1990 - 2010 almanach

Komentáře

Transkript

1990 - 2010 almanach
Těšnov 5
110 00 Praha 1
Telefon: 224 805 158, 224 805 159
Fax: 224 230 606
E-mail: [email protected]
URL: http://www.socr.cz
Strategický partner:
Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky 1990 - 2010 ALMANACH
Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky
1990 - 2010 ALMANACH
Svaz obchodu
a cestovního ruchu
České republiky
1990 - 2010
ALMANACH
Svaz obchodu
a cestovního ruchu
České republiky
1990 - 2010
ALMANACH
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Těšnov 5, 110 00 Praha 1
url: http://www.socr.cz, e-mail: [email protected]
-4-
OBSAH
Úvodní slovo
7
Osobnosti o Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
9
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
33
Seznam členů Svazu obchodu a cestovného ruchu ČR
41
Historie Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a její milníky
59
Obchod a cestovní ruch v ekonomice ČR
65
Závěr
93
Summary
97
-5-
-6-
ÚVODNÍ SLOVO
Dvacet let existence určitě stojí za připomenutí si takového výročí a nejen to, také se za ním poohlédnout. Myšlenka to sice není originální, ale při takovýchto příležitostech se snadno vybaví. Jde však o to
také ji naplnit, připomenout sled událostí a přeměn v průběhu dvou dekád v činnosti organizace, která
v tomto případě působí zcela v popředí velkých podnikatelských sektorů - obchodu a cestovního ruchu.
Tuto retrospektivu si zaslouží nejen Ti, kteří před dvaceti lety bohatý děj nastartovali, ale neméně tak
Ti, kteří mu po celou dobu dávali obsah a další a další impulsy a stále vyšší kvalitu jeho průběhu a také
Ti, kteří dosažené výsledky mohli reprezentovat a po právu uplatňovat na všech úrovních společenského,
politického a odborného života.
Je autorským záměrem, aby předchozí - zdánlivě obecná klišé – došla naplnění.
A k tomu má tato publikace především posloužit – svojí formou zvolená záměrně jako almanach.
Sleduje, aby všem členům, partnerům a příznivcům Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR připomněla
kolik a jaké záslužné práce bylo odvedeno k tomu, aby podnikatelská sféra obchodu i cestovního ruchu měla své platné zastoupení a oporu. Soustřeďuje v historickém sledu to, co v uplynulém ději bylo
podstatné, co zaujímalo jeho členskou základnu, ale i spotřebitelskou a klientskou veřejnost, odkud
přicházela podpora nebo kde se jí nedostávalo.
Zvolená forma almanachu dává hodně příležitosti k tomu, aby své názory, podněty i případná ocenění
a přání uvedly čelné osobnosti z domácí i zahraniční podnikatelské sféry, z politického a veřejného
života i z oblasti vědy a vzdělávání a dalších. To nepochybně dává textu patřičnou pestrost i osobní
přitažlivost. Alespoň v sevřené formě si klade publikace za úkol připomenout to, co podstatněji ilustruje
postavení a výsledky obchodu a cestovní ruchu za posledních dvacet let ve společnosti a ekonomice.
Také nebylo možno minout i to, co tvoří základní uspořádání Svazu, jeho interní i vnější řád a výkonný
mechanismus. A přitom se nezapomíná na to, kdo všechno a v jakých pozicích tvoří členskou základnu
a jaká je organizační výstavba Svazu.
Je přáním nejen autorů, aby publikace splnila při příležitosti výjimečného jubilea svůj informační
a propagační účel, aby dávala dobré zadostiučinění těm, kteří se podíleli na všech popisovaných
přínosech, ale aby také nabádala pokračovat s ještě větším úsilím v konstruktivní činnosti ve prospěch
podnikání v obchodě a cestovním ruchu.
Autoři
-7-
-8-
Osobnosti o Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Tomáš Baťa, ikona českého a světového podnikání, čestný prezident Svazu obchodu a cestovního
ruchu ČR
.
.
.
e
t
j
e
v
á
d
o
r
p
a
e
t
ˇ
Jde
Tomáš Bat’a
-9-
Ing. Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního
ruchu ČR
Vážení přátelé, dvacet let bývá doba, kdy se bez mladického
uzardění hodí pohlédnout zpět. O to více to platí o období, které si dovolím úvodem našeho almanachu vzpomenout a trochu zrekapitulovat.
Byla to doba nejen hektická, ale historicky neopakovatelná. Nová
doba, o které jsme snili a která přišla tak náhle, že mnohé z nás zastihla z hlediska teorie i praxe naprosto nepřipravené. Vázla orientace jednotlivců, novodobých politiků i celých struktur. Přišla však
konečně vytoužená demokracie, kterou se snažili všichni po téměř
čtyřicetiletém diktátu socialistických principů a jejich protagonistů,
rychle osvojit, ne-li přímo uchopit. Mnozí v ní hledali skutečnou svobodu, někteří prostě chtěli osobně
využít dobu dříve než ti, co tušili, že bezbřehá demokracie v rukou lidí, kteří mají blíže k penězům
než k jakýmkoliv etickým pravidlům, dostanou do rukou sílu a prostředky k právní regulaci nového,
demokraticky křehkého státního útvaru, stvořeného sametovou revolucí.
Uprostřed této džungle zájmů, trendů politického i státního amatérismu se zrodil i Svaz obchodu
ČR. V té době ještě bez cestovního ruchu, jehož připojení bylo geniální myšlenou, která se realizovala v roce 2003. Úspěšně či méně úspěšně jsme se snažili zařadit mezi iniciátory založení profesních
sdružení, tedy vytvoření platformy pro lidi stejných odborných, ale i etických hodnot, která by jim
pomohla na cestě ke sjednocení zájmů, prosazování profesních, zpočátku i politických cílů. Veřejnosti
bylo dáno na vědomí, že v Česku, zmítaném problémy „raného kapitalismu“, existuje a pracuje subjekt,
který se postavil do čela zájmů tradičně opomíjené terciární sféry, do které obchod a cestovní ruch
patří. Začali jsme se orientovat v mezních situacích, které přinášela doba. Zkoumali a predikovali dopady dvou extrémních politických metod té doby, což na jedné straně byla bezbřehá liberalizace trhu,
na straně druhé pokusy o jeho více či méně zásadní regulaci.
Přes chyby, které nám nadělil politický i ekonomický amatérismus té doby, a které se nevyhnuly ani
naší vlastní činnosti, jsme se přesvědčili o tom, že žádná z krajních cest není ta ideální. Nekontrolovaný
liberalismus poškodil české subjekty působící na trhu a nedal jim ani minimální šanci se uprostřed
neopakovatelné síly expanze zahraničních obchodních subjektů alespoň trochu zorientovat a připravit
na tržní soutěžení, které prakticky dodnes nemá v Evropě obdoby. Po zkušenosti dvaceti let jsme
však došli k názoru, že pokud by se měla, byť dobře míněná regulace nepovést, o čemž svědčí příklady
nepovedených a neúspěšných regulací jinde, je lepší prosazovat zkušenost, která je i naším stávajícím
krédem v tom smyslu, že „žádná regulace je určitě lepší než špatná“.
Na závěr mi dovolte, abych nad bilancí dvaceti let našeho Svazu, o kterou se tato publikace pokouší,
vyslovil přesvědčení, že zde bylo vykonáno velké dílo, které zasluhuje ocenění. A chci ubezpečit, že si
nesmírně vážíme toho, že jde nejen o náš názor, ale že se nám dobrého hodnocení a přání do budoucna
dostává od vysoce renomovaných osobností. V tomto kontextu chci na čelném místě za slova uznání
poděkovat předsedovi vlády ČR Ing. J. Fischerovi, CSc., rektoru Vysoké školy ekonomické prof. Ing.
R. Hindelsovi, CSc., dále představitelům evropského svazu obchodu EuroCommerce, jeho prezidentu
Dr. Rainhardtu Freiherr von Leoprechting a generálnímu sekretáři X. R. Durieu, jakož i prezidentu
spřáteleného Svazu obchodu a cestovního ruchu Slovenské republiky doc. Ing. P. Konštiakovi, PhD.
a všem dalším osobnostem a kapacitám, které zaslaly svá vyjádření, jakož i všem, kteří s námi po léta –
ať jako členové nebo partneři – spolupracují a přejí nám do další činnosti dobré výsledky.
Zdeněk Juračka
- 10 -
Ing. Jan Fischer, CSc., předseda vlády České republiky
Zdravá země, zdravý rozvoj obchodu a cestovního ruchu
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR má své pevné místo mezi
zaměstnavatelskými a profesními svazy České republiky. Je také
organizací, která se mimo jiné zabývá budováním mostů ke státní
správě. Obchod a cestovní ruch jsou odvětví bezesporu významná
pro českou ekonomiku i pro českou společnost. Specifika těchto
odvětví jsou v tom, že na jedné straně zvyšují kvalitu života domácích
obyvatel a na druhé straně zajišťují servis pro zahraniční turisty. Spojují tedy příjemné s užitečným. Čím lepší služby poskytnou, tím větší
bude jejich přínos ke spokojenosti občanů i růstu HDP.
V posledních letech je hodně diskutována otázka vztahu mezi obchodem a domácími zemědělci.
Je třeba o tom mluvit otevřeně. Nelze přitom zapomínat ani na potravinářský průmysl. Už proto, že
udržení vysoce kvalitního zemědělství a potravinářství a tím možnost nabídnout místní speciality, má
pozitivní vliv na rozvoj cestovního ruchu. S tím souvisí zapojení regionů. Cestovní ruch tak i obchod
se vždy odehrávají v konkrétním regionálním prostředí. A samozřejmě je strašně důležité vzdělání,
příprava odborníků pro tyto obory. Protože na jejich kvalitě a dostatku bude záviset i konkurenceschopnost této země. Je dobře, že Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR nezapomíná diskutovat žádnou
z těchto otázek.
Krize nám ukázala, jak důležité je mít diverzifikovanou a flexibilní ekonomiku, která dokáže rychle reagovat na změny světové poptávky a vyrovnávat propad v jedněch oblastech růstem v jiných.
O obchodu a cestovním ruchu to platí dvojnásob. Nesdílím názor, že jsme z krize venku. Samozřejmě
můžeme počítat s jistým mírným obnovením růstu. Na druhé straně nám roste nezaměstnanost. To je
fenomén, který samozřejmě má také nějaké dopady na státní rozpočet, má dopady na kupní sílu a na
poptávku a to je téma, které se především obchodu týká. Krizové efekty na české domácnosti přitom
budou dopadat se zpožděním. V roce 2009 jsme při více než 4% propadu HDP ještě stále měli mírný
růst konečné spotřeby domácností. V letošním roce je to naruby: při mírném oživení predikujeme pokles konečné spotřeby domácností.
Z hlediska pozice vlády je skutečně základním imperativem, základní prioritou, udržet stav veřejných
financí na uzdě. To platí a pro další roky to platit bude snad ještě víc než pro rok 2010. Nesmíme dopustit nárůst deficitu a jeho podílu na hrubém domácím produktu nad únosnou míru, musíme se vyvarovat perspektivní - a ta perspektiva by, věřte tomu, nebyla dlouhá - makroekonomické distorze, která
by tuto zemi přivedla do skutečně vážných potíží. My máme v konvergenčním programu naplánováno
na rok 2011 4,8% podílu deficitu na HDP, v dalším roce 2012 4,2% na HDP. To je velký závazek, to
je velmi náročný program, na který nám všichni politici kývli. Přeji si, aby to skutečně dopadlo dobře.
O tom, jak důležitá je makroekonomická stabilita pro obchod a cestovní ruch, se nyní přesvědčuje
Řecko. Přestože tato země je velmocí v cestovním ruchu, kvůli finančnímu kolapsu jí hrozí miliardové
ztráty. Takovému scénáři se musíme vyhnout. Je to nejen v zájmu Svazu obchodu a cestovního ruchu
ČR, ale všech občanů.
Jan Fischer
- 11 -
Dr. Rainhardt Freiherr von Leoprechting, prezident
EuroCommerce
Xaver R. Durieu, generální sekretář EuroCommerce
Je pro nás velkou ctí a obrovským potěšením, že můžeme blahopřát
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR k jeho letošnímu 20. výročí.
Od svého založení sleduje sdružení EuroCommerce pokroky
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR s velkým zájmem a úctou. Za
dobu dvou desetiletí jsme svědky, jak SOCR ČR vyrostl a prostřednictvím mnoha profesních a společenských akcí propaguje zájmy
a image obchodu a cestovního ruchu daleko za svými teritoriálními
hranicemi. Dnes není pochyb, že SOCR ČR zásadně přispěl k blahobytu
a nesmírnému hospodářskému rozvoji České republiky.
SOCR ČR zahájil svoji činnost na počátku 90. let minulého století, tedy v době velkých výzev pro Českou republiku. V zemi se odehrávala rychlá decentralizace, privatizace firem a na scénu přicházeli
podnikatelé. Politické úsilí o proexportní politiku, spravedlivou
hospodářskou soutěž, přístup k financování a investiční příležitosti
přineslo reálné možnosti pro podnikání v celé Evropě. Jako další
logický krok se SOCR ČR připojil k české veřejnosti v úsilí o evropskou integraci. V roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do
Evropské unie, se SOCR ČR stal členem sdružení EuroCommerce.
Dnes všichni jdeme stejným směrem za stejnými cíli. Jsme na cestě k volnému vnitřnímu trhu
bez překážek, kde vládne předvídatelné podnikatelské prostředí bez nadbytečných právních předpisů.
Proběhla revize českých zákonů, které překračovaly rámec požadavků EU a klade se důraz na zajištění
stejných podmínek a příležitostí pro všechny účastníky trhu, se snadným přístupem k financování, resp.
fondům EU. Avšak tam ještě nejsme.
Dvacáté výročí SOCR ČR přichází ve zvláště náročné době. Obchod se jen pomalu vzpamatovává z nejhorší hospodářské recese za několik posledních desetiletí, která si vybrala svou daň v ČR
i v celé EU. Obchodní společnosti se potýkají se špatnou dostupností úvěrů a rostoucí nezaměstnaností
a zároveň s nízkou kupní silou spotřebitelů a nedůvěrou v budoucnost.
Společně se svými českými kolegy však neztrácíme naději. V nadcházejícím nelehkém roce budeme
i nadále zdůrazňovat úlohu obchodu v uzdravování ekonomiky, i nadále se soustředíme na vylepšování
obrazu obchodu a uvádění mylných domněnek na pravou míru, a zároveň budeme usilovat o snižování
nákladů a omezení právní nejistoty pro maloobchodní prodejce.
Jménem sdružení EuroCommerce a všech svých členů přejeme SOCR ČR trvalé úspěchy při
propagování celého odvětví a dosahování vynikajících výsledků jeho členů ve všech oblastech jejich
činnosti.
Zasíláme Vám srdečné blahopřání
Rainhardt Freiherr von Leoprechting
Xavier R. Durieu
- 12 -
Dr. Peter Hampl, prezident Sdružení skupin nezávislých
evropských maloobchodníků UGAL
Denis Labatut, generální sekretář UGAL
Sdružení skupin nezávislých evropských maloobchodníků
(Union of Groups of Independent Retailers of Europe a.i.s.b.l. –
UGAL) bylo založena v roce 1963 a je evropskou asociací, která
působí jako zastřešující organizace hlavních uskupení nezávislých
maloobchodníků v potravinářství i mimo ně na celém území Evropy,
a velmi často zastupuje střední a malé podniky (MSP). Sekretariát UGAL sídlí v Bruselu a klade si za cíl zajišťovat, aby evropské
právní předpisy obsahovaly ekonomickou, politickou a právní propagaci nezávislých maloobchodníků prostřednictvím jejich uskupení, aby k ní přispívaly a dávaly jim právo na svobodnou volbu
adekvátního řešení při soutěži s konkurencí na trhu.
Postavení MSP v Evropě pravděpodobně nebylo nikdy tak těžké
jako v současnosti. V celé Evropě nezávislí maloobchodníci čelí
výrazné konkurenci ze strany integrovaných obchodních řetězců,
které čím dál více uplatňují velkou nákupní a prodejní sílu a zároveň
konsolidují svoji pozici na úkor nezávislých maloobchodníků. Tito
maloobchodníci ovšem představují základní kámen evropského trhu
a zůstávají jednou z mála částí ekonomiky s potenciálem tvorby pracovních míst. Z toho důvodu je tak důležité propagovat je na úrovni jednotlivých států i na úrovni
Evropy.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je sdružením, které bezesporu hraje při těchto propagačních
aktivitách velmi významnou úlohu, a to nejen v ČR, ale i na evropské úrovni. Jako značně činorodý
člen UGAL přispívá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR k utváření evropské politiky a evropského
práva. Díky výrazné účasti a spolupráci SOCR ČR v rámci UGAL jsou zájmy a požadavky českého
obchodu v Bruselu vidět a slyšet. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR rovněž participuje na výměně
zkušeností jednotlivých členů UGAL a dynamicky k ní přispívá.
U příležitosti 20. výročí Vám asociace UGAL a všichni její členové přejí úspěšné pokračování
prvotřídní práce, kterou SOCR ČR doposud vykonává. Rovněž bychom rádi vyjádřili své potěšení, že
jste členem našeho „klubu“, a srdečně Vám děkujeme za spolupráci. Hodně štěstí!
Peter Hampl
Denis Labatut
- 13 -
doc. Ing. Pavol Konštiak, PhD., prezident Zväzu obchodu a
cestovného ruchu SR
Milí českí priatelia,
radi sa pripájame ku gratulantom a úprimne blahoželáme k 20.
výročiu existencie Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky.
Hoci je náš Zväz obchodu a cestovného ruchu SR o niečo
mladší, vznikol až po rozpade spoločného štátu, spájajú nás nielen
jazyky, ktorým rozumieme, ale i potreba vzájomne spolupracovať a
koordinovať naše postoje. Spoločná je nielen história, ale i problémy,
ktoré zväzy riešia v podobnom ekonomickom priestore, politických podmienkach a kultúrnej tradícii.
Veľmi si vážime otvorenosť, nezištnosť a korektnosť, ktoré sú signifikantné pre koordináciu našich
stanovísk, pre našu spoluprácu, ktorá bezo sporu patrí k histórii oboch zväzov.
Spolupráca je veľmi široká, zahŕňa vzájomné stretnutia na podujatiach, ktoré oba zväzy organizujú,
vypracovávanie spoločných stanovísk, vykonávanie informačnej a poradenskej činnosti.
Nemôžeme zabudnúť aj na spoločné postoje a koordináciu pozícií na pôde EuroCommerce.
Cieľom spolupráce je hľadať a nachádzať postoje, ktoré sú prospešné sektoru obchodu a cestovného
ruchu, presadzovať na národnej úrovni i medzinárodnej pôde postoje, ktoré pomôžu zlepšeniu tohto
sektora.
Spája nás i rovnaký cieľ, a to je zviditeľnenie tejto činnosti, zlepšenie spoločenského porozumenia
pre problémy obchodu a cestovného ruchu, zatraktívnenie našich aktivít pre ďalších záujemcov pre túto
prácu, uľahčenie namáhavej práce v obchode a zjednodušenie právneho rámca podnikania v obchode
a cestovnom ruchu.
Pavol Konštiak
- 14 -
Prof. Prof. E. h. (RUS) Dr. Bernd Hallier, Managing Director,
EuroHandelsinstitut
Vývoj českého Svazu obchodu je unikátní příběh o úspěšném
přechodu ze socialismu na sdružení typické pro tržní prostředí
a sociální dialog. Jeho kořeny, stejně tak jako kořeny vzniku Konference o rozvoji obchodu, sahají až do roku 1989, kdy česko slovenská delegace pod vedením prof. Jiřího Jindry a Michala Ševery poprvé navštívila sídlo obchodního institutu EHI v Kolíně nad Rýnem.
V rychlém sledu následovaly další akce a zejména obchodní konference v Praze, Bratislavě, Nitře, Banské Bystrici; třetím krokem byly
prázdninové semináře při VŠE Praha pro první „podnikatele“.
Profesionalizace velko- a maloobchodu shodně odstartovala se vznikem Konference o rozvoji
obchodu (pozdější Retail Summit).
Strategickým unikátem byly a jsou její tři základní pilíře:
- Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
- univerzitní síť zprostředkovaná VŠE Praha
- vynikající konexe na státní orgány ČR
Prostředí sociálního dialogu vznikalo mj. právě díky konferencím. Na žádném jiném místě se nekoná takové každoroční setkání, kde velko i maloobchodní hráči vedou otevřený dialog o přítomnosti
a budoucnosti ČR a středoevropského prostoru: Retail Summit byl místem i pro takové podnikatele,
jakým byl Tomáš Baťa či zástupci mezinárodního obchodního fóra, nebo EU, jako třeba komisař pro
obchod Peter Mandelson, popř. zástupci centrální banky či špičkové výzkumné ústavy.
V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout, že Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je od prvního
dne otevřen mezinárodním kontaktům a rovněž je po dlouhé roky aktivní v evropských organizacích
EuroCommerce a UGAL v Bruselu.
Hodně štěstí, moji drazí přátelé z Prahy!
Bernd Hallier
- 15 -
JUDr. Antonín Jízdný, čestný prezident Svazu obchodu a
cestovního ruchu ČR, první předseda a prezident Svazu (1990 –
1997)
Vážení a milí přátelé obchodu,
je mi velkou ctí vás osobně oslovit jako zakladatel Svazu obchodu,
1. prezident Svazu obchodu a dnes čestný prezident Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR, při významném výročí Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Je přirozené, že při podobných výročích se vzpomíná, bilancuje
a také slaví. Prožil jsem toho s vámi hodně, měli jsme toho hodně
společného a tak mi dovolte vám touto formou poděkovat a popřát hlavně zdraví, dobré vztahy a úspěch
ve vaší činnosti.
Ve formě malého dárku si dovolím uvést své osobní vyznání. Často je důležité a významnější se
dívat do budoucna, ale v této souvislosti oslav výročí bych rád ocenil významné změny směru a trendu
vývoje obchodu ve prospěch našich zákazníků a významnou roli Svazu obchodu a cestovního ruchu
v ČR po dobu jeho existence. Osobně jsem převážně od začátku své profesionální kariéry spojil svůj život
s prací v obchodě a ve prospěch jeho zákazníků a pracovníků. Měl jsem a měli jsme společně chuť měnit
filozofii obchodu, jeho tvář a pracovat na budoucnosti. V období startu velkých změn ve společnosti
a obchodě jsem se z podmínek ředitele státního podniku Potraviny Brno propracoval do pozice generálního ředitele zahraniční obchodní firmy Euronova - Ahold a s některými z vás jsme založili předchůdce
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Svaz státních podniků v obchodě. V souvislosti s privatizací
a vstupem zahraničního kapitálu jsme založili Svaz obchodu, jehož jsem byl prezidentem více jak 7 let.
Svaz obchodu se aktivně zúčastnil projednávání zásadních témat.
V prvním období po jeho vzniku jsme rozšířili členskou základnu, získali důvěru navenek a dovnitř
a úspěšně podpořili existenci Svazu obchodu bez ohledu na vlastnictví a rozdílné názory. Stali jsme
se reprezentantem obchodu, který si získal přirozenou autoritu mezi zaměstnavateli a jeho členy. Za
úspěch také považuji organizování každoročních Konferencí o obchodě. Osobně mne těší, že dva prezidenti Svazu obchodu, paní Helena Pískovská a Antonín Jízdný, byli vyhlášeni Manažery roku v České
republice.
Pro nadcházející období chci osobně poděkovat všem, kteří podporovali Svaz obchodu a cestovního
ruchu ČR, a popřát pracovníkům v obchodě spokojené zákazníky, partnerům a dodavatelům dobré
oboustranné vztahy a zejména zákazníkům, aby byli nadále králi obchodu!
Svazu obchodu a cestovního ruchu v ČR přeji do budoucna hlavně spokojené členy a zejména
zákazníky!
S úctou
Antonín Jízdný
- 16 -
Ing. Helena Pískovská, čestná prezidentka Svazu obchodu a
cestovního ruchu ČR, druhá prezidentka Svazu (1997 – 2008),
nyní členka představenstva Svazu a předsedkyně Poradního
senátu Svazu
Obchod je moje srdeční záležitost ......
Nevědomky jsem se začala na svoji životní profesi připravovat
už v ranném dětství. Nejoblíbenější hračka nebyl pokojíček s panenkami, ale obchůdek s pultíkem a šuplátky, od 4 let jsem chodila nakupovat do prodejny Včela. Nakonec jsem se ale dostala k obchodu
oklikou, přes textilní průmyslovku - musíš mít maturitu a ne se jít
učit na prodavačku, rozhodli rodiče. Obchod mě stále přitahoval a tak jsem v roce 1971 konečně nastoupila do oddělení kvality brněnského Prioru. Postupně jsem pak prošla celým provozem, užívala jsem
si prodávání deštníků, ponožek i dámské konfekce a při tom postupně získávala nejen manažerské znalosti na různých úrovních, ale hlavně jsem se naučila pracovat s lidmi- spolupracovníky i zákazníky.
A právě schopnost komunikace na různých úrovních řízení mně pak otevřela další pracovní možnosti.
V roce 1988 jsem dokončila dálkové studium na Ekonomické universitě - obor jak jinak - vnitřní
obchod. V roce 1990 jsem se stala ředitelkou Prioru v Brně. Přišla privatizace a já jsem hlavně chtěla být
u toho a posunout náš obchodní dům na úroveň evropskou - nebo i světovou. Ministerstvem jsem byla
pověřena zpracovat privatizační projekt pro 13 obchodních domů Prior – tehdy ještě v Československé
republice. A tak k nám přišel KMART, s heslem „Zákazník je král“ a s tím, že obchod je služba, kterou
je potřeba nabízet i v sobotu a v neděli.
V Brně nám to šlo dobře a tak jsem v roce 1994 dostala nabídku řídit obchodní dům Máj -KMART
v Praze a tak začala i moje spolupráce se Svazem obchodu. Stala jsem se členkou představenstva
a následně viceprezidentkou a naučila jsem se rozumět problémům ostatních obchodníků a pochopila
jsem, jaký význam do budoucna budou mít zaměstnavatelské svazy a jak je důležité se do této práce
zapojit. Když v roce 1997 přišla výzva kandidovat na prezidentku, brala jsem to jako výzvu. Ne proto,
že bych se, po obdržení titulu Manažerka roku, kterou jsem se stala jako žena vůbec poprvé, domnívala,
že v retailu už se nemám co učit, ale výzvy mám ráda a je pravdou, že před rokem 89 mě nějak míjely.
A to byla opravdu velká výzva.
Všechno bylo úplně jiné než v obchodním domě, ten mně zpočátku chyběl moc, byla jsem velmi
spojená s jeho lidmi i provozem. Ale mám ráda změny a možnost věci rozvíjet a hlavně, jak říká jeden
ze zakladatelů Svazu, stále se ráda učím nové věci. Stanovila jsem si základní úkoly, ale tím hlavním
bylo pokračovat ve správně nastoupené cestě mého předchůdce Toníka Jízdného a rozvíjet naši činnost
ve prospěch českého obchodu. Pomohl mně získaný titul manažerky roku, ale i to, že jsem mezi všemi
představiteli zaměstnavatelských svazů byla jediná žena. Samozřejmě, že pomohla také dlouholetá
práce v obchodě a znalost problematiky. Ale místo spolupracovníků “na place” a zákazníků přišla
jednání s našimi členy, partnery z ostatních svazů a Hospodářskou komorou, ministry atd. Ale když se
člověk vyučí diplomacii se zákazníky, není se čeho obávat.
Nejdůležitější v celém procesu byli spolupracovníci a členové vrcholných orgánů Svazu, kteří se
snažili být mně co nejvíce nápomocni. A tak Svaz pomalu a jistě upevňoval svoji pozici a získával
také podporu svých členů. Za úspěch považuji skutečnost, že jsme se naučili komunikovat s příslušnými
ministerstvy a stále více dostávali možnost vyjadřovat se k navrhovaným zákonům. Naši zástupci se
stali členy odborných pracovních týmu jednotlivých ministerstev a to nám dávalo šanci uplatňovat ná-
- 17 -
zory členů Svazu. Když se zamýšlím nad tím, co z celé té mozaiky vykonaných činností vyzdvihnout,
je to těžké, ale vidím tři body:
1. závěrem devadesátých let, kdy se měnila struktura obchodu nejvíc a začaly střety „velcí a malí”,
podařilo se udržet pohromadě velké i malé firmy a nedošlo k rozdělení Svazu - to nám závidí i Evropa;
2. jako jediný svaz máme kromě jiných prezentací velkou konferenci Retail Summit;
3. obchod a cestovní ruch jsou spojené nádoby a je skvělé, že se podařilo v roce 2003 stát se
zaměstnavatelským svazem nejen pro obchod, ale i pro cestovní ruch!
Helena Pískovská
- 18 -
Ing. Pavel Hlinka, viceprezident pro cestovní ruch Svazu
obchodu a cestovního ruchu ČR
Každý, kdo jen jednou zkusil prosadit své představy individuálně,
rychle došel k závěru, že šance na úspěch bude velmi mizivá. To byl
také důvod, proč se Národní federace hotelů a restaurací stala členem
Svazu obchodu České republiky. Jedním z důvodů byl rovněž fakt,
že obor hotelnictví je průřezovou záležitostí, který všichni ovlivňují,
ale nikdo za něj ve skutečnosti nechce nést odpovědnost. Proto
federace hledala silného partnera, který by jí pomohl svou autoritou přesvědčit vládní i zákonodárné představitele o tom, že
jsme také důležitou součástí české ekonomiky. A v momentě, kdy
příklad NFHR ČR začaly následovat další organizace a spolky jako
HOREKA, Spolhost, Unihost, Asociace cestovních kanceláří ČR, Svaz českých turistů, Asociace kempů
a chatových osad, to byl jasný signál, že i v rámci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR získává stále
větší význam, což mělo svůj vliv i na změnu názvu, na Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.
V rámci Svazu pak vznikla samostatná platforma s názvem Platforma cestovního ruchu, jejímž cílem
je informovat své členy o všem novém ve Svazu, o připravovaných zákonech, zabývá se samozřejmě
rovněž přímo problematikou, s níž jednotliví členové na jednání přicházejí. Nikdy nebylo řečeno, že
práce platformy je bez chyb, ale lepší nebude, pokud se do její práce nezapojí aktivně její členové
a pokud sami nebudou navrhovat k řešení témata, jimiž je třeba se zabývat. Je dobré vidět, jak naše
platforma pomáhá zvyšovat autoritu Svazu a jak Svaz pomáhá zvyšovat autoritu cestovního ruchu
v této republice.
Byly doby, kdy s námi nikdo nediskutoval, nenašel si pro nás čas a ani se nás nezeptal na náš názor.
Situace je zcela jiná. Svaz se stal respektovanou organizací, je zván na jednání, kde se má řešit problematika oboru, jež zastupuje, je nám dávána podstatně větší šance sdělovat své názory prostřednictvím
rozhlasu, novin i televize. To vše je ukázka toho, jak roste naše autorita a vážnost.
Nyní tedy půjde o to, abychom těchto výhod dokázali co nejlépe využít. Pokud se však budeme
spoléhat pouze na sekretariát, který mimochodem nesmíme zapomenout pochválit za jeho nelehkou
práci při slaďování často velmi různorodých zájmů, pak se naše úsilí rozpustí do žabomyších válek
a pokud to někomu prospěje, pak zcela určitě ne nám. Vzpomeňme si proto při příležitosti 20. let
působení SOCR ČR na Svatoplukovy pruty a postupujme vždy tak, abychom svým jednáním naší říši
posilovali a ne oslabovali.
Pavel Hlinka
- 19 -
Ing. Petr Vyhnálek, viceprezident pro obchod Svazu obchodu a
cestovního ruchu ČR
Maloobchod v naší republice prošel v uplynulých 20 letech
bouřlivým vývojem. První třetina tohoto období byla hlavně dobou
privatizace a vstupu prvních supermarketových řetězců, druhou lze
nazvat lavinovitou expanzí hypermarketů, nákupních center a později
diskontů. Poslední třetina byla obdobím zahušťování prodejní sítě
v některých lokalitách až za mezní hodnoty. Ruku v ruce s těmito
změnami šel vývoj v oblasti nabízených sortimentů a to vše změnilo
spotřebitele a jejich nákupní chování.
