ZDE pravidla soutěže ke stažení

Komentáře

Transkript

ZDE pravidla soutěže ke stažení
Double Chance Casina Magic Planet
1. Vymezení základních pojmů
Double Chance (dále jen „Akce“) je znalostí a dovedností akcí pořádanou v kasinech sítě Magic Planet
(dále jen „herních střediscích“) na území České republiky pro pobavení a zábavu hrajících návštěvníků
kasin podle těchto pravidel.
Pořadatel Akce
Pořadatelem akce je Společnost Helvet Promotion s.r.o., IČ: 292 61 121, která zajišťuje pro Akci též
marketingovou a reklamní propagaci.
Účastník Akce
Fyzická osoba starší 18-ti let, která se v herním středisku zúčastní hry na technickém herním zařízení
provozovaným kasinem podle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, nebo
která se zaregistruje do Akce na portálu www.magicplanet.cz (dále též jen jako „Účastník“).
Neoprávněný Účastník Akce
Účastník, který nesplní podmínky účasti v Akci podle těchto pravidel, nebo který se účastní hry na
herních zařízeních v herním středisku v rozporu s příslušnými herními plánem nebo platnými
právními předpisy.
2. Základní pravidla Akce
1. Každému Účastníku, který:
a) dosáhne na herním zařízení kreditu ve výši 10.000,- Kč a ukončí hru,
b) zaregistruje se ke hře do portálu www.magicplanet.cz.
c) splní podmínky stanovené na základě individuálního zadání obsluhy herního střediska
přidělí obsluha herního střediska konto určené ke sběru bodů, jehož evidence bude vedena na portálu
www.magicplanet.cz. Přijetím konta získává každý Účastník automaticky první bod.
2. Účastník, který nasbírá 6 (šest) bodů na své konto získává právo zúčastnit se vědomostního
testu, ve kterém mu bude položena otázka. Vědomostního testu se Účastníci mohou zúčastnit
podle pořadí, v jakém nejdříve nasbírali učený počet 6-ti bodů na své konto.. Každé herní
středisko vede svou vlastní elektronickou evidenci Účastníků a počtu jejich bodů.
3. Účastník, který správně odpoví na vědomostní otázku bude mít právo přistoupit k terči Double
Chance a získat na něm svou cenu. K terči přistupují Účastníci v pořadí, v jakém nasbírali 6
určených bodů.
4. Terč Double Chance je složen z 36 polí, přičemž v každém poli je uveden druh ceny pro
Účastníka. Po získání ceny v určitém poli jedním Účastníkem je toto pole pro další Účastníky
vyčerpáno. Obsluha herního střediska může do vyčerpaného pole umístit cenu útěchy.
5. Terč Double Cahnce bude v herním středisku umístěn v předem zveřejněných termínech, vždy
však nejméně jedenkrát za kalendářní měsíc.
6. Účast Účastníka v Akci není podmíněna žádným poplatkem nebo peněžitým vkladem.
1
3. Další pravidla Akce
1. Účastník se zavazuje plnit povinnosti stanovené mu těmito pravidly a právními předpisy.
Účastník se zavazuje zejména:
a) nevydávat se za jiné osoby a přiznat svůj věk, který musí být nejméně dovršených 18 let,
b) nepřevádět právo k účasti v Akci na třetí osoby,
c) pravidelně sledovat případné změny těchto pravidel a jednat podle nich,
d) zdržet se jednání, které Pořadatel Akce nebo herní středisko označí za nežádoucí, zejména
jednání, jež by mohla podstatně narušit regulérní průběh Akce.
2. V případě, že Účastník bude provádět činnost, jež je v rozporu s těmito pravidly a příslušnými
právními předpisy nebo Pořadatel Akce či obsluha herního střediska činnost Účastníka uzná za
nežádoucí, vyhrazuje si právo Účastníka ze hry vyloučit bez nároku na další pokračování v akci.
3. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci a obsluha herního střediska a marketingového partnera, ani
jejich rodinní příslušníci. Tyto a jiné osoby, které nesplní podmínky této soutěže budou ze soutěže
vyřazeny.
4. Účastník nese odpovědnost za škodu, kterou způsobí svým zaviněným jednáním při své účasti
v Akci osobám, které byly jednáním Účastníka poškozeny. Neoprávněný Účastník bere na
vědomí, že může být odpovědný v oblasti občansko právní i trestněprávní. Pořadatel Akce ani
herní středisko nenesou odpovědnost za žádné škody Účastníka, vyplývající z jeho účasti na
Akci v rozporu s těmito pravidly.
5. Po přihlášení Účastníka do Akce získávají Pořadatel Akce a herní středisko informace o novém
Účastníku, které obsahují: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon a e-mail. Pořadatel
Akce si vyhrazuje právo využívat všechny dostupné údaje o průběhu Akce k vyvíjení svých
komerčních, reklamních a inzertních aktivit souvisejících s propagací Akce. Účastník tímto
souhlasí se svou účastí na reklamních, inzertních a jiných propagačních akcích pořádaných
Pořadatelem Akce v souvislosti s podporou Akce.
6. Pořadatel Akce ani herní středisko v rámci platných právních předpisů žádným způsobem
neodpovídají za osobní údaje, telefonní kontakty a adresy zadané Účastníkem při přihlášení do
Akce ani za jejich pravdivost, správnost a pravost.
7. Pořadatel akce nebo herní středisko si vyhrazují právo odmítnout přihlášení kteréhokoli
Účastníka do Akce bez udání důvodu, pokud to uznají za nezbytné pro zajištění správného
průběhu Akce.
4. Společná ustanovení
1. Účastník okamžikem přijetí prvního bodu na své konto bude obsluhou herního střediska
seznámen se všemi ustanoveními těchto pravidel, která budou vyvěšena v herním středisku na
viditelném místě a dále zveřejněna na webových stránkách www.magicplanet.cz
2. Pořadatel Akce si vyhrazuje právo změnit pravidla Akce případně ji celou zrušit v případě, že si to
vyžádají skutečnosti, které mají vliv na pořádání Akce. Každá změna pravidel případně zrušení
Akce budou neprodleně zveřejněny stejným způsobem jako tato pravidla.
3. V okamžiku zveřejnění těchto pravidel a jejich změn v herním středisku a na webových
stránkách www.magicplanet.cz dosavadní znění pravidel, která jsou novými ustanoveními
dotčena pozbývají platnosti a na jejich místo vstupují nová ustanovení. To platí i v případě, že
Účastník nebyl automaticky informován z důvodů nezaviněných Pořadatelem Akce nebo herním
střediskem, především z důvodu, že Účastník nezkontroloval znění aktuálních pravidel.
2
4. Účastník souhlasí s tím, že herní Pořadatel Akce a a herní středisko budou zpracovávat získané
údaje na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Poskytnuté údaje budou zpracovány osobami zvláště k tomu pověřenými a budou bezpečně
uchovávány po dobu trvání 2 let od ukončení Akce. Účastník si je vědom, že nebyl povinen
jakékoliv údaje sdělit, ale že toto sdělení učinil dobrovolně za účelem vstupu do účasti v Akci.
Účastník rovněž souhlasí, aby zpracovatel osobních údajů předal získané údaje společnostem,
s nimiž jedná ve shodě dle § 66a obchodního zákoníku.
5. Vydáno s účinností ke dni 14. března 2011
3

