Stáhněte si nový přehledový katalog OMNITRON pro rok 2013

Komentáře

Transkript

Stáhněte si nový přehledový katalog OMNITRON pro rok 2013
SVĎT ZDROJĩ ENERGIE
KATALOG 2013
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
Obsah
1) Akumulátory a baterie
....................................................................................................
Niklokadmiové akumulátory Sanyo
Niklokadmiové akumulátory XCell
Niklmetalhydridové akumulátory Sanyo (FDK)
Niklmetelhydridové akumulátory Panasonic
Niklmetalhydridové aku GP, KAN, Saft, Varta a XCell
2ORYČQpDNXPXOiWRU\3DQDVRQLF 2ORYČQpDNXPXOiWRU\3%4/RQJ+DZNHU&\FORQ6RQQHVFKHLQ
/LWKLRYpSUĤP\VORYpEDWHULH3DQDVRQLF
/LWKLRYpSUĤP\VORYpEDWHULH6DQ\R)'. /LWKLRYpSUĤP\VORYpEDWHULH6DIW0D[HOO5HQDWD6RQ\(QHUJL]HU
$ONDOLFNpD]LQNRFKORULGRYpSUĤP\VORYpEDWHULH3DQDVRQLF
6SRWĜHEQtDONDOLFNpDOLWKLRYpEDWHULH3DQDVRQLF
6SRWĜHEQtEDWHULHDDNXPXOiWRU\6DQ\R)'.
6SRWĜHEQtEDWHULHDDNX6DQ\R)'.*3(QHUJL]HU$QVPDQQD5D\RYDF
/LWKLRYpSUĤP\VORYpDNXPXOiWRU\$6\VWHPVD((0%
/LWKLRYpSUĤP\VORYpEDWHULH7DGLUDQ
7KXQGHU3RZHU5&
+\SHULRQ
/LWKLXP,RQ/L,RQDNXPXOiWRU\3DQDVRQLF 1DSiMHFt]GURMHPČQLþHNRQYHUWRU\QDEtMHþHRGSRMRYDþH
.RQHNWRU\-67 .RQHNWRU\.(<6721( .RQHNWRU\DSRWĜHE\SURWHFKQLN\DPRGHOiĜH
3DPČĢRYpNDUW\
60$57(&WHSORWQtWODNRYiDLQIUDþHUYHQiþLGODDLQWHUIDFH
.........................................
3URGXNW\6PDUWHFWHSORWQtWODNRYiDLQIUDþHUYHQiþLGODDSĜtVOXãHQVWYt
45
50
3
4
5
53
56
6OXåE\QiYUK\YêSRþW\PČĜHQtYêUREDUHSDVH......................................................
.......................................................................................................................
2
52
...................................................................................................................................
2VSROHþQRVWL
1
40
...................................................................................................................
3
3
4
4
5
28
..................................................
3DPČĢRYpNDUW\65$03DQDVRQLF
6OXåE\
...........................................
1DSiMHFt]GURMHPČQLþHQDEtMHþHDRGSRMRYDþHDNX632:(5352'8&7
1DSiMHFt]GURMHPČQLþHDQDEtMHþH0$6&27
.RQHNWRU\DGRSOĖNRYpSURGXNW\NEDWHULtPD]GURMĤP
2
58
6
7
1
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
1
$.808/É725<$%$7(5,(
2
1LNORNDGPLRYpDNXPXOiWRU\6DQ\R
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
KR-600AE
1,2
600
2/3A (=2/3AF)
28,5
17,0
19,0
KR-AAH
1,2
600
$$WXæND
48,9
14,3
23,0
474
N-600AAC
1,2
600
$$WXæND
48,9
14,3
22,0
476
N-600AACL
1,2
600
$$WXæND
48,9
14,3
22,0
2EMÿ
38
2733
1
N-650SC
1,2
650
2/3SC
24,5
22,9
28,0
477
75
N-700AACL
1,2
700
$$WXæND
50,2
14,3
23,0
19
KR-1100AAU
1,2
1100
$$WXæND
50,3
14,3
24,0
23
KR-1200AUL
1,2
1200
4/5A (=4/5AF)
43,0
17,0
27,0
N-1200SCK (SS)
1,2
1200
SC
43,0
22,9
52,0
N-1250SCRL (Folie)
1,2
1250
4/5SC
34,0
22,9
43,0
N-1250SCRL (PP)
1,2
1250
4/5SC
34,0
22,9
43,0
84
N-1300SCR(PP)
1,2
1300
SC
43,0
22,9
51,0
28
KR-1500AUL
1,2
1500
4/5A (=4/5AF)
43,0
17,0
30,0
32
KR-1700AU
1,2
1700
A (=AF)
49,5
17,0
35,0
52
N-1700SCR (Folie)
1,2
1700
SC
43,0
22,9
55,0
53
N-1700SCR (PP)
1,2
1700
SC
43,0
22,9
55,0
NC-1700SCRL (PP)
1,2
1700
4/5SC
34,0
22,9
42,0
KR-1800SCE
1,2
1800
SC
43,0
22,9
49,0
NC-1900SCR (PP)
1,2
1900
SC
42,9
22,9
52,0
KR-CH(2500)
1,2
2500
&EDE\
50,0
26,0
75,0
4325
NC-2500SCR (PP)
1,2
2500
SC
43,5
22,9
55,0
61
N-3000CR (Folie)
1,2
3000
&EDE\
50,0
26,0
86,0
36
KR-5000DEL
1,2
5000
D (mono)
59,5
33,2
152,0
40
KR-7000F
1,2
7000
F
91,0
33,2
224,0
1684
48
2822
4327
33
4326
279
1LNORNDGPLRYpDNXPXOiWRU\MVRXXUÿHQ\YëKUDGQčSURSUĥP\VORYpSRXæLWtSURSRSODäQpV\VWpP\D]GUDYRWQLFNpSĝtVWURMHDSUR
EH]äėĥURYpHOHNWULFNpQiVWURMH
1LNORNDGPLRYpDNXPXOiWRU\;&HOO
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
5073
XCELL 1300SCK(PP)
1,2
1300
SC
43,0
23,0
44,0
5072
XCELL 1500SCK(PP)
1,2
1500
SC
43,0
23,0
48,0
5071
XCELL 2000SCK(PP)
1,2
2000
SC
43,0
23,0
48,0
2EMÿ
1LNORNDGPLRYpDNXPXOiWRU\MVRXXUÿHQ\YëKUDGQčSURSUĥP\VORYpSRXæLWtSURSRSODäQpV\VWpP\D]GUDYRWQLFNpSĝtVWURMHDSUR
EH]äėĥURYpHOHNWULFNpQiVWURMH
3
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
1LNOPHWDOK\GULGRYpDNXPXOiWRU\6DQ\R)'.
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
+584(QHORRS
1,2
600
$$$PLNURWXæND
44,4
10,5
11,0
705
HR-4UC
1,2
650
$$$PLNURWXæND
44,5
10,5
13,0
672
HR-AAAUX
1,2
730
$$$PLNURWXæND
44,5
10,5
13,0
+587*$(QHORRS
1,2
800
$$$PLNURWXæND
44,4
10,5
11,0
HR-5/4AAAU
1,2
850
5/4AAA
50,0
10,5
15,0
4486
+584(QHORRS
1,2
1000
$$WXæND
50,0
10,5
27,0
2204
HR-4U (1000)
1,2
1000
$$$PLNURWXæND
44,2
10,5
12,5
665
HR-5/3AAAU
1,2
1000
5/3AAA
67,5
10,5
19,0
673
HR-AAC
1,2
1000
$$WXæND
50,0
14,2
27,0
674
HR-AAU (1650)
1,2
1650
$$WXæND
50,0
14,2
28,0
661
HR-4/5AUP
1,2
1700
4/5A (=4/5AF)
43,2
17,2
34,0
662
HR-4/5FAUP
1,2
1950
4/5FA
43,2
18,1
39,0
+587*$(QHORRS
1,2
2000
$$WXæND
50,0
14,2
27,0
663
HR-4/5SCU
1,2
2100
4/5SC
33,5
23,0
47,0
712
HR-AUC
1,2
2100
A (=AF)
50,0
17,0
40,0
659
HR-4/5AU
1,2
2150
4/5A (=4/5AF)
43,0
17,0
35,0
2868
HR-SCUP (PP)
1,2
2600
SC
43,0
23,0
54,0
2183
HR-3U
1,2
2700
$$WXæND
50,0
14,2
30,0
2EMÿ
4485
4459
666
4406
(2700)
676
+5$8P$K
1,2
2700
A (=AF)
50,0
17,0
40,0
713
HR-4/3FAUC
1,2
3700
4/3FA
67,5
18,0
62,0
656
HR-4/3AU
1,2
4000
4/3A
67,5
17,0
55,0
715
HR-4/3FAUP
1,2
4000
4/3FA
67,0
18,0
60,0
658
HR-4/3FAU
1,2
4500
4/3FA
67,5
18,0
62,0
5737
HR-4UTGB (800) ENELOOP
1,2
800
$$$PLNURWXæND
44,4
10,5
11,0
5736
HR-3UTGB (2000) ENELOOP
1,2
2000
$$WXæND
50,0
14,2
27,0
5699
HR-3UWX (2500) ENELOOPXX
1,2
2500
$$WXæND
50,0
14,5
27,0
2854
HR-DU (10000)
1,2
10000
D (mono)
59,3
34,0
175,0
1
1LNOPHWHOK\GULGRYpDNXPXOiWRU\3DQDVRQLF
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
Velikost
VxØ
[mm]
2003
HHR-35AA
1,2
350
2/3AA
28,5
14,5
10,5
2004
HHR-60AAAH
1,2
500
$$$PLNURWXæND
44,5
10,5
13,0
2006
HHR-70AA/FT
1,2
700
$$WXæND
48,3
14,5
18,0
711
HHR-70AA/HT
1,2
700
$$WXæND
50,5
14,5
21,0
709
HHR-70AAA/FT
1,2
700
$$$PLNURWXæND
44,5
10,5
12,0
HHR-75AAA
1,2
700
$$$PLNURWXæND
44,5
10,5
12,0
2EMÿ
2001
m
[g]
4
2EMÿ
2005
1
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
HHR-110AA/FT
1,2
1100
$$WXæND
50,0
14,5
24,0
691
HHR-80AAA
1,2
750
$$$PLNURWXæND
44,5
10,5
13,0
687
HHR-120AAB
1,2
1150
4/5AA
43,0
14,5
23,0
689
HHR-150AA
1,2
1500
$$WXæND
50,0
14,5
26,0
696
HHR-200SCPY (PP)
1,2
1900
4/5SC
34,0
23,0
43,0
3067
HHR-200SCR
1,2
1900
SC
43,0
23,0
48,0
2008
HHR-210AH
1,2
1900
A (=AF)
50,0
17,0
37,0
693
HHR-200AB
1,2
2000
4/5A (=4/5AF)
43,0
17,0
32,0
HHR-210AA/HT PANA 2C
1,2
2000
$$WXæND
50,5
14,5
29,0
HHR-210AB
1,2
2100
A (=AF)
50,0
17,0
38,0
3825
698
1502
HHR-260AA/HT PANA
1,2
2400
$$WXæND
50,5
14,5
30,0
2010
HHR-260SCPY (PP)
1,2
2450
SC
43,0
23,0
55,0
2009
HHR-250SCH
1,2
2500
SC
43,0
23,0
55,0
2112
HHR-9SGE
8,4
170
9EORFN
26,5
48,5x16,3
42,0
HHR-300SCPY (PP)
1,2
2800
SC
43,0
23,0
57,0
2012
HHR-300CH
1,2
3100
&EDE\
50,0
26,0
80,0
2013
HHR-330AH
1,2
3200
4/3FA
67,0
18,2
60,0
2014
HHR-370AH
1,2
3500
4/3FA
67,0
18,2
60,0
704
HHR-380AB
1,2
3700
4/3A
67,0
17,0
53,0
706
HHR-450AB
1,2
4200
4/3FA
67,0
18,2
60,0
701
1LNOPHWDOK\GULGRYpDNX*3.$16DIW9DUWDD;&HOO
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
3281
GP-170(1/3AAA)
1,2
170
1/3AAA
14,1
10,4
4,0
3892
GP-350AAAH (1/2 AAA NIMH)
1,2
350
1/2AAA
22,2
10,5
5,5
1922
GP-40AAAM (NIMH)
1,2
400
2/3AAA
29,7
10,5
8,0
4342
KAN-1100 (2/3A NIMH)
1,2
1100
2/3A (=2/3AF)
28,5
17,0
21,0
4601
ONH-300 (1/3 AA)
1,2
300
1/3AA
16,0
14,5
8,0
4637
ONH-650 (2/3AA)
1,2
650
2/3AA
29,5
14,0
14,6
1943
ONH-650 (AAA)
1,2
650
$$$PLNURWXæND
44,0
10,5
12,0
4540
ONH-700 (2/3AA)
1,2
700
2/3AA
29,5
14,0
15,0
5033
ONH-700 (AAA)
1,2
700
$$$PLNURWXæND
45,0
10,5
15,0
3828
ONH-1800 (4/5A)
1,2
1800
4/5A (=4/5AF)
43,0
17,0
33,0
4488
ONH-2000 (4/5SC)
1,2
2000
4/5SC
34,0
23,0
44,0
4215
SAFT VH D 9500
1,2
9500
D (mono)
58,2
32,2
168,0
3319
VARTA V20H
1,2
20
---
2,3
11,5
1,0
2EMÿ
5
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
2209
VARTA V40H
1,2
40
---
5,9
11,6
1,7
2306
VARTA V80H
1,2
80
---
6,0
16,0
4,0
4211
VARTA V150H
1,2
150
---
14,1
---
6,0
748
VARTA V300H
1,2
300
---
7,6
25,1
11,0
749
VARTA V350H
1,2
350
---
8,8
25,1
13,0
2915
VARTA V600HR
1,2
600
---
6,3
---
15,0
3829
XCELL 1300 2/3AF
1,2
1300
2/3A (=2/3AF)
28,5
17,0
21,0
4495
XCELL 1600 2/3AF
1,2
1600
2/3A (=2/3AF)
28,5
17,0
21,0
3498
XCELL 3800SC
1,2
3800
SC
43,0
23,0
64,0
3497
XCELL 4300SC
1,2
4300
SC
43,0
23,0
65,0
3496
XCELL 4500SC
1,2
4500
SC
43,0
23,0
71,0
5559
MEXCEL 250 (1/3AA NIMH)
1,2
250
1/3AA
17,0
14,5
8,0
5703
MEXCEL 4000 (C NIMH)
1,2
4000
&EDE\
50,0
28,0
86,0
5556
ONH-250 (1/2 AAA)
1,2
250
1/2AAA
22,2
10,5
6,0
5658
XCELL 300 AAAA
1,2
300
---
39,3
8,5
6,5
5641
XCELL 500N
1,2
500
1ODG\
30,0
12,0
9,8
5544
XCELL 700 AAA
1,2
700
$$$PLNURWXæND
44,0
10,5
11,0
5551
XCELL 14000F NIMH
1,2
14000
3/2 D(Mono)
91,0
33,0
260,0
5740
VARTA V15H (15MAH)
1,2
15
3,0
12,0
1,5
2EMÿ
1
2ORYďQpDNXPXOiWRU\3DQDVRQLF
$NXPXOiWRU\VæLYRWQRVWtOHWGOH(XUREDW
7\SNRQHNWRUX
åLYRWQRVW
m
[kg]
97,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
0,3
24,0
97,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
0,3
60,0
34,0
134,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
0,6
3,4
60,0
34,0
134,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
0,6
6
4,5
102,0
48,0
70,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
0,7
LC-V064R5P (EXP.GRID)
6
4,5
102,0
48,0
70,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
0,7
LC-R067R2P
6
7,2
94,0
34,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
1,3
5759
LC-V067R2P (EXP.GRID)
6
7,2
94,0
34,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
1,3
4648
LC-R067R2P1
6
7,2
94,0
34,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
1,3
5620
UP-VW0645P1 (EXP.GRID)
6
7,9
94,0
34,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
1,3
LC-R0612P
6
12
94,0
50,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
2,0
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[Ah]
V x Š x D [mm]
LC-R061R3P
6
1,3
50,0
24,0
LC-V061R3P (EXP.GRID)
6
1,3
50,0
LC-R063R4P
6
3,4
5758
LC-V063R4P (EXP.GRID)
6
1346
LC-R064R5P
5080
2EMÿ
751
5757
753
755
756
6
$NXPXOiWRU\VæLYRWQRVWtOHWGOH(XUREDW
åLYRWQRVW
m
[kg]
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
2,0
50,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
2,0
94,0
50,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
2,1
1,3
50,0
47,5
97,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
0,6
12
2,2
60,0
34,0
177,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
0,8
LC-R123R4PG
12
3,4
60,0
67,0
134,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
1,2
UP-RW1220P1
12
3,6
94,0
38,5
140,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
1,4
U
[V]
C
[Ah]
V x Š x D [mm]
LC-R0612P1
6
12
94,0
50,0
5081
LC-V0612P1 (EXP.GRID)
6
12
94,0
2805
LC-R0615P
6
15
758
LC-R121R3PG
12
762
LC-R122R2PG
764
766
757
1
7\SNRQHNWRUX
1i]HY]ERæt
2EMÿ
1347
LC-R124R5PD
12
4,5
102,0
70,0
97,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
1,5
5760
LC-V124R5P (EXP.GRID)
12
4,5
102,0
70,0
97,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
1,5
3518
UP-RW1228P1
12
5,9
94,0
64,5
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
1,9
3519
UP-RW1236P1
12
6,3
94,0
64,5
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
2,0
UP-RWA1232P2
12
6,6
94,0
51,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
2,0
UP-VWA1232P2 (EXP.GRID)
12
6,6
94,0
51,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
2,0
LC-R127R2PG
12
7,2
94,0
64,5
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
2,5
LC-V127R2PG (EXP.GRID)
12
7,2
94,0
64,5
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
2,5
LC-R127R2PG1
12
7,2
94,0
64,5
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
2,5
767
5761
771
5084
773
5083
LC-V127R2PG1 (EXP.GRID)
12
7,2
94,0
64,5
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
2,5
4659
UP-VW1245P1 (EXP.GRID)
12
7,9
94,0
64,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
2,6
LC-RA1212PG
12
12
94,0
98,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
3,8
LC-VA1212PG (EXP.GRID)
12
12
94,0
98,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
3,8
LC-RA1212PG1
12
12
94,0
98,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
3,8
5085
LC-VA1212PG1 (EXP.GRID)
12
12
94,0
98,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
3,8
1671
LC-RA1215P
12
15
94,0
98,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
4,2
2533
LC-RA1215P1
12
15
94,0
98,0
151,0
)DVWRQPP
6 - 9 let
4,2
785
LC-R1233P
12
33
155,0
130,0
195,6
0%ROWDQG1XWW\SH
6 - 9 let
12,0
2804
LC-V1233P
12
33
155,0
130,0
195,6
0%ROWDQG1XWW\SH
6 - 9 let
11,1
777
5086
779
$NXPXOiWRU\VæLYRWQRVWtOHWGOH(XUREDW
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[Ah]
V x Š x D [mm]
7\SNRQHNWRUX
åLYRWQRVW
m
[kg]
2051
LC-P067R2P
6
7,2
94,0
34,0
151,0
)DVWRQPP
10 - 12 let
1,3
2624
LC-P0612P
6
12
94,0
50,0
151,0
)DVWRQPP
10 - 12 let
2,0
5082
LC-P06200P (EXP.GRID)
6
200
210,0
173,0
407,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
41,0
2806
LC-X06200P
6
200
210,0
173,0
407,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
41,0
2062
LC-P122R2P
12
2,2
60,0
34,0
177,0
)DVWRQPP
10 - 12 let
0,8
2063
LC-P123R4P
12
3,4
60,0
67,0
134,0
)DVWRQPP
10 - 12 let
1,2
2EMÿ
770
5087
772
7
5088
LC-P127R2P
12
7,2
94,0
64,5
151,0
)DVWRQPP
10 - 12 let
2,5
LC-P127R2P (EXP.GRID)
12
7,2
94,0
64,5
151,0
)DVWRQPP
10 - 12 let
2,5
LC-P127R2P1
12
7,2
94,0
64,5
151,0
)DVWRQPP
10 - 12 let
2,5
LC-P127R2P1 (EXP.GRID)
12
7,2
94,0
64,5
151,0
)DVWRQPP
10 - 12 let
2,5
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
$NXPXOiWRU\VæLYRWQRVWtOHWGOH(XUREDW
2EMÿ
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[Ah]
V x Š x D [mm]
7\SNRQHNWRUX
åLYRWQRVW
m
[kg]
774
UP-PW1245P1
12
7,9
94,0
64,5
151,0
)DVWRQPP
10 - 12 let
2,6
778
LC-PA1212P1
12
12
94,0
98,0
151,0
)DVWRQPP
10 - 12 let
3,8
LC-XD1217APG
12
17
167,0
76,0
181,0
0WKUHDGHGSRVWW\SH
10 - 12 let
6,5
LC-XD1217PG
12
17
167,0
76,0
181,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
6,5
LC-PD1217PG (EXP.GRID)
12
17
167,0
76,0
181,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
6,5
LC-X1220P
12
20
167,0
76,0
181,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
6,6
LC-P1220P (EXP.GRID)
12
20
167,0
76,0
181,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
6,6
2017
780
5089
781
5763
LC-P1224APG (EXP.GRID)
12
24
175,0
125,0
165,0
0WKUHDGHGSRVWW\SH
10 - 12 let
9,0
LC-X1228AP
12
28
175,0
125,0
165,0
0WKUHDGHGSRVWW\SH
10 - 12 let
11,0
LC-P1228AP (EXP.GRID)
12
28
175,0
125,0
165,0
0WKUHDGHGSRVWW\SH
10 - 12 let
11,0
LC-X1238APG
12
38
175,0
165,0
197,0
0WKUHDGHGSRVWW\SH
10 - 12 let
13,0
LC-P1238APG (EXP.GRID)
12
38
175,0
165,0
197,0
0WKUHDGHGSRVWW\SH
10 - 12 let
13,0
LC-X1242AP
12
42
175,0
165,0
197,0
0WKUHDGHGSRVWW\SH
10 - 12 let
16,0
LC-P1242AP (EXP.GRID)
12
42
175,0
165,0
197,0
0WKUHDGHGSRVWW\SH
10 - 12 let
16,0
LC-X1265PG
12
65
175,0
166,0
350,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
20,0
5762
LC-P1265PG (EXP.GRID)
12
65
175,0
166,0
350,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
20,0
1670
LC-X1275P
12
75
175,0
166,0
