DOPING VE SPORTU

Komentáře

Transkript

DOPING VE SPORTU
Mgr.Markéta Haindlová, LL.M.




Smlouva -minimální požadavky na standardní
smlouvy profesionálních hráčů fotbalu
v Evropské unii a na zbývajícím území UEFA
„EPFL“European Professional Football Leagues
„ECA“ European Club Association
„FIFPro “ - Federation Internationale de Footballeurs
Professionels Division Europe


Pracovní skupina - UEFA, FIFPro a EPFL
Minimální požadavky na standardní smlouvy
profesionálních fotbalových hráčů v Evropě
(„MRSPC“) - rozeslány členům UEFA
oběžníkem č. 032 ze dne 18. května 2007
= transformace MRSPC do podoby autonomní
evropské smlouvy v rámci Evropského výboru
pro sociální dialog v odvětví profesionálního
fotbalu






Smlouva = pracovní
-písemná forma,podepsána klubem,hráčem
- stejná práva klubu a hráče týkající se vyjednání prodloužení
a/nebo dřívějšího ukončení smlouvy
- musí definovat měnu, částku, datum splatnosti každé
částky a způsob výplaty
- definuje placenou dovolenou -Minimum je 4 t za 12 m.
Dobu čerpání - musí schválit klub předem a dovolená musí
být čerpána mimo fotbalovou sezónu. Je nutné zajistit, aby
bylo souvisle čerpáno minimálně 2 t.
zákonné pojistné krytí hráče pro případ nemoci a úrazu a
pravidelné lékařské / zubní ošetření kvalifikovanými
odborníky během plnění fotbalových povinností.

3 roky na implementaci = 19.4.2015
ECA, UEFA,FIFA, FIFPro




CAS 2012/A/2754 8.2.2013
CAS 2011/A/2586 3.10.2012
PSC, DRC – musí rozhodnout
Čl.107 Disc.řádu – právo zamítnout případ






Licenční systém
Club Licensing,Financial Fair Play reg.2012
237 klubů-67klubů vyšetřováno do září
2012, 23 k suspendováno, 9k
Zlepšení 2011=57mil.euro
2012=30mil.euro
Premier League=Football Creditors Rule
Mgr.Markéta Haindlová, LL.M.











etika, fair play a poctivost
zdraví
vynikající výkony
charakter a výchova
radost a zábava
týmová spolupráce
oddanost a vědomí odpovědnosti
úcta k pravidlům a zákonům
sebeúcta a úcta k ostatním účastníkům
odvaha
pospolitost a solidarita


chránit základní právo sportovců na účast ve
sportu bez dopingu, propagovat zdraví,
spravedlnost a rovnoprávnost pro všechny
sportovce,
zajistit harmonizaci, koordinaci a efektivitu
mezinárodních i národních antidopingových
programů s ohledem na kontrolu a prevenci
dopingu.
SPRAVEDLNOST A ROVNOST ŠANCÍ




stejné možnosti pro každého v soutěži
stejné podmínky při tréninku
rovnost účastníků
nejistý sportovní výsledek

ETIKA A VĚROHODNOST
Doping ničí :


obdiv, autenticitu a důvěryhodnost fascinací
sportovními výsledky
Ztráta důvěryhodnosti - ztráta komerční
hodnoty



„vzor“
-sportovní organizace - instituce pro
vzdělávání mládeže
-sociální funkce - vzorová pro společnost

If it works..it’ s probably banned.

