2012/5 - Městská část Brno

Komentáře

Transkript

2012/5 - Městská část Brno
Nová škola z pohledu dříve narozených
Tak tady jsou šatny, přezujte se a... V úterý 17. 4. jsme si byli prohlédnout novou
školu na Otevřené ulici. Průvodce nám dělal sám pan starosta. Byli jsme nadšeni
tím vším, co jsme viděli. Mohutností, barevností, precizním provedením. Podlahy
ve třídách mají každá jinou barvu, obklady taktéž. Někteří z nás se svezli i výtahem. A kde jsou tabule? Dnes jsou již takzvané interaktivní tabule, takže křída
vůbec nebude potřeba, odpověděl pan starosta. A s čím budou děti o přestávkách po sobě házet? (legrace) Hned bych se sem přihlásila, kdyby to šlo, ozvalo
se z davu. To musí být přísný pan školník, aby to všechno uhlídal! Já bych asi tady zabloudila, ozvalo se z druhé strany. Neberete ještě kuchařky? Obdivovaly ženy vybavení kuchyně a také tělocvičnu se zrcadly. Muže zase zajímala elektrorozvodna a také se divili, že tak malé kotle mohou vytopit tak obrovskou budovu.
Vešli jsme do půdní vestavby a bylo to, jako když vejdete do stanice metra, úžasné. Sluneční paprsky to ještě každým tím okénkem zkrášlily. A teprve na terase
bylo vidět shora rozsáhlost těchto budov.
Pane starosto, děkujeme moc za to, co jste pro naše potomky pomohl vybudovat! Díky patří i všem, kteří na stavbě školy pracovali pod vedením stavbyvedoucího ing. Michala Obrovského. Neuvěřitelné, že jste dokázali pouze za 11 měsíců postavit takové veledílo.
Klub důchodců
ŽEBĚTÍN ŽIJE
Ž E B Ě T Í N S K Ý
O B Č A S N Í K
K V Ě T E N
INZERCE / INFORMACE
ROČNÍK 22/2012
ČÍSLO 5
29. Cesta pohádkovým lesem
se bude konat v neděli 27. 5. 2012, začátek od 13.30 hodin.
Směrovky ze zastávky Ríšova Vás dovedou až do pohádkového lesa.
Téma měsíce: Žebětín a připravovaný projekt oddílné kanalizace
* Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín
* adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno
* e-mail: [email protected] * informace k inzerci www.zebetin.cz
* redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová,
Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová
* grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský,
Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad
1400 ks * foto: archiv, Ing. Kurt Barták, Jan hrubeš, Mgr. Adriana
Jarkovská, Václav Kříž * redakční uzávěrka 13. 4. 2012, vychází
30. 4. 2012 * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje
redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly
jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E 12121
www.zebetin.cz
Vážení přátelé,
to, oč jsme se snažili od roku 2004, se stává skutečností a projekt oddílné kanalizace ve zbývajících ulicích Žebětína začne
začátkem června letošního roku.
Celá příprava začala již v roce 2003 a 2004,
kdy jsme vypracovali studii, a po té připravili projekty na územní rozhodnutí. Po několikanásobném připomínkování od účastníků řízení, majitelů okolních pozemků,
jsme museli učinit úpravy, bohužel některé
v neprospěch obce – např. odmítnutí vybudování parkovacích stání na ulici Srnčí nebo vybudování chodníků v některých uličních částech na ulici Klobouček. Poté byl
projekt schválen a předán k dalšímu zpracování již na odbor technických sítí k přípravě na stavební povolení a zároveň byl
zařazen do velkého projektu města Brna
„Dobudování kanalizace ve městě Brně“.
Do tohoto projektu byly zahrnuty ještě Bohunice, Tuřany a Ivanovice a také rekonstrukce kmenových stok, které tvoří větší
část projektu. Často slýchám dotaz, proč
do projektu nebyla zařazena ulice Pod Borovníkem. Ona zpočátku byla, ale když se
začali počítat koeficienty poměru odkanalizovaných nemovitostí k délce budované
kanalizace, tento nevyhovující poměr nám
narušil celý projekt v Žebětíně, a proto
musela být tato ulice vyřazena. V té době
bylo v této ulici málo nemovitostí a délka
připojení vedla tehdy až z ulice Pod kopcem. Po roční přípravě stavebního povolení,
které bylo vydáno v roce 2005, byl celý projekt městem přihlášen na ministerstvo životního prostředí a několikrát přepracován
Dokončení na str. 4
www.zebetin.cz
[ OBSAH ]
1, 4,5
2
3
3
5
5
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
11
11
11
11
12
13
13
14
14
15
15
16
16
[ ZE ŽIVOTA V OBCI ]
Žebětín a připravovaný projekt oddílné kanalizace
Změna úředních hodin
Ze života v obci
Pozvánka SDH
Novinky ZUŠ Františka Jílka v Žebětíně
Jarní brigáda v Žabce
Představujeme naše spoluobčany
Historické fotky a dokumenty
Středověk na hradě Veveří
Program KMK na květen, Slavnost v Pohádce máje
Jarní cvoček, Plavecká škola Kometa
SK Žebětín zve na zápasy, Pozvánka do JK Eliot
Automotodrom v květnu, Výstava kaktusů
Koutek úsměvů: Máj, měsíc lásky
Z jednání zastupitelstva
SOS – Sdružení ochrany spotřebitelů
Očkování psů proti vzteklině
Brněnské dětské divadlo se představuje
Lamacentrum Hády
Našim dětem: Znáte tahle cizí slova?
Fejeton: Spát, chviličku spát…
Centrum pro rodinu a sociální péči
Občanské sdružení Ženy 50
Senior akademie na prahu dalšího ročníku
Z dopisů čtenářů
Osobní asistence pomáhá nepřetržitě
ZOO v květnu
Nová škola z pohledu dříve narozených
29. Cesta Pohádkovým lesem
ŽIVOTNÍ
STYL
Je týden před Velikonocemi a lidé už s netrpělivostí čekají, co jim pořádající Klub důchodců na této dvoudenní již tradiční výstavě nabídne. Již ve 14 hodin, kdy se výstava otvírala, se naplnilo přísálí a kupovaly se květiny,
kraslice, velikonoční beránci, různé dekorační předměty.
