Výstava Aukce Exhibition Auction

Komentáře

Transkript

Výstava Aukce Exhibition Auction
· moderní a poválečné umění
· současné umění
· fotografie
· Modern and post-war art
· Contemporary art
· Photographs
Výstava
Exhibition
čtvrtek 20. 11. – pondělí 24. 11. 2008
denně od 11.00 do 19.00 hodin
v Galerii 5. patro
Myslíkova 9, Praha 1
Thursday 20. 11. – Monday 24. 11. 2008
daily 11 a.m. to 7 p.m.
at the Gallery 5. patro
Myslíkova 9, Praha 1
Aukce
Auction
pondělí 24. listopadu 2008
od 19. 00 hodin
v Leica Gallery Prague
Školská 28, Praha 1
Monday 24th November, 2008
from 7 p.m.
at the Leica Gallery Prague
Školská 28, Prague 1
Více informací / For further information
artkunst | galerie 5.patro
galerie a aukční síň
Myslíkova 9
110 00 Praha 1
Tel./ Fax: +420 222 210 860
Mobil: +420 777 747 263
[email protected]
www.artkunst.cz
Důležitá upozornění a pravidla aukce
1. Registrace dražitelů je možná nejdříve 1 hodinu před aukcí na místě jejího konání. Účastník dražby je povinen doložit svou totožnost pomocí
občanského průkazu či cestovního pasu, zapsat se do seznamu účastníků dražby a podepsat čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z
dražby podle zákona č. 26/2000 Sb.
2. Písemné nabídky. Účastník dražby může dražit i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci, kterou zmocní
dražebníka k svému zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat čísla položek katalogu, jejich přesný popis, vyvolávací cenu a nákupní
limit, za který je zmocněnec oprávněn předměty dražit.
3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při
písemné nabídce, kromě nákupního limitu.
Všechny písemné dražební vyhlášky stejně jako žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě s dražitelem zaregistrovat osobně a
nejpozději 24 hodin před začátkem aukce.
4. Průběh dražby. Předměty se draží v pořadí uvedeném v katalogu, které může licitátor z organizačních důvodů změnit. Po vyvolání předmětu
mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Licitátor může podání bez
odůvodnění odmítnout. Nebylo-li přes dvojí výzvu licitátora učiněno podání vyšší, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě
udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.
Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Vydražitelem se stává účastník dražby,
kterému je dražený předmět přiklepnut a jakékoliv spory v tomto ohledu závisí výlučně na rozhodnutí aukční síně.
5. Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
Okamžitá dražební cena
do 2 000 Kč 2 000 – 10 000 Kč
10 000 Kč – 20 000 Kč
20 000 Kč – 50 000 Kč
50 000 Kč – 100 000 Kč
100 000 Kč – 200 000 Kč
200 000 Kč – 500 000 Kč
nad 500 000 Kč
příhoz
100 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor.
6. Provize. Vydražiteli je účtována k vydražené ceně aukční provize ve výši 18 % (včetně DPH).
7. Způsob úhrady. Dražebník je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v hotovosti či bankovním převodem během nebo po dokončení
aukce, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne konání dražby.
8. Nabytí vlastnictví a vyzvednutí vydražených předmětů. Vydražené předměty budou dražebníkem vydražiteli předány po zaplacení
celé ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny buď v den konání aukce, nebo od úterý 25. listopadu do soboty
29. listopadu 2008 v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, úterý – pátek 12 - 18, sobota 11 – 16 hodin.
Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v katalogu v EUR jsou zaokrouhleny a pouze orientační.
Important information and auction notice
1. Enrollment of bidders - For bidders, it is possible to enroll on the day of the auction itself, one hour before the auction begins at the venue of
the public sale. Upon the demand of the Auctioneer or one of his proxies, the participants are obliged to prove their identity with on official ID
card or passport and to submit a declaration of honour according to which they are not ineligible for public sales.
2. Absentee bids - A participant may also make his bid without being present at the auction, based upon a power of attorney with date, address
and phone contact that authorizes the Auctioneer to represent him at the auction. This power of attorney must contain the catalogue number,
the detailed description of the object and the maximum purchase limit that the proxy may bid.
3. Bidding by telephone - Subject to on agreement with the Auction House & Gallery, the participant may bid by telephone. The respective
power of attorney must contain the same data as stated above for written offers, except for the purchase limit.
Upon the respective agreement with the Auction House & Gallery, all written bids and all motions for bidding by telephone must be
registered in person, one day prior to the commencement of the auction at the very latest.
4. The course of auction - The auctioned goods are put up in the order listed in the catalogue, subject to organizational changes by the
Auctioneer. After the respective object is put up, the participants may make their bids by raising their bidding number. The auction continues
as long as bids are made. The Auctioneer may deny a bid without giving reasons. If, despite two calls by the Auctioneer, no further bid is made,
then the Auctioneer announces the lost bid again and, after a third call, knocks down for the benefit of the participant with the highest bid.
The participant is bound by his bid. The bidding price may not be curtailed afterwards. The increment goes to the participant whose bid was
knocked down. Any disputes in this regard are settled exclusively by virtue of the Auction House & Gallery’s decision
5. The increments - The Auctioneer states the increments as follows:
Actual bidding priceIncrement
up to 2 000 CZK 100 CZK
2 000 – 10 000 CZK
200 CZK
10 000 CZK – 20 000 CZK
500 CZK
20 000 CZK – 50 000 CZK
1 000 CZK
50 000 CZK – 100 000 CZK
2 000 CZK
100 000 CZK – 200 000 CZK
5 000 CZK
200 000 CZK – 500 000 CZK
10 000 CZK
over 500 000 CZK
20 000 CZK
The Auctioneer reserves the right to decide the order and amount of the increments.
6. Buyer´s Premium - The Auctioneer will charge a buyer´s premium of 18 % (incl. VAT) of the hammer price on behalf of the purchaser.
7. Terms of Payment - The bidder is obliged to pay the price achieved in the public sale in cash or by bank transfer, during or after the auction,
however, 5 calendar days after the day of auction at the very latest.
8. Passage of ownership and takeover of auctioned goods - The objects will be handed out to the bidder upon payment of the auction price
in full, based upon a payment certificate, either on the day of auction or from Tuesday 25th November till Saturday 29th November 2008 on the
premises of the Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, Tuesday – Friday 12.00 – 18.00, Saturday 11.00 – 16.00.
Note: The catalogue starting prices in Euro are rounded off and provided for information only.
Rejstřík autorů
Alt
Anderle
Axmann
Balková
Bastian
Bendová
Benka
Bláha
Blatný
Blum
Boggiani
Bornová
Boštík
Brázda
Bromová
Brousil
Burian
Cajthaml
Calder
de Carli Carmi
Císařovský
Čečo
Čepelák
Černý Dalí
David Dlouhý
Dokoupil
Dorazio
Drahotová
Dubuffet
Dučáková
Dudek
Ernst
Faltus
Fára
Fárová
Fexová
Fleischman
Fojtek
Francis
Franta
Frešo
Gajdošíková
Gažiová
Jaroslav
Jiří
Petr
Barbora
M.S. Markéta
Martin
Václav
Milan Fano
Kurt Guido Erika
Václav
Pavel
Veronika
Radeq
Zdeněk
David
Alexander Dona
Eugenio
Tomáš
Sabahudin
Ladislav
Filip
Salvador Jiří
Bedřich
Jiří Georg
Piero
Veronika
Jean Iveta
Zdeněk
Max
Petr
Libor
Gabina
Patricie
Abraham
Martin
Sam
Roman
Viktor
Pavla
Ladislava
197
26, 27
299, 300
262, 263
131
253
14
96
230, 231
294
270
236
78, 80
133, 134, 135, 136
183
210, 211
15
191, 193
49
293
70
127, 128
108, 109, 110
29, 30
218
89, 90, 91
130, 132
38
232
50, 51, 52, 53
141, 142
93
165
104
87, 88
235
43
245, 246
177
255
242
60
222
251
162, 163
189
Gerboc
Giger
Girsa
Grygar
Hájek
Hampl
Hanke
Hankeová
Haubelt Jan
Havelková
Hayek
Hilmarová
Hísek
Hliněnský
Hník
Hodonský
Holomíček
Holý
Hošková
Hucek Hucková Hudeček
Chalánková
Chatrný
Istler
Janoušková
Jarcovják
Jelínková
Jírovec
Jůdová
Kafka
Kalvachová
Kiml
Klimeš
Knap
Knotková
Kobolka
Kolář
Kolíbal
Kopping
Kornatovský
Kotzmannová
Kovanda
Kožíšek
Krůček
Kruhlou
Martin
H. R.
Václav
Štěpán
Karel
Josef
Jiří
Jiřina
Thýn Jiří
Jolana
Pavel
Alice
Jan
Robert
Josef
František
Bohdan
Adam
Anežka
Miroslav
Barbara
František
Vendula
Dalibor
Josef
Věra
Vladimír
Barbora Václav
Mariana
Jaroslav
Hana
Václav
Svatopluk
Jan
Natalie
Tomáš
Jiří
Stanislav
Michal
Jiří
Alena
Jiří
Petr
Václav
Dzmitry 143, 144
129
145, 146, 147
258
281
54, 56
306, 307
227, 240
198
243, 244
173, 174
190
111, 112, 113, 114
35, 36, 37
166
94, 95
286, 287, 288, 289
257
204
296
295
20
238
44, 45, 46, 47, 48
32, 33
40
65, 66
192
106, 107
161
12
239
39
67
120, 121
196
233
103
81
265, 267
179
213
180, 181
199, 201
175, 176
252, 254
Kubíček
Jan
Kučera
Jaroslav
Kučerová
Alena
Kugler
J.
Kula
Vlastimil
Kuneš
Aleš
Kupka
František
Kuriš
Martin
Kvíčala
Petr
Lahoda
Tomáš
Lauschmann Jan
Leszczynski
Radomír
Lhoták
Kamil
Lomová
Ivana
Mainer
Martin
Mára Pavel
Matoušek
František
MICL
Miró
