Naše město - ZÁŘÍ

Komentáře

Transkript

Naše město - ZÁŘÍ
WWW.TREST.CZ ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK 41 12,- KČ
Jednorožné rožnění aneb
sousedské hodování
Společnost
KOOL Trading oslavila
20. výročí založení
Společnost KOOL Trading oslavila letos v létě 20. výročí svého
založení. Firma tak už dvě desítky let navrhuje, projektuje, vyrábí
a dodává technologické linky, pásové dopravníky, ocelové konstrukce, zásobníky, podavače a dávkovače pro těžební firmy, sklárny, obalovny, cementárny, vápenky a stavební společnosti po celé
Evropě i za jejími hranicemi… (str. 8)
V sobotu 15. září ožije třešťské náměstí megagrilovačkou přímo na hlavní silnici, prodejním trhem
a hlavně bohatým kulturním programem: krocení divokého jednorožce, skákací hrad, jízda na segwayích, malování na hlavní silnici, pohádky, soutěže, řemeslný trh, k poslechu a tanci country
kapela JCS Salavice. Programem provází Roman Mikeš. Celá akce, která je posledním bodem letošního „Ztřeštěného léta“, se bude konat od rána od devíti hodin (str. 25)
John Münch v Třešti
Olympijský Londýn:
„Organizace byla působivá!“
Máme za sebou když ne
nejlepší, tak určitě jednu
z nejlepších
olympiád
v historii. Londýn skutečně
při organizaci svých třetích
olympijských
her
uspěl,
soutěže sledovaly vyprodané
stadiony, úvodní a závěrečný
ceremoniál byly plné skvělých
efektů, ale nechyběl i britský
humor a nadsázka. Vydařila
se i česká účast – počtem
medailí naplnili čeští sportovci
očekávání, dobrým nápadem
bylo zřízení Českého domu
pro fanoušky a v něm umístěné
studio České televize nás
vtáhlo do děje. Ještě více však
museli atmosféru největšího
sportovního svátku vnímat její
přímí účastníci: fanoušci přímo
v britské metropoli. Martin
Kadlec a Kristýna Bidlová si
olympiádu užívali v Londýně
plných 10 dní (str. 21)
V červenci měli autoři výstavy Po stopách zmizelých sousedů
v Třešti zajímavou návštěvu. Z Londýna se totiž na výstavu přijel
podívat John Münch s manželkou. John Münch a jeho syn, jejichž
předci vlastnili v Třešti a v Hodicích továrny, jsou v současnosti
jediní známí žijící potomci z třešťské židovské komunity (str. 8)
Za vojenskými modely
na nádraží
Nově otevřená výstava na vlakovém nádraží v Třešti udělá
radost nejen modelářům, ale
i všem dospělým a malým fanouškům vojenské techniky. Dlouhé hodiny práce třešťského modelářského nadšence Vladimíra Balíka našly
své místo v jedinečné expozici, která vznikla díky projektu
DY-THA rail (str. 15)
2
SPORT/ ŠKOLSTVÍ
Sportovní úspěchy JK Třešť
Na letošním červencovém činy v drezuře, které se konalo valy naše město dvě jezdkyně tegorii juniorů vybojovala KaOblastním mistrovství Vyso- v Havlíčkově Brodě, zastupo- z Jezdeckého klubu Třešť. V ka- teřina Nováková s plnokrevnou klisnou Tají stříbrnou medaili a Klára Štorkanová s klisnou Tajči obsadila bronzovou
příčku.
V otevřených soutěžích se
umístila na dekorovaném
pátém místě v drezuře Z1 opět
Kateřina Nováková s Tají, z drezury L1 si odvezl modrou stuhu
za čtvrté místo Zbyněk Herkner s valachem Lordem a v sou- Zbyněk Herkner s Lordem
těži s vyšší obtížností v dre- nil Zbyněk Herkner s klisnou
zuře S0 se umístil na skvělém Tajči, který získal bronzovou
2. místě s klisnou Tajči.
medaili, gratulujeme.
Oblastní mistrovství v drezuNezbývá než si přát mnoho
ře v kategorii seniorů se tento- dalších úspěchů v reprezentakrát konalo na začátku srpna ci našeho města a jezdeckého
v Bohuslavicích. Za třešť- sportu.
ský klub se soutěže zúčastMilena Danielová, JK Třešť
Katka Nováková s Tají (uprostřed) a Klára Štorkanová s Tajči (vpravo)
Na indiánské stezce…
„Jedem na prázdniny, jedem
na Dobrou Vodu, jedeme na
tábor, do kmene indiánů…“,
tato slova táborové hymny
zněla po dobu konání obou turnusů letního tábora pořádaného DDM Třešť a OS Kamarád
při DDM.
Místo bylo tradiční. Základna
na Dobré Vodě však překvapila
svou novou tváří. Rekonstrukce hlavní budovy, nové postele v pokojích pro děti, letní jídelna, to jsou hlavní změny,
ke kterým došlo. Došlo také
ke snížení počtu lůžek, a protože zájem o pobyt byl velký,
rozhodli jsme se pro pořádání
dvou týdenních táborů. První
ohlasy nasvědčují tomu, že to
nebyl vůbec špatný krok.
Oba tábory provázela táborová hra, motivovaná příběhem
dvou indiánských dětí, které
hledají cestu do rodné vesnice. Soutěžilo se mimo jiné ve
vodní štafetě, oddíly vytvořily
psí spřežení, překonávaly lanovou lávku, skládaly poselství ze
slov, stavěly v lese tajný úkryt,
učily se vzájemně básničky.
Táborový život obohatila
řada návštěv. Děti na prvním
turnusu se mohly podívat na
výcvik služebních policejních
psů, druhý turnus navštívila
orientální tanečnice, jejíž večerní vystoupení s ohnivými
vějíři zanechalo ve všech nezapomenutelný zážitek. Na oba
tábory přijeli pracovníci lesního odboru z krajského úřadu
a připravili si pro děti zajímavou procházku lesem, doplněnou mnoha novými informacemi. Nutno podotknout, že děti
byly rozděleny podle věku do
skupin a činnost byla tomuto
přizpůsobena. Další návštěvou, podle ankety nejoblíbenější, byli pánové z dávné minulosti Severní Ameriky. Traper,
indián a ranger nás vrátili do
historie, indián ukázal dětem,
jak tito lidé kdysi žili v souladu s přírodou. Dopolední procházka do Práskoles byla provázena mnoha objevy živočichů a rostlin, které zde naši návštěvníci našli.
Oba tábory podnikly výpravu
do Dačic. Prohlídka zámeckého
parku a zámku s muzeem ukázala, jak málo dětí tyto památky navštěvuje. Následoval oblíbený rozchod a nakupování dárečků.
K programu obou běhů patřily klasické akce, jako je karneval, pouť, noční stezka, diskotéky. Počasí rozhodlo o tom,
že si děti na prvním běhu užily
do sytosti koupání a bouřek.
Druhý běh, poznamenaný
chladnějším počasím, našel
více času na míčové hry a sportovní turnaje.
Tábor nemůže fungovat bez
nadšenců z řad dospělých. Tentokrát to byly tyto ženy a dívky.
• Hlavní vedoucí (oba turnusy): Mgr. Anna Kubálková,
• Hospodářka,
zástupkyně
hlavní vedoucí a kuchařka (oba turnusy): Mirka Hamerníková,
• Hlavní kuchařka (oba turnu-
lesní pedagogové vedení Ing.
S. Bulantovou, pan Luboš Pavlíček – traper, Mirek Pavlíček –
indián + Diana Pavlíčková – tanečnice s ohněm, Pavel Neckář
– ranger.
Obrovské poděkování patří
i všem rodičům, přátelům, rodinným příslušníkům
a známým, kteří nám pomohli tábor připravit, postavit, zásobovat a také na konec zlikvidovat.
Doufáme, že děti odjížděly
Program svou návštěvou obo- z tábora s řadou pěkných zážithatili: manželé Kaja a Milan ků a že se za necelý rok opět na
Policarovi se skvělou diskoté- Dobré Vodě sejdeme.
kou, psovodi z Jihlavy vedení
Mgr. Anna Kubálková
panem Patrikem Topinkou,
sy): Renata Honsová,
• Zdravotnice a oddílová vedoucí (oba turnusy): Marcela Peterková,
• Oddílové vedoucí: Mgr.
Monika Hamerníková, Dáša
Vaculová, Ing. Irena Prášková, Anička Prášková.
• Praktikantky + úklid tábora
(1. běh): Klára Štumarová,
Pavla Lupačová,
• Úklid tábora (2. běh): Dáša
Vaculová.
hlavní vedoucí LT
SLOVO STAROSTY
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí
čtenáři Našeho města!
Poslední dobou se stává, že
své „Slovo starosty“ odevzdávám jako poslední ze všech
přispěvatelů a způsobuji tím
členům redakční rady infarktové stavy. Ale oni mě znají a snad
i pro tentokrát odpustí. Vždy se
totiž snažím reagovat na ty nejaktuálnější věci z našeho města.
Je tomu tak i tentokrát.
V minulém čísle jsem vás informoval o situaci v našich
technických službách. Jak jsem
již dříve uvedl, k poslednímu srpnovému dni rezignoval
pan jednatel Miloslav Krpálek.
I přesto, že jeho odchod ze společnosti nebyl úplně standardní, chtěl bych mu za uplynulých více jak 8 let ve vedení společnosti poděkovat. Uvedl jsem
také, že bylo vypsáno výběrové řízení na uvolněné místo
jednatele. Do tohoto „klání“
o post šéfa technických služeb
se přihlásilo 20 uchazečů. Podle
předložených koncepcí rozvoje
společnosti a na základě dalších
kritérií bylo výběrovou komisí
k osobním pohovorům přizváno 10 uchazečů. Radě města,
která zasedala 29. srpna 2012
v působnosti jediného společníka Technických služeb
Třešť, spol. s r. o., byl touto
komisí jednohlasně doporučen
k jmenování jednatelem pan
Ing. Zdeněk Kaláb. Rada města
toto doporučení akceptovala.
Nový jednatel se ujme funkce
k datu 1. září 2012, i když první
měsíc bude do Třeště dojíždět v souběhu se svým dosavadním zaměstnáním. Pan Ing.
Kaláb bydlí v Krahulčí a blíže
ho představíme na stránkách
Našeho města v příštím čísle.
Pevně doufám, že toto rozhodnutí uklidní rozbouřenou hla-
3
dinu emocí kolem technických služeb. Jsem také rád, že
jsme naším rozhodnutím popřeli nejrůznější fámy, které se
po Třešti šířily jako zaručené
informace o „politické trafice“,
kdy ten který člověk byl již veřejností na uvolněné místo dosazen. I z tohoto důvodu bych
vás rád požádal, abyste nevěřili úplně všemu, co se kde šeptá.
Pro získání objektivních informací z našeho města kontaktujte, prosím, přímo mě, paní
místostarostku nebo pracovníky úřadu.
Chtěl bych vás také informovat o tom, jak řešíme situaci pana Jaroslava Šedy, který už
několik let žije dobrovolně na
ulici a v poslední době okupuje lavičky před supermarketem
Albert. Musím se důrazně ohradit proti tvrzení, že jako radnice
s touto situací nic neděláme, ale
bohužel, nejsme v tomto případě všemocní. Na jedné straně
jsou občané, kteří mu - jak on
sám říká - „podstrojují“, zásobují ho jídlem, pitím či oblečením; na druhé straně jsou ti,
pro které je odpudivý a nebezpečný. Jak mnozí víte, v závěru
zimy skončil pan Šeda na léčení
v jihlavské nemocnici. Během
měsíce března se nám ho podařilo umístit do domova důchodců, kde však udělal přestupek proti pravidlům a byl vykázán. I v této situaci se nám podařilo najít pro něj vhodné zařízení, kde ale opět, po určité
době, udělal přestupek a rovněž
byl vykázán. Následoval jeho
opětovný návrat na lavičku
před zmíněný obchod. O ubytování, které se mu snažíme zajistit, zájem nemá, neboť to –
jak opět sám říká - stojí peníze
(ač penězi disponuje). Sociální pracovnice paní Doláková
s ním neustále pracuje a snaží
se ho přesvědčit, aby se pokusil najít si řádné bydlení. Bohužel, je svéhlavý, ale svéprávný člověk a my nemáme právo
zasahovat mu do života proti
jeho vůli. Vzhledem k jeho situaci, kdy žije „na ulici“, požívá
alkohol, se sám ohrožuje na
životě (zejména pak v zimních
měsících), proto bylo společně s jeho rodinou požádáno
o pomoc soud, a to již v měsíci
říjnu 2011. Jednání soudu však
nemůžeme ovlivnit a i my stále
čekáme na výsledek.
Letní měsíce jsou dobou, kdy
probíhají i v našem městě různé
opravy a investiční akce. V tom
letošním roce to není jinak,
i když oproti loňskému roku je
těch akcí prozatím méně. Určitě
jste zaregistrovali nový povrch
komunikace i chodníků v ul.
Havlíčkova (směrem na Batelov). Za to bych chtěl také poděkovat Krajské správě a údržbě
silnic Vysočina, která byla především investorem nového asfaltového povrchu silnice.
V Selské ulici prozatím stavební práce pokračují a měly by být
během měsíce září dokončeny.
Opravu, kterou ne úplně všichni uvidí na vlastní oči, je kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské školce,
pro čtyři z celkových šesti tříd.
Během rekonstrukce jsme vy-
měnili záchodové mísy, umývadla včetně pákových baterií
a sprchové vaničky. Kompletní rekonstrukce dlažeb, obkladů, kanalizačních přípojek i vodovodního potrubí byla samozřejmostí. Kompletní akce nás
vyšla na 600 tis. Kč a byla částečně hrazena z podpory MAS
Třešťsko, o.p.s. a Fondu Vysočina.
Dětem začíná škola. Chtěl
bych všem žákům a studentům
popřát jenom ty nejlepší školní
výsledky. Abyste měli kvalitní
učitele, kteří budou umět učit
a vysvětlit, aby se vám oni jako
vzory, ale i jejich výklad, vryl
do paměti, abyste i po letech
vzpomínali na školu v dobrém.
Aby vám škola něco dala a aby
vás bavila. Učitelům bych rád
popřál, aby učili podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí.
A rodičům bych rád popřál trpělivost i toleranci, když děti
nebudou mít vždy samé jedničky nebo pochvaly, aby se
nemusely bát chodit do školy
či ze školy. Přeji vám i dětem,
aby škola nebyla jen stres, ale
zábava. A nevadí, že vaše dítě
nebude později mít Nobelovu
cenu a nebude slavné. Hlavně
že bude poctivý, pracovitý,
slušný a šťastný člověk.
Přeji úspěšný nový školní rok
i krásné dny nastávajícího podzimu.
Vladislav Hynk
starosta města
[email protected]
Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční v pondělí 10. září 2012
od 17,30 hod. v Hodovní síni Zámeckého hotelu Třešť.
NAŠE MĚSTO Uzávěrka příštího čísla je 17. září 2012. Zpravodaj Naše město vydává Město Třešť, Revoluční 20, 589 01 Třešť, IČ: 00286753, schváleno MK ČR E 17441. Odpovědný
redaktor: M.Venkrbcová Redakční rada: Vl. Hynk, E. Požárová, M. Marešová, P. Uhlířová, M. Venkrbcová, V. Přech, Z. Hajn. Adresa redakce: Turistické informační centrum Třešť,
Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť, tel.: 567 234 567, e-mail: [email protected] Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem zveřejněných příspěvků. Za obsahovou správnost
a původnost příspěvků redakce nezodpovídá. Redakce neodpovídá za obsah placené inzerce. Předplatné a distribuci zajišťuje MěÚ Třešť. Tisk K&M Press, náklad 1000 ks. U příspěvků,
které budou dodány po uzávěrce, nezaručujeme jejich otištění, a to ani v případě předplacené inzerce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na www.trest.cz.
www.trest.cz
4
CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ/ ZPRÁVY ZE SENÁTU/ Z REDAKCE
přírodě jsem si opět připomněl,
že nejlépe prospějeme rozvoji krajiny i zemědělcům konzumací českých produktů. Jednou
ze základních potravin v našem
jídelníčku jsou brambory. To
je známý a pro nás samozřejmý fakt stejně jako skutečnost,
že každý třetí český brambor
vyroste na Vysočině. Ne tolik
známý je fakt, že už od roku
1923 funguje u nás Výzkumný
ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě. Ústav se zabývá agrotechnikou, výživou, fyziologií, chemií, jakostí, genetikou,
šlechtěním a ochranou brambor. Poskytuje také poradenské služby. I jeho zásluhou je
vysoká kvalita této naší oblíbené poživatiny na našich polích
i talířích.
borný bramborářský seminář
spojený s výstavou vzorků hlíz
raných odrůd brambor a přehlídkou odrůdových pokusů
brambor. Díky příznivým podmínkám i odborníkům se u nás
bramborám daří. A ty naše vysočinské jsou i chuťově nedostižné. Kdo má možnost porovnání, jinou bramboru už chtít
nebude. Ale pozor, protože
jsou tak dobré, je možno se jich
přejíst, což se mi podařilo při
ochutnávce na bramborářských
dnech v Havlíčkově Brodě.
