Vyhláška MŽP č. 166/2005 Sb., ze dne 15. dubna 2005 kterou se

Komentáře

Transkript

Vyhláška MŽP č. 166/2005 Sb., ze dne 15. dubna 2005 kterou se
Vyhláška MŽP č. 166/2005 Sb.,
ze dne 15. dubna 2005
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy
NATURA 2000
ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.
§5
(K § 5a odst. 4 zákona)
Seznam druhů ptáků, na jejichž lov, vymezený
a prováděný v souladu se zvláštními právními předpisy,3) se nevztahuje zákaz uvedený v § 5a odst. 1 písm. a)
a e) zákona, je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle §
3 114/1992 Sb. odst. 2, § 5 114/1992 Sb. odst. 7 a v dohodě
s Ministerstvem zemědělství podle § 5a 114/1992 Sb.
odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen „zákon“):
§6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
§1
(K § 3 odst. 2 zákona)
Seznam typů evropských stanovišť,1) které se
vyskytují na území České republiky, včetně prioritních
stanovišť, je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Čl. I
Vyhláška č. 390/2006 Sb. nabyla účinnosti dne 8. srpna 2006.
§2
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 4723/2006 Sb.p
(K § 3 odst. 2 zákona)
Seznam evropsky významných druhů,2) které se
vyskytují na území České republiky, včetně druhů vyžadujících zvláštní územní ochranu, je stanoven v příloze č.
2 k této vyhlášce.
Seznam typů přírodních stanovišť v zájmu Evropských
společenství, vyskytujících se na území České republiky
Prioritní stanoviště jsou označena hvězdičkou
(*). Kód odpovídá kódu soustavy Natura 2000.
§3
(K § 5 odst. 7 zákona)
1.
2.
3.
Kód
Prioritní stanoviště
Název stanoviště
Zrušen.
Pobřežní a halofytní stanoviště
§4
1.
(K § 5a odst. 4 zákona)
Seznam druhů ptáků, na jejichž držení, prodej,
přepravu za účelem prodeje, držení a chov za účelem
prodeje a nabízení za účelem prodeje se nevztahuje ustanovení § 5a odst. 1 písm. e) a odst. 2 zákona, je stanoven
v příloze č. 4 k této vyhlášce.
2.
3.
1340
*
Vnitrozemské slané louky
Pobřežní písečné duny a kontinentální duny
1.
2330
2.
3.
Vnitrozemské duny s otevřenými travinnými
porosty s druhy rodů Corynephorus a Agrostis
1.
2.
3.
Sladkovodní stanoviště
1.
2.
3.
3270
Bahnité říční břehy s vegetačními typy Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.
3130
Vřesoviště a křoviny mírného pásu
Oligotrofní až mesotrofní stojaté vody s vegetací
typu Littorelletea uniflorae anebo Isoeto - Nanojuncetea
1.
2.
3.
4030
1.
2.
3.
4060
Tvrdé oligo - mesotrofní vody s bentickou vegetací s druhy rodu Chara
1.
2.
3.
3150
1.
4070
*
1.
2.
3.
3160
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
3140
Přírodní eutrofní jezera s vegetačními typy
Magnopotamion nebo Hydrocharition
Přírodní dystrofní jezera a tůně
2.
3.
Alpínská a boreální vřesoviště
Křovinné porosty s druhy Pinus mugo
a Rhododendron hirsutum (Mugo - Rhododendretum hirsuti)
1.
2.
3.
4080
1.
40A0
*
Subarktické vrbové křoviny
3220
Alpínské vodní toky a bylinná vegetace podél
břehů
2.
3.
Kontinentální opadavé křoviny
3230
Alpínské vodní toky a jejich dřevinná pobřežní
vegetace s druhem Myricaria germanica
Tvrdolisté křoviny
1.
2.
3.
3240
Alpínské vodní toky a jejich dřevinná pobřežní
vegetace s druhem Salix elaeagnos
3260
Vodní tok od nížin po hory s vegetačními typy
