Bezpečnostní list jemná sádrová omítka Hasit - Stavebniny

Komentáře

Transkript

Bezpečnostní list jemná sádrová omítka Hasit - Stavebniny
počet stran 14
BEZPEČNOSTNÍ LIST
pro
SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu
zpracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
______________________________________________________________
1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU
1.1. Identifikace látky nebo přípravku
Název
AG 570 TOP 10, AG 600 E.F.A., AG 650 FLEX S1, , AG 651 CLASSIC, AG 653 STANDARD,
AG 654 INNEN, AG 657 Marmor und Natur-steinkleber schnell, AG 680 Flexkleber Leicht,
AJ 600 Colorfeinfuge, AJ 610 E.F.A, AJ 610 E.F.A – Fuga, AJ 610 EINER FÜR ALLES, AJ
612 Perlfuge, AJ 620 Breitfuge, Akustikputz, Anhydrit-Dünnestrich 450, AnhydritFliessestrich 459, Anhydrit- Fliessestrich 460, Anhydrit- Fliessestrich 463, Ansetzmörtel
Fixit 500, AP 300 Grundierung, ART Superflex, Baukleber Dachdeckermörtel 510,
Baukleber 570 Premium, Betonspachtel 575, BETTUNGSMÖRTEL WD, BHB- Beton
Haftbrücke, Blitz Zement, Boden- Verlaufsmasse 446, Bodenausgleichsmasse ZE 449,
Bodenverlaufsmasse AE 448, Brizolit CZ Brizolit škrábaný, Brizolit CZ Brizolit stříkaný,
BUDGET Flexibler Fliesenkleber, BUDGET Fliesen & Baukleber, Colorbreitfuge 555,
COLOR Feinfuge 550, CRETEO repair CC 170, Dachdeckermörtel 510, Dämmschutzshicht
855, DIEPLAST 860 LIGHT, Dünn- Filzputz 600, EINER FÜR ALLES – Fliesenkleber, EINER
FÜR ALLES – Fugendichtstoff, EINER FÜR ALLES – Fugenmörtel, EINER FÜR ALLES –
Grundierung, Estrich/Beton 421 (20 N/mm2), Estrich/Beton 423 (30 N/mm2), Estrich/Beton
424 ( 35 N/mm2), FASER- Sockelputz 623, FAUST Flex-Fugenmörtel, FAUST Flexkleber,
FAUST Fliesenkleber - & Baukleber, FAUST Fugenmörtel, FAUST Münchner Reibeputz 3,
FEIN- Betonreparaturmörtel 474, FEIN- Betonspachtel 475, FEIN-Glättputz 130, FEINKalkputz 160, FEIN- Kalkputz 162, Feinputz 212, Fertigfix Beton, Feuerfest Mörtel, FLEXMittelbetmörtel 564, FLEX Bodenausgleichsmasse, FLEX- Colorbreitfuge 556, FLEXFliesenkleber 561, Flexfugenmörtel, Fliesenkleber 560, Fliesenkleber 562, Fliesenkleberstandard, FN 130 Bodenspachtel, FN 140 Bodenspachtel, FN 610 Bodenspachtel, FN 615
Bodenspachtel, FN 630 Bodenspachtel SILENCE, FN 645 Universalbodenspachtel, FN 690
Bodenspachtel, Fugenmörtel ZE, Gefälleestrich 428, GIPS-Dünnlagenputz 153, GipsKalkFeinputz 156, Gipsgätte 400, Gipshandputz 152, Gipskalkputz 150,
Glasbausteinmörtel, Glättputz 140, GROB- Betonreparaturmörtel 474, Haft und
Armierungsmörtel 605, Haft und Armierungsmörtel MAX 8, Handputz 690, HANSITDichtungsschlämme 1110, Hansit- Extraflex 1240 (Pulverkomponente), HASIT 970 TrassKalkmörtel, HASIT- Flex Fugenmörtel, HASIT Gips-Dünnlagenputz 153, HASIT
Gipshandputz 152, Hasitherm, Hasolan, Holzbodenspachtel, IMIT spára, Kalkputz 666,
Kalkzementputz 650, Kalkzementputz 651, Kalkzementputz 652, LEICHT- Estrich/Beton
410 ( 10 N/mm2), LEICHT- Glättputz 130, LEICHT- Handputz 692, LEICHT- Kalkzementputz
640, LEICHT- Kalkzementputz 655, LEICHT- Mauermörtel 820 M 5, LEICHT- Mauermörtel