Joan
Morice
Marta
Naďo Rastislav
Němcová
Barbora B.
Nepraš
Karel
Nesázal
Michal
Nikl
Petr
Novák
Vladimír
Nováková-Ondreičková Petra
Novotný
Jaroslav
Ouhel
Ivan
Ovčáček
Eduard
Ovčáčková
Berenika
Pastrňák
Petr
Petrbok
Jiří
Petrů
Michaela
Picasso
Pablo Pinkava
Ivan
Písařík
Petr
Pitra
Svatopluk
Placht
Otto
Plicka
Karel
Prekop
Rudo
Ptáček
Josef
Rauschenberg Robert del Risco
Cristian del Risco Koupová Eva
Růžička
Josef Drahomír
82, 83, 84
291, 292
63, 64
13
308, 309
247
1, 2, 3, 4, 5, 6
155
171, 172
178
273, 274, 275, 276, 277, 278
167
19, 34
153, 154
124, 125, 126
249, 250
205, 206, 207
156, 157
61, 62
195
202, 203
226
21, 22, 23, 25
234
122, 123
97, 98
105
301, 302
41
55, 57, 58, 59
182
115
219
237
79
212
225
24
228, 229
280
148, 149
297
42
221
188, 266
268, 269, 271, 272
Sadovská
Dorota Sedlecký
Zbyněk
Scheufler
Pavel
Schneeberger Adolf
Schwarz
Martin
Singer
Michal
Skrepl
Vladimír
Slezarová
Magda Sofie
Smetana
Jan
Smetana
Tomáš
Stach
Jiří
Svoboda
Jan
Sýkora
Zdeněk
Šalanda
Robert
Šimánek
Dušan
Šimera
Evžen
Šimlová
Štěpánka
Šimotová
Adriena
Škoda
Vladimír
Švankmajer
Jan
Švankmajerová Eva
Švolík
Miro
Tapies Antoni Teubal
Julian
Teubalová Jitka &Teubal Julian
Tichý
František
Tikal
Václav
Toyen
Tůma
Stanislav
Urbásek
Miloš
Váchal
Josef
Vajd Aleksandra & Hynek Alt
Vaněk
Tomáš
Vasarely
Victor
Veselý
Aleš
Vlčková
Tereza
Votruba
Jiří
Vožniak
Jaroslav
Wallace
David
de Wasseige Jean-Marc
Zet
Martin
Zippe
Stanislav
Zrzavý
Jan
Ženatá
Kamila
185, 186, 187
194
241
279
164
220
208, 209
158, 159, 160
16
116, 117
151, 152
282, 283, 284, 285
75
223, 224
137, 138, 139, 140. 259, 260, 261
216
184
31
86
99, 100
101, 102
248
92
200
150
11, 17
18
7, 8
303, 304, 305
71, 72, 73, 74
9
256
217
68, 69
77
264
118, 119
76
169, 170
168
214
85
10
215
1
2
3
1 Kupka František 1871 - 1957
Kompozice (Quatres Histoires
en blanc et noir)
2 Kupka František 1871 - 1957
Kompozice (Quatres Histoires
en blanc et noir)
3 Kupka František 1871 - 1957
Kompozice (Quatres Histoires
en blanc et noir)
1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm
1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm
1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm
5 000 Kč / 200 €
5 000 Kč / 200 €
5 000 Kč / 200 €
4
5
6
4 Kupka František 1871 - 1957
Kompozice (Quatres Histoires
en blanc et noir)
5 Kupka František 1871 - 1957
Kompozice (Quatres Histoires
en blanc et noir)
6 Kupka František 1871 - 1957
Kompozice (Quatres Histoires
en blanc et noir)
1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm
1926, dřevoryt, 9 x 10 cm
1926, dřevoryt, 9 x 10 cm
5 000 Kč / 200 €
2 500 Kč / 100 €
2 500 Kč / 100 €
7
7 Toyen 1902 - 1980
Pouzdro k cyklu Střepy snů
(Éditions surréalistes Paris)
1967, objekt, různé materiály, 35 x 28 cm
signováno
10 500 Kč / 420 €
8 Toyen 1902 - 1980
Studna ve věži - střepy snů
1967, suchá jehla, 21,5 x 15,5 cm
signováno, rám
22 500 Kč / 900 €
8
9 Váchal Josef
1884 - 1969
Dřevorytec a digitalis
1953, desetibarevná rytina, dřevo, korek,
45 x 32 cm, signováno a datováno, rám
papír s hnědými skvrnami
42 000 Kč / 1 680 €
10 Zrzavý Jan
IlLE de Seine
1890 - 1977
suchá jehla, 6 x 10,4 cm, rám.
Soupis díla Dvořák č. 21
12 000 Kč / 480 €
10
9
13
12
11
11 Tichý František 1896 - 1961
Tvář dívky
12 Kafka Jaroslav
Zátiší
1896 - 1973
13 Kugler J.
Žena
1942, suchá jehla, 17,5 x 12,5 cm
signováno, rám
1945, péro a akvarel na papíře,
27 x 21,5 cm, signováno a datováno, rám
1946, tempera na kartonu, 47 x 38
cm,signováno a datováno
16 500 Kč / 660 €
5 000 Kč / 200 €
4 500 Kč / 180 €
15 Burian Zdeněk 1905 - 1981
Mnich
14 Benka Martin 1871 - 1957
3 knižní ilustrace
kvaš na papíře, 35 x 27 cm
signováno
3 x pero na papíře, 15 x 12cm - 28 x 6,5 cm
30 000 Kč / 1 200 €
16 000 Kč / 640 €
14
15
16 Smetana Jan
Lampa
1918 - 1998
1946, lept, 25 x 18 cm
signováno a datováno, rám
9 000 Kč / 360 €
17 Tichý František 1896 - 1961
Hrazdaři I.
1943, (novotisk), suchá jehla,
27,5 x 20 cm, rám
4 500 Kč / 180 €
16
17
18 Tikal Václav
Z cyklu Prasíla
1905 - 1964
1957, suchá jehla, 19,5 x 12 cm
signováno a datováno, rám
7 500 Kč / 300 €
19 Lhoták Kamil
Portrét dívky
1912 - 1990
18
suchá jehla, 15 x 9,5 cm
signováno, rám
13 000 Kč / 520 €
20 Hudeček František 1909 - 1990
Postavy
1945, kombinovaná technika na papíře,
8 x 10 cm, monogram, datováno, rám
4 000 Kč / 160 €
19
20
21
22
21 Nepraš Karel
Bez názvu
1932 - 2002
60. léta, kresba pérem, 22,5 x 28,5 cm
15 000 Kč / 600 €
22 Nepraš Karel
Muzikanti
1932 - 2002
tuš na papíře, 22 x 27 cm
signováno, rám
12 000 Kč / 480 €
23
24 Pitra Svatopluk 1928 - 1995
Svatí pochodují
(návrh na gramodesku)
23 Nepraš Karel
Bez názvu
50. léta, kvaš na papíře, 26 x 26 cm, rám
60. léta, kresba pérem, 22,5 x 28,5 cm
8 000 Kč / 320 €
15 000 Kč / 600 €
25 Nepraš Karel
Bez názvu
1932 - 2002
1932 - 2002
1992, litografie, 99/100, 30 x 42 cm,
signováno a datováno
1 900 Kč / 76 €
24
25
27
26
26 Anderle Jiří
Madame Favart
27 Anderle Jiří
1936
Bez názvu (Dedicated to Dr. H.
Joachim)
1936
1980, lept, 50/60, 50 x 66 cm
signováno
lept, 68/70, 60 x 50 cm
signováno
9 500 Kč / 380 €
9 500 Kč / 380 €
29 Čepelák Ladislav1924 - 2000
Desky violy
30 Čepelák Ladislav1924 - 2000
Křídla
1988, akvatinta, 13/50, 45,5 x 39,5 cm.
Literatura: L. Č. Soupis grafické práce,
Aurora 1998, č. 671
1991, akvatinta, 20/100, 49,5 x 40 cm
Literatura: L. Č. Soupis grafické práce,
Aurora 1998, č. 726. il. str. 136
7 500 Kč / 300 €
7 000 Kč / 280 €
29
30
31 Šimotová Adriena
Bez názvu
31
1926
32
32 Istler Josef
Bez názvu
1980, kombinovaná grafická technika na
papíře, 11/20, 75 x 57,5 cm
signováno a datováno, rám
hnědé skvrny na papíru
29 000 Kč / 1 160 €
1919 - 2000
1987, kombinovaná technika na papíře,
21 x 20,5 cm, signováno, rám
5 000 Kč / 200 €
33 Istler Josef
Bez názvu
1919 - 2000
1992, barevný lept, 1/200, 47 x 33 cm,
signováno a datováno, slepotisk Lyra
Pragensis
3 800 Kč / 152 €
33
34 Lhoták Kamil
Skleník
1912 - 1990
1950, lept, 24,5 x 32 cm
signováno a datováno, rám, autorský tisk 8
15 000 Kč / 600 €
34
35
35 Hliněnský Robert 1908 - 1979
Hluboko
1977, pastel na papíře, 28,5 x 18,5 cm
signováno a datováno
36
10 000 Kč / 400 €
36 Hliněnský Robert 1908 - 1979
Zvonová studna
1975, olej na sololitu, 32 x 17,5 cm
signováno a datováno
15 000 Kč / 600 €
37 Hliněnský Robert 1908 - 1979
Bez názvu
1972, akvarel na papíře, 12 x 19 cm
signováno a datováno
8 000 Kč / 320 €
37
38
38 Dlouhý Bedřich 1932
Po bouři
2007, kombinovaná technika, asambláž,
100 x 100 cm, signováno a datováno
vzadu
85 000 Kč / 3 400 €
39 Kiml Václav
Setkání u křížku
1928 - 2001
70. léta, vosková technika na organtýnu
na sololitu, 48 x 37 cm
signováno vpravo dole,
foto: Bohumír Džubej
90 000 Kč / 3 600 €
39
40 Janoušková Věra
Hlava
1922
1997, serigrafie, 136/200, 30 x 40 cm,
signováno a datováno
1 000 Kč / 40 €
41 Ouhel Ivan
Krajina
1945
tempera na papíře, 16 x 16 cm, rám
3 800 Kč / 152 €
40
41
42 Rauschenberg Robert (USA)
Bez názvu (Schodiště)
1925 - 2008
1969, otisk na papíře, 29,5 x 20,5 cm
signováno a datováno: 22.9.1969, Bob Rauschenberg
Z pozůstalosti Libora Fáry
22.9.1969 byl Robert Rauschenberg na večeři ve Viole, kde při
setkání s Liborem Fárou vytvořil otisk své večeře (bramborová
kaše a řízek) na papír skicáku
42 000 Kč / 1 680 €
42
43 Fára Libor
Relax 13
1925 - 1988
IV. 1983, koláž na papíře, 42 x 30 cm
signováno a datováno, rám
43
60 000 Kč / 2 400 €
45 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
44
44 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
1998, sítotisk a pastel, 3/15, 70 x 50 cm
signováno a datováno
malý ohyb v levém dolním rohu
7 500 Kč / 300 €
45
1998, pastel na papíře, 63 x 87 cm
signováno a datováno
5 500 Kč / 220 €
46 Chatrný Dalibor 1925
Kresba magnetem
1992, barva a kovové piliny na papíře,
44,5 x 63 cm, signováno a datováno
46
7 500 Kč / 300 €
47 Chatrný Dalibor 1925
Kresba magnetem
1992/99, sítotisk, 6/15, 50 x 70 cm
signováno a datováno
3 200 Kč / 128 €
47
48 Chatrný Dalibor 1925
Kresba dvojruční
1998, kresba křídou a bělobou na papíře,
42 x 59 cm, signováno a datováno
9 000 Kč / 360 €
48
49
49 Calder Alexander (USA)
Bez názvu
1898 - 1976
litografie, 97/150, 70 x 50 cm, signováno
32 000 Kč / 1 280 €
50
50 Dorazio Piero (IT)
Composizione
1927 - 2005
51
1968, litografie, 34 x 23 cm
signováno a datováno
3 800 Kč / 152 €
51 Dorazio Piero (IT)
Bez návzu
1927 - 2005
1978, litografie, 38 x 30 cm
signováno a datováno
3 500 Kč / 140 €
52 Dorazio Piero (IT)
Natale
1927 - 2005
1984, litografie, 37 x 55 cm
signováno a datováno
52
5 000 Kč / 200 €
53 Dorazio Piero (IT)
F/2
1927 - 2005
1996, litografie, 13 x 62 cm
signováno a datováno, rám
7 500 Kč / 300 €
53
55
54 Hampl Josef
1932
Opuštěný prostor
54
1967, olej na plátně, 61 x 80 cm
signováno a datováno
38 000 Kč / 1 520 €
55 Ovčáček Eduard 1933
Manifest defétistů I
1965, strukturální grafika, 16/35,
34 x 29,5 cm, signováno a datováno
Literatura: Eduard Ovčáček 1956-2006
Gallery 2007, il. str. 130
9 500 Kč / 380 €
56 Hampl Josef
Bez názvu
2007, koláž, 70 x 100 cm
signováno a datováno
56
20 000 Kč / 800 €
1932
57
57 Ovčáček Eduard 1933
Amor & Roma I
2008, digitální tisk, 2/5, 61,5 x 61,5 cm
signováno a datováno
Literatura: E.O. Potenciál písma a znaků
9 500 Kč / 380 €
58 Ovčáček Eduard 1933