350,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
24,0
5094
LC-P1275P (EXP.GRID)
12
75
175,0
166,0
350,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
24,0
LC-XB12100P
12
100
210,0
173,0
407,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
37,0
5095
LC-PB12100P (EXP.GRID)
12
100
210,0
173,0
407,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
37,0
1669
LC-X12120P
12
120
210,0
173,0
407,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
37,0
5096
LC-P12120P (EXP.GRID)
12
120
210,0
173,0
407,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
37,0
4649
LC-P12150BP
12
150
209,0
183,0
532,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
43,0
4650
LC-P12200BP
12
200
211,0
237,0
533,0
0%ROWDQG1XWW\SH
10 - 12 let
57,0
5090
783
5091
786
5092
788
5093
789
790
1
1
$NXPXOiWRU\VæLYRWQRVWtOHWGOH(XUREDW
7\SNRQHNWRUX
åLYRWQRVW
m
[kg]
407,0
0%ROWDQG1XWW\SH
15 let
36,5
125,0
165,0
0%ROWDQG1XWW\SH
15 let
10,0
175,0
165,0
197,0
0%ROWDQG1XWW\SH
15 let
16,0
70
175,0
166,0
350,0
0%ROWDQG1XWW\SH
15 let
23,5
110
210,0
173,0
407,0
0%ROWDQG1XWW\SH
15 let
36,0
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[Ah]
V x Š x D [mm]
3520
LC-QA06210TP
6
210
210,0
173,0
2524
LC-QA1224AP
12
24
175,0
2525
LC-QA1242AP
12
42
2526
LC-QA1270P
12
2527
LC-QA12110TP
12
2EMÿ
8
$NXPXOiWRU\SURF\NOLFNpSRXæLWt
7\SNRQHNWRUX
åLYRWQRVW
m
[kg]
151,0
)DVWRQPP
F\NOĥ
3,8
98,0
151,0
)DVWRQPP
F\NOĥ
4,2
94,0
98,0
151,0
)DVWRQPP
F\NOĥ
4,5
22
167,0
76,0
181,0
0%ROWDQG1XWW\SH
F\NOĥ
6,5
12
28
175,0
125,0
165,0
0%ROWDQG1XWW\SH
F\NOĥ
10,0
LC-XC1238P
12
38
175,0
165,0
197,0
0%ROWDQG1XWW\SH
F\NOĥ
15,0
4657
EC-FV1238
12
38
175,0
116,0
261,0
0VWXGEROW
!F\NOĥ
14,0
4658
EC-FV1260
12
60
175,0
116,0
388,0
0VWXGEROW
!F\NOĥ
21,0
5596
LC-T12105P
12
105
236,0
173,0
407,0
0%ROWDQG1XWW\SH
F\NOĥ
35,0
7\SNRQHNWRUX
åLYRWQRVW
m
[kg]
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[Ah]
V x Š x D [mm]
776
LC-CA1212P1
12
12
94,0
98,0
2522
LC-CA1215P1
12
15
94,0
2521
LC-CA1216P1
12
16
2523
LC-XC1222P
12
784
LC-XC1228P
787
2EMÿ
1
2ORYďQpDNXPXOiWRU\3%4/RQJ+DZNHU&\FORQ6RQQHVFKHLQ
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[Ah]
V x Š x D x Ø [mm]
792
02/02,5 (CYCLON)
2
2,5
61,2
---
---
34,3
)DVWRQPP
6-9let
0,2
793
02/04,5 (CYCLON)
2
4,5
96,0
---
---
34,3
)DVWRQPP
6-9let
0,3
794
02/05,0 (CYCLON)
2
5,0
72,9
---
---
44,5
)DVWRQPP
6-9let
0,4
795
02/08,0 (CYCLON)
2
8,0
100,1
---
---
44,5
)DVWRQPP
6-9let
0,5
797
02/12,0 (CYCLON)
2
12,0
123,2
---
---
51,8
)DVWRQPP
6-9let
0,8
798
02/25,0 (CYCLON)
2
25,0
158,8
---
---
63,5
M6
6-9let
1,7
2402
04/05,0 (CYCLON)
4
5,0
76,7
53,8
96,5
---
)DVWRQPP
6-9let
0,7
3327
06/001,2(PBQ 1,2- 6)
6
1,2
58,0
24,0
97,0
---
)DVWRQPP
6-9let
0,3
2559
06/02,8 (LONG)
6
2,8
97,0
33,0
66,0
---
)DVWRQPP
6-9let
0,6
12/000,8 (PBQ 0,8-12)
12
0,8
62,0
25,0
96,0
---
.DEHO
6-9let
0,4
2921
12_000,8 (LONG)
12
0,8
62,0
25,0
96,0
---
.DEHO
6-9let
0,4
3326
12/001,3 (PBQ 1,3-12)
12
1,3
58,0
48,0
97,0
---
)DVWRQPP
6-9let
0,6
2284
12/002,3 (PBQ 2,3-12)
12
2,3
61,7
23,8
182,0
---
VJA-180
6-9let
0,7
1747
12/02,3 (LONG)
12
2,3
61,7
23,8
182,0
---
VJA-180
6-9let
0,7
3661
12/002,9(PBQ 2,9 - 12)
12
2,9
102,0
56,0
79,0
---
)DVWRQPP
6-9let
1,1
801
12_005,2 (PBQ 5,2-12V)
12
5,2
102,0
70,0
90,0
---
)DVWRQPP
6-9let
1,9
802
12_007 (PBQ 7-12)
12
7,0
151,0
65,0
95,0
---
)DVWRQPP
6-9let
2,6
4630
12_010 (SONNEN-
12
10,0
94,0
158,0
98,0
---
)DVWRQPP
6-9let
4,1
12_012 (PBQ 12-12)
12
12,0
151,0
98,0
95,0
---
)DVWRQPP
6-9let
4,2
2EMÿ
799
803
9
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
/LWKLRYpSUĪP\VORYpEDWHULH3DQDVRQLF
/LWKLRYpEDWHULHĝDG\%5YiOFRYpDNQRÁtNRYp
2EMÿ
1i]HY]ERæt
U [V]
C [mAh]
V x Ø [mm]
m [g]
1503
BR1/2AAE2P
3
1000
25,5
14,5
8,0
1505
BR1/2AAE5P
3
1000
25,5
14,5
8,0
2530
BR1/2AAE6P
3
1000
25,5
14,5
8,0
2040
BR1220-1HEE
3
35
2,0
12,5
0,7
2041
BR1225
3
48
2,5
12,5
0,8
3061
BR1225-1HBE
3
48
2,5
12,5
0,8
863
BR1225-1HCE
3
48
2,5
12,5
0,8
865
BR1225-1VCE
3
48
2,5
12,5
0,9
866
BR1225-1VDE
3
48
2,5
12,5
0,9
2043
BR1225-1VFE
3
48
2,5
12,5
0,9
2055
BR1225A/HAE
3
48
2,5
12,5
0,9
3634
BR1225A-HA
3
48
2,5
12,5
0,8
3624
BR1225-F1A
3
48
2,5
12,5
0,8
3625
BR1225-H1A
3
48
2,5
12,5
0,8
2044
BR1632
3
120
3,2
16,0
1,5
2056
BR1632A/FAE
3
120
3,2
16,0
1,5
2057
BR1632A/HAE
3
120
3,2
16,0
1,5
2058
BR1632A/HBE
3
120
3,2
16,0
1,5
2059
BR1632A/VAE
3
120
3,2
16,0
1,5
3626
BR1632-HF
3
120
3,2
16,0
1,5
3627
BR1632-V1A
3
120
3,2
16,0
1,5
867
BR2/3AE
3
1200
33,5
17,0
13,5
868
BR2/3A-E2SP
3
1200
33,5
17,0
13,5
BR2/3AG
3
1450
33,5
17,0
13,5
870
BR2/3A-T2SP
3
1200
33,5
17,0
13,5
2037
BR2/3A-Y4P
3
1200
33,5
17,0
13,5
BR2032
3
190
3,2
20,0
2,5
3628
BR2032-1F
3
190
3,2
20,0
2,5
2046
BR2032-1F2E
3
190
3,2
20,0
2,5
875
BR2032-1GUF
3
190
3,2
20,0
2,8
874
BR2032-1GUFE
3
190
3,2
20,0
2,8
876
BR2032-1GVE
3
190
3,2
20,0
2,8
2047 BR2032-1GVFE
3
190
3,2
20,0
2,5
877 BR2032-1HEE
3
190
3,2
20,0
2,8
878 BR2032-1HFE
3
190
3,2
20,0
2,8
879 BR2032-1HGE
3
190
3,2
20,0
2,8
880 BR2032-1HME
3
190
3,2
20,0
2,8
2038
873
1
1
10
/LWKLRYpEDWHULHĝDG\%5YiOFRYpDNQRÁtNRYp
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
V x Ø [mm]
m
[g]
2048
BR2032-1HSE
3
190
3,2
20,0
2,5
3629
BR2032-GU
3
190
3,2
20,0
2,5
3630
BR2032-VB
3
190
3,2
20,0
2,5
3631
BR2032-VC
3
190
3,2
20,0
2,5
881
BR2325
3
165
2,5
23,0
3,2
883
BR2325-1HCE
3
165
2,5
23,0
3,5
884
BR2325-1HEE
3
165
2,5
23,0
3,5
885
BR2325-1HGE
3
165
2,5
23,0
3,5
886
BR2325-1HME
3
165
2,5
23,0
3,5
887
BR2325-1VCE
3
165
2,5
23,0
3,5
888
BR2330
3
255
3,0
23,0
3,2
2052
BR2330-1F3E
3
255
3,0
23,0
3,2
2053
BR2330-1GUE
3
255
3,0
23,0
3,2
889
BR2330-1GUFE
3
255
3,0
23,0
3,5
2054
BR2330-1GVFE
3
255
3,0
23,0
3,2
890
BR2330-1HEE
3
255
3,0
23,0
3,5
891
BR2330-1HFE
3
255
3,0
23,0
3,5
892
BR2330-1VCE
3
255
3,0
23,0
3,5
2060
BR2330A/FAE
3
255
3,0
23,0
3,2
2061
BR2330A/HBE
3
255
3,0
23,0
3,2
2064
BR2330A/HDE
3
255
3,0
23,0
3,2
3632
BR2330-GV
3
255
3,0
23,0
3,2
2066
BR2450A/GAE
3
600
5,0
24,5
5,9
3635
BR2450A-FA
3
600
5,0
24,5
5,9
3636
BR2450A-GB
3
600
5,0
24,5
5,9
893
BR2477A/GAE
3
1000
7,7
24,5
8,0
894
BR2477A/HBE
3
1000
7,7
24,5
8,0
895
BR2477A/HCE
3
1000
7,7
24,5
8,0
3637
BR2477A-FB
3
1000
7,7
24,5
8,0
3638
BR2477A-VA
3
1000
7,7
24,5
8,0
896
BR3032
3
500
3,2
30,0
5,5
897
BR3032-1F2E
3
500
3,2
30,0
5,8
3633
BR3032-VC
3
500
3,2
30,0
5,5
900
BRAE-2SPE
3
1800
45,5
17,0
18,3
2039
BRAG
3
2200
45,5
17,0
18,0
3826
BRAG-T2SP
3
2200
45,5
17,0
18,0
901
BRASPLE
3
1800
45,5
17,0
18,0
903
BRCSPLE
3
5000
50,5
26,0
42,0
904
BRC-T2SP
3
5000
50,5
26,0
42,0
2EMÿ
1
11
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
/LWKLRYpEDWHULHĝDG\&5
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
V x Ø [mm]
m
[g]
905
CR1025
3
30
2,5
10,0
0,7
3640
CR1216
3
25
1,6
12,5
0,7
2684
CR1220
3
35
2,0
12,5
1,2
2074
CR1220-1HFE
3
35
2,0
12,5
1,2
2075
CR1220-1VCE
3
35
2,0
12,5
1,2
2838
CR1220-T1
3
35
2,0
12,5
1,2
2071
CR123PE
3
1400
34,5
17,0
17,0
2076
CR1612
3
40
1,2
16,0
0,8
907
CR1616
3
55
1,6
16,0
1,2
908
CR1620
3
75
2,0
16,0
1,3
2078
CR1632
3
140
3,2
16,0
1,8
2079
CR1632-1HEE
3
140
3,2
16,0
1,8
3642
CR1632-F2N
3
140
3,2
16,0
1,8
3643
CR1632-HFN
3
140
3,2
16,0
1,8
3644
CR2012
3
55
1,2
20,0
1,4
909
CR2016
3
90
1,6
20,0
1,6
CR2016-1F2E
3
90
1,6
20,0
1,6
910
CR2025
3
165
2,5
20,0
2,5
911
CR2032
3
220
3,2
20,0
3,1
2081
CR2032-1F2E
3
220
3,2
20,0
3,1
912
CR2032-1GSE
3
220
3,2
20,0
3,5
2083
CR2032-1GSSE
3
220
3,2
20,0
3,1
913
CR2032-1GUE
3
220
3,2
20,0
3,5
914
CR2032-1GUFE
3
220
3,2
20,0
3,5
915
CR2032-1GVE
3
220
3,2
20,0
3,5
2084
CR2032-1GVFE
3
220
3,2
20,0
3,1
916
CR2032-1HFE
3
220
3,2
20,0
3,5
2085
CR2032-1HME
3
220
3,2
20,0
3,1
917
CR2032-1HSE
3
220
3,2
20,0
3,5
919
CR2032-1VC1E
3
220
3,2
20,0
3,5
918
CR2032-1VCE
3
220
3,2
20,0
3,5
920
CR2320
3
130
2,0
23,0
3,0
921
CR2330
3
265
3,0
23,0
4,0
2088
CR2330/1GVFE
3
265
3,0
23,0
4,0
2086
CR2330-1F3E
3
265
3,0
23,0
4,0
2087
CR2330-1GUE
3
265
3,0
23,0
4,0
922
CR2330-1HFE
3
265
3,0
23,0
4,5
3645
CR2330-GUF
3
265
3,0
23,0
4,0
3646
CR2330-GV
3
265
3,0
23,0
4,0
CR2354
3
560
5,4
23,0
5,9
CR2354/1GVFE
3
560
5,4
23,0
5,9
2EMÿ
2080
924
2091
1
12
/LWKLRYpEDWHULHĝDG\&5
1
2EMÿ
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
V x Ø [mm]
m
[g]
2090
CR2354-1F2E
3
560
5,4
23,0
5,9
925
CR2354-1GUE
3
560
5,4
23,0
6,3
926
CR2354-1GUFE
3
560
5,4
23,0
6,3
927
CR2354-1HFE
3
560
5,4
23,0
6,3
2092
CR2354-1VCE
3
560
5,4
23,0
5,9
2683
CR2450
3
620
5,0
24,5
6,3
2094
CR2450/G1AE
3
620
5,0
24,5
6,3
3647
CR2450-H1A
3
620
5,0
24,5
6,3
3648
CR2450-VA
3
620
5,0
24,5
6,3
928
CR2477
3
1000
7,7
24,5
10,5
929
CR2477-1HFE
3
1000
7,7
24,5
10,9
930
CR2477-1VC
3
1000
7,7
24,5
10,9
3649
CR2477-F2
3
1000
7,7
24,5
10,5
2068
CR2PE/B
3
850
27,0
15,6
11,0
931
CR3032
3
500
3,2
30,0
7,1
3650
CR3032-VC
3
500
3,2
30,0
7,1
2682
CRP2P
6
1400
36,0
35,0
37,0
3639
CRV3 (PANASONIC)
3
3300
52,0
29.0x14,5
39,0
1DEtMHFtOLWKLRYpEDWHULHĝDG\0/9/07D1%/
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
V x Ø [mm]
m
[g]
3651
ML1220-F1A
3
17
2,0
12,5
0,8
3652
ML1220-F1B
3
17
2,0
12,5
0,8
3653
ML1220-H1A
3
17
2,0
12,5
0,8
3654
ML1220-V1A
3
17
2,0
12,5
0,8
2104
ML2020
3
45
2,0
20,0
2,2
3657
ML2020-V1A
3
45
2,0
20,0
2,2
2100
ML414S
3
1,2
1,4
4,8
0,1
3655
ML614S-ZT
3
3,4
1,4
6,8
0,2
2103
ML621S/DN
3
5
2,1
6,8
0,2
2107
MT621/TE
1,5
2,5
2,1
6,8
0,3
2108
MT920/TE
1,5
5
2,0
9,5
0,5
2109
NBL414L
2
1
1,4
4,8
0,1
2110
NBL414L/CN
2
1
1,4
4,8
0,1
2097
VL1220-1FCE
3
7
2,0
12,5
0,8
933
VL1220-1HFE
3
7
2,0
12,5
0,9
934
VL1220-1VCE
3
7
2,0
12,5
0,9
935
VL2020-1HFE
3
20
2,0
20,0
2,5
2098
VL2020-1HME
3
20
2,0
20,0
2,2
2EMÿ
13
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
1DEtMHFtOLWKLRYpEDWHULHĝDG\0/9/07D1%/
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
V x Ø [mm]
m
[g]
936
VL2020-1VCE
3
20
2,0
20,0
2,5
937
VL2320-1HFE
3
30
2,0
23,0
2,9
938
VL2320-1VCE
3
30
2,0
23,0
2,9
3658
VL2320-F2N
3
30
2,0
23,0
2,7
2099
VL2330-1F3E
3
50
3,0
23,0
3,5
939
VL2330-1HFE
3
50
3,0
23,0
3,8
940
VL2330-1VCE
3
50
3,0
23,0
3,8
941
VL3032-1F2E
3
100
3,2
30,0
6,5
942
VL3032-1GUFE
3
100
3,2
30,0
6,5
943
VL3032-1HF5E
3
100
3,2
30,0
6,5
VL621
3
1,5
2,1
6,8
0,3
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
V x Ø [mm]
m
[g]
737
2CR1/3N
6
160
25,2
13,0
9,1
731
2CR5
6
1400
45,0
---
38,0
814
CR1/3N
3
160
10,8
11,6
3,3
2834
CR1/3N-FT1
3
160
10,8
11,6
3,3
2835
CR1/3N-FT1-1
3
160
10,8
11,6
3,3
2836
CR1/3N-P1-1
3
160
10,8
11,6
3,3
2837
2EMÿ
2096
1
/LWKLRYpSUĪP\VORYpEDWHULH6DQ\R)'.
2EMÿ
CR1/3N-T1
3
160
10,8
11,6
3,3
817
CR1220(SANYO)
3
36
2,0
12,5
0,8
820
CR1220-P1
3
36
2,0
12,5
0,8
819
CR1220-TJ1
3
36
2,0
12,5
0,8
735
CR123A
3
1400
34,5
17,0
17,0
1942
CR12600SE
3
1500
60,0
12,0
15,0
2855
CR12600SE-FT
3
1500
60,0
12,0
15,0
2127
CR12600SE-FT3
3
1500
60,0
12,0
15,0
2125
CR12600SE-T1
3
1500
60,0
12,0
15,0
2856
CR12600SET-FT2
3
1500
60,0
12,0
15,0
CR14250SE
3
850
25,0
14,5
9,0
2124
944
CR14250SE-FT1(850)
3
850
25,0
14,5
9,0
2857
CR14250SE-FT1(950)
3
850
25,0
14,5
9,0
2858
CR14250SE-FT2(850)
3
850
25,0
14,5
9,0
2122
CR14250SE-P1-1(850)
3
850
25,0
14,5
9,0
2859
CR14250SE-P1-1(950)
3
850
25,0
14,5
9,0
CR14250SE-SP11
3
850
25,0
14,5
9,0
945
14
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
V x Ø [mm]
m
[g]
2119
CR14250SE-T1
3
850
25,0
14,5
9,0
2860
CR17335E-R (1600)
3
1600
33,5
17,0
17,0
2102
CR17335HE-R
3
1350
33,5
17,0
16,0
946
CR17335SE
3
1800
33,5
17,0
17,0
947
CR17335SE-FT1
3
1800
33,5
17,0
17,0
2130
CR17335SE-HM1
3
1800
33,5
17,0
17,0
2131
CR17335SE-P3
3
1800
33,5
17,0
17,0
2128
CR17335SE-T1
3
1800
33,5
17,0
17,0
2129
CR17335SE-T4
3
1800
33,5
17,0
17,0
2861
CR17450E-R (2400)
3
2400
45,0
17,0
23,0
2839
CR17450E-R-HH2
3
2400
45,0
17,0
23,0
2118
CR17450HE-R
3
2400
45,0
17,0
23,0
2840
CR17450HE-R W/O
3
2400
45,0
17,0
23,0
2841
CR17450HE-R WITH
3
2400
45,0
17,0
23,0
CR17450SE
3
2500
45,0
17,0
22,0
2301
CR17450SE - 1Z
3
2500
45,0
17,0
22,0
2842
CR17450SE-HM2
3
2500
45,0
17,0
22,0
2132
CR17450SE-P3
3
2500
45,0
17,0
22,0
2121
CR17450SE-T1
3
2500
45,0
17,0
22,0
2843
CR17450SET-FT1
3
2500
45,0
17,0
22,0
2844
CR17450SET-L4
3
2500
45,0
17,0
22,0
736
CR2
3
850
27,0
15,6
11,0
949
&56DQ\R
3
80
1,6
20,0
1,7
2862
CR2025 (SANYO)
3
170
2,5
20,0
2,5
950
&56DQ\R
3
240
3,2
20,0
3,0
2845
CR2032-FT
3
240
3,2
20,0
3,0
1300
CR2032-FT10
3
240
3,2
20,0
3,0
1336
CR2032-FT4-2
3
240
3,2
20,0
3,0
882
CR2032-P5-1
3
240
3,2
20,0
3,0
871
CR2032-T1
3
240
3,2
20,0
3,0
CR2032-T14-1
3
240
3,2
20,0
3,0
872
CR2032-T19
3
240
3,2
20,0
3,0
2847
CR2032-T9-2
3
240
3,2
20,0
3,0
2134
CR23500SE
3
5000
50,0
23,0
42,0
2848
CR23500SE-L3
3
5000
50,0
23,0
42,0
2135
CR23500SE-T1
3
5000
50,0
23,0
42,0
2849
CR23500SET-FT1
3
5000
50,0
23,0
42,0
1388
CR2430
3
280
3,0
24,5
4,0
1504
CR2430-FT10
3
280
3,0
24,5
4,0
1532
CR2430-FT4-2
3
280
3,0
24,5
4,0
1398
CR2430-P1-2
3
280
3,0
24,5
4,0
1609
&56DQ\R
3
610
5,0
24,5
6,9
2EMÿ
1
948
2846
15
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
V x Ø [mm]
m
[g]
2863
CR2450-FT1
3
610
5,0
24,5
6,9
2864
CR2450-FT2
3
610
5,0
24,5
6,9
2050
CR2450-FT2-1
3
610
5,0
24,5
6,9
2067
CR2450-FT5-4
3
610
5,0
24,5
6,9
1868
CR2450-P2
3
610
5,0
24,5
6,9
1866
CR2450-T1
3
610
5,0
24,5
6,9
1867
CR2450-T8
3
610
5,0
24,5
6,9
733
CRP2
6
1400
35,8
---
37,0
951
CRV3 (SANYO)
3
3300
52,2
---
38,0
2137
ML1220
3
15
2,0
12,5
0,8
2141
ML1220-HJ1
3
15
2,0
12,5
0,8
2140
ML1220-TJ1
3
15
2,0
12,5
0,8
2883
ML1220-TT2
3
15
2,0
12,5
0,8
2142
ML1220-VM1
3
15
2,0
12,5
0,8
2143
ML2016
3
30
1,6
20,0
1,8
2146
ML2016-HJ1
3
30
1,6
20,0
1,8
2148
ML2016-HS1
3
30
1,6
20,0
1,8
2147
ML2016-VM1
3
30
1,6
20,0
1,8
2149
ML2016-VS1
3
30
1,6
20,0
1,8
2150
ML2430
3
100
3,0
24,5
4,1
2153
ML2430-HJ1
3
100
3,0
24,5
4,1
1905
ML2430-HS1
3
100
3,0
24,5
4,1
2152
ML2430-HZ1
3
100
3,0
24,5
4,1
2151
ML2430-TT1
3
100
3,0
24,5
4,1
2884
ML2430-TT2
3
100
3,0
24,5
3,0
2154
ML2430-VM1
3
100
3,0
24,5
4,1
2155
ML2430-VS1
3
100
3,0
24,5
4,1
2885
ML414
3
1,2
1,4
4,8
0,1
2136
ML614
3
3,4
1,4
6,8
0,2
2886
ML614-TZ21
3
3,4
1,4
6,8
0,2
2EMÿ
1
/LWKLRYpSUĪP\VORYpEDWHULH6DIW0D[HOO5HQDWD6RQ\(QHUJL]HU
m
[g]
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
Velikost
V x Š x D x Ø [mm]
2345
CR1225
3
50
---
2,5
---
---
12,5
0,9
4358
CR2025 (MAXELL)BP(1)
3
165
---
2,5
---
---
20,0
2,0
3855
CR2325 (RENATA) BP(1)
3
190
---
2,5
---
---
23,0
3,0
3282
CR2032(E)
3
210
---
3,2
---
---
20,0
3,1
3528
CR2032-VAY3(E)
3
210
---
3,2
---
---
20,0
3,1
2800
CR2430(E)
3
270
---
3,0
---
---
24,5
4,3
2EMÿ
16
1
m
[g]
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[mAh]
Velikost
V x Š x D x Ø [mm]
4344
CR2430 (SONY)
3
280
---
3,0
---
---
24,5
5,0
3821
CR8L
3
2600
4/5A (=4/5AF)
44,0
---
---
16,0
22,0
4340
ER14500
3,6
2000
$$WXæND
50,5
---
---
14,5
22,0
3827
ER14505 - AX
3,6
2000
$$WXæND
50,5
---
---
14,5
22,0
2520
L91 (ENERGIZER 1,5V)
1,5
2900
$$WXæND
50,5
---
---
14,5
15,0
953
LS14250-CNA
3,6
1000
1/2AA
24,9
---
---
14,5
8,0
954
LS14250-STD
3,6
1000
1/2AA
24,9
---
---
14,5
8,0
LS9V
10,8
1000
9EORFN
48,6
26,3
16,0
---
25,0
LS14500-CNA
3,6
2100
$$WXæND
50,4
---
---
14,5
15,0
2EMÿ
2926
955
LS14500-STD
3,6
2100
$$WXæND
50,4
---
---
14,5
15,0
2540
LS14500-1P
3,6
2600
$$WXæND
50,3
---
---
14,5
15,0
3926
LS17500 - CNA