822 M 5, LEICHT- Mauermörtel 830 M 10, LEICHT- Sockelputz 625, Leichtputz 260, LITHINKellenwurf 700, LITHIN- Kornstrukturputz 705, LITHIN- Kratzputz 720, LITHIN- Münchner
Reibeputz 702, LITHIN- Phantasieputz 730, LITHIN- Rillenputz 710, LITHIN- Scheibenputz
715, Mauermörtel 918 M 15, Mauermörtel 920 M 10, Mauermörtel 930 M 5 pumpfähig,
Mauermörtel 950 M 5, Natursteinkleber 565, NEUROFIX, Pflastermörtel PFM, PlansteinDünnbettmörtel 960 M 10, Renovierputz 250, Röntgenputz, SANIER- Leichtputz 260,
SANIER- Porenausgleichsputz 208, SANIER- Sockel und Fundamentputz 203, SANIERVorspritzmörtel 205, SANIER- Wandputz 200, SANIER- Wandputz 210, Schlitz- und
Fachwerkmörtel 505, Sockelflex/Optiflex, Spritzbeton 470, Super-Krete Ready Mix typ A,
Super-Krete Ready Mix typ B, Thermovit, TRASS- Bruchsteinfugenmörtel, UNISTAR
LIGHT, Ultravit, Vormauermörtel 980 M 5 für Sichtmauerwerk, Vorspritz und
Universalmörtel 610, Wandheizungsputz, Wärmedämmputz 850, Wärmedämmputz 852,
strana 1
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, 341 01 Horaţďovice
počet stran 14
BEZPEČNOSTNÍ LIST
pro
SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu
zpracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
______________________________________________________________
WDVS KLEBE- und ARMIERUNGSMÖRTEL 804, WDVS Klebe-Mortel 803, ZEMENTQuellmasse 202, ZEMENT- Schnellestrich 430, Zementputz 620.
Další názvy
Registrační číslo
suchá omítková a maltová směs na bázi cementu a hydrátu
SOMS je přípravek
1.2. Pouţití látky nebo přípravku
stavební hmota
Popis funkce: maltovina
1.3. Identifikace společnosti nebo podniku
Jméno nebo obchodní jméno
výrobce
Místo podnikání nebo sídlo
Identifikační číslo
Telefon
Fax
Adresa el. pošty odborně
způsobilé osoby zodpovědné
za bezpečnostní list
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.
Velké Hydčice, 341 01 Horaţďovice
14706776
+420 376 512 336
+420 376 512 314
[email protected]
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Evropské bezpečnostní číslo
112
Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické
informační 224 919 293 - nepřetrţitá sluţba
středisko,
Na
Bojišti
1, 224 915 402, 224 914 570, 224 964 234, 224 914 571
128 08 Praha 2
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1. Klasifikace látky nebo přípravku
Látka je klasifikována jako dráţdivá podle zákona 365/2003
Sb. v platném znění a dále podle směrnic 67/548/EHS a
1999/45/ES
36/37/38, 41, 43
R věty
2.2. Rizika pro člověka
Vdechováním (inhalace)
Styk s očima
Styk s kůţí
Ve formě prachu dráţdí dýchací orgány
Ve formě prachu i po smísení s vodou dráţdí oči a můţe
způsobit váţné poranění očí
Ve formě prachu i ve formě vodného roztoku dráţdí kůţi
strana 2
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, 341 01 Horaţďovice
BEZPEČNOSTNÍ LIST
počet stran 14
pro
SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu
zpracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
______________________________________________________________
Poţití
Můţe způsobit dráţdění zaţívacího traktu
Další
Neuvádí se
2.3. Rizika pro ţivotní prostředí
Není nebezpečný pro ţivotní prostředí. Neobsahuje látky typu PBT, vPvB a ani ED.
