Zima přebrala svou vládu nad celou přírodou, aby jí

Komentáře

Transkript

Zima přebrala svou vládu nad celou přírodou, aby jí
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
Číslo 1
leden - únor
2011
www.velkebilovice.cz
Zima přebrala svou vládu
nad celou přírodou,
aby jí s prvním táním
vdechlo jaro nový život,
zeleň se opět navrátí
do posmutnělé krajiny
1
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
s novým rokem 2011, který se již rozběhl a ze kterého nám čas
ukrojil první měsíc, začaly zastupitelům města nové úkoly pro další,
už šesté volební období od roku 1990.
Každé začínající období je pro členy zastupitelstva města velmi
náročné. A to nejen z hlediska strategického plánování všech činností
týkajících se budoucího rozvoje města, ale také z hlediska získávání
znalostí potřebných pro práci ve veřejné správě. Pravidelnou a neodkladnou povinností všech zastupitelů je sestavení a schválení rozpočtu na daný rok. Při přípravě toho letošního bylo nutné brát ohled na
to, že město si musí opět poradit se zkráceným objemem finančních
prostředků, který je důsledkem ekonomické krize, dotýkající se nejen
jeho hospodaření, ale i nás všech. Je však nutné v započatých záměrech pokračovat. A to i přes skutečnost, že není mnoho finančních
podpor, které by mohly pomoci našim investičním záměrům a snížily
tak jejich finanční náročnost.
Jistě velmi pozorně vnímáte, že v říjnu loňského roku byla zahájena první etapa rekonstrukce kulturního domu, která obsahuje
kompletní zastřešení celého objektu a částečnou úpravu vnitřních
prostor. Náklady na tuto akci činí necelých 24 mil. Kč a budou kryty
ve výši 8 mil. Kč ze zdrojů ministerstva financí a 12 mil. investičním úvěrem. Zbytek musí být hrazen z vlastních zdrojů města. Do
této etapy jsou zahrnuty prostory bývalé restaurace, jídelny a část
kuchyně. Po jejich rekonstrukci vzniknou dvě nové společenské
místnosti, dva salonky, sociální zázemí k těmto prostorám a prostory pro turistické informační centrum. Celá akce by měla být dokončena do 31. srpna tohoto roku.
Rekonstruované prostory budou sloužit jako společenské a kulturní zázemí města Velké Bílovice a budou využívány jak pro konání
domácích akcí (přednášky, školení, vernisáže, výstavy, kulturní akce,
zázemí v době plesové sezony apod.), tak i pro cizí zájemce. A to i v
souvislosti s využitím velkého sálu KD pro konání velkých konferencí, politických jednání, seminářů a. j.
V další, druhé etapě rekonstrukce KD, která je v současnosti ve
fázi projektové dokumentace, je řešena realizace zbývající části kuchyně. Tady vznikne nová kuchyň a nezbytné zázemí pro její provoz.
Součástí této etapy je i rekonstrukce suterénu, kde by měly vzniknout
skladovací prostory pro kuchyň a klubovny pro zájmové a příspěvkové organizace. V projektu je navrženo 5 oddělených místností, které
budou sloužit pro tyto účely. Předpokládané náklady pro druhou etapu jsou odhadovány do 10 mil. Kč. I pro tuto investiční akci budeme,
tak jako pro ostatní zamýšlené záměry, hledat finanční pomoc. Teprve od její výše se bude celá realizace této etapy odvíjet. V případě, že
ZPRÁVA
se nepodaří prostředky získat v předpokládané výši, bude druhá etapa
rozdělena tak, aby rekonstrukce mohla pokračovat podle únosných
finančních možností města.
Rozpočet města Velké Bílovice na rok 2011 je již zpracován a bude
předložen ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva města 10.
února tohoto roku. Vedle výše uvedené rozsáhlé rekonstrukce kulturního domu byly po projednání s finančním výborem zařazeny do
rozpočtu i další investiční akce, které by měly být letos realizovány.
Mezi ně patří rekonstrukce multifunkčního hřiště, jehož umístění je
směrováno do prostor za budovou II. stupně ZŠ, je připraven i projekt
pro dokončení cyklostezky v úseku Staré Belegrady. Na základní škole byla zahájena rekonstrukce regulačních uzlů a otopových systémů,
která by měla být poslední prací v rámci dlouhodobé rekonstrukce
ZŠ.
V současné době probíhá jednání s vlastníky pozemků o zřízení věcných břemen pro rozšíření kanalizace Čejkovská, které by
mělo být realizováno rovněž v letošním roce. Připravují se i další
projekty dotýkající se infrastruktury a to řešení situace související
s problémy kanalizace ulice Podivínská, oprava ČOV, rozšíření
sběrného dvora na ukládání bioodpadu a realizace chodníků v ulici
Svárov.
Vedle těchto rozsáhlejších investic je pro letošní rok naplánována i rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Široká, provedení
další etapy osvětlení sklepní tratě Púrynky, Pod Panskýma a cesty od základní školy po sklepy Pod Předníma. Budování nových
a opravy starých chodníků ve městě má v rozpočtu rovněž svoji
položku. Bude dokončena jejich rekonstrukce v ulici Žižkovská, je
naplánována ulice Mírová, počítá se i s dobudováním chodníků v
druhé části městského parku, rekonstrukcí dětského hřiště v ulici
Revoluční a rozšířením parkovacích ploch před základní školou na
ulici Fabian.
V lednu byly zahájeny stavební práce na základní umělecké škole,
kterými dojde k úpravě a rekonstrukci stávajících a nevyhovujících
prostor bývalého sociálního zařízení ve dvorní části objektu. Pro
školní jídelnu bude pořízen nový míchací a šlehací stroj.
Z uvedeného výčtu je patrné, že zastupitelstvo města má trvalý zájem na zlepšování současného stavu občanské vybavenosti a na řešení
dlouhodobých problémů města. Zda se nám podaří všechny uvedené
akce zrealizovat, bude záležet především na tom, jak se nám podaří
získat další finanční prostředky. Věřím však, že nejen práce zastupitelů, ale i spolupráce, podpora a pochopení všech občanů Velkých
Bílovic povede k tomu, že naše město neztratí svoji činorodost a že
uvedené aktivity budeme postupně uskutečňovat k plné spokojenosti
nás všech - občanů Velkých Bílovic.
M. Vlková - starostka města
O ČINNOSTI RADY MĚSTA
za období prosinec 2010 až leden 2011
Rada města schválila:
• nájemní smlouvu se společností Vodafone Czech Republic a.s,
IČ 25788001, o prodloužení doby umístění vysílačů na budově
kulturního domu,
• ustanovení komisí rady města – komise školská, kulturní,
životního prostředí a urbanismu, propagační, sportovní
a přestupková,
• uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na dotaci ve výši
100.000,- Kč, kterou město v roce 2011 obdrží na údržbu čistoty
cyklistických komunikací.
Rada města vzala na vědomí:
• informaci o transformaci obvodního oddělení Policie ČR Velké
Pavlovice,
2
•
•
poděkování od velvyslance ČR v Argentině za kroje a harmoniku
pro krajany, které jim byly poslány v loňském roce,
informaci o přípravě rozpočtu města na rok 2011.
Rada města uložila:
• příspěvkovým organizacím města pravidelně – minimálně 1x za
čtvrtletí předkládat informace o jejich hospodaření a činnosti.
Marie Vlková,
Svatava Balgová,
Michal Tetur
Karel Rybecký,
Karel Osička,
členové rady města
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
MĚSTSKÝ ÚŘAD informuje
Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva města Velké Bílovice,
konaného dne 13. prosince 2010 v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Velkých Bílovicích
Usnesení č. 2/1:
ZM schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva města Velké
Bílovice.
Usnesení č. 2/2:
ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Radku Bukovskou
a Mgr. Art. Michala Tetura.
Usnesení č. 2/3:
ZM určuje členy návrhové komise Mgr. Svatavu Balgovou,
Ing. Milana Damborského, PhD., a p. Jiřího Zachovalého.
Usnesení č. 2/4:
ZM volí v souladu s § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, přísedícího
okresního soudu.
Usnesení č. 2/5:
ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. – 11. 2010.
Usnesení č. 2/6:
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, rozpočtové opatření č. IV/2010.
Usnesení č. 2/7:
ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtové provizorium dle přiložených pravidel rozpočtového
provizoria.
Usnesení č. 2/8:
ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh
zmocnění rady města a starostky k provádění rozpočtových
opatření.
Usnesení č. 2/9:
ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2) písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku města Velké Bílovice č. 1/2010
o místních poplatcích.
Usnesení č. 2/10: ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2) písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku města Velké Bílovice č. 2/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu.
Usnesení č. 2/11: ZM odkládá zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc.
č. 2928/4 vinice o výměře 7736 m2 v k.ú. a obci Velké Bílovice
společnosti OXID Networks s.r.o., IČ 26890950, Široká 442.
Usnesení č. 2/12: ZM schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 116/26 zahrada
o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Velké Bílovice.