If it’ s not banned..it probably doesn’t work.
Mezinárodní úmluvy





Mezinárodní olympijská charta proti dopingu
první z důležitých mezinárodních úmluv o
dopingu, kterou vydal Mezinárodní olympijský
výbor v roce 1988
nový trend boje proti dopingu založený na
nevládní úrovni na manifestované spolupráci
sportovních organizací na etickém principu
Antidopingová úmluva
Rada Evropy ji vydala v roce 1989, pověřuje
bojem s dopingem vládní instituce odpovědné za
sport a sportovní organizace
Světový antidopingový kodex
 základní dokument antidopingového programu, který sjednocuje
pravidla všech sportovních organizací a institucí na celém světě
 přijat na Světové konferenci o dopingu v Kodani v březnu 2003, v
platnost vstoupil 1.1. 2004
 ADV ČR přijat 6.června 2003, v ČR nabyl účinnosti vydáním Směrnice pro
kontrolu a postih dopingu ve sportu 1.června 2004
Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO
 byla přijata Generální konferencí v říjnu 2005, v ČR přijata vládou v
červnu 2006 a ratifikována jako mezinárodní smlouva v únoru 2007
 jejím cílem je podpořit prevenci proti dopingu a stanovit zásady výchovy
a vzdělávání, definovat zákaz používání dopingových látek podle
jednotného seznamu
 omezuje dostupnost látek s dopingovým účinkem legislativními
opatřeními a podporuje výzkum v oblasti boje proti dopingu a ve
sportovní vědě
 posiluje a zintenzivňuje spolupráci signatářských zemí a agentury WADA



založena v r.1999 podle švýcarského práva
sídlo v Lausanne, Švýcarsko
vedení Montreal, Kanada




Přijmout a zavést antidopingovou politiku a
procedury, které jsou v souladu s Kodexem.
Sledovat dodržování Kodexu signatáři.
Schvalovat mezinárodní standardy pro
provádění Kodexu.
Udělovat a obnovovat akreditaci laboratořím
k provádění analýzy vzorků nebo ke schválení
jiné instituce k provedení analýzy vzorků.


Zastavit část nebo celou finanční podporu,
pokud je poskytována, po dobu zákazu
činnosti každému sportovci nebo
doprovodnému personálu sportovce, který
porušil antidopingové pravidla.
Důrazně pronásledovat v rámci své pravomoci
jakékoli potenciální porušení antidopingových
pravidel včetně vyšetřování, zda doprovodný
personál sportovce nebo jiná osoba nemohla
být zapojena v jakémkoliv případu dopingu.
Antidopingový výbor České republiky (dále jen
ADV CR) ustavený zřizovací listinou č.j. 24
631/1999-50 jako
 příspěvková organizace přímo řízená
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR.
 Podle Kodexu cl. 20.5 je odpovědností ADV
CR přijmout a zavést antidopingovou politiku
a pravidla, která jsou v souladu s Kodexem.

Přijata a prováděna v souladu s odpovědností,
která vyplývá pro národní antidopingové
organizace ze Světového antidopingového
kodexu a je jedním z prostředku na podporu
boje proti dopingu v České republice.

Všechna ustanovení Kodexu jsou ve své podstatě povinná
a musí být respektována při jejich aplikaci každou
antidopingovou organizací a každým sportovcem nebo
jinou osobou. Kodex však nenahrazuje ani neeliminuje
nutnost přijmout komplexní antidopingová pravidla
každou antidopingovou organizací. Zatímco některá
ustanovení Kodexu musí být začleněna antidopingovými
organizacemi do jejich antidopingových pravidel bez
podstatných změn, jiná ustanovení Kodexu stanoví
povinné řídící zásady, které umožňují flexibilitu při
formulování pravidel jednotlivými antidopingovými
organizacemi nebo stanoví požadavky, které musí být
splněny jednotlivými antidopingovými organizacemi bez
toho, aniž by musely být opakovány v jejich
antidopingových pravidlech.




Definice dopingu,
Porušování antidopingových Pravidel
Dokazování dopingu,Specifické látky,
Rozhodnutí WADA o zařazení do Seznamu,
Ukončení činnosti ve sportu, Automatické
Anulování výsledku jednotlivce, Sankce pro
jednotlivce, Důsledky pro družstvo
Odvolání, Vzájemné uznávání, Promlčecí
lhůta, Výklad Kodexu, Definice.



1.Přítomnost zakázané látky nebo jejích
metabolitů nebo markerů ve vzorku
sportovce.
Osobní povinností každého sportovce je
zajistit, aby zakázaná látka nevnikla do jeho
těla.
K tomu, aby došlo k porušení
antidopingových pravidel není nutné, aby
sportovci byl prokazován úmysl, zavinění,
nedbalost či vědomé použití.




