Příčiny celosvětové morální, ekonomické a sociální krize a dopady

Komentáře

Transkript

Příčiny celosvětové morální, ekonomické a sociální krize a dopady
Ing. Milan Venclík, MBA
[email protected]
Znojmo 2014
I.
Úvod
II.
Role člověka ve stvoření
III.
Struktura a fungování lidské společnosti
IV.
Struktura a funkce státu
V.
Příčiny morální, sociální a ekonomické krize
VI.
Příčiny a důsledky globalizace
VII.
Shrnutí a závěr



V současné době se nacházíme v krizi, jakou toto
lidstvo ještě nepoznalo. Je možno mluvit o konečné
krizi.
Je to krize morální, sociální, ekonomická, krize ve
všech oblastech, kde projevuje svůj vliv člověk.
Společnost se rozkládá a rozpadá. Kromě konzumu za
každou cenu nemá současná společnost jediný vyšší,
duchovní cíl. Jediný skutečně hodnotný společný cíl!
Cílem dnešní společnosti se stal hmotný blahobyt a boj o
moc ale ve skutečnosti se jedná o pocit moci, k jehož
dosažení je každý prostředek dobrý. Vše se stalo pouze
honbou za osobními výhodami, ať již jednotlivce,
obchodních společností, a nebo různých organizovaných
skupin.

Tento příspěvek si klade za cíl analyzovat
široké spektrum příčin současného stavu
společnosti, ve vztahu jedinec, společnost,
masa, veřejná správa, hospodářská oblast a
na půdorysu této analýzy prognostikovat
některé další děje a nastínit východiska z
dané situace.



Některá tvrzení, která se objeví v této prezentaci, jsou hodně
nekonvenční a pokud vůbec zaznívají, tak potom více měně v
zákulisních debatách ale nejsou ještě předmětem debat veřejných.
Po změně systému v roce 1989, kdy většina lidí vkládala do nově
vznikajícího systému mnoho nadějí a euforie, přichází po roce 2000
hluboké rozčarování, které se každým rokem prohlubuje.
Společnost se silně polarizuje, ekonomické a politické skupiny se
chovají systémem po nás potopa. Tržní prostředí je silně deformované,
přes etapu odpracovaných provizí a klasické korupce, došlo k
současnému stavu, kdy probíhá drancování veřejných statků domácími
i zahraničními finančními skupinami, které nemá v kulturních
podmínkách tohoto státu obdobu.





Aby mohli někteří politicky a ekonomicky činní lidé drancovat
veřejné statky, musí financovat policii, státní zástupce a soudce
ale hlavně prostřednictvím PR kampaní a různými jinými
způsoby, sdělovací prostředky.
Velké finanční skupiny již pochopily, že úplně nejlepší způsob jak
ovlivnit veřejné mínění a zlikvidovat své nepřátele, je tyto
prostředky koupit.
Zcela zvláštní skupinou novinářů jsou takzvaní investigativní
novináři. Stávají se z nich členové policejně kriminálního
prostředí.
Porušují a zneužívají zákony, protože tito chudáci zapomněli na
základní právní pravidlo: „právo se nesmí vymáhat bezprávím“.
Stávají se největším nepřítelem právního řádu a systému,
protože se cítí povolanými brát spravedlnost do svých rukou a je
proti nim nutno do budoucna zasahovat ještě tvrději, nežli proti
lidem páchající běžnou kriminalitu. Jsou totiž ještě
nebezpečnější, než organizovaný zločin.


Je zajímavé se zamyslet, jak je možné, že v současné
době, při současných komunikačních možnostech,
chybí pravdivé analýzy o řízení, financích a obchodu
a položit si otázku, proč odborníci nechávají ve
sdělovacích a jiných prostředcích prezentovat
„pseudoekonomy“, kteří lidem sdělují, že deficit ČR
je normální a domácnosti jsou proti světovému
průměru málo zadlužené.
Samostatnou kapitolou jsou komunikační
prostředky, o kterých je možno říci, že jsou v dnešní
době ještě zmanipulovanější a zkorumpovanější než
politické špičky.
Jeden závěr je možné predikovat již na základě
výše uvedených skutečností:

Je konec jedné z dalších etap vývoje Evropy.
Jak pro ČR, tak pro Evropu. Pokud nedojde k
zásadní změně chování politických
reprezentací, ekonomických špiček a k
zásadní změně životního stylu obyvatelstva
a jeho pohledu na svět a vnímání světa, není
Evropa v současné struktuře schopna bez
zásadní reorganizace přežít další
dvacetiletou etapu. (Venclík, 2010)
Jak dostat validní informace?