2.4. Moţné nesprávné pouţití látky nebo přípravku
Nespecifikováno
2.5. Jiná rizika
Nespecifikováno
3. SLOŢENÍ / INFORMACE O SLOŢKÁCH
3.1. Obecný popis látky nebo přípravku
Chemický název a vzorec
Číslo ES (EINECS)
Číslo CAS
hydroxid vápenatý Ca(OH)2
215-137-3
1305-62-0
3.2. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné sloţky, je-li přípravek klasifikován jako nebezpečný
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný, obsahuje nebezpečnou látku podle zákona č. 356/2003
Sb. v platném znění, případně směrnice 1999/45/ES a směrnice 67/548/EHS. Obsahuje látky, pro
něţ jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí - viz kap. 8. Neobsahuje látky
perzistentní, bioakumulativní a toxické, ani látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
v konc. 0,1% nebo vyšší.
Číslo CAS
výstraţný
Nebezpečná
Koncentrace
číslo ES
symbol
R - věty
S - věty
látka
Index č.
nebezpečnosti
2, 24/25,
Hydroxid
maximálně
1305-62-0
26,
Xi
36/37/38, 41
vápenatý
30%
215-137-3
36/37/39,
46
2, 22,
maximálně
65997-15-1
cement
Xi
36/37/38, 43
24/25/26,
40%
266-043-4
36/37/39
3.3. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné sloţky, není-li přípravek klasifikován jako nebezpečný
Nebezpečná
látka
Koncentrace
-
-
Číslo CAS
číslo ES
Index č.
-
výstraţný
symbol
nebezpečnosti
-
R - věty
S - věty
-
-
strana 3
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, 341 01 Horaţďovice
počet stran 14
BEZPEČNOSTNÍ LIST
pro
SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu
zpracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
______________________________________________________________
3.4. Klasifikace
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný, obsahuje nebezpečné látky podle zákona č. 356/2003
Sb. v platném znění, případně směrnice 1999/45/ES a směrnice 67/548/EHS
3.5. Název a registrační číslo
SOMS je přípravek - vyňato z registrace
3.6. Další informace a popis látky nebo přípravku
Neuvádí se.
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1. Všeobecné pokyny
Projeví-li se zdravotní potíţe, nebo v případě pochybností zavolat lékaře. Okamţitá lékařská
pomoc je nutná v případě zasaţení oka nebo v případě poţití většího mnoţství látky
4.2. Při nadýchání
Příznaky
Opatření
Inhalace prachu můţe v důsledku dráţdění způsobit obtíţe
v horních cestách dýchacích. Dráţdění dýchacích cest se
dostavuje při pobytu v prostředí s vysokou koncentrací prachu.
Opustit kontaminované pracoviště - okamţitě přerušit expozici,
zajistit přístup čerstvého vzduchu. Přetrvává-li podráţdění,
dušnost nebo jiné příznaky i po opuštění zasaţeného prostoru,
zajistit lékařské ošetření.
4.3. Při styku s kůţí
Příznaky
Opatření
Můţe způsobit podráţdění kůţe
Odstraňte znečištěný oděv a pokoţku důkladně omývejte
alespoň 10 minut velkým mnoţstvím pokud moţno vlaţné
vody. Pokud nedošlo k poranění, je moţné poţít mýdlo,
mýdlový roztok nebo šampon. Podráţděná místa ošetřete
vhodným reparačním krémem. Pokud potíţe neodezní,
zajistěte lékařské ošetření.
4.4. Při zasaţení očí
Příznaky
Opatření
Můţe způsobit dráţdění
Ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka.
strana 4
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, 341 01 Horaţďovice
počet stran 14
BEZPEČNOSTNÍ LIST
pro
SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu
zpracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
______________________________________________________________
4.5. Při poţití
Příznaky
Opatření
Nepravděpodobný způsob expozice. Velká mnoţství mohou
způsobit dráţdění zaţívacího traktu.
Vypít asi půl litru vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat
lékařskou pomoc
4.6. Další údaje
Pokud příznaky jakéhokoliv podráţdění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí
první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŢÁRU
5.1. Vhodná hasiva
Přípravek je nehořlavý, hasiva přizpůsobit okolnímu poţáru.
Lze pouţít práškový nebo pěnový hasicí přístroj
5.2. Nevhodná hasiva
Nejsou.
5.3. Zvláštní nebezpečí, rozkladné produkty
Rozkladné produkty nejsou.
5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče
Nejsou. Volit podle okolního poţáru.
5.5. Další údaje, případně zvláštní hasebné postupy
Nejsou. Volit podle okolního poţáru.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1. Preventivní opatření na ochranu osob
strana 5
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, 341 01 Horaţďovice
počet stran 14
BEZPEČNOSTNÍ LIST
pro
SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu
zpracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
______________________________________________________________
Zabránit dalšímu úniku materiálu, minimalizovat prašnost,
zamezit styku s kůţí a s očima.