Pravidlo striktní odpovědnosti
Sportovec odpovědný a k porušení antidopingových
pravidel dojde vždy, kdykoliv je ve vzorku sportovce
nalezena zakázaná látka.
K porušení pravidel dojde, ať už sportovec použil
zakázanou látku úmyslně nebo neúmyslně, z nedbalosti,
nebo jinak zavinil její použití. Jestliže je pozitivní
laboratorní nález zjištěn při soutěži, jsou výsledky této
soutěže automaticky anulovány.
Nicméně sportovec má následně možnost snížit sankce,
nebo dokonce se jim vyhnout, pokud může prokázat že
nenese zavinění nebo, že nese jen nevýznamné zavinění,
nebo, v některých případech, že neměl v úmyslu si zlepšit
sportovní výkonnost.


2.Použití nebo pokus o použití zakázané
látky nebo zakázané metody sportovcem
může být prokázáno jakýmkoliv spolehlivým
způsobem,
jako
přiznáním
sportovce,
výpovědí svědka, listinným důkazem, závěry
vyvozenými z dlouhodobého profilování nebo
jinou analytickou informací.


3.Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru
vzorku bez přesvědčivého zdůvodnění po
obdržení výzvy, která vychází z příslušných
antidopingových pravidel, nebo jiné vyhýbání se
odběru vzorku
případ, kdy se prokáže, že se sportovec skrývá
před komisařem dopingové kontroly, aby se
vyhnul výzvě nebo samotnému testování.
"odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku"
může být buď úmysl nebo nedbalost sportovce,
zatímco vyhýbání se odběru vzorku představuje
úmyslné chování sportovce.

4.Porušení příslušných požadavků, týkajících se
dostupnosti sportovce pro testování mimo
soutěž,
včetně
neposkytnutí
požadované
informace o pobytu, a nezastižení pro
dopingovou kontrolu, které byly prohlášeny
podle pravidel, která jsou v souladu s
Mezinárodním
standardem
pro
testování.
Jakákoliv
kombinace
tří
nezastižení
pro
dopingovou kontrolu a/nebo neposkytnutí
požadované
informace
o
pobytu
během
osmnáctiměsíčního
období
zjištěná
antidopingovou organizací, která má pravomoc
nad sportovcem, je porušením antidopingového
pravidla.


5. Podvádění nebo pokus o podvádění v
průběhu kterékoli části dopingové kontroly
Např. měnění identifikačních čísel na
formuláři dopingové kontroly během testu,
rozbití nádoby B v průběhu analýzy vzorku B
nebo
poskytnutí
klamné
informace
antidopingové organizaci.


6. Držení zakázaných látek a zakázaných
metod
pokud sportovec neprokáže, že toto držení je
v souladu s terapeutickou výjimkou udělenou
podle článku 4.4 (terapeutické použití),
případně
jinak
přijatelně
toto
držení
nezdůvodní


7. Obchodování nebo pokus o obchodování s
jakoukoli zakázanou látkou nebo zakázanou
metodou.
8. Podání nebo pokus o podání jakékoliv
zakázané metody nebo zakázané látky sportovci
při soutěži nebo podání nebo pokus o podání
jakékoliv metody nebo látky zakázané mimo
soutěž sportovci v období mimo soutěž, nebo
asistování, povzbuzování, napomáhání, navádění,
zakrývání skutečnosti nebo jiná spoluvina týkající
se
porušení
nebo
pokusu
o
porušení
antidopingového pravidla.


ADV ČR nese důkazní břemeno, že došlo k
porušení antidopingového pravidla.
Důkazní břemeno je ve všech případech vetší
než pouhé prokázání pravděpodobnosti, ale
nižší než je důkaz nade vší pochybnost.


Vychází se z předpokladu, že akreditované
laboratoře WADA provádějí analýzu vzorku a
nakládají se vzorky v souladu s Mezinárodním
standardem pro laboratoře.
Sportovec nebo jiná osoba muže vyvrátit
tento předpoklad tím, že prokáže odchylku
od postupu daných Mezinárodním
standardem, která mohla způsobit pozitivní
laboratorní nález.