Jediné, co se nezměnilo vůbec, anebo velmi málo, je přístup státu k obchodníkům a to přesto, že
význam maloobchodu pro ekonomiku výrazně vzrostl. Domnívám se, že tento stav ukazuje směr,
kterým by se měly aktivity Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR ubírat v příštích letech. Naše
branže je dramaticky ovlivňována legislativou s výrazně regulačními tendencemi, které jsou výsledkem nátlaku potravinářských a zemědělských lobby. Obchodníci jsou označováni za viníky problémů
zemědělců a potravinářů, jejichž příčiny leží někde úplně jinde. Hlavním úkolem Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR by mělo být objektivní informování o skutečném stavu a hájení zájmů svých
členů u státu před tlaky zájmových skupin.
V uplynulých dvou desetiletích SOCR ČR udělal obrovský kus práce pro podnikatelské prostředí
maloobchodu, byl zdrojem cenných informací pro své členy, nastavil pravidla pro kvalitní spolupráci
se zaměstnavatelskými svazy a společně s partnery vytvořil tradici konferencí, později Retail Summitů,
které nemají srovnatelnou konkurenci. Svaz byl zcela jistě důležitou silou, která pomáhala maloobchod
jako obor podnikání a zároveň službu svým zákazníkům dostat na současnou úroveň.
Rád bych popřál Svazu dalších 20 úspěšných let, obchodníkům a jeho dodavatelům zlepšení vztahů
a více slušnosti, maloobchodu větší respekt u politiků a zákazníkům ještě jednou takový kvalitativní
skok úrovně nákupního prostředí, jaký zažili od roku 1990 do současnosti.
Petr Vyhnálek
- 20 -
Ing. Michal Ševera, CSc., viceprezident pro evropské záležitosti
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Od května roku 1990, kdy byl Svaz obchodu založen, prošel Svaz
dynamickým a pozitivním vývojem. Nástup tržní ekonomiky znamenal objektivní výzvu i pro celý sektor obchodu a zejména jeho dobrovolnou, profesní reprezentaci. Na jedné straně se zásadně měnilo
podnikatelské a právní okolí obchodních subjektů, probíhala privatizace v celém sektoru a na druhé straně se měnily všechny základní
parametry obchodní činnosti. Obchod získal postupně postavení,
které mu bylo v netržní ekonomice upíráno.
V roce 1990 jsem se na jaře vrátil z dlouhodobé stáže ve Francii,
kde jsem mj. pracoval i na francouzském Svazu obchodu (Conseil National du Commerce). Zkušenosti
z této stáže nám pomohly při formování prvotních úkolů nově založeného Svazu, při budování jeho
základní struktury i při definování strategických cílů a jeho postavení v tehdy se nově formující podnikatelské sféře.
GfK Praha, kterou jsem v té době řídil, byla jedna z prvních „neobchodních“ členských organizací
Svazu. Poskytovali jsme tehdy základní informační servis Svazu a jeho členům. Výzkum trhu nákupních podmínek, který byl tehdy založen, ale i třeba Spotřebitelský barometr a další výzkumné produkty
přispěly zásadně k lepší znalosti nejen potřeb spotřebitelů, ale i samotných obchodníků. Obchod prošel
transformací jako první sektor a jeho členské firmy se fakticky podílely zásadně i na transformaci
celého národního hospodářství. Vzpomínám si mj. i na výzkum, který jsme zajišťovali pro ministra
Ježka a který se týkal analýzy populace, která se zúčastní kuponové privatizace.
Ihned po založení se Svaz rozkročil do Evropy. Jeho členové se pravidelně zúčastňovali mezinárodních odborných konferencí, začali se podílet na výuce vysokoškoláků v ČR. Několik ročníků úspěšných
konferencí „Retail Summit“ i „Samoška“ jsou důkazem potřeby těchto odborných a společenských akcí
na maloobchodním trhu. Současně se Svaz velmi brzo po transformaci sektoru zapojil do obou základních evropských podnikatelských struktur (UGAL, EuroCommerce). To, že zástupci ČR jsou dnes
váženými členy řídících orgánů těchto podnikatelských sdružení, je mj. i ocenění pozitivního vývoje
SOCR ČR v minulých 20 letech.
Michal Ševera
- 21 -
Ing. Lubomír Motyčka, CSc., předseda Dozorčí rady Svazu
obchodu a cestovního ruchu ČR
Co říci k 20tému výročí našeho Svazu? Nejenže to je jubileum,
ale vždyť to je téměř jedna celá generace v lidském životě!
Napadá mě především to, že je dobře, že Svaz před 20 lety vznikl
a je dobře, že Svaz existuje a „žije“.
Je velmi důležité, aby všichni obchodníci měli své zastání, aby se
význam obchodu dostal do veřejného povědomí a jak společnost, tak
zejména politická reprezentace státu si uvědomily, že zde ke spokojenosti spotřebitele funguje obchod jako důležitá oblast terciární
sféry. Obchod to přitom nejsou jen nadnárodní řetězce, to jsou tisíce a tisíce drobných živnostníků,
stovky malých a středních firem, které se denně musí snažit obstát v české, jedné z nejliberálnějších
a nejotevřenějších ekonomik Evropy.
Obchodníci vždy – a nejen co si sám pamatuji - sloužili bez různých podpor a ohledů široké
veřejnosti, vždy nabízeli své služby, nikdy nestávkovali, a to i přesto, že někdy důvodů měli více než
dost. Proto jsem i sám osobně rád, že mezi ně patřím a jsem stavovsky hrdý na to, že jsem stál před 20
lety u zrodu dnešního Svazu.
Do dalších let bych si přál především dvě věci:
- aby ve Svazu bylo více členů, aby ho podnikatelé chápali jako společenství, které jim může a umí
pomoci,
- aby Svaz byl výrazněji než dosud vnímán a zejména respektován jako spolehlivý zastánce a partner pro všechny, kteří v obchodě pracují.
Lubomír Motyčka
- 22 -
Doug Brodman, generální ředitel, Plzeňský Prazdroj
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je vrcholovým reprezentantem českého obchodu a cestovního ruchu, kterého uznávají
jak podnikatelé, odborná veřejnost, státní instituce, tak i odborné
evropské organizace. Plzeňský Prazdroj je respektován jako přední
pivovarská společnost ve střední Evropě. Spolupráce těchto dvou
subjektů proto může českým zákazníkům a spotřebitelům přinést
reálné benefity.
Plzeňský Prazdroj a SOCR ČR mají společné zájmy v mnoha oblastech. Jedním z cílů SOCR ČR je působit na proces zdokonalování
podmínek prodeje potravin, zejména v oblasti hygieny, biologických
požadavků a udržitelné spotřeby. Plzeňský Prazdroj usiluje o maximální kvalitu výrobků jak při expedici, tak během vlastního prodeje konečnému spotřebiteli, o příjemné a kulturní prostředí v obchodech
i místech prodeje čepovaného piva včetně doprovodných služeb. V této oblasti Prazdroj rozvíjí
například programy certifikace provozoven, které svou péčí o pivo od skladování, přes sanitaci až po
techniku čepování piva jdou ostatním příkladem, vyvíjí a zavádí do praxe technická řešení podporující
kvalitu výrobku pro koncového spotřebitele.
Jako strategický partner SOCR ČR se Plzeňský Prazdroj také dostává do těsného a vzájemně
prospěšného kontaktu se zákazníky, ať jde o nadnárodní společnosti nebo lokální řetězce.
Během více než roční spolupráce se SOCR ČR jsme měli příležitost v praxi poznat aktivní přístup
SOCR ČR k tématům, kterými se zabývá. Oceňujeme například březnové historicky první setkání
s vládou ČR za účasti premiéra i řadu dalších jednání s vedoucími pracovníky Ministerstva průmyslu
a obchodu nebo České obchodní inspekce.
I díky SOCR ČR si klíčové instituce dobře uvědomují, že obchod a cestovní ruch jsou významnou
součástí ekonomiky České republiky. Zároveň věřím, že své bohaté zkušenosti z prvních dvaceti let své
činnosti SOCR ČR díky svému aktivnímu přístupu bohatě zúročí v dalších obdobích.
Doug Brodman
- 23 -
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., rektor Vysoké školy ekonomické Praha,
Prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc., děkanka Fakulty
mezinárodních vztahů VŠE Praha, členka představenstva Svazu
obchodu a cestovního ruchu ČR
V prvé řadě bychom rádi poblahopřáli Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky k tak významnému jubileu, jakým 20 let existence bezesporu je. Z pozice Vysoké školy ekonomické a její Fakulty mezinárodních vztahů velmi oceňujeme
dlouhodobou systematickou činnost Svazu, jeho reprezentantů a členů,
a přejeme touto cestou všem podnikatelům a pracovníkům odvětví obchodu
a cestovního ruchu do další tvořivé práce hodně úspěchů.
Při této příležitosti chceme ocenit skutečnost, že mezi Svazem obchodu
a cestovního ruchu ČR a Vysokou školou ekonomickou, a zejména Fakultou
mezinárodních vztahů, trvá po celou dobu existence Svazu trvalé profesní
odborné partnerství, stejně jako dobré konstruktivní vztahy mezi pedagogy
naší vysoké školy a odborníky členských obchodních firem a dalšími specialisty, kteří se podílejí na práci orgánů Svazu. Tato součinnost je pro obě strany
velmi prospěšná a přináší jim užitek. Rádi připomínáme, že právě naše škola
dala mnoha manažerům obchodu vzdělání a také mnozí z těchto manažerů
na svoji školu nezapomínají a dodnes se účastní na její činnosti ať již
v pedagogické nebo jiné odborné činnosti včetně vědecko-výzkumných projektů.
Při ohlédnutí za dosavadní spoluprací naší vysoké školy a Svazu nelze nezdůraznit Retail Summit, dříve
Konferenci o rozvoji obchodu, mezinárodní vysoce prestižní business konferenci, kterou společně pořádáme
s členskou firmou Svazu Blue Events. V roce 2010 se konal již 16. ročník, který byl v historii i přes období hospodářského poklesu nejlépe navštíveným a zároveň i nejlépe hodnoceným. Retail Summit představuje
významnou platformu, na níž se setkávají podnikatelé, výzkumníci, akademičtí pracovníci, ale také představitelé
vlády a státní správy, aby se vzájemně inspirovali progresivními řešeními a také vedli dialog o formování podnikatelského prostředí. Díky společnosti Blue Events je dnes Retail Summit špičkově organizovanou konferencí
s velkým mediálním dopadem a je nám ctí, že jsme mohli k jeho kvalitě přispět.
Chceme zároveň připomenout specifický obsah vzájemné spolupráce, který se týká vytváření a využívání
informací. Tato spolupráce dostala v poslední době nový akcent v podobě trojstranné kooperace Svazu, VŠE
a Českého statistického úřadu. Jejím předmětem jsou nejen data, která mají vztah k vývojovým trendům
v obchodě a cestovním ruchu, ale také aktuální problémy retailingu, dnes především spojené s analýzou tvorby hodnoty v dodavatelském řetězci a objektivní argumentací, co tento hodnotový řetězec ovlivňuje. V této
souvislosti jsme se jako představitelé VŠE a její Fakulty mezinárodních vztahů jednoznačně postavili proti
přijetí Zákona o významné tržní síle a jejím zneužití, který podle našeho názoru velmi nešťastně vstupuje do
soukromoprávních obchodních vztahů mezi dodavateli a odběrateli.
Vážnosti a podpory podnikání v obchodě a cestovnímu ruchu jako odvětví, které se významně podílí na
tvorbě HDP, a především na zaměstnanosti, dodalo nedávné setkání vlády s představiteli a členy Svazu, kterého
se Vysoká škola ekonomická ráda ujala a poskytla mu místo na své půdě.
Na závěr ještě jednou vyslovujeme přání, aby Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR vstupoval do dalších
let s patřičnou vážností v celé společnosti a aby se mu dařilo vytvářet kladný obraz obchodu nejen v odborných
kruzích, ale také před celou spotřebitelskou veřejností!
Richard Hindls, Dana Zadražilová
- 24 -
Prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., čestný viceprezident Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR, prorektor Vysoké školy hotelové v
Praze a člen Poradního senátu Svazu
20 let Svazu obchodu - vzpomínky na minulost
Je to neuvěřitelných 20 let, kdy se pokládaly základy podnikatelského svazu v oblasti obchodu. Bylo to období velkých očekávání,
představ svobodného podnikání, ale i prvních ekonomických
problémů a nečekaných střetů. Existovaly samostatné obchodní podniky bez organizační podřízenosti, které si mohly samy vytvářet plán
a od ledna 1991 i určovat ceny. Probíhala restituce majetku a tím
i zánik nebo změna funkce mnoha prodejen, začínala privatizace –
i když nikdo v tomto roce netušil, že ze současných velkých obchodních podniků zůstanou jen torza.
Po období tuhé centralizace nastala volnost často související s bezradností ve spletitém, nově se
vytvářejícím legislativním prostředí. Obchodníci cítili potřebu dobrovolně se sdružovat a mít své
mluvčí vůči dodavatelům i veřejné správě. Přesněji řečeno – představitelé větších podniků a osvícení
lidé se schopností dívat se dopředu a strategicky uvažovat.
A právě tito lidé, jak je podrobněji specifikováno v jiném příspěvku, se začali scházet a vytvořili
Svaz obchodu. Existovala představa o činnosti podobných seskupení v zahraničí – ale tam bylo od
nepaměti soukromé vlastnictví a tradice – něco co u nás nebylo. Zprvu to byly bývalé podniky státního
obchodu, potom jsme za členy získali první velké soukromé české maloobchodní firmy, členské firmy
získaly statut obchodních společností. V polovině 90. let se kromě Euronovy, která byla ve Svazu od
počátku, stala členem i firma KMART (obchodní domy) a začalo období získávání nových členů mezi
expandujícími mezinárodními retailingovými firmami. Až na přelomu století se podařilo získat téměř
všechny tyto firmy za členy a postavení Svazu se stabilizovalo.
Potom se vytvořila platforma pohostinství a cestovního ruchu – postupně vznikl Svaz obchodu
a cestovního ruchu ČR.
Od počátku patřila k hlavním členům spotřební družstva. Svaz českých a moravských spotřebních
družstev představoval dobře organizovanou složku, která byla svého času největší obchodní organizací.
Velkým problémem byl od počátku vztah malých a velkých podniků. Nebylo možno se jednoznačně
přiklonit na tu nebo onu stranu. Po mnoha diskuzích se ustálil názor, že jsme „organizace pro velké
firmy a firmy, které se chtějí velkými stát“. Podpora malému a střednímu podnikání ano – ale ne proti
velkým obchodním organizacím – i když nikdo asi v té době nevěděl, že největší firmy dosáhnou velikostí, které dnes známe.
Domnívám se, že k upevnění Svazu přispěla Konference o rozvoji obchodu v ČR (dnes Retail
Summit), jejíž první ročník se uskutečnil v roce 1995 v kongresovém sálu hotelu Hilton. Snad to
byl můj největší osobní příspěvek organizovanosti českého obchodu, když jsem jako děkan fakulty
mezinárodních vztahů VŠE Praha i jako viceprezident Svazu začal spolu s T. Krásným z firmy Incoma
organizovat tyto konference. Byly úspěšné, pravidelně tam byli přední ekonomičtí představitelé státu,
přednášeli významní reprezentanti světového obchodu i našich úspěšných firem. Význam to mělo nejen pro kultivaci a profesionalizaci obchodní scény, ale pro získání nových členů – představitelů me-
- 25 -
zinárodních retailingových firem na našem trhu. Nezapomenutelná byla vystoupení pana Bati, která
uměla povzbudit do další podnikatelské činnosti.
Byla to hezká léta a jsem rád, že jsem se v přátelském prostředí mohl práce Svazu zúčastnit. Hodně
se udělalo a ještě více práce zbývá – řešení je nekonečné, ale „furt se jde“.
Hodně úspěchů přeje Svazu a obchodu a cestovního ruchu ČR
Jiří Jindra
- 26 -
Jana Kváčová, čestná viceprezidentka Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR, tajemnice Poradního senátu Svazu
V odvětví obchodu jsem pracovala od r. 1955 (velkoobchod i maloobchod) mohu si tedy dovolit maličké hodnocení toho, co instituce
jako je Svaz znamenala, znamená a ještě bude znamenat pro toto
odvětví. Od svého založení Svaz měl mimo jiné mimořádnou úlohu
a to informovat podnikatele – obchodníky o tom, co se v tomto
odvětví děje, jak je to s obchodem v okolních státech, jaký vývoj
obchodu lze v Evropě a v ČR očekávat.
Ani v minulosti se stát o odvětví obchodu moc nestaral a to se
nezměnilo ani nyní. Proto bylo potřeba, aby si obchodníci, jako obvykle, pomohli sami a proto ta, mimo jiné, mimořádně důležitá úloha Svazu jako informátora o tom,
co se děje a bude v obchodu dít.
Jsem přesvědčena, že tuto úlohu Svaz, jeho představenstvo, jeho sekretariát, s plnou vážností plnil
a plní. Jeho členové, ale i nečlenové, měli tedy někoho, kdo jim v jejich novém a nelehkém podnikání
pomáhal.
Nezanedbatelnou úlohou byla i jeho činnost v oblasti sdružování, a to především malých a středních
obchodníků – vznikla řada českých obchodních sdružení – obchodních aliancí. Svaz se plně věnoval
i funkci vzdělávací: pořádal řadu seminářů, kulatých stolů, navázal velmi dobrou spolupráci s dozorovými orgány. Další jeho úloha spočívala i ve spolupráci se zástupci zaměstnanců - odborovým
svazem pracovníků obchodu v oblasti kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu.
Za uplynulých skoro 20 let, co jsem pracovala jak v představenstvu Svazu, tak i v jeho sekretariátu
a i jako podnikatelka v odvětví obchodu, mohu odpovědně prohlásit, že Svaz jako instituce a zástupce
podnikatelů a zaměstnavatelů v obchodu pomohl k tomu, že veřejnost i státní instituce začaly vnímat
odvětví obchodu jako významné odvětví hospodářství s kladným dopadem především na spokojenost
spotřebitelů – zákazníků.
Obchod šel jako odvětví do privatizace jako první. Byli to právě obchodníci: malí i střední, velké
obchodní řetězce, kdo v podstatě otevřel našim občanům evropské trhy, tím, že nabídka a kvalita
prodávaných výrobků se neustále zvyšovala a tzv. „nedostatkové zboží“ se stalo „hudbou minulosti“.
Práce pro Svaz byla pro mě velmi dobrou „školou“. Dostala jsem se k řadě mimořádně důležitých
informací, získala jsem dobrý přehled o celém odvětví obchodu, navázala jsem řadu kontaktů, potkala
se s mnoha zajímavými, chytrými a podnikavými lidmi. Vím, jak funguje státní správa, samospráva,
dozorové orgány. Tyto znalosti jsou „penězi“ k nezaplacení.
Do budoucna bych chtěla Svazu popřát:
- mnoho dalších členů (aby nakonec Svaz nevymřel)
- neustálé zvyšování jeho prestiže a významu
- respekt státních orgánů a institucí
- trvalou spokojenost členů s činností Svazu
- jeho zviditelňování i v rámci Evropské unie
- stabilní podnikatelské prostředí pro podnikání v obchodě a cestovním ruchu
- pokračování dlouhodobé a dobré spolupráce se sociálními partnery.
Jana Kváčová
- 27 -
Ing. Alena Hellerová, ředitelka odboru statistiky obchodu,
cestovního ruchu, dopravy, informačních a komunikačních
činností ČSÚ
Zdá se to neuvěřitelné, ale už je to opravdu 20 let, co byl založen
Svaz obchodu a cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že pro svou
činnost využíval od počátku služeb Českého statistického úřadu,
měla jsem tu čest spolupracovat s jeho členy zpočátku neformálně
a posléze po uzavření dohody o vzájemné spolupráci (v roce 1995) i
oficiálně prakticky po celé toto období. A byla to opravdu vzájemně
plodná spolupráce, která se neomezovala pouze na výměnu suchých
informací a účast na akcích pořádaných jednou či druhou stranou.
Zpočátku byl předmětem spolupráce pouze obchod, později i cestovní ruch. V obou případech jsme
my v ČSÚ využívali praktických zkušeností členů SOCR ČR, které jsme zvali již na přípravná jednání pracovních skupin zabývajících se programem statistických zjišťování, a také jsme naslouchali
připomínkám předních představitelů tohoto Svazu i ve vrcholném poradním orgánu předsedy ČSÚ
– České statistické radě. Na druhou stranu jsme byli vždy připraveni poskytovat SOCR ČR v rámci
našich možností a pravidel co nejvíce informací o těchto dvou odvětvích.
Za dvacet let jsme navázali nejen čistě pracovní, ale i osobní přátelské vztahy jak na řídicí úrovni,
tak i mezi řadovými pracovníky jedné i druhé instituce. Tyto vztahy byly založeny na vzájemném respektu a podpoře, což se efektivně promítlo do výsledků spolupráce. ČSÚ se zúčastňoval akcí spoluorganizovaných Svazem a doufám, že informace, které prezentoval ve svých příspěvcích, ale i ty, které
vypracovával podle zadání Svazu pro jeho vlastní potřebu, přispěly k lepší orientaci ve složité problematice fungování jím zastřešovaných odvětví. Dvacet let SOCR ČR pokrývá roky nejdynamičtějšího
rozvoje obchodu a cestovního ruchu a bylo tudíž o čem informovat.
I když současná ekonomická situace není příliš příznivá, věřím, že ji obchod a cestovní ruch jako
odvětví, stejně jako jednotliví členové Svazu obchodu a cestovního ruchu, překonají v dobré kondici.
Byli bychom v ČSÚ rádi, kdyby naše informace přispěly podnikatelské sféře i jejím institucionálním
orgánům ke správným rozhodnutím a vytváření užitečné informační politiky. Za všechny pracovníky
ČSÚ, kteří měli možnost se Svazem obchodu a cestovního ruchu spolupracovat nebo ji budou mít
v budoucnu, přeji této instituci hodně úspěchů do dalších ne jen 20 let a věřím, že i nadále bude trvat
společný zájem na vzájemné plodné spolupráci.
Alena Hellerová
- 28 -
Barbora Krásná, Partner, Blue Events
Tomáš Krásný, Managing Director, GfK Central & Eastern
Europe
Konference a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR: dlouhodobé
a úspěšné partnerství
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR slaví 20 let své existence
a my rádi tohoto významného jubilea využíváme ke stručnému
ohlédnutí za naší vzájemnou spoluprací. Se Svazem jsme v těsném
kontaktu od jeho vzniku a účastnili jsme se řady výzkumných, poradenských a trainingových projektů a polovina z nás (dvou) pracovala několik let i v představenstvu a dozorčí radě svazu.
Nejvíce nás ale určitě spojuje dlouhá a úspěšná spolupráce na 2 klíčových konferenčních projektech - Retail Summitu (od roku 1994) a Hospitality a Tourism Summitu (od roku 1999). Duchovním
otcem obou odvětvových událostí byl prof. Ing. Jiří Jindra, my osobně jsme měli tu čest být garanty
organizace a postupně převzali i zodpovědnost za tvorbu programu. Svaz obchodu a cestovního ruchu
ČR byl aktivně účasten všech 25 summitů (ano, je to téměř neuvěřitelné – Retail Summit má za sebou
již 16. ročník a Hospitality a Tourism Summit letos v červnu oslaví své 10. výročí!).
Statistika těchto realizovaných konferencí je úctyhodná: téměř 15 tisíc účastníků, vystoupení
4 premiérů, více než 20 ministrů, 4 prezidentů EuroCommerce, CEO prakticky všech významných
obchodních firem podnikajících na našem trhu a v neposlední řadě historicky první návštěva komisaře
EU pro obchod ve střední a východní Evropě. Přímo na Retail Summitu ohlásil komisař Peter Mandelson iniciativu k liberalizaci evropského trhu služeb a o naší akci následně psaly Financial Times
v hlavním článku na titulní straně. Nás osobně však nejvíce těší to, že se konference postupně staly místem, kde velké i malé firmy získávají informace a inspiraci nezbytnou k dalšímu růstu. Jsme
přesvědčeni, že summity jsou i významnou platformou sloužící k navázání, prohloubení a zlepšení
komunikace s klíčovými partnery a jsme rádi, že to potvrzují i převažující pozitivní ohlasy účastníků.
A to je i motivace, proč nás příprava a realizace summitů po všech těch letech pořád baví.
A samozřejmě nejen nás, ale naštěstí i naše kolegy, a tak bychom při té příležitosti chtěli poděkovat všem
spolupracovníkům z GfK Czech, INCOMA GfK a Blue Events a samozřejmě i všem představitelům
Svazu, kteří se na přípravách dosavadních 25 konferencí aktivně podíleli. Velmi speciální poděkování
patří všem 3 prezidentům SOCR ČR – JUDr. Antonínu Jízdnému, Ing. Heleně Pískovské a Ing. Zdenku
Juračkovi a v neposlední řadě i viceprezidentům - Ing. Petru Vyhnálkovi a Ing. Pavlu Hlinkovi.
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR je dvacet, což je nepochybně krásný věk, vyznačující se
kombinací dospělosti, zkušenosti a spousty energie. Přejeme Svazu a jeho členům, aby všechny tyto
výhody zúročili v nastávajícím nelehkém období končící krize a počínajícího oživení. Přejeme hodně
dobrých nápadů a optimismu. Slibujeme, že se budeme i nadále prostřednictvím summitů snažit podporovat český obchod a cestovní ruch v jeho dobré formě a náladě.
Barbora Krásná
Tomáš Krásný
- 29 -
Eva Klánová, šéfredaktorka časopisu Moderní obchod
20 let, jedna generace, jedna historická etapa
Dvacítka je číslo, které se slaví, a to nejen v životě lidském, ale i
firemním či institucionálním. V případě České republiky představuje
20 let navíc celou historickou etapu.
Do jubilejních dvou desítek „dospěl“ v letošním roce i Svaz
obchodu a cestovního ruchu ČR. Roky práce se členy, ale i ostatními
firmami a institucemi z oboru z něj udělaly všeobecně přijímanou
autoritu, která se bije nejen za své členy, ale za obor jako celek.
V roce 2005 rozšířilo členskou základnu Svazu také České a slovenské odborné nakladatelství
(ČON), které vydává kromě jiného tituly Moderní obchod, Food Service a TextilŽurnál.
Výsledkem spolupráce Svazu s jednotlivými časopisy jsou odborné publikace pro dané obory.
V případě časopisu Moderní obchod jde o velmi úspěšné publikace Systém kritických bodů v obchodě
(HACCP), vydaná v roce 2004, a Příručka správné hygienické praxe při prodeji potravin v maloobchodě,
z roku 2007. Obě se setkaly s velkým zájmem obchodníků. Časopis TextilŽurnál pak v roce 2005 ve
spolupráci se Svazem vydal Manuál pro prodejny s textilním a obuvnickým zbožím.
Zejména úzká je spolupráce Svazu s časopisem Moderní obchod, který se v souladu se svým podtitulem „časopis pro úspěch v prodeji“ snaží o maximální informovanost čtenářů o dění ve „svém“ oboru.
Na stránce se svým logem Svaz v časopise pravidelně informuje čtenáře o novinkách nejen v České
republice, ale také o zahraničních aktivitách v návaznosti na členství v EuroCommerce.
Když jsem byla požádána o krátký příspěvek k výročí Svazu, zamýšlela jsem se samozřejmě nejen
nad tím, co všechno se za dvacet let podařilo, ale také nad tím, co Svaz, jako zástupce obchodu asi
v blízké budoucnosti čeká. Žhavým tématem budou jistě i nadále vztahy obchodu a jeho dodavatelů
a legislativa s nimi spojená. Avšak neméně důležitým úkolem, který má Svaz v příštích letech před
sebou, je podle mého názoru budování image celého oboru. Jak všichni víme, negativní zprávy se šíří
rychle a místo v médiích si vždy najdou. V neutrální úrovni se hovoří o nových prodejnách, zboží,
cenách apod. Pochvala se však k veřejnosti protlačuje opravdu těžce. Obchod je ale více než jiné obory
především o lidech, ať už na straně prodejců nebo zákazníků. Každý z nich má svůj příběh...
Přeji Svazu, aby jeho příběh pokračoval úspěšně nejen dalších dvacet let a aby se stal pro obchodníky v dobrém smyslu slova nepostradatelný.
Eva Klánová
- 30 -
Miloš Škrdlík, MBA
člen představenstva a předseda Rady pro kraje SOCR ČR
Dvacet let - to je již plně dospělý věk, který už je třeba brát
(a nejen právně) v úvahu, je to již plnoletý partner. Pro spolupráci,
pro komunikaci, pro společné řešení situací a úkolů, a třeba i pro
podnikání.
Osobně jsem velmi rád, že jsem alespoň polovinu tohoto času
mohl ve Svazu strávit, sledovat jeho vývoj a alespoň trochu přiložit
“svou trošku do mlýna”. A jak mohu rekapitulovat - udělal se velký
kus práce, ušel se velký kus cesty. Cesty mnohdy složité, trnité,
nevyšlapané, často plné bláta a kamení, ale i po ní jsme většinou
úspěšně docházeli k jednotlivým metám a cílům. Vážím si toho, že jsem měl možnost toto vše sledovat, být u toho, a po boku kolegů po této cestě také osobně s nimi jít. Kolegové - bylo mi s vámi ctí,
i potěšením.
Do dalšího období přeji našemu Svazu moudré a pracovité lidi kolem sebe, příznivou vnitřní
a vnější situaci, a pevné zdraví - a to jak ekonomické, tak i myšlenkové, programové a personální.
Tak - ať se daří!
Miloš Škrdlík
- 31 -
- 32 -
SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR
Dvacet let existence a podpory podnikatelského úsilí v tržním prostředí a mezinárodních kontaktech dovedlo Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR do pozice vrcholového reprezentanta českého
obchodu a cestovního ruchu, respektovaného odbornou veřejností, státními institucemi i odbornými
evropskými organizacemi.
Co představuje Svaz
• vrcholové, nezávislé, dobrovolné a lobistické sdružení
• reprezentanta svazů, asociací, velkých retailových a distribučních společností, spotřebních družstev,
obchodních aliancí a franchisingových sítí, malých a středních firem obchodu, pohostinství, cestovního ruchu a souvisejících služeb
• územně strukturovanou organizaci, která prostřednictvím svých Regionálních kanceláří a Krajských
zastoupení spolupracuje s územními samosprávami na sociálním a hospodářském rozvoji krajů
Sociální partner
• sociální partner zastupující zaměstnavatele v odvětvovém sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání s Odborovým svazem pracovníků obchodu a s Českomoravským odborovým svazem
pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
• smluvní strana Kolektivní smlouvy vyššího stupně za zaměstnavatele v obchodu a cestovním ruchu
• součást zaměstnavatelské delegace v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě)
• neopomenutelné připomínkové místo k legislativě v oblasti pracovně právních a sociálních podmínek,
účastník příslušných mezirezortních připomínkových řízení k legislativním návrhům a změnám
Zastánce podnikatelských zájmů
• lobista obchodního sektoru a cestovního ruchu směrem k Parlamentu ČR a české vládě
• smluvní partner pro spolupráci s MPO, MMR a Českým statistickým úřadem
• člen Hospodářské komory ČR a dalších podnikatelských a odborných sdružení
• člen Rady ČR pro kvalitu, Řídícího výboru Programu CzQ, Statistické rady ČR, Koordinační skupiny
pro bezpečnost potravin a dalších odborných orgánů
• zastánce zájmů a potřeb podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu při respektování zájmů spotřebitelské
veřejnosti, zákonnosti, prosazování etických a autoregulačních principů v podnikání
Opora skutečné pomoci MSP
• poradenské místo k orientaci a pro nárokování podpor podnikání z evropských, národních a regionálních programů
• zastánce rovných podmínek podnikání pro MSP a preference jejich potřeb
• zástupce českého tradičního obchodu v evropském sdružení UGAL
• obhájce Evropské charty pro MSP
• iniciátor opatření v oblasti přímých a nepřímých podpor MSP
Součást evropského obchodu
• reprezentant českého obchodu a člen představenstva a exekutivy evropského svazu obchodu
EuroCommerce, Brusel; člen evropské organizace sdružující nezávislé obchodníky UGAL, Brusel
• člen Evropského institutu obchodu EuroHandelsinstitut, Köln
• prostřednictvím svých členských organizací je zastoupen u vrcholových odborných evropských
sdružení (např. HOTREC Brusel, FEDSA Brusel, EFF Brusel)
• lobistické sdružení, prosazující relevantní zájmy českých podnikatelů v obchodu a cestovním ruchu
vůči parlamentu a institucím EU při tvorbě a změnách evropské legislativy
• účastník evropského sociálního dialogu
- 33 -
Zdroj odborných informací
• tvůrce a spoluvydavatel řady odborných sborníků, manuálů a dalších pomůcek
• expertní místo ke konzultacím a pro řešení odborné problematiky
• profesní partner dozorových orgánů k projednávání otázek prevence a zkušeností k zajišťování
bezpečnosti a kvality produktu, hygieny prodeje a stravování atd.