Usnesení č. 2/13: ZM schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zveřejnění záměru odprodeje ideální 1/2 pozemku parc.
č. 3048/23 vinice o výměře 863 m2 v k.ú. a obci Velké Bílovice.
Usnesení č. 2/14: ZM schvaluje podání žádosti o převod pozemku parc.
č. 1071/47 ostatní plocha o výměře 94 m2 v k.ú. a obci Velké
Bílovice na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Usnesení č. 2/15: ZM schvaluje podání žádosti o odkoupení pozemku parc.
č. 6370/19 vinice o výměře 14880 m2 v k.ú. a obci
Velké Bílovice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Marie V l k o v á - starostka města
Velvyslanectví České republiky v Argentině
Embajada de la República Checa en Argentina
Junín, 1461, CP 1113 Buenos Aires
Tel.: (+5411) 48073107; Fax: (+5411) 48001088; E-mail:
[email protected]
Buenos Aires, 20. prosince 2010
Vážená paní starostko,
rád bych Vám i Vašim spoluobčanům obce Velké Bílovice poděkoval za podporu, kterou poskytujete krajanům žijícím v oblasti
~ kam počátkem minulého století odešla řada Moravanů právě z Vašeho
severoargentinského města Presidencia Roque Sáenz Pena,
kraje.
~ sešli při příležitosti státního svátku 28. října, aby si připoJako každým rokem také letos se krajané v Presidencia Roque Sáenz Pena
menuli výročí založení Československa. Na tomto shromáždění několika stovek krajanů zástupce našeho Velvyslanectví předal vedení
krajanského spolku velkorysý dar obce Velké Bílovice sestávající z několika nádherných lidových krojů a harmoniky určené pro
krajanský hudební soubor. Rád bych Vám tímto dopisem alespoň zprostředkovaně tlumočil nejen nadšení, se kterým byl dar našimi
krajany přijat, ale také - a to především - poděkování našich krajanů za tuto projevenou podporu.
Vážená paní starostko, velmi si vážíme tohoto gesta obce Velké Bílovice a jejich obyvatel, stejně jako činnosti občanského sdružení
Chaco Checo, se kterým - jak víme - obec spolupracuje při udržování vztahů mezi Velkými Bílovicemi a bývalými spoluobčany usazenými v daleké Argentině.
Přiji Vám i všem občanům Velkých Bílovic vše nejlepší do nového roku 2011 a doufám, že budeme moci brzy spolupracovat také
při realizaci zamýšlené návštěvy delegace obecního zastupitelstva Velkých Bílovic v Argentině.
S pozdravem
Štěpán Zajac
Velvyslanec ČR v Argentině
3
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
Tříděný odpad v roce 2011
Papír ukládáme do modrých pytlů. Časopisy a kartony raději jen svážeme. Plasty do
bezbarvých pytlů. Tetrapack a kelímky od
jogurtů do oranžových pytlů, pokud oranžový
pytel při sběru neobdržíte, použijte bezbarvý
pytel. Elektrická a elektronická zařízení odevzdaná na sběrný dvůr, jsou od nás bezplatně přebírána v tzv. režimu zpětného odběru
výrobků. V tomto zpětném odběru mohou
být předána tato zařízení pouze kompletní.
Pokud je z výrobku odstraněna některá část,
stává se odpadem, za jehož likvidaci musí
město zaplatit. Pneumatiky se na sběrném
dvoře vybírají do velikosti AVIE. Azbestový
odpad – eternit… je nutné před uložením na
skládku zabalit do igelitu.
Lze odevzdat vytříděné
Patří do popelnice
– směsného komunálního
odpadu
PAPÍR
Pytlový sběr
Noviny, časopisy, lepenka,
sešity, knihy, prospekty,
katalogy, balící papír.
Modré pytle
Obaly znečištěné,
vícevrstevné – máslo….,
uhlový papír, celofán.
TETRAPACK
Pytlový sběr
Obaly od mléka a nápojů,
kartony, kelímky
- vypláchnuté
Oranžové pytle
SKLO
Kontejnery na sběrném
dvoře a u Univerzálu
Bílé sklo – bílé kontejnery
Barevné sklo – zelené
kontejnery
Sklo s drátěnou vložkou,
obrazovky, plexisklo,
keramika, porcelán.
V tabulce je upřesněno co se momentálně
sbírá. V komoditě plastů dochází pod vlivem
PET lahve, všech druhů
PVC, obaly od mycích
PLAST
trhu a možností jeho zpracování k neustálým
a barev, obalové fólie
prostředků, hračky, tvrdý
Pytlový sběr
změnám. Momentálně jsou od nás odebírány
Bezbarvé pytle
plast, polystyren……
pouze PET lahve, obalová fólie a kelímky!!!
Ostatní plasty odkládejte do popelnic.
Pytlový sběr probíhá ve 14 denních intervalech dle kalendáře svozů.
Pokud povezete odpad na skládku Hantály je nutné vyzvednout si na městském úřadu doklad o kvalitě ukládaného dopadu, buď u pí Mrázové nebo u pí Sedlové.
Nabídka zpracování stavebních sutí drticí a třídicí linkou od
společnosti HANTÁLY a.s.
Stavební suť je možné po domluvě zpracovat přímo na středisku, na adrese HANTÁLY, a.s., Tovární 22, Velké Pavlovice v PO - PÁ od
7.00 do 14.00. Je nutné domluvit se předem na [email protected], tel: 602 583 273, 519 361 182.
Cena drcení:
1.
2.
3.
4.
drcení staveb. odpadů do velikosti 0,5x0,5m, bez zeminy ................................... 70,- Kč/t
drcení staveb. odpadů do velikosti 0,5x0,5m s obsahem zeminy do 20% ............. 90,- Kč/t
drcení staveb. odpadů do velikosti 0,5x0,5m s obsahem zeminy do 20-40% ....... 120,- Kč/t
drcení staveb. odpadů do velikosti 0,5x0,5m s obsahem zeminy do nad 40% ...... 160,- Kč/t
- úprava velikosti stavební suti na rozměr 0,5x0,5m včetně rozrušení armatury ........ 1200,- Kč/t
- prodej recyklátu ........................................................................................................ 120,- Kč/t
Stalo se ve Velkých Bílovicích
• Hospodaření města za rok 2010 skončilo v kladných
číslech,
• I v zimních měsících probíhají stavební práce na kulturním
domě,
• Dechová hudba Legrúti uspořádala poslední den loňského
roku Silvestrovskou zábavu v kulturním domě ve stylu
RETRO & ROCK ’N’ ROLL SILVESTR,
• Již 2. ledna měla místní jednotka hasičů výjezd – hořelo
na ulici Polní,
• Letos popáté mohli občané města zhlédnout ohňostroj,
který se tentokrát uskutečnil v pátek 7. ledna,
• Reprezentační ples města byl výroční – letos uplyne
10. let od povýšení Velkých Bílovic na město,
4
• Výnos letošní Tříkrálové sbírky činil 105.857,- Kč, nejvíce
na břeclavském okrese,
• Dosud nejvíce návštěvníků letošní plesové sezony bylo na
plese SRPŠ – kulturní dům byl vyprodán,
• Poslední lednový týden byl mrazivý – noční teploty klesly
až k – 13° C,
• Od února je otevřen Bowling Akademie,
• Velkobílovičtí basketbalisté vybojovali 3. místo a postup
do nadstavby,
• Žáci ZUŠ Velké Bílovice obsadili v soutěži „Sestavení
znaků měst“ z tříděného odpadu 3. místo v Jihomoravském
kraji.
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
Sčítání lidu krok za krokem
1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno
sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém
provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o
víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé
domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně
návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám
bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
2a) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde
bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete
zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů
s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších
pošt ve vašem regionu.
3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se
vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu
před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.
4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte
kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na www.scitani.cz
vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových
formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena).
Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po
odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší
verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař
5
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
Sčítání lidu krok za krokem
nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře
zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je možné navržený
termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce.
5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02
bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011
(v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail:
[email protected]
web:
www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět
či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého
člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Vinaři Velkých Bílovic
Velké Bílovice, město lidových tradic, vína a ovoce je dnes v povědomí svého okolí i celé České republiky zaneseno jako místo, kde
žijí lidé s vyhraněným vztahem k pěstování révy, kteří dovedou vyrobit špičková vína. Město má téměř 3 800 obyvatel, z nichž se velká
část věnuje pěstování révy vinné nebo ovoce a vinařství. K Velkým
Bílovicím neodmyslitelně patří 650 vinných sklepů, působí zde kromě
velké vinařské firmy Habánské sklepy, více než 20 větších rodinných
vinařství, která se zapisují mezi úspěšné dodavatele špičkových vín.
Současná úroveň vinohradnictví a vinařství, ale není ve Velkých
