Interplus 880 - PERGE International, sro

Komentáře

Transkript

Interplus 880 - PERGE International, sro
Interplus 880
Polyuretan tolerantní k přípravě povrchu
Popis produktu
Dvousložkový, silnovrstvý, alifatický polyuretan, tolerantní k přípravě povrchu, s nízkým VOC a vysokým
obsahem sušiny. Vhodný jako základní nátěrová hmota, mezivrstva i vrchní nátěr.
__________________________________________________________________________________________
Použití
Mnohostranný, vysoce funkční jednovrstvý systém, který je určena pro úpravu některých již existujících
nátěrových systémů v průmyslových oblastech. Jejím použitím je prodloužena trvanlivost původního
nátěrového systému.
Interplus 880 je vhodný pro údržbu oceli v agresivních prostředích jako jsou rafinerie, chemické závody,
papírny, celulózky a mosty.
Může být aplikována na povrch, který není možné otryskat konvenčním tryskáním abrazivy.
Ve srovnání s vrchními epoxidy má výbornou retenci barvy a lesku. Teplota při vytvrzování může být až -5°C.
__________________________________________________________________________________________
Praktické informace
Odstín:
Stupeň lesku:
Obsah sušiny:
Bod vznícení:
Typická tloušťka:
Teoretická vydatnost:
Praktická vydatnost:
Metody aplikace:
Doba schnutí:
Teplota
5°C
15°C
25°C
40°C
Široký výběr podle systému Chromascan
Pololesk
80% +/- 3% (dle odstínu)
Báze
(Složka A)
Tužidlo (Složka B)
Směs
32°C
51°C
36°C
75 - 125 mikronů - suchý film
94 - 156 mikronů - mokrý film
8,00 m2 /litr při 100 mikronech DFT a uvedeném obsahu sušiny
Počítejte s příslušnými ztrátami
Bezvzduchový nástřik, vzduchový nástřik, štětec nebo váleček
Pro dotyk
3 hodiny
90 minut
60 minut
30 minut
Zcela suchý
8 hodin
3 hodiny
2 hodiny
45 minut
Doba přetíratelnosti
doporučenými vrchními NH
Minimum
Maximum
8 hodin
Prodloužené∗
3 hodiny
Prodloužené∗
2 hodiny
Prodloužené∗
45 minut
Prodloužené∗
∗ Viz Definice a zkratky.
__________________________________________________________________________________________
VOC
180 g/l UK-PG6/23(92), Příloha 3
Strana 1 z 4
__________________________________________________________________________________________
Příprava povrchu
Účinnost této NH závisí na stupni přípravy povrchu. Povrch určený k natření musí být čistý, suchý a zbavený
všech znečišťujících látek. Před aplikací NH musí být každý povrch zhodnocen a ošetřen podle normy ISO
8504:1992.
Nahromaděné nečistoty a rozpustné soli musí být odstraněny. Nečistoty lze odstranit suchým kartáčem,
rozpustné soli lze opláchnout čistou vodou.
Tryskání abrazivy
Povrch otryskejte na stupeň Sa21/2 (ISO 8501-1:1988) nebo SSPC-SP6. Pokud se mezi tryskáním a aplikací
vyskytne oxidace, je nutné povrch znovu otryskat na specifikovaný vizuální standard.
Vady povrchu odhalené při tryskání by měly být odstraněny příslušným způsobem.
Ruční nebo mechanická příprava povrchu
Povrch očistěte minimálně na stupeň St3 (ISO 8501-1:1988) nebo SSPC-SP3.
Poznámka: Všechny šupinky musí být odstraněny. Plochy, které nemohou být dostatečně připraveny jehlovkou
nebo oklepáním by měly být otryskány ocelovou drtí na stupeň Sa2 (ISO 8501-1:1988) nebo SSPC-SP6. Dle
tohoto standardu se jedná o stupeň C nebo D.
Aplikace na starší nátěrové systémy
Interplus 880 je vhodný k přetírání většiny starších nátěrových systémů. Poškozené a odlupující se nátěry by
měly být odstraněny až po pevný okraj. U lesklých epoxidů a polyuretanů je nutné použít abrazi.
Další informace jsou uvedeny v kapitole Charakteristika produktu.
__________________________________________________________________________________________
Aplikace
Mísení:
Materiál je dodáván ve dvou plechovkách. Vždy smíchejte obě části v uvedeném poměru.
Pokud jsou jednou obě části smíseny, je nutné je použít ve stanovené době jejich
zpracovatelnosti.