3,6
3300
A (=AF)
50,6
---
---
17,1
23,5
3927
LS17500 - STD
3,6
3300
A (=AF)
50,6
---
---
17,1
23,5
2668
LSH 14 LIGHT
3,6
3600
&EDE\
50,0
---
---
25,8
51,0
1352
LSH14
3,6
5500
&EDE\
50,0
---
---
25,8
51,0
1628
LS26500-CNR
3,6
7300
&EDE\
50,0
---
---
25,8
48,0
1711
LS26500-STD
3,6
7300
&EDE\
50,0
---
---
25,8
48,0
3820
LSH20
3,6
13000
D (mono)
61,6
---
---
39,3
100,0
1578
LS33600
3,6
16500
D (mono)
60,0
---
---
33,0
87,0
1449
LS33600-CNR
3,6
16500
D (mono)
60,0
---
---
33,0
90,0
956
$ONDOLFNpD]LQNRFKORULGRYpSUĪP\VORYpEDWHULH3DQDVRQLF
1i]HY]ERæt
&KHPLFNëSULQFLS
U
[V]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
3263
6LR61-PANA INDUSTRY N
$ONDOLFNp
9
9EORFN
48,5
17,5x26,5
44,3
3262
LR03-PANA INDUSTRY N
$ONDOLFNp
1,5
$$$PLNURWXæND
44,5
10,5
11,2
3622
LR03 (PANA) S(2)
$ONDOLFNp
1,5
$$$PLNURWXæND
44,5
10,5
22,4
3060
LR03 (PANA) S(4)
$ONDOLFNp
1,5
$$$PLNURWXæND
44,5
10,5
22,4
3260
LR06-PANA INDUSTRY N
$ONDOLFNp
1,5
$$WXæND
50,5
14,5
23,3
3623
LR06 (PANA) S(2)
$ONDOLFNp
1,5
$$WXæND
50,5
14,5
46,6
3059
LR06 (PANA) S(4)
$ONDOLFNp
1,5
$$WXæND
50,5
14,5
46,6
2023
LR1-PANA INDUSTRY N
$ONDOLFNp
1,5
1ODG\
29,0
12,0
11,0
3206
LR14-PANA INDUSTRY N
$ONDOLFNp
1,5
&EDE\
50,0
26,2
69,5
2EMÿ
17
3058
LR14 (PANA) S(4)
$ONDOLFNp
1,5
&EDE\
50,0
26,2
69,5
3261
LR20-PANA INDUSTRY N
$ONDOLFNp
1,5
D (mono)
61,5
34,2
142,7
3057
LR20 (PANA) S(4)
$ONDOLFNp
1,5
D (mono)
61,5
34,2
142,7
963
553DQD,QGXVWU\
=LQNRXKOtNRYpSULP
1,5
&EDE\
50,0
26,2
49,0
964
553DQD,QGXVWU\
=LQNRXKOtNRYpSULP
1,5
D (mono)
61,5
34,2
106,0
965
R6R-PANASONIC INDUSTRY
=LQNRXKOtNRYpSULP
1,5
$$WXæND
50,5
14,5
19,0
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
6SRWĢHEQtDONDOLFNpDOLWKLRYpEDWHULH3DQDVRQLF
1i]HY]ERæt
&KHPLFNëSULQFLS
U
[V]
C
[mAh]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
5718
3LR12 PANA PRO POWER
$ONDOLFNp
4,5
---
---
63,0
63,0x22,0
171,0
5719
6LR61 PANA PRO POWER
$ONDOLFNp
1,5
---
9EORFN
48,5
17,5x26,5
44,3
5672
LR03 PANA PRO POWER
$ONDOLFNp
1,5
---
$$$PLNUR-
44,5
10,5
44,8
5671
LR06 PANA PRO POWER
$ONDOLFNp
1,5
---
$$WXæND
50,5
14,5
93,2
5717
LR14 PANA PRO POWER
$ONDOLFNp
1,5
---
&EDE\
50,0
26,2
139,0
5720
LR20 PANA PRO POWER
$ONDOLFNp
1,5
---
D (mono)
61,5
34,2
142,7
2200
LR1130 (PANA) BP(1)
$ONDOLFNp
1,5
65
---
3,0
11,6
1,3
973
LR44EP (PANA) BP(1)
$ONDOLFNp
1,5
120
---
5,1
11,5
2,0
2778
LR44EP (PANA) BP(2)
$ONDOLFNp
1,5
120
---
5,1
11,5
4,0
4626
LR08 (PANA) BP(1)
$ONDOLFNp
12
38
---
28,0
10,0
7,5
972
LR1 (PANA) BP(1)
$ONDOLFNp
1,5
900
1ODG\
30,2
12,0
9,2
2299
CR1216 (PANA) BP(1)
Li
3
25
---
1,6
12,5
0,7
1903
CR1025 (PANA) BP(1)
Li
3
30
---
2,5
1639
CR1616 (PANA) BP(1)
Li
3
55
---
1,6
16,0
1,2
1710
CR1620 (PANA) BP(1)
Li
3
75
---
2,0
16,0
1,3
1872
CR2016 (PANA) BP(2)
Li
3
90
---
1,6
20,0
6,0
3890
CR2025 (PANA) BP(2)
Li
3
165
---
2,5
20,0
5,2
3891
CR2032 (PANA) BP(2)
Li
3
220
---
3,2
20,0
6,2
2625
CR2430 (PANA) BP(1)
Li
3
285
---
3,0
24,5
3,9
2EMÿ
971
1
1
0,7
CR2450 (PANA) BP(1)
Li
3
620
---
5,0
24,5
6,3
3577
CR2 (PANA) BP(1)
Li
3
850
---
27,0
15,6
11,1
3247
CR123PE (PANA) BP(1)
Li
3
1400
---
34,5
17,1
17,0
%3[]QDÿtEDOHQtYEOLVWUXSR[NXVHFK%OLVWHU3DFNDJH
6SRWĢHEQtEDWHULHDDNXPXOiWRU\6DQ\R)'.
2EMÿ 1i]HY]ERæt
Chemický
SULQFLS
U
[V]
C
[mAh]
Velikost
V x Š x D x Ø [mm]
m
[g]
974
&516DQ\R%3
Li
6
---
1/3N
25,2
---
---
13,0
69,0
975
&56DQ\R%3
Li
6
1300
---
45,0
17,0
34,0
---
40,0
978
&516DQ\R%3
Li
3
160
1/3N
10,8
---
---
11,6
3,0
979
&56DQ\R%3
Li
3
35
---
2,0
---
---
12,0
1,0
980
CR123A (SANYO) BP(1)
Li
3
1300
---
43,5
---
---
17,0
17,0
981
&56DQ\R%3
Li
3
750
---
27,0
---
---
15,6
11,0
982
&56DQ\R%3
Li
3
80
---
1,6
---
---
20,0
2,0
983
&56DQ\R%3
Li
3
165
---
2,5
---
---
20,0
3,0
2162
&56DQ\R%3
Li
3
220
---
3,2
---
---
20,0
4,0
18
2EMÿ 1i]HY]ERæt
1
Chemický
SULQFLS
U
[V]
C
[mAh]
Velikost
V x Š x D x Ø [mm]
m
[g]
985
&56DQ\R%3
Li
3
270
---
3,0
---
---
24,0
4,0
986
CRP2 (SANYO) BP(1)
Li
6
1300
---
35,8
19,5
34,5
---
37,0
987
CRV3 (SANYO) BP(1)
Li
3
---
---
52,0
14,5
29,0
---
38,0
2205
HR-3U (2700) BP(2)
1L0+DNX
1,2
2700
$$WXæND
50,0
---
---
14,2
64,0
2206
HR-3U (2700) BP(4)
1L0+DNX
1,2
2700
$$WXæND
50,0
---
---
14,2
120,0
5753
HR-3UTGB (2000) ENELOOP BP(4)
1L0+DNX
1,2
2000
$$WXæND
50,4
---
---
14,3
108,0
4487
HR-3UWX (2500) ENELOOPXX BP(4)
1L0+DNX
1,2
2500
$$WXæND
50,0
---
---
14,5
30,0
2207
HR-4U (1000) BP(2)
1L0+DNX
1,2
1000
$$$PLNURWXæND
44,2
---
---
10,5
29,0
5755
HR-4UTGB (800) ENELOOP BP(2)
1L0+DNX
1,2
800
$$$PLNURWXæND
44,5
---
---
10,5
52,0
5754
HR-4UTGB (800) ENELOOP BP(4)
1L0+DNX
1,2
800
$$$PLNURWXæND
44,5
---
---
10,5
26,0
5756
HR-4UWX (900) ENELOOPXX BP(4)
1L0+DNX
1,2
900
$$$PLNURWXæND
45,5
---
---
10,5
52,0
%3[]QDÿtEDOHQtYEOLVWUXSR[NXVHFK%OLVWHU3DFNDJH
6SRWĢHEQtEDWHULHDDNX6DQ\R)'.*3(QHUJL]HU$QVPDQQD5D\RYDF
2EMÿ 1i]HY]ERæt
&KHPLFNëSULQFLS
U
[V]
C
[mAh]
Velikost
V x Š x D x Ø [mm]
m
[g]
1064
$DONDOLFNi9
$ONDOLFNp
12
---
---
28,0
---
---
10,0
9,0
1065
$ON5D\RY5:9
$ONDOLFNp
4,5
---
---
30,0
30,0
40,0
---
89,0
1637
ENERGIZER A544
$ONDOLFNp
6
---
---
25,0
---
---
13,0
9,8
1917
ENERGIZER EPX 625G
$ONDOLFNp
1,5
---
---
5,0
---
---
15,0
3,0
2622
GP 3LR12 4,5V
$ONDOLFNp
4,5
---
---
63,0
63,0
22,0
---
171,0
1066
*3$DONDOLFNi9
$ONDOLFNp
12
---
---
7,7
---
---
28,0
4,4
4527
CRAA LI AA 1,5V BP(2)
Li
1,5
---
$$WXæND
50,0
---
---
14,0
14,5
4528
CRAAA LI AAA 1,5V BP(2)
Li
1,5
---
$$$PLNURWXæND
44,0
---
---
10,0
7,6
2212
GP 8,4V/200MAH BP(1)
1L0+DNX
8,4
200
---
48,5
17,5
26,0
---
50,0
4525
MAXE 4500 (C) BP(2)
1L0+DNX
1,2
4500
&EDE\
50,0
---
---
26,0
168,0
4524
MAXE 8,4V/250MAH BP(1)
1L0+DNX
8,4
250
---
48,5
17,5
26,0
---
50,0
4526
MAXE 8500 (D) BP(2)
1L0+DNX
1,2
8500
D (mono)
59,5
---
---
33,0
320,0
/LWKLRYpSUĪP\VORYpDNXPXOiWRU\$6\VWHPVD((0%
19
m
[g]
1i]HY]ERæt
&KHPLFNëSULQFLS
U
[V]
C
[mAh]
V x Š x D x Ø [mm]
3153
A123 (18650)
/L)HDNX
3,3
1100
65,0
---
---
18,0
40,0
3107
A123 (26650)
/L)HDNX
3,3
2300
65,5
---
---
26,2
70,0
2669
LIR2016
/L,RQDNX
3,6
20
1,9
---
---
20,0
1,9
2792
LIR2016-PDY2
/L,RQDNX
3,6
20
2,0
---
---
20,5
2,0
2EMÿ
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
m
[g]
1i]HY]ERæt
&KHPLFNëSULQFLS
U
[V]
C
[mAh]
V x Š x D x Ø [mm]
2670
LIR2025
/L,RQDNX
3,6
25
2,8
---
---
20,0
2,5
1924
LP103450 (LIION)
/L3RODNX
3,7
1750
11,0
34,0
50,0
---
39,0
3685
LP103450AR (LIION)
/L3RODNX
3,7
1650
10,5
33,9
49,0
---
36,0
2EMÿ
/LWKLRYpSUĪP\VORYpEDWHULH7DGLUDQ
1
%DWHULHSURVWDQGDUGQtSRXæLWtIRUVWDQGDUGXVHDQGVWDQGE\XVH
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[Ah]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
2419
SL-350/P (1/2AA)
3,6
1,2
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2420
SL-350/PR (1/2AA)
3,6
1,2
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2421
SL-350/PT (1/2AA)
3,6
1,2
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2373
SL-350/S (1/2AA)
3,6
1,2
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2418
SL-350/T (1/2AA)
3,6
1,2
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2429
SL-361/P (2/3AA)
3,6
1,6
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2430
SL-361/PR (2/3AA)
3,6
1,6
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2431
SL-361/PT (2/3AA)
3,6
1,6
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2427
SL-361/S (2/3AA)
3,6
1,6
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2428
SL-361/T (2/3AA)
3,6
1,6
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2424
SL-360/P (AA)
3,6
2,4
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2425
SL-360/PR (AA)
3,6
2,4
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2426
SL-360/PT (AA)
3,6
2,4
$$WXæND
50,0
14,5
9,0
2422
SL-360/S (AA)
3,6
2,4
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2423
SL-360/T (AA)
3,6
2,4
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2EMÿ
%DWHULHSURäLUätUR]VDKWHSORWIRUH[WHQGHGWHPSHUDWXUHUDQJH
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[Ah]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
2434
SL-550/P (1/2AA)
3,6
0,8
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2435
SL-550/PR (1/2AA)
3,6
0,8
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2436
SL-550/PT (1/2AA)
3,6
0,8
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2432
SL-550/S (1/2AA)
3,6
0,8
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2433
SL-550/T (1/2AA)
3,6
0,8
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2444
SL-561/P (2/3AA)
3,6
1
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2445
SL-561/PR (2/3AA)
3,6
1
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2446
SL-561/PT (2/3AA)
3,6
1
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2442
SL-561/S (2/3AA)
3,6
1
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2443
SL-561/T (2/3AA)
3,6
1
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2EMÿ
20
%DWHULHSURäLUätUR]VDKWHSORWIRUH[WHQGHGWHPSHUDWXUHUDQJH
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[Ah]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
2439
SL-560/P (AA)
3,6
1,7
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2440
SL-560/PR (AA)
3,6
1,7
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2441
SL-560/PT (AA)
3,6
1,7
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2437
SL-560/S (AA)
3,6
1,7
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2438
SL-560/T (AA)
3,6
1,7
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2EMÿ
1
%DWHULHSURYHONëSRÿiWHÿQtSURXGIRUHQKDQFHGVWDUW
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[Ah]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
2449
SL-750/P (1/2AA)
3,6
1,1
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2450
SL-750/PR (1/2AA)
3,6
1,1
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2451
SL-750/PT (1/2AA)
3,6
1,1
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2447
SL-750/S (1/2AA)
3,6
1,1
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2448
SL-750/T (1/2AA)
3,6
1,1
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2458
SL-761/P (2/3AA)
3,6
1,5
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2459
SL-761/PR (2/3AA)
3,6
1,5
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2460
SL-761/PT (2/3AA)
3,6
1,5
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2456
SL-761/S (2/3AA)
3,6
1,5
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2457
SL-761/T (2/3AA)
3,6
1,5
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2453
SL-760/P (AA)
3,6
2,2
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2454
SL-760/PR (AA)
3,6
2,2
$$WXæND
50,0
14,5
19,0
2455
SL-760/PT (AA)
3,6
2,2
$$WXæND
50,0
14,5
9,0
2452
SL-760/S (AA)
3,6
2,2
$$WXæND
50,0
14,5
19,0
2388
SL-760/T (AA)
3,6
2,2
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2480
SL-2770/P (C)
3,6
8,5
&EDE\
50,0
26,0
50,0
2370
SL-2770/S (C)
3,6
8,5
&EDE\
50,0
26,0
50,0
2479
SL-2770/T (C)
3,6
8,5
&EDE\
50,0
26,0
50,0
2483
SL-2780/P (D)
3,6
19
D (mono)
60,0
33,0
93,0
2481
SL-2780/S (D)
3,6
19
D (mono)
60,0
33,0
93,0
2482
SL-2780/T (D)
3,6
19
D (mono)
60,0
33,0
93,0
2484
SL-2790/S (DD)
3,6
35
DD
123,0
33,0
195,0
2485
SL-2790/T (DD)
3,6
35
DD
123,0
33,0
195,0
2EMÿ
%DWHULHSURGORXKRXæLYRVWQRVW;2/IRUHQWHQGHGRSHUDWLQJOLIH
2EMÿ
2476
21
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[Ah]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
SL-840/P (BEL)
3,6
0,42
BEL
7,0
6,0
18,5
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
%DWHULHSURGORXKRXæLYRVWQRVW;2/IRUHQWHQGHGRSHUDWLQJOLIH
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[Ah]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
2478
SL-889/P (1/10D)
3,6
1
1/10D
6,0
33,0
16,0
2463
SL-850/P (1/2AA)
3,6
1,2
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2464
SL-850/PR (1/2AA)
3,6
1,2
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2465
SL-850/PT (1/2AA)
3,6
1,2
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2461
SL-850/S (1/2AA)
3,6
1,2
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2462
SL-850/T (1/2AA)
3,6
1,2
1/2AA
25,0
14,5
9,0
2473
SL-861/P (2/3AA)
3,6
1,6
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2474
SL-861/PR (2/3AA)
3,6
1,6
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2475
SL-861/PT (2/3AA)
3,6
1,6
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2471
SL-861/S (2/3AA)
3,6
1,6
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2472
SL-861/T (2/3AA)
3,6
1,6
2/3AA
33,0
14,5
12,0
2468
SL-860/P (AA)
3,6
2,4
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2469
SL-860/PR (AA)
3,6
2,4
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2470
SL-860/PT (AA)
3,6
2,4
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2466
SL-860/S (AA)
3,6
2,4
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2467
SL-860/T (AA)
3,6
2,4
$$WXæND
50,0
14,5
18,0
2488
SL-2870/P (C)
3,6
8,5
&EDE\
50,0
26,0
50,0
2486
SL-2870/S (C)
3,6
8,5
&EDE\
50,0
26,0
50,0
2487
SL-2870/T (C)
3,6
8,5
&EDE\
50,0
26,0
50,0
2383
SL-2880/P (D)
3,6
19
D (mono)
60,0
33,0
93,0
2403
SL-2880/S (D)
3,6
19
D (mono)
60,0
33,0
93,0
2489
SL-2880/T (D)
3,6
19
D (mono)
60,0
33,0
93,0
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[Ah]
Velikost
V x Ø [mm]
2494
TLP-96111/A/SM
3,6
1,2
---
16,0
---
45,0
2495
TLP-96311/A/SM
3,6
1,2
---
50,0
16,5
30,0
2496
TLP-96311/A/ST
3,6
1,2
---
50,0
16,5
30,0
2491
TLP-97111/A/SM
3,6
1,65
---
16,0
---
45,0
2492
TLP-97311/A/SM
3,6
1,65
---
58,0
16,5
35,0
2493
TLP-97311/A/ST
3,6
1,65
---
58,0
16,5
35,0
2497
TLP-91111/A/SM
3,6
2,4
---
16,0
---
55,0
2498
TLP-91311/A/SM
3,6
2,4
---
75,0
16,5
40,0
2499
TLP-91311/A/ST
3,6
2,4
---
75,0
16,5
40,0
2500
TLP-92111/A/SM
3,6
8,5
---
28,0
---
100,0
2501
TLP-92311/A/SM
3,6
8,5
---
67,0
29,0
80,0
2502
TLP-93111/A/SM
3,6
19
---
35,0
---
140,0
2503
TLP-93311/A/SM
3,6
19
---
78,0
34,0
120,0
2EMÿ
1
%DWHULHSURY\VRNpSURXGRYpSXOV\3XOVHV3OXV%DWWHULHV
2EMÿ
m
[g]
22
.RQGHQ]iWRU\+/&+\EULG/D\HUV&DSDFLWRUVIRU3XOVHV3OXV%DWWHULHV
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[Ah]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
4421
HLC-1020/T (1/2AAA)
---
---
1/2AAA
21,0
10,0
4,2
4422
HLC-1020L/T (1/2AAA)
---
---
1/2AAA
21,0
10,0
4,2
4418
HLC-1030/T (2/3AAA)
---
---
2/3AAA
26,7
10,0
5,5
3109
HLC-1520A/T (2/5AA)
---
---
2/5AA
20,0
15,0
20,0
3110
HLC-1530A/T (1/2AA)
---
---
1/2AA
27,0
15,0
20,0
2904
HLC-1550A/T (AA)
---
---
$$WXæND
50,0
150
19,0
1i]HY]ERæt
U
[V]
C
[Ah]
Velikost
V x Ø [mm]
m
[g]
3852
TLM-1530HP/S (1/2AA)
4,0
0,24
1/2AA
27,0
15,0
11,0
3853
TLM-1530MP/S (1/2AA)
4,0
0,34
1/2AA
27,0
15,0
11,0
2EMÿ
1
%DWHULH7/0
2EMÿ
Thunder Power RC
‡/L3RODNXPXOiWRU\SURPRGHOiĝHDSUĥP\VO
‡1DEtMHÿH
‡0RWRU\
‡3ĝtVOXäHQVWYt
7KXQGHU3RZHU5&MHÀUPDVHVtGOHPY86$NWHUiE\ODXSRÿiWNĥWHFKQRORJLH/L3RODNXPXOiWRUĥY
GHYDGHViWëFKOHWHFKPLQXOpKRVWROHWt2GURNXVH]DEëYiWDNpPRGHOiĝVNëPVRUWLPHQWHPD
SĝtVOXäHQVWYtP3URGXNW\7KXQGHU3RZHUMVRX]QiPpVYRMtäSLÿNRYRXNYDOLWRXDVSROHKOLYRVWt
3R DNXPXOiWRUĥ*NWHUiPi
1D]DÿiWNXURNX7KXQGHU3RZHU5&SĝHGVWDYLOQRYRXJHQHUDFL/L3RODNXPXOiWRUĥ*NWHUiPi
RSURWLSĝHGFKR]tJHQHUDFLQLæätYQLWĝQtRGSRUKPRWQRVWDREMHP
1RYiJHQHUDFH*MHGRVWXSQiYĝDGiFK&&D&
23
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
Hyperion
‡/L3RODNXPXOiWRU\SURPRGHOiĝHDSUĥP\VO
