DCRL3 – DCRL5 DCRL3 – DCRL5

Komentáře

Transkript

DCRL3 – DCRL5 DCRL3 – DCRL5
I377 CS GB 0314
CS
GB
DCRL3 – DCRL5
DCRL3 – DCRL5
Automatický regulátor
účiníku
Automatic Power Factor
Controller
NÁVOD K POUŽITÍ
POZOR!
●Návod si pozorně přečtěte před použitím a instalací.
●Tyto přístroje musí instalovat kvalifikovaní technici s dodržením
konstrukčních norem a předpisů v platném znění, aby se předešlo úrazům
osob a škodám na věcech.
● Před jakýmkoli zásahem do přístroje odpojte měřicí a napájecí vstupy od napětí a vyzkratujte
proudové transformátory.
● Při nepatřičném používání soustavy nenese výrobce odpovědnost za elektrickou bezpečnost.
● Výrobky popsané v tomto dokumentu mohou kdykoli projít vývojem nebo úpravami. Popisy a
údaje uvedené v katalogu nemohou proto mít žádnou smluvní hodnotu.
● Spínač nebo vypínač je nutno nainstalovat do elektrického rozvodu v budově. Musí být
umístěn do těsné blízkosti přístroje a pracovník k němu musí mít snadný přístup. Musí být
označen jako odpojovací soustava přístroje: IEC/ EN 61010-1 § 6.11.2.
● Přístroj čistěte měkkou utěrkou: nepoužívejte abrazivní výrobky, tekutá čistidla ani
rozpouštědla.
Obsah
Úvod
Popis
Funkce předních tlačítek
Indikace na displeji
Provozní režimy
Měření
Zablokování klávesnice
Možnost rozšíření
Programovací port IR
Nastavení parametrů z PC
Nastavení parametrů z tabletu nebo chytrého telefonu
Nastavení parametrů z předního panelu
Rychlé nastavení TA
Tabulka parametrů
Alarmy
Popis alarmů
Defaultní vlastnosti alarmů
Menu příkazů
Použití hardwarového klíče CX02
Instalace
Schémata zapojení
Umístění svorek
Mechanické rozměry a otvory v panelu (mm)
Technické charakteristiky
Revize návodu k použití
Strana
1
2
2
2
3
4
5
5
6
6
6
6
7
8
12
12
13
14
14
15
15
17
17
17
18
Úvod
Automatický regulátor účiníku DCRL byl vyprojektován s přihlédnutím ke
stávajícím znalostem o funkcích požadovaných pro vyrovnávání fázové
symetrie. Regulátor DCRL i jeho kontejner vynikají velmi kompaktními
rozměry, moderním designem přední strany, snadnou montáží a možností
rozšíření na zadní straně, kam lze upevnit modul řady EXP. Displej LCD
tvoří přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní.
Doc: I377CSGB03_14.doc
INSTRUCTIONS MANUAL
WARNING!
 Carefully read the manual before the installation or use.
 This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to
current standards, to avoid damages or safety hazards.
● Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring
and supply inputs and short-circuit the CT input terminals.
● Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice.
● Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our
knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are
accepted.
● A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be
installed close by the equipment and within easy reach of the operator.
It must be marked as the disconnecting device of the equipment:
IEC /EN 61010-1 § 6.11.2.1.
● Clean the instrument with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or
solvents.
Index
Introduction
Description
Keyboard functions
Display indications
Operating modes
Measures
Keypad lock
Expandability
IR programming port
Parameter setting through PC
Parameter setting through tablets or Smarphones
Setting of parameters (setup) from front panel
Rapid CT setup
Parameter table
Alarms
Alarm description
Default alarm properties
Command menu
CX02 dongle usage
Installation
Wiring diagrams
Terminal arrangement
Mechanical dimensions and Panel cutout
Technical carachteristics
Manual revision history
Page
1
2
2
2
3
4
5
5
6
6
6
6
7
8
12
12
13
14
14
15
15
17
17
17
18
Introduction
The DCRL automatic power factor control unit has been designed to offer
state-of-the-art functions for power factor compensation applications.
Built with dedicated components and extremely compact, the DCRL
combines the modern design of the front panel with practical installation
and the possibility of expansion from the rear, where one EXP series
module can be slotted. The LCD screen provides a clear and intuitive
user interface.
04/03/2014
p. 1 / 19
Popis
 Automatická řídicí jednotka účiníku.
 Montáž na panel, standard kontejner 96x96mm.
 Podsvícený displej LCD.
 Verze:
o
DCRL3 se třemi stupni, s možností rozšíření na max. pět
stupňů
o
DCRL5 s pěti stupni, s možností rozšíření na max. sedm
stupňů
 Čtyři ovládací tlačítka funkcí a nastavení.
 Upozornění na alarmy v šesti jazycích.
 Rozšiřovací sběrnice s jedním slotem pro rozšiřovací moduly řady EXP:
o Komunikační rozhraní RS232, RS485, USB.
o Výstupy do přídavných relé
 Vysoká přesnost měření metodou skutečně efektivní hodnoty (TRMS).
 Rozsáhlá škála dostupných měření včetně THD napětí a proudu s
analýzou jednotlivých harmonických až do 15. řádu.
 Vstup pro měření napětí oddělený od napájení, použitelný s TV v
aplikacích se středním napětím.
 Pomocné napájení s velkým rozsahem napětí (100-440 VAC).
 Přední optické, galvanicky izolované, vysokorychlostní, vodotěsné
programovací rozhraní kompatibilní s USB a WiFi.
 Programování z přední strany, z počítače nebo tabletu/chytrého
telefonu.
 Ochrana nastavení dvouúrovňovým heslem.
 Záložní kopie nastavení od výrobce.
 Zabudované teplotní čidlo.
 Montáž bez nářadí.
Description
 Automatic power factor controller.
 Flush-mount, standard 96x96mm housing.
 Backlit LCD screen.
 Versions:
o
DCRL3 with 3 relays, expandable to 5 max.
o
DCRL5 with 5 relays, expandable to 7 max.
 4 navigation keys for function and settings.
 Alarm messages in 6 languages.
 Expansion bus with 1 slot for EXP series expansion modules:
o RS232, RS485, USB communications interface.
o Additional relay outputs.
 High accuracy TRMS measurements.
 Wide selection of electrical measures, including voltage and current
THD with harmonic analysis up to 15th order.
 Voltage input separated from power supply, suitable for VT
connection in medium voltage applications.
 Wide-range power supply (100-440VAC).
 Front optical programming interface: galvanically isolated, high
speed, waterproof, USB and WiFi dongle compatible.
 Programming from front panel, from PC or from tablet/smartphone.
 2-level password protection for settings.
 Backup copy of original commissioning settings.
 Built-in temperature sensor.
 Tool-less panel mount.
Funkce předních tlačítek
Tlačítko MODE – Postupná volba dostupných měření. Používá se i pro
přístup do programovacích menu.
Tlačítka ▲a ▼- slouží pro nastavení hodnota volbu stupňů.
Tlačítko MAN-AUT- slouží pro přepínání provozních režimů: manuální a
automatický.
Front keyboard
MODE Key - Used to select among available measurements. Used also
to access programming menus.
▲ and ▼ keys - Used to set values and to select steps.
MAN-AUTkey - Used to select operating mode between manual and
automatic.
Indikace na displeji
Display indications
Manuální
režim
Indukční /
kapacitní
Automatický
režim
Stav
chladicího
ventilátoru.
Stav výstupů
Manual
mode
Inductive /
capacitive
Automatic
mode
Cooling fan
status
Output status
Hlavní displej
Stav kroku
Main display
Step status
Grafická lišta
Aktivní alarm
Bar graph
Active alarm
Sekundární
displej
Alfanumerick
ý displej
Secondary
display
Alphanumeric
display
Doc: I377CSGB03_14.doc
04/03/2014
p. 2 / 19
Provozní režimy
Jsou možné tři následující provozní režimy:
Operating modes
There are three possible operating modes, listed below:
Režim TEST
 Jakmile je přístroj zcela nový z výrobního závodu a ještě nebyl nikdy
naprogramovaný, automaticky se nastaví do režimu TEST, který
umožňuje pracovníku provádějícímu instalaci manuálně aktivovat
jednotlivé reléové výstupy pro prověření správnosti kabeláže elektrické
skříně.
 Režim TEST se pozná podle tří čárek --- zobrazených na hlavním
displeji.
 Výstupy se aktivují a deaktivují přímo stiskem tlačítek ▲ a ▼, ale
neuvažuje se doba opětného připojení.
 Po naprogramování parametrů se režim TEST automaticky vypne (viz
kapitola Nastavení parametrů).
TEST Mode
 When the unit is brand new and has never been programmed, it
automatically enters in TEST mode that allows the installer to
manually activate the individual relay outputs, so you can verify the
correct wiring of the panel.
 The TEST mode is indicated by three dashes --- shown on the main
display.
 The activation and deactivation of the outputs is done directly by
pushing ▲and ▼buttons, but without considering the reconnection
time.
 The TEST mode is automatically left after the parameter
programming is done (see Parameter setting chapter).
Indikace v
režimu TEST
Celkový
počet stupňů
Revize
firmwaru
Varianta
modelu
přístroje
Režimy MAN a AUT
 Ikony AUT a MAN označují automatický či manuální provozní režim.
 Pro změnu režimu stiskněte tlačítko MAN/AUT a podržte stisknuté po 1
sekundu.
 Provozní režim zůstane v paměti i bez napájecího napětí.
Režim MAN
 Jakmile je přístroj v manuálním režimu, lze zvolit jeden z kroků a
manuálně ho zapnout a vypnout.
 Na alfanumerickém displeji se zobrazí ikona a nápis MAN indikující
zapnutý manuální režim. Stiskem MODE lze jako obvykle procházet
dalšími měřeními.
 Jestliže je alfanumerický displej na MAN, lze manuálně zapínat/vypínat
jednotlivé kroky. Krok se zvolí tlačítky ▲ nebo ▼. Zvolený krok rychle
bliká.
 Pro zapnutí nebo vypnutí zvoleného kroku stiskněte tlačítko MODE.
 Jestliže dosud neuběhla doba opětného připojení zvoleného kroku,
blikáním bude ikona MAN indikovat, že byla operace přijata a bude
provedena, jakmile to bude možné.
 Manuální konfigurace kroků zůstane zachována i bez napájecího
napětí. Při opětném připojení přístroje k napájení bude obnoven
původní stav stupňů.
Ikona režimu
MAN
Zapnuté
kroky
Celkový
počet kvar
zapnutých v
MAN
Indikace
manuální
volby
▼
Indication of
TEST mode
▲
Zvolit krok
Total number
of steps
Firmware
revision
Model
variant
MAN and AUT Modes
 The icons AUT and MAN indicate the operating mode automatic or
manual.
 To change the mode, press the MAN / AUT button for 1 sec in a row.
 The operating mode remains stored even after removing and
reapplying the power supply voltage.
MAN Mode
 When the unit is in manual mode, you can select one of the steps
and manually connected or disconnect it.