Ovšem největší zájem byl o balíčky s cukrovím, takže během 40 minut se po nich jen zaprášilo. Velice vkusná byla dekorace jak v chodbě, tak i uvnitř. Za tyto nápady by
se nemuseli stydět ani profesionálové. Za poslední roky
byla na této výstavě největší návštěvnost. Václav Kříž
Redakční rada se nám v dubnu rozrostla. Nový člen se
svými 3,5 kg a 51 cm je sice nejmenší a nejmladší, ale
bude mít hlavní slovo (nejen) při jazykových korekturách
našeho periodika. Honzík přišel na svět na Velikonoční
pon-dělí a jeho rodičům, zejména naší milé kolegyni
Míše, přejeme hodně radosti i trpělivosti v nové životní roli.
Dne 21. března se žáci naší školy zapojili do projektu Ekoden a Den vody. Ve třídách si žáci povídali
o ekologii, vyrobili skřítky z odpadků a plastových
lahví a v lese plnili úkoly a vyráběli domečky pro lesní skřítky.
Oznámení o změně úředních dní
ÚMČ Brno-Žebětín ruší z provozních důvodů
ve dnech 30. dubna 2012 a 7. května 2012
úřední hodiny, úřad bude pro veřejnost
uzavřen. Náhradními úředními dny bude
čtvrtek 3. května 2012 a 10. května 2012.
V oba dny bude úřad pro veřejnost otevřen od
8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17 hodin.
Oficiální stránky Žebětína:
www.zebetin.cz
2
STRANA
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
3
[ TÉMA MĚSÍCE ]
Žebětín a připravovaný projekt oddílné kanalizace
Dokončení ze str. 1
a během let doplňován o různé přílohy,
které ministerstvo stále vyžadovalo na
základě podnětů úředníků evropské
unie. Po celá léta jsme projekt bedlivě
sledovali a dokládali potřebné náležitosti, aby náhodou někdo Žebětín nevyřadil. I takové situace nastávaly. Až
v loňském roce město doložilo vše potřebné, aby mohl být projekt uznán
a odsouhlasen. Poté následovalo výběrové řízení a nyní již s firmou IMOS, a. s.,
což je jeden z generálních dodavatelů,
zpracováváme harmonogram prací, který bych Vám v krátkosti představil.
Do konce května bude dokončena první
část ulice Otevřená včetně křižovatky
pod školou, aby nám děti a rodiče mohli po prázdninách jezdit již po nové vozovce ke škole i ke školce. Od začátku
června se bude pokračovat plynule na
ulici Otevřená a také se zahájí práce na
ulici Chrpová od spodní části od Hostislavovy ulice. Bohužel zde se nám nepodařilo přesvědčit O2 o zkoordinování
prací na optickém kabelu s prací na kanalizaci, a tak společnost O2 začala již
koncem března. Začátkem června by se
měly zahájit i práce na ulici Srnčí, plynule přejdou na Revírníkovu a potom na
Prokopův kopec, kde budou před samotnou kanalizací realizovány některé
přeložky vody a plynu. V červenci budou
4
STRANA
zahájeny také práce na ulici Ostrovačická, zde budou taktéž přeložky vody
a plynu a výstavba opěrné zdi, avšak ulice nebude uzavřena, bude zde omezený
provoz. Ulice Ostrovačická bude uzavřena od spodní části až začátkem září
po velké ceně a v době, kdy bude zase
průjezdná ulice Otevřená, kde by kanalizace měla být hotová koncem srpna,
zasypána vrstvou asfaltového recyklátu
tak, aby se dalo po ulici jezdit a plynule
se dostat na ulici Klobouček. Ulice Klobouček se začne bagrovat až během
měsíce října, kdy bude zprovozněna alespoň dočasně ulice Ostrovačická po křižovatku s ulicí Otevřená. Vše bude značeno dopravním značením, které budeme s dodavatelem umis_ovat a koordinovat tak, aby byl vždy co nejméně znemožněn přístup k Vašim nemovitostem.
Dobudování hlavních řadů kanalizace
by mělo být hotové koncem dubna příštího roku i s přípojkami od nemovitostí
a potom následně budou navazovat
práce na komunikacích a chodnících
v jednotlivých ulicích. Podmínkou policie je, aby se ulice Ostrovačická stihla
opět do velké ceny příštího roku. Vše by
mělo být hotovo v listopadu roku 2013.
Na všech ulicích také proběhne rekonstrukce veřejného osvětlení. Majitelé
nemovitostí dostanou do svých schránek podrobný dopis od brněnských vodáren s potřebným postupem ohledně
přípojek a kontakty na projektanta
a stavbyvedoucího dodavatelské firmy,
který bude postupně koordinovat postup prací na hlavních řadech a zároveň
i přípojkách k jednotlivým nemovitostem. Proto prosím všechny majitele nemovitostí na dotčených ulicích, aby využili nabídku projektanta brněnských
vodáren, které celou stavbu koordinují,
a jakmile budou práce u jejich nemovitostí, aby využili přilehlých výkopů a po
dohodě s dodavatelem se co nejrychleji
přepojili. Město Brno platí odbočky od
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
[ ZE ŽIVOTA V OBCI ]
hlavního řadu až po dům nebo plot
předzahrádek, zkrátka to, co je na veřejném pozemku. Projekt přepojení
a rozdělení vod jednotlivých nemovitostí bude sloužit i jako doklad pro vodárnu pro následnou smlouvu o připojení.
Vím, že tato akce vyvolá i spoustu problémů, protože stavba takového rozsahu
se nedělá každý rok. Provoz do Žebětína směrem na Ostrovačice bude v době
oprav odkloněn již od kruhového objezdu na Veselce, aby nám nezatěžovali
provoz motoristé, kteří jenom projíždí.