‡1DEtMHÿH
‡3ĝtVOXäHQVWYt
+\SHULRQMH]QDÿNDNWHUiQDQDäHPPRGHOiĝVNpPWUKXSĥVREtMLæSRPčUQčGORXKR3URGXNW\+\SHULRQVHMLæWUDGLÿQčĝDGtPH]LQHMOHSätYPRGHOiĝVNpREODVWL.URPč/L3ROD/L)HDNXSDFNĥYĝDGiFK
QDEtMHÿĥDSĝtVOXäHQVWYt
&&D&QDEt]tMHäWčäLURNëUR]VDKQDEtMHÿĥDSĝtVOXäHQVWYt
1
/LWKLXP,RQ/L,RQDNXPXOiWRU\3DQDVRQLF
$NXPXOiWRU\YiOFRYpF\OLQGULFDOVLQJOHFHOOV
0RGHO
U
[V]
C
Velikost
[mAh]
V x Š x T x Ø [mm]
m
[g]
7HFKQRORJLH
UR-14430Y
3,7
530
4/5AA
42,9
---
---
13,9
16,4
/L,RQVWDQGDUGW\SH
UR-14430P
3,7
700
4/5AA
42,9
---
---
13,9
17,5
/L,RQVWDQGDUGW\SH
UR-14500Y
3,7
710
AA
49,2
---
---
13,9
19,3
/L,RQVWDQGDUGW\SH
UR-14500P
3,7
840
AA
49,2
---
---
13,9
20,0
/L,RQVWDQGDUGW\SH
UR-14650P
3,7
980
5/4AA
64,7
---
---
13,9
26,0
/L,RQVWDQGDUGW\SH
2200
4/3A
64,9
---
---
16,4
40,0
+LJKYROWDJHFKDUJHV\VWHP
UR-16650ZT 3,7
UR-18500Y
3,7
1400
FA
49,3
---
---
18,1
31,9
/L,RQVWDQGDUGW\SH
UR-18500F
3,7
1700
FA
49,3
---
---
18,1
33,5
/L,RQVWDQGDUGW\SH
UR-18650SA
3,7
1300
4/3FA
64,8
---
---
18,1
44,3
/L,RQKLJKSRZHUW\SH
UR-18650SAX
3,7
1350
4/3FA
64,8
---
---
18,1
45,0
/L,RQKLJKSRZHUW\SH
UR-18650W
3,7
1600
4/3FA
64,8
---
---
18,1
46,5
/L,RQKLJKSRZHUW\SH
UR-18650WX
3,7
1600
4/3FA
64,8
---
---
18,1
45,8
/L,RQKLJKSRZHUW\SH
UR-18650Y
3,7
2000
4/3FA
64,8
---
---
18,1
43,3
/L,RQVWDQGDUGW\SH
UR-18650E
3,7
2150
4/3FA
64,8
---
---
18,1
44,5
/L,RQKLJKSRZHUW\SH
UR-18650A
3,7
2250
4/3FA
64,8
---
---
18,1
43,0
/L,RQVWDQGDUGW\SH
NCR-18500
3,6
2000
FA
49,4
---
---
18,2
34,0
NNP + HRL
UR-18650ZY
3,7
2600
4/3FA
64,8
---
---
18,1
47,0
/L,RQVWDQGDUGW\SH
24
$NXPXOiWRU\YiOFRYpF\OLQGULFDOVLQJOHFHOOV
1
0RGHO
U
[V]
C
Velikost
[mAh]
V x Š x T x Ø [mm]
m
[g]
7HFKQRORJLH
UR-18650ZT
3,7
2800
4/3FA
65,1
---
---
18,2
48,0
+LJKYROWDJHFKDUJHV\VWHP
NCR-18650
3,6
2900
4/3FA
65,1
---
---
18,2
45,5
NNP + HRL
NCR-18650F
3,6
2900
4/3FA
65,1
---
---
18,2
45,5
NNP + HRL
UR-18650ZTA
3,7
3000
4/3FA
65,1
---
---
18,2
48,0
+LJKYROWDJHFKDUJHV\VWHP
NCR-18650A
3,6
3070
4/3FA
65,1
---
---
18,2
46,3
NNP + HRL
NCR-18650B
3,6
3350
4/3FA
65,1
---
---
18,3
47,5
NNP + HRL
NCR-18650E
3,6
2250
4/3FA
65,2
---
---
18,6
45,5
113+5//L,RQKLJKSRZHUW\SH
$NXPXOiWRU\SULVPDWLFNpSULVPDWLFVLQJOHFHOOV
25
0RGHO
U
[V]
C
Velikost
[mAh]
V x Š x T x Ø [mm]
m
[g]
7HFKQRORJLH
UF-553436G
3,7
830
---
35,6
33,9
5,5
---
15,6
/&2V\VWHP
UF-653436SU
3,7
930
---
35,7
33,9
6,3
---
17,8
/&2V\VWHP
UF-752836F
3,7
890
---
35,8
28,0
7,5
---
17,3
/&2V\VWHP
UF-583136R
3,7
740
---
36,3
31,2
5,6
---
14,2
/&2V\VWHP
UF-553939S
3,7
1050
---
38,4
38,9
5,5
---
19,4
/&2V\VWHP
UF-653445ST
3,8
1260
---
38,8
44,5
6,3
---
22,3
+LJKYROWDJHFKDUJHV\VWHP
UF-653039SU
3,7
960
---
38,8
30,0
6,4
---
17,5
/&2V\VWHP
UF-553436G
3,7
830
---
35,6
33,9
5,5
---
15,6
/&2V\VWHP
UF-653436SU
3,7
930
---
35,7
33,9
6,3
---
17,8
/&2V\VWHP
UF-752836F
3,7
890
---
35,8
28,0
7,5
---
17,3
/&2V\VWHP
UF-583136R
3,7
740
---
36,3
31,2
5,6
---
14,2
/&2V\VWHP
UF-553939S
3,7
1050
---
38,4
38,9
5,5
---
19,4
/&2V\VWHP
UF-653445ST
3,8
1260
---
38,8
44,5
6,3
---
22,3
+LJKYROWDJHFKDUJHV\VWHP
UF-653039SU
3,7
960
---
38,8
30,0
6,4
---
17,5
/&2V\VWHP
UF-703141FU
3,7
1090
---
40,7
30,5
7,1
---
20,9
/&2V\VWHP
UF-463443GU
3,7
850
---
42,6
33,9
4,6
---
16,0
/&2V\VWHP
UF-564447F
3,7
1420
---
46,6
43,9
5,6
---
27,0
/&2V\VWHP
UF-624447F
3,7
1580
---
46,6
43,9
6,2
---
29,9
/&2V\VWHP
UF-515148ST
3,8
1660
---
47,5
50,9
5,1
---
28,7
+LJKYROWDJHFKDUJHV\VWHP
UF-103450P
3,7
2000
---
48,8
33,8
10,5
---
38,5
/&2V\VWHP
UF-463450F
3,7
960
---
49,6
33,9
4,5
---
18,5
/&2V\VWHP
UF-553450Z
3,7
1200
---
49,8
33,9
5,6
---
22,3
/&2V\VWHP
UF-653450S
3,7
1300
---
49,8
33,9
6,4
---
25,1
/&2V\VWHP
UF-703450F
3,7
1480
---
49,8
33,9
7,0
---
28,1
/&2V\VWHP
CGA-103450A
3,7
1950
---
50,0
34,0
10,6
---
39,0
PSS
UF-495252ST
3,8
1720
---
51,5
51,9
4,9
---
30,3
+LJKYROWDJHFKDUJHV\VWHP
UF-534553F
3,7
1580
---
52,5
44,9
5,3
---
29,9
/&2V\VWHP
UF-534553FT
3,8
1680
---
52,5
44,9
5,3
---
29,3
+LJKYROWDJHFKDUJHV\VWHP
UF-485155S
3,7
1710
---
55,0
50,9
4,8
---
31,9
/&2V\VWHP
UF-495255S
3,7
1760
---
55,0
51,9
4,9
---
33,1
/&2V\VWHP
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
$NXPXOiWRU\SULVPDWLFNpSULVPDWLFVLQJOHFHOOV
0RGHO
U
[V]
C
Velikost
[mAh]
V x Š x T x Ø [mm]
m
[g]
7HFKQRORJLH
UF-495255ST
3,8
1870
---
55,0
51,9
4,9
---
32,3
+LJKYROWDJHFKDUJHV\VWHP
UF-514657F
3,7
1730
---
56,5
46,1
5,1
---
31,4
/&2V\VWHP
UF-384961S
3,7
1450
---
61,0
48,8
3,8
---
27,5
/&2V\VWHP
UF-464462FT
3,8
1580
---
61,4
43,6
4,4
---
28,4
+LJKYROWDJHFKDUJHV\VWHP
UF-464462F
3,7
1520
---
61,4
43,6
4,5
---
29,1
/&2V\VWHP
UF-484462S
3,7
1590
---
61,7
43,9
4,7
---
30,3
/&2V\VWHP
UF-484462ST
3,8
1710
---
61,7
43,9
4,7
---
30,0
+LJKYROWDJHFKDUJHV\VWHP
1
/L,RQDNXPXOiWRU\3DQDVRQLFQHMVRXVDPRVWDWQčSURGiYiQ\'ĥYRGHPMH]DMLäWčQtEH]SHÿQRVWL7\WRDNXPXOiWRU\PRKRXEëWSĝLQHRGERUQpP
]DFKi]HQtQHEH]SHÿQp3URWRMHWĝHED]DMLVWLWDE\E\O\RGERUQčVSUiYQčSRXæLW\DE\YæG\E\ODSRXæLWDRFKUDQQiHOHNWURQLND'iOHMHQXWQR
]DMLVWLWQčNROLNSURYR]QtFK]iVDGSĝLMHMLFKDSOLNDFtFK'LVWULEXWRĝLÀUP\3DQDVRQLFMVRXRGERUQčY\äNROHQLNWRPXDE\PRKOLSRUDGLWSĝL
DSOLNDFL7DN]DMLVWtVSUiYQpY\XæLWtPLQLPDOL]DFLUL]LNDPD[LPiOQtXæLWHNYDSOLNDFtFKSĝLSRXætYiQtWčFKWRPRGHUQtFKDNXPXOiWRUĥ
2PQLWURQVUR]DMLVWtRGERUQpSRUDGHQVWYtGRGiYN\]iND]QLFNëFKSURYHGHQtDNXSDFNĥDYHäNHUpSRWĝHEQp]DMLäWčQtSURMHNWĥ
26
1
1
27
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
1$3É-(&Ì='52-(0Ď1,ÿ(.219(5725<1$%Ì-(ÿ(2'32-29$ÿ(
2
28
1DSiMHFt]GURMHPďQLĀHQDEtMHĀHDRGSRMRYDĀHDNX632:(5352'8&7
6StQDQpDGDSWpU\:
2EMÿ
2
1i]HY]ERæt
U967831Ì
[V]
U9ê67831Ì
[V]
30$;
>:@
6SHFLÀNDFH
3884
12ADA050/10.00
230V
5V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
86
12ADA120/10.00
230V
12V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3837
12ADA120/10.04
230V
12V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
87
12ADA138/08.00
230V
13,8V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3188
12ADA240/04.00
230V
24V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
88
12ADP120/10.00
230V
12V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
89
12ADP138/08.00
230V
13,8V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3194
12ADR050/10.00
230V
5V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
1635
12ADR090/10.00
230V
9V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
90
12ADR120/10.00
230V
12V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
91
12ADR138/08.00
230V
13,8V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2919
12ADR150/07.00
230V
15V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
1294
12ADR240/04.00
230V
24V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
4357
12ADRA120/10.00
230V
12V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
92
12ADS050/10.00
230V
5V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
93
12ADS060/10.00
230V
6V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
94
12ADS069/10.00
230V
6,9V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
12ADS0725/06.00
230V
7,25V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
95
12ADS090/10.00
230V
9V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
96
12ADS120/10.00
230V
12V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
97
12ADS138/08.00
230V
13,8V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
98
12ADS138/08.01
230V
13,8V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
99
12ADS138/08.02
230V
13,8V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
100
12ADS138/08.03
230V
13,8V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2785
12ADS180/06.04
230V
18V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
101
12ADS240/04.00
230V
24V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
102
12ADS276/03.00
230V
27,6V
12W
6StQDQë]GURMQDSčWt
1i]HY]ERæt
U967831Ì
[V]
U9ê67831Ì
[V]
30$;
>:@
6SHFLÀNDFH
16ADA050/25.00
230V
5V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
1329
6StQDQpDGDSWpU\:
2EMÿ
3332
16ADA138/12.24F
230V
13,8V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
16ADR050/25.00(16W)
230V
5V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3325
16ADR120/14.00
230V
12V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2923
16ADR138/12.00
230V
13,8V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2802
107
29
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
6StQDQpDGDSWpU\:
1i]HY]ERæt
U967831Ì
[V]
U9ê67831Ì
[V]
30$;
>:@
6SHFLÀNDFH
2936
16ADR138/12.02
230V
13,8V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2907
16ADR180/09.02 (16W)
230V
18V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3195
16ADS050/25.00
230V
5V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3225
16ADS050/25.04
230V
5V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2516
16ADS090/14.00
230V
9V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
16ADS113/14.00(16W)
230V
11,3V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
16ADS120/14.00
230V
12V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
109
16ADS120/14.06(16W)
230V
12V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2784
16ADS138/12.04(16W)
230V
13,8V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2922
16ADS150/11.00
230V
15V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2560
16ADS480/03.00
230V
48V
16W
6StQDQë]GURMQDSčWt
1i]HY]ERæt
U967831Ì
[V]
U9ê67831Ì
[V]
30$;
>:@
6SHFLÀNDFH
111
1PS06V9/02A8.2
230V
6,9V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2282
1PS09V0/10A.5
230V
9V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
112
1PS12V0/05A.4
230V
12V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
1PS12V0/10A.2TD
230V
12V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
113
1PS12V0/10A.4
230V
12V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3323
1PS12V0/10A.5
230V
12V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
4086
1PS13V2/10A.32
230V
13,2V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
114
1PS13V8/05A.2
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
115
1PS13V8/05A.3
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
117
1PS13V8/05A.4
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
118
1PS13V8/05A.42
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
119
1PS13V8/05A.5
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
120
2EMÿ
108
2811
6StQDQp]GURMHĝDG\36:
2EMÿ
2790
1PS13V8/05A.6
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2664
1PS13V8/08A.52NTK
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2663
1PS13V8/08A.62NTK
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
1PS13V8/10A.2
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
1PS13V8/10A.2TH
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
123
1PS13V8/10A.3
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
124
1PS13V8/10A.32
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3511
1PS13V8/10A.3T
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
125
1PS13V8/10A.4
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
126
122
3786
1PS13V8/10A.42
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2406
1PS13V8/10A.42D
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2667
1PS13V8/10A.42TD
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2
30
6StQDQp]GURMHĝDG\36:
1i]HY]ERæt
U967831Ì
[V]
U9ê67831Ì
[V]
30$;
>:@
6SHFLÀNDFH
2660
1PS13V8/10A.49
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2298
1PS13V8/10A.49T
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
127
1PS13V8/10A.5
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
4351
1PS13V8/10A.5P
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
128
1PS13V8/10A.6
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3515
1PS13V8/10A.62NTK
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
4414
1PS13V8/10A.6T
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
129
1PS13V8/10A.7
230V
13,8V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
1610
1PS14V0/10A.2
230V
14V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2367
1PS15V0/09A.2
230V
15V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2292
1PS24V0/06A.2
230V
24V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
130
1PS24V0/06A.4
230V
24V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
1439
1PS24V0/06A.5
230V
24V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
131
1PS27V6/05A.29A
230V
27,6V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3178
1PS27V6/05A.2TP
230V
27,6V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
132
1PS27V6/05A.3
230V
27,6V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
133
1PS27V6/05A.32T
230V
27,6V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
134
1PS27V6/05A.4
230V
27,6V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
135
1PS27V6/05A.42
230V
27,6V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
1PS27V6/05A.42TD
230V
27,6V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
136
1PS27V6/05A.6
230V
27,6V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
137
1PS27V6/05A.62
230V
27,6V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
1PS27V6/05A.62NTK
230V
27,6V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
138
1PS27V6/10A.5
230V
27,6V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2380
1PS36V0/03A.4
230V
36V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
139
1PS48V0/03A5.2
230V
48V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
140
1PS48V0/03A5.4
230V
48V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2553
1PS48V0/03A5.4L
230V
48V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2EMÿ
2
2583
5031
141
1PS48V0/03A5.5
230V
48V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
4279
1PS55V2/02A5.2
230V
55,2V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
143
1PS55V2/02A5.3
230V
55,2V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
4061
1PS55V2/02A5.5T
230V
55,2V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
142
1PS55V2/02A5.6
230V
55,2V
150W
6StQDQë]GURMQDSčWt
1i]HY]ERæt
U967831Ì
[V]
U9ê67831Ì
[V]
30$;
>:@
6SHFLÀNDFH
4189
75PS05V0/7A.2
230V
5V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3792
75PS06V9/5A.2
230V
6,9V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
6StQDQp]GURMHĝDG\36:
2EMÿ
31
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
6StQDQp]GURMHĝDG\36:
1i]HY]ERæt
U967831Ì
[V]
U9ê67831Ì
[V]
30$;
>:@
6SHFLÀNDFH
4189
75PS05V0/7A.2 (DIN)
230V
5V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3792
75PS06V9/5A.2 (DIN)
230V
6,9V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3793
75PS12V0/5A.5 (DIN)
230V
12V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3794
75PS13V8/5A.1 (DIN)
230V
13,8V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3682
75PS13V8/5A.2/DS
230V
13,8V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3795
75PS13V8/5A.3 (DIN)
230V
13,8V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3796
75PS13V8/5A.4 (DIN)
230V
13,8V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3797
75PS13V8/5A.5 (DIN)
230V
13,8V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3680
75PS13V8/5A.6 (DIN)
230V