Ranunculion fluitantis a Callitricho - Batrachion
5130
Porosty Juniperus communis na vřesovištích nebo travinných porostech na vápencích
Přirozené a polopřirozené travinné formace
1.
1.
2.
3.
Evropská suchá vřesoviště
2.
3.
6110
*
Skalní vápnomilné nebo basofilní travinné porosty (Alysso - Sedion albi)
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Vlhkomilná vysokostébelná lemová společenstva
nížin a horského až alpínského výškového stupně
1.
2.
3.
6440
1.
2.
3.
6510
1.
2.
3.
6520
6150
Alpínské a boreální travinné porosty na křemičitém podloží
6190
Nivní louky říčních údolí s vegetací typu Cnidion dubii
Panonské skalní trávníky (Stipo - Festucetalia
pallentis)
6210
* význačná naleziště vstavačovitých
Facie polopřirozených suchých travinných porostů a křovin na vápenitých podložích (Festuco
- Brometalia)
6230
*
Druhové bohaté smilkové (rod Nardus) travinné
porosty na křemičitých podložích v horských oblastech (a v podhorských oblastech kontinentální
Evropy)
6240
*
Subpanonské stepní travinné porosty
6250
*
Panonské sprašové stepní travinné porosty
6260
*
Panonské písčité stepi
Nížinné sečené louky s druhy Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis
Horské sečené louky
Vrchoviště, rašeliniště a slatiniště
1.
2.
3.
7110
*
Aktivní vrchoviště
1.
2.
3.
7120
1.
2.
3.
7140
1.
2.
3.
7150
1.
7210
*
Degradovaná vrchoviště dosud schopná přirozené obnovy
Přechodová rašeliniště a třasoviska
Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)
6410
Bezkolencové louky (Molinia spp.) na vápenitých, rašelinných nebo hlinitosiltových těžkých
půdách (Molinion caeruleae)
2.
3.
Vápenité
slatiny
s Cladium
a společenstvem Caricion davallianae
6430
1.
7220
mariscus
2.
3.
1.
2.
3.
*
7230
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Bučiny typu Asperulo - Fagetum
1.
2.
3.
9140
1.
2.
3.
9150
1.
2.
3.
9170
1.
9180
*
Bazická slatiniště
Skalní stanoviště a jeskyně
1.
2.
3.
3.
Prameniště s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
8110
Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero - Fagion)
Křemičité suti horského až sněžního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)
8150
Dubohabrové lesy typu Galio - Carpinetum
Křemičité suti středoevropských vysočin
2.
3.
8160
*
Lesy typu Tilio - Acerion na svazích, sutích a ve
stržích
Středoevropské vápencové suti pahorkatinného
a horského stupně
8210
1.
2.
3.
9190
1.
91D0
*
Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých rovinách
Vápencové skalní svahy s chasmofytní vegetací
8230
2.
3.
Rašelinné lesy
Křemičité skály s pionýrskou vegetací (Sedo Scleranthion nebo Sedo albi - Veronicion dillenii)
1.
1.
2.
3.
Středoevropské subalpinské bučiny s javorem
(Acer spp.) a šťovíkem Rumex arifolius
2.
3.
8310
Jeskyně nepřístupné veřejnosti
Lesy
1.
2.
3.
9110
1.
2.
9130
Bučiny typu Luzulo - Fagetum
1.
2.
3.
91E0
*
Lužní lesy s olší lepkavou (Alnus glutinosa)
a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0
Břehové smíšené lesy s Quercus robur, Ulmus
laevis a Ulmus minor, Fraxinus excelsior nebo
Fraxinus angustifolia podél velkých řek (Ulmenion minoris)
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
91G0
*
Panonské dubohabrové lesy s Quercus petraea
a Carpinus betulus
91H0
*
Panonské šípákové doubravy s Quercus pubescens