Seznam zakázaných látek a zakázaných metod
obsahuje ty zakázané látky a zakázané metody,
které jsou zakázány jako doping vždy (při soutěži
i mimo soutěž), neboť mají potenciál zvýšit
výkonnost v příštích soutěžích, nebo mají
potenciál maskovat tyto látky a metody, a ty látky
a metody, které jsou zakázány pouze při soutěži.
WADA může Seznam pro určitý sport rozšířit.
Zakázané látky a zakázané metody mohou být
začleněny do Seznamu jako obecná skupina
(např. anabolické látky) nebo jako jednotlivé,
specificky vyjmenované látky nebo metody.



ZAKÁZANÉ LÁTKY -ANABOLICKÉ LÁTKY









-PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY
-BETA2- AGONISTÉ-vyjmut Salbutamol,
Salmeterol, formoterol
-ANTAGONISTÉ A MODULÁTORY HORMONŮ
-DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY
-STIMULANCIA
-NARKOTIKA
-KANABINOIDY
-GLUKOKORTIKOSTEROIDY


-CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE
-GENOVÝ DOPING
Nicotine – monitor.program
ZAKÁZANÉ METODY-ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSU KYSLÍKU

ALKOHOL - při soutěži, 0.10 g/l
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Automobilový sport (FIA)
Karate (WKF)
Kuželky a bowling (FIQ) –r.2012 alkohol povolen!
Letecké sporty a parašutismus(FAI)
Lukostřelba (FITA, IPC)
Motocyklový sport (FIM)
Vodní motorismus (UIM)









BETA-BLOKÁTORY-při soutěži
Automobilový sport (FIA)
Billiard (všechny discipliny) (WCBS)
Golf (IGF)
Lukostřelba (FITA, IPC) (zakázané také Mimo
soutěž)
Lyžování (FIS) – skoky na lyžích a akrobatické
lyžování-skoky a U-rampa,a snowboard U-rampa a
„big air“
Střelba (ISSF, IPC) (zakázané také Mimo soutěž)
Šipky (WDF)
Statistika dopingovych kontrol v ČR (2012)
Sport
Atletika
Basketball
Fotbal
Hazena
Hokej
Lyžování
Volejbal
Při soutěži
71
40
52
44
44
46
56
Mimo s.
46
4
8
11
18
12
5
Celkem
117
44
60
55
62
58
61





~250,000(32 526) odebráno vzorků za rok
~3,000(68) odlišných nálezů za rok
~2,000 B vzorků otevřeno a analyzováno
~2 B vzorky nepotvrdily analýzu A vzorku
téměř 99.9 % pravděpodobnost že B vzorek
potvrdí A vzorek


Právo sportovce na analýzu B vzorku
Je analýza B vzorků bezpečným ověřením A
vzorku?








možnost Sportovce a/nebo jeho zástupce být
přítomen při otevření Vzorku B a jeho analýze
18.9.2001 pozitiv.test na “Furosemide”
Tchachina požadovala B vzorek, analýza
14.11.2001
B analýza potvrdila A analýzu
Bez přítomnosti Tchachiny
FIG jeden rok distanc
Odvolání ke CASu
Sankce potvrzena





10.5.2003 suspendována na 2roky za EPO
6.1.2008 r-EPO, B vzorek otevřen bez její
přítomnosti dne 29.1.2008
Doživotní zákaz IBU, druhé porušení
antidoping.pravidla
Time-limit 7 dní porušen, rozpor mezi WADA
2008 ISL (7 dní) a IBU pravidly (3 týdny)
Trest anulován



CAS 2010/A/2162 Doping Control Centre,
Universiti SainsMalaysia v WADA
V roce 2010 WADA zahájila disciplinární
řízení s Malaysian Doping Control Centre
A vzorky byly chybně označeny za pozitivní a
stejně tak i následně B vzorky


NE v př.že byl sportovec řádně pozván na
analýzu B vzorku
ANO v př.procesní chyby, admin.procesu



Analýza A a B vzorku v různých laboratořích
Možnost sportovce zabezpečit si vlastní
analýzu
Možnost zabezpečit si nezávislého experta na
analýzu B vzorku


Sportovec se zdokumentovaným
onemocněním požadující použití léku se
zakázanou látkou nebo použití zakázané
metody musí předem obdržet TV, která nesmí
sportovci umožnit výhodu v soutěži.
Formulář žádosti o TV sportovec obdrží od
ADV ČR, příslušného sportovního svazu nebo
mezinárodní federace.