Dbejte prosím dopravního značení a pokynů stavby, aby stavební práce mohly
plynule pokračovat, a na podzim příštího roku jsme si mohli říct, že má Žebětín dalších 7 ulic krásně spravených a že
v Žebětínském potoce teče již jenom čistá voda.
Váš starosta Vít Beran
Novinky ZUŠ Františka Jílka v Žebětíně
Přijímací talentové zkoušky pro školní
rok 2012/2013 uspořádá Základní umělecká škola Františka Jílka také přímo
v Žebětíně v pondělí 14. 5. 2012: hudební obor, Katolický dům, 15.00–17.30
hodin, výtvarný obor, ZŠ Křivánkovo náměstí, 14.00–17.30 hodin.
Ve školním roce 2012/2013 se rozšíří nabídka základní umělecké výuky v hudebním i výtvarném oboru. Zkušení
a odborně kvalifikovaní učitelé budou
vyučovat hru na klavír, kytaru, zobcovou
flétnu, trubku a nově také hru na housle a violoncello (smyčcové oddělení nabízí nejen moderní metody výuky dětí
od pěti let, ale také zapůjčení nástrojů
od nejmenších velikostí a výuku hry na
nástroj již od září 2012). Ve výtvarném
oboru se můžou žáci seznámit nejen
s klasickými výtvarnými technikami, ale
nabízíme také objektovou a akční tvorbu i práci s netradičními materiály.
Další informace o škole získáte na
www.zusjilka.cz nebo na telefonních
číslech 543 213 764 pro obor hudební
(středa 14.00–17.00 hodin) a 543 212
956 pro obory výtvarný, taneční a literárně-dramatický (pondělí 14.00–17.00
hodin).
Využijte nové možnosti a přijOte se
svými dětmi k přijímacím talentovým
zkouškám ZUŠ Františka Jílka!
Jarní brigáda v Žabce
V sobotu 14. dubna proběhla v Mateřské škole Žabka jarní brigáda. Po zimě
bylo potřeba vyhrabat listí a také odpadky, které nám kolemjdoucí občas
hodí přes plot, natřít a roznést herní
prvky, postavit trampolínu a v neposlední řadě nám na zahradě vyrostl zahradní domek na nářadí, který jsme do
mateřské školy mohli pořídit díky příspěvku z nadačního fondu Společně
pro Brno, který jsme získali prostřednictvím Nadace Veronica. Děkujeme
všem tatínkům a maminkám, kteří
nám pomohli připravit školní zahradu
na její jarní provoz.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
5
[ PŘEDSTAVUJEME OBYVATELE ]
Na slovíčko s MgA. Jitkou Doležalovou
Žebětín se v posledních
letech rozrůstá a už tu
zdaleka nejsou jen starousedlíci, domorodci,
ale i my, „náplavové“.
I vy mezi nás patříte,
ale také splňujete podmínku, že v tomto čísle
budeme zpovídat někoho, kdo se narodil před 30-40 lety,
což je podstatné. A kde to tedy bylo?
Narodila jsem se v Brně, mám starší sestru, která je stejně jako naše maminka
ekonomkou. Otec podniká v oboru
elektromechaniky. Jsem vdaná, manžel
pochází z Bystrce a pracuje v oblasti prodeje náhradních dílů. Máme dvě malé
dcery, Lucinku a Moničku, kterým je 5
a 3 roky. Několik let už bydlíme v Žebětíně v malém rodinném domku, čímž
jsme si splnili s manželem jedno z našich
společných přání. Měli jsme to – on z Bystrce, já z Kohoutovic – „co by kamenem dohodil“ a výhody blízkosti prarodičů k vnoučatům jsou jistě neocenitelné. Bydlení se nám tu moc líbí a přispívají k tomu i výborné sousedské vztahy.
Co Vaše školní léta?
Až do 4. třídy jsem chodila do školy
v Kohoutovicích. Už od šesti let mě bavila moderní gymnastika, baletní průprava, ráda jsem hrála na klavír. Když
v naší škole probíhal nábor na konzervatoř, bylo mi nabídnuto, abych tam
studovala. Rodiče souhlasili a tak jsem
dalších 8 let studovala na Taneční konzervatoři na Lesné. Hostovali jsme třeba v dětských rolích v Janáčkově divadle v baletu Louskáček. Studium
jsem ukončila diplomovou prací, absolutoriem (ukázkou z Labutího jezera)
a maturitou.
A pak už přišla praxe...
Nastoupila jsem do baletního souboru
NDB a strávila tam krásných 8 let. Tanči-
6
STRANA
la jsem v klasických i moderních inscenacích, jezdila po světě. Hostovali jsme
často v zahraničí – v Německu, Španělsku a třeba i v Japonsku. Během té doby
jsem ale zároveň navštěvovala magisterské studium Taneční pedagogiky na
brněnské JAMU. Uvědomovala jsem si
totiž, že profesní život tanečnice není
dlouhý, že chci založit rodinu a mít děti,
proto jsem se tak připravovala na trochu „usedlejší“ povolání.
Což se povedlo...
Ano. Od roku 2004 pracuji v bystrcké
SZUŠ Mgr. R. Chmelové jako pedagog
tanečního oboru. Učím děti od 3 let základům taneční gymnastiky, baletu, lidového a moderního tance. Společně
s klavírním korepetitorem vedeme hudebně-pohybovou výchovu dětí s rodiči
od 2 let. S výjimkou dvou mateřských
dovolených v této ZUŠ působím dosud.
Od roku 2011 také vyučuji tanec na Masarykově univerzitě.
Vím, že ve svém oboru leccos podnikáte i u nás „doma“, v Žebětíně.
