospodárně a dbali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
Téma Člověk a životní prostředí integruje poznatky a dovednosti začleněné v různých předmětech. Jedná se především o předměty základy ekologie a chemie, občanská nauka, fyzika,
český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, práce s počítačem, odborné kreslení, tělesná
výchova, materiály, technologie a odborný výcvik.
Enviromentální výchova je rovněž aplikovaná dalšími aktivitami, jako je separace odpadů,
ekologicky zaměřené exkurze.
Člověk a svět práce
Základním cílem průřezového tématu Člověk a svět práce je příprava takového žáka, který má
nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže úspěšně prosadit na trhu práce
i v životě.
Žáky vedeme k zodpovědnosti za vlastní život, motivujeme je k aktivnímu pracovnímu životu
s důrazem na význam vzdělání. Orientujeme je ve světě práce jako celku a seznamujeme
je s alternativami možnosti uplatnění po absolvování vzdělávacího oboru. Přínosem jsou
18
i besedy se zástupci ÚP Znojmo, kariérové poradenství výchovného poradce, pomohou při
vstupu na trh práce a při uplatnění pracovních práv. Žáci navštěvují v rámci exkurzí pracoviště dřevařských závodů, banky a další.
Žáky učíme vyhledávat informace o vzdělávání, nabídce a profesních příležitostech, písemně
i verbálně formulovat svá očekávání a své priority.
Učivo průřezového tématu Člověk a svět práce je začleněno v těchto předmětech: ekonomika,
občanská nauka, český jazyk a literatura, cizí jazyk, materiály, stavební konstrukce, odborný
výcvik, práce s počítačem. Nedílnou součástí je i spolupráce žáků, učitelů a výchovného poradce.
Informační a komunikační technologie
Průřezové téma informační a komunikační technologie (dále jen „ IKT “) ve vzdělávacím
procesu postupuje všemi vzdělávacími předměty, které využívají prostředků IKT pro svoji
činnost. Využívání nových technologií podmiňuje budoucí úspěšnou integraci žáků do společnosti a jejich uplatnění na trhu práce.
Základním cílem vzdělávání je praktické a efektivní využívání prostředků IKT v běžném životě a ve vzdělávaní.
Prioritami ve vzdělávacím procesu IKT jsou:
 schopnost pracovat s počítačem
 schopnost používat běžné aplikace ( kancelářské balíčky )
 schopnost učit se používat nové aplikace
 komunikace e-mail poštou
 schopnost získávat informace na internetu
 schopnost pracovat s informacemi
 schopnost prezentování a publikování svých názorů a výsledků na internetu
Výše uvedené kompetence žáci získávají výukou předmětu práce s počítačem. Jednotlivé
složky IKT rozvíjejí znalosti v oblasti hardwarového a softwarového vybavení moderních
počítačů. Po absolvování tohoto předmětu jsou žáci schopni využívat textové editory pro písemný styk s okolním světem, vytvářet tabulky a grafy v tabulkových procesorech, vytvářet
obrázky, pracovat s fotografiemi a videem, tvořit prezentace. Žáci zvládají internetovou komunikaci, umějí se orientovat na webových stránkách, využívají komunikační programy
a ovládají práci s poštou. Všechny výše uvedené kompetence umožňují integrální začlenění
do společnosti, poskytují nezbytná východiska pro práci v ostatních předmětech – zpracování
dat, vyhodnocení výsledků, vyhledávání informací na internetu, zjišťování alternativních forem řešení určitých problémů. Výuka IKT orientuje žáky na samostatnou práci, rozvíjí jejich
logické myšlení, orientuje je na práci s novými technologiemi a vytváří u nich pozitivní vztah
k učení. Ve výuce IKT využijeme také aktivujících metod výuky ( problémová metoda, vypracování projektů, využití didaktických her ).
19
Schopnost využívat IKT představuje důležitou součást dnes již základních kompetencí všech
pracovníků bez ohledu na obor činnosti, kterou daný jedinec vykonává. Z tohoto důvodu
je výuka IKT interdisciplinární záležitostí postupující všeobecně vzdělávacími i odbornými
předměty. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech výuka IKT vhodně doplňuje klasickou
formu výuky o nadstavbovou část ( vyhledávání informací o spisovatelích, o událostech
ve světě, zpracování poznatků, využívání multimediálních výukových programů pro výuku
cizích jazyků ). V předmětech občanská nauka, základy ekologie a chemie, tělesná výchova,
ekonomika, stavební konstrukce, odborné kreslení a odborný výcvik, práce s počítačem poskytuje IKT nejen nezbytné znalosti a dovednosti pro zpracování ročníkových prací, ale také
umožňuje získávat informace a tvořivě pracovat s informacemi z nejrozmanitějších oblastí
vědy a techniky.
2.8. Organizace výuky
Výuka je rozdělena na teoretickou výuku a odborný výcvik tak, že jeden týden mají žáci teorii
a další týden odborný výcvik.
Odborný výcvik je realizován ve školních dílnách nebo přímo na stavbách.
Teoretická výuka
Teoretická výuka žáků probíhá jednak v kmenových učebnách ( běžné frontální vyučování ),
jednak v učebnách odborných ( jazykové učebny, učebna fyziky, učebny IKT, tělocvična ).
V oblasti estetické výchovy jsou každoročně pořádány kulturní akce pro žáky. V průběhu
vzdělávání se žáci účastní odborných tematických exkurzí v dřevařských firmách a také návštěvují výstavy a veletrhy s tematikou odpovídající vzdělávanému oboru, hlavním cílem je
poznat nové technologie a výrobní procesy v oboru. Do školy jsou také zváni zástupci různých firem k prezentaci svých výrobků, materiálů, výrobních technologií apod.
Výuka je v průběhu studia doplněna systémem odborných tematických exkurzí v dřevařských
firmách, žáci také navštěvují výstavy a veletrhy s tematikou odpovídající vzdělávanému oboru, hlavním cílem je poznat nové technologie a výrobní procesy v oboru. Do školy jsou také
zváni zástupci různých firem k prezentaci svých výrobků, materiálů, výrobních technologií
apod.
V oblasti estetické výchovy je to systém poznávacích exkurzí do kulturně významných míst
České republiky. Žáci jsou seznamováni i se zajímavostmi města Znojma, zejména
s knihovnou a architektonickými památkami. V oblasti výuky cizích jazyků jsou organizovány pravidelné výukové a poznávací zájezdy do Vídně. V oblasti přírodovědného vzdělávání je
výuka obohacena exkurzemi do místních dřevařských firem, které žákům zprostředkovávají
poznání různých technologií. V oblasti ekonomického vzdělávání se jedná o exkurze do peněžních ústavů, které žákům umožní lépe poznat systém řízení a financování.
Nedílnou součástí vzdělávání žáků je i příprava na aktivní uplatnění na trhu práce. Její zapojení a způsob realizace jsou dány metodickým pokynem MŠMT k zařazení učiva Úvod do
20
světa práce, který vydalo MŠMT na základě usnesení vlády ČR č. 325 ze dne 3. dubna 2000 k
„Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol.“ Vybrané prvky jsou zapracovány do
učebních dokumentů.
Odborný výcvik
Odborný výcvik je realizován ve školních dílnách a na pracovištích partnerských firem. U
výuky odborného výcviku se tak střídají různá pracovní prostředí (stavby), a to vždy v určených skupinách. V odborném výcviku je učivo pro každého žáka stanoveno individuálně.
V dané chvíli pracuje učitel vždy jen s jedním žákem.
Pro zvýšení motivace k učení se žáci pravidelně zúčastňují různých soutěží. Každoročně se
žáci zapojují např. do soutěží SUSO (soutěž učňů stavebních oborů).
2.8.1. Výsledky vzdělávání
Výsledky vzdělávání vyjadřují konkrétní vzdělávací požadavky na změnu osobnosti žáka
ve všech rovinách (tj. kognitivní, psychomotorické). Tvoří je soubor vědomostí, dovedností
(intelektových, psychomotorických), návyků, postojů atp., které by si měl žák v průběhu
vzdělávání osvojit a být schopen prokázat.
Výsledky vzdělávání vyjadřují žádoucí postoje a návyky žáků (afektivní cílové dovednosti),
kterými je škola sice povinna žáka vybavit, ale nemůže zaručit jejich uplatňování v praxi.
Jsou vyjádřeny zpravidla v charakteristice jednotlivých oblastí a obsahových okruhů jako
vzdělávací cíle, k nimž musí výuka směřovat.
Výsledky vzdělávání jsou stanoveny jednotně pro všechny žáky, je však zřejmé, že kvalita
(úroveň) jejich osvojení bude záviset také na učebních předpokladech, schopnostech
a motivaci každého žáka. Žák by však měl dosáhnout maximálních výsledků s ohledem na své
schopnosti.
2.8.2
Metodické přístupy, hodnocení žáků
Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu, je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné a vychází
z klasifikačního řádu školy.
Písemné zkoušení je prováděno formou krátkých písemných prací, kterými se ověřují znalosti
z posledních probíraných témat, nebo formou delších písemných prací vztahujících se
k probraným tematickým celkům, nebo jejich logicky odděleným částem.
Ústní zkoušení je realizováno formou individuálního rozhovoru se žákem, nebo formou frontálního zkoušení žáku v lavicích.
Úroveň žáky získaných znalostí a vědomostí je hodnocena dle klasifikačního řádu školy stupni 1 až 5.
Stupeň 1 (výborný)
21
Žák ovládá učebním osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti
uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě osvojuje poznatky a dovednosti pro řešení
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky
správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je
správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou
kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti
v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické
činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené
poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení
jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní i písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledku činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez
větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.
Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami.Uplatňuje
poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětu učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný,
grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledku jeho
činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických
a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad
a hodnocení jevu je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je
zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev mívá zpravidla vážné nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev je
málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu se projevují velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretic-
22
kých a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevu a
zákonitosti nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost
v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledku jeho činnosti a
grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani
s pomocí učitele. Nedovede se samostatně učit .
Důležitým kritériem pro hodnocení a klasifikaci žáků je dále i adekvátní zohlednění jejich
aktivity při výuce a při předávání nových informací, jejich spontánního zapojování do dialogické metody výuky, schopnost a kvalita diskuse o problému, schopnost navrhovat různé varianty řešení daného problému (především při uplatňování výukové metody problémového
výkladu).
Dalším důležitým kriteriem je dostatečná frekvence a různorodost ústního i písemného zkoušení i s ohledem na rozvoj klíčových kompetencí (komunikativní kompetence).
2.8.2.1 Způsoby a kritéria hodnocení žáků:
Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu, je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné a vychází z klasifikačního rádu školy.
Písemné zkoušení je prováděno formou krátkých písemných prací, kterými se ověřují
znalosti z posledních probíraných témat, nebo formou delších písemných prací vztahujících se
k probraným tematickým celkům, nebo jejich logicky odděleným částem.
Ústní zkoušení je realizováno formou individuálního rozhovoru se žákem, nebo formou
frontálního zkoušení žáku v lavicích.
Důležitým kritériem pro hodnocení a klasifikaci žáku je dále i adekvátní zohlednění jejich
aktivity při výuce a při předávání nových informací, jejich spontánního zapojování do dialogické metody výuky, schopnost a kvalita diskuse o problému, schopnost navrhovat různé varianty řešení daného problému (především při uplatňování výukové metody problémového
výkladu).
Dalším důležitým kriteriem je dostatečná frekvence a různorodost ústního i písemného zkoušení i s ohledem na rozvoj klíčových kompetencí (komunikativní kompetence).
2.8.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
nadaných
2.8.3.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Pod pojmem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme ve smyslu školského
zákona žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním tj.:
23



žáci se specifikovanými vývojovými poruchami učení (dyslexie,dysgrafie, dysortografie apod.), kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Pedagogové musí být seznámeni s individuálními potřebami konkrétního žáka a na základě toho volí vhodné metody a formy výuky a hodnocení žáka.
žáci se sociálním znevýhodněním, což jsou žáci z rodin s nízkým sociálně kulturním
postavením mají specifické vzdělávací potřeby, což se promíte do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky i způsobu hodnocení žáků. Významnou roli hraje
i ekonomická situace rodiny. To klade nároky na motivaci a výchovu žáků,
na vytváření pozitivního klimatu ve škole a snižování předčasných odchodů žáků
ze vzdělávání.
žáci ohroženi sociálně patologickými jevy a žáci s uloženou ochrannou výchovou mají
specifické vzdělávací potřeby a proto je nutné volit vhodné výchovné prostředky
a úzce spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními.
Záměrem školy je zpřístupnit vzdělávání co nejširšímu spektru žáků a při tomto se bere
v úvahu zejména:






charakter oboru vzdělávání a požadavky na zdravotní způsobilost uchazeče o tento
obor vzhledem ke stupni zdravotního postižení nebo znevýhodnění
přínos vzdělávání v daném oboru pro sociální uplatnění absolventa na trhu práce
osobní uspokojení absolventa
možnosti pracovního uplatnění absolventa v regionu
potřeba úzké spolupráce se sociálními partnery
materiální a organizační podmínky školy např. možnosti bezbariérového přístupu, speciální učebnice, speciální didaktické a kompenzační pomůcky, speciální pedagogická
péče apod.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do třídních kolektivů. To přispívá k jejich socializaci a připravenosti na běžný občanský život. Je však třeba vzít v úvahu
charakter oboru vzdělání a zdravotní způsobilost uchazeče o vzdělávání vzhledem ke stupni
zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, přínos vzdělávání tohoto oboru pro
sociální uplatnění absolventa i jeho uspokojení. Velmi důležitá je i práce s ostatními žáky a
jejich seznámení s problematikou týkající se spolužáků s určitým postižením či znevýhodněním.
Podmínky vzdělávání těchto žáků či příslušníků národnostních menšin nebo cizinců jsou dány
právní úpravou.
2.8.3.2 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodnění
Do této skupiny řadíme žáky s tělesným, mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením,
žáky s autismem, vývojovými poruchami učení nebo chování a žáky s kombinovanými vadami.
Zdravotním znevýhodněním je dlouhodobá nemoc, zdravotní oslabení nebo lehčí zdravotní
poruchy vedoucí k poruchám učení a chování.
24
Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno formou individuální integrace nebo skupinové integrace, vždy s ohledem na druh a stupeň zdravotního postižení nebo
znevýhodnění.
Praktická část vyučování je uzpůsobena podle individuálních potřeb a možností žáka za použití vhodných kompenzačních pomůcek. Podmínky pro uskutečňování teoretického i praktického vyučování ( odborný výcvik) včetně počtu žáků ve třídě jsou stanoveny právním předpisem.
Nezbytnou součástí je při určitých typech zdravotního postižení úprava prostředí. Provedené
úpravy musí vést k maximální samostatnosti žáků při dodržení požadavků na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci.
Zvyšuje se počet žáků se specifickými vývojovými poruchami učení( dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) a je proto nutné věnovat této problematice zvýšenou pozornost. Pedagogové
musí být seznámeni s individuálními potřebami konkrétního žáka, vědět o možných úskalích
ve výuce a na základě toho volit vhodné metody a formy výuky a způsob hodnocení žáka.
Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola spolupracuje s pedagogickopsychologickou poradnou, a to zejména v oblasti specifických poruch učení. Ke vzdělávání se
často hlásí žáci, u kterých byla zjištěna specifická porucha učení již na základní škole a kde
byla započata reedukace. Pedagogicko-psychologická poradna vypracuje na požádání každému klientovi, který končí základní školu, zprávu pro školu střední. Pedagogové jsou prostřednictvím výchovného poradce informováni o všech žácích, u kterých je specifická porucha
učení prokázána.
2.8.3.3. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Sociálním znevýhodněním se podle školského zákona rozumí rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova
nebo uložená ochranná výchova, dále pak postavení azylanta a účastníka řízení o poskytnutí
azylu.
Vzdělávací potřeby žáků s nižší sociální úrovní se promítají do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky i způsobu hodnocení žáků. Významnou roli hraje nejen ekonomická situace rodiny, ale i regionu. To klade nároky na motivaci a výchovu žáků, na vytváření
pozitivního klimatu ve škole a na snižování předčasných odchodů žáků z procesu vzdělávání.
U žáků ohrožených sociálně patologickými jevy a u žáků s uloženou ochrannou výchovou se
volí vhodné výchovné prostředky a metody za úzké spolupráce se školskými poradenskými
zařízeními.
Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a to zejména v oblasti specifických poruch učení. Poradna vypracovává na požádání klienta zprávu pro školu, zvláště pak
v těch případech, kdy specifická porucha učení byla diagnostikována na základní škole a kde
již započala případná reedukační péče a podpora.
25
Třídní učitelé a jednotliví pedagogové jsou prostřednictvím výchovného poradce infomováni
o všech žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. Stejně tak jako všichni pedagogičtí
pracovníci i ostatní žáci jsou seznamováni se sociálně kulturními zvláštnostmi žáků, aby byli
schopni lépe pochopit jejich projevy a problémy a volit k nim vhodný společenský přístup.
Při práci se žáky se sociálním znevýhodněním spolupracuje škola především se střediskem
výchovné péče.
2.8.3.4. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků
Velká pozornost je věnována podpoře žáků mimořádně nadaných. Tyto žáky je nutné podchytit a individuálně s nimi pracovat. Podpora mimořádně nadaných žáků je žádoucí nejen vzhledem k žákům, ale má zásadní význam pro společnost.
Důležité je žáky, kteří svými vědomostmi, dovednostmi nebo zájmem o obor převyšují ostatní, podchytit, soustavně s nimi individuálně pracovat vhodně volenými náročnějšími metodami, postupy a formami výuky.
Jako výhodná se jeví spolupráce se základní školou, odkud žák přichází a také znalost rodinného prostředí a s tím související dosavadní způsob práce, na který lze navázat a dále jej zdokonalovat a rozvíjet. Důležitá je také podpora žáků vysoce motivovaných, cílevědomých a
kreativních.
Nedílnou součástí je podpora osobnosti žáků v komunikativní oblasti, v sebepojetí a sebehodnocení.
Výuka žáků se řídí platnou legislativou – školskou i sociální.
2.8.3.5. Vzdělávání a začleňování cizinců
Pedagogové věnují zvýšenou pozornost vytváření příznivého klimatu školy i jednotlivých tříd.
Podporují vzájemné respektování, partnerské vztahy, sebeúctu, komunikaci mezi spolužáky a
rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti.
Pedagogové seznamují žáky se základními údaji o menšinách, které u nás žijí, s jejich kulturou a rozvíjejí u nich vědomí sounáležitosti
2.9. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární
ochranu
Neoddělitelnou součástí teoretického vyučování i odborného výcviku je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany.
Vždy na začátku školního jsou všichni žáci před zahájením odborného výcviku proškoleni
o bezpečnosti práce a požární ochraně.
Ve výchovně-vzdělávacím procesu výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vychází
z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem.
26
Výklad je směřován od všeobecného ke konkrétnímu a postihuje jak otázky a předpisy bezpečnosti z hlediska jednotlivce, tak pracovníka řídícího činnost kolektivu.
V prostorách určených pro vyučování žáků jsou vytvořeny podmínky k zajištění bezpečnosti
a hygieny práce a požární ochrany podle platných předpisů.
27
3. Učební plán
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82
Název ŠVP:
TESAŘ
Kód a název oboru:
36-64-H/01 TESAŘ
Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučným listem
Délka a forma vzdělávání:
3 roky denní formy vzdělávání
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
1.ročník
počet týdenních vyučovacích hodin
2.ročník
3.ročník
Celkem
Základní vyučovací předmět
Český jazyk a literatura
Anglický nebo Německý
jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Základy ekologie a chemie
Matematika
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika
2
1
2
5
2
2
2
6
1
2
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
2
3
3
1
4
3
2
2
Odborné kreslení
Materiály
Stavební konstrukce
Technologie
1
2
0
2,5
1,5
1,5
1,5
2
(0,5)
(0,5)
(1,5)
(2,0)
2,5
1,5
0
2,5
(0,5)
(1,0)
Odborný výcvik
15
17,5
(3,0)
33
(7,5)
Odborné předměty
(0,5)
(2,5)
(2,5)
5
5
1,5
7
(1,0)
(2,0)
(1,5)
(7,0)
17,5
(3,0)
50
(6,0)
33
(7,0)
Volitelné předměty
Týdenní počet hodin
31,5
(3,0)
28
97,5 (17,5)
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících je 29.
2. Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je 96, maximální 105.
3. Minimální rozsah praktických činností formou odborného výcviku musí činit dle RVP
35 týdenních hodin za celou dobu vzdělávání. Obsah praktických činností se odvíjí od
vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP, zejména od okruhu provádění tesařských konstrukcí.
4. Čísla v závorkách vyjadřují disponibilní hodiny. Disponibilní hodiny jsou určeny pro
vytváření profilace ŠVP, realizaci průřezových témat, posílení hodinové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, pro podporu zájmové orientace
žáků, pro zavádění výuky dalšího cizího jazyka.
5. Pro úspěšnou realizaci vzdělávání jsou vytvářeny podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností formou cvičení (v laboratořích, dílnách, odborných učebnách, fiktivních firmách apod.) a odborného výcviku. Na cvičení a odborný výcvik lze žáky dělit na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a na hygienické požadavky podle platných právních předpisů. Počet
žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením.
6. V každém ročníku musí být dle RVP zařazena tělesná výchova či další sportovní a relaxační aktivity podporující zdravý vývoj žáků. Vyučování bude organizováno tak, že
se bude střídat týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, protože není
možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnu odborného výcviku, nesmí klesnout
počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny. Také v
průběhu odborného výcviku je žádoucí zařazovat vhodné pohybové aktivity kompenzující jednostranné fyzické zatížení žáků.
7. Škola vytváří podmínky pro zkvalitňování jazykových znalostí žáků a pro výuku dalších cizích jazyků podle zájmu a schopností žáků.
8. Z nabízených cizích jazyků ( AJA nebo NJA ) si žák vybírá jazyk, ve kterém se vzdělával již na základní škole.
29
Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku
Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Sportovní výcvikový kurz
Odborná praxe
Závěrečná zkouška
1.ročník
32
2.ročník
32
3.ročník
32
2
Časová rezerva (opakování učiva,
výchovně vzdělávací akce, exkurze,
projektový týden apod.)
8
8
6
Celkem týdnů
40
40
40
30
4. Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82
Název ŠVP:
TESAŘ
Kód a název oboru:
36-64-H/01 TESAŘ
Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučným listem
Délka a forma vzdělávání:
3 roky denní formy vzdělávání
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy
Minimální počet vyučovacích hodin za studium
JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
- český jazyk
- cizí jazyk
SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
MATEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ
VZDĚLÁVÁNÍ V ICT
EKONOMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ
STAVEBNÍ MATERIÁLY
PROVÁDĚNÍ TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
DISPONIBILNÍ HODINY
Celkem
31
týdenních
celkových
3
6
3
4
4
2
3
3
2
3
3
44
16
96
96
192
96
128
128
64
96
96
64
96
96
1408
512
3072
32
512
3072
2
3
3
44
16
96
TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ
STAVEBNÍ MATERIÁLY
PROVÁDĚNÍ TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
DISPONIBILNÍ HODINY
Celkem
Kurzy
týdny
Kurzy
15,0
Odborný výcvik
31,5
2,5
Technologie
Odborná praxe
0
Stavební konstrukce
týdny
2
1
Materiály
Odborné kreslení
0
0
Odborné kreslení
Ekonomika
1
Práce s počítačem
1
1
Český jazyk a literatura
Tělesná výchova
2
0
Základy ekologie a chemie
Matematika
2
Fyzika
1
2
Anglický nebo Německý jazyk
Občanská nauka
1
1. r
33,0
17,5
2
1,5
1,5
1,5
0
0
1
1
0
1
1
1
1
2
1
2. r
33,0
17,5
2,5
0
1,5
1,5
2
1
0
1
1
1
0
0
1
2
1
3. r
týdny
týdny
97,5
50
7
1,5
5
4
2
1
2
3
2
4
1
3
3
6
3
(17,5)
(6,0)
(7,0)
(1,5)
(2,0)
(1,0)
DH
týdenních celkem
3120
1600
224
48
160
128
64
32
64
96
64
128
32
96
96
192
96
celkových
Počet vyučovacích hodin za studium
ŠVP
týdenních v ročníku
Český jazyk a literatura
Odborná praxe
1408
96
96
64
96
EKONOMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
96
64
3
2
ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
128
VZDĚLÁVÁNÍ V ICT
4
MATEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
128
3
4
PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
96
192
96
celkových
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ
3
6
- cizí jazyk
SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
3
týdenních
- český jazyk
JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy
Vyučovací předmět
Tesař
Název ŠVP:
Minimální počet vyučovacích
hodin za studium
36 - 64 - H/01 Tesař
Kód a název RVP:
RVP
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Uhelná 6
Škola:
5. Převodní tabulky souladu RVP a ŠVP
6.
Učební osnovy :
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Název školního vzdělávacího programu:
TESAŘ
Forma vzdělávání:
denní
Celkový počet vyučovacích hodin za vzdělávání:
160
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu
Hlavním obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvoj komunikačních kompetencí žáků,
tedy užívání českého jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení, k přijímání, kritickému
hodnocení (ochrana proti snadné manipulaci a intoleranci), sdělování, výměně informací
na základě jazykových a slohových znalostí. Dalším obecným cílem jazykového vzdělávání
je rozvoj sociálních a odborných kompetencí žáků. Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich
praktického, profesního a duchovního života.
Charakteristika učiva
Předmět český jazyk se skládá ze tří oblastí, které se vzájemně prolínají, doplňují a podporují.
Jazykové vzdělávání (jazyk a komunikační výchova) rozvíjí komunikační kompetenci žáků
a učí je používat jazyka jako prostředku myšlení a dorozumívání. Směřuje k dovednosti
a schopnosti žáků mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně vyjadřovat, pracovat s textem
a s informacemi.
Jazykové vědomosti a dovednosti: žák chápe jazyk jako systém, chápe funkci spisovného jazyka. Zná základní jazykové pojmy a kategorie. Při řešení jazykově – komunikačních úkolů
aplikuje faktografické znalosti a umí své řešení zdůvodnit. Na ukázkách umí rozlišit spisovný
jazyk a nespisovné útvary, zvláště obecnou češtinu, dialekty, dále sociálně a stylově nepříznakové a příznakové jevy. Ovládá jazykový a stylistický rozbor textu.
Komunikační a slohová výchova: je seznámen s technikou mluveného slova a s emocionální
a emotivní stránkou mluveného slova. Dále je seznámen s hlavními slohovými postupy veřejného projevu a jejich specifiky, se základními postupy v běžné komunikaci. Chápe pojem
jazyková a řečová kultura. Umí navázat kontakt a hovořit s osobami různého věku
a postavení. Dovede prezentovat sám sebe a vhodně argumentovat a obhájit své stanovisko.
33
Práce s textem a získávání informací: zná základní útvary informačního charakteru, zdroje
všeobecných informací, zásady kulturního čtení. Má přehled o denním tisku, o knihovnách
a jejich službách. Dovede zjisti potřebné informace z dostupných zdrojů. Orientuje se v knize,
v novinách a časopisech. Dovede u odborného textu pořídit výpisky, výtah. Je schopen zaznamenat bibliografické údaje.
Pojetí výuky
Výuka předmětu navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy, rozvíjí
je vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření žáků. Cílem je tyto vědomosti prohloubit, rozšířit, posunout na vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň a využívat je jako nástroj žákovy výchovy a sebevýchovy. Budou použity různé aktivizující metody, samostatná
práce žáků a prezentace jejích výsledků.
Výukové strategie
Ve vyučování jsou uplatňovány následující typy výuky:
 Hromadná výuka
 Skupinová výuka
 Techniky samostatného učení a práce
 Problémové učení
 Týmová práce
Hodnocení výsledků žáků
V předmětu český jazyk je důležité vzhledem k použitým metodám a formám výuky uplatňovat odděleně hodnocení a klasifikaci. V problematice hodnocení je prioritou, aby si každý
vyučující uvědomil předpoklad výrazného podmínění kompetencí osobnostními vlastnostmi,
charakterovými rysy, sociálním zázemím a rozdílnou zralostí žáka. Kritéria pro hodnocení
jsou žákům veřejně přístupná, učí se je používat (např. hodnotí kladné a záporné stránky projevy spolužáka v průběhu mluvního cvičení).
V každém ročníku jsou stanoveny dvě písemné slohové práce podle výběru vyučujícího (obě
školní nebo jedna domácí a druhá školní), dále písemné kontrolní činnosti – korektury textu
nebo diktáty, jazykové rozbory, průběžně ústní zkoušení.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Předmět český jazyk zásadně přispívá k rozvoji klíčových kompetencí takto:
 Klíčové kompetence
 Komunikativní kompetence
 Komunikativní kompetence jsou u žáků rozvíjeny zcela zásadním způsobem. Jsou těžištěm předmětu.
34
Žák získává poučení:
 o jazykových vědomostech
 o komunikační a slohové výchově
 o práci s textem
 o získávání informací (knihovny, internet – otevřené zdroje)
 o významu systematického procvičování
 o praktické aplikaci vědomostí a dovedností
 o zpětné kritické analýze
Kompetence personální
Žák:



na základě práce v týmu dokáže spolupracovat
používá sady kriterií pro hodnocení práce
přijímá hodnocení
Sociální kompetence
Žák:




je schopen práce ve skupině
aktivně se podílí na řešení zadaného úkolu (práce s texty)
navrhuje postupy řešení
vybírá optimální řešení
Kompetence řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů
Žák:





dovede pochopit a analyzovat zadání úkolu
stanovit pracovní postup
zvolit vhodnou metodu
dokáže vypracovat strukturovaný text
zvolit vhodný slohový postup a útvar (v podobě domácích úkolů, seminárních
a maturitních písemných prací, zpráv z exkurzí, protokolů odborných předmětů)
Kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií
Žák:


rozvíjí dovednosti získat potřebné informace v široké škále otevřených zdrojů
kriticky zhodnotí a využívá dosažené výsledky v praktické odborné činnosti
35
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák se dokáže orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit; dokáží odolávat jednoduché myšlenkové manipulaci díky mediální výchově; jednat s lidmi, diskutovat
o citlivých nebo kontroverzních otázkách, efektivně pracovat s informacemi, tj. umět získávat
a kriticky vyhodnocovat informace.
Člověk a životní prostředí
Žák získává dovednosti vyjadřovat a zdůvodňovat své názory, zprostředkovávat informace,
obhajovat řešení problematiky životního prostředí a působit pozitivním směrem na jednání
a postoje druhých lidí.
Člověk a svět práce
Žák je veden k vyhledávání a posuzování informací o profesních příležitostech, k vyhledávání
a posuzování informací o vzdělávací nabídce. Dokáže se písemně i verbálně prezentovat při
jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority.
Informační a komunikační technologie
Žák pracuje s informacemi a s moderní informační a komunikační technologií, získané poznatky aktivně zpracovává a používá (referáty, mluvní cvičení).
Pojetí vyučovacího předmětu – estetické vzdělávání
Cíl předmětu
Utvářet kladný vztah žáků k materiálním a duchovním hodnotám. Žáci jsou vedeni k esteticky
tvořivým aktivitám a podílejí se na jejich ochraně. Estetické vzdělávání ovlivňuje utváření
hodnotové orientace a postojů žáků, a to nejen v oblasti umělecké a kulturní, ale i v oblasti
společenské a mezilidské.
Charakteristika učiva
Předmět se skládá ze tří oblastí, které se vzájemně doplňují a podporují. Literatura a ostatní
druhy umění přispívají k aktivnímu poznávání různých druhů umění našeho i světového současného i minulého, v tradiční i mediální podobě. Práce s literárním textem vede žáky ke
správné interpretaci a uplatňování znalostí z literární teorie a poetiky. V oblasti kultury mají
žáci získat přehled o kulturním dění, kulturních institucích a dalších kulturních hodnotách.
36
Pojetí výuky
Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí je vzhledem ke
společenskému a profesnímu zaměření žáků. Cílem je tyto vědomosti prohloubit, rozšířit
a posunout na vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň.
Estetické vzdělávání kromě četby, rozboru a interpretace uměleckých děl či jejich ukázek
vede k celkovému přehledu o klíčových momentech v české a světové literární historii.
Předpokládá se, že se žáci seznámí se základní tvorbou autora, byť formou ukázky, s jeho
zařazením do literárněhistorického kontextu a jeho přínosem pro dobu, kdy tvořil, a pro další
generace. Žáci jsou vedeni ke komunikačním a k esteticky tvořivým aktivitám.
Kromě tradičních metodických postupů se vyučující zaměří na problémové úkoly řešené samostatně i skupinově, situační komunikační hry a soutěže, zpracování projektových úkolů,
dramatizaci a recitaci uměleckých textů, besedy a diskuse o knihách a filmových či divadelních představeních.
Výukové strategie
Ve vyučování jsou uplatňovány následující typy výuky:
 hromadná výuka
 skupinová výuka
 techniky samostatného učení a práce
 problémové učení
 týmová práce
Hodnocení výuky žáků
Průběžné hodnocení žáků s přihlédnutím k osobnímu pokroku při získávání znalostí a dovedností formou rozhovoru, testů (orientační a standardizovaných), souboru úloh, dotazníků.
Hodnoceny budou především praktické komunikační dovednosti, analýza a interpretace uměleckého textu a vlastní tvůrčí práce.
Způsob hodnocení bude spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení a využití bodového či procentuálního vyjádření.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Žák:


uplatňuje různé způsoby práce s textem
vyhledává a zpracovává informace
37


se orientuje v mluveném projevu a pořizuje si poznámky
přijímá hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí
Kompetence k řešení problémů
Žák:



objasní jádro daného problému v úkolu
navrhne způsob řešení a vyhodnotí dosažené výsledky
spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi
Komunikativní kompetence
Žák:



formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle
se účastní aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje
se orientuje v jazykové a stylistické normě
Personální a sociální kompetence
Žák:




odhaduje důsledky svého jednání a chování v různých situacích
ověřuje získané poznatky
kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí
pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Žák:



respektuje práva a osobnost druhých lidí
jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském
a světovém kontextu
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti
Žák si osvojuje některé základní poznatky o fungování a společenské roli současných médií
a takto získává dovednost pro aktivní zapojení do mediální komunikace (práce v redakci školního časopisu). Žák se učí analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost
a vyhodnotit jejich komunikační záměr.
38
Člověk a životní prostředí
Žák rozebírá literární ukázky s tématem přírody a chápe význam zdravého životního prostředí, krásy přírody a nutnost její ochrany.
Člověk a svět práce
Žák je veden k samostatnému řešení úkolů volbou vhodných prostředků, způsobů a využíváním získaných zkušeností. Rozvíjí komunikační schopnosti, které uplatňuje při veřejném vystupování nebo při týmové práci (redakční kolektiv).
Informační a komunikační technologie
Žák využívá moderní komunikační a informační technologie při zpracovávání nejrůznějších
témat (referátů, mluvních cvičení, prezentací).
Mezipředmětové vztahy
Jsou provázány se všemi předměty.
39
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA -1. ROČ. 2HOD TÝDNĚ/64HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
 vyjmenuje významné rysy češtiny
Zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností
 národní jazyk
 získává přehled o způsobech obohacování slovní zásoby
11
 procvičování a upevňování pravopisu
 v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
Žák:
 vyjadřuje se věcně správně, jasně
a srozumitelně
Hod
 tvoření slov
Komunikační a slohová výchova
 verbální a neverbální komunikace,
mimika, gestikulace, haptika
 přednese krátký projev
14
 projevy mluvené a psané, shody
a rozdíly
 vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi
 vrstvy ve slovní zásobě (spisovná
čeština, nářečí, slang, argot)
 rozpozná funkční styl
 získává přehled o základních slohových postupech
 slohotvorní činitelé
 odhaluje stylizační nedostatky
 slohové útvary
 slohové postupy, styly
 posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
Žák:
 zjišťuje potřebné informace
z dostupných zdrojů, vybírá je
a přistupuje k nim kriticky
Práce s textem a získávání informací
 informační postupy, reklama, telegram, e-mail, web
 zpracování informací z textu
 zhodnotí obsah textu i jeho části
 techniky a druhy čtení, rozbor textů
 orientuje se v službách knihoven
 druhy a žánry textu
 knihovny a jejich služby
40
7
Žák:
 uvědomuje si, jak si lidé dříve vykládali svět
 pořizuje si výpisky a poznámky
Umění a literatura
Nejstarší literatury světa
 starověké orientální literatury
4
 Bible a její význam
 reaguje na text
 starověká literatura řecká a římská
 využívá při práci s textem znalosti
z literární teorie
 objasní význam Bible v dějinách literatury i lidstva
 doloží inspiraci biblickým námětem
v díle moderního umělce
 rozezná antickou tragédii od komedie
Žák:
 v nabídce rozliší latinku a hlaholici i
základní typy písem starověkých civilizací
Středověká literatura
 nejstarší literární památky na
6
 našem území
 literatura doby husitské
 rozlišuje literární žánry tohoto období
 aplikuje historické souvislosti
z dějepisu
 na ukázce rozezná odlišnosti v historické podobě jazyka
 zhodnotí význam daného autora i díla
pro dobu, v níž tvořil, i pro současnost
Žák:
 přiřadí konkrétní památky
k renesančnímu stylu u nás i v Evropě
 charakterizuje nové literární útvary renesance
Humanismus a renesance
 charakteristika období, umělecké
směry, Leonardo da Vinci, Michelangelo
 vyjmenuje základní autory a jejich díla
 renesance a humanismus ve světové literatuře
 na základě četby interpretuje příběh
 humanismus v Čechách
41
3
Žák:
 Objasní promítnutí společenských
událostí do tvorby autorů
Baroko
 dramatické napětí v barokním
umění, J. Milton
 doloží modernost pojetí vyučování u
J.A.Komenského
Žák:
 účastní se diskuse na téma dobrodružný román, nácviku rozpoznání hodnotného díla od braku
3
 Jan Amos Komenský
Klasicismus, osvícenství a Preromantismus
 kult rozumu v osvícenství, vznik
dobrodružného románu, D. Defoe
1
 světová díla klasicismu a preromantismu
Žák:
 orientuje se v periodizaci a charakteristice etap národního obrození
České národní obrození
 národní obrození (účel, vývoj)
7
 obrozenecké divadlo
 objasní funkci spisovného jazyka
 lidová slovesnost
 charakterizuje ohlasovou poezii
Žák:
 rozeznává typické znaky romantismu
Romantický postoj ke světu a stylizace romantického hrdiny
 charakterizuje romantického hrdinu
 romantismus jako umělecký směr,
romantický hrdina
 klasifikuje ukázky z hlediska literárních druhů a žánrů
 světový romantismus
 interpretuje ukázky daných literárních
děl
 Český romantismus
 zhodnotí význam Máchovy poezie
 hodnotí význam autora pro dobu, v níž
tvořil i pro další generace
 rozlišuje lidovou slovesnost i díla jí
inspirovaná
 čte a recituje vybrané ukázky
 diskutuje o filmovém zpracování literární předlohy
 vystihne charakteristické znaky různých literárních textů
42
4
Žák:
 vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
Práce s literárním textem
 funkce literatury
2
 základní literární druhy,žánry,
pojmy
 rozliší konkrétní literární díla podle
základních druhů a žánrů
 interpretuje text
Žák:
 získává přehled o kulturních institucích v ČR a regionu
Kultura
 aktuální literární a kulturní podněty
 popíše vhodné společenské chování
v dané situaci
 kulturní historické památky regionů, etnografické zvláštnosti, kulturní instituce
43
2
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA -2. ROČ. 1HOD TÝDNĚ/32HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
 užívá pravidelné spisovné tvary obecných slov a nejfrekventovanější tvary
nepravidelné
Zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností
 tvarosloví
Hod
6
 práce se slovními druhy
 zařazuje běžná slova ke slovním druhům podle základních kritérií
1
1
 mluvnické kategorie
 určuje mluvnické kategorie jmen a
sloves
Žák:
 vysvětlí rozdíl mezi psaným a mluveným projevem
Komunikační a slohová výchova
 dialogické projevy pěstování
vhodného řečového chování
 navazuje kontakt a hovoří s osobami
různého věku
4
 dopis osobní, úřední
 argumentuje a obhajuje svá stanoviska
 objasní rozdíly mezi popisem prostým,
odborným a uměleckým
 vybírá odpovídající jazykové prostředky
Žák:
 pracuje s běžnými informačními příručkami
 poradí sobě i jiným, kde je možné získat jazykové informace
Žák:
 orientuje se v základních dílech evropského realismu
 využívá znalostí z dějepisu a ze zeměpisu
Práce s textem a získávání informací
 noviny, časopisy a jiná periodika,
hodnověrnost přenášení informací,
možnost jejich ověřování
2
 zpracovávání informací z textu
Umění a literatura
Realismus v Evropě
 realismus jako umělecký směr
 světový realismus
 rozpozná etické a umělecké hodnoty
literárního díla
44
3
Žák:
Počátky realismu v české literatuře
 diskutuje o nedemokratické společnos Karel Havlíček Borovský
ti 19. století
 Božena Němcová
 oceňuje životní postoje autorů v občanském i osobním životě
3
 vyjádří vlastní prožitky z četby
Žák:
 přiřadí autora a dílo k příslušné literární skupině
 vystihne a vysvětlí odlišné přístupy
autorů k poslání literatury
Literární skupiny – májovci, ruchovci,
lumírovci
 charakteristika jednotlivých skupin, představitelé
5
 srovnání literárních skupin
 doloží znalost některého probíraného
díla z filmové a divadelní verze, uvede
rozdíly
Žák:
 rozpozná zvláštnosti české a světové
realistické tvorby
Realismus a naturalismus v české
literatuře
 kritický realismus
 rozliší historické podoby jazyka
a nářečí
 historická próza

 realistické divadlo

4
 venkovská próza
aplikuje komunikační dovednosti při
obhajobě vlastních názorů
nachází v historii poučení
Žák:
Práce s textem a získávání informací
 text interpretuje a debatuje o literárním
 kompozice literárního díla
díle
 interpretace literárních děl
 postihne sémantický význam textu
 noviny, časopisy a jiná periodika,
 samostatně zpracovává informace
z literárních materiálů
zpracování informací z textu
Žák:
 orientuje se v programu kulturních akcí
Kultura
 galerie a muzea v ČR, nabídka kulturních akcí
 dokáže si uvědomit význam kulturních
památek pro člověka
 lidové umění a užitá tvorba,
ochrana kulturních hodnot
45
3
2
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA -3. ROČ. 2HOD TÝDNĚ/64HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
 rozliší větu jednočlennou a dvojčlennou
Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
 skladba
 ovládá jazykový rozbor souvětí
 větné členy
 rozpozná poměry mezi větami
 druhy vět z gramatického hlediska
 aplikuje faktografické znalosti
11
 souvětí souřadné, podřadné
 zdůvodní svůj postup rozboru souvětí
Žák:
 vysvětlí rozdíl mezi psaným
a mluveným projevem
Hod
 druhy vět z komunikačního
hlediska
Komunikační a slohová výchova
 administrativní styl, žádost
7
 životopis
 vyjadřuje se jasně a srozumitelně
 charakteristika
 používá spisovný jazyk a pravopisné
normy v útvarech administrativního
stylu
 odborný styl, a jeho útvary
 publicistický styl
 zpracuje jednoduchou žádost
 sestaví vlastní životopis jako souvislý text i strukturovaný
 volí vhodný způsob zprostředkování
informací
Žák:
 orientuje se v denním tisku
 zjišťuje potřebné informace
z dostupných zdrojů
Práce s textem a získávání informací
 výklad, četba a rozbor ukázek
 publicistické útvary a noviny
 kritika a časopisy
 sestaví jednoduché zpravodajství
46
4
Žák:
 rozpozná znaky jednotlivých uměleckých směrů
 vyjmenuje představitele výtvarného
umění
 zařadí typické ukázky k jednotlivým
uměleckým směrům
Umění a literatura
Moderní směry ve světové literatuře a kultuře na přelomu 19. a 20.
století
 nové umělecké směry (symbolismus, impresionismus)
2
 Symbolismus ve Francii, prokletí básníci
 vyloží příčiny měnící se atmosféry
ve společnosti koncem 19. století a
vlivu na umění
 vyjádří vlastní prožitky z daných
uměleckých děl
Žák:
 doloží příklady modernosti, nekonformity umělců v souvislosti
s nástupem
Moderní umělecké směry v české
literatuře
 Česká moderna, situace ve společnosti
 anarchističtí buřiči
 moderního umění a jeho průniku do
běžného života (kultura bydlení, oblékání, architektura)
Žák:
 popíše vliv společenských událostí
na autorovo dílo
 vysvětlí změny životních hodnot
pod vlivem vypjatých situací
4
První světová válka ve světové
literatuře
 ohlas 1. světové války ve světové literatuře
 četba a rozbor vybraného díla,
filmové zpracování
 chápe snahu současných filmových
tvůrců ztvárnit válečnou problematiku
47
5
Žák:
 rozliší humor a satiru v literárním
díle
První světová válka v české próze
 legionářská literatura
2
 humor a satira
 hodnotí význam tvorby autorů
 je schopen interpretovat dílo a debatovat o něm
Žák:
 vysvětlí podstatu jednotlivých uměleckých směrů
Meziválečná avantgarda
 avantgardní divadlo
5
 charakteristika uměleckých
směrů
 přiřadí dílo a autora k příslušnému
literárnímu směru
 proletářská poezie
 rozliší použité umělecké prostředky
a jazykové zvláštnosti jednotlivých
autorů
 poetismus
 surrealismus
 recituje vybrané básně
 rozpozná etické a umělecké hodnoty
díla
Žák:
 rozpozná zvláštnosti české prózy
Česká próza na počátku 20. století
 společenskokritická próza
 využívá znalosti dějepisné
 psychologická próza
 rozliší publicistickou a uměleckou
tvorbu autorů
 demokratický proud
 německy psaná literatura
v českých zemích
 vysvětlí vliv společenských událostí
a autorových prožitků na jeho dílo
Žák:
 vyjmenuje nejvýraznější autory domácí i světové literatury
6
Ohlas 2. světové války v literatuře
 druhá světová válka v próze
 druhá světová válka v poezii
 je schopen interpretovat dílo a debatovat o něm
48
5
Žák:
 pochopí politické události ve společnosti
Literatura druhé poloviny 20. století
 Česká literatura po roce 1945
11
 literatura 60. let, charakteristika,
 pochopí význam samizdatové a exilové literatury
 literatura normalizační, samizdatová a exilová
 uvědomí si vliv životních prožitků
autora na téma díla
 autoři oficiálně vydávané prózy
 undergroundová literatura
a písňové texty
 nové tváře české literatury 90.
let
Žák:
 prokáže na zvoleném textu znalost
kompozice literárního díla
Práce s literárním textem
 podrobná analýza libovolného
literárního textu (žák si zvolí)
1
Kultura
 význam kulturního dědictvíhudba, film, literatura
1
 orientuje se v prozodickém systému
a dokáže jej aplikovat na literární dílo
Žák:
 uvědomuje si vliv prostředků masové komunikace
 chápe význam titulků, hudby jako
nedílné součásti filmu
 sleduje informace o slavných a nových filmech
 kriticky hodnotí možnost svobodného vyjadřování vlastních postojů,
ale i odpovědnost za ni
49
Název vyučovacího předmětu:
NĚMECKÝ JAZYK
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Název školního vzdělávacího programu:
TESAŘ
Forma vzdělávání:
denní
Celkový počet vyučovacích hodin za vzdělávání:
192
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu
Aby žák v cizí řeči v rámci témat daných rozsahem učiva, rozuměl známým slovům a zcela
základním frázím, týkajících se jeho osoby, rodiny a blízkého okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně, jednoduchými frázemi a větami dovedl popsat místo, kde žije a lidi které zná.
Cílem předmětu je připravit žáky k aktivnímu životu v multikulturní společnosti a k efektivní
účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, vybavit žáka
takovými komunikačními dovednostmi, které mu umožní s přihlédnutím k vymezení referenční úrovně A1 a A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, dorozumívat se, spolupracovat, vyhledávat, zpracovávat a vyměňovat získané informace v rámci
běžné konverzace v oblasti osobní, veřejné, vzdělávací a profesní. Žák je veden, aby
se přiměřeně vyjadřoval, vyžádal si informace znalosti o tradicích a zvycích ostatních národů,
uměl napsat jednoduchý text na pohlednici a stručný osobní dopis, dovedl krátce sdělit své
plány, domluvit si schůzku, sdělit cenu, učinit nabídku a poradit se s výběrem.
Charakteristika učiva
Žáci porozumí jazykovému projevu, reprodukují jej vlastními slovy a interpretují ho
v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného, později pracovního života,
v projevech mluvených i psaných, témata všeobecná i odborná např.: sjednání schůzky, objednávka služby, vyřízení vzkazu, osobní údaje, dům a domov, volný čas, zábava, jídlo
a nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, zaměstnání,
počasí a příroda, bezpečnost práce a Česká republika.
Žák je veden, aby o jazykové výuce přemýšlel, překonával strach z mluvení v cizím jazyce,
shromažďoval a prezentoval důkazy toho, co se naučil a využíval osvojenou odbornou slovní
zásobu. Celkové množství je 320 osvojených lexikálních jednotek za rok, z toho odborná terminologie tvoří nejméně 20 procent slovní zásoby.
50
Pojetí výuky
Výuka je prakticky orientovaná na řečové dovednosti žáka. Žák je stimulován a podporován
v zájmu o vzdělávání zvoleného jazyka. Volbou vhodných metod je podporována jeho sebedůvěra, samostatnost a zodpovědnost za vlastní učení.
Gramatické učivo vychází z kontextu a opírá se o systém mateřského jazyka s oporou
o učebnice, pracovní sešity, slovníky a jiné učební materiály.
Do výuky jsou vhodně zařazovány aktivující didaktické metody, hry, rozhovory, skupinové
práce, diskuse, besedy, samostatná vystoupení žáků, poslech s porozuměním, mediální výukové programy, internet, práce se slovníky, cizojazyčné a odborné časopisy, cizojazyčné filmy, beletrie, názorné pomůcky pro výuku cizojazyčné terminologie, křížovky, kvízy, setkání
s rodilými mluvčími, transformační dril, vlastní práce žáků.
Vzdělávání v cizím jazyce probíhá v 1. - 3. ročníku 2 hodiny týdně, tj. 64 hodin ve školním
roce.
Hodnocení výsledků žáka
Je uplatňováno podle klasifikačního řádu. Jsou zohledňováni žáci se specifickými poruchami
učení (dyslexie, dysgrafie).

ústní zkoušení

písemné zkoušení

samostatné práce

hodnocení aktivity

sebehodnocení


hodnocení skupiny
pololetní písemná práce
žák dokáže poměrně plynule podat souvislý jednoduchý popis
témat a svůj pohled na něj
dokáže napsat jednoduše členěné souvislé texty z okruhu
známých témat
hodnotíme schopnost vyrovnat se s nároky na jejich
zpracování
přispívá k vnitřní motivaci pro větší zapojení do Evropského
jazykového portfolia
ovládání jazyka posuzuje sám žák v Evropském
jazykovém portfoliu
v oblasti dlouhodobých projektových prací
minimálně v rozsahu jedné vyučovací jednotky shrnující
poznatky příslušného období
51
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence
Žák:


naučí se vhodně prezentovat v procesu vzdělávání a v následné orientaci na trhu práce
v Evropské unii i mimo ni, s orgány státní správy a samosprávy, vyplňovat formuláře,
zadání, výkazy v cizím jazyce
aktivně se účastní diskusí v odborné sféře, formuluje a obhajuje své názory, respektuje
názory druhých
Personální a sociální kompetence
Žák:



je schopen provést sebehodnocení svých činností i aktivit druhých, uvědomit si své
přednosti i nedostatky, stanovit si cíle i priority, přijímat radu i kritiku a reagovat
na kritiku konstruktivně tak, aby přispěla k rozvoji kompetencí pro jeho osobní rozvoj
a pro rozvoj společnosti
naučí se pracovat samostatně i v týmu, zodpovídat za své chování a jednání
snaží se pomáhat a vážit si práce své i práce druhých, chápat jejich kulturní odlišnosti
Kompetence k učení
Žák:




vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu vzdělávání
a celoživotnímu učení
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a
vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémů
Žák :
 porozumí zadání, získává informace potřebné pro řešení problému, navrhuje řešení
a zdůvodňuje je
 uplatňuje různé postupy a metody, používá vhodné pomůcky
 vyhodnocuje výsledky
52
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Žák:



je připraven k životu v multikulturní společnosti
snaží se uplatnit znalosti zeměpisných, hospodářských, společenskopolitických reálií
dané jazykové oblasti a je schopen je porovnat s reáliemi mateřské země
učí se úctě a toleranci ke kulturním hodnotám, tradicím a zvykům jiných národů
Kompetence využívat prostředky informačních
a pracovat s informacemi
a
komunikačních
technologií
Žák umí:
 pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií
 získávat informace z Internetu, zpracovávat je a třídit
 komunikovat elektronickou poštou
 pracovat s elektronickým slovníkem, se vzdělávacími jazykovými programy
Průřezová témata
Člověk a svět práce
Žák umí přiměřeně pracovat s informacemi, vyhledat je, vyhodnotit a použít, umí se představit, sdělit své záliby, profesi, je schopen popsat pracoviště a některé pracovní operace, záliby.
Občan v demokratické společnosti
Žák jedná s lidmi, vyslechne jejich názor a přiměřeně diskutuje na dané téma, vyjadřuje ústně
i písemně své názory v rozsahu osvojené slovní zásoby, jedná samostatně a dovede pracovat i
v týmu.
Člověk a životní prostředí
Žák se učí lépe poznávat svět a lépe mu porozumět, rozlišuje a hodnotí sociální chování své i
jiných z hlediska zdraví a životosprávy.
Informační a komunikační technologie
Žák se naučí pracovat s elektronickým slovníkem, používat základní a aplikační programové
vybavení počítače za účelem vyhledávání inzerátů na trhu práce, pracovat se vzdělávacími
jazykovými programy.
Mezipředmětové vztahy
Jsou provázány s ČJL a odbornými předměty.
53
NĚMECKÝ JAZYK 1. ROČ. 2 HOD. TÝDNĚ / 64 HODIN ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:

rozumí přiměřeným souvislým
projevům a krátkým rozhovorům
rodilých mluvčích pronášeným
zřetelně spisovným jazykem i s
obsahem několika snadno odhadnutelných výrazů
Řečové dovednosti:
 produktivní řečová dovednost
ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky
 receptivní řečová dovednost
sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů
8
rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje
co nejblíže přirozené výslovnost
Jazykové prostředky:
 výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
 gramatika (tvarosloví a větná
skladba)
8
Žák:

Žák:

Řečové dovednosti:
vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické
podobě a umí přeložit přiměřený
text


Žák:


Hodin
receptivní řečová dovednost
zraková = čtení a práce s textem včetně odborného
jednoduchý překlad
Jazykové prostředky:
vhodně aplikuje slovní zásobu
 slovní zásoba a její tvoření
včetně vybrané frazeologie v roz grafická podoba jazyka a prasahu daných komunikačních situavopis
cí a tematických okruhů a vybranou základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru
vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného jazyka a
využívá je pro porozumění textu i
ve vlastním projevu
54
10
10
Žák:
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce:
 vyjadřuje se ústně i písemně ke
 jazykové funkce: obraty k zastanoveným tématům, pohotově a
hájení a ukončení komunikace;
vhodně řeší každodenní snadno
pozdrav, prosba, žádost, poděpředvídatelné řečové situace i jedkování, vyjádření souhlasu, nenoduché a typické situace týkající
souhlasu, odmítnutí, zklamání,
se pracovní činnosti
naděje, obavy, projevu radosti
 požádá o vysvětlení neznámého
apod.
výrazu, o zopakování dotazu či
9
sdělení nebo zpomalení tempa řeči;
Žák:
 požádá o vysvětlení neznámého
výrazu, o zopakování dotazu či
sdělení nebo zpomalení tempa řeči;
Řečové dovednosti:
 interakce ústní
9
 interakce písemná
 produktivní řečová dovednost
písemná = zpracování textu v
podobě reprodukce, osnovy,
výpisků, anotací, apod.
Žák:
Poznatky o zemích studovaného
 má faktické znalosti především o jazyka:
 vybrané poznatky všeobecného
základních geografických, demoi odborného charakteru k pografických, hospodářských, poliznání země (zemí) příslušné
tických, kulturních faktorech zemí
jazykové oblasti, její (jejich)
dané jazykové oblasti včetně vykultury (včetně umění a literabraných poznatků z oboru, a to
tury), tradic a společenských
v porovnání s reáliemi mateřské
zvyklostí
země a jazyka
55
10
NĚMECKÝ JAZYK 2. ROČ. 2 HOD. TÝDNĚ / 64 HODIN ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Hodin
Žák:
Řečové dovednosti
 reaguje komunikativně správně
 produktivní řečová dovednost
v běžných životních situacích a
ústní = mluvení zaměřené situ- 8
v jednoduchých pracovních situaačně i tematicky
cích v rozsahu aktivně osvojených
 interakce ústní
jazykových prostředků, dokáže si
 interaktivní řečové dovednosti
vyžádat a podat jednoduchou in= střídání receptivních a proformaci, sdělit své stanovisko
duktivních činností
Žák:
Tematické okruhy, komunikační 8
situace a jazykové funkce
 vyjadřuje se ústně i písemně ke
 tematické okruhy: osobní údaje
stanoveným tématům, pohotově a
a životopis, dům a domov, volvhodně řeší každodenní snadno
ný čas a zábava, jídlo a nápoje,
předvídatelné řečové situace i jedslužby, cestování, péče o zdranoduché a typické situace týkající
ví, každodenní život, nakupose pracovní činnosti
vání, vzdělání, Česká republika, země dané jazykové oblasti; práce a zaměstnání aj.
Žák:
 uplatňuje v písemném projevu
správnou grafickou podobu jazyka, dodržuje základní pravopisné
normy
Jazykové prostředky
 grafická podoba jazyka a pravopis
 výslovnost (zvukové prostředky jazyka
56
8
Žák:
Řečové dovednosti
 zaznamená písemně hlavní myš produktivní řečová dovednost
lenky a informace z vyslechnutépísemná = zpracování textu v
ho nebo přečteného textu, samopodobě reprodukce, osnovy,
statně, popř. s pomocí slovníku a
výpisků, anotací, apod.
jiných jazykových příruček, zfor receptivní řečová dovednost
muluje vlastní myšlenky ve formě
zraková = čtení a práce s texkrátkého sdělení, jednoduchého
tem včetně odborného
popisu, vyprávění, osobního dopisu a odpovědi na dopis, pozdravů,
blahopřání
10
Žák:
 čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty včetně jednoduchých textů odborných, orientuje se v textu, v textu nalezne
důležité informace, hlavní i vedlejší myšlenky
Řečové dovednosti
 receptivní řečová dovednost
zraková = čtení a práce s textem včetně odborného
6
Žák:
Jazykové prostředky
 vhodně aplikuje slovní zásobu
 slovní zásoba a její tvoření
včetně vybrané frazeologie v roz gramatika (tvarosloví a větná
sahu daných komunikačních situskladba)
ací a tematických okruhů a vybranou základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru
6
Žák:
 odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
10
 vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické
podobě a umí přeložit přiměřený
text
Řečové dovednosti
 jednoduchý překlad
 produktivní řečová dovednost
písemná = zpracování textu v
podobě reprodukce, osnovy,
výpisků, anotací, apod.
57
Žák:
Poznatky o zemích studovaného 8
 má faktické znalosti především o jazyka
 vybrané poznatky všeobecného
základních geografických, demoi odborného charakteru k pografických, hospodářských, poliznání země (zemí) příslušné jatických, kulturních faktorech zemí
zykové oblasti, její (jejich) kuldané jazykové oblasti včetně vytury (včetně umění a literatubraných poznatků z oboru, a to
ry), tradic a společenských
v porovnání s reáliemi mateřské
zvyklostí
země a jazyka
 informace ze sociokulturního
 zná základní společenské zvyklosprostředí příslušných jazykoti a sociokulturní specifika zemí
vých oblastí v kontextu znalosdaného jazyka ve srovnání se
tí o České republice
zvyklostmi v České republice,
uplatňuje je vhodně v komunikaci
a při řešení problémů i v jiných
vyučovacích předmětech
58
NĚMECKÝ JAZYK 3. ROČ. 2 HOD. TÝDNĚ / 64 HODIN ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Hodin
Žák:
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
 vyjadřuje se ústně i písemně ke
 komunikační situace: získávání
stanoveným tématům, pohotově a
a poskytování informací v obvhodně řeší každodenní snadno
lasti osobní, veřejné, vzdělávapředvídatelné řečové situace i jedcí a pracovní – nakupování jíznoduché a typické situace týkající
denek a vstupenek, zboží, obse pracovní činnosti
čerstvení, uvedení do společnosti, objednávka v restauraci,
sjednání schůzky, jednání s
budoucím zaměstnavatelem,
informování se na služby, objednávka služby, dotazy v informačním středisku a na ulici
v neznámém městě, oficiální
nebo obchodní dopis, vzkaz,
blahopřání apod.
11
Žák:
Řečové dovednosti
 vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáh interaktivní řečové dovednosti
leji popsat místo, lidi nebo zážitky
= střídání receptivních a proze svého prostředí
duktivních činností
11
Žák:
Řečové dovednosti
 reaguje komunikativně správně
 produktivní řečová dovednost
v běžných životních situacích a
ústní = mluvení zaměřené situv jednoduchých pracovních situaačně i tematicky
cích v rozsahu aktivně osvojených
jazykových prostředků, dokáže si
vyžádat a podat jednoduchou informaci, sdělit své stanovisko
9
59
Žák:
 používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno
předvídatelných situací
Jazykové prostředky
 gramatika (tvarosloví a větná
skladba)
9
 slovní zásoba a její tvoření
 výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
Žák:
 vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické
podobě a umí přeložit přiměřený
text
 zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z vyslechnutého
nebo přečteného textu, samostatně,
popř. s pomocí slovníku a jiných
jazykových příruček, zformuluje
vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení, jednoduchého popisu,
vyprávění, osobního dopisu a odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání
Řečové dovednosti
 interakce písemná
 receptivní řečová dovednost
zraková = čtení a práce s textem včetně odborného
 jednoduchý překlad
60
12
Žák:
Poznatky o zemích studovaného
 zná základní společenské zvyklosti jazyka:
 informace ze sociokulturního
a sociokulturní specifika zemí daprostředí příslušných jazykoného jazyka ve srovnání se zvykvých oblastí v kontextu znaloslostmi v České republice, uplatňutí o České republice
je je vhodně v komunikaci a při řešení problémů i v jiných vyučova vybrané poznatky všeobecného
cích předmětech
i odborného charakteru k poznání země (zemí) příslušné
 má faktické znalosti především o
jazykové oblasti, její (jejich)
základních geografických, demokultury (včetně umění a literagrafických, hospodářských, politury), tradic a společenských
tických, kulturních faktorech zemí
zvyklostí
dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků z oboru, a to
v porovnání s reáliemi mateřské
země a jazyka
61
12
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ANGLICKÝ JAZYK
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Název školního vzdělávacího programu:
Tesař
Forma vzdělání:
denní
Celkový počet vyučovacích hodin za vzdělávání:
192
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu
Cílem předmětu je naučit žáky komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si názory
a informace týkající se známých témat všeobecných i odborných v projevech mluvených
i psaných, volit vhodné komunikační strategie a jazykové prostředky, vyjadřovat srozumitelně
hlavní myšlenky, efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně jednoduššího odborného
textu a využívat text jako zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových
znalostí.
Žáci získávají informace o světě, zvláště o zemích vzdělávaného jazyka a získané poznatky
využívat ke komunikaci, pracují se slovníky, jazykovými aj. příručkami, popř. i s dalšími
zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu, využívat práce s těmito informačními zdroji
ke vzdělávání jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností. Žáci
se efektivně učí cizí jazyk, využívají vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského
jazyka při vzdělávání cizího jazyka.
Žáci se učí chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných
národů a jazykových oblastí a ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat
v souladu se zásadami demokracie.
Předmět vede žáky k tomu, aby se dokázali dorozumět v situacích každodenního osobního
a pracovního života s příslušníky jiných národů, ve světě, ve kterém se angličtina stala hlavním dorozumívacím jazykem. Rozvíjí a zdokonaluje řečové dovednosti anglického jazyka,
které žáci získali na základní škole. Znalost cizího jazyka usnadňuje žákům přístup
k informačním zdrojům a obohacuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování
osobnosti žáků, rozvíjí jejich komunikativní kompetence a schopnost učit se po celý život.
Umožňuje jim srovnávat životní podmínky u nás a u jiných národů. V hodinách jsou používány materiály různého charakteru jako jsou učebnice, slovníky, anglické časopisy, videozáznamy z anglicky mluvených zpravodajských programů, filmy, hudební nahrávky, beletrie
zjednodušená pro čtenáře s menší slovní zásobou. Často jsou uplatňovány aktivity herního
62
typu, soutěže, práce na drobných projektech apod. Cílem je vytvářet v žácích kladný vztah
k tomuto předmětu a tím je motivovat k učení se anglickému jazyku.
Charakteristika učiva
Vzdělávání v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život
v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností
cizího jazyka jako nástroje dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu
k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování
osobnosti žáků, rozvíjí jejich komunikativní kompetence a schopnost učit se po celý život.
Učí je vnímavosti ke kultuře, schopnosti užívat způsoby dorozumění s mluvčími jiných kultur.
Vzdělání v anglickém jazyce na naší škole směřuje k osvojení úrovně jazykových znalostí
a komunikativních dovedností, která odpovídá stupnici B1 podle Společenského evropského
referenčního rámce pro jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně
320 lexikálních jednotek za rok. Z toho obecně odborná a odborná terminologie tvoří nejméně
20 % slovní zásoby za vzdělávání.
Žák si v tomto předmětu rozvíjí, rozšiřuje a prohlubuje znalosti, dovednosti a návyky
v návaznosti na učivo základní školy. Žáci se učí a upevňují základní gramatické strukturytvarosloví a stavbu anglické věty. Součástí výuky anglického jazyka je také práce s odbornou
slovní zásobou podle oboru vzdělání. Žák si zároveň rozšíří svoje znalosti o anglicky mluvících zemích.
Pojetí výuky
Výuka je prakticky orientovaná na řečové dovednosti žáka. Žák je stimulován a podporován
v zájmu o vzdělávání zvoleného jazyka. Volbou vhodných metod je podporována jeho sebedůvěra, samostatnost a zodpovědnost za vlastní učení. Gramatické učivo vychází z kontextu
a opírá se o systém mateřského jazyka s oporou o učebnice, pracovní sešity, slovníky a jiné
učební materiály.
Do výuky jsou vhodně zařazovány aktivující didaktické metody, hry, rozhovory, skupinové
práce, diskuse, besedy, samostatná vystoupení žáků, poslech s porozuměním, mediální výukové programy, internet, práce se slovníky, cizojazyčné a odborné časopisy, cizojazyčné filmy, beletrie, názorné pomůcky pro výuku cizojazyčné terminologie, křížovky, kvízy, setkání
s rodilými mluvčími, transformační dril, vlastní práce žáků.
Vzdělávání v cizím jazyce probíhá v 1.-3. ročníku 2 hodiny týdně, tj. 64 hodin ve školním
roce.
63
Hodnocení výsledků žáka
Je uplatňováno podle klasifikačního řádu. Jsou zohledňováni žáci se specifickými poruchami
učení (dyslexie, dysgrafie). Důraz je kladen na hloubku porozumění učivu, schopnost aplikovat poznatky v praxi, samostatně pracovat a tvořit. Kromě ústního zkoušení se využívá i různých testů, písemných prací. Hodnocení žáka se provádí v kombinaci známkování a slovního
hodnocení. Důležité je i sebehodnocení žáka, kolektivní hodnocení a individuální přístup k
žákovi.

ústní zkoušení

písemné zkoušení

samostatné práce

hodnocení aktivity

sebehodnocení


hodnocení skupiny
pololetní písemná práce
žák dokáže poměrně plynule podat souvislý jednoduchý popis
témat a svůj pohled na něj
dokáže napsat jednoduše členěné souvislé texty z okruhu
známých témat
hodnotíme schopnost vyrovnat se s nároky na jejich
zpracování
přispívá k vnitřní motivaci pro větší zapojení do Evropského
jazykového portfolia
ovládání jazyka posuzuje sám žák v Evropském
jazykovém portfoliu
v oblasti dlouhodobých projektových prací
minimálně v rozsahu jedné vyučovací jednotky shrnující
poznatky příslušného období
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence
Žáci jsou schopni:
 vhodně se prezentovat, obhájit své názory v anglickém jazyce
 formulovat své myšlenky srozumitelně a jazykově správně
 zpracovávat běžné administrativní písemnosti a dokumenty
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném
prostředí
 pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění
Personální a sociální kompetence
Žáci jsou schopni:
 efektivně se vzdělávat, přijímat nové poznatky a být schopni samovzdělávání v oblasti
svého působení
 stanovovat si samostatně priority a reálné cíle svých osobních schopností a dovedností
64


ověřovat si své poznatky, kriticky zvažovat názory a postoje jiných lidí
efektivně využívat k vlastnímu rozvoji všech podnětů, přijímat podněty od spolupracovníků, spolužáků i jiných lidí a adekvátně na ně reagovat.
Kompetence k učení
Žáci jsou schopni:
 přijímat a zodpovědně plnit svěřené úkoly
 pracovat v týmu, aktivně jej spoluvytvářet a orientovat k řešení zadaných úkolů
 přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení konfliktům
 předkládat a jasně formulovat vlastní podněty a návrhy, nezaujatě zvažovat podněty
a návrhy druhých
Kompetence k řešení problémů
Žáci jsou schopni:
 porozumět zadání, získávat informace potřebné pro řešení problému, navrhnout řešení
a zdůvodnit je
 uplatňovat různé postupy a metody, používat vhodné pomůcky
 vyhodnocovat výsledky
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Žáci:
 jsou připraveni k životu v multikulturní společnosti
 snaží se uplatnit znalosti zeměpisných, hospodářských, společenskopolitických reálií
dané jazykové oblasti a jsou schopni je porovnat s reáliemi mateřské země
 učí se úctě a toleranci ke kulturním hodnotám, tradicím a zvykům jiných národů
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Žáci jsou schopni:
 pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií
 získávat informace z Internetu, zpracovávat je a třídit
 komunikovat elektronickou poštou
 pracovat s elektronickým slovníkem, se vzdělávacími jazykovými programy
65
Průřezová témata
Člověk a svět práce
Žák umí přiměřeně pracovat s informacemi, vyhledat je, vyhodnotit a použít, umí se představit, sdělit své záliby, profesi, je schopen popsat pracoviště a některé pracovní operace, záliby.
Občan v demokratické společnosti
Žák jedná s lidmi, vyslechne jejich názor a přiměřeně diskutuje na dané téma, vyjadřuje ústně
i písemně své názory v rozsahu osvojené slovní zásoby, jedná samostatně a dovede pracovat i
v týmu.
Člověk a životní prostředí
Žák se učí lépe poznávat svět a lépe mu porozumět, rozlišuje a hodnotí sociální chování své i
jiných z hlediska zdraví a životosprávy.
Informační a komunikační technologie
Žák se naučí pracovat s elektronickým slovníkem, používat základní a aplikační programové
vybavení počítače za účelem vyhledávání inzerátů na trhu práce, pracovat se vzdělávacími
jazykovými programy.
Mezipředmětové vztahy
Předmět anglický jazyk je provázán s českým jazykem a literaturou a odbornými předměty.
66
ANGLICKÝ JAZYK 1. ROČ. 2 HOD. TÝDNĚ / 64 HODIN ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:

rozumí přiměřeným souvislým
projevům a krátkým rozhovorům
rodilých mluvčích pronášeným
zřetelně spisovným jazykem i s
obsahem několika snadno odhadnutelných výrazů
Řečové dovednosti
 produktivní řečová dovednost
ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky
 receptivní řečová dovednost
sluchová = poslech s porozuměním monologických
 i dialogických projevů
8
rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje
co nejblíže přirozené výslovnost
Jazykové prostředky
 výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
 gramatika (tvarosloví a větná
skladba)
8
Řečové dovednosti
 receptivní řečová dovednost
zraková = čtení a práce s textem včetně odborného
 jednoduchý překlad
10
Jazykové prostředky
 slovní zásoba a její tvoření
 grafická podoba jazyka a pravopis
10
Žák:

Žák:

Žák:


vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické
podobě a umí přeložit přiměřený
text
vhodně aplikuje slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru
vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného jazyka a
využívá je pro porozumění textu i
ve vlastním projevu
67
Hodin
Žák:
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
 vyjadřuje se ústně i písemně ke
 jazykové funkce: obraty k zastanoveným tématům, pohotově a
hájení a ukončení komunikace;
vhodně řeší každodenní snadno
pozdrav, prosba, žádost, poděpředvídatelné řečové situace i jedkování, vyjádření souhlasu, nenoduché a typické situace týkající
souhlasu, odmítnutí, zklamání,
se pracovní činnosti
naděje, obavy, projevu radosti
 požádá o vysvětlení neznámého
apod.
výrazu, o zopakování dotazu či
9
sdělení nebo zpomalení tempa řeči;
Žák:
 požádá o vysvětlení neznámého
výrazu, o zopakování dotazu či
sdělení nebo zpomalení tempa řeči;
Řečové dovednosti
 interakce ústní
9
 interakce písemná
 produktivní řečová dovednost
písemná = zpracování textu v
podobě reprodukce, osnovy,
výpisků, anotací, apod.
Žák:
Poznatky o zemích studovaného
 má faktické znalosti především o jazyka
 vybrané poznatky všeobecného
základních geografických, demoi odborného charakteru k pografických, hospodářských, poliznání země (zemí) příslušné
tických, kulturních faktorech zemí
jazykové oblasti, její (jejich)
dané jazykové oblasti včetně vykultury (včetně umění a literabraných poznatků z oboru, a to
tury), tradic a společenských
v porovnání s reáliemi mateřské
zvyklostí
země a jazyka
68
10
ANGLICKÝ JAZYK 2. ROČ. 2 HOD. TÝDNĚ / 64 HODIN ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
Řečové dovednosti
 reaguje komunikativně správně
 produktivní řečová dovednost
v běžných životních situacích a
ústní = mluvení zaměřené situv jednoduchých pracovních situacích
ačně i tematicky
v rozsahu aktivně osvojených jazy interakce ústní
kových prostředků, dokáže si vyžá interaktivní řečové dovednosti =
dat a podat jednoduchou informaci,
střídání receptivních a produksdělit své stanovisko
tivních činností
Hodin
8
Žák:
Tematické okruhy, komunikační
 vyjadřuje se ústně i písemně ke sta- situace a jazykové funkce
 tematické okruhy: osobní údaje
noveným tématům, pohotově a
a životopis, dům a domov, volvhodně řeší každodenní snadno
ný čas a zábava, jídlo a nápoje,
předvídatelné řečové situace i jednoslužby, cestování, péče o zdraví,
duché a typické situace týkající se
každodenní život, nakupování,
pracovní činnosti
vzdělání, Česká republika, země
dané jazykové oblasti; práce a
zaměstnání aj.
8
Žák:
Jazykové prostředky
 uplatňuje v písemném projevu
 grafická podoba jazyka a pravosprávnou grafickou podobu jazyka,
pis
dodržuje základní pravopisné normy
 výslovnost (zvukové prostředky
jazyka
8
Žák:
Řečové dovednosti
 zaznamená písemně hlavní myšlenky
 produktivní řečová dovednost
a informace z vyslechnutého nebo
písemná = zpracování textu v
přečteného textu, samostatně, popř. s
podobě reprodukce, osnovy,
pomocí slovníku a jiných jazykových
výpisků, anotací, apod.
příruček, zformuluje vlastní myšlen receptivní řečová dovednost
ky ve formě krátkého sdělení, jednozraková = čtení a práce s textem
duchého popisu, vyprávění, osobního
včetně odborného
dopisu a odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání
10
69
Žák:
 čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty včetně jednoduchých textů odborných, orientuje se
v textu, v textu nalezne důležité informace, hlavní i vedlejší myšlenky
Řečové dovednosti
 receptivní řečová dovednost
zraková = čtení a práce s textem
včetně odborného
6
Žák:
Jazykové prostředky
 vhodně aplikuje slovní zásobu včetně
 slovní zásoba a její tvoření
vybrané frazeologie v rozsahu da gramatika (tvarosloví a větná
ných komunikačních situací a temaskladba)
tických okruhů a vybranou základní
odbornou slovní zásobu ze svého
oboru
6
Žák:
Řečové dovednosti
 odhaduje význam neznámých výrazů
 jednoduchý překlad
podle kontextu a způsobu tvoření
 produktivní řečová dovednost
 vhodně používá překladové i jiné
písemná = zpracování textu v
slovníky v tištěné i elektronické popodobě reprodukce, osnovy,
době a umí přeložit přiměřený text
výpisků, anotací, apod.
10
Žák:
Poznatky o zemích studovaného
 má faktické znalosti především o zá- jazyka
 vybrané poznatky všeobecného
kladních geografických, demografici odborného charakteru k pokých, hospodářských, politických,
znání země (zemí) příslušné jakulturních faktorech zemí dané jazyzykové oblasti, její (jejich) kulkové oblasti včetně vybraných potury (včetně umění a literatury),
znatků z oboru, a to v porovnání s
tradic a společenských zvyklostí
reáliemi mateřské země a jazyka
 informace ze sociokulturního
 zná základní společenské zvyklosti a
prostředí příslušných jazykosociokulturní specifika zemí daného
vých oblastí v kontextu znalostí
jazyka ve srovnání se zvyklostmi
o České republice
v České republice, uplatňuje je
vhodně v komunikaci a při řešení
problémů i v jiných vyučovacích
předmětech
70
8
ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČ. 2 HOD. TÝDNĚ / 64 HODIN ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Hodin
Žák:
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce:
 vyjadřuje se ústně i písemně ke
 komunikační situace: získávání
stanoveným tématům, pohotově a
a poskytování informací v obvhodně řeší každodenní snadno
lasti osobní, veřejné, vzdělávapředvídatelné řečové situace i jedcí a pracovní – nakupování jíznoduché a typické situace týkající
denek a vstupenek, zboží, obse pracovní činnosti
čerstvení, uvedení do společnosti, objednávka v restauraci,
sjednání schůzky, jednání s
budoucím zaměstnavatelem,
informování se na služby, objednávka služby, dotazy v informačním středisku a na ulici
v neznámém městě, oficiální
nebo obchodní dopis, vzkaz,
blahopřání apod.
11
Žák:
Řečové dovednosti:
 vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáh interaktivní řečové dovednosti
leji popsat místo, lidi nebo zážitky
= střídání receptivních a proze svého prostředí
duktivních činností
11
Žák:
Řečové dovednosti:
 reaguje komunikativně správně
 produktivní řečová dovednost
v běžných životních situacích a
ústní = mluvení zaměřené situv jednoduchých pracovních situaačně i tematicky
cích v rozsahu aktivně osvojených
jazykových prostředků, dokáže si
vyžádat a podat jednoduchou informaci, sdělit své stanovisko
9
71
Žák:
 používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno
předvídatelných situací
Jazykové prostředky:
 gramatika (tvarosloví a větná
skladba)
9
 slovní zásoba a její tvoření
 výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
Žák:
 vhodně používá překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické
podobě a umí přeložit přiměřený
text
 zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z vyslechnutého
nebo přečteného textu, samostatně,
popř. s pomocí slovníku a jiných
jazykových příruček, zformuluje
vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení, jednoduchého popisu,
vyprávění, osobního dopisu a odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání
Řečové dovednosti:
 interakce písemná
12
 receptivní řečová dovednost
zraková = čtení a práce s textem včetně odborného
 jednoduchý překlad
Žák:
 zná základní společenské zvyklosti Poznatky o zemích studovaného
a sociokulturní specifika zemí da- jazyka:
 informace ze sociokulturního
ného jazyka ve srovnání se zvykprostředí příslušných jazykolostmi v České republice, uplatňuvých oblastí v kontextu znalosje je vhodně v komunikaci a při řetí o České republice
šení problémů i v jiných vyučova vybrané poznatky všeobecného
cích předmětech
i odborného charakteru k po má faktické znalosti především o
znání země (zemí) příslušné
základních geografických, demojazykové oblasti, její (jejich)
grafických, hospodářských, polikultury (včetně umění a literatických, kulturních faktorech zemí
tury), tradic a společenských
dané jazykové oblasti včetně vyzvyklostí
braných poznatků z oboru, a to
v porovnání s reáliemi mateřské
země a jazyka
72
12
Název vyučovacího předmětu:
OBČANSKÁ NAUKA
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Název školního vzdělávacího programu:
Tesař
Forma vzdělávání:
denní
Celkový počet vyučovacích hodin za vzdělávání:
96
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu
Předmět seznamuje žáka se společenskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními souvislostmi mezilidských vztahů. Žák má být
směřován k tomu, aby dokázal získané znalosti a dovednosti z těchto oblastí využít
v praktickém životě, jednat odpovědně a aktivně ve vlastním zájmu a zájmu celé společnosti
a aktivně se vyrovnávat se změnami každodenní praxe. Měl by také porozumět důležitým
pojmům, se kterými se běžně setkává v diskusích nad problémy současné společnosti, zejména ve sdělovacích prostředcích.
Žák:








je směřován pro aktivní život v demokratické multikulturní společnosti
pozitivně chápe hodnoty společnosti
jedná odpovědně a uvážlivě vůči sobě i ostatním
formuje tvořivost, kreativitu a flexibilitu pro řešení problémů
uvědomuje si vlastní identitu, kriticky myslí, porovná a hodnotí
zaujímá stanoviska na základě argumentů
získává informace z různých zdrojů a objektivně je hodnotit
orientuje se v problémech osobního, právního a sociálního charakteru
Charakteristika učiva
Předmět v pěti okruzích zahrnuje učivo spadající do několika společenskovědních disciplín.
V rámci problematiky z oboru psychologie je žák veden k pochopení sebe sama jako jedinečné osobnosti a uvědomění si všech jejích aspektů. Zahrnuta je i problematika náročných životních situací a prevence duševních poruch, včetně zásad úspěšné mezilidské komunikace.
Okruh estetiky má za cíl seznámit žáka s problematikou dějinně a kulturně podmíněného hodnocení světa v pojmech krásy a ošklivosti i se základními zásadami společenského chování.
Okruh sociologie vede žáka k schopnosti porozumět sobě jako účastníku sociálních vztahů
a členu společenských skupin, zejména manželství a rodiny (včetně znalosti právní úpravy
73
těchto vztahů). Obsažena je rovněž tématika sociálně patologických jevů a problémů spjatých
s procesem globalizace. Člověk je dále představen jako tvůrce a nositel materiální a duchovní
kultury včetně její náboženské dimenze. Okruh zahrnuje i téma masové komunikace jako neodmyslitelné složky současné společnosti. Okruh věnovaný učivu politologie seznamuje žáka
s tématikou státu, významem českých státních svátků a státních symbolů, ale také
s fungováním demokratického politického systému ČR a možnostmi participace občanů na
něm. Žák si má rovněž uvědomit významu ochrany lidských práv a poznat nejdůležitější
právní předpisy i organizace na jejich ochranu. Čtvrtý okruh poskytuje žáku orientaci
v právním systému ČR. V rámci posledního okruhu pak žák poznává základní filosofické
problémy a jejich řešení v rámci různých filosofických škol od antiky do současnosti. Vedle
vědomostí a dovedností získaných v předmětech ekonomika (základní pojmy, zákonitosti
a souvislosti) a dějepis (historické souvislosti) využívá výuka výsledků vzdělávání v matematice (jednoduché výpočty, grafy, tabulky), v oblasti ochrany životního prostředí (globální problémy).
Výukové strategie
Ve vyučování jsou uplatňovány následující typy výuky:
 frontální výuka
 skupinová výuka
 techniky samostatného učení a práce s textem
 rozhovor
 debaty a besedy
 problémové učení
 týmová práce
Hodnocení výsledků žáka
Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý školní rok, a to slovně i numericky.
Kritéria hodnocení vychází z Klasifikačního řádu Střední škola technická Znojmo.