Antropometrie a staronové
znaky
58
1992, akryl na papíře, 100 x 70 cm
signováno a datováno
39 000 Kč / 1560 €
59 Ovčáček Eduard 1933
Contemporary signs III
1993, ruční papír na plátně, 65 x 85 cm
signováno a datováno
68 000 Kč / 2 720 €
59
60 Francis Sam (USA) 1923 - 1994
Untitled
1976, litografie, 22/30, 94,5 x 68 cm
signováno
38 000 Kč / 1 520 €
60
61
61 Miró Joan (E)
Ma de Proverbis
1893 - 1983
litografie, 661/1000, 37,5 x 55 cm
signováno v kameni
3 500 Kč / 140 €
62 Miró Joan (E)
Sculptures
1893 - 1983
1980, litografie, 55 x 76 cm
signováno v kameni, Vydavatel: Galerie
Maeght, Paris
12 000 Kč / 480 €
62
63
63 Kučerová Alena 1935
Páskový motiv III
1978, perforovaný plech, 53,8 x 76,5 cm
vzadu signováno
Literatura: Monografie Alena Kučerová,
2005, Galerie Pecka, str. 173, il.131
Vystaveno: Galerie hlavního města Prahy,
Dům u Kamenného zvonu 2007, České
centrum Vídeň 2005, Galerie Klatovy
Klenová 2004, Česká centra Berlín a Paříž
190 000 Kč / 7 600 €
64 Kučerová Alena 1935
Večerní les
1988, tisk z perforovaného plechu, 8/60,
53,5 x 75 cm, signováno a datováno,
Literatura: Monografie Alena Kučerová,
2005, Galerie Pecka, str. 201,il.156
15 000 Kč / 600 €
64
65
66
65 Jarcovják Vladimír 1924 - 2007
Pastorále
66 Jarcovják Vladimír 1924 - 2007
Zelené ostrovy
1992, olej na plátně, 33 x 24,5 cm
signováno a datováno
1976-77, kombinovaná technika
na sololitu, 34 x 51 cm
signováno a datováno
15 000 Kč / 600 €
15 000 Kč / 600 €
67 Klimeš Svatopluk 1944
Bez názvu
1965, kombinovaná technika na papíře,
60 x 83 cm, signováno a datováno
15 000 Kč / 600 €
67
68 Vasarely Victor (FR) 1908 - 1997
Ond LZ
68
sítotisk, 247/250, 75,5 x 75,5 cm
signováno, rám
69
69 Vasarely Victor (FR) 1908 - 1997
Jeux Olympiques 1972
39 000 Kč / 1 560 €
1972, sítotisk, 97/200, 64 x 92 cm
signováno, rám
34 000 Kč /1 360 €
70 Carmi Eugenio (IT) 1920
Bez názvu
1975, sítotisk, 10/99, 46 x 46 cm
signováno a datováno
7 500 Kč / 300 €
70
71
71 Urbásek Miloš
Kompozice
1932 - 1988
72
72 Urbásek Miloš
Kompozice
1932 - 1988
73 Urbásek Miloš
Kompozice
1932 - 1988
1975, serigrafie, 35/90, 76 x 56 cm
signováno a datováno, slepotisk:
Erkerpresse St. Gallen
1975, serigrafie, 36/90, 77 x 56 cm
signováno a datováno, slepotisk:
Erkerpresse St. Gallen
1975, serigrafie, 35/90, 78 x 56 cm
signováno a datováno, slepotisk:
Erkerpresse St. Gallen
6 000 Kč / 240 €
6 000 Kč / 240 €
6 000 Kč / 240 €
73
74 Urbásek Miloš 1932 - 1988
VII (ze souboru Hommage a
Josef Albers)
1973, serigrafie, 5/100, 70 x 70 cm
signováno a datováno, vydavatel:
Erkerpresse St. Gallen
8 000 Kč / 320 €
74
75 Sýkora Zdeněk 1920
7 linií pro Uměleckou besedu
1996, serigrafie, 107/150, 44,5 x 44,5 cm,
signováno a datováno
Literatura: Zdeněk Sýkora, Grafika, 2008,
il. str. 156
15 000 Kč / 600 €
75
76 Vožniak Jaroslav
Objekt
1933 - 2005
1998, asambláž, různé materiály, 60 x 70 x
15 cm, signováno a datováno vzadu
76
12 000 Kč / 480 €
77
78
77 Veselý Aleš
1935
Mlčení skrývané za klubkem
obludných náklonností
20.9.1971, tužka na kartonu, 60 x 41 cm
signováno a datováno
48 000 Kč / 1 920 €
78 Boštík Václav
Bez názvu
1913 - 2005
1994, kolorovaná suchá jehla,
10,5 x 9,5 cm, signováno a datováno, rám
6 500 Kč / 260 €
79 Picasso Pablo (E) podle
1881 - 1973
Světový kongres za
odzbrojení a mír
1962, litografie, 55,5 x 75,5 cm, rám
7 500 Kč / 300 €
79
80 Boštík Václav
Bez názvu
1913 - 2005
1989, pastel na papíře, 33,3 x 28,5 cm
signováno a datováno, rám
50 000 Kč /2 000 €
80
81
81 Kolíbal Stanislav 1926
Bez názvu
1973/95, reliéf, asambláž a kombinovaná
technika na desce, 74 x 55 cm
signováno a datováno
40 000 Kč / 1 600 €
82
83
82 Kubíček Jan
Kompozice
1927
1992-94, sítotisk, 3/45, 62 x 45 cm
signováno a datováno
4 000 Kč / 160 €
83 Kubíček Jan
Kompozice
1927
1992-94, barevný sítotisk, 4/75,
62 x 45 cm, signováno a datováno
4 000 Kč / 160 €
84 Kubíček Jan
Bez názvu
1927
1968/1980, sítotisk, 26/50, 57,5 x 41,5 cm
signováno a datováno, rám
25 000 Kč / 1 000 €
84
85
85 Zippe Stanislav 1943
Kompozice
1997, sítotisk, 3/120, 35 x 53 cm
signováno a datováno
2 800 Kč / 112 €
86 Škoda Vladimír 1942
Bez názvu
1985, lept, 3/7, 25 x 35 cm (papír)
signováno a datováno, rám
15 000 Kč / 600 €
86
87 Ernst Max (DE) 1892 - 1976
Affiche pour déchets d´Atelier
1968, litografie, e.a. (autorský tisk),
62 x 39 cm, signováno
18 000 Kč / 720 €
87
88 Ernst Max (DE) 1891 - 1976
Samuel Beckett, K
nedokončenému dílu
1967, lept a akvatinta na japanu, 42/45,
20,5 x 17 cm, signováno, rám
Literatura: Spiess/Leppien, Max Ernst,
Soupis grafického díla, 112 B (il.)
16 000 Kč / 640 €
88
89
90
89 Dalí Salvador (ES) 1904 - 1989
St. John
kombinovaný tisk na papíře, 209/350,
49 x 46 cm, signováno
12 500 Kč / 500 €
90 Dalí Salvador (ES)
Bez názvu
1904 - 1989
litografie, 40 x 40 cm, signováno
drobné vady na okrajích
15 000 Kč / 600 €
91 Dalí Salvador (ES) 1904 - 1989
Dostaveníčko pod borovicí
(Z cyklu Tristan a Isolda)
1970, barevná suchá jehla, XXIV/XXX,
40 x 26,5 cm, signováno, rám
Literatura: Michler/Löpsiger, S.D.-Soupis
grafického díla 414b, Il. str. 184
15 000 Kč / 600 €
91
92
92 Tapies Antoni (E)1923
La practica de l´arte
1973, litografie, prova d´artista,
63,5 x 89,5 cm, signováno a datováno,
slepotisk Erkerpresse St. Gallen, rám
42 000 Kč / 1 680 €
93
93 Dubuffet Jean (FR) 1901 - 1985
Allégresse
1959, litografie, épreuve d´artiste,
48 x 35 cm, signováno a datováno, rám
zažloutlý okraj
28 000 Kč / 1 120 €
94
94 Hodonský František 1945
Krajina horolezcova
1989, olej na plátně, 75 x 100 cm
signováno a datováno, rám
68 000 Kč / 2 720 €
95 Hodonský František 1945
Zimní trávy
2007, barevný dřevořez, 2/3, 70 x 100 cm
signováno a datováno vzadu
6 500 Kč / 260 €
95
96
96 Bláha Václav
Šedý déšť
1949
2006, akryl na plátně, 80 x 100 cm
signováno a datováno
55 000 Kč / 2 200 €
97 Novák Vladimír 1947
Bez názvu
2008, kombinovaná technika na papíře,
71 x 50 cm, signováno a datováno
23 000 Kč / 920 €
98 Novák Vladimír 1947
Bez názvu
2008, kombinovaná technika na papíře,
76 x 56 cm, signováno a datováno
25 000 Kč / 1 000 €
97
98
99 Švankmajer Jan 1934
Slepice
2003, animovaná koláž, 29,5 x 21 cm (6x),
signováno dole vpravo, rám
40 000 Kč / 1 600 €
99
100 Švankmajer Jan1934
Bez názvu
2001, kombinovaná technika a koláž na
papíře, 41 x 30 cm, signováno a datováno,
rám
10 000 Kč / 400 €
100
101
103
102
101 Švankmajerová Eva 1941 - 2005
Děkovačka / Vanitas
103 Kolář Jiří
Květina
1914 - 2002
1994, litografie, 11/50, 50 x 35 cm
signováno a datováno
1980, koláž, 17 x 12 cm, monogram a
datum PD, rám
3 600 Kč / 144 €
9 000 Kč / 360 €
102 Švankmajerová Eva 1940 - 2005
Rebus 1. Neřekli mi kudy se mám
vydat
1997, kolorovaná litografie, 50 x 35 cm
signováno a datováno
3 600 Kč / 144 €
104 Dudek Zdeněk 1941
Bez názvu
1985, olej na plátně, 99 x 91 cm
signováno
19 000 Kč / 760 €
104
105 Nováková-Ondreičková Petra
1968
Malba
2008, olej na plátně, 113 x 87 cm
signováno a datováno vzadu
50 000 Kč / 2 000 €
106 Jírovec Václav 1942
Bez názvu
2007, akryl na plátně, 115 x 150 cm
signováno a datováno
50 000 Kč / 2 000 €
105
107 Jírovec Václav 1942
Bez názvu
1996, akryl na plátně, 36 x 36 cm
signováno a datováno
15 000 Kč / 600 €
106
107
108 Čečo Sabahudin
Berlínské rondo
1953
1991, protlačovaná malba, netkaná
textilie, bitumen, plátno, 130 x 105 cm
signováno a datováno
35 000 Kč / 1 400 €
108
109 Čečo Sabahudin
Kamenný štít
1953
1990/2007, protlačovaná kresba
na ručním papíře, 59 x 41 cm
signováno a datováno, rám
9 500 Kč / 380 €
110 Čečo Sabahudin
Východisko
1953
1990, akryl na papíře, 42 x 29 cm
signováno a datováno, rám
6 500 Kč / 260 €
109
110
111
111 Hísek Jan
Duch lodi
1965
112 Hísek Jan
Zatmění 1999
2007, mezzotinta, 23/28, 12,3 x 12,4 cm
signováno a datováno
1965
mezzotinta, 12/22, 8,5 x 10 cm
signováno a datováno
1 900 Kč / 76 €
113 Hísek Jan
Vodní anděl
112
1 500 Kč / 60 €
1965
114 Hísek Jan
Odloučení
2000, mezzotinta, 33/41, 9,7 x 8,5 cm
signováno a datováno
1965
2001, mezzotinta, 28/41, 13 x 9,6 cm
signováno a datováno
1 600 Kč / 64 €
1 800 Kč / 72 €
113
114
116 Smetana Tomáš1960
Globus
2000, kresba mikrotužkou, 30 x 21,5 cm
signováno a datováno vzadu, rám
9 000 Kč / 360 €
117 Smetana Tomáš1960
Konvička v podobě slona
2002, kresba mikrotužkou, 30 x 21,5 cm
signováno a datováno vzadu, rám
12 000 Kč / 480 €
116
115
115 Pastrňák Petr 1962
Ze série Andělé
2007, akryl na papíře, 100 x 70 cm
signováno a datováno, rám
22 000 Kč / 880 €
117
118 Votruba Jiří
1946
Hotel Arterias 9
2006, akryl na plátně, 30 x 40 cm
signováno a datováno vzadu
9 500 Kč / 380 €
119 Votruba Jiří
Lacoste
1946
2008, litografie, 38/40, 37 x 52 cm
signováno a datováno
1 500 Kč / 60 €
118
120 Knap Jan
1949
Jesu meine Freude
1990, akvatinta, 28 x 40 cm
signováno a datováno
3 800 Kč / 152 €
121 Knap Jan
1949
Jesu meine Freude
1990, akvatinta, 28 x 21 cm
signováno a datováno
3 800 Kč / 152 €
119
120
121
122 Nikl Petr
1960
Šedý květ v růžovém poli
2004, akryl na plátně, 156 x 70 cm
signováno a datováno vzadu
60 000 Kč / 2 400 €
123 Nikl Petr
Netopýr
1960
2001, mezzotinta, autorský tisk,
24,5 x 21 cm, signováno a datováno
6 500 Kč / 260 €
122
123
124
124 Mainer Martin 1959
Vozy letu
125 Mainer Martin 1959
V mracích
1999, pastel na papíře, 70 x 100 cm
signováno a datováno, rám
