120 - SAM 95 Bohemia

Komentáře

Transkript

120 - SAM 95 Bohemia
INFoRMAcxir,rsry 120
w
www.sam95.wz.cz
DUBEN
wchizl6x
20llt2
do roka p.o llenv SAM 95 zdama
P.€sidflt
Pokladnik:
Spo.t referent
RedakceIL:
Cl€nrtboru:
YhdimlrKOSTEeKA
K Jord{nu114273ol KuenndZehrcvice
vladimirHORriK
K Cihelnc4J2,2/l0l rornetrne
[email protected]
Frlrtisek BROZ
Katlovarskd
180,27102 Tuchlovice
Jitl BALEJ
Liburina l9d 271 09 KradnoSvnnov
Pet SVoBODA
Nad sladiotrm 347, 267 01 K-rdltv DvU.
PI6hIC,
VI6m vis na jar oh stdnknchIL. Bahaasukooecnalosroupila
uornuje ndln si a pfij€mn€hopoarslrychuhar l6ry no\tch ai
ttochuoldirtrichhistorikl. Brzynad€jdci soudrnls€zonakdel€t
hisioriknMjl plecijenomvd$l 5f6vu.Dougr! & tctosnteutahl
U,nl budcstejna,ancbol6penavrdvoon€zbyloloibk6.
CftA bychjelE pfipomenourt€ 8. t-vttna by sc dozil t'0 ler
z*ladriel klubu a modeldhki ikom Rad€kClzek-vElujie mu
prosltnHtkou lzpomlnku.D€kuji.
Pozvdnkana Memoridl.
- Da]sl rok up[lul a na dv€reklepeu, Sesttrocnit [email protected],lu R
CItk!. Budcme ho op€t pot&l,at ve slolupr6ci s almy LMK
KrD€onC Z€r'rovic!. Milrulthq tcdy p6tdho rotnth! se zut sEil
prmt almnicnl souta:lcl, Ulf Meb zNaneok . Ulf plijcde leios
opat a ji doufin, ,€ s dalSl z,hr{nilnl sout€Xcl pfidajl. Ut se
nEkolikr{t ohldsili alc skut€kutelc
Mrme plislbeotch nakolik [email protected]\ jrko prrni s. opat piihlfsil
panP"h Mat€J z Bt'tesov4 majitcl finny ClassicMod.lsv sobotu28.5., na modeulsk66 l€t'titi RC Modcl klubu Klatuq
budl'[! lctat di el€ldo kalegorie,tedyHmD'drt sta4 CRCE {00 a
CRCE OFn- Ktom'r sc budou l€tat fi karegorienolor{kn, CRC
Classic,CRC Alom aTexaco.
Nedeb by nala brt, jako vzdy na spodnl polo n€ lcti$g
A€mklubu Kladm, a l6tat by s€ mila hhwl karegorieM€mori6l!
vatotra ARC. V minul6m [email protected], byravclioe dabe obsem katcgori€
BRGW-E, lak ejsme uyazovalio tofl! 2€l€los gu{ky nepoletlme
DozvadUjsem s! al€, re pneszin'r bylo po$av€nodkolik novtoh
sroj0, t* io j.s$je&ou zkudmc.
Zw v{s tcdy vlcchny, nejen ty, ldell budou la4 at€ i ty z v{s,
kt!ff !e zadn j€a dlwjl pfijdt si urlt ptlma soutazq pahtdr
vt*od a dou&iftc t i pdmahopoaasL
Vladinlr Kost€aka
JeItE lednou o prrvidlech.
V posldnl doba,s€na nne obra.lnahcfim.sitlenoyds dot2zya
pfiponlnlo&i k Frvidltn- Sillc &sraji !c ni pli ton rn.jt
v4oolrky tra !o, jrk lmc kdyd Bvomap6mi pod SllrzNm !
plwidl! sc po mroho l€t ncdanil4 soutlzc sc konrly po c€16
Bpublicc podlc $.jnych pavidcl !a soudrch by' sporrovnl
kolnisr ancjnadatllsmn slorbral konis.. Polqrdsencpovcdlo
poiisi, rozhodovatitito 6tfi, plus potudatelsoutezeo tom, zdajest€
jde l€tat podle pmlidel, nebojestli se tieba zkati stum na vlekdni,
pilpadtrej€stli s. zketi ma{mullr jestli se sout€Z odlozi nobo
dor'one ausi. To bylo jeslELenlair ldy to iest lo za nic.