Příroda našeho kraje a zemědělská výroba patří k sobě a
nelze je oddělit. A o potravinářských produktech to na Vysočině platí dvojnásob. Je dobře,
že si častěji i při nákupech všímáme původu potravin a že
díky mnoha i naším propagačním akcím už více preferujeme poživatiny české nebo ještě
lépe regionální. Pomáháme tím
V srpnu jsem zahajoval v Ou- nejen zemědělcům, ale zároveň
V létě si více všímáme příro- času – už proto, že dny jsou
ovlivňujeme stav přírody.
dy, máme na to přece jen více delší. Při častých diskusích o doleni na Havlíčkobrodsku od-
Slovo hejtmana
Papežštější než papež
Ceny energie, možné úspory
energie, nakládání s energií a
s tím spojené povinnosti nás
zajímají čím dál více. Možná
i proto byla vydána evropská
směrnice 2010/31/ES o energetické náročnosti budov, jejíž
účel vydání je na první pohled
logický a bohulibý.
covat pouze evropskou směrnicí vynucené požadavky kladené téměř výhradně na nové
budovy a případně na budovy
až když se budou prodávat
nebo pronajímat, postupovali
„transponující“ úředníci podstatně velkoryseji.
Například
snahu
zavést
českým zákonem o hospodaření energií povinnost, že energetický průkaz budou muset mít
od 1. ledna 2019 úplně všechny
bytové domy v České republice, tedy nejen ty, které se budou
prodávat nebo znovu pronajímat, nemohu nazvat jinak než
„oslavou“ byrokracie a rozhodováním za majitele a nájemníVždy, když je vydána nějaká ky stávajících bytových domů
evropská směrnice, je nutné její a bytů.
obsah zapracovat (implementovat, transponovat) do českéVezmeme-li navíc v úvahu,
ho práva. V případě zapraco- že vydání energetického průvání evropské směrnice o ener- kazu, který by měl charakterigetické náročnosti budov do zovat energetickou náročnost
našeho zákona o hospodaření budovy – její izolační a další
energií se podle mého názoru vlastnosti, nebude žádnou lastalo přesně to, co většinu z nás cinou záležitostí, odhadovaná
rozčiluje a zlobí – byli jsme pa- cena nebude rozhodně menší
pežštější než papež.
než 5 tisíc korun a uvědomíme-li si zároveň, že bytových
Namísto toho, abychom domů je v České republice asi
se snažili do našeho zákona 200 tisíc, vychází celkové mio hospodaření energií zapra- nimální náklady na energetické
Zjednodušeně řečeno tato
směrnice říká, že je nutné,
aby členské státy EU začaly co
možná nejdříve stavět budovy,
které jsou co možná nejméně
energeticky náročné a že veřejné budovy – rozumějme státní
úřady, instituce, školy apod.
musí jít příkladem.
S blížícím se podzimem pro
mě končí čtyřleté období ve
funkci hejtmana Kraje Vysočina. Vzpomínky a pocity z této
etapy mého života jsou vesměs
pozitivní. Především jsem se
za tu dobu na všech úrovních
potkal v našem kraji s množstvím lidí ochotných poctivě pracovat pro společný prospěch. Starostové měst a obcí,
úředníci, zaměstnanci kulturních, školských a zdravotnických zařízení, pracovníci v obchodě a ve firmách nejrůznějšího zaměření – na všech místech
jsem nalézal lidi, kterým o něco
jde a umí zabrat. Také proto se
cítíme na Vysočině příjemně
a vnímáme, že náš kraj je regionem vlídných a schopných lidí.
Rád bych všem našim občanům
velmi poděkoval a popřál jim
do dalšího období pevné zdraví
a časté pracovní i soukromé radosti.
Jiří Běhounek
hejtman Vysočiny
Volby 2012
Ve dnech 12. – 13. října 2012
proběhnou volby do krajských
zastupitelstev, volební okrsky
v Třešti zůstávají zachovány jako v předchozích letech.
Rovněž volební místnosti v částech Buková, Čenkov a Salavice
se nezměnily. V Třešti je situace
jiná, budova SOU a SOŠ na náměstí T.G. Masaryka je dlouhodobě uzavřená a pro účel voleb
již nevhodná. Proto vedení
města rozhodlo, že všechny
průkazy vyšší než jedna miliar- čtyři volební místnosti budou
umístěny počínaje letošním
da korun.
A tady se nám kruh uzavírá.
Není to „Brusel“, ale my sami,
kdo si v tomto případě, pokud
bude zákon i přes veto prezidenta schválen, způsobí zbytečný nárůst byrokracie a výdajů.
Že minimálně část z nich bude
vynaložená zbytečně a že půjde
z rozpočtů obcí a také z kapes
majitelů bytových domů a bytů
je asi zřejmé.
Miloš Vystrčil
senátor
rokem v nových prostorách, a
sice v objektu základní školy
v Barvířské ulici, kde v současné době sídlí Dům dětí a mládeže, některé třídy mateřské
školy a první ročník školy základní. Pro ještě lepší orientaci – je to budova v sídlišti vedle
„osmipatráku“. Podrobnou informaci o průběhu a organizaci
voleb najdete v příštím vydání
Našeho města.
Mgr. Helena Vrzalová
vedoucí správního odboru
ZPRÁVY Z RADNICE
Radniční okénko
Rada města Třešť
– 41. zasedání dne
11. 7. 2012
Rada města Třešť
v působnosti jediného
společníka Technických
služeb Třešť, spol. s r.o.
•
přijala
• rezignaci pana Miloslava
Krpálka, jednatele Technických služeb Třešť, spol. s r. o.
k 31. 8. 2012
pověřila
• jednatele Technických služeb
Třešť, spol. s r. o. předlože•
ním návrhu sankcí zainteresovaných osob za škodu způsobenou společnosti a vyměřenou Finančním ředitelstvím v Brně,
•
vyhlásila
• výběrové řízení na jednatele Technických služeb Třešť,
spol. s r. o.
Rada města Třešť
– 42. zasedání
dne 18. 7. 2012
schválila
• pronájem pozemku par.
č. 3141, o výměře 517 m2,
v k. ú. Třešť, Daně Pátkové,
bytem Třešť, za účelem využití jako zahrady,
• pronájem pozemků v k. ú.
Salavice - par. č. 783/3,
lesní pozemek, na kterém je
budova, o výměře 54 m2 a
par. č. 783/4, lesní pozemek,
o výměře 122 m2, za účelem
využití pro rekreaci, Haně
Honzové, Dolní Cerekev,
nejdříve od data zápisu vlastnického práva, pro Hanu
Honzovou, Dolní Cerekev,
k budově na pozemku par.
č. 783/3 do katastru nemovitostí,
• uzavření smlouvy zakládající
právo stavby na části pozemku par. č. 2966 v k. ú. Třešť,
ve vlastnictví Jiřího Maurera,
bytem Třešť,
• uzavření smlouvy zakládající právo stavby na části pozemku par. č. 2967 v k. ú.
Třešť, ve vlastnictví manželů Milana a Jany Forstových,
bytem Třešť,
• výpověď Smlouvy o nájmu
www.trest.cz
•
•
•
nebytových prostor – prodejna v kulturním domě, Salavice č. p. 40, uzavřené dne
1. 10. 1990 a upravené dodatky č. 1 až 8, s firmou JEDNOTA, spotřební družstvo v Třešti, Třešť, dle §
10 zákona č. 116/1990 Sb.
v platném znění,
výpověď Smlouvy č. 4/2008
o nájmu nebytových prostor
– pohostinství v kulturním
domě, Salavice č. p. 40, uzavřené dne 4. 9. 2008 a upravené dodatky č. 1 až 4, se Stanislavou Přibylovou, Třešť,
dle § 10 zákona č. 116/1990
Sb. v platném znění,
prodloužení nájemní smlouvy na byt ve vlastnictví města
v ul. Dr. Richtra č. p. 201/27,
byt č. 3, na dobu určitou
s platností do 30. 9. 2012,
záměr pronájmu bytu č. 002
v Domě s pečovatelskou službou – Palackého 1352/39
v Třešti (penzion) o velikosti 1+1, v přízemí, celková výměra 34,60 m2, příjem
žádostí do 12.00 hod. dne
27. 9. 2012,
směnu bytu č. 2, o velikosti 2 + 1, v domě č.p. 202, ul.
Dr. Richtra v Třešti, nájemci manželé Jiří a Lenka Hofbauerovi, za neobsazený byt
č. 3, o velikosti 1 + 1, v domě
č. p. 202, ul. Dr. Richtra
v Třešti, z důvodu velikosti bytu,
Smlouvu o poskytnutí dotace
ve výši 50 000,- Kč na realizaci zabezpečení ochrany obecního nemovitého majetku
„Technická ochrana – elektronické zabezpečení vodojemu v Třešti“,
rozpočtové
opatření
č.
8/2012,
neschválila
• žádného z žadatelů o pronájem bytu č. 3, v domě č. p.
202, ul. Dr. Richtra v Třešti,
souhlasila
• s umístěním včelstev, v počtu
2 – 5 kusů, ve vlastnictví
Maxima Matuly, bytem Třešť,
na pomezí pozemků par. č.
4406/1 a par. č. 4506/3, v k. ú.
Třešť, které jsou ve vlastnictví
Města Třeště, za podmínky
souhlasu nájemce těchto pozemků Technických služeb
Třešť, spol. s r.o., Třešť.
5
Rada města Třešť
– 43. zasedání
dne 8. 8. 2012
schválila
• pronájem pozemku par.
č. 3142, o výměře 714 m2,
v k. ú. Třešť, Petru Hejlovi,
bytem Třešť, za účelem využití jako zahrady,
• záměr pronájmu nebytových
prostor v budově nám. T. G.
Masaryka 123, Třešť – místnosti č. 7, za účelem využití jako skladu a technického
zázemí,
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č.
2310042/01, na stavbu „Třešť,
ul. Partlicova, obnova vedení
NN, II. etapa“ s firmou E.ON
Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice,
• dodavatele el. energie a plynu
pro rok 2013, na odběrná místa – zákazník Město
Třešť, firmu E.ON Energie,
a.s., České Budějovice,
• rozpočtové
opatření
č.
9/2012,
• Smlouvu o poskytnutí dotace
ve výši 20 000,- Kč poskytnuté Ministerstvem financí ČR
na zajištění výdajů vzniklých
obcím s pověřeným obecním
úřadem v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta ČR,
• Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města ČR –
Hasičskému záchrannému
sboru Kraje Vysočina,
• Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města ZO Českému svazu ochránců přírody Kněžice,
• Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní,
• komisi pro výběrové řízení
na jednatele Technických
služeb Třešť, spol. s r.o. ve
složení
předseda Ing. Vladislav
Hynk, starosta
města
člen Ing. Eva Požárová, místostarostka
města
MUDr. Jaroslav
Havlíček,
člen
rady města
PaedDr. Václav
Trnka, člen rady
města
vzala na vědomí
• nominace na ocenění Hvězda
roku 2012,
• informaci starosty města
Mgr. Martin Šao možnosti zřízení přírodnílanda, předseda
ho koupacího biotopu,
dozorčí rady Tech• žádost o instalaci parkové lanických služeb
vičky před domem 1119/5
Třešť, spol. s r.o.
v ul. Barvířská,
Josef Doležal, člen
dozorčí rady Techpověřila
nických služeb
• Odbor rozvoje města MěstTřešť, spol. s r.o.
ského úřadu Třešť vyřízením
Zdeněk Kopecžádosti o umístění parkové
ký, jednatel Vodolavičky.
technických služeb
s.r.o., Počátky
Kompletní znění
náhradník Bc. Stanislav Bar- schválených usnesení je
tušek,
tajemník uveřejněno na www.trest.cz
Městského úřadu
Třešť
Ztráty a nálezy – Vyhlášení nálezů
Městský úřad Třešť informuje, že mu byly od začátku roku
2012 oznámeny a předány tyto nalezené věci, jejichž vlastník
není znám:
• Přístroj na měření glukózy v krvi, parkoviště U Kapra
(u Třešťského potoka)
• Mobilní telefon zn. Nokia, u tržiště v Třešti
• Dálkové ovládání zn. Sommer, ul. Fialková
• Mobilní telefon zn. Nokia, dětské hřiště V Klínarce
• 2 x zlatý prstýnek, parkoviště u Penny Marketu
• Torzo jízdního kola zn. Olpran
Dále jsou během roku do ztrát a nálezů předávány různé klíče
a svazky klíčů. Dotazy lze činit v kanceláři č. 2, odd. sekretariátu městského úřadu, tel. 567 584 936 (920), v pondělí a středu
8.00-17.00 hod., úterý a čtvrtek 8.00-14.00 hod., pátek 8.0013.30 hod.
Olga Bosá, DiS., sekretariát vedení města
6
ZPRÁVY Z RADNICE/ TŘEŠŤ A MY
Krátké zprávy
Školka: Nízká
úroveň radonu
a nové toalety
Radon vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu a díky své nestálosti postupně zaniká dalším
radioaktivním rozpadem. Zvýšený výskyt radonu v určité lokalitě s sebou přináší nárůst nebezpečí výskytu rakoviny plic.
I proto provádí Státní ústav
radiační ochrany měření a kon-
troly výskytu radonu ve školských zařízení. Od listopadu 2011 do června 2012
proběhlo měření objemové
aktivity radonu také v naší mateřské školce. Měření proběhlo ve všech 7 třídách na ulicích Luční a Barvířská. Nevyšší naměřená hodnota byla
134 Bq/m3 v mnoha ostatních
třídách nedosáhla ani hodnoty
100. Přitom maximálně povolená hodnota je podle vyhlášky 400 Bq/m3. Radonu se tedy
nemusí naše děti bát.
A ještě jedna potěšující zpráva
ze školky. Přes prázdniny byly
v některých třídách rekonstruována sociální zařízení. S náklady akce pomohl dotací
150 tis. Kč Kraj Vysočina.
Havlíčkova ulice
v novém kabátě,
opravuje se
Selská
Od června do poloviny září
komplikovala řidičům život rekonstrukce Havlíčkovy ulice vedoucí z našeho města směrem
na Batelov. O víkendu 18.-19.
srpna byl na ulici položen asfaltový koberec a od pondělí 20.
srpna tak byla tato část města
plně průjezdná. V ulici byly
umístěny 4 kanalizační vpustě,
byly zde umístěny nové obrubníky a také vybudovány nové
Rekonstrukcí prochází v sou- domovních přípojek. Ukončení
vjezdy k rodinným domům. Na
financování se podílelo Město časné době také ulice Selská těchto prací se předpokládá do
Třešť a Krajská správa a údržba (vedoucí kolem školky na konce září.
(vp)
Kanál). Dělá se zde nová veřejsilnic Vysočina, p. o.
ná kanalizace a vodovod včetně
Nová umyvadla v mateřské škole
Společenská kronika
Společenská kronika
červen 2012
červenec 2012
Životního jubilea 80, 85, 90
a více let se dožili:
• Josef Požár, Třešť
• Antonín Diviš, Třešť
• Jozefa Radkovská, Třešť
• Anna Obořilová , Třešť
• Antonín Němeček, Třešť
• Marie Procházková, Třešť
• Bohouš Holec, Třešť
Sňatek uzavřeli:
• Michal Schlőgl, Jihlava –
Kateřina Bártová, Jihlava
• Martin Černoch, Růžená –
Kristýna Skurčáková, Růžená
• Jiří Koukal, Osová Bítýška –
Ludmila Štrejbarová, Třešť
Vítání dětí dne 16. 6. 2012
se zúčastnili:
• Viktor Krejčí, Třešť
• Štěpán Peška, Salavice
• Tereza Hamerníková, Třešť
• Vojtěch Křikava, Třešť
• Barbora Hamtáková, Třešť
Opustili nás:
• Miroslav Vltavský, Třešť
• Sylva Horáková, Třešť
• Miroslav Šindler, Třešť
Životního jubilea 80, 85, 90
a více let se dožili:
• Ludmila Kliková, Třešť
• Miroslav Hrubý, Třešť
• Vladimír John, Třešť
• Anna Kotásková, Třešť
• Ludmila Hávová, Čenkov
• Marie Hávová, Třešť
Sňatek uzavřeli:
• Michal Daněk,
Třešť
Pavlína Mikešová, Třešť
• Martin Pejša, Ledenice –
Iveta Hasoňová, Čížov
Opustili nás:
• Ladislav Bukovský, Třešť
• Ladislav Trojan, Třešť
• Anežka Rešlová, Třešť
• Marie Dočekalová, Třešť
• Ludmila Kubů, Třešť
– • Marie Machová, Třešť
Bc. Andrea Šnofláková
správní odbor MěÚ Třešť
(Údaje v této rubrice jsou zveřejněny
u uvítaných dětí na základě písemného
souhlasu rodičů, u životních jubileí na základě souhlasu občana, u sňatků na základě písemného souhlasu obou novomanželů a u zemřelých podle úmrtního
oznámení zveřejněného rodinou.)
TŘEŠŤ A MY
7
Obvodní oddělení Policie České republiky Třešť
informuje
Mezi prošetřované
případy v měsíci
červenci a srpnu 2012
patřily například tyto
trestné činy:
Krádeže motorových
vozidel
V průběhu měsíce července
byla odcizena v Třešti na ulicích K Valše, Barvířská a Fritzova tři zaparkovaná motorová
vozidla. Ve všech třech případech se jednalo o vozidla typu
Škoda Octavia combi.
K dalšímu odcizení vozidla
tentokrát typu Škoda PickUp
došlo v obci Hladov.