 In addition to the specific icon, the alphanumeric display shows MAN
in order to highlight the manual mode condition. Press MODE to view
the other measurements as usual.
 While the display shows MAN, it is possible to select the step to be
switched on or off. To select a step, use the ▲ or ▼buttons. The
selected step will flash quickly.
 Press MODE to activate or deactivate the selected step.
 If the selected step has not yet exhausted the reconnection time, the
MAN icon will flash to indicate that the transaction has been accepted
and will be conducted as soon as possible.
 Manual configuration of the steps is maintained even when the power
supply voltage is removed. When the power returns, the original state
of the steps is restored.
MAN mode
icon
Connected
steps
Tot kvar
inserited in
MAN
Manual step
selection
enabled
MODE Přepnout stav kroku
Režim AUT
 V automatickém režimu vypočítává přístroj optimální konfiguraci stupňů
pro dosažení nastaveného cos φ.
 Kritérium volby beze v úvahu mnoho proměnných jako např.: výkon
jednotlivých stupňů, počet manévrů, celkovou dobu použití, dobu
opětného připojení, atd.
 Nacházející zapnutí či vypnutí stupňů signalizuje přístroje blikáním
jejich identifikačního čísla. Blikání by mohlo trvat déle v případech, kdy
nelze stupeň zapnout kvůli době opětného připojení (doba vybití
kondenzátoru).
 Aby přístroj prováděl korekci automaticky, musí být požadován reaktivní
výkon (delta-kvar) v průměru vyšší než 50 % nejmenšího kroku a je
nutno naměřit jiný než ten, který je nastavený jako setpoint.
Doc: I377CSGB03_14.doc
▼
▲
Select step
MODE Change step status
AUT Mode
 In automatic mode, the controller calculates the optimum
configuration of capacitor steps in order to reach the set cos .
 The selection criteria takes into account many variables such as: the
power of each step, the number of operations, the total time of use,
the reconnection time, etc.
 The controller displays the imminent connection or disconnection of
the steps with the flashing of their identification number (left). The
flashing can last in cases in which the insertion of a step is not
possible due to the reconnection time (discharge time of the
capacitor).
 The device initiates automatic corrections when there is an average
reactive power request (delta-kvar) higher than 50% of the smallest
step, and the measured cosphi is different from the setpoint.
04/03/2014
p. 3 / 19
Měření
 DCRL poskytuje celou řadu měření zobrazovaných na alfanumerickém
displeji spolu se stávajícím účiníkem, který zůstává trvale zobrazen na
hlavním displeji.
 Stiskem tlačítka MODE lze dokola procházet jednotlivými měřeními.
 Po 30 sekundách bez stisku tlačítek se zobrazení vrátí automaticky na
defaultní měření definované parametrem P.47.
 Je-li P.47 nastavený na ROT, budou se měření zobrazovat postupně
dokola automaticky každých 5 sekund.
 Na konci seznamu měření lze nastavit setpoint účiníku úpravou
hodnoty nastavené parametrem P.19.
 V následující tabulce je přehled zobrazovaných měření.
Měření
Delta-kvar
▼
Ikona
Δkvar
kvar
Δkrok
▲
Popis
Hodnota výkonu kvar nutná pro dosažení
setpointu. Je-li delta–kvar kladný,
kondenzátory pro zapnutí, je-li záporný, pro
vypnutí.
kvar soustavy celkem
V
▼
V HI
A
▼
A HI
Δkvar
▼
kvar
▲
ΔSTEP
Icon
Voltage
▼
Nejvyšší špičková hodnota měření.
V
V HI
▼
WPF
PF
Proud RMS vedení soustavy.
Current
▼
Nejvyšší zapsaný proud
A
A HI
▼
%C.CU
%C.HI
Průměrný týdenní účiník.
▼
Okamžitý účiník
WPF
PF
▼
°C °F
°CHI
Vypočítaný proud v kondenzátorech, v %
jmenovité hodnoty.
Nejvyšší špičková hodnota měření.
Cap. current
▼
%C.CU
%C.HI
Teplota vnitřního senzoru.
Nejvyšší špičková hodnota měření.
▼
▲
VH02…
…VH15
Celkové harmonické zkreslení % (THD)
napětí soustavy.
Harmonický obsah % od 2.0 do 15. řádu
▼
▲
THDI
IH02…
…IH15
Celkové harmonické zkreslení % (THD)
proudu soustavy.
Harmonický obsah % proudu od 2.0 do 15.
řádu
MODE
Setpoint cos φ
▼
▲
IND
CAP
Nastavení požadovaného cos φ (jako
P.19).
▼
▲
%
▼
°C °F
°CHI °FHI
Voltage THD
▼
▲
THDV
VH02…
...VH15
Current THD
▼
▲
THDI
IH02…
…IH15
▼
▲
 Zbytkový výkon kroku v procentech
oproti nastavené jmenovité hodnotě.
 Počitadlo počtu přepnutí kroků.
OPC
Cosphi setpoint
▼
▲
IND CAP
Step power
▼
▲
%
▼
▲
Temperature of internal sensor.
Maximum peak of measure.
Total harmonic distortion % (THD) of plant
voltage.
% voltage harmonic content from 2.nd up to
15.th order
Total harmonic distortion % (THD) of plant
current.
% Current harmonic content from 2.nd up
to 15.th order
Setting of desired cosphi setpoint (same as
P.19).
 Počitadlo zapnutí kroků.
H
 Tato měření se zobrazí jen v případě, že je zapnutá funkce Nastavování výkonu
kroku (P.25=ON) a je zapnuté a aktivované heslo.
Doc: I377CSGB03_14.doc
 Step residual power, as a percentage of
the set rated power.
MODE
Step counter
▼
▲
 Operation counter of the step.
OPC
MODE
MODE
Hodiny kroků
Calculated capacitor current, in % of their
nominal.
Maximum peak of measure.
MODE
MODE
Počitadlo kroků
Instantaneous total power factor.
MODE
MODE
Výkon kroku
Weekly average power factor.
MODE
MODE
THD proudu
Maximum peak of measure.
MODE
MODE
THDV
RMS current of the plant voltage.
MODE
Temperature
°FHI
THD napětí
Maximum peak of measure.
MODE
MODE
Teplota
RMS voltage of the plant current.
MODE
Weekly PF
MODE
Proud Kond.
Number of equivalent steps.
MODE
MODE
Průměrný PF
Description
Kvars needed to reach the cosphi setpoint.
If delta-kvar is positive cpacitors need to be
inserted, if negative to be disconnected.
Total kvar of the plant.
MODE
Napětí RMS vedení soustavy.
MODE
Proud
Measure
Delta-kvar
Počet ekvivalentních kroků pro dosažení
setpointu
MODE
Napětí
Measures
 The DCRL provides a set of measurements displayed on the
alphanumeric display, in conjunction with the current cosphi that is
always displayed on the main display.
 Press the MODE key to scroll through the measures in rotation.
 After 30 seconds without pressing any buttons, the display
automatically returns to the default measurement defined by P.47.
 If P.47 is set on the ROT, then the measures rotate automatically
every 5 seconds.
 At the bottom of the list of measures it is possible to set the setpoint of
the cosphi, acting on the same value set with P.19.
 Below is a table with the measurements displayed.
Step hours
▼
▲
 Hour meter of the step insertion.
H
 These measures are shown only if the Step trimming function is enabled
(P.25=ON) and the advanced password is enabled and entered.
04/03/2014
p. 4 / 19
Zablokování klávesnice
 Lze aktivovat funkci, která znemožní úpravu provozních parametrů, ale
dovolí přístup k měřením.
 Pro zablokování či odblokování klávesnice stiskněte a podržte stisknuté
MODE, stiskněte třikrát ▲, dvakrát ▼, a pak uvolněte MODE.
 Na displeji se zobrazí LOC, jestliže je klávesnice zablokovaná, a UNL,
jestliže je odblokovaná.
 Jakmile jsou nastavení zablokována, nelze provádět následující
operace:
o Přechod z automatického režimu na manuál.
o Přístup do nastavovacích menu.
o Upravit setpoint cos φ.
 Při pokusu o provedení těchto operací se na displeji zobrazí LOC
indikující zablokovaný stav.
Keypad lock
 A function to exclude all modification to operating parameters can be
enabled; measurement viewing is still provided in any case.
 To lock and unlock the keypad, press and keep MODE key pressed.
Then press the ▲ key three times and the ▼key twice and after that
release MODE.
 The display will show LOC when the keypad is locked and UNL when it
is unlocked.
 When the lock is enabled, it is not possible to make the following
operations:
o Operation between automatic and manual mode
o Access to set-up menus
o Change of cosphi set-point
 By attempting to conduct the above operations, the display will view
LOC to indicate the locked keypad state.
Možnost rozšíření
 Díky rozšiřovací sběrnici lze DCRL rozšířit o přídavný modul řady
EXP…
 Moduly EXP… podporované regulátorem DCRL se dělí do
následujících kategorií:
o přídavné kroky;
o komunikační moduly;
o digitální moduly I/O;
 Pro zasunutí rozšiřovacího modulu:
o Odpojit DCRL od napájení;
o odstranit krytku rozšiřovacího slotu;
o zasunout horní úchyt modulu do příslušné zdířky nahoře ve slotu;
o natočit modul dolů a zasunout konektor do sběrnice;
o zatlačit úchyt ve spodní straně modulu na zaklapnutí.
Expandability
 Thanks to expansion bus, the DCRL can be expanded with one EXP…
series module.
 The supported EXP modules can be grouped in the following
categories:
o additional steps
o communication modules
o digital I/O modules
 To insert an expansion module:
o remove the power supply to DCRL.
o remove the protecting cover of the expansion slot.
o insert the upper hook of the module into the fixing hole on the top
of the expansion slot.
o rotate down the module body, inserting the connector on the bus.
o push until the bottom clip snaps into its housing.
 Jakmile bude regulátor DCRL připojen k napájení, automaticky
detekuje připojený modulo EXP.
 Rozšiřovací moduly poskytují další zdroje, které lze využít pomocí
příslušných nastavovacích menu.
 Nastavovací menu rozšíření jsou dostupná i bez fyzické přítomnosti
modulů.
 Podporované rozšiřovací moduly jsou uvedeny v následující tabulce:
 When the DCRL is powered on, it automatically recognises the EXP
module that have been mounted.
 The expansion modules provide additional resources that can be used
through the dedicated setup menus.
 The setup menus related to the expansions are always accessible,
even if the expansion modules are not physically fitted.
 The following table indicates which models of expansion modules are
supported:
TYP MODULU
PŘÍDAVNÉ KROKY
DIGINÁLNÍ I/O
KOMUNIKAČNÍ
KÓD
EXP 10 06
EXP 10 03
EXP 10 10
EXP 10 11
EXP 10 12
FUNKCE
2 KROKY RELÉ
2 RELÉ C/O
USB
RS-232
RS-485
Doc: I377CSGB03_14.doc
MODULE TYPE
ADDITIONAL STEPS
DIGITAL I/O
COMMUNICATION
04/03/2014
CODE
EXP 10 06
EXP 10 03
EXP 10 10
EXP 10 11
EXP 10 12
FUNCTION
2 STEP RELAYS
2 RELAY C/O
USB
RS-232
RS-485
p. 5 / 19
Programovací port IR
 Parametry DCRL lze nakonfigurovat přes přední optický port
programovacím hardwarovým klíčem IR-USB kód CX01 nebo IR-WiFi
kód CX02.