Vystaveno: M.M., Vlek lesa lesů, Galerie
Rudolfinum Praha, 1999
2004, akryl na plátně, 35 x 35 cm
signováno a datováno vzadu
45 000 Kč / 1 800 €
126 Mainer Martin 1959
Uvnitř a venku
38 000 Kč / 1 520 €
1986, kvaš a tempera na papíře,
42 x 54 cm, signováno, rám
25 000 Kč / 1 000 €
125
126
127 Císařovský Tomáš 1962
Jákobova kašna
(z cyklu Prázdniny v Čechách)
127
2005, olej na plátně, 60 x 85 cm
signováno a datováno vzadu
62 000 Kč / 2 480 €
128 Císařovský Tomáš 1962
Na houbách
(z cyklu Emil Hácha)
2007, uhel na papíře, 70 x 100 cm
signováno vzadu, rám
25 000 Kč / 1 000 €
128
129 Giger H. R. (CH) 1940
Z cyklu Biomechanoidi
1969, sítotisk, 23/100, 100 x 74 cm
signováno, rám
min. skvrny na okrajích papíru
12 000 Kč / 480 €
129
130
130 David Jiří
Deka
1956
1997, litografie, 2/10, 35 x 24 cm
signováno a datováno
3 200 Kč / 128 €
131
131 Bastian M.S. (CH)
Tuut-Tuut
1963
1994, litografie, 2/20, 72 x 52 cm
signováno, rám
9 000 Kč / 360 €
132 David Jiří
Terrorist
1956
2001, sítotisk, 10/25, 41 x 29 cm
signováno a datováno
2 800 Kč / 112 €
132
133
134
133 Brázda Pavel
Úkryt
1926
2007, digitální tisk na papíře, 1/3,
40,5 x 27 cm, signováno a datováno
4 500 Kč / 180 €
134 Brázda Pavel
Ve víru tance
1926
2007, digitální tisk na papíře, 1/3,
40 x 29,2 cm, signováno a datováno
4 500 Kč / 180 €
135 Brázda Pavel 1926
Chůze s hadí ženou
135
2007, digitální tisk na papíře, 1/3,
40 x 29,5 cm, signováno a datováno
4 500 Kč / 180 €
136 Brázda Pavel 1926
Ten mrtvý mě chce
2007, digitální tisk na papíře, 1/3,
28,5 x 41 cm, signováno a datováno
136
4 500 Kč / 180 €
137 Šimánek Dušan1948
Pin-Up
137
138 Šimánek Dušan1948
Pin-Up
1999, inkoustový tisk, 80 x 57 cm
signováno vzadu, rám
1999, inkoustový tisk, 80 x 57 cm
signováno vzadu, rám
4 800 Kč / 192 €
4 800 Kč / 192 €
139 Šimánek Dušan1948
Pin-Up
140 Šimánek Dušan1948
Pin-Up
1999, inkoustový tisk, 80 x 57 cm
signováno vzadu, rám
1999, inkoustový tisk, 80 x 57 cm
signováno vzadu, rám
4 800 Kč / 192 €
4 800 Kč / 192 €
139
138
140
141
142
141 Drahotová Veronika 1975
Something about the Life of
Others
2005, akryl na plátně, 135 x 125 cm
signováno a datováno
35 000 Kč / 1 400 €
142 Drahotová Veronika
The Sun is Replaced
1975
2005, akryl na plátně, 135 x 125 cm
signováno a datováno
22 000 Kč / 880 €
143
143 Gerboc Martin (SK) 1971
Cry Baby, Cry, on the Streets of
the New Heaven
2007, kombinovaná technika na plátně,
55 x 95 cm, signováno vzadu
28 000 Kč / 1 120 €
144 Gerboc Martin (SK)
King Ink
1971
2007, kombinovaná technika na plátně,
35 x 35 cm, signováno vzadu
144
12 000 Kč / 480 €
145 Girsa Václav
Bez názvu
1969
2004, akryl na plátně, 60 x 80 cm
signováno a datováno
25 000 Kč / 1 000 €
146 Girsa Václav
Muchomůrka
1969
2005, olej na plátně, 30 x 18 cm
signováno a datováno
3 800 Kč / 152 €
147 Girsa Václav
Bez názvu
1969
145
2003, kombinovaná technika, 30 x 30 cm
signováno a datováno
4 800 Kč / 192 €
146
147
149
148
149 Prekop Rudo 1959
Ze série Reálovky (Sněžní
poutník)
148 Prekop Rudo 1959
Orchidea konstrukt
2003/04, černobílá bromostříbrná fotografie,
5/10, 50 x 60 cm, signováno a datováno vzadu
2003, černobílá bromostříbrná fotografie,
4/10, 50 x 60 cm, signováno a datováno
vzadu
23 000 Kč / 920 €
150 Teubalová Jitka & Teubal Julian
Algo contigo - Něco s Tebou
12 000 Kč / 480 €
1974/1975
2005, digitální tisk, 50 x 60 cm, signováno a datováno vzadu
2 800 Kč / 112 €
150
151 Stach Jiří
Návštěvník
1944
1998-2000, černobílá fotografie, 4/25,
40 x 30 cm, signováno a datováno vzadu,
rám
Literatura: Natura Magica/Jiří Stach,
Galerie Nový Svět 2006, fig. 69
8 000 Kč / 320 €
151
152 Stach Jiří
Tanec
1944
2003, černobílá fotografie, 8/25,
40 x 30 cm, signováno a datováno vzadu,
rám
Literatura: Natura Magica/Jiří Stach,
Galerie Nový Svět 2006, fig. 73
8 000 Kč / 320 €
152
153 Lomová Ivana 1959
Mraky II
2006, olej na plátně, 70 x 100 cm
signováno a datováno vzadu
42 000 Kč / 1 680 €
153
154 Lomová Ivana 1959
Mosty
2005, litografie, 30 x 42 cm
signováno a datováno
2 400 Kč / 96 €
154
155 Kuriš Martin
Z cyklu Baryk
1973
2006, olej na plátně, 60 x 75 cm
signováno a datováno
55 000 Kč / 2 200 €
155
156
156 MICL 1969
Hotel Hudson N.Y.
2008, olej na plátně, 60 x 90 cm
signováno a datováno
19 000 Kč / 760 €
157 MICL 1969
Dívka z N.Y.
2008, olej na plátně, 60 x 90 cm
signováno a datováno
19 000 Kč / 760 €
157
158 Slezarová Magda Sofie
Delfín
1979
2006, c-print na dibondu, 125 x 125 cm
signováno vzadu
Vystaveno v Atelieru Josefa Sudka, 2008,
Magda Sofie Slezar: Enfant terrible
21 000 Kč / 840 €
158
159 Slezarová Magda Sofie
Krajina 1
1979
2006, c-print na dibondu, 98 x 145 cm
signováno vzadu
Vystaveno v Atelieru Josefa Sudka, 2008,
Magda Sofie Slezar: Enfant terrible
11 000 Kč / 440 €
159
160 Slezarová Magda Sofie
Krajina 2
1979
2006, c-print na dibondu, 98 x 145 cm
signováno vzadu
Vystaveno v Atelieru Josefa Sudka, 2008,
Magda Sofie Slezar: Enfant terrible
11 000 Kč / 440 €
160
161
161 Jůdová Mariana 1979
Human Being
2007, digitální tisk na baneru, 4/5,
150 x 100 cm, signováno a datováno
vzadu
162
10 000 Kč / 400 €
162 Gajdošíková Pavla
Plaste und Elaste
1980
2004, akryl na plátně, 100 x 60 cm
signováno a datováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
163 Gajdošíková Pavla
Berlin Wallpaper
1980
2005, kombinovaná technika na papíře,
70 x 85 cm, signováno a datováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
163
165
164 Schwarz Martin (CH)
V obrazárně
164
1946
165 Dučáková Iveta
Koláž
1976
2007, digitální tisk, 30,5 x 30,5 cm
signováno a datováno, kliprám
1999, digitální koláž, offset, 50 x 70 cm
signováno a datováno
1 500 Kč / 60 €
1 500 Kč / 60 €
167 Leszczynski Radomír
Kompozice č. 278
166 Hník Josef
1946
Skleněná tajemství
1945
2005, sítotisk, 53/69, 44 x 44 cm
signováno, rám
Draženo ve prospěch občanského
sdružení Máme otevřeno (foto: Marcel
Rozhoň)
2007, černobílá fotografie, 24 x 30 cm
signováno pod sklem
Draženo ve prospěch občanského
sdružení Máme otevřeno
(foto: Marcel Rozhoň)
4 200 Kč / 168 €
7 500 Kč / 300 €
166
167
168
168 de Wasseige Jean-Marc (BEL) 1962
Bez názvu
2007, akryl na plátně, 135 x 148 cm
signováno a datováno vzadu
169 Wallace David (USA)
Bez názvu
16 500 Kč / 660 €
1980
2002, olej na plátně, 40 x 40 cm
signováno a datováno vzadu
2 800 Kč / 112 €
170 Wallace David (USA)
Bez názvu
1980
2002, akryl na plátně, 50 x 50 cm
signováno a datováno vzadu
4 500 Kč / 180 €
169
170
171
171 Kvíčala Petr
No. 2, 2000
1960
2000, akryl na plátně, 85 x 110 cm
signováno a datováno vzadu
100 000 Kč / 4 000 €
172 Kvíčala Petr
15. XI. 1990
1960
1990, tempera a tuš na papíře, 42 x 30 cm
signováno a datováno vzadu
172
12 000 Kč / 480 €
173
173 Hayek Pavel
Lusky
1959
1999, akryl na plátně, 77 x 77 cm
signováno a datováno vzadu
55 000 Kč / 2 200 €
174 Hayek Pavel
Kapradí
1959
1997, sítotisk, 6/60, 52 x 42 cm
signováno a datováno
3 000 Kč / 120 €
174
175
175 Krůček Václav 1955
Bez názvu #2
176 Krůček Václav 1955
Diptych MG I.
1999, akryl, galv. drát, 31 x 31 cm
signováno vzadu, rám
1995. akryl, galv. mřížka, 22 x 44 cm
signováno vzadu, rám
15 000 Kč / 600 €
15 000 Kč / 600 €
176
177
177 Fexová Patricie 1975
Čarovné šeky Carrefour
178 Lahoda Tomáš 1954
Ford Focus (Zasloužíte si víc)
2006, akryl na desce, průměr 80 cm
signováno vzadu, foto Jan Freiberg
2004, digitální tisk na papíře, 1/2,
53 x 80 cm, signováno a datováno dole,
rám
23 000 Kč / 920 €
12 000 Kč / 480 €
178
179
179 Kornatovský Jiří
Meditace VII
1952
2006-08, kombinovaná technika na
plátně, 192 x 213 cm
signováno a datováno
130 000 Kč / 5 200 €
180
181
180 Kovanda Jiří 1954
Bez názvu (Tak co doktůrku,
kam to píchnete to vaše
sérum?)
1990, kombinovaná technika na papíře,
66 x 45 cm, signováno a datováno vzadu
16 000 Kč / 640 €
181 Kovanda Jiří
Bez názvu (1/95)
1953
1995, kombinovaná technika na papíře,
62 x 45 cm, signováno a datováno vzadu
16 000 Kč / 640 €
182 Ovčáčková Berenika
Opuštěné místo
1964
2008, kombinovaná kresba
signováno a datováno vzadu
6 000 Kč / 240 €
182
183 Bromová Veronika
Kissing snail
(ze série Království)
1966
2005, pigmentový tisk na plátně,
95 x 130 cm, signováno vzadu
38 000 Kč / 1 520 €
183
184 Šimlová Štěpánka
Kytice
1966
2008, email na plexiskle, 80 x 60 cm,
signováno
184
18 000 Kč / 720 €
185
185 Sadovská Dorota (SK)
More (Sea)
2008, olej na plátně, 30 x 95 cm
signováno vzadu
24 000 Kč / 960 €
1973
187 Sadovská Dorota (SK)
186 Sadovská Dorota (SK) 1973
Faraway, so close N. 12
V hlbinach tvojho pocitaca
(In the depths of your computer)
2008, olej a akryl na plátně, 45 x 30 cm
signováno vzadu
1973
2007, olej na plátně, 45 x 30 cm
signováno vzadu
17 000 Kč / 680 €
17 000 Kč / 680 €
186
187
188
188 Koupová del Risco Eva
Provázanosti
1978
2007, kombinovaná technika a vyšívání
na plátně, 90 x 120 cm, signováno a
datováno
10 000 Kč / 400 €
189 Gažiová Ladislava
Bez názvu
1981
190 Hilmarová Alice 1976
Doplněk
2006, sprej na plátně, 40 x 50 cm
signováno a datováno vzadu
2008, kombinovaná technika, 50 x 50 cm
signováno
9 000 Kč / 360 €
5 000 Kč / 200 €
189
190
191 Cajthaml David 1959
Krajina s jámou a tyčí
1997, asambláž a kombinovaná technika,
46 x 38 cm, signováno a datováno, rám
9 000 Kč / 360 €
192 Jelínková Barbora
Myš
1960
2008, šlehané sklo, kresba, železo, dřevo,