Zatajil nález peněženky
V Třešti na ulici Dr. Richtra
na benzínové čerpací stanici na
parapetu prodejny nalezl muž
peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a s osobními doklady, kterou si ponechal
a z platební karty vybral finanční hotovost. Vzhledem k tomu,
že si muž tyto věci přisvojil,
přestože je měl jako nález odevzdat, ho nyní čeká trestní stíhání za přečin zatajení věci.
v k. ú. obce Třešť v místech čerpací stanice
u Váňovského rybníka a zde
V Batelově pachatelé po vyz pozemku odcizil volně polo- páčení vstupních dveří vnikli
ženou dřevěnou pramici.
do benzínové čerpací stanice, kde následně odcizili různé
Okradení seniora
druhy cigaret. Odcizením ciNeznámá žena pod zámin- garet a poškozením vstupních
kou napití se lstivě vylákala ke dveří a dalšího zařízení vznikvstupní brance oplocení rodin- la škoda ve výši cca 43.000,- Kč.
ného domu ve Stonařově seniora, kdy během rozmluvy s ním Poškodil lak na autě
vnikl do neuzamčeného domu
Dosud neznámý pachatel
další pachatel, který v obytné v Třešti na ulici Leoše Janáčka
místnosti vnikl do uzamčené poškodil nezjištěným předmědřevěné skříně a zde odcizil fi- tem lak osobního motorovéKrádež dřevěné pramice
nanční hotovost.
ho vozidla Škoda Octavia, kdy
Pachatel vnikl na oplocezpůsobil škrábance na a levém
ný pozemek u rekreační chaty Vloupání do benzínové
předním blatníku, levých před-
ních dveřích, levých zadních
dveřích a levém zadním blatníku vozidla Uvedeným jednáním vznikla majiteli vozidla
škoda ve výši cca 15.000,- Kč.
Za Obvodní oddělení PČR Třešť
npor. Bc. Radomír Budař, Dis
Krajští policisté z Vysočiny budou radit řidičům
XII. ročník preventivní dopravně bezpečnostní akce Vysočinou na silnicích bezpečně
Tradiční dopravně preventivní akci s názvem Vysočinou
na silnicích bezpečně připravili na září krajští dopravní policisté ve spolupráci s odbornými
firmami a dalšími institucemi
z našeho kraje. Hlavním cílem
akce je přispět ke zlepšení technického stavu vozidel a tím i ke
snížení dopravní nehodovosti
v našem kraji. V minulých jedenácti letech se akce vždy setkala s velkým zájmem motoristické veřejnosti. V rámci
akce bylo v loňském roce zkontrolováno více než 550 motorových vozidel
Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina pořádá v letošním roce tradiční preventivní akci Vysočinou na silnicích bezpečně již podvanácté. Podobně jako v předchozích
letech převzal nad celou akcí
záštitu hejtman Kraje Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek. Osobní
záštitu nad letošním ročníkem
převzal také policejní prezident plk. Mgr. Petr Lessy. I v letošním roce očekáváme kromě
hejtmana kraje Vysočina a policejního prezidenta účast dalších významných hostů z politického a společenského života
regionu.
V Třešti proběhne akce Vysočinou na silnicích bezpečně ve čtvrtek 20. září 2012
od 15.00 do 18:00 hodin na
zimním stadionu. Každý řidič,
www.trest.cz
který se letošní akce zúčastní,
obdrží dárek – jednorázový alkoholtester. Pro několik prvních řidičů, kteří si přijedou na
zimní stadion do Třeště zkontrolovat svoje vozidlo, čeká také
reflexní vesta.
Akce samotná je určena pro
širokou motoristickou veřejnost a je založena na bázi dobrovolnosti. Policisté nebudou
rozdávat pokuty, ale řidičům
předají rady ke zlepšení technického stavu vozidel. V rámci
akce si budou motoristé moci
prostřednictvím
odborných
firem nechat zdarma zkontrolovat technický stav svých motorových vozidel před nadcházející zimní motoristickou sezónou. Jedná se o kontrolu stavu a opotřebení oleje tzv.
kapkovou metodou, kontrolu
stavu provozních náplní a autobaterie, seřízení světlometů,
kontrolu stavu tlumičů, pneumatik a lékárničky.
V případě zjištěné závady navrhnou odborní pracovníci
specializovaných firem způsob
odstranění nebo řešení daného
problému. Kromě technické
kontroly budou probíhat další
tematické kontroly zaměřené
na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Řidiči budou
mít možnost porovnání tachometru vozidla s policejním radarem. Vyškolení specialisté budou na dalším pracovišti
vysvětlovat motoristům zásady
bezpečného poutání a upevňo- vá společnost Pivovar Jihlava,
vání zádržných systémů.
který se v rámci komerční komunikace řídí Etickým kodeHlavním smyslem ojedinělé xem reklamy vydaným Radou
akce, která má v kraji již dlou- pro reklamu a dále pravidly Iniholetou tradici, je prezentovat ciativy zodpovědných pivovapráci dopravní policie v oblasti rů působící při Českém svazu
prevence. „Naším cílem je, aby pivovarů a sladoven, a v rámci
na našich silnicích jezdila auta, akce bude účastníků zdarma
která jsou v řádném technickém nabízet nealkoholické pivo,
stavu a aby jejich řidiči vnímali jako jednu z alternativ bezpečdopravního policistu jako svého ného občerstvení za volantem.
partnera,“ říká k projektu jeho
hlavní koordinátor kpt. Mgr.
Petr Halán s tím, že odborné firmy chtějí při akci pomoci
majitelům zejména starších
motorových vozidel, aby měli
před nadcházející zimou možnost prověřit celkový stav svého
vozidla.
Pro letošní ročník akce jsme
připravili pro účastníky jednu
novinku, a tou bude možnost
na všech místech, kam akce
zavítá, nechat si od policistů
speciálním přístrojem změřit
propustnost skel u vozidla. Policisté budou mít k dispozici
detektory na měření propustnosti světla a odrazivosti povrchu automobilových skel.
„Jedná se o preventivní a informativní akci, tedy o beztrestné
měření propustnosti skel u motorových vozidel,“ dodává koordinátor projektu s tím, že řidiči
zatím příslušnou vyhlášku,
která jasně upravuje parametry
tónování skel, neznají.
Významným partnerem akce
je v letošním roce také akcio-
Při akci bude zároveň probíhat prezentace nejmodernější
policejní techniky, kterou využívá při své činnosti služba dopravní policie, a také prezentace závodních speciálů Sunoco
Racing teamu.
mjr. JUDr. Dana Čírtková
Krajské ředitelství policie
Kraje Vysočina
Preventivně informační oddělení
8
TŘEŠŤ A MY
Třešť navštívil salavický
rodák Walter Schrammel
Společnost KOOL Trading
oslavila 20. výročí založení
Společnost KOOL Trading
oslavila letos v létě 20. výročí
svého založení. Firma tak už
dvě desítky let navrhuje, projektuje, vyrábí a dodává technologické linky, pásové dopravníky, ocelové konstrukce, zásobníky, podavače a dávkovače pro těžební firmy, sklárny,
obalovny, cementárny, vápenky
a stavební společnosti po celé
Evropě i za jejími hranicemi.
Oslav kulatého výročí se na
prostranství v areálu firmy zúčastnilo zhruba 200 lidí – především zaměstnanci a jejich
rodiny, místní podnikatelé
a zástupci města. Po prohlídce firmy následovala hudební vystoupení a také program
pro děti pod vedením herců
z Horáckého divadla. Nechybělo občerstvení včetně tradičního pečeného prasete a večer
pak 10minutový ohňostroj
na hudbu z filmu Pearl Harbor.
Malá obchodní firma, kterou
v roce 1992 zakládali stávající společníci Václav Doskočil, Petr Váchal a Zdeněk Podhorský, se dynamicky vyvinula
v prosperující firmu s dnešními 80 zaměstnanci. Zakoupený
malý průmyslový areál na okraji
města Třeště se dvěma starými
halami byl postupně zmodernizován, upravován a rozšířen.
Vyrostla zde nová výrobní hala,
moderní ekologická lakovna, zřízeny rozsáhlé montážní
plochy, hala technické přípravy,
Areál firmy se za dobu existence společnosti změnil k nepoznání…
rozšířeny byly administrativní prostory, přibyla hala s moderním pálícím CNC pracovištěm. Loni byla postavena na
místě poslední původní nízké
haly nová montážní hala s mostovým osmitunovým jeřábem.
V Bulharsku byla v roce 2006
založena dceřinná společnost
KOOL BG EOOD se sídlem
v Plovdivu. Ta o rok později zakoupila areál s výrobními
halami a montážními plochami ve městě Peruštica, kde dnes
současných 25 zaměstnanců
kromě výroby a montáží ocelových konstrukcí a pásových dopravníků provádí opravy technologických zařízení, lepení
gumových pásů a z konsignačních skladů prodává válečky
a gumové pásy v oblasti Balkánu.
Ocelové konstrukce tentokrát posloužily i k zavěšení houpaček pro děti
KOOL Trading a její odborní zástupci získali celou řadu
certifikátů, oprávnění a osvědčení nutných pro svou činnost. Loni byla firmě propůjčena Zlatá medaile - nejlepší firma v oboru v rámci certifikace Top Czech Quality. Největší akcí firmy v loňském roce
byla rekonstrukce a inovace
linky na zpracování odvalu po
těžbě uranu v Bytízu pro firmu
Ecoinvest Příbram. Vedle dalších zařízení pro kamenolomy
se firma podílela také na vybavené nové výrobní haly Škoda
auto Mladá Boleslav. V letošním roce je to také mj. práce na
ocelových konstrukcích a pásových podavačích pro připravovanou linku v Austrálii.
Ve dnech 17. – 20. července
2012 navštívil naše město salavický rodák Walter Schrammel. Jednalo se o jeho další
přátelskou návštěvu domoviny, kterou navštívil společně se
svojí manželkou a sestrou.
Devětašedesátiletý
Walter
Schrammel byl těsně po válce
odsunut do bavorského Obergünzburgu. I přes dlouhá léta,
která uplynula, zůstal pořád
kouskem srdce v Salavicích. Do
Česka přijel poprvé v roce 1976,
po pádu železné opony navštěvuje Třešť několikrát ročně. Zasloužil se především o navázání partnerství mezi městy Třešť
a Obergünzburg, dále se finančně podílel na opravě salavické kapličky, zasadil na třešťském náměstí strom, který věnoval městu a v nedávné době
daroval sportovní dresy pro fotbalisty z Třeště a Salavic.
Za jeho zásluhy a aktivity ho
chce Město Třešť ocenit. Bude
prvním člověkem, který na
podzim letošního roku dostane pamětní medaili, jejíž udělení schválili zastupitelé města na
svém červnovém zasedání.
Během jeho pobytu byly domluveny podrobnosti předání medaile. Při Waltrově návštěvě přátel ze Salavic se v tamější hospodě stalo něco, co
nikdo nečekal. Novinář Miroslav Mareš našel ve svém archivu více jak sto let starou pohlednici Salavic. Místní i hosté
nad ní dlouho seděli a lámali si
hlavy, které domy jsou na obrázky vyfotografovány. Zalaminovanou zvětšeninu rodné
obce si s sebou domů Walter
Schrammel odvezl jako dárek.
MM, OKP
Návštěva Johna Müncha
v Třešti
(vp)
Dne 25. července se přijel
z Londýna na výstavu Po stopách
zmizelých
sousedů
v Třešti podívat John Münch
s manželkou. John Münch
a jeho syn jsou v současnosti
jediní nám známí žijící potomci z třešťské židovské komunity.
Jeho předci v Třešti a v Hodicích vlastnili továrny. Účastníci projektu představili Johnovi
výsledky svého pátrání po jednotlivých židovských rodinách
a Míša Kročilová a Jiří Frantál představili Johnovi zpracovanou rodinu Münchovu. Vše
bylo prezentováno v angličtině, takže si žáci mohli vyzkoušet své znalosti z toho cizího
jazyka a pana Müncha vyzpovídali. Tento rozhovor připravujeme do dalšího čísla NM.
Tuto sváteční chvíli doplnilo také vyprávění Jarmily Špírkové, jejíž rodiče u Münchů
pracovali a ona celou rodinu
osobně znala. Staré fotografie pana Morkuse dokreslovaly tuto dobu, takže si všichni
mohli udělat konkrétní obrázek o staré Třešti a místech spojenými s Münchovými.
Díky vstřícnosti p. Bakaje si
Münchovi mohli prohlédnout
i vilu v Hodicích, kterou nechal
postavit prastrýc Sigi a která už
více jak padesát let slouží jako
mateřská škola, což se manželům Münchovým moc líbilo.
H. Štumarová
TŘEŠŤ A MY
9
Krása neznámé pohlednice: Salavice v době císařpána
Vzpomínání českých a německých rodáků malé obce
ukázalo historickou hodnotu
dobové pohlednice. Našla se na
dně soukromého novinářského
archivu a ukazuje podobu venkovských domů z doby C. a K.
mocnářství.
Salavice
Byla to obyčejná pohlednice
až do památného rozhlasového
rozhovoru salavické obyvatelky
Jany Trojanové o každodenním
životě v Salavicích. V dlouhém
vzpomínkovém rozhovoru pro
Český rozhlas - Radiožurnál
o životě v Salavicích došla řeč
i na historii obce. „Byla to německá vesnice, ale starých fotografií Salavic se dochovalo málo.
Snad jedna nebo dvě,“ posteskla si Jana Trojanová. Rychlé pátrání v archivu místní radnice potvrdilo smutnou pravdu.
Historických fotografií Salavic je v archivech jako šafránu.
„Nejsou ani novodobé fotografie
Salavic, protože stodoly a pole
nikdo nefotil,“ dodala vedoucí
odboru kultury třešťké radnice Michaela Marešová. Stará fo-
tografie Salavic, ale ležela zapomenuta v soukromém novinářském archivu.
Po slovech salavické obyvatelky Trojanové začalo rychlé
hledání salavické pohlednice. Cena tuctové pohlednice Salavic se okamžitě proměnila v nevyčíslitelnou historickou cenu. A pak už se po chvilce hledání v hlubinách novinářského archivu objevila a spatřila světlo světa pohlednice. Je na
ní celkový pohled na Salavice
u Třešti.
Razítko vlakové pošty Wolframs-Schwarzenau spolehlivě prozradilo letopočet 1908
jako rok odeslání pohlednice. Na pohlednici je zkomolený místopisný název „Sollowitz
bei Trinsch,“ který kdosi ruko
přeškrtl a napsal místo Trinsch
správný německý název Třeště
- Triesch. „Vidím tu pohlednici
poprvé, mohu prosím dostat její
kopii?“ požádal devětašedesátiletý rodák německé národnosti Walter Schrammel.
Narodil se v Salavicích ještě
v dobách válečných a o místní
historii se živě zajímá. Ve svém
archivu má pan Schrammel
snad vše, co se týká jeho rodných Salavic.
Vše, co se týká Salavic jako
rodiště, má pro pana Schrammla nedozírnou cenu vzpomínky
na dobu jeho mládí. A vedení
třešťské radnice urychleně zařídilo zhotovení digitální zvětšeniny staré pohlednice. Ke
sto let staré pohlednici se jako
k historickému pokladu chovají jak čeští, tak němečtí rodáci
ze Salavic. Večer už pohlednice
koluje mezi štamgasty salavické hospůdky. „Tohle je mlýnský
náhon, tahle stodola už nestojí
a z tohoto domu zůstaly jen základy, jinak je celý nově postavený,“ ukazuje na pohlednici muž
v montérkách. I ostatní místní
rodáky přestala zajímat diskuse
nad půllitrem piva a prohlíží si
fotografii.
„Tohle bude asi knoflíkárna,“
uvažuje další muž středního
věku při pohledu na pohlednici. Waltrova starší sestra na pohlednici poznává budovu salavické německé školy z které je
dnes útulná místní hospůdka.
Walter luští rukou psaný po-
zdrav na rubu pohlednici.
A místním lidem ochotně vysvětluje, že pohled zřejmě odeslal domů Vídeňan jménem
Krautschneider, který byl v Salavicích na návštěvě. „Klidně
to mohl být i někdo místní,
v Salavicicích bylo několik
Krautschneiderů, tady to bylo
běžné jméno,“ přiblížila Walterova sestra.
shodli, že dnes už nestojí. „To
bude kovárna,“ uvažuje muž
v montérkách. „Eisenhammer,“
doplňuje v němčině a ukazuje
na obrázek domu. Sourozenci
Schrammelovi ale krčí rameny.
Nemusí to být místní kovárna.
A tak dům z pohlednice čeká
na svého objevitele. Kdo řekne
místním rodákům, čím je dům
tak významný, že se dostal na
dobovou pohlednici?
Tajemství domu
Digitální kopii si Walter
Jeden detailní obrázek domu Schrammel odváží domů do
ale zamotal hlavu Čechům Německa jako dar místní radi Němcům. U starého selské- nice.
Miroslav Mareš
ho domu se místí rodáci pouze
Sbírka na Pomník Otty Šimánka využívá služby DMS
V tomto článku se podrobně
seznámíme se službou DMS,
kterou může k podpoře dobré
věci využít každý, kdo má mobilní telefon. Zkratka DMS
je složenina anglických slov
Donors Message Service, tedy
dárcovská SMS zpráva. Systém
dárcovských SMS je naprosto ojedinělý, Česká republika je první zemí, kde služba
funguje, další zapojené země
jsou Slovensko a Bulharsko.
Služba DMS je společným projektem občanského sdružení
Fórum dárců a Asociace provozovatelů mobilních sítí.
Zasílání DMS je pohodlný a hlavně bezpečný způsob,
jak finančně přispět na dobročinné nebo veřejně prospěšné účely. Mnoho lidí váhá na
něco přispět, když ho někdo
osloví s pokladničkou na ulici,
protože neví, zda účel sbírky
je opravdu prospěšný a zda
se jeho peníze dostanou tam,
kam mají. Vyskytují se i případy falešných sbírek a podvodů. U služby DMS máte jistotu.
