zde ke stažení - Obec Bystřice

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Obec Bystřice
rŘluec
MĚsTsKÝ ÚŘnp
pnostŘeoÍ
a zemĚoĚlsrví
oDBoR Žlvoruíno
J a b |unkovská160,739 6.|Třinec
Čj.: MéÚ.Íl39244l2012
VTřinci dne01.08.2012
šíl.zn':tríeÚÍzso1gt2o12to3tzPazftď231'2
hospodářství
vodního
na
úseku
ŽPaz
DiS. referentodboÍu
RadimTesarčÍk,
á správnostvyhotovení
RozHoDNuTí
VeřejnáVyh|áška
pod|es 61 odst'1 písm.c) zákona
přís|ušný
prostředÍ
a zemědě|stvÍ,
MěstskýúřadTřinec,odborŽivotnÍho
podleustanovení
předpisů,
věcně přís|ušný
$ 106 zák.
e, natzooo sb., o obcich,ve zněnípozdějších
předpisů
pozdějŠÍch
a
zákon),ve zněnÍ
o vodácha o změněněkieýchzákonů(dá|ejenVodní
254t2oo1Sb.,
řád'
ve
Sb.,
správní
Úřad pod|eustanovení
VodopráVnÍ
s 11 zákonač.500/2004
a a dá|emístněpřÍs|ušný
úřadupod|es 15 odst.4
působnostÍ
stavebního
speciá|nÍho
předpišů
(dále
řád),
s
správnÍ
zněnípozdějších
.ap
pro veřejnou
a
kana|izacÍch
vóaniňozaÉona, irst.š zs a 5zl zákana274l2oo1sb., o Vodovodech
předF\iiů
pozdějšÍch
a
Ve
znění
kana|izacÍch)
a
potřebua o změněněKerýóhzaxoňŮ(zákono Vodovodech
jen
ve
zněnÍ
zákon),
(dá|e
stavebni
p|ánovánÍ
řádu
a stavebním
g 120'akonač.5o/1976
šo',o územňÍm
ř|zenívydáVá
provedeného
ko|audačního
předpisů
posoudil
Žádosta vzhledemk výs|edku
ňozděiŠích
Bystřice
73995
č.p.
334,
Bystřice
se
síd|em
|Čoo296 562
o.oec.eystiice,
invest.oru
k uŽívánÍ
oovolení
stavby',kanalizace Byitřice . Mě PoD PRAŠvoU (Farské)..
a
1225111
1066112,
parce|ačÍslo
1066/3, 1066/,1066/6,1066/7,'l066/8,1066n0,1066111,
na pozemcích
.l
zákona.
zákonaa $ 82 odst. stavebnlho
dles 15Vodního
Bystřicenado|šÍ,
územÍ
tgso v katastrá|ním
.
Popisstavby:
611,83metrŮ.stavbaje napojena
dé|ce
v ce|kové
z DN 250 PP U|tra.Rib2
štokaje provedena
Kaňa|izaěnl
PVc DN 300.
stokuA1 z potrubÍ
na stáVa'iÍcÍ
Konecúseku
začátekÚseku
X:-1125166,61;Yi441018'75
X:-1125688,93;Y:441115,01
řad
Kanalizační
správníhoorgánu(s 27 o&t. { správnířád) :
řízenína něžse váahuie rozhodnutí
Účastníci
Bystřice334,Psc 73995
obec Bystřice,|Ó o0296 562se sÍd|em
odůvodněn|
dne'08.06.2012
Bystňce334,73995BystřicepoŽáda|a
|nvestorobécByst1ce,|Čoo2 96 562 se sÍd|em
povolení
o
Vydání
Žádost
prostředí
Třinec
Úřadu
Městského
zemědě|stvl
a
uradběboruŽivotnÍho
VodooráVnÍ
parcela
1066/3'
pozemclch
ěís|o
(Farské).
na
PoD
PRAŠ|VoU
MČ
Bystřice.
t uzivanistavby,,kana|izace
'1066/,
ÚzemÍBystřice
a 1350 V katastÉ|ním
1225I,|1
1o66t12,
1066/6,
tooolz,looolg,to66/í0,1066/11,
stavbaje
611,83metrů.
dé|ce
V ce|kové
z DN 25o PP U|tra-Rib2
stokaje provedena
nadcilši.Kana|izaění
PVc DN 300.
nastavající
stókuA1 z potrubí
napojena
odboremŽivotního
podč.j.:3234lo5!ŽPazIÍesl231.2