pohlednice, 44,5 x 39 cm, signováno
12 000 Kč / 480 €
193 Cajthaml David
Portrét jěštěra II
1959
191
2008, keramika, dřevo, sklo, fotografie,
47 x 43 x 22,5 cm, signováno
7 800 Kč / 312 €
192
193
194 Sedlecký Zbyněk 1976
Školka
2006, akryl na plátně, 66 x 76 cm
signováno a datováno vzadu
25 000 Kč / 1 000 €
194
195
195 Morice Marta 1971
At the Photographer (diptych)
2006, olej na plátně, 60 x 70 cm,
60 x 80 cm, signováno a datováno vzadu
28 000 Kč / 1 120 €
196 Knotková Natalie
Ploty I
1979
2008, akryl a syntetické lepidlo na plátně,
60 x 50 cm, signováno a datováno
196
7 000 Kč / 280 €
197 Alt Jaroslav
1950
Osobní kalendárium I
2007, akryl na plátně, 50 x 50 cm
signováno a datováno vzadu
14 000 Kč / 560 €
197
198 Haubelt Jan, Thýn Jiří
Trofej
1977
2005, acrystal, multipl, edice 100 ks,
25 x 25 x 16 cm, monogram, datováno
vzadu
2 500 Kč / 100 €
198
200
200 Teubal Julian
La Fiesta
1974
2006, fotokoláž, 63 x 77 cm, signováno a
datováno vzadu
7 000 Kč / 280 €
199
199 Kožíšek Petr 1972
Stužka od Natalky
2007, email a tempera na plátně,
70 x 90 cm, signováno a datováno
12 000 Kč / 480 €
201 Kožíšek Petr
Růže
1972
2004, email, akryl a tempera na plátně,
45 x 65 cm, signováno a datováno
201
15 000 Kč / 600 €
202
202 Naďo Rastislav (SK)
List of Fallen Angels
1976
203
2005, akryl na kartonu, 100 x 70 cm
signováno vzadu
7 800 Kč / 312 €
203 Naďo Rastislav (SK)
Bicho Anatomy
1976
2003, akryl na kartonu, 80 x 52 cm
signováno vzadu
4 000 Kč / 160 €
204 Hošková Anežka
Bez názvu
1982
2006, akryl na plátně, 38 x 22 cm
signováno a datováno
15 000 Kč / 600 €
204
206
206 Matoušek František
Zahrada
1967
2006, vypárávaná džínovina a akryl,
30 x 40 cm, signováno a datováno vzadu
23 000 Kč / 920 €
205
205 Matoušek František 1967
Pohled z okna z Holešovic na
Bulovku
2007, vypárávaná džínovina a akryl,
57 x 40 cm, signováno a datováno vzadu
30 000 Kč / 1 200 €
207 Matoušek František
Stromovka
1967
2001, akryl na džínovině, 30 x 60 cm
signováno a datováno vzadu
207
33 000 Kč / 1 320 €
208 Skrepl Vladimír1955
Bez názvu
2008, akryl na plátně, 80 x 60 cm
signováno a datováno
50 000 Kč / 2 000 €
208
209 Skrepl Vladimír1955
Bez názvu
2008, akryl na plátně, 100 x 70 cm
signováno a datováno
65 000 Kč / 2 600 €
209
210 Brousil Radeq 1980
Untitled
(ze série Black Pyramid)
2007-08, digitální osvit, 1/7, 50 x 60 cm
signováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
210
211 Brousil Radeq 1980
Untitled
(ze série Black Pyramid)
2007-08, digitální osvit, 1/7, 50 x 60 cm
signováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
211
212
212 Pinkava Ivan
Sofa
1961
2003, gelatine silver print, 1/13,
20 x 25 cm, signováno vzadu, rám
32 000 Kč / 1 280 €
213 Kotzmannová Alena 1974
Nikdy nebudu tvou královnou
/ I´ll Never Be Your Queen
2004, černobílá fotografie, 1/7, 30 x 52 cm
adjustováno na hliníku
Vystaveno: Život-Sen/ Sigmund Freud,
Staroměstská radnice Praha 2006
14 000 Kč / 560 €
213
214
214 Zet Martin
1959
Quingdao 24. 5. 1996
1996, tuš na papíře, 78 x 108 cm
signováno a datováno, rám
43 000 Kč / 1 720 €
215 Ženatá Kamila 1953
Superpozice stavu
2008, kombinovaná technika na plátně,
60 x 50 cm, signováno
13 000 Kč / 520 €
215
216
216 Šimera Evžen 1980
Z cyklu Stékané obrazy
2008, akryl na plátně, 160 x 160 cm
signováno vzadu
40 000 Kč / 1 600 €
217
218 Černý Filip
1975
Bez názvu (Fontaine)
219 Petrbok Jiří
Potapěč
1998, kombinovaná technika na plátně,
40 x 35 cm (2x), signováno a datováno
2004, akryl na plátně, 40 x 40 cm
signováno a datováno
1994, kvaš a tužka na papíře,
41 x 14 cm (2x), signováno a datováno,
rám
25 000 Kč / 1 000 €
16 000 Kč / 640 €
217 Vaněk Tomáš
Čelisti (diptych)
1966
218
1962
5 300 Kč / 212 €
219
221
221 Del Risco Cristian (CU)
Bez názvu
1975
2006, pigmentový tisk a kombinovaná
technika na plátně, 60 x 106 cm
signováno a datováno
6 500 Kč / 260 €
220
220 Singer Michal 1959
Na Bezdězu
2008, olej na plátně, 60 x 60 cm
signováno a datováno
33 000 Kč / 1 320 €
222 Franta Roman 1962
American Bug on American Art
2008, akryl na plátně, 85 x 80 cm
signováno a datováno
40 000 Kč / 1 600 €
222
223
223 Šalanda Robert1976
Hory III
224
224 Šalanda Robert1976
Bez názvu
2008, akryl na plátně, 70 x 85 cm
signováno a datováno vzadu
2008, akryl na plátně, 71 x 85 cm
signováno a datováno vzadu
30 000 Kč / 1 200 €
30 000 Kč / 1 200 €
225 Písařík Petr
Na vodě
1968
2008, akryl, korálky a glitry na plátně,
80 x 55 cm, signováno a datováno vzadu
225
45 000 Kč / 1 800 €
226
226 Němcová Barbora B.
Přístav
1972
2008, akryl na plátně, 75 x 100 cm
signováno a datováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
227 Hankeová Jiřina
Vlčí máky
1947
2008, akryl a tužka na papíře,
49,5 x 58,5 cm, signováno, rám
13 000 Kč / 520 €
227
228 Placht Otto
Bušh 1
1962
2007, olej na plátně, 150 x 120 cm
signováno vzadu
68 000 Kč / 2 720 €
228
229 Placht Otto
Bušh 2
1962
2007, sítotisk na plátně, 95 x 135 cm
signováno vzadu
229
28 000 Kč / 1 120 €
230
230 Blatný Milan Fano
Magická tůňka
1972
2008, pigmentový tisk z diapozitivu,
plátno, 1/7, 60 x 180 cm
signováno a datováno vzadu
8 000 Kč / 320 €
231 Blatný Milan Fano 1972
Černé moře (ze souboru Moře
moří)
2008, pigmentový tisk z diapozitivu,
plátno, 1/7, 60 x 180 cm, signováno a
datováno vzadu
8 000 Kč / 320 €
231
233
232 Dokoupil Jiří Georg
Postava
1954
1981, kombinovaná technika na papíře,
21 x 14,8 cm , signováno a datováno
vzadu
232
5 000 Kč / 200 €
233 Kobolka Tomáš 1964
Snídane na vodě
1991, kombinovaná technika, 41 x 29 cm
signováno a datováno, rám
8 500 Kč / 340 €
234 Nesázal Michal 1963
Temná jezera
234
2004, olej na plátně, 50 x 70 cm
signováno a datováno vzadu,
minimální poškození na povrchu
35 000 Kč / 1 400 €
235 Faltus Petr
1968
Terčem Nezájmu
2006, olej na plátně, 50 x 70 cm
signováno a datováno
27 500 Kč / 1 100 € Snídaně na
235
236
236 Bornová Erika 1964
Udělám vše
237 Petrů Michaela 1978
Na poušti
238 Chalánková Vendula
Šťastný Nový rok
2007, polychromovaný polystyren,
bižuterie (ve skleněném boxu),
34 x 42 x 32 cm, signováno
2008, akryl na plátně, 40 x 60 cm
signováno a datováno
2003, olej na plátně, 50 x 40 cm
signováno
10 000 Kč / 400 €
7 000 Kč / 280 €
40 000 Kč / 1 600 €
237
1981
238
239 Kalvachová Hana
Bazén
1978
2006/07, digitální tisk na plátně,
50 x 75 cm, signováno a datováno vzadu
3 000 Kč/ 120 €
240 Hankeová Jiřina
Z cyklu Time Out
1948
2008, barevná fotografie, 2/5, 45 x 60 cm
signováno vzadu
6 000 Kč / 240 €
239
240
241 Scheufler Pavel 1950
Vzpomínka na Milku
2007, digitální tisk na plátně, 1/5,
42 x 31 cm, signováno a datováno vzadu
241
3 500 Kč / 140 €
242 Fojtek Martin 1969
Bez názvu
2004, pigmentový tisk na papíře, 1/5,
95 x 95 cm, signováno vzadu
9 000 Kč / 360 €
242
243 Havelková Jolana
Z cyklu Look Up
1966
244 Havelková Jolana
Z cyklu Look Up
1966
2008, černobílá fotografie, 1/25,
30 x 40 cm, signováno a datováno vzadu
2008, černobílá fotografie, 1/25,
30 x 40 cm, signováno a datováno vzadu
2 500 Kč / 100 €
2 500 Kč / 100 €
243
244
245
246
245 Fárová Gabina 1963
Stvoření ženy
1997, černobílá fotografie, 51 x 37 cm
signováno, rám
19 000 Kč / 760 €
246 Fárová Gabina 1963
Letecký pohled, ze série
Gabinetky
1997, černobílá fotografie, 52 x 37 cm
signováno, rám
19 000 Kč / 760 €
247 Kuneš Aleš
1954
Pořád hořím. Performance,
Modřany
1982, černobílý fotoprint na kapě,
52,5 x 77 cm,m signováno, rám
6 500 Kč / 260 €
247
248 Švolík Miro
Dvě v jednom
1960
2008, fotografie, magnety, plech,
100 x 70 cm, signováno
15 000 Kč / 600 €
246
249 Mára Pavel
Felix II
250 Mára Pavel
Hlava I
1951
1951
251 Frešo Viktor
1974
work with model 01:
dáma s igelitkami
2006, archivní pigmentový tisk
na plátně, 1/5. 80 x 55 cm,
signováno vzadu, blindrám
2003, archivní pigmentový tisk na plátně,
1/5, 110 x 84 cm, signováno vzadu,
blindrám
2006, digitální tisk, hliník, 1/10, 70 x 50 cm
signováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
39 000 Kč / 1 560 €
12 500 Kč / 500 €
249
250
251
252
253
255 Fleischman Abraham
Mona Lisa
254
252 Kruhlou Dzmitry (BY)
Cop versus freak at WC
1967
1974
1994, pigmentový tisk na papíře, 1/15,
100 x 100 cm, signováno vzadu
2008, digitální tisk na kapě, 30 x 95 cm
vzadu signováno a datováno
9 000 Kč / 360 €
3 000 Kč / 120 €
253 Bendová Markéta
Kuličky
1978
2008, digitální tisk na plátně, 30 x 45 cm
vzadu signováno a datováno
1 000 Kč / 40 €
254 Kruhlou Dzmitry (BY)
Escort
1974
2008, digitální tisk na kapě, 50 x 82 cm
signováno a datováno vzadu
255
3 000 Kč / 120 €
256 Vajd Aleksandra & Hynek Alt
1971/1976
Nightwatch (triptych)
2006, digital c-print, 1/5, 3 x (50 x 70 cm)
signováno a datováno vzadu, rámováno
40 000 Kč / 1 600 €
256
257 Holý Adam
1974
aktsamet / steam (diptych)
2008 (negativy 2006-2007), c-print,
49 x 65 cm/44 x 65 cm, signováno vzadu,
rám
35 000 Kč / 1 400 €
257
258 Grygar Štěpán 1955
Bez názvu (Londýn)
2003, C-print, 80 x 58 cm
signováno vzadu
258
18 500 Kč / 740 €
259 Šimánek Dušan1948
Bez názvu
259
260 Šimánek Dušan1948
Bez názvu
260
2000, gelatine silver print, 1/8, 27 x 27 cm
signováno vzadu, rám
2000, gelatine silver print, 1/8, 27 x 27 cm
signováno vzadu, rám
22 000 Kč / 880 €
22 000 Kč / 880 €
261 Šimánek Dušan1948
Bez názvu
2000, pigmentový tisk na papíru