Podobné dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a) nevydávat se za jiné osoby a přiznat svůj věk, který musí být nejméně dovršených 18 let, b) nepřevádět právo k účasti v Akci na třetí osoby, c) pravidelně sledovat případné změny těchto pravidel...

Více

Smlouva s TJ 2016 - Moravské Bránice

Smlouva s TJ 2016 - Moravské Bránice 3. Úhrady provádět pouze na základě objednávek, smluv a k nim náležejících faktur, pokladních dokladů. 4. Akce realizovat a dotaci vyčerpat nejdéle do 25.11.2016 a předložit finanční vyúčtování (vi...

Více

regulovat loterie regulovat loterie

regulovat loterie regulovat loterie výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle novely vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 458/2011 Sb., účinné od 1.1.2012 tzv. loterní daně. Jen za rok 2012 byla do obecního r...

Více

STRUČNÝ POPIS E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Příklady e-learningu v distančním vzdělávání – ukázky, návody. Zdroje e-learningových subjektů, knihovny, multimedia. Využití zdrojů pro kompilaci kurzu distančního vzdělávání. Úkoly a cvičení. Dis...

Více

Slunce, moře a sangrie – to je smrtící koktail i pro toto léto

Slunce, moře a sangrie – to je smrtící koktail i pro toto léto Vstupujeme do vrcholné turistické sezóny a proto stojí za připomínku, že takovýto koktejl dokáže zruinovat nejenom vaši dovolenou, ale i celý život. V následujících dvou měsících se vydají tisíce l...

Více

Study contract - FIT ČVUT - České vysoké učení technické v

Study contract  - FIT ČVUT - České vysoké učení technické v according to the study plan of the undertaken study programme, and with an opportunity to conclude the classes in a manner required for successful completion of the Studies.

Více