91I0
*
Eurosibiřské stepní doubravy (Quercus spp.)
91T0
Středoevropské lišejníkové bory s borovicí lesní
91U0
Sarmatské stepní bory
9410
Acidofilní smrčiny horského až subalpínského
výškového stupně (Vaccinio - Piceetea)
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 4723/2006 Sb.p
Seznam druhů v zájmu Evropských společenství, vyskytujících se na území České republiky
A. Druhy živočichů a rostlin vyžadující zvláštní územní ochranu (Prioritní druhy jsou v levém sloupci označeny hvězdičkou (*))
1.
2.
3.
Prioritní druh
Český název
Latinský název
Savci
1.
2.
3.
bobr evropský
Castor fiber
1.
2.
3.
*
medvěd hnědý
Ursus arctos
1.
2.
3.
netopýr brvitý
Myotis emarginatus
1.
2.
3.
netopýr černý
Barbastella barbastellus
1.
2.
3.
netopýr pobřežní
Myotis dasycneme
1.
2.
3.
netopýr velkouchý
Myotis bechsteinii
1.
2.
3.
netopýr velký
Myotis myotis
1.
2.
3.
netopýr východní
Myotis blythii
1.
2.
3.
rys ostrovid
Lynx lynx
1.
2.
3.
sysel obecný
Spermophilus citellus
1.
2.
3.
tchoř stepní
Mustela eversmanii
1.
2.
3.
*
vlk
Canis lupus
1.
2.
3.
vrápenec malý
Rhinolophus hipposideros
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Bombina bombina
1.
2.
3.
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
Kruhoústí a ryby
1.
2.
3.
bolen dravý
Aspius aspius
1.
2.
3.
drsek menší
Zingel streber
1.
2.
3.
drsek větší
Zingel zingel
1.
2.
3.
hořavka duhová
Rhodeus sericeus amarus
1.
2.
3.
hrouzek běloploutvý
Gobio albipinnatus
1.
2.
3.
hrouzek Kesslerův
Gobio kessleri
1.
2.
3.
ježdík dunajský
Gymnocephalus baloni
1.
2.
3.
ježdík žlutý
Gymnocephalus schraetzer
1.
2.
3.
losos obecný
Salmo salar
vrápenec velký
Rhinolophus ferrumequinum
vydra říční
Lutra lutra
Plazi
1.
2.
3.
3.
želva bahenní
Emys orbicularis
Obojživelníci
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
čolek dravý
Triturus carnifex
čolek dunajský
Triturus dobrogicus
čolek karpatský
Triturus montandoni
čolek velký
Triturus cristatus
kuňka ohnivá
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mihule potoční
Lampetra planeri
mihule říční
Lampetra fluviatilis
mihule ukrajinská
Eudontomyzon mariae
ostrucha křivočará
Pelecus cultratus
piskoř pruhovaný
Misgurnus fosilis
sekavčík horský
Sabanejewia aurata (balcanica)
sekavec sp.
Cobitis sp.
vranka obecná
Cottus gobio
Motýli
1.
2.
3.
1.
2.
3.
*
babočka bílé L
Nymphalis vau - album
bělásek východní
Leptidea morsei
1.
2.
3.
bourovec trnkový
Eriogaster catax
1.
2.
3.
hnědásek chrastavcový
Euphydryas aurinia
1.
2.
3.
hnědásek osikový
Hypodryas maturna
1.
2.
3.
modrásek stepní
Polymmatus eroides
1.
2.
3.
modrásek bahenní
Maculinea nausithous
1.
2.
3.
modrásek očkovaný
Maculinea teleius
1.
2.
3.
ohniváček černočárný
Lycaena dispar
1.
2.
3.
ohniváček rdesnový
Lycaena helle
1.
2.
3.
*
přástevník kostivalový
Panaxia quadriopunctata
1.
2.
3.
žluťásek barvoměnný
Colias myrmidone
Brouci
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Boros schneideri
1.
2.
3.
střevlík
Carabus hungaricus
1.
2.
3.
střevlík
Carabus variolosus
*
Phryganophilus ruficollis
1.
2.
3.
Rhysodes sulcatus
1.
2.
3.
*
střevlík Ménetriesův
Carabus menetriesi pacholei
1.
2.
3.
Stephanopachys substriatus
1.
2.
3.
*
tesařík alpský
Rosalia alpina
1.
2.
3.
chrobák
Bolbelasmus unicornis
1.
2.
3.
tesařík obrovský