Rozum – pocit – cit.

Věci materiální povahy nelze citem řešit vůbec, neboť je jiného
druhu a nemůže mu vůbec rozumět!

Pro pochybovače: vyřešte citem rovnici: xy + 2x -4z + 32y = 24

Hledáme přeci objektivní realitu. Pokud máme pravdu (a my ji máme)
pak musíme našim výrokům (každé tvrzení je matematický výrok) byt
schopni najít i důkaz jejich pravdivosti.

„Jen v přesvědčení je pravá víra, a přesvědčení vzniká jedině
přísným uvažováním a zkoumáním.“ (ABD-RU-SHIN, Ve světle pravdy)

Proč musíme používat i exaktní metody? Protože našim smyslům
nemůžeme plně důvěřovat! Proč:

Žijeme v době virtuálních realit. Naše smysly jsou nedokonalé Viz.
videoprezentace.(tanečnice, klamavé obrázky, Ikarus)


Je to tzv. Brain test, který testuje Váš mozek
Nejprve statisticky: Obecně častěji se figurka točí
lidem doprava. Mnohem více ženám. Těch žen,
kterým se točí doleva je sotva čtvrtina. U mužů je
"levotočivých" podstatně více, ale přesto jen asi
slabá polovina. Ale více žen, nežli mužů, ji po čase
dokáže vidět otáčet se na obě strany a to některé
dokonce dle vlastní vůle.

O co jde v tomto testu? O zjištění, která ze dvou vašich
mozkových polokoulí je dominantnější. Pravá, zodpovědná
za city, emoce, obraznou a symbolovou představivost,
prostorové a časové vnímání, orientaci, fantazii, imaginaci,
kreativitu atd., nebo levá, zodpovědná za logiku, analytické,
matematické a pojmové myšlení, verbální myšlení a jazyk,
praktické tvoření, strategii atd..? Pravotočivost ukazuje na
pravou mozkovou hemisféru, levotočivost na levou.

Jak je ale možné, že tu holku v jednu chvíli vidí dva lidé otáčet se každý
na jinou stranu? Nebo i jeden člověk ji vidí otáčet se na druhou stranu,
nežli před chvílí? Celý fór je v tom, že vzhledem k tomu, že to je jen
plošná silueta postavy (tedy stín), tak ani u jednoho obrázku, ze
kterých se skládá tato gif-animace (je jich celkem 34) nemáte jistotu,
jestli na tuto postavu koukáte zepředu, nebo zezadu, zprava nebo zleva
- tedy jestli ta zvednutá ruka a noha je pravá nebo levá (atd.). Při
statickém obrázku si tento problém dokážeme uvědomit a vůlí siluetu
postavy dokážeme vidět jednou zepředu a podruhé zezadu (respektive
zprava či zleva). Ale když tyto sporné obrázky na sebe začnou ve
smyslu filmového pásu navazovat, náš mozek je musí vyhodnotit jako
plynulý pohyb a aby nezkolaboval, musí určit i na kterou stranu. A to
vlastně zpočátku bez naší vědomé vůle.

Ti, kteří dobře dokáží ovládat své mozkové hemisféry,
dokáží vědomě "otočit" směr pohybu figurky na libovolnou
stranu, některým se smysl otáčení mění náhodně
(nedokáží jej ovlivnit vůlí) a u těch, kteří figurku vidí vždy
otáčet se pouze na jednu stranu, je výrazně dominantní
jedna mozková hemisféra. (doufám, že snad neexistují
jedinci, kteří by pohyb figurky nevnímali jako otáčivý - ti by
pravděpodobně měli problémy i se sledováním filmů a
pod.) Vzhledem k té základní spornosti určení stran u
stínové siluety, lidé, kteří dokáží vidět změnu smyslu jejího
otáčení, říkají, že "přeskakuje z nohy na nohu".
Co je na obrázku…?