1) Promíchejte bázi (složka A) motorovým míchadlem.
2) Přidejte celý obsah tužidla (složka B) do báze (složka A) a důkladně promíchejte.
Směšovací poměr:
Doba zpracovatelnosti:
minut
Bezvzduchový nástřik:
4:1 dle objemu
5°C
3 hodiny
Doporučen
15°C
25°C
2 hodiny
40°C
1 hodina
30
- rozpětí trysek 0,45 - 0,58 mm
- celkový výstupní tlak v trysce - minimálně 141 kg/cm2
pistole
DeVilbissMBC nebo JGA
vzduchový uzávěr
704 nebo 765
typ trysky
E
obvykle lze dosáhnout tloušťky 50 - 75 mikronů
obvykle lze dosáhnout tloušťky 50 - 75 mikronů
neředit více než je povoleno místní legislativou
Vzduchový nástřik:
(pneumatický)
Doporučen
Štětec:
Váleček:
Ředidlo:
Doporučen
Doporučen
International
GTA007
International GTA007
Materiál nesmí zůstat v hadicích, pistoli nebo stříkacím vybavení. Proto jej
důkladně vypláchněte pomocí International GTA007. Jednou natužená směs
by neměla být znovu uzavírána do původních nádob. Po delších přestávkách
se doporučuje NH znovu promíchat.
Ihned po použití očistěte veškeré vybavení International GTA007. Je rovněž
vhodné vyplachovat stříkací vybavení v průběhu práce. Četnost tohoto
vyplachování závisí na množství materiálu, teplotě a čase (včetně přestávek).
Čistič:
Přerušení práce:
Čištění:
Všechen přebytečný materiál a prázdné plechovky by měly být zlikvidovány
v souladu s regionálními předpisy.
Strana 2 z 4
Charakteristika produktu
Pro dobrou ochranu materiálu proti korozi je nutné, aby celková tloušťka nátěrového systému nebyla menší než 200
mikronů. Lze toho dosáhnout aplikací několika vrstev na ručně připravenou ocel. Ručně očištěnou zkorodovanou ocel je v
některých prostředích nutné opatřit základním opravným nátěrem („patch primer“) Interplus 256 nebo Interplus 356.
Maximální tloušťku vrstvy (DFT) nátěru lze získat bezvzduchovým nástřikem. Při použití jiných aplikačních metod nebude
dosaženo požadované tloušťky filmu. Při aplikaci vzduchovým nástřikem je pro dosažení maximální tloušťky nutno použít
„křížového vzoru“ nástřiku. Při vyšších nebo nižších teplotách je pro požadovanou tloušťku filmu nutné použít specifickou
techniku.
Je-li Interplus 880 aplikován štětcem nebo válečkem, je pro dosažení specifikované tloušťky suchého filmu mnohdy nutné
nanést několik vrstev nátěru.
Teplota povrchu musí být alespoň o 3°C vyšší než rosný bod.
Aby bylo při aplikaci štětcem nebo válečkem dosaženo jednotného filmu, je obvykle nutné nanést dvě vrstvy Interplus 880
(toto platí také pro některé odstíny)..
Je-li pravděpodobná kondenzace, neaplikujte nátěr při nízkých teplotách. Může dojít ke ztrátě lesku a ovlivnění dlouhodobé
funkčnosti. Relativní vlhkost v průběhu aplikace by neměla přesáhnout 85%.
Nadměrná aplikace může mít za následek pěnivost a mikropuchýřovitost.
Interplus 880 je maximálně kompatibilní se staršími nátěrovými systémy. Nevykazuje totiž vlastnosti typické pro alifatické
polyuretanové vrchní NH, je flexibilnější a není tak tvrdý jako jiné vrchní nátěrové hmoty, zajišťuje přetíratelnost povrchu.
Nedoporučuje se aplikovat v dílně.
Před vystavením produktu Interplus 880 vlivu kondenzace vodních par, musí být nátěr řádně vytvrzen, v opačném případě
může dojít ke ztrátě adheze.
V průběhu aplikace produktu Interplus 880 je nutné zajistit dobrou ventilaci, zejména v uzavřených prostředích jako jsou
mosty a nádrže.
Produkt vytvrzuje i za nízkých teplot.
Teplota
-5°C
0°C
Pro dotyk
16 hodin
9 hodin
Zcela suchý
24 hodin
16 hodin
Doba přetíratelnosti
doporučenými vrchními NH
Minimum
Maximum
24 hodin
Prodloužené∗
16 hodin
Prodloužené∗
∗ Viz Definice a zkratky
Interplus 880 není určen pro vystavení stálému působení vody.