Dns uZ n6m trikdo noprcpl&i mare.itrlei cestowe na soutiie,
kazdt si siavl ajezdi za sv6. Moa6 i proto si mozi mysll. ze kdyz
se o naII r€public6 mluvi jako o demokratickem$6ti, mnze kazdi
mluvil do vseho- To mi ale piipada spise jako andchi€ a ne
demohcie. Uz hodn€let, ldtinjen hislonky, takz. ncvim jakje to
na sout€zicL kt€€ poiedaji jedmtlivd LLfIq E€ba podle pEvidel
FAI- U n6s v SAMI! jsme si ne.iakapnvidla dohodli a kaldt se
k nin mohl \Ajedit bud pfino na snemuSAMq n€bopredkoI,nlm
sn6mu pllltlma. V dnen dobe, kdy m6 doma ktbt poalt^E ^
zphwje ka'Da.6dyj€dnou parniDi, jitrdy ntua plknymi, n€bo
dokonc€hlouptmi maily, n rI probEm n psa! ptu t{dek a poslatje
f€ba FandoviBmzovi, hery by tto pripomrnty zpracor2l, debose
o !o dcspon snazil a vlozilje do pmvid€l SAMU 95. Nikdy js€m
nctvrdil, a rcbudu to trdit ani ted, Ze nal€ pEvidla jsou idcdlnl.
Nejsoq ale j€ to komprcmis z nra.t n&sichabnn. Nejsu idedlni
ai pmvidla podle Llerich se btd vjinich SAM€cha na ME. Kazdd
pEvidla by mEIavyhovor"t va$ine a po dobujejich plarnosriby se
jini dEIi fidit i ti he majljioi ndar n.z varsin&Naseprlvidls
pladod l.l. 20ll a malaby platiLdv&rolE. Cesdn morneultze,
co je Seba opiwit, aty \"toyovaly jesta vai5lnu proc€nh naiich
dmn. Podlemne,nenl dobr6,ze nal€ pEvidl. dnvajl notrcltjednu
karegorii l€hl s ohlcdem na polasl, podle dvou vezl. V pods.latd
ntz. j€den alovdlq(pohda&l soutize ), rcdodnout podle achose
bllde lCt r Pnvidla by nala btt jcdtroan{r|{ a o pflpa&e nena by
neli rozho.lnoutzistupci jednotlivich khbn. Moat6 seted na m€
bude zlobit i MIrDr Kff.l Slupsky,ale ani jeho vize vzlt si aest
pnyid€l ze SAMU 95 a adsl u SAMU 76, uraita v dohe vfie, se mi
nczd{ dohr{ Krrct jc alcn€m obou klubo a nrvlc sfEpaliartcm
SAMul2a alc tlal by s€ rozhodno4 zda sout{z kiemu pordd6,se
bud. Ltat podlc pr$id€l jcdnoho, tr!6o druhdhoklobL Jidak seBto
soutlzc nmohou brn jako soudle SAMq al€ jlko soutaz6,kic.6
poindaIGEI Slupslt podl€ ncFttch jehd pnvidel. To mi pfipad,
lodru podivn€,protoz€Kel jBjedrlm z tdch kteli !e bijl u cistotu
danl v SAM€r;, af uz s€jedn6 o si.vbq ftbo l€tltrI.. M6me phd
s€bocdw mLy pldosti nslich pEvidel. Myslltr! Zcje to dost 6su
nl t0, $y sepryidla doladila,pfipaturj€ to i ploslor na to, aby se
pnvidla netich obou SAMrr sjedno{ila,Deboaby sc k sobe ztlm
alglon pfiblizilaPnvidla cwpskA - plaf bk6 od l.l. 201I, ak M ai rclcy. Do
"
tachto pEyidcl
ftrnohl n l klub pakticky mluvit Pro nelLr€
lotesorie se plwidla upmvila k lepllrnl! pro jin€ khorslnu.