Hledat objektivní pravdu, hledat příčiny,
hledat validní informace a tyto
propojovat k pochopení fungování všech
věcí jako celku!
Cesta není cíl!



Lidská společnost je živý organismus, který je složen z
jednotlivců, kteří mají své vlastní životy své vlastní zájmy!
„Systémový člověk…. si představuje, že může uspořádat
různé členy velké společnosti se stejnou lehkostí, s jakou
ruka uspořádává různé figurky na šachovnici.
Pokud tyto dva principy spadají v jedno a působí stejným
směrem, hra lidské společnosti bude pokračovat lehce a
harmonicky, a velice pravděpodobně bude šťastná a
úspěšná. Jdou-li proti sobě nebo jsou-li odlišné, hra bude
probíhat bídně a společnost se bude nacházet v nejvyšším
stupni zmatku“. (Adam Smith XVIII. Století)



Je logické, že pokud má skupina složená z jednotlivců fungovat, musí
být nastaveny jasná pravidla, která musí být jednotlivci ve skupině
akceptovány, chce-li skupina v tvrdém přírodním konkurenčním boji
přežít. Tato pravidla musí platit pro všechny v dané společnosti. Zásada
např. je: Aby systém fungoval, musí být nastavena jasná hierarchie.
Mnohá tato pravidla jsou nám jasně srozumitelná, pokud se jedná o
zvířata a jejich chování v rámci přežití druhu a nenapadlo by nám, že by
se měla zvířata chovat jinak. (Např. úl nebo mraveniště)
Mnohé věci chápeme i v případě naší společnost, pokud v dění
vystupujeme jako vnější pozorovatelé. Jakmile jsme ovšem do dění
vtaženi jako vnitřní aktéři, přesto, že mnohdy známe výše citované
souvislost, tak se ve složitosti civilizačních lidských vztahů dopouštíme
porušování těchto zásadních pravidel a pak se divíme, následkům,
které logicky přicházejí a to někdy i tak, že je možno říci, že „druh
začíná být ohrožen“.



Je tedy možno tvrdit, že celospolečenské jevy se odvíjí od
organizace a spokojenosti nebo nespokojenosti jednotlivců.
Přičemž není rozhodující, zda spokojenost, nebo
nespokojenost má reálný podklad. Může se jednat o
objektivní příčiny a mnohdy i o příčiny subjektivní.
Již nyní je možno formulovat zásadní tezi: Spokojenost
společnosti není přímo úměrná zvyšování životní úrovně a
ekonomické prosperitě!
Podstatou člověka je svoboda rozhodování, která mu za
žádné situace nemůže být odebrána. Tato svoboda
rozhodování mu na druhé straně přináší závazek
zodpovědnosti. Každý jedinec je zodpovědný za stav
společnosti v každém systému, v systému demokratickém
pak tento stav sám modeluje.


Jednotlivé společenské systémy je možno posuzovat právě
podle procesu dělby práce, hierarchické struktury a hlavně
podle hodnotového systému nastavenému v dané
společnosti. Je jedno jaké názvosloví těchto vývojových
etap použijeme, pokud jsme se shodli na obsahu a
pochopili jej.
Jednou z nutných etap vývoje společnosti je vytvoření státu
a veřejné správy, která při vysoké dělbě práce ve
společnosti zajišťuje fungování společnosti a zajišťuje
speciální funkce, které není jednotlivec schopen zabezpečit
sám. Např. vnitřní i vnější ochrana společnosti i jednotlivce.


Rodina je základním článkem společnosti. Dá se přirovnat
k cihle při stavbě domu. Je-li dům postaven ze zdravých
cihel, je pevný. Stejně tak pokud fungují zdravé a funkční
rodiny je společnost také funkční a zdravá. Rodina je základ
zdravé společnosti, pokud nefunguje ve svých funkcích
rodina nefunguje také společnost jako celek. Funkce rodičů
a rodiny je pro jedince naprosto nenahraditelná.
Základní funkce rodiny je funkce VÝCHOVNÁ!!!