Peníze se odečítají přímo z telewww.trest.cz
a zabezpečení. V březnu 2012
jsme se dověděli příjemnou
zprávu, že projekt Pomník Otty
Šimánka v Třešti tuto možnost
dostal. V Třešti a okolí se jedná
o první projekt, který službu
Jedna DMS stojí 30,-Kč, tato DMS může využívat, v kraji Vyčástka se odečte z Vašeho mo- sočina jsou nyní pouze čtyři.
bilního telefonu. Pokud využíváte paušál, objeví se Vám
A jak tedy můžete přispět?
v měsíčním vyúčtování částka Napište obyčejnou SMS zprávu
30,-Kč navíc. Pokud máte před- ve tvaru „DMS TAU“ a odešleplacenou kartu, odečte se vám te na číslo 87777. Po odeslání
30,-Kč, jako kdybyste je provo- zprávy Vám ihned přijde potvrlali. Na účet veřejné sbírky bude zovací SMS. Je zde ještě možpřipsáno 27,-Kč, zbývající 3,-Kč nost přispívat pomocí DMS
je manipulační poplatek. Ně- pravidelně každý měsíc po
které mobilní telefony mohou dobu jednoho roku. Stačí odemít službu DMS zablokovanou, slat SMS ve tvaru „DMS ROK
potom je potřeba ji s pomocí TAU“ na číslo 87777 a každý
operátora odblokovat.
měsíc Vám bude automaticky
odečtena částka 30,- Kč. Tuto
Pokud chce nějaké sdružení roční podporu můžete kdykoliv
používat pro veřejnou sbírku zrušit zasláním SMS ve tvaru
služby DMS, musí se o povolení „DMS STOP TAU“ na číslo
žádat a doložit kvůli tomu celou 87777.
řadu dokumentů. Sedmičlenná
Rada DMS složená ze zástupců
Na internetu na adrese www.
operátorů mobilních sítí a ne- darcovskasms.cz v seznamu
ziskových organizací poté po- projektů naleznete stav zaslasuzuje prospěšnost projektu ných DMS pro jednotlivé proa hlavně jeho důvěryhodnost jekty, stav se aktualizuje do něfonu a připisují se bezhotovostně na transparentní účet sbírky,
nikdo s nimi tedy nemůže manipulovat a každý na účtu může
vidět všechny pohyby peněz.
kolika hodin od zaslání. Na
konci každého měsíce probíhá zúčtování zaslaných DMS
a poté se peníze přeposílají na
účet veřejné sbírky. Na účtu
sbírky se peníze kvůli zúčtování
objeví až za dva měsíce.
na náš transparentní účet u Fio
banky č. 2800213062/2010.
O této možnosti včetně daňových zvýhodnění Vás seznámíme v příštím článku.
Veškeré aktuální informace,
projekt pomníku, odkazy na
transparentní účet a stav zaslaVzhledem k manipulačním ných DMS naleznete na webu
poplatkům se služba DMS vy- www.facebook.com/pomnik.
platí, pokud chcete přispět otty.simanka.
menší částkou (zhruba do
za sdružení Třešť 21
100 Kč). U vyšších částek je výPetr Brožek a Petra Forstová
hodnější přímé zaslání peněz
10
ŠKOLSTVÍ
Zprávičky z Domu dětí a mládeže
Ahoj kamarádi, září je tady
a je tu naše nabídka zájmových
kroužků. Doufáme, že každý
z Vás si najde ten svůj.
Zápis do kroužků se uskuteční od 5. 9. do 13. 9. vždy
od 7,45 hod. do 9,00 hod v ZŠ
J. Hory a od 13,00 hod. do
17,00 hod. na DDM Barvířská
30. Bližší informace na http://
zs-trest.cz/DDM.asp.
Jazykové kroužky
ANGLIČTINA I.
MGR. ANNA KUBÁLKOVÁ
• děti z 1. tříd
ANGLIČTINA II.
MGR. RADKA GREGOROVÁ
• děti ze 2. tříd
ANGLIČTINA III.
Bc.MIRKA GERMEKOVÁ
• Děti ve věku 4. – 6. roků
FLORBAL
MGR. JOSEF SMETANA
• Děti od 1. ročníku ZŠ
FLORBAL
RADEK ZUDA
• Děti od 1. ročníku ZŠ
JUDO- ŠKOLKA
RADEK DVOŘÁK
• Děti od 1. ročníku ZŠ +
školka
JUDO - ZAČÁTEČNÍCI
MARTIN HAMTÁK
• Děti od 1. ročníku ZŠ
JUDO - POKROČILÍ
RADEK DVOŘÁK
STŘELECKÝ
VLADIMÍR ŠENKAPOUL
• Děti od 1. ročníku ZŠ
Taneční kroužky
LEHKÁ ATLETIKA
MGR. JOSEF SMETANA
• Děti od 1. ročníku ZŠ
BŘIŠNÍ TANCE
MGR. JANA HOCHMANOVÁ
• děti od 1. tříd
ODBÍJENÁ
MGR. LUBOŠ VONKA
• Děti od 6. ročníku ZŠ
STOLNÍ TENIS I.
STREET DANCE
VIKTOR KOPULETÝ
BÁRA KARASOVÁ
• Všichni od 6. třídy ZŠ + stře- • Děti od 1. ročníku ZŠ
doškoláci
STOLNÍ TENIS II.
HANA ŠVEJDOVÁ
TANEČNÍ KROUŽEK
• Děti od 1. ročníku ZŠ
ING. IRENA PRÁŠKOVÁ
MÁRIA KNIHAŘOVÁ
POHYBOVÉ HRY
• Děti do 5. ročníku ZŠ
MÁRIA KNIHAŘOVÁ
• Děti z 1. tříd
MAŽORETKY
MGR. JARKA JANOVSKÁ
MÍČOVÉ HRY
MARTINA CHROMÁ
MGR. ANNA KUBÁLKOVÁ
• děti od 1. tříd
• Děti od 4. ročníku ZŠ
Sportovní kroužky
AEROBIC ZAČÁTEČNÍCI
MGR. JANA HOCHMANOVÁ
MARCELA PETERKOVÁ
• Děti od 1. ročníku ZŠ
AEROBIC POKROČILÍ
MGR. JANA HOCHMANOVÁ
MARCELA PETERKOVÁ
GYMNASTIKA
ZAČÁTEČNÍCI
MGR. JANA HOCHMANOVÁ
MARCELA PETERKOVÁ
• Děti od 1. ročníku ZŠ
GYMNASTIKA POKROČILÍ
MGR. JANA HOCHMANOVÁ
MARCELA PETERKOVÁ
KOPANÁ - ML. PŘÍPRAVKA
ROMAN MERTL
• Děti od 1. ročníku ZŠ
KOPANÁ - ST. PŘÍPRAVKA
JAROSLAV KŘÍŽ
KOPANÁ - ML. ŽÁCI
JAKUB ŠEBESTA
KOPANÁ - ST. ŽÁCI
MUDR. JAROSLAV
HAVLÍČEK
KOPANÁ - DOROST
MGR. LUBOŠ VONKA
Výtvarné kroužky
VÝTVARNÝ
MIRKA HAMERNÍKOVÁ
• Děti od 1. ročníku ZŠ
INFORMATIKA
BC. ZDENĚK DOLEŽAL
• Děti od 2. ročníku ZŠ
KLUBÍČKO
BC. MIRKA GERMEKOVÁ
• Děti z 1.tříd i předškoláčci
Ostatní kroužky
ÍČKO
MGR. HELENA ŠTUMAROVÁ
• Děti ze II. stupně ZŠ
VAŘENÍ
MIRKA HAMERNÍKOVÁ
• Děti od 1. ročníku ZŠ
Žhavé novinky
KERAMIKA
MGR. HANA DVOŘÁKOVÁ
EVA VÁVROVÁ
• Děti od 1. ročníku ZŠ
DRAMAŤÁČEK
MGR. ANNA KUBÁLKOVÁ
• Děti od 3. ročníku ZŠ
4.+ 5.
MIRKA HAMERNÍKOVÁ
• Děti ze 4. a 5. ročníku ZŠ
KORÁLKOVÁNÍ
MGR. MARTA ŠŤASTNÁ
• Děti od 3. ročníku ZŠ
SEDMIČKA
MGR. ANNA KUBÁLKOVÁ
• Děti ze 7. ročníku ZŠ
KOŠÍKOVÁ CHLAPCI
MATOUŠ PETERKA
• Chlapci od 6. ročníku ZŠ
ŘEZBÁŘSKÝ
PAVEL BRYCHTA
• Děti od 1. ročníku ZŠ
HRA NA KYTARU
JANA FRIDRICHOVSKÁ
• Děti od 4. ročníku ZŠ
KOŠÍKOVÁ DĚVČATA
ANNA PRÁŠKOVÁ
• Děvčata od 6. třídy ZŠ
Technické kroužky
HRA NA FLÉTNU
MGR. JARKA JANOVSKÁ
• Děti od 1. ročníku ZŠ
JÓGA
MARKÉTA SMETANOVÁ
• Děti od 1. ročníku ZŠ
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
LUBOŠ PAVLÍČEK
• Děti od 3. ročníku ZŠ
PŘÍRODOVĚDNÝ
ING. IRENA PRÁŠKOVÁ
• Pro děti od 4. tříd ZŠ
LODNÍ MODELÁŘI
ING. LUBOMÍR BOČEK
DRAHOMÍR DOLEŽAL
• Děti od 1. ročníku ZŠ
TŘEŠŤ A MY
11
Třešť bude zastávkou cykloakce Základní registry:
Další „revoluce
Na kole dětem Vysočinou
„Na kole dětem Vysočinou 2012“ – to je druhý ročník dobročinné
cyklojízdy, který má několik cílů. Kromě představení cyklotras a
cyklostezek na Vysočině je to také podpora onkologicky nemocných
dětí. „V loňském roce se díky sponzorům cyklojízdy a dobrovolnému
startovnému podařilo vybrat 40 910,- Kč, letos bychom rádi tuto sumu
překonali,“ říká jedna z organizátorů akce Lucie Doanová.
Lucie Doanová
Lucie, co musím udělat,
abych se mohl 8. září také
zúčastnit?
Variant je více. Buď se
můžete předem zaregistrovat
na našich stránkách www.
nakoledetemv ysocinou.cz,
nebo stačí dostavit se v den
konání akce na náměstí
Zachariáše z Hradce v Telči,
odkud peloton v 10:00 startuje.
Přidat se ale můžete i kdekoliv
na trase. Registrace tedy není
povinná, ale doporučovaná.
Registrovaní účastníci si zajistí
občerstvení na trase a budou
zařazeni do slosování o věcné
ceny, které se uskuteční po
příjezdu pelotonu zpět do
Telče. Startovné je, stejně jako
v loňském roce, dobrovolné
a veškerý jeho výtěžek poputuje
na dobročinné účely.
v Telči, poté se pokračuje přes
Mysliboř, Sedlejov a Panenskou Rozsíčku do Třeště, kde
proběhne první občerstvovací pauza. Dále pojedeme přes
Salavice a Pístov do Jihlavy,
z Jihlavy vydáme přes Dvorce
a Cejli do Batelova a nakonec
se přes Rácov a Řídelov se zastávkou v Řásné dostaneme
zpět do Telče. Celková délka
trasy je zhruba 73 km, přidat
se ale můžete kdekoliv. V tom
případě doporučujeme ověřit si
v průběhu dne aktuální polohu
pelotonu na našem kontaktním
čísle 775195135.
Loňský start na telčském náměstí
Je výlet vzhledem k profilu
a rychlosti jízdy vhodný
také pro děti nebo vyloženě
rekreační cyklisty?
Trasa je koncipována tak, aby
byla vhodná pro co nejširší veřejnost. Vloni s námi jeli účastníci různých věkových kateKudy vede trasa? Musím
gorií – nejmladšímu cyklistoji absolvovat celou nebo
vi byly 3 roky, nejstaršímu pak
se mohu připojit až např.
65 let. Kromě cyklistů s námi
v Třešti?
celou trasu absolvoval i jeden
Začátek trasy je na náměstí koloběžkář. Tím, že má každý
V čele pelotonu pojede mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák.
www.trest.cz
možnost vybrat si úsek, který
pojede, se snažíme cyklojízdu
zatraktivnit i pro rekreační cyklisty, kteří by rádi přispěli na
dobrou věc, ale na celou trasu
by si netroufli. Celkové převýšení je cca 790 metrů.

Jakým způsobem získáváte
finanční podporu?
V letošním roce máme tři
formy podpory. Kromě sponzorských darů od partnerských
firem a dobrovolného startovného jsou to i dobrovolné příspěvky, které bude možné uhradit během konání doprovodné-
ho koncertu. Kromě partnerských firem se naši akci rozhodly podpořit i hudební skupiny Indienami a ROS3S, které
po příjezdu pelotonu zpět do
Telče zahrají na telčském náměstí. Bez nároku na honorář.
A kam poputuje výtěžek?
Celá částka, která se nám
podaří vybrat, bude rozdělena na dvě části. Polovina výtěžku bude věnována nadačnímu fondu Na kole dětem, který
prostředky použije na financování rekondičních pobytů onkologicky nemocných dětí.
Druhá polovina pak připadne pediatrickému oddělení Nemocnice Jihlava, které z vybrané částky pořídí pulsní oxymetr HOYER, přístroj na měření
tepové frekvence a procenta
kyslíku v krvi.
Vladimír Přech
v byrokracii“ se zatím
rozbíhá pomalu
Po zavedení datových schránek v roce 2009 tu máme další
krok, který má snížit byrokracii, urychlit vyřizování našich
záležitostí na úřadech a udělat
veřejnou správu přívětivější.
Prvního července tohoto roku
vstoupily do ostrého provozu tzv. základní registry veřejné správy. Ty mají vyřešit dosavadní potíže související s nejednotností, roztříštěností a neaktuálností klíčových databází.
Jinými slovy, mají odstranit tu
situaci, kdy občasné a podnikatelské subjekty musí na každém
úřadě znovu vyplňovat tytéž
údaje (o sobě, o svém bydlišti,
atd.). Od prvního července by
si měly být úřady státní správy
a samosprávy schopny získat
či ověřit tyto údaje samy právě
prostřednictvím zmiňovaných
registrů.
Od začátku letních prázdnin mají být tedy v ostrém provozu 4 základní registry - Registr obyvatel (ROB), Registr
práv a povinností (RPP), Registr osob (ROS) a Registr územní
identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN). Představují jednotný a aktualizovaný soubor
dat, který by měla sdílet celá
veřejná správa. „Prostřednictvím systému základních registrů je od 1. července 2012 denně
zrealizováno průměrně 170 tis.
transakcí a uvedení systému základních registrů do ostrého provozu probíhá podle předpokladů ministerstva vnitra,“ uvádí
Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů.
Zajímalo nás, jak jsou
s novým systémem spokojeni
také na třešťské radnici. „Vše
se teprve rozbíhá, a tak získáváme stále nové zkušenosti a informace za pochodu,“ říká tajemník Stanislav Bartušek. „Osobně
prozatím nevidím v práci s registry pro náš úřad nějaké velké
výhody. Spíš naopak, ale to je při
rozjezdu takto provázaných registrů většinou běžné.“
Město zatím nemá propojeno svůj agendový informační systém (aplikace jako Matrika, Stavební úřad, Přestupky,
atd.) napřímo se systémem zá-
Informace ze základních registrů (mozku
českého Egona – českého eGovernmentu) se zatím do jeho dalších částí dostávají pomalu.
kladních registrů, a tak ověřování údajů probíhá zatím pouze
prostřednictvím CzechPointu. A například údaje z registru obyvatel jsou při přístupu
tímto způsobem velice omezené – přístupná jsou pouze data,
která lze ověřit z občanského
průkazu. A tak například při
vyřizování záležitostí na správním odboru nemohl být systém
základních registrů z tohoto
důvodu dosud využit. Také při
vyřizování záležitostí na stavebním úřadu musí občané předložit stejné doklady v papírové
podobě jako dříve.
Obdobné je to i na velké většině dalších měst a obcí. V polovině srpna byla propojena
se základními registry jen asi
stovka agendových informačních systémů z několika tisíc.
A to je mezi nimi i řada takových, které tak zatím činí jen
pro potřeby testování a nikoli
„skutečného provozu“. Nezbývá tedy než si přát, aby byl
celý projekt dotažen do očekávaného stavu, aby pracovníci
úřadu mohli ověřovat aktuálnost údajů komfortně jedním
stisknutím tlačítka ve své aplikaci a občanům se zjednodušilo vyplňování formulářů.
(vp)
12
KULTURA
Nové knihy - září 2012
Kohout Pavel
Můj život s Hitlerem,
Stalinem a Havlem
Souborné vydání memoárománů a klasických memoárů, ve kterých český spisovatel
a dramatik bilancuje osmdesát
tři let svého osobního i literárního života na pozadí důležitých událostí doby.
Drábek David
Aby se Čechům ovary
zachvěly
Přítomný soubor obsahuje dramata z let 2003-2011,
která dala vzniknout ceněným
inscenacím (Akvabely, Ještěři či Náměstí Bratří Mašínů),
ale i hry méně známé (Žabikuch, Unisex, Chmýří), hry
rozhlasové (Vykřičené domy a
Koule) a hry nejnovější (Sherlock Holmes: Vraždy vousatých
žen a Jedlíci čokolády). Předkládané texty ukazují výjimečnost díla čtyřnásobného držitele ceny Alfréda Radoka.
Stránský Jiří
Tóny
Nová novela českého spisovatele, vychází k autorovým letošním osmdesátým narozeninám. Novela je „zarámována“
rozhovorem vnučky, mladé klavíristky, s dědečkem, slavným
skladatelem, a jejich společnou
prací na zhudebnění novely
Rozhovor (tato existující novela
Jiřího Stránského je v Tónech
dílem dědečkova přítele a bývalého „spolumukla“).