Cerambyx cerdo
1.
2.
3.
kovařík
Limoniscus violaceus
1.
2.
3.
lesák rumělkový
Cucujus cinnaberinus
1.
2.
3.
*
páchník hnědý
Osmoderma eremita
1.
2.
3.
Rovnokřídlí
1.
2.
3.
saranče
Stenobothrus eurasius
Vážky
1.
2.
3.
klinatka rohatá
Ophiogomphus cecilia
potápník
Graphoderus bilineatus
1.
2.
3.
šidélko přílbovité
Coenagrion mercuriale
1.
2.
3.
potápník široký
Dytiscus latissimus
1.
2.
3.
šidélko ozdobné
Coenagrion ornatum
1.
2.
3.
roháč obecný
Lucanus cervus
1.
2.
vážka jasnoskvrnná
3.
1.
2.
3.
Leucorrhinia pectoralis
3.
Aldrovanda vesiculosa
Štírci
1.
2.
3.
hadinec červený
Echium maculatum
1.
2.
3.
hlízovec Loeselův
Liparis loeselii
1.
2.
3.
*
hořeček mnohotvarý český
Gentianella praecox subsp. bohemica
1.
2.
3.
*
hvozdík Lumnitzerův
Dianthus lumnitzeri
1.
2.
3.
*
hvozdík moravský
Dianthus moravicus
1.
2.
3.
*
hvozdík písečný český
Dianthus arenarius subsp. bohemicus
1.
2.
3.
jazýček jadranský
Himantoglossum adriaticum
1.
2.
3.
katrán tatarský
Crambe tataria
1.
2.
3.
*
kavyl olysalý
Stipa zalesskii
1.
2.
3.
koniklec otevřený
Pulsatilla patens
štírek
Anthrenochernes stellae
Korýši
1.
2.
3.
*
rak kamenáč
Austropotamobius torrentium
Měkkýši
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
perlorodka říční
Margaritifera margaritifera
svinutec tenký
Anisus vorticulus
velevrub tupý
Unio crassus
vrkoč bažinný
Vertigo moulinsiana
vrkoč Geyerův
Vertigo geyeri
vrkoč útlý
Vertigo angustior
Cévnaté rostliny
1.
2.
aldrovandka měchýřkatá
1.
2.
3.
koniklec velkokvětý
Pulsatilla grandis
1.
2.
3.
kosatec skalní písečný
Iris humilis subsp. arenaria
1.
2.
3.
*
kuřička hadcová
Minuartia smejkalii
1.
2.
3.
*
lipnice jesenická
Poa riphaea
1.
2.
3.
lněnka bezlistenná
Thesium ebracteatum
1.
2.
3.
matizna bahenní
Angelica palustris
1.
2.
3.
mečík bahenní
Gladiolus palustris
1.
2.
3.
oměj tuhý moravský
Aconitum firmum subsp. moravicum
1.
2.
3.
*
pelyněk Pančičův
Artemisia pancicii
1.
2.
3.
1.
2.
3.
pcháč žlutoostenný
Cirsium brachycephalum
popelivka sibiřská
Ligularia sibirica
1.
2.
3.
puchýřka útlá
Coleanthus subtilis
1.
2.
3.
*
rožec kuřičkolistý
Cerastium alsinifolium
1.
2.
3.
*
sinokvět chrpovitý
Jurinea cyanoides
1.
2.
3.
sleziník nepravý
Asplenium adulterinum
1.
2.
3.
*
srpice karbincolistá
Serratula lycopifolia
1.
2.
3.
stařinec dlouholistý moravský
Tephroseris longifolia subsp. moravica
1.
2.
3.
střevíčník pantoflíček
Cypripedium calceolus
1.
2.
3.
*
svízel sudetský
Galium sudeticum
1.
2.
3.
včelník rakouský
Dracocephalum austriacum
1.
2.
3.
vláskatec tajemný
Trichomanes speciosum
1.
*
2.
3.
všivec krkonošský
Pedicularis sudetica
1.
2.
3.
*
zvonek český
Campanula bohemica
1.
2.
3.
*
zvonek jesenický
Campanula gelida
1.
2.
3.
3.
Buxbaumia viridis
1.
2.
3.
šurpek Rogerův
Orthotrichum rogeri
1.
2.
3.
vycpálka okrouhlá
Notothylas orbicularis
B. druhy živočichů a rostlin vyžadující přísnou ochranu
zvonovec liliolistý
Adenophora liliifolia
Savci
bobr evropský
1.
2.
3.
Castor fiber
žabníček vzplývavý
Luronium natans
kočka divoká
Felis silvestris
Bezcévné rostliny
křeček polní
Cricetus cricetus
1.
2.
3.
dvouhrotec zelený
Dicranum viride
medvěd hnědý
Ursus arctos
myšivka horská
1.
2.
3.
Sicista betulina
kýlnatka Massalongova
Scapania massalongoi
netopýři - všechny druhy
Microchiroptera
1.
2.
3.
plch lesní