„Je to tak, že člověk, který může existovat pouze ve
společnosti, byl Přírodou vybaven pro tu situaci,
pro kterou byl stvořen. Všichni členové lidské
společnosti navzájem potřebují svou pomoc a
obdobně jsou vybaveni vzájemnému zraňování.
Kde je nutná pomoc vzájemně poskytována z lásky,
z vděčnosti, z přátelství, z úcty tam společnost
vzkvétá a je šťastná. Všichni její členové jsou
navzájem svázáni příjemnými pouty lásky a citu a
jsou jakoby taženi k jednomu společnému středu
vzájemných dobrých služeb…

…Nemůže však existovat společnost těch, kdo jsou vždy
připraveni navzájem se zraňovat a ubližovat si. Ve chvíli,
kdy začne zraňování, ve chvíli kdy dojde k vzájemné nevoli
a nepřátelství, všechna pouta společnosti se rozlomí a
různí členové, z nichž sestávala, se jakoby rozptýlí a
rozptýlí se do okolí v důsledku násilí a rozporů ve svých
nesouhlasných citech. Existuje-li nějaká společnost lupičů a
vrahů, její členové se musí na základě nehluboké úvahy,
zdržet vzájemného olupování a vraždění. Proto je
dobročinnost pro existenci společnosti méně důležitá než
spravedlnost. Společnost může existovat, i když nikoliv
v uspokojivém stavu, bez dobročinnosti, ale převaha
bezpráví jí musí zcela zničit…

…Rozumný člověk vnímá také to, že jeho vlastní
zájem je spojen s rozkvětem společnosti a že štěstí
a zachování jeho existence, závisí na zachování
společnosti“. (Adam Smith)



Vývoj jde vždy od jednodušších forem k formám
složitějším. Od primitivnějšího k ušlechtilejšímu. Tak také
individuální a společenské vztahy v lidské společnosti
podléhají tomuto zákonu. I když vidíme, skutečnosti již ve
složitějších formách, vždy v nich můžeme najít jako základ
jednodušší formy, což nám v mnoha případech velmi
ulehčuje porozumění probíhajících dějů, pokud jsme
schopni, tyto jednodušší formy v těchto dějích najít.
Základním atributem je, že člověk je součást přírody, a v
mnoha oblastech, a mnohdy i nevědomě, je touto vazbou
limitován.
Jasná pravidla v přírodě a vyskytují se i u zvířecích druhů,
které žijí ve skupinách. Nejsou tedy privilegiem lidského
společenství.



Sociální vazby se týkají vztahů a součinnosti v lidské
společnosti. Lidé si podle svých představ definují a
nastavují vztahy, které se formují a realizují ve společnosti.
Také jiné druhy mají v přírodě nastaveny sofistikované
hierarchické systémy a nastaveny jasné formy komunikace
a sociálního postavení. Ovšem nedefinují si jej samy, ale
respektují přirozený existující řád!
Člověk jako nejvyšší vědomá forma na Zemi má možnost,
díky ekonomicko-organizačním vztahům některé věci
časově modifikovat. Pokud se ovšem dlouhodobě odchýlí
od přirozeného řádu, musí se svými aktivitami narazit na
limity, které jasně definují přírodní zákony, kterým je
podřízen! (vytváří dluhy)

Pokud někdo zpochybňuje hierarchické vztahy ve
společnosti, nutnost řízení a vytváření struktur
veřejné správy, včetně zásadní úlohy státu,
nepochopil přírodní zákony, neboť na tomto
principu řízení a hierarchie funguje celý systém a
musí fungovat také všechny života schopné
sofistikované systémy v přírodě, k nímž ať se to
lidem líbí, nebo ne, lidský druh také patří.