Bílovicích, jak by se na první pohled mohlo zdát, samozřejmostí. Rád
bych v této souvislosti připomněl alespoň několik jmen lidí, osobností a průkopníků, jejichž jména upadají do zapomnění. Můžeme na
ně být hrdi pro jejich pracovitost, cílevědomost s jakou se zasazovali
v oblasti vinohradnictví, vinařství a ovocnictví o pokrok. Jmenujme
alespoň některé: Antonín Hercog, František Grof, Pavel Osička, Jiří
Sedlo, František Osička, Rostislav Lebloch, Jan Lebloch, Jan Mádl a
řada dalších. Současná úroveň je i jejich výsledkem. Výsledek mnohaleté práce, která se dědí z generace na generaci. Za vším stojí láska k rodinné hroudě a produktu, který vinař v potu tváře vypěstoval.
V průběhu vývoje se měnily odrůdy, původní koňský a kravský potah
byl postupně nahrazen traktorem, postupně přicházejí i další stroje,
vyvíjí se agrotechnika pěstování révy. Ruku v ruce s ní i technologie
výroby vína.
Rád bych v další části napsal pár postřehů o mladší generaci vinařů, která dnes posouvá Velké Bílovice ještě dál v propagaci našich
vín, v uplatnění všeho nového ve vinicích i ve sklepě, ve vinařském
marketingu a v přístupu k zákazníkům….
Prvním mladým, na kterého jsem hrdý, je člověk pracovitý, slušný
a ochotný vždy pomoci. Je to Stanislav Mádl majitel firmy Váš vinař.
Začínal jako řidič, ale věnoval se vinařství jako svému koníčku. Životní
partnerku si sice přivedl z Karlových Varů, ale osud tomu chtěl, že
se potkali v sadech ve Velkých Bílovicích. Oběma se tu líbilo a tak
zůstavají.
Stanislav má dobré zázemí a rádce ve svých rodičích, dostatek
odvahy a organizační schopnosti. Výsledkem je založení vinařské
firmy VÁŠ VINAŘ, kterou především v jeho osobě zná celá republika. Dobrou oporu má také ve svém synovi Jakubovi, který získal
odborné znalosti na vinařské škole, aby mohl být úspěšným spolupracovníkem otce.
Dcera Veronika úspěšně propaguje Velké Bílovice a celý region i
mimo hranice vlasti. V rámci propagace firmy ve Velké Británii i jinde,
propaguje folklórní činnost Slováckého kroužku a cimbálové muziky.
Má i čerstvé zkušenosti z pobytu u krajanů v Argentině. Přeji mnoho
6
úspěchů Staňovi Mádlovi, protože
jeho zásluhou se stávají Velké Bílovice známými nejen v celé České republice, ale i v Evropě.
Jméno druhého úspěšného podnikatele je Petr Skoupil. Narodil se v
roce 1963, jako syn vinařského nadšence Petra Skoupila. Už ve škole se projevoval jako živé dítě, které mělo vážný zájem o vše,
co se dělo v rodné obci. Vyučil se opravářem zemědělských strojů,
ale nadšeně sledoval novinky ve vinaření a postupně díky podnikatelským schopnostem se svým otcem v roce 1992 zakládají rodinné
vinařství. V jeho činnosti mu aktivně pomáhá manželka Marie a jejich
tři děti Kateřina, Petr a František. Otec Petr Skoupil, zůstává poradcem a přísným dohlížitelem. Po ocenění na místních, okresních a
celorepublikových výstavách dosahuje Petr v průběhu desetiletí na
pocty nejvyšší. Např. jeho víno odrůdy Merlot je oceněno v r. 2006 v
Bruselu zlatou medailí, v r. 2007 stříbrnou medailí v San Franciscu
a zlatou medailí získává v r. 2007 i v Paříži. Ocenění získávají jeho
vína i v Kanadě, Polsku, Francii, Holandsku, Slovensku, Rakousku
a v daleké Číně. Do všech jmenovaných států vína vyvážíme, neboť
svou kvalitou získaly.
Není se proto čemu divit, že v r. 2008 získal ocenění „Vinař roku“
a v r. 2010 titul „Stříbrný vinař roku“. Přeji mu do dalších let samé
úspěchy.
Jako třetího v galerii mladých vinařských odborníků, který dělá
čest svému městu, uvádím Ing. Františka Mádla. Již na škole dával
najevo, že zemědělství, respektive vinařství, bude jeho životním posláním. Po střední škole vystudoval vysokou školu se zaměřením na
vinařství. Společně se svou ženou Hanou, která je absolventka ekonomické školy, zakládají v roce 1992 rodinný podnik, který nazvali
Malý vinař. Podle jeho vlastních slov ho nejvýrazněji ovlivnila spolupráce s významnými vinařskými odborníky prof. V. Krausem a doc. M.
Michlovským. V současné době jejich firma představuje progresivní
vinařství jak po stránce pěstování, kde je preferována zejména biologická produkce, tak po stránce uplatňování nejmodernějších metod
zpracování hroznů a výroby vína. Vína vyrobená firmou Malý vinař
najdete v nejlepších vinotékách, hotelích a restauracích po celé ČR.
S pocitem úcty k vinařově práci přeji i jemu samé vynikající ročníky.
PaedDr. Zd. Hemza
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
Realizace projektu Lego ve výuce informatiky a fyziky
Na Základní škole Velké Bílovice se od září loňského roku vyučuje
informatika a fyzika díky zapojení souprav Lego Mindstorms NXT moderněji a názorněji. A pro všechny jsou to postupy nové a zajímavé.
Na hodinách informatiky se ve třídě 8.A starají o zatraktivnění výuky Mgr. Radoslav Jirásek a paní učitelka Mgr. Eva Riessová. Společně
se žáky naprogramovali animace na displeji robota se zvukovým doprovodem. Řešení pak odevzdali k hodnocení do školního e-learningového systému Moodle.
Žáci 7.A a 7.B zase na hodinách fyziky pod vedením paní učitelky
Mgr. Táťány Bajakové ověřovali jednoduché fyzikální zákonitosti - např.
seznamovali se s rovnoměrným pohybem těles za pomoci modelu
z LEGA a následně vypočítávali rychlosti pohybujících se těles.
V kroužku robotika, vedeném opět paní učitelkou Mgr. Taťánou
Bajákovou, si studenti vyzkoušeli propojení lega na PC a s jednotlivými stavebními prvky stavebnice WeDo. Učili se, jak pracují jednotlivé programové prvky při ovládání stavebnice, a zkusili pár základních
aktivit, např. jak funguje motorový pohon modelu, jak se dá naprogramovat jeho spuštění, vypnutí a změna směru. Na základě těchto
ukázek si potom názorně objasnili spojení ozubených kol.
I žáci na prvním stupni školy pracují s legem v informatice. Paní
učitelka Mgr. Hana Baroušová a paní učitelka Mgr. Jana Hakalová je
seznamují s moderními didaktickými LEGO WeDo soupravami pro ro-
botiku určenými pro věkovou kategorii 7-11 let. S nimi si děti vyzkoušely
jednoduché programy kombinující grafické a zvukové efekty zvířátek.
Studenti měli možnost se poprvé seznámit s reálným využitím robotů
v informatice v září na exkurzi Mendelovy univerzity v Brně, Ústavu
informatiky PEF, kde si vyzkoušeli sestavit si roboty a po naprogramo-
vání na počítači je uvést do pohybu, či plnit různé úkoly. Před Vánocemi,
21.prosince, se spolu se žáky Gymnázia T.G. Masaryka v Hustopečích,
partnerem projektu, zúčastnili exkurze do Technického muzea v Brně.
Zde se seznamovali s využíváním ICT technologií v praxi- navštívili
Kabinet elektronové mikroskopie a výstavu Od tamtamů k internetu.
Příjemné názorné vzdělávací dopoledne ukončili v expozici názorných
pokusů, kde si osobně ověřili poznatky vědy na pokusech.
Všechny tyto aktivity jsou financovány z projektu Lego ve výuce
informatiky a fyziky, jehož je ZŠ Velké Bílovice příjemcem. Projekt
v celkové výši 5.836.000 Kč je zabezpečován pracovníky ze strany
příjemce dotace, partnera a ve spolupráci s externími odborníky a je
realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlašovaného Jihomoravským krajem a spolufinancován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Dagmar Langarová, manažerka aktivit
a administrativy projektu
7
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.
Svornost
Jen ve svornosti dál a kupředu,
ať z Moravy, Čech, Slezska, žena, či muž,
buď připraven k práci i ke střetu,
jen věrně Sokolu a vlasti služ.
Pomáhá všem lidem, kteří tuto pomoc potřebují, a je jich bohužel stále mnoho.
Vedení města Velké Bílovice proto upřímně děkuje všem dárcům, kteří se na této
sbírce podíleli. Poděkování je směrováno i těm, kteří obětovali svůj volný čas, připravili si kostýmy králů a chodili po všech domech, aby svými činy přispěli k dobré
a záslužné věci. A také všem těm, kteří koledníky doprovázeli.
Na letošní tříkrálové sbírce se v našem městě vybralo 105.857,- Kč, což je stejně jako v roce 2007 největší výtěžek mezi obcemi okresu Břeclav.
Děkujeme!
Až Sokol v oblacích zamává,
nastav k činům srdce své i hruď,
k pravdě a svobodě čas již nastává,
každý za práva sokolská odhodlán buď.
Zveme vás
na benefiční hudebně taneční vystoupení
vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ
v rámci projektu
Bez planých slibů a prázdných slov
semkněme řady své, sokoli této země,
sdružme se v svornosti pod jeden krov.
VLČÍ MÁKY VÁLEČNÝM VETERÁNŮM
které se koná ve středu 16. 2. 2011 v 19.00 hod.
s názvem „Z kraje do kraje“
a ve čtvrtek 17. 2. 2011 v 9.30 hod. a 11.00 hod.
s názvem „Zatoulané pohádky“ a „Rande naslepo“
Pak mladá krev rozmnoží naše šiky,
nebude nikdy žádný spor či hněv,
v Sokole nastanou nové okamžiky,
radostí zazáří i letitý děd.
všechna představení se konají v kulturním domě
ve Velkých Bílovicích
Vstupné dobrovolné
Je třeba poklonit se vám, sestry, bratři
co přinášíte pro Sokol práci nezištnou,