 Tento programovací port přináší následující výhody:
o Umožňuje nakonfigurovat a provádět údržbu regulátoru DCRL,
aniž je třeba mít přístup do přístroje zezadu, tzn. otevírat
elektrickou skříň.
o Je galvanicky oddělený od vnitřních obvodů regulátoru DCRL,
čímž je v nejvyšší míře garantována nejvyšší bezpečnost
pracovníka.
o Umožňuje vysokou přenosovou rychlost dat.
o Umožňuje přední ochranu IP54.
o Omezuje možnost nepovolaných přístupů do konfigurace zařízení,
protože vyžaduje použití hardwarového klíče CX01 nebo CX02.
 Přiložením hardwarového klíče CX.. k přednímu portu a zasunutím
kolíků do otvorů dojde ke vzájemné detekci zařízení, která je
signalizována zelenou kontrolkou LINK na klíči.
IR programming port
 The parameters of the DCRL can be configured through the front
optical port, using the IR-USB code CX01 programming dongle, or with
the IR-WiFi code CX02 dongle.
 This programming port has the following advantages:
o You can configure and service the DCRL without access to the
rear of the device or having to open the electrical panel.
o It is galvanically isolated from the internal circuits of the DCRL,
guaranteeing the greatest safety for the operator.
o High speed data transfer.
o IP54 front panel protection.
o Limits the possibility of unauthorized access with device config,
since it is necessary to have the CX01 or CX02 dongles.
 Simply hold the CX.. dongle up to the front panel, connecting the plugs
to the relevant connectors, and the device will be acknowledged as
shown by the LINK LED on the programming dongle flashing green.
Programovací adaptér USB kód CX01
USB programming dongle code CX01
Programovací adaptér WiFi kód CX02
WiFi programming dongle code CX02
Nastavení parametrů z PC
 Nastavovacím softwarem set-up DCRG Remote control lze přenést
(přednastavené) nastavovací parametry z DCRL na disk počítače a
naopak.
 Parametry lze PC do DCRL přenést i částečně, tzn. jen určené
parametry jednotlivých menu.
Parameter setting with PC
 You can use the DCRG Remote control software to transfer (previously
programmed) set-up parameters from the DCRL to the hard drive of
the PC and vice versa.
 The parameter may be partially transferred from the PC to the DCRL,
transferring only the parameters of the specified menus.
Nastavení parametrů (setup) na předním panelu
Pro přístup do programovacího menu (setup):
 Pro přístup k nastavení musí být řídicí jednotka přepnuta do režimu
TEST (prima nastavení) nebo MAN.
 V normální zobrazení měření stiskněte MODE a podržte stisknuté 3
Parameter setting (setup) from front panel
To access the programming menu (setup) :
 To enter parameter programming the unit must be in TEST mode (first
programming) or in MAN mode.
 From the normal measurement display, press MODE for 3 seconds to
sekundy: otevře se hlavní menu. Na hlavním displeji se zobrazí SET.
 Jestliže bylo zadáno heslo (P.21=ON), namísto SET se zobrazí PAS
(žádost o zadání hesla). Tlačítka ▲▼ zadejte číslicové heslo, pak
stiskněte MAN-AUT pro přechod na další číslici.
 Jestliže je heslo správné, zobrazí se OK U nebo OK A podle toho, ze se
jedná o heslo uživatele nebo pro pokročilou úroveň. Hesla se nastaví
pomocí P.22 a P.23. Defaultně jsou nastavená hesla 001 a 002.
 Zadáním chybného hesla se zobrazí ERR.
 Po zadání hesla je přístup povolen jen do resetu přístroje nebo do
uplynutí dvou minut bez stisku tlačítek.
 Po zadání hesla proveďte znovu přístupovou proceduru k nastavením.
 Stiskem ▲▼ zvolte požadované podmenu (BAS ADV ALA…),
které se zobrazí na alfanumerickém displej.
Doc: I377CSGB03_14.doc
recall the main menu. SET is displayed on the main display.
 If you have set the password (P.21 = ON) instead of SET the display
shows PAS (password entry request). Set the numeric password using
▲ ▼ and then press MAN-AUT to move to next digit.
 If the password is correct the unit will show OK U or OK A depending on
the entered password is user or the advanced level. The password can
be defined with parameters P.22 and P.23. Factory default is 001 and
002 respectively.
 If the entered password is wrong the unit will show ERR.
 After having entered the password, tha access is enabled until the unit
is re-initialized or for 2 minutes without pressing any key.
 After having entered the password, repeat the procedure to access the
parameter setting.
 Press ▲ ▼ to select the desired submenu (BASADVALA ... ) that
is shown on the alphanumeric display.
04/03/2014
p. 6 / 19
 V následující tabulce je přehled dostupných podmenu:
Cod
BAS
ADV
ALA
CMD
CUS
SAVE
EXIT
Popis
Přístup do menu Základní
BAS
ADV
Přístup do menu Alarmy
ALA
Přístup do menu Příkazy
CMD
Přístup do menu Custom
CUS
Výstup s uložením změn
SAVE
Výstup bez uložení (zrušit)
EXIT
 Stisknout MAN-AUT pro přístup do zvoleného podmenu.
 V podmenu se na hlavním displeji zobrazí kód zvoleného parametru
(např. P.01). Na numerickém a alfanumerickém displeji se zobrazí
hodnoty a/nebo popis parametru.
 Položky lze vybírat dopředu stiskem MAN-AUT (např. lze procházet
parametry P.01P.02 P.03…); pro výběr dozadu se stiskne MODE.
 Po navolení parametru lze nastavit jeho hodnotu stiskem ▲▼.
Vzad
▼
▲
zvýšit/snížit
The following table lists the available submenus:
Cod
Přístup do menu Pokročilé
MODE

Description
Access to Base menu
Accesso to Advanced menu
Accesso to Alarm menu
Access to Command menu
Access to Custom menu
Exits saving modifications.
Exits without saving (cancel)
 Press MAN- AUT to access the submenu.
 When you are in a submenu, the main display shows the code of the
selected parameter (eg P.01), while the numeric/alphanumeric displays
at the bottom of the screen showsthe parameter value and / or
description.
 Press MAN- AUT to advance in the selection of items (such as scroll
through parameters P.01  P02  P03… ), or press MODE to go
back to the previous parameter.
 While a parameter is selected, with ▲ ▼ you can increase/decrease
its value.
MAN
AUT
Vpřed
MODE
Backward
▼
▲
Increment/decrement
MAN
AUT
Forward
 Po dosažení posledního parametru menu se opětným stiskem MANAUT vrátíte na volbu jednotlivých podmenu.
 Pro uložení změn zvolte tlačítky ▲▼ SAVE nebo stiskněte EXIT pro
jejich zrušení .
 Once you reach the last parameter of the menu, by pressing MANAUT once more will return you to the submenu selection.
 Using ▲▼select SAVE to save the changes or EXIT to cancel.
 Anebo lze změny během programování uložit stiskem MAN-AUT po
dobu tří sekund, a pak vystoupit přímo.
 Jestliže nestisknete tlačítka po dobu dvou po sobě jdoucích minut,
nastavovací menu setup se automaticky vypne a systém se vrátí na
normální zobrazování bez uložení parametrů (jako při stisku EXIT).
 Nezapomínejte, že do paměti EEPROM regulátoru DCRL lze zálohovat
(backup) jen ta nastavovací data, která lze upravit z klávesnice. Tato
data pak lze dle potřeby obnovit (restore) v pracovní paměti. Příkazy
pro zálohování a obnovení dat jsou dostupné v menu příkazů.
 Alternatively, from within the programming, holding MAN- AUT for
three seconds will save the changes and exit directly.
 If the user does not press any key for more than 2 minutes, the system
leaves the setup automatically and goes back to normal viewing
without saving the changes done on parameters (like EXIT).
 N.B.: a backup copy of the setup data (settings that can be modified
using the keyboard) can be saved in the eeprom memory of the DCRL.
This data can be restored when necessary in the work memory. The
data backup 'copy' and 'restore' commands can be found in the
Commands menu.
Rychlé nastavení TA
Rapid CT set-up
 V případech, kdy není známý TA, který se bude používat při instalaci,
lze nechat parametr P.01 Primár TA nastavený na OFF a nastavit
všechny ostatní parametry.
 V takovém případě se při instalaci soustavy po připojení přístroje k
 When the CT value is not known and only used at the moment of the
installation, the P.01 parameter for CT primary can remain set at OFF
while all the others can be programmed.
 In this case, during the system installation and once the controller is
napětí na displeji rozbliká CT (Current Transformer). Stiskem ▲▼ lze
pak nastavit přímo hodnotu primáru TA.
 Nastavení je třeba potvrdit stiskem MAN/AUT. Přístroj uloží nastavení
do paměti P.01 a spustí se přímo v automatickém režimu.
powered up, the display will show a flashing CT (Current Transformer).
By pressing ▲▼the CT primary can be set directly.
 Once programmed, press MAN/AUT to confirm. The unit will store the
setting into P.01, and directly restart in automatic mode.
Doc: I377CSGB03_14.doc
04/03/2014
p. 7 / 19
Tabulka parametrů
 V následující tabulce je uveden přehled všech programovacích
parametrů. Pro každý parametr je uveden možný rozsah nastavení,
defaultní nastavení z výrobního závodu a vysvětlení funkcionality
parametru. Popis parametru zobrazený na displeji se v některém případě
může lišit od toho, co je uvedeno v tabulce: je to způsobeno omezením
počtem znaků. Určující je nicméně kód parametru.
 Pozn.: Parametry zvýrazněné v tabulce šedě mají zásadní význam pro
fungování soustavy. To znamená, že představují minimální nezbytné
naprogramování pro uvedení do funkce.
ZÁKLADNÍ MENU
Parameter table
 Below are listed all the programming parameters in tabular form. For each
parameter are indicated the possible setting range and factory default, as
well as a brief explanation of the function of the parameter. The description
of the parameter shown on the display can in some cases be different from
what is reported in the table because of the reduced number of characters
available. The parameter code can be used however as a reference.
 Note: the parameters shown in the table with a shaded background are
essential to the operation of the system, thus they represent the minimum
programming required for operation.