Obyvatelé očekávají od státu, že je zde k jejich prospěchu a že jim
má sloužit!
Aby byl stát funkční a mohl dlouhodobě úspěšně fungovat, musí
platit následující teze:









Lidé musí být se státem ztotožněni
Stát musí plnit očekávání svých obyvatel-musí jim sloužit
Lidé musí být ochotni za tuto službu státu platit-formou daní
Lidé musí mít zájem a být ochotni se aktivně nebo pasivně se podílet na
fungování státu
Lidé musí mít zájem provádět kontrolu fungování státu a jeho výkonných
orgánů
Lidé musí umět vybrat management
Lidé musí umět úkolovat management
Lidé musí věřit managementu-vládě
Lidé musí být ochotni stát bránit (Venclík, 2010)

„Veškeré vládní nařízení však mají cenu pouze do té
míry, nakolik směřují k podpoře štěstí těch, pro koho
platí. To je jejich jediná užitečnost a jediný účel.“ (Adam
Smith)

K provádění kontroly musí volič i akcionář splnit tři
základní atributy:




odborné vědomosti
časový prostor
odvahu
Skutečnost, že majitelé tuto činnost neprovádějí, je jeden z
hlavních důvodů proč mohou managementy jak státu, tak
obchodních společností podvádět akcionáře i voliče!


Teoreticky vzato vyplývá z postavení občana jako plátce daní.
Právo si občan v demokratické společnosti rychle osvojí. Jenomže
právo bez povinností je vlastně velmi škodlivým společenským
jevem, je znakem špatně uspořádané společnosti. Vytváří jakési
výsady, za které není provedena úhrada. V tomto reálném světě už
je to však tak zařízeno (a my ekonomové o tom něco víme), že za
všechno se platí. Každý užitek má svůj náklad. Nákladem užitku
práva je povinnost.
Jestliže tento náklad nejsem jako občan ochoten zaplatit, ztrácím
užitek práva. Veřejná kontrola se neprovádí a já ztrácím možnost
ovlivnit způsob vynakládání svých vlastních prostředků“.
(STRECKOVÁ,Yvonne. Veřejná ekonomie)


Základním pilířem současného demokratického státu je
ústava ČR. Do ústavy ČR byla po roce 1989 zapracována
Listina práv a svobod. Mezi základy politického systému v
Československu patří Ústava z roku 1920, která převzala
řadu moderních Ústavních principů ze zahraničí, například
z americké ústavy z roku 1787.
Současná ústava dělí moc následovně:



Moc zákonodárná
Moc výkonná
Moc soudní

Základní funkcí státního rozpočtu je
redistribuce národního důchodu související
s plněním politických, ekonomických a
sociálních úkolů státu.




Fungující společnost nutně potřebuje fungující stát a
veřejnou správu.
Občan musí pochopit svoji odpovědnost za stávající
vládnoucí struktury, neboť on je ten, kdo je volí a tím i
etabluje.
Občan si musí uvědomit, že stát mu má sloužit a musí to
vyžadovat.
Občan si musí uvědomit, že veřejné peníze jsou jeho
peníze.
Pojem politika

Mnozí politici a teoretici opakují známou myšlenku
německého politika a vojevudce z 19. století Bismarcka –
„Politika není exaktní věda... je to umění možného“.
 „Mnozí považují politiku za plánovité, organizované a
cílevědomé sociální konaní, které je zaměřené na
vybudovaní, udržování, a nebo změnu společenského
pořádku.
 Jiní chápou politiku jako umění spravovat věci veřejné,
resp. řídit stát a realizovat jeho cíle. Podle dalších je
politika úsilím o získaní moci, jejím udržení, a nebo úsilím
o získaní podílu na moci“. (Filosofický slovník)


„Možná máte také pocit, že s politikou není něco v pořádku.
Nemluvím ovšem k těm z vás, kteří jste takový dojem měli
vždy a politiku považujete za špatnou, nezajímavou a
nepotřebnou. Hluboce se mýlíte, samozřejmě, vždyť
politika je nezbytnou součástí společnosti, je důležitá a
může a má být dobrá.“
„Politika je kreativní činnost, něco jako umění, je to
neustálé hledání dobrého řešení nových problémů a výzev
za pomoci mocenských nástrojů, jež jsou v demokracii
podřízeny omezením a kontrole“.