Tučková Kateřina
Žítkovské bohyně
Vysoko v kopcích Bílých
Karpat jsou řídce rozeseta přikrčená stavení. Říká se, že právě
tam si některé ženy dokázaly uchovat vědomosti a intuici, kterou jsme ztratili. Předávaly si ji z generace na generaci.
Říkali jim bohyně, protože dokázaly bohovat - prosit Boha o
pomoc. Dora Idesová je poslední z nich. Brání se přijmout zastaralý způsob života...
Novák Jan
Hic a kosa v Chicagu
Ve své nové knize Hic a kosa
v Chicagu Jan Novák - přední
český spisovatel, nositel ceny
Magnesia Litera - sebral různé
texty, k nimž jej inspirovalo
Chicago: tvrdé město s tropic-
kými léty a arktickými zimami, pražském sídlišti. Tátu Long
jehož drsné kouzlo se mu za- zná jen z Dračí legendy, kterou
žralo hluboko pod kůži.
mu máma odmalička vypráví.
V den Longových dvanáctých
Gruša Jiří
narozenin se ale strhne smršť
Život v pravdě aneb Lhaní
událostí. Z Hanoje přijede Ciz lásky
zinec, který o sobě tvrdí, že je
Autobiografické
vyprávě- Longův táta. Věci se zapletou
ní, kterým se autor vrací do a Long uteče z domova. Zbývá
češtiny jako svého literárního spousta otázek...
jazyka. Je to fabulovaná vzpomínka na riskantní lásku mla- Braunová Petra
dého maturanta k vlastní pro- Nejhorší den v životě
fesorce. Příběh o tom, jak bylo třeťáka Filipa L.
potřeba lhát, aby se dalo žít i v
Příběh pro děti o dětech;
neveselých časech.
o tom, jak je někdy dětství složité. I malí mají svá trápení
Drijverová Martina
a soužení.
Domov pro Marťany
Desetiletá Michaelka se pře- Procházková Iva
stěhuje do nového prostředí Uzly a pomeranče
a musí si vytvořit nové vztahy
Nová kniha spisovatelky Ivy
s novými kamarády i prostře- Procházkové o statečnosti, oddím. Navíc je její malý bratří- povědnosti a o první lásce,
ček nevyléčitelně nemocný.
jedním slovem o dospívání. Velkou roli v příběhu hrají
Lomová Lucie
koně jako symbol nespoutanosDivoši
ti i jako smutek z odcházejícíKreslený biografický román ho dětství. Čtivá, zábavná a dovycházející ze skutečných udá- jemná, a přitom nesentimenlostí, jak je ve svých zápis- tální. Patří k tomu nejlepšímu
cích zachytil mladý cestova- z tvorby Ivy Procházkové.
tel a botanik Alberto Vojtěch
Frič. V zimě roku 1908 přiveze Demeter Gejza
z Paraguaye do Evropy indiána Ráj na zemi
Čerwuiše, jehož kmen sužuje
Úvodní pohádka, která dala
neznámá choroba. Podmanivý souboru název, představupříběh o setkání dvou mužů ze je „epos o stvoření“. Dále jsou
zcela rozdílných kultur, jejichž ve sbírce pohádky kouzelné,
cesty se na krátký čas spojily. v nichž se čerti proměňují ve
Komiksové vyprávění protka- faráře, hrdinové podnikají dobné humornými i temnými tóny. rodružství za osvobození zakletých princezen a bojují s čaroSís Petr
ději nebo draky. Zastoupeny
Ptačí sněm
jsou také pohádky anekdoticNejnovější kniha meziná- ké, v nichž chytrák převeze borodně uznávaného tvůrce pro hatého sedláka a posléze i Nejděti a mládež, výtvarníka, gra- vyššího čerta či hloupý hrdina
fika a spisovatele Petra Síse je dosáhne štěstí.
inspirována starým perským
eposem. Symbolický příběh vy- Havel Jiří
práví o putování ptáků, kteří se Co tu kvete, svítí, létá?
rozhodnou najít svého pravého
Soubor poetických a zákrále. Do čela hejna se postaví bavných básniček oblíbenémoudrý dudek, jenž ostatním ho autora. Básničky ukážou
nezapírá, že cesta bude daleká, malým čtenářům, co ve světě
plná překážek a nebezpečí. Víra kvete, svítí a létá, přirozenou
a naděje se prolínají s boles- cestou rozšíří jejich poznání,
tí a nejistotou. Ti nejvytrvalej- slovní zásobu a jazykový cit,
ší ale nakonec svůj cíl najdou.
smysl pro rytmus a neméně důležitý smysl pro krásu. Verše
Ježková Alena
Jiřího Havla spojují spoustu zaDračí polévka
jímavostí ze světa, který nás obLong má dva životy. Zatím- klopuje, s veselými jazykovými
co doma mluví vietnamsky a jí hříčkami a poetickými obrazy.
hůlkami, ve škole mluví česky,
jí příborem a jmenuje se Láďa. Klíma Ivan
Bydlí s mámou a dědou na Jak daleko je slunce
Poetická pohádková vyprávění, která reagují na zvědavé dětské otázky o světě a jeho
smyslu. Dětská „proč“ se proměňují v poetické texty, které
poutavě i hravě pronikají do tajemných zákoutí lidské existence.
toků a moře.. Za každou kapitolou následuje několik jednoduchých otázek.
Žáček Jiří
Jak počítají koťata
Knížka obsahuje přes padesát
zhudebněných básniček, některých již známých, jiných zcela
Slabý Zdeněk Karel
nových. Písničky jsou doproStrašidelné pohádky
vázeny půvabnými ilustracemi.
Strašidelné pohádky mají Knihu ocení rodiče a pedagopřekvapivý děj, humor, fanta- gové dětí předškolního a mladzii, napínavé situace - zdánlivě šího školního věku.
neřešitelné a zcela bezvýchodné, kdy protago nistovi hrozí Nové knihy uvedené
to nejhorší v zajetí duchů nebo v tomto čísle Našeho města
jiných strašidelných pohádko- jsou získané z projektu
vých bytostí - a neobejdou se ČESKÁ KNIHOVNA.
ani bez nečekaných momentů
Česká knihovna je projekt
a obratů v ději.
Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů
uměleckých děl české literatuKrolupperová Daniela
ry, české ilustrované beletrie
Rybí sliby
pro děti a mládež, děl literární
Pohádkový příběh vyprá- vědy, kritiky a věd příbuzných
ví o mořské panence, kterou pro veřejné profesionální a vyčernokněžník Mořemor zlým brané vysokoškolské knihovny.
kouzlem odnese daleko od rodZ této dotace získala Městská
ného moře. Panenku čeká stras- knihovna Třešť pro rok 2012
tiplná cesta domů. Naštěstí jí knihy v celkové hodnotě 7200,pomohou dobří tvorové, kteří Kč.
žijí ve vodě a kolem ní. Děti se
MK Třešť
při čtení nenásilnou formou seznámí s nejběžnějšími živočichy i rostlinami v okolí vodních
ŠKOLSTVÍ/ KULTURA/ TŘEŠŤ A MY
13
Školní rok 2012/2013
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
Třídní učitelé:
Mgr. Hochmannová Jana
Mgr. Šťastná Marta
Mgr. Gregorová Michaela
Mgr. Pátková Eva
Mgr. Pátková Iva
Mgr. Matýsková Tereza
Mgr. Tejklová Alena
Mgr. Hamerníková Monika
Mgr. Gregorová Radka
Mgr. Vávra Pavel
Mgr. Doležalová Dana
Mgr. Bambulová Danuše
Mgr. Páralová Michaela
Mgr. Bakajová Lada
Mgr. Lysá Eva
Mgr. Kratochvílová Hana
Mgr. Přechová Ivona
Ing. Urbánková Lenka
Mgr. Lacinová Pavla
Mgr. Franta Radek
Mgr. Kadlecová Radana
Ing. Prášková Irena
TŘÍDNICTVÍ E-MAILOVÁ ADRESA
TELEFON
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Mgr. Frantová Dagmar
Mgr. Vonka Luboš
Mgr. Svobodová Marie
9.A
9.B
9.C
[email protected]
[email protected]
[email protected]
567214100
567214100
567214100
567584953
567584953
567584953
567584953
567584953
567584953
567584953
567584953
567584953
567584953
567584953
567584953
567584946
567584943
567584944
567584944
567584944
567584940
567584947
567584955
567584944
567584951
567584956
Netřídní učitelé:
PaedDr. Trnka Václav
PaedDr. Vašata Miloš
Mgr. Dvořáková Hana
Mgr. Veselá Simona
Mgr. Havelková Lenka
Ing. Lančová Lenka
Mgr. Křížová Michaela
Mgr. Štumarová Helena
Mgr. Meisterová Jana
Mgr. Smetana Josef
Mgr. Novotná Pavla
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Školní družina:
Widerlechnerová Alena
Hronová Jaroslava
Vávrová Eva
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Provozní zaměstnanci:
Parčová Dagmar- vedoucí ekon. oddělení
Kubátová Hana - ekon. oddělení
Bartušková Milada - sekretariát
Svoboda František ml. - správce sítě
Fr.Příhoda a Fr. Svoboda - údržba
www.trest.cz
567584945
567214100
567584945
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
567584952
567584952
567584940
567584958
567584954
[email protected]
[email protected]
567584942
567584942
Školní kuchyně:
Svátková Petra
Mgr. Chalupová Dagmar
567584941
567584949
567584949
567584943
567584946
567584947
567584959
567584946
567584946
567584957
567584959
Srpnové akce
SDH Čenkov
V letošním srpnu se nám sešly
v krátké době tři akce - branný
tábor mladých hasičů, okrsková
soutěž mladých hasičů a tradiční grilování s country.
Každoročně uskutečňujeme
letní akci, kde se naši mladí
hasiči zdokonalují v činnostech v rámci plnění hry Plamen
a dalších hasičských dovednostech. Letos jsme se rozhodli k tomuto účelu uspořádat třídenní branný tábor. Na louce
nedaleko Čenkova jsme postavili velký stan, který sloužil jako
společenská a stravovací místnost, okolo jsme postavili stany
ke spaní a ostatní zázemí. Program, který vytvořili vedoucí
mladých hasičů, byl naučný
i zábavný - nácvik požárního
útoku, štafetového závodu, pětikilometrový branný závod se
stanovišti s různými disciplínami s hasičskou tématikou,
lanové překážky a prolézačky,
stezka odvahy… Nechybělo ani
večerní opékání špekáčků, grilování masa a pečení brambor.
Na závěr tábora bylo vyhláše-
ní výsledků družstev a jednotlivců, předání cen a pamětního
listu. Tábor se našim mladým
hasičům velice líbil, příští rok
ho opět určitě zopakujeme.
O týden později jsme pořádali třetí kolo okrskové soutěže mladých hasičů v požárním útoku a štafetovém
závodě. Zúčastnila se ho družstva z Bukové, Růžené, Lovětína a domácího Čenkova. Vítěze
a další pořadí družstev určil
součet časů z obou disciplín 1.místo Růžená A, 2. Čenkov
A, 3. Růžená B, 4. Buková, 5.
Čenkov B, 6. Lovětín. Soutěž
se konala na návsi za krásného
počasí a velkého zájmu přihlížejících a fandících diváků.
Na odpolední soutěž volně
navazoval večer plný grilovaných pochoutek, točených
nápojů a tónů country, které
k tanci a poslechu produkovala
osvědčená sestava SPOL. Sešlo
se několik desítek příznivců,
kteří si této příjemné kombinace naplno užívali.
Hasiči Čenkov
Dostaveníčko
s dechovkou
19. srpna na Schumpeterově zahradě zazněla v slunkem
zalité neděli dechová kapela Javoranka. Během svého vystoupení se pořádně se zapotila. Jak
řekl sám kapelník Martin Javorský: „Černé pódium, černé
boty, černé kalhoty, to nám bude
horko.“
Nadšenci dechové hudby byli
před slunečními paprsky ukryti
pod přístřeškem, kde si mohli
vychutnat tóny této skupiny.
Někteří z nich si dokonce s kapelou zapívali na pódiu.
I na této příjemné akci, jež
je součástí Ztřeštěného léta,
se soutěžilo hodem kroužků
na repliku slunečních hodin,
které vzešly z rukou pánů Píši
a Klímy. Hosté si tak touto
soutěží zpříjemnili přestávku, kterou Javoranka využila
k malému občerstvení.
Nedělní odpoledne bylo příjemně stráveným časem jak pro
kapelu, tak i pro diváky, kteří
si přišli na Dostaveníčko s dechovkou poslechnout tuto pohodovou muziku.
Vl. Páralová
14
KULTURA
„Léto s párou 2012“ v režii DS Jana Lišky o.s.
Předpověď počasí meteorologů hlásá: V neděli 29. 7. 2012
bude celý den zataženo s přívalem deště, místy i krupobití... Zmokneme, nezmokneme? Tak zněla otázka, když
se chystal tým členů a přátel
DS Jana Lišky na vlakové nádraží v Třešti, aby se pokusil pobavit návštěvníky, hlavně
děti, ale také spoustu těch, kteří
přijedou parním vlakem, aby
zde strávili příjemné a krásné
odpoledne v rámci letošního „Ztřeštěného léta“, a to při
pořadu „Léto s párou 2012“
v režii našeho divadelního souboru Jana Lišky. I přes nepříznivou předpověď počasí se přišlo
a přijelo bavit tak veliké množství lidí, že jsme museli posilovat všechna soutěžní stanoviště,
abychom uspokojili co největší
počet zájemců o získání titulu
„ŠIKULKA“ v soutěži nazvané Parní hrátky se zvířátky. Tento
doklad získal každý, kdo splnil
úkol na všech šesti soutěžních
stanovištích.
Poté se všichni měli možnost
zapojit do zábavného pěveckého a hereckého klání se členy
BOBO divadla, jehož členka
Alena Veliká ml. s naším souborem už druhým rokem aktivně
spolupracuje. Škoda, že průtrž
mračen překazila vystoupení
pejsků, na něž se všichni těšili.
Neustálé výpadky elektrického proudu - s nímž byly veliké
problémy (jako každoročně) od
samého začátku akce, sice způsobily během průtrže i potíže
Kouzelníku Merlinovi, a tak
alespoň zdarma utáčel a rozdával dětem zvířátka z velkých
plastových barevných trubic,
za což mu patří hlavně za děti
a jejich rodiče - díky!
Myslím, že se sluší alespoň tímto způsobem poděkovat všem členům realizačního
týmu, (tentokrát dokonce s mezinárodní účastí - Lucia Janacová z Kovarce ze Slovensko),
za aktivní podíl na uskutečnění této akce, které dali přednost
před svým vlastním pohodlím, zvláště v době dovolených
a prázdnin.
Heleně Vrzalové za skvělou
přípravu a organizaci všech
soutěží a pomoc na stanovišti, Janě Vondrákové za režii
a plnění důležité funkce fotografa, Martinu Hamtákovi
a Janě Vondrákové ml. za moderování, Kamile Nikodémové
za vedení stanoviště „Dílnička
pro ruce a ručičky“, která zcela
zaujala i řadu těch dříve narozených... a tak s nadšením tvořili společně s dětmi. Tentokrát
se stal materiálem pro tvorbu
hlavně krepový papír.
Eva Požárová se zhostila stanoviště prezentace a udělování
titulu „ŠIKULKA“ - Díky!
Poděkování si zaslouží za
perfektní zvládnutí obrovského náporu zájemců všichni na
stanovištích: Ludmila Tůmová,
Petra Fencíková a Petra Šindelářová, Helena Šeráková a Lucia
Členové BOBO DIVADLA - baví malé i velké diváky
Janacová (z Kovarce - Slovensko), Luboš Musil a Nikola Zamazalová, Miloslav Vrzal, Jiří
Fencík, René Křikava a Martina Huďová.
Děkuji i členům a pejskům
klubu Agility za ochotnou
účast v rámci našeho programu, stejně tak i paní Pokorné za
účast s prodejem nejen zmrzlinového osvěžení.
Takže na mne zbylo - zajistit
lidi a hlavně se postarat v tom
vedru o jejich občerstvení.
Zde musím ocenit a s radostí vyslovit obrovské „DÍKY!!!“
- celému našemu realizačnímu
týmu akce - za to, že všichni bez
rozdílu během průtrže zachraňovali, co se dalo, hlavně cenné
věci, a tak neváhali nasadit i své
osobní zdraví. Např. na Helu
Vrzalovou, Janu Vondrákovou
a Alenu Velikou ml. by neškodila přítomnost ždímačky.
Děkuji i Aleně Veliké ml. za
aktivní pomoc během průtrže, ale i Zdeňku Požárovi a jeho
dětem, kteří nám pomohli při
stavbě a úklidu stolů a lavic.
Zdeňku Požárovi, Martinu
Hamtákovi a členům BOBO divadla z Jihlavy děkuji za jejich
obrovskou snahu vyřešit problémy s elektřinou.
Lze jen doufat, že příští rok
bude konečně na tuto akci neustálý problém s elektřinou vyřešen a pěkné a příjemné počasí
vydrží po celé odpoledne.
parní lokomotiva zpátky do
Telče. Celá akce byla financována z projektu DY-THA rail.
Za zajištění programu „druhé
páry“ na nádraží patří poděkování členům DS Karla Čapka.
Fotoreportáž z obou akcí,
které kromě zmiňovaných di-
vadelních souborů s Městem
Třešť spolupořádala i Společnost telečské místní dráhy, Vám
přinášíme na této dvoustraně. Více fotografií naleznete na
www.trest.cz.
Za tým DS Jana Lišky o.s.