Před časem jsem pomáhala třeba připravit předtančení (slavnostní polonézu
a moderní choreografie) s mládeží pro
ples Klubu důchodců. Podílela jsem se
také na přípravě tanečního vystoupení
maminek s jejich malými dětmi při Václavských hodech. Od roku 2010 díky nabídce paní ředitelky Šenbergerové vedu
taneční kroužek na zdejší ZŠ, kde mám
na starosti asi 30 dětí. Tato práce mě velice baví, snažím se u dětí vzbudit zábavnou formou zájem o pohybové hry,
o tanec různých žánrů – od lidovek přes
balet až po moderní tanec. Měli jsme
společně již několik vystoupení v KD
(Výstava betlémů 2010, 2011, Veřejné
vystoupení tanečního kroužku), také
jsme dostali příležitost zatančit na letošních Vánočních trzích na nám. Svobody
a čekají nás další – Slavnost u památníku
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
[ INFORMACE ]
Pohádky Máje, v červnu druhé veřejné
vystoupení tanečního kroužku.
lím nové lektory této ryze české taneční
novinky. Kromě toho vedu lekce Pilates.
Pracujete i s dospělými?
Ano. Jsem lektorkou tanečně-kondičního cvičení Fitjazz v několika studiích
v Brně. Také dojíždím do Prahy, kde ško-
Zbyteček volného času už asi patří jen
rodině, dětem, zahrádce. Přeji vám, aC
všechno s úspěchem stíháte a děkuji za
příjemný rozhovor.
F. Zacharník
Historické fotky a dokumenty
Jedeme na dovolenou, fotíme. Narodí se
dítě, fotíme. Je svatba, fotíme. Dnes je to
velice jednoduché. Stiskeme spouš_ a ještě několikrát, vybereme pár fotek a ostatní smažeme. Dříve to bylo složitější. Na
filmu jen 12 snímků, nastavit čas, clonu,
zaostřit a teprve potom stisknout spouš_.
Nechat vyvolat a netrpělivě čekat několik dní, jak ty fotky budou vypadat.
A tenkrát fotoaparát si mohl dovolit jen
málokdo. A přece se dochovaly fotografie i 100 let staré. Hodně jich vzal čas, ale
ty, co zůstaly, lidé ochotně zapůjčili na
takzvané zdigitalizování. A tohoto ne-
lehkého úkolu se ujal ing. Barták, který
po dobu 6 let hezky jednu po druhé „dával na tzv. kolečko“ – DVD. A představte
si, shromáždilo se jich za pomoci ochotných lidí neuvěřitelných 5 tisíc, včetně
dokumentů. Z těchto fotografií se na
nás dívají naši předkové. Můžeme vidět,
jak se oblékali, jak pracovali, jak se bavili, ale také jak bydleli nebo jak vypadal
dříve Žebětín. Chtěl bych touto cestou
poděkovat ing. Bartákovi za toto obrovské a časově náročné dílo, které pro nás
a naše potomky zarchivoval.
Václav Kříž, místostarosta
Středověk na hradě Veveří
V sobotu 19. května 2012 v 10 hodin vypukne kulturní akce „Středověk na hradě Veveří“, která je určena pro rodiny
s dětmi a širokou veřejnost. Vstupné bude ve stejné výši jako kterýkoliv jiný
den. V průběhu celého dopoledne a odpoledne se uskuteční nejrůznější vystoupení se středověkou tématikou, atrakce
pro děti a tradiční řemeslný trh. Po celý
den i v průběhu večera můžete absolvo-
vat kostýmované prohlídky. Od 20. hodiny bude program pokračovat ohňovou show a následně vystoupením kapely k poslechu a odpočinku. Brány hradu se uzavřou až o půlnoci. Rádi bychom navázali na úspěšnou akci pořádanou před dvěma lety a zavedli tak novodobou tradici. Naším cílem je nabídnout veřejnosti odpočinkový sobotní
program a podpořit Státní hrad Veveří.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
7
[ KULTURA
ZÁBAVA
Program KMK na květen 2012
3.
10.
17.
24.
5.
5.
5.
5.
31. 5.
Kutálej se míčku, kutálej
Hudební hodina
Co víš o zvířátku
Přijede česká firma Matýsek (nabídka bavlněného textilu pro děti i dospělé). Pro děti program v tělocvičně.
Louka plná pohádek
Slavnost v Pohádce máje
se bude konat v neděli 20. května 2012 v 15 hodin u sochy
Helenky u Podkomorské myslivny. V programu vystoupí žáci
Základní školy Veverské Knínice, dále žácí Základní a Mateřské školy z Bystrce, Ostrovačic a taneční kroužek ze Žebětína.
Do Pohádky máje vede ze Žebětína žlutá turistická značka.
Václav Kříž
SPORT SPOLEČNOST ]
ŽIVOTNÍ
STYL
Sportovní klub Žebětín zve na zápasy
Muži „A“
5. 5.
12. 5.
20. 5.
26. 5.
16:00
16:30
16:30
16:30
hod.
hod.
hod.
hod.
Mladší přípravka
4. 5.
17:00 hod.
11. 5.
15:30 hod.
18. 5.
17:00 hod.
25. 5.
17:30 hod.
1. 6.
17:00 hod.
Soběšice
Žebětín
Únanov
Žebětín
Žebětín
Moravská Slavia
Žebětín
Jaroslavice
Žebětín
Svratka
Žebětín
ČAFC
Žebětín
Tuřany
Žebětín
Starý Lískovec
Žebětín
Kohoutovice
Pozvánka do Jezdeckého klubu Eliot
19. května 2012 od 11 hodin hobby závody – jezdecká soutěž
„O mlynářský talíř“
Jarní Cvoček
V pátek 11. 5. si v přírodě zahrajeme pohádkovou hru O Slunečníku, Větrníku a Měsíčníku. Sraz bude na hřišti nad
Bešůvkou u Špičáku v 16 hod. Pozor na Mrakomora, raději se
připravte i na špatné počasí!
Naši malí herci budou vystupovat v rámci Cesty pohádkovým
lesem s půvabnou pohádkou na motivy knihy R. Pospíšila
Na palouku.
Začátkem června se bude konat hravé odpoledne pro děti
jako dárek k jejich svátku – sledujte plakátky a informace na
internetu. Nezapomeňte, že do konce května by měly být uzavřeny přihlášky na naše tábory, pokud ještě váháte, co s dětmi
o prázdninách, nechte se inspirovat nabídkou na našich stránkách www.cvocek.navolno.cz.