vám, sokoli věrní, úcta a dík patří,
ať nikdy vaše ideály se zlem nesplynou.
Nechť Tyršův dům se stane vaší pýchou
a všichni, kdo budou státi spolku v čele,
ať práci bouřlivou nebo skromně tichou,
chrání čest Sokola neúnavně a směle.
T.J. Sokol Velké Bílovice
Pořadatelem akce je Československá obec legionářská, spolupořadatelem Město Velké Bílovice. Benefiční vystoupení je pořádáno v rámci cyklu
koncertů Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ Brno a jeho hostů
zapojeného do projektu Péče o válečné veterány II. Světové války a tradice československých legií ve Francii, Itálii a Rusku v letech 1914 – 1920.
Projekt má kulturní formou připomenout veřejnosti a hlavně mladé generaci
významné události národních dějin. Výtěžek dobrovolného vstupného bude
použit na dovybavení domovů péče o válečné veterány.
Vedení města
NOVĚ OTEVŘENÉ ODPOLEDNÍ
KURZY KERAMIKY
• Pravidelnou návštěvou kurzů konajících se v prostorách výtvarného ateliéru
ZUŠ Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 337, naleznete nejen své skryté možnosti v tvorbě, ale třeba i nové přátele
• Kurzy jsou určeny jak pro nezasvěcené / naprosté začátečníky/ tak i pro pokročilé
všech věkových kategorií
• V keramickém kurzu se můžete naučit točení na hrnčířském kruhu, vyrobit
si svoji keramickou čajovou soupravu, květináč, misku či vázu, vytvářet a
realizovat vlastní nápady modelováním z volné ruky (šperky figury, závěsné
obrázky), osvojíte si základní technologické postupy jako je lepení, tvarování,
formování, glazování a pálení v keramické peci.
• Taktéž mohou nabídnout možnost přípravy pro studenty, kteří se chystají k talentovým zkouškám na střední školy
• Je možné i soukromé vyučování
• CENA KURZU ZA JEDNU LEKCI 200,-Kč
• (1 lekce = 120 minut, v ceně je zahrnut veškerý potřebný materiál)
• Jednotlivé kurzy je možno střídat dle vlastní nálady a invence
• Možnosti termínů kurzů začínajících od – Února 2011 (čas je možno doladit
podle potřeby zájemců )
• Zavolejte, nebo napište na email ohledně termínu, který byste chtěli navštěvovat
• Keramika - Úterý ,Středa, Pátek, Sobota 17:30 – 19:30
•
KONTAKT: [email protected] Tel: 776 032326
Těším se na setkání s Vámi
Mgr. Hodonská Jana DiS.
8
POZVÁNKA
DO LÉKÁRNY
Vážení a milí obyvatelé Velkých Bílovic,
od 1. února 2011 nastupuji do lékárny ve vašem
městě spolu s kolegyní Mgr. Dagmar Kopeckou.
Přály bychom si, abyste naši lékárnu rádi navštěvovali, vždy Vám byla poskytnuta odborná
pomoc a abyste odcházeli spokojeni a pokud
možno zdravější. Budeme se snažit stále rozšiřovat sortiment o nejnovější léčiva, doplňky stravy a zdravotnické pomůcky spolu se zajištěním
dalších služeb. Chystáme pro Vás mnoho akcí,
bezplatné měření tlaku, zavedení klientských
- lékových karet a konzultačních hodin, kdy se
Vám budeme věnovat individuálně.
Chtěly bychom Vás tímto co nejsrdečněji pozvat na návštěvu, abyste se přesvědčili, je-li tomu
tak. Velmi se do vašeho města těším a věřím, že
spolupráce s lékaři i s Vámi bude skvělá.
S úctou
PharmDr. Hana Kolářová
vedoucí lékárník
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne: PÁ – SO 11. 3. – 12.3. / PÁ – SO 18. 3. – 19. 3.
čas: PÁ 12.00 – 16.00 / SO 8.00 – 12.00
místo: sběrný dvůr Žižkovská, Velké Bílovice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203
9
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
Kaplička ve vinici
Jiří Jilík
Ranní šero se jen pomalu mění ve svítání. Ptáci v remízku za
posledním řádkem vinohradu se ještě neprobudili k životu a dospávají svůj ptačí sen. Ticho však je jen zdánlivé. Právě se otevřely
dveře vinného sklepa. Muž vyšel do mlžného závoje rozloženého
na hlavách vinných keřů, a do volného prostoru zazněla písnička,
kterou se loučí s kamarády:
Červené vínečko, dobré je,
ja kdože nám ho naleje.
Naleje nám ho svatý Ján
požehná nám ho Kristus Pán.
Pustil se cestou k sousední vesnici. Nízká pahorkatina, jíž se
cesta vine, podobná pentličce ztracené v trávě, je jeden obrovský
vinohrad. Již jen vzdáleně nad ním zaznívá druhá sloka písně.
My jsme vínečko píjali,
Pannu Mariu vzývali.
Pannu Mariu žarošskú,
našu patronku moravskú.
Domů jsou to dobré dvě hodiny cesty. Dvě hodiny mezi keři
révy, na nichž dozrávají střapce ryzlinku, sylvánu, tramínu, frankovky, portugalu, muškátu, vavřince…
Pak někde v polovině cesty, nízký pahorek. Na něm kaplička,
maják v moři zeleně. Kdo se ho přidrží, nesejde z cesty.
Muž se opřel o zeď a rozhlíží se do kraje. Odtud je vidět na všechny strany. Bože, jak krásný je zdejší „kraj beze stínu“. Je to krása
proměnlivá podle času vinaře, který zdejší půdu obdělává, vysazuje
sazenice révy, sleduje jejich růst i rozpínání olistěných šlahounů. Tři
roky to trvá, než hlavy vydají první panenskou úrodu hroznů.
Dotyk chladného zdiva kapličky ve vinici vyvolává otázku. Proč
ji člověk postavil právě zde, kudy vedou jenom cesty pracujících ve
vinohradech? Je snad upomínkou na nějakou tragickou událost, již
lidská paměť vymazala ze svého zorného pole? Anebo je důvod prozaičtější: člověk pracující na vinici chtěl mít blíže k Bohu, aby s ním
mohl rozmlouvat i zde, uprostřed přírody. Už se to nikdy nedozvíme.
Ještě v časech, kdy se vědělo a vzpomínalo, sem občas někdo
položil kytičku polního kvítí. Poděkování za úrodu. Neboť není
snad opravdovým štěstím pozorovat, jak z malé sazenice vyrůstá
kmínek a hlava, jak se nalévají a barví hrozny, jak se o vinobraní
tytéž sbírají do puten, ve sklepě lisují a jak se jejich mošt mění v
burčák a burčák ve víno, které s přáteli budeme koštovat, zkoumat
zrakem, čichem, chutí… Kapličky ve vinohradech vypadají opuštěné, ale ve skutečnosti opuštěné nejsou, neboť v každé takové
stavbě přebývá kousíček Pána Boha. To jen my jsme opuštěnější
na tomto světě, protože jsme se mu vzdálili.
Tohle všechno muži proběhlo hlavou, když stál uprostřed vinohradů a dotýkal se zdiva, které s tímto návrším již po staletí sdílí
jeho minulost. Ale také mužovu současnost. A snad, opatrována
dobrými lidmi, bude sdílet i čas jeho potomků.
Než se vydal na další cestu, pohladil jeden z kamenů stavby.
Myslil při tom na ty, kteří svou prací vytvořili nadčasovou krásu
krajiny. Těch, kteří na této půdě kdysi dávno žili, pracovali, milovali i trpěli, a nejednou za ni prolili i krev. A také na to, že jednoho
dne se i jeho čas naplní a i on se stane dávnou, stále více zapomínanou až konečně zapomenutou minulostí. A zatoužil po tom, aby
ho kamarádi jednou pochovali třeba k té nejmenší kapličce. Bude
tam tiše ležet, dívat se do kraje a čekat. Čekat, že k ní jednoho dne
přijde mladé děvče, položí na kamenný schůdek kytičku z chrpy a
vlčího máku a řekne: Pane bože, odpusť tomu pijáku vína a milovníku písní jeho hříchy a uveď ho v království nebeské.
Toužebně by si to přál, byť věděl, že si takové milosti nezaslouží. Ale kdo ví, třeba se i Pánu Bohu líbí mladé dívky, a On vyslyší
její prosbu.
10
Novokřtěnci
ve Velkých Bílovicích
Jiří Pajer
Náboženská sekta novokřtěnců se usazovala na jižní Moravě od
roku 1526. Její příslušníci pocházeli ponejvíce ze Švýcarka, kde sekta
vznikla, z jižního Německa, ale také z Hesenska, Porýní, Rakouska a
Slezska. Na území Moravy, která byla tehdy zemí náboženské svobody
a tolerance, existovalo víc náboženských skupin novokřtěnců, odlišujících se především podle rozdílného výkladu věrouky. Nejpočetnější
byli huterité nebo huterští bratří, kteří žili v majetkovém společenství.
Huterité se zformovali pod vedením Jakoba Huttera v roce 1535 a brzy
začali zakládat společná sídla (dvory) na jednotlivých feudálních dominiích. V roce 1547, při druhém vypovězení novokřtěnců ze země, se
uvádí 25 lokalit, v nichž tehdy sídlili huterité. Největší rozkvět prožívalo
novokřtěnecké společenství v průběhu druhé poloviny 16. století, na
konci tohoto období jsou huterité doloženi v 54 lokalitách, nacházejících se na 28 panstvích.
Novokřtěnci představují porozuhodnou studijní problematiku, která
zaujímá osobité místo v dějinách Moravy. Písemné prameny osvětlují téměř stoleté období jejich existence na moravské půdě a přibližují
jejich pohnuté životní osudy. Komplexní pohled doplňují archeologické
výzkumy, které podávají přehled o způsobu života a materiální kultuře
tohoto výjimečného etnického a náboženského společenství. Při studiu
se osvědčilo vypracovávání dílčích přehledů o lokálních sídlech, které
podstatně přispívají k vytváření celkového obrazu o jihomoravských
novokřtěncích.
Úvodem je nutno uvést několik poznámek k historickému pojmenování moravských novokřtěnců, u nichž se vžilo označení habáni.
Toto označení však vzniklo až mnohem později na Slovensku a v
žádném případě je nelze zpětně vztahovat i na moravské novokřtěnce, u nichž se ještě nepoužívalo. Při studiu soudobých písemných
pramenů z území Moravy běžně nacházíme označení novokřtěnci,
křtěnci, křtění, toufaři, bratří Němci či obecně jen bratří, analogicky v