• Informační místo pro podnikatele při HK ČR – je oborovým koordinátorem informací a autorem odborných příruček k živnostem v obchodu a cestovním ruchu
• spoluorganizátor největší konference v ČR k rozvoji obchodu „Retail Summit“
• aktivní účastník konference „Hospitality & Tourism Summit“ a veletrhů k cestovnímu ruchu
Spolutvůrce pozitivního image obchodu a cestovního ruchu
• propagátor významu a role obchodu a cestovního ruchu pro českou ekonomiku a zaměstnanost
• iniciátor posilování prestiže podnikání v obchodu a cestovním ruchu
• zastánce korektnosti v obchodních vztazích a poskytování co nejlepších, kvalitních a bezpečných
služeb pro spotřebitele a klientelu cestovního ruchu
• tvůrce a nositel zásad etického podnikání v obchodě a cestovním ruchu
• podporovatel dobrovolného uplatňování a rozšiřování společenské odpovědnosti podniků (CSR)
Předchozí základní - přehledně, názorně, leč volně formulované - postavení, úkoly, funkce,
organizace a všechny další náležitosti, kompetence, práva a povinnosti členů Svazu jsou právní
formou zakotveny v jeho vnitřní legislativě. Ústředním vnitřním předpisem odpovídajícím obvyklým
náležitostem ve smyslu právního řadu ČR a evidovaným příslušným státním orgánem jsou Stanovy
Svazu. Jejich současně platné znění, které má také svoji dvacetiletou genezi, bylo schváleno Valnou
hromadou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR konanou dne 22. dubna 2008 v Praze. Ze stanov
tento almanach připomíná následující základní ustanovení uvedená v 1 až 5 §:
Ze „Stanov Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky“
Charakter a postavení Svazu
§1
Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky (označení Svazu je možné použít i v cizojazyčné
verzi, např. anglicky: Czech Confederation of Commerce and Tourism; německy: Handels und
Tourismusverband der Tschechischen Republik; francouzsky: L´Union du Commerce et du Tourisme de la République Tchêque) je nezávislé, dobrovolné a otevřené profesní sdružení právnických
a fyzických osob, podnikajících v obchodě a v cestovním ruchu a v odvětvích a oborech navazujících,
které se sdružily na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy ČR.
Svaz jako člen evropského svazu obchodu EuroCommerce, evropského sdružení skupin samostatných
obchodníků UGAL a prostřednictvím svých členských asociací u dalších evropských oborových a zájmových svazů a sdružení prosazuje a hájí zájmy obchodu a cestovního ruchu v evropských strukturách.
§2
(1) Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky (dále je „Svaz“) je samostatným právním subjektem. Je založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění
a v předpisech souvisících. Je evidován Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. II/s - OS/1 – 30 515/96 – E.
(2) Svaz je svazem podnikatelským a zaměstnavatelským a v rámci platných právních předpisů
sociálním partnerem s právem účastnit se kolektivního vyjednávání. Je v tomto ohledu i neopomenutelným připomínkovým místem v legislativním procesu (ZP, §320).
§3
Sídlem Svazu je hlavní město Praha.
§4
Svaz používá pro své označení ochrannou známku (logo) registrovanou podle zvláštních předpisů.
- 34 -
Hlavní úkoly Svazu
§5
(1) Svaz působí v souladu s obecným posláním obchodu a cestovního ruchu v tržním hospodářství.
K jeho hlavním úkolům souvisejícím se zvláštnostmi obchodu a cestovního ruchu patří:
a) hájit společné zájmy svých členů a prosazovat je vůči orgánům státní správy, územním, odborovým
a jiným subjektům,
b) podílet se na tvorbě a zdokonalování právních předpisů, které zajišťují rovné podmínky podnikání
pro všechny podnikatelské subjekty v ČR, na formování pravidel hospodářské, finanční, daňové,
úvěrové a environmentální politiky vůči subjektům působícím v obchodu a cestovním ruchu,
c) dbát o vytváření podmínek ochrany hospodářské soutěže a tržního prostředí, na dodržování obchodní
etiky zejména mezi členy Svazu,
d) prosazovat vytváření podmínek pro rozvoj společného evropského trhu a obchodních vztahů se
třetími zeměmi,
e) zasazovat se o zvýšení autority a prestiže povolání v obchodu a cestovním ruchu, napomáhat v těchto
oblastech rozvoji odborného školství,
f) ve spolupráci s dalšími podnikatelskými institucemi vytvářet předpoklady a podmínky pro regionální
působnost Svazu v návaznosti na organizaci státní správy a samosprávy,
g) spolupracovat s dalšími podnikatelskými a zaměstnavatelskými institucemi, s Hospodářskou
komorou ČR, navazovat kontakty s obdobnými institucemi v zahraničí, s mezinárodními institucemi
a spolupracovat s nimi,
h) zaujímat v zájmu většiny členské základny Svazu stanoviska k zásadním politicko ekonomickým,
sociálním a ekologickým otázkám a problémům a jejich odborným a legislativním řešením,
i) zaujímat postavení sociálního partnera a vést na své úrovni kolektivní vyjednávání se zástupci
zaměstnanců (odborovými svazy),
(2) Svaz pro své členy v rámci svojí činnosti:
a) zajišťuje informační systém,
b) soustřeďuje, analyzuje a zpracovává důležité poznatky a zkušenosti z práce podnikatelů v oblasti
obchodu a cestovního ruchu doma i v zahraničí, popularizuje a rozšiřuje je tak, aby mohly být účelně
využívány v praxi,
c) poskytuje svým členům odborné, informační, analytické, ekonomické, konzultační a právní služby,
d) prezentuje své členy na konferencích, odborných seminářích a propagačních akcích v tuzemsku
i v zahraničí, organizuje společné veletržní expozice Svazu a zúčastněných firem, podílí se na
přípravě doprovodných programů,
e) v zájmu svého poslání může Svaz vyvíjet hospodářskou činnost, nebo se může podílet majetkovou
účastí na jiném subjektu, jehož předmět činnosti bude v souladu se zájmy členů Svazu a v souladu
s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Svazu. Svaz je oprávněn poskytovat placené
služby a to jak svým členům, tak i dalším subjektům,
f) Svaz nezasahuje do vnitřních záležitostí svých členů
Své hlavní úkoly Svaz konkretizuje pro vymezené období valnou hromadou (zpravidla tříleté) do Strategie činnosti Svazu.
* * *
V návaznosti na úpravy působení Svazu v jednotlivých oblastech aktivit a organizace činnosti
i základního vymezení odpovědností jsou Stanovy Svazu současně ústředním zmocňujícím předpisem
pro tyto dílčí úpravy (v řadě případů vyvolané i obecně závaznými předpisy např. účetními, daňovými,
pracovními apod.). S některými z nich, jako např. se stěžejním periodicky se opakujícím dokumentem
– Strategií činnosti Svazu, se lze setkat v jiných částech tohoto almanachu. Z dalších nejvýznamnějších
lze označit zejména Jednací řád představenstva, tzn. kompetence a pravidla práce vrcholného řídícího
orgánu Svazu mezi valnými hromadami.
- 35 -
V komplexnosti a dokonalosti interních dokumentů spatřují orgány Svazu základní
předpoklad jeho fungování a rovněž respektují, že jejich patřičná úroveň je nezbytnou podmínkou dosažené nejprve certifikace, posléze v r. 2009 recertifikace Sekretariátu Svazu podle příslušné
ČSN EN ISO 9001:2009.
Povinnosti, které si Svaz klade na rámec právního zabezpečení – v oblasti etiky podnikání a aktivit
společenské odpovědnosti (CSR) zakotvuje svazový Etický kodex.
Stanovy spolu s dalšími vnitřními předpisy Svazu zakládají jeho organizační strukturu, to dále
souhrnně vyjadřuje grafické znázornění:
Orgány a organizační složky Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Bodies and organisation units of the Czech Confederation
of Commerce and Tourism
Valná hromada – General Assembly Meeting
Představenstvo
The Board
Prezident – President
Zdeněk Juračka
SČMSD
Viceprezidenti – Vicepresidents
Petr Vyhnálek
Globus ČR, k.s.
Pavel Hlinka
Asociace hotelů a restaurací ČR
Michal Ševera
SMG, spol. s r.o.
Členové představenstva
Members of the Board
AHOLD CZ Czech Republic, a.s.
Asociace cest. kanceláří ČR
ADMAZ
Asociace hotelů a restaurací ČR
Asociace průvodců ČR
APEK
CECED CZ
ČEPOS Česká potravinářská
Česká asociace franchisingu
Datart International, a.s.
DOMA – Morava holding a.s.
Flop Jih spol. s r.o.
Kempy a chatové osady
Maloobchodní síť BRNĚNKA
Maloobchodní síť Hruška
MAKRO Cash&Carry ČR s.r.o.
Markant Česko s.r.o.
MI COOP, s.r.o.
SPAR Česká obchodní spol.
Tesco Stores ČR a.s.
U&SLUNO a.s.
Veletrhy Brno, a.s.
VŠE Praha
Dozorčí rada
The Supervisory Board
Sekretariát
Secretariat
Petr Hrubý
Generální ředitel
Managing Director
Administrativa
Administration
Poradci
Advisors
Předseda DR – Chairman of SB
Lubomír Motyčka
Vesna a. s.
Členové DR – Members of SB
Štěpánka Macůrková
Ardent Brno, s.r.o.
Vladimír Stehno
SČMSD, Jednota Havlíčkův Brod
Milan Rambousek
Asociace hotelů a restaurací ČR
Rada Svazu pro vzdělávání a poradenství
Council for education and consultancy
Předseda – Chairman
Ludvík Vomáčka
Rada Svazu pro kraje – Council for Regions
Předseda – Chairman
Miloš Škrdlík
Krajská zastoupení – Regional Agencies
Poradní senát Svazu – The Board of Advisors
Předseda – Chairman
Helena Pískovská
Platforma obchodu
Commerce Section
Platforma cestovního ruchu
Tourism Section
Expertní týmy
Expert Teams (Working Groups)
- 36 -
SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V KRAJÍCH
Rada Svazu pro kraje je iniciační a organizační složkou Svazu pro oblast jeho regionální politiky.
Tvoří ji vedoucí Regionálních kanceláří Svazu, které jsou, spolu s Krajskými zastoupeními Svazu (pro
obchod a pro cestovní ruch) a krajskou reprezentací Svazu zprostředkovatelem pro zajišťování cílů
svazové regionální politiky a podpory místních zaměstnavatelských a profesních aktivit v obchodu a
cestovním ruchu.
Krajská zastoupení Svazu pro obchod a Krajská zastoupení Svazu pro cestovní ruch, jsou
poradním odborným týmem Rady Svazu pro kraje, sestaveným z členů Svazu v kraji, za účelem prosazování a ochrany zájmů obchodu a cestovního ruchu a jejich podpory k sociálnímu a ekonomickému
rozvoji kraje.
Regionální kancelář Svazu, je institucionalizovanou formou Krajského zastoupení, která je ustanovena u vybrané členské firmy Svazu.
Krajská zastoupení a Regionální kanceláře Svazu reprezentují zaměstnavatelskou a podnikatelskou
sféru v kraji v oblasti velko/maloobchodu, služeb, pohostinství a cestovního ruchu.
Ve své činnosti se Regionální kanceláře a Krajská zastoupení Svazu soustřeďují zejména na
následující aktivity:
• prezentace a podpora pozice Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR jako vrcholového reprezentanta
a zastánce potřeb velko/maloobchodu, souvisejících služeb, pohostinství a cestovního ruchu v podmínkách kraje;
• prosazování zájmů zaměstnavatelů a podnikatelů v obchodu a cestovním ruchu souvisejících s jejich
potřebami v rámci sociálního a hospodářského rozvoje kraje;
• podpora prestiže a image obchodu a cestovního ruchu a etických zásad podnikání;
• součinnost v krajské RHSD (tripartitě) anebo spolupráce s ní;
• spolupráce s příslušnými krajskými orgány samosprávy, s Krajskou hospodářskou komorou,
s Regionálními radami rozvoje soudržnosti regionu NUTS II a jinými podnikatelskými institucemi
a odbory v kraji;
• koordinace společných zájmů členů Svazu v kraji a organizace vzájemné spolupráce s relevantními
nečlenskými subjekty;
• spolupráce s dalšími subjekty podnikajícími ve velko/maloobchodu, pohostinství a cestovním ruchu
k posílení významu zastupovaných profesí a jejich vlivu na rozvoj kraje
- 37 -
Regionální kancelář
Lubomír Motyčka, VESNA a.s.
[email protected]
Jan Gušl, Jednota Kaplice
[email protected]
Helena Piskovská,
Dring Consulting, Brno
region[email protected]
Zastoupení
pro vnitřní obchod
Pardubický kraj
VESNA a.s.,
Pardubice
Jihočeský kraj
Jednota družstvo spotřebitelů v
Kaplici, Střítež
Jihomoravský kraj
Maloobchodní síť BRNĚNKA,
Brno
Zastoupení
pro cestovní ruch
Hotel Zlatá Štika,
Pardubice
Grand Hotel Zvon,
České Budějovice
Holiday Inn,
Brno
Královehradecký kraj
Jiří Zadrobílek,
MERKURIA-ARTES,
Hradec Králové,
[email protected]
MERKURIA-ARTES,
Hradec Králové
HOTEL HORIZONT,
Pec pod Sněžkou
kraj Vysočina
Vladimír Stehno,
Jednota Havlíčkův Brod, region.
[email protected]
Lubomír Kovářík,
DOMA-MORAVA holding a.s.,
[email protected]
Jednota, obchodní a výrobní
družstvo, Havlíčkův Brod
Restaurace u Palánů,
Havlíčkův Brod
Liberecký kraj
Belos Trade, s.r.o.
Jablonec nad Nisou
Olomoucký kraj
Hotel Port,
Máchovo jezero
DOMA-MORAVA holding a.s.,
Olomouc
HOTEL PRACHÁRNA,
Olomouc
Moravskoslezský kraj
Marta Nováková,
U&SLUNO,
[email protected]
U&SLUNO,
Ostrava
Clarion Congress Hotel Ostrava,
Ostrava
Středočeský kraj
Štěpánka Macůrková,
Ardent Brno, Praha
[email protected]
Coop Příbram, družstvo
Konferenční centrum AV ČR,
zámek Liblice
Zlínský kraj
Hana Hošková,
ENAPO OBCHODNÍ a.s.,
[email protected]
ENAPO/Rosamarket,
Kroměříž
Lázně Luhačovice, a.s.
Plzeňský kraj
Roman Bruzl,
ZKD Sušice,
[email protected]
Západočeské konzumní družstvo
Sušice
Congress Centre Parkhotel Pilsen,
Plzeň
Karlovarský kraj
František Čapek,
Jednota, spotřební družstvo v
Toužimi,
[email protected]
Jednota, spotřební družstvo v
Toužimi
Imperial Karlovy Vary, a.s.
Ústecký kraj
Stanislav Sýkora,
DRUŽSTVO JEDNOTA MOST,
[email protected]
DRUŽSTVO JEDNOTA,
MOST
- 38 -
Hotelová škola,
Teplice
SOCR ČR a Evropa od roku 1990
První jednání o možné spolupráci s evropskými strukturami v Bruselu vedl člen představenstva
Svazu obchodu ČR Michal Ševera již v roce 1990. Během dlouhodobé stáže v Paříži v Conseil
National du Commerce se s francouzskou delegací zúčastnil jednání přípravné skupiny pro založení
EuroCommerce (evropský svaz obchodu). Informoval tam o stavu a předpokládaném vývoji sektoru
obchodu v ČR i o zájmu Svazu spolupracovat s evropskými strukturami. EuroCommerce byl pak
oficiálně založen v roce 1993. Od té doby proběhlo několik neformálních jednání zejména na konferencích v ČR i v zahraničí a k prvnímu oficiálnímu jednání s představiteli EuroCommerce za ČR došlo
v Bruselu roce 1997. Za EuroCommerce vedl tehdy jednání generální tajemník H. Kröner.
EuroCommerce měl aktivní zájem na rozšíření svých činností do zemí střední a východní Evropy,
zejména do zemí, vyzvaným k rozhovorům ke vstupu do EU. Pro tyto země byla vytvořena zvláštní
pracovní skupina pod vedením rakouského člena, tzn. Rakouské hospodářské komory. Cílem této pracovní
skupiny bylo zejména odstraňování obchodních bariér a pomoc reformním zemím při vstupu do EU.
Svaz obchodu ČR seznámil ještě v roce 1997 členskou základnu s tzv. „Zelenou knihou EU
k obchodu“ (Green Paper on Commerce) i s „Manifestem evropského obchodu“ (The Manifesto of
European Commerce). Jednalo se o základní evropské dokumenty, jejichž smyslem bylo „stimulovat diskusi k významu sektoru obchodu a problémům, jimž musí především v evropském kontextu na prahu 21. století čelit“. EuroCommerce byl již tehdy respektován jako partner Komise EU při
oborovém sociálním dialogu v sektoru obchodu, stejně jako evropské odbory v této oblasti (Eurofiet).
V roce 1999 byla vydána „Bílá kniha o obchodu Komise ES“ (White book of Commerce). Bílou
knihu možno označit za nejzávažnější souhrnný dokument Komise ES podávající Radě, Evropskému
parlamentu, ekonomickému a sociálnímu výboru a výboru regionů analýzu stavu a východisek obchodu
v EU v současném a nadcházejícím období. Bílá kniha potvrzuje trend ke koncentraci obchodního
podnikání i schopnost obchodního sektoru generovat další pracovní místa. Vybízí sektor malých
a středních obchodních podniků ke kooperacím, doporučuje vytvářet lepší přístup k úvěrům, doceňuje
sociální funkci obchodu a jeho nezbytný vnitřní sociální dialog, doceňuje souvislosti maloobchodu a turistiky, zabývá se mezinárodním obchodem. Poukazuje na širší souvislosti působení obchodu na životní
prostředí, avizuje důsledky nástupu elektronického obchodu.
Vedení EuroCommerce při dalších jednáních se zástupci Svazu zopakovalo zájem o přijetí Svazu
obchodu ČR za člena za podmínek, které byly oficiálně sděleny již při 3. ročníku Konference o rozvoji
obchodu. V roce 1998 se Svaz stal přidruženým členem EuroCommerce a přidruženým členem UGAL
(Sdružení skupin evropských nezávislých maloobchodníků). Po přistoupení ČR do EU v roce 2004 se pak
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR oficiálně stal řádným členem EuroCommerce a UGAL. Od
roku 2004 se ve strategii Svazu spolupráce s evropskými strukturami začala objevovat pravidelně a Svaz
se stal aktivním článkem evropského podnikatelského seskupení a garantem vyvážených integračních
a národních zájmů podnikání v obchodě a cestovním ruchu. Svaz v souvislosti s výzvou
EuroCommerce začal pořádat od roku 2005 Evropský den obchodu formou veřejné slavnostní tiskové
konference. Kromě České republiky se obdobné akce konaly v Rakousko, Slovensku, Maďarsku, Dánsku,
Lotyšsku, Španělsku a Německu. O činnosti obou evropských sdružení Svaz členy pravidelně informuje.
V květnu 2007 se konala Valná hromada UGALu v Praze. Zúčastnili se jí zástupci skupin
samostatných obchodníků z Francie, Velké Británie, Irska, Švédska, Německa, Holandska, Itálie, Finska, Švýcarska, a také zástupci českých obchodních aliancí.
Aktivita Svazu v EuroCommerce se promítla i v orgánech EuroCommerce. Vicepresident Svazu pro
evropské záležitosti byl opakovaně zvolen do předsednictva (Board) a řídícího výboru (Steering
Committee). Svaz ještě před českým předsednictvím v Radě EU vyzval francouzské (země předsedající
- 39 -
před ČR) a švédské (země předsedající po ČR) podnikatelské obchodní struktury k vytvoření společných
priorit v oblasti obchodu pro předsednictví s názvem „Pro rostoucí evropský obchod bez bariér“.
Společné reprezentace obchodu představily své priority, pro které se snažily získat silnou podporu
významných míst EU a národních vlád. Základní podmínkou správného fungování vnitřního trhu EU
bylo podle těchto priorit zajištění růstu nejen obchodu, ale celé ekonomiky, naplnění a jeho lepší regulace, zkvalitnění ochrany spotřebitele a zlepšení její právní úpravy.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR se podílí svou činností již řadu let na strategii dalšího
rozvoje evropského obchodu a naplňuje tím i základní cíle své vlastní strategie.
- 40 -
Seznam členů Svazu obchodu a cestovního ruchu
AHOLD Czech Republic, a.s.
ve Svazu od roku
1992 (Euronova)
AHOLD Czech Republic, a. s., je českou dceřinou společností nadnárodní společnosti Ahold se
sídlem v Amsterdamu. Společnost byla založena v roce 1990, původně pod názvem Euronova, a. s.,
a na český trh vstoupila mezi prvními zahraničními maloobchodníky. Z nadnárodních retailových
společností byla jejich prvním reprezentantem ve Svazu. V současnosti společnost AHOLD Czech Republic, a. s., provozuje více než 280 prodejen Albert supermarket a Albert hypermarket v sortimentu
rychloobrátkového zboží.
Ardent Brno, spol. s r.o.
ve Svazu od roku
1998
Česká obchodně-poradenská společnost založená v roce 1993. Ardent je nositelem certifikátu ISO
9001 pro oblast obchodní činnosti, obchodně technického poradenství, výzkumu a vývoje. Realizuje
zakázky pro státní i soukromý sektor. Společnost poskytuje poradenství v oblasti navazování firemních kontaktů, dále realizují individuální Internetový projekt pro malé a střední podniky – Sledování
zakázek. Pražské pracoviště firmy je od roku 2008 regionální kanceláří SOCR ČR pro Střední Čechy.
Asociace cestovních kanceláří ČR – ACK Praha
ve Svazu od roku
2005
počet členů
186 +61 přidružených
ACK ČR je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných
k činnosti na území ČR. Asociace byla založena v roce 1990. Je samostatnou právnickou osobou
s působností po celém území ČR. Činnosti členských cestovních kanceláří a agentur pokrývají geograficky i profesně všechny oblasti cestovního ruchu. Je nejstarším profesním sdružením svého
druhu v České republice!
Asociace českých nábytkářů
ve Svazu od roku
2008
počet členů
130
partner
Jde o největší a nejprestižnější oborové sdružení výrobců nábytku v České republice. Vzniklo
v r. 1995. Je registrovanou neziskovou organizací a jejím hlavním cílem je podpora a zastupování
společných zájmů českých podnikatelů, kteří se zabývají vývojem, výrobou a obchodem s nábytkem
a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni
Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu, ADMAZ
ve Svazu od roku
2007
počet členů
46
ADMAZ je profesním sdružením právnických a fyzických osob podnikajících v direct marketingu
a zásilkovém obchodu. Asociaci tvoří několik skupin firem se zdánlivě různou podnikatelskou
činností (adresná či neadresná distribuce, telemarketing, mobilní marketing, zásilkový a internetový
obchod…), všechny však mají společného jmenovatele - přímé oslovení potenciálního zákazníka, tedy
direct marketing.
- 41 -
Asociace hotelů a restaurací ČR – AHR ČR
ve Svazu od roku
2006 (její předchůdce NFHR - 1997)
počet členů
989
Asociace vznikla v r. 2006 sloučením HO.RE.KA ČR a NFHR ČR, dvou dominantních profesních
zástupců v oblasti hotelnictví a gastronomie. AHR zastupuje, prosazuje a ochraňuje na národní
i mezinárodní úrovni zájmy svých členů ve styku a v jednání s vládními, nevládními a jinými organizacemi a ve vazbě na tvorbu zákonných norem a standardů. Členem Svazu je od roku 2006, ale její
předchůdci (HO.RE.KA.) od r. 2003 a (NFHR) od r. 1997.
Asociace osobního prodeje - AOP
ve Svazu od roku
1998
počet členů
9
AOP si klade za cíl podporu zájmů členů s ohledem na společný způsob prodeje, kterým je nabídka
a prodej svého zboží a služeb spotřebitelům formou přímého prodeje především v domácnostech,
na pracovištích a jiných dohodnutých místech. Člen AOP vede vlastní obchodní značku nebo vlastní označení zboží a svou obchodní činnost vykonává v souladu se zásadami a normami chování,
závaznými pro členy sdružení, zejména respektuje čistotu a korektnost svého podnikání ve vztahu
k zákazníkům, svým prodejcům a konkurentům.
Asociace pro elektronickou komerci - APEK
ve Svazu od roku
2005
počet členů
212
Asociace pro elektronickou komerci je sdružením firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Asociace byla založena v roce 1998 jako nezávislá organizace, která podporuje rozvoj elektronického obchodu v České republice. Mezi členy asociace patří největší české internetové
obchody, přední softwarové společnosti a finanční instituce. Patří mezi průkopníky programu Česká
kvalita.
Asociace provozovatelů poukázkových systémů - APROPOS
ve Svazu od roku
2005
počet členů
3
Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS) – nástupce Asociace provozovatelů
stravenkových systémů (založena 15. 7. 1998) – je sdružení firem provozujících poukázkové systémy
a služby s nimi spojené v ČR. Mezi prvořadé úkoly APROPOS patří soustavné zvyšování úrovně
a důvěryhodnosti celého oběhu poukázek od vydavatelů přes uživatele až k finálním příjemcům.
APROPOS se v souladu s vývojem trhu stále více věnuje i jiným než stravovacím poukázkám – jedná
se o služby v oblasti volnočasových benefitů, dárků a asistenční programy.
Asociace průvodců ČR
ve Svazu od roku
2007
počet členů
608
Asociace průvodců ČR vznikla na podzim roku 2001 jako občanské sdružení průvodců v oblasti cestovního ruchu. Členy asociace jsou kvalifikovaní průvodci, průvodci v památkových objektech a další
subjekty z oborů souvisejících s průvodcovskou činností a odbornou přípravou průvodců. Předmětem
činnosti asociace je zejména hájit profesní zájmy členů, společensky sdružovat průvodce, podílet se
na kvalifikačních zkouškách a dalším vzdělávání průvodců, poskytovat metodicko-poradenské služby,
publikační činnost, spoluvytvářet etické normy profese. Asociace je členem několika mezinárodních
profesních organizací (FEG, WFTGA).
- 42 -
Asociace spotřební elektroniky - ASE
ve Svazu od roku
2007
počet členů
9
Asociace byla založena v červnu 2005 a reprezentuje 9 nejvýznamnějších výrobců a dovozců
spotřební elektroniky v ČR. Členové ASE stáli u zrodu kolektivního systému pro sběr a recyklaci
elektrozařízení. Asociace dala základ dalšímu společnému postupu pro zajištění, organizaci a financování nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). ASE úzce participuje na
vývoji v technických a legislativních oblastech, jež se dotýkají zájmu jejich členů.
Asociace výrobců a dovozců podlahovin - AVDP
ve Svazu od roku
1999
počet členů
36
AVDP je dobrovolnou, zájmovou, odbornou organizací, sdružující fyzické a právnické osoby v oblasti
výroby a dovozu podlahovin. Je podnikatelským zaměstnavatelským a živnostenským společenstvem.
Zajišťuje výkon zkušebnictví a certifikace svou spoluprací s odbornými laboratořemi, zkušebními
ústavy a akreditovanými zkušebnami a nezávislou znaleckou, expertizní a konzultační činnost pro
členy AVDP a pro státní orgány, sdružení občanů, podnikatele, výrobní podniky, kladečské firmy
a občany.
bauMax ČR, s.r.o.
ve Svazu od roku
2005
bauMax je mezinárodně působící firma, která svoji obchodní činnost v oboru „Do it yourself“ začala
před více než 30 lety v Rakousku. Hobby market, prosazující kompetence a inovace, prodává výrobky
pro zahrádkáře, řemeslníky a kutily. Působí v 9 zemích střední a jižní Evropy. V ČR má 24 provozoven.
Bellinda Česká republika, s.r.o
ve Svazu od roku
2008
Firma na výrobu punčochového zboží byla založena v roce 1882 německou rodinou Vatterů v českém
městě Krásná Lípa (Bella Linda). Od roku 1991 začala značka expandovat do střední a východní
Evropy a v roce 1998 vzniklo distribuční centrum v Dolních Ředicích zásobující všechny dceřiné
společnosti v regionu. V roce 2000 Bellinda uvedla na trh úspěšně také řadu dámského a pánského
spodního prádlo pro každodenní nošení. V současnosti je firma součástí korporace DB Apparel a distribuuje tak řadu dalších značek jako DIM nebo Wonderbra.
BELOS Trade, s.r.o.
ve Svazu od roku
1998
BELOS Trade s.r.o. je obchodní společností tradingového charakteru. Operuje v dovozu, vývozu
a realizuje distribuční činnost v řadě artiklů spotřebního zboží - textilu, textilních výrobků a vývozu bižuterie a bižuterních polotovarů, skla a skleněných vánočních ozdob i dalších dekorativních
předmětů. Firma byla založena na počátku roku 1998.
BILLA, spol. s r.o.
ve Svazu od roku
2007
BILLA, spol. s r.o. provozuje v ČR 196 prodejen převážně v širokém sortimentu rychloobrátkového
zboží. Patří do skupiny REWE Group, která je evropským obchodním a turistickým koncernem.
Aktivity firmy Billa, s.r.o. v České republice započaly 1991 otevřením první filiálky v Brně. V roce
1997 bylo postaveno nové sídlo firmy v Modleticích u Prahy, jehož součástí je i centrální sklad pro
celou Českou republiku.
- 43 -
Blue Events, s.r.o.
ve Svazu od roku
1995
Blue Events vstoupila do Svazu pod názvem INCOMA, která byla založena již v roce 1991.
Společně s touto organizací Svaz spolupořádá každoročně různé konference, přičemž nevýznamnější
z nich je konference k malo/velko-obchodu RETAIL SUMMIT. Dalšími odbornými konferencemi
jsou například Hospitality & Tourism Summit, Retail in Detail, Marketing Management, HR Management, Category Management.
BULL s.r.o.
ve Svazu od roku
2008
Bull je dceřiná společnost přední evropské technologické a konzultační společnosti Groupe Bull,
dodávající flexibilní a především bezpečnou infrastrukturu na poli informačních a komunikačních
technologií. Poskytuje služby v oblasti zavádění, transformace či optimalizace informační infrastruktury pro zákazníky z celé řady oblastí a to jak ze sféry státní, tak soukromé. Dále nabízí sofistikované pokladní systémy a aplikace pro rozsáhlé retailové zákazníky nebo například platební terminály
včetně integrovaného retailového a bankovního platebního řešení.
C&A Moda, s.r.o.
ve Svazu od roku
2003
C&A, založená v r. 1841, je mezinárodní řetězec maloobchodů prodávajících módu a módní doplňky.