Ivana Nanjo Kolaříková
Automotodrom v květnu
5. 5. 2012–6. 5. 2012
11. 5. 2012–13. 5. 2012
Mezinárodní sraz sportovních aut
Memoriál Františka Š_astného
Výstava kaktusů
Klub kaktusářů Astrophytum Brno pořádá ve dnech 26. 5.–3.
6. 2012 tradiční výstavu kaktusů a dalších sukulentů v areálu
Zahradního centra Čtyřlístek Brno-Bystrc, zastávka MHD
ZOO, linky 1, 3, 11, 50, 52. Otevřeno denně od 9.00 do 18.00
hodin. Součástí výstavy bude i omezený prodej rostlin za nízké ceny. Další informace naleznete na našem webu www.
astrophytum.cz.
Těšíme se na návštěvu!
Plavecká škola Kometa
Plavecká škola Kometa pořádá o letních prázdninách plavecké
a sportovní příměstské tábory u Aquaparku Kohoutovice.
Tábor je vhodný pro děti od 3 do 11 let, začátečníky i pokročilé plavce, holky a kluky. Kromě plavání připravujeme: ukázka
práce hasičů, policie nebo vodní záchranné služby, aquadance,
cvičení s balóny, výlet do obory Holedná, táborák, divadlo,
výtvarná dílna a hromadu her a překvapení na konec tábora.
Cena je 1500 Kč. Informace na www.plaveckaskolakometa.cz
nebo na tel.: 777 198 375, p. Vítek.
8
STRANA
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
Koutek úsměvů: Máj, měsíc lásky?
Ptá se Lojza své milé: „Plakala bys, kdybych umřel?“ „To víš,
že jo, drahouši,“ odpoví ona. „Znáš mě. Já bulím přece kvůli
každé pitomosti!“
Přijde pán do lékárny a ptá se: „Máte něco jako viagru, která funguje na ženy?“ „U nás ne,“ odpoví lékárník, „ale vedle ve zlatnictví určitě něco najdete!“
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
9
[ INFORMACE ÚŘADU ]
Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
na svém 17. zasedání, konaném dne 16. dubna 2012
Schválilo
● smlouvu
o poskytnutí neinvestiční
dotace,
● vyzývací dopis na akci: „Rekonstrukce MŠ Žabka – 4. etapa, v městské
části Brno-Žebětín“,
● investiční záměr na akci „MŠ Kamechy
II, (šestitřídní MŠ), MČ Brno-Bystrc“,
● aktualizovaný odpisový plán MŠ Žabka na rok 2012 v předloženém znění,
● rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
Brno, Křivánkovo nám. 11 za rok
2011 dle návrhu,
● text Stanoviska městské části k vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ředitelku MŠ Žabka,
● Rozpočtové opatření č. 3/2012,
Neschválilo
návrh na změnu dodavatele plynu,
Souhlasilo
● se změnou katastrální hranice mezi
k. ú. Bystrc a k. ú. Žebětín v oblasti
Kamechy takto:
● prodloužení ul. Hostislavova po křižovatku s ul. Říčanská bude zahrnuto
do k. ú. Žebětín po vnější hraně komunikace (směrem k lesu),
● dále ulicí Říčanská s tím, že plocha
ulice vč. chodníků přilehlých k domům stojícím na k. ú. Bystrc bude zahrnuta do k. ú. Bystrc až po křižovatku s ul. Křepelčí,
● dále ulicí Křepelčí s tím, že plocha ulice vč. chodníků přilehlých k domům
stojícím na k. ú. Žebětín bude za-
hrnuta do k. ú. Žebětín až po křižovatku s ul. Kamechy,
● od křížení ul. Křepelčí s ul. Kamechy
po ul. Kamechy s tím, že chodník přilehlý k domům na k. ú. Bystrc bude
zahrnut do k. ú. Bystrc a ulice Kamechy bude zahrnuta do k. ú. Žebětín,
vše až ke stávající hranici katastrů,
● a
žádá Zastupitelstvo města Brna
o schválení těchto změn,
● s tím, že v případě schválení výše uvedených změn budou případné rozdíly mezi výměrou směňovaných pozemků vyrovnány následně na základě dohody obou městských částí,
Doporučilo
● schválit úpravu směrné části ÚPmB –
posun hranic mezi plochami BC a KR
dle předložené situace – ul. Kamechy,
Vzalo na vědomí
● zprávu Policie ČR, OOP Brno-Bystrc
a Městské policie Brno za rok 2011,
Konstatovalo
● že geometrický plán území v okolí nově vzniklé ulice Křepelčí v MČ Brno-Bystrc neumožňuje realizovat změnu
hranic mezi k. ú. Bystrc a k. ú. Žebětín
tak, jak byla schválena oběma příslušnými zastupitelstvy na jaře roku 2008,
Zrušilo
● usnesení č. 20/2008 (bod úprava kat.
hranic),
Odložilo
● projednání Územní studie rekreační
oblasti Brněnská přehrada (zpracovanou ateliérem ERA – žádost o připomínky) na květnové zasedání.
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o. s.
Gerta Mazalová, přesedkyně
[email protected]
tel.: 607 113 703
http://www.asociace-sos.cz/
10 S T R A N A
Sdružení obrany spotřebitelů JmK
Mečová 5, 602 00 Brno, tel.: 542 210 778
Otevírací hodiny: po–čt 15–18 hodin,
poradna: po–čt 15–18 hodin
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
[ INFORMACE ]
Očkování psů proti vzteklině
Oznamujeme všem chovatelům psů
v Žebětíně, že v pátek dne 25. května
2012 v době od 16 do 18 hodin proběhne před budovou úřadu na Křivánkově náměstí očkování psů proti vzteklině (v případě nepříznivého počasí
v budově Katolického domu před knihovnou).
Chovatel předvede psa na vodítku, popř. s náhubkem. Očkování bude zapsáno do očkovacího průkazu, který je
nezbytné mít s sebou. Vystavení nového očkovacího průkazu je v ceně 30 Kč.
Cena vakcinace je 115 Kč. Dále je možné si pořídit tzv. lyssetku (známka
označující očkování proti vzteklině,
platná jeden rok) v ceně 20 Kč. Očkování provede MVDr. Jana Fialová.