německých písemnostech Wiedertäufer, Täufer, Brüder, Hutterische
Brüder. Právě toto poslední německé pojmenování je nejpřesnější,
protože označuje nejpočetnější skupinu moravských novokřtěnců,
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
tzv. huteritů či huterských bratří, žijících v jednotném majetkovém
společenství a zabývajících se řemeslnou výrobou. Toto prostředí
produkovalo také proslulé fajánse, zatímco ostatní menšinové sekty
novokřtěnců se keramické výrobě vůbec nevěnovaly a ani nevynikaly
v jiných oborech řemeslné výroby.
Podrobnější údaje k historii zdejší novokřtěnecké komunity nacházíme v kronikách jejich společenství, kde se lokalita uvádí pod
názvem Bilowitz či Pilowitz. Podle těchto zdrojů se dovídáme, že v
roce 1545, na den sv. Jana Křtitele, koupili novokřtěnci (huterité) v
Bílovicích dům se vším příslušenstvím a ve stejném roce ještě další dům, ležící vedle předchozího, v němž si zřídili svoji lázeň. Při
druhém vypovězení novokřtěnců ze země v roce 1547 se uvádějí i
Bílovice, ale zřejmě se sem opět brzy vrátili, stejně jako do mnoha
dalších lokalit na jižní Moravě. V roce 1558 zde zemřel hospodář komunity Greger Pehemb (Greger Behem) , který podle jména (Čech)
náležel zřejmě k nemnoha příslušníkům domácího původu, kteří se
ke komunitě přidávali podle svého náboženského přesvědčení. Další
zpráva se uvádí k roku 1574, kdy správce břeclavského panství Franc
Krulic z Derklic požaduje od bílovických novokřtěnců vinohrad ve Starých horách, který jim postoupil jako pozemek k vysazení v roce 1571
majitel panství Jan z Žerotína, avšak v uvedeném roce 1574 jej opět
daroval svému správci.
Důležitý kronikářský záznam nacházíme k roku 1595, kdy se uvádí,
že při žních za bílého dne vznikl požár na střeše novokřtěnecké školy,
při němž vyhořelo nejen samotné sídlo novokřtěnců, ale i značná část
vesnice. Tento údaj je významný i tím, že dokládá existenci novokřtěnecké školy, podle čehož se dá předpokládat, že Bílovice náležely k
velkým sídlům.
K roku 1600 je v pramenech doložen pobyt jízdního vojska, oddílu 400 rejtarů, které po 14 týdnů leželo v Podivíně, Bílovicích, Čejkovicích a Bořeticích a zatěžovalo sídla novokřtěnců v uvedených
lokalitách. Podobně také v následujícím roce 1601 se usadilo 1000
obdankovaných uherských rejtarů pana Hodického na 3 týdny v Bílovicích, Bořeticích, Kobylí, Nových Mlýnech a Strachotíně, kteří novokřtěncům působili mnoho potíží i v průběhu celého roku. Rovněž
v roce 1602, kdy se mustrovalo vojsko u Strážnice, připravující se
na výpravu do Uher, jmenovitě Schönbergův regiment, rozložilo se
na 5 týdnů po celé krajině a působilo značné ztráty novokřtěncům v
Nových Mlýnech, Šakvicích, Kobylí, Bořeticích, Mutěnicích, Podivíně,
Bílovicích, Prušánkách, Čejkovicích, Ladné, Břeclavi a Staré Břeclavi, Tvrdonicích, Vacenovicích, Žádovicích, Dambořicích a Nikolčicích.
Nedlouho nato táhlo krajinou od české strany 1000 rejtarů hraběte z
Thurnu a poté 1000 rejtarů pana Rossalovského, kteří po několik nocí
přespávali ve dvorech novokřtěnců a při odchodu pobrali v každém
20-40 koní.
Tragické události prožívala bílovická komunita novokřtěnců při
vpádu Bočkajovců v roce 1605. V noci 7. května byl dvůr přepaden
uherskými povstalci, vyrabován a do základů vypálen, byli také zabiti 4 novokřtěnci. Podle zvláštního seznamu osob, který uvádí celkový
a jmenovitý počet novokřtěnců, postižených při bočkajovském vpádu,
to byli: Thoman Pindtner z Podivína, Nickl Lothringer z Bílovic a 2 vinohradní kopáči, Walser a Heinrich, pocházející ze Staré Břeclavi. V
červenci 1605 nepřítel shromáždil u Bílovic na 4000 vojáků s úmyslem
podnikat výpady po okolní krajině. Proti nim se postavil sám majitel
panství Ladislav Velen z Žerotína a se 750 jezdci nepřítele porazil, zabil
asi 300 nepřátel a získal na 200 koní.
Novokřtěnecký kopáčský dům (Hawerhaus), který byl vypálen při
vpádu bočkajovců, ležel dlouho v rozvalinách. Až k roku 1614 se v kronice objevuje zpráva, že s dovolením majitele panství Ladislava Velena
z Žerotína novokřtěnci spáleniště obnovili a dům nově postavili. Ten byl
však brzy opět vypálen 28. srpna 1619 postupujícími císařskými vojsky.
Zdejší sídlo novokřtěnců pak už nebylo znovu vystavěno a neuvádí
se ani v soupisu sídel, které museli novokřtěnci opustit v roce 1622 a
vystěhovat se z Moravy. V souvislosti s Bílovicemi se v kronice objevuje ještě jedna zpráva, podle níž byli 3 novokřtněci, a to Valtin Säliger,
pomocník představeného mlynářů ze Šakvic, Jacob Trochsler, představený mlynářů z Nosislavi a ještě jeden svobodný mlynář, na cestě do
Hodonína u Bílovic přepadeni a zavražděni.
Podle odhadu zkonfiskovaného břeclavského panství z ledna 1623
představovaly Velké Bílovice největší středisko vinohradnictví na panství. Můžeme se rovněž domnívat, že už tehdy byly největším centrem
pěstování vinné révy na celé jižní Moravě, jak je toto jejich prvenství
doloženo z pozdější doby. Na druhé straně však nelze prokázat, že by
Velké Bílovice byly také největším centrem novokřtěneckého vinohradnictví na Moravě, k tomu chybí patřičné prameny. Podle dochovaných
urbářů a v nich zaznamenané zemědělské držby patřily k největším
vinohradnickým lokalitám sídla novokřtěnců v Nových Mlýnech, Mackovicích, Slavkově a Perné. I přes nedostatek písemných pramenů
lze charakterizovat Velké Bílovice jako velké sídlo novokřtěnců, které
se zaměřovalo na zemědělskou výrobu s převahou vinohradnictví. Tato
charakteristika vyniká například ve srovnání se sousedním Podivínem,
kde bylo sídlo novokřtěnců orientováno ve větší míře na řemeslnou
produkci.
Sídlo novokřtěnců ve Velkých Bílovicích se od roku 1585 pravidelně objevuje v daňových přiznávacích listech. Náleželo mezi 7 sídel
břeclavského panství, z nichž byla odváděna daň za novokřtěnce, a
to podle rozsahu jejich nemovitostí. Do roku 1590 jsou Velké Bílovice
vykazovány v samostatném daňovém přiznání, které odváděla Kunka
z Boskovic, manželka Jana z Žerotína.
Při hledání hmotných pozůstatků po novokřtěncích, usazených ve
Velkých Bílovicích, se podařilo objevit neznámé a dosud nikde neuváděné doklady. V městě jsou dochovány dva sklepy po novokřtěncích.
První je velmi rozsáhlý a rozprostírá se v ulici na Záhumní pod parcelami domů čp. 95 (A. Spěváková) a 684 (V. Svoboda), které tvořily dříve
jeden celolánický statek. Sklep je stavěný do písmene L a rozdělený
novější cihlovou příčkou na dvě nestejné části. Delší část má rozměry:
délka 21 m, šířka 5,4 m, výška 2,9 m; kratší část měří: délka 14,3 m,
šířka 6,5 m, výška 3,2 m. Jedná se nepochybně o hlavní sklep pod někdejším sídlem novokřtěnců, sloužící jako zásobárna pro uchovávání
potravinových zdrojů, ale také jako úkryt a útočiště obyvatel dvora při
nenadálých nepřátelských vpádech.
Druhý sklep se nachází na rohu ulic Mírová a Na Ostrůvku na dvoře
domu čp. 451 (Vl. Svoboda). Tento sklep má mnohem menší rozměry
než předchozí a mohl sloužit jako vinný sklep uváděného domu kopáčů,
který zřejmě nad ním původně stával. Oba sklepy jsou stavěny ze stejných cihel a stejnou technologií, jejich společný původ je evidentní.
Naproti tomu současný komplex vinných sklepů, nacházející se u
bílovických vinohradů a nazývaný Habánské sklepy, nemá s novokřtěneckým prostředím nic společného. Tento komplex chodeb, situovaný
do čtverhranu, je starší, podle použitého staviva nejspíš z poloviny 16.
století. Zřejmě se jedná o vinné sklepy majitelů břeclavského panství,
pánů z Žerotína.
Sídlo novokřtěnců ve Velkých Bílovicích představuje pozoruhodnou
lokalitu v rámci celého novokřtěneckého osídlení na území jižní Moravy. Vyniká zvláště svojí orientací na vinohradnictví, které patřilo – spolu s dalšími zemědělskými obory a vyspělou řemeslnou výrobou – k
reprezentačním fenoménům a k neodmyslitelné charakteristice tohoto
vyspělého společenství.
1
Srov. P a j e r, J.: Studie o novokřtěncích. Strážnice 2006, s. 57, 65.
Původní název obce byl Bílovice, ale již na konci 1. třetiny 17. století se začíná vyskytovat rozšířený název Velké Bílovice. První známé použití je z roku
1634 v pozůstalostním inventáři Kristyny Rousové z Lipna a na svobodném
dvoře ve Velkých Bílovicích, vdovy po Benešovi Krčmovi z Koněpas. Srov.
MZA Brno, fond G 140, inv. č. 1609, signatura 760c. Naproti tomu se za jeho
dosavadní první výskyt považuje až rok 1681, jak se uvádí v příslušné pasáži
monografie V e l k é B í l o v i c e. Dějiny jihomoravské obce. Brno-Velké
Bílovice 1996, s. 144.
3
Srov. Z i e g l s c h m i d, A. J. F.: Die älteste Chronik der Hutterischen Brüder.
New York 1943, s. 258-259 (dále zkracováno jako Zieglschmied).
4
Srov. Z i e g l s c h m i d, c. d., s. 397; rovněž B e c k, J.: Die Geschichts-Bücher der
Wiedertäufer in Oesterreich-Ungarn. Wien 1883, s. 210 (dále zkracováno jako Beck).
5
Půhony olomoucké 55, fol. 204. Citováno podle W o l n y, G.: Die Wiedertäufer in