N'pdtlrd To)(aco.rrdy, jsco d,oslalj.jich offcidlnl y€Nziz l6lie,
jako j.dinou platdoupro pflld di roky, do$ ni io nryz.krlo. Posld
[email protected] bdy v;erl! rrdl by'i pod tainito p.rvidly pod{p€6nijrkojejich
titrci dotq co j. v€db rblnt', .by vytvolili pro T€r.r.!
ptl$odhov6 rldittllm- Zc sdni lidt ni odpov;dEli jcn dt. Jako
pnnl prczident SAMU 85, ( Ndrxecto ), Ia Bussmcier.ltfnoha
slory tekl vclice ttrflo, vbsnra j.a to, ,e prtvfttls , prc Too.{
ud[di Niko Brilsdi ,! Sin Mfiila ! Ed HrDnl€r zusa" Da$l
odpovatrdo6la od Btusctihi tc plividh urLhl Ed Harlnlc'. Od
Eda dosla velicc obsdlrtEodpovld o [istorii t&o kitegoric, zc s.
lrl1o reb v UsA ui v roce 1936a re by bylo dob{, lby se tiho
ft,.lo i vEulpa. Jc hodra FdnrDa, ,. ,c dLdo zlidt, ttdl jlou
vjury , b.d E6 p.ryidh pro Bvlopu !t Hhjlc vpopi$ prLc,
ncmEl morrcst k tomuto pnvidlu vyjadlir Kt€nu je poton
tdiovno bslituc€? NeplipondnAvrlr to dobu minuldlo rcrimu u
t20
SAM95_BOHDMIA
Dts? Docela me mzi. ze ze zbivajicich db,f alennju.y. si nikdo
nenat€ltu chvill$ aasu aby mi napsalal€spon10,Z€mi do toho nic
nenl. Nebojim chybl odvananapsal my jsme do toho nemohli
Kdyzjsem seninil nakter6naie atm, kt€ii seME uZ pnvidelnd
z'1lstr1trjl s temfto noltmj pmlidly. poElilo mne,Zese postavili na
moji streu a vyj6diili se vtom smyslu,tak af si to letosvsan
Marinu ldtaji sami,Dy nikm nopojodeme.
Na bnskdm ME v Jes€nlkujsme se bavili s prezid€trryn6herrch
SAMi, j€stli by nebylo lepsi, udElatsoutEze,,elropskdho"typu jeo
na linii NaDecko- C€sko- Slovensko.
Nebyloby to primoME, ale
dejme tomu ,, EvropsLi pohrl'- Pro .Ej bychom v'4vofili pmvidla
ro^m6, ke lderym by se mohli r.rrjtdiit vlichni. Bylo by to hodna
pr6co,al€ si by to st?rloz pokds.Bodusetesit na v6Sendzory.
Vladimir Kosteika
"897"
N€vlic coje lo za tlslo? Tak jA s€vdm to pokusin vysvetlit.
Jedmho le&ov6ho dne, letot ho roh! jsem j€ko katdi d€n
iybtd poslu e schrdnLya hred mnezaujala ob6lk4 na ld.d byla
,p{retd .dresa jcdnoho zrcjbp$ch modeEfi usl rcpubllky,
Zdenka R iky z Fr€n16tu. JehopL6nkyhlavng historicldch modelt
l|lCiE a*,t€ z€ str6nck RC Rcme ZdcnEknn t!k6 v€lic, rozsdhli
katalogplfold aj6 mdn td nakolik l€tjeho l(atalog.KdyZjs€m vzal
do nJty uz zminovanou obrlku,myslel jsem, ,E ZAeaak k talos
akbalizoval a posil6 ni j€ho rovou vezi. Jakd bylo moje
plckvspal kdyt js€m obitku otcr{el a 1ryndalasi sto sdrkovou
publikaci str z.m -897 a fotos"fl zdei*a jak v)"ouid A
j.dri{ku [email protected] itljs€m se dal do dler aysechnooshhl mNlo jlt
stlrou.