BASE MENU
KÓD
P.01
P.02
P.03
POPIS
Primární TA
Sekundární TA
Fáze načtení proudů TA
ACC UdM
Usr
A
Usr
A
Usr
DEF
OFF
5
L3
P.04
K zapojení TA
Usr
Aut
P.05
Fáze načtení napětí
Usr
L1-L2
P.06
P.07
Usr
Usr
Kvar
V
1.00
400V
P.08
Výkon nejmenšího kroku
Jmenovité napětí
kondenzátorů
Jmenovitý kmitočet
Usr
Hz
Aut
P.09
P.10
P.11
Doba opětného připojení
Citlivost
Funkce krok 1
Adv
Usr
Usr
sec
sec
60
60
OFF
P.12
P.13
P.14
P.15
P.16
P.17
P.19
Funkce krok 2
Funkce krok 3
Funkce krok 4
Funkce krok 5
Funkce krok 6
Funkce krok 7
Setpoint cos φ
Usr
Usr
Usr
Usr
Usr
Usr
Usr
P.20
Jazyk alarmových hlášek
Usr
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
0.95
IND
ENG
Doc: I377CSGB03_14.doc
ROZSAH
OFF / 1...10.000
1/5
L1
L2
L3
Aut
Přím
Inv
L1-L2
L2-L3
L3-L1
L1-N
L2-N
L3-N
0.10 ... 10000
50 ... 50000
COD
P.01
P.02
P.03
DESCRIPTION
CT primary
CT secondary
CT read phase
ACC UoM
Usr
A
Usr
A
Usr
DEF
OFF
5
L3
P.04
CT wiring polarity
Usr
Aut
P.05
Voltage read phase
Usr
L1-L2
P.06
P.07
Smallest step power
Rated capacitor voltage
Usr
Usr
Kvar
V
1.00
400V
Aut
50Hz
60Hz
Kolísání
1 … 30000
1 … 1000
OFF
1…32
ON
NOA
NCA
FAN
MAN
AUT
A01…A13
=
=
=
=
=
=
0.50 Ind – 0.50 Cap
P.08
Nominal frequency
Usr
Hz
Aut
P.09
P.10
P.11
Reconnection time
Sensitivity
Step 1 function
Adv
Usr
Usr
sec
sec
60
60
OFF
P.12
P.13
P.14
P.15
P.16
P.17
P.19
Step 2 function
Step 3 function
Step 4 function
Step 5 function
Step 6 function
Step 7 function
Cos-phi setpoint
Usr
Usr
Usr
Usr
Usr
Usr
Usr
ENG
ITA
FRA
SPA
POR
DEU
P.20
Alarm messages language
Usr
04/03/2014
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
0.95
IND
ENG
RANGE
OFF / 1...10.000
1/5
L1
L2
L3
Aut
Dir
Inv
L1-L2
L2-L3
L3-L1
L1-N
L2-N
L3-N
0.10 ... 10000
50 ... 50000
Aut
50Hz
60Hz
Var
1 … 30000
1 … 1000
OFF
1…32
ON
NOA
NCA
FAN
MAN
AUT
A01…A13
=
=
=
=
=
=
0.50 Ind – 0.50 Cap
ENG
ITA
FRA
SPA
POR
DEU
p. 8 / 19
P.01 – Hodnota primárního vinutí proudových transformátorů. Příklad: s
nastavením TA 800/5 na 800. Je-li nastaveno na OFF, při připojení k napětí
požádá přístroj o nastavení TA a umožní přímý přístup k tomuto parametru.
P.02 – Hodnota sekundárního vinutí proudových transformátorů. Příklad: s
nastavením TA 800/5 na 5.
P.03 – Stanoví fázi, ze které přístroj vyčte proudový signál. Připojení
ampérometrických vstupů musí souhlasit s nastavením v tomto parametru. Jsou
podporované všechny kombinace s parametrem P.05.
P.04 – Vyčtení polarity zapojení TA.
AUT = Polarita je zjištěna automaticky při připojení napětí. Lze použít jen v
případě, kdy nemá soustava žádný generátor.
Dir = Automatické zjištění vypnuto. Přímé spojení.
Inv = Automatické zjištění vypnuto. Inverzní zapojení (křížem).
P.05– Stanoví fáze, ze kterých přístroj vyčte napěťový signál. Připojení vstupů pro
měření napětí musí souhlasit s nastavením v tomto parametru. Jsou podporované
všechny kombinace s parametrem P.03.
P.06 – Hodnota v kvar nejmenšího nainstalovaného kroku (odpovídajícího váze 1).
Štítkový výkon řady kondenzátorů dodávaný při štítkovém napětí specifikovaném v
parametru P.07 a u třífázové aplikace vztažený na celkem tři kondenzátory.
P.07 – Jmenovité štítkové napětí kondenzátorů, při kterém bude dodávaný výkon
specifikovaný v P.06. Jestliže se kondenzátory používají při při jiném (nižším) než
jmenovitém napětí, přístroj automaticky přepočítá výsledný výkon.
P.08 – Pracovní kmitočet soustavy:
Aut = automactiká volba 50 či 60 Hz při připojení k napětí
50 Hz = pevně na 50 Hz
60 Hz = pevně na 60 Hz
Var = proměnná průběžně měřená a upravovaná.
P.09 – Minimální doba, která musí uběhnout mezi odpojením jednoho kroku a a
dalšího kroku jak v režimu MAN, tak v režimu AUT. Během této doby bliká číslo
kroku na hlavní stránce.
P.10– Citlivost na připojení. Parametr pro nastavení rychlosti reakce řídicí jednotky.
Při nízkých hodnotách parametru P.10 je regulace rychlá (vyšší přesnost okolo
setpointu, ale větší počet zásahů). Při vysokých hodnotách trvají reakce déle, ale s
menším počtem zásahů kroků. Doba zpoždění při reakci je nepřímo úměrná
žádosti o krok krok pro dosažení setpointu: doba čekání = (citlivost / počet
požadovaných kroků).
Příklad: citlivosti nastavena na 60s, při žádosti zapnutí kroku o váze 1 se bude
čekat 60s (60/1 = 60). Jestliže je ale třeba provést celkem čtyři kroky, bude se
čekat 15s (60 / 4 = 15).
P.11 … P18 – Funkce výstupních relé 1…8:
OFF = Nepoužito
1..32 = Váha kroku. S tímto relé je spojena řada výkonových
kondenzátorů n krát (n=1…32) výkon toho nejmenšího definovaného
parametrem P.06.
ON = Vždy aktivovaný.
NOA = Alarm normálně odbuzený. Relé se nabudí v přítomnosti jakékoli
alarmu s globálně aktivní vlastností alarmu.
NCA = Alarm normálně nabuzený. Relé se odbudí v přítomnosti jakékoli
alarmu s globálně aktivní vlastností alarmu.
FAN = Relé ovládá chladicí ventilátor.
MAN = Relé je nabuzené, když je jednotka v režimu MAN.
AUT = Relé je nabuzené, když je jednotka v režimu AUT.
A01…A13 = Relé se nabudí při určitém alarmu.
P.19 – Setpoint cos φ (hodnota, kterou je nutno dosáhnout). Použito ve
standardních aplikacích.
P.20 - Jazyk hlášení alarmů.
MENU POKROČILÝCH FUNKCÍ
ADVANCED MENU
KÓD POPIS
P.21 Oprávnění hesla
ACC UdM
Adv
DEF
OFF
P.22
P.23
P.24
Uživatelské heslo
Heslo pro pokročilé funkce
Typ zapojení
Usr
Adv
Usr
001
002
3PH
P.25
Úprava výkonu kroku
Usr
OFF
P.26
P.27
P.28
Tolerance + setpoint
Tolerance - setpoint
Režim zapnutí kroku
Usr
Usr
Usr
0.00
0.00
STD
P.29
Setpoint cos φ
kogenerace
Usr
OFF
P.30
P.31
Citlivost na odpojení
Odpojení kroků přepnutím
na MAN
Mezní hodnota pro alarm
přetížení proudu
kondenzátorů
Usr
Usr
sec
OFF
OFF
Adv
%
125
P.32
P.01 - The value of the primary current transformer. Example: with CT 800/5 set
800. If set to OFF, after the power-up the device will prompt you to set the CT and
allow direct access to this parameter.
P.02 - Value of the secondary of the current transformers. Example: with CT 800/5
set 5.
P.03 – It defines on which phase the device reads the current signal. The wiring of
current inputs must match the value set for this parameter. Supports all possible
combinations of parameter P.05.
P.04 - Reading the connection polarity of the CT.
AUT = Polarity is automatically detected at power up. Can only be used when
working with only one CT and when the system has no generator device.
Dir = Automatic detection disabled. Direct connection.
Inv = Automatic detection disabled. Reverse wiring (crossover).
P.05 - Defines on which and on how many phases the device reads the voltage
signal. The wiring of voltage inputs must match the setting for this parameter.
Supports all possible combinations of parameter P.03.
P.06 - Value in kvar of the smallest step installed (equivalent to the step weight 1).
Rated power of the capacitor bank provided at the rated voltage specified in P.07
and referred to the total of the three capacitors for three-phase applications.
P.07 - Rated plate capacitor, which is delivered in specified power P.06. If the
capacitors are used to a voltage different (lower) than nominal, the resulting power
is automatically recalculated by the device.
P.08 - Working frequency of the system:
Aut = automatic selection between 50 and 60 Hz at power on.
50Hz = fixed to 50 Hz.
60Hz = fixed to 60 Hz.
Var = variable, measured continuously and adjusted.
P.09 - Minimum time that must elapse between the disconnection of one step and
the subsequent reconnection both in MAN or AUT mode. During this time the
number of the step on the main page is blinking.
P.10 - Connection sensitivity. This parameter sets the speed of reaction of the
controller. With small values of P.10 the regulation is fast (more accurate around
the setpoint but with more step swithchings). With high values instead we’ll have
slower reactions of the regulation, with fewer switchings of the steps. The delay
time of the reaction is inversely proportional to the request of steps to reach the
setpoint: waiting time = (sensitivity / number of steps required).
Example: setting the sensitivity to 60s, if you request the insertion of one step of
weight 1 are expected 60s (60/1 = 60). If instead serve a total of 4 steps will be
expected 15s (60/4 = 15).
P11 ... P18 - Function of output relays 1 ... 8:
OFF = Not used .
1 .. 32 = Weight of the step. This relay drives a bank of cpacitors which
power is n times (n = 1…32) the smallest power defined with parameter
P.06.
ON = Always on.
NOA = Alarm normally de-energized. The relay is energized when any
alarm with the Global alarm property arises.
NCA = Alarm normally energized. The relay is de-energized when any
alarm with the Global alarm property arises.
FAN = The relay controls the cooling fan.
MAN = Relay is energized when device is in MAN mode.
AUT = Relay is energized when device is in AUT mode.
A01 ... A13 = The relay is energized when the alarm specified is active.
P.19 - Setpoint (target value) of the cosphi. Used for standard applications.
P.20 - Language of scrolling alarm messages.