Působí v 16 evropských zemích s více než 1000 prodejen. V ČR jich má 40. Sortiment C&A najdete
v každém obchodě s menšími národními a lokálními odchylkami.
CECED CZ - Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů
ve Svazu od roku
2005
počet členů
14
Asociace byla založena v roce 2003 jako sdružení právnických osob zaměřených na výrobu, dovoz
a prodej výrobků zahrnujících velké a malé domácí spotřebiče a speciální výrobky. Je členem
evropského sdružení výrobců domácích spotřebičů. Své členy zastupuje jak na národní, tak evropské
úrovni. Obhajuje jejich zájmy při jednáních s orgány státní správy a jinými institucemi, koordinuje
technickou spolupráci s normalizačními a certifikačními úřady, poskytuje a zajišťuje svým členům
odborné služby.
COOP Centrum družstvo
ve Svazu od roku
1999
Česká nákupní centrála v oblasti potravin a zboží denní potřeby. Členská družstva, známá pod oficiálním názvem Jednota, Konzum, ZKD apod., jako samostatné právní subjekty, vlastní více jak 2000
prodejních jednotek nejrůznějších velikostí. Jde o největší ryze českou nákupní centrálu pro sortiment
potravin a zboží denní potřeby. Od roku 2000 byly z části těchto prodejen vytvořeny maloobchodní
sítě, známé pod názvy “TERNO”, “TUTY”, “TIP”, “TEMPO” a “DISKONT”. V roce 2001 k těmto
řetězcům přibyl další, a to COOP Stavebniny.
COREDA Audit, s.r.o.
ve Svazu od roku
1997
společnost COREDA Audit, s.r.o. nabízí finanční, ekonomické a daňové poradenství, vedení účetnictví,
daňové evidence, zpracování mezd, zpracování dokumentů k žádostem o úvěry, tvorbu a poradenství
v oblasti webových aplikací, vedení evidencí a zpracování evidencí u bytového hospodářství, zajištění
auditorského ověření účetních závěrek a účetnictví i pro zvláštní účely (vklady, dotace apod.), ekonomická publikační činnost.
- 44 -
ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.
ve Svazu od roku
1999
Nákupní aliance Čepos je největší sdružení velkoobchodů s nápoji a potravinami, fungující na
českém nezávislém (tradičním) trhu. Byla založená v roce 1996. Součástí společnosti ČEPOS - Česká
potravinářská obchodní a.s. jsou v současnosti – kromě samotných velkoobchodů – také dvě dceřiné
společnosti, a to maloobchodní síť Bala s.r.o. a velkoobchod s rychloobrátkovým zbožím Pogrr s.r.o.
BALA je první nezávislá maloobchodní síť v ČR, která ve svých sítích Bala a Gastro v současnosti
propojuje už více než 1000 kmenových členů po celé republice.
Česká agentura na podporu obchodu – Czech Trade
ve Svazu od roku
1997
CzechTrade je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Je agenturou s unikátními informacemi o světových trzích a širokou sítí zahraničních a regionálních kanceláří. Má 33
zahraničních kanceláří s působností v 36 zemích, které poskytují aktuální a ověřené informace z těchto
teritorií, mapují obchodní příležitosti a nabízejí individuální asistenční služby pro české exportéry.
CzechTrade získal certifikát hodnocení výkonnosti systému řízení metodou IQRS.
Česká asociace franchisingu - ČAF
ve Svazu od roku
2001
počet členů
26
Asociace, založená v r. 1993, je profesní organizací sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu a odborníky zaměřující se na problematiku franchisingu např. v oblasti práva a poradenství.
Jejími členy jsou jednak velké a známé mezinárodní systémy, tak i menší tuzemské franchisové systémy. Je zaměřena na podporu rozvoje stávajících franchisových systémů a vytváření příznivějších
podmínek pro rozvoj tohoto způsobu podnikání.
Česká obuvnická a kožedělná asociace
ve Svazu od roku
1998
počet členů
60
partner
Jde o profesní zájmové sdružení a zaměstnavatelský svaz, zabývající se informačními službami,
školící a poradenskou činnosti pro obuvnický a kožedělný průmysl. Podporuje podnikatelské aktivity, organizuje odborné semináře, zprostředkovává obchodní kontakty pro firmy v kožedělné výrobě.
V současné době sdružuje cca 60 firem, fyzických osob a dalších institucí.
Česká společnost pro jakost - ČSJ
ve Svazu od roku
2003
Je nezávislé, občanské sdružení, které sdružuje široké spektrum osob a organizací, působící v různých
oblastech systémů managementu a nástrojů managementu kvality. Členskou základnu tvoří více než
1600 individuálních členů a 160 členů kolektivních.
Svým členům a zákazníkům poskytuje široké spektrum služeb a produktů v oblasti systémů managementu (vzdělávání, publikace, konference, semináře) a nástrojů managementu kvality (Model excelence EFQM, model CAF).
- 45 -
Česká vendingová asociace, o.s.
ve Svazu od roku
2008
počet členů
34
Česká vendingová asociace vznikla za účelem ochrany zájmů významného tržního segmentu - tzv.
vendingu. Mezi významné účastníky tohoto segmentu patří především provozovatelé a výrobci
prodejních automatů, dále dodavatelé a výrobci nápojových směsí, potravin, kelímků, filtrů
a příslušenství k prodejním automatům. Dále také dodavatelé náhradních dílů, čistících a hygienických prostředků a mnoho dalších specializovaných subjektů.
České a slovenské odborné nakladatelství, s.r.o.
ve Svazu od roku
2004
České a slovenské odborné nakladatelství je členem mezinárodní vydavatelské skupiny Deutscher
Fachverlag GmbH se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. V ČR i na Slovensku působí již téměř 20 let
prostřednictvím titulů: Moderní obchod, Food Service, TextilŽurnál, Maso a Svět balení. Tématicky
se jednotlivé časopisy specializují na hlavní cílovou skupinu čtenářů, kterou tvoří odborníci a profesionálové z oblasti obchodu a průmyslu, vyšší management s rozhodovacími pravomocemi, působící
v oborech: obchod, gastronomie, hotelnictví, společné stravování, textil, masný a obalový průmysl.
DATART International, a.s.
ve Svazu od roku
2008
Společnost DATART byla založena v r. 1990 v Praze. Patří mezi největší a nejvýznamnější prodejce
spotřební elektroniky. V ČR má 29 prodejen a v roce 2005 se stal prvním významným maloobchodním
řetězcem na českém trhu s vlastním e-shopem. Patří do silné mezinárodní obchodní skupiny KESA
Electricals plc. Do skupiny KESA patří mimo jiné i značky DARTY či COMET. Sídlo společnosti
DATART je v pražském Karlíně.
DOMA – Morava Holding, a.s.
ve Svazu od roku
1994
Akciová společnost Doma-Morava holding byla založena v r. 1994 jako holdingová centrála maloobchodních i velkoobchodních společností s působením na střední a severní Moravě. Specializuje se
na prodej značkových tuzemských a dovozových kuchyňských potřeb a uceleného sortimentu zboží
ze skla a porcelánu. Šestnáct maloobchodních prodejen skupiny Doma-Morava a dva velkoobchodní
provozy jsou dislokovány v moravských regionech. Specifickým subjektem skupiny, zaměřeným na
poskytování veřejné služby, je Střední odborná škola podnikání a obchodu se sídlem v Prostějově.
DRING Consulting, s.r.o.
ve Svazu od roku
2003
Společnost byla založena v roce 1999 a působí po celé ČR. Zabývá se primárně grantovým poradenstvím (vyhledávání dotačních zdrojů pro projektové záměry, zpracováním žádostí o dotaci, supervizí
projektů) dále projektovým managementem, zpracováním analytických studií a je oborovým zdrojem
projektu Informačního místa pro podnikatele pro oblast cestovního ruchu. Dále se společnost zabývá
kartografickými vizualizacemi. Brněnské pracoviště firmy je od roku 2008 regionální kanceláří SOCR
ČR pro Jihomoravský kraj. O roku 2010 nabízí službu virtuální kanceláře.
- 46 -
Družstvo CBA CZ
ve Svazu od roku
2008
CBA International (matka CBA), sídlící v Maďarsku, od roku 2001 navázala kontakty s několika
evropskými státy a v září 2005 díky master-franchisové smlouvě se stalo i Družstvo CBA CZ členem
tohoto mezinárodního řetězce prodejců potravin a drogistického zboží. Jeho členy jsou v ČR 3
maloobchodní sítě a 1 velkoobchod. CBA působí v Maďarsku, Bulharsku, Chorvatsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku.
Družstvo ESO MARKET
ve Svazu od roku
2000
Družstvo ESO MARKET bylo založeno v roce 1998 jako otevřený systém pro spolupráci obchodníků
v oboru zejména prodeje potravin. Ve svých maloobchodních systémech sdružuje přes 300 provozoven
samostatných podnikatelů - fyzických a právnických osob v krajích Hlavní město Praha, Středočeský,
Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký.
Electro World s.r.o.
ve Svazu od roku
2006
Electro World ČR je součástí mezinárodní obchodní skupiny DSG international plc, jednoho
z největších evropských prodejců spotřební elektroniky, který v Evropě provozuje více než 1.500
prodejen a internetových obchodů. V ČR zahájil prodej v r. 2004 se specializací na prodej spotřební
elektroniky, včetně vlastního internetového obchodu. V ČR má nyní celkem 16 velkoprodejen se
spotřební elektronikou.
Elevatio, s.r.o.
ve Svazu od roku
2006
Elevatio se zaměřuje na firemní poradenství a vzdělávání především v maloobchodu. Je samostatnou právnickou osobou s působností po celém území České a Slovenské republiky. Ze vzdělávacích
programů Elevatio, s.r.o. nabízí například semináře, workshopy, obchodní, manažerské a IT dovednosti. Dále poskytuje poradenské a konzultační činnosti, Retail controling, Event marketing nebo
například průzkumy trhu.
ENAPO obchodní, a.s.
ve Svazu od roku
2001
ENAPO OBCHODNÍ a.s. je výhradně českou obchodní společností, která spojuje moderní síť
tradičních potravinářských obchodů pod značkou ENAPO a MINIPO. Tato obchodní síť o celkem
580 prodejnách funguje na principu franšízových prodejen. Společnost ENAPO OBCHODNÍ
byla založena v roce 1998 a od té doby je jejím cílem rozvíjet tradiční český maloobchodní trh
s potravinami v rámci moderních trendů.
EVENT ARENA, s.r.o.
ve Svazu od roku
2003
V roce 2000 založená produkční agentura ARENA Conference Services s.r.o. vyspěla na jednu
z největších specializovaných agentur na pořádání eventů a firemních akcí. Roku 2008 byl její název
změněn na EVENT ARENA, aby byl patrný posun v záběru jejích aktivit. EVENT ARENA realizuje projekty z oblasti firemních akcí a eventů, konferencí, incentivních programů, sportovních akcí
a teambuildingů v tuzemsku i v zahraničí.
- 47 -
Flop Jih, s.r.o.
ve Svazu od roku
2001
Firma Flop Jih spol. s r.o. se sídlem v Táboře je řetězec soukromých potravinářských prodejen.
Flop Jih zahájil svoji činnost 1.1.1998, kdy bylo do tohoto řetězce zapojeno 40 prodejen. Prodejen
typu Flop A je nyní téměř dvě stě, typu Flop B téměř 100, a řetězec Flop Gastro čítá 82 provozoven.
FOMA BOHEMIA, spol. s r.o.
1999
ve Svazu od roku
partner
Firma je jediným výrobcem fotografických materiálů v ČR. Nosným programem firmy je nyní výroba
černobílých fotografických materiálů, lékařských a technických rentgenových filmů, dentálních filmů
a dále prodej RTG přístrojové techniky. Současně s vymezením nové výrobní a obchodní linie se pozornost zaměřila na zlepšení výrobních technologií s cílem obstát na trhu vedle zahraničních výrobků.
Ftonline s.r.o.
ve Svazu od roku
2008
Společnost FTonline s.r.o. se specializuje na internetový marketing aktivit spojených s volným časem,
zejména ubytovacích zařízení a golfových hřišť. Věnuje se také vedení reklamních kampaní na internetu, tvorbě webových stránek, konzultační činnosti nebo vzdělávání v oblasti internetové propagace
a marketingu cestovního ruchu.
Společnost FTonline s.r.o. pořádá specializované semináře “Propagace ubytovacích zařízení na internetu”.Provozované online katalogy: Golfova-hriste.cz, Katalog-ubytovani.cz, Dokempu.cz, Dopenzionu.cz, Dohotelu.cz, Rekreacni-strediska.cz
FUJIFILM CZ, s.r.o.
ve Svazu od roku
1997
Je výhradním distributorem výrobků FUJIFILM v České republice. Zahrnuje dovoz a prodej
fotografických materiálů a to jak amatérských, tak profesionálních, spotřebních materiálů určených
pro výrobu fotografie, minilabů, fotoaparátů analogových i digitálních, fotografických zařízení,
záznamových médií, materiálů a zařízení určených pro polygrafický průmysl a poskytování servisních
a poradenských služeb.
Globus ČR, k.s.
ve Svazu od roku
1998
Společnost Globus ČR, k.s., v roce 1996 otevřela vůbec první hypermarket na českém trhu. V současnosti
má v ČR 14 prodejen, v nichž nabízí kompletní sortiment potravinářských i nepotravinářských
výrobků. Vedle šíře sortimentu klade Globus důraz především na čerstvost nabízených produktů. Specialitou hypermarketů Globus je proto také vlastní uzenářská výroba a vlastní pekárna.
Hotelová škola, s.r.o.
ve Svazu od roku
2004
Hotelová škola Brno byla založena 1997 a od té doby nabízí studijní obory zaměřené především
na hotelnictví, hotelnictví a turismus a obchodní akademii a to jak v prezenční formě studia, tak
i dálkovou formou. V současné době realizuje Hotelová škola projekt nazvaný Vytvoření informačního
centra Hotelové školy Brno. Cílem projektu je vybudování informačního centra (IC) s knihovnou, studovnou, edičním střediskem, základními reprografickými službami a on-line rezervačním a výpůjčním
systémem na webových stránkách IC.
- 48 -
Hruška, spol. s r.o.
ve Svazu od roku
2002
Společnost Hruška, spol. s r.o. provozuje VO činnost ve 3 skladech ovoce, zeleniny, potravin a drogerie. Je jediným smluvním dodavatelem VO zboží do MO sítě Hruška tj. 317 prodejen Hruška spol.
s r.o., 284 prodejen soukromých obchodníků zapojených v síti a 440 ostatních odběratelů, kterým
dodává zboží z distribučních center – Ostrava, Uherský Brod a Hradec Králové. Provozuje 317 prodejen.
Ing. František Kováč, CSc.
ve Svazu od roku
Poradenská činnost
2000
Intaz – Int., spol. s.r.o.
ve Svazu od roku
2000
Od r. 1994 samostatná česká s.r.o. zaměřená na komplexní dodávky obchodního zařízení a vybavení
prodejen vč. poradenství v oblasti interiérů prodejen, jejich výstavby, dispozic, projekce 2D, 3D a
vizualizace, poradenství v oblasti logistiky zařízení a zboží v zařízení, výroba atypických obchodních
zařízení, dodávky a montáže chladících zařízení a technologií, dovozce chladícího nábytku DE RIGO
(Surfrigo/Detroit), montáže a servis prodejen food/nonfood.
ICV - Institut certifikovaného vzdělávání, s.r.o.
ve Svazu od roku
2007
ICV působí v ČR od roku 1996. ICV vstoupil na český trh jako pobočka celosvětově působící
vzdělávací instituce Wolters Kluwer Professional Training Group. Těžiště nabídky ICV tvoří čtyři
pilíře vzdělávání: Marketing, Prodej, Management, Komunikace. Vzdělávací programy nabízí formou
otevřených kurzů, firemních tréninků, individuálního koučinku nebo poradenstvím v oblasti profesní
diagnostiky. ICV zůstává synonymem pro mezinárodně akreditované marketingové vzdělávání v ČR
prostřednictvím certifikovaných kurzů CIMA.
Kempy a chatové osady, živnostenské společenstvo
ve Svazu od roku
2004
počet členů
64
Živnostenské společenstvo je dobrovolnou, nezávislou a neziskovou organizací, která sdružuje provozovatele a majitele (fyzické i právnické osoby) ubytovacích zařízení kempů a chatových osad a další
subjekty, které se na této činnosti podílí. Společenstvo vzniklo již v roce 1990 a jeho působnost se
vztahuje na celé území ČR.
Klub českých turistů
ve Svazu od roku
2004
počet členů
35 000
Klub od svého založení 11. 6. 1888 pečuje o rozvoj turistiky a cestovního ruchu a nabídkou turistických akcí pro členy i veřejnost podporuje zdravý životní styl. V tomto smyslu je cestovní agenturou
s největší tradicí v ČR. Klub zve občany za zdravím a poznáním do přírody, kterou značením
a údržbou turistických tras všech typů účinně chrání. Tradičními příspěvky KČT k aktivnímu
životnímu stylu jsou každoročně vydávané publikace a samozřejmě i více jak 1 000 každoročně
pořádaných akcí pro veřejnost.
- 49 -
Lease Plan Česká republika, s.r.o.
ve Svazu od roku
1996
LeasePlan ČR, dceřiná společnost holandské společnosti LeasePlan Corporation N.V. byla založena
roku 1995. Poskytuje fleet management a full-service operativní leasing osobních a užitkových
vozidel a trucků právnickým osobám. Je držitelem certifikátu kvality podle normy ISO 9001:2000.
V březnu 1999 byl českému LeasePlanu jako jedné z prvních leasingových společností udělen certifikát kvality ISO.
Lekkerland Česká republika, s. r. o.
ve Svazu od roku
1996
Lekkerland je mezinárodní společnosti působící na českém trhu od roku 1992 v oblasti velkoobchodu
potravinářským a nepotravinářským zbožím. Zásobuje 3.000 zákazníků, ke kterým patří především
veškeré řetězce čerpacích stanic, maloobchody a cateringové společnosti po celé ČR. Disponuje
celkovými skladovacími plochami o výměře 17.000 m2 ve 2 centrálních skladech. Zajišťuje cílené
dodávky zákazníkům pomocí vlastního vozového parku.
MAG Consulting, s.r.o.
ve Svazu od roku
1994
MAG Consulting, založená v roce 1994 úzce spolupracuje se Svazem v oblasti informatiky, public
relations, edičních činností a statisticko-informačního servisu. K nabízeným služebám patří poradenské a konzultační služby a studie analýz vývoje odvětví obchodu a cestovního ruchu, organizace
celostátních konferencí a seminářů k problematice obchodu a cestovního ruchu v makro a mikroekonomických souvislostech obchodního podnikání jeho etiky a společenské odpovědnosti firem.
MAG Consulting je certifikačním orgánem pro certifikaci systémů managementu jakosti podle normy
ČSN EN ISO.
Makro Cash & Carry ČR, s. r. o.
ve Svazu od roku
1997
Makro ve 13 velkoobchodních střediscích dodává registrovaným zákazníkům v oblasti
gastronomie a obchodu potravinářské i nepotravinářské zboží. Tato centra jsou zaměřena na velkoobchodní prodej širokého sortimentu potravinářského i nepotravinářského spotřebního zboží registrovaným podnikatelům, zejména obchodníkům a firmám podnikajícím v gastronomii. Provozovatelům
restauračních zařízení a maloobchodníkům nabízí zakoupit pro provozovny vybavení, pomůcky,
nástroje, i zařízení určené pro prodej výrobků a nabízení služeb určené pro konečné spotřebitele.
Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o.
ve Svazu od roku
1999
Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o. vznikla v roce 1997. Nyní má 230 prodejen. Podniká
v nákupu a prodeji potravinářského i nepotravinářského zboží. Poskytuje zprostředkovatelské, poradenské a informační služby. Síť je koncipována jako regionální franchisový systém s cílem sjednotit
systém a metody maloobchodního prodeje, obchodní přístupy, letákové akce, image, reklamu, propagaci, apod. Pokrývá cca 80 % brněnského nezávislého trhu s potravinami. Zaměřuje se zejména na
podporu regionálních výrobců. Má svůj vlastní velkoobchodní sklad RAPO Brno, který ze 75% své
činnosti zásobuje především prodejny Brněnky.
- 50 -
Maloobchodní síť Hruška, spol. s r.o.
ve Svazu od roku
2000
Maloobchodní síť Hruška, spol. s r.o. vyvíjí činnost od roku 2000 a sdružuje v obchodním řetězci 603
maloobchodních provozoven s převažujícím sortimentem potravin. Jediným smluvním dodavatelem
velkoobchodního zboží do této sítě je firma Hruška, spol s r.o. Ostrava, která za stejných podmínek
dodává zboží ze svých distribučních center v Ostravě Martinově a Uherském Brodě a Hradci Králové
jednak na vlastní MOJ (325 maloobchodních jednotek) a také na smluvní členy sítě.
Maloobchodní síť Partner a.s.
ve Svazu od roku
2002
V roce 2000 se transformovala do dnešní podoby síť nezávislých prodejen potravin pod názvem
Partner, která v současnosti sdružuje 883 prodejen s celorepublikovou působností. Maloobchodní síť
organizuje a řídí na základě smluvního vztahu společnost MO Partner a.s., která je centrálou sítě.
Manažerský institut COOP, spol. s r.o.
ve Svazu od roku
1998
Manažerský institut COOP byl zřízen v roce 1995 zejména za účelem zajišťování především neformálního a další profesního vzdělávání pro zaměstnance družstevního maloobchodu. Jeho zřizovatelem je
Svaz českých a moravských spotřebních družstev. Nabízí jak odborné semináře z oblasti Hygieny
prodeje HACCP – systém kritických bodů/, prodeje čerstvého zboží a ovoce a zeleniny, BOZP, tak
z oblasti komunikačních a manažerských dovedností pro všechny profesní úrovně. Rovněž nabízí
k pronájmu školicí a ubytovací prostory v objektu svého sídla v Klánovicích.
Markant Česko s.r.o.
ve Svazu od roku
2005
Markant CS byla založena v roce 2000 jako nákupní a marketingová organizace pro nezávislý obchod.
Jde o součást mezinárodní evropské nákupní a marketingové organizace pro nezávislý obchod EMD
AG a německé nákupní centrály Markant GmbH. Nabízí rozsáhlý sortiment zboží a široké portfolio
služeb (centralizovaný fakturační systém, tradingové aktivity, implementace evropských standardů).
V ČR spolupracuje s více než 800 prodejními místy.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
ve Svazu od roku
2008
Mendelova univerzita v Brně byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod
tímto názvem existovala až do roku 1994. Mendelovu univerzitu v Brně (MU) tvoří pět fakult a jeden
vysokoškolský ústav. Lze si vybrat z 35 akreditovaných studijních oborů bakalářského studia a 35
oborů navazujícího magisterského studia. V nabídce jsou i obory týkající se Regionálního rozvoje
a Cestovního ruchu. Svaz s MU v současnosti realizuje již druhý projekt v rámci OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
MERKURIA-ARTES, a.s.
ve Svazu od roku
1992
Merkuria –Artes a.s. byla založena v roce 1991. Zabývá se velkoobchodní, maloobchodní a servisní
činnosti pro sanitární výrobky, vysokotlaké čistící a úklidové stroje a zařízení a pro zahradní techniku.
Zajišťuje servis na firmou prodávané výrobky, které vyžadují uvedení do provozu včetně servisních
služeb.
Firma je zákládajícím členem a krajským zástupcem Svazu.
- 51 -
MIPEL, spol. s r.o.
ve Svazu od roku
1996
Společnost Mipel byla založena v roce 1991 (prodej kancelářské a výpočetní techniky). Její hlavní
činnost je v prodeji a poskytování služeb v oblasti pokladních a váhových systémů pro různé typy
prodejen.Od roku 1992 je výhradním dovozcem a distributorem obchodních a technologických vah
značky EPELSA. Specializuje se na komplexní dodávky obchodních systémů včetně servisních služeb
určených pro maloobchodní sektor. Obchodní systémy jsou určeny pro správu a řízení maloobchodu
a jeho prodejní sítě, SW Obchod je balík aplikací pro správu a řízení moderního maloobchodu.
Mondi Bags Štětí a.s.
partner Svazu od roku
2007
Společnost patří mezi vedoucí výrobce papírových obalů v České a Slovenské republice. Je součástí
nadnárodního uskupení Mondi, které se specializuje na vývoj a výrobu obalových materiálů
a obalů, pokrývajících celou škálu potřeb zákazníků, pocházejících z různých segmentů průmyslu
a spotřebního odvětví.
NECKERMANN, s.r.o.
ve Svazu od roku
2001
Společnost Neckermann je třetím největším zásilkovým obchodem v Německu a pátým největším
v Evropě. Koncern je kromě České republiky ještě činný v 8 zemích Evropy. Na trh v ČR byla značka
NECKERMANN jako zásilkový obchod oficiálně uvedena v roce 1998. Nyní zavedla i internetový
obchod. 2x ročně v katalogu nabízí módu, obuv, hračky, potřeby pro dílnu, zahradu, domácnost
i bydlení.
OBI Česká republika, s.r.o.
ve Svazu od roku
2003
Firma byla založena v r. 1970. Jde o franšízovou firmu zabývající se prodejem stavebních materiálů,
domácích a kutilských potřeb. V ČR zahájila prodej v roce 1995 a má zde 29 prodejen z celkového počtu 538 prodejních míst. K samotnému obchodu patří integrovaný a samostatně situovaný Ráj
zahrádkářů OBI.
Olympus Czech Group, spol. s r.o.
ve Svazu od roku
1998
Firma je v ČR od roku 1991. Po fúzi v roce 2009 se stala členem koncernu. Prodej analogových
i digitálních fotoaparátů, objektivů, dalekohledů, digitálních tiskáren, systémů pro ukládání optických
dat a průmyslových mikroskopů. Olympus se dále věnuje i oblastem zdravotnické techniky, vědy
a výzkumu.
PDS velkoobchod s.r.o.
ve Svazu od roku
2002
Společnost PDS byla založena v roce 1991 a stala se členem Sdružení velkoobchodů potravin. Po
osamostatnění v roce 1996 stála u vzniku řetězce maloobchodních prodejen SVOP. Postupem času
se síť rozšiřovala a dnes sdružuje 140 smluvních maloobchodních prodejen. V současné době PDS
velkoobchod distribuuje včetně privátní značky AVE zákazníkům v rámci své velkoobchodní činnosti
široký sortiment potravin, drogerie.
- 52 -
PENNY Market s.r.o.
ve Svazu od roku
2010
Společnost PENNY Market s.r.o. působí na českém trhu od roku 1997. Ve svých více než 300 diskontních prodejnách PENNY nabízí přes 1.500 položek v celé šíři potravinářského sortimentu a akční
nabídky spotřebního zboží. PENNY Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního
řetězce REWE, který je jednou z největších světových obchodních společností. PENNY Market je
zastoupen i v mnoha dalších zemích Evropy.
Rauch Praha, spol s r. o.
ve Svazu od roku
1997
Firma založena počátkem 20.století jako malá moštárna. V 70tých letech začala jako první plnit ovocné šťávy do obalů Tetra-Pak. Skupina Rauch vyrábí značky HAPPY DAY, BRAVO, NATIVA a Rauch
ICE T. Firma Rauch také ve vlastních plnících zařízeních na plnění plechovek, PET lahví a skleněných
lahví poskytuje plnění pro jiné výrobce nápojů. Na český trh vstoupila v roce 1995.
S & K KONTAKT spol. s r.o.
ve Svazu od roku
1996
Společnost S&K Kontakt byla založena v roce 1992. Je zaměřena na dodávky a služby v oblasti vybavení prodejen a gastronomických provozů, pokladny a pokladní systémy, váhy, chladící a mrazící
techniku. Dále prodává nerezové zařízení a regály, varnou technologii a konvektomaty. V ČR působí
S&K Kontakt prostřednictvím svých poboček vybudovaných v bývalých krajských regionech.
SCONTO Nábytek s.r.o.
ve Svazu od roku
2003
SCONTO je dceřinou firmou společnosti Höffner a patří k největším prodejcům nábytku v Evropě.
Prodává bytový, kancelářský a koupelnový nábytek, svítidla, bytový textil a další doplňky. Na českém
trhu obchoduje od roku 1995, v současné době v pěti obchodních domech.
SDZT - Sdružení dovozců zemědělské techniky
ve Svazu od roku
2005
počet členů
27
Sdružení vzniklo v roce 1994 jako zájmové sdružení právnických osob, které se zabývají dovozem a prodejem zemědělské techniky. Od roku 1998 je členem mezinárodní organizace CLIMMAR se sídlem v Paříži.
SENIMO, a.s.
ve Svazu od roku
1998
Akciová společnost SENIMO zahájila provoz v roce 1993 maloobchodním prodejem potravinářského
a nepotravinářského sortimentu v Supermarketu SENIMO. Provozuje hotel SENIMO a poskytuje
komplexní hotelové služby v novém, moderně zařízeném hotelu v blízkosti centra města s kapacitou
28 pokojů s 55 lůžky.
SIKO KOUPELNY a.s.
ve Svazu od roku
2006
Firma SIKO vznikla v roce 1991 jako ryze česká soukromá firma zabývající se velkoobchodním
a maloobchodním prodejem veškerého vybavení koupelen. Je v současnosti největší specializovanou
sítí prodejen v oboru vybavení koupelen, působící ve 40 prodejnách po celé ČR. V těchto prodejnách
nabízí kompletní vybavení koupelen (tzn. obklady, dlažby, vany, sprchové kouty a boxy, sanitární
keramiku-umyvadla,klozety,bidety, vodovodní baterie, koupelnový nábytek …).
- 53 -
Slezská univerzita v Opavě
ve Svazu od roku
1997
Obchodně podnikatelská fakulta je veřejná vysoká škola, která vznikla v roce 1990 a je součástí
Slezské univerzity v Opavě. Na fakultě studují v současnosti studenti bakalářské studijní programy,
navazující magisterské programy a doktorské studium v prezenční i kombinované formě. V rámci
uvedených programů jsou vyučovány obory: Ekonomika podnikání v obchodě a službách, Marketing management, Firemní finance, Ekonomika cestovního ruchu, Hotelnictví, Veřejná ekonomika
a správa, Sociální management, Evropská integrace, Bankovnictví, Finance, Manažerská informatika.
SMG, spol. s r.o.
ve Svazu od roku
2006
Od roku 1993 působí společnost SMG po celé ČR. Zabývá se poradenstvím pro obchodníky především
při stanovování růstových strategií, tržní segmentací, optimalizací tržního portfolia, analýz Market
Place (analýza prodejní jednotky, názory kupujících, urbanistický rozbor sídel) dále zákazníkům nabízí investiční (úvěrové) poradenství, výzkum trhu na klíč apod.
SOŠ & SOU obchodní, Brno
ve Svazu od roku
1998
Svaz dlouhodobě spolupracuje se žáky Střední odborné školy a středním odborným učilištěm
v Brně na zajišťování partnerských akcí Svazu, kterými jsou (KABO-STYL, Veletrh G + H atd.) a při
zajišťování odborné praxe pro žáky školy. Instituce nabízí vzdělání v oborech Obchodník, Ekonomika
a podnikání (maturitní); Aranžér, Prodavač (výuční) a nástavbové studium s maturitní zkouškou –
Podnikání, Provoz obchodu, Propagace.
Dále nabízí kurzy a školení v oblasti ICT, písemné a elektronické komunikace, psychologie, etiky,
zbožíznalství, obchodních dovedností.
SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.
ve Svazu od roku
1999 (SPAR Šumava)
2002 (SPAR Česká obch. spol.)
Rakouský koncern SPAR zahájil své aktivity v ČR v roce 1992. Je největším dobrovolným obchodním řetězcem na světě, který vystupuje pod jedním jménem a jednotným logem. Spolu se SPAR
Šumava získaly licenci na užívání ochranné známky SPAR v ČR.
SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. provozuje v současné době na území České republiky
32 hypermarketů INTERSPAR a 4 supermarkety SPAR. Druhý držitel licence SPAR - SPAR Šumava
s.r.o. - provozuje velkoobchod v Sušici a spolupracuje se zhruba 170 soukromými SPAR obchodníky
v sortimentu potravin, drogerie a nepotravinářského zboží v jižních a západních Čechách.