Dle ustanovení veterinárního zákona
je pro chovatele povinností zajistit,
aby byli psi 1x za rok proti vzteklině
naočkováni. odd. životního prostředí
Brněnské dětské divadlo se představuje
Brněnské Dětské Divadlo zahájilo
svou činnost 1. 9. 2009 a jeho hlavním
cílem je volně navazovat na práci pana režiséra Zdeňka Pospíšila, který
v minulosti založil a úspěšně vedl Dětské studio při brněnském Divadle na
provázku. V rámci kontinuální umělecko-dramatické výchovy vznikají
v BDD divadelní inscenace, u kterých
je kladen velký důraz na kvalitu
a možnost jejich dlouhodobého pravidelného uvádění.
V těchto hrají děti ve věku od 8 do 15
resp. 18 let přijaté do BDD na základě
konkurzu, který se koná obvykle koncem měsíce května každého roku.
V současnosti BDD uvádí:
BARON TRENCK, brněnská pověst
LESNÍ LÁSKA, zamilovaná komedie
(Milan Uhde)
SACHSIÁDA, středověké frašky (Hans
Sachs)
Všechna tato divadelní představení lze
doporučit jako vhodný doplněk k výuce
vlastivědy, historie či literatury na všech
typech základních a středních škol.
Další informace o práci BDD, termíny
představení a způsob rezervace vstupenek získáte na www.brdd.cz, [email protected] a také telefonicky na čísle 603 584 610. Činnost BDD
podporuje statutární město Brno.
Lamacentrum Hády
12. 5.
19. 5.
26. 5.
Vycházka s lamou, sraz v 10.00 hodin nad hotelem Velká Klajdovka
Den otevřených dveří v Lamacentru
Krmení zvířátek, sraz ve 14.00 hodin nad hotelem Velká Klajdovka
www.lamacentrum.cz
Našim dětem: Znáte tahle cizí slova?
NÍTĚBEŽ
AKČOK
KÍNBYR
AKNELEH
KEŠITNARF
AKČINA
ATJOV
AKŽĚBOLOK
OLDAHIVŠ
AKLETIČU
(Ne? Tak je zkuste přečíst pozpátku!)
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
11
[ FEJETON ]
Spát, chviličku spát...
Když si konečně zvolím nějaké téma, musím nalézt vhodný titulek. Dneska bych rád
vymyslel něco zajímavého o spánku a tak
jsem si vzpomněl na evergreen, který před
dávným časem nazpívala Yveta Simonová
a který se hraje dosud. „Spát, chviličku
spát, hlavu mít línou...“ zpívá se tam. To
slovo je ostatně v písních docela frekventované, namátkou můžu jmenovat song
„Váš dům šel spát“ nebo citovat z písně
Juana, kterou zpívá pod oknem Kristýnky
ve hře „Sto dukátů za Juana“: „...já ti také přišel přát sladký spánek, ale rád bych
do tvých snů sám se vkrad“. A to nezmiňuji všelijaké ukolébavky, kde je vždy také něco o spaní, hajání, zavírání oček
a snech. Ale k usínání se určitě vrátím.
Podle známých statistik nám lidem spánek sebere téměř třetinu našeho života.
Což je tedy dost! Ale bez něho bychom ve
dne dlouho nevydrželi, po probdělé noci
jsme většinou k ničemu. Je štěstí, že kdosi kdysi zařídil, že spíme většinou právě
v noci, kdy je tma a přece jen větší ticho,
prostě v části dne, kdy slunce probouzí jinou část naší zeměkoule. Díky spánku –
tedy dobrému spánku – se naše duševní
a fyzické síly obnovují. Proto jeden z nejčastějších našich pozdravů zní „dobrou
noc!“ Z toho se dá usuzovat, že bychom
mohli mít – a někdy míváme – nedobrou,
zlou noc. Že spánek nemusí být jenom
sladký. Začíná to už usínáním. V naší košaté řeči je i na tohle téma docela dost zajímavých přirovnání, charakteristik. Tak se
říká, že někdo sebou „praští“ a hned spí
„jako zabitej“, popřípadě „jako když ho
do vody hodí“, nebo „jako dudek, jako
dřevo“ atd. Ten někdo pak ráno vyskočí
a je „čilý jako rybička“. Spousta lidí –
a prý jich stále přibývá – má právě s usnutím potíže. Důvodů je moc, ani je neumím všechny vyjmenovat. Stres, jiné
zdravotní potíže, přepracování nebo naopak žádná práce, starost o naše blízké
a další. Takový člověk nemůže usnout,
převaluje se v posteli, spánek nepřichází.
12 S T R A N A
Nepomáhá počítání oveček, dvě deci vína před spaním, různé čajíčky, včetně
směsi, která má přímo název Dobrou
noc! Nakonec zbývají už jen prášky na
spaní, které ovšem při dlouhodobém
užívání ztrácejí na účinnosti. Myslím, že
ani čisté svědomí a tucet dobrých skutků, vykonaných toho dne nepomáhá...
Já usínám většinou dobře, několikrát za
noc se, pravda vzbudím, ale zase bez potíží usnu. Zato prý – já sám se neslyším –
občas chrápu „jako dřevorubec“, takže
bývám vykázán do jiných místností. A ve
spaní mě napadá spousta geniálních myšlenek, skvělých rýmů a témat, na která se
ráno nikdy nemohu vzpomenout. Zřejmě
proto, že se mi to všecko jenom zdá.
A jsme u snů. Prý jsou známkou hlubokého spánku. Ale i sny mohou být hezké,
příjemné, čili jak se říká sladké, nebo děsivé, po kterých se vzbudíme zpoceni hrůzou a jsme rádi, že se nám to jen zdálo.