Každý sportovec začleněný do národního
Registru pro testování je povinen čtvrtletně
(nejpozději 14 dní před počátkem kalendářního
čtvrtletí) oznamovat ADV ČR písemně na
formuláři nebo elektronicky místa a časy pobytu,
tréninku (minimálně jeden 60-ti minutový
interval denně od 6.00 do 23.00) a závodu.
Sportovci budou tyto informace v případě změn
obnovovat tak, aby byly neustále aktuální. Hlavní
odpovědnost za poskytování informací o místech
pobytu nese každý sportovec sám.
Každý sportovec může být testován i mimo jím
uvedený 60-ti minutový interval.






2.4 Porušení příslušných požadavků, týkajících se
dostupnosti Sportovce pro Testování Mimo Soutěž,
včetně nedodání požadované informace o místech
pobytu a nezastižení na místě pobytu, které byly
prohlášeny podle pravidel, která jsou v souladu s
Mezinárodním standardem pro Testování. Jakákoliv
kombinace tří nezastižení na místě pobytu a/nebo
nedodání požadované informace o místech pobytu
během
osmnáctiměsíčního
období
zjištěná
Antidopingovou organizací, která má pravomoc nad
Sportovcem, je porušením antidopingového pravidla.














a. každý Sportovec v Registru pro Testování je vždy plně odpovědný za
poskytování přesných a kompletních informací o místech pobytu,
jak vyžaduje článek 11.3, ať je poskytuje osobně nebo poskytování
deleguje na třetí osobu (nebo kombinace těchto způsobů). Za obhajobu
při obvinění z Nedodání informací o místech pobytu podle článku 2.4
Kodexu nebude považováno, že Sportovec tuto odpovědnost delegoval
na třetí osobu a tato osoba příslušné požadavky nedodržela; a
b. Sportovec zůstává vždy osobně odpovědný za zabezpečení, že
bude k dispozici pro Testování na místech pobytu uvedených v jeho
informacích o místech pobytu, ať tyto informace poskytl osobně
nebo jejich poskytování delegoval na třetí osobu (nebo kombinace
těchto způsobů). Za obhajobu při obvinění z Nezastižení na místě
pobytu podle článku 2.4 Kodexu nebude považováno, že Sportovec
delegoval odpovědnost za poskytování informací o místech pobytu
na příslušné období třetí osobě a tato osoba neposkytla správné
informace nebo neaktualizovala dříve poskytnuté informace a tím
nezajistila, aby byly poskytnuté informace o místech pobytu pro daný
den aktuální a přesné.


10.3.3 Za porušení článku 2.4 (Nedodání
informací o místech pobytu a/nebo
nezastižení na místě pobytu) je doba
Zákazu činnosti minimálně jeden (1) rok a
maximálně dva (2) roky v závislosti na míře
zavinění Sportovce.


Neexistence zavinění nebo nedbalosti. Jestliže
Sportovec v jednotlivém případě prokáže, že
nenese žádné zaviněné či žádnou nedbalost,
nebude uložen žádný Zákaz činnosti, který by
jinak připadal v úvahu. Jestliže je Zakázaná látka,
nebo její Markery nebo Metabolity, odhalena ve
Vzorku Sportovce podle článku 2.1 (Přítomnost
Zakázané látky), musí Sportovec rovněž
prokázat, jak se Zakázaná látka dostala do jeho
těla, aby nebyl Zákaz činnosti uplatněn.

10.5.2 Nevýznamné zavinění nebo nevýznamná nedbalost.

Jestliže Sportovec nebo jiná Osoba v jednotlivém případě


prokáže, že jej způsobil/a Nevýznamným zaviněním nebo
nevýznamnou nedbalostí pak může být doba Zákazu
činnosti zkrácena, ale nemůže být kratší než polovina jinak
předepsané doby Zákazu činnosti.
Jestliže měla být jinak předepsaná doba Zákazu činnosti
doživotní, nemůže být doba Zákazu činnosti dle tohoto
článku kratší než osm (8) let.
Jestliže je ve Vzorku Sportovce nalezena Zakázaná látka
nebo její Markery nebo Metabolity a jde o porušení podle
článku 2.1 (Přítomnost Zakázané látky nebo jejích Markerů
nebo Metabolitů), musí Sportovec rovněž prokázat, jak se
látka do jeho těla dostala, aby mu doba Zákazu činnosti
mohla být zkrácena.