Anna Fencíková
II. stanoviště : KOŤATA - Helena Šeráková, Lucia Janacová z Kovarce - Slovensko - vpravo
Léto s párou 2012 je za námi…
Během letních měsíců jezdí
pravidelně na železniční trati
Kostelec – Třešť – Telč – Slavonice parní mašinka. Kdo
chtěl zažít se svými blízkými
nevšední zážitek - jízdu historickou parní lokomotivou –
v Třešti měl možnost hned dvakrát během letních prázdnin.
Za bohatým programem pro
malé i velké jste se mohli vydat
zvláštními nostalgickými vlaky
s parní lokomotivou v čele
29. července a 11. srpna. Tento
zvláštní vlak po Regionu Renesance vezla parní lokomotiva 433.001 z Depa historických
vozidel Lužná u Rakovníka. Ve
vlacích bylo možné se i občerstvit v bufetovém voze.
První speciální jízda se jela
v neděli 29. července. Na hlavním vlakovém nádraží v Třešti
se tento den konalo zábavné odpoledne. Děti dováděly
s BOBO divadlem, viděly, jak
s pejsky cvičí třešťský klub agility, zasoutěžily si o sladké ceny
a něco pěkného si mohly vyrobit v dílničce. Rodiče a prarodiče dětí se také nenudili, k zábavnému programu zahrálo
Staropražské trio harmonikáře Zdeňka Požára a jeho dětí
Martina a Pavlínky. Odpolední
program, který zajistil DS Jana
Lišky, se konal v rámci projektu Ztřeštěné léto. Přestože jsme
museli řešit nemalé technické
problémy a v závěru odpoledne nás zastihla průtrž mračen,
akce se vydařila a za její zajištění patří DS Jana Lišky veliký
dík.
O dva týdny později, v sobotu
11. srpna, se jela Velká jízda
historickým vlakem. V rámci
této jízdy byl k vidění bohatý
kulturní program, ať během
jízdy ve vlaku, tak na jednotlivých nádražích. Na našem
hlavním vlakovém nádraží probíhal kulturní program, který
obstaral DS Karla Čapka Třešť.
Odpoledne začalo slavnostním otevřením nově vzniklého
muzea s plastikovými modely.
Zpřístupněn byl, stejně jako při
první jízdě, i depozitář Historického radioklubu československého. Pro děti byla připravena pohádka, loutková scéna
třešťských loutkářů, výtvarná dílnička a soutěže o sladké
odměny. K vidění byly ukázky
břišních tanců a po setmění
i ohňové show. K tanci a poslechu zahrála country kapela
SPOL. V půl desáté večer odjela
MM, OKP
KULTURA/ TŘEŠŤ A MY
15
V sobotu 11. srpna ožila železnice kulturou
Od sobotních ranních hodin
se začalo hlavní nádraží v Telči
plnit nedočkavci, kteří se těšili
na historickou jízdu parním
vlakem, tentokráte navíc doplněnou o nevšední a zajímavý
kulturní program díky projektu DY-THA rail spolufinancovaným z Evropské unie, který
se svými aktivitami snaží zatraktivnit cestování vlakem regionem Podyjí a poskytnou turistům pestrou nabídku služeb.
Jaká tato jízda byla a co vše
během ní zažili její účastníci,
vám odhalí následující řádky.
Krátce před 8. hodinou nastupuji do vlaku, ale ještě předtím stihnu obdržet dotaz zjevně
zmateného hudebníka s trumpetou, který marně hledá zbývající část kapely. Prý měli mít
sraz na nádraží v Telči, ale
zatím je zde pouze on sám.
I přes tuto komplikaci však
dává průvodčí, stylově oděný
do starobylého kabátu a s amplionem v ruce úspěšný pokyn
k odjezdu směrem na Dačice.
Dokonce i žena, která evidentně ráno zaspala, a proto dorazila na nádraží pouze v županu, je
už v pořádku ve vlaku. Je krátce
po osmé hodině a my vyrážíme.
V Dačicích jsme v půl
deváté a od milého a všímavého průvodčího se dozvídáme, že budeme pokračovat
v cestě v deset hodin. Volných
90 minut trávím střídavě ve vlakovém bufetu a také s úsměvem
přihlížím roztomilým scénkám
na peronu, při kterých se neustále si stěžující slečna (dle pana
s trumpetou určitě z Prahy) neúnavně dohaduje s dalšími cestujícími. K tomu nám hraje flašinetář, a když se do diskuze
přidá i babička s nůší a husou
v košíku, dýchá na mne historie. Absentující teplé počasí
úspěšně nahrazuje panáček na
zahřátí, a když se k nám chvilku před odjezdem přidá i dačický orchestr, mají se Slavonice, další cíl naší cesty, zcela jistě
na co těšit!
Však o sobě také dáváme
řádně vědět, věřím, že každý
občan Slavonic v 11 hodin tuší
a hlavně slyší, že do jejich města
přijela vlakem kultura. Volná
hodina, ohraničená dalšími
kulturními výstupy, kdy především obdivuhodně trpělivý
průvodčí má co dělat, aby ustál
všetečné dotazy, proč se nepokračuje dále do Rakous, je ideální pro návštěvu slavonického náměstí. Po krátké anabázi
s kejklíři, kteří se do vlaku těsně
před odjezdem snaží dostat své
obří kolohyby a kdoví co ještě,
vyrážíme po poledni nazpět.
Cestou do Dačic ve vlaku
potkáváme spoustu lidí, kteří
pro našince vypadají tak nějak
jinak. Od průvodčího se dozvídáme, že ve vlaku je černý pasažér a že prý kdo tohoto muže
s červeným batohem uvidí, má
ho ihned nahlásit, protože pořádek musí bejt a že oni jsou
solidní přepravce, který nesnese ve svých vozech žádné výtržnosti a komedianty. Lidská so-
lidarita v tento den však vítězí
a černý pasažér zůstává navždy
nedopaden.
Dačice nás dnes již podruhé
vítají ve 13 hodin a je to přivítání, jak má být. Ne jeden, ale
dokonce dva orchestry, k tomu
historický autobus RTA v kabrioletové úpravě, na desítky
účinkujících a ještě podstatně
více cestujících, to vše znamená opravdu velkou zábavu a důstojnou oslavu 110. výročí trati
Telč – Slavonice. V Telči, kde
vlak stojí od 13.30 do 14.40, se
účastním slavnostního průvodu na náměstí, kde je pro nás
připraven další kulturní program, ve kterém artisti předvádějí, že lidské tělo je schopno
prakticky jakéhokoliv pohybu
a ohybu. Konec programu již
dokreslují sluneční paprsky
a jasné nebe, dnešní den ještě
ale rozhodně nekončí!
Pro ty, kdo chtějí cestovat
vlakem dále, průvodčí odpískává odjezd do Třeště a Kostelce v 14.40. Ani na tomto úseku
cestující nepřicházejí o kulturní
program, jak během jízdy, tak
na nádraží v Třešti, kde mohou
navštívit nově otevřenou výstavu plastikových modelů, být
svědky ohňové show a oku lahodících břišních tanců, či
se jen tak se zaposlouchat do
country šlágrů u táborového
ohně.
Parní vlak opouští Třešť
v pozdních hodinách a posledního pasažéra vysazuje
kolem desáté hodiny večerní
v Telči, která však ještě ani zdaleka nespí. Svou kulturní pouť
je nasnadě zakončit na náměstí, kde je již v plném proudu famózní hudební představení –
Orchestrion Petra Píši a k tomu
navíc půlnoční ohňostroj, který
osvítí zaplněné telčské náměstí. Kolem jedné hodiny ranní
usínám s pocitem příjemně prožitého dne a těším se na
další podobné.
týdny jeden model.
Velký dík patří členům Klubu
plastikových modelářů Jihlava. Díky jejich mravenčí práci
mohla vzniknout tato unikátní výstava. Hodiny a hodiny
členové hledali k jednotlivým
modelům názvy, aby se daly
zařadit, jsou autory panoramatu, libreta výstavy a textů.
Ideový námět, který je členěn
do 10 celků podle jednotlivých
států a rozdělen na armádu a letectvo, zpracoval pan Jaroslav
Voráček z Třeště. Na stavbě pa-
noramatu se podíleli pánové Jaroslav Voráček, Milan Doležal, Leoš Licha, Zdeněk Berka,
Radim Šrom, Martin Kacafírek,
Petr Šourek. Ráda bych poděkovala také za projektový návrh
panu Jiřímu Ondráčkovi z Telče
a grafické zpracování a instalaci
plachet panu Honzovi Morkusovi a Adamovi Štumarovi. Výstava je koncipovaná bez průvodce a bude otevřena denně
od 9 do 17 hod., stačí si jen na
pokladně vyzvednout klíčky od
výstavy.
Expozice „Svět modelů“ je
součástí projektu DY-THA rail,
který je spolufinancovaný z Evropské unie. Město Třešť je na
železniční trati Kostelec – Slavonice se svou expozicí první
vlaštovkou. Příští rok vznikne muzeum parních lokomotiv v Telči. Dačice a Slavonice
se dočkají na svých nádražích
zázemí pro cyklisty.
Martin Šťastný
manažer projektu DY-THA rail
Svět modelů otevřen
Výstava Svět modelů pana
RNDr. Vladimíra Balíka, CSc.
se slavnostně otevřela přestřižením pásky v sobotu 11. srpna
na hlavním vlakovém nádraží
v Třešti. Stalo se tak v předvečer výročí železniční trati Kostelec – Slavonice. Město Třešť
získalo darem sbírku z pozůstalosti pana Vladimíra Balíka od
rodin Františky a Karla Mácových z Telče. Podle odborníků
www.trest.cz
modelářů je to velice unikátní
sbírka jak svým zpracováním,
tak rozsahem druhů modelů.
A hlavně sbírka vznikla rukou
jednoho člověka. Sbírka čítá
752 modelů a do expozice se
nám podařilo umístit jen část
sbírky. Kdyby klučina Vladimír
propadl modelaření ve svých
deseti letech, snadno si spočítáme, že za 43 let svého aktivního
života musel vytvořit každé tři
Eva Požárová
místostarostka města
16
TŘEŠŤ A MY
Poznáte významné osobnosti a rodáky z Třeště a okolí?
V tomto a dalších číslech
Našeho města naleznete stručné informace o významných
osobnostech města Třeště a
okolí. Podle daných indicií
zkuste osobnost poznat.
Poznali jste osobnost
z minulého čísla?
MUDr. František Vrátil
Táňa Tomanová Kopecká
???
*1908 Třešť
† 1982 Třešť
Tento skromný a ušlechtilý
umělec se narodil rodině řezbáře. Po ukončení obecné a měšťanské školy se vyučil u otce
řezbářem. Své umění zdokonalil na dvouleté pokračovací
škole řezbářské v Třešti, které
vychovávala řezbáře pro nábytkářský průmysl. Po návratu
z vojenské služby byl nezaměstnaný, ale z popudu přátel vstoupil na Ústřední školu bytového průmyslu v Praze. Po maturitě se rozhodl pro studium na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Po studiu se stává
akademickým sochařem.
Po okupaci Československa v roce 1939 se přihlásil do československé zahraniční armády. V roce 1945 byl
z armády propuštěn a ještě
v témže roce se oženil se svojí
dřívější láskou Marií Mertovou
z Třeště.
Na podzim roku 1945 nastoupil jako profesor Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze.
Stovkám žáků předával své
bohaté životní zkušenosti. Na
škole působil do roku 1968, kdy
odešel do důchodu a přestěhoval se do rodné Třeště.
Ve své umělecké tvorbě oslavil
autor člověka (Vinař, Rodina,
Svatební veselí) i rodnou Vysočinu, kterou miloval a která ho
inspirovala (Vysočina, Viničky,
Jarní kytička).
Své mistrovství a citlivé
umění dát hmotě dokonalý tvar
prokázal na řadě plastik i četných portrétech přátel i místních rodáků. Podílel se také na
výtvarném řešení mnoha obřadních síní a kostelů. Několik
plastik věnoval svému rodnému městu.
A tak se ptám…
Blíží se podzim a s ním doba
sklizně ovoce a moštování.
Po dlouhá léta Český svaz zahrádkářů provádí moštování ve starém stavení v Selské
ulici. Složitou dopravní situaci, kterou toto stavení způsobuje, ještě zhorší zahrádkáři čekající na zmoštování svého ovoce.
Selská ulice je v blízkosti
centra města a je hodně frekventovaná. Denně tudy projede
několik stovek vozidel včetně
autobusů a kamionů parkují-
cích Na Kanále. Je zde i mateřská škola. Podíváme-li se na situaci v této ulici, jednoznačně
stavení moštárny je příčinou
mnoha komplikací v dopravě a nebezpečím i pro chodce.
Chodník kolem moštárny
je značně zúžený a zejména
v zimě prakticky nepoužitelný. Na dotaz na radnici, proč již
není budova moštárny dávno
odstraněna, zazněla odpověď,
že je v majetku Zahrádkářů, ale
ti ji odmítají opustit, i když jim
město několikrát nabízelo jiný
Jeho plastiky jsou svědectvím umělcova vřelého vztahu
k životu, člověku i přírodě.
Umění tohoto vzácného člověka obohacovalo a stále obohacuje náš život.
???
* 1925 Třešť
† 1977 Třešť
Desítky bývalých žáků a přátel
dodnes vzpomínají na moudrého a laskavého profesora. Narodil se v Třešti v početné rodině.
Otec pracoval jako účetní,
matka se starala o svoji rodinu,
šest chlapců a tři děvčata.
Po absolvování měšťanské
školy odešel na Arcibiskupské
gymnázium v Kroměříži, které
mu umožnilo studium zdarma,
neboť jeho bratři již studovali
a rodina mu studium nemohla
zajistit. Velice toužil i po hudebním vzdělání, ale neměl peníze.
Přesto se vlastní pílí naučil hrát
na klavír, housle, kytaru, hoboj,
klarinet i harmoniku.
Když bylo po vypuknutí 2. světové války gymnázium
v Kroměříži uzavřené, přešel
na gymnázium v Hulíně, kde
také složil maturitu. Po skončení války začal studovat na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně češtinu,
latinu a řečtinu. Po ukončení
studií v roce 1949 byl odveden
na vojnu, ale v krátkém čase
byl pro srdeční vadu zproštěn
vojenské služby. Poté nastoupil jako učitel měšťanské školy
v Polomi u Ostravy.
V roce 1950 se oženil, ale
téhož roku byl znovu odveden
na vojnu. Na vojenskou službu
vzpomínal jako na nejhorší
dobu svého života. Po ukončení vojenské služby působil jako
učitel v Třešti až do své předčasné smrti.
Když v roce 1971 hledalo
Gymnázium Telč profesora češtiny a latiny, byla jeho žádost
zamítnuta, protože byl věřící
a chodil do kostela. Jeho rozsáhlé vědomosti, jejichž hloubku obdivovali všichni, tak nemohly být využity.
Byl vynikajícím znalcem českého jazyka, ovládal latinu,
řečtinu, měl hluboké znalosti z oblasti společenských i pří-
rodních věd. Miloval poezii
i divadlo, byl vynikajícím šachistou. Organizoval poznávací zájezdy. Rád fotografoval,
dobře vařil a vymýšlel nové recepty, chvíle radosti prožíval ve
své zahradě, kde pěstoval desítky nádherných rostlin.
Řadu let pracoval v kulturní
komisi města. Zpracoval studii
o třešťských betlémech, která je
dodnes základním pramenem
poznání historie této lidové
tradice. Sepsal Pověsti z Třeště
a okolí.
Byl člověkem pokorným
a skromným, který nikdy nedal
najevo svoji intelektuální a duchovní převahu.
Další informace o těchto
osobnostech naleznete ve
vlastivědných sbornících Třeště
a okolí a v publikaci Františka
Bukvaje Lidé z kraje pod
Špičákem.
Správné odpovědi najdete
v dalším čísle Našeho města.
MK Třešť
Nová výstava historické
radiotechniky v Třešti
a mnohem lepší objekt. Pokud
je známo, třešťští zahrádkáři
moštárnu používají jednorázoDne 11. srpna 2012 byla
vě, ale její objekt celoročně zby- v budově Historického ratečně překáží.
dioklubu
československého (HRČS) otevřena veřejA tak se ptám:
ně přístupná expozice histoCo vede třešťské zahrádká- rické radiotechniky, převážře k tomu, že se nechtějí z po- ně z produkce bývalého nálorozbořeného objektu moštár- rodního podniku Tesla. Nadny přestěhovat a umožnit tak šenci z řad radioamatérů, věřešení jedné složité dopravní si- novali svůj volný čas na vybutuace ve městě?
dování této stálé expozice. NáJe pro jejich činnost zrovna vštěvníci zde mohou zhlédnout
tento objekt opravdu tak nepo- výběr ze sbírek rozhlasových
stradatelný?
a televizních přijímačů, telefoOdpovídají vůbec hygienic- nů či dalších výrobků od poké podmínky současným poža- čátku vzniku značky Tesla ve
davkům EU?
40. letech minulého století až
Je to bezohlednost, nechuť po její zánik v letech devadevyhovět potřebám města a jeho sátých.
občanům, nebo snad někomu
dělá dobře být důležitý?
Expozice byla vybudována
v rámci projektu zřízení venZa město krásnější
kovských muzeí pod názvem
Václav Dvořák
,,Regionem renesance nejen po
stopách historie“, financovaného z dotace Státního zemědělského intervenčního fondu,
zprostředkovaného
Místní
akční skupinou (MAS) Třešťsko.
Prostory expozice budou veřejnosti zpřístupněny po celý
víkend „Dne otevřených památek v Třešti“ 8. a 9. září od
10.00 do 18.00 hod. Mimo tyto
dny je možné výstavu navštívit
po předchozí dohodě s průvodcem p. Jiřím Šťastným na telefonním čísle 608 625 420 nebo
na mailové adrese [email protected]
radiojournal.cz .