Zásadní problém je dlouhodobý odklon nejrůznějších typů
elit od institucionalizované politické aktivity. Elita dala od
politiky postupně ruce pryč a stále více ji přenechává
lidem, pro něž je politika nikoliv službou veřejnosti a
možností prosadit vlastní ideové koncepce v rámci
společnosti, ale pouze prostorem, v němž díky jeho
specifickým pravidlům mohou získat více moci, prestiže,
vlivu a prostředků, než by s ohledem na své kompetence a
předpoklady mohli dosáhnout v jiných standardizovaných
profesích.“
„Pracovat, věnovat se podnikání, bádání, vlastním
aktivitám je možné jen tehdy, pokud pro to existují dobré
podmínky. Ty vytváří především politika.“


„Pokud vám vadí současný stav politiky, máte pocit, že není
koho volit, připadá vám, že volby nic nerozhodují, máte
dojem, že zákony směřují k stále horšímu výsledku, máte
pocit vzmáhající se korupce a celkového politického
úpadku, pak určitě není rozumné spoléhat se na to, že to
vyřeší odněkud se vynořivší zázrační politici, kritická
media nebo někdo jiný. Jedinou cestou je to, že se bude více
lidí nejen zajímat o politiku, ale bude ji také připraveno
aktivně realizovat.“
„Politika není sama o sobě špatná ani špinavá, je taková,
jakou ji vytváříme, je odrazem společnosti.“ (Prof. Fiala, 2009)


„Nejtemnější místa v pekle jsou vyhrazena těm, kteří
zachovávají nestrannost v čase morální krize“. (Dante
Alighieri)
Adam Smith v kapitole „O vlivu a autoritě obecných
mravních pravidel, které jsou oprávněně považovány za
zákony Boží“ píše: Bez posvátné úcty k obecným pravidlům
neexistuje nikdo, na jehož chování se dá dostatečně
spolehnout. Právě toto vytváří nejpodstatnější rozdíl mezi
zásadovým a čestným člověkem a bezcenným chlápkem.
První se za všech okolností pevně a odhodlaně drží svých
zásad a po celý svůj život zachovává jeden rovný směr
jednání. Ten druhý jedná proměnlivě a náhodně, protože se
tím nejdůležitějším staly náladovost, náklonost a
zajímavost.



Za základ všeho berou jen ekonomické bilance a
ztratil se hlavní cíl výroby a to je vyrábět, pro
uspokojení potřeb lidí.
Nastartoval se nesmyslný proces ekonomického
růstu za každou cenu. Lidé nechápou, že peníze
nejsou cíl, ale pouze prostředek!!!
Došlo ke ztrátě lidství na úkor rostoucí spotřeby,
dochází k neuvěřitelnému plýtvání, přičemž
konzumní způsob života se stal modlou a zatlačil
do pozadí veškeré mravní hodnoty.
Tomáš Baťa ve stejné situaci, ve které se dnes nacházíme, v
roce 1932 řekl:
 „Nevěřím, v žádné přelomy samy od sebe. To čemu jsme
zvyklí říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní
bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je
následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že
hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se
důsledků tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme,
nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací.
Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a
veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat
dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující“.
PhDr.Tomáš Sedláček řekl:
 „Snad žádná generace nezbohatla tak prudce a rychle jak ta
naše. Až se vkrádá otázka, na čem to vlastně bohatneme. A
proč se ta historická anomálie vyskytla právě nyní. Naše
doba žije nejen ze zadlužování budoucnosti, ale i z
tunelování minulosti…… náš hrubý domácí produkt (krizenekrize) rostl a roste. Je to ale růst, který není zcela náš,
nepatří nám.
 Koneckonců na otázku, kdy skončí krize, je nejlepší
odpověď: až ji zaplatíme! Až zaplatíme to, jak jsme se v
jejím průběhu zadlužili. Z tohoto pohledu je konec krize v
nedohlednu.“

Hnacím motorem dnešní doby je
chamtivost, závist, nenávist, snaha o
uzurpování moci a boj o získání
ekonomických výhod. Politické strany
ovládané finančními skupinami využívají
všech těchto atributů k uchopení moci. To
vše umožňuje současný politický systém.


Zásadní problém je sekularizace
společnosti.
Materialistická poživačná společnost je
hospodářsky velmi úspěšná, může se však
stát, že se jejího dědictví budou muset
ujmout ostatní, protože takový typ
společnosti „neprodukuje“ žádné dědice.
(Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu)

Problém natality.

Demografické problémy.