V případě, kdy může Sportovec nebo jiná

První porušení: Minimálně napomenutí bez
Osoba prokázat, jak se Specifická látka
dostala do jeho/jejího těla, nebo Držení, a že
nebyla zamýšlena ke zvýšení sportovního
výkonu Sportovce nebo k zamaskování
Použití látky zvyšující výkon, bude doba
Zákazu činnosti stanovená v článku 10.2
nahrazena následovně:
Zákazu činnosti pro budoucí Akce,
maximálně dva (2) roky Zákazu činnosti.
až








právo na včasné řízení;
spravedlivý a nestranný rozhodovací orgán;
právo být zastoupen právním zástupcem na své náklady;
právo být informován správným a včasným způsobem o obvinění
z porušení antidopingových pravidel;
právo vyjádřit se k obvinění z porušení antidopingových pravidel
a jeho důsledkům;
právo každé strany na předložení důkazů, včetně práva na
předvolání a výslech svědků (je na uvážení rozhodovacího
orgánu, zda přijme svědectví podané písemně nebo telefonicky);
právo na tlumočníka při jednání , přičemž rozhodovací orgán
určí, kdo to bude a kdo ponese náklady na tlumočníka; a
právo na včasné, písemné a zdůvodněné rozhodnutí, zejména
obsahující vysvětlení důvodu(ů) jakékoliv doby zákazu činnosti.





Anulování výsledků při akci, při níž došlo k
porušení antidopingového pravidla.
Zákaz činnosti za přítomnost, použití, pokus
použití nebo držení zakázaných látek a
zakázaných metod.
Zákaz činnosti za jiná porušení antidopingových
pravidel.
Neuložení nebo zkrácení doby zákazu činnosti za
specifické látky při výjimečných okolnostech.
Neuložení nebo zkrácení doby zákazu činnosti na
základě výjimečných okolností.
Odvolání sportovců mezinárodní úrovně.
 V případe, kdy se jedná o mezinárodní akci
nebo v případech, kdy se jedná o sportovce
mezinárodní úrovně, se lze odvolávat výlučně
k CAS podle pravidel platných pro tento soud.
Odvolání sportovců národní úrovně.
 Sportovci, se mohou odvolat podle stanov
příslušného svazu a dále po zamítnutí tohoto
odvolání k Rozhodčí komisi COV.

Proti sportovci nebo jiné osobě nesmí být
vedeno žádné řízení pro porušení
antidopingových pravidel, pokud toto řízení
nezačalo v době osmi let od data, kdy podle
obvinění k porušení došlo.




Federazione Italiana Giuoco Calcio(FIGC)
Daniele Mannini
Davide Possanzini
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
vs.

WADA

2.3 Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru
vzorku bez přesvědčivého zdůvodnění po
obdržení výzvy, která vychází z příslušných
antidopingových pravidel, nebo jiné vyhýbání
se odběru vzorku.





1.12.2007 dopingová kontrola po zápasu
Brescia Calcio a Chievo Verona
CONI-Italian Nat.Olzmpis Committee-15 dní
suspendováni oba hráči
16.5. 2008 odvolání WADA ke CASu
29.1.2009 CAS ve svém prvním rozsudku
zpřísňuje trest na 1 rok
12.2.2009 CAS revize rozhodnutí CASu a
potvrzení původního trestu 15dní
◦ 1. Konzultační fáze
 Nejvýznamnější změny v návrhu
◦ 2. Konzultační fáze
◦ 3. Konzultační fáze

již druhá revize Světového antidopingového kodexu WADA, první revize
proběhla v letech 2006 – 2007