STEILMANN Praha, spol. s r.o.
ve Svazu od roku
1998
Firma Steilmann byla v ČR založena v roce 1992. Je jednou z největších evropských výrobců kvalitního módního ošacení. Ve svém obchodním centru v Praze prezentuje kolekce firem, které společnost
Steilmann distribuuje a to GIGI, STONES, APANAGE, EMOZION.
Firemní prodejny dámské i pánské kolekce značky Steilmann jsou v dalších obchodních centrech
v Praze, Brně, Ostravě a Liberci.
- 54 -
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
ve Svazu od roku
1998
Svaz českých a moravských spotřebních družstev je zřizovatelem 11 středních škol zařazených do
sítě MŠMT ČR jako školy soukromé. Zaměřují se převážně na obchodně ekonomické a gastronomické obory a oblast služeb. Jejich výchovně vzdělávací program probíhá v oblasti vyššího odborného,
středního odborného a učňovského školství. Sedm z jedenácti družstevních škol se podílí na realizaci
grantů EU v oblasti gastronomie a služeb
Svaz českých a moravských spotřebních družstev - SČMSD
ve Svazu od roku
1998
Svaz je reprezentantem společností provozujících velkoobchodní a zejm. maloobchodních činnost
především v potravinářském sortimentu zboží. Jde o více než 30 subjektů s velkoobchodní činností
a více než 3000 provozoven vytvářejících maloobchodní síť družstevních prodejen. Jsou zastoupeny
formáty od maloobchodního řetězce, přes supermarkety po hypermarkety a dále i prodejny stavebnin.
Svaz provozovatelů lanovek a vleků
ve Svazu od roku
2009
počet členů
120
Svaz profesionálně sdružuje provozovatele lanové dopravy, podnikatele na horách a některé horské
městské a obecní úřady. SPLV vznikl v r. 1990 v Harrachově a v době svého vzniku měl 28 členů.
Svaz v sudé roky organizuje Mezinárodní veletrh InterMountain, pravidelně 2-3x ročně vydává časopis
Informační bulletin SPLV, pořádá každoroční jarní závody lanovkářů a vlekařů v obřím slalomu Ski
Lift Cup, zavedl kategorizaci lyžařských středisek ČR, organizuje pravidelná odborná školení a zájezdy a v neposlední řadě zastupuje provozovatele při jednání se státními úřady.
Tesco Stores ČR, a.s.
ve Svazu od roku
1996
Tesco Stores ČR a. s. vstoupilo na tuzemský trh v roce 1996, kde patří k největším zaměstnavatelům.
Tento jediný širokosortimentní řetězec provozuje ve všech regionech České republiky 135 obchodů
(šedesát šest hypermarketů, čtyřicet supermarketů, třiadvacet obchodů Expres a šest obchodních
domů), osmnáct čerpacích stanic a šest obchodních center (údaj k 30. 4. 2010). V roce 2007 Tesco
otevřelo první energeticky úsporný obchod v Žatci. Základem filosofie společnosti je snaha poskytnout zákazníkům to nejlepší a stát se obchodem pro všechny.
TEX Ostrava, s.r.o.
ve Svazu od roku
1997
Firma TEX Ostrava s.r.o. byla založena v roce 1993 jako pokračovatel obchodní firmy Textil
Ostrava, jejíž tradice sahá až do roku 1960. Její hlavní činnosti je velkoobchodní a maloobchodní prodej
textilního zboží se zaměřením na bytový textil - přikrývky, záclony, kuchyňské a ložní prádlo,
dekorační tkanivy - zejména od českých výrobců.
U & SLUNO a.s.
ve Svazu od roku
1998
Společnost U&SLUNO působí na mezinárodním trhu informačních technologií od r. 1991. Specializuje se na vývoj a implementaci informačních systémů podporujících podnikové procesy
v maloobchodních, velkoobchodních a distribučních společnostech a obchodních a logistických
řetězcích. Poskytuje komplexní řešení od počátečních konzultačních aktivit a analýz podnikových
procesů, přes implementaci až po následný provoz a podporu instalovaných produktů. Ostravské
pracoviště firmy je od roku 2009 Regionální kanceláří SOCR ČR pro Moravskoslezský kraj.
- 55 -
UniConsulting, s.r.o.
ve Svazu od roku
2006
Nezávislá poradenská společnost působící od roku 1998 po celé ČR v oblasti potravin, nepotravin,
stravování a zemědělství. Společnost nabízí služby z oblastí certifikace (správná hygienická a výrobní praxe, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, GMP+, EUREPGAP), poradenství z oblasti
FOOD a NONFOOD, odborná školení z oblasti bezpečnosti potravin a nepotravin a dále např. uvádění
výrobků do oběhu. UniConsulting nabízí i služby v oblasti návrhů projektových příprav stavebních
dispozic, posuzování projektové dokumentace a technologických projektů z hlediska hygieny.
Veletrhy Brno, a.s.
ve Svazu od roku
1995
Veletrhy Brno, a. s., jsou nejvýznamnější veletržní správou ve střední Evropě. Jejich hlavní činností
je pořádání veletrhů a výstav. K dalším aktivitám patří výstavba veletržních expozic, pronájem všech
prostor brněnského výstaviště, pořádání doprovodných programů k veletrhům a zajištění souvisejících
služeb. Veletrhy Brno navazují ve svém podnikání na tradici, která byla zahájena v roce 1928 výstavou
soudobé kultury v Československu.
V současné době je na brněnském výstavišti k dispozici více než 130 000 m2 čisté výstavní plochy.
VESNA, a.s
ve Svazu od roku
1994
Společnost VESNA vznikla ekonomickou transformací k 1.1.1994. Sídlo společnosti a distribuční
centrum (velkoobchod) je umístněn v Čeperce u Opatovic nad Labem. Síť maloobchodních prodejen
(43) je rozložena v 6 krajích České republiky. Maloobchodní prodejny nabízejí především domácnostní a bytový textil (tj. zejména matrace, záclony, podlahové krytiny (koberce) a rozsáhlý sortiment
ložního zboží. Dále nabízí i kusový textil, zejména pletené zboží, spodní prádlo, punčochové zboží
a široký sortiment textilní galanterie.
Vysoká škola ekonomická v Praze
ve Svazu od roku
1997
VŠE, byla založena v r. 1953. VŠE je v současnosti největší veřejnou vysokou školou ekonomickou
v ČR. Člení se na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském,
navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Nejvýznamnější fakulta ve vztahu
k odvětví obchodu a cestovního ruchu, Fakulta mezinárodních vztahů (ustavena v r. 1991), rozvíjí studium zejména v oborech: mezinárodní obchod, cestovní ruch, evropská studia, mezinárodní politika
a diplomacie, politologie, obchodní a mezinárodní hospodářské právo. Na základě spolupráce s touto
fakultou vznikají odborné vzdělávací programy pro členy Svazu.
WANZL,spol. s r.o.
ve Svazu od roku
1998
Společnost Wanzl je největším výrobcem nákupních vozíků na světě (ročně kolem 2 mil ks různých
typů). Je globálně působícím partnerem obchodních řetězců. Výrobu má v Německu, Francii,
ČLR a ČR. Firma působí na českém trhu od roku 1991. Nabízí komplexní vybavení prodejen, obchodní zařízení a interiéry obchodů. Dodává nákupní vozíky, transportní vozíky, regály, vstupní zařízení,
pokladní boxy, infosystémy, zařízení pro logistiku a průmysl a vybavení hotelů.Společnost má pro
oblast Čech kancelář, sklad a servisní středisko v Praze-Vestci.
- 56 -
ZEDNÍČEK, a.s.
ve Svazu od roku
2002
Firma Zedníček je moderní střední firma, zabývající se obchodem s masnými výrobky, masem a ostatními čerstvými potravinami. Vznikla v roce 1992. Společnost nabízí a dodává především obchodním
řetězcům celou řadu značkových výrobků, které jsou vyráběny specializovanými malými a středními
výrobci v Čechách a na Moravě. Nabízí také výrobky z dalších zemí EU a výrobky pod vlastní
značkou JELIBO.
ZINEST, s.r.o.
ve Svazu od roku
2008
Společnost Zinest byla založena v roce 1992 se zaměřením na prodej a distribuci drogistického a kosmetického zboží. Dále zajišťuje import a export na zakázku či poskytování služeb v oblasti logistiky.
Zboží dodává do sítí nadnárodních řetězců po celé Evropě, a také do cca 4 000 prodejen po celé České
republice, a také do sítě prodejen smluvních partnerů. V ČR má 3 logistická centra.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ve Svazu od roku
1998
ZNOVIN patří k nejznámějším producentům vín v České republice. Svou velikostí i produkcí patří
v českých poměrech ke středním podnikům. Vyrábí kvalitní, jemná odrůdová vína s nižším obsahem
kyselin a jemným výrazem dané lokality. V 90.letech zahájil výrobu tzv. řízeného kvašení. Nabízí
nejenom nabídkou vín a vinných specialit, ale rovněž vinařský turistický program. Vydává rozsáhlý
katalog vín a služeb, kde prezentuje aktuální aktivity Znovínu.
ŽABKA a.s.
je členem od roku
2008
Firma Žabka a.s. se v ČR od roku 2008 specializuje na vybudování sítě prodejen typu „Convenience
Stores – pohodlných prodejen” se širokým sortimentem potravin, čerstvého zboží a ostatních výrobků
každodenní potřeby. Poskytuje služby, jako např. výběr peněz na pokladně, tzv. cash – back, dobíjení
mobilních telefonů, platbu složenek a ve vybraných prodejnách služby terminálu Sazka. Manažerům
prodejen nabízí vybavenou prodejnu včetně zboží a podporu při startu podnikání bez nutnosti vlastního kapitálu. Dnes pod touto značkou operuje cca 100 prodejen velikosti 60 – 200 m 2.
- 57 -
- 58 -
Historie Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a její milníky
1990 V kontextu zakládaných organizací podnikatelské sféry v transformující se ekonomice ustaven
na své první statutární Valné hromadě v červenci v Brně Svaz obchodu a založena střešní Unie
zaměstnavatelských svazů za účasti Svazu obchodu
1991 na podkladě Programového prohlášení z první VH Svazu jeho zapojení do procesu vytváření
tržní ekonomiky, privatizace obchodu a nových podmínek podnikání
1993 uzavřena první Kolektivní smlouva vyššího stupně s Odborovým svazem pracovníků obchodu
Valná hromada Svazu se změnou statutu – předseda Svazu A. Jízdný se stává jeho prezidentem
1995 I. ročník Konference o rozvoji obchodu v ČR v Praze za účasti T. Bati
uzavřeny smlouvy o spolupráci s MPO a ČSÚ; zahájena edice svazového bulletinu a založen
informační systém Svazu
Svaz se stává členem EuroHandelsinstitutu v Kolíně/R.
navázána spolupráce se Zväzom obchodu Slovenské republiky
1997 osamostatnění Svazu vystoupením z Unie zaměstnavatelských svazů
v listopadu prezidentkou Svazu zvolena H. Pískovská, ustaven sekretariát Svazu
1998 Svaz se stal členem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a získává možnost
podílet se na činnosti tripartity (RHSD)
Svaz se stal přidruženým členem evropského svazu EuroCommerce v Bruselu
1999 Svaz spolupracoval s ČSÚ na soupisu maloobchodní sítě Retail Census 99 a jeho využití v praxi
Svaz se s MPO podílel na formování zásad a předpisů pro Kooperaci v MSP
2001 Svaz přijal svůj Etický kodex a inicioval další opatření v etice podnikání a v uplatnění CSR. Svaz
se stal členem UGAL, Brusel a navázal spolupráci s německým svazem maloobchodu HDE
2003 v souvislosti s posilováním kompetencí a podpory podnikání v oblasti cestovního ruchu změnil
svůj název na Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
2004 Svaz se stal řádným členem EuroCommerce, Brusel. Stal se členem zaměstnavatelské delegace
Svazu průmyslu ČR v tripartitě. Svaz uzavřel první KSVS s Českomoravským odborovým
svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
2005 Svaz získal křeslo v Představenstvu a Řídícím výboru EuroCommerce, Brusel
2008 v kontextu s konáním dubnové Valné hromady 2008 byl zvolen prezidentem Svazu Z. Juračka;
Valná hromada přijala transformaci statutu na současně platné Stanovy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
2010 historicky první setkání obchodníků a podnikatelů v cestovním ruchu s premiérem a kompetentními ministry vlády ČR
20. výročí založení Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
- 59 -
Jak šel čas
Svaz obchodu byl ustaven 8. května 1990 jako zájmové sdružení obchodních organizací, tehdy ještě
státních podniků, ale už i akciových společností. V tomtéž roce 1990 se konala 2. července v Brně
v hotelu Voroněž první řádná Valná hromada. Přijala základní dokumenty Svazu, zejména jeho statut,
který zakotvil organizačně právní postavení a uspořádání Svazu. První Valná hromada také přijala první
programové zásady činnosti, svůj přístup k připravované transformaci hospodářství včetně obchodu,
ustanovila strukturu odborného aparátu a rozpočet, současně zvolila orgány Svazu, první představenstvo
a dozorčí radu. V čele Svazu byl tehdy jako volený předseda Svazu Antonín Jízdný.
V prvních letech své existence byl Svaz obchodu součástí Unie zaměstnavatelských svazů ČR;
k počátečním aktům Svazu obchodu patřilo, že v souladu se svým Programovým prohlášením z Valné
hromady 1990 se Svaz obchodu zapojil do procesu vytváření tržní ekonomiky v obchodě; v té souvislosti již tehdy zaujal Svaz obchodu kvalifikované stanovisko k navrhovanému postupu privatizace
v obchodě k vytvoření podmínek obchodního podnikání, k vytváření cenové přestavby a daňového
systému a dalších rozhodujících faktorů ekonomické reformy; Svaz obchodu uzavřel na úrovni svého
předsedy první dohodu o nezbytné součinnosti s tehdejším ministerstvem obchodu a cestovního
ruchu ČR a s perspektivou tripartitního postavení též první dohodu s tehdejším Odborovým svazem
pracovníků obchodu. Pokud jde o deetatizaci a privatizaci státních podniků resortu MOCR ČR, stali
se členy příslušné státní komise rovněž představitelé podnikatelských institucí, mezi nimi zejména
předseda Svazu obchodu A. Jízdný a někteří další členové vedení Svazu.
V počátku vzniku Svazu a v prvních letech jeho působení byly členskými organizacemi ještě státní
podniky, z nich vznikající akciové společnosti a další nově zakládané obchodní společnosti (hlavně
s. r. o., zabývající se obchodem, ale i výzkumem a poradenstvím a dalšími aktivitami); z období první
poloviny devadesátých let je možno připomenout akciové společnosti SAMA, Euronova, KMART
OD Máj, Rephana, Pramen Praha, TEP Plzeň, Vesna Opatovice, Magnet Pardubice, UNITEXA Č.
Budějovice, ze s. r. o. společnosti Leo Minor, AMA, NARPEX, GfK Praha, Belos Trade, Incoma Praha,
MAG Consulting a další, která byla spojena s manažery či jmény M. Bartoš, J. Buchar, J. Kváčová, H.
Pískovská, P. Řezníček, L. Veverka, J. Bernard, M. Ševera, L. Motyčka, B. Tauš a řadou dalších.
Příznačným rysem působení Svazu obchodu bylo od prvopočátku to, že jeho valné hromady
a v průběhu funkčního období jeho představenstvo, formovaly a realizovaly nejprve roční, posléze dvouleté, programy své činnosti; z počátku (např. z první Valné hromady v roce 1990) jimi byly Programová
prohlášení Svazu, vytyčující jednak poslání Svazu, jeho činnost a hlavní úkoly a organizační zajištění
činnosti. Posléze orientovaly činnost Svazu „Programová zaměření činnosti“, poprvé přijaté Valnou hromadou Svazu v prosinci r. 1993. S prohlubováním a zkvalitňováním činnosti se Svaz dostal k formování
svých dvouletých Strategií činnosti s tím, že tato forma zaměření obsahu a metod práce Svazu, vč.
jeho součinnosti s dalšími institucemi podnikatelské sféry a spolupráce se smluvními partnery ze státní
správy (MPO, MMR a ČSÚ) byla průběhem doby soustavně hodnocena a přizpůsobována potřebám
obhajoby zájmů členské základny Svazu a obchodu. Velmi cenným a přínosným se postupně stalo smluvní i nesmluvní, přímé i nepřímé členství nebo partnerství s dalšími podnikatelskými institucemi, ať již
s Hospodářskou komorou, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svazem průmyslu
a dopravy, se Svazy českých a moravských spotřebních a výrobních družstev, s Českou asociací franchisingu a dalšími.
Svaz obchodu plnil od prvopočátku rovněž svoji roli zaměstnavatelského svazu a usiloval o tripartitní postavení v zájmu podnikatelské sféry obchodu. Za počátek je možno považovat zmíněné první
dohody s příslušným resortem (MOCR) a Odborovým svazem pracovníků obchodu z r. 1990. Historické dokumenty potvrzují, že již v roce 1993 uzavřel Svaz obchodu, v zájmu zaměstnavatelské strany,
první kolektivní smlouvu vyššího stupně, upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jako
- 60 -
východisko pro uzavírání příslušných kolektivních smluv na podnikové úrovni; v té době Svaz také vedl
jednání jak se státní správou (MOCR), tak odbory (OSPO) o možnosti vytvoření vhodného vzájemného
tripartitního ujednání se všemi partnery. Kolektivní smlouvy vyššího stupně se posléze staly pravidelným regulérním nástrojem sociálního dialogu v obchodě a v sektoru cestovního ruchu a pohostinství.
Historický exkurs do existence Svazu obchodu nutně evokuje též významné počiny v činnosti Svazu
z druhé poloviny devadesátých let; k nimž v popředí patří podnět tehdejšího děkana FMV VŠE Praha
J. Jindry, člena a viceprezidenta Svazu obchodu – spojený s aktivitou společnosti Incoma Praha k založení výroční prestižní Konference o rozvoji obchodu v ČR při společném pořadatelství Svazu,
Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a výzkumné a poradenská agentury Incoma
Praha. První ročník této konference byl uspořádán v únoru 1995 a byl příznačný přítomností a nezapomenutelným vystoupením nejvýznamnějšího průmyslníka a obchodníka v zemi - Tomáše Bati.
Následující ročníky se uskutečnily v Praze a Brně a poté opět v Praze s trvale narůstajícím domácím
a mezinárodním ohlasem a profesním přínosem až do současné doby v pojetí „Retail Summit“.
Souběžně se založením této konference – původně se sloganem „Více informací – více odbornosti
– více spolupráce“ Svaz podstatně prohloubil také svůj informační a analytický servis. Současně tím
rozšířil a zkvalitnil kontakt s členskou základnou a dalšími institucemi a organizacemi, které působily
a působí v oblasti obchodu. Ve stejném ohledu i se státní správou. Již k 1. ročníku konference poprvé
vydal a dalších sedm let pravidelně editoval svazový tiskový bulletin (od r. 1995 do března 2002).
Celkem tak bylo vydáno 75 čísel bulletinu s celkovým počtem 3 tisíc stran informačních textů a odborných přehledů. Následně byl bulletin nahrazen webovými stránkami Svazu. Svoji ediční činnost
Svaz zajišťoval různými formami za pomoci poradenských firem (MAG, GfK, Incoma, USluno ad.)
a také v součinnosti se smluvními partnery (MPO, MMR, ČSÚ). Spolupracoval logicky i se svými
členskými asociacemi, což umožnilo sledovat a popularizovat další odborná zaměření a formy obchodování. Stálou pozornost věnoval vývoji a podpoře malého a středního podnikání. V té souvislosti
se Svaz také spolupodílel na tvorbě a propagaci pravidelných ročenek obchodu a dalších odborných
publikací; sám se stal editorem manuálů a jiných odborných pomůcek. Svoji informační aktivitu Svaz
posléze (2002) modernizoval, do značné míry převedl na elektronickou komunikaci a zpravodajství pro
členskou základnu a spolupracující instituce. Další posun přinesla v informačních aktivitách součinnost
s Hospodářskou komorou v rámci projektu Oborových informačních míst.
Závěrem roku 1997 došlo k důležité změně ve vedení Svazu. Po sedmi letech v předsednické a prezidentské funkci odstoupil A. Jízdný (tehdy prezident obchodní společnosti Euronova) a rozhodnutím
představenstva z listopadu 1997 se stala prezidentkou členka tehdejšího představenstva Svazu a viceprezidentka Helena Pískovská, ředitelka nejprve OD Prior Brno, posléze tehdejšího pražského OD Máj
v zahraničním systému Kmart, mimo jiné též první titulem vyznamenaná žena-manažerka. Svaz
obchodu řídila jako prezidentka jedenáct let, kdy se jí podařilo značně posunout prestiž a vliv Svazu
a naplnit jeho profesní a zaměstnanecké poslání.
Významným předělem v činnosti Svazu obchodu se stala Valná hromada, uskutečněná v dubnu
2003, která rozhodla o oficiálním rozšíření profesní působnosti a přejmenování na Svaz obchodu
a cestovního ruchu ČR. Bylo realitou, že Svaz obchodu ve své předchozí podobě byl trvale zainteresován na problematice obchodního podnikání v průmyslu cestovního ruchu, již řadu let spolupracoval
v tomto směru s dalšími podnikatelskými seskupeními v sektoru cestovního ruchu a pohostinství jako
s Národní federací hotelů a restaurací, HO.RE.KOU, Spolhostem, Unihostem, asociacemi cestovních
kanceláří a také s příslušnou státní správou, tzn. s Ministerstvem pro místní rozvoj a s agenturou CzechTourism. Historicky se svaz rovněž podílel aktivní účastí na založení, přípravě a konání konferencí
HOREKA (nyní Hospitality & Tourism Summit), všech dosavadních ročníků Konference o rozvoji
cestovního ruchu (MAG, MMR), řady konferenci NFHR, posléze AHR a na dalších četných akcích
v sektoru. Rozhodnutím valné hromady z dubna 2003 byl tento proces dovršen a naplněn a Svaz se
- 61 -
stal vrcholnou podnikatelskou institucí i pro tak významné průřezové odvětví, jakým je cestovní ruch.
O tom, že toto bylo nejen šťastné, ale plně opodstatněné rozhodnutí, svědčí iniciativní působení platformy cestovního ruchu Svazu, která aktivity v této oblasti motivuje a koordinuje.
Zabezpečit kvalitní partnerství s podnikatelskými institucemi a mnohdy i konfrontaci názorů vůči
státní administrativě, při četnosti partnerů a problémů, vyžaduje soustavné osobní zdokonalování,
znalost předpisů – nejen národních, ale i komunitárních – a v tomto procesu obstát vždy znamenalo
v agendách Svazu mimořádné nasazení. S tím souvisí, že se v souladu se záměry Svazu podařilo již
v první dekádě existence Svazu postupně stabilizovat a profesionalizovat činnost orgánů a organizačních
složek Svazu, vč. jeho sekretariátu.
Rozhodujícím předpokladem pro druhou dekádu existence Svazu bylo, že Svaz již byl nejen konstituován, ale v zázemí disponoval dosti širokou a stabilizovanou členskou základnou, zkušeným
představenstvem a postupně profesionalizovaným sekretariátem. Takto vybaven, se mohl stále více
zaměřovat na rozvoj aktivit souvisejících s jeho funkcemi v oblasti zaměstnavatelské, podnikatelské
a odborné. Široký rozsah těchto aktivit byl také předurčen různorodostí členské základny od jednotlivých fyzických osob přes malé a střední podnikání (MSP), kolektivní členy až po velké nadnárodní korporace např. původně bylo ve Svazu registrováno cca 14 odborných sekcí dle oborů proti současnému
členění na 2 platformy obchodu a cestovního ruchu a sekce potravin a nepotravinářského zboží. Na
přelomu desetiletí podnikl Svaz společně s MPO a ÚOHS důležité kroky ve prospěch kooperativního
podnikání malých a středních subjektů v aliancích a jiných seskupeních vhodnou legislativou (vyhl.
č. 198/2001 Sb.).
Měnící se struktura členské základny (vstup dalších obchodních aliancí a asociací a velkých
společností) a proces strategického zaměření Svazu na posilování jeho významu jako zaměstnavatelské
reprezentace podnikatelů ve vnitřním obchodu a cestovním ruchu postupně znamenaly celou řadu
posunů v práci Svazu. Jednou z oblastí, na kterou se Svaz stále více zaměřoval, byl systém kvality jako
proces jejího řízení. Řadu let je Svaz členem Rady kvality ČR, stál u zrodu programu Česká kvalita,
v poslední době má na starosti sekci kvality obchodu a sekci kvality cestovního ruchu při Radě kvality
ČR. V nedávné minulosti Svaz inicioval založení sdružení Korektní podnikání, spolupodílel na několika
konferencích a dalších akcích sledujících prosazování etiky v podnikání a také ve svých podmínkách
přistoupil k prosazování principů společenské odpovědnosti (CSR) v podnikatelském prostředí,
v mezilidských vztazích a v péči o životní prostředí. Sekretariát Svazu byl v r. 2006 certifikován dle
ČSN ENS ISO 9001:2001 na procesy zlepšování podnikatelského prostředí a zvyšování prosperity podnikání v obchodě a cestovním ruchu a v r. 2009 recertifikován dle ČSN EN ISO 9001:2009.
Součástí činnosti Svazu byly po celé období jeho existence mezinárodní aktivity; zpočátku
skromnější, orientované hlavně na partnerství s podnikatelskými kruhy na Slovensku, nicméně založené
i na oficiálním členství nejprve v EuroHandelsinstitutu v Kolíně n. R., který po léta poskytuje Svazu
cenné zkušenosti a údaje z obchodu ve světě a v Evropě. Postupně se vyvinulo oficiální členství Svazu
v evropském svazu obchodu EuroCommerce, zvláště po roce 2000 dosáhl vzájemný kontakt vysoké
intenzity, když Svaz ve spolupráci s dalšími organizátory Konference o rozvoji obchodu, při nich i mimo
ně, umožnil v ČR několikrát mezinárodní setkání orgánů EuroCommerce. Mezinárodní aktivity Svazu
v průběhu doby stále silněji obohatily kontakty s analogickými institucemi na Slovensku, v Maďarsku a
dalších zemích, přínosná se stala spolupráce s evropským svazem nezávislých obchodníků UGAL a též
i s německým maloobchodním svazem HDE. V posledním desetiletí vznikla zcela nová („evropská“)
agenda, ať již v legislativní oblasti, tak v odborných směrech, sociálním dialogu, podpoře MSP ad.
v evropském měřítku. Svaz se podílel spolu s francouzskými a švédskými kolegy na zpracování
dokumentu „Pro rostoucí evropský obchod bez bariér“, který odrazil zásadní témata a aktuální priority
sektoru obchodu pro období předsednictví těchto zemí Radě EU.
- 62 -
Koncepčními nástroji kvality a motivace rozvoje vlastní činnosti se staly strategické dokumenty
rozvoje Svazu do dalšího období, vydávané a kontrolované vždy v souvislosti s Valnými hromadami
Svazu a později, v období mezi valnými hromadami, každoročně probíhajícími „Hodnotícími konferencemi“. K uskutečňování přijaté Strategie Svazu bylo v posledních letech ustanoveno několik expertních týmů Svazu. K řešení legislativní problematiky, v poslední době zejm. kolem zákona o významné
tržní síle velmi napomáhá expertní tým Svazu pro legislativní záležitosti, v plnění propagační politiky
Svazu potom expertní tým pro PR. Členové ostatních týmů jsou oslovováni dle aktuální potřeby řešení
významnějších sociálních, odborných a svazových témat.
Přelomového významu dosáhlo zkvalitnění svazového zastoupení v krajích, které je třeba dále
soustředit jednak na rozšiřování aktivit v kraji, jednak na spolupráci mezi obchodem a cestovním
ruchem (vzájemná podpora) a sdílení know-how v rámci Rady Svazu pro kraje, v současnosti završující
12 Regionálních kanceláří Svazu s účastí v 7 krajských tripartitách. Osvědčuje se spolupráce při organizaci konferencí „Samoška“, jejichž program Svaz spoluvytváří, využívá k prezentaci svazových
Regionálních kanceláří a ke zvýšení povědomí o činnosti Svazu v tomto prostředí. Rada pro vzdělávání
a poradenství Svazu se zapojila zejména do zajišťování odborných informací a vytváření oborových
příruček pro podnikatele a do přípravy podkladů k relevantním výzvám u jednotlivých operačních
programů. Význam sekce pro vzdělávání úměrně dále vzroste s předpokládaným zapojením Svazu do
přípravy založení sektorových rad pro obchod a cestovní ruch v souvislosti s vytvářením příslušných
oborových dílčích kvalifikací. Tradici postupně získala jednání u kulatých stolů, které Svaz uskutečňuje
s představiteli dozorových orgánů státní správy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a kvality potravin
a spotřebního zboží.
Zřetelné je posilování pozice Svazu a jeho zapojení do zaměstnavatelských, podnikatelských a profesních aktivit při státních institucích a dalších organizacích. Vedle práce v zaměstnavatelské delegaci
RHSD a zmiňované účasti na Radě kvality ČR, má Svaz v současnosti 3 křesla v představenstvu HK
ČR, kde také řídí sekci obchodu a cestovního ruchu v Profesní unii, je členem Podnikatelské rady
ČR, v Pracovní skupině pro nefinanční sektor k zavedení Euro, účastní se jednání Spotřebitelského
poradního výboru při MPO, byl dlouholetým členem Monitorovacího výboru SROP při MMR, pracuje
v Koordinační skupině bezpečnosti potravin, v České technologické platformě pro potraviny,
v oborových skupinách pro obchod a pro gastronomii a cestovní ruch (NUOV), v oborové skupině pro
odborné školství (MŠMT), v Poradním orgánu ministra ŽP k řešení problematiky elektroodpadu, ve
Statistické radě ČR a několika pracovních skupinách ČSÚ, ve sdružení Korektní podnikání, ve Sdružení
ceny pro kvalitu a v poslední době, prostřednictvím svých Regionálních kanceláří, v různých skupinách
při Krajských úřadech, počínaje krajskými tripartitami. Výčet třeba dále doplnit dlouholetou smluvní
spoluprací s ČSÚ, s MPO a MMR, rostoucím obsahem a kvalitou spolupráce s Fakultou mezinárodních
vztahů a dalšími součástmi VŠE Praha, již zmiňované společné organizování konferencí Retail Summit ad.
Tradičně dobré vztahy na bázi konsensuálních jednání a vzájemného respektu se udržují s odborovými partnery (Odborovým svazem pracovníků ochodu - OSPO a Českomoravským odborovým svazem
pracovníků pohostinství, hotelů a cestovního ruchu - ČMOS PHCR). Uzavírané Kolektivní smlouvy
vyššího stupně obvykle vytvářejí rozumný předpoklad pro soulad ekonomických a zaměstnaneckých
zájmů.
V rámci RHSD je Svaz účasten v zaměstnavatelské delegaci Svazu průmyslu a dopravy, kde jako
sociální partner a reprezentant podnikatelů a zaměstnavatelů z obchodu a cestovního ruchu prosazuje jejich zájmy v tripartitních jednáních. Ve snaze o zvýraznění pozice tržní části terciární sféry
a pro umožnění přístupu k programu na podporu budování kapacit sociálních partnerů usiluje Svaz
o samostatnou pozici v rámci celé zaměstnavatelské delegace. Splnění tohoto záměru bude jedním
z jeho strategických cílů v dalším období.