Mähren. Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen 5, 1850, s. 70-71.
6
srov. B e c k, c. d., s. 321.
7
Existence školy náleží spolu s dalšími kritérii k určujícím parametrům při klasifikaci sídel novokřtěnců. Srov. J. P a j e r, Studie o novokřtěncích, c. d., s. 22 ad.
8
Srov. B e c k, c. d., s.331-333
9
Srov. B e c k, c. d., s. 334.
10
Srov. Z i e g l s c h m i d, c. d ., s. 632; J. P a j e r, Studie o novokřtěncích,
c. d., s. 167.
11
Z i e g l s c h m i d, c. d., s. 636; B e c k, c. d., s. 345.
12
Z i e g l s c h m i d, c. d., s. 675, 710; B e c k, c. d., s. 374.
13
Z i e g l s c h m i d, c. d., s. 737; B e c k, c. d., s.401
14
Srov. Moravský zemský archiv Brno, fond G 140, inv. č. 387.
15
Údaje jsou soustředěny v P a j e r, J.: Zemědělská výroba a vinohradnictví jihomoravských novokřtěnců. Strážnice 2009, rkp.
16
Srov. J. P a j e r, Studie o novokřtěncích, c. d., s. 57.
17
Průzkum proběhl 23. října 2007 za účasti členů Muzejního spolku ve Velkých
Bílovicích.
2
11
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
Vítězslav Snovický – mistr České republiky
Mistrem České republiky v závodech poštovních holubů na dlouhé
tratě se stal Vítězslav Snovický z Velkých Bílovic. Tohoto velkého úspěchu dosáhl díky špičkovým doletům svých holubů ze závodů: Aachen
– 800 km, Oostende – 1031 km a Brussel – 928 km. Cenu převzal na
Celostátní výstavě chovatelů poštovních holubů v Hluku u Uherského
Hradiště 7. ledna 2011 od prezidenta svazu chovatelů poštovních holubů Ing. Jaroslava Novotného.
Z této výstavy si také odnesl 4. místo v mistrovství ročních holubů, 5.
místo v mistrovství krátkých tratí a 7. místo v Generálním mistrovství ČR.
Prvního velkého úspěchu dosáhl v roce 2005 – získal titul mistra
Oblastního sdružení jižní Moravy. Stejné ocenění získal i v následujících letech 2006 a 2007. A v letech 2009 a 2010 se stal 1. vicemistrem
Oblastního sdružení jižní Moravy.
Tomuto náročnému koníčku, který je rozšířen hlavně v Belgii, Nizozemsku a Německu, se „naplno“ věnuje od roku 1998 a v současné
době má ve svém chovatelském zařízení asi 240 poštovních holubů.
Jana Snovická
Pokusem o světový rekord získala ZUŠ Velké Bílovice 3. místo
Základní umělecká škola ve Velkých Bílovicích se zapojila do pokusu o vytvoření světového rekordu
uspořádaného Agenturou Dobrý den
Pelhřimov s.r.o. a společností EKO-KOM. Šlo o sestavení největší galerie městských znaků s účastí škol z
celé České republiky. Znak musel být
vyroben pouze z čistě tříděného odpadového materiálu.
Úkolem celé akce bylo informovat
širokou veřejnost o nutnosti třídění odpadu, podpory ekologického myšlení
občanů a o možnostech jeho dalšího
zpracování i samotná prezentace společnosti a loga EKO-KOM. Naše škola
prezentovala znak jako vitraj. Celý byl
zhotoven převážně z průhledného materiálu - PET lahví, igelitových sáčků a
tašek a to v šířce jednoho metru. Nastříhané různobarevné kousky byly lepeny
pomocí tavné pistole na průhlednou fólii. Prosvícením slunečního světla získal
znak nový barevný rozměr a hloubkový
dojem.
12
Řešení tohoto úkolu zpracovali žáci
výtvarného oboru Beňa Lukáš, Křivák
Martin, Macinková Eliška, Solaříková
Jitka, Šupolíkova Anna, Teturová Klára, Valentová Eva, Vašíčková Adriana,
Veverková Lenka, pod vedením své
učitelky Jany Hodonské. A právě jimi
vytvořený znak byl vybrán jako jeden
z 35 zástupců pro účast na celorepublikové výstavě na veletrhu GO a Regiontour 2011 v Brně. Po nainstalování
agentura vybrala ještě tři mimořádně
zdařilé znaky, které ocenili v areálu Výstaviště Brno. Mezi oceněné patřil i náš
znak Velkých Bílovic a obsadil 3. místo
v Galerii znaků Jihomoravského kraje.
Kolekce znaků bude následně zapsána
do České knihy rekordů a všem zúčastněným bude vystaven certifikát o účasti
na rekordu. I když už veletrh skončil,
můžete námi vyrobený znak od února
shlédnout na Městském úřadě ve Velkých Bílovicích.
Mgr. Jana Hodonská, DiS.
učitelka VO ZUŠ
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
Rozvoj hudebního cítění v raném dětském věku
Hudební vzdělávání dětí získává stále více na významu. Poznatků a znalostí o vývoji dětského mozku neustále přibývá a je známé, že schopnosti, jako jsou sluch a řeč, se vytvářejí v období od narození do šestého roku života dítěte. Jedním z nejdůležitějších prvků pro rozvoj Vašeho
dítěte je hudba.
Potěšení z hudby a motivace k vlastnímu muzicírování je náš společný cíl. Hudební činnosti jsou také důležité pro duševní rozvoj dítěte. “Hudba
je jedním z nejlepších prostředků k probuzení citů“ /G. W.Gluck/.
Hudební škola YAMAHA se věnuje předškolním dětem již řádku let jak pro potěšení dětí, tak jejich rodičů. Ve Velkých Bílovicích působí již
třetím rokem s hudebně výchovným programem „První krůčky k hudbě“ pro děti od 1,5 roku do 4 let. Je tu pro Vás každé úterý od 16.00 hod. v
malém sále kulturního domu. Přivézt své děti co nejdříve k hudbě a podporovat je, aby si k ní vytvářely kladný vztah, je jedna z nejlepších investic
pro jejich šťastný a smysluplný život.
L. Stehlíková, www.yamahaskola.cz
Mateřská škola
Vítání občánků
„Až vyrosteš batolátko, můžeš si pak s námi hrát, na zajíčka,
na kuřátko, nás všech budeš kamarád.“ Tak vítají děti z mateřské školy narozené děti mezi sebe při tradičním „vítání občánků.“
Houpají je v kolébce, zpívají jim ukolébavky a uspávají je jako
maminky své děti.
Děti koledovaly v penzionu
V předvánočním čase navštívily děti z mateřské školy ze
souboru „Hrozínek“ seniory na místním penzionu. Připravily
si pro ně taneční vystoupení s pásmem o zimě a zazpívaly tradiční vánoční koledy. Dětský zpěv potěšil babičky tak, že samy
neodolaly a k malým zpěváčkům se připojily. Děti jim předaly drobné dárky, které pro ně vyrobily. Za své vystoupení na
oplátku od seniorů dostaly koledu.
13
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
Mateřská škola
Poděkování
Mateřská škola Velké Bílovice děkuje:
*
panu místostarostovi Karlu Rybeckému za ozvučení vánočního
vystoupení
*
paní Olze Machové a babičce Markétky Kopřivové za upečení
perníkových chaloupek a perníčků
*
panu Jaroslavu Spěvákovi a panu Bronislavu Spěvákovi za sestavení prolézačky se skluzavkou
*
všem rodičům za pomoc při chystání kostýmů na vánoční
vystoupení
Vánoční koledování
Ve středu 15. prosince se uskutečnilo ve školní jídelně vánoční vystoupení dětí z mateřské školy pod názvem „Vánoční koledování“. Děti si
připravily pásmo písniček, básniček a tanečků. Objevili se roztomilí andělíčci, veselí čertíci, trpaslíčci, zimní radovánky a vánoční koledování.
Za příspěvky od rodičů a sponzorů a výtěžek z besídky jsme dětem nakoupili hračky, které děti našly pod vánočním stromečkem.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a sponzorům, kteří přispěli. Poděkování patří i paní Jitce Osičkové, která dětem darovala sponzorský dar – prolézačku a prolézačku se skluzavkou.
Kolektiv MŠ
PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ
Tak jako každý rok děti netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše. Tentokrát přišel i s andělem a čertem. Odvážnější děti Mikuláši zazpívaly
nebo zarecitovaly samy, ostatní děti se svou třídou. Mikuláš je odměnil sladkými dárečky.
14
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
Městská knihovna informuje
Knižní novinky:
Katalog všech našich knih a časopisů včetně výměnného fondu
naleznete na http://knihovna.velkebilovice.cz/lanius/
Byrne, L: Andělé v mých vlasech - skutečný příběh moderní irské
mystičky
Bolte Taylor, J.: Můj okamžik prozření – příběh ženy, která přežila
svou smrt - fascinující vhled do pocitů člověka postiženého krvácením do mozku zároveň ukazuje, že mozek je schopen až zázračné
regenerace
Byrne, R.: Tajemství – Secret – autorka popisuje jak dosáhnout spokojeného života v oblasti peněz, zdraví, vztahů i osobního štěstí. Učí
člověka pochopit sílu myšlenky a odhalit vlastní skryté schopnosti …
Baňková, M.: Straka v říši Entropie – fyzikální bajky ze života pro
dospělé i děti
Holcová, M.: Věčný striptýz, Romance pro tři doby – nové tituly oblíbené autorky
Kepler, L.: Hypnotizér – napínavý krimiromán
Pawlowská, H.: Ještě, že nejsem papež – povídky
Gilbert, E.: Jíst, meditovat, milovat - pouť mladé dámy za pozemskými i duchovními rozkošemi napříč Itálií, Indií a Indonésií… zfilmováno
Young, W.P.: Chatrč – kde se tragédie střetává s věčností – žánrově
těžko zařaditelná kniha osloví každého, kdo se v současném světě
snaží ujasnit si svůj postoj k Bohu, víře, otázkám dobra a zla, ale především svůj vztah k lidem, rodině, blízkým a k sobě …
Zinková, M.: Proroctví sester – první díl „gotické“ fantasy série situované do Anglie konce 19. století
a další tituly …
Nový soubor výměnného fondu v počtu 277 titulů je pro vás k
dispozici do konce května 2011.
Aktuální informace, ankety, akce, jména výherců soutěží atd. sledujte na našich stránkách www.knihovnavelkebilovice.webk.cz