mozolka skalní
Mannia triandra
Dryomys nitedula
plšík lískový
Muscardinus avellanarius
1.
2.
3.
poparka dlouhoštětá
Meesia longiseta
rys ostrovid
Lynx lynx
sysel obecný
1.
2.
3.
Spermophilus citellus
srpnatka fermežová
Hamatocaulis vernicosus
tchoř stepní
Mustela eversmanii
1.
2.
vlk
šikoušek zelený
Canis lupus
Bufo viridis
vydra říční
Lutra lutra
rosnička zelená
Hyla arborea
Plazi
skokan krátkonohý
Rana lessonae
ještěrka obecná
Lacerta agilis
skokan ostronosý
Rana arvalis
ještěrka zední
Podarcis muralis
skokan štíhlý
Rana dalmatina
ještěrka zelená
Lacerta viridis
Ryby
užovka hladká
Coronella austriaca
ježdík dunajský
Gymnocephalus baloni
užovka podplamatá
Natrix tessellata
Motýli
užovka stromová
Elaphe longissima
babočka bílé L
Nymphalis vau - album
želva bahenní
Emys orbicularis
bělásek východní
Leptidea morsei
Obojživelníci
bourovec trnkový
Eriogaster catax
blatnice skvrnitá
Pelobates fuscus
hnědásek osikový
Hypodryas maturna
čolek dravý
Triturus carnifex
jasoň červenooký
Parnassius apollo
čolek karpatský
Triturus montandoni
jasoň dymnivkový
Parnassius mnemosyne
čolek velký
Triturus cristatus
lišaj pupalkový
Proserpinus proserpina
kuňka ohnivá
Bombina bombina
modrásek černoskvrný
Maculinea arion
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
modrásek bahenní
Maculinea nausithous
ropucha krátkonohá
Bufo calamita
modrásek očkovaný
Maculinea teleius
ropucha zelená
modrásek stepní
tesařík obrovský
Polymmatus eroides
Cerambyx cerdo
ohniváček černočárný
Rovnokřídlí
Lycaena dispar
ohniváček rdesnový
kobylka sága
Lycaena helle
okáč hnědý
Saga pedo
saranče
Coenonympha hero
Stenobothrus eurasius
okáč jílkový
Vážky
Lopinga achine
okáč sudetský
klínatka rohatá
Erebia sudetica
pestrokřídlec podražcový
Ophiogomphus cecilia
klínatka žlutonohá
Zerynthia polyxena
žluťásek barvoměnný
Stylurus flavipes
šídlatka kroužkovaná
Colias myrmidone
Sympecma braueri
vážka běloústá
Brouci
Leucorrhinia albifrons
Phryganophilus ruficollis
vážka jasnoskvrnná
Leucorrhinia pectoralis
chrobák
Bolbelasmus unicornis
vážka široká
Leucorrhinia caudalis
lesák rumělkový
Cucujus cinnaberinus
Měkkýši
páchník hnědý
Osmoderma eremita
svinutec tenký
Anisus vorticulus
potápník
Graphoderus bilineatus
velevrub tupý
Unio crassus
potápník široký
Dytiscus latissimus
Cévnaté rostliny
střevlík
Carabus hungaricus
aldrovandka měchýřkatá
Aldrovanda vesiculosa
střevlík
Carabus variolosus
hadinec červený
Echium maculatum
tesařík alpský
Rosalia alpina
hlízovec Loeselův
Liparis loeselii
Cirsium brachycephalum
hořeček mnohotvarý český
Gentianella praecox subsp. bohemica
puštička pouzdernatá
Lindernia procumbens
hvozdík Lumnitzerův
Dianthus lumnitzeri
popelivka sibiřská
Ligularia sibirica
hvozdík moravský
Dianthus moravicus
puchýřka útlá
Coleanthus subtilis
hvozdík písečný český
Dianthus arenarius subsp. bohemicus
rožec kuřičkolistý
Cerastium alsinifolium
jazýček jadranský
Himantoglossum adriaticum
sinokvět chrpovitý
Jurinea cyanoides
katrán tatarský
Crambe tataria
sleziník nepravý
Asplenium adulterinum
kavyl olysalý
Stipa zalesskii
srpice karbincolistá
Serratula lycopifolia
koniklec otevřený
Pulsatilla patens
stařinec dlouholistý moravský
Tephroseris longifolia subsp. moravica
koniklec velkokvětý
Pulsatilla grandis
střevíčník pantoflíček