- 63 -
Novou etapu působení Svazu otevřela Valná hromada Svazu v dubnu 2008. Na jedné straně se
v zásadě ztotožnila s pokračováním strategie zdokonalování činnosti a prohlubování prestiže a vlivu
Svazu v jeho odvětvích a v meziodvětvových vztazích v ekonomice, ale dala mu také nové impulsy odpovídající době. Odmítla zesilování regulačních vstupů do svazově uznávaných a trvale prosazovaných liberálních podmínek obchodního podnikání, znovu kriticky posoudila státoprávní přehlížení
potřeby podpory obchodního podnikání zejména MSP obchodu a cestovního ruchu a postavila
v těchto intencích žádoucí strategické přístupy. S oceněním výkonu funkce právoplatně odstupujícímu
představenstvu se stala Valná hromada podnětem k volbě nových orgánů Svazu, tzn. volbě nového
představenstva na čele s prezidentem Z. Juračkou, dozorčí rady pod vedením L. Motyčky, a s novou
konstalací všech orgánů a složek Svazu jak je představuje i tato publikace. Nové nároky na práci Svazu
a jeho představitelů přinesly i nové ekonomické a společenské události, zejména pod vlivem krizových
jevů se prohloubily problémy ve vztazích v dodavatelském řetězci a vyvolaly zvýšené napětí mezi
zájmy jeho jednotlivých článků. K závěrům v tomto smyslu přistoupil i poslední 16. ročník konference
mezinárodní prestižní Retail Summit v únoru 2010. O to více byla vítaná netradiční opatření a jejich prosazování na patřičné úrovni, za všechna – lze akcentovat – netradiční, leč mimořádně zřetelné Svazem
a Vysokou školou ekonomickou organizované, setkání členů a představitelů Svazu s kompetentními
ministry vlády ČR na čele s jejím premiérem J. Fischerem v březnu 2010 na půdě VŠE pod řízením
jejího rektora prof. R. Hindlse.
Již toto krátké ohlédnutí za uplynulou dobou a jejím naplněním trvale rozvíjenou činností Svazu přibližuje enormní kus práce, který byl členy Svazu obětavě a dobrovolně vykonán. Došlo nejen
k výrazné kvalitativní změně v činnosti Svazu, ale zejména v jeho posunu do pozice uznávaného reprezentanta tržní části terciární sféry a přední zaměstnavatelské organizace, jak na národní úrovni, tak
v evropském kontextu. Proto do nové kvality vstoupila i opatření Svazu k posilování PR aktivit, čehož
výrazem se také stalo Svazem velice ceněné strategické partnerství s Plzeňským Prazdrojem.
Dvacetiletá práce si jistě zaslouží vzájemné poděkování a respekt s přáním hodně zdaru do dalších
let!
Pohled do historie nejen Svazu, ale současně její kontext s celkovým rozvojem obchodu a cestovního
ruchu zachycují další odborné kapitoly tohoto almanachu.
Ladislav Šípek
- 64 -
Obchod a cestovní ruch v ekonomice ČR
Úvodem
Autoři statí o obchodě a cestovním ruchu usilují o to podat sevřený přehled o vývoji obou odvětví
v České republice za celé dvacetileté období, o jejich transformaci a tržním budování, tedy za období,
kdy již také působil zpočátku Svaz obchodu, posléze Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR jako vrcholná
dobrovolná, profesní a zaměstnanecká instituce v odvětví.
Je to období, kdy v zemi došlo ke značným politickým, hospodářským i sociálním systémovým
změnám, na které musela reagovat i statistika změnami ve svých šetřeních, v používání nových klasifikací, změnami náplní anebo zavedením zcela nových ukazatelů a také nutností přijmout mezinárodní
standardy do statistické praxe. S tím souvisí, že nebylo možno v řadě případů sestavit srovnatelné časové
řady anebo, že i při jejich sestavení zůstala srovnatelnost údajů omezená. I při tom lze říci, že obchod
a cestovní ruch měly v průběhu novodobé historie to „štěstí“, že jak ve státní statistické službě (ČSÚ),
tak i ve výzkumné a poradenské profesní sféře, se našly členské organizace Svazu (např. Incoma Praha,
GfK Praha, MAG Consulting ad.) a v nich působící osobnosti, jejichž přístupem byly od prvopočátku
transformace údaje o vývoji a přeměnách obchodu a cestovního ruchu zachyceny.
Tento text tedy usiluje o to podat pokud možno souvislý socioekonomický přehled o vývoji obchodu a
cestovního ruchu (CR) za posledních dvacet let – zprvu ještě v Československu – od roku 1993 v České
republice, nicméně ze shora uvedených důvodů přistupuje k hodnocení převážně po časových úsecích,
v dostupných možnostech i kontinuálně za celé období. S ohledem na žádoucí aktuálnost jsou v textu
koncentrovaněji podány charakteristiky posledních let vč. dopadů hospodářské krize, s ohledem na
termín přípravy hlavně za minulý rok jako předběžné.
- 65 -
OBCHOD
První etapa transformace obchodu a cestovního ruchu – na počátku devadesátých let minulého
století – startovala, tak jako celá společnost a ekonomika, uplatněním základních požadavků tehdejší
zásadní ekonomické reformy. Scénář této reformy ze září 1990 ji definoval jako „změnu ekonomických
institucí a vztahů mezi nimi s tím, že cílem je přechod od centrálně plánované k tržní ekonomice“.
Tudíž i v obchodě, jak vnitřním, tak zahraničním, též v cestovním ruchu šlo o uplatnění principů
tržního fungování, byly vyvolány změny ve formách vlastnictví, v podnikatelských strukturách, v systémech provozování obchodních sítí, ve službách účastníkům cestovního ruchu a v dalších aspektech.
Liberalizace obchodního podnikání, vč. mezinárodního obchodování a s ní spojený vznik konkurenčního
prostředí, vyvolaly v krátké době zcela nové dimenze a postupně i kvalitu spotřebitelského vnitřního
trhu, jakož i trhu s výrobním potenciálem, současně s novou orientací mezinárodních kontaktů převážně
na vyspělé tržní ekonomiky.
Již hodnocení prvních pěti let konstatovalo, že obchod prošel svojí transformací velmi rychle, v zásadě
v souladu s daným scénářem reformy včetně liberalizace samotného podnikání, cen a zahraničního
obchodu a návazně daňovou přestavbou. Vytvořilo se reálné tržní prostředí, i když ještě mnohdy
postrádající relativní stabilitu a v porovnání s vyspělými zeměmi s nižší výkonností. Ta také samozřejmě
určovala omezené zdroje konečné spotřeby domácností, resp. jejich důchodů orientovaných na
poptávku po zboží i službách.
Skutečností bylo, že až překotným transformačním procesem se obchodní podnikání v prvních letech
nadmíru diverzifikovalo až atomizovalo, při tom objektivně bylo odvětvím kapitálově nevybaveným,
spíše nadměrně úvěrově zatíženým a nemělo patřičnou prosperitu. Na druhé straně liberalizace podmínek podnikání zcela otevřela cestu široké soukromé podnikatelské iniciativě občanů a také ke vstupu zahraničního kapitálu a vyspělých technologií obchodního provozu do země. V souhrnu těchto
skutečností bylo možno již v polovině devadesátých let hovořit o postupující renesanci obchodu a jeho
narůstajícím podílu na společensko ekonomickém vývoji. Dnes již dávno historické „malá“ a „velká“
privatizace a družstevní transformace daly vzniknout základům odvětví, které již tehdy v nových podnikatelských podmínkách představovalo co do počtu fungujících subjektů v národním hospodářství
35 % podíl. Podíl na hrubém domácím produktu vzrostl od roku 1995 o dvě pětiny a dosáhl 11, 5 %.
Přitom hrubá přidaná hodnota byla v té době tvořena již ze 82,3 % v soukromém národním sektoru
obchodu, pod zahraniční kontrolou v podílu 11,1 % a opadajícím veřejném sektoru již jen ze 6,6 %.
Indikátor
1995
2000
2005
2008
2009
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c.
Index 1995 = 100
1 466,5
2 189,2
2 983,9
3 689,0
3 627,2
100,0
149,3
203,5
251,6
247,3
Podíl na hrubé přidané hodnotě podle N.Ú. za
obchod a pohostinství celkem v %
z toho obchod OKEČ G
pohostinství OKEČ H 55
13,9
16,2
14,6
14,7
13,8
11,1
14,0
12,8
12,9
11,8
2,8
2,2
1,8
1,8
2,0
6,6
0,6
0,1
0,2
.
82,3
75,0
68,9
65,7
.
11,1
24,4
31,0
34,1
.
Podíl na HPH obchodu podle vlastnické struktury
(restrukturalizace odvětví po privatizaci) v %
Veřejný sektor
Soukromý národní sektor
Subjekty pod zahraniční kontrolou
pozn. HPH - hrubá přidanná hodnota
- 66 -
Zaměstnanost v obchodě se zvýšila o 45 % a rychle dosáhla skoro 18 % podílu na celkové
zaměstnanosti v národním hospodářství a žádoucího posílení terciární sféry (služeb) díky vstupu do
soukromého obchodního podnikání (vč. přesunů zaměstnanosti z primárního a sekundárního sektoru).
Přitom vysoký podíl zaměstnanosti se stal zásadním charakteristickým znakem odvětví po celé období
až do současnosti.
1995
2000
2005
2008
2009
Celková zaměstnanost (vč. podnikatelů,
osoby s jedním zaměstnáním) podle N. Ú.
celkově ve všech sektorech
Indikátor
5 148 229
4 940 463
4 991 617
5 288 360
5 226 139
v obchodě
757 109
722 216
720 508
741 449
739 532
14,7
14,6
14,4
14,0
14,2
% podíl
v pohostinství
% podíl
v obchodě a pohostinství
% podíl
157 574
175 418
184 946
191 607
195 930
3,1
3,8
3,7
3,6
3,7
914 683
907 162
905 454
933 056
935 462
17,8
18,4
18,1
17,6
17,9
Již v devadesátých letech začala doznávat podstatné změny také úroveň nabídky na vnitřním trhu,
odpadly dřívější administrativní bariéry dovozu spotřebního zboží pro její obohacování s tím, že podíl
dováženého zboží včetně zboží mimo domácí produkční možnosti (jižní ovoce, káva, suché plody apod.)
se na maloobchodním prodeji za první léta reformy zdvojnásobil. Jakkoli liberalizace a „náprava“ cen,
daňová přestavba a změny ve směnitelnosti měny byly zásahem do spotřeby domácností, nastaly trendy
jejího zkvalitňování a přizpůsobování zahraničním poměrům a zvyklostem. Začala se také projevovat
její diferencovanost ve společenských strukturách.
Indikátor
Celková zaměstnanost (vč. podnikatelů,
osoby s jedním zaměstnáním) podle N. Ú.
celkově ve všech sektorech
1995
2000
2005
2008
2009
141 957
213 110
291 561
353 701
345 727
150,1
205,4
249,2
243,5
2 152,6
2 837, 1
3 394,2
.
145,7
192,1
229,8
.
1 134,7
1 442,7
1 803,7
1 804,4
154,2
196,0
245,1
245,2
1 477,1
Index 1995 = 100
Výdaje na konečnou spotřebu domácností
mld. Kč, b.c.
Index 1995 = 100
736,0
Struktura čistých peněžních vydání domácností %
Potraviny, nápoje a veřejné stravování
31,8
26,9
24,4
23,3
22,3
Průmyslové zboží
35,5
33,2
31,2
30,9
29,2
Služby
23,9
29,6
32,6
33,2
33,9
Jiné výdaje
8,8
10,3
11,8
12,6
14,5
Index spotřebitelských cen
64,5
89,4
100,0
112,1
113,3
– životních nákladů – rok 2005 = 100
z toho potraviny a nealko
85,7
96,2
100,0
114,2
109,7
alkohol. n., tabák
60,8
90,3
100,0
122,5
130,4
bydlení(vč.energií)
37,8
78,1
100,0
121,2
129,9
zdraví
49,3
80,3
100,0
142,8
138,1
stravování a ubytov.
55,4
83,4
100,0
113,0
115,5
- 67 -
Docházelo a nadále trvale dochází k tomu, že spotřeba obyvatelstva nabývá patřičných kvalitativních
znaků, což souhrnně vyjadřují trendy v základní struktuře spotřebních výdajů, ve kterých se postupně
snižuje podíl výdajů za potraviny i za průmyslové zboží, naopak rostou podíly výdajů za služby
(především bydlení) a ostatní finanční výdaje domácností. To vše musí „zdolávat“ maloobchod ve své
souhrnné výkonnosti a ve svém marketingu a v přizpůsobování se naznačeným spotřebním trendům vč.
trvalé inovace nabídky.
Indikátor
2000
2005
2008
49 864
58 220
70 476
100,0
116,8
141,3
Položky maloobchodního trhu v průměru na osobu podíl v %
68,3
63,9
62,8
Položky mimo maloobchodní trh % podíl
31,7
36,1
37,2
Podíl maloobchod. trhu na realizaci spotř. výdajů podle CZ-COICOP – statistika rod. účtů
Průměrná roční vydání na osobu v Kč
Index těchto vydání 2000 = 100
Objemy prodaného zboží rok od roku rostou – zvyšuje se výkon maloobchodu – za léta 2000 – 2008
přes 40 %, avšak podíl maloobchodu na realizaci spotřebních výdajů z objektivních důvodů rychlejšího
růstu výdajů za služby se postupně mírně snižuje.
Jiný pohled na vývoj spotřeby domácností a současně na její strukturu z pohledu vazeb na cestovní ruch vyjadřuje vyčíslení „podle trvanlivosti“ z národních účtu. V zásadě ukazuje výdaje rezidentů
v zahraničí a naopak nerezidentů na území ČR. Současně je vyčíslena struktura výdajů podle charakteru
spotřeby jednotlivých skupin výrobků a za služby:
Indikátor
Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle trvanlivosti (váže též na příjezdový a výjezdový CR) podle
N.Ú.
v národním pojetí v mld. Kč
Rezidenti v zahraničí
Nerezidenti v tuzemsku
v domácím pojetí
z toho předměty dlouhodobé spotřeby
2000
2005
2008
2009
1 134,7
1 442,7
1 803,7
1 804,4
32,7
24,5
39,2
41,3
91,3
97,4
117,7
117,7
1 193,3
1 515,7
1 882,1
1 880,8
106,1
130,3
159,1
149,0
předměty střednědobé spotřeby
111,2
131,1
145,4
141,3
předměty krátkodobé spotřeby
530,7
636,8
780,0
789,8
služby
455,3
617,5
797,6
801,7
Již z předchozích ukázek vazeb ekonomiky a obchodu bylo možno identifikovat rostoucí
výkonnost obchodu v tržních ekonomice ČR. Ta je dále demonstrována řadou indikátorů, avšak do
popředí jsou postaveny dosahované tržby, které odrážejí jak již komentovanou spotřebu a spotřební
výdaje, tak celkový výkon obchodu a zdroj jeho ekonomické síly ve všech jeho součástech. Ve snaze
zachytit kontinuálně alespoň vývoj posledního desetiletí a předběžně aktuálně s ohledem na hospodářské
potíže i rok 2009, pracuje přehled nutně i s poslední transformací metodiky či klasifikace ekonomických
činností., v tomto případě za celé odvětví obchodu a jeho pododvětví.
Za léta 2000 až 2008 jsou zřejmé ve všech součástech obchodu velké nárůsty tržeb. V obchodě
v motorismu ve spojitosti s jeho rozmachem – růstem prodeje motorových vozidel jak firmám, tak do
individuálního vlastnictví, k tomu vyšší tržby s rozšiřujícím se autoservisem a také s růstem prodeje
- 68 -
pohonných hmot. Nová klasifikace (CZ-NACE) přeřazuje od roku 2008 prodej pohonných hmot do
maloobchodu a rok 2009 je poznamenán velkým poklesem prodeje automobilů.
Vývoj velkoobchodu nejprve potvrzuje do roku 2008 jeho sílící podporu celé ekonomice, pozitivní
průnik s vývojem zahraničního obchodu i maloobchodního podnikání, projevuje se jako rozhodující
sféra služby na jedné straně výrobním, zpracovatelským odvětvím, na druhé straně jako sféra služeb
přímo se podílejících na realizaci spotřeby. Pokles tržeb velkoobchodu v roce 2009 znamená odraz
útlumu oběhu v celé produkční sféře ekonomiky a v tom také podstatný pokles zahraničního obchodu opět pro výrobní sféru, ale i pro konečnou spotřebu.
Trendy v tržbách maloobchodu jsou do roku 2008 rovněž souhrnným výsledkem vývoje spotřeby
domácností a dalších účastníků maloobchodního trhu ve smyslu předchozích hodnocení a v kontextu
z naznačenými institucionálnímu nebo zbožovými strukturami. Také zde rok 2009 znamená zásadní zlom, kdy pokles se projevil hlavně v tržbách nepotravinářského zboží, zatímco maloobchodní
prodej potravin se převážně udržel na úrovni předchozího roku (a to i při poklesu indexu hladiny
spotřebitelských cen potravin).
Odraz vývoje maloobchodu v jeho provozních sítích přibližuje z pohledu manažerského
i spotřebitelského další stať této publikace od Z. Skály, Incoma Research.
Indikátor
Tržby obchodu – OKEČ G, mld. Kč, b.c.
2000
2005
2008
2 059,8
2 750,3
3 474,8
133,5
168,7
279,2
393,1
512,1
140,8
183,4
1251,5
1 642,2
2 115,1
Index 2000= 100
obchod v motorismu OKEČ G 50
Index 2000= 100
velkoobchod OKEČ G 51
Index 2000= 100
maloobchod OKEČ G 52
131,2
529,1
714,9
135,1
Index 2000= 100
169,0
847,5
160,2
3 373,3
Tržby obchodu - CZ-NACE G 45-47, mld.Kč b.c.
2009
2990,2
88,6
Index 2008 = 100
396,5
obchod v motorismu CZ-NACE G 45
330,1
83,3
Index 2008 = 100
velkoobchod CZ-NACE G 46
2 033,1
Index 2008 = 100
1 765,7
86,8
maloobchod CZ-NACE G 47
943,6
Index 2008 = 100
894,3
94,8
Registr ekonomických subjektů ČSÚ zachycuje celou velmi rozsáhlou podnikatelskou základnu
všech součástí obchodu. V obchodě (bez pohostinství) je registrováno na 650 tis. subjektů, což je
26 % ze všech podnikatelských subjektů v ČR. Následující přehled vyjadřuje počty subjektů, které byly
v daných obdobích aktivní. Podstatnou informací rovněž je, že z registrovaných subjektů v obchodě je
90 % bez zaměstnanců, necelých 10 % s 1 až 19 zaměstnanci okolo 3 tis. do 99 zaměstnanců a okolo
550 podniků se 100 a více zaměstnanci, t. zn. odvětví má nadále znaky převážně malého a středního
podnikání.
- 69 -
Počty podniků obchodu
2000
2005
2008
240 985
218 839
219 150
Obchod v motorismu OKEČ G 50
32 861
30 791
31 091
Velkoobchod G 51
70 106
60 338
63 131
Maloobchod G 52
138 018
127 710
124 928
Podniky obchodu OKEČ G 50-52
Podniky CZ- NACE G 45-47
198 868
2009
195 647
Obchod v motorismu OKEČ G 45
30 617
30 347
Velkoobchod G 46
51 945
50 823
Maloobchod G 47
116 307
114 477
Rozsah a tím i význam malého a středního podnikání (MSP) v obchodě je argumentován v dokumentaci státní správy, nicméně MSP v obchodě u ni nenalézá adekvátní oporu jako zpracovatelský
průmysl a další úseky (OPPI), i když bez podnikání v obchodě a jeho vlivu na produkci se existenčně
nemohou obejít. Materiály MPO z poslední doby uvádějí, že MSP (podniky do 249 zaměstnanců) zaujímá v odvětví obchodu z celoodvětvových počtů či objemů podíl co do počtu podniků v rozsahu
99,9 %, co do počtu zaměstnanců 72,5 %, z výkonů odvětví 77,7 %, z účetní přidané hodnoty 75,4 %,
ze mzdových nákladů 73,2 % a z investic 72,5 %, tedy vesměs okolo tří čtvrtin v daných indikátorech.
Jinou závažnou skutečností je relativní stabilita malých a středních obchodních firem, zejména těch
progresivních, pracujících v aliancích, v družstvech i jiných formách seskupení a kooperace.
Významnou aktivní součástí maloobchodního podnikání jsou spotřební družstva sdružená ve Svazu
českých a moravských spotřebních družstev, působící zároveň jako významná součást členské základny
Svazu obchodu a cestovního ruchu.
1996
2000
2005
2008
2009
Počet SD sdružených SČMSD
Spotřební družstva
70
64
61
57
57
Maloobchodní prodej v mld. Kč
25,9
27,4
25,8
28,6
27,2
Počet stálých prodejen
4 356
3 416
3 074
2 940
2 924
Prodejny v ekonomickém pronájmu
2 317
1 681
1 260
1 085
1 109
Počet stálých pohost. provozoven
95
40
35
12
11
Pohostinství v ekonom. pronájmu
725
371
199
146
140
Počet zaměstnanců
26 034
19 504
15 927
15 191
14 893
Počet členů SD v tis.
579
433
304
258
241
Dominantním jevem celkové organizační, ekonomické a technologické restrukturalizace obchodu
včetně jeho „vnější tváře“, t. zn. v urbanizaci měst a obcí, se stala koncentrace a internacionalizace
retailingového podnikání. O tom např. svědčí podle dokumentace Incoma Research, že v roce 2009
objem tržeb deseti největších obchodních společností dosáhl 309 mld. Kč (podrobnosti ve stati Z. Skály)
Hodnocení účinnosti lidského faktoru ve vývoji obchodu posledních let samozřejmě respektuje jeho
charakter, resp. skutečnost, že obchod je v mnoha směrech na rozdíl od výroby odvětvím více náročným
na podíl „živé“ práce až po konečný kontakt se spotřebitelem. Celkovou potřebu v zásadě určuje rostoucí výkonnost obchodu, na druhé straně se v jeho vývoji odrážejí veškeré procesy kvalitativního růstu
a rozsahu nabídky zboží a služeb, modernizace a racionalizace provozu pomocí dokonalejších technologií
a techniky, míra marketingových aktivit, výsledně pak opodstatněnost prosperity vlastního obchodního
- 70 -
podnikání. Nad to obchodu, resp. jeho manažerům a pracovníkům, trvale zůstává každodenní povinností
naplňování morálních aspektů jednání se spotřebiteli vč. respektování principů ochrany jejich zájmů.
Celkově se počet osob, pracujících v obchodě drží okolo 700 tis. Dochází však k významný strukturálním přesunům. Především ve vyznačeném období poklesly počty podnikatelů a jejich zapojených
rodinných příslušníků a zvýšily se počty zaměstnanců, podle jednotlivých částí obchodu byl vývoj
diferencovaný – odpovídal růstu výkonů, ale zejména v maloobchodě silně též požadavkům koncentrace a racionalizace.
Indikátor
2000
2005
2008
693 255
689 850
700 629
99,5
101,6
92 491
96 314
93,6
104,1
238 209
249 547
104,3
104,8
359 150
354 768
98,1
98,8
OBCHOD
Pracovníci evid. počet ve FO celkem podle OKEČ G
index meziročně
z toho obchod v motorismu OKEČ G 50
98 771
index meziročně
velkoobchod OKEČ 51
228 393
index meziročně
maloobchod OKEČ G 52
366 091
index meziročně
Podnikatelé (a spolupr. členové domác.) obchod OKEČ G
218 063
183 807
166 523
obchod v motorismu OKEČ G 50
33 330
27 491
24 635
velkoobchod OKEČ 51
53 375
44 951
38 435
131 358
111 365
103 453
475 193
506 045
534 106
106,5
105,5
65 001
71 680
99,3
110,3
193 259
211 112
110,4
109,2
247 785
251 314
105,6
101,4
maloobchod OKEČ G 52
Zaměstnanci evid. počet ve FO celkem podle OKEČG
index meziročně
z toho obchod v motorismu OKEČ G 50
65 441
index meziročně
velkoobchod OKEČ 51
175 018
index meziročně
maloobchod OKEČ G 52
index meziročně
234 734
Vliv hospodářských potíží zasáhl i v obchodě vývoj zaměstnanosti, podle dostupných předběžných
hodnocení se projevil její úbytek za celé odvětví v rozsahu zhruba 10 tis. zaměstnanců (2 %).
Ekonomiku obchodu lze dokumentovat jednak na jeho vlastní prosperitě (výnosech), jednak na jeho
přispění celkové ekonomice, resp. hrubé přidané hodnotě (HPH) v národním hospodářství. V obou
směrech má obchod pozitivní výsledky, nicméně i obchod byl v roce 2009 postižen krizovými vlivy.
- 71 -
Obchod
Obchod OKEČ G 50, 51, 52
Obchod v motorismu OKEČ 50
Velkoobchod OKEČ 51
Maloobchod OKEČ 52
2000
2005
2008
Tržby za zboží mld Kč
1 928 378
2 540 907
3 235 723
Obchodní marže mld. Kč
325 932
401 052
506 306
v%
16,9
15,8
15,6
Výkony vč, OM
462 259
626 703
751 168
Výkonová spotřeba
268 430
347 208
382 820
Účetní přidaná hodnota
193 829
279 496
368 348
Tržby za zboží mld Kč
247 503
334 688
448 452
Obchodní marže mld. Kč
26 920
32 428
44 423
v%
10,9
9,7
9,9
Výkony vč, OM
59 366
99 018
106 284
Výkonová spotřeba
36 772
64 780
59 872
Účetní přidaná hodnota
22 594
34 239
46 412
Tržby za zboží mld Kč
1 174 490
1 520 404
1 975 591
Obchodní marže mld. Kč
198 266
216 192
274 124
v%
16,9
14,2
13,9
Výkony vč, OM
277 950
344 933
418 961
Výkonová spotřeba
162 600
192 384
217 336
Účetní přidaná hodnota
115 350
152 549
201 625
Tržby za zboží mld Kč
506 385
714 914
847 680
Obchodní marže mld. Kč
100 746
152 433
187 759
v%
19,9
22,2
23,1
Výkony vč, OM
124 943
182 752
225 923
Výkonová spotřeba
69 058
90 044
105 612
Účetní přidaná hodnota
55 885
92 708
120 311
Předchozí řádky a dokumentace jsou orientovány na převratný vývoj obchodu v posledních dvou
dekádách podle národohospodářských kriterií, podle indikátorů definujících celkový „rozměr“ obchodu
a jeho výkonnosti a prosperity. Obchod však má řadu neméně náročných úkolů a tím i vývojových znaků
ve funkcích, které lze označit za hybnou sílu spotřeby a jejího udržitelného rozvoje v současném pojetí.
Lze to prezentovat na relacích obchodu v partnerských a zákaznických vztazích.
Z hlediska spotřebitele rozvinul obchod svoji významnou roli již v tom, že do současné nabídky
maloobchodu zahrnuje statisíce výrobků uspokojující nerůznější potřeby, nicméně současně vyvíjející
tlak na konkurenci mezi dodavateli. Současně je při tom jeho úkolem péče o prodej pouze bezpečného
a zdravotně nezávadného zboží. Pro svoji konkurenceschopnost usiluje o příznivé ceny pro spotřebitele.
Vyvíjí vlastní, cenově výhodnější privátní značky zboží. Vlastní značky jsou tak stále častěji pro
obchodníka nástrojem pro uspokojení poptávky spotřebitelů při cenově rozumné alternativě k „velkým“
značkám a zároveň nástrojem pro udržení širokého sortimentu a kvality. Obdobně jako obchod usiluje
o šíři, vhodné ceny a kvalitu zboží, vytváří maloobchod nabídku svých služeb, počínaje vytvářením
a přizpůsobováním obchodních formátů podle zájmů a kategorií spotřebitelů.
- 72 -
Z hlediska dodavatelů dospěl maloobchod ve svém vývoji do pozice, kdy je pro výrobce zejména
v malém a středním podnikání mnohdy jediným zprostředkovatelem a distributorem výrobků do celého
trhu. Spolupracuje s dodavateli na prezentaci zboží a marketingu a současně informuje dodavatele
o výsledcích prodeje, požadavcích na inovace, uplatňuje category management, atp. Silná konkurence
v obchodě napomáhá k udržení adekvátní hladiny spotřebitelských cen (inflaci) a též vytváří tlak na
objektivní obchodní marže, hradící nákladovost obchodního podnikání. Tržní síla výrobního sektoru
se prosazuje především u jednotlivých druhů výrobků a jejich kvalitativní i cenové dostupnosti pro
obchodní sektor. Není výjimkou, že některé rozhodující značky potravin i non-food zboží jsou v Evropě
dodávány několika málo výrobci. Ostrá konkurence v sektoru obchodu zapříčiňuje, že marže jsou na
nižší úrovni u obchodníků než u ostatních účastníků dodavatelského řetězce.
Cílevědomý maloobchodník nebo velkoobchodník buduje dlouholetá partnerství se svými dodavateli s prioritou lokálně dostupných výrobců – dodavatelů. Současně využívá možností společného trhu,
který otvírá přístup a výhody dodavatelům z jiného než domácího trhu a naopak. Obchodníci nakupují
zboží většinou od zprostředkujících dodavatelů než přímo od výrobců, což zásadně omezuje jejich vliv
na ceny prvovýroby. Mezi primární produkcí a prodejem konečnému spotřebiteli se odehrává mnoho
procesů a vstupuje do nich mnoho účastníků,: každá jednotlivá operace má svůj účel a svoji hodnotu
a ovlivňuje finální cenu. Partnerství obchodníků a dodavatelů výrobků jejich vlastních značek přispívá
v inovaci technologií, zvyšování standardů a malým dodavatelům poskytuje možnost vstoupit za hranice domácího trhu, lepší ceny a výběr spotřebitelům.
Součástí rozvinutého působení maloobchodu je také zajišťování různých doplňkových služeb jak
spotřebitelům tak dodavatelům. Jde nejen o výhody pro spotřebitele a dodavatele, ale též o zajištění
zaměstnanosti, v obchodě s orientací na principy její flexibility. Jde o, aby byly poskytovány pracovní
příležitosti na kratší pracovní úvazek, možnost delšího aktivního věku starších zaměstnanců. Jedná se
i o startovní možností pro imigranty ze třetích zemí a zajištění práce pro invalidní osoby, produkty
a služby pro handicapované jedince.
V neposlední řadě k zajištění celkového udržitelného rozvoje a ve spotřebě a ve své činnosti jsou
na obchod kladeny zásadní požadavky v územním rozložení a pokrytí jeho nabídky výrobků a služeb
v prostředí odpovídajícím udržitelnosti, t. zn. ochrany přírodních zdrojů, dotváření urbanizace měst
a obcí, únosnosti energetických nároků a logistických vlivů na prostředí.
Ve všech předchozích, stručně naznačených oblastech a žádoucích aktivitách dosáhl obchod
v uplynulých dvaceti letech nebývalého pokroku, nicméně jde současně o otevřený prostor dalšího
zvyšování obchodního podnikání „se vším všudy“.
- 73 -
VÝVOJ ČESKÉHO OBCHODU – TRH A ZÁKAZNÍCI
ZMĚNY VE STRUKTUŘE ČESKÉHO OBCHODNÍHO TRHU
Zdeněk Skála, ředitel výzkumu obchodu GfK
(všechny tabulky a grafy pocházejí ze zdrojů a výzkumných projektů společnosti INCOMA GfK)
Moderní „dějiny“ českého obchodu jsou velmi mladé – jejich počátek se datuje do raných 90. let a je
spjatý s privatizací státní obchodní sítě a záhy na to vstupem prvních mezinárodních řetězců. Za 20 let
však český trh prodělal nejméně tolik zásadních změn a vývojových fází, kolik jich zažily západoevropské země za celé poválečné období.
Internacionalizace a koncentrace obchodu
V této době český trh formovaly jak síly vycházející z jeho vnitřní dynamiky, tak ty, které působily
zvnějšku, ze zahraničí. Zejména v počátcích byl vedle privatizace klíčový zájem mezinárodních obchodních společností o český trh. V rámci formujícího se regionu střední a východní Evropy byla Česká
republika vnímaná jako relativně bohatá, moderně orientovaná a stabilní. Projevilo se to v průběhu
několika let jako masivní přítomnost mezinárodních řetězců, které do jisté míry vnímaly ČR jako
laboratoř pro vstup na další vyvíjející se trhy. Od počátku 90. let tak do ČR (zpočátku do ještě existující česko-slovenské federace) vstoupilo 15 silných řetězců jen v oblasti širokosortimentního obchodu.