ZdalEk s! .ozlodl ayrpolnlnat nn svoje modeldhk6
zdltty r celt rnodel6hht s aist fta i rodhnt ,ivor PISeo tor!
j*a to bylo tisn€ po \dlc€ s mrterifl€m a phnky, jak s€ zhknvaly
,tuLnord m€todou pokus - onyl Pri dt€tri Echto rrd€k, s€ mi
lcmow rcvybvit rdoj€ zan6ey, tcldy u, pod odbomym l€denlrtr
Radou!€ e{rka a pod palronacl Saar"rlnu. Muslm pri4a! Z€ tach
p{r lct, o lier{ jsm zalal pozdlji, bylo a{t, ze jsne to mcli
podstahEjcdnodusll.
Jak plynul t!s, Zdenak ochuhal s[ad v5€ctny kaoegorie,Idele
odstor€lX e muslm llci a pamEtnlcini uraitadajf za plavdq ,e byl
vzdy mczi prrltni. Kmu*y, kter€ vcdl proilo m ditri.lsd kluknProsl aj€dna&!€, to alsloje po&t modelt, kted Zdcnlk postavil a
l6ta1.UAsn€ nhb. Domnlv{m sE Z. by s. j6 relmi tCZkohledal
nlkdo, tdo by loio CIdo prckoml. Tls [!'sllm nejen u nds, ale i
v Ermpa, nebovc svata.
Tsl,tu zdEns, very dk m trdsnou publikr.i o mal6m, velk€m
modefini a dlky za kd!
osobtrI vanovrnl. Phji Ti za scbe a
douftq tc mohu napsati za vsechy z€ SAMu 95, pcm€ zdrart
al4/s nohl j€Sta hodnE kr6sntch nodeln pfidar a ablr se s4,mi
modely zzil j€Staspoustukrdsntch dild.L
Vhdiinlr Koshlka
Lanzo 1937R/C Stick
Polodlte na irt€mdovaadr€seRC Groupspmhl li modelSri€k
jiir vltq ,e souadsd
pliruje i popisyrrikll nodclua Ltlr snlm
Vrdy ocnobt In& Lida Vyskoailalrn€kpLloril a p$c sr zdeosi
Moddy od Chct! r&ra z zbta 6.y Ltcck ho mod€l6lstvljrko
gutrdkPussMod! notor{k RccordBrcokr a Slick(vcftt souta&l
nod€l) jsou j€dny z naliohtrcjvlcaprod{i€trychmodeh.Posl€dre
jmalovant nodcl vRC verzi v,tt{l Naliomlsvrocc 1937.Tento
modd jc |!i tdd jcdiot, kt rt nt c pftllonrt v souaasddoba
nqfspa!trajslnodcl ft &cstrIchsoutlxcnT€xa.o... h{dit! dob}t,
Irn2, RecordBr€aker!
STRANA 2
N,r piibeh o Larzovi a jeho modelu,.S!ick' (klacek)se udrl
vjednd z bivaltch Indidnskychrez€ryaciv Pemsylv{nii pobllz
Hmisbu.gu, najednom ze slawich model6iskich setk6ni,kted se
poindab na konci 5o-ttch a na z.antku 60-tich let. Model mn sice
t up kldickd korstmkce, ale kdyz leil, tak ltpada opravdu jako
klacek! Tehdy se st6le pouzivaly qsilaCky Superegen, vysiladky
superhers krystalemjeste nebyly dostupne.eili vjednom okanEiku
mohllctEtjed€nmodelna vlnov6d€lce27m,jedennebomozn, dva
na 6m a j€den na 465n. Takt€ na setkinich se hodn6 koukalo a
aekalo.pokud se seslo vlc modeldti. Tehdy nebylo k vid6nl moc
vzleft zezema modelys ostruhouby udelalylopingna
Lispesntch
zemi a mod€ly s tflkolovtn podvozkem by se noal6 odlepily
z rona a pend ddny. Podvozkybyly tehdyjenon prc prisunl.
Pii j€dnom letu se Ch€tovi ahltil motor a protoZe vikon
vired poklesnul,Chet musel ptistdt s bEzlcin nolor€m. vatsinou
jsme tchdy litali, dokud nedoslo palivo a prist4vali bez mototu.