Hahnemühle, 2/6, 51 x 79 cm
signováno vzadu, rám
29 000 Kč / 1 160 €
261
262
263
262 Balková Barbora
Izolační
1978
2004, pigmentový tisk na plátně, 2/10,
85 x 60 cm, signováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
263 Balková Barbora
V řeči květin
1978
2004, pigmentový tisk na plátně, 2/10,
85 x 60 cm, signováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
264 Vlčková Tereza 1983
Ze serie Two, č.8
2007, pigmentový tisk na papíru
Hahnemühle, 2/15, 90 x 90 cm
signováno vzadu
20 000 Kč / 800 €
264
265 Kopping Michal1976
Přítelkyně pana Bayarda
2007, pigmentový tisk na plátně, 1/35,
75 x 100 cm, signováno vzadu
7 000 Kč / 280 €
265
267 Kopping Michal1976
Popelník pro Freuda
2006, pigmentový tisk na plátně, 1/35,
100 x 75 cm, signováno vzadu
7 000 Kč / 280 €
266 Koupová del Risco Eva
Tři ženy
1978
2008, pigmentový tisk a vyšívání na
plátně, 45 x 59,5 cm, signováno a
datováno
3 000 Kč / 120 €
266
267
Fotografie 20. - 21. století
268
270
270 Boggiani Guido (IT)
1861 - 1901
Ugučeta - žena z kmene
Čamakoko
269
černobílá fotografie, 15,8 x 11 cm
signovnáno vpravo dole: R
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
černobílá fotografie, 15,8 x 10,5 cm
signováno vpravo dole: R
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
po roce 1900, černobílá fotografie,
24 x 18 cm,
dobový pozitiv, kopírovaný u Rudolfa
Brunera-Dvořáka, z originálního negativu
zachráněného českým cestovatelem
A.V.Fričem
Literatura: Y.Fričová-P.Frič, Guido Boggiani,
fotograf, Praha 1997
9 000 Kč / 360 €
9 000 Kč / 360 €
14 500 Kč / 580 €
268 Růžička Josef Drahomír
1870 - 1960
Monterey-Morn.
269 Růžička Josef Drahomír
1870 - 1960
Carmel Bay
271 Růžička Josef Drahomír
1870 - 1960
V japonské zahradě, N.Y.
1939, bromostříbrná fotografie,
38 x 28 cm, signováno vzadu, vzadu
autorem značeno: the eternal struggle
between Sea + Land, the board Pacific,
Calif. Coast
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
28 000 Kč / 1 120 €
271
272 Růžička Josef Drahomír
1870 - 1960
Věčný boj mezi nebem a zemí
1937, bromostříbrná fotografie,
34,5 x 27 cm, signováno vzadu, vzadu
autorem značeno: In a Japanese garden,
World Fair 1939 in NY.
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
29 000 Kč / 1 160 €
272
274
274 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Zátiší s rajskými jablíčky
1932, bromostříbrná fotografie
(na tenkém kartonu), 26,5 x 37,5 cm
signováno a datováno na kartonu
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
19 000 Kč / 760 €
273
273 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Bříza v zimě
275 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Červen
276 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Chalupa
1926, černobílá fotografie, 28 x 20,7 cm
signováno a datováno, malá poškození
na povrchu
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
1932, černobílá fotografie (na kartonu),
36 x 32 cm, signováno a datováno vzadu,
malá poškození na povrchu
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
bromostříbrná fotografie (na papíře),
17 x 22 cm, vpravo dole značeno razítkem
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
14 000 Kč / 560 €
12 000 Kč / 480 €
275
15 000 Kč / 600 €
276
278
277
277 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Ze žní na Valašsku
278 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Husy
1921, černobílá fotografie (na kartonu),
10,7 x 13 cm, signováno a datováno
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
1926, bromostříbrná fotografie
(na papíře), 16,3 x 22,5 cm
signováno a datováno
Z pozůstalosti Jana Lauschmanna
12 000 Kč / 480 €
16 000 Kč / 640 €
279 Schneeberger Adolf 1897 - 1977
Pomník sv. Václava
kolem r. 1924, černobílá fotografie,
29,5 x 19,5 cm, vzadu značeno: Schneeberger
minimální poškození na povrchu
Literatura: P. Scheufler: Pražský svět, Praha
2000, il. str. 329
18 000 Kč / 720 €
280 Plicka Karel
1894 - 1987
Pohled na Staroměstké
náměstí
279
černobílá fotografie, 37 x 29,5 cm
vzadu signováno
4 500 Kč / 180 €
281 Hájek Karel
1900 - 1978
Václavské náměstí 15. 3. 1939
1939, černobílá fotografie, 18 x 19,5 cm
minimální poškození na okrajích
13 500 Kč / 540 €
280
281
282
283
284
282 Svoboda Jan
Draperie
1934 - 1990
1978, černobílá fotografie, 28 x 19,3 cm
vzadu značeno: z pozůstalosti Jana
Svobody, majitel Anna Svobodová
Značeno: z pozůstalosti A. Svobodová
27 000 Kč / 1 080 €
283 Svoboda Jan
Dvě jablíčka
1934 - 1990
1980, černobílá fotografie, 28 x 19 cm
signováno vzadu, malá poškození na
povrchu, ohnutý roh. Značeno:
z pozůstalosti A. Svobodová
26 000 Kč / 1 040 €
284 Svoboda Jan
Bez názvu
1934 - 1990
1981, černobílá fotografie, 20,5 x 28 cm
signováno vzadu
malá poškození na povrchu
Značeno: z pozůstalosti A. Svobodová
25 000 Kč / 1 000 €
285 Svoboda Jan
Zahrada
1934 - 1990
1958, černobílá fotografie, 39,3 x 29,3 cm
signováno a datováno vzadu, označeno:
jediná kopie v této tonalitě
malá poškození na povrchu
Značeno: z pozůstalosti A. Svobodová
38 000 Kč / 1 520 €
285
286
287
286 Holomíček Bohdan 1943
Trutnov (Jsou z Řecka)
287 Holomíček Bohdan 1943
Praha - Orfeus (Vpravo stojí
Egon Bondy a Radim Vašinka)
1966, černobílá fotografie (zvětšenina
z roku 2000), 21 x 30 cm, signováno a
datováno vzadu
1971, černobílá fotografie (zvětšenina
z roku 2000), 21 x 30 cm, signováno a
datováno vzadu
12 500 Kč / 500 €
12 500 Kč / 500 €
288 Holomíček Bohdan 1943
Pecka (Pan děkan pase kozičku)
288
asi 1979, černobílá fotografie, 21 x 30 cm
signováno a datováno vzadu
12 500 Kč / 500 €
289 Holomíček Bohdan 1943
Chotěřice 11. 9. 2001
(Několik minut po tom)
2001, černobílá fotografie, 21 x 30 cm
signováno a datováno vzadu
12 500 Kč / 500 €
289
291
290 Kučera Jaroslav1946
Lom u Mostu, z cyklu Sudety
290
1994, černobílá fotografie, 5/25,
38 x 28 cm, signováno a datováno vzadu
10 000 Kč / 400 €
291 Kučera Jaroslav1946
Praha Můstek, z cyklu Setkání
s člověkem
1974, černobílá fotografie, 1/20,
26 x 38,5 cm, signováno a datováno vzadu
(vintage 1974)
18 000 Kč / 720 €
292
292 Kučera Jaroslav1946
Roman, z cyklu Moldávie
1978, černobílá fotografie, 10/20,
45 x 61 cm, signováno a datováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
293 De Carli Dona (CH)
Bez názvu
1950
1988, černobílá fotografie, 1/62,
18,5 x 18,5 cm, signováno a datováno
vzadu razítko: Stiftung für die
Photographie Kunsthaus Zürich,
Neuabzug aus der Sammlung
2 000 Kč / 80 €
293
294
294 Blum Kurt (CH) 1922 - 2005
Picasso, La Californie - Cannes
1956, baryt (vintage print), 2/5, 32,5 x 25,5 cm,
signováno a datováno vzadu, razítko autora
Literatura: Kurt Blum, Au milieu des artistes, 1994
18 000 Kč / 720 €
295 Hucková Barbara 1964
Ateliér Josefa Sudka, Praha
1987, černobílá fotografie, 21 x 34 cm
signováno a datováno vzadu
4 500 Kč / 180 €
296 Hucek Miroslav 1934
Paříž
2004, černobílá fotografie, 24,5 x 36 cm
signováno a datováno vzadu
6 000 Kč / 240 €
295
296
297 Ptáček Josef 1946
Zahrada blaženosti
2008, lightjet, 23 x 40 cm
signováno a datováno vzadu
4 500 Kč / 180 €
298
298 Ptáček Josef
Ona a on
1946
2008, lightjet, 71 x 40 cm
signováno a datováno vzadu
297
2 000 Kč / 80 €
299 Axmann Petr 1974
Z cyklu Drsná krása
2007, ručně zvětšovaná barevná
fotografie, 30 x 46 cm
signováno a datováno vzadu
1 200 Kč / 48 €
299
300
300 Axmann Petr 1974
Z cyklu Drsná krása
301 Novotný Jaroslav
Prázdnota
2007, černobílá fotografie, 22 x 33 cm
signováno a datováno vzadu
70. léta, černobílá fotografie, 39,5x 26 cm
signováno vzadu
1 200 Kč / 48 €
3 500 Kč / 140 €
302 Novotný Jaroslav
Opuštěnost
301
1939
1939
70. léta, černobílá fotografie, 40 x 28,5 cm
signováno vzadu
3 500 Kč / 140 €
302
303
303 Tůma Stanislav 1950 - 2005
29. IV. 1987
1987, černobílá fotografie, 38 x 57 cm
oboustranně signováno a datováno
20 000 Kč / 800 €
304 Tůma Stanislav 1950 - 2005
Torso III
1985, černobílá fotografie, 56,5 x 39 cm
signováno a datováno
304
20 000 Kč / 800 €
305 Tůma Stanislav 1950 - 2005
Kuba nebyl doma
1981-82, černobílá fotografie,
58,5 x 39 cm, signováno a datováno
vzadu, (zvětšenina z roku 1984)
20 000 Kč / 800 €
306 Hanke Jiří
1944
Ze souboru Pohledy z okna
mého bytu
5.1.1997/13:00, černobílá fotografie
(baryt), 4/20, 29 x 36 cm, signováno vzadu
10 000 Kč / 400 €
307 Hanke Jiří
1944
Ze souboru Pohledy z okna
mého bytu
21.3.2001 / 17:13, černobílá fotografie
(baryt), 4/20, 27 x 36 cm, signováno vzadu
Literatura: Jiří Hanke, Fotografie, 2008,
str. 155
10 000 Kč / 400 €
305
306
307
308
308 Kula Vlastimil 1950
Bez názvu (The Gate to
Paradise)
2005, černobílá fotografie, 16/18,
60 x 50 cm, signováno a datováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
309 Kula Vlastimil 1950
Bez názvu (ze série With Satyr
in a Bath)
2002, černobílá fotografie, 16/18,
50 x 60 cm, signováno a datováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
309
Plná moc k zastupování při dražbě
Pověřuji dražebníka artkunst s.r.o. | galerie 5. patro aby mne zastupoval v dražbě konané dne 24. 11. 2008 v Leica Gallery Prague, Školská 28,
Praha 1, a dražil za mne následující položky až do výše uvedených limitů:
Kat. čísloNázev položkyVyvolávací cena (Kč)Limit
Zavazuji se, že uhradím cenu dosaženou vydražením a navýšenou o 18 % provize (včetně DPH) ve lhůtách stanovených v dražební vyhlášce.