To přitom ponecháváme stranou mnoho specializovaných firem (včetně např. řetězců drogerií) a také
společnosti, které byly na českém trhu přítomny jen krátkou dobu či okrajově (K-mart, Famila a další).
Pramen: Ročenka českého obchodu (INCOMA + Moderní obchod)
Současně s rozvojem mezinárodních sítí český trh postupně opouštěly velké subjekty vzniklé za
přispění českého kapitálu z privatizované obchodní sítě – jmenujme namátkou Pronto Plus, Interkontakt, M-holding, Vít potraviny. Důvodem nebyl jen slabší kapitál, ale také konkurenční síla nových
formátů, které s nadnárodními hráči přicházely. Postupně se však ukazovalo, že český trh je pro tak
velký počet hráčů malý. Jestliže do roku 1998 rychle rostl počet řetězců na trhu, tak od roku 2006 je
tu opačný trend – Českou republiku postupně opouští někteří mezinárodní hráči a obchod se stále více
koncentruje a dělí mezi několik nejsilnějších.
- 74 -
Pramen: Shopping Monitor 2010 (INCOMA)
Formáty a kvalita obsluhy
Prvními „moderními formáty“, které vstoupily na český trh, byly supermarkety a diskontní
prodejny. Zejména supermarkety si rychle získaly oblibu pro svou velkou prodejní plochu, přijatelné
ceny a široký sortiment. Postupně rostoucí diskonty jim jen zvolna přebíraly cenově citlivé zákazníky,
takže hlavním poraženým byly menší formáty (samoobsluhy a pultové prodejny), jejichž pokles byl v 90.
letech dramatický. Druhou velkou fází českého obchodu byl nástup hypermarketů koncem roku 1996.
Během několika let výrazně potlačily oblibu supermarketů a staly se společně s diskontními prodejnami dominantním formátem. Přitom v několika posledních letech vstupují hypermarketové řetězce se
svými „menšími hypermarkety“ i do obcí těsně nad úrovní 10 tis. obyvatel. Malé prodejny (většinou
provozované menšími českými obchodníky a spotřebními družstvy) se staly doplňkovým nákupním
místem – jako hlavní nákupní místo domácností se udržely v menších obcích a navštěvují je stále lidé
s omezenou možností nákupu jinde.
Pramen: Shopping Monitor 2010 (INCOMA)
- 75 -
Přesto jsou „menší prodejny“ (zejména samoobslužné širokosortimentní prodejny potravin pod
400m2 prodejní plochy) stále důležitým kanálem. Nejsou sice již pro většinu zákazníků hlavním nákupní
místem, zato obsluhují velkou část doplňkových nákupů a v některých lokalitách působí i jako rozhodující prvek maloobchodní obslužnosti pro sociálně slabší skupiny obyvatel. Nadto je třeba připočítat
specializované prodejny jako řeznictví, ovoce-zelenina, pekařství, cukrárny apod. které jsou výraznou
silou v konkrétních sortimentech.
Nejsilnějším subjektem je v oblasti menších formátů systém spotřebních družstev. K celkovému
zorganizování tohoto segmentu, kterému vedle systému COOP převážně dominují menší české obchodní společnosti, směřuje působení řady aliancí a dobrovolných řetězců. Některé z těchto společností,
které vesměs kombinují obsluhu vlastních a smluvně vázaných prodejen, jsou ve svých regionech
silnými hráči a konkurují mezinárodním řetězcům. Podíl systému spotřebních družstev na celkovém
maloobchodním trhu rychloobrátkovým zbožím lze odhadnout na 7%, podíl ostatních aliancí (jen
v centrální fakturaci) na další 4%. To je celkem 11% trhu, tedy nezanedbatelný objem, přičemž výrazně
vyšší podíl (až 15%) mají ve svém úhrnu prodejny obchodními aliancemi obsluhované (třeba jen
v podobě letákových akcí).
NEJVĚTŠÍ ČESKÉ NÁKUPNÍ ALIANCE PODLE CENTRÁLNÍ FAKTURACE (2008)
Název aliance
centrální fakturace
NÁKUPNÍ CENTRÁLY SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV
COOP centrum, družstvo
10031
COOP Morava, s.r.o.
3263
celkem
13294
OBCHODNÍ ALIANCE - ŠIROKOSORTIMENTNÍ OBCHOD
Maloobchodní síť Hruška, s.r.o.
5419
Flop jih, s.r.o.
2995
ČEPOS / MO Bala
2500
ENAPO OBCHODNÍ, a.s.
1300
Spar Šumava, s.r.o.
440
Družstvo ESO MARKET
290
celkem
12944
OBCHODNÍ ALIANCE - SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA
Expert ČR, s.r.o.
1694
Euronics ČR, a.s.
1000
EC-Group
569
celkem
3263
Pramen: INCOMA
- 76 -
NEJVĚTŠÍ ČESKÉ NÁKUPNÍ ALIANCE PODLE SEGMENTU A POČTU PRODEJEN (2008)
Název aliance
Počet prodejen
Úhrnný obrat členů (mil. Kč)
COOP Tuty
334
5128
COOP Tip
75
2736
COOP diskont
29
887
COOP Terno
7
1683
445
10434
CBA CZ *
1215
13000
ČEPOS / MO Bala
670
11300
Flop jih, s.r.o.
360
3616
ENAPO OBCHODNÍ, a.s.
300
4000
Maloobchodní síť Hruška, s.r.o.
280
8099
Družstvo ESO MARKET
271
5000
Maloobchodní síť Brněnka
220
1900
Spar Šumava, s.r.o.
145
1960
SVOP
140
1200
celkem
3601
50075
676
5523
Euronics ČR, a.s.
180
2500
EC-Group
78
920
Expert ČR, s.r.o.
53
2345
celkem
311
5765
SÍTĚ SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV
celkem
OBCHODNÍ ALIANCE - ŠIROKOSORTIMENTNÍ OBCHOD
OBCHODNÍ ALIANCE - DROGERIE
Teta drogerie
OBCHODNÍ ALIANCE - SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA
Pramen: INCOMA
Celková úroveň a koncepce menších prodejen je však právě tak proměnlivá jako je proměnlivá struktura jejich vlastnictví a obsluhy. To je také důvod, proč segment jako takový trvale ztrácí, přestože jsou
na trhu i velmi úspěšné projekty a firmy. Menší samoobsluhy mají nejsilnější pozice, obecně řečeno,
v jižní polovině České republiky: ve Zlínském, Jihomoravském, Jihočeském a Plzeňském kraji a v kraji
Vysočina. V Praze a Ústeckém kraji je jejich síla relativně malá (i když ne zanedbatelná, zvlášť jako
doplňkového nákupního místa).
- 77 -
V JAKÉM TYPU PRODEJNY UTRATÍTE NEJVĚTŠÍ ČÁST VAŠICH MĚSÍČNÍCH VÝDAJŮ
ZA POTRAVINY?
Pramen: Shopping Monitor 2010 (INCOMA)
Česká republika je tak trhem s jedním z nejvyšších podílů moderních formátů v celé středovýchodní
Evropě. Při pohledu na plošný standard obchodu je zřejmé, že ČR se již dnes v řadě ohledů vyrovná
vyspělým západoevropským trhům.
MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ PLOŠNÉHO STANDARDU
(m2 plochy na 1000 obyvatel)
CELKEM
hypermarket
supermarket
+
malé
samoobsluhy
diskontní
jny
Finsko
454
Německo
346
150
260
44
111
91
Francie
145
311
125
130
55
Slovensko
269
90
159
21
Česká Republika
249
116
85
48
Španělsko
249
78
128
43
Velká británíe
194
128
36
30
Nizozemí
183
9
140
34
Itálie
154
52
74
28
Pramen: INCOMA
- 78 -
prode-
Pramen: Shopping Monitor 2010 (INCOMA)
V letech 2008-2009 navíc přistupuje další změna – příchod „convenience“ prodejen zacílených na
malé nákupy. Reflektuje to postupnou změnu nákupního chování, které se stále více liší podle nákupní
příležitosti („košíku“). Čeští nakupující tak mají k dispozici stále úplnější škálu obchodních formátů.
S rostoucí nabídkou roste i náročnost zákazníků, ale rychlý vývoj obchodu na tyto nároky pružně reaguje a dokáže je využít k oboustrannému prospěchu – obchodu i nakupujících.
POČET JEDNOTEK MODERNÍCH FORMÁTŮ
2004
2005
2006
2007
2008
2009
supermarkety
475
480
464
464
476
476
hypermarkety
161
192
214
231
246
258
diskonty
427
468
513
551
600
612
0
0
3
5
6
119
convenience
Pramen: INCOMA
Lze tedy uzavřít, že jak z kvantitativního hlediska, tak z hlediska kvality obsluhy je dnes český
obchod na dobré cestě k vysokému standardu vyspělých západoevropských ekonomik.
- 79 -
Nákupní centra
Fenoménem českého obchodu již od konce 90. let jsou nákupní centra. Jejich prostřednictvím expandovala řada specializovaných řetězců (zejména v sortimentech odívání), ale synergické efekty přinášejí
i hypermarketům a velkoplošným prodejnám nepotravinářského zboží. Nakupování v centrech se pro
určitou část zákazníků stalo součástí životního stylu a přispívá k bohatosti nabídky obchodu a tím
i k celkové spokojenosti nakupujících.
Formáty a velikostní typy nákupních center v ČR (podle klasifikace ICSC)
Formát
Velikostní typ
Tradiční
Velmi velká
Specializovaná**
GLA (hrubá pronajímatelná
plocha)
> 80 000 m²
počty projektů v ČR
4
Velká
40 000 – 79 999 m²
9
Střední
20 000 – 39 999 m²
30
Malá
5 000 – 19 999 m²*
cca 170
Velké retail parky
> 20 000 m²
10
10 000 – 19 999m²
23
Malé retail parky
5 000 – 9 999 m²
Cca 50
Outletová centra
> 5 000 m²
2
Střední retail parky
*včetně hypermarketů s malými pasážemi
** za retail parky nejsou označovány velké obchodní zóny samostatně stojících velkoprodejen (např.
České Budějovice zóna Strakonická) rozvíjené různými subjekty
Pramen: Hypermarket&Shopping Center 2010 (INCOMA)
Podíl jednotlivých sortimentů a typů služeb v nákupních centrech podle počtu provozoven
k 1.1.2010
- 80 -
- 81 -
- 82 -
Cestovní ruch
Obdobně jako v obchodě a všech dalších sektorech ekonomiky vyvolaly politické přeměny po roce
1989 zcela nové trendy ve vývoji cestovního ruchu a v jeho národním postavení, jakož i v jeho pozici
ve strukturách světového trhu. Zcela bezprostředně s otevřením západní hranice obrovsky narostl zájem
občanů ČR o výjezdy do dříve legálně nepřístupných zemí. Na druhé straně se v té době Československo,
posléze Česká republika, staly pro návštěvníky ze západu novou - dříve jen málo dostupnou – zcela
otevřenou destinaci.
Současně s ekonomickými změnami a privatizací nastal proces přeměn struktur účasti na cestování
a rekreačních pobytech v důsledku zanikání vázaného cestovního ruchu (podnikového, odborového
ad.). Zásadní změny se současně odehrávaly v materiální základně cestovního ruchu. Restituce a privatizace vedly k obnovení a dotváření vlastnických struktur v hotelovém a restauračním průmyslu,
nové aspekty se prosadily v dopravě, nastal dynamický růst individuálního automobilismu a to vše
bylo podpořeno novou podnikatelskou legislativou a podporou jejího uplatnění ze strany vznikajících
asociací. Dřívějších několik málo cestovních kanceláří začalo podstatně rozšiřovat svůj počet a svoji
aktivní roli v organizování zahraničního a domácího turismu. Jistěže všechny tyto procesy a změny
byly konformní s opatřeními, která tehdy uplatněná ekonomická reforma vnesla do „nápravy cen“, do
daňové přestavby, celkově do úprav ekonomických a právních poměrů. A je třeba říci, že své si vyžádaly
naznačené převratné změny v reálném sledování vývoje a v jeho statistickém zachycování. Zvláště
v první polovině devadesátých let, kdy se utvářely nové institucionální a podnikatelské struktury, byl
tento proces velmi náročný a právě v zájmu zapojení do světového trhu jej bylo nutno přizpůsobit
mezinárodním požadavkům.
Tolik tedy na začátku dnes již dvacetileté éry. Tato stať si klade za cíl přiblížit krátce a přehledně
oněch dvacet let jako období nebývalého rozvoje cestovního ruchu i s jeho základními charakteristikami a proměnami. Jakkoli se vývoj vyznačuje zásadním růstem, je logické, že také měl v jistých
etapách své výkyvy – svá zrychlení a zpomalení - a o tom též vypovídají další řádky. Je skutečností
že cestovní ruch je jak v národních, tak v mezinárodních podmínkách průřezovým sektorem, závislým
na řadě národohospodářských odvětví od vlastního hotelového a gastronomického podnikání a podnikání ve službách, specializovaných kanceláří a agentur, přes zcela nepostradatelné služby dopravní,
služby rekreační, kulturní a sportovní, kongresové, služby maloobchodu a další - konečně tak, jak
v současnosti již umí cestovní ruch v celé šíři definovat satelitní účet cestovního ruchu (TSA - Tourism
Satellite Account) – viz dále. Jeho rozvoj rovněž ovlivňuje mezinárodní situaci a m.j. je závislý i na
rozhodnutích ministerstev zahraničí, vnitra, obrany, práce a sociálních věcí i financí. Je také faktem, že
cestovní ruch je sektorem, který je velice citlivý na veškeré události, ke kterým dochází nejen v politickém, ekonomickém a sociálním dění, ale zkušenosti potvrzují, že je snadno zasažitelný i takovými negativními událostmi jako jsou zejména náhlé klimatické dopady (povodně), válečné a teroristické excesy,
projevy zdravotního ohrožení populace (SARS apod.). A naopak cestovnímu ruchu velice prospívají
pozitivní události, jako různé výstavní a veletržní národní a mezinárodní akce, sportovní a společenská
soustředění, nové směry v kvalitě a inovaci služeb a samozřejmě účinný marketing na kterékoliv podnikatelské úrovni nebo i ve státní politice cestovního ruchu, posilující jeho konkurenceschopnost.
Jak již bylo naznačeno, Český statistický úřad spolu dalšími spolupracujícími dále jmenovanými
institucemi dosáhl v poslední dekádě podstatného pokroku ve zpracování satelitního účtu cestovního
ruchu, jako mezinárodně uznaného nástroje vymezení podílu cestovního ruchu v ekonomice – konkrétněji
na hrubém národním důchodu, a to zcela konformně, systematicky se soustavou „národních účtů“. Proto
i tato stať řadí satelitní účet do popředí krátkého ohlédnutí za dvaceti lety cestovního ruchu. Je tak
umožněn komplexní pohled na výkonnost v cestovním ruchu a její národohospodářské souvislosti.
- 83 -
Satelitní účet cestovního ruchu - TSA
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3,4
3,3
3,0
2,7
2,6
2,6
3,4
3,6
3,2
3,0
2,9
2,8
Spotřeba cestovního ruchu vnitřního mil. Kč
193 729
213 655
217 187
223 284
234 259
239 615
z toho příjezdového
100 048
117 110
121 153
124 221
128 639
129 331
domácího
93 681
96 545
96 033
99 064
105 449
110 284
Spotřeba výjezdového CR
63 867
65 035
68 250
70 001
80 597
92 179
225 804
228 195
234 671
235 744
236 024
241 200
Podíl na celkové zaměstnanosti v NH v %
4,79
4,79
4,74
4,64
4,52
4,56
Podíl CR na tvorbě hrubého fixního kapitálu v %
4,2
3,9
4,7
4,8
4,3
.
Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě %
Podíl cestovního ruchu na HDP %
Zaměstnanost v cestovním ruchu – počet osob
Souhrnné ukazatele cestovního ruchu umožňují provést i důležitá meziodvětvová a mezinárodní
srovnání. V komparaci s ostatními důležitými odvětvími ekonomiky se pozice cestovního ruchu jeví
takto:
Podíl odvětví v NH ČR v roce 2008 v % na
zaměstnanosti
HPH
Zpracovatelský průmysl
23,3
24,7
Stavebnictví
8,7
6,6
Maloobchod
7,1
4,5
Školství
5,5
4,1
Zemědělství
3,6
2,5
Peněžnictví a pojišťovnictví
1,7
3,7
Těžba nerostných surovin
0,9
1,5
Cestovní ruch
4,6
2,6
Mezinárodní srovnání ukazuje rovněž dobrou pozici cestovního ruchu České republiky.
Mezinárodní srovnání podle %
zaměstnanosti
HPH
Německo
4,7
3,2
Rakousko
8,1
5,4
Polsko
5,0
2,0
Španělsko
12,0
11,0
Portugalsko
7,8
4,6
Kanada
3,9
2,2
Švédsko
2,7
2,9
Nizozemí
4,1
2,9
Česká republika
4,6
2,6
V kontextu s věcným hodnocením posledních dvou dekád vývoje cestovního ruchu je zcela na
místě vyzdvihnout úsilí o formování informačního systému cestovního ruchu, jehož zdokonalování a
využívání se z národního i mezinárodního hlediska stalo zřejmou komparativní výhodou pro ty subjekty,
které se v této oblasti dokáží dobře orientovat. Z hlediska budování centrálních zdrojů informací sehrávají rozhodující roli kompetentní úřady cestovního ruchu – Český statistický úřad, Ministerstvo pro
- 84 -
místní a rozvoj a Česká národní banka. Nicméně tyto instituce se musí plně opírat o zkušenosti podnikatelské sféry a její profesní asociace, o jejich doporučení a součinnost při tvorbě informačních systémů.
Tak jako v politice cestovního ruchu vůbec, je též nezbytná návaznost vlastního národního systému
informací na požadavky, které klade napojení na mezinárodní instituce, najmě na systémy UNWTO –
t. j. Světovou organizaci cestovního ruchu OSN, Evropskou komisi, Eurostat, OECD ad. Tato stať dokumentuje několika přehledy jak výkonnost cestovního ruchu, tak dostupnost základních indikátorů jeho
vývoje s tím, že postupem doby s výstavbou informačního systému také roste jeho dostupnost a kvalita.
K rozhodujícím součástem možností cestování patří nepochybně ubytování a stravování.
V zemích, kde tyto služby pokročily nejdále, kde nabyly značného rozsahu a kvalitativní úrovně, jakož
progresivního rozvoje s nemalým vlivem na ekonomický a společenský život zemí, se dnes hovoří
o hotelovém průmyslu. A k takovým zemím se Česká republika musí počítat.
Spojení a vzájemná závislost kapacitních i kvalitativních předpokladů ubytovacích možností
s rozvojem a výsledky cestovního ruchu jsou naprosto neodmyslitelné. Proto také Světová
organizace cestovního ruchu UNWTO měří a srovnává úspěšnost v mezinárodním cestovním ruchu
počty návštěvníků ubytovacích zařízení a ekonomicky z toho plynoucími příjmy. Tak je tomu i v podmínkách České republiky.
Hotelnictví má „doma i za hranicemi“ skutečně dobrou tradici, v některých směrech, jako třeba
v předních hotelech v Praze, v lázeňských místech, ve veletržním Brně, v Českém Krumlově, jakož
i v dalších vybraných místech cestovního ruchu tradici a špičkovou úroveň. Již v předválečných letech
to byla především privátní podnikatelská iniciativa a osvojení si mezinárodních standardů služeb
i gastronomie, které daly četným hotelům v českých zemích patřičný věhlas. I když poválečný režim
cestovní ruch jednostranně omezoval, i v té době se objevily některé přírůstky hotelových kapacit,
ať třeba pod tlakem potřeb zahraničního obchodu nebo i v rámci tehdy uznávaných mezinárodních
kontaktů (vzniklo zejména několik nových hotelů v Praze). Nicméně opravdový boom nastal po roce
1989. Nejprve již zmíněnými restitucemi a privatizací tehdy známých podniků Interhotel, resp. ostatních státních podniků v působnosti místní správy nebo i ze zařízení družstev, posléze privátní investiční
aktivitou za významné účasti zahraničního kapitálu.
ČSÚ nedávno v souvislosti s dvacetiletým ohlédnutím v české společnosti a ekonomice publikoval údaje o růstu počtu statisticky sledovaných tzv. hromadných ubytovacích zařízení s tím, že od
r. 1989 do r. 2008 jejich počet v ČR vzrostl skoro třikrát a dosáhl počtu více jak 7 tisíc zařízení, z toho
4,5 tis. hotelů. Počet hostů těchto zařízení činil v témže roce více jak 12,8 mil., z toho 6,6 tis. nerezidentů
a 6,2 mil. domácích., ve všech uvedených případech s délkou ubytování okolo 3 nocí. Při tom tyto údaje
nemohou zcela beze zbytku postihnout všechna zařízení menšího rozsahu kapacit a služeb.
Indikátor
1990
2000
2005
2008
2009
Hromadná ubytovací zařízení
2 531
7 469
7 605
7 705
7 557
Hotely a podobná ubytovací zařízení
1 263
3 960
4 278
4 482
4 469
318 638
437 440
433 211
466 832
463 087
Počty hostů v HUZ celkem
8 423
10 864
12 362
12 836
11 986
z toho nerezidenti
3 039
4 773
6 336
6 649
6 032
Ubytovací kapacity a jejich hosté
Lůžka
rezidenti
5 384
6 091
6 026
6 187
5 954
Počty přenocování v HUZ celkem
24 480
44 200
40 320
39 263
36 662
nerezidenti
rezidenti
.
.
- 85 -
15 597
28 603
19 595
20 725
19 987
19 296
17 747
18 915
Pokud jde o složení zahraničních hostů (nerezidentů) v hromadných ubytovacích zařízeních v České
republice, je příznačné, že více jak 70 % jich přijíždí z některé členské země EU, přičemž zdrojové země
se ve vývoji v zásadě nemění. Nejvíce turistů přijíždí tradičně z Německa, na druhém místě nerezidenti
ze Spojeného království, dále z Itálie, Polska, Slovenska, Ruska, i když dopady z recese mění i některé
dříve vcelku ustálené počty. Do geografického vývoje cestovního ruchu zasáhl významně kurz dolaru,
když ještě před časem se umísťovali na předním pořadí svým počtem američtí turisté.
Příjezdový cestovní ruch – příjezdy do HUZ – v tis.
Počty hostů v HUZ celkem
2000
2005
2008
2009
10 864
12 362
12 836
11 986
z toho nerezidenti
4 773
6 336
6 649
6 032
Hosté ze zahraničí nejvíce z Německa – pořadí 2009
1 508
1 607
1 476
1 393
ze Spojeného království
237
657
484
371
z Itálie
233
405
375
357
z Polska
333
262
377
341
z Ruska
103
188
418
327
ze Slovenska
145
260
299
288
Vzestup kapacit a výkonů byl v posledních dvou desetiletích soustavný a se snahou po všestranném
zdokonalování. Na tom mají velkou zásluhu podnikatelské a profesní instituce. Na čelném místě je
již od roku 1990 Národní federace hotelů a restaurací ČR později sloučená se Sdružením podnikatelů
v pohostinství a cestovním ruchu HO.RE.KA a posléze tvořící společný současný klíčový subjekt oboru –
Asociaci hotelů a restaurací ČR spojenou v profesních podnikatelských zájmech jak s národním Svazem
obchodu a cestovního ruchu ČR, tak v mezinárodních profesních zájmech s konfederací HOTREC (Hotely, Restaurace & Kavárny v Evropě). Příkladem poslední doby je to, že pod záštitou právě této konfederace učinila AHR ČR, spolu s asociacemi Německa, Rakouska Švýcarska, Maďarska, Nizozemí
a Švédska velmi významný kvalitativní posun, když společně založily Unii Hotelstars, resp. společný
hotelový klasifikační systém. Ten má nejen zavést jednotné označení, ale hlavně napomáhat v jednotně
vymezených kategoriích hotelových zařízení k mezinárodně uznávané vyšší úrovni služeb v rámci
Evropy.
Právě kvalita služeb je také hlavní nástroj, kterým se je nutné v bezprostřední budoucnosti
vyrovnávat s dopady hospodářské krize v celém cestovním ruchu. To zdůraznila i poslední
4. konference AHR ČR v Clarion Congress Hotelu v Ostravě koncem roku 2009. Konkrétním projevem
ocenění péče o kvalitu ubytovacích a pohostinských služeb se pak při této příležitosti stalo udělení
Výročních cen AHR za rok 2009 v rozličných kategoriích profesí a provozů. To svědčí nejen o uznaní dosavadních špičkových výkonů a výsledků, ale je to současně cíleným podnětem k dalšímu zkvalitňování,
které se musí opírat o důležité inovační kroky, jako třeba to, o co se snaží Česká asociace wellness (rozvinutí
a standardizace pestrých a kvalitních služeb tohoto ražení).
Nezbytnost kvalitativních aspektů v činnosti zdůraznil v dubnu 2010 též již 11. ročník mezinárodní
Konference cestovního ruchu (poř. MAG Consulting, Ministerstvo pro místní rozvoj, agentura CzechTourism) s vědomím toho, že hotelnictví prochází koncem první dekády tohoto století složitým obdobím
poklesu poptávky způsobeného hospodářskými potížemi po celém světě a totéž se zcela markantně týká
i domácího podnikání v této oblasti, významný vliv měl i dramatický nárůst hotelových kapacit, které
výrazně převýšily současnou poptávku po hotelových službách. A ani politika snižování cen propadům
nezabraňuje. Firemní klientela významně omezila cestování. Pořádání kongresů a konferencí, se stejně
jako odborný zájem o ně, omezilo na minimum. Z toho jen pramení další důsledky – za celé odvětví
ubytování a stravování - pokles výkonů, výkonové spotřeby (nákladů) i přidané hodnoty. Má to za
následek rovněž pokles zaměstnanosti v oboru, nižší mzdy jak celkově, tak na zaměstnance. Přesto je
- 86 -
cestovní ruch schopen zajistit práci pro osoby ochotné k zaškolení. Cestovní ruch je i nadále důležitým
konsolidačním faktorem v oblasti malého a středního podnikání, které tvoří podstatnou součást jeho
podnikatelských struktur v jednotlivých regionech.
Ubytování a stravování
2000
2005
2008
2009
Hostinské živnosti – řemeslné (2001)
124 522
149 821
162 565
169 268
Podniky pohostinství podle OKEČ H 55 – počet aktivních
49 159
50 233
54 001
Podniky pohostinství podle CZ-NACE I 55,56 – počet
aktivních
Pracovníci evid. počet ve FO celkem podle OKEČ H 55
165 590
index 2000 =100
56 851
55 950
158 905
157 470
.
96,0
95,0
.
Podnikatelé (a spolupracující členové domácnosti)
52 129
38 296
38 367
.
Zaměstnanci evid. počet ve FO celkem podle OKEČ H 55
113 460
120 609
119 103
x
106,3
105,0
x
106,4
120,1
x
135,9
153,4
x
index 2000 =100
Tržby ubytování a stravování - mld. Kč
78,3
index 2000 =100
Účetní přidaná hodnota – mld. Kč
x
index 2000 =100
x
Zaměstnanci evid. počet ve FO podle CZ-NACE I 55+56
120 577
118 232
148,3
139,2
40 110
39 699
index meziročně
98,1
Tržby ubytování, stravování a pohostinství – mld. Kč
index meziročně
93,9
Účetní přidaná hodnota – mld. Kč
index meziročně
99,0
Zásadní faktory zlepšení v mnohém závisí na celkovém hospodářském dění ve světě
i v podmínkách ČR, na tom jak se bude zotavovat světový a domácí cestovní ruch a současně celkově
pokleslá domácí poptávka ve spotřebě. Pomoc ze strany státu je problematická. Z let po roce 2000
nejsou dobré zkušenosti se státní administrativou, pokud jde o několikeré spíše nevýhodné změny
ve zdanění, resp. pokud jde o sazbu DPH. V roce 2010 se očekávalo, že i stát, po vzoru Evropské
unie, poskytne určitou pomoc ve formě přeřazení restauračních služeb do snížené sazby DPH; to však
nenastalo kvůli značným těžkostem v přípravě státního rozpočtu, naopak sazba DPH se zvýšila
všeobecně – tedy opět proti poptávce.
V domácích poměrech se stalo východiskem to, že v souvislosti se snížením zájmu po cestování do
zahraničí, se domácí účastníci cestovního ruchu více zorientovali na cestování po vlasti na statisticky
sledovaných „delších“ i „kratších“ cestách. Nasvědčují tomu dostupné údaje ČSÚ o domácím a výjezdovém cestovním ruchu z poslední doby. Zatímco čísla o počtech uskutečněných delších i kratších
domácích cestách rezidentů v ČR vykazují meziroční přírůstky, naopak jejich výjezdy, ale i výdaje na
zahraniční cestování v posledním období poklesly. Za statisticky dostupné srovnatelné období se vývoj
jeví takto:
- 87 -
Domácí a výjezdový cestovní ruch – v tis.
2000
2005
2008
2009
Delší cesty (4 a více přenocování).
8 083
9 942
9 906
10 453
v České republice.
5 502
5 567
4 919
5 912
do zahraničí
2 581
4 374
4 987
4 541
827
871
734
814
na Slovensko
375
794
780
662
do Itálie
399
562
629
553
do Řecka
204
287
308
393
do Rakouska
82
258
283
257
.
151
242
177
5 063
5 882
5 687
6 531
1 845
1 889
1 780
1 589
v tom do zemí - podle pořadí 2009
do Chorvatska
do Egypta
Podle dopravního prostředku
autem
autobusem
vlakem
756
857
796
letadlem
315
1 078
1 572
18 394
14 626
15 926
1 022
1 471
1 324
Kratší cesty (1–3 přenocování) v tuzemsku a do zahraničí
v tis
z toho do zahraničí
696
1 422
Hodnocení příjezdového (incoming) a výjezdového (outgoing) cestovního ruchu nacházejí po ekonomické stránce odraz ve výsledcích zahraničního cestovního ruchu, definovaných jeho celkovými
devizovými příjmy a výdaji a jejich výsledným saldem či čistým přínosem - za hodnocené období
vesměs kladným, i když s výkyvy zapříčiněnými opět zásadními vlivy dopadajícími na světový i národní cestovní ruch, ale i dalším specifickými vlivy např. měnovými. Ekonomický přínos, jakož i jeho
význam v rámci běžného účtu platební bilance země dokládají relace s komponentami obchodní bilance
či bilance služeb:
Ekonomický přínos zahraničního cestovního ruchu - mil. Kč
1995
2000
2005
2008
2009
Běžný účet platební bilance
- 36 331
- 104 877
- 39 826
- 22 892
37 019
Obchodní bilance
- 97 599
- 120 825
59 370
102 722
180 553
vývoz
569 549
1 121 099
1 868 586
2 473 736
2 131 339
dovoz
667 148
1 241 924
1 809 216
2 371 013
1 950 785
Bilance služeb
48 881
54 560
36 937
65 859
26 986
Příjmy ze zahraničního cestovního ruchu
76 301
115 071
112 234
122 032
122 470
Výdaje na zahraniční cestovní ruch
43 330
449 370
57 778
77 487
77 160
Čistý výnos zahraničního cestovního ruchu
32 971
65 701
54 457
44 545
45 310
Je i podnikatelským zájmem, aby trh cestovního ruchu byl regulérní, vyznačoval se zdravou
konkurencí a zvyšováním kvality služeb a již tím, aby také byly chráněny oprávněné zájmy hostů
ubytovacích a gastronomických zařízení a specificky pak klienti cestovních kanceláří. Do uplynulých
dvaceti či spíše deseti let (od r. 1999) lze řadit náročnou implementaci mezinárodních i domácích
pravidel zákonné ochrany zájmů spotřebitelů při využívání služeb cestovních kanceláří vybavených
koncesí závislou na striktních podmínkách provozování i dohledu nad nimi. Zákonné požadavky na
zabezpečení ochrany klientů CK prodělaly za uplynulých deset let řadu změn a zpřesnění, současně
lze předpokládat, že tento proces bude i nadále pokračovat. Jakkoli se podnikatelé trendu upevňování
- 88 -
ochrany klientů nebrání, musí současně dbát na podmínky své prosperity a konkurenceschopnosti.