Ustaven zvláštní tým odborníků WADA – tzv. Code Drafting Team


Konečné znění WADA kodexu bude přijato na světové konferenci v
listopadu 2013 v Johannesburgu (Fourth World Conference on Doping in
Sport), účinnosti dne 1. ledna 2015
V rámci druhé a třetí konzultační fáze zároveň probíhají dvě konzultační
fáze pro změnu tzv. Mezinárodních standardů WADA týkající se
testování, TUE, ochrany osobních údajů a pravidel pro dopingové
laboratoře





Období: 28. listopadu 2011 – 15. března2012
Výsledek:
91 oficiálních podání
1366 individuálních komentářů
1. června 2012 na základě první konzultační
fáze zveřejněn první návrh nového znění
WADA kodexu s jednotlivými změnami.

2. Konzultační fáze

Období: 1. června až do 10. října 2012

3. Konzultační fáze

Období: 1. prosince 2012 do 1. dubna 2013

Větší důraz na jasně stanovená základní procesní práva a pravidla – čl. 1 a 2


Změna systému hlášení míst pobytu – tzv. whereabouts (týmové testování, respektování základních práv
sportovců, respektování doby odpočinku) – čl. 2.4


Přesun důkazního břemena na procesní stranu, která tvrdí, že k dopingu došlo, nikoliv na sportovce – čl. 3


Změna v seznamu zakázaných látek - pouze látky zvyšující výkonnost nebo maskující látky by měly být
zařazené na seznam zakázaných látek; změna přístupu k marihuaně – čl. 4


Testování v akreditované laboratoři - možnost sportovců vyžadovat, aby bylo testování provedeno
v akreditované laboratoři, nikoliv pouze v laboratoři zvolené národními antidopingovými výbory – čl. 6


Právo sportovce na skutečně spravedlivý proces v případě podezření z dopingu – čl. 8


Systém sankcí – sankce pro sportovce musí být flexibilní a proporční – čl. 10


Respektování ochrany osobních údajů – čl. 14


Nastavení jasných pravidel týkajících se systému hlášení informací národních antidopingových výborů agentuře
WADA – čl. 14.4


Respektování organizací zastupujících sportovce (sociální dialog) – čl. 18.3 – FIFPro, WAIPU..EU Athletes


Větší důraz na vzdělání a prevenci dopingu – čl. 20

Seznam zakázaných látek – Prohibited list

Systém hlášení místa pobytu – tzv. „Whereabouts“

Výše sankcí

Prevence dopingu
◦ Primárním kritériem zahrnutí látky do seznamu zakázaných látek by měla být
schopnost zvýšit výkon. Stejně tak by měl být přehodnocen přístup k tzv.
sociálním drogám (marihuana).
◦ Fotbal jako kolektivní sport nabízí možnosti dopingových kontrol při týmových
akcích – tréninky, zápasy. Není tak nutné zasahovat do soukromí sportovců.
◦ Systém sankcí není proporční a často vysoké tresty mají za následek i ukončení
fotbalistovi kariéry. Vzhledem k tomu, že fotbal není ryze výkonnostní sport,
aplikace systému tvrdých sankcí často znamená neúměrný zásah do práv
fotbalových hráčů.
◦ Důraz by měl být kladen na prevenci a vzdělání v oblasti dopingu ve fotbale.
Současný systém není dostatečný s ohledem na předcházení dopingu.





Zvýšení trestů – čl. 10
Zvýšení trestů za porušení antidopingových pravidel
na 4 roky i v případě prvního porušení
Článek 10
10.2.1 A violation involving any Prohibited Method or
a Prohibited Substance in the classes of Anabolic
Agents, Peptide Hormones, Growth Factors and
Related Substances, Hormone and Metabolic
Modulators, or Diuretics and Other Masking Agents,
shall result in four (4) years Ineligibility unless the
Athlete or other Person can establish that the
commission of the anti-doping rule violation was
neither intentional nor reckless.
Odůvodnění upuštění od zákazu účasti na
olympijských hrách



Statute of limitations – čl. 17
Zvýšení z 8 let na 10 let
Zvýšení v případě distribuce zakázaných látek
na 14 let



Účast na olympijských hrách – zrušení – čl.
10.15.
Zrušení článku, který zakazuje účast na
nadcházejících olympijských hrách v případě
porušení dopingových pravidel


CLENBUTEROL – astmatický záchvat.
18. 9. 2011 se prvoligový fotbalista Petr Zapalač podrobil dopingové kontrole s pozitivním
výsledkem vzorku A, ve kterém byla objevena látka Clenbuterol, zařazená do skupiny S.1/2
seznamu tzv. ostatní anabolické látky.