6.2. Preventivní opatření na ochranu ţivotního prostředí
Zamezit odtoku do kanalizace a kontaminaci podzemních nebo
povrchových vod.
6.3. Doporučené metody čištění a zneškodňování
Přípravek smést, případně vysát vysavačem, zabránit
nadměrnému vytváření prachu. Pokud nedošlo k výraznému
znečištění, lze výrobek znovu pouţít.
6.4. Další údaje
Informace o likvidaci - viz bod 13.
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1. Zacházení
7.1.1 Preventivní opatření pro
bezpečné zacházení
s látkou/přípravkem
7.1.2. Preventivní opatření na
ochranu ţivotního prostředí
Zajistit dostatečné větrání, pouţívat ochranné pomůcky,
dodrţovat pokyny uvedené v technickém listu výrobku.
Nevdechovat prach, zabránit kontaktu s kůţí a očima.
Vhodným uloţením a skladováním zamezit poškození obalu a
rozsypání výrobku. Zamezit průniku do kanalizace,
povrchových nebo podzemních vod
7.1.3. Specifické poţadavky a Nestanoveny
pravidla
7.2. Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné Skladovat v suchu, chránit před vlhkem.
skladování
7.2.2. Mnoţstevní limity pro Nejsou stanoveny.
skladování
7.3. Specifické pouţití
Nespecifikováno.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE, OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY
8.1. Limitní hodnoty expozice
strana 6
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, 341 01 Horaţďovice
BEZPEČNOSTNÍ LIST
počet stran 14
pro
SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu
zpracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
______________________________________________________________
Kontrolní parametry sloţek dle NV č. 361/2007 Sb. v platném znění (2000/39/ES), kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - příloha č. 3, část B, tab. č. 3 - Prachy s převáţně
nespecifickým účinkem.
Látka
PELc - přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci
prachu (mg/m3)
vápenný hydrát
2 mg/m3
cement
10 mg/m3
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro výrobek dle vyhlášky č. 432/2003
Sb. v platném znění (2000/54/ES) nejsou stanoveny
Není zpracována zpráva o chemické bezpečnosti
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování
pracovníků
expozice Při manipulaci zajistit dostatečné větrání, pracovníky vybavit
osobními ochrannými pomůckami, umoţnit řádné umytí po
ukončení práce, zajistit prostředky na vypláchnutí očí, umoţnit
opuštění pracoviště při jakémkoliv pocitu podráţdění. Způsob
monitorování koncentrace prachu na pracovištích stanoví
zvláštní předpis.
dýchacích respirátor
8.2.1.1.Ochrana
cest
8.2.1.2. Ochrana rukou
8.2.1.3. Ochrana očí
8.2.1.4. Ochrana kůţe
8.2.1.5 Obecná bezpečnostní
a hygienická opatření
8.2.2. Omezován
ţivotního prostředí
schválené pracovní rukavice
ochranné brýle
ochranný oděv a obuv
Pouţívat suchý a čistý ochranný oděv, po práci zajistit
pracovníkům moţnost vysprchování, dodat ochranné pracovní
pomůcky a dostatek mýdla a ochranných reparačních krémů
expozice Zamezit prášení, zamezit kontaminaci vod.
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1. Obecné informace
Vzhled - skupenství při 20oC
jemně mletý prášek
- barva
Zápach (vůně)
různá
bez zápachu
9.2. Informace důleţité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a ţivotního prostředí
Hodnota pH
Bod varu (oC)
Bod vzplanutí (oC)
Hořlavost
11 - 13,5
neuvedeno
neuvedeno
nehořlavý
strana 7
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, 341 01 Horaţďovice
počet stran 14
BEZPEČNOSTNÍ LIST
pro
SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu
zpracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
______________________________________________________________
Výbušné vlastnosti - meze spodní: není známo
výbušnosti
horní: není známo
Oxidační vlastnosti
neuvedeny
Tenze par (při 20oC)
neuvádí se - netěkavé
o
Relativní hustota (při 20 C)
neurčena
Rozpustnost - ve vodě
aţ 1,5 - 1,85 g/l
- v tucích
není známa
Rozdělovací koeficient nneuvádí se
oktanol/voda
Viskozita
neuvádí se - pevná látka
Hustota par (při 20oC)
neuvádí se - netěkavé
Rychlost odpařování
neuvádí se - netěkavé
9.3. Další údaje
Neuvádí se.