Základním znakem současné doby jsou:

Chamtivost – zisk za každou cenu – život na
dluh
Obr: vývoj státního dluhu v letech 1993 – 2009
[zdroj: Český statistický úřad, úprava vlastní]
Výše zadlužení ČR k 4.10. 2013 k 23.17 hod.
Státní dluh
 1 726 000 000 000 Kč = 1,726 bilionů Kč
Veřejný dluh
 1 800 000 000 000 Kč = 1,8 bilionů Kč
Zadlužení obyvatel
 Cca 1 000 000 000 000 Kč=1 bilion Kč
Výše úroků
 57 000 000 000 Kč=57 miliard Kč
Dluh na obyvatele
 174 269 Kč
Základní parametry státního závěrečného účtu za rok 2010 a 2011
2010
2011
Celkové příjmy
1 000
1012
Pojistné na SZ
355
366
Celkové výdaje
1 156
1 155
Výdaje soc. dávek
431
444
Saldo
-156
-143
Rozdíl vyplacených SD
-76
-78





Jsou vynakládány prostředky, které si dané
ekonomiky nejsou schopny vytvořit a tím vznikají
neřešitelné deficity veřejných financí.
Příslušné managementy vydávají nekryté směnky.
Občan dává přednost ve volbách populistům, kteří
ho nechají veřejné prostředky prožít a nemyslí na
zítřek ale pouze krátkodobě na dnešek.
Liberální nebo řízený model ekonomiky?
Základní regulace je nutná.





Sdělovací prostředky zneužívají svého postavení. Jsou
zásadní škůdci demokracie!
Společnost nemůže fungovat pokud se nerozbijí soudní,
policejní a s nimi propojené politické mafie, není naděje na
klidnou evoluční změnu!!!
Zde se ukázalo, že kapitál je nebezpečnější zbraň než
atomová nebo neutronová bomba!
Výrobci musí svádět boj o spotřebitele.
Maximalizaci zisků, začíná válka o trhy. Válka! Nedojde-li ke
změně tohoto trendu, pak je s politováním nutno
konstatovat, že se naplňuje prognóza Marxe a Engelse v
popisu chování nenasytného kapitálu a jeho konce.





Příčiny a důsledky globalizace
Masaryk: „Češi musí se spoléhat hlavně na sebe, nikdo nám
nepomůže bez postranních úmyslů“, a také že „žádný národ
nemůže jinak ke konečnému vítězství přijít nežli skrze
svou vlastní sílu“. Havlíček-Borovský říkal: „chtějíce býti
dobří Slované, musíme napřed pěstovat dobro svého
vlastního /národa/“.
Myšlenka sjednocené Evropy je stará minimálně sto let.
„Spojené státy evropské“
„Hitler sám v květnu 1943 řekl před říšskými a župními
vedoucími: Haraburdí malých států, které ještě dnes v
Evropě existuje, musí být co nejrychleji likvidováno. Cílem
našeho boje musí zůstat vytvoření jednotné Evropy…“




EU a nové členské státy – nové trhy.
Své zájmy musíme hájit sami a ne vše, co je výhodné z
hlediska schvalování evropských zákonů pro moloch EU, je
také výhodné pro ČR.
Musíme využívat svých pravomocí, jako právo „veta“ a jiné
mechanizmy k ochraně svých zájmů. Myslím, že například i
ti největší kritici, dnes chápou, že nepřistoupení k jednotné
evropské měně nebyla chyba.
Důsledkem globalizace došlo k volnému pohybu kapitálu a
peníze se staly zbraní.

„Co je platná politická nezávislost, když národ je závislý
hospodářsky. Některé státy balkánské jsou nezávislé jen
dle jména, ve skutečnosti rozhodují o nich velké státy
sousední nebo jen nějaká velká banka. Dnes se podmaňuje
nejen mečem, nýbrž i tovarem, a tovarem mnohem více.
Nám nepomůže, dáme-li si na cizí tovar český nápis. To
tedy znamená osamostatnit se i hospodářsky. To znamená
na tu hospodářskou samostatnost pamatovat. Politická
samostatnost bez hospodářské je nemožná.“
T.G. Masaryk-problém malého národa.