Možná jsme shlédli před spaním nějaký
horror nebo triller, nic jiného naše televize snad ani nevysílají. Slabším povahám
stačí nabudit děsivé sny i zprávy. Mnohdy
jsou sny pracovní, ovlivněné profesí. Většině mých kolegů včetně mě se někdy
zdál hrůzostrašný sen. V něm si herec najednou uvědomí, že má večer představení, na které úplně zapomněl, hodina začátku se rychle blíží, snaží se dostat rychle
do divadla. Nic nejede, nohy jdou hrozně
pomalu. V divadle dlouho hledá svou šatnu, jeho kostým v ní není. Na poslední
chvíli vběhne na jeviště a zjistí, že hru,
která začala, vůbec nezná, v nápovědní
budce nikdo není. Procitnutí ze snu je vysvobozením ze strašlivých muk. Tenhle
sen je vyvoláván permanentní obavou
herců, že „prošvihnou“ představení, což
se mnohým také jednou za život stane.
Takže vám přeji snadné usínání, pevný
spánek a sladké sny. A přidávám jednu
úsměvnou historku, která se váže k probíranému tématu a jeho vážnost může
nakonec trochu zlehčit.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
[ INFORMACE ]
Maminka uspává své dítko, zpívá už několikátou písničku. Najednou robátko
špitne: „Maminko, budeš ještě zpívat,
nebo už můžu spát?“ Dě_átku dobrou
noc a čtenářům snadné usínání a vesměs dobré noci přeje
F. Zacharník
Centrum pro rodinu a sociální péči
si Vás dovoluje pozvat na následující
zajímavé akce:
9. 5. 2012, středa 10–12 hod. Akce Family Pointu. Dětské svědomí. Beseda
s Marií Frydrychovou o tom, jak se v dítěti tvoří zdravé svědomí.
23. 5. 2012, středa 10–12 hod. Akce Family Pointu. Bezplenková metoda.
Představení způsobu péče o dítě, při
kterém se obejdete bez plen.
3.–31. 5. 2012, vždy ve čtvrtek 11.45–
12.45 hod., Masáže kojenců, kurz 5 lekcí.
7. 5. Senior a kultura, 14. 5. Senior a jeho maminka, 21. 5. Senior a karetní setkání, 28. 5. Senior a šachy– pravidelné
setkání seniorů v Klubu aktivních seniorů – KLAS Setkání probíhá vždy
v pondělí 10–12 hod., sleva na Senior
Pas 50 % při akci 1+1 zdarma. Trénink
paměti, relaxace, zajímavá témata, pohybová část s tanci v sedě.
9. 5. 2012 Otec u porodu, středa
18.00–19.30 hod.
10. 5. Péče o nemocného kojence, resuscitace, 16.30–18.00 hod.
Od 10. 5. 2012 v CRSP proběhne kurz
Fotíme a upravujeme fotografie z digitálního fotoaparátu – prakticky zaměřený kurz, kde se účastník naučí seřídit
fotoaparát, zpracovávat fotografie,
upravovat je a prezentovat na internetu. Max.10 lidí ve skupině zajistí vysokou kvalitu výuky! Více informací na
www.crsp.cz/verejnost., nebo na tel:
542 217 464
16. 5. Cvičení s přípravou na porod, šestitýdenní kurz, 16.15–17.45 hod.
25.–27. 5. 2012, Víkend pro maminky
s dětmi, rodinný penzion U Šikulů
v Bolešíně na Vysočině. Spojení her,
cvičeníčka, tvořivé činnosti, trošky
vzdělávání a hlavně aktivního společného odpočinku pro maminky a děti.
26. 5. Inspirace hravou tělesnou výchovou III.- odborný kurz, 9 -14 hod.
Informace na tel. 542 217 464
Občanské sdružení Ženy50
pořádá v neděli 13. května 2012 koncert ke Dni matek
Místo konání – Sál Otakara Motejla
v sídle Kanceláře veřejného ochránce
práv, Údolní 39, Brno, začátek v 19 hodin, vstup volný.
Účinkují: Hana Škarková – soprán, Jan
Š_áva – bas
V jejich podání zazní árie a dueta z oper
Bohéma (G. Puccini), Prodaná nevěsta
(B. Smetana) a Don Giovanni (W. A. Mozart), z operet Polská krev (O. Nedbal)
a F. Lehára, známé melodie z muzikálu
My fair lady a další. Na klavír doprovází
Doc. Mgr. Šárka Králová.
V provedení pěveckého sboru ANTEA
pod vedením sbormistra O. Hlouška zazní mj. spirituály a úpravy lidových písní.
V rámci koncertu proběhne vyhlášení
vítězů fotosoutěže ÚHEL POHLEDU.
Koncert pořádá sdružení Ženy50 již
pátým rokem jako projev úcty, uznání
a poděkování všem ženám, kterým jako dárek přináší symbolickou kytičku
složenou z krásných melodií. Během
této slavnostní chvíle jsou vyhlášeny
výsledky fotosoutěže Úhel pohledu, jejímž cílem je zviditelnit ženy ve věku
50+, a to jednak na fotografiích, jednak jako fotografky.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
13
[ INFORMACE ]
[ INFORMACE ]
Senior akademie na prahu dalšího ročníku
Osobní asistence pomáhá nepřetržitě
Dokážou čelit nástrahám každodenního
života, vědí jak pomoci člověku, který se
ocitne ve svízelné situaci, zajímají se
o dění ve svém okolí, nenechají se zaskočit nečekaným problémem. Řeč je
o absolventech Senior akademie, která
letos v dubnu slavnostním ceremoniálem ve Sněmovním sále Nové radnice
uzavřela šest mimořádně úspěšných ročníků a zájem o ni neustává.
Velký nápor přihlášek do tohoto preventivního projektu se očekává i letos, a tak
by zájemci o Senior akademii pořádanou Městskou policií Brno neměli dlouho váhat. Studijní program orientovaný
především na problematiku „Jak se nestát obětí“ začne 24. 9. 2012 a potrvá
6 měsíců; přihlášky je možno začít podávat od května. Přednášky probíhají ve
tříhodinových blocích a konají se každé
pondělí dopoledne v centru Brna. Součástí studia budou i speciální odborné
kurzy a exkurze (nepravidelně vždy
v úterý či čtvrtek dopoledne). Noví účastníci Senior akademie si budou moci bezplatně půjčovat odborné publikace v tzv.