13,8V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
4278
75PS13V8/5A.8 (DIN)
230V
13,8V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3799
75PS15V0/3A5.2 (DIN)
230V
15V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3800
75PS18V0/4A.2 (DIN)
230V
18V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3801
75PS24V0/3A.2 (DIN)
230V
24V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3802
75PS27V6/2A5.1 (DIN)
230V
27,6V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3803
75PS27V6/2A5.2 (DIN)
230V
27,6V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3681
75PS27V6/2A5.3 (DIN)
230V
27,6V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3679
75PS27V6/2A5.4 (DIN)
230V
27,6V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3804
75PS27V6/2A5.5 (DIN)
230V
27,6V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3805
75PS48V0/1A5.2 (DIN)
230V
48V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
4243
75PS55V2/1A3.4 (DIN)
230V
55,2V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
3686
75PS55V2/1A3.5 (DIN)
230V
55,2V
75W
6StQDQë]GURMQDSčWt
1i]HY]ERæt
U967831Ì
[V]
U9ê67831Ì
[V]
30$;
>:@
6SHFLÀNDFH
159
OB 12V/10A.1
---
---
---
2GSRMRYDÿDNXPXOiWRUX9$
161
OB 24V/10A.1
---
---
---
2GSRMRYDÿDNXPXOiWRUX9$
2634
OB 24V/10A.11
---
---
---
2GSRMRYDÿDNXPXOiWRUX9$
2584
OB 48V/05A.1
---
---
---
2GSRMRYDÿDNXPXOiWRUX9$
4352
OBS 48V/02.0
---
---
---
2GSRMRYDÿDNXPXOiWRUX9$
1i]HY]ERæt
U967831Ì
[V]
U9ê67831Ì
[V]
30$;
>:@
6SHFLÀNDFH
SP 150 30V/5A
230V
0-30V
150W
/DERUDWRUQt]GURM9$
SP 150 30V/5A.1
230V
0-30V
150W
/DERUDWRUQt]GURM9$
2EMÿ
2
2GSRMRYDÿHDNXPXOiWRUĥ
2EMÿ
/DERUDWRUQtVStQDQp]GURMH:
2EMÿ
163
2671
32
/DERUDWRUQtVStQDQp]GURMH:
2EMÿ
164
2672
1i]HY]ERæt
U967831Ì
[V]
U9ê67831Ì
[V]
30$;
>:@
6SHFLÀNDFH
SP 150 50V/3A
230V
0-50V
150W
/DERUDWRUQt]GURM9$
SP 150 50V/3A.1
230V
0-50V
150W
/DERUDWRUQt]GURM9$
U967831Ì
[V]
U9ê67831Ì
[V]
30$;
>:@
6SHFLÀNDFH
6StQDQp]GURMH:
2EMÿ
1i]HY]ERæt
145
50TS05V35/04A.00
230V
5,35V
50W
6StQDQë]GURMQDSčWt9$
2819
50TS12V0/03A.12
230V
12V
50W
6StQDQë]GURMQDSčWt9$
146
50TS13V8/03A.00
230V
13,8V
50W
6StQDQë]GURMQDSčWt9$
147
50TS24V0/02A.00
230V
24V
50W
6StQDQë]GURMQDSčWt9$
1i]HY]ERæt
U967831Ì
[V]
U9ê67831Ì
[V]
30$;
>:@
6SHFLÀNDFH
4602
12DCR120 120/04
10-20VDC
12VDC
12W
VVPčQLÿ
2925
12DCR120 240/02
10-20VDC
24VDC
12W
VVPčQLÿ
2375
12DCR240 120/08
20-35VDC
12VDC
12W
VVPčQLÿ
2537
12DCR480 120/08
35-60VDC
12VDC
12W
VVPčQLÿ
2814
12DCR500 120/08
20-35VDC
50VDC
12W
VVPčQLÿ
2673
40DCX120240.1
12VDC
24VDC
40W
VVPčQLÿ
2674
40DCX120240.2
12VDC
24VDC
40W
VVPčQLÿ
2675
40DCX120240.3
12VDC
24VDC
40W
VVPčQLÿ
1i]HY]ERæt
U967831Ì
[V]
U9ê67831Ì
[V]
30$;
>:@
6SHFLÀNDFH
2381
06NB05.1
230V
---
150W
1DEtMHÿ3EDNX,8X9$
2382
06NB10.1
230V
---
150W
1DEtMHÿ3EDNX,8X9$
103
12NB10.1
230V
---
150W
1DEtMHÿ3EDNX,8X9$
104
12NB10.19
230V
---
150W
1DEtMHÿ3EDNX,8X9$
106
12NB5.1
230V
---
150W
1DEtMHÿ3EDNX,8X9$
144
24NB5.1
230V
---
150W
1DEtMHÿ3EDNX,8X9$
3889
36NBA2A
230V
---
150W
1DEtMHÿ3EDNX,8X9$
0čQLÿH'&'&
2
2EMÿ
1DEtMHÿHRORYčQëFKDNXPXOiWRUĥ:
2EMÿ
33
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
6StQDQp]GURMH:
1i]HY]ERæt
U967831Ì
[V]
U9ê67831Ì
[V]
30$;
>:@
6SHFLÀNDFH
2677
120PS12/10.00
230V
12V/13,8V
120W
'YRXKODGLQRYë]GURM99
2678
120PS24/05.00
230V
24V/27,6V
120W
'YRXKODGLQRYë]GURM99
2679
12BZ10/ZZ
230V
12V/10A
120W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2680
24BZ05/ZZ
230V
24V/5A
120W
6StQDQë]GURMQDSčWt
2EMÿ
1DSiMHFt]GURMHPďQLĀHDQDEtMHĀH0$6&27
1DSiMHFtVStQDQp]GURMH0DVFRW
2EMÿ 1i]HY]ERæt
9VWXS9ëVWXS
U967831Ì U9ê67831Ì I9ê67831Ì
[A]
[V]
[V]
30$;
YëVWXSQt
6SHFLÀNDFH
>:@
2417
Z8930AA230/12/2,5
230VAC/12VAC
230
12
2,5
31
$&$&]GURM9$&9$&$
1843
Z2020AD230/9/40
230VAC/9VDC
230
9
4,5
40
$&'&]GURM9$&9'&:
1801
Z9120AD230/7,7/23
230VAC/7,7VDC
230
7,7
3
46
$&'&]GURM9$&9'&:
1802
Z9120AD230/9/40
230VAC/9VDC
230
9
4,5
46
$&'&]GURM9$&9'&:
Z9120AD230/13,2/46
230VAC/13,2VDC 230
13,2
3,5
46
$&'&]GURM9$&9'&:
1803
Z9120AD230/16/46
230VAC/16VDC
230
16
2,7
46
$&'&]GURM9$&9'&:
1804
Z9120AD230/24/46
230VAC/24VDC
230
24
2
46
$&'&]GURM9$&9'&:
290
Z2020AD230/13,2/60
230VAC/13,2VDC 230
13,2
4,5
60
$&'&]GURM9$&9'&:
1844
Z2020AD230/16/60
230VAC/16VDC
230
16
3,75
60
$&'&]GURM9$&9'&:
307
Z2020AD230/24/60
230VAC/24VDC
230
24
2,5
60
$&'&]GURM9$&9'&:
2193
Z9320AD230/13,2/70
230VAC/13,2VDC 230
13,2
5
70
$&'&]GURM9$&9'&:
1846
Z9623AD230/13,2/95
230VAC/13,2VDC 230
13,2
7
95
$&'&]GURM9$&9'&:
1845
Z9623AD230/16/96
230VAC/16VDC
230
16
6
96
$&'&]GURM9$&9'&:
308
Z9623AD230/24/95
230VAC/24VDC
230
24
3,5
96
$&'&]GURM9$&9'&:
2918
Z2025AD230/48/135
230VAC/48VDC
230
48
10
135
$&'&]GURM9$&9'&:
2552
Z8921AD230/13,5/270D
230VAC/13,5VDC 230
13,5
20
270
$&'&]GURM9$&9'&:
Z8921AD230/13,5/270
230VAC/13,5VDC 230
13,5
20
290
$&'&]GURM9$&9'&:
1419
Z8921AD230/24/290
230VAC/24VDC
230
24
12
290
$&'&]GURM9$&9'&:
1826
Z8921AD230/48/290
230VAC/48VDC
230
48
6
290
$&'&]GURM9$&9'&:
5041
Z2225AD230/13,2/40
230VAC/13,2VDC 230
13,2
40
588
$&'&]GURM9$&9'&$
306
298
2
34
1DEtMHÿHRORYčQëFKDNXPXOiWRUĥ0DVFRW
2EMÿ 1i]HY]ERæt
2
9VWXS9ëVWXS
U967831Ì U9ê67831Ì I9ê67831Ì
[A]
[V]
[V]
30$;
YëVWXSQt
6SHFLÀNDFH
>:@
2781
N9940PB/230/12/2,3
230VAC/12VDC
230
12
2,3
28
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
1923
N9640PB230/12/2,7
230VAC/12VDC
230
14,5
2,7
38
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
4359
N2245PB230/12/4
230VAC/12VDC
230
14,5
4
58
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ999$
1854
N2040PB230/24/2
230VAC/24VDC
230
29,5
2
58
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
4248
N2440PB230/24/2,5
230VAC/24VDC
230
29,5
2,5
58
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ999$
301
N2040PB230/12/4
230VAC/12VDC
230
14,5
4
60
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
1712
N2047PB230/12/10
230VAC/12VDC
230
14,5
10
140
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
1860
N2047PB230/24/5
230VAC/24VDC
230
29
5
145
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
1857
N9740PB230/24/5
230VAC/24VDC
230
29
5
145
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
1861
N2047PB230/36/3,3
230VAC/36VDC
230
43,5
3,3
145
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
1858
N9740PB230/36/3,3
230VAC/36VDC
230
43,5
3,3
145
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
1862
N2047PB230/48/2,5
230VAC/48VDC
230
58
2,5
145
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
1859
N9740PB230/48/2,5
230VAC/48VDC
230
58
2,5
145
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
299
N9740PB230/12/10
230VAC/12VDC
230
14,5
10
150
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
302
N2044PB230/24/10
230VAC/24VDC
230
29
10
250
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
1855
N2044PB230/12/20
230VAC/12VDC
230
14,5
20
290
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
1856
N2045PB230/24/10
230VAC/24VDC
230
29
10
290
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
300
N2045PB230/12/20
230VAC/12VDC
230
14,5
20
300
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
3300
N2245PB230/24/20
230VAC/24VDC
230
29,5
20
588
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ999$
2384
N9541PB230/12/40
230VAC/12VDC
230
12
50
700
QDEtMHÿ3EDNXPXOiWRUĥ99$
1DEtMHÿH/L,RQDNXPXOiWRUĥ0DVFRW
2EMÿ
35
1i]HY]ERæt
9VWXS9ëVWXS
U967831Ì U9ê67831Ì I9ê67831Ì
[V]
[V]
[A]
30$;
YëVWXSQt
6SHFLÀNDFH
>:@
1869
1/,þ/
230VAC/4,2VDC
230
4,2
1,3
5,5
QDEtMHÿ/L,RQDNXPXOiWRUĥ99$
1745
1/,þ/
230VAC/8,4VDC
230
8,4
1,3
10,9
QDEtMHÿ/L,RQDNXPXOiWRUĥÿOiQN\99$
1907
1/,þ/:3/
230VAC/8,4VDC
230
8,4
1,3
10,9
QDEtMHÿ/L,RQDNXPXOiWRUĥÿOiQN\99$
4522
1/,þ/
230VAC/8VDC
230
8,4
1,3
11
QDEtMHÿ/L,RQDNXPXOiWRUĥSURÿOiQN\699$
1870
1/,þ/
230VAC/12,6VDC
230
12,6
1,2
15,1
QDEtMHÿ/L,RQDNXPXOiWRUĥ99$
1871
1/,þ/
230VAC/16,8VDC
230
16,8
0,9
15,1
QDEtMHÿ/L,RQDNXPXOiWRUĥ99$
2387
1/,þ/
230VAC/16,8VDC
230
16
2
32
QDEtMHÿ/L,RQDNXPXOiWRUĥ99$
4584
1/,þ/$
230VAC/8VDC
230
8,4
2,7
34
QDEtMHÿ/L,RQDNXPXOiWRUĥSURÿOiQN\699$
3301
1/,þ/$
230VAC/16VDC
230
16,8
2
34
QDEtMHÿ/L,RQDNXPXOiWRUĥSURÿOiQN\699$
2554
1/,þ/
230VAC/29,4VDC
230
29,4
1,3
38
QDEtMHÿ/L,RQDNXPXOiWRUĥSURÿOiQNĥ699$
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
1DEtMHÿH1L[[DNXPXOiWRUĥ0DVFRW
2EMÿ
1i]HY]ERæt
9VWXS9ëVWXS
U967831Ì U9ê67831Ì I9ê67831Ì
[A]
[V]
[V]
30$;
YëVWXSQt
6SHFLÀNDFH
>:@
2551
N2415NI230/10-20/1,8
9$&ÿO
230
20
1,8
65
QDEtMHÿ1L&G1L0+DNXPXOiWRUĥ9ÿOiQNĥ
2906
N2415NI230/6-12/3
9$&ÿO
230
21,6
3
65
QDEtMHÿ1L&G1L0+DNXPXOiWRUĥ9ÿOiQNĥ
1DSiMHFtDGDSWpU\0DVFRW$&'&D$&$&
2EMÿ
1i]HY]ERæt
9VWXS9ëVWXS
U967831Ì U9ê67831Ì I9ê67831Ì
[V]
[V]
[A]
30$;
YëVWXSQt
6SHFLÀNDFH
>:@
1949
A8513AD230/5-12/2,4
230VAC/5-12VDC
230
12
0,48
2,4
$&'&99:OLQHiUQtVWDELOL]RYDQëQDVWQDSčWt
2831
A8310AA230/9/340
230VAC/9VAC
230
9
0,34
3,5
$&$&DGDSWpU999$
1836
A9725AD230/4,5/4,5
230VAC/4,5VDC
230
4,5
1
4,5
$&'&DGDSWHU99'&
1835
A9725AD230/5/5
230VAC/5VDC
230
5
1
5
$&'&DGDSWHU99'&
1853
A9923AD230/4,5/5,4
230VAC/4,5VDC
230
4,5
1,2
5,4
$&'&DGDSWHU99'&
1833
A9725AD230/7,5/6
230VAC/7,5VDC
230
7,5
0,73
5,5
$&'&DGDSWHU99'&
1852
A9923AD230/5/6
230VAC/5VDC
230
5
1,2
6
$&'&DGDSWHU99'&
1834
A9725AD230/6/6
230VAC/6VDC
230
6
1
6
$&'&DGDSWHU99'&
1832
A9725AD230/9,3/6
230VAC/9VDC
230
9
0,66
6
$&'&DGDSWHU99'&
1851
A9923AD230/6/7,2
230VAC/6VDC
230
6
1,2
7,2
$&'&DGDSWHU99'&
A9725AD230/12,2/7,5
230VAC/12,2VDC
230
12,2
0,6
7,5
$&'&DGDSWHU99'&
2395
A8713AD230/9/0,7
230VAC/5-24VDC
230
15
1,5
7,5
$&'&99:OLQHiUQtVWDELOL]RYDQë
1837
A9827AD230/4,5/8
230VAC/4,5VDC
230
4,5
1,8
8
$&'&DGDSWHU99'&
303
2283
A8510AA230/9/780
230VAC/9VAC
230
9
0,78
8,5
$&$&DGDSWpU999$
1850
A9923AD230/7,5/9
230VAC/7,5VDC
230
7,5
1,2
9
$&'&DGDSWHU99'&
1849
A9923AD230/9/10,8
230VAC/9VDC
230
9
1,2
10,8
$&'&DGDSWHU99'&
1838
A9827AD230/6/11
230VAC/6VDC
230
6
1,8
11
$&'&DGDSWHU99'&
1848
A9923AD230/12/12
230VAC/12VDC
230
12
1
12
$&'&DGDSWHU99'&
1847
A9923AD230/16/12
230VAC/16VDC
230
16
0,75
12
$&'&DGDSWHU99'&
304
A9923AD230/24/12
230VAC/24VDC
230
24
12
12
$&'&DGDSWHU99'&
1839
A9827AD230/7,5/13,5
230VAC/7,5VDC
230
7,5
1,8
13,5
$&'&DGDSWHU99'&
1840
A9827AD230/9/16
230VAC/9VDC
230
9
1,6
14
$&'&DGDSWHU99'&
1841
A9827AD230/12/19
230VAC/12VDC
230
12
1,6
19
$&'&DGDSWHU99'&
2222
A8810AA230/9/2100
230VAC/9VAC
230
9
2,1
20
$&$&DGDSWpU999$
2726
A8810AA230/18/1100
230VAC/18VAC
230
18
1,1
20
$&$&DGDSWpU999$
1842
A9827AD230/24/21,5
230VAC/24VDC
230
24
0,9
21,5
$&'&DGDSWHU99'&
A9827AD230/15/24
230VAC/15VDC
230
15
1,6
24
$&'&DGDSWHU99'&
1800
A9619AD230/7,5/23,4
230VAC/7,5VDC
230
7,5
3
36
$&'&DGDSWHU99'&
1797
A9619AD230/9/33,6
230VAC/9VDC
230
9
2,8
36
$&'&DGDSWHU99'&
305
2
36
1DSiMHFtDGDSWpU\0DVFRW$&'&D$&$&
2EMÿ
1i]HY]ERæt
U967831Ì U9ê67831Ì I9ê67831Ì
[A]
[V]
[V]
9VWXS9ëVWXS
30$;
YëVWXSQt
6SHFLÀNDFH
>:@
1798
A9619AD230/13,2/36
230VAC/13,2VDC
230
13,2
2,4
36
$&'&DGDSWHU99'&
1799
A9619AD230/18,2/40,8
230VAC/18,2VDC
230
18,2
1,7
36
$&'&DGDSWHU99'&
A9619AD230/24,4/39
230VAC/24,4VDC
230
24,4
1,6
40,8
$&'&DGDSWHU99'&
289
0čQLÿH0DVFRW'&'&D'&$&
2EMÿ
2
37
1i]HY]ERæt
9VWXS9ëVWXS
U967831Ì U9ê67831Ì I9ê67831Ì
[V]
[V]
[A]
30$;
YëVWXSQt
6SHFLÀNDFH
>:@
1818
M9061DD12/5/27
12VDC/5VDC
12
5
6
27
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
1817
M9061DD12/6/27
12VDC/6VDC
12
6
1,5
27
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
1814
M9061DD24/6/27
24VDC/6VDC
24
6
1,5
27
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
1816
M9061DD12/7,5/27
12VDC/7,5VDC
12
7,5
1,6
27
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
1813
M9061DD24/7,5/27
24VDC/7,5VDC
24
7,5
1,6
27
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
1815
M9061DD12/9/27
12VDC/9VDC
12
9
1,7
27
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
1812
M9061DD24/9/27
24VDC/9VDC
24
9
1,7
27
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
1811
M9061DD24/12/27
24VDC/12VDC
24
12
2
27
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
1603
M9061DD24/12/27
24VDC/12VDC
24
13,5
2
27
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
1831
M8861DD24/12/81
24VDC/12VDC
24
12
6
81
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
1679
M8861DD48/12/81
48VDC/12VDC
48
12
6
81
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
2927
M8862DD80/12/81
80VDC/12VDC
80
12
6
81
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
1819
M9262DD24/12/81
24VDC/12VDC
24
12
6
81
'&'&PčQLÿ9:VStQDQëVWDELOL]RYDQë
1821
M9262DD48/12/81
48VDC/12VDC
48
12
6
81
'&'&PčQLÿ9:VStQDQëVWDELOL]RYDQë
1822
M9262DD72/12/81
72VDC/12VDC
72
12
6
81
'&'&PčQLÿ9:VStQDQëVWDELOL]RYDQë
1824
M9262DD80/12/81
80VDC/12VDC
80
12
6
81
'&'&PčQLÿ9:VStQDQëVWDELOL]RYDQë
1568
M8662DD24/12/80
24VDC/12VDC
24
13,2
6
81
'&'&PčQLÿ$9OLQHiUQt
1830
M8861DD24/24/81
24VDC/24VDC
24
24
3
81
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
1828
M8861DD48/24/81
48VDC/24VDC
48
24
3
81
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
1820
M9262DD24/24/81
24VDC/24VDC
24
24
3
81
'&'&PčQLÿ9:VStQDQëVWDELOL]RYDQë
1656
M9262DD48/24/81
48VDC/24VDC
48
24
3
81
'&'&PčQLÿ9:VStQDQëVWDELOL]RYDQë
1823
M9262DD72/24/81
72VDC/12VDC
72
24
3
81
'&'&PčQLÿ9:VStQDQëVWDELOL]RYDQë
1825
M9262DD80/24/81
80VDC/24VDC
80
24
3
81
'&'&PčQLÿ9:VStQDQëVWDELOL]RYDQë
1829
M8861DD24/48/81
24VDC/48VDC
24
48
1,5
81
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
1827
M8861DD48/48/81
48VDC/48VDC
48
48
1,5
81
'&'&PčQLÿ$9VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
4321
M8660DD12/12/8A
12VDC/12VDC
12
12
8
100
'&'&PčQLÿ$99VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
3148
M8660DD12/24/100
12VDC/24VDC
12
24
4
100
'&'&PčQLÿ$99VStQDQëQHVWDELOL]RYDQë
1809
M9150DA12/230/110
12VDC/230VAC
12
230
0,47
110
'&$&PčQLÿ99:PRGVLQXV
1808
M9150DA24/230/140
24VDC/230VAC
24
230
0,6
140
'&$&PčQLÿ99:PRGVLQXV
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
0čQLÿH0DVFRW'&'&D'&$&
2EMÿ
1i]HY]ERæt
9VWXS9ëVWXS
U967831Ì U9ê67831Ì I9ê67831Ì
[A]
[V]
[V]
30$;
YëVWXSQt
6SHFLÀNDFH
>:@
294
M9150DA48/230/140
48VDC/230VAC
48
230
0,6
140
'&$&PčQLÿ99:PRGVLQXV
1659
M2284DA12/230/150
12VDC/230VAC
12
230
0,65
150
'&$&PčQLÿ99:VLQXV
1714
M2284DA24/230/150
24VDC/230VAC
24
230
0,65
150
'&$&PčQLÿ99:VLQXV
1806
M9984DA12/230/120
12VDC/230VAC
12
230
0,65
150
'&$&PčQLÿ99:PRGVLQXV
292
M9984DA24/230/120
24VDC/230VAC
24
230
0,65
150
'&$&PčQLÿ99:PRGVLQXV
3320
M9260DD24/12/158
24VDC/12VDC
24
12
12
158
'&'&PčQLÿ99:VStQDQëVWDELOL]RYDQë
1916
M9260DD48/24/158
48VDC/24VDC
48
24
7
158
'&'&PčQLÿ99:VStQDQëVWDELOL]RYDQë
2289
M2285DA12/230/300
12VDC/230VAC
12
230
1,3
300
'&$&PčQLÿ99:VLQXV
2901
M2285DA24/230/300
24VDC/230VAC
24
230
1,3
300
'&$&PčQLÿ99:VLQXV
1807
M9985DA12/230/300
12VDC/230VAC
12
230
1,3
300
'&$&PčQLÿ99:PRGVLQXV
293
M9985DA24/230/300
24VDC/230VAC
24
230
1,3
300
'&$&PčQLÿ99:PRGVLQXV
2211
M2286DA12/230/600
12VDC/230VAC
12
230
2,6
600
'&$&PčQLÿ99:VLQXV
291
M9986DA12/230/600
12VDC/230VAC
12
230
2,6
600
'&$&PčQLÿ99:PRGVLQXV
1805
M9986DA24/230/600
24VDC/230VAC
24
230
2,6
600
'&$&PčQLÿ99:PRGVLQXV
2368
M2287DA12/230/1000
12VDC/230VAC
12
230
4,3
1000
'&$&PčQLÿ99:VLQXV
295
M9988DA12/230/1500
12VDC/230VAC
12
230
6,5
1500
'&$&PčQLÿ99:PRGVLQXV
1810
M9988DA24/230/1500
24VDC/230VAC
24
230
6,5
1500
'&$&PčQLÿ99:PRGVLQXV
2
38
2
39