Protozf,Chet mtl ovlrdanou jenom srneroyl , piisNil asi 20G300
yardt daleko. Model na zemi zastavil a motor pordd baz€l. Chet
q,Skubnul kllaov&l kabel z tttkdho tysllaCe polozcndhotra ami,
q?8ul iysilad a upaloval k lchdlu. KdyZ byl vpnbe esty
k modelq oolor EikrAt zkallal a hovu dskal vikon. Model zacal
roloyar s nisl€dovsl rcjk lsD{jsl sta.t zc zemaza l0 bodri,jaky jste
nohli vidEt Chet udalal obrat ve stylu Macka Senn€tta(Mack
Sennett= filmort komik z 2o-ttch let) a pebril zpEtk v)sllali. Se
,apnuttm qsllai€m Cftet rylltal zbyl6 paliyo a prislrl. Byla to
hv€zdtrfudaos! kieni uErll€la vsechnypochltnosti exp€rtt-k€cald
ohlednarzletrnzEz€trri s podvo*en s ostruhou
Zavolali jsm Ch€tovi a ptali jsme s€ ho m nejakd dnlll
podEbmsli o jeho mod€lu WC Stick Tady jsL Ptvoibl popis a
koNtrukarl r'lGs \y!ry v Air Tmils v pmsiDci 1937.RC Stick byl
j€dnlm z tdch pridch modeli pro d6lkov€ odadinl stavan ch
v letlch 1933-1937.Upln6 prvnl dilkova ovl6day mod€l ,,RyC
Oncr postavil Chct na prebmu let 1913-1934 io mu bylo 20 let
Model nal mzpld 7 srop a notor Bmwn Juior. Ch€t snln ldtsl
v l€iEch193+1935- budjako s voloym modcl€mnebo s ddlkoejn
ovlrd6nlm. Apmtud vlmbil podonnckq aby ho to nest4lo noc
PMt WC Stict byl ?konsftrovdn v lcr!.h 1935-1936a latal na
podzim 1936 a m jare I93Z Ldtal jako voht nmdel ncho
s dilkovtm ovbdrnln Jako s voltrid nodel€m s nlm Ch€t ryhrrl
v mce 1937 soutEZ sponzom\€nou lydavdclsMm .Clevelrnd
Pr6s'. vftaart l€t tvd 30 minul Na fo&e je model Stick jako
voln, v€rze - bez RC, s detemaliz6lorem a v'?hrnim motoru.
Model nddhmr kbuzrl lkoro jako dr€sDl vatone. Ptuodnl R/C
Stick byl pohnoenmotofto Baby cyclone al€ pozdeji l€ial i s
mobry Bmwn Jr. s Ohlssou.60. Baby Ctclone mal asi rak sprent
itt(on pro t€flto nod4 !z dql
kpourit\4nu podon cku
vrmbsdrnu rrdiu lxlkoyd ovlddrnl by'a tehdy ncprodour',rn{
oblasLMod€l R/C Stick, kte.i tlhril sol{az Nariomls v ro.e 1937,
l€tt na podzim 1937a v dEkolikasoutrEzchv mce 1938.Na konci
s€z6ry l93E Ch€t tedo mod€l i sRC vybavedm pmnqjmul
kqstavatl vobchod! selekEotelhnikou na \tchoda CLvelandu
v Ohiu Bahen hospoddsk6ki?! obchod ziasrhoval jeho Elajirel
zmizel a Ctet u, nikdy nelsbl zpat €d svnj model ani aparltud.
Jald skodal
(X roku 1937Ch€tposavil crlken 3 modcly R/C Srick a
Whrdl
s ni tr|l(olik so{tad - s RC oyl6dftIn i js&o s vohtnd nodcly.
Jednftn zjelo nejnodjirch 'lspaohi jc 5. tnr$o vroce 1978 m
soutrlri SAM Chadps Tcxl.!. RC v€rze nodclu Slick j€ pomalu
l€tajlcl a vclni odpouicjlol letldlo, kted poslusra rEasuje na
vrEhylky tuLho s&ovaho kornid0- n/C SticL poutlyal stqint tn
k uFmad rfldrjako modelRccordBrc€ker.