10. STÁLOST A REAKTIVITA
Při běţných podmínkách pouţití a skladování je stabilní.
10.1. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Chránit před vlhkem.
10.2. Materiály, kterých je třeba se vyvarovat
Nejsou známy.
10.3. Nebezpečné produkty rozkladu
Při styku s vodou mírný vývin tepla.
11.TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Zkušenosti u člověka
Výrobek má charakter látky dráţdivé. Ve formě prachu nebo
po smísení s vodou dráţdí oči, dýchací orgány a kůţi. Při
přímém zasaţení můţe způsobit váţné poškození očí.
11.1. Popis příznaků expozice
11.1.1. Vdechováním
Podráţdění sliznice, kašel, kýchání.
strana 8
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, 341 01 Horaţďovice
počet stran 14
BEZPEČNOSTNÍ LIST
pro
SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu
zpracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
______________________________________________________________
11.1.2. Stykem s očima
Můţe způsobit podráţdění
11.1.3. Stykem s kůţí
Můţe způsobit podráţdění
11.1.4. Poţitím
Neuvedeno.
11.2. Nebezpečné účinky pro zdraví
11.2.1. Toxikokinetika,
metabolismus a distribuce
11.2.2. Akutní toxicita
LD50, orálně potkan (mg/kg)
Neuvedena
LD50, dermálně potkan nebo
králík(mg/kg)
LC50, inhalačně, potkan pro
aerosoly nebo částice(mg/kg)
LC50, inhalačně, potkan pro
plyny a páry(mg/kg)
11.2.3.
Subchronická
a
chronická toxicita
Dráţdivost
Ţíravost
Senzibilizace
Toxicita
po
opakovaných
dávkách
Karcinogenita
Mutagenita
Toxicita pro reprodukci
Neuvedena
Neuvedena
Neuvedena
Neuvedeno
Neuvedeno
Můţe způsobit podráţdění kůţe, očí a dýchacích cest
Není ţíravý
Můţe způsobit senzibilizaci při styku s kůţí.
Nemá toxické účinky
Nemá karcinogenní účinky
Nemá mutagenní účinky
Nemá toxické účinky
12.EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1. Ekotoxicita
Ekotoxické účinky se mohou projevit pouze při neúmyslném rozsypání velkého mnoţství
výrobku ve spojení s vodou v důsledku zvýšené hodnoty pH
12.1.1. Akutní toxicita pro ryby Nejsou známy toxické účinky
(LC50, 96 hodin, ryby v ml/l)
12.1.2. Akutní toxicita pro Nejsou známy toxické účinky
vodní bezobratlé (EC50, 48
hodin, dafnie v ml/l)
12.1.3. Akutní toxicita pro Nejsou známy toxické účinky
vodní rostliny (IC50, 72 hodin,
řasy v ml/l)
12.1.4. Toxicita pro
Data nejsou k dispozici
mikroorganismy, např. bakterie
12.1.5. Chronická toxicita pro Data nejsou k dispozici
vodní organismy
12.1.6. Toxicita pro půdní Data nejsou k dispozici
organismy
strana 9
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, 341 01 Horaţďovice
BEZPEČNOSTNÍ LIST
počet stran 14
pro
SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu
zpracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
______________________________________________________________
12.1.7 Toxicita pro pozemní Data nejsou k dispozici
rostliny
12.1.8. Všeobecné účinky
Vliv na úroveň pH
12.2. Mobilita
Neuvedeno.
12.3. Persistence a rozloţitelnost
Neuvedeno.
12.4. Bioakumulační potenciál
Bioakumulace není detekovatelná.
12.5. Výsledky posouzení PBT
U materiálu není jako u anorganické látky relevantní obsah
látek typu PBT a vPvB.
12.6. Jiné nepříznivé účinky
Při proniknutí do vody se značně změní pH.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1. Moţná nebezpečí při
odstraňování látky nebo
přípravku
13.2.