Doc: I377CSGB03_14.doc
ROZSAH
OFF
ON
0-999
0-999
3PH Třífázové
1PH Jednofázové
ON Zapnuto
OFF Vypnuto
0 – 0.10
0 – 0.10
STD Standard
Lin Lineární
OFF /
0.50 IND – 0.50
CAP
OFF / 1 – 600
OFF Vypnuto
ON Zapnuto
OFF / 100...150
COD DESCRIPTION
P.21 Password enable
ACC UoM
Adv
DEF
OFF
P.22
P.23
P.24
User password
Advanced password
Wiring type
Usr
Adv
Usr
001
002
3PH
P.25
Step trimming
Usr
OFF
P.26
P.27
P.28
Setpoint clearance +
Setpoint clearance Step insertion mode
Usr
Usr
Usr
0.00
0.00
STD
P.29
Cogeneration cos
setpoint
Usr
OFF
P.30
Disconnection
sensitivity
Step disconnection passing
in MAN
Capacitor current overload
alarm threshold
Usr
P.31
P.32
04/03/2014
sec
Usr
Adv
OFF
OFF
%
125
RANGE
OFF
ON
0-999
0-999
3PH three-phase
1PH single-phase
ON Enabled
OFF Disabled
0 – 0.10
0 – 0.10
STD Standard
Lin Linear
OFF /
0.50 IND – 0.50
CAP
OFF / 1 – 600
OFF Disabled
ON Enabled
OFF / 100...150
p. 9 / 19
P.33
P.34
P.35
P.36
P.37
P.38
P.39
P.40
P.41
P.42
P.43
P.44
P.45
P.46
Mezní hodnota pro okamžité
odpojení kroku
Primární TV
Sekundární TC
Měrná jednotka teploty
Adv
%
150
OFF / 100.. 200
P.33
Usr
Usr
Usr
V
V
OFF
100
°C
Teplota spuštění
ventilátoru
Teplota zastavení
ventilátoru
Mezní hodnota teploty
Mezní hodnota alarmu
vadného kroku
Mezní hodnota alarmu
max. napětí
Mezní hodnota alarmu min.
napětí
Mezní hodnota alarmu
THD V
Mezní hodnota alarmu
THD I
Interval údržby
Funkce grafické lišty
Adv
°
55
OFF / 50-50000
50-500
°C °Celsius
°F °Fahrenheit
0…212
Adv
°
50
0…212
Adv
Adv
°
%
60
OFF
0…212
OFF / 25…100
Adv
%
120
OFF / 90...150
P.40
Adv
%
OFF
OFF / 60..110
P.41
Adv
%
OFF
OFF / 1..250
P.42
Adv
%
OFF
OFF / 1..250
Adv
Usr
h
9000
Kvar
zap/celk
P.43
P.44
P.45
P.46
1 - 30000
Kvar zap/celk
Proud ček/jmen
Delta kvar ček/celk
P.47 Pomocné defaultní měření
Usr
Delta
Delta kvar
kvar
V
A
Týdený TPF
% proud kond.
Tepl.
THDV
THDI
ROT
P.48 Blikání podsvícení alarmu
Usr
OFF
OFF
ON
P.49 Sériová adresa uzlu
Usr
01
01-255
P.50 Sériová rychlost
Usr bps
9.6k
1.2k
2.4k
4.8k
9.6k
19.2k
38.4k
P.51 Formát dat
Usr
8 bit – n 8 bit, žádná parita
8 bit, liché
8bit, sudé
7 bit, liché
7 bit, sudé
P.52 Bit stop
Usr
1
1-2
P.53 Protokol
Usr
Modbus
Modbus RTU
RTU
Modbus ASCII
P.21 – Je-li nastaven na OFF, je vypnuta správa hesel a je volný přístup k
nastavení a do menu příkazů.
P.22 – Je-li P.21 aktivní, nutno zadat hodnotu pro aktivaci přístupu na uživatelské
úrovni. Viz kapitola Přístup pomocí hesla.
P.23 – Jako P.22, ale pro přístup do Pokročilé úrovně.
P.24 – Počet fází soustavy pro vyrovnávání fáze.
P.25 – Zapnutí měření skutečného výkonu kroků u příležitosti jejich zapnutí. Měření
se odečítá, protože se jedná o proud odebíraný z celkové množství soustavy.
Měřený výkon kroků je ‘upravován’ po každém manévru a zobrazuje se na stránce
‘statistiky života kroku’.
Jakmile je tato funkce zapnuta, aktivuje se pauza 15 s mezi zapnutím jednoho
kroku a dalšího kroku; tato pauza je nutná pro změření kolísání výkonu.
P.26 – P.27 – Tolerance okolo setpointu. Jakmile se účiník nachází v rozsahu
vymezeném těmito parametry, v AUT režimu se kroky nebudou zapínat/vypínat ani
v případě, kdy bude delta-kvar vyšší než nejmenší krok.
Pozn.: + znamená “k indukčnímu”, - znamená “ke kapacitnímu”.
Doc: I377CSGB03_14.doc
Adv
%
150
OFF / 100.. 200
P.34
P.35
P.36
Capacitor overload
immediate disconnection
threshold
VT primary
VT secondary
Temperature UoM
Usr
Usr
Usr
V
V
OFF
100
°C
P.37
Fan start temperature
Adv
°
55
OFF / 50-50000
50-500
°C °Celsius
°F °Fahrenheit
0…212
P.38
Fan stop temperature
Adv
°
50
0…212
P.39
Temperature alarm
threshold
Step failure alarm
threshold
Maximum voltage alarm
threshold
Minimum voltage alarm
threshold
THD V alarm threshold
THD I alarm threshold
Maintenance interval
Bar-graph function
Adv
°
60
0…212
Adv
%
OFF
OFF / 25…100
Adv
%
120
OFF / 90...150
Adv
%
OFF
OFF / 60..110
Adv
Adv
Adv
Usr
%
%
h
OFF
OFF
9000
Kvar
ins/tot
OFF / 1..250
OFF / 1..250
1 - 30000
Kvar ins/tot
Corr att/nom
Delta kvar att/tot
P.47 Default auxiliary measure
Usr
Delta
Deltakvar
kvar
V
A
Week TPF
Cap. Current
Temp
THDV
THDI
ROT
P.48 Backlight flashing on alarm Usr
OFF
OFF
ON
P.49 Serial node address
Usr
01
01-255
P.50 Serial speed
Usr bps
9.6k
1.2k
2.4k
4.8k
9.6k
19.2k
38.4k
P.51 Data format
Usr
8 bit – n
8 bit, no parity
8 bit, odd
8bit, even
7 bit, odd
7 bit, even
P.52 Stop bits
Usr
1
1-2
P.53 Protocol
Usr
Modbus
Modbus RTU
RTU
Modbus ASCII
P.21 – If set to OFF, password management is disabled and anyone has access to
the settings and commands menu.
P.22 – With P.21 enabled, this is the value to specify for activating user level
access. See Password access chapter.
P.23 – As for P.22, with reference to Advanced level access
P.24 – Number of phases of the power correction panel.
P.25 - Enables the measurement of the actual power of the step, performed each
time they are switched in. The measure is calculated, as the current measurement
is referred to the whole load of the plant. The measured power of the steps is
adjusted (trimmed) after each switching and is displayed on the step life statistic
page. When this function is enabled, a 15 sec pause is inserted between the
switching of one step and the following, necessary to measure the reactive power
variation.
P.26 – P.27 - Tolerance around the setpoint. When the cosphi is within the range
delimited by these parameters, in AUT mode the device does not connect /
disconnect steps even if the delta-kvar is greater than the smallest step.
Note: + means ‘towards inductive’, while – means ‘towards capacitive’.
04/03/2014
p. 10 / 19
P.28 – Volba režimu zapnutí kroku.
Standardní – Normální fungování s volnou volbou kroků
Lineární – stupně se budou zapínat jen postupně zleva doprava podle
čísla kroku a budou se vypínat v opačném pořadí podle logiky LIFO (Last
In, First Out). Jestliže v případě stupňů s odlišným výkonem bude zapnutí
posledního stupně obnášet překročení setpointu, regulátor jej nezapne.
P.29 – Setpoint používaný i v případě, kdy se generuje aktivní výkon směrem k
dodavateli (s aktivním výkonem/cos φ s negativním znaménkem).
P.30 – Citlivost na vypnutí. Stejně jako předchozí parametr, ale platí pro odpojení.
Je-li nastaven na OFF, bude mít odpojení stejnou dobu reakce jako zapojení
regulované předchozím parametrem.
P.31 – Je-li nastaven na ON, přei přechodu z režimu AUT na režim MAN se budou
kroky odpojovat v sekvenci.
P.32 – Mezní hodnota, při jejímž překročení zasáhne ochrana kondenzátorů před
přetížením (alarm A08), po integrální době zpoždění, nepřímo úměrná velikosti
přetížení.
Pozn.: Tuto ochranu lze použít jen v případě, že kondenzátory nemají filtry, jako
jsou tlumivky či jiné filtry.
P.33 – Mezní hodnota, při jejímž překročení bude integrální zpoždění zásahu
přetížení vynulováno, což způsobí okamžitý zásahu alarmu.
P.34 - P.35 – Údaje TV případně použitých ve schématech připojení.
P.36 – Měrná jednotka teploty.
P.37 - P.38 – Teplota spuštění a zastavení chladicího ventilátoru elektrické skříně
vyjádřené v měrné jednotce nastavené parametrem P.36. Ventilátor se spustí je v
případě, že je teplota è >= a P37, a zastaví se při < P.38.
P.39 – Mezní hodnota pro alarm pro vygenerování alarmu A08 příliš vysoká
teplota.
P.40 – Mezní hodnota v procentech zbytkového výkonu kroků srovnaná s původně
naprogramovanou hodnotou. Pod touto mezní hodnotou se vygeneruje alarm A10
vadný krok.
P.41 – Mezní hodnota pro alarm nejvyššího napětí vztaženého k jmenovitému
napětí nastavenému parametrem P.07, při jejímž překročení bude vygenerován
alarm A06 příliš vysoké napětí.
P.42 – Mezní hodnota pro alarm nejnižšího napětí vztaženého k jmenovitému
napětí nastavenému parametrem P.07, při jejímž překročení bude vygenerován
alarm A05 příliš nízké napětí.
P.43 – Mezní hodnota pro alarm nejvyššího THD napětí soustavy, při jejímž
překročení bude vygenerován alarm A10 THDV příliš vysoké.
P.44 – Mezní hodnota alarmu max. THD proudu soustavy, při jejímž překročení je
vygenerovaný alarm A11 příliš vysoký THDI.
P.45 – Vypršení intervalu údržby v hodinách, tzn. vygenerování alarmu A12 Žádost
o údržbu. Počítání je aktivní po celou dobu, po kterou je přístroj napájen.
P.46 – Funkce půlkruhové grafické lišty.
Kvar inst/celk: Lišta zobrazuje, kolik vyrovnávacího výkonu fází je
právě zapnuto v poměru k celkové hodnotě instalované v elektrické
skříni.
Akt/jmen proud: Procento aktuálního proudu oproti jmenovitému
proudu TA.
Delta kvar: Lišta s prostřední nulou. Zobrazuje kladný/záporný deltakvar pro dosažení setpointu vztaženému na celkový příkon.
P.47 – Defaultní měření zobrazované na sekundárním displeji. Nastavení na ROT
se měření budou zobrazovat dokola.
P.48 – Nastavením na ON bude při alarmu blikat podsvícení displeje.
P.49 – Sériová adresa (uzel) komunikačního protokolu.
P.50 – Přenosová rychlost komunikačního portu.
P.51 – Formát dat. Nastavení na 7 bitů možná jen pro protokol ASCII.