"klc.c"
Jc$l byd ohralupozomirna io, z. pl{&t ljltel jc vjin&n nl.flkr
n atup skornidry.
sAM 95 _ BOTTnMIA
120
STRANA 3
t20
SAM95-BOHEMIA
STRANA 4
5,\
o
{l
=:=-----r
F
===*=:jr--l
e
tr"--::==
e-_:-?2
ll
lr
$
9'
ti
N
o
z
SAM95-BOHEMIA
STRANA 5
120
@-b!t!elg.rt-Y-SJgdsg
Kdy, js€m v IL 117 oriskoval pl6nekCobry TedaPatroli4 bml jsen
to splsena pobavenljakd tvary je moAd modelu d6l. Jak€bylo mC
prekwpeni, kdyz jsem se dozvEdel,Ze ! Mlly Horavy j€ Cobm
v kosde a aek6 na potah. N€lenil jsem, vzal foloape6t a prin{llm
dnksa Z€je to pravda.
ve sv€rcplic€selMilajeslddrl aCobruuetsilna rczpatl2350mm
s hloubkouldldla 300 mrn. D6lka modeluj€ 1400Inrn. Takze z{dnt
drobetek. Mod€l je urt€n pro kalegorii OPEN a jeho pohon bude
obstuivat sttldavt motor TURNIGY TR 35-48-.\ s baterii Lipol
dvou eltuek s kaacitou 2200 mAh. Predpokl6dan6v6la modelu
vychSzi na 14009. [email protected] a tvary modelu piinesly n€kolik
sEvebnichpmblimU, ztlssre rlai komidel. NakonecJe ttzeni
teseno jako u mottla. Zda bud6 tonto system fungovat se jisil
dozalme h.zy. Po atun€m K*ounovy prin6.5lMIla na kladensk€
n€b€dalsi qotichi stroj. Tak af splni pr€dpokladyBd€i
P.o kateaorii BWE pripravil Mila rcpliku Wakefielda Ladislava
Mutrdho ..Ostravan".Neodradil ho ani pro Muzneho tlpicky 120
cm dlouhi trup. Ostravd mA za sebou nekoli* zal€tavacichletri
Live Wire
Tento model konsttukteraHdolda de Bolta byl vjednokoAlech
povazovdrlza nejlepsi americkoukonst ukci. Model byl proddvAni
ve stavebnici
ve tiechvelikoslechjako:
Live Wire Senioro rozpdli1600rnm.plochoukiidla 4Edm2.v6hou
1.8 2,7kg a moiorem3.5 5ccm
Lile Wirc Tmircr o rozpeti1200mm,plochouktldla28dm2,vriou
1.0-l,75kg amotorem 1.3 l,6ccn Talovorzejenapl6nLa.
Live Wire Kino o rczpdti850 mm. plochouktidla 14 dln2,vd,hou
550g a motorem0,8- 1,0ccm.
U vsechvelikosti bylo nastaveniKidla 5" a nAtavni ltakovky 0".
Spoleietrski kronika
Cobm v koslle na koberci nejn6 barv1 tak neryniknc, srad na kopii
budentco z tohorodllavidet.
jubileadoZiv6alennateho
V lomtomasicisevyznamneho
Zivotniho
klubu:
Vlrdimi. Ydetrta se8. dubnadoziv{60 let
Upiime bl*oprejeme a do dalaiho Zivota ptej€me moho zdmvi.
Stestla Zivobi spokojenosli.
OrsarizaCni zileiitosti
NezsplaenimklubovCho
prisp6vkuukoneilialenstvl! klubui
C.70 Michll Pavllk
t. I04 Ine. Antonh Hoffm..
Upravresi proto laskavdsldj seznamtlon
A$tor cobry MIla Hotuva s novim sirojem pro kategorii Hromadni
strrt. J6dnAse o mimE aEtlenou r€pliku ntmeckehomodelu M.T.S.
SAM 95 - BOIIEMIA
STRANA 6
120
Ti
rli
ili
itlr
--{-
iiii
i8i'
i:
!
!d
I
j
.N
i
fl$
I
!\
tl
I
{ii
tl
t
i
I
{.:.._-E
!
N
Mt--.t.
,q
t
Ij-i---
ii
T
,,-==
€ttil
\a!
i Fgi
.-i'
J,,
g*/
$
I
I
Ii
Ilol
F
l
$
\l
5
!i\
'!i
t
_ta
T-
\\
ifi
I ,3
its
tN'
.\
lr
.!,Dll
{{
! !t
I
I
i!-
irt:
i:l
IF
,3rl
I TI
$i
\
I
$l