jméno a příjmení
...................................................
adresa
...................................................
...................................................
...................................................
telefon
...................................................
mobil
...................................................
email
...................................................
datum narození
...................................................
číslo OP / pasu, vydal
...................................................
Čestně prohlašuji, že nejsem osobou vyloučenou z dražby podle zákona č.26/2000 Sb.
V Praze, dne ...................................................podpis...................................................
artkunst | Galerie 5. patro, Myslíkova 9, 120 00 Praha 1
Tel. /Fax: + 420 222 210 860, mobil +420 777 747 263, [email protected], www.artkunst.cz
Do jarní aukce 2009 přijímáme kvalitní díla českých a zahraničních autorů
obrazy, plastiky, práce na papíře, grafiky, multiply a fotografie.
Obraťte se na nás pro nezávazný odhad děl, která byste rádi nabídli do prodeje prostřednictvím aukce.
artkunst | galerie 5.patro nabízí poradenství a zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje uměleckých děl
20. století.
artkunst | galerie 5.patro
Myslíkova 9
CZ-110 00 Praha 1
tel./fax: +420 222 210 860
mobil: +420 777 747 263
email: [email protected]
web: www.artkunst.cz
Dražební vyhláška
společnosti artkunst, s.r.o., IČ: 275 94 564
Na Švihance 9, 120 00 Praha 2
(provozovna galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1)
Článek 1.
Všeobecná ustanovení
1. Aukční síň artkunst s.r.o., sídlem Praha 2, Na Švihance 1527/9, PSČ 12000 (provozovna galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1), IČ: 27594564 (dále jen „Dražebník“) provádí na žádost
vlastníků dražených předmětů veřejnou dobrovolnou dražbu podle ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, při dodržování zákona č.
21/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 26/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu
předmětů kulturní hodnoty.
2. Předměty dražby (aukce) uvedené v aukčním katalogu budou vystavovány v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, od 20. 11 2008 do 24. 6. 2008, kde je možno učinit
prohlídku těchto předmětů, a to denně od 11.00 do 19.00 hodin.
3. Aukce (dražba) proběhne dne 24. 11. 2008 od 19.00 hodin v Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1.
Článek 2.
Předměty dražby
1. Předměty dražby jsou označeny a popsány včetně nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu, který je nedílnou součástí této dražební vyhlášky.
2. Údaje o předmětu dražby v aukčním katalogu nebo jejich část, zejména pak popis stavu předmětu dražby a údaje o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny
pouze podle dostupných informací.
Článek 3.
Průběh dražby
1. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka nebo osoby jím pověřené doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu, popřípadě doložit své oprávnění
jednat za účastníka dražby, je-li účastníkem dražby právnická osoba, je osoba jejím jménem jednající povinna prokázat své oprávnění k jednání výpisem z obchodního rejstříku ne starším
3 měsíců a platným průkazem totožnosti. Dále jsou účastníci povinni dát se zapsat do seznamu účastníků dražby a předložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými
z dražby.
2. Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Účastníci dražby přihazují během aukce osobně a výhradně pomocí dražebních
čísel, která obdrží při registraci před aukcí.
3. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Výše jednotlivých příhozů je vázána na okamžitou dražební cenu (tj. částku, na kterou byly již v průběhu dražby učiněny příhozy) a je
určena v Článku 4. této vyhlášky.
4. Učiněným podáním (příhozem) je účastník dražby vázán.
5. Jakékoli spory týkající se toho, komu byl předmět dražby přiklepnut, rozhoduje Dražitel.
6. Nebylo-li učiněno ani po opakované výzvě nejnižší podání, licitátor dražbu daného předmětu dražby ukončí a předmět je pokládán za nevydražený.
Článek 4.
1. Účastník dražby může dražit i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci s datem, adresou a telefonním spojením, kterou zmocní dražebníka k zastoupení na
dražbě. Tato plná moc musí obsahovat katalogové číslo, přesný popis předmětu a nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn předmět vydražit. V případě shodných limitů má přednost
limit obdržený dříve. Při dosažené ceně shodné s limitem má přednost příklep dražitele, který je osobně přítomen v sále. Limity drží aukční síň v tajnosti i po dražbě a může přijetí plné
moci vázat na složení zálohy.
2. Účastník může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce, kromě nákupního limitu, přičemž podpis účastníka musí
být úředně ověřen.
3. Všechny písemné dražební nabídky, stejně jako žádosti o dražení po telefonu, je třeba po dohodě s dražitelem zaregistrovat osobně, a to nejpozději 1 den před začátkem aukce.
Článek 5.
Výše příhozů
Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
Okamžitá dražební cena
do 2 000 Kč 2 000 – 10 000 Kč
10 000 Kč – 20 000 Kč
20 000 Kč – 50 000 Kč
50 000 Kč – 100 000 Kč
100 000 Kč – 200 000 Kč
200 000 Kč – 500 000 Kč
nad 500 000 Kč
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor.
příhoz
100 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
Článek 6.
Cena dosažená vydražením, Odměna dražebníka, Způsob úhrady
1. Cena dosažená vydražením je nejvyšší podání učiněné vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
2. S každým předmětem dražby je spojena povinnost vydražitele uhradit dražebníkovi odměnu za provedení dražby, která zahrnuje zejména poplatek za provedení dražby, uskladnění
předmětu dražby do doby jejího převzetí ze strany vydražitele. Výše této odměny je 18 % z ceny dosažené vydražením daného předmětu dražby, včetně DPH.
3. Cenu dosaženou vydražením a odměnu dražebníka je vydražitel povinen uhradit v hotovosti během nebo po dokončení dražby, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne konání
dražby.
4. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě 10 dnů ode dne skončení dražby.
5. V případě neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě zruší dražebník bezodkladně (bez dalšího poskytnutí lhůty) příklep, čímž se věc stane nevydraženou.
Článek 7.
Nabytí vlastnictví a předání předmětu dražby
1. Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.
2. Předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby, budou dražebníkem
předány vydražiteli po zaplacení celé ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny buď v den aukce na místě konání, nebo v prostorách dražebníka v běžné otevírací
době (viz Článek 1. této vyhlášky). Vydražitel je povinen převzetí předmětu dražby písemně potvrdit, jinak je dražitel oprávněn předmět dražby zadržet.
3. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel.
4. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v
souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
Článek 8.
Závěrečná ustanovení
1. Předměty dražby se vydávají ve stavu, ve kterém se nacházejí v okamžiku příklepu. Udělením příklepu končí povinnost záruky dražebníka. Veškeré předměty jsou popsány v katalogu
podle nejlepšího vědomí a svědomí a draží se bez ohledu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazení v katalogu slouží pouze pro identifikaci předmětu. Všechny údaje týkající se
autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data, provenience, stavu či vyvolávací ceny vyjadřují pouze názor dražitele. Účastník dražby se musí před dražbou sám seznámit se
stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popisu. Veškeré reklamace jsou tímto vyloučeny.
2. Popis předmětu dražby a odhad zpravidla provádějí odborníci dražebníka. U jednotlivých předmětů, zejména starožitností a obrazů, se uvádějí chyby a poškození jen v případě, že
ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto předměty mohou tedy být i restaurované, poškozené, nefunkční apod.
3. Položky označené (*) může dražit pouze občan ČR, který se při placení prokáže platným občanským průkazem. Vývoz těchto předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu
podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Vývoz těchto předmětů z území ČR lze uskutečnit pouze při doložení osvědčení,
že nejsou prohlášeny za kulturní památku nebo národní kulturní památku, nejsou součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo národní kulturní památku a nepodléhají
režimu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
4. Osoby účastnící se dražby se podřizují podmínkám obsaženým v této dražební vyhlášce, přičemž průběh dražby se řídí touto dražební vyhláškou.
5. Dražební vyhláška je vypracována v souladu s českým právem a řídí se příslušnými právními předpisy v platném znění. Všechny transakce upravené či vzešlé na základě této dražební
vyhlášky, jakož i další související skutečnosti, se řídí českým právem.
f
ÏNtsne`kksgdkdssdqr+Hkhjdrl`kkfsgdlnrs-Ð
NmcżFK*MJOŘFW
EFTJHOFS
XXXJMJODFWDPN