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
.21(.725<$'23/Ě.29e352'8.7<.%$7(5,Ì0$='52-ĩ0
3
40
.RQHNWRU\-67
.RQHNWRU\-67SURYäHREHFQpSRXæLWt
2EMÿ
3
41
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
3241
KON. S2B-EH (MALE)
(+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQ\
3242
KON. S4B-EH (MALE)
(+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQ\
3267
KON. B5B-EH-A
(+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
2644
KON. S5B-EH
(+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
3268
KON. EHR-5
(+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQĥ
3246
KON. EHR-2 (FEMALE)
(+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQ\
3239
KON. EHR-4 (FEMALE)
(+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQ\
3240
KONT. SEH-001T-P0.6
(+NRQHNWRU\UR]WHÿPPNRQWDNW
2259
KONT. SHF-001T-0.8BS
1+NRQHNWRU\NRQWDNW
2346
KON. B2B-PH-K-S
3+NRQHNRWU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQ\
2546
KON. PHR-2
3+NRQHNRWU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQ\
3322
KON. S2B-PH-K-S(MALE)
3+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQ\
3887
KONT. SPH-002T-P0.5S
3+NRQHNWRU\UR]WHÿPPNRQWDNW
1616
KON. PHDR-34VS
3+'NRQHNWRU\PPUR]WHÿ+RXVLQJ)HPDOHSLQ
5040
KONT. SPHD-001T-P0.5
3+'NRQHNWRU\PPUR]WHÿNRQWDNW$:*
5038
KONT. SPHD-002T-P0.5
3+'NRQHNWRU\PPUR]WHÿNRQWDNW$:*
3198
KON. B16B-PHDSS
3+'NRQHNWRU\PPUR]WHÿ0$/(SLQĥ
1614
KON. B34B-PHDSS
3+'NRQHNWRU\PPUR]WHÿ0$/(SLQ
2258
KONT. SYM-001T-P0.6(N)
5&<NRQHNWRU\NRQWDNW
2257
KON. SMP-11V-BC
60NRQHNWRU\KRXVLQJSLQ\
2256
KON. SMR-11V-B
60NRQHNWRU\KRXVLQJSLQ\
2255
KON. SMP-03V-BC
60NRQHNWRU\KRXVLQJSLQ\
2254
KON. SMR-03V-B
60NRQHNWRU\KRXVLQJSLQ\
2296
KON. BM02B-SRSS-TB
65NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQ\
2297
KON. SM02B-SRSS-TB
65NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQ\
3071
KON. SM04B-SRSS-TB
65NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQ\
4591
KON. SM04B-SURS-TF
685NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQ\
4593
KON. SM05B-SURS-TF
685NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
4635
KON. 05SUR-32S
685NRQHNWRU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQĥ
2753
KON. B11P-VH-B
9+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
3038
KON. B2P-VH-B
9+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQ\
2751
KON. B3P-VH-B
9+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQ\
2752
KON. B9P-VH-B
9+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
3035
KON. VHR-2N
9+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQ\
3036
KON. VHR-3N
9+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQ\
3037
KON. VHR-6N
9+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQĥ
4028
KON. VHR-9N
9+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQĥ
4029
KONT. SVH-21T-P1.1
9+NRQHNWRU\UR]WHÿPPNRQWDNW
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
.RQHNWRU\-67SURYäHREHFQpSRXæLWt
2EMÿ
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
5045
KON. B02B-XASK-1-A (MALE)
;$NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQ\
4412
KON. B05B-XASK-1 (MALE)
;$NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
5061
.21%%;$6.328å,7e
;$NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥSRXæLWp
4318
KON. B06B-XASK-1
;$NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
3271
KON. B07B-XASK-1-A (MALE)
;$NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
5046
KON. XAP-02V-1 (FEMALE)
;$NRQHNWRU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQ\
4465
KON. XAP-05V-1 (FEMALE)
;$NRQHNWRU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQĥ
3270
KON. XAP-07V-1 (FEMALE)
;$NRQHNWRU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQĥ
3269
KONT. SXA-01T-P0.6
;$NRQHNWRU\UR]WHÿPPNRQWDNW
5035
KON. B11B-XH-A
;+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
5097
KON. B05B-XH-A
;+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
2545
KON. B06B-XH-A
;+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
2542
KON. XHP-5
;+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQĥ
2543
KON. XHP-6
;+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQĥ
4606
KON. SM10B-XSRS-ETB
;65NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
4595
KON. SM20B-XSRS-ETB
;65NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
4592
KON. SM04B-XSRS-ETB
;65NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQ\
4594
KON. SM06B-XSRS-ETB
;65NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
4636
KON. 04XSR-36S
;65NRQHNWRU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQ\
4634
KON. 06XSR-36S
;65NRQHNWRU\UR]WHÿPPKRXVLQJ)(0$/(SLQĥ
4590
KON. S13B-ZR
=+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
4511
KON. B2B-ZR
=+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQ\
4510
KON. S2B-ZR
=+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQ\
3881
KON. S6B-ZR-SM4A-TF
=+NRQHNWRU\UR]WHÿPPKHDGHU0$/(SLQĥ
3
.RQHNWRU\-67SURDSOLNDFHSDPčWRYëFKNDUHW6'
2EMÿ
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
SD-9BND-P10-312
6'NRQHNWRUSUR6'NDUWXSXVKSXVKV\VWpPSURYUWDQRX'36
SD-C-9BND-P23-332
6'NRQHNWRUSUR6'NDUWX
205
SD-DA-9BNS-P22-312TB
60'NRQHNWRUSUR6'NDUWXSXVKSXVKV\VWpP
2300
SD-TA-9BNS-N21-413TF
6'NRQHNWRUSUR6'NDUWX
204
2278
42
.RQHNWRU\-67SURDSOLNDFHSDPčWRYëFKNDUHW&)
2EMÿ
3
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
181
ICM-MA2A-C454N
&)NRQHNWRU
182
ICM-MA2H-SS52-N11B
60'NRQHNWRU&),,QRUPiOQtVWDQGRIIPP
183
ICM-MA2H-SS52-R21A
60'NRQHNWRU&),,UHYHU]QtVWDQGRIIPP
184
ICM-MA50A-C111N
&)NRQHNWRU
185
ICM-MA50F-A/B-FB
&)NRQHNWRU
186
ICM-MA50F-A/B-FB-C
&)NRQHNWRU
187
ICM-MA50F-A1/B1-FB
&)NRQHNWRU
188
ICM-MA50H-SS52-1141
60'NRQHNWRU&),QRUPiOQtVWDQGRIIPP
189
ICM-MA50H-SS52-1151
60'NRQHNWRU&),QRUPiOQtVWDQGRIIPP
190
ICM-MA50H-SS52-1161
60'NRQHNWRU&),UHYHU]QtVWDQGRIIPP
191
ICM-MA50H-SS52-1171
60'NRQHNWRU&),UHYHU]QtVWDQGRIIPP
192
ICM-MA50S-TS13-5000A
&)NRQHNWRU
193
ICM-MA50S-TS13-5021T
&)NRQHNWRU
194
ICM-MA50S-TS13-5022T
&)NRQHNWRU
195
ICM-MA50S-TS13-5023T
&)NRQHNWRU
1736
ICM-MA50S-TS13-5032
&)NRQHNWRU
196
ICM-MAE-L01
9\KD]RYDÿSUR&),NRQHNWRU\OHYpWODÿtWNR
197
ICM-MAE-L33
9\KD]RYDÿSUR&),,NRQHNWRU,&00$+661%OHYpWODÿtW
198
ICM-MAE-R01 (A)
9\KD]RYDÿSUR&),NRQHNWRU\SUDYpWODÿtWNR
199
ICM-MAE-R21A
9\KD]RYDÿSUR&),,NRQHNWRU,&00$+661%SUDYpWODÿt
.RQHNWRU\-67SURDSOLNDFHSDPčWRYëFKNDUHW00&
2EMÿ
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
201
MMC-7S-412R
00&NRQHNWRUUHYHUVQt60'SXVKSXVKY\KD]RYDÿ
202
MMCH-7S-414R
00&NRQHNWRUUHYHUVQt60'EH]Y\KD]RYiQt
203
MMCH-9S-414R
00&NRQHNWRUUHYHUVQt60'EH]Y\KD]RYiQtLSUR6'
.RQHNWRU\-67SURDSOLNDFHSDPčWRYëFKNDUHW3&0&,$
2EMÿ
43
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
165
ICM-C68C-HU01-3300
3&0&,$NRQHNWRU
166
ICM-C68H-S112-400R1
60'NRQHNWRU3&0&,$,,,UHYHU]QtVWDQGRIIPP
167
ICM-C68H-S112-403N1
60'NRQHNWRU3&0&,$,,,QRUPiOQtVWDQGRIIPP
168
ICM-C68H-SS1A-4103
60'NRQHNWRU3&0&,$,UHYHU]QtVWDQGRIIPP
169
ICM-C68H-SS1A-4104
60'NRQHNWRU3&0&,$,QRUPiOQtVWDQGRIIPP
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
.RQHNWRU\-67SURDSOLNDFHSDPčWRYëFKNDUHW3&0&,$
2EMÿ
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
170
ICM-C68H-SS1A-4108
60'NRQHNWRU3&0&,$,,UHYHU]QtVWDQGRIIPP
171
ICM-C68H-SS1A-4109
60'NRQHNWRU3&0&,$,,QRUPiOQtVWDQGRIIPP
1928
ICM-C68S-TS13-5033A
3&0&,$NRQHNWRU
1287
ICM-C68S-TS13-5084A
3&0&,$NRQHNWRU
172
ICME68H-LO-D1120-NHA
NRQHNWRUVY\KD]RYDÿHP3&0&,$,,,QRUPiOQtOHYpWODÿtWNR
2760
ICME68H-LO-D1120-RHA
3&0&,$NRQHNWRU
174
ICME68H-LO-D1121-NHA
NRQHNWRUVY\KD]RYDÿHP3&0&,$,,,QRUPiOQtOHYpWODÿtWNR
2759
ICME68H-LO-D1121-RHA
3&0&,$NRQHNWRU
176
ICME68H-RO-D1120-NHA
NRQHNWRUVY\KD]RYDÿHP3&0&,$,,,QRUPiOQtSUDYpWODÿtWNR
177
ICME68H-RO-D1121-NHA
NRQHNWRUVY\KD]RYDÿHP3&0&,$,,,QRUPiOQtSUDYpWODÿtWNR
178
ICME68H-RO-D1121-RHA
NRQHNWRUVY\KD]RYDÿHP3&0&,$,,,UHYHU]QtSUDYpWODÿtWNR
ICME-C68R-300HA
3&0&,$NRQHNWRU
ICME-C68R-303H
Y\KD]RYDÿSUR3&0&,$,,,NRQHNWRU,&0&+61
2515
180
.RQHNWRU\.(<6721(
2EMÿ
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
318
KEY 1025
+RUL]RQWiOQtGUæiNSUROLWKLRYRXEDWHULLSUĥPčUXPP&5DWG
309
KEY 106
+RUL]RQWiOQtGUæiNSUROLWKLRYRXEDWHULLSUĥPčUXPP&5DWG
1337
KEY 1060
60'GUæiNSURKRUL]PRQWiæOLWKLRYëFKEDWHULtD
2788
KEY 1063
.RYRYëGUæiNSUROLWKLRYpEDWHULHSUĥPčUPP
319
KEY 1071
+RUL]RQWiOQtGUæiNSUROLWKLRYRXEDWHULLSUĥPčUXPP&5DWG
2303
KEY 108
3ODVWRYëGUæiNSUREDWHULL$$
320
KEY 1298
3ĝLSRMRYDFtNRQWDNWGRSORäQpKRVSRMHVHäURXENHP
2213
KEY 137
'UæiNSUREDWHULHSUĥPčUPPSURÿOiQHN$$$
2214
KEY 138
'UæiNSUREDWHULHSUĥPčUPPSURÿOiQN\$$$
2215
KEY 169
'UæiNSUREDWHULHSUĥPčUPPSURÿOiQN\$$$
310
KEY 170
.RYRYëGUæiNSURNVEDWHULt$$$
311
KEY 182
.RYRYëGUæiNSURNVEDWHULt$$$
4270
KEY 202
.RYRYëNRQWDNWSURGYčEDWHULH$$$$$$$D1
2304
KEY 2103
.RYRYëGUæiNSUREDWHULL$$
321
KEY 2139
'UæiNSUREDWHULHSUĥPčUPP$$
322
KEY 2173
'UæiNSUREDWHULHSUĥPčUPPSURÿOiQHN&
323
KEY 2174
'UæiNSUREDWHULHSUĥPčUPPSURÿOiQN\&
324
KEY 2175
'UæiNSUREDWHULHSUĥPčUPPSURÿOiQHN'
325
KEY 2176
'UæiNSUREDWHULHSUĥPčUPPSURÿOiQN\'
3
44
2EMÿ
3
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
326
KEY 2182
'UæiNSUREDWHULHSUĥPčUPP$$SURÿOiQN\
327
KEY 2188
'UæiNSUREDWHULHSUĥPčUPP&SURÿOiQN\
328
KEY 2192
'UæiNSUREDWHULHSUĥPčUPP'SURÿOiQN\
2216
KEY 2460
3&%GUæiNSURKRUL]PRQWiæEDWHULt$$ÿOiQHN
2217
KEY 2461
'UæiNVGUiW\SURPRQWiæEDWHULt$$ÿOiQHN
2218
KEY 2477
3&%GUæiNSURKRUL]PRQWiæEDWHULt$$ÿOiQN\
2219
KEY 2478
'UæiNVGUiW\SURPRQWiæEDWHULt$$ÿOiQN\
312
KEY 261
3OXVNRQWDNWDONDOLFNp9EDWHULH
313
KEY 269
0LQXVNRQWDNWDONDOLFNp9EDWHULH
4629
KEY 2915
.OLSVSUR$$D$SURSORäQëVSRM
3064
KEY 3000
.RYRYëGUæiNSUROLWKLRYpEDWHULHSUĥPčUPP
2374
KEY 3002
.RYRYëGUæiNSUROLWKLRYpEDWHULHSUĥPčUPP
3189
KEY 3002 TR
.RYRYëGUæiNSUROLWKLRYpEDWHULHSUĥPčUPPGRGiYDQëYSiVXQDNROH
3531
KEY 3008
.RYRYëGUæiNSUROLWKLRYpEDWHULHSUĥPčUPP
314
KEY 502
+RUL]RQWiOQtGUæiNSUROLWKLRYRXEDWHULLSUĥPčUXPP&5DWG
3230
KEY 5209
.RYRYëNRQWDNWSUREDWHULL$$$D9
4269
KEY 5226
.RYRYëNRQWDNWSURMHGQXEDWHULL$$$QHER1
3229
KEY 5227
.RYRYëNRQWDNWSURGYčEDWHULH
2221
KEY 55
.OLSVSUR$$$D1SURSORäQëVSRMSURäURXE
315
KEY 635
'UæiNSURSĝLSRMHQtPLQXVSROX9EDWHULHQD3&%
316
KEY 636
'UæiNSURSĝLSRMHQtSOXVSROX9EDWHULHQD3&%
2220
KEY 82
.OLSVSUR$$$D1SURSORäQëVSRM
3250
KEY 8730
0RVD]QëNRQWDNWVHäURXEHPSUR3&%
4365
KEY 89
.RYRYëGUæiNSUREDWHULL'SUĥPčUPP
2302
KEY 92
.OLSVSUR$$D$SURSORäQëVSRM
317
KEY 968
9HUWLNiOQtNRQHNWRUSUR9EDWHULLGRSORäQpKRVSRMH
4583
KEY 98
.RYRYëGUæiNSURGYčEDWHULH'SUĥPčUPP
.RQHNWRU\DSRWĢHE\SURWHFKQLN\DPRGHOiĢH
2EMÿ
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
BATTERY-BOX8 PLUS
3ODVWRYëER[QDNVDNXPXOiWRUĥYHOLNRVWL$$WXæND
531
.RQHNWRU$03)(0$/(
.RQHNWRUXætYDQëSURDNXPXOiWRU\YPRGHOHFK
532
.RQHNWRU$030$/(
.RQHNWRUXætYDQëSURDNXPXOiWRU\YPRGHOHFK
3983
KON. G (SADA_BOX )MUL
6DGDYtFHYHOLNRVWt]ODFHQëFKNXODWëFKNRQHNRWUĥSURPRGHO\
3984
.21*'20(þ(.Bþ(51É08/
þHUYHQëSODVWRYëGRPHÿHNSURSR]ODFHQëNRQHNWRUW\SX*EDUYDÿHUQi
3985
.21*'20(þ(.Bþ(59(1É08/
þHUYHQëSODVWRYëGRPHÿHNSURSR]ODFHQëNRQHNWRUW\SX*EDUYDÿHUYHQi
3883
45
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
2EMÿ
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
3986
.21*'20(þ(.Bå/87É08/
þHUYHQëSODVWRYëGRPHÿHNSURSR]ODFHQëNRQHNWRUW\SX*EDUYDæOXWi
3987
KON. G2 (FEMALE)MUL
.YDOLWQt]ODFHQpNRQHNWRU\VWLQiVREQčY\äätPSRNU\WtP]ODWHPQHæMHEčæQp
3988
KON. G2 (MALE)MUL
.YDOLWQt]ODFHQpNRQHNWRU\VWLQiVREQčY\äätPSRNU\WtP]ODWHPQHæMHEčæQp
3989
.21*3É508/
.YDOLWQt]ODFHQpNRQHNWRU\VWLQiVREQčY\äätPSRNU\WtP]ODWHPQHæMHEčæQp
3990
.21*'20(þ(.Bþ(59(1É08/
þHUYHQëSODVWRYëGRPHÿHNSURSR]ODFHQëNRQHNWRUW\SX*EDUYDÿHUYHQi
3991
KON. G3,5 (FEMALE)MUL
.YDOLWQt]ODFHQpNRQHNWRU\VWLQiVREQčY\äätPSRNU\WtP]ODWHPQHæMHEčæQp
3992
KON. G3,5 (MALE)MUL
.YDOLWQt]ODFHQpNRQHNWRU\VWLQiVREQčY\äätPSRNU\WtP]ODWHPQHæMHEčæQp
3993
.21*3É508/
.YDOLWQt]ODFHQpNRQHNWRU\VWLQiVREQčY\äätPSRNU\WtP]ODWHPQHæMHEčæQp
3994
.21*'20(þ(.Bþ(51É08/
þHUYHQëSODVWRYëGRPHÿHNSURSR]ODFHQëNRQHNWRUW\SX*EDUYDÿHUQi
3995
.21*'20(þ(.Bþ(59(1É08/
þHUYHQëSODVWRYëGRPHÿHNSURSR]ODFHQëNRQHNWRUW\SX*EDUYDÿHUYHQi
3996
.21*'20(þ(.Bå/87É08/
þHUYHQëSODVWRYëGRPHÿHNSURSR]ODFHQëNRQHNWRUW\SX*EDUYDæOXWi
3236
KON. G4 (FEMALE)
.YDOLWQt]ODFHQpNRQHNWRU\VWLQiVREQčY\äätPSRNU\WtP]ODWHPQHæMHEčæQp
3997
KON. G4 (FEMALE)MUL
.YDOLWQt]ODFHQpNRQHNWRU\VWLQiVREQčY\äätPSRNU\WtP]ODWHPQHæMHEčæQp
3231
KON. G4 (MALE)
.YDOLWQt]ODFHQpNRQHNWRU\VWLQiVREQčY\äätPSRNU\WtP]ODWHPQHæMHEčæQp
3998
KON. G4 (MALE)MUL
.YDOLWQt]ODFHQpNRQHNWRU\VWLQiVREQčY\äätPSRNU\WtP]ODWHPQHæMHEčæQp
3999
.21*3É508/
.YDOLWQt]ODFHQpNRQHNWRU\VWLQiVREQčY\äätPSRNU\WtP]ODWHPQHæMHEčæQp
4000
KON. G5,5 (FEMALE)MUL
.YDOLWQt]ODFHQpNRQHNWRU\VWLQiVREQčY\äätPSRNU\WtP]ODWHPQHæMHEčæQp
4001
KON. G5,5 (MALE)MUL
.YDOLWQt]ODFHQpNRQHNWRU\VWLQiVREQčY\äätPSRNU\WtP]ODWHPQHæMHEčæQp
4002
.21*3É508/
.YDOLWQt]ODFHQpNRQHNWRU\VWLQiVREQčY\äätPSRNU\WtP]ODWHPQHæMHEčæQp
4096
REDUKCE FAST_FEMALE4,8-MALE6,3
5HGXNFHNRORYčQëPDNXPXOiWRUĥP
4083
REDUKCE FASTON_FEMALE6,3-MALE4,8
5HGXNFHNRORYčQëPDNXPXOiWRUĥP
3337
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
4085
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
4084
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUYHQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1984
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1989
6PUäģRYDFtEXætUNDPPEtOi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1985
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1962
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtÿHUYHQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
4081
6PUäģRYDFtEXætUNDPPEtOi+4
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1966
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtRUDQæRYi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1963
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtÿHUYHQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1964
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtæOXWi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1965
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQt
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1581
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
4646
6PUäģRYDFtEXætUNDPPEtOi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
4535
6PUäģRYDFtEXætUNDPPæOXWi+4
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQt
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
570
571
1967
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1993
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtRUDQæRYi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
3
46
2EMÿ
3
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
1583
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQt
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
3527
6PUäģRYDFtEXætUNDPPEtOi+4
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1968
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtRUDQæRYi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
4082
6PUäģRYDFtEXætUNDPPEtOi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1990
6PUäģRYDFtEXætUNDPPEtOi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1986
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1976
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUYHQi+4
