Řádná schůze zastupitelstva 01/2016

Komentáře

Transkript

Řádná schůze zastupitelstva 01/2016
OBEC SMRŽOV
SMRŽOV 12, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 00666939
Bankovní spojení: GE Money Bank 700229754/0600
Řádná schůze zastupitelstva číslo: 01/2016
dne 8. 1. 2016 od 19 hodin
Místo konání: Obecní úřad Smržov
Účastníci:
–
Marcel Paul, Jan Kelemen, Milan Benda, Petr Žižka, Pavel Valenta, Milan Hrádek, Antonín
Vecheta
Program schůze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Schválení programu schůze
Volba ověřovatelů
Schválení věcného břemene na pozemku par.č. 60/1 - Fierra
Odpady 2016 – dodatek ke smlouvě TS Třeboň
Žádost o dotaci – Metha, z.ú. (protidrogová politika)
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku
Rozpočtová změna
Různé
Průběh schůze:
ad1) Schválení programu dnešní schůze
schváleno: jednohlasně, č. usnesení: 01/2016/001
ad2) Volba ověřovatelů, zvoleni p.Kelemen a p.Benda
schváleno: jednohlasně, č. usnesení: 01/2016/002
ad3) Zastupitelstvo obce schvalilo zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 60/1 – Fierra
(akce Smržov - Vítek)
schváleno: jednohlasně, č. usnesení: 01/2016/003
ad4) Zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě s TS Třeboň o likvidaci komunálního odpadu v roce 2016
beze změn poplatků. Pytle na tříděný odpad bude obec poskytovat pro obyvatele obce zdarma.
schváleno: jednohlasně, č. usnesení: 01/2016/004
ad5) Zastupitelstvo obce schválilo dotaci ve výši 555,- Kč pro Metha, z.ú. na protidrogovou politiku.
schváleno: jednohlasně, č. usnesení: 01/2016/005
ad6) Zastupitelstvo obce schválilo zprávy kontrolního a finančního výboru za 2.pololetí 2015 bez výhrad.
schváleno: jednohlasně, č. usnesení: 01/2016/006
ad7) Starosta obce jmenoval inventarizační komisi ve složení:
Předseda :
Jan Kelemen
Členové:
Milan Benda
Pavel Valenta
ad8) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu 11/2015.
ad9)
–
Obec podala žádost o dotaci na výstavbu chodníků ve výši 300.000,- Kč.
–
Zastupitelstvo zamítlo žádost provozovatele pohostinství p. Běhounka na odpuštění čvrtletního
nájmu.
schváleno: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel, č. usnesení: 01/2016/007
Diskuse o záměru rekonstrukce a odbahnění obecních rybníků:
– p.Hrádek: žádá po projektantovi zdůvodnění dimenzí jím navržené stěny břehu rybníka včetně
základu.
– p.Kelemen: p.Hrádek argumentuje řešením z projektu rybníka, který svojí výměrou neodpovídá
rybníku v obci. (Projekt rekonstrukce rybníka v obci Domašov na Moravě o rozloze 15 x 17 m).
– p.Hrádek: žádá o doplnění projektu o výkaz výměr.
– p. Paul: jak bylo uvedeno již v zápise z předchozí schůze (4.12.2015), Ing. arch. Šedivý připraví
výkaz výměr a předběžné ocenění pro výběrové řízení na dodavatele.
Příští schůze zastupitelstva: 5. 2. 2016 v 19 hodin.
Ověřovatelé:
Jan Kelemen
Milan Benda
Starosta:
Marcel Paul

Podobné dokumenty

Kaplička Navštívení Panny Marie

Kaplička Navštívení Panny Marie town of Smržov lies roughly 4 km east of the city of Smiřice, and has a population of almost 500. First mention of the town dates back to the 15th century. Built in the late 19th century in the Neo...

Více

Tábor Matějovec

Tábor Matějovec Kostým na letošní tábor se skládá z tabardu a opasku. Tabard byl svrchní plášť středověkých rytířů, nebo mušketýrů. Je to jednoduchý pruh látky s otvorem na hlavu, který může být na bocích sešitý, ...

Více

7. zasedání ZM Loket dne 15. 12. 2015

7. zasedání ZM Loket dne 15. 12. 2015 Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Loket Kontrola usnesení Prodej pozemku p. č. 1351/10, ostatní plocha, zp. využití: dráha, o výměře 398...

Více