ze dne 1o.o1.2006
rozhodnutíň
ta'joáoytapovo|ena
ŽPaz MéÚ
práVnÍ
17.o2.2oo6odbor
dne
moci
Třinec,které.nabyló
prostředí
Městského
úřadu
a iemědě|ství
dotěeným
ř[zení-.a
Úč€
s
tnÍkům
známým
Vodního
dí|aa oznámi|
k uŽÍvaní
Ťrineczaháji|řízenío povolení
zákonaa
stavebniho
85
přís|ušných
76
aŽ
ustanovenÍ
zákonaa
s
státnísprávyáb 115Vodního
s
orgánům
protoko|.
jehoŽ
byl
výsledku
o
jednáníspojené
na
den
31'o7
'2012
Šetřením
s mistním
ďnovi| ústní
-sepsán
ověřené
Ve
je
pod|e
projektové
dokumentace
provedena
Že
stavba
byíozjištěno,
Při mÍstnim
éetřením
provedení
skuteěného
před|oŽeného
zaměření
na
zák|adě
dé|ka
řadu
řízení.By|airpreóněna
stavebnÍm
povo|ení
by|ydodrženy.
stavebniho
stavby.PodmÍnky
Sb.' :'i.lrou
povinňé
dok|adypod|eust.S 30 a S 31 vyn!ášky
by|y
doloŽeny
Při mistnimšetřéní
!. 13211998
předpisů.
Byly rovněŽzjištěny
zákona've zněnÍpozdějšlch
stavebního
ústanoven.Í
některá.
se provádějÍ
dok|adyk uvedenÍ
zkoušeka do|oŽenypotřebné
rnýsledky
všechpředepsaných
vyhbvujÍcÍ
.do trva|ého
kanalizace
řád splaškové
ke schvá|enikanalizaění
pi'wozú.vofoopravnímu
úřadubý záňveň před|oŽen
a
provádÍ
o
vodovodech
zákon
sb. kterouse
ipracovanyv sbubdus ustanovenÍm
$ 24 vyhl'é.42at2oo1
upraven
p|né
zastupováni
by|nazák|aděpřed|oŽené mocik
řízenÍ
okruhúčastníků
kána|izacíóh.
znění,
řád'),v p|atném
řád (dá|ejen ,,spráVní
sb., správnÍ
V sou|adu
s ust.s 36 odst.3 zákonab,.sootzoo+
podk|adům
k
vyjádřit
se
Úřadům
spÉVnÍm
řÍzení
a dotěeným
Úřad moŽnostúěastnÍkům
da|VodopráVnÍ
jehodoplnění.
popřÍpadě
navÉeni
zjiŠtění,
kezpúsobu
rozhodnutí,
Tel. : 558 306 326
Fax : 558 306 143
Či:weÚtnez++nolz
VodopráVnÍÚřad po posouzenípřed|oŽenéŽi'cŮsti,
Městský úřad Třinec odbor ŽPaz, iaro přls|uŠný
při|oŽenýchmateriá|ů
oko|ností
z h|edisekdanýchvodnlm a
a dok|adů,
šetřenína místěsaméma da|ších
zákonema dospě|k záVěru,Že nav|žené
řešenínepoškozujeani neohroŽujevodohospodářské
stavebnÍm
řízenía dotěenýchspÉVníchúřadůa protovyhově|
zájmy, neomezujepráVaa opráVněnézájmy úěastníků
Žádostia rozhod|tak,jak je uvedenove výroku.
Úěastníci řízení,na něžse váahuje rozhodnutísprávníhoorgánu (s 27 odst. 2 správní řád) :
Fyzickéi práVnickéosoby majÍcíV|astnickánebo jiná práva k pozemkůmnebo st.avbámna nich, Věetně
přÍmodotěeny.
pozemkůa stavebna nich a Kerémohoubýtrozhodnutím
sousednÍch
úěastníků
řízení:
Vypořádánís návřhy a námitkami
neup|atni|i
náVňy a námitky
Uěastníci
řízeník podk|adůmrozhodnutí:
Vypořádánís vyjádřenímiúěastníků
nevyjádři|i
rozhodnutí
Uěastnícise k podk|adúm
Pouěenío opravnémprostřodku
prostředía
Protitomutorozhodnutí
|ze podatodvo|ánído .l5 dnůode dnejeho oznámenÍk odboruŽivotnÍho
prostřednictvÍm