Podobné dokumenty

Výstava Aukce Exhibition Auction

Výstava Aukce Exhibition Auction 3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce, kromě nákupního limitu. Všechny písemné draž...

Více

Výstava Aukce Exhibition Auction

Výstava Aukce Exhibition Auction artkunst | galerie 5. patro Myslíkova 9 110 00 Praha 1 Tel./ Fax: +420 222 210 860 Mobil: +420 608 238 402 [email protected] www.artkunst.cz

Více

Untitled - artkunst

Untitled - artkunst Školská 28, Prague 1 galerie 5. patro Myslíkova 9 110 00 Praha 1 Tel./ Fax: +420 222 210 860 Mobil: +420 608 238 402 [email protected] www.artkunst.cz

Více

Zpravodaj - Mezinárodní horolezecký filmový festival

Zpravodaj - Mezinárodní horolezecký filmový festival Everest, aby jednou pro vždy ukončil spekulace o tom, jak přesně je vysoký. Celý svět však zemi upozorňuje, že vazba "jednou pro vždy" není úplně na místě. Pohyb litosferických desek mezi Čínou, In...

Více

Změna_č_1_UP_Snědovice_text_N50

Změna_č_1_UP_Snědovice_text_N50 zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona".

Více

stáhnout - Josef Váchal

stáhnout - Josef Váchal Množství dalších informací, ukázek z díla, fotografií, odkazů a materiálů ke stažení naleznete na stránkách. Kontakt: [email protected]

Více

artkunst aukcni katalog.indd

artkunst aukcni katalog.indd 3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce, kromě nákupního limitu. Všechny písemné draž...

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie bid without being present at the auction, based upon a power of attorney with date, address and phone contact that authorizes the Auctioneer to represent him at the auction. is power of attorney m...

Více