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU, NEJEN TU VIRTUÁLNÍ ...
Na www.magnesia-litera.cz můžete opět hlasovat o nejlepší původní českou beletrii vydanou v roce 2010. Více informací na uvedené webové stránce.
Knihovna a uživatelé v roce 2010:
Počet registrovaných uživatelů:
Počet návštěvníků:
396 (z toho 183 do 15 let)
10524 (návštěvy fyzické
+ virtuální)
Počet výpůjček:
20970
Přírůstek knih:
726
Počet knih z výměnného fondu: 822
Počet titulů odebíraných periodik: 53
Počet návštěv Internetu:
1625
Počet kladně vyřízených MVS:
164
- navštivte náš on-line katalog na http://knihovna.velkebilovice.cz/lanius/
a webové stránky na www.knihovnavelkebilovice.webk.cz
Půjčovní doba:
Pondělí:
zavřeno
Úterý:
12.30 – 19.00
Středa: 8.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Čtvrtek:
12.30 – 19.00
Pátek: 8.00 – 12.00
E-mail: [email protected] Tel. 519 346 616
Kalendář akcí na rok 2011
2.2.2011
19.2.2011
25.2.2011
4.3.2011
12.3.2011
2.4.2011
Ples tenisového klubu
Stárkovský ples
Muzikantský ples
Ples ZF Mendelovy univerzity
Dětský maškarní ples
Putování za vínem
„Ze sklepa do sklepa“
24.4.2011 Slovácký krúžek Hrozen
– velikonoční pásmo
15
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
Město Velké Bílovice
hledá zájemce
o dobrovolnou činnost
v redakční radě
Zpravodaje města
Velké Bílovice
se zkušenostmi z oboru
(marketing, žurnalistika,
grafika, apod.). Zájemci
se mohou informovat na
MÚ přímo u starostky
města nebo na
tel. čísle 519 367 101.
Prodám tažený postřikovač do vinice vhodný pro malotraktory, objem 400 litrů, čerpadlo Šléza,
celonerezové provedení nádrže a podvozku, výborný stav, připravený na sezonu.
Cenadohodou. V případě zájmu volejte prosím na tel. 728 089 921 po 18. hod., Velké Bílovice.
Do STOMATOLOGICKÉ ordinace přijímáme nové pacienty. Nabízíme pečlivou
práci, moderní postupy a materiály. Z estestické stomatologie provádíme bělení
zubů pomocí moderní plasmové lampy
a poradenství v oblasti dentální hygieny.
Těší se na Vás Dr. Zdeněk Hlavička.
Sídlo: budova Polikliniky Břeclav, Bří.
Mrštíků 38,
tel.: 519 303 239
Nakladatelství sídlící ve Velkých
Bílovicích nabízí knižní tituly
- beletrie, kuchařky, příručky,
dětské knihy vše za nízké ceny.
Možnost zakoupení v městské
knihovně v ZŠ.
Každý si vybere.
Kniha nejen jako dárek.
Prodám 1 ha půdy v Moravském
Žižkově v trati Holubníky a 0,68 ha
ve Velkých Bílovicích pod sklepy
Pod Přeníma, cena dohodou.
Tel. 773 677 450.
16
HYGIENA INTERIÉRU
TEPUJEME, ČISTÍME INTERIÉRY AUT
Provádíme účinné hloubkové čištění koberců,
sedacích souprav a interiérů vozidel
Vyčistíme a zbavíme veškerých nečistot, prachu
a roztočů váš koberec, sedačku, křesla, židle...
vše mokrou cestou špičkovými stroji zn. KÄRCHER.
Tento způsob je velice šetrný, prodlužuje životnost
povrchů, regeneruje vlákno.
Čištění interiérů vozidla německou kosmetikou
zn. PORZELACK
• kompletní luxování vozidla
• ošetření vnitřních plastů /čištění a konzervace/
• mytí všech oken a zrcátek
• tepování všech čalouněných částí vozidla,
zavazadového prostoru, stropu
Kontakt:
Richard Křivák • Prušánky • tel.: 737 485 519
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
17
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
ANGLICKÝ JAZYK VELKÉ BÍLOVICE
www.ajvb.unas.cz
JARNÍ KURZY
ANGLICKÉ KONVERZACE
Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová
Svárov 602, Velké Bílovice
TEL.+FAX: 519 346 620, 608 523 571
e-mail: [email protected], www.danitour.cz
POBYTY NA LÉTO 2011
se slevou za včasný nákup a pobyty až pro 2 děti zdarma
Dále v nabídce LAST MINUTE na ZIMNÍ POBYTY a EXOTIKU,
ZÁJEZDY, LÁZNĚ – ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko
POZNÁVACÍ
Dotované ZÁJEZDY nejen PRO SENIORY 55+
Kurzy pro studenty úrovně:
únor: Pre-Intermediate (mírně pokročilí)
březen: Intermediate (středně pokročilí)
duben: Pre-Intermediate (mírně pokročilí)
květen: Intermediate (středně pokročilí)
• Každý čtvrtek 16:15 – 17:15
• Výuka bude zaměřena na praktickou mluvenou
angličtinu, výslovnost a poslech
• Vhodné jako doplněk k obecným kurzům, na osvěžení a doplnění znalostí, a především pro zlepšení
schopnosti dorozumět se mluveným slovem
• Cena 400,- Kč na celý měsíc (uhradit nejpozději
do 20. předchozího měsíce)
• Výuka probíhá na ZŠ Velké Bílovice
Kapacita je omezená!
Přihlásit se můžete na: [email protected],
tel: 776 720 010 (Jana Leblochová)
turistický program 55+ s podporou kyperské a španělské vlády. Ceny jsou platné
pro osoby starší 55 let a jednu osobu jako doprovod. Uvedené ceny jsou za
celý balíček včetně výletů a jsou to již ceny konečné, včetně všech poplatků.
KYPR - AGIA NAPA
ČT-ČT: 24. - 31. 03., 31. - 07. 04., 07. - 14. 04.,14. - 21. 04., 05. - 12. 05.
a NE - NE: v období od 13. 2. do 17. 4.
Cena od 9.900,- Kč zahrnuje: letenka, 7 nocí ve 4* hotelu s polopenzí bez nápojů,
2 polodenní autobusové výlety, transfer let-htl-let, delegát, zábavní programy v hotelu
ANDALUSIE - COSTA DEL SOL - MALAGA
ČT - ČT: 31. 03. - 07. 04., 07. - 14. 04., 14. - 21. 04., 21. - 28. 04., 28. - 05. 05.
Cena od 9900,- Kč zahrnuje: letenka, 7 nocí ve 4* hotelu s plnou penzí s
vínem a vodou (0,2 l vína a 0,5 l vody na osobu), 2 polodenní výlety Malaga a
Mijas, transfer let-htl-let, delegát a kulturní a animační programy v hotelu
KANÁRSKÉ OSTROVY - TENERIFE
PÁ - PÁ: od 1. 4. do 24. 6.
Cena 14.990,- Kč zahrnuje: letenku, 7 nocí v hotelu s plnou penzí s nápoji,
transfer let-htl-let, delegát
MALLORCA
PO - PO: v období od 7. 3. do 2. 5.
Cena 9900,- Kč zahrnuje: letenku, 7 nocí ve 4* hotelu s plnou penzí s vínem
a vodou (0,2 l vína a 0,5 l vody na osobu), 2 autobusové polodenní výlety s průvodcem (Palma de Mallorca a Inca), transfer let-htl-let, delegát a animační programy
MADEIRA
PÁ - PÁ: v období od 25. 3. do 6. 5. a SO - SO: v období od 14. 5. do 22. 10.
Cena 14.990,- Kč zahrnuje: letenku, 7 nocí ve 4* hotelu s polopenzí, transfer
let-htl-let, delegát
Ceny stejné jako v CK, která pobyt organizuje i jako na internetu. Díky
osobním kontaktům mnohdy i nižší. Ušetříte za telefony, poštovné, bankovní
poplatky i čas. Navíc ke každé přihlášce na letecký pobyt malý dárek.
Prov. doba. PO-PÁ:16.00-18.00 + ÚT a ČT 9.00-11.00
www.danitour.cz www.danitour.cz www.danitour.cz
18
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
19
Z P R AV O D A J • M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E
Společenská kronika
Narodili se:
Jubilea únor
Sorotová Jiřina
Bucňák Jan
Kachyňová Anežka
Minaříková Terezie
Střižík František
Ing. Svobodová Věra
Poláchová Anežka
Osičková Věnceslava
Ing. Zemánek Pavel
Kachyňa Vladimír
Siláková Ludmila
Mírová 1124
Záhumní 651
Mírová 771
nám. Osvoboditelů 258
Mírová 889
Podivínská 534
nám. Osvoboditelů 268
Svárov 304
Zahradní 1223
Zahradní 1290
Široká 1170
89
75
65
65
65
65
60
55
55
50
50
Jubilea březen
Zapletal Josef
Hřbitovní 557
Křivánek Petr
Lipová 47
Lišťák Jaroslav
Mírová 1140
Zemánková Radoslava Fabian 1186
80
55
55
50
Horáček Jan
Nečasová Zuzana
Gal Jáchym
Polláková Anna
Škrobáčková Martina
Osičková Adriana
Zemřeli:
Strýček Antonín
Dobšíček Antonín
Damborský Bohumil
Osička Karel
Osička Norbert
Vaníčková Františka
Weidlich Jan
Mádl Vladimír
Morisek Miroslav
RNDr. Jaroslav Bílek
Výročí svatby oslavili:
19.02.2011 se uskuteční vítání občánků
– rodiče, kteří se budou chtít se svým dítětem
zúčastnit tohoto obřadu, se mohou nahlásit do
14.02.2011 na matrice.
Růžena a Mikuláš Zapletalovi
Růžena a Václav Vaňkovi
Manželským párům přejeme hodně zdraví, štěstí
a životního elánu do dalších společných let.
Diamantová svatba
Toto krásné a ojedinělé výročí si v lednu letošního roku připomenuli manželé
Růžena a Václav Vaňkovi,
Revoluční 862
Přejeme jim zdraví, klid a spokojenost
do dalších dnů jejich společného života.
Syn Josef a dcera Jarmila s rodinami
Ke gratulaci se připojuje i rodinaZemánkova, Vlkova a Vaňkova
Prodejní místa zpravodaje:
potraviny Jednota, ul. Svárov
potraviny Jednota, ul. Čejkovská
potraviny LIMA, nám. Osvoboditelů
potraviny Havlíčková, ul. U školky
stánek Osičková, ul. Růžová
jídelna Poláchová, nám. Osvoboditelů
stánek Veselská, ul. Svárov
Příští uzávěrka bude 10. 3. 2011. Vaše příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na adresu: Městský úřad Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice • Fax – 519 367 100
E-mail – [email protected]
Příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit, zkrátit nebo jinak upravit
příspěvky po konzultaci s autorem.
ZPRAVODAJ MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE - dvouměsíčník • Místo vydání - Velké Bílovice číslo 1/2011 • Datum vydání 11. 2. 2011
Registrační číslo MK ČR E 11607 • Vydavatel - Městský úřad Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, PSČ 691 02 • IČO: 00283673
Počet výtisků 870 • Tisk Adámek, Břeclav • Cena 3,-- Kč
20