Knihovničce bezpečí, navštěvovat „Diskusní klubové večery“, odebírat čtvrtletník „Absolventské listy“ nebo se účastnit
„Branně vzdělávacího semináře“. Jaké
vzdělání a jaký věk je požadován? „Maturita ani střední škola není podmínkou,
spodní věkovou hranici nemáme. Průměrný věk studentů se pohybuje kolem
65 let, zatím nejstarší účastníce měla úctyhodných 90 let,“ konstatuje Luboslav
Fiala z Odboru prevence MP Brno a dodává: „Typickými studenty našich programů jsou aktivní senioři, někdy i manželé. Navštěvují univerzitu třetího věku,
pracují v klubech důchodců, zahrádkářů
a v dalších spolcích.“ Ani zdravotní stav
nerozhoduje. „Chodí k nám lidé o berlích, po infarktech a mozkových příhodách, lidé, kteří se potýkají s těžkými depresemi a měli jsme i studentku, která
bojovala se zákeřnou nemocí,“ dodá-
Zatímco pečovatelská služba je českými
seniory hojně využívána, osobní asistence je často spojována spíše s osobami se
zdravotním postižením. Osobní asistence je přitom vítanou službou právě pro
seniory. „Většina pečovatelských služeb
má stanovenu pracovní dobu od rána do
odpoledne pět dní v týdnu. Osobní asistence je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
připravena zajistit uživatelům pomoc se
sebeobsluhou a hygienou, jídlem, nákupy i péčí o domácnost. Využití služeb
osobní asistence je proto nejlepší možností, jak zůstat co nejdéle v domácím
prostředí bez zvýšených zdravotních
a bezpečnostních rizik,“ vysvětluje Lucie
Nováčková, vedoucí střediska osobní
asistence občanského sdružení Hewer.
V objednaných hodinách vykonává osobní asistent přesně to, co si uživatel přeje –
může pomáhat, obstarávat, doprovázet,
nebo jen dělat společnost a „bezpečnos-
14 S T R A N A
vá L. Fiala. Program je pro seniory BEZPLATNÝ a je dotován Statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a samozřejmě i MP Brno.
Senior akademie je zajímavě koncipovaný preventivní program, který zaujme
každého, kdo bez ohledu na přibývající
roky chce zůstat aktivní a nepoddat se
problémům, které stárnutí přináší. Přínos Senior akademie ocenilo i Ministerstvo vnitra ČR, které jí v loňském roce
udělilo cenu prevence kriminality krajů,
měst a obcí.
Do základního studijního programu Senior akademie na školní rok 2012/13 je
možno přihlásit se od 2. 5. 2012 v Poradenském centru Městské policie Brno
na ulici Křenová č. 4, kde zájemci obdrží formulář. Přihlášky budou přijímány až do vyčerpání volných míst. Bližší
informace lze získat na www.mpb.cz, telefonicky na čísle 544 252 617, na e-mailu [email protected] nebo
osobně v Poradenském centru na ulici
Křenová č. 4, které je pro veřejnost otevřeno od pondělí do čtvrtka vždy od 7.30
do 17 hodin, v pátek do 14.30 hodin.
Mgr. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno
Z dopisů čtenářů
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
Každé ráno
na nočníku,
listuji si
v Občasníku!
tí dohled“. Uživatel služby osobní asistence si může být jist, že k němu bude
docházet stejný asistent, případně se
u něho bude střídat dvojice asistentů
a kdykoliv bude potřebovat, může požádat o jejich výměnu za někoho jiného.
„V moderní společnosti často neplatí
dřívější role a funkce rodiny, proto musí být doplněny jinými nástroji. Umožnit
všem, kteří to potřebují, zůstat doma
a zároveň péčí nepřetěžovat rodinné
příslušníky, to je úkolem jak osobní asistence, tak pečovatelské služby. Osobní
asistence však poskytuje pomoc nepřetržitě i během víkendů a svátků.“
Služba osobní asistence je v Brně
a okolí dostupná například na telefonním čísle 736 505 555. Více informací
najdete na www.pecovatel.cz.
Kontakt: Lucie Nováčková
Hewer – občanské sdružení
tel.: 736 505 555, [email protected]
Zoo v květnu
8. 5. od 13 hod., Křtiny medví9at
Slavnostní křest mláOat medvědů kamčatských se uskuteční 8. května 2012
v 15 hod. Předcházet mu bude zábavný
program pro širokou veřejnost, který se
ponese v duchu „medvědů“. Medvědí
sourozenci za kmotry získají zpěvačku Ilonu Csákovou a primátora města Brna Romana Onderku. Srdečně všechny zveme!
12. 5., Kurz fotografování zvířat
V sobotu 12. 5. od 9.00 hodin pořádá
společnost NICOM ve spolupráci s naší
zoologickou zahradou praktický kurz fotografování zvířat, který povede zkušený fotograf. Fotografovat se bude jak
u výběhů, tak v pavilonech a také při komentovaném krmení zvířat. V závěru tohoto workshopu zhodnotíme snímky
a ty nejlepší bude možné zdarma vytisknout na fototiskárnách. Podrobnější
informace najdete na webu Zoo Brno
nebo www.nicom.cz.
27. 5. od 10 hod., Canon ZOOM 2012
V neděli 27. 5. od 10 hodin pořádá společnost Canon ve spolupráci s naší zoologickou zahradou další ročník akce Canon ZOOM, při které si registrovaní návštěvníci mohou zdarma vyzkoušet profitechniku (např. profesionální teleobjektivy), kompaktní fotoaparáty a další
fototechniku Canon. Snímky pořízené
během akce bude možné bezplatně vytisknout na fototiskárnách. Nebudou
chybět ani přednášky a soutěž o nejzajímavější snímek pořízený v den konání
akce. Soutěžit se bude například o digitální zrcadlovku Canon nebo kompakty
PowerShot. Bezplatnou registraci na
akci a podrobnější informace najdete
na webu ecanon.cz/akce/zoom.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
15

Podobné dokumenty