P.52 – Numero stop bitů.
P.53 – Volba komunikačního protokolu.
MENU ALARMŮ
P.28 - Selecting mode of steps insertion.
Standard mode - Normal operation with free selection of the steps
Linear mode - the steps are connected in progression from left towards
right only following the step number and according to the LIFO (Last In
First Out) logic. The controller will not connect a step when the system
steps are of different ratings and by connecting the next step, the set-point
value would be exceeded.
P.29 - Setpoint used when the system is generating active power to the supplier
(with negative active power / power factor ).
P.30 - Disconnection sensitivity. Same as the previous parameter but related to
disconnection. If set to OFF the disconnection has the same reaction time of
connection set with the previous parameter.
P.31 - If set to ON, when switching from AUT mode to MAN mode, steps are
disconnected in sequence.
P.32 – Trip threshold for the capacitors overload protection (alarm A08), that will
arise after a integral delay time, inversely proportional to the value of the overload.
Note: You can use this protection only if the capacitors are not equipped with
filtering devices such as inductors or similar.
P.33 - Threshold beyond which the integral delay for tripping of the overload alarm
is zeroed, causing the immediate intervention of the A08 alarm.
P.34 – P.35 – Data of VTs eventually used in the wiring diagrams.
P.36 – Unit of measure for temperature.
P.37 – P.38 - Start and stop temperature for the cooling fan of the panel, expressed
in the unit set by P.36. The cooling fan is started when the temperature is >= to
P.37 and it is stopped when it is < than P.38.
P.39 - Threshold for generation of alarm A08 Panel temperature too high .
P.40 - Percentage threshold of the residual power of the steps, compared with the
original power programmed in general menu. Below this threshold the alarm A10
step failure is generated.
P.41 - Maximum voltage alarm threshold, referred to the rated voltage set with
P.07, beyond which the alarm A06 Voltage too high is generated.
P.42 - Undervoltage alarm threshold, referred to the rated voltage set with P.07,
below which the alarm A05 voltage too low is generated.
P.43 - Maximum plant voltage THD alarm threshold, beyond which the alarm A10
THDV too high is generated.
P.44 – Maximum plant current THD alarm threshold beyond which the alarm A05
voltage too low is generated.
P.45 – Maintenace interval in hours. When it is elapsed, the alarm A12
maintenance interval will be generated. The hour count increments as long as the
device is powered.
P.46 – Function of the semi-circular bar-graph.
Kvar ins/tot: The bar graph represents the amount of kvar actually
inserted, with reference to the total reactive power installed in the panel.
Curr act/nom: Percentage of actual plant current with reference to the
maximum current of the CT.
Delta kvar: bar graph with central zero. It represts the positive/negative
delta-kvar needed to reach the setpoint, compared to the total kvar
installed.
P.47 – Default measure shown on the secondary display. Setting the parameter to
ROT, the different measures will be shown with a sequential rotation.
P.48 – If set to ON, the display backlight flashes in presence of one or more active
alarms.
P.49 – Serial (node) address of the communication protocol.
P.50 – Communication port transmission speed.
P.51 – Data format. 7 bit settings can only be used for ASCII protocol.
P.52 – Stop bit number.
P.53 – Select communication protocol.
ALARM MENU
KÓD
P.61
POPIS
Zapnutí alarmu A01
P.62
P.63
Zpoždění alarmu A01
Udm zpoždění A01
…
P.97
….
Zapnutí alarmu A13
P.98
P.99
Zpoždění alarmu A13
Udm zpoždění A13
ACC UdM
Adv
15
min
Adv
Adv
…
Adv
Adv
Adv
DEF
ALA
…
…
ALA
15
min
Doc: I377CSGB03_14.doc
ROZSAH
OFF
ON
ALA
DISC
A+D
0-240
Min
Sec
…
OFF
ON
ALA
DISC
A+D
0-240
Min
Sec
COD
P.61
DESCRIPTION
A01 Alarm enable
P.62
P.63
A01 alarm delay
A01 delay uom
…
P.97
….
A13 Alarm enable
P.98
P.99
A13 alarm delay
A13 delay uom
04/03/2014
ACC UoM
Adv
15
min
Adv
Adv
…
Adv
Adv
Adv
DEF
ALA
…
…
ALA
120
sec
RANGE
OFF
ON
ALA
DISC
A+D
0-240
Min
Sec
…
OFF
ON
ALA
DISC
A+D
0-240
Min
Sec
p. 11 / 19
P.61 – Zapne se alarm A01 a stanoví se chování jednotky, jakmile je alarm aktivní:
OFF – Vypnutý alarm
ON – Zapnutý alarm, jen vizuální
ALA – Zapnutý alarm, aktivace relé globálního alarmu (je-li nastavené)
DISC – Zapnutý alarm, odpojení kroků
A + D = Nabuzení relé alarmu a odpojení kroků.
Pozn.: Při přístup k parametrům P61, P.64, P67 atd se na pomocném displeji
zobrazí kód příslušného alarmu.
P.62 – Doba zpoždění alarmu A01.
P.63 – Měrná jednotka zpoždění alarmu A01.
P.64 – Jako P.61, pro alarm A02.
P.65 – Jako P.62, pro alarm A02.
P.66 – Jako P.63, pro alarm A02.
…
P.97 – Jako P.61, pro alarm A13.
P.98 – Jako P.62, pro alarm A13.
P.99 – Jako P.63, pro alarm A13.
P.61 - Enable alarm A01 and defines the behavior of the controller when the alarm
is active:
OFF - Alarm disabled
ON - Alarm enabled, only visual
ALA - Alarm enabled, global alarm relay energized (if set)
DISC - Alarm enabled, logoff step
A + D = Alarm relay energized and disconnection of the steps.
Note: When you access the parameters P61, P.64, P67, etc., the auxiliary
display shows the relative alarm code.
P.62 - Delay alarm A01.
P.63 - Unit of delay alarm A01.
P.64 – Like P.61 for alarm A02.
P.65 – Like P.62 for alarm A02.
P.66 – Like P.63 for alarm A02.
…
P.97 – Like P.61 for alarm A13.
P.98 – Like P.62 for alarm A13.
P.99 – Like P.63 for alarm A13.
Alarmy
 Jakmile vznikne alarm, na displeji se zobrazí alarmová ikona,
identifikační kód a popis alarmu ve zvoleném jazyce.
 Stiskem tlačítek pro procházení stránek zmizí dočasně běžící text s
upozorněním na alarm, který se pak objeví zase za 30 sekund.
 Alarmů se resetují automaticky, jakmile pominou stavy, které je
způsobily.
 Jakmile nastane jeden alarm nebo několik alarmů, chová se DCRL tak,
jak jsou nastaveny vlastnosti aktivních alarmů.
Popis alarmů
Alarms
 When an alarm is generated , the display will show an alarm icon, the code
and the description of the alarm in the language selected.
 If the navigation keys in the pages are pressed, the scrolling message
showing the alarm indications will disappear momentarily, to reappear
again after 30 seconds.
 Alarms are automatically resetted as soon as the alarm conditions that
have generated them disappear.
 In the case of one or more alarms, the behaviour of the DCRL depends on
the properties settings of the active alarms.
Alarm description
KÓD ALARM
A01 Podkompenzace
COD ALLARME
A01 Undercompensation
A02
A02 Overcompensation
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
POPIS
Automaticky, všechny kroky jsou
zapnuté, ale cos φ je induktivnější než
setpoint.
Automaticky, všechny kroky jsou
Překompenzace
vypnuté, ale naměřený cos φ je
kapacitivnější než setpoint.
Ampérometrickými vstupy teče proud
Příliš nízký proud v
o nižší hodnotě, než je nejnižší
soustavy
hodnota povolená rozsahem měření.
Tento stav může normálně nastat,
když není soustavy pod zátěží.
Ampérometrickými vstupy teče proud
Příliš vysoký proud v
o vyšší hodnotě, než je nejvyšší
soustavy
hodnota povolená rozsahem měření.
Naměřené napětí je nižší než mezní
Příliš nízké napětí v
hodnota nastavená parametrem P.42.
soustavy
Naměřené napětí je vyšší než mezní
Příliš vysoké napětí v
hodnota nastavená parametrem P.41.
soustavy
Přetížení kondenzátorů Vypočítané přetížení kondenzátorů je
vyšší než mezní hodnoty nastavené
parametry P.32 a P.33.
Jakmile stavy pominou, zůstane alarm
zobrazený dalších pět minut nebo do
stisku tlačítka.
Teplota elektrické skříně překračuje
Příliš vysoká teplota
mezní hodnotu nastavenou
parametrem P.39.
Na měřicích vstupech napětí došlo k
Mikropřerušení
mikropřerušení delšímu než 8ms.
Příliš vysoké THD napětí THD napětí soustavy je vyšší než
mezní hodnota nastavená parametrem
P.43
Příliš vysoký THD proudu THD proudu soustavy je vyšší než
mezní hodnota nastavená parametrem
soustavy
P.44
A12 Žádost o údržbu
A13 Vadný krok
Vypršel interval údržby nastavený
parametrem P.45. Pro vynulování
alarmu se použije příkaz C.01 (viz
menu příkazů).
Zbytkový procentní výkon jednoho
kroku / více kroků je nižší než nejnižší
mezní hodnota nastavená parametrem
P.40.
Doc: I377CSGB03_14.doc
A03 Current too low
A04 Current too high
A05 Voltage too low
A06 Voltage too high
A07 Capacitor current
overload
A08 Temperature too high
A09 No-Voltage release
A10 Voltage THD too high
A11 Current THD too high
A12 Maintenance requested
A13 Step failure
04/03/2014
DESCRIZIONE
In automatic mode, all the available steps
are connected but the cosphi is still more
inductive than the setpoint.
In automatic mode, all the steps are
disconnected but the cosphi is still more
capacitive than the setpoint.
The current flowing in the current inputs
is lower than minimum measuring range.
This condition can occour normally if the
plant has no load.
The current flowing in the current inputs
is lower than minimum measuring range.
The measured voltage is lower than the
threshold set with P.42.
The measured voltage is higher than the
threshold set with P.41.
The calculated capacitor current overload
is higher than threshold set with P.32 and
P.33. After the alarm conditions have
disappeared, the alarm message
remains shown for the following 5 min or
until the user presses a key on the front.
The panel temperature is higher than
threshold set with P.39.
A no-voltage release has occoured on
the line voltage inputs, lasting more than
8ms.
The THD of the plant voltage is higher
than the threshold set with P.43.
The THD of the plant current is higher
than the threshold set with P.44.
The maintenance interval set with P.45
has elapsed. To reset the alarm use the
command C.01 (see Command menu).