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1584
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQt
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
4645
6PUäģRYDFtEXætUNDPPEtOi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
4529
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÀDORYi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
4530
6PUäģRYDFtEXætUNDPPPRGUi+4
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
4532
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1973
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQt]HOHQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1971
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtPRGUi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1974
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtRUDQæRYi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1969
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtÿHUYHQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1977
6PUäģRYDFtEXætUNDPPæOXWi+4
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1970
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1972
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtæOXWi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1908
6PUäģRYDFtEXætUNDPPEtOi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1978
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÀDORYi+4
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1975
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtÀDORYi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
3284
6PUäģRYDFtEXætUNDPPEtOi+4
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
3671
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
573
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1979
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQt
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1980
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtRUDQæRYi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
3278
6PUäģRYDFtEXætUNDPPEtOi+4
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
5030
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQt
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1991
6PUäģRYDFtEXætUNDPPEtOi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1987
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
3670
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1981
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtPRGUi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
4638
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQt
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1988
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1982
6PUäģRYDFtEXætUNDPPæOXWi+4
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1992
6PUäģRYDFtEXætUNDPPEtOi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
572
47
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
2EMÿ
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
1579
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
4534
6PUäģRYDFtEXætUNDPPEtOi+4
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
4531
6PUäģRYDFtEXætUNDPPæOXWi+4
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1983
6PUäģRYDFtEXætUNDPPWUDQVSDUHQWQtÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
1580
6PUäģRYDFtEXætUNDPPÿHUQi
7HSOHPVPUäWLWHOQiEXætUNDYPHWUiæL
3
48
3
49
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
3$0Ďħ29e.$57<
4
50
3DPďĨRYpNDUW\65$03DQDVRQLF
2EMÿ
4
51
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
207
BN-01MHSR
65$0SDPčģRYiNDUWD3DQDVRQLF0%SLQ3&0&,$
208
BN-02MHSR
65$0SDPčģRYiNDUWD3DQDVRQLF0%SLQ3&0&,$
209
BN-04MHSR
65$0SDPčģRYiNDUWD3DQDVRQLF0%SLQ3&0&,$
210
BN-064HSR
65$0SDPčģRYiNDUWD3DQDVRQLFN%SLQ3&0&,$
211
BN-08MHSR
65$0SDPčģRYiNDUWD3DQDVRQLF0%SLQ3&0&,$
212
BN-128HSR
65$0SDPčģRYiNDUWD3DQDVRQLFN%SLQ3&0&,$
213
BN-128MCE
65$0SDPčģRYiNDUWDN%SLQ
214
BN-256HSR
65$0SDPčģRYiNDUWD3DQDVRQLFN%SLQ3&0&,$
215
BN-512HSR
65$0SDPčģRYiNDUWD3DQDVRQLFN%SLQ3&0&,$
2031
BN-512MCE
65$0SDPčģRYiNDUWD3DQDVRQLFN%SLQ
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
60$57(&7(3/271Ì7/$.29É$,1)5$ÿ(59(1Éÿ,'/$$3ġÌ6/8ä(1679Ì
5
52
3URGXNW\6PDUWHFWHSORWQtWODNRYiDLQIUDĀHUYHQiĀLGODDSĢtVOXåHQVWYt
7HSORWQtSRORYRGLÿRYiÿLGOD
2EMÿ
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
234
SMT 160-30-18
7HSORWQtÿLGORSRX]GUR72
235
SMT 160-30-220
7HSORWQtÿLGORSRX]GUR72
236
SMT 160-30-92
7HSORWQtÿLGORSRX]GUR72
237
SMT 160-30-HEC
7HSORWQtÿLGORK\EULGQtSRX]GUR[PP
238
SMT 160-30-SOIC-8L
7HSORWQtÿLGORSRX]GUR62,&
SMT RVS1801
=DSRX]GĝHQpWHSÿLGORVHVWtQNDEHOHPP
1926
7ODNRYiÿLGOD
2EMÿ
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
5124
SPD0,3DBSOIC6
þLGORUR]GtORYpKRWODNX”P%DU
5117
SPD0,3GASIL
þLGORUHODWLYQtKRWODNXP%DU
5118
SPD0,3GDSIL
þLGORUHODWLYQtKRWODNXP%DU
5125
SPD001GBSOIC6
þLGORUHODWLYQtKRWODNXP%DU
4632
SPD002GASIL
þLGORUHODWLYQtKRWODNX%DU
SPD005G
þLGORUHODWLYQtKRWODNX%DU
5114
SPD005GA
þLGORUHODWLYQtKRWODNX%DU
5126
SPD005GASMD
þLGORUHODWLYQtKRWODNX%DU
5110
SPD006LIHYB
þLGORUR]GtORYpKRWODNXP%DU
5119
SPD010SASILUBS
þLGORUR]GtORYpKRWODNX%DU
SPD015A
þLGORDEVROXWQtKRWODNX%DU
2280
SPD015A SO8
þLGORDEVROXWQtKRWODNX%DU
4586
SPD015AASIL
þLGORDEVROXWQtKRWODNX%DU
5131
SPD015AATO05
þLGORDEVROXWQtKRWODNX%DU
5111
SPD015ABHYB
þLGORDEVROXWQtKRWODNX%DU
227
228
5
SPD015ABSOIC6
þLGORDEVROXWQtKRWODNX%DU
SPD015G
þLGORUHODWLYQtKRWODNX%DU
5536
SPD015GA
þLGORUHODWLYQtKRWODNX%DU
5537
SPD015GBHYB
þLGORUHODWLYQtKRWODNX%DU
5538
SPD015GD
þLGORUHODWLYQtKRWODNX%DU
5120
SPD015SASILUBS
þLGORUR]GtORYpKRWODNX%DU
5112
SPD030AAHYB
þLGORDEVROXWQtKRWODNX%DU
5102
SPD030AAHYBSM
þLGORDEVROXWQtKRWODNX%DU
5128
SPD030AATO05
þLGORDEVROXWQtKRWODNX%DU
5127
229
53
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
7ODNRYiÿLGOD
2EMÿ
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
SPD030DAHYBSM
þLGORUR]GtORYpKRWODNX%DU
SPD030G
þLGORUHODWLYQtKRWODNX%DU
5122
SPD030GASMD
þLGORUHODWLYQtKRWODNX%DU
5121
SPD030SASILUBS
þLGORUR]GtORYpKRWODNX%DU
5104
SPD050DAHYB
þLGORUR]GtORYpKRWODNX”PP+2
5105
SPD050SAHYB
þLGORUR]GtORYpKRWODNXPP+2
2281
SPD100A SO8
þLGORDEVROXWQtKRWODNX%DU
5113
SPD100AA
þLGORDEVROXWQtKRWODNX%DU
5106
SPD100ABHYB
þLGORDEVROXWQtKRWODNX%DU
SPD100G
þLGORUHODWLYQtKRWODNX%DU
5115
SPD100GA
þLGORUHODWLYQtKRWODNX%DU
5116
SPD100GBSIL
þLGORUHODWLYQtKRWODNX%DU
3132
SPD100GD
þLGORUHODWLYQtKRWODNX%DU
3152
SPD102DAHYB
þLGORUR]GtORYpKRWODNX”PP+2
5108
SPD102DDHYB
þLGORUR]GtORYpKRWODNX”PP+2
5107
SPD102DIHYB
þLGORUR]GtORYpKRWODNX”PP+2,&
5109
SPD102SAHYB
þLGORUR]GtORYpKRWODNXP%DU
5129
SPD200AATO05
þLGORDEVROXWQtKRWODNX%DU
4345
SPD300ABTO05
þLGORDEVROXWQtKRWODNX%DU
5130
SPDATMATO05
þLGORDEVROXWQtKRWODNXN3D
5123
SPDATMBSOT
þLGORDEVROXWQtKRWODNX%DU
5103
230
231
,QIUDÿHUYHQiÿLGOD
2EMÿ
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
239
SMT IR 9901
,QIUDÿLGOREH]NRPSHQ]DÿQtKRWHUPRÿLGOD
240
SMT IR 9902
,QIUDÿLGORVNRPSHQ]DÿQtPWHUPRÿLGOHP
4516
SMT IR 9902 SIL
,QIUDÿHUYHQëVHQVRU
4517
SMT IR IN06 BOARD
,QWHUIDFHSURLQIUDVHQVRU
5168
SMTIRMOD09MICRO (BOARD)
0RGXOV,5ÿLGOHPƒ&ƒ&,&9
5166
SMTIRMOD09SIL (BOARD)
0RGXOV,5ÿLGOHPƒ&ƒ&,&9
5167
SMTIRMOD09STD (BOARD)
0RGXOV,5ÿLGOHPƒ&ƒ&,&9
5
9OKNRVWQtÿLGOD
2EMÿ
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
3073
SMT HS07
9OKNRVWQtÿLGOR6PDUWHF
5136
SMT HS08A
9OKNRVWQtÿLGOR6PDUWHF
5137
SMT HS08I
9OKNRVWQtDWHSORWQtÿLGOR6PDUWHFSRX]GUR623,&
54
3ĝHYRGQtN\DLQWHUIDFH
2EMÿ
1i]HY]ERæt
6SHFLÀNDFH
DCPT (BOARD)
,QWHUIDFH'&3WSUR3WVHQ]RU\WHSORW\
EUROBOARD UTI&SMT (BOARD)
'HPRQVWUDÿQtGHVNDSUR87,D607
5132
MUCEN01 SOIC16
0XOWLSOH[HUSRX]GUR62,&
5133
MUX03 DIL16
0XOWLSOH[HUSRX]GUR',/
4517
SMT IR IN06 (BOARD)
9ëYRMRYiGHVNDSUR,5ÿLGOD
1925
SMTAS04 (BOARD)
.LWSURÿLGOD607YODVWQtFK\EDGRƒ&
2279
SMTAS04 USB (BOARD)
.LWSURÿLGOD607YODVWQtFK\EDGRƒ&
SMTAS08 (BOARD)
.LWSURÿLGHO607YODVWQtFK\EDGRƒ&
5237
SMTASO2I2C3 (BOARD)
.LWSUR,5PRGXODGYDWHSORWQtÿLGOD9
5165
SMTASO2I2C5 (BOARD)
.LWSUR,5PRGXODGYDWHSORWQtÿLGOD9
TOOLKIT UTI (BOARD)
9ëYRMRYiGHVNDSURREYRG87,56
TOOLKIT UTI USB (BOARD)
9ëYRMRYiGHVNDSURREYRG87,86%
243
UTI03 DIL16
3ĝHYRGQtNSURPčĝHQtRGSRURYëPLDNDSDFLWQtPLVHQ]RU\
244
UTI03 SOIC18
3ĝHYRGQtNSURPčĝHQtRGSRURYëPLDNDSDFLWQtPLVHQ]RU\
5135
232
241
233
5238
5
55
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
6/8æ%<
6
56
6OXçE\QiYUK\YìSRĀW\PďĢHQtYìUREDUHSDVH
9ëUREDDRSUDY\DNXPXOiWRURYëFKVHVWDYDNXSDFNĥYëUREDDRSUDY\SULPiUQtFKQHQDEtMHFtFKEDWWHU\SDFNĥ
9ëUREDDNXPXOiWRURYëFKVHVWDYDNXSDFNĥ]1L&G1L0+/L,RQ/L3ROD/L)HDNXPXOiWRUĥPiY2PQLWURQXGORXKRXWUDGLFL
1DäHÀUPDY\URELODYtFHQHæQčNROLNGHVtWHNWLVtFDNXSDFNĥDEDWWHU\SDFNĥV1L&GL1L0+DNXPXOiWRU\GiOHWDNp
REURYVNpPQRæVWYtEDWWHU\SDFNĥ]SULPiUQtFKÿOiQNĥDONDOLFNpDOLWKLRYpEDWHULH
9äHFKQ\IXQJXMtYSUD[LEH]QHMPHQätFKSUREOpPĥYHOPLVSROHKOLYčDVORXætVYpPX~ÿHOX
5RYQčæMVPHSURYHGOLUHSDVHPQRKDDNXSDFNĥGRUXÿQtKRQiĝDGtDQRWHERRNĥV1L&GL1L0+DNXPXOiWRU\3RNXG
VHRSUDYD]QčMDNëFKWHFKQLFNëFKGĥYRGĥQHSRGDĝtWDNYUDFtPHYäHU\FKOHDEH]SODWQč]iND]QtNRYL3URVSRMRYiQtMHGQRWOLYëFKÿOiQNĥSRXætYiPHREčWHFKQRORJLHDWRERGRYiQtPVYDĝRYiQtPQHERSRGOHSRWĝHE\SRXætYiPHPHWRGXSiMHQtSĝtVQč
NRQWURORYDQpKRDSURIHVLRQiOQtKR6SHFLiOQtPLQiVWURMLDWHFKQRORJLt]DMLäģXMHWRæHÿOiQN\QHMVRXSĝHKĝtYiQ\D QHVQLæXMH
VHSiMHQtPæLYRWQRVW1DRSDNQDäHVSRMHMVRXY\VRFHVSROHKOLYpDSURIHVLRQiOQt=DQDäLSUiFLVHQHPXVtPHVW\GčWDQLSR
OHWHFK 9HYëUREčY\UiEtPHWDNpPQRKRW\SĥEDWWHU\SDFNĥVORæHQëFK]SULPiUQtFKQHQDEtMHFtFKÿOiQNĥSĝHYiæQčOLWKLRYëFK1DäHDSOLNDFHGRSUĥP\VOXDGRSURVWĝHGtVQHEH]SHÿtPYëEXFKXVSOėXMtY\VRNpWHFKQLFNpDEH]SHÿQRVWQtVWDQGDUG\
3ĝLYëYRMLDNXSDFNĥLEDWWHU\SDFNĥVSROXSUDFXMHPHVRGERUQtN\RGYëUREFĥ
1DäHSRUDGHQVWYtDPRæQRVWVHSRGtOHWQDQiYUKXSDFNĥ]DMLäģXMtSURQDäHSDUWQHU\Y\VRNRXSURIHVLRQiOQt~URYHė
SRGSRU\2GERUQtFLMVRXVFKRSQLSRPRFtÀUHPQtFKWDMQëFKGDW]YëURE\DYëYRMHGRSRUXÿLWVSUiYQpSRXæLWtÿOiQNĥDYROEX
VSUiYQëFKGRSOėNRYëFKNRPSRQHQWĥDRFKUDQQëFKREYRGĥ
6SROXSUiFHVLQæHQëU\QDäLFKGRGDYDWHOĥSRVN\WXMHQDäLPNOLHQWĥPY\VRNRXSĝLGDQRXKRGQRWXDQDKUD]XMHMLPPQRKRKRGLQYëYRMHEiGiQt1DätEčæQRXVOXæERXMVRXSĝHVQpYëSRÿW\æLYRWQRVWLSULPiUQtFKQHQDEtMHFtFKEDWHULtDONDOLFNpOLWKLRYp
SURNRQNUpWQtDSOLNFHDI\]LNiOQtSRGPtQN\
6
57
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
2632/(ÿ1267,
7
58
7
59
3ġ(+/('29ë.$7$/2*
3URÀOVSROHÿQRVWL2PQLWURQVUR&RPSDQ\SURÀOH
)LUPD 2PQLWURQ VUR E\OD ]DORæHQD Y URFH MDNR REFKRGQt VSROHÿQRVW XVLOXMtFt R GORXKRGREp SDUWQHUVNp
Y]WDK\VHVYëPLSDUWQHU\NWHUpMVRX]DORæHQ\QDEi]LGĥYčU\NRUHNWQRVWLDHWLN\þLQQRVWVSROHÿQRVWLMHFKDUDNWHUL]RYiQD
REFKRGRYiQtPVGDOätPLSRGQLNDWHOVNëPLVXEMHNW\NWHUpGRGiYDQpSURGXNW\]SRUWIROLD2PQLWURQXY\XætYDMtMDNRVRXÿiVW
VYëFKÀQiOQtFKYëURENĥ6SROHÿQRVWVHYäDNQH]DPčĝXMHSRX]HQDSURGHM]ERætDOHWDNpQDWHFKQLFNpSRUDGHQVWYtĝHäHQt
DYëUREQtÿLQQRVW6YRXSR]LFLQDWUKXVLXGUæXMHDSRVLOXMHSĝHGHYätPY\VRNRXNYDOLWRXSRVN\WRYDQëFKSURGXNWĥDVOXæHE
9ë]QDPQëP IDNWRUHP ~VSčäQRVWL MH L Y\VRNi PtUD ÁH[LELOLW\ Y UiPFL YäHFK SURFHVĥ D WDNp U\FKORVW D NYDOLWD UHDNFH QD
]iND]QLFNpSRWĝHE\DSRSWiYN\7tPWR]SĥVREHPVL2PQLWURQXGUæXMHGREUpMPpQRQDWUKXD]tVNiYiVWiOHQRYp]iND]QtN\
=iNODGQtPLSULQFLS\YHäNHUpSUiFH2PQLWURQXMHSULQFLSYëKUDYëKUDDVWtPVRXYLVHMtFtVWDURVWOLYRVWYHY]WDKXN]iND]QtNĥP
2PQLWURQ]DMLäģXMHQDHYURSVNpPWUKXÿHVNëPVORYHQVNëPDRVWDWQtPRGEčUDWHOĥPNYDOLWQtEDWHULHDNXPXOiWRU\
QDEtMHÿH]GURMHQDSčWtPčQLÿHVWĝtGDÿHDGDOätVSHFLDOL]RYDQpNRPSRQHQW\'iOHGRGiYiPHWHSORWQtWODNRYiDYOKNRVWQt
ÿLGODLQIUDÿLGODSDPčģRYpNDUW\NRQHNWRU\NDEHO\DGDOätHOHNWURQLFNpDHOHNWURWHFKQLFNpSUYN\
2PQLWURQ ]DMLäģXMH NURPč GRGiYHN ]ERæt WDNp YëUREX D RSUDY\ SUĥP\VORYëFK DNXPXOiWRUĥ DNXPXOiWRURYëFK
VHVWDYW]YDNXSDFNĥGRUXÿQtKRQiĝDGtSUĥP\VORYëFKSĝtVWURMĥOpNDĝVNpHOHNWURQLN\DDNXPXOiWRUĥSURPRGHOiĝHDYëUREX
GDOätFKVSHFLDOL]RYDQëFKYëURENĥ]RERUX9FHOpPVSHNWUXVYëFKDNWLYLWSRVN\WXMHVRXÿDVQčSRUDGHQVWYtVOXæE\DVHUYLV
6SROHÿQRVWYUiPFLGRGiYHNYHäNHUpKR]ERæt]DMLäģXMHLWHFKQLFNRXDREFKRGQtSRGSRUXY\VRNp~URYQčGLVSRQXMH
GREUëPORJLVWLFNëP]DMLäWčQtPYÿHWQčRGSRYtGDMtFtFKVNODGRYëFK]iVRE3ĥYRGHPYčWäLQ\]ERætMH-DSRQVNR86$D(YURSD
1DGRGiYDQpSURGXNW\DYODVWQtYëUREN\MHSRVN\WRYiQD]iUXNDYVRXODGXVSODWQëPLOHJLVODWLYQtPLQRUPDPL
2PQLWURQMHDXWRUL]RYDQëPDSRGSRURYDQëPGLVWULEXWRUHPQiVOHGXMtFtFKYëUREFĥ3DQDVRQLF,QGXVWULDO'HYLFHV
6DOHV(XURSH*PE+7DGLUDQ%DWWHULHV*PE+63RZHU3URGXFW0DVFRW6PDUWHF-67.H\VWRQH+\SHULRQD7KXQGHU3RZHU
6RXÿDVQčPi2PQLWURQPRæQRVW]DMLVWLWSURGXNW\DVOXæE\RGGDOätFKSDUWQHUĥDWR]HMPpQDYSĝtSDGHFKNG\MHWĝHEDSUR
ĝHäHQtSRXætWVSHFLÀFNpNRPSRQHQW\]MLQëFK]GURMĥ
'ORXKRGREëP D WUYDOëP FtOHP VSROHÿQRVWL 2PQLWURQ MH EëW SĝHGHYätP SURIHVLRQiOQtP NYDOLÀNRYDQëP D
NRPSHWHQWQtP GRGDYDWHOHP SURGXNWĥ D VOXæHE Y REODVWL SRGSRU\ YëUREFĥ 2(0 ]iND]QtNĥ 2PQLWURQ ]DMLäģXMH L
YHONRREFKRGQtDPDORREFKRGQtSURGHMYRPH]HQpPtĝHWDNpSURGHMNRQFRYëP]iND]QtNĥP'RGiYN\]ERætMVRXYčWäLQRX
UHDOL]RYiQ\]YODVWQtKRVNODGXFRæ]iVDGQč]OHSäXMHU\FKORVWDHIHNWLYLWXGRGiYHN
2PQLWURQVHSRVWXSQčY\YLQXOYHVSROHÿQRVWREFKRGQčYëUREQtNWHUiXVLOXMHR]Y\äRYiQtSRGtOXYODVWQtYëURE\
R]tVNiYiQtQRYëFKSURMHNWĥYSUĥP\VOXDRY\KOHGiYiQtQRYëFKSĝtOHæLWRVWt0H]LURÿQčUR]YtMtKRGQRWXREUDWXL]LVNXQD
]iNODGč SUDYLGHOQč DNWXDOL]RYDQëFK VWUDWHJLFNëFK SOiQĥ 6\VWpP ĝt]HQt ÀUP\ UHVSHNWXMH SRWĝHEX QHXVWiOpKR ]Y\äRYiQt
HIHNWLYLW\ÿLQQRVWt]OHSäRYiQtNYDOLW\DUĥVWXSURIHVLRQDOLW\NWHUpVORXætNHVSROHKOLYpPXXVSRNRMRYiQt]iND]QLFNëFKSRWĝHE
69Ď7='52-ĩ(1(5*,(
7
60
=iNODGQt~ÿHOVSROHÿQRVWL2PQLWURQVUR
=iNODGQtP ~ÿHOHP VSROHÿQRVWL 2PQLWURQ VUR MH ]DEH]SHÿLW ]iND]QtNĥP QD ÿHVNRVORYHQVNpP WUKX MHMLFK FR
QHMY\äätSURVSHULWXSURVWĝHGQLFWYtPSUXæQëFKGRGiYHNDVOXæHEYREODVWL
.YDOLWQtFKEDWHULt
$NXPXOiWRUĥ
=GURMĥ
1DEtMHÿĥ
þLGHODVRXYLVHMtFtFKHOHNWURQLFNëFKNRPSRQHQWĥSURäLURNpSRXæLWt
=DNOiGiPHVLQD
3URIHVLRQDOLWč
6WDURVWOLYRVWL
9\VRNp~URYQLSRVN\WRYDQëFKVOXæHE
9\VRNpNYDOLWčGRGiYDQëFKSURGXNWĥ
5\FKOpNRPXQLNDFL
&HONRYpREFKRGQčWHFKQLFNpSRGSRĝHDSRUDGHQVWYt
6SUiYQpPEH]SHÿQpPDVSROHKOLYpPSRXæLWtYäHFKQDäLFKSURGXNWĥ
3ĝLVSROXSUiFLVQiPL]tVNDMtQDäLSDUWQHĝLD]iND]QtFLVSRXVWXYëKRG]HNWHUëFKMPHQXMHPH
6SROXSUiFHVHVWDELOQtVSROHÿQRVWtNWHUiPiGORXKROHWRXWUDGLFL
'ORXKRGREiDNYDOLWQtVSROXSUiFH
.RPSHWHQWQtREFKRGQčWHFKQLFNpSRUDGHQVWYt
)OH[LELOQtVNODGRYpKRVSRGiĝVWYtDVHUYLV
3URIHVLRQiOQtFKRYiQtDSĝtVWXSYäHFKSUDFRYQtNĥVSROHÿQRVWL
6SROHKOLYRVWDVWDURVWOLYRVWRSDUWQHU\DRMHMLFKSURMHNW\
6QDætPHVHYäHGčODWSRGOHQiVOHGXMtFtFK]iVDG
3OQtPHFRMVPHVOtELOL
3RGiPHSRPRFQRXUXNXMHGQRWOLYFĥPLVNXSLQiPYQDäHPRERUX
,QIRUPXMHPHYæG\SRSUDYGčRYäHPGĥOHæLWpP
8VLOXMHPHR]DYiGčQtLQRYDFtGRYQLWĝQtFKSURFHVĥ
2PQLWURQSRGSRUXMHUĥ]QpKXPDQLWiUQtDHNRORJLFNpSURMHNW\DVSROHÿHQVN\SURVSčäQpDNWLYLW\6QDætPHVHSĝLVStYDWN]YëäHQtY]GčODQRVWQtDHWLFNp~URYQčÿHVNpVSROHÿQRVWL
+RGQRW\VSROHÿQRVWL2PQLWURQVUR
3RWĝHE\]iND]QtNĥDMHMLFKSURMHNWĥMVRXSURQiVQDSUYQtPPtVWč-HMLFKSĝiQtMVRXSURQiVYë]YRXDSĝtOHæLWRVWt
.DæGiFK\EDUHNODPDFHÿLQH]GDUMVRXSURQiVSRGQčWHP]GURMHPLQVSLUDFHNLQRYDFtPDSĝtOHæLWRVWtNSRXÿHQt
1iäSĝtVWXSSRVN\WXMH]iND]QtNĥPGRGDYDWHOĥPDSDUWQHUĥPY\VRNRXKRGQRWXNWHUiYčWäLQRXSĝHY\äXMHMHMLFKRÿHNiYiQt
3ĝLYHäNHUpQDätÿLQQRVWLNODGHPHKODYQtGĥUD]QDHWLNXDIpURYpMHGQiQt
1DäLÀUPXWYRĝtY\VRFHNRPSHWHQWQt]DPčVWQDQFL2WHYĝHQiNRPXQLNDFHMH]iNODGHPQDätWëPRYpVSROXSUiFH
3ĝLVWXSXMHPHNSUiFLVPRWLYDFtGRViKQRXWY\QLNDMtFtFKYëVOHGNĥ
7
1DäLPDQDæHĝLDYHGHQtMVRXRVREQtPSĝtNODGHPFHOpPXWëPX
Å9L]HSĝHVQčR]QDPXMHNDPVPčĝXMHWHDKRGQRW\SRSLVXMtFKRYiQtNWHUpYiVWDPGRVWDQH$E\KRGQRW\QčFR]QDPHQDO\
VSROHÿQRVWPXVtRGPčėRYDWOLGLNWHĝtMHY\]QiYDMtDÅWUHVWDW´W\NWHĝtWRQHGčODMt´
-DFN:HOFK
61