Budova HRČS (bývalá sýpka)
stojí v areálu nádraží ČD Třešť
a těsně sousedí s nádražní budovou.
Jan Mottl a MAS Třešťsko
SPORT
17
Fotbal zahájil podzimní soutěže
O víkendu 11. a 12. srpna byla
některými našimi týmy zahájena nová fotbalová sezóna 20122013. Své první zápasy zatím
sehrály jen týmy mužů „A“
v I.A třídě KFS Vysočina, mužů
„B“ ve III. tř. na OFS Jihlava
a také staršího dorostu v I. třídě
krajských soutěží. Ostatní týmy
začaly své soutěže o pár týdnů
později.
(Jirka Gregor – hráč i trenér),
tak jako trenér v našich týmech
krajského přeboru dorostu, mimochodem velmi úspěšných
(Zbyněk Peštál).
Vstup do mistrovské soutěže našemu týmu zrovna až tak
dobře nevyšel. Byli jsme nově
zařazeni do skupiny týmů I.A
třídy okresů HB, PE a JI. Zde
budeme získávat nové zkušenosti s novými týmy a také
jejich sportovními areály.
Jistě mrzí domácí ztráta s
MUŽI „A“
týmem Speřic, a i když jsme
dvakrát po hrubých chybách
Třešť - Speřice
2:2 (1:1) obrany prohrávali, podařilo se
Krejčí M., Sedláček O.
aspoň srovnat na konečnou
remízu.
Pohled - Třešť
3:1 (2:1)
Ve druhém utkání si náš tým
Chalupský J.
jistě věřil více. Opět nezahrála
dobře defenzíva a proto násleNovou sezónu zahájil náš
dovala porážka.
první tým letní přípravou
pod novou trenérskou dvojiPřátelské zápasy ještě před
cí Zbyněk Peštál a Jiří Gregor.
zahájením sezóny:
Oba jsou našimi dlouholetýTřešť -Dobersberg (Rakousko)
mi trenéry a hráči, kteří půso
1:3 (0:1)
bili jak v týmech našich mužů
Kodys M. - za soupeře mj. mu výsledku nepomohlo ani to,
Svoboda P. 2x
že naše družstvo hrálo téměř
15 min. proti soupeři oslabené
-Velké Meziříčí „B“
mu o vyloučeného hráče.
5:3 (2:3)
Svou reputaci ale napravilo
Rod Š., Sedláček O., Krejčí M. 2x
v dalším utkání venku na hřišti
(obě PK), Mareš M.
Stříteže.
Luka n/J - Třešť
3:0 (0:0)
Především porážka s nováč- DOROST:
kem naší soutěže Luk n/J musí
být varováním pro výkony Přibyslav – Třešť
4:4 (2:0)
v nové sezóně.
Havlíček M. 2x, Vávrů J.
ŽÁCI
Tým žáků pod vedením trenérské dvojice Jaroslav Havlíček a Jaroslav Novák se v rámci
přípravy na novou sezónu zúčastnil turnaje k výročí kopané
v Předíně, kde obsadil konečné
třetí místo.
Výsledky:
Třešť – Šebkovice
2:1
Voráček D., Kubát Š.
MUŽI „B“
Třešť - Ledeč n/S
3:4 (1:2)
Ivan D., Vávrů J., Fencík Jan
Třešť „B“ - Telč „B“ 0:1 (0:0)
Tým dorostu zahájil letní
přípravu a mistrovskou soutěž s naprosto novým trenérským
tandemem ve složení Luboš
Vonka a Ivana Havlíčková.
V prvních zápasech ukázali
dobrou hru dopředu, ale
také špatnou defenzivu, když
v každém utkání obdrželi
čtyři branky. To bude potřeba
v příštích utkáních zlepšit.
Střítež - Třešť B
2:3 (0:1)
Vávrů J. 2x , Svoboda J.
Béčko zahájilo soutěž s postupujicími týmy ze IV. třídy
(tzn. nováčky v soutěži) rozdílnými výsledky. Musí hlavně
všechny mrzet úvodní porážka
v jistě napjatém derby zápase s
týmem telečské zálohy. K lepší-
– Předín
Kubát M.
1:1
– Bedřichov
0:2
– FŠ Třebíč
0:1
za Slavoj PEZAG Třešť
Karel Kříž
Turnaj v házené
Druhý srpnový víkend ožil
areál házenkářského hřiště
v Třešti, kde se konal tradiční turnaj mužů a žen v házené,
letos již 43. ročník.
A jako tradičně organizátorům nepřálo počasí, a proto
byla dopolední klání přesunuta
do prostor městské haly.
Celý turnaj odstartoval derby
– zápas mezi třešťskými borci
a sokoly ze sousední Dolní
Cerekve. V úvodu utkání se
oba soupeři střídali ve vedení,
ovšem domácím házenkářům
se v závěru podařilo odskočit ve
skóre a drobný náskok si pohlídali až do konce zápasu a zví-
tězili.
Poté k prvnímu utkání nastoupily i třešťské velmi omlazené házenkářky, a asi i menší
zápasové zkušenosti zapříčinily jejich porážku s obhájkyněmi turnajového vítězství z Velkého Meziříčí.
Počasí se umoudřilo, a tak
turnaj kvapil bez problémů
k poslednímu kolu klání, a aniž
to pořadatelé při rozlosování
plánovali, stalo se, že poslední
zápasy svedly na hřišti nejlepší
týmy jak v mužské (Velké Meziříčí vs Zruč nad Sázavou) tak
ženské (Praha-Radlice vs Velké
Meziříčí) kategorii. Díky tomu
Třešťští házenkáři obsadili nakonec v turnaji páté místo
měl turnaj i správné vyvrcholení v podání nejkvalitnějších
zápasů na konec turnaje.
V průběhu turnaje se divákům představili házenkáři
z různých koutů republiky, a je
nutno dodat, že všichni přispěli k pohodovému a přátelskému
průběhu turnaje.
Konečné umístění ve
43. ročníku házenkářského
turnaje v Třešti
MUŽI
1.Sokol Velké Meziříčí
2.TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
3.Sokol Dolní Cerekev
4.TJ Loko Vršovice
5.TJ Slavoj Třešť
6.Spartak Soběslav
ŽENY
1.TJ Praha - Radlice
2.Sokol Velké Meziříčí
3.TJ Slavoj Třešť
Nejlepší brankář
• Chvojka Ondřej (TJ Lokomotiva Vršovice Praha)
Nejlepší střelec
• Protasenja Ivan, 19 branek
(Sokol Dolní Cerekev)
Nejlepší brankářka
• Michalská Pavlína (TJ Praha
- Radlice)
Nejlepší střelkyně
• Kropíková Pavla, 15 branek
(TJ Praha - Radlice)
Jan Svěrák
www.trest.cz
18
KULTURNÍ
KALENDÁŘ
ZÁŘÍ 2012
8. 9.
NA KOLE DĚTEM
VYSOČINOU
Benefiční cykloakce s mistrem
světa na vysokém kole Josefem
Zimovčákem, 11,15 - 11,35 zastavení na náměstí T. G. Masaryka. Možnost připojit se a zaregistrovat se na www.nakoledetemvysocinou.cz. Pořádá Na
kole dětem Vysočinou.
9. 9.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PAMÁTEK
Zpřístupněné památky Třeště:
Dům J. A. Schumpetera – stálá
expozice betlémů, Muzeum
Vysočiny, kostel sv. Kateřiny,
kostel sv. Martina, bývalá židovská synagoga, Historický radioklub československý,
Svět modelů, zámek, hřbitovní
kaple, Vězeňský dvůr, Židovský
hřbitov aj. Pořádá Město Třešť.
11. 9.
MONSTER TRUCK SHOW
Ukázky sportovních dovedností v oboru automobilismu
– rychlá jízda, jízda po dvou
kolech, monster truck. Zimní
stadion od 18,00 hod. Pořádá
Monster Truck Show Tomáš
Zelenay.
15. – 16. 9. TŘEŠŤSKÝ JEDNOROŽEC
23. oblastní výstava králíků, drůbeže a holubů spojená s 15. ročníkem memoriálu Josefa Drasticha. Výstavní
areál Klínarka Třešť. Otevřeno
SO: 8,00-18,00 hod. NE: 8,0013,00 hod. Ve 13,00 hod. předávání cen vítězům. Vstupné děti
zdarma, dospělí 30,- Kč. Pořádá
Český svaz chovatelů ZO Třešť.
15. 9.
JEDNOROŽNÉ ROŽNĚNÍ
aneb sousedské hodování…
Megagrilovačka na hlavní silnici s vynikající odměnou pro
všechny rožniče, krocení divokého jednorožce, skákací hrad,
jízda na segwayích, malování na hlavní silnici, pohádky,
soutěže, řemeslný trh, k poslechu a tanci country kapela JCS
Salavice. Programem provází Roman Mikeš. Náměstí T. G.
Masaryka od 9,00 do 17,00 hod.
Pořádá Město Třešť.
KULTURA
Sraz v Růžené u kostela od 1. 7. – 9. 9.
8,00 hod. Bližší informace na VYSOČINA OKEM
tel.: 732 831 883. Pořádá Jaro- GOLEMOVÝM
mír Menčík.
Cyklus fotografií mapující židovské památky našeho
kraje pohledem fotografa Pavla
Rohozná
Remara. Pořádá Město Třešť ve
27. 9.
spolupráci s Pavlem Remarem.
TANEČNÍ ZÁBAVA –
-----------BERAOHN
15. 9.
Obě výstavy otevřeny denně:
Sál mysliveckého sdružení od
SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM
PO - PÁ 8,00 - 12,00 a 13,00 20,00 hod.
ÚTOKU
17,00 hod.
Prohlídky s průvodcem z TuO pohár SDH Čenkov. Za- 28. - 30. 9.
čátek ve 13,30 hod. Občerst- TRADIČNÍ
ristického informačního centra
vení zajištěno. Vstup zdarma. SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
v Třešti (Rooseweltova 462).
Pořádá SDH Čenkov.
Po celý víkend pouťové atrak15. 9.
VYHLÍDKOVÉ LETY NAD
TŘEŠTÍ
Heliport u hasičské stanice v Třešti 10,00 – 12,00 hod.
Cena letu: 499,- Kč. Délka letu
cca 5 min. Info na 775 444 111.
Pořádá Heli Czech.
15. 9.
LAST EXIT
Taneční zábava. Prvních 100
platících dostane energy drink
nebo pivo zdrama. Půlnoční hra o ceny aj. Kulturní dům
Třešť od 20,00 hod. Vstupné
50,- Kč. Pořádá Jiří Nosek.
ce. Neděle 30. 9. od 14,00 hod.
program na návsi - křest CD
Rohozenská polka, doprovodný kulturní program a promenádní koncert dechové hudby
Libkovanka.
KINO MÁJ
MUZEUM
VYSOČINY
JIHLAVA,
pobočka Třešť
Neděle 9. září 2012
v 19:30 Čtyři slunce (Česká
republika)
rezervace lístků na tel.
TIC: 567 234 567
a Zdeňka Bukovská:
725 488 699
Vstupné: 50,- Kč
20. 9.
Délka: 90 min
Žánr: Komedie / Drama
VYSOČINOU NA SILNICÍCH
Přistupný od 12 let / česky
BEZPEČNĚ
Režie: Bohdan Sláma
XII. ročník dopravně preventivní akce. Zimní stadion Třešť 23. 6. – 9. 9.
15,00 – 18,00 hod. Pořádá Kraj- JIŘÍ JOHN – GRAFIKA
ské ředitelství policie Kraje VyVýstava díla slavného třešťsočina.
ského rodáka, významného malíře, grafika a ilustrátoHrají: Jaroslav Plesl, Marek Šácha,
ra Jiřího Johna u příležitosti 40. Karel Roden, Aňa Geislerová, Klára
POZVÁNKY Z
jeho úmrtí. Otevřeno Melíšková, Igor Chmela...
MIKROREGIONU výročí
Kolik sluncí je třeba, abychom
ÚT – NE: 9,00 – 12,00 a 13,00 –
16,30 hod. Pořádá Město Třešť byli šťastní? Příběh rodiny
TŘEŠŤSKO
a Muzeum Vysočiny Jihlava, a jejích přátel z menšího města
vypráví o touze proměnit svůj
pobočka Třešť.
Hodice
život k lepšímu, ale také o tom,
1. 9.
jak často jsou děti ovlivňovány
20. 9. - 19. 10.
II. NECKYÁDA
přešlapy svých rodičů. Téměř
Retro hračky
Soutěže na hodickém náSběratelka Sylva Špačková čtyřicetiletý, ale pubertou dovesním rybníce. Závody od z Brna představí svoji kolekci posud zmítaný otec od rodiny
13,00 hod. Večer taneční panenek, pokojíčků, her, autí- Jára se stále nepoučil z vlastzábava na návsi. Vlastní plavi- ček a dalších hraček dětí za po- ních chyb a jeho úlety s sebou
dlo s sebou! Pořádá Motoklub sledních 50 let. Otevřeno ÚT – přinášejí komické momenty.
Hodice a TJ Hodice.
PÁ: 9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,30 S partnerkou Janou vychovávahod. Pořádá Muzeum Vysočiny jí dvě děti. Starší z nich je do15. 9.
spívající syn z Járova prvního
Jihlava, pobočka Třešť.
TENISOVÝ TURNAJ
manželství Véna, který v příTradiční turnaj čtyřher pro VÝSTAVY
běhu sehraje klíčovou roli po
domácí hráče. Pořádá TJ –
boku staršího kamaráda, punV BÝVALÉ
tenis.
káče Jerryho. Jana prožívá krizi
v manželství, ta vyvrcholí v moŽIDOVSKÉ
22. 9.
mentě, kdy Járu vyhodí z práce
SYNAGOZE
DRAKIÁDA
a ona si najde milence. Lavinu
Soutěže pro děti v pouštění
nečekaných událostí z povzdálí
papírových draků. Začátek ve 7. 5. – 9. 9.
sleduje a možná nakonec ovliv14,00 hod. na fotbalovém hřišti. PO STOPÁCH ZMIZELÝCH
ní místní guru Karel...
Opékání špekáčků na závěr. SOUSEDŮ V TŘEŠTI
Soutěž o ceny! Pořádá TJ – cviVzpomínky
třešťských Středa 12. září 2012 v 19:30
čení.
občanů na osoby židovské- Útěk z MS-1 (USA)
ho původu a na sousedy, kteří Vstupné: 60,Délka: 95 min
z jejich okolí zmizeli v období Žánr: Akční / Sci-fi / Thiller
Růžená
2. světové války. Pořádá Město Přístupný od 15 let / s titulky
2. 9.
Třešť ve spolupráci se ZŠ Třešť. Režie: James Mather, Stephen St.
SRAZ AUTO-MOTO-VELO
Leger
STAROMILCŮ
Hrají: Guy Pearce, Maggie Grace,
Peter Stormare, Vincent Regan...
„Uprchnout odtamtud je nemožné. Dostat se tam je šílenství.“ Lidstvo našlo způsob,
jak ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší z nejhorších jsou
drženi na místě, ze kterého
není úniku. Mimo Zemi, uprostřed hlubokého vesmíru. Prezidentova dcera Emilie Warnock navštíví v rámci humanitární mise vesmírnou věznici MS-1. Ale krvavá vzpoura vězňů z Emilie učiní to nejcennější rukojmí. Ven ji může
dostat jen jediný člověk. Bývalý
špičkový vládní agent Snow
je svéhlavý a nekompromisní.
Jeho současná pozice na špionážním trhu je, mírně řečeno,
špatná – čelí obvinění ze spiknutí proti USA. Od prezidenta dostává jedinečnou nabídku:
nový život a svobodu výměnou
za záchranu první dcery Spojených států. Jenže v sázce je
mnohem více…
Neděle 16. září 2012
v 19:30 Meruňkový ostrov
(Slovenská republika)
Vstupné: 50,- Kč
Délka: 102 min
Žánr: Drama / Romantický
Film je přístupný od 12 let /
slovensky
Režie: Peter Bebjak
Hrají: Szidi Tobias, Attila Mokos,
Peter Nadasdi, György Cserhalmi…
„Kolik mužů může skutečně
milovat jedna žena?” Podmanivý příběh ženy zkoušené životem plným vášně, krutostí
osudu a nespoutané lásky. Film
odehrávající se na jižním Slovensku, na samotě ukryté v meruňkových sadech, vás vtáhne
do víru vášní tří můžů k jedné
osudové ženě a její lásky k nim,
se všemi strastmi a radostmi,
které dokáže přinést jen život.
Slunce, vůně meruněk a hledání vlastního štěstí si vás získají v
příběhu silné ženy, která miluje
a touží být milována... jako my
všichni…
Pondělí 17. září 2012
v 19:30 Sněhurka a lovec
KULTURA/ TŘEŠŤ A MY
nou misi komplikují nejen podivuhodní obyvatelé, kteří les
obývají, ale také to, že Sněhurka není jen tak obyčejná holka.