Investovaný kapitál není dlouhodobě a někdy ani
střednědobě spojen s územím a lidmi žijícími v daném
území. Vygeneruje maximální zisk a odchází tam, kde jsou
mu poskytnuty výhodnější podmínky. Jedná se o
generování zisku s co nejmenšími závazky
Z hlediska vojenské strategie se jedná o metodu drancování
území. Kapitál se chová způsobem vojska, které přitáhne,
vydrancuje území a odchází. Zůstává po něm jenom zmar.
Takový kapitál by neměl být podporován a naopak by na
něj mělo být pohlíženo jako na největšího nepřítele.





Jak je možné, že ČR je kárána za každou drobnou
chybu ve výkaznictví a Řecko, Portugalsko, Itálie a
další nepokrytě dlouhodobě falšují výkaznictví,
všichni to vědí a nic se neděje.
Je prováděna řízená manipulace se skupinami
lidí!
Ztráta identity.
Ztráta soukromí.
Sdělovací prostředky

Ryszard Kapuscinski, mezi novináři všeobecně
respektovaný polský novinář a spisovatel,
konstatoval: „Kdysi byla největší hodnotou zprávy
její pravdivost. Dnes už šéfredaktor, nebo ředitel
nějakých novin nepožaduje, aby informace byla
pravdivá, nýbrž aby byla zajímavá. Usoudí-li, že
zajímavá není, nepublikuje ji. Z etického hlediska
se jedná o značnou změnu“.

Ochrana informačních zdrojů

Zneužívání sdělovacích prostředků



Pokud, neřídí člověk kapitál, tak aby sloužil vyšším
cílům, ale člověk se podřídí kapitálu a jeho cílem,
je jen tvorba zisku, bez cíle sloužit území, pak se
stává škůdcem. Působí proti přirozenému řádu a
nemůže skončit dobře.
Není jistě náhodou, že ve společnosti v současné
době existuje stejný strach jako v minulém režimu!
Je to tedy ideální prokorupční systém, kde vládnou
dobře organizované mafie. Tyto si vymezily svá
teritoria a v těch hospodaří.



Řešení je jediné. Lidé musí najít chuť, čas a odvahu starat se
o věci veřejné! Pochopit, že se jedná o jejich život, jejich
majetek a prosazování jejich zájmů.
Člověk si musí uvědomit, že jeho postavení v systému není
postavení otroka. Má svoji svobodnou vůli, kterou musí, ať
chce nebo nechce, uplatňovat. Odpovědnost za vše co se
zde na světě děje nese každý člověk. „Když volíte, když s
něčím souhlasíte, nebo když posloucháte, i když snad
jenom z navyklé duchovní pohodlnosti nebo že je to běžné
u druhých, i v tom spočívá vaše osobní rozhodnutí, s nímž
podle zákonů stvoření těsně souvisí vaše osobní
zodpovědnost!“ (Abd-ru-shin)
Ne nadarmo se říká, ten kdo proti zlu nebojuje, se
proviňuje více než ten, který jej koná.



Každý nekontrolovaný živel nebo nástroj, který
ovládne a začne řídit člověka, se obrátí proti
člověku.
Lidé požívají požitky, na které nemají ani
ekonomický ale hlavně morální nárok!
„V postavení, v němž se nacházíme,
nepotřebujeme žádných geniálních obratů a
kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k
lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat
bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za
nic, nevydírat pracující“. T. Baťa


Přesto je ale nutno říci, že pokud chceme nastolit
jakoukoliv změnu, musíme začít každý u sebe. Neboť
opravdu platí ono biblické: „vidíš třísku v oku bratra svého
a trámu v oku svém nedbáš“ .
Nedojde-li ke změně vnímání světa člověkem, pak se celé
lidstvo řítí do katastrofy. A ke změně dojít musí. Nikdo asi
nečeká, že příroda změní své zákony kvůli člověku. Člověk
se musí změnit. Změnit přístup k životním prioritám a
hlavně ke smyslu života. Najít odpovědi na známé otázky
kdo jsem, proč jsem a kam vlastně jdu. Každý člověk sám si
musí odpovědět, co má pro něj skutečnou hodnotu a co si
chce odnést do dalšího života.

Podobné dokumenty