ústní zkoušení formou konverzace na dané téma
písemné opakování po ukončení tematického celku
samostatná práce, prezentace projektů, výsledky skupinové či párové práce
celková klasifikace hodnocena slovy: výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný
základem hodnocení je správné používání osvojených pojmů při argumentaci
a samostatných vystoupeních. Příprava a prezentace krátké zprávy.
Součástí hodnocení je i hodnocení aktivního přístupu a vystupování v diskusích, besedách,
přístup k plnění vzdělávacích povinností.
74
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence
Žák je schopen se přiměřeně vyjádřit k probíranému tématu i mimo ně, formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, aktivně diskutuje s vrstevníky, porozumí sdělení druhých, vytváří jednoduché texty na běžná témata.
Personální a sociální kompetence
Žák se umí učit, vyhodnocovat vlastní výsledky, odhalovat vlastní nedostatky a napravovat je,
žák ochotně pracuje ve skupině i v týmu, společně se podílí na realizaci úkolů, zodpovědně
plní úkoly.
Kompetence k učení
Žák má pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit
vhodný vzdělávací režim, využívá ke svému učení různé informační zdroje, s porozuměním
poslouchá mluvený projev.
Kompetence k řešení problémů
Určí jádro problému, navrhne způsoby řešení, volí vhodné prostředky a strategie řešení, využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve.
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Jedná odpovědně, samostatně, dodržuje zákony, respektuje právo, jedná v souladu
s morálními principy, uznává hodnotu života, podporuje místní, národní, evropské i světové
kultury.
Kompetence k pracovnímu uplatnění
Má odpovědný postoj k vlastní profesi, má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce
v daném oboru.
Průřezová témata
V průběhu vzdělávání budou prolínat učivem následující průřezová témata, pomocí nichž se
bude formovat osobnost žáka:
75
Občan v demokratické společnosti
Průřezové téma bude prolínat všemi tematickými celky, žák bude veden k sebe odpovědnosti,
schopnosti morálního úsudku, k tomu, aby se orientoval v mediálních sděleních, k využívání
masových médií pro své potřeby, k jednání s lidmi a diskusi, k hledání kompromisů, aby se
angažoval i ve veřejných zájmech a pracoval i ve prospěch cizích lidí v jiných zemích či kontinentech.
Člověk a životní prostředí
Průřezové téma bude mít stěžejní pozici v tématu ,,Kulturní a přírodní památky v regionu“.
Hlavním cílem PT bude vést žáka k odpovědnosti za své jednání, aktivnímu podílení se na
řešení environmentálních problémů, k tomu, aby získal přehled o způsobech ochrany životního prostředí v naší republice i ve světě, aby si osvojil zásady zdravého životního stylu.
Člověk a svět práce
Cílem vyučovacího předmětu je pomoci získat žákovi lepší pracovní podmínky v EU. Žák
bude veden k tomu, aby si uvědomil význam vzdělání pro svůj vlastní život, aby se toužil
vzdělávat celoživotně, aby byl motivován k aktivnímu pracovnímu životu, orientoval se ve
světě práce a byl schopen se vhodně prezentovat.
Informační a komunikační technologie
Žák bude rozvíjet a využívat získaných dovedností a schopností z ,,Výpočetní techniky“a použije je v běžném životě.
Mezipředmětové vztahy
Předmět občanská nauka souvisí se všemi předměty.
76
OBČANSKÁ NAUKA – 1. ROČNÍK 1 HOD. TÝDNĚ / 32 HOD. ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
 chápe základní psychologické termíny a umí je vysvětlit
Člověk v lidském společenství
 aspekty učení a vzdělávání, volnočasové aktivity
 popíše strukturu současné společnosti
Hod.
26
 osobnost a její rozvoj
 důležité sociální útvary- rodina,
manželství, mezigenerační vztahy
 charakterizuje její jednotlivé základní složky
 komunita, dav, publikum, veřejnost
 z hlediska sociálního a etnického,
dovede objasnit, do kterých společenských skupin sám patří
 rasy, etnika, národy a národnosti,
majorita a minority, klady vzájemného obohacování a problémy
multikulturního soužití, migrace
v současném světě, migranti, azylanti
 doloží na konkrétních příkladech,
jak vzniká napětí a konflikt mezi
majoritou a některou z minorit
 vysvětlí, proč postihovat hnutí omezující lidská práva a svobodu jiných
lidí
 postavení mužů a žen v rodině
a ve společnosti
 na příkladech ze společenského dění
doloží občanskou angažovanost
a vysvětlí, proč je důležitá
 víra a atheismus, náboženství
a církve, náboženská hnutí a sekty, náboženský fundamentalismus
 debatuje o tom, jaké vlastnosti by
měl mít ideální občan demokratického státu
 dovede aplikovat zásady slušného
chování a řešení konfliktů
 objasní, co se rozumí šikanou
a vandalismem, posoudí, jaké mají
tyto negativní jevy důsledky
Žák:
 vyvodí z pozorování života kolem
sebe příčiny sociální nerovnosti a
chudoby, uvede postupy, jimiž lze
do jisté míry chudobu řešit
Člověk jako občan
 základní pojmy- společnost, občan, občanství
 stát- vznik a vývoj
 Ústava ČR, úloha vlády, práce
a struktura veřejné správy
 vysvětlí, kam by se mohl obrátit,
když se dostane do sociální situace,
kterou nezvládne pouze vlastními si-
 základní hodnoty a priority demokracie
77
6
 lidská práva, soužití majority
a minority, sociální rozvrstvení
společnosti
lami
 objasní význam dobrých sousedských vztahů a solidarity
v komunitě
 popíše způsoby ovlivňování veřejnosti a najde jejich konkrétní současné příklady
 vysvětlí, co se rozumí rovnoprávností mužů a žen, uvede příklady,
kdy je tato rovnoprávnost porušována
 popíše specifika některých náboženství, k nimž se hlásí obyvatelé ČR a
Evropy
 vysvětlí, čím mohou být nebezpečné
náboženské sekty a náboženský
fundamentalismus
 dovede vysvětlit základní pojmyobčan, občanství, společnost, stát,
demokracie
 charakterizuje ústavnost v ČR, práci
vlády a orgánů veřejné správy, lidská práva a svobody
78
OBČANSKÁ NAUKA – 2. ROČNÍK 1 HOD. TÝDNĚ / 32 HOD. ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Hod.
Žák:
Člověk jako občan
 charakterizuje demokracii a objasní,
 základní hodnoty a principy
jak demokracie dnešní doby fungudemokracie
je a jaké má problémy(korupce,
 lidská práva, jejich obhajování a
kriminalita…)
možné zneužívání, veřejný
 vysvětlí význam lidských práv, kteochránce práv, práva dětí
rá jsou zakotvena v českých záko svobodný přístup k infor- manech-včetně práv dětí
cím, media (tisk, rozhlas, televi ví, kam se obrátit, když jsou lidská
práva ohrožena
ze, internet), funkce médií, kritický přístup k médiím, maximální využití potenciálu médií
 vysvětlí funkci masových médií
a dovede aplikovat kritický přístup
k nim a využívat jejich nabídku pro
svou zábavu i osobnostní rozvoj
 stát a jeho funkce, politický systém ČR
 politika, politické strany a volby
 popíše český politický systém, objasní úlohu politických stran
a svobodných voleb
 politický radikalismus a extremismus, aktuální česká extremistická scéna a její symbolika,
mládež a extremismus
 na příkladech z dění v ČR a jejich
obrazu v médiích vyvodí, jaké projevy je možné nazvat politickým
radikalismem nebo extremismem
(neonacismem, rasismem) a terorismem
Žák:
 popíše činnost policie, soudů, advokacie a notářství
 objasní, kdy je člověk způsobilý
k právním úkonům a má trestní odpovědnost
21
 teror a terorismus
 občanská participace, občanská
společnost, občanské ctnosti potřebné pro demokracii a multikulturní soužití, slušnost a dobré
chování jako základ demokratických vztahů mezi lidmi
Člověk a právo
 právo a spravedlnost, právní
stát, právní ochrana občanů,
právní vztahy
 soustava soudů v ČR, právnická
povolání (notáři, advokáti,
soudcové)
 popíše, jaké závazky vyplývají ze
smluv běžných v praktickém životě
a z vlastnického práva
 právo vlastnické, právo duševního vlastnictví, smlouvy, odpovědnost za škodu
 dovede hájit své spotřebitelské zá-
79
11
 rodinné právo
jmy, např. uplatnění reklamace
 vysvětlí práva a povinnosti mezi
dětmi a rodiči, mezi manželi, dovede v této oblasti práva vyhledat informace a pomoc při řešení konkrétního problému
 trestní právo: trestní odpovědnost, tresty a ochranná opatření,
orgány činné v trestním řízení
(policie, státní zastupitelství,
vyšetřovatel, soud), specifika
trestné činnosti a trestání mladistvých
 dovede aplikovat postupy vhodného
jednání, stane-li se svědkem nebo
obětí kriminálního jednání (šikana,
lichva, násilí, vydírání…)
80
OBČANSKÁ NAUKA – 3. ROČNÍK 1 HOD. TÝDNĚ / 32 HOD. ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
 vysvětlí, co má vliv na cenu zboží
Člověk a hospodářství
Hod.
16
 trh a jeho fungování (zboží, nabídka, poptávka, cena)
 dovede vyhledat nabídky zaměstnání, kontaktovat případného zaměstnavatele a úřad práce, prezentovat
své pracovní dovednosti a zkušenosti
 hledání zaměstnání, služby
úřadu práce
 popíše, co má obsahovat pracovní
smlouva
 nezaměstnanost, podpora
v nezaměstnanosti, rekvalifikace
 dovede vyhledat poučení a pomoc
v pracovně právních záležitostech
 vznik, změna a ukončení pracovního poměru
 dovede si zřídit účet, provést bezhotovostní platbu, sledovat pohyb peněz na svém účtu
 povinnosti a práva zaměstnance
a zaměstnavatele
 druhy škod, předcházení škodám, odpovědnost za škodu
 dovede si zkontrolovat, zda jeho
mzda a pracovní zařazení odpovídají
pracovní smlouvě a jiným písemně
dohodnutým podmínkám
 peníze, hotovostní a bezhotovostní peněžní styk
 mzda časová a úkolová
 vysvětlí, proč občané platí daně, sociální a zdravotní pojištění
 daně, daňové přiznání
 sociální a zdravotní pojištění
 zjistí, jaké služby poskytuje konkrétní peněžní ústav (banka, pojišťovna) a posoudí, zda konkrétní
služby jsou pro něj únosné (např.
půjčka), nutné a výhodné
 služby peněžních ústavů
 pomoc státu, charitativních a
jiných institucí sociálně potřebným občanům
 vyhledá pomoc, ocitne-li se v tíživé
sociální situaci
Žák:
 dovede najít ČR na mapě světa a
Evropy, podle mapy popíše její polohu a vyjmenuje sousední státy
Česká republika, Evropa a svět
 současný svět, bohaté a chudé
země, velmoci
 ohniska napětí v soudobém
světě
 popíše státní symboly ČR
 vysvětlí, k jakým nadnárodním
uskupením ČR patří a jaké jí z toho
plynou závazky
 ČR a její sousedé
 české státní a národní symboly
81
16
 uvede příklady velmocí, zemí vyspělých, rozvojových, velmi chudých (včetně lokalizace na mapě)
 globalizace, globální problémy
 ČR a evropská integrace
 nebezpečí nesnášenlivosti a terorismu ve světě
 vysvětlí pojem globalizace na příkladech z hospodářství, kulturní sféry nebo politiky
 uvede hlavní problémy dnešního
světa (globální problémy), lokalizuje na mapě ohniska napětí v soudobém světě
 popíše, proč existuje EU a jaké povinnosti a výhody z členství v EU
plynou našim občanům
 vysvětlí na příkladu (z médií nebo
jiných zdrojů), jaké metody používají teroristé a za jakým účelem
82
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: FYZIKA
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Název školního vzdělávacího programu:
TESAŘ
Forma vzdělávání:
denní
Celkový počet vyučovacích hodin za vzdělávání:
96
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu
Fyzikální vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci pochopili podstatu fyzikálních jevů, které
se odehrávají v přírodě a s nimiž se setkávají v odborné praxi i v běžném životě.
Žák:







má základní představy o struktuře látek a jejich fyzikálních vlastnostech
běžně používá fyzikální veličiny a jejich jednotky, nejčastěji používané dílčí
a násobné jednotky
analyzuje a řeší jednoduchý fyzikální problém
získává vhodné informace pro řešený problém
chápe přínos fyzikálního vzdělávání při objasňování jevů v přírodě
uplatňuje fyzikální poznatky v odborném vzdělávání i v praktickém životě
správně komunikuje a interpretuje přírodovědné poznatky
Charakteristika učiva
Předmět fyzika připravuje žáka k tomu, aby aplikoval získané vědomosti.
Žák:









správně používá základní fyzikální veličiny, převody a násobky
rozděluje pohyb podle trajektorie a změny rychlosti
skládá rychlost a pohyb
popisuje Newtonovy pohybové zákony
chápe působení sil při rovnoměrném pohybu po kružnici a působení momentu síly
na otáčení tělesa
správně rozděluje mechanickou energii
rozumí zákonu zachování energie
určuje výkon a účinnost
popisuje gravitační a tíhové pole Země
83




















určuje těžiště tělesa
popisuje odporové síly brzdící pohyb tělesa
popisuje vlastnosti tekutin a tlak v kapalině
chápe účinky hydrostatického tlaku
má představu o využití energie proudící vody
správně zdůvodňuje teplotní roztažnost v praxi
rozděluje způsoby šíření tepla v prostoru
jmenuje skupenství látek
chápe princip činnosti tepelných motorů
zdůvodňuje negativní účinky spalovacích motorů na životní prostředí
zdůvodňuje účinky elektrického pole na bodový elektrický náboj
uvědomuje si význam polovodičových součástek v současném technickém rozvoji
chápe princip vzniku střídavého elektrického proudu
analyzuje negativní důsledky působení hluku na sluch
rozděluje spektrum elektromagnetického a světelného záření, jeho účinky
na organizmus
správně interpretuje odraz, lom světla, zobrazení zrcadly
má představu o optické funkci oka, korekcích jeho vad
popisuje stavbu atomu, jádro, základní částice, radioaktivitu
popisuje podstatu radioaktivity a princip získávání jaderné energie
jmenuje objekty sluneční soustavy
Pojetí výuky
Při výuce fyziky je kladen důraz na porozumění probíraného tématu s výrazným podílem
praktické aplikace. Výrazným prvkem je samostatné řešení problémů, kde si žáci ověří správné pochopení probírané látky. Při výuce sou používány odpovídající pomůcky. Při vzdělávání
slabších žáků nebo žáků se zdravotním omezením je přihlíženo k jejich schopnostem, důraz
je kladen na individuální přístup.
Výukové strategie
Ve vyučování jsou uplatňovány následující typy výuky:
 hromadná výuka
 skupinová výuka
 problémové učení
 týmová práce
 technika samostatného učení a práce
Hodnocení výsledků žáka
Hodnocení probíhá v rovině motivační, informativní a výchovné. Základem pro hodnocení
je průběžná klasifikace. Klasifikace probíhá formou ústního zkoušení, písemné ověřování
84
pomocí didaktických testů. Každý tematický celek je zakončen písemným ověřováním.
Při klasifikaci zohledňovat žáky se speciálními poruchami učení.
Přínos k předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Komunikativní kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:
 formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně
a jazykově správně;
 účastnil se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
 zpracovával běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty;
 snažil se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
 zaznamenával písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí;
 vyjadřoval se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;
 dosáhl jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb, charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii
v písemné i ústní formě);
Žák je připraven:
 kriticky hodnotit své osobní možnosti
 uvědomit si své vlastní přednosti a nedostatky
 pracovat v kolektivu a využívat ke svému učení znalostí a zkušeností jiných lidí
 kriticky hodnotit výsledky své práce
 pomáhat druhým
 aktivně se zúčastnit diskusí a obhajovat své názory a postoje
 dále se vzdělávat
Sociální kompetence
Žák je připraven:
 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
 podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
 přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
 ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
85
Kompetence k učení
Žák :
 má pozitivní vztah k učení, projevuje ochotu k dalšímu vzdělávání
 vyhledává, třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá
v procese učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný vzdělávací režim a podmínky;
 operuje s obecně užívanými termíny
 uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní jevy
Kompetence k řešení problémů
Žák je schopen:
 vyhledat informace vhodné k řešení problému, nacházet jejich shodné, podobné
a odlišné znaky
 využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
 samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení
 ověřovat prakticky správnost řešení problémů
Kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií
Žák:


rozvíjí dovednosti získat potřebné informace v široké škále otevřených zdrojů
kriticky zhodnotí a využívá dosažené výsledky v praktické odborné činnosti.
Průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Získané znalosti uplatňuje v ochraně životního prostředí při provozu tepelných motorů.
Občan v demokratické společnosti
Žák bude veden k sebe odpovědnosti, schopnosti morálního úsudku, k jednání s lidmi a diskusi.
Informační a komunikační technologie
Žák bude rozvíjet a využívat získaných dovedností a schopností z výpočetní techniky a použije je v běžném životě.
Mezipředmětové vztahy
Jsou provázány s matematikou, základy ekologií a chemií, technologií, materiály a odborným
výcvikem.
86
FYZIKA 1. ROČNÍK – 2 HODINY TÝDNĚ
64 HODIN ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
 určuje jednotky a řeší převody jednotek
Mechanika
 pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici
 určí síly, které působí na tělesa,
a popíše, jaký druh pohybu tyto síly
vyvolají
 Newtonovy pohybové zákony, síly
v přírodě, gravitace, gravitační pole
 určí mechanickou práci a energii při
pohybu tělesa působením stálé síly
 mechanická práce a energie
Hod
40
 posuvný a otáčivý pohyb, skládání
sil
 vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování mechanické energie
 tlakové síly a tlak v tekutinách
 určí výslednici sil působících na těleso, určí těžiště tělesa
 aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh
Žák:
 vysvětlí význam teplotní roztažnosti
látek v přírodě a v technické praxi
Molekulová fyzika a termika
 teplota, teplotní roztažnost látek
 teplo a práce, přeměny vnitřní
energie tělesa
 vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa) a způsoby její změny
 tepelné motory
 popíše principy nejdůležitějších tepelných motorů
 struktura pevných látek a kapalin,
přeměny skupenství
 popíše přeměny skupenství látek
a jejich význam v přírodě a v technické praxi
 popíše vliv spalovacích motorů na
životní prostředí
87
24
FYZIKA 2. ROČNÍK – 1 HODINY TÝDNĚ
32 HODIN ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
 popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na bodový elektrický
náboj
Elektřina a magnetizmus
 elektrický náboj tělesa, elektrická
síla, elektrické pole, kapacita vodiče
 řeší úlohy s elektrickými obvody
s použitím Ohmova zákona
 elektrický proud v látkách, zákony
elektrického proudu, polovodiče
 popíše princip a použití polovodičových součástek a s přechodem PN
 magnetické pole, magnetické pole
elektrického proudu, elektromagnetická indukce
 určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem, popíše
princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice
Hod
16
 vznik střídavého proudu, přenos
elektrické energie střídavým
proudem
Žák:
Vlnění a optika
 rozliší základní druhy mechanického
 mechanické vlnění a kmitání
vlnění
 zvukové vlnění
 charakterizuje základní vlastnosti
 světlo a jeho šíření
zvuku
 zrcadla a čočky, oko, druhy elek chápe negativní vliv hluku a zná
tromagnetického záření, rentgenozpůsoby ochrany sluchu
vé záření
 charakterizuje světlo, jeho vlnovou
délku a rychlost v různých prostředích
 řeší úlohy na odraz a lom světla
 řeší úlohy na zobrazení zrcadly
a čočkami
 vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho vad
 popíše význam různých druhů elektromagnetického záření
88
9
Žák:
 popíše strukturu elektronového obalu
Fyzika atomu
 model atomu, laser
4
 nukleony, radioaktivita, jaderné
záření
 popíše stavbu atomového jádra
a charakterizuje základní částice
 jaderná energie a její využití
 vysvětlí podstatu radioaktivity
a popíše způsoby ochrany před jaderným zářením
 popíše princip získání energie v jaderném reaktoru
Žák:
 charakterizuje Slunce jako hvězdu
Vesmír
 Slunce, planety a jejich pohyb
 popíše objekty ve sluneční soustavě
 komety, asteroidy, meteority
 hvězdy a galaxie
89
3
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Název školního vzdělávacího programu:
TESAŘ
Forma vzdělávání:
denní
Celkový počet vyučovacích hodin za vzdělávání:
32
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu
Obecný cíl:
Vyučovací předmět základy ekologie a chemie je koncipován jako základní vyučovací předmět. Předmět vychází z průřezového tématu Člověk a životní prostředí. Jeho cílem je poskytnout žákům komplexní pohled a pochopení vztahů člověka a prostředí. Integruje již získané
poznatky a dovednosti, doplňuje je, rozvíjí chápání složitých souvislostí, samostatné a tvořivé
přístupy ke skutečnosti a zároveň tím ovlivňuje utváření hierarchie životních hodnot, občanskou odpovědnost za jednání v prostředí a za respektování principů udržitelného rozvoje.
Žák:
















dovede popsat stavbu atomu
vysvětlí vznik chemické vazby
rozliší prvek a sloučeninu
vyjmenuje značky vybraných prvků
popíše vzorec jednoduchých sloučenin
vysvětlí platné zákonitosti vyplývající z periodické soustavy prvků
charakterizuje vybrané prvky anorganických sloučenin
vyhodnotí jejich využití v působnosti na zdraví a životní prostředí
zhodnotí postavení atomu uhlíku v periodické soustavě prvků z hlediska vlastností organických sloučenin
charakterizuje skupiny uhlovodíků a jejich deriváty
vyjmenuje významné zástupce organických sloučenin a zhodnotí jejich využití
v běžném životě s vlivem na zdraví a životní prostředí
charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny
uvede složení výskyt a funkci nejdůležitějších přírodních látek
vysvětlí pojem fotosyntéza
vysvětlí vznik a vývoj života na Zemi
popíše buňku a uvede rozdíly mezi buňkou rostlinnou a živočišnou
90













popíše lidské tělo a jednotlivé orgány a orgánové soustavy
vysvětlí pojem zdravá výživa a zdravý životní styl
popíše co je prevence a vyjmenuje nejznámější nemoci
popíše co jsou biotické a biotické podmínky života
uvede příklady některých potravních řetězců
rozezná jednotlivé typy krajiny
popíše vztahy mezi populacemi a orientuje se v pojmech ekosystém a biosféra
vyhodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé složky životního prostředí
a zdraví
popíše přírodní zdroje surovin, energie a likvidaci odpadů
zdůvodní globální problémy a nedostatek vody
uvede příklady CHKO a NP v ČR nebo regionu
charakterizuje udržitelný rozvoj
zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny a životního prostředí
Charakteristika učiva










základy ekologie
základní ekologické pojmy
výskyt chemických látek v přírodě, typy krajiny
vztahy mezi člověkem a životním prostředím
hlavní problémy souvisejícími se znečištěním zemských sfér, tedy ovzduší, vody a půdy
problémy surovin a energií, s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji
budou se také zabývat problematikou odpadů
druhy odpadů a nakládání s nimi, recyklace
ochrana přírody a krajiny
obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie a biochemie
Výukové strategie
Ve vyučování jsou uplatňovány následující typy výuky:
 hromadná výuka
 skupinová výuka
 problémové učení
 týmová práce
91
Hodnocení výsledků žáka
Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Základem pro hodnocení
je průběžná klasifikace, zohledňovat žáky se speciálními poruchami učení. Klasifikace probíhá formou ústního zkoušení, písemné ověřování pomocí didaktických testů.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových téma
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence
Vzdělání směřuje k tomu, aby se žák:
 srozumitelně a souvisle se vyjadřoval v odborných výrazech
 obhajoval a prezentoval své stanovisko a názory na konkrétní ekologický problém
 posoudil názory druhých a odborně na ně reagoval
 vhodně a přiměřeně komunikoval v běžných profesních situacích
Žák je připraven:
 kriticky hodnotit své osobní možnosti
 uvědomit si své vlastní přednosti i nedostatky
 pracovat v kolektivu a využívat ke svému učení znalostí a zkušeností jiných lidí
 kriticky hodnotit výsledky své práce a pomáhat druhým
 aktivně se zúčastnit diskusí a obhajovat své názory a postoje
 dále se vzdělávat
Sociální kompetence
Žák je připraven:
 pracovat samostatně i v týmu
 přijímat a plnit zadané úkoly
 nést odpovědnost za své chování a jednání
Kompetence k učení:
Žák:



vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a uvádí věci do souvislostí, propojuje do
širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří
komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
92

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problému
Žák je schopen:
 vyhledat informace vhodné k řešení problému, nacházet jejich shodné, podobné a odlišné znaky
 využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
 samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení
 ověřovat prakticky správnost řešení problémů
Průřezová témata
V předmětu základy ekologie a chemie se realizuje průřezové téma:
Člověk a životní prostředí.
Předmět naučí žáka šetrně se chovat k životnímu prostředí a chránit jej, aby se zachoval i pro
příští generace. Naučí se úctě k surovinám, přispěje k upevňování zásad třídění odpadu.
Občan v demokratické společnosti
Žák bude veden k sebeodpovědnosti, schopnosti morálního úsudku, k jednání s lidmi a diskusi.
Informační a komunikační technologie
Žák bude rozvíjet a využívat získaných dovedností a schopností z výpočetní techniky a použije je v běžném životě.
Mezipředmětové vztahy
Jsou provázány s matematikou, fyzikou, technologií, materiály a odborným výcvikem
93
ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE – 2. ROČNÍK 1HOD TÝDNĚ/ 32HOD
ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
 dovede popsat stavbu atomu
Obecná chemie
 složení látek, atom
 vysvětlit vznik chemické vazby
 chemická vazba
 rozliší prvek a sloučeninu
 chemické prvky, sloučeniny
 vyjmenuje značky vybraných prvků
 značky a názvy prvků, jednoduché
sloučeniny
 popíše vzorec jednoduchých sloučenin,
 chemické reakce
Anorganická chemie
 Anorganické látky
3
 Vybrané prvky a jejich anorganické sloučeniny
 vyhodnotí jejich využití
v působnosti na zdraví a životní prostředí
Žák:
 zhodnotí postavení atomu uhlíku
v periodické soustavě prvků
z hlediska vlastností organických
sloučenin
3
 periodická soustava prvků
 vysvětlí platné zákonitosti vyplývající z periodické soustavy prvků
Žák:
 charakterizuje vybrané prvky anorganické sloučeniny
Hod
Organická chemie
 vlastnosti atomu uhlíku
 klasifikace a názvosloví organických sloučenin
 organické sloučeniny v běžném
životě
 charakterizuje skupiny uhlovodíků a
jejich deriváty
 uhlí, ropa, plyn
 vyjmenuje významné zástupce organických sloučenin a zhodnotí jejich využití v běžném životě
s vlivem na zdraví a životní prostředí
94
2
Žák:
 charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny
Biochemie
 chemické složení živých organismů
 uvede složení, výskyt a funkci nejdůležitějších přírodních látek
 přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, biokatalyzátory
a nukleové kyseliny
 vysvětlí pojem fotosyntéza
2
 biochemické děje
Žák:
 vysvětlí vznik a vývoj života na
Zemi
Základy biologie
 vznik života na Zemi
5
 typy buněk
 popíše buňku
 rozmanitosti organismů a jejich
charakteristika
 uvede rozdíly mezi živočišnou
a rostlinnou buňkou
 orgánové soustavy v těle člověka
 popíše lidské tělo funkci jednotlivých orgánů
 zdraví a nemoc, prevence
 vysvětlí pojem zdravá výživa
a zdravý životní styl
 popíše co je prevence a vyjmenuje
nejznámější nemoci
Žák:
 popíše co jsou abiotické a biotické
podmínky života
Ekologie
 potravní řetězce
 typy krajiny
 uvede příklady některých potravních
řetězců
 abiotické podmínky života
 rozezná jednotlivé typy krajiny
 biotické podmínky života, vztahy
mezi populacemi
 popíše vztahy mezi populacemi
 ekosystémy
 orientuje se v pojmech ekosystém
a biosféra
 biosféra
Žák:
 vyhodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé složky životního
prostředí a zdraví
7
Člověk a životní prostředí
 vzájemné vztahy mezi člověkem
a životním prostředím
 vliv činnosti člověka na prostředí
95
10
 popíše přírodní zdroje surovin,
energie a likvidaci odpadů
 přírodní zdroje energií a surovin
 zdůvodní globální problémy a nedostatek vody
 obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin
 uvede příklady CHKO a NP v ČR
nebo regionu
 negativní jevy v prostředí
 odpady
 ochrana půdy – poškozování
 charakterizuje udržitelný rozvoj
 NP a CHKO
 zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny
a životního prostředí
 základy udržitelného rozvoje
 odpovědnost za ochranu přírody a
životního prostředí
96
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: MATEMATIKA
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Název školního vzdělávacího programu:
TESAŘ
Forma vzdělávání:
denní
Celkový počet vyučovacích hodin za vzdělávání:
128
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu
Obecným cílem matematiky je výchova přemýšlivého člověka, který získá pozitivní postoj
k matematickému vzdělávání, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase
apod.), a především člověka, který získá motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Logické
zkoumání a řešení problému napomáhá k tomu, že žáci dokáží porovnat výsledky řešení
s realitou.
Charakteristika učiva
Žáci si osvojují dovednosti matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický
model a vyhodnotit výsledek řešení vzhledem k realitě.
Žáci jsou vedeni k využívání různých zdrojů informací, které jsou stěžejní pro výkon povolání
(odborná literatura, internet), dále k dovednosti orientovat se v matematickém textu, porozumět zadání matematické úlohy, kriticky vyhodnotit informace získané z grafů, tabulek a diagramů.
Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vyučování matematice rozvíjí porozumění kvantitativním i prostorovým vztahům, numerické
vlastnosti, podílí se na rozvoji logického myšlení a formuje žádoucí vlastnosti jako je vytrvalost, důslednost, houževnatost, kritičnost, sebedůvěra, samostatnost a odpovědnost plnit úkoly.
Pojetí výuky
Předmět se vyučuje ve všech třech ročnících. V prvním ročníku 2 hodiny týdně, ve druhém
ročníku 1 hod týdně a ve třetím 1 hod týdně.
97
Při výuce matematiky je většinou volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru spojená
s názorným vyučováním pomocí didaktické techniky a modelů. Z dalších metod je využívána
skupinová práce žáků. V případě potřeby žáka je volen individuální přístup.
Hodnocení výsledků žáků








pololetní písemná práce v rozsahu 1 vyučovací hodiny a její následný rozbor v tomtéž
rozsahu
krátké učitelské testy úzce zaměřené k učivu
ústní zkoušení
důraz při klasifikaci bude kladen na:
numerické aplikace
dovednosti řešit problémy
dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi
aktivitu žáků
Přínos předmětu v rozvoji klíčových kompetencí
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Žák je schopen:
 vybrat a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie
 organizovat a řídit vlastní učení
 vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívat v procesu učení, hlavně pak v praktickém životě operovat
s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí, vytvářet
komplexní pohled na přírodní jevy posoudit vlastní pokrok a určit překážky brání učení, kriticky zhodnotit výsledky svého učení, naplánovat jakým způsobem lze své učení
zdokonalit.
Kompetence k řešení problémů




vyhledávání informací vhodných k řešení problému, nacházení jejich shodných, podobných a odlišných znaků
využívání získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
samostatné řešení problémů, volba vhodného způsobu řešení
praktické ověření správnosti řešení problémů.
98
Matematické kompetence





vhodné a přesné vyjadřování
logické usuzování, posouzení, formulace a prosazování vlastních názorů, vhodná argumentace při obhajobě závěrů
získání vhodné míry sebevědomí, přiměřené sebehodnocení, přijímání hodnocení od
druhých lidí
přesné plnění svěřených úkolů
výstižná formulace podstaty problému, stanovení reálného odhadu praktického problému.
Průřezová témata
Občan k v demokratické společnosti
Výuka matematiky posiluje sebevědomí, sebe odpovědnost, učí žáky přijímat kompromisy,
kritiku od jiných lidí a kriticky hodnotit své vlastní vzdělávací a pracovní výsledky.
Člověk a svět práce
Výuka matematiky vede k posílení důvěry ve vlastní schopnosti, posiluje vlastnosti:
důslednost, důkladnost, přesnost, odpovědnost. Vede žáky k zájmu o celoživotní vzdělávání.
Člověk a životní prostředí
Vhodně zvolenými slovními úlohami lze žáky upozornit na problémy týkající se životního
prostředí. Při práci se statistickými daty žáci zpracovávají informace, které se týkají změn
životního prostředí.
Mezipředmětové vztahy
Předmět je provázán s fyzikou, základy ekologií, technologií, odborným kreslením, odborným
výcvikem.
99
MATEMATIKA – 1. ROČNÍK 2 HOD. TÝDNĚ / 64 HOD. ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:

Operace s reálnými čísly
 přirozená a celá čísla
 racionální čísla
 reálná čísl
 procento a procentová část
 mocniny a odmocniny
40
Výrazy a jejich úpravy
 mnohočleny
 lomené výrazy
11








Žák:





provádí aritmetické operace
s přirozenými a celými čísly
používá různé zápisy racionálního čísla
provádí aritmetické operace s se zlomky
zaokrouhlí desetinné číslo
znázorní reálné číslo na číselné ose
určí druhou mocninu a odmocninu
pomocí kalkulátoru
používá trojčlenku a řeší praktické
úlohy s využitím procentového počtu
provádí početní výkony s mocninami
s přirozeným a celočíselným exponentem
užívá zápisu čísla ve tvaru a.10n při
převodu fyzikálních jednotek
chápe pojmy matematický výraz, proměnná, člen výrazu, výraz opačný
určí hodnotu výrazu
provádí početní operace s mnohočleny
(sčítání, odčítání, násobení) a
s lomenými výrazy
rozloží mnohočlen na součin
užívá vztahy pro druhou mocninu
dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin
100
Hod.
Žák:




Žák:




Řešení
rovnic
a
nerovnic
v množině R
 ekvivalentní úpravy rovnic a
nerovnic
 vyjádření neznámé ze vzorce
provádí ekvivalentní úpravy rovnic a
nerovnic
řeší lineární rovnice o jedné neznámé
řeší lineární nerovnici, výsledek znázorní na číselné ose a zapíše pomocí
intervalu
řeší soustavy lineárních nerovnic o
jedné neznámé

vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává
data
porovnává soubory dat
určuje četnost znaku a aritmetický
průměr
interpretuje údaje vyjádřené
v diagramech, grafech a tabulkách
101
9
slovní úlohy
Práce s daty
 práce s daty
4
MATEMATIKA – 2. ROČNÍK 1 OD. TÝDNĚ / 32 HOD. ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:

Planimetrie
 základní pojmy
 trojúhelník
 mnohoúhelníky
 kružnice a kruh
 trigonometrie pravoúhlého
trojúhelníku
17
Řešení rovnic a nerovnic v množině R
 soustava dvou lineárních
rovnic o dvou neznámých
 soustava dvou lineárních nerovnic
 tvar kvadratických rovnic
 rozklad kvadratického trojčlenu na součin
 praktické úlohy
15






Žák:






užívá správně základní pojmy : bod,
přímka, rovina, odchylka dvou přímek,
vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost
dvou rovnoběžek, usečka a její délka,
úhel a jeho velikost
sestrojí trojúhelníky, různé druhy rovnoběžníků a lichoběžník z daných prvků, určí jejich obvod a obsah
rozliší shodné a podobné trojúhelníky a
své tvrzení zdůvodní užitím vět o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
určí obvod a obsah kruhu, vzájemnou
polohu přímky a kružnice
řeší praktické úlohy s využitím trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku a
věty Pythagorovy
vyjádří přibližnou hodnotu Ludolfova
čísla
sestrojí kružnici, určí obvod a obsah
kruhu, délku kružnice
chápe metody řešení soustavy lineárních rovnic a řeší je
řeší soustavu dvou lineárních nerovnic
a řešení zapíše pomocí intervalu
zná metody řešení kvadratických rovnic
určí postup řešení jednotlivých tvarů
kvadratických rovnic
rozloží kvadratický trojčlen na součin
používá získané poznatky pro řešení
praktických úloh
102
Hod.
MATEMATIKA – 3. ROČNÍK 2 HOD. TÝDNĚ / 64 HOD. ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:

Funkce
 základní pojmy
 pojem funkce, definiční
obor,obor funkčních hodnot,
graf funkce
 druhy funkcí funkce lineární,
přímá a nepřímá úměrnost,
kvadratická funkce
32
Výpočet povrchů a objemů těles
 základní polohové a metrické
vlastnosti v prostoru
 tělesa
32



Žák:





sestrojí pravoúhlou soustavu souřadnic a určí polohu daného bodu,
sestrojí graf funkce, určí, kdy funkce roste nebo klesá
chápe pojmy funkce, definiční obor
funkce a obor funkčních hodnot
orientuje se v grafu funkce a určí
z něj potřebné hodnoty
vyjádří v praktických úlohách
funkční závislosti tabulkami, zapíše
je rovnicemi a znázorní graficky
určí vzájemnou polohu bodu, přímek, rovin
chápe pojmy hrana, stěna, výška tělesa, úhlopříčka stěnová a tělesová,
úhlopříčka podstavy
rozlišuje a správně pojmenovává
základní geometrická tělesa (krychle, kvádr, hranol, válec, pravidelný
jehlan, rotační kužel)
určí objem a povrch, obsah pláště a
podstavy základních geometrických
těles
aplikuje poznatky o tělesech
v praktických úlohách
103
Hod.
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: TĚLESNÁ VÝCHOVA
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Název školního vzdělávacího programu:
Tesař
Forma vzdělávání:
denní
Celkový počet vyučovacích hodin za vzdělávání:
96
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2010 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu
Výuka tělesné výchovy ve škole je základním programem pro upevňování dříve nabytých
pohybových dovedností a osvojování nových. Umožňuje žákům uvědomělou kultivaci pohybového projevu a na základě teoretických poznatků a vlastních pohybových zkušeností také
rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.
Žák:






získává kladný vztah ke zdravému způsobu života a pocit radosti z provádění tělesné
činnosti
váží si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a rozpozná, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví
směřuje k celoživotnímu provádění pohybových aktivit a rozvoji pozitivních vlastností
osobnosti
získává chuť vyhledávat příležitosti ke zdravotně vhodným aktivitám
ověřuje si získané vědomosti i účinnost osvojených pohybových činností a tím průběžně pečuje o svou tělesnou zdatnost
začleňuje pohybové aktivity do svého denního režimu jako zcela přirozenou a nezbytnou součást zdravého životního stylu moderního člověka
Charakteristika učiva
Tělesná výchova má činnostní a aplikační charakter, a proto je propojována s ostatními předměty. Řadu informací, dovedností a návyků souvisejících obecně se zdravým životním stylem
žák získává i v jiných předmětech. V tělesné výchově (a v dalších formách pohybových aktivit v režimu dne) jsou pak získané poznatky spojovány s konkrétními pohybovými činnostmi
a žák si ověřuje jejich platnost. Opačně jsou dovednosti a návyky z tělesné výchovy přenášeny do denního režimu žáků ve škole, ale i mimo ni. V rámci sportovní činnosti se žák učí řešit
stresové a konfliktní situace. Obsahem výuky tělesné výchovy je teoretická a praktická prů-
104
prava a nácvik vybraných atletických disciplin, sportovních a pohybových her, sportovní
gymnastiky, průpravná, kondiční, kompenzační a relaxační cvičení.
Výukové strategie
Ve vyučování jsou uplatňovány následující typy výuky:




hromadná výuka
skupinová výuka
techniky samostatného učení a práce
týmová práce
Vzdělávání v tělesné výchově zdůrazňuje roli žáka jako aktivního činitele. Respektuje výrazné pohybové a výkonnostní rozdíly dané vývojovými a pohlavními odlišnostmi, dosavadními
pohybovými zkušenostmi a zájmy žáků. Umožňuje diferencovat žáky nejen podle pohlaví, ale
i podle jejich výkonnosti a zájmu v rámci třídy či skupiny. Osnovy nemohou být postaveny na
přesném členění do ročníků, ale na relativně volném výběru podle konkrétní úrovně žáků,
jejich rozvojových a zdravotních potřeb a zájmů, podmínek školy, povětrnostních podmínek
apod. Tělesná výchova je prováděna ve specifických podmínkách výchovně vzdělávacího
zařízení a přírody. Důraz je kladen na bezpečnost žáků, hygienickou nezávadnost prostředí,
estetičnost a účelnost.
Hodnocení výsledků žáka
Hodnocení a klasifikace žáků je chápána jako součást výchovného působení při vytváření
vztahu k tělesné výchově a sportu jako celoživotní potřebě. Žák je hodnocen za svůj výkon, za
změnu ve vlastním výkonu nebo dovednosti, či snahu o tuto změnu, za zvládnutí konkrétního
dílčího úkolu, za zájem o tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu, za snahu
prakticky využívat osvojené pohybové činnosti v denním režimu.
Přínos předmětu k rozvoji kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:
 pečoval o svůj tělesný rozvoj
 uznával autoritu nadřízených
 uměl pracovat v týmu a vzájemně se v něm respektoval
 obhajoval a prezentoval své stanovisko a názory na konkrétní problém
 posoudil názory druhých a vhodně na ně reagoval
 uměl využívat nových technologií ke získávání informací o předmětu a dokázal je
zpracovat
105
Žák je připraven:
 správně hodnotit své osobní dispozice
 uvědomit si své vlastní přednosti i nedostatky
 pracovat v kolektivu a využívat ke svému učení znalostí a zkušeností jiných lidí
 kriticky hodnotit výsledky své práce a pomáhat druhým
Personální a sociální kompetence
Žák je připraven:
 pracovat samostatně i v týmu
 přijímat a plnit zadané úkoly
 nést odpovědnost za své chování a jednání
 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném
zájmu
 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
Kompetence k učení
Žák:




má pozitivní vztah k učení pohybových dovedností a rozvoji pohybových schopností
vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení
využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a
vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Průřezová témata
V předmětu tělesná výchova se realizují tato průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti
Rozšiřuje celkový rozhled žáka, rozvoj jeho osobnosti.
Člověk a životní prostředí
Směřuje žáky k odpovědnému vztahu k prostředí v němž žije, formuje jeho vztah k přírodě.
Informační a komunikační technologie
Vede žáky k vyhledávání a zpracovávání informací ze světa sportu.
Mezipředmětové vztahy
Mezipředmětové vztahy jsou provázány zejména s předměty základy ekologie a chemie, občanská nauka a odborný výcvik.
106
TĚLESNÁ VÝCHOVA – 1. ROČ. 1 HOD. TÝDNĚ / 32 HOD. ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
 chová se tak, aby neohrozil zdraví
své ani svých spolužáků
Péče o zdraví, hygiena a bezpečnost,
první pomoc
 hygiena a bezpečnost při pohybových aktivitách
 dodržuje základní hygienické
a bezpečnostní normy
 prevence úrazů a nemocí
 poskytování první pomoci i za
mimořádných situací
 poskytne první pomoc sobě i jiným i
za mimořádných situací
Žák:
 uvědomí si důležitost rozcvičení
a protažení před i po tělesném výkonu



Zdravotní tělesná výchova, prů- pravná, kondiční, kompenzační a relaxační cvičení, jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných situací
 začleněné ve všech ostatních tevnímá pozitivně nutnost posilování a
matických celcích
protahování zanedbaných svalových
 uvolňovací, kompenzační, korekskupin
tivní a protahovací cvičení podle
uvědomuje si důležitost relaxace
druhu oslabení, strečink
dovede rozpoznat hrozící nebezpečí,
 základní úkoly ochrany obyvatelví jak na ně reagovat
stva (varování, prevence)
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci i za mimořádných situací
Žák:
 zná význam atletických činností pro
všestrannou pohybovou přípravu;
4
 činitelé ovlivňující zdraví, životní
styl
 orientuje se v zásadách zdravého životního stylu

Hod
Atletika
 běžecká cvičení, starty
 běhy – sprinty, vytrvalostní, v terénu
 zná jednotlivá pravidla atletických
soutěží
 skoky – odrazová cvičení, skok
vysoký a daleký
 dodržuje bezpečnost a hygienu při
atletických činnostech
 vrhy, hody – průpravná cvičení,
hod granátem, vrh koulí
107
4
3
Žák:
 zná základní průpravná cvičení jednotlivce pro dané sportovní hry
Sportovní hry
 kopaná, sálová kopaná, malá
kopaná, nohejbal
 zná taktiku hry
 vybíjená, volejbal, beach volejbal
 zná základní pravidla
 dokáže se přizpůsobit zájmům skupiny,družstva
 basketbal, házená
 dokáže zvládnout emoce
 softball, florbal
 dovede se zapojit do organizace soutěží
 pravidla her, závodů a soutěží
Žák:
 zná a umí základní akrobatická cvičení na žíněnkách
15
 stolní tenis, líný tenis
 vrhy, hody – průpravná cvičení,
hod granátem, vrh koulí
Sportovní gymnastika
 odborné názvosloví
 akrobacie, přeskok, hrazda, kruhy
 zná specifika bezpečnosti při gymnastickém cvičení
 švihadla, šplh
 zná důvody pro správné rozcvičování před výkonem
108
6
TĚLESNÁ VÝCHOVA – 2. ROČ. 1 HOD. TÝDNĚ / 32 HOD. ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
 chová se tak, aby neohrozil zdraví
své ani svých spolužáků
Péče o zdraví, hygiena a bezpečnost,
první pomoc
 hygiena a bezpečnost při pohybových aktivitách
 poskytování první pomoci i za
mimořádných situací
 dodržuje základní hygienické a bezpečnostní normy
 poskytne první pomoc sobě i jiným
i za mimořádných situací
Žák:
 uvědomí si důležitost rozcvičení
a protažení před i po tělesném výkonu
Zdravotní tělesná výchova, prů- pravná, kondiční, kompenzační a relaxační cvičení, jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných situací
 začleněné ve všech ostatních te vnímá pozitivně nutnost posilování a
matických celcích
protahování zanedbaných svalových
 uvolňovací, kompenzační, korekskupin
tivní a protahovací cvičení podle
 uvědomuje si důležitost relaxace
druhu oslabení, strečink
 základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, prevence)
Žák:
 zná význam atletických činností pro
všestrannou pohybovou přípravu;
 zná jednotlivá pravidla atletických
soutěží
 dodržuje bezpečnost a hygienu při
atletických činnostech
Žák:
 zná základní průpravná cvičení jednotlivce pro dané sportovní hry
 zná taktiku hry
 zná základní pravidla
 dokáže se přizpůsobit zájmům skupiny,družstva
Atletika
 běžecká cvičení, starty
 běhy – sprinty, vytrvalostní, v terénu
 skoky – odrazová cvičení, skok
vysoký a daleký
 vrhy, hody – průpravná cvičení,
hod granátem, vrh koulí
Sportovní hry
 kopaná, sálová kopaná, malá kopaná, nohejbal
 vybíjená, volejbal, beach volejbal
 basketbal, házená
 stolní tenis, líný tenis
 softball, florbal
 dokáže zvládnout emoce
109
Hod
4
4
3
15
Žák:
 zná a umí základní akrobatická cvičení na žíněnkách
Sportovní gymnastika
 akrobacie, přeskok, hrazda, kruhy
 švihadla, šplh
 zná specifika bezpečnosti při gymnastickém cvičení
 zná důvody pro správné rozcvičování před výkonem
110
6
TĚLESNÁ VÝCHOVA – 3. ROČ. 1 HOD. TÝDNĚ / 32 HOD. ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
 chová se tak, aby neohrozil zdraví
své ani svých spolužáků
Péče o zdraví, hygiena a bezpečnost,
první pomoc
 hygiena a bezpečnost při pohybových aktivitách
 dodržuje základní hygienické a bezpečnostní normy
 vnímá pozitivně nutnost posilování a
protahování zanedbaných svalových
skupin
 uvědomuje si důležitost relaxace
Žák:
 zná význam atletických činností pro
všestrannou pohybovou přípravu;
Zdravotní tělesná výchova, průpravná, kondiční, kompenzační a relaxační cvičení, jednání v situacích
osobního ohrožení a za mimořádných
situací
 začleněné ve všech ostatních tematických celcích
 uvolňovací, kompenzační, korektivní a protahovací cvičení podle
druhu oslabení, strečink
 základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, prevence)
Atletika
 běžecká cvičení, starty
4
3
 běhy – sprinty, vytrvalostní, v terénu
 zná jednotlivá pravidla atletických
soutěží
 skoky – odrazová cvičení, skok
vysoký a daleký
 dodržuje bezpečnost a hygienu při
atletických činnostech
Žák:
 zná základní průpravná cvičení jednotlivce pro dané sportovní hry
4
 poskytování první pomoci i za
mimořádných situací
 poskytne první pomoc sobě i jiným i
za mimořádných situací
Žák:
 uvědomí si důležitost rozcvičení a
protažení před i po tělesném výkonu
Hod
 vrhy, hody – průpravná cvičení,
hod granátem, vrh koulí
Sportovní hry
 kopaná, sálová kopaná, malá kopaná, nohejbal
 zná taktiku hry
 vybíjená, volejbal, beach volejbal
 zná základní pravidla
 basketbal, házená
 dokáže se přizpůsobit zájmům skupiny,družstva
 stolní tenis, líný tenis
111
15
 dokáže zvládnout emoce
Žák:
 zná a umí základní akrobatická cvičení na žíněnkách
 softball, florbal
Sportovní gymnastika
 akrobacie, přeskok, hrazda, kruhy
 švihadla, šplh
 zná specifika bezpečnosti při gymnastickém cvičení
 zná důvody pro správné rozcvičování před výkonem
112
6
Název vyučovacího předmětu:
PRÁCE S POČÍTAČEM
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Název školního vzdělávacího programu:
TESAŘ
Forma vzdělávání:
denní
Celkový počet vyučovacích hodin za vzdělávání:
64
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu
Předmět Práce s počítačem na střední škole prohlubuje znalosti a schopnosti žáků využívat
informační technologie, různé zdroje informací, aplikační a výukový software jak při řešení
úloh k přípravě na vyučování, tak při výkonu povolání a v procesu celoživotního vzdělávání.
V předmětu je kladen důraz na praktické činnosti orientované jak pro individuální, tak týmovou práci.
Žák:









žák získá přehled o základních pojmech IT o hardwarovém a softwarovém vybavení
počítače, o možnostech dalšího zlepšování výkonu a zvyšování kapacity pamětí
seznámí se s pravidly bezpečnosti práce s výpočetní technikou, s regulemi ochrany
zdraví a se zákony na ochranu autorských práv
žák se seznámí s prostředím Windows, s manipulací s okny, se správou adresářů
a souboru a s programovým příslušenstvím Windows
žák zvládne vytvoření textového dokumentu, včetně obrázku, tabulek a dalších objektu, jeho editaci, uložení a tisk
žák získá přehled o možnostech elektronické komunikace, o využití Internetu jako
zdroje informací pro každý den, o službách, které Internet nabízí, ale i o nebezpečích
zneužití Internetu
seznámí se s Internetovým prohlížečem MS Internet Explorer, Mozilla Firefox
žák pozná typy grafických formátu, možnosti editace obrázku a užití grafiky v oboru
žák pochopí principy zpracování dat v tabulkách a grafech, možnosti výpočtu v tabulkách a základní operace s databází
žák pochopí pojem prezentace a možnosti jejího použití v praxi, zvládne vytvoření
jednoduché prezentace v programu MS PowerPoint s textovými poli, obrázky, tabulkami, časováním, animacemi a zvukem
113
Charakteristika učiva
Učivo předmětu je zaměřeno na základní části počítačové gramotnosti.
Žák získá přehled:
 o problematice zpracování informací
 využití výpočetní techniky
 komunikace pomoci internetu
 základních informacích
 současných možnostech hardware
 trendech rozvoje
 fyzikálních omezeních rozvoje
 nabízených operačních systémech
 softwarovém vybavení počítače
 aplikování SW při řešení konkrétních úloh
 naučí elektronicky komunikovat
 používat Internet jako zdroj informací
Výuka je vedena ve specializovaných počítačových učebnách, vybavených dataprojektory,
video i audio technikou. Práce žáků je organizována buď individuálně, nebo ve vícečlenných
týmech. Při výuce se používá výklad učitele, demonstrační řešení ukázkových příkladů, multimediální učební materiály, názorné pomůcky, vyhledání a zpracování informací. Práce je
doplněna žákovskými projekty.
Výukové strategie
Ve vyučování jsou uplatňovány následující typy výuky:
 hromadná výuka
 skupinová výuka
 techniky samostatného učení a práce
 problémové učení
 týmová práce
Hodnocení výsledků žáka
Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Základem pro hodnocení
pozorování žáka při práci u počítače (při individuální i skupinové práci, komunikace ve skupině, porozumění problému, způsoby řešení)





písemná práce, testy (pro teoretickou oblast výuky)
praktické řešení úkolů (pro praktickou oblast výuky)
sebehodnocení žáka při vlastní práci
analýza práce žáka (porozumění úkolu, postupy řešení)
samostatná práce žáka (referáty, projekty)
114
Hodnocení je prováděno známkami, doplňkově je využíváno ústní hodnocení práce (analýza
práce žáka).
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence
Vzdělání směřuje k tomu, aby žák:
 srozumitelně a souvisle se vyjadřoval v technických výrazech
 obhajoval a prezentoval své stanovisko a názory na konkrétní technický problém
 posoudil názory druhých a odborně na ně reagoval
 vhodně a přiměřeně komunikoval v běžných profesních situacích
 věcně a správně zpracovával odborné technické podklady personální kompetence
 vhodně prezentuje výsledky své práce s využitím ICT prostředků, získává informace
z více zdrojů, čímž dokáže odlišit věrohodné zdroje informací od nespolehlivých
Žák je připraven:
 kriticky hodnotit své osobní možnosti
 uvědomit si své vlastní přednosti i nedostatky
 pracovat v kolektivu a využívat ke svému učení znalostí a zkušeností jiných lidí
 kriticky hodnotit výsledky své práce a pomáhat druhým
 aktivně se zúčastnit diskusí a obhajovat své názory a postoje
 dále se vzdělávat
 Sociální kompetence
Žák je připraven:
 pracovat samostatně i v týmu
 přijímat a plnit zadané úkoly
 nést odpovědnost za své chování a jednání
Kompetence k učení
Žák:




je schopen získávat a pochopit nové zkušenosti a dovednosti při práci s výpočetní
technikou.
vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si
vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
115


samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a
vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Personální kompetence
Žák:


je schopen provést sebehodnocení
uvědomuje si své přednosti i nedostatky
Kompetence k řešení problémů
Žák:
Dokáže navrhnout a realizovat postup při řešení problémů při práci s počítačem. Kompetence
využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Žák:
Efektivně využívá možností moderních informačních technologií, zejména při práci
s informacemi.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti
Žák si uvědomuje výhody (zjednodušení práce, zvýšení efektivnosti práce, snazší přístup
k informacím) i rizika (bezpečnostní hlediska) práce s výpočetní technikou. Žák formuluje
své názory a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých. Dokáže pracovat samostatně i v týmu, plní zodpovědně úkoly.
Člověk a životní prostředí
Žák dbá na bezpečnost a hygienu práce (ergonomie), chápe význam ekologické likvidace
použité či vyřazené techniky
Člověk a svět práce
Žák dokáže využít informační technologie v situacích souvisejících s hledáním zaměstnání, s kontaktem se zaměstnavatelem nebo s úřady.
Informační a komunikační technologie
Žáci jsou připraveni pro řešení praktických úkolů vyskytujících se nejen v praxi, ale i v
činnostech, které se běžně využívají v osobním životě.
116
Mezipředmětové vztahy:
Výuka předmětu Informační a komunikační technologie by neměla být chápána jako samostatný předmět. Hlavním cílem je naučit žáky používat počítač jako nástroj při výuce, využít
mezipředmětové vztahy a poskytnout prostředek pro další samostatné vzdělávání. Žák má při
výuce dostatek prostoru pro hledání vlastního postupu řešení i pro konzultace s učiteli jednotlivých předmětů.
117
PRÁCE S POČÍTAČEM – 1. ROČNÍK 1HOD TÝDNĚ/ 32HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
 používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál)chápe základní
HW vybavení počítače
Práce s počítačem, operační systém
 hardware, software, osobní počítač,
Hod
7
 principy fungování, části, periferie, vstupní a výstupní zařízení
 chápe schéma počítače
 paměti
 charakterizuje jednotlivá zařízení
 základní deska, procesor
 rozlišuje paměťová média
 další vývoj HW
 je schopen připojit či vyměnit periférie
 základní a aplikační programové
vybavení
 aplikuje výše uvedené – zejména
využívá prostředky zabezpečení dat
před zneužitím a ochrany dat před
zničením;
 operační systém
 popíše vývoj operačních systému
 vyjmenuje další programové vybavení
 chápe nutnost antivirové ochrany
 využívá komprese dat
 rozlišuje SW z hlediska ochrany autorských práv
Žák:
 ovládá manipulaci s okny
 nastaví si prostředí Windows
Soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle práce s okny
 plocha, ikony
 nabídka Start
 zorganizuje si pracovní plochu
 vlastní nastavení
 používá nápovědu
 nápověda
 chápe systém ukládání dat
 soubory, adresáře
 orientuje se ve struktuře adresátu
 (složky), disky
 ovládá základní typy souboru
 stromová struktura disku
 soubory kopíruje, ukládá, otvírá
 základní typy souboru
 vyhledává soubory
 základní operace se
 vytvoří zástupce na ploše
 soubory
 provádí nastavení systému
118
5
 je schopen přidat či odebrat HW i
SW
 vyhledávání souboru
 vytvoří obrázek, schéma v Malování
 přidání či odebrání HW
 upraví si existující obrázek
 přidání či odebrání SW
 ovládá Kalkulačku
 Malování
 vytvoří jednoduchý textový dokument
 Kalkulačka
 možnosti nastavení
 Poznámkový blok
 využívá nápovědy a manuálu pro
práci se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
 WordPad
 má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy, uvědomuje si analogie ve funkcích a ve
způsobu ovládání různých aplikací;
 vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů;
Žák:
 formátuje text
 používá schránky pro kopírování
a přesouvání textu
 používá číslování, odrážky
Práce se standardním aplikačním
programovým vybavením
Textový editor MS Word. Formát textu,
dokumenty, vkládání objektů, tabulka.
 člení text pomocí tabulátoru
 pravidla psaní textu
 člení text do sloupců
 fonty písma, velikost
 rozlišuje možnosti ukládání souboru
 zdůraznění v textu
 vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty;
 zarovnání textu
 vytvoří tabulku v Excelu
 barvy, rámečky
 formátuje části tabulky
 tabulátory
 chápe výhody definování typu dat
v buňce
 sloupce
 chápe adresaci buněk
 používá automatické vytváření posloupností v Excelu
 číslování, odrážky
 uložení, uložení jako
otevření existujícího dokumentuTabulkový procesor MS Excel
 formát buňky
 konstruuje výpočty v tabulkách
 formát sloupce, řádku, bloku
 vypočítá hodnotu výrazu
 vytvoření tabulky
 používá některé funkce
119
20
 rozlišuje typy grafu a jejich užití
 adresování buněk

 posloupnosti
 sestrojuje z tabulek grafy
 jednoduché výpočty,
 edituje sestrojený graf
 vzorce
 chápe pojem databáze
 matematické funkce
 je schopen využít Excelu k práci s
databází
 statistické funkce
 ovládá třídění databáze a užití filtru
 editace grafu
 ovládá běžné práce s tabulkovým
procesorem a databází (editace, vyhledávání, filtrování, třídění, matematické operace, základní funkce,
tvorba jednoduchého grafu, příprava
pro tisk, tisk)
 grafy matematických funkcí
 typy grafu
 vytvoření databáze
 třídění
 filtry