Koncem posledního desetiletí dospěl počet koncesovaných cestovních kanceláří k číslu 1 370. Celý
komplex podnikání cestovních kanceláří a agentur vč. souvisejících činností (v současnosti již podle
klasifikace CZ-NACE 79) představuje okolo 6 tis. subjektů s více než 13 tis. pracovníků z toho 8,5 tis.
zaměstnanců. Ještě v roce 2008 dosáhl komplex těchto služeb tržby v objemu 45,7 mld. Kč, v roce 2009
se v důsledku celkového poklesu cestovního ruchu projevilo snížení objemu tržeb o jednu pětinu.
Jakkoli je tento text s ohledem na svoji úlohu v publikaci orientován především na souhrnná hodnocení vývoje cestovního ruchu, musí vyjadřovat podobně jako v předchozí části u hotelového a gastronomického průmyslu kontext s podnikatelskými institucemi v dalších důležitých oborech či službách
cestovního ruchu. V komentované oblasti cestovních kanceláří a agentur se jedná hlavně o Asociaci
cestovních kanceláří (ACK), Praha a Asociaci průvodců ČR (AP), Praha. Nelze opomenout ani další
instituce spojující zájmy specificky zaměřených provozovatelů, jako jsou společenstvo Kempy
a chatové osady ČR (camp.cz) a historicky i současně velice známý a rozšířený Klub českých turistů
(KČT) Praha, který je vlastně cestovní agenturou s největší tradicí. Konkrétním příkladem zcela nezbytné podnikatelské a provozní aktivity, bez níž by nemohl fungovat široký, odborně a technicky
náročný, servis účastníkům cestovnímu ruchu ve vymezených prostředích, které poskytují členové
Svazu provozovatelů lanovek a vleků. V souvislosti s politickými a ekonomickými změnami po
r. 1989 nastaly změny rovněž v oblasti lyžařských středisek v ČR a osobní lanové dopravy, zahrnující lanové dráhy a lyžařské vleky. V první polovině roku 2010 bylo na území ČR v provozu 74
lanových drah, do konce roku mají být dokončeny další tři. Lyžařských vleků bylo v sezoně 2009/2010
celkem 621 provozovatelů provozovalo 1209 vleků způsobilých k provozu. V zimním období uvedený
počet přepravních zařízení přivede do našich hor a kopců mnoho turistů a sportovců z ČR i zahraničí.
Na lanovky a vleky jsou samozřejmě vázány další služby cestovního ruchu, zejména půjčovny vybavení, lyžařské školy, obchody, restaurační a ubytovací zařízení. Lyžařské areály různých velikostí,
ve všech regionech, v různých nadmořských výškách umožňují vznik řady pracovních míst primárně
i sekundárně. Od r. 1990 je velká řada provozovatelů sdružena ve Svazu provozovatelů lanovek a vleků
ČR o. s.
Stručná bilance dvaceti let končí prodělaným útlumem posledních dvou let. Přesto je dokladem
obrovského využití podnikatelského potenciálu a rozvinutí výkonnosti celého sektoru cestovního ruchu.
Dynamickým průběhem potvrzuje značné schopnosti dále se za podmínek opadnutí ekonomické recese
rozvíjet a dosahovat konkurenceschopnosti v národních i mezinárodních podmínkách. Společná jednání
podnikatelů a jejich asociací dala dostatečně najevo, že „dopady krize je třeba chápat jako naléhavé
výzvy, že nelze jen očekávat samočinné oživení, že je mu třeba jít naproti a že tomu nahrává i utvářející
se atmosféra vyšších nároků na kvalitu a inovace v managementu i provozu“. V tomto kontextu je třeba
v této stati též připomenout další významné akce, zcela bezprostředně 10. ročník konference Hospitality
& Tourism Summit, pořádaný v červnu Blue Events (v pražském hotelu Olympic), který nepochybně
v návaznosti na předchozí ročníky v posledních deseti letech přináší další impulsy.
V poslední době se tak dostala do nové, mnohem naléhavější a náročnější fáze realizace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013, přijatá v roce 2007. Zvýraznil se
požadavek na to, že „má-li tento střednědobý strategický dokument a jeho prováděcí dokument (zpracovaný též za významného přispění AHR a dalších podnikatelských institucí) sehrávat opodstatněnou
roli, musí být do nové situace patřičně transformován a jeho priority přizpůsobeny novým podmínkám
produkce i spotřeby cestovního ruchu ČR“. S tím též souvisí potřeba intenzivního přístupu k využívání a
čerpání příslušných fondů; v roce 2010 též zapojení do Národního programu podpory cestovního ruchu
„tzv. pro všechny“.
- 89 -
Zvýšenou pozornost a prestiž, jakož i zvýšené úsilí na podporu cestovního ruchu na úrovni regionů je
třeba podpořit vyšší účinností spolupráce mezi veřejnou správou a podnikatelskou sférou. Na celostátní
úrovni se proponuje i vyšší podpora ze strany Parlamentu s tím, že cestovní ruch by si do budoucna
zasloužil existenci vlastního podvýboru Poslanecké sněmovny. Tím by také byla zvýšena šance pro
vznik a přijetí specifického zákona o cestovním ruchu, konstitujícího základní vymezení a funkce tohoto
sektoru ve prospěch jeho trvalého udržitelného rozvoje a příslušných kompetencí v této oblasti. Seminář
k problematice cestovního ruchu (v září 2009 PSP) dostatečně potvrdil oprávněnost existence takového
koordinačního seskupení pro společné zásadní řešení problémů a rozvojových otázek cestovního ruchu.
A zde se naskýtá velká příležitost pro Svaz ochodu a cestovního ruchu ČR, který svoji platformu na
podnikatelské bázi z renomovaných členských asociací a firem ze sektoru cestovního ruchu již před
léty utvořil a pomocí jí usiluje o řešení společných koncepčních a koordinovaných problémů a zájmů.
A nyní je zde šance, aby se tato iniciativa dále propojila se státní správou a byla podložena i potřebnou
legislativou. Platformu cestovního ruchu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR představují další materiály tohoto almanachu.
(Zdrojem veškerých číselných materiálů, zařazených do tohoto textu je Český statistický úřad).
Platforma cestovního ruchu SOCR ČR
Co je platforma cestovního ruchu?
- je odborná zájmová pracovní skupina Svazu
- členy jsou odborné asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, specializované firmy
i samostatní podnikatelé
- hlavním úkolem platformy je hájení zájmů členů v oblasti pohostinství, ubytování, turismu a souvisejících službách
Činnost platformy:
- spolupůsobí při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu
a vyjadřuje se k hospodářské politice státu
- bojuje proti nekalé konkurenci a nelegálnímu podnikání
- řeší aktuální problematiky týkající se cestovního ruchu
- propaguje členy platformy prostřednictvím účasti na veletržních akcích
- připravuje materiály na jednání pracovních skupin vlády
- připravuje materiály pro tiskové konference Svazu
- pravidelně publikuje statisticko-ekonomické informace o vývoji cestovního ruchu v ČR
- spolupracuje s krajskými zástupci Svazu, zástupci KHK a zástupci krajů
- spolupracuje se sekcí cestovního ruchu HK ČR, jejímž vedením je Svaz pověřen
- zastupuje zájmy členů ve vztahu k profesním sdružením v oblasti služeb cestovního ruchu
Svaz zastupuje členy platformy na:
- Plénu RHSD
- jednáních se zástupci MMR ČR
- jednáních s odborovými organizacemi
- 90 -
ZÁVĚR: JAK DÁL?
V souladu s platnými Stanovami Svazu proběhla Hodnotící konference 2010 elektronickou formou
ve dnech 16. 3. – 15. 4. 2010.
Představenstvo Svazu schválilo dne 22.6 2010 předložené výsledky hodnotící konference, která
obsahuje:
• Plnění Strategie činnosti Svazu
• Aktualizaci Strategie činnosti Svazu pro rok 2010 jako otevřený program aktivit, který bude podléhat
soustavnému hodnocení a dle aktuálních potřeb bude doplňován
Představenstvo Svazu uložilo prezidentovi, viceprezidentům a generálnímu řediteli zabezpečit
realizaci Aktualizované Strategie činnosti Svazu v roce 2010.
Plnění Strategie činnosti Svazu z VH 2008
Úvodní shrnutí
Stanovy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR stanoví v § 15, že „K naplňování, aktualizaci,
finančnímu zabezpečení Strategie činnosti Svazu a stavu členské základny“ pořádá představenstvo
Svazu zpravidla jedenkrát za rok hodnotící konferenci členů“. Na základě tohoto ustanovení se
doporučuje uskutečnit tuto hodnotící konferenci v I. pololetí 2010 s dvouletým odstupem od
poslední Valné hromady 2008. Přípravu této hodnotící konference zajišťují v souladu s rozhodnutím
představenstva Sekretariát Svazu a jeho Poradní senát.
Hodnotící konference Svazu 2010 se uskutečnila za mimořádných ekonomických podmínek,
plynoucích z celosvětové, evropské finanční a hospodářské krize doléhající výrazně do socioekonomické
situace České republiky, tudíž v plné míře též do jejího obchodu a cestovního ruchu. V průběhu celého
roku 2009 se s pronikavým negujícím vlivem na celoroční výsledky HDP projevily hluboké propady
v průmyslu, zahraničním obchodě, jakož i v maloobchodní realizaci a ve výkonnosti cestovního ruchu.
Tento útlum výrazně ovlivnil též vstup do roku 2010.
V odvětví obchodu situaci zevrubně analyzoval počátkem února 2010 16. ročník konference Retail Summit (pořádaný SOCR ČR, FMV VŠE a Blue Events). Z něho - stejně jako z nedávných akcí
cestovního ruchu - vyplynulo, že obchod a cestovní ruch musí počítat s přesahem krizových dopadů
do spotřeby déle než výroba, a to i v době, kdy již vývoj bude ve výrobní sféře přinášet jejich postupné
odeznívání.
Zmíněná jednání potvrdila, že zásadní opatření musí být v obou odvětvích přijímána ve firmách
se snahou využít každou kvalitativní a inovační příležitost a aktivitu. Jako velmi důležité pro
maloobchod bylo zdůrazněno, aby zlepšování nabídkové strany trhu nebylo poškozováno špatnou regulací a tak vyhrocována a zvyšována nedůvěra mezi obchodními partnery. Byl akcentován názor, že
spolupráce maloobchodníka a dodavatele je základem k odražení se ode dna. Platí nadále, že obchod
- jako prostředí fungování tržní ekonomiky - potřebuje, aby se v prosazování protikrizových opatření
projevovala vyvážená podpora nabídkové a poptávkové stránky trhu, udržení jeho liberálních podmínek a podmínek konkurenceschopnosti a regulérnosti obchodní soutěže. Na druhé straně je pro něj
nepřijatelné zvyšování protekcionismu a nadměrná regulační opatření svazující tržní a obchodní vztahy,
jakými se stal nedávno účinný zákon o významné tržní síle. Svaz naopak spatřuje jejich zkvalitnění
v korporativním pojetí oboustranně výhodné spolupráce a odpovědnosti. Zvlášť důležité je toto úsilí pro
odvětvově převažující malé a střední podnikání, kde podnikatelé patřičnou oporu v kompetentní centrální i regionální sféře zatím nenalézají, ač je co do udržitelnosti zaměstnanosti v odvětví i ekonomice,
tudíž i spotřeby a jejího vlivu na celou ekonomiku, zcela opodstatněná.
- 91 -
Postižen obdobnými důsledky hospodářské krize v národních i mezinárodních dimenzích, postaven
před úkol obnovení poptávky a k tomu zkvalitnění a inovování nabídky, má cestovní ruch v období
po poslední hodnotící konferenci Svazu řadu dalších specifických úkolů, sledujících posilování jeho
funkce i její státní podpory. Ztotožňuje se s potřebou transformace Koncepce státní politiky cestovního
ruchu na změněné hospodářské podmínky jejího provádění. Vidí letošní příležitost v zapojení do Národního programu podpory cestovního ruchu „pro všechny“, ztotožňuje se s přípravou a aplikací standardů
kvality služeb. Požaduje pro cestovní ruch systémovější podporu ze strany Parlamentu (vlastní podvýbor)
a tím též vytvoření podmínek pro přijetí specifického zákona o cestovním ruchu, konstitujícího základní
vymezení a funkce tohoto sektoru ve prospěch jeho udržitelného rozvoje, zasloužené podpory a k tomu
účinných kompetencí v této oblasti.
Období po Valné hromadě 2008 je příznačné tím, že Svaz zvýraznil svoje institucionální a výkonné
postavení v podnikatelské sféře a vůči partnerským institucím i mediím. Výrazně byl posílen vnější projev (PR) postavení a prestiže Svazu. Svaz stabilizoval své organizační uspořádání, ekonomické a finanční
podmínky své existence. Posílením konstituovaných odborných Rad nasměroval činnost k dalšímu
prosazování své krajské působnosti a v oblasti vzdělávacích a poradenských aktivit. Otevřenými úkoly
zůstalo zejména další posilování členské, tím i ekonomické základny, nicméně došlo k rekonstrukci
a posílení výkonného sekretariátu. Strategickým partnerem Svazu se stal – Plzeňský Prazdroj.
Vstup do krizového období ekonomiky staví současně probíhající analýzu dosavadní realizace
Strategie Svazu 2008 – 2010 a plnění usnesení VH 2008 před zcela nové výzvy a podstatně zvyšuje
nároky na její další kvalitu a realizaci. Bezprostřední vysoká míra nejistot nutně orientuje na
každodenní oceňování a přizpůsobování podmínek činnosti ochodu a cestovního ruchu – tudíž staví i
úkol aktualizace Strategie Svazu do pozice vysoké otevřenosti a nutnosti operativního přizpůsobování.
Strategické úkoly Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR pro rok 2010
Vrcholový představitel zájmů zaměstnavatelů a podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu
• usilovat o další zvýrazňování pozitivního image obchodu a cestovního ruchu
• snažit se o novelizaci kritérií reprezentativnosti zaměstnavatelské delegace RHSD ČR
• dále posilovat vnímání Svazu jako reprezentanta a klíčového mluvčího obchodu a cestovního ruchu
vůči Parlamentu, exekutivě a EU
• využít 20. jubilea založení Svazu k posílení jeho renomé a k nárůstu povědomí o něm
Iniciátor zdokonalování a kultivace podnikatelského prostředí a vztahů ke spotřebiteli
• zasazovat se o dosažení regulačního prostředí, které stimuluje konkurenceschopnost a inovace
k prospěchu spotřebitele
• zajistit projednání stížností Svazu ke znění zákona o významné tržní síle na ústavní, popř. evropské
úrovni
• napomáhat k objektivnímu a realistickému průběhu jednání ohledně cenové a vztahové problematiky
dodavatelského řetězce potravin
• zajišťovat rovné podmínky podnikání v oblasti cestovního ruchu, transparentnost služeb a podpora
jejich kvality
• usilovat o spravedlivý nediskriminační daňový systém (zařazení stravovacích služeb do snížené sazby
DPH)
• podpora vzniku zákona o cestovním ruchu
• usilovat o přeřazení průvodců cestovního ruchu z volné dovázaných živností (novela ŽZ)
• usilovat o vyjmutí obytných automobilů nad 3,5 tuny ze systému mýtného
• aktivně se podílet na jednáních se stáními firmami, orgány státní správy a regulačními úřady, které negativními vstupy ovlivňují tržní prostředí (zvyšování nájmů pod sjezdovkami a dalšími rekreačními
zařízeními)
- 92 -
Aktivní článek evropských podnikatelských struktur a zastánce národních zájmů obchodního
podnikání
• využívat poznatků, doporučení a ověřených příkladů od EuroCommerce pro pozitivní image obchodu
• vízová problematika
• využít znalostí EuroCommerce pro pomoc při přípravě a projednávání naší stížnosti ohledně českého
zákona o „významné tržní síle“ u Evropské komise
• zapojit se do obousměrné mediální sítě EuroCommerce ve prospěch zájmů obchodu
Sektorový představitel sociálního dialogu v obchodě a cestovním ruchu
• uplatnit a obhájit zájmy zaměstnavatelů z oblasti obchodu a cestovního ruchu při projednávání KSVS
na další období
• nalézt styčné body k podpoře prestiže oboru a zaměstnání při bipartitních jednáních s odbory
• usilovat o umožnění přístupu ke grantu z OP LZZ „Posilování sociálního dialogu a budování kapacit
sociálních partnerů“, resp. k variantní možnosti čerpání fondu
• úspěšně realizovat hlavní část projektu pro vzdělávání „COOP – Vše dobré“
Nástroje a prostředky k prosazování svazových strategických cílů a jejich koordinace s podnikatelskými institucemi
• rozvinout propagační politiku Svazu s využitím 20. výročí jeho založení ke zvýšení povědomí o jeho
činnosti a podpoře zájmů obchodu a cestovního ruchu
• udržet úroveň členské základny Svazu s ohledem na hospodářskou situaci a přitom neustávat
ve vyhledávání možností jejího posílení
• pokračovat v dotváření systému funkčnosti Regionálních kanceláří Svazu a Krajských zastoupení
k rozvoji regionální svazové politiky
• usilovat o vytvoření Sektorových rad pro obchod a cestovní ruch spolu s gescí Svazu nad jejich činností
- 93 -
- 94 -
SUMMARY
The Confederation of Commerce (Svaz obchodu ČR) was established on 8 May 1990 as an interest
group of commercial organizations, at that time many of them were state-owned enterprises, but also
joint-stock companies. In the same year 1990 the first regular general assembly was held in Brno in the
Voroněž hotel on 2 July. It adopted basic documents of the Confederation, namely its regulations that
specified the Confederation organizational and legal status and organizational structure.
In accordance with its Statement of Policy adopted at the general assembly in 1990 one of the first
acts of the Confederation of Commerce was joining the process of creating market economy in commerce; in this connection the Confederation took a qualified position to the proposed privatization
process in commerce creating conditions for business activities, creating price reconstruction and tax
system as well as other decisive factors of the economic reform.
By deepening and improvement of quality of its activities, the Confederation started forming its
two-year Policy. This form of polarization of contents and methods of work of the Confederation, including its cooperation with other institutions of the business sphere and cooperation with contract
partners from the public service, was continuously evaluated and conformed to defence of interests of
the Confederation member base and commerce. Both contractual and non-contractual, direct or indirect
membership in or partnership with other business institutions, e.g. Hospodářská komora (Chamber of
commerce), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (Confederation of Employees
and Enterpreneurs Association), Svaz průmyslu a dopravy (Confederation of Industry), Svazy českých
a moravských spotřebních a výrobních družstev (Unions of Czech and Moravian Consumers and
production co-operatives) etc., gradually became very valuable.
From the very beginning the Confederation of Commerce has also acted as an employers’ association, and it struggled for tripartite position in interests of business sphere in commerce. Historic documents prove that on 3 March 1993 the Confederation of Commerce made the first collective agreement
on higher level adjusting relations between employers and employees as a starting point for making the
appropriate collective agreements on the company level.
The first year of Conference on Trade Development in the Czech Republic was held in February
1995, and it was remarkable for speech of the most important industrialist and businessman in the
country - Tomáš Baťa. The following conferences were held in Prague and Brno, and then again in
Prague with continuously growing national and international acceptance and professional contribution
until presence, when the “Retail Summit” is held.
On the occasion of the first conference of the Confederation the information bulletin was published
for the first time and then it was regularly edited for the next seven years (we published 75 issues of the
bulletin, total of 3 thousand pages of informative texts and professional surveys from 1995 to March
2002, when the bulletin was replaced by the Confederation website).
The general assembly held in April 2003 represents an important dividing line, because it adopted
a decision on official extension of professional sphere of action and change in name of the Confederation to the Confederation of Commerce and Tourism (Svaz obchodu a cestovního ruchu). This way the
Confederation became a top business institution for an important cross-section branch - tourism.
The Confederation was established by a quite wide and stabilized member base, experienced board
of directors and gradually professionalized secretariat, which was a fundamental prerequisite for
the second decade of existence of the Confederation. With such a background it continued to aim at
development of activities connected with its functions in the employers’, business and professional
areas.
- 95 -
Quality system as a process of its management was one of the areas that the Confederation concentrates more and more. The Confederation was a member of the Quality Board of the Czech Republic
(Rada kvality ČR) for many years, it was at the birth of the Czech Quality programme, and in the last
few years it manages the commerce quality section and tourism quality section at the Quality Board of
the Czech Republic.
International activities have formed a part of the Confederation activities for the whole period of
its existence; in the beginning they were limited, orientated mostly to partnership with business circles
in the Slovak Republic, but also based on official membership first at EuroHandelsinstitut in Cologne
that has been providing the Czech Confederation of Commerce (SOCR) valuable experience from
the area of commerce in Europe and the whole world. SOCR gradually became an official member
of EuroCommerce. International activities of SOCR have been enriched with contacts with analogical institutions in Slovakia, Hungary and other countries, also cooperation with UGAL, the European
association of groups of independent retailers, and HDE, the German retail association, have become
very beneficial.
Improvement of quality in the Confederation representation in regions is of great importance,
which should continue to be concentrated both on extension of activities in the regions and cooperation
between commerce and tourism (mutual support) and sharing know-how within the Confederation
Board for regions; at present there are 12 Regional Offices of the Confederation with presence in
7 regional tripartite agreements. Council for Education and Consultancy (Rada pro vzdělávání a poradenství) of the Confederation participated in getting professional information and creating branch
manuals for businessmen and in preparation of initial documents for the appropriate proclamations in
individual operational programs. Round-table conferences gradually became a tradition. They are held
by the Confederation together with representatives of the market surveillance authorities, namely in the
area of safety and quality of food and consumer goods.
Strengthening of the Confederation position and its involvement into employers’, business and professional activities held by the state institutions and other organizations is clearly visible. The list should
be completed with a long-term cooperation based on a contract with Czech Statistical Office (ČSÚ),
Ministry of Industry and Trade (MPO) and Ministry for Regional Development (MMR), growing contents and quality of cooperation with the Faculty of International Relations and other parts of the University of Economics in Prague, cooperation in organizing the Retail Summit conferences etc.
Traditionally good relations based on consensual negotiations and mutual respect is kept with the
partners in trade union (Trade Union of Workers in Commerce - OSPO and Czech-Moravian Trade
Union of Catering, Hotels and Tourism - ČMOS PHCR). The collective agreements on higher level
that have been made usually represent reasonable grounds for conformity of economic and employees’
interests.
A new stage in the Confederation activities was opened by the general assembly held in April 2008.
On the one hand, it in generally approved continuation of strategy aiming at improvement of the activities and deepening reputation and influence of the Confederation in its branches and in international
relations, but on the other hand, it gave the Confederation new stimuli corresponding to the period. The
general meeting refused strengthening of regulatory inputs into liberal conditions of business activities,
it again critically judged slighting of need to support business by the state and the legal system, namely
SME’s commerce and touris, and it determined desirable strategic approach within this intentions.
New economic and social events have brought new demands for work of the Confederation; namely
problems in relations within the suppliers’ chain deepened under effect of the crisis phenomena, and
they caused higher strain between interests of its individual links. The conclusions were confirmed even
by the last 16th conference of the international prestigious Retail Summit in February 2010.
- 96 -
This short looking back to the previous period and to continuously improved activities of the Confederation provides evidence of enormous work performed devotedly and voluntarily by the members of
the Confederation. There has been not only substantial change in quality of the Confederation activities,
but most importantly, but also shift to the position of a renowned representative of the market part of tertiary sphere market part and leading employers’ organization both on the national and European levels.
The twenty years’ work deserves mutual acknowledgements and respect with wishes of success to
the next years!
It is obvious from the initial speech of Mr. Z. Juračka, president of the Confederation of
Commerce and Tourism, that the Confederation management really esteems appraisal of its activities
and wishes for the future from renowned European personalities of commerce, and in this final summary for foreign readers we state their fundamental statements concerning position and activities of
the Confederation:
President EuroCommerce, Dr. Rainhardt Freiherr von Leoprechting and Secretary General
Xavier R. Durieu:
It is a great honour and a great pleasure to congratulate the Czech Confederation of Commerce
and Tourism on their 20th Anniversary this year. From its inception, EuroCommerce has followed the
progress of the Czech Confederation with great interest and appreciation. Over two decades, we have
watched the confederation grow, promoting the interests and the image of commerce and tourism far beyond its territorial boundaries, through numerous professional and social events. Today, there can be no
doubt that the Confederation has been a major contributor to the welfare and the tremendous economic
development of the Czech Republic...
The Confederation’s 20th anniversary comes at a particularly challenging time. The commerce sector
is recovering slowly from the severest economic downturn in decades, which has taken its toll in the
Czech Republic and throughout the EU. Commerce companies are faced with difficult access to credit
and growing unemployment, coupled with lower consumer purchasing power and a lack of confidence
in the future. However, we, together with our Czech colleagues, will not be disheartened. In the difficult
year to come, we will continue to highlight the role of commerce in the economic recover process, remain focused on improving the image of commerce and addressing misconceptions, while working to
reduce costs and legal uncertainties for retailers.
On behalf of EuroCommerce and all our members, we wish the Confederation continued success in
promoting the profession and in achieving excellence for its members in all their activities.
We send our warmest congratulations on this prestigious anniversary. Happy Birthday to the
Czech Confederation of Commerce and Tourism!
President Dr. Peter Hampl and Secretary General Denis Labatut – Union of Groups of Independent Retailers of Europe a.i.s.b.l. – UGAL
Established in 1963, the Union of Groups of Independent Retailers of Europe a.i.s.b.l. – UGAL – is
the European association that acts as an umbrella organisation for the main groups of independent retailers in the food and non-food sector across Europe, very often composed of medium and small-sized
enterprises (SMEs).
The position of SMEs in Europe has perhaps never been more challenging than at present. Right
across Europe, independent retailers face intense competition from integrated chain-store retailers that
are increasingly able to exert both considerable buying and selling power, and in the process consolidate
- 97 -
their positions at the expense of independent retailers. However these retailers constitute a key element
of the European market and remain one of the few parts of the economy with job creation potential.
Therefore their promoting both at national and at European level is so important.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR is an association which incontestably plays a crucial role in
these promoting activities not only in its country but also at European level. Being a very active member
of UGAL, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR contributes to shape the European policy and legislation. Its strong participation and cooperation within UGAL makes the concerns and requests of the
Czech commerce and tourism visible and listened to in Brussels. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
also takes part in the UGAL exchanges of experience with its members and dynamically contributes to
them.
On the occasion of this 20th anniversary UGAL and all its members wish you a successful continuation of this excellent job that it has make so far ! We also would like to express our pleasure to have you
in our “club” and warmly thank you for your collaboration. Happy birthday!
Prof. Prof. E. h. (RUS) Dr. Bernd Hallier, Managing Director, EuroHandelsinstitut, Köln, Germany
The development of the Czech Confederation of Commerce is a unique success-story of the transformation from socialism to a social-dialogue-society. The roots (of the Confederation and also of the
Conference on Trade Development in CR) go back to 1989 when under the leadership of Prof. Jiri
Jindra and Michal Severa a Czech-Slovak delegation visited for the first time the EHI headquarter in Cologne. Conferences followed quickly in Prague, Bratislava, Nitra, Banska Bystrica; step 3 were summerschool-workshops at the University of Economics in Prague (VSE Prague) for the first “entrepreneurs”.
The professionalization of retail/wholesale finally got its kick-off with the start of the Conference
on Trade Development in CR (later the Czech Retail Summit)! Its strategic uniqueness was/is its three
columns-structures:
- the Retail (meanwhile also Tourism) Association
- the University Network via VSE Prague
- the excellent connection to the National Government
By those participants of the Conference a social-dialogue-society was created! No where else there
is an Annual Meeting where retail-/wholesale players are in open dialogue about the presence and future
of the country and the Central European Area: the Retail Summit was the platform for entrepreneurs like
Tomas Bata or international trade forum, for the EU like Commissioner Peter Mandelson, or the Central
Bank and Top Research Institutes.
Last but not least it has to be honoured that the Czech Confederation of Commerce and Tourism from
the first day on was open to all participants of the international society and for long years it is active in
European institutions EuroCommerce and UGAL in Brussels.
Happy Birthday, my dear friends in Prague!
Doug Brodman, CEO, Plzeňský Prazdroj, Czech Republic
The Czech Confederation of Commerce and Tourism (abbrev. SOCR ČR) is a top representative
of commerce and tourism in the Czech Republic that is respected by the business sector, professional
experts, state institutions as well as specialized EU bodies. Plzeňský Prazdroj is respected as a leading
brewer in Central Europe. Therefore cooperation of these two entities can bring real benefits both to
Czech customers and consumers.
- 98 -
Plzeňský Prazdroj and SOCR ČR have common interests in many areas. One of the objectives of
SOCR ČR is to influence the process of improving the conditions of the sale of foodstuffs, especially in
the area of sanitation, biological requirements and sustainable consumption. Plzeňský Prazdroj strives
for maximum product quality both during expedition as well the actual sale to the end consumer, for
pleasant and cultural environment in stores and places of sale of draft beer, including additional services.
In this respect, Prazdroj develops programs of outlet certification aimed at the outlets being an example
in terms of care given to beer from its storage, tap equipment sanitation to the technique of drawing
beer. Prazdroj develops and implements technical solutions supporting the quality of products for the
end consumer.
As a strategic partner of SOCR, Plzeňský Prazdroj also comes in very close and mutually beneficial
contact with customers, both multinational corporations and local store chains.
In more than 12 months of collaboration with SOCR ČR, we have had the opportunity to get to know
in practice the Confederation’s active approach to topics it deals with. For example, we appreciate the
historically first meeting with the Czech Cabinet, including the Prime Minister, as well as a number
of other meetings with executive members of the Ministry of Industry and Trade and the Czech Trade
Inspection Authority.
Also thanks to SOCR ČR, the key institutions are well aware of the fact that commerce and tourism
form a significant part of the Czech economy. I also believe that thanks to its active approach, SOCR ČR
will capitalize on its rich experience from the first twenty years of its existence in the future.
- 99 -
- 100 -
Vydává:
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
pro
členskou základnu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a podnikatele v těchto oblastech:
Autoři: L. Šípek, M. Ševera, sekretariát Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Editor a odpovědný redaktor: Ladislav Šípek
Tisk: Virtual Fiction
Výtvarný návrh / grafická úprava: Jan Apl
Fotografie: archiv Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
- 101 -
Poznámky:
- 102 -
Těšnov 5
110 00 Praha 1
Telefon: 224 805 158, 224 805 159
Fax: 224 230 606
E-mail: [email protected]
URL: http://www.socr.cz
Strategický partner:
Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky 1990 - 2010 ALMANACH
Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky
1990 - 2010 ALMANACH
Svaz obchodu
a cestovního ruchu
České republiky
1990 - 2010
ALMANACH

Podobné dokumenty

e-learning: Kurz Účetnictví získal cenu Microsoft Industry Awards

e-learning: Kurz Účetnictví získal cenu Microsoft Industry Awards studiu a úspěchu u zkoušek a, jak doufáme, i ve Vaší praxi. Profese účetních je tak živá, že se soustavnému studiu nevyhnete po celou dobu Vaší profesní kariéry a příprava na zkoušky je tou správno...

Více

1/12 - Společnost pro trvale udržitelný život

1/12 - Společnost pro trvale udržitelný život není mnoho, ale je výsledkem křehkého kompromisu mezi různými pohledy. Věřím však, že můžeme stavět na některých podstatných elementech deklarace, které poskytují vodítko pro budoucí kroky.“ Jaké ...

Více

Ferguson Ariva S300

Ferguson Ariva S300 aktualizace svého softwaru, které zajišťují, že přijímač satelitní televize bude mít ty nejmodernější parametry. Firma Ferguson si vyhrazuje právo provádět opravy, změny nebo modifikace softwaru po...

Více