Podobné dokumenty

výroční zpráva 2004 - ZOO Ústí nad Labem

výroční zpráva 2004 - ZOO Ústí nad Labem kde docházelo k nejednotnému náhledu na řešení všech problémů souvisejícími s činností zoologie. Jednou z nejdůležitějších událostí v roce 2004 byly dokončovací práce na pavilonu slonů, který byl s...

Více

NOVÝ SEAT IBIZA

NOVÝ SEAT IBIZA se barvy vyobrazené v této brožuře mohou mírně lišit od skutečných odstínů laků nebo jiných materiálů. Tento vůz, veškeré jeho části a originální náhradní díly byly vyrobeny v souladu s právními př...

Více

Přihláška na veletrh - komplet

Přihláška na veletrh - komplet 4. ABF, a.s. má právo po dohodě s vystavovatelem na zmenšení objednané plochy a na změnu jejího tvaru. ABF, a.s. si však vyhrazuje právo na změnu umístění výstavní plochy. Pokud není sjednaná výst...

Více

program rozvoje

program rozvoje Stávající počet obyvatel je aktuálně 327, z toho cca 25 % činí mládež a děti do 15 let. Do budoucna s ohledem na demografickou křivku i strategickou polohu vůči aglomeraci Brno, kdy lidé hledají kl...

Více