120
PRÁCE S POČÍTAČEM – 2. ROČNÍK 1HOD TÝDNĚ/ 32HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
 upraví text k tisku
Práce se standardním aplikačním
 nastaví možnosti tisku
 nastaví okraje, vzhled stránky
 využívá kontroly pravopisu
 kopíruje text mezi dokumenty
programovým vybavením
Textový editor MS Word. Formát textu, dokumenty, vkládání objektů, tabulka.
 náhled, tisk
 vyhledává v dokumentu
 vzhled stránky
 vkládá do textu obrázky ze souboru,
z Internetu
 kontrola pravopisu
 používá galerii Klipart
 šablona dokumentu
 vytvoří nadpisy pomocí WordArtu
 práce ve více oknech
 vkládá a formátuje textová pole
 vyhledávání v dokumentu
 chápe možnosti hypertextových odkazu
 obrázky, ClipArt
 vytvoří tabulku ve Wordu
 textové pole
 edituje vytvořenou tabulku
 hypertextový odkaz
 chápe pojem a použití prezentací
 další objekty
 edituje jednotlivé snímky
 vytvoření tabulky
 vkládá do snímku objekty
 editace tabulky
 edituje objekty snímku
 převedení textu na tabulku
a tabulky na text
 WordArt
 upraví pořadí snímku
 nastaví časování
Prezentace a MS Powerpoint
 chápe možnosti animací v prezentaci
 počítačová prezentace
 možnosti využití
 vytvoření snímku
 vkládání objektu do snímku
 editace textu
 editace tabulky
 obrázek v prezentaci
 organizační diagram
 šablona prezentace
 řazení snímku
121
Hod
18
 časování prezentace
 animace prezentace
Žák:
 chápe rozdíl mezi lokální a globální
sítí
 vyhledává informace na Internetu
Práce v lokální síti, elektronick komunikace, komunikační a přenosové možnosti Internetu
 lokální počítačové sítě
 počítačová síť, server, pracovní
stanice
 orientuje se i v dalších službách a
možnostech

 je schopen adresování e-mailových
schránek
připojení k síti-specifika práce
v síti, sdílení dokumentů
 spravuje vlastní e-mail
 a prostředků historie Internetu
 je schopen použít ke správě e-mailu
program Outlook
 služby Internetu
 možnosti připojení
 orientuje se i v dalších nástrojích
Outlooku
ovládá další běžné prostředky online a
offline komunikace a výměny dat;
 poštovní server
 e-mail, organizace času a plánování, chat
 messenger, videokonference,
telefonie,
122
4
Žák:
 volí vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných informací
a odpovídající techniky (metody,
způsoby) k jejich získávání;
Informační zdroje, celosvětová
5
počítačová síť Internet
 informace, práce s informacemi
 informační zdroje
 Internet
 získává a využívá informace
z otevřených zdrojů, zejména pak z
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání;
 orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výběr a dále je
zpracovává;
 zaznamenává a uchovává textové,
grafické i numerické informace způsobem umožňujícím jejich rychlé
vyhledání a využití;
 uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a použití
informací relevantních pro potřeby
řešení konkrétního problému;
 správně interpretuje získané informace a výsledky jejich zpracování
následně prezentuje vhodným způsobem s ohledem na jejich další uživatele;
Žák:
 rozlišuje typy grafických formátu,
2D a 3D grafiku
Grafika TurboCAD
 typy grafických formátu
 prohlížeče obrázku
 orientuje se v nabídce grafického
SW
 SW pro úpravu obrázku
 obrázky na Internetu
 chápe výhody digitální fotografie
 digitální fotografování
 popíše základní nástroje programu
 základní nástroje
 chápe možnosti využití programu
v praxi
 ukázky prací
123
5
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:
EKONOMIKA
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Název školního vzdělávacího programu:
Tesař
Forma vzdělávání:
denní
Celkový počet vyučovacích hodin za vzdělávání:
64
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2010 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu
Cílem výuky předmětu Ekonomika je poskytnout žákům základní odborné znalosti z oblasti
ekonomiky, které jim umožňují efektivní jednání a hospodárné chování.Předmět je zaměřen
tak, aby žáci zvládli základní ekonomické pojmy a způsob myšlení nezbytný pro každého
zaměstnance a dále se připravovali na možnost samostatného podnikání v oboru.
Žák:









správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy
vyhledává informace o nabídkách zaměstnání
je schopen vysvětlit, kdo představuje nabídku a poptávku
orientuje se v pracovně právních vztazích
orientuje se v právních formách podnikání
orientuje se ve výpočtu mezd a daňové soustavě
orientuje se v daňovém přiznání fyzických osob
orientuje se v osobních financích
vysvětlí rizika investování
Charakteristika učiva
Žák získává poznatky potřebné pro založení živnosti, o možnostech podnikání v oboru,
o povinnostech podnikatele a pracovně-právních vztazích, získává základní znalosti
o hospodaření podniku, naučí se vypočítat mzdu, sociální a zdravotní pojištění, orientuje
se v daňové soustavě ČR, osobním – domácím rozpočtu, způsobech investování. Osvojuje si
zásady a návyky pro vstup do světa práce.
Výuka směřuje k tomu, aby žák získal odpovědný vztah k materiálním hodnotám a snažil
se je vytvářet a rozvíjet k dobru společnosti. Je vychováván k odpovědnému přístupu
k životnímu prostředí, veden k úsilí o jeho zachování pro příští generace. Výuku lze vhodně
doplnit exkurzemi.
124
Výukové strategie
Ve vyučování jsou uplatňovány následující typy výuky:





hromadná výuka
skupinová výuka
techniky samostatného učení a práce
problémové učení
týmová práce
Hodnocení výsledků žáka
Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Základem pro hodnocení
je průběžná klasifikace prováděná formou ústního zkoušení, písemného ověřování pomocí
didaktických testů na závěr tematického celku. Hlediskem při hodnocení je aktivita, samostatnost a zapojení se žáka do probírané problematiky.
Zohledňují se žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přínos předmětu k rozvoji kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:
 srozumitelně a souvisle se vyjadřoval při jednání na úřadech, se zaměstnavatelem, vyplňoval žádosti, formuláře, podání týkající se především pracovně právních vztahů
a podnikání, aktivně se účastnil diskusí
 obhajoval a prezentoval své stanovisko a názory na konkrétní ekonomický problém
 posoudil názory druhých a odborně na ně reagoval
 vhodně a přiměřeně komunikoval v běžných situacích
Žák je připraven:
 hodnotit své ekonomické možnosti
 uvědomit si své vlastní přednosti i nedostatky
 pracovat v kolektivu a využívat ke svému učení znalostí a zkušeností jiných lidí
 kriticky hodnotit výsledky své práce a pomáhat druhým
 aktivně se zúčastnit diskusí a obhajovat své názory a postoje
 dále se vzdělávat
125
Personální a sociální kompetence
Žák je připraven:
 pracovat samostatně i v týmu
 orientovat se na pracovním trhu, vytvořit si reálnou představu o pracovních, platových
a dalších podmínkách v oboru
 komunikovat s potenciálními zaměstnavateli
 nést odpovědnost za své chování a jednání
Kompetence k učení
Žák:





vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu vzdělávání
a celoživotnímu učení
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si
vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a
vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémů
Žák:



porozumí zadání úkolu, získá informace pro výpočet daní, mezd, odpisů apod. a provede výpočet a vyhodnocení dosažených výsledků
uplatňuje při řešení úkolu různé metody myšlení, volí různé způsoby výpočtu
spolupracuje při řešení problémů se svými spolužáky popř. s jinými lidmi
Matematické kompetence
Žák:



čte různé formy grafů zachycující ekonomické děje a skutečnosti
nalézá vztahy mezi ekonomickými veličinami a řeší praktické úkoly
aplikuje matematické postupy při řešení praktických úkolů
126
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Žák:



pracuje s osobním počítačem při vyhledávání informací a zpracování úkolů
komunikuje elektronickou poštou
získává informace z internetu
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Žák:







získává odpovědný přístup k vlastní profesní budoucnosti
uvědomuje si nutnost celoživotního vzdělávání
získává představu o pracovních a platových podmínkách ve svém oboru v regionu, státě, v EU
kriticky hodnotí svoje možnosti na trhu práce
získává základní informace a postoje nezbytné pro komunikaci s budoucím zaměstnavatelem
rozumí podstatě podnikání z hlediska administrativního, právního i finančního
posuzuje podnikatelské příležitosti v návaznosti na reálnou situaci na trhu práce
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák formuluje své názory a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých. Dokáže pracovat
samostatně i v týmu, plní zodpovědně úkoly.
Člověk a životní prostředí
Žák dbá na bezpečnost a hygienu práce
Člověk a svět práce
Žák získává postoje a znalosti pro vstup na trh práce, pro uplatňování svých pracovních
práv. Žák si uvědomuje zodpovědnost za vlastní život (budování profesní kariéry, správa
osobních financí, sebe prezentace profesní, občanská i lidská).
Informační a komunikační technologie
Žáci jsou připraveni pro řešení praktických úkolů vyskytujících se nejen v praxi, ale i v činnostech, které se běžně využívají v osobním životě.
Mezipředmětové vztahy
Předmět je provázán s občanskou naukou, matematikou a odbornými předměty.
127
EKONOMIKA – 3. ROČNÍK 2 HOD. TÝDNĚ / 64 HOD. ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
 správně používá a aplikuje základní
ekonomické pojmy
Základy tržní ekonomiky
 potřeby, statky, služby, spotřeba,
životní úroveň
 popíše fáze hospodářského cyklu
 posoudí vliv ceny na nabídku
 výroba, výrobní faktory, hospodářský cyklus
 rozpozná běžné cenové triky
a klamné nabídky
 trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena
Hod.
6
 vysvětlí ekonomický růst
Žák:
 orientuje se v pracovně – právních
vztazích
Zaměstnanci
 pracovně – právní vztahy, jejich
vznik a zánik
 vysvětlí možnosti vzniku a zániku
pracovního poměru
 práva a povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů
 popíše náležitosti pracovní smlouvy
 organizace práce na pracovišti
 popíše hierarchii zaměstnanců
v organizaci, jejich práva
a povinnosti
 druhy škod a možnosti předcházení škodám, odpovědnost zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele
 na příkladech vysvětlí a vzájemně
porovná druhy odpovědnosti za
škody ze strany zaměstnance
a zaměstnavatele
Žák:
 charakterizuje jednotlivé právní
formy podnikání

Podnikání, podnikatel
 základní pojmy -podnikání, druhy
podniků, právní formy podnikání
 podnikání jednotlivce
vytvoří jednoduchý podnikatelský
záměr a zakladatelský rozpočet
 obchodní korporace
 posoudí vhodné formy podnikání
pro obor
 podnikatelský záměr
 na příkladu popíše základní povinnosti podnikatele vůči státu
128
7
7
Žák:
 rozlišuje jednotlivé druhy majetku
 rozliší jednotlivé druhy nákladů
a výnosů
Podnik,
majetek
podniku
a hospodaření podniku
 struktura majetku, dlouhodobý
majetek, oběžný majetek
 náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku
 řeší jednoduché výpočty výsledku
hospodaření
 stanovení ceny
 řeší jednoduché kalkulace ceny
Žák:
 popíše historii vzniku peněz
Peníze, mzdy, daně, pojistné
 peníze
 vysvětlí funkci, vlastnosti a podobu
peněz

hotovostní a bezhotovostní platební styk v národní i zahraniční
měně
 orientuje se v platebním styku
a smění peníze podle kurzovního
lístku
 národní hospodářství, jeho hodnocení

 hospodářská politika státu
vyplňuje doklady souvisejících
s pohybem peněz
 státní rozpočet
 rozdělí národní hospodářství, vyjmenuje ukazatele jeho hodnocení
 inflace
 vysvětlí podstatu hospodářské politiky státu
 bankovnictví, úroková míra
 nezaměstnanost
 mzdy, druhy mezd, výpočty mezd
 vyjmenuje cíle, nástroje a instituce
hospodářské politiky státu
 zákonné sociální a zdravotní pojištění
 vysvětlí úlohu státního rozpočtu
v národním hospodářství

 daňová soustava ČR

vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatel a
na příkladu ukáže jak se bránit jejím
nepříznivým důsledkům
 posoudí příčiny vzniku nezaměstnanosti – stát, region
 popíše bankovní systém

10
vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb
 vysvětlí základy odměňování zaměstnanců
 řeší jednoduché výpočty mezd
 vysvětlí význam platby zákonného
sociálního a zdravotního pojištění
129
pojišťovací soustava
20
 vypočte sociální a zdravotní pojištění při výpočtu mezd
 orientuje se v daňové soustavě, charakterizuje význam daní pro stát i
občana
 řeší jednoduché příklady výpočtu
daně z přidané hodnoty a daně
z příjmu
 orientuje se v produktech pojišťovacího trhu vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby
Žák:
 používá správnou terminologii
Osobní finance
 osobní rozpočet
 vyjmenuje příjmy a výdaje domácnosti
 osobní aktiva a pasiva
 označí osobní aktiva a pasiva
 investování – spoření
 vysvětlí rizika osobního financování
 investování s vyšším rizikem
 rozlišuje investování a nízkým a vysokým rizikem
 dluhy, předlužení, oddlužení
8
 osobní financování
 charakterizuje špatný úvěr
 popíše kroky vymáhání dluhů
 vysvětlí pojem oddlužení, exekuce
 diskutuje o možnostech řešení situací z oblasti osobního financování
Žák:
 vysvětlí základní pojmy
Daňová evidenční povinnost
 základní pojmy daňové evidence
 vyhotoví daňový doklad
 účetní doklady
 orientuje se v daňové evidenci plátců i ne plátců DPH
 zásady vedení daňové evidence
 ocenění majetku a závazků
v daňové evidenci
 popíše podle vzoru postup vyhotovení zjednodušeného daňového přiznání fyzické osoby
 minimální základ daně
 daňové přiznání fyzických osob
130
6
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ODBORNÉ KRESLENÍ
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Název školního vzdělávacího programu:
Tesař
Forma vzdělávání:
denní
Celkový počet vyučovacích hodin za vzdělávání:
160
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Žák se učí vhodné zakreslování plošných obrazců i prostorových těles, rozšiřuje si prostorovou představivost a učí se orientovat ve stavebních výkresech, tj. získá schopnost chápat celkové tvary stavebních konstrukcí, jejich podrobnosti a funkční vztahy mezi jednotlivými konstrukcemi.
Cíl předmětu
Vymezit vědomosti a dovednosti nezbytné ke čtení a kreslení výkresů stavebních konstrukcí
pozemních staveb a tesařských konstrukcí. Vyučovací předmět připravuje žáky zejména ke
čtení stavební dokumentace jednotlivých konstrukcí a k vytváření jednoduchých nákresů
a výkresů tesařských konstrukcí dle platných norem vč. výpisu potřebného materiálu navržené
konstrukce. Osvojí si znalosti a dovednosti potřebné pro zhotovování náčrtů a výkresů stavebních konstrukcí, kótování, popisování, značení hmot a úprav povrchů. Souběžně rozvíjí
prostorovou představivost a představu o funkčních vztazích mezi jednotlivými konstrukcemi.
Žák:










vysvětlí význam technického kreslení, volí pomůcky a používá odbornou literaturu
dodržuje pravidla normalizace a standardizace při vypracování konstrukční dokumentace
rozliší druhy technických výkresů, zná jejich formáty, úpravu, způsoby skládání
a rozmnožování, měřítka a popisování výkresů
vhodně používá různé druhy čar na výkresech, měřítka a normalizované písmo
používá pojmy, pravidla a způsoby kótování a aplikuje je při vypracování technické
dokumentace
rýsuje základní geometrické konstrukce, mnohoúhelníky, technické křivky
zvětšuje a zmenšuje obrazy
zobrazí jednoduchá tělesa v pravoúhlém promítání
čte technickou dokumentaci, technické nákresy, výkresy a schémata, pracuje s návrhy
a technickou dokumentací
zhotoví technické nákresy a výkresy konstrukčních prvků
131
Charakteristika učiva
Učivo předmětu Odborné kreslení navazuje na obdobný předmět Stavební konstrukce, Technologie a Odborný výcvik. Žák je při výuce veden k chápání souvislostí mezi kreslením projektové dokumentace, čtením stavebních výkresů a výpisu potřebného materiálu pro využití v
praktické činnosti.
Obsahový okruh technické zobrazování vymezuje vědomosti a dovednosti nezbytné ke čtení
a kreslení výkresů stavebních konstrukcí pozemních staveb. Dosažením požadovaných výsledků vzdělávání získají žáci prostorovou představivost a schopnost chápat celkové tvary
stavebních konstrukcí i jejich podrobností. Budou znát pravidla a zásady související s technickou stránkou zhotovování náčrtů a výkresů, kótováním, popisováním, značením hmot
a úprav povrchů ve stavebních výkresech. Budou zobrazovat stavební konstrukce pomocí
pravoúhlého promítání a zhotovovat náčrty jednoduchých staveb a jejich částí. Důraz je kladen na získání dovednosti číst stavební výkresy a orientovat se v projektové dokumentaci.
Pojetí výuky
Těžiště výuky je v provádění praktických úkolů, následujících ihned po seznámení s teoretickými zásadami a požadavky dle platných norem. Ve výuce se kromě výkladu uplatní skupinová práce při čtení a hodnocení výkresové dokumentace. Následně si žáci vyzkouší samostatný návrh jednotlivých konstrukcí na jednoduchém objektu. Předmět připravuje žáka k tomu, aby dokázal správně, řádně a odpovědně aplikovat získané vědomosti.
Ve 3. ročníku bude předmět rozšířen o výuku odborného kreslení na PC k seznámení žáků
s možností využití výpočetní techniky při vytváření výkresové dokumentace a modelů ve 3D.
Výukové strategie
Ve vyučování jsou uplatňovány následující typy výuky:
 individuální výuka vč. techniky samostatného učení a práce
 projektová výuka s projekty individuálními a skupinovými nebo třídními
 skupinová výuka vč. techniky týmové práce
Hodnocení výsledků žáka
Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Základem pro hodnocení
je průběžná klasifikace se zohledněním na žáky se speciálními poruchami učení. Klasifikace
probíhá formou individuálního ověřování:


znalostí ústním či písemným přezkoušením
dovedností praktickým přezkoušením tj. zadáním samostatné práce
Žáci jsou hodnoceni podle toho, jak zvládnou teoretické zákonitosti, grafické aplikaci na příkladech a jak rozumí předložené dokumentaci. Při skupinové práci se zohlední aktivní vystupování žáka.
132
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Komunikativní kompetence
Vzdělání směřuje k tomu, aby žák:
 srozumitelně a souvisle se vyjadřoval v technických výrazech
 obhajoval a prezentoval své stanovisko a názory na konkrétní technický problém
 posoudil názor druhých a odborně na něj reagoval
 vhodně a přiměřeně komunikoval v běžných profesních situacích
 četl výkresy, schémata, normy věcně a správně zpracovával odborné technické podklady
 formuloval a vyjadřoval své myšlenky a názory v logickém sledu
 vyjadřoval se srozumitelně, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 naslouchal druhým lidem, porozuměl jim a vhodně na ně reagoval
 účinně se zapojoval do diskuze a vhodnou argumentací obhájil svůj názor
 využíval informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
 využíval získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Žák je připraven:
 obhajovat a prezentovat své stanovisko a názory na konkrétní technický problém
 posoudit názory druhých a odborně na ně reagovat
 vhodně a přiměřeně komunikovat v běžných situacích
 kriticky hodnotit své osobní možnosti
 uvědomit si své vlastní přednosti i nedostatky
 pracovat v kolektivu a využívat ke svému učení znalostí a zkušeností jiných lidí
 kriticky hodnotit výsledky své práce a pomáhat druhým
 aktivně se zúčastnit diskusí a obhajovat své názory a postoje
 aplikovat matematické dovednosti
 dále se vzdělávat
Sociální kompetence
Žák je připraven:
 pracovat samostatně i v týmu
 přijímat a plnit zadané úkoly
 nést odpovědnost za své chování a jednání
133
Kompetence k učení
Žák:





vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si
vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.
Průřezová témata:
V předmětu odborné kreslení se realizuje část průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Žák formuluje své názory a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých, učí se být slušný
a zdvořilý. Dokáže pracovat samostatně i v týmu, zodpovědně plní úkoly
Člověk a životní prostředí
Žák se naučí chovat se hospodárně k používaným materiálům. Žák se učí zásadám třídění
odpadu ve škole i soukromém životě.
Informační a komunikační technologie
Žáci se učí získávat informace pomocí internetu, třídit je a dále s nimi pracovat.
Mezipředmětové vztahy
Získané znalosti v předmětech matematika, fyzika, stavební konstrukce, technologie žák použije při řešení technických úkolů.
134
ODBORNÉ KRESLENÍ
– 1. ROČ. 1 HOD TÝDNĚ / 32 HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Žák:


Žák:




Žák:


Učivo
Pomůcky, techniky rýsování
správně volí a používá pomůcky a
 Pomůcky pro odborné kreslení
materiály pro technické kreslení
 Technika rýsování a kreslení
ovládá správnou techniku rýsování a

Měřítka výkresů
kreslení
zobrazuje různé druhy čar požívané
v technickém kreslení
konstruuje geometrické útvary
z různých prvků
konstruuje kružnice, elipsy, oblouky
a křivky
vynáší a dělí úhly
zobrazuje v pravoúhlém promítání
geometrické útvary a tělesa
odvozuje z půdorysu nárys a bokorys
Zobrazování geometrických útvarů
 Přímka, úsečka
 Konstrukce úhlů
 Konstrukce víceúhelníků
 Konstrukce kružnice, elipsy
Zobrazování v pravoúhlém promítání
 zásady a způsoby zobrazování
 půdorys, nárys, bokorys, sdružené
průměty, řezy, sklopené průřezy
 zobrazování základních geometrických těles
135
Hod
4
10
18
ODBORNÉ KRESLENÍ – 2. ROČ. 1,5 HOD TÝDNĚ / 48 HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:

Zobrazování stavebních konstrukcí
 normalizace v technickém kreslení
 způsoby zobrazování na výkresech ve stavebnictví
 zobrazování konstrukcí objektů
pozemních staveb
 výkresy přestaveb a adaptací
 projektová dokumentace staveb



používá normalizované vyjadřovací
prostředky, zná druhy a úpravu
technických výkresů
zobrazuje jednoduché stavební konstrukce a objekty na výkresech a náčrtech
čte jednoduché stavební výkresy
orientuje se v projektové dokumentaci staveb a přestaveb budov
136
Hod
48
ODBORNÉ KRESLENÍ – 3. ROČ. 2,5 HOD TÝDNĚ / 80 HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:

Zobrazování tesařských konstrukcí
 kreslení jednoduchých tesařských
konstrukcí
 kreslení střech a krovů, řešení
střešních rovin
 kreslení tesařských konstrukcí pozemních staveb ( svislé a vodorovné konstrukce, schodiště )






Žák:

Žák:




Žák:

zobrazuje tesařské konstrukce roubení, pažení a bednění
ovládá názvosloví střech
zobrazuje jednoduché tesařské konstrukce střech a krovů
řeší tvary střech, nárožních a úžlabních krokví
řeší skutečné velikosti střešních
ploch, nárožních a úžlabních krokví
kreslí výkresy jednoduchých tesařských konstrukcí pozemních staveb
čte výrobní výkresy stavebně tesařských prací
ovládá zásady a správnou techniku
kreslení
zobrazuje jednoduché tesařské konstrukce
řeší tvary střech, nárožních a úžlabních krokví
řeší skutečné velikosti střešních
ploch, nárožních a úžlabních krokví
kreslí výkresy jednoduchých tesařských konstrukcí pozemních staveb
chápe zásady a správnou techniku
3D zobrazování
Systémy CAD
 zásady a způsoby zobrazování
2D zobrazování
 zobrazení základních geometrických obrazců
 kreslení jednoduchých tesařských
konstrukcí
 kreslení střech a krovů, řešení
střešních rovin
 půdorys a řez objektu
3D zobrazování
 zobrazení základních geometrických těles
 prostorové zobrazení krovu
137
Hod
48
2
20
10
Název vyučovacího předmětu:
MATERIÁLY
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Název školního vzdělávacího programu:
Tesař
Forma vzdělávání:
denní
Celkový počet vyučovacích hodin za vzdělávání:
160
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu
V předmětu materiály žák získá základní potřebné vědomosti o vlastnostech a používání stavebních materiálů a výrobků ve stavebnictví. Důraz je kladen na materiály používané na tesařské konstrukce. Při výuce si žák osvojí jak technické vlastnosti materiálů, tak i způsoby
jejich používání při zhotovování polotovarů, konstrukčních dílců a stavebních konstrukcí.
Dovede posoudit hospodárnost využívání materiálů a chápe vliv stavebních činností na životní prostředí.
Žák:















dovede rozčlenit a klasifikovat základní druhy stavebních materiálů
charakterizuje význam a úlohu lesa, lesního hospodářství
vysvětlí vliv životního prostředí na lesy
dovede popsat makroskopickou stavbu dřeva a kůry a základní chemické složení dřeva
rozpozná základní druhy domácích a exotických dřevin
charakterizuje fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva a materiálů ze dřeva
určí základní vady dřeva vzniklé během růstu, při těžbě, dopravě, skladování, při nesprávném zpracování, při poškozením dřevokaznými houbami, hmyzem a cizopasnými rostlinami aj.
charakterizuje řezivo, přířezy řeziva, dýhy, a konstrukční desky z masivního dřeva,
překližované materiály, aglomerované materiály
orientuje se v dřevěných lepených konstrukcích
charakterizuje mechanické spojovací prostředky
využívá znalosti o materiálech používaných pro svislé a vodorovné stavební konstrukce
rozdělí malty, vyjmenuje složky malt a maltové směsi a popíše jejich vlastnosti a požití
správně volí materiál pro střešní krytiny a doplňkové materiály pro střechy
navrhne vhodné materiály pro izolace
dbá na hospodárné a ekologické využívání materiálů, zpracování odpadů
138
Charakteristika učiva
Vyučovací předmět materiály vytváří nezbytné teoretické předpoklady pro zvládnutí a pochopení učiva předmětů technologie a odborný výcvik.
Obsahový okruh stavební materiály poskytuje žákům základní odborné vědomosti o stavebních materiálech a výrobcích používaných při výstavbě pozemních staveb. Hlavní důraz je
kladen na materiály využívané pro tesařské práce a materiály pro stavební konstrukce, na které tesařské konstrukce navazují. Žáci získají znalosti o technických vlastnostech materiálů,
označování dle ČSN, možnostech použití, způsobu skladování, přepravy a manipulace s materiály. Seznámí se se zásadami hospodárného využívání stavebních materiálů a s možnostmi
jejich recyklace.
Učivo obsahuje základní informace o materiálech používaných ve stavebnictví. Podrobně jsou
probírány materiály určené pro tesařské práce a práce pokrývačské a klempířské, které navazují na tesařské konstrukce střech.
Požadavky na zvládnutí učiva jsou diferencovány podle významu tematického celku pro
zvládnutí učiva technologie a odborného výcviku, resp. podle významu materiálu pro učební
obor.
Výuka směřuje k tomu, aby žák získal odpovědný vztah k materiálním hodnotám a snažil se
je vytvářet a rozvíjet k dobru společnosti. Je vychováván k odpovědnému přístupu
k životnímu prostředí, veden k úsilí o jeho zachování pro příští generace. Výuka bude vhodně
doplňována exkurzemi.
Výukové strategie
Při vzdělávání jsou uplatňovány následující typy výuky:



individuální výuka vč. techniky samostatného učení a práce
skupinová výuka vč. techniky týmové práce
problémové učení
Hodnocení výsledků žáka
Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Základem pro hodnocení
je průběžná klasifikace se zohledněním na žáky se speciálními poruchami učení. Každý tematický celek je zakončen písemným ověřováním. Klasifikace probíhá formou individuálního
ověřování znalostí:


ústním přezkoušením
písemným přezkoušením vč. didaktických testů
139
Pojetí výuky
Předmět připravuje žáka k tomu, aby dokázal správně, řádně a odpovědně aplikovat vědomosti získané v odborných předmětech teoretické části vyučování. Teoretická i praktická složka
vzdělávání kladou důraz na upevňování a rozvoj klíčových dovedností. Klíčové dovednosti
získané prostřednictvím vzdělávání mají rozhodující vliv na formování osobnosti budoucího
absolventa z hlediska jeho uplatnění v osobním, profesním i společenském životě.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Komunikativní kompetence
Vzdělání směřuje k tomu, aby žák:
 formuloval a vyjadřoval své myšlenky a názory v logickém sledu
 vyjadřoval se srozumitelně, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 naslouchal druhým lidem, porozuměl jim a vhodně na ně reagoval
 účinně se zapojoval do diskuze a vhodnou argumentací obhájil svůj názor
 využíval informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
 využíval získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Žák je připraven:
 obhajovat a prezentovat své stanovisko a názory na konkrétní technický problém
 posoudit názory druhých a odborně na ně reagovat
 vhodně a přiměřeně komunikovat v běžných životních a pracovních situacích
 kriticky hodnotit své osobní možnosti
 uvědomit si své vlastní přednosti i nedostatky
 pracovat v kolektivu a využívat ke svému učení znalostí a zkušeností jiných lidí
 kriticky hodnotit výsledky své práce a pomáhat druhým
 aktivně se zúčastnit diskusí a obhajovat své názory a postoje
 dále se vzdělávat
Personální kompetence
Žák je připraven:
 kriticky hodnotit své osobní možnosti
 uvědomit si své vlastní přednosti i nedostatky
140
Sociální kompetence
Žák je připraven:
 pracovat samostatně i v týmu
 přijímat a plnit zadané úkoly
 nést odpovědnost za své chování a jednání
Kompetence k učení
Žák:





vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Kompetence řešení běžných pracovních problémů
Žák:



dovede pochopit a analyzovat zadání úkolu
stanoví pracovní postup
zvolí vhodnou metodu
Kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií
Žák:


rozvíjí dovednosti získat potřebné informace v široké škále otevřených zdrojů
kriticky zhodnotí a využívá dosažené výsledky
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti
Žák formuluje své názory a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých, učí se být
slušný a zdvořilý. Dokáže pracovat samostatně i v týmu, plní zodpovědně úkoly.
141
Člověk a životní prostředí
Žák se naučí chovat se hospodárně k používaným materiálům a dbát na dodržování technologických, ekonomických a ekologických zásad při využívání materiálů. Žák se učí úctě
k surovinám, zásadám třídění odpadu v zaměstnání i soukromém životě.
Informační a komunikační technologie
Žáci se učí získávat informace pomocí internetu, třídit je a dále s nimi pracovat.
Mezipředmětové vztahy
Předmět materiály je v mezipředmětových vztazích s předměty technologie, fyzika, základy
ekologie a chemie, odborný výcvik.
142
MATERIÁLY – 1. ROČNÍK 2 HOD TÝDNĚ / 64 HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Žák:


Žák:




Žák:





Učivo
Přehled druhů stavebních materiálů,
dovede rozčlenit základní druhy sta- vlastnosti materiálů
 význam stavebních materiálů
vebních materiálů používaných pro
 vlastnosti stavebních materiálů
pozemní stavby a určí jejich vlastnosti
dovede tyto znalosti využít pro volbu a použití materiálů
rozpozná druhy dřevin použitelných
pro tesařské konstrukce, podmínky
jejich růstu a rozmnožování;
určí způsoby těžby dřeva a vlivu
těžby na funkci lesa;
rozpoznává druhy jehličnatých a
listnatých dřevin;
dovede popsat znaky dřevin a možnosti jejich použití pro dřevěné konstrukce
dovede popsat makroskopickou a
mikroskopickou stavbu dřeva a jejich vliv na vlastnosti a použitelnost
dřeva pro tesařské konstrukce;
dovede popsat chemické složení
dřeva;
charakterizuje fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva k posouzení
využitelnosti dřeva pro stavební
konstrukce;
vysvětlí vliv vad a nemocí dřeva na
jeho vlastnosti, zpracovatelnost a
využitelnost pro tesařské konstrukce;
určí hlavní škůdce dřeva a jejich negativní vliv na kvalitu dřeva
Dřevo pro tesařské konstrukce
 význam lesa a lesního hospodářství
 těžba dřeva
 životní podmínky dřevin
 rozmnožování dřevin
 použití dřeva na tesařské práce
 jehličnaté dřeviny
 listnaté dřeviny
Stavba dřeva, vlastnosti, vady
a škůdci
 makroskopická stavba dřeva
 mikroskopické stavba dřeva
 chemické složení dřeva
 fyzikální vlastnosti dřeva
 mechanické vlastnosti dřeva
 vady dřeva
 škůdci dřeva
143
Hod
2
13
40
Žák:





Žák:


Stavební dřevo
určí základní druhy a sortimenty su surové dříví
rového dříví a jeho třídění podle
 neopracované řezivo
různých kritérií;
 označování, zkoušení a měření řerozezná názvosloví neopracovaného
ziva
řeziva jeho rozdělení, rozliší řezivo
podle dřevin, tvaru příčného průřezu, tloušťky, způsobu výroby a jakosti;
dovede vizuálně stanovit kvalitu řeziva;
měří řezivo a vypočítává objem;
dovede popsat skladování a dopravu
řeziva
rozpozná druhy velkoplošných materiálů, rozdělí je podle různých kritérií;
dovede popsat jejich vlastnosti a
možnosti použití
Velkoplošné materiály
 rozdělení aglomerovaných materiálů
 dřevotřískové desky
 dřevovláknité desky
144
5
4
MATERIÁLY – 2. ROČNÍK 1,5 HOD TÝDNĚ / 48 HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Hod
Žák:

Úprava dřeva
 fyzikální úprava dřeva – sušení,
paření, nátěry, vyluhování
 chemická ochrana dřeva proti povětrnosti, biotickým škůdcům a
požáru; BOZP při práci s chemickými látkami,
 ekologické aspekty chemické
ochrany dřeva
8
Dřevěné lepené konstrukce
 výroba, vlastnosti a použití
 druhy dřevěných lepených konstrukcí
3



Žák:


Žák:

vysvětlí pojem vlhkost dřeva a způsoby jejího měření, popíše vliv vlhkosti dřeva na jeho vlastnosti a použitelnost;
popíše způsoby fyzikální a chemické ochrany dřeva, její vliv na vlastnosti a životnost dřeva;
zdůvodní nutnost dodržovat předpisy BOZP při práci s chemickými
látkami a uvede způsob likvidace
nebezpečných odpadů;
objasní rizika chemických látek používaných pro úpravu dřeva pro
zdraví člověka a životní prostředí
popíše výrobu dřevěných lepených
konstrukcí;
určí druhy dřevěných lepených konstrukcí, jejich vlastnosti a možnosti
použití
Spojovací prostředky
určí druhy dřevěných a kovových
 dřevěné spojovací prostředky –
spojovacích prostředků, možnosti a
kolíky, líny, hmoždinky, péra, přízpůsoby jejich použití při spojování
ložky atd.
tesařských konstrukcí
 kovové spojovací prostředky –
hřebíky, vruty, svorníky, kolíky,
skoby, příložky, táhla atd.
145
5
Žák:


Žák:


Žák:




Materiály pro svislé a vodorovné starozlišuje základní druhy materiálů a vební konstrukce
 přírodní a umělý kámen
výrobků pro svislé a vodorovné
 cihlářské výrobky
konstrukce;
 nepálené stavební materiály
chápe možnosti jejich použití v konstrukcích pozemních staveb
14
Stavební keramika
rozlišuje druhy stavební keramiky,
 dlažba a obklady
jejich vlastnosti a možnosti použití;
 kanalizační kamenina
orientuje se ve výrobcích zdravotní
 zdravotní keramika
keramiky a možnostech jejich použití
3
Střešní krytiny a doplňkové materiály
rozlišuje druhy skládaných střešních pro střechy
 skládané střešní krytiny
krytin, zná jejich vlastnosti a mož povlakové střešní krytiny
nosti použití;
 doplňkové materiály
rozlišuje druhy povlakových střešních krytin, zná jejich vlastnosti a
možnosti použití;
rozlišuje druhy doplňkových mate15
riálů pro střechy a zná způsoby a
možnosti jejich použití;
orientuje se ve způsobu dopravy a
skladování, požárních rizikách při
skladování a manipulaci materiálů
pro střechy
146
MATERIÁLY – 3. ROČNÍK 1,5 HOD TÝDNĚ / 48 HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Žák:

Žák:



Žák:


Učivo
Beton, malty a maltové směsi, starozlišuje druhy betonů, malt, sta- vební tmely a lepidla
 složky, výroba, rozdělení a závebních tmelů a lepidel podle vlastkladní vlastnosti betonu
ností a způsobů použití
 pojiva vzdušná a hydraulická
 přísady
 druhy malt
 složky malt
 vlastnosti a použití
Materiály pro izolace
rozlišuje druhy izolačních materiálů,
 materiály pro hydroizolace
jejich vlastnosti a možnosti použití
 materiály pro tepelné izolace
v pozemních stavbách;
 materiály pro zvukové izolace
chápe možnosti a způsoby použití
izolačních materiálů ve střešním
plášti;
orientuje se ve způsobu skladování a
manipulace izolačních materiálů,
požárních rizikách při skladování a
používání
Ostatní materiály
rozlišuje železné a neželezné kovy,
 kovy
zná jejich vlastnosti a možnosti po plasty
užití zejména v tesařských kon sklo
strukcích;
orientuje se v druzích plastů používaných ve stavebnictví, zná jejich
základní vlastnosti a možnosti použití
147
Hod
18
10
10
Žák:



Žák:



Žák:


Prefabrikace
chápe význam prefabrikace a typi typizace
zace pro zefektivnění stavebních
 výroba prefabrikátů, druhy a
prací;
vlastnosti prefabrikátů
rozlišuje základní druhy prefabriká prefabrikáty na bázi dřeva
tů používaných na pozemních stavbách, orientuje se v možnostech jejich použití;
určí základní druhy prefabrikátů na
bázi dřeva, jejich vlastnosti a možnosti použití
vysvětlí vliv stavebnictví na životní
prostředí a zdroje surovin;
rozeznává škodlivé a neškodné odpady v oboru, dovede je třídit a připravit pro další zpracování;
je informován o možnostech recyklace stavebních materiálů
Vliv stavebních materiálů na životní
prostředí
 zdroje surovin
 spotřeba energie a kvalita životního prostředí
 nakládání s odpady, recyklace materiálů
Certifikace a prokazování shody
orientuje se v základních právních
 právní normy
normách;
 certifikát ověření shody, prohlášeuvědomuje si důležitost certifikace a
ní o shodě, vliv na kvalitu díla a
prokazování shody výrobků pro výživotní prostředí
slednou kvalitu díla a ochranu životního prostředí
148
4
3
3
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: STAVEBNÍ KONSTRUKCE
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Název školního vzdělávacího programu:
Tesař
Forma vzdělávání:
denní
Celkový počet vyučovacích hodin za vzdělávání:
48
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu
Cílem vyučovacího předmětu Stavební konstrukce je poskytnout žákům přehled o základních
stavebních konstrukcích, o dělení stavebních konstrukcí z různých hledisek a o stavebních
pracích.
Má vést žáky k tomu, aby si vytvořili odborné kompetence, tzn. aby chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti, nakládali s materiály, energiemi, odpady vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí, dodržovali příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy a hygienické
předpisy a zásady.
Obsahový okruh poskytuje komplex vědomostí vztahující se k celému odvětví stavebnictví
i ke konkrétnímu zaměření oboru. Rozvíjí technické a ekonomické myšlení, odborné vyjadřování a je podstatnou částí odborné kvalifikace žáků.
Žák:












chápe účel technické normalizace.
rozpozná a pojmenuje hlavní konstrukční části objektů pozemních staveb
rozliší a pojmenuje konstrukční systémy budov
chápe účel základů budov
rozlišuje druhy zemních prací
zná druhy plošných základů a je informován o hlubinných základech
rozpozná druhy svislých konstrukcích budov
orientuje se v druzích stropů
rozlišuje druhy a části schodišť
charakterizuje druhy, účel a možnosti použití vnitřních a vnějších omítek, nátěrů
a obkladů
orientuje se v základních druzích podlah
orientuje se v druzích oken a dveří
149


popíše postup montáže oken a dveří
orientuje se v technických zařízeních budov a jejich vazbě na stavebně konstrukční
části budov
Charakteristika učiva
Jedná se o odborný předmět, který rozvíjí technické myšlení ve stavebním oboru, seznamuje
žáky se základními stavebními konstrukcemi. Zároveň vede žáky k pochopení problematiky
stavebnictví v návaznosti na požadavky hygieny a bezpečnosti práce, požární ochrany, ekologie a ochraně životního prostředí.
Seznamuje žáky se zakládáním staveb, s druhy základů, svislými a vodorovnými konstrukcemi budov, izolacemi budov a se schodišti a s technickým zařízením budov. Poskytuje žákům
základní vědomosti o úpravách povrchů, podlahách a výplních otvorů. Konstrukce a druhy
zastřešení jsou zařazeny do učiva Technologie.
Žák je připraven na:
 význam předmětu a jeho náplň
 hlavní části objektů pozemních staveb
 konstrukční systémy pozemních staveb
 zemní práce a druhy základů
 druhy svislých konstrukcí
 druhy vodorovných konstrukcí
 názvosloví a druhy schodišť
 úpravy povrchů stěn a stropů
 druhy podlah
 druhy výplní otvorů
 technická zařízení budov
Výukové strategie
Těžiště výuky je v osvojení si základních stavebních konstrukcí. Vyučující při volbě vyučovacích metod přihlíží k psychickým schopnostem žáků a vhodně kombinuje výklad a rozhovor. Pro snazší pochopení učiva plánuje vyučující vhodně volené exkurze, používá názorné
učební pomůcky, filmy prospekty apod.
Ve vyučování jsou uplatňovány následující typy výuky:
 hromadná výuka
 skupinová výuka
 techniky samostatného učení a práce
 problémové učení
 týmová práce
150
Hodnocení výsledků žáka
Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Základem pro hodnocení
je průběžná klasifikace, zohledňovat žáky se speciálními poruchami učení. Klasifikace probíhá formou ústního zkoušení, písemné ověřování pomocí didaktických testů. Každý tematický
celek je zakončen písemným ověřováním.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence
Vzdělání směřuje k tomu, aby absolvent:
 srozumitelně a souvisle se vyjadřoval v technických výrazech
 obhajoval a prezentoval své stanovisko a názory na konkrétní technický problém
 posoudil názory druhých a odborně na ně reagoval
 vhodně a přiměřeně komunikoval v běžných profesních situacích
 věcně a správně zpracovával odborné technické podklady personální kompetence
Žák je připraven:
 kriticky hodnotit své osobní možnosti
 uvědomit si své vlastní přednosti i nedostatky
 pracovat v kolektivu a využívat ke svému učení znalostí a zkušeností jiných lidí
 kriticky hodnotit výsledky své práce a pomáhat druhým
 aktivně se zúčastnit diskusí a obhajovat své názory a postoje
 dále se vzdělávat
Sociální kompetence
Žák je připraven:
 pracovat samostatně i v týmu
 přijímat a plnit zadané úkoly
 nést odpovědnost za své chování a jednání
Kompetence k učení:
Žák:


vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
151



operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.
Kompetence řešení běžných pracovních problémů
Žák:
 dovede pochopit a analyzovat zadání úkolu
 stanovit pracovní postup
 zvolit vhodnou metodu
Kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií
Žák:
 rozvíjí dovednosti získat potřebné informace v široké škále otevřených zdrojů
 kriticky zhodnotí a využívá dosažené výsledky v praktické odborné činnosti
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák formuluje své názory a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých, učí se být
slušný a zdvořilý. Dokáže pracovat samostatně i v týmu, plní zodpovědně úkoly.
Člověk a životní prostředí
Žák se naučí chovat se hospodárně k používaným materiálům a dbát na dodržování technologických, ekonomických a ekologických zásad při využívání materiálů. Žák se učí úctě
k surovinám, zásadám třídění odpadu v zaměstnání i soukromém životě.
Informační a komunikační technologie
Žáci se učí získávat informace pomocí internetu, třídit je a dále s nimi pracovat.
Mezipředmětové vztahy
Předmět stavební konstrukce je provázán s předměty technologie, materiály a odborné kreslení.
152
STAVEBNÍ KONSTRUKCE – 2.ROČ. 1,5HOD TÝDNĚ/ 48HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:

Úvod
 význam předmětu a jeho náplň
 typizace, modulová koordinace a
unifikace ve výstavbě
 technická normalizace a její vliv
na jakost konstrukcí, bezpečnost
stavby a životní prostředí
Žák:

Žák:

Žák:




chápe účel technické normalizace.
rozpozná a pojmenuje hlavní konstrukční části objektů pozemních
staveb
rozliší a pojmenuje konstrukční systémy budov
chápe účel základů budov
rozlišuje druhy zemních prací, při
provádění dbá na BOZP
určí druhy plošných základů a je informován o hlubinných základech
rozlišuje druhy hydroizolací a izolací proti radonu podle použitého materiálu.
Hlavní části objektů pozemních staveb
 názvosloví hlavních konstrukčních částí objektů pozemních staveb
Konstrukční systémy pozemních staveb
 konstrukční systémy svislých
nosných konstrukcí
 konstrukční systémy vodorovných
nosných konstrukcí
Zemní práce a zakládání
 předání staveniště, přípravné práce, vytyčení stavby
 základová půda
 zemní práce
 plošné základy
 hlubinné základy
 hydroizolace podzemních částí
staveb
153
Hod
3
1
3
6
Žák:

Žák:

Žák:

Žák:

orientuje se v svislých konstrukcích
budov.
rozlišuje druhy vodorovných konstrukcí
Svislé konstrukce
 svislé nosné konstrukce
 svislé nenosné konstrukce
 obvodové pláště budov
 komínové a ventilační průduchy
 otvory a překlady
 prostupy, drážky a výklenky
Vodorovné konstrukce
 stropní konstrukce – účel, rozdělení
 stropy s dřevěnou nosnou konstrukcí
 stropy s ocelovými nosnými prvky
 stropy železobetonové monolitické
 stropy keramické
 montované stropy z prefabrikovaných prvků
 klenby
 zavěšené podhledy
 římsy, markýzy
 balkóny
 lodžie, arkýře
rozlišuje druhy a části schodišť a
konstrukční uspořádání
Schodiště a šikmé rampy
 druhy schodišť a jejich části
 konstrukce schodišť
 šikmé rampy
rozlišuje druhy, účel a možnosti použití vnitřních a vnějších omítek,
maleb, nátěrů a obkladů
Úpravy povrchů stěn a stropů
 omítky
 malby a nátěry
 tapety
 obklady
154
8
8
4
2
Žák:

Žák:




Žák:

orientuje se v základních druzích
podlah.
orientuje se v základních druzích
oken
popíše postup montáže oken
orientuje se v základních druzích
dveří a vrat
popíše postup montáže dveří
orientuje se v technických zařízeních budov a jejich vazbě na stavebně konstrukční části budov
Podlahy
 konstrukce a druhy podlah
 skládané podlahy
 celistvé podlahy (mazaniny)
 povlakové podlahy
3
Výplně otvorů
 druhy oken
 montáž oken
 druhy dveří a vrat
 montáž dveří
4
Technická zařízení budov
 význam, úkoly
 vnitřní vodovod
 vnitřní kanalizace
 vnitřní plynovod
 vytápění
 vzduchotechnická zařízení
 elektroinstalace
155
6
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: TECHNOLOGIE
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Název školního vzdělávacího programu:
Tesař
Forma vzdělávání:
denní
Celkový počet vyučovacích hodin za vzdělávání:
224
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu
Cílem vyučovacího předmětu technologie je poskytnout žákům základní vědomosti o účelu,
konstrukci, vlastnostech a použití různých druhů tesařských konstrukcí a technologii jejich
zhotovování.
V předmětu Technologie žák získá potřebné vědomosti o technologických postupech při zpracování materiálů a pracovních procesech při provádění tesařských prací.. Důraz bude kladen
na správný výběr a používání materiálů, nářadí, pracovních pomůcek, strojů a zařízení. Žáci
se teoreticky i prakticky učí volit a používat vhodné materiály, výrobní zařízení a technologické postupy adekvátně k zadání. Osvojují si znalosti a dovednosti potřebné pro vytvoření
tesařských konstrukcí, respektují ekonomická hlediska a hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví
při práci a životního prostředí. Pracují s technickou dokumentací, provádějí základní výpočty,
využívají prostředky informačních a komunikačních technologií, pracují se základními aplikačními programy. Obsahový okruh poskytuje komplex vědomostí a dovedností vztahující
se k celému odvětví i ke konkrétnímu zaměření oboru. Rozvíjí technické a ekonomické myšlení, odborné vyjadřování, organizační schopnosti a je podstatnou částí odborné kvalifikace
absolventů.
Žák:





objasní podstatu výrobního procesu, jeho technickou a ekonomickou stránku a vztah
k životnímu prostředí
charakterizuje technologické a pracovní postupy, posoudí a určí jejich vhodnost pro
danou aplikaci
ovládá pracovní činnosti spojené s technologickými a pracovními postupy
charakterizuje vhodné způsoby uskladnění a ošetření materiálů a polotovarů
popíše vhodné způsoby technologické přípravy materiálů pro výrobu, tj. např. přírodní a umělé vysoušení řeziva, plastifikaci dřeva a ochrany dřeva
156









vysvětlí výběr materiálů, výběr a přípravu nástrojů, nářadí a pomůcek a použití
vhodných pracovních postupů ručního řezání, hoblování, vrtání, dlabání, broušení,
vykružování, opracování kovů, plastů a ostatních materiálů používaných v oboru
je obeznámen s výběrem materiálů, výběrem a přípravou nástrojů, strojů a zařízení
a s použitím vhodných technologických operací třískového a beztřískového strojního obrábění při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární
ochrany
vysvětlí technologické postupy spojování materiálů lepením, mechanickými prostředky a kombinovaně
využívá znalosti o technologických postupech povrchové úpravy výrobků a ochrany
dřevěných výrobků proti houbám, hmyzu a ohni
charakterizuje technologické postupy tesařských konstrukcí
popíše technologické postupy výroby dřevěných konstrukcí
posoudí a určí vhodnost materiálů, strojů a zařízení, nástrojů, strojně technologického vybavení pro danou aplikaci
dbá na požadovanou kvalitu, estetický vzhled a přistupuje k práci tvořivým způsobem
používá hlavní systémy hodnocení výrobků a konstrukcí z hlediska např. fyzikálního, mechanického, konstrukčního, chemického a biologického, ekonomického estetického, jakostního, kvality, požadavků a tvorby životního prostředí
Charakteristika učiva
Struktura předmětu je tvořena tematickými celky vzájemně spolu souvisejícími. Požadavky na
zvládnutí učiva jsou diferenciovány s ohledem na potřeby předmětu. Předmět připravuje žáka
k tomu, aby aplikoval získané vědomosti.
V 1. ročníku je učivo zaměřeno na bezpečnost a ochranu při práci, hygienu práce a požární
ochranu; manipulaci s materiálem; pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční obrábění dřeva; způsob měření a orýsování; ruční opracování dřeva; přehled tesařských prací na pozemních stavbách; tesařské spoje hraněného a polohraněného řeziva a kulatiny; tesařské spoje deskového
řeziva; spojování dřeva; základy ručního opracování kovů; spoje kovových konstrukcí, spojovací součásti; jednoduché tesařské konstrukce; základní tesařské konstrukce; podlahy a podlahové konstrukce, dřevěné dlažby.
Ve 2. ročníku jsou probírány dřevěné stropy a stropní konstrukce, části strojů umožňující pohyb; mechanizmy; elektrická zařízení; práce s mechanizovaným nářadím; práce se stabilními
dřevoobráběcími stroji a zařízeními; tesařské dílny, organizace pracoviště; tesařské konstrukce stěn a příček; tesařské konstrukce úprav povrchů; pomocné tesařské konstrukce; lešení.
Ve 3. ročníku je učivo zaměřeno na bednění betonových a železobetonových konstrukcí, tesařské vázané konstrukce sklonitých střech; úsporné konstrukce zastřešení; nosné konstrukce
sklonitých střech železobetonových a kovových; laťování a bednění střech, římsy; střešní
plášť; konstrukce navazující na střechy; dřevěná schodiště; tesařské práce při rekonstrukcích;
157
lepené dřevěné konstrukce; stroje pro dopravu a montáž, betonářské a zednické práce; dřevěné pozemní stavby; sádrokartonové konstrukce.
Žák v předmětu získává vědomosti, které si osvojí v praktické složce vyučování a to jejich
praktickým vykonáváním čímž si je upevňuje a doplňuje. Žák si osvojuje, prohlubuje, upevňuje a rozšiřuje manuální dovednosti a návyky potřebné pro praktické činnosti nezbytné pro
zvládnutí technologických a pracovních procesů při vykonávání tesařských prací. Jde zejména
o znalosti a dovednost souvisejících s používáním nářadí, strojů a zařízení pro tesařské práce,
technologických a pracovních postupů tesařských prací.
Pojetí výuky
Učivo navazuje na znalosti žáků získané v předmětech odborné kreslení, materiály, stavební
konstrukce a odborný výcvik. Při výuce bude ve zvýšené míře využíváno firemní informační
letáky, návštěvy výstav a staveb vč. krovů historických staveb.
Předmět připravuje žáka k tomu, aby dokázal správně, řádně a odpovědně aplikovat vědomosti získané v odborných předmětech teoretické části vyučování. Teoretická i praktická složka
vzdělávání kladou důraz na upevňování a rozvoj klíčových dovedností. Klíčové dovednosti
získané prostřednictvím vzdělávání mají rozhodující vliv na formování osobnosti budoucího
absolventa z hlediska jeho uplatnění v osobním, profesním i společenském životě.
Výukové strategie
Ve vyučování jsou uplatňovány následující typy výuky:
 hromadná výuka
 skupinová výuka
 techniky samostatného učení a práce
 problémové učení
 týmová práce
Hodnocení výsledků žáka
Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Základem pro hodnocení
je průběžná klasifikace, zohledňovat žáky se speciálními poruchami učení. Klasifikace probíhá formou ústního zkoušení, písemné ověřování pomocí didaktických testů. Každý tematický
celek je zakončen písemným ověřováním.
158
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence
Vzdělání směřuje k tomu, aby žák:
 srozumitelně a souvisle se vyjadřoval v technických výrazech
 obhajoval a prezentoval své stanovisko a názory na konkrétní technický problém
 posoudil názor druhých a odborně na něj reagoval
 vhodně a přiměřeně komunikoval v běžných profesních situacích
 četl výkresy, schémata, normy
 věcně a správně zpracovával odborné technické podklady.
Žák je připraven:
 kriticky hodnotit své osobní možnosti, uvědomit si své vlastní přednosti i nedostatky
 pracovat v kolektivu a využívat ke svému učení znalostí a zkušeností jiných lidí
 kriticky hodnotit výsledky své práce a pomáhat druhým aktivně se účastnit diskusí a
obhajovat své názory a postoje
 aplikuje matematické dovednosti
 dále se vzdělávat.
Sociální kompetence
Žák je připraven:
 pracovat samostatně i v týmu
 přijímat a plnit zadané úkoly
 nést odpovědnost za své chování a jednání.
Kompetence k učení:
Žák:




vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní
jevy
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
159

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své
učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.
Kompetence řešení běžných pracovních problémů
Žák:
 dovede pochopit a analyzovat zadání úkolu
 stanovit pracovní postup
 zvolit vhodnou metodu
Kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií
Žák:
 rozvíjí dovednosti získat potřebné informace v široké škále otevřených zdrojů
 kriticky zhodnotí a využívá dosažené výsledky v praktické odborné činnosti
Průřezová témata
V předmětu technologie se realizuje část průřezových témat :
Občan v demokratické společnosti
Žák formuluje své názory a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých, učí se být
slušný a zdvořilý. Dokáže pracovat samostatně i v týmu, plní zodpovědně úkoly.
Člověk a životní prostředí
Žák se učí chovat se hospodárně k prostředí, ve kterém žije, k používaným materiálům.
Naučí se dbát na dodržování technologických, ekonomických a ekologických zásad při
odborných pracích.
Informační a komunikační technologie
Žáci se učí získávat informace pomocí internetu, třídit je a dále s nimi pracovat.
Mezipředmětové vztahy
Získané znalosti v předmětech matematika, fyzika, materiály, odborné kreslení žák použije při
řešení technických úkolů.
160
TECHNOLOGIE – 1. ROČNÍK 2,5 HOD TÝDNĚ / 80 HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:

Bezpečnost a ochrana při práci,
hygiena práce a požární ochrana
 Všeobecné zásady BOZP a požární ochrany
 Zásady první pomoci





Žák:

Žák:





dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu
s předpisy a pracovními postupy
uvede příklady bezpečnostních rizik,
event. nejčastější příčiny úrazů a jejich
prevenci
poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti
uvede povinnosti pracovníka
i zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu
popíše konstrukční systémy a části budov
Hod
4
Konstrukční systémy a konstrukční
části budov
 Užívané konstrukční systémy
budov
 Nosné a nenosné části budov
5
Pomůcky, nářadí a nástroje pro
tesařské práce
 Údržba a seřizování ručních
nástrojů
 BOZP při práci s ručním nářadím
volí, používá a udržuje nástroje, ruční
nářadí a pracovní pomůcky
volí, používá, seřizuje a udržuje
mechanizované nářadí pro pracovní
činnosti v oboru, zná jeho technické a
provozní parametry
ovládá technologické a pracovní postupy obrábění dřeva ručním
a mechanizovaným nářadím
dodržuje předpisy BOZ při práci
s ručním mechanizovaným nářadím
4
161
Žák:





Žák:


Žák:


Žák:





popíše způsoby třídění, ukládání
a sušení dřeva a prakticky je používá
měří a orýsovává dřevo pomocí klasických i elektronických pomůcek
vysvětlí pracovní postupy ručního
opracování dřeva a dovede je realizovat
dodržuje pravidla BOZP a PO
vysvětlí účel, princip a vlastnosti spojů
dřeva
dokáže zvolit a zná technologické postupy výroby základních spojů
vysvětlí účel, princip a vlastnosti spojů
dřeva mechanickými prostředky a lepením
volí a provádí základní spoje mechanickými a kombinovanými prostředky
volí, používá a udržuje nářadí, nástroje
a pracovní pomůcky pro ruční opracování kovů
měří a orýsovává kovy pomocí klasických i elektronických pomůcek
ovládá pracovní postupy ručního opracování a spojování kovů a dovede je realizovat
popíše způsoby ochrany kovů proti korozi a používané materiály
prakticky provádí jednoduché pracovní
postupy nátěrů kovových konstrukcí
používaných v oboru
162
Ruční opracování dřeva
 Výběr materiálů, měření, orýsování
 Výběr a příprava nástrojů
 Řezání a sekání dřeva
 Štípání a tesání dřeva
 Dlabání a vrtání
 Hoblování
 Broušení
 BOZP při ručním opracování
dřeva
16
Tesařské spoje hraněného a polohraněného, deskového řeziva a
kulatiny
 Únosnost tesařských spojů
 Podélné spoje dřev
 Příčné spoje dřev
16
Spojování dřeva mechanickými
prostředky a lepením
 Spoje kovovými prostředky
 Spoje dřevěnými prostředky
 Spoje lepené
6
Základy ručního opracování kovů
 Měření a orýsování
 Dělení materiálu
 Obrábění materiálu
 Ohýbání, rovnání a spojování
 Ochrana proti korozi
8

Žák:




Žák:




Žák:






Žák:

dodržuje pravidla PO a BOZ při práci s
nátěrovými hmotami
popíše druhy základních tesařských
konstrukcí a možnosti jejich použití
vysvětlí možnosti využití výpočetní
techniky při navrhování a výrobě tesařských konstrukcí
Základní tesařské konstrukce
 Sloupky
 Vzpěradla
 Věšadla
 Vzpínadla
 Dřevěné nosníky
Elektrická zařízení
 Zdroje a rozvod elektrické
energie
 BOZP při práci s elektrickým
zařízením
vyjmenuje zdroje elektrické energie;
vysvětlí způsoby rozvodu elektrické
energie na staveništi
dodržuje předpisy BOZ při práci
s elektrickými zařízeními
poskytne první pomoc při úrazu elektrickým proudem
vyjmenuje prostředky pro dopravu
a montáž a popíše jejich možnosti použití
vyjmenuje druhy a možnosti použití
prostředků pro dopravu a montáž
používaných v oboru, zná jejich základní technické parametry
obsluhuje prostředky pro dopravu
a montáž používané v oboru
dodržuje pravidla BOZ při práci
s dopravními a montážními prostředky
Prostředky pro dopravu a montáž
 Druhy montážních a dopravních prostředků
 BOZP při práci s montážními a
dopravními prostředky
6
4
5
Zdivo
rozlišuje základní druhy zdících materiálů, popíše jejich vlastnosti
a možnosti užití


163
Základní druhy zdících materiálů
Vlastnosti a způsob užití zdících materiálů
6
TECHNOLOGIE – 2. ROČNÍK
2 HOD TÝDNĚ / 64 HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:

Vodorovné konstrukce
 Stropy - dělení, konstrukce
 Stropy dřevěné
 Stropy s nosnými prvky
z ocelových nosníků
 Stropy keramické
 Stropy betonové prefabrikované
a monolitické
 Převislé konstrukce
 Dřevěné podlahy




Žák:




Žák:



rozlišuje základní druhy vodorovných konstrukcí a zná jejich vlastnosti důležité pro navazující tesařské
konstrukce střech
chápe technické požadavky na podlahy
popíše konstrukční vrstvy dřevěných
podlah
ovládá technologické a pracovní postupy zřizování dřevěných podlah
a prakticky je realizuje
orientuje se v používání, seřizování a
udržování mechanizovaného nářadí
pro pracovní činnosti v oboru
dodržuje technické a provozní parametry
dodržuje technologické a pracovní postupy obrábění dřeva mechanizovaným nářadím
dodržuje předpisy BOZ při práci s
ručním mechanizovaným nářadím
Práce s mechanizovaným nářadím
 Vrtačky, šroubováky
 Brusky, hoblíky
 Pily
 Ostatní stroje
 Zásady BOZP
Práce se stabilními dřevoobráběcími
ovládá užívání, seřizování a udržování stroji a zařízeními
 Dělení strojů
strojů
 Pily
ovládá technické a provozní paramet Frézky
ry
 Vrtačky
dodržuje předpisy BOZ při práci
 Vysukovačky
 Dlabačky
 Sdružené stroje
 Hřebíkovací a vázací stroje
164
Hod
14
8
16



Žák:





Žák:



Žák:

rozlišuje druhy, tvary a části střech,
dovede je pojmenovat
popíše základní druhy nosných konstrukcí střech, jejich funkci a konstrukční části
popíše funkci a skladbu střešního
pláště; vyjmenuje druhy střešních krytin a popíše způsoby jejich pokládání
na střechách
rozlišuje klempířské konstrukce
střech, jejich funkci a vazbu na tesařské konstrukce
popíše zednické konstrukce na střechách a jejich vazbu na tesařské konstrukce
určí názvosloví tesařských konstrukcí
popíše konstrukční prvky a technické
požadavky na tesařské konstrukce pozemních staveb
prakticky provádí tesařské konstrukce
popíše základní konstrukční řešení
dřevěných staveb, popíše základní
vlastnosti, výhody a nevýhody dřevěných staveb
Nástroje
Upínání a otupování nástrojů
Zásady BOZP
Střechy
 Přehled střech - sklony, tvary,
části
 Nosné konstrukce střech
 Střešní plášť
 Konstrukce navazující na střechy
 Klempířské práce
Tesařské
staveb



konstrukce
pozemních
Pažení
Lešení
Vrata
Dřevěné pozemní stavby
 Vývoj dřevěných staveb v našich
zemích
 Vlastnosti dřevěných staveb
 Životnost dřevěných staveb
 Konstrukční ochrana před účinky
povětrnosti
 Příklady řešení novodobých dřevěných staveb
165
10
6
10
TECHNOLOGIE – 3. ROČNÍK 2,5 HOD TÝDNĚ / 80 HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:



Bednění
 Bednění z řeziva
 Bednění z dřevěných dílů
 Bednění z ocelových dílů
 Bednění speciální
 Systémové bednění
 Formy pro výrobu prefabrikátů
 Bednění konstrukčních prvků
 Bednění základů a základových
zdí
 Bednění sloupů, pilířů
 Bednění vodorovných ŽB konstrukcí
 Bednění převislých konstrukcí
 Bednění schodů
 Odbedňování a údržba lešení
 BOZP




Žák:






vysvětlí účel bednění
popíše části a druhy bednění
popíše konstrukci bednění stavebních
konstrukčních prvků a způsoby jeho
provedení
zhotovuje jednoduchá bednění;
zná předpisy pro odbedňování
konstrukčních prvků
dodržuje technické a bezpečnostní
předpisy při bednících a odbedňovacích pracích
Hod
10
Tesařské konstrukce střech
popíše soustavy krovů
popíše vaznicové krovy, jejich prvky
a zásady pro navrhování
popíše a prakticky realizuje technologické a pracovní postupy při provádění vázaných tesařských konstrukcí
krovů
určí způsoby bednění a laťování
střech a prakticky je provádí
vysvětlí možnosti a prostředky ochrany krovů proti povětrnosti a biotickým škůdcům a prakticky je aplikuje
dodržuje pravidla BOZ při práci na
střechách







166
Názvosloví a tvary střech
Zatížení střech a jejich požární
odolnost
Soustavy krovů sklonitých
střech
Vaznicové krovy sklonitých
střech
Příprava, výroba a montáž vázaných tesařských konstrukcí
Montážní prostředky pro stavbu
krovů
BOZP
20
Žák:


Žák:


Žák:




Žák:





popíše způsoby řešení spojů dřevěných vazníků a možnosti jejich použití
popíše základní tvary a konstrukční
řešení nosníků a vazníků, vysvětlí jejich výhody
vysvětlí účel, vlastnosti a konstrukční
řešení dřevěných obkladů zdiva
provádí dřevěné obklady
ovládá technické a bezpečnostní požadavky na dřevěná schodiště v bytových stavbách
rozlišuje druhy, části a konstrukční
uspořádání schodišť
vypočte schodiště a vynese jeho profil; zhotovuje dřevěná schodiště
popíše způsoby zajišťování stavebních konstrukcí
tesařskými konstrukcemi a možnosti
jejich použití
popíše způsoby rekonstrukce tesařských stavebních konstrukcí
popíše možnosti řešení tesařských
konstrukcí půdních vestaveb, postupy
osazování střešních oken a možnosti
využití sádrokartonu
ovládá pravidla BOZ při rekonstrukcích
Úsporné konstrukce zastřešení
 Řešení styku dřevěných prvků
 Krovy s plnostěnnými vazníky
sbíjenými
 Krovy lepené
 Konstrukce zvláštních střech
Úpravy povrchů
 Příprava povrchu
 Povrchová úprava NH
 Dokončovací práce
 BOZP
Schodiště
 Zřizování dřevěných schodišť
v pozemních stavbách
 Druhy a materiál dřevěných
schodišť
 Výpočet schodišť, vynesení profilu
Tesařské práce při rekonstrukcích
 Podpírání konstrukcí při rekonstrukcích a bouracích pracích
 Rekonstrukce tesařských konstrukcí
 Montážní tesařské práce při rekonstrukcích
 Půdní vestavby
 BOZP
167
6
8
12
6
Žák:



Žák:




Žák:



popíše vlastnosti a možnosti použití
sádrokartonových konstrukcí
popíše druhy materiálů pro sádrokartonové konstrukce
vysvětlí konstrukční řešení nosných
sádrokartonových konstrukcí
Sádrokartonové konstrukce
 Materiály sádrokartonových konstrukcí
 Montáž sádrokartonových konstrukcí
Tepelné a zvukové izolace
vysvětlí vliv tepelných ztrát na spotře Materiály
bu energie a vnitřní prostředí budov
 Konstrukční řešení
popíše možnosti snižování tepelných
 Technologický postup provádění
ztrát budov
vysvětlí konstrukci větraného systému
zateplení vnějšího pláště budov
prakticky realizuje nosné dřevěné konstrukce větraného systému zateplení
má přehled o opatřeních CO v rámci
oboru
vyjmenuje druhy záchranných a vyprošťovacích prací a technických
prostředků pro tyto práce vysvětlí pravidla BOZ při vyprošťovacích pracích
Stavební činnosti související s civilní
obranou
 Záchranné a vyprošťovací práce
 BOZP při vyprošťování
168
8
6
4
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ODBORNÝ VÝCVIK
Název školy:
Střední škola technická Znojmo
Název školního vzdělávacího programu:
Tesař
Forma vzdělávání:
denní
Celkový počet vyučovacích hodin za vzdělávání:
1600
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu
V předmětu provádění tesařských konstrukcí žák poznává reálné pracovní prostředí, získává
konkrétnější představu o svém oboru a požadavcích na pracovníky. Učí se aplikovat získané
teoretické vědomosti, řešit skutečné pracovní problémy a komunikovat s lidmi.
Charakteristika učiva
Provádění tesařských konstrukcí je základním odborným předmětem vztahujícím se k celému
odvětví. Učivo předmětu využívá vědomosti, které si žák osvojí v teoretické složce vyučování, navazuje na ně a jejich praktickým vykonáváním si je žák upevňuje a doplňuje. Žák
si osvojuje, prohlubuje, upevňuje a rozšiřuje manuální dovednosti a návyky potřebné pro
praktické činnosti nezbytné pro zvládnutí technologických a pracovních procesů při vykonávání tesařských prací. Jde zejména o znalosti a dovednost souvisejících s používáním nářadí,
strojů a zařízení pro tesařské práce, technologických a pracovních postupů tesařských prací.
Pojetí výuky
Předmět připravuje žáka k tomu, aby dokázal správně, řádně a odpovědně aplikovat vědomosti získané v odborných předmětech teoretické části vyučování. Teoretická i praktická složka
vzdělávání kladou důraz na upevňování a rozvoj klíčových dovedností. Klíčové dovednosti
získané prostřednictvím vzdělávání mají rozhodující vliv na formování osobnosti budoucího
absolventa z hlediska jeho uplatnění v osobním, profesním i společenském životě.
Výukové strategie
Teoretická i praktická složka vzdělávání kladou důraz na upevňování a rozvoj klíčových dovedností. Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají rozhodující vliv na
formování osobnosti budoucího absolventa z hlediska jeho uplatnění v osobním, profesním
i společenském životě.
169
Ve vyučování jsou uplatňovány následující typy výuky:
 individuální výuka vč. techniky samostatného učení a práce
 skupinová výuka vč. techniky týmové práce
Hodnocení výsledků žáka
Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Základem pro hodnocení
je průběžná klasifikace se zohledněním na žáky se speciálními poruchami učení. Klasifikace
probíhá formou individuálního ověřování:


znalostí ústním či písemným přezkoušením
dovedností praktickým přezkoušením tj. zadáním samostatné práce
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Komunikativní kompetence
Vzdělání směřuje k tomu, aby žák:
 formuloval a vyjadřoval své myšlenky a názory v logickém sledu
 vyjadřoval se srozumitelně, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 naslouchal druhým lidem, porozuměl jim a vhodně na ně reagoval
 účinně se zapojoval do diskuze a vhodnou argumentací obhájil svůj názor
 využíval informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
 využíval získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Žák je připraven:
 obhajovat a prezentovat své stanovisko a názory na konkrétní technický problém
 posoudit názory druhých a odborně na ně reagovat
 vhodně a přiměřeně komunikovat v běžných životních a pracovních situacích
 kriticky hodnotit své osobní možnosti
 uvědomit si své vlastní přednosti i nedostatky
 pracovat v kolektivu a využívat ke svému učení znalostí a zkušeností jiných lidí
 kriticky hodnotit výsledky své práce a pomáhat druhým
 aktivně se zúčastnit diskusí a obhajovat své názory a postoje
 dále se vzdělávat
Sociální kompetence
Žák je připraven:
 pracovat samostatně i v týmu
 přijímat a plnit zadané úkoly
 nést odpovědnost za své chování a jednání
170
Kompetence k učení:
Žák:





vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si
vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák formuluje své názory a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých, učí se být slušný
a zdvořilý. Dokáže pracovat samostatně i v týmu, plní zodpovědně úkoly.
Člověk a životní prostředí
Žák se naučí chovat se hospodárně k používaným materiálům a dbát na dodržování technologických, ekonomických a ekologických zásad při využívání materiálů. Žák se učí úctě
k surovinám, zásadám třídění odpadu v zaměstnání i soukromém životě.
Člověk a svět práce
S důrazem na poznání praktického vyučování na reálných pracovištích. Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Žáci se učí získávat informace pomocí internetu, třídit je a dále s nimi pracovat.
Mezipředmětové vztahy
Získané znalosti v předmětech fyzika, technologie, materiály žák použije při řešení technických úkolů.
171
ODBORNÝ VÝCVIK– 1. ROČ. 15 HOD TÝDNĚ / 480 HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Hod
Žák:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence
 pracovněprávní problematika
BOZP
 bezpečnost technických zařízení
30
Konstrukční systémy a konstrukční
části budov
 stěnové systémy
 skeletové systémy
 kombinované systémy
20
Elektrická zařízení
 stavební rozvaděče
 manipulace s prodlužovacími kabely
 BOZP
 první pomoc při úrazu elektrickým proudem
30





Žák:

Žák:




dodržuje ustanovení týkající se
BOZP a požární prevence
připravuje a organizuje své pracoviště
při obsluze, běžné údržbě a čištění
Příprava a organizace pracoviště
strojů a zařízení postupuje v souladu
 seznámení s pracovním místem
s předpisy a pracovními postupy
 příprava a organizace pracoviště
uvede příklady bezpečnostních rizik,
nejčastější příčiny úrazů a jejich
Příprava nástrojů a nářadí
 výběr vhodného nástroje, nářadí,
prevenci
pomůcek
poskytne první pomoc při úrazu na
 příprava, seřízení a ukládání nápracovišti
strojů, nářadí a pomůcek ostření
uvede povinnosti pracovníka i zanástrojů
městnavatele v případě pracovního
úrazu
popíše konstrukční systémy a části
budov
vyjmenuje zdroje elektrické energie
vysvětlí způsoby rozvodu elektrické
energie na staveništi
zná a dodržuje předpisy BOZ při
práci s elektrickým zařízením
poskytne první pomoc při úrazu
elektrickým proudem
172
Žák:




Žák:




Žák:


Žák:


volí, používá a udržuje nástroje,
ruční nářadí a pracovní pomůcky
volí, používá, seřizuje a udržuje mechanizované nářadí pro pracovní
činnosti v oboru, zná jeho technické
a provozní parametry
ovládá technologické a pracovní postupy obrábění dřeva ručním a mechanizovaným nářadím
dodržuje předpisy BOZP
popíše způsoby třídění, ukládání a
sušení dřeva a prakticky je používá
měří a orýsovává dřevo pomocí klasických i elektronických pomůcek
vysvětlí pracovní postupy ručního
opracování dřeva a realizuje je
v praxi
dodržuje předpisy BOZP i PO
vysvětlí účel, princip a vlastnosti tesařských spojů
volí a provádí základní tesařské spoje
vysvětlí účel, princip a vlastnosti
spojů dřeva mechanickými prostředky a lepením
volí a provádí základní spoje mechanickými a kombinovanými prostředky
Nástroje, nářadí a pracovní pomůcky
pro tesařské práce
 příprava a ukládání nástrojů
 údržba nástrojů
 ostření nástrojů
 BOZP při manipulaci
50
Ruční opracování dřeva
 ukládání a třídění řeziva
 přirozené sušení řeziva
 měření a orýsování materiálu
 opracování materiálu ručním nářadím
50
Tesařské spoje
 spoje hraněného, polohraněného a
deskového řeziva a kulatiny
120
Spojování dřeva mechanickými prostředky a lepením
 spojování mechanickými spojovacími prostředky dřevěnými a ocelovými
 mobilní lisy na lisování styčníkových desek
 spojování lepením
 spojování kombinovanými prostředky
100
173
Žák:






Žák:




volí, používá a udržuje nářadí, nástroje a pracovní pomůcky pro ruční
opracování kovů
měří a orýsovává kovy pomocí klasických i elektronických pomůcek
ovládá pracovní postupy ručního
opracování a spojování kovů a realizuje je v praxi
popíše způsoby ochrany kovů proti
korozi a používané materiály
prakticky provádí jednoduché pracovní postupy nátěrů kovových konstrukcí používaných v oboru
dodržuje předpisy BOZP a PO
Základy ručního opracování kovů
 nářadí, nástroje a pracovní pomůcky pro ruční opracování kovů
 měření a orýsování
 ruční opracování – dělení, obrábění, tváření a spojování
 ochrana kovů proti korozi
 BOZ při ručním opracování kovů
Prostředky pro dopravu a montáž
vyjmenuje prostředky pro dopravu a
 prostředky pro vodorovnou domontáž a popíše jejich možnosti popravu
užití
 prostředky pro svislou dopravu
vyjmenuje druhy a možnosti použití
 prostředky pro výrobu, dopravu a
prostředků pro dopravu a montáž
zpracování malt a betonů
používaných v oboru, zná jejich zá montážní prostředky pro stavbu
kladní technické parametry
krovů
obsluhuje prostředky pro dopravu a
 BOZ při práci s prostředky pro
montáž používané v oboru
dopravu a montáž
dodržuje předpisy BOZP
174
30
50
ODBORNÝ VÝCVIK – 2. ROČ. 17,5 HOD TÝDNĚ / 560 HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Učivo
Hod
Žák:

Stabilní dřevoobráběcí stroje
 obsluha a údržba strojů
 seřizování strojů
 práce na stabilních strojích
 BOZP
30
Základní tesařské konstrukce
 plnostěnné nosníky a vazníky
 příhradové vazníky
 navrhování a výroba nosníků pomocí výpočetní techniky
70
Tesařské konstrukce pozemních staveb
 dřevěné stropy
 tesařské konstrukce stěn a příček
 tesařské podlahy
 tesařské konstrukce úprav povrchů
 pomocné tesařské konstrukce
( bednění, roubení pažením, podskružení, lešení )
70


Žák:


Žák:



rozlišuje základní stabilní dřevoobráběcí stroje, umí je seřizovat a obsluhovat
ovládá technologické a pracovní postupy strojního obrábění dřeva
dodržuje předpisy BOZP
popíše druhy základních tesařských
konstrukcí a možnosti jejich použití
vysvětlí možnosti využití výpočetní
techniky při navrhování a výrobě tesařských konstrukcí
zná názvosloví tesařských konstrukcí
popíše konstrukční prvky a technické požadavky na tesařské konstrukce pozemních staveb
prakticky provádí tesařské konstrukce
175
Žák:





Žák:


Žák:






rozlišuje druhy, tvary a části střech,
dovede je pojmenovat
popíše základní druhy nosných konstrukcí střech, jejich funkci a konstrukční části
popíše funkci a skladbu střešního
pláště
vyjmenuje druhy střešních krytin a
popíše způsoby jejich pokládání na
střechách
rozlišuje klempířské konstrukce
střech, jejich funkci a jejich vazbu
na tesařské
popíše řešení spojů dřevěných vazníků a možnosti jejich použití
popíše základní tvary a konstrukční
řešení nosníků a vazníků, vysvětlí
jejich výhody
vysvětlí účel bednění
popíše části a druhy bednění
popíše konstrukci bednění stavebních konstrukčních prvků a způsoby
jeho provedení
zhotovuje jednoduchá bednění
dodržuje předpisy pro odbedňování
konstrukčních prvků
dodržuje technické a bezpečnostní
předpisy
Střechy
 druhy a tvary střech, části střech
 nosné konstrukce střech vaznicové
a vazníkové, zatížení střech
 střešní plášť
 klempířské konstrukce na střechách
 zednické práce na střechách
70
Úsporné konstrukce zastřešení
 vazníky a nosníky ( plnostěnné,
příhradové, lepené )
70
Bednění
 účel, požadavky na bednění, materiál, zajišťovací součásti
 bednění konstrukčních prvků
 odbedňování, údržba bednění
 BOZP
70
176
Žák:



Žák:




popíše rozdělení plochých střech
popíše druhy dřevěných nosných
konstrukcí plochých střech
popíše skladbu střešního pláště plochých střech
popíše způsoby zajišťování stavebních konstrukcí tesařskými konstrukcemi a možnosti jejich použití
popíše způsoby rekonstrukce tesařských stavebních konstrukcí a prakticky je provádí
popíše možnosti řešení tesařských
konstrukcí půdních vestaveb, postupy osazování střešních oken a možnosti využití sádrokartonu
dodržuje pravidla BOZP
Ploché střechy
 rozdělení plochých střech
 nosné dřevěné konstrukce plochých střech
 střešní plášť plochých střech
Tesařské práce při rekonstrukcích
 podpírání a zajišťování stavebních
konstrukcí
 rekonstrukce tesařských konstrukcí
 tesařské konstrukce půdních vestaveb
 BOZP
177
100
80
ODBORNÝ VÝCVIK – 3. ROČ 17,5 HOD TÝDNĚ / 560 HOD ROČNĚ
Výsledky vzdělávání
Žák:






Žák:




Učivo
Tesařské konstrukce střech
popíše soustavy krovů
 soustavy krovů
popíše vaznicové krovy, jejich prvky
 výroba, příprava a montáž vázaa zásady pro navrhování
ných krovů
popíše a prakticky realizuje techno požární bezpečnost dřevěných
logické a pracovní postupy při prokonstrukcí
vádění vázaných tesařských kon BOZP
strukcí krovů
určí způsoby bednění a laťování
střech a prakticky je provádí
vysvětlí možnosti a prostředky
ochrany krovů proti povětrnosti a
biotickým škůdcům a prakticky je
aplikuje
dodržuje pravidla BOZP
chápe technické a bezpečnostní požadavky na dřevěná schodiště
v bytových stavbách
rozlišuje druhy, části a konstrukční
uspořádání schodišť
vypočte schodiště a vynese jeho
profil
zhotovuje dřevěná schodiště
Schodiště
 normativní podmínky zřizování
dřevěných schodišť
 nákladní konstrukční řešení dřevěných schodišť
 výpočet schodišť a vynesení profilu
178
Hod
170
70
Žák:


Žák:



Žák:

Žák:




Žák:


popíše základní konstrukční řešení
dřevěných staveb
popíše základní vlastnosti, výhody
a nevýhody dřevěných staveb
popíše vlastnosti a možnosti použití
sádrokartonových konstrukcí
popíše druhy materiálů pro sádrokartonové konstrukce
vysvětlí konstrukční řešení nosných
sádrokartonových konstrukcí
rozlišuje základní druhy zdících materiálů, popíše jejich vlastnosti a
možnosti použití
rozlišuje základní druhy vodorovných konstrukcí a zná jejich vlastnosti důležité pro navazující tesařské konstrukce střech
chápe technické požadavky na podlahy
popíše konstrukční vrstvy dřevěných podlah
ovládá technologické a pracovní postupy zřizování dřevěných podlah a
prakticky je realizuje
vysvětlí účel, vlastnosti a konstrukční řešení dřevěných obkladů
zdiva
provádí dřevěné obklady
Dřevěné pozemní stavby
 konstrukce staveb
 vlastnosti staveb
 skeletové stavby
 stěnové stavby
 kombinované stavby
30
Sádrokartonové konstrukce
 sádrokartonové konstrukce
v bytové výstavbě
 konstrukční řešení nosných konstrukcí
30
Zdivo
 cihelné zdivo
 tvárnicové zdivo
30
Vodorovné konstrukce
 stropní a převislé konstrukce
 dřevěné podlahy
70
Úpravy povrchů
 účel úprav povrchů zdiva
 dřevěné obklady
70
179
Žák:





Žák:



vysvětlí vliv tepelných ztrát na spotřebu energie a vnitřní prostředí budov
popíše možnosti snižování tepelných ztrát budov
vysvětlí konstrukci větraného systému zateplení vnějšího pláště budov
prakticky realizuje nosné dřevěné
konstrukce větraného systému zateplení
zhotovuje tepelné a zvukové izolace
tesařských konstrukcí podlah, stěn,
stropů a střešního pláště
má přehled o opatřeních CO v rámci
oboru
vyjmenuje druhy záchranných a vyprošťovacích prací a technických
prostředků pro tyto práce
vysvětlí pravidla BOZ při vyprošťovacích pracích
Tepelné a zvukové izolace
 tepelné ztráty budov a možnost jejich snižování, základní pojmy ve
stavební tepelné technice
 tepelné izolace konstrukčních částí budov
 zateplovaní systémy vnějšího
pláště budov (kontaktní a větrané)
 zvukové izolace
70
Stavební činnosti související s civilní
ochranou ( CO )
 záchranné a vyprošťovací práce
 BOZP
20
180
6.
Podmínky realizace ŠVP
Materiální podmínky školy
Teoretická výuka
Teoretické vyučování probíhá v kmenových učebnách a odborných učebnách, které jsou vybaveny běžnou technikou (tabule, zpětné projektory, video), některé učebny jsou vybaveny
data projektory, interaktivní tabulí. Pro výuku jazyků mají učitelé k dispozici cd přehrávače,
videopřehrávač, počítač a projektor. Pro výuku předmětu práce s počítačem má škola
k dispozici dvě počítačové učebny. Výuka fyziky a elektrotechniky probíhá v odborné učebně
vybavené analogovými měřícími přístroji, osciloskopy, počítačem a projektorem.
Škola má dvě tělocvičny vybavené standardním cvičebním nářadím. V jarním a letním období
lze k výuce využívat rovněž školní multifunkční a tenisové hřiště. Součástí tělocvičen
je komplex šaten a sociálního zařízení včetně sprch.
Kabinety učitelů jsou standardně vybaveny počítači s tiskárnami, které jsou využívány pro
přípravu výuky i pro komunikaci se žáky a rodiči.
V budově školy jsou umístěny nápojové automaty a bufet.
Praktická výuka
Odborný výcvik se vyučuje v moderně vybavené školní tesařské dílně pro ruční a strojní obrábění dřeva nebo na stavbě. Používají se zde nejnovější technologické postupy a metody
výroby.
Vybavení dílny: formátovací pila svislá a vodorovná, pásová bruska, pásová pila, okružní
pila, srovnávačka, tloušťkovačka, frézka na dřevo, dlabačka, stojanová vrtačka, motorová pila
Žáci pracují se dřevem, aglomerovanými materiály a vrstvenými materiály, plechem
Personální podmínky školy
K personálnímu zabezpečení teoretické výuky a odborného výcviku žáků škola využije pedagogické pracovníky z řad učitelů školy. Všichni vyučující mají potřebnou pedagogickou
i odbornou způsobilost pro předměty, kterým vyučují. V čele školy stojí ředitel a dva zástupci
(pro teoretickou výuku a praktické vyučování).
Záměr dalšího vzdělávání všech pedagogických pracovníků:
 Využívání všech nabídek dalšího vzdělávání v oblasti odborných předmětů, všeobecně
vzdělávacích předmětů a ekonomických předmětů
 Vytvoření pomocných studijních materiálů pro jednotlivé předměty v oblasti odborných tesařských a ekonomických předmětů
181
Požadování odborné a pedagogické způsobilosti:
 Všichni pracovníci školy jsou vedeni k důslednému splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č. 563/2004
Sb. O pedagogických pracovnících i vyhlášky č. 317/2005 Sb. O dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků.
 Prioritou školy je splnění předepsaných kvalifikačních předpokladů u všech pracovníků, jejich další jazykové vzdělávání, rozvoj ICT kompetencí, sledování trendů ve vyučovaných oborech, trendů v oblasti pedagogiky a metodiky středoškolského vzdělávání.
Na škole funguje výchovný poradce, metodik prevence sociálně-patologických jevů.
182
7.
Charakteristika spolupráce se sociálními partnery
Základní podmínkou dobré přípravy žáka pro jeho další uplatnění v oboru je úzká vazba školy
na svět práce, proto je spolupráce se sociálními partnery, které představují hlavně podnikající
firmy, důležitou součástí života školy.
Získáváme cenné informace o zaváděných technologiích, o nových strojních zařízeních
a o zkušenostech z oblasti organizace práce. Tyto nové poznatky formulují očekávané potřeby
v oblasti cílových kompetencí absolventa školy.
Hlavní oblasti spolupráce:
 zajištění praktické výuky u firem
 pořádání akcí pro žáky přímo ve firmě
 přístup sociálních partnerů do školy s cílem nabídky perspektivního zaměstnání.
 přednášková, konzultační a jiná činnost sociálních partnerů pro školu (např. tvorba
ŠVP)
 pomoc sociálních partnerů při zajišťování výukových pomůcek
 spolupráce školy a sociálních partnerů při organizování soutěží a jiných prezentačních
akcí
 společný postup školy a sociálních partnerů různých orgánech regionu s cílem posílit
postavení absolventů školy.
Rozvinutou spolupráci jsme navázali, mimo jiné, s těmito firmami:
Dendro-Blažíček v.o.s. Znojmo
DUHA, prodej TESAŘských potřeb Pavlice, provozovna Znojmo
Dřevotvar, výrobní družstvo Znojmo
Pila Nocar Vrbovec
Pila Hercig Znojmo-Oblekovice
Dále spolupracujeme s celou řadou osob podnikajících na základě živnostenského listu.
183
8.
Autorský kolektiv
Koordinátor tvorby ŠVP:
Ing. Vladislava Hrabětová
Vedoucí autorského kolektivu:
Ing. Pavel Krčál
Jednotlivé části ŠVP zpracovali:
Český jazyk a literatura
Ing. Libuše Krejčová a Bc. Romana Hahnová
Německý jazyk
Mgr. Šárka Javorská
Anglický jazyk
Alexandra Věrná
Občanská nauka
Mgr. Kateřina Kotoučová
Fyzika
Ing. František Klika
Základy ekologie a chemie
Mgr. Lubomír Popelka
Matematika
Ing. Václav Veleba
Tělesná výchova
Mgr. Lubomír Popelka
Práce s počítačem
Bc. Milan Beran
Ekonomika
Ing. František Klika
Odborné kreslení
Mgr. Jiří Vojtěch a Ing. Pavel Krčál
Odborné kreslení na PC - TurboCad
Mgr. Jiří Vojtěch a Ing. Pavel Krčál
Materiály
Ing. Vladislava Hrabětová a Ing. Pavel Krčál
Stavební konstrukce
Ing. Hana Šebestová
Technologie
Mgr. Jiří Vojtěch
Odborný výcvik
František Stehlík a Ing. Pavel Krčál
Technické zpracování:
Bc. Milan Beran
184

Podobné dokumenty

Elektrotechnika

Elektrotechnika Občanské kompetence vyjadřují kvality občana demokratické společnosti. Jsou posilovány především v oblasti společenskovědního vzdělávání, jejich utváření však významně napomáhá působení třídního uč...

Více

Průvodce koinfekcí HIV a hepatitidy C - HIV i-Base

Průvodce koinfekcí HIV a hepatitidy C - HIV i-Base "strávení" nové informace, což může zabrat několik dnů, ale i týdnů nebo dokonce to může trvat i déle. Je třeba se smířit s novou diagnózou, dříve než můžete učinit racionální rozhodnutí o dalším p...

Více

MS Rynoltice - soupis praci 140324

MS Rynoltice - soupis praci 140324 Vyrovnání podkladu vnějších stěn soklu stěrkou (vč. případného odstranění nesoudržných částí)

Více

Axor Starck Organic

Axor Starck Organic prožívat udržitelné nakládání s vodou. Objem a teplota vody se ovládají samostatně. Nově navržená baterie se dvěma rukojeťmi z řady Axor Starck Organic je dalším k­ rokem v evoluci obsluhy baterií ...

Více

MS Rynoltice - vznik vymer 140324

MS Rynoltice - vznik vymer 140324 Kompletace detailů, dokončující práce, změny, rozdíly dle požadavků investora

Více

CATIA R5 V18-V21 Počet účastníků – max. 6 (vyšší počet

CATIA R5 V18-V21 Počet účastníků – max. 6 (vyšší počet Počet účastníků – max. 6 (vyšší počet pouze po předchozí dohodě) Délka trvání kurzu – dle modulu Všechny moduly, kromě modulu ZÁKLADNÍ vyžadují znalost prostředí Catia alespoň na úrovni základního ...

Více