The residual power of one or more steps
is lower than minimum threshold set with
P.40.
p. 12 / 19
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
Doc: I377CSGB03_14.doc
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
15 min
120 s
5s
120 s
5s
15 min
180 s
30 s
0s
120 s
120 s
0s
0s
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
Undercompensation
Overcompensation
Current too low
Current too high
Voltage too low
Voltage too high
Capacitor current overload
Temperature too high
No-Voltage release
Voltage THD too high
Current THD too high
Maintenance requested
Step failure
04/03/2014
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
p. 13 / 19
Delay
Disconnection
Alarm relay
Enable
Description
Cod.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Zpoždění
zásahu
Podkompenzace
Překompenzace
Příliš nízký proud v soustavy
Příliš vysoký proud v soustavy
Příliš nízké napětí v soustavy
Příliš vysoké napětí v soustavy
Přetížení kondenzátorů
Příliš vysoká teplota
Mikropřerušení
Příliš vysoké THD napětí
Příliš vysoký THD proudu soustavy
Žádost o údržbu
Vadný krok
Odpojení
Popis
Relé alarmu
Default alarm properties
Zapnutí
Kód
Defaultrní vlastnosti alarmů
15 min
120 s
5s
120 s
5s
15 min
180 s
30 s
0s
120 s
120 s
0s
0s
Menu příkazů
 Menu příkazů umožňuje provádět občasné operace, jako jsou vynulování
měření, počitadel, alarmů, atd.
 Zadáním hesla pro přístup na pokročilé úrovni, v menu příkazů lze
provést automatické operace, které budou užitečné pro konfiguraci
přístroje.
 S řídicí jednotkou v režimu MAN stiskněte MODE a podržte pět sekund.




Stiskněte ▲ do zvolení CMD.
Stiskněte MAN-AUT pro přístup do Menu příkazů.
Zvolte požadovaný příkaz stiskem MODE nebo MAN-AUT.
Chcete-li provést příkaz, stiskněte a podržte stisknuté ▲ po tři sekundy.
DCRL ukáže OK? odpočítávání.
 Jestliže podržíte ▲ až do ukončení odpočítávání, bude příkaz provede;
jestliže uvolníte tlačítko dříve, bude příkaz zrušen.
KÓD
C01
C02
C03
PŘÍKAZ
VYNUL. ÚDRŽBY
VYL. OPERACE KROK
VYNUL. HODINY
VYNUL. MAX.
Vynuluje se interval údržby.
C01
Pokročilý
Vynuluje se počitadlo operací při
kroku.
Při nastavování kroku se obnoví
původní výkony.
Pokročilý
Vynuluje se počitadlo fungování
kroku.
Pokročilý
Vynulují se nejvyšší špičky
zaznamenané při měřeních.
Pokročilý
Vynuluje se paměť týdenních
TPF.
Obnoví se tovární defaultní
parametry.
Uloží se záložní kopie nastavení
setupu provedené uživatelem.
Parametry se obnoví na hodnoty
uživatelské zálohy.
HODNOTY
C06
C07
C08
C09
VYNUL. TÝDENNÍ TPF
SETUP do DEFAULT
ULOŽIT ZÁLOŽNÍ KOPII
OBNOV. ZE ZÁLOHY
command. DCRL shows OK? With a countdown.
 If you press and hold ▲ until the end of the countdown the command is
executed, while if you release the key before the end, the command is canceled.
COD
KROKU
C05
Press ▲to select CMD.
Press MAN-AUT to access the Commands menu.
Select the desired command with MODE or MAN-AUT.
Press and hold for three seconds ▲if you want to execute the selected
POPIS
TRIMMING
C04




ÚROVEŇ
PŘÍSTUPU
Pokročilý
Pokročilý
VYNUL. KROK
Commands menu
 The commands menu allows executing some occasional operations like reading
peaks resetting, counters clearing, alarms reset, etc.
 If the Advanced level password has been entered, then the commands menu
allows executing the automatic operations useful for the device configuration.
 The following table lists the functions available in the commands menu, divided
by the access level required.
 With controller in MAN mode, press the MODE button for 5 seconds.
Pokročilý
Pokročilý
Pokročilý
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
Doc: I377CSGB03_14.doc
COMMAND
RESET MAINTENANCE
RESET STEP COUNT
RESET STEP TRIMMING
RESET STEP HOURS
Reset max VALUES
RESET WEEKLY TPF
SETUP TO DEFAULT
SETUP BACKUP
SETUP RESTORE
04/03/2014
PWD. ACCESS
LEVEL
Advanced
DESCRIPTION
Reset maintenance service interval.
Advanced
Reset step operation counters.
Advanced
Reload originally programmed
power into step trimming.
Advanced
Reset step operation hour meters.
Advanced
Reset maximum peak values.
Advanced
Resets weekly total power factor
history.
Advanced
Resets setup programming to
factory default.
Makes a backup copy of user setup
parameters settings.
Reloads setup parameters with the
backup of user settings.
Advanced
Advanced
p. 14 / 19
Použití hardwarového klíče CX02
 Hardwarový klíč (dongle) CX02 umožňuje jednak bezdrátové spojení s
PC, tabletem nebo chytrým telefonem a umožňuje rovněž zapsat do
paměti a přenést data z / do regulátoru DCRL.
 Zapněte rozhraní CX02 na přední straně regulátoru DCRL.
 Zapněte CX02 stiskem a podržením tlačítka dvě sekundy.
 Počkejte, až se rozbliká oranžová kontrolka LINK.
 Stiskněte třikrát rychle za sebou tlačítko rozhraní CX02.
 Na displeji regulátoru DCRL se zobrazí první z možných příkazů
(D1…D6).
 Zvolte požadovaný příkaz stiskem tlačítka ▲▼.
 Pro provedení zvoleného příkazu stiskněte MAN-AUT. Budete požádáni
CX02 Dongle usage
 The CX02 dongle offers WiFi Access point capability for connection to PC, Tablet
or smartphones. In addition to this function it also offer the possibility to store and
transfer a block of data from/to the DCRL.
 Insert the interface CX02 into the IR port of DCRL on the front plate.
 Switch CX02 on by pressing the button for 2 sec.
 Wait until the LINK LED becomes orange flashing.
 Press 3 times consecutively and fast the dongle button.
 At this point the display of the DCRL shows the first of the 6 possible commands
(D1…D6).
 Press ▲▼to select the desired command.
 Press MAN-AUT to execute the selected command. The unit will prompt for a
o potvrzení (OK?). Stiskněte znovu AUT-MAN potvrzení nebo MODE pro
zrušení.
 Seznam dostupných příkazů:
confirmation (OK?). Press once again MAN-AUT to confirm or MODE to cancel.
 The following table lists the possible commands:
KÓD PŘÍKAZ
POPIS
D1
SETUP DEVICE CX02
D2
SETUP CX02 DEVICE
D3
CLONE DEVICE CX02
D4
CLONE CX02 DEVICE
D5
INFO DATA CX02
D6
EXIT
Zkopíruje nastavení setupu z DCRL
do CX02
Zkopíruje nastavení setupu z CX02
do DCRL
Zkopíruje setup a pracovní data (z
DCRL do CX02
Zkopíruje setup a pracovní data z
CX02 do DCRL
Zobrazit se informace o datech
obsažených v CX02.
Výstup z menu hardwarového klíče.
 Ohledně větších podrobností odkazujeme na návod k použití
hardwarového klíči CX02.
Doc: I377CSGB03_14.doc
COD COMANDO
D1
SETUP DEVICE CX02
D2
SETUP CX02 DEVICE
D3
CLONE DEVICE CX02
D4
CLONE CX02 DEVICE
D5
INFO DATA CX02
D6
EXIT
DESCRIZIONE
Copies Setup settings from DCRL to
CX02.
Copies Setup settings from CX02 to
DCRL.
Copies Setup settings and working
data from DCRL to CX02.
Copies Setup settings and working
data from CX02 to DCRL.
Shows information about data stored
into CX02.
Exits from dongle menu.
 For additional details see CX02 Operating manual..
04/03/2014
p. 15 / 19
Instalace
 DCRL je určen pro montáž zabudováním. Po správné montáži je vpředu
zajištěna třída ochrany IP54.
 Zevnitř elektrické skříně: pro každou ze čtyř upevňovacích svorek umístit
jednu svorku do jedné z bočních vodicích lišt, pak zatlačit na hranu
svorky tak, aby zaklapla i druhá svorka.
 Zatlačit svorku dopředu stiskem po dvou bočních stěnách a posunout ji
po vodicích lištách tak, aby se deformovatelné stojiny zatlačily co nejvíce
na vnitřní plochu panelu.
Installation
 DCRL is designed for flush-mount installation. With proper mounting, it
guarantees IP54 front protection.
 From inside the panel, for each four of the fixing clips, position the clip in one of
the two sliding guide, then press on the clip corner until the second guide snaps
in.
 Push the clip forward pressing on its side and making it slide on the guides until it
presses completely on the internal surface of the panel.
 Ohledně elektrických přípojů postupujte podle připojovacích schémat
uvedených v příslušné kapitole i podle předpisů uvedených v tabulce s
technickými charakteristikami.
 For the electrical connection see the wiring diagrams in the dedicated chapter
and the requirements reported in the technical characteristics table.
Schémata zapojení
Wiring diagrams
POZOR!!
Před prací na svorkách je nutno v každém případě odpojit napětí.
WARNING!
Disconnect the line and the supply when operating on terminals.
Standardní zapnutí třífáze
Standard Three-phase wiring
STANDARDNÍ ZAPNUTÍ TŘÍFÁZE (default)
Defaultní konfigurace standardních aplikací
Měření napětí
1 zřetězené měření napětí L1-L2
Měření proudu
Fáze L3
Úhel fázového posuvu
Mezi V (L1-L2 ) a I (L3)  90°
Měření přetížení kondenzátorů
1 měření vypočítané na L1-L2
Nastavení parametrů
P.03 = L3
P.05 = L1-L2
P.24 = 3PH
THREE-PHASE STANDARD CONNECTION (default)
Default wiring configuration for standard applications.
Voltage measure
1 ph-to-ph voltage reading L1-L2
Current measure
L3 phase
Phase angle offset
Between V (L1-L2 ) and I (L3)  90°
Capacitor overload current measure
1 reading calculated on L1-L2
Parameter setting
P.03 = L3
P.05 = L1-L2
P.24 = 3PH
POZN.:
 Pro zapnutí třífázového rozvodu je nutno vstup pro měření napětí
zapojit mezi dvě fáze TA vedení je nutno připojit ke zbývající fázi.
 Na polaritě vstupu pro měření proudu nezáleží.
Doc: I377CSGB03_14.doc
NOTES
 For three-phase connection, the voltage input must be connected phase to phase;
the current transformer must be connected on the remaining phase.
 The polarity of the current/voltage input is indifferent.
04/03/2014
p. 16 / 19
Zapnutí jednofázového rozvodu
Single-phase wiring
Zapnutí jednofázového rozvodu
Konfigurace pro aplikace s vyrovnáváním fáze jednofázového rozvodu
Měření napětí
1 měření napětí fáze L1-N
Měření proudu
Fáze L1
Úhel fázového posuvu
Mezi V (L1-N) a I (L1)  0°
Přetížení kondenzátorů
1 měření vypočítané na L1-N
Nastavení parametrů
P.03 = L1
P.05 = L1-N
P.24 = 1PH
SINGLE-PHASE CONNECTION
Wiring configuration for single-phase applications
Voltage measure
1 phase voltage reading L1-N
Current measure
L1 phase
Phase angle offset
Between V (L1-N ) and I (L1)  0°
Capacitor overload current measure
1 reading calculated on L1-N
Parameter setting
P.03 = L1
P.05 = L1-N
P.24 = 1PH
NOTE
DŮLEŽTÉ!