Disciplinární komise FAČR na základě tohoto nálezu dne 3. 11. 2011 trest zákazu činnosti na
18 měsíců podle Směrnice

odvolání k Odvolací a revizní komisi FAČR, přičemž se domáhal nejnižšího možného trestu
podle Směrnice – 12 měsíců zákazu činnosti.







Odvolací a revizní komise FAČR odvolání vyhověla a snížila trest na 12 měsíců zákazu činnosti,
když uvedla, že:
Fotbalista prokázal, jak se látka dostala do jeho těla, a to při astmatickém záchvatu
Fotbalista prokázal, že trpí alergickým onemocněním
V žádném klubu, ve kterém fotbalista působil, neprošel řádnými zdravotními testy a nedostal
rovněž řádné poučení ohledně předcházení dopingu
Fotbalista při dopingovém testování spolupracoval, nic nezamlčel, svou vinu doznal a projevil
lítost
Fotbalista se dopustil tzv. nevýznamné nedbalosti podle Směrnice
Vyměřený trest v délce 18 měsíců zákazu činnosti byl proto nepřiměřeně přísný









Antidopingový výbor České republiky – odvolani k Rozhodčí komisi
Českého olympijského výboru,
odvolací důvody:
Absenci moderačních důvodů pro snížení trestu
Skutečnost, že fotbalista neunesl důkazní břemeno
Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, dne 19. 4. 2012 zvýšila
trest fotbalistovi na 18 měsíců, kdy v odůvodnění uvedla:
Úlohou a odpovědností sportovce je být obeznámen se všemi platnými
antidopingovými předpisy a pravidly
Braní léků bez konzultace s lékařem je takovou formou nedbalosti, která
brání snížení trestu; snížení trestu pod stanovenou hranici je opatřením
mimořádným a výjimečným
Polehčující okolnosti v podobě doznání, spolupráce či lítosti nemůžou
být považovány za moderační důvody ve smyslu Směrnice
Sportovec se tak nedopustil tzv. nevýznamné nedbalosti
Uplatnění zásady non reformatio in peius, jelikož odvolání proti
Disciplinární komisi FAČR učinil pouze fotbalista Zapalač




Klub dluží hráči část výplaty
Byla udělena pokuta za doping ve výši dlužné
částky
Požaduje započtení
Jsou nároky vzájemně zpočitatelné?
[email protected]

Podobné dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky Komerční banky, as

Všeobecné obchodní podmínky Komerční banky, as Akční nabídkou se rozumí 6 měsíční předplatné časopisů Elle nebo Marianne Účastníkem se rozumí fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky nebo bydliště na území jin...

Více

ZDE - VIRTUALLY.cz

ZDE - VIRTUALLY.cz zápůjčkách z celého světa jsou drahé, zpravidla ale také bývají návštěvnickými magnety, za nimiž občané České republiky tak hojně vyjíždějí do zahraničí. Pokud by ale skončily s dluhy, jak jste tvr...

Více

Příloha 6

Příloha 6 Sérum (odběrová zkumavka s gelem, bez gelu), plazma (doporučen heparin lithný, lze i heparin sodný, KEDTA). Moč (skleněná nebo plastová nádoba bez konzervačních činidel). Pokyny k odběru vzorku Na ...

Více

Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO

Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO odmítnutí nebo neumožnění odběru vzorku bez náležitého důvodu po oznámení učiněném na základě příslušných antidopingových pravidel nebo jiný způsob, jak se vyhnout odběru vzorku,

Více

ZDE - KLIVEMA sro

ZDE - KLIVEMA sro " kopie víza pak bude zaslána na váš email a originál bude předán v Káhiře " ve vašem pasu nesmí být razítko Izraele " váš pas musí mít platnost ještě 6 měsíců po příletu zpět do ČR " ve vašem pase...

Více