Cypripedium calceolus
kosatec skalní písečný
Iris humilis subsp. arenaria
svízel sudetský
Galium sudeticum
kuřička hadcová
Minuartia smejkalii
včelník rakouský
Dracocephalum austriacum
lipnice jesenická
Poa riphaea
vláskatec tajemný
Trichomanes speciosum
lněnka bezlistenná
Thesium ebracteatum
všivec krkonošský
Pedicularis sudetica
matizna bahenní
Angelica palustris
zvonek český
Campanula bohemica
mečík bahenní
Gladiolus palustris
zvonek jesenický
Campanula gelida
oměj tuhý moravský
Aconitum firmum subsp. moravicum
zvonovec liliolistý
Adenophora liliifolia
pelyněk Pančičův
Artemisia pancicii
žabníček vzplývavý
Luronium natans
pcháč žlutoostenný
Lampetra fluviatilis
C. Druhy živočichů a rostlin, jejichž odebírání z volné
přírody a využívání může být předmětem určitých
opatření na jejich obhospodařování
Savci
ostruha křivočará
Pelecus cultratus
parma obecná
Barbus barbus
kamzík horský
Rupicapra rupicapra
síh
Coregonus spp.
kuna lesní
Martes martes
Korýši
tchoř tmavý
Mustela putorius
rak kamenáč
Austropotamobius torrentium
Obojživelníci
rak říční
Astacus astacus
skokan hnědý
Rana temporaria
Kroužkovci
skokan skřehotavý
Rana ridibunda
pijavka lékařská
Hirudo medicinalis
skokan zelený
Rana esculenta
Měkkýši
Ryby
hlemýžď zahradní
Helix pomatia
bolen dravý
Aspius aspius
perlorodka říční
Margaritifera margaritifera
drsek větší
Zingel zingel
Cévnaté rostliny
hlavatka podunajská
Hucho hucho
hořec žlutý
Gentiana lutea
jeseter malý
Acipenser ruthenus
plavuň
Lycopodium spp.
ježdík žlutý
Gymnocephalus schraetzer
prha arnika
Arnica montana
lipan podhorní
Thymallus thymallus
sněženka podsněžník
Galanthus nivalis
losos obecný
Salmo salar
Nižší rostliny
mihule říční
bělomech sivý
husa běločelá
Leucobryum glaucum
dutohlávka
Anser albifrons
kachna divoká
Cladonia, podrod Cladina
rašeliník
Anas platyrhynchos
polák velký
Sphagnum spp.
Aythya ferina
polák chocholačka
Aythya fuligula
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 4723/2006 Sb.p
bažant obecný
Seznam způsobů, metod a prostředků zakázaných pro
odchyt a zabíjení vybraných volně žijících živočichů ze
skupiny bezobratlých
Phasianus colchicus
bažant královský
Syrmaticus reevesii
Zrušena.
krocan divoký
Meleagris gallopavo
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 4723/2006 Sb.p
perlička kropenatá
Numida meleagris
Seznam druhů ptáků, na jejichž držení, prodej, přepravu za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje
a nabízení za účelem prodeje se nevztahuje § 5a odst. 1
písm. e) a odst. 2 zákona
lyska černá
Fulica atra
hrdlička zahradní
Streptopelia decaocto
kachna divoká
Anas platyrhynchos
holub hřivnáč
Columba palumbus
bažant obecný
Phasianus colchicus
straka obecná
Pica pica
holub hřivnáč
Columba palumbus
vrána obecná
Corvus corone.
_______________________________________________
Poznámky pod čarou:
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 4723/2006 Sb.p
1)
§ 3 odst. 1 písm. m) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.
218/2004 Sb.
2)
§ 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb.
3)
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb.
Seznam druhů ptáků, na jejichž lov se nevztahuje zákaz podle § 5a odst. 1 písm. a) a e) zákona
husa velká
Anser anser
husa polní
Anser fabalis