Vhodné
metody
odstraňování
látky
nebo
přípravku
a
znečištěného
obalu
13.3. Právní předpisy
odpadech a obalech
Po vytvrdnutí není nutné klasifikovat jako nebezpečný odpad
Při zachycení v suchém stavu můţe být znovu pouţit. Po styku
s vodou lze likvidovat jako ostatní odpad (kód č. 170904 –
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17
09 01, 17 09 02, 17 09 03). Zabránit úniku roztoku do
kanalizace.
Obal od výrobku lze likvidovat jako 15 01 05 Kompozitní obal
o Zákon 185/2001 Sb., O odpadech v platném znění
Vyhláška 381/2001 Sb., katalog odpadů v platném znění
Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
v platném znění
Vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky v platném znění
Zákon 477/2001 Sb., o obalech v platném znění
strana 10
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, 341 01 Horaţďovice
počet stran 14
BEZPEČNOSTNÍ LIST
pro
SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu
zpracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
______________________________________________________________
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
14.1. Předpisy a zvláštní bezpečnostní opatření pro přepravu
Výrobek není ve smyslu § 22 odst. 1 zákona 111/1994 Sb., o silniční přepravěnebezpečnou věcí
a nepodléhá ustanovením Evropské dohody o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a ani
ustanovením Řádu pro mezinárodní ţelezniční dopravu nebezpečného zboţí (RID) a ani
platným předpisům v oblasti vodní, námořní a letecké dopravy.
Legislativa týkající se mezinárodní přepravní klasifikace jednotlivých druhů přepravy:
IMDG – přeprava po moři
ADR – směrnice 94/55/ES – silniční přeprava nebezpečných věcí
RID – směrnice 96/49/ES – ţelezniční přeprava nebezpečných věcí
ICAO/IATA – letecká přeprava 8/1985 Sb., 64/1987 Sb., 111/1994 Sb.,
Bezpečnostní opatření
Zabránit vzniku prachu při přepravě.
14.2. Klasifikace jednotlivých druhů přepravy – přepravní podmínky
14.1.1. Klasifikace
14.1.2. Silniční pčeprava ADR
14.1.3. Ţelezniční přeprava
RID
14.1.4. Přeprava po moři
IMDG/GGVSea
14.1.5.
Letecká
přeprava
ICAO/IATA
Není klasifikováno jako materiál nebezpečný pro přepravu
Není nebezpečná věc
Není nebezpečná věc
Není nebezpečná věc
Není nebezpečná věc
15. INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1. Informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ţivotního prostředí, které musí být
podle platné legislativy uvedeny na obalu látky nebo přípravku
Název
Výstraţný symbol
nebezpečnosti
Suchá maltová a omítková směs
Xi – dráţdivý
Xi
Grafický symbol
dráţdivý
Nebezpečná látka
R věty
S věty
Výrobce
Hydroxid vápenatý, portlandský cement
36/37/38, 41, 43
2, 22, 24/25, 26, 36/37/39, 46
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, 341 01
Horaţďovice, telefon +420 376 512 336
strana 11
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, 341 01 Horaţďovice
počet stran 14
BEZPEČNOSTNÍ LIST
pro
SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu
zpracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
______________________________________________________________
15.2. Specifická ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR
zákon 356/2003 Sb., v pl. zn. - ochemických látkách a chemických přípravcích
zákon 185/2001 Sb., v pl. zn. – o odpadech
zákon 258/2000 Sb., v pl. zn. – o ochraně veřejného zdraví
NV 361/2007 Sb., v pl. zn.- podmínky ochrany zdraví při práci
vyhláška 432/2003 Sb., v pl. zn.- podmínky pro zařazování prací do kategorií
zákon 86/2002 Sb., v pl. zn. – o ochraně ovzduší
zákon 254/2001 Sb., v pl. zn. – vodní zákon
zákon 111/1994 Sb., v pl. zn. – o silniční dopravě
vyhláška 8/1985 Sb., v pl. zn. – mezinárodní ţelezniční přeprava COTIF
vyhláška 64/1978 Sb., v pl. zn. – mezinárodní silniční přeprava neb. věcí ADR
zákon 477/2001 Sb. V pl. zn. – o obalech
zákon 120/2002 Sb., v pl. zn. – o podmínkách uvádění biocidních přípravků na trh
NV 21/2003 Sb., v pl. zn. – technické poţadavky na osobní ochranné prostředky
NV 495/2001 Sb., v pl. zn. – rozsah a podmínky poskytování OOP
zákon 20/1966 Sb. V pl. zn. – péče o zdraví lidu