Městského
kíajese sÍd|emV ostravě
zemědě|ství,KrajskéhoúřaduMoravskos|ezského
úřaduTřinec.,
písemností
dnem ode dne doručenÍ
Patnáctidenni|hůtapro podáníodvo|ánízaěne plynoutnásledujícím
písm.
(s40
řádu).
odst.1
a) spráVního
adresátovi
odvolánímusísp|ňovatná|eŽitostipod|es82 spráVnÍhořádu a musíobsahovatúdajeo tom, protikterému
rozhodnutísměřuje,Vjakémrozsahu ho napadá a Včem je spatřován rozpor s práVnÍmipředpisy nebo
nespráVnostrozhodnutínebo řÍzení,jeŽ mu předcházelo. odvo|ání se podáVá s potřebným poětem
dostaljeden stejnopis'
stejnopisů
tak, aby jeden stejnopiszůsta|správnÍmuorgánu a aby každýúčastník
na jeho nákladyMěstslý úřadTřinec.
Nepodá-liúěastnikpotřebnýpocetstejnopisŮ,Vyhotovíjé
Pokud neby| adresát zastiŽen a pÍsemnostje u|oŽenana poště,pok|ádá se pÍsemnostza doručenou
(s24odst.1 spráVního
řádu).
dnemod datauloŽenÍ
desát'ým
Pokud adresát odmítnepísemnostpřev2ítnebo neposlrytnepotřebnousoučinnostnezbytnouk řádnému
pok|ádáse pÍsemnost
za doruěenou
svéhoodmítnutí,
doruěení,aě by|řádně pouěeno právnÍchdůs|edcÍch
pokusu
(s24
řádu).
doŠ|o
odst.4
spráVnÍho
neÚspěšnému
o
doruěení
dnem'kdyk
otiskúřednlho
razítka
Mgr.JanaGaW|asoVá,V.r.
Vedoucí
odboru
Dis.
Vyhotovení:
RadimTesarěík'
za spráVnost
obdrŽí:
obec Bystřice,Bystřiceě.p.334'73995 Bystřice
Vendryně
|ng.LiborLipowski,
809'73994Vendryně
TadeuszMichejda'
Bystřice322'73995Bystřice
MonikaMotyková,
Sosnová368,73961Třinec
Janasabe|ová,Bystřice898,73995Bystřice
Jiřísikora,Bystřice376,73995Bystřice
Vendryně
1017'73994Vendryně
V|TAL|fls|ezsko,
s.r.o.,
73401Hranice
JanušKupka,Slovenská2940/29,
Mgr'LibušeFi|ipczyková,
Bystřice14,73995Bystřice
Hranice
|ng.JanušKupka,s|ovenská
294oI29,73301
Karviná
JosefKupka,Na Kopci2061/.12,
73401
Dotěené
ořgány :
MěstskýúřadTřinec,odborŽpaz

Podobné dokumenty

Výstavba 11 garážových stání

Výstavba 11 garážových stání Stavebník společnost Mikrotechna s.r.o.' Barrandova 409,143 00 Praha 12 podal dne 3. 3. 2010 žádosto umístěnístavby a stavebnípovolenína stavbu : ,,Výstavba 11 goróžových stání u polyfunkčního domu...

Více

Městský úřad Týnec nad Sázávou?p.+.

Městský úřad Týnec nad Sázávou?p.+. chraněnýchdotčenýmiorgIíny,a zjisti|, Že jejím uskutečněním nejsou ohroŽenyzájmy chráněné stavebním zákonem'předpisyvydanýmikjeho provedení a zvlaštními předpisy. Stavebníúřadv průběhu řízeníneshle...

Více

RozHoDN UTí

RozHoDN UTí a.,.,|?6ifu-F: l"al

Více

Kanalizační řád

Kanalizační řád odpovlda jejl provozovatel Kontrola kvalityvypouit6nfch odpadnichvod'bude prov6d6nav souladu s csN 75 7241 "Kontrolaodpadn'rch vod a zvl6stnlchvod,,. 7) Provozovatel kanalizacevede provoznidenik, d...

Více