Podobné dokumenty

ATEM – Ateliér ekologických modelů, s

ATEM – Ateliér ekologických modelů, s - Silně ohrožení: obojživelníci - skokan štíhlý (Rana dalmatina), hmyz - chroust opýřený (Anoxia pilosa), kovařík (Ludius ferrugineus), krajník (Calosoma auropunctatum), čeleď Lencovití - Phryganop...

Více

5. zpráva České faunistické komise ČSO

5. zpráva České faunistické komise ČSO V další části jsou uvedena všechna schválená pozorování a zjištění k termínu 1.4. 1995. Tyto údaje jsou sestaveny podle systematického pořadí druhů. Pokud je za jménem druhu uvedeno číslo v závorce...

Více

Korejské legendy - GE-BAEK

Korejské legendy - GE-BAEK komentátorů v korejské buddhistické tradici. Šířil buddhismus na území Koreje. Narodil se v Apntangu – dnešní Gyeongsan. Won Hyo začal svoji kariéru ve dvaceti letech, kdy se rozhodl stát buddhisti...

Více

Chráněné druhy hmyzu v ČR

Chráněné druhy hmyzu v ČR Bělásek východní - Leptidea morsei Jasoň červenooký - Parnassius apollo Jasoň dymnivkový - Parnassius mnemosyne Hnědásek osikový - Euphydryas maturna Modrásek černoskvrnný - Maculinea arion Modráse...

Více

Posouzení vlivu na lokality Natura 2000

Posouzení vlivu na lokality Natura 2000 Jedovnice nevyloučil orgán ochrany přírody jeho významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality Moravský kras soustavy Natura 2000. Jedná se tedy o koncep...

Více

SMĚRNICE RADY 92/43/EHS

SMĚRNICE RADY 92/43/EHS vzhledem k tomu, že na evropském území členských států se stav přírodních stanovišť neustále zhoršuje a stále více druhů je ve volné přírodě vážně ohroženo; že ohrožená stanoviště a druhy představu...

Více