__________________________________________________________________________________________
Vhodné systémy
Interplus 880 je vhodný pro přetírání starších nátěrových systémů, ale neměl by být aplikován přímo na zineksilikáty (např. Interzinc 22) a zinek-epoxidy (Interzinc 55).
Doporučené základní NH:
Interplus 770
Intercure 200
Intercure 420
Intergard 251
Intergard 269
Intergard 475 HS
Interseal 670 HS
Interplus 256
Interplus 356
Interplus 880
Doporučené vrchní NH:
Interplus 880
Interthane 990
Interplus není vhodné přetírat alkydy, chlórkaučukovými NH, vinyly nebo akrylovými vrchními NH.
Další vhodné základní/vrchní nátěry doporučí zástupce International Protective Coatings.
Strana 3 z 4
_____________________________________________________________________________________
Další informace
Další informace týkající se průmyslových standardů, termínů a zkratek použitých v tomto technickém listu lze
nalézt v následujících kapitolách příručky k technickým listům.
• Definice a zkratky
• Příprava povrchu
• Aplikace nátěru
• Teoretická a praktická vydatnost
Individuální kopie těchto informací lze zaslat na požádání.
__________________________________________________________________________________________
Bezpečnost
Tento produkt je určen pro aplikaci pouze profesionálními natěrači a v souladu s informacemi uvedenými v
tomto technickém listu, bezpečnostním listu a na obalu NH. Neměl by být používán bez předchozího řádného
prostudování bezpečnostního listu, který International Protective Coatings svému zákazníkovi poskytl. Veškeré
práce týkající se aplikace a použití tohoto produktu by měly být prováděny v souladu s národními Zdravotními a
bezpečnostními normami a ekologickými standardy a předpisy. Při svařování či řezání plamenem materiálu
natřeného tímto produktem dochází k vylučování prachu a zplodin, proto je nutné používat vhodné ochranné
prostředky a adekvátní ventilaci. V případě jakýchkoliv pochybností o vhodnosti použití této NH kontaktujte
zástupce International Protective Coatings.
Váha produktu
1,56 - 1,77 kg/l
Velikost balení
20 litrů
Interplus 880 - báze
Interplus 880 - tužidlo
16 litrů v 20-ti litrovém obalu
4 litry v 5-ti litrovém obalu
V případě zájmu o jinou velikost balení, kontaktujte International Protective Coatings.
Dopravní hmotnost
B)
Uskladnění
Třída nebezpečnosti:
20 l
1263
31,1 kg báze (složka A)
Životnost:
minimálně 12 měsíců při teplotě 25 °C. Před
dalším použitím je nutná kontrola. Skladujte na
suchém tmavém místě mimo dosah tepla a
možnosti vznícení.
5,0 kg tužidlo (složka
Upozornění
Informace uvedené v tomto technickém listu nejsou vyčerpávající. V případě, že by tato nátěrová hmota měla být použita pro jiný účel než je
v listu uveden, vyžádejte si písemné potvrzení o vhodnosti produktu. Práce bez písemného potvrzení jsou prováděny na vlastní riziko.
Informace o zárukách a konkrétních podmínkách prodeje jsou obsaženy v dokumentaci Terms & Conditions of Sale, které lze na požádání
zaslat. I přesto, že se snažíme o to, aby všechny informace, které vám podáváme (ať již v tomto technickém listu nebo jinou formou) byly
správné, nejsme schopni ovlivnit kvalitu nebo stav podkladové plochy ani na jiné faktory, které se vyskytují při použití a ovlivňují konečnou
kvalitu nátěru. Nepřebíráme proto žádnou odpovědnost za kvalitu produktu ani za jakékoli ztráty nebo škody, které nastaly jejím použitím,
pakliže to nebylo dohodnuto písemně. Technické listy jsou průběžně aktualizovány a obohacovány o informace o dalším vývoji a
zkušenostech s produktem.
Je na zodpovědnosti uživatele, aby si obstaral aktuální technický list před použitím produktu. Datum vydání: 1. 6.. 1997.
a International jsou ochranné značky společnosti International Paint Ltd.
_______________________________________________________________________________________
Kontakt
PERGE International, s.r.o.
Masarykovo náměstí 3/3
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Tel./Fax: 596 639 851
Tel.: 596 616 335
Strana 4 z 4

Podobné dokumenty