 Na polaritě vstupu pro měření proudu nezáleží
NOTES
IMPORTANT!
 The polarity of the current/voltage input is indifferent.
Zapnutí na střední napětí
MV wiring
Zapnutí s měřením a vyrovnávání na středním napětí
Měření napětí
3 zřetězená měření napětí L1-L2, L2-L3, L3-L1
na středním napětí
Měření proudu
Fáze L1-L2-L3 na středním napětí
Úhel fázového posuvu
90°
Přetížení kondenzátorů
vypnuto
Nastavení parametrů
P.03 = L3
P34 = Primár TV
P.05 = L1-L2
P35 = Sekundár TV
P.24 = 3PH
Configuration with MV measurement and correction
Voltage measure
3 ph-to-ph voltage reading L1-L2, L2-L3, L3-L1
on MV side
Current measure
L1-L2-L3 phase
Phase angle offset
90°
Capacitor overload current measure
disabilitato
Parameter setting
P.03 = L3
P.34 = VT primary
P.05 = L1-L2
P35 = VT secondary
P.24 = 3PH
Doc: I377CSGB03_14.doc
04/03/2014
p. 17 / 19
Uspořádání svorek
Terminals position
S2
13
12
3
11
10
Aux supply
1
9
100-440V~
50/60Hz
3,5 W
9,5 VA
2
8
2
7
1
3
V Input
6
100-600V~
50/60Hz
4
COM
MAX
10A
5
Mechanické rozměry a otvory v panelu (mm)
Přesnost měření
Doporučené pojistky
S2
13
12
5
11
10
4
1
2
Aux supply
100-440V~
50/60Hz
3,5 W
9,5 VA
9
3
8
2
7
3
4
1
V Input
6
100-600V~
50/60Hz
5
COM
MAX
10A
Technical characteristics
100 - 440V~
110 - 250V=
90 - 484V~
93,5 - 300V=
45 - 66Hz
3,5W – 9,5VA
>= 8ms
<= 25ms
F1A (rychlospínače)
Mezní provozní hodnoty
Režim zapojení
14
Mechanical dimensions and front panel cutout (mm)
Technické charakteristiky
Napájení
Jmenovité napětí Us 
Kmitočet
Příkon/ztrátový výkon
Uvolnění relé při mikropřerušení
Doba imunity vůči mikropřerušení
Doporučené pojistky
Voltmetrický vstup
Jmenovité napětí Ue max
Měřicí rozsah
Kmitočtový rozsah
Typ měření
Impedance měřicího vstupu
S1
B300 / 250V~ 5A AC1 / 1,5A 440V~ AC15 (NO CONTACT)
14
Current 0,025-5A~
S1
B300 / 250V~ 5A AC1 / 1,5A 440V~ AC15 (NO CONTACT)
DCRL5
Current 0,025-5A~
DCRL3
600VAC L-L (346VAC L-N)
50…720V L-L (415VAC L-N)
45…65Hz
Skutečná efektivní hodnota (TRMS)
> 0.55M L-N
> 1,10M L-L
Jednofázové, dvoufázové, třífázové vedení s
nulovým vodičem/bez nulového vodiče a
třífázové vyvážené
±1% ±0,5 digit
F1A (rychlospínače)
Doc: I377CSGB03_14.doc
Supply
Rated voltage Us 
100 - 440V~
110 - 250V=
90 - 484V~
93,5 - 300V=
45 - 66Hz
3.5W – 9.5VA
>= 8ms
<= 25ms
F1A (fast)
Operating voltage range
Frequency
Power consumption/dissipation
No-voltage release
Immunity time for microbreakings
Recommended fuses
Voltage inputs
Maximum rated voltage Ue
Measuring range
Frequency range
Measuring method
Measuring input impedance
600VAC L-L (346VAC L-N)
50…720V L-L (415VAC L-N)
45…65Hz
True RMS
> 0.55M L-N
> 1,10M L-L
Wiring mode
Single-phase, two-phase, three-phase with or
without neutral or balanced three-phase system.
Accuracy of measurement
Recommended fuses
1% ±0,5 digit
04/03/2014
F1A (fast)
p. 18 / 19
Měřicí vstupy proudu
Jmenovitý proud
Měřicí rozsah
1A~ nebo 5A~
Pro měřítko 5A: 0,025 - 6A~
Pro měřítko 1A: 0,025 – 1,2A~
Shunty napájené externím proudovým
transformátorem (nízké napětí) 5A max.
Efektivní hodnota (RMS)
+20% Ie
50A na 1 s
± 0.5% (0.1…2In) ±0.5 digit
0,6VA
Typ vstupu
Typ měření
Mezní trvalá tepelná hodnota
Mezní krátkodobá tepelná hodnota
Přesnost měření
Samosptořeba
Přesnost měření
Napětí ve vedení
0,5% f.s. 1digit
Výstupy a relé: DCRL3 OUT 1 - 2 / DCRL5 OUT 1 - 4
Typ kontaktu
DCRL3 2 x 1 NO + společná vývodka kontaktů
DCRL5 4 x 1 NO + společný vývodka kontaktů
Údaje o použití UL
B300
30V= 1A Pomocná služba
Nejvyšší napětí použití
440V~
Jmenovitý průtok
AC1-5A 250V~ AC15-1,5A 440V~
Nejvyšší proud na společné vývodce kontaktů
10A
Mechanická / elektrická životnost
1x107 / 1x105 operace
Výstupy a relé: DCRL3 OUT 3 / DCRL5 OUT 5
Typ kontaktu
1 výměnný kontakt
Údaje o použití UL
B300 / 30V= 1A pomocná služba
Nejvyšší napětí použití
415V~
Jmenovitý průtok
AC1-5A 250V~ AC15-1,5A 440V~ (jen NO)
Mechanická / elektrická životnost
1x107 / 1x105 operace
Izolační napětí
Jmenovité izolační napětí Ui
600V~
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
9,5kV
Jmenovité výdržné napětí při provozním kmitočtu
5,2kV
Provozní podmínky okolí
Teplota použití
-20 - +60 °C
Skladovací teplota
-30 - +80 °C
Relativní vlhkost
80% (IEC/EN 60068-2-78)
Nejvyšší znečistění prostředí
Stupeň 2
Kategorie přepětí
3
Kategorie měření
III
Klimatická sekvence
Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Odolnost vůči nárazům
15g (IEC/EN 60068-2-27)
Odolnost vůči vibracím
0.7g (IEC/EN 60068-2-6)
Přípoje
Typ svorek
Vyjímatelné
Průřez vodičů (min. a max.)
0,2...2,5 mmq (2412 AWG)
Údaje o použití UL
0,75...2.5 mm² (18-12 AWG)
Průřez vodičů (min. a max.)
Utahovací moment
0,56 Nm (5 LBin)
Kontejner
Provedení
Pro zabudování
Materiál
Polykarbonát
Stupeň přední ochrany
IP54 na předku – IP20 na svorkách
Hmotnost
320g
Homologace a shoda
cULus
V řízení
Podle norem
IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2
IEC/ EN 61000-6-4
UL508 a CSA C22.2-N°14
UL « Marking »
Používat jen měděný vodič (CU) 60 °C/75 °C
Rozsah AWG: 18 - 12 AWG stranded or solid
Field Wiring Terminals Tightening Torque:
4.5lb.in
Flat panel mounting on a Type 1 enclosure
 Pomocné napájení odebírané ze systému s napětím fáze-nula ≤300V
Revize návodu k použití
Rev
Dne
00
04.03.2014
Pozn.

První verze
Doc: I377CSGB03_14.doc
Current inputs
Rated current Ie
Measuring range
Type of input
1A~ or 5A~
For 5A scale: 0.025 - 6A~
For 1A scale: 0.025 – 1.2A~
Shunt supplied by an external current
transformer (low voltage). Max. 5A
True RMS
+20% Ie
50A for 1 second
± 1% (0,1…1,2In) ±0,5 digit
0.6VA
Measuring method
Overload capacity
Overload peak
Accuracy of measurement
Power consumption
Measuring accuracy
Line voltage
0.5% f.s. 1digit
Relay output: DCRL3 OUT 1 - 2 / DCRL5 OUT 1 - 4
Contact type
DCRL3 2 x 1 NO + contact common
DCRL5 4 x 1 NO + contact common
UL Rating
B300
30V= 1A Pilot Duty
Max rated voltage
440V~
Rated current
AC1-5A 250V~ AC15-1,5A 440V~
Maximum current at contact common
10A
Mechanical / electrical endurance
1x107 / 1x105 ops
Relay output: DCRL3 OUT 3 / DCRL5 OUT 5
Contact type
1 changeover
UL Rating
B300 / 30V= 1A pilot duty
Max rated voltage
415V~
Rated current
AC1-5A 250V~ AC15-1,5A 440V~ (NO only)
Mechanical / electrical endurance
1x107 / 1x105 ops
Insulation voltage
Rated insulation voltage Ui
600V~
Rated impulse withstand voltage Uimp
9.5kV
Power frequency withstand voltage
5,2kV
Ambient operating conditions
Operating temperature
-20 - +60°C
Storage temperature
-30 - +80°C
Relative humidity
80% (IEC/EN 60068-2-78)
Maximum pollution degree
2
Overvoltage category
3
Measurement category
III
Climatic sequence
Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Shock resistance
15g (IEC/EN 60068-2-27)
Vibration resistance
0.7g (IEC/EN 60068-2-6)
Connections
Terminal type
Plug-in / removable
Cable cross section (min… max)
0.2…2.5 mm² (24…12 AWG)
UL Rating
0,75…2.5 mm² (18…12 AWG)
Cable cross section (min… max)
Tightening torque
0.56 Nm (5 LBin)
Housing
Version
Flush mount
Material
Polycarbonate
Degree of protection
IP54 on front - IP20 terminals
Weight
320g
Certifications and compliance
cULus
Pending
Reference standards
IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2
IEC/ EN 61000-6-4
UL508 and CSA C22.2-N°14
UL Marking
Use 60°C/75°C copper (CU) conductor only
AWG Range: 18 - 12 AWG stranded or solid
Field Wiring Terminals Tightening Torque:
4.5lb.in
Flat panel mounting on a Type 1 enclosure
 Auxiliary supply connected to a line with a phase-neutral voltage ≤300V
Manual revision history
Rev
Date
00
04/03/2014
04/03/2014
Notes

First release
p. 19 / 19

Podobné dokumenty

ŘADA DCRM • 2 stupně, instalační provedení • Nastavení pomocí

ŘADA DCRM • 2 stupně, instalační provedení • Nastavení pomocí a kogeneračním systémům s 4kvadrantovou regulací – Vstup pro měření napětí oddělený od napájení, který lze používat na vedeních nízkého napětí a na vedeních vysokého napětí s napěťovými transformát...

Více