zákon 262/2006 Sb. V pl. zn. – zákoník práce
vyhláška 376/2001 Sb. V pl. zn. – o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
vyhláška 381/2001 Sb. V pl. zn. – katalog odpadů
15.3. Specifická ustanovení a právní předpisy na úrovni EU
směrnice 2000/39/ES
směrnice 2000/54/ES
nařízení 1907/2006
směrnice 67/548/EHS
směrnice 1999/45/ES
směrnice 98/24/ES
směrnice 89/686/EHS
směrnice 94/9/ES
16. DALŠÍ INFORMACE
16.1. Seznam příslušných R a S – vět uvedených v bodě 2,3, a 15 bezpečnostního listu
R-36/37/38
R-37/38
R-41
R-43
Dráţdí oči, dýchací orgány a kůţi
S-2
S-22
S-24/25
S-26
Uchovávejte mimo dosah dětí
Dráţdí dýchací orgány a kůţi
Nebezpečí váţného poškození očí
Můţe vyvolat senzibilaci při styku s kůţí
Nevdechujte prach
S-36/37/39
Zamezte styku s kůţí a očima
Při zasaţení oka okamţitě důkladně vypláchněte vodou a
vyhledejte lékařskou pomoc
Pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a
strana 12
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, 341 01 Horaţďovice
počet stran 14
BEZPEČNOSTNÍ LIST
pro
SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu
zpracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
______________________________________________________________
ochranné brýle nebo obličejový štít
Pouţívejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
S-37/39
obličejový štít
Při poţití okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukaţte tento obal
nebo označení
S-46
16.2. Pokyny pro školení
Poučení o práci s výrobkem zařadit do systému školení o
bezpečnosti práce podle konkrétních podmínek na pracovišti.
(viz § 132 a následující Zákoníku práce)
16.3. Doporučená omezení pouţití
Výrobek by neměl být pouţit pro ţádný jiný účel, neţ pro který je určen dle bodu 1.2. Protoţe
specifické podmínky pouţití nemůţe výrobce ovlivnit, je odpovědností uţivatele, aby přizpůsobil
předepsaná upozornění místním předpisům a nařízením. Výrobce, dovozce a distributor
neodpovídají za správnost pouţití. Bezpečnostní list popisuje výrobek z hlediska
bezpečnostního, v ţádném případě nenahrazuje další doklady (technický list, prohlášení o
shodě, atd).
Při jiném neţ výrobcem předepsaném způsobu pouţití je nutné postupovat v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 1907/2006 ze dne 18.12.2006 a navazujících
předpisů, tj. minimálně dopracovat bezpečnostní list, expoziční scénář pro dané pouţití a
případně doplnit registraci.
16.4. Další informace
Prohlášení
U materiálu není jako u anorganické látky relevantní obsah
látek typu PBT, vPvB a ED. Po vytvrdnutí materiál nevykazuje
ţádné nebezpečí.
Kompatibilita bezpečnostního Tento bezpečnostní list odpovídá poţadavkům nařízení
listu
Evropského parlamentu a Rady 1907/2006 ze dne 18.12.2006
(REACH)
Účel bezpečnostního listu
Tento bezpečnostní list shrnuje všechna rizika při nakládání
s výrobkem, ale nenahrazuje technický list. Informace zde
uvedené odpovídají stavu znalostí v době zpracování. Tyto
pokyny nezbavují uţivatele jeho vlastní odpovědnosti za
dodrţení všech nezbytných opatření při práci s tímto
výrobkem.
16.5. Kontaktní místo pro poskytování dalších technických informací
Viz bod 1.
16.6. Zdroje nejdůleţitějších údajů při zpracování bezpečnostního listu
strana 13
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, 341 01 Horaţďovice
počet stran 14
BEZPEČNOSTNÍ LIST
pro
SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu
zpracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
______________________________________________________________
Viz bod 15.2. a 15.3.
16.7. Údaje o změnách a revizích
datum vydání
číslo revize
datum
provedené změny
1.11.2008
11
1.6.2012
úprava sortimentu výrobků
Zpracoval: ing. Jaroslav Stulík
Velké Hydčice dne 1.11.2008
strana 14
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, 341 01 Horaţďovice

Podobné dokumenty

SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu

SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu zpracovaný podle Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH) ______________________________________________________________ 14.1. P edpis...

Více