Podobné dokumenty

Procesorová ídící stanice Návod k obsluze V1.01

Procesorová ídící stanice Návod k obsluze V1.01 VWtQtFtIROLHVHSLSRMtGR MHGQRKRPtVWDQDVYRUNX3( Y UR]YiG þL  0 LFtNDEHO\ 'pONDStYRGQtFKNDEHO$ QHQtRPH]HQDSRNXGMVRX]DUXþHQ\HOHNWULFNpSDUDPHWU\SUR VSUiYQRXIXQNþQRVWMHGQRW...

Více

Untitled - KLIMAVEX CZ as

Untitled - KLIMAVEX CZ as $LUZHOO+-'MVRXY\EDYHQpILOWUDFt$LU&DUHNWHUiREVDKXMHDNWLYQtXKOtNRYêILOWUHOHNWURVWDWLFNêILOWUDELSROiUQtVWHULRQL]HUNWHUêSURGXNXMHNODGQpL]iSRUQp LRQW\DGRNiåHGČODWY]GXFKþHUVW...

Více

Andělská nabídka - Obchodní centrum Varyáda (Karlovy Vary)

Andělská nabídka - Obchodní centrum Varyáda (Karlovy Vary) Evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 19513. Platnost katalogu: 5. 12. – 31. 12. 2012. Realizace: BTW AGENCY s. r. o., grafika: Daniel Dědek, produkce: Petra Volfová Kučerová, www.btwagency.cz.

Více

Návod - REMAX CZ sro

Návod - REMAX CZ sro SĤVREHQt NRUR]LYQtFK SO\QĤ QDGPČUQêFK QHþLVWRW QHER YOKNRVWL 6WHMQi GRSRUXþHQt SODWt L SUR SRXåLWi þLGOD =DMLVWČWH YROQp SURXGČQt Y]GXFKX RNROR FKODGtFtFKRWYRUĤ  (/(.75...

Více

Návod - REMAX CZ sro

Návod - REMAX CZ sro VStQDþHYLQWHUYDOXGLGQHåVHY\KOiVtDODUP L) 3$/  RGF 6WDYNRPSUHVRUXSĜLRWHYĜHQtGYHĜtQR)DQ QRUPiOQt&3U)B&  NRPSUHVRUY\SQH '$/ãÌ

Více