Klidu na práci lovci nepřidává ani statečný princ, jenž pro
ni má slabost už od dětství, a
hlavně partička sedmi trpaslíků, kteří sice nejsou tak roztomilí jako Prófa a Stydlín, zato
se umí náramně ohánět se sekyrou a vědí, že se Sněhurkou jim
svitla naděje na záchranu temMocná čarodějnice Raven- notou zmítané říše...
na se lstí vetřela do přízně
krále prosperující a mocné říše, Úterý 18. září 2012 v 17:00
který z ní záhy udělá králov- a 19:30 Madagaskar 3
nu a pak zemře. Ravenně ale (USA)
(USA)
Vstupné: 60,- Kč
Délka: 126 min
Žánr: Dobrodružný / Fantasy
Film je přístupný / česky
Režie: Rupert Sanders
Hrají: Charlize Theron, Kristen
Stewart, Chris Hemsworth, Sam
Claflin, Ian McShane…
podle proroctví kouzelného
zrcadla stojí ve štěstí nevlastní dcera Sněhurka a posedlost
vlastní krásou, kterou by si ráda
uchovala navěky. Všechny problémy by vyřešila Sněhurčina
smrt, jenže dívka právě uprchla
z domácího vězení do Temného
lesa, odkud se ještě nikdo živý
nevrátil. Ale královna potřebuje mít jistotu, a tak si najme
odvážného lovce, který dostane za úkol ji vystopovat a přivést zpátky. Jeho sebevražed-
Vstupné: 60,Délka: 95 min
Žánr: Animovaný
Film je přístupný / česky
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath
V českém znění: Filip Blažek,
Miroslava Pleštilová, Filip Švarc,
Václav Vydra, Zbyšek Pantůček...
19
Rafinovaným tučňákům se
s pomocí hrubé šimpanzí síly
podařilo opravit letadlo, ve
kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si
užívat do kasina v Monte Carlu.
Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru
Martyho a žirafáka Melmana
ale na palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za nimi po
svých Středozemním mořem.
Tučňáky nutně potřebují, protože bez tučňáků nemají šanci
vrátit se domů. Zjevení divokých, i když přátelských šelem
v epicentru evropské zábavy
pochopitelně vyvolá rozruch,
který dostane za úkol zkrotit
kapitánka Chantal DuBois. Je
to elitní agentka organizace na
odchyt zvěře, pro kterou je její
práce posláním. Představa, že
svůj životopis vyšperkuje ulovením žirafy, lva, zebry a hrošice ji dovádí až k nadlidskému
úsilí a k rozhodnutí dostat se
jim na kobylku za každou cenu.
V Africe se schovali celkem
snadno, na civilizovaném světadíle jim poskytne jediné maskování kočovný cirkus, který se
po evropské šňůře chystá i do
New Yorku. Jenže staňte se cirkusáky, když nic zvláštního neumíte… Tenhle zpáteční lístek
vyjde Martyho, Melamana,
Glorii a Alexe hodně draze...
Středa 19. září 2012
v 17:00 a 19:30 Líbáš jako
ďábel (ČR)
Vstupné: 70,Délka: 110 min
Žánr: Komedie
Film je přístupný / česky
Režie: Marie Poledňáková
Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Magálová,
Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Nela
Boudová, Jiří Langmajer…
Příběh volného pokračování
romantické komedie Líbáš jako
Bůh začíná ve chvíli, kdy staré
manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový
život. Ovšem pouto s tím bývalým nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je tu vaše rodina,
vaše okolí a vaši dřívější part-
neři do společného soužití nutně patří. Helenin bývalý
manžel, úspěšný spisovatel
Karel se sice konečně odstěhoval ze společné domácnosti, může žít naplno svůj život
svůdníka, ale začíná zjišťovat,
že mu cosi chybí. Na Františkovu exmanželku Bohunu, energickou dámu, zvyklou vše řídit,
pak situace dopadá ještě tíživěji. Oba hledají cesty, jak partnery znovu získat pro sebe. František s Helenou zvolí z nastalé
situace jediné rozumné východisko – rozhodnou se být chvíli
sami a daleko, a tak vyrážejí na
romantickou exotickou dovolenou do Maroka. Ale i zde je dostihnou nejen potíže, ale i jejich
bývalí partneři, kteří ve Františkových a Heleniných cestovních lapáliích, k nimž patří
ztracená zavazadla, ukradené doklady a řada dalších problémů, vidí příležitost, jak se
vrátit do jejich života. Pro náš
pár teprveteď nastává opravdová zkouška jejich vztahu…
Projekt KOMPOSTÉRY
Nastal
čas
dovolených
a prázdnin. Náš svaz pořádal
jeden poznávací zájezd a také
samozřejmě kulturní. V červenci jsme navštívili zámek
v Rajci Jestřebí, prohlídka zaujala svým interiérem a krásnou zahradou. Odtud jsme se
vydali navštívit naši největší
propast, Macochu. Do Punkevní jeskyně jsme se svezli lanovkou a po prohlídce v jeskyni
jsme se svezli po říčce Punkvě
lodičkami. Jeskyně je přírodou
přímo fantasticky vyzdobená –
byl to mimořádný zážitek. To,
co příroda vytvořila v jeskyni,
je ohromné.
Dne 4. srpna byl zahájen MHF
Petra Dvorského, který zahajoval vzácný host – Novozélandská sopranistka Kiri Te Kanava.
Její jméno příznivci opery zařadili na ty nejvyšší příčky interpretačního umění i popularity.
Význam jejího vystoupení byl
o to větší, že se jednalo o první
koncert svého druhu v České
republice. Mimo jiné zpívala na
svatbě prince Charlese a Diany,
a tím se dostala do všeobecného povědomí. Doprovázela
www.trest.cz
Město Třešť, člen Mikroregionu Třešťsko, připravuje projekt
„Kompostéry“. Žádost o dotaci
na realizaci tohoto projektu
bude podána v rámci podzimní výzvy Operačního programu Životní prostředí. Hlavním cílem projektu je zapůjčení plastových kompostérů do
domácností za účelem snížení
množství bio odpadu ukládaného na skládky.
Město Třešť se proto na vás
obrací s dotazníkem, který má
za úkol zjistit zájem občanů
o výše zmíněné kompostéry.
Žadatelem
=
majitelem
bude
Mikroregion
Třešťsko a s občany budou sepsány smlouvy o výpůjčce. Vlastní
podíl zaplatí občané.
Pro další informace navštivte např. www.kompostery.cz,
www.kompostery.sk
ji Moravská filharmonie Olomouc pod vedením dirigenta
Juliana Reynoldse. V sobotu 18.
K ukládání do kompostérů
8. nás čekala Mše od Leoparda
je vhodné:
Bernsteina, kterou byl festival
Posečená tráva, zbytky ovoce
ukončen - bylo to muzikálové
a zeleniny, kávová sedlina,
oratorium spojené s technickýčajové sáčky, novinový papír,
mi efekty a barokní zámeckou
listí, třísky, piliny, nadrcené
architekturou – provádí Flash
dřevní odpady apod. UvedeBarrandov SFX design J. Štolba.
né materiály je třeba míchat ve
3. 9. jedeme na 5 dnů do Rovhodném poměru.
kytnice nad Jizerou – rekondičně-rehabilitační pobyt. A pravVZOROVÝ KOMPOSTÉR
děpodobně 18. 9. jednodenní
SI JE MOŽNÉ PROHLÉDzájezd do Loučeně a na farmu
NOUT
VE
VESTIBUDáši Havlové.
LU MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Pro příští rok plánujeme
V TŘESTI NA CHODBĚ
pro velký zájem ještě týdenní
PŘED POŠTOU.
pobyt ve Vrbně, a to od 4. 5.
- 11. 5. Pobyt bude s plnou
V případě zájmu o účast
penzí, cena i s dopravou bude
Nabízíme vám dva typy kom- v projektu prosím vyplňte doasi 3.000,- Kč.
postérů:
tazník, který je možný stáhnout
Na červen opět plánujeme
• KOMP 800 (objem 800 elektronicky na www.trest.cz
týden v Mar. Lázních. Cena asi
l, průměr 129 cm, výška v sekci OBČAN – AKTUÁLNĚ.
4.500,- Kč s plnou penzí.
85 cm, Váš předpokláda- Dotazník bude doručen i v paV září je plánován pobyt
ný podíl: 400 Kč)
pírové formě do vašich schráu moře na Istrii – cena dopra• KOMP 1050 (objem nek.
va + ubytování Kč 4.500,- Kč.
1050 l, průměr 136 cm,
Vyplněný dotazník, který
Je nutno přihlásit se co nejdřívýška 107 cm, Váš před- je důležitým podkladem pro
ve na kterýkoliv zájezd.
pokládaný podíl: 450 Kč) žádost, prosím, odevzdejte
na podatelně Městského úřadu
Drtinová
v Třešti nejpozději do 10. září
tel. 722 227 802, 604 281 750
2012.
Elektronicky lze dotazník
poslat na [email protected]
seznam.cz.
Při pozdějším zájmu nelze
kompostéry s pomocí dotace
zajistit.
Přidělení dotace bude známo
na jaře 2013. V případě nepřidělení dotace nebude projekt
realizován.
Eva Požárová
20
ŠKOLSTVÍ
Píše tužka,
co dělá ZUŠka
Vážení čtenáři,
prázdniny v době vydání
tohoto čísla NM již skončily a žáci se vrací do škol. Ani
o prázdninách jsme však nezaháleli a především Jazzbandy nás skvěle reprezentovaly na několika akcích. Ačkoliv žáci i pan učitel mohli
relaxovat a užívat sluníčka,
nebylo jim líto svého volna
a jeli zahrát pro potěšení veřejnosti. Velmi si toho vážíme.
bandu ve složení Josefína Žampová, Martin Vašata, Kateřina Chalupová, Jan Ostružár,
Jiří Mezera, Klára Chalupová, Václav Pátek a Matouš Hamerník a i Jazzbandu mladší ve
složení Pavla a Martin Požárovi, Bohumil Zástěra, Raffaele
Marino a Michal Tesař, i jejich
panu učiteli Mgr. Antonínu
Vidlákovi, že nelitovali svého
prázdninového volna a skvěle
reprezentovali naši školu.
Dne 14. července 2012 Jazzband pod vedením pana učitele
Mgr. Antonína Vidláka hrál na
dalším ročníku festivalu Jazz
na Roštejně. Program uspořádaný Pivovarem Jihlava proběhl již tradičně na obou hudebních scénách – na hradním nádvoří a v předhradí - v krásném
prostředí hradu Roštejna.
Dne 3. srpna 2012 Jazzband,
a to nejen starší žáci, ale své
skladby předvedli i žáci Jazzbandu mladšího, hrál na již
šestnáctém ročníku festivalu
pro celou rodinu Slavnosti Trojmezí, které pořádá občanské
sdružení Slavonická renesanční
společnost. Je to pár dobrovolníků, kteří mají rádi své město
a snaží se ve svém volném čase,
bez nároku na odměnu, něco
záslužného udělat.
Naše „bandy“ svůj koncert
za Panským dvorem ve Slavonicích odehrály bravurně. Děkujeme žákům „velkého“ Jazz-
Tak jako každý rok bychom
Vás rádi pozvali na některé pro
nás významnější akce konané
na podzim.
Oslava vysvědčení žáků tanečního oboru
Koncert rodin spojený
s předáním ocenění
Hvězda roku 2012
Kromě tradičních akcí Vás již
nyní zveme na velmi úspěšný
Koncert rodin s předáním ocenění Hvězda roku 2012, který
se bude konat 21. listopadu
2012.
V říjnu opět NOCTURNO!!!
Nejen pro ty, kteří si oblíbili koncerty v rámci cyklu třešťského Nocturna, máme pozvánku na další z koncer- Jazzbandy hrály na Slavnostech Trojmezí ve Slavonicích
tů. Tentokrát půjde o Nocturno v podání žesťového kvinteta ního svátku vzniku samostatBohemia Brass, které vede náš ného československého státu,
pan učitel Walter Hofbauer. Sr- do sálu naší školy.
dečně Vás tedy zveme večer 28.
Zdeňka Příhodová
října 2012, záměrně jsme pro
ZUŠ Třešť
Vás vybrali významný den Stát-
TŘEŠŤ A MY
21
Olympijský Londýn: „Organizace byla působivá!“
Máme za sebou když ne nejlepší, tak určitě jednu z nejlepší olympiád v historii. Londýn skutečně při organizaci svých třetích
olympijských her uspěl, soutěže sledovaly vyprodané stadiony, úvodní a závěrečný ceremoniál byly plné skvělých efektů, ale
nechyběl i britský humor a nadsázka. Vydařila se i česká účast – počtem medailí naplnili čeští sportovci očekávání, dobrým
nápadem bylo zřízení Českého domu pro fanoušky a v něm umístěné studio České televize nás vtáhlo do děje. Ještě více
však museli atmosféru největšího sportovního svátku vnímat její přímí účastníci: fanoušci přímo v britské metropoli.
Martin Kadlec a Kristýna Bidlová si olympiádu užívali v Londýně plných 10 dní.
Po jakou část olympiády
jste v Londýně byli? Jaké
sporty jste navštívili?
KB: Byli jsme tam od pátku,
kdy bylo zahájení a odjížděli jsme ve středu, tedy čtyři
dny před koncem olympiády. Viděli jsme například střelbu - hned první den soutěží
jsme byli na Kateřině Emmons,
dále na mužském basketbalu na
zápase USA - Francie, na fotbale Gabon – Jižní Korea, dále
na beachvolejbalu, veslování…
A také na atletice, na té části
programu, kde Barbora Špotáková házela kvalifikaci oštěpu.
Jak se Vám líbila střelba?
MK: Opravdu vás to na místě
vtáhne hodně do děje. Kvalifikace vzduchové pušky se střílela v takové malé hale, kde bylo
na tribuně asi jenom deset řad.
Fanoušci každé závodnice se
seskupili za tou svojí, takže i my
jsme seděli kousek od Kateřiny.
Jsou tam nějaká přísná
pravidla pro dodržování
ticha a klidu?
KB: Nejsou, lidé se tam normálně bavili, na střelbě nemuselo být ticho jako například na
tenisu.
stali jenom na dvě disciplíny. Mezitím dal Český olympijský výbor přes Ticketstream do předprodeje lístky, co
dostal přidělené z Londýna.
Tam jsme si nakonec zarezervovali většinu našich vstupenek
a za dva dny si vyzvedli vouchery. Opravdové lístky přišly
v červnu.
Takže to nebylo příliš
komplikované…
KB: Nebylo to příliš složité, šlo o to, pohlídat si termíny a když se spustil prodej, tak
se včas zarezervovat. Například
tenis byl vyprodaný okamžitě,
i tady v Česku.
Co Český dům? V televizi
vypadal moc dobře,
jako takové místo
bezprostředního setkávání
sportovců a fanoušků…
MK: Dům byl dobrý, ale co
nás zklamalo, bylo to, že zde
obsluhovali Angličané, na baru
byl snad jen jeden český číšník.
Třeba informaci, že prodali 600 gulášů denně moc nevěřím, protože v restauraci, kde
ho měli, byly pořád obsazeny jeden nebo dva stoly. Vedle
byla jídelna, kde měli podstatně
levnější menu za 9 liber, takže
drtivá většina lidí jedla tam.
Navíc Angličané neumí točit
pivo, z tohoto pohledu to byla
katastrofa…
Bylo obtížné sehnat lístky,
třeba na basketbal?
KB: Já jsem se asi před dvěma
roky zaregistrovala na stránky
olympiády a tam jsem si navolila rozvrh, na jaké dny a na jaké Zamávali jste si do kamery?
MK: Zamávali. Museli jsme.
soutěže bych se chtěla jít podívat. Tyto lístky se potom losovaly - touto cestou jsme se do-
... a další stříbrnou medailistkou Lucií Hradeckou
www.trest.cz
Se kterými sportovci jste se
viděli?
KB: Sportovce jsme potkávali v Českém domě, kam chodili
odpoledne nebo večer po soutěžích. Vystoupili na pódiu, kde
program uváděla Zuzana Stivínová a Petr Svěcený, pak šli
buď na rozhovor do televizního studia a nebo se fotili s fanoušky. My se vyfotili s tenistkami Luckou Hradeckou a Andreou Hlaváčkovou, pak jsme
viděli skifařky sestry Antošovy, byl tam Ondřej Synek, střelec Václav Haman, plážové volejbalistky Kristýna Kolocová
a Markéta Sluková nebo plavkyně Baumrtová…
Při kterém zápase nebo
soutěži Vám přišla nejlepší
atmosféra?
MK: Určitě dobrá atmosféra
byla na tom zmiňovaném basketbalu, když hráli Američané.
Výborná musela být určitě také
na plavání, kam jsme se bohužel nedostali, ale chodili jsme
kolem plavecké haly a bylo to
slyšet až ven. Ale dobrá atmosféra byla na všech sportovištích. Odhaduji, že tam 70% fanoušků byli domácí Angličané,
ale oni fandili všem bez rozdílu
národnosti.
Jak se změnil Londýn po
dobu olympiády?
KB: Měli jsme dojem, že
město se po dobu olympiády
docela vylidnilo. Bydleli jsme
s jedním Slovákem, který se například divil, že jsme na jedné
stanici metra nastoupili hned
do prvního vlaku - obyčejně se tam prý čeká déle. Takže
i to potvrzuje, že někteří lidé asi
z Londýna raději před olympiádou odjeli.
MK: Na návštěvu památek to
byl asi ideální termín, protože
všude bylo málo lidí, na některých místech byly udělané pěší
zóny, atd.
Kristýna Bidlová s Ondřejem Synkem...
ať jsme raději na sportovištích
2 hodiny před začátkem a vyjedeme také raději o 2 hodiny
dříve. Takže na střelbu, která
začínala v 9 hodin, jsme vstávali o půl páté, abychom tam v 7
byli. Byli jsme tam o půl osmé,
jedni z prvních… Doprava skutečně fungovala dobře.
Hodně se mluvilo
o bezpečnostních
opatřeních? Zdála se Vám
přiměřená nebo naopak
obtěžující, přehnaná?
MK: Přehnaná v žádném případě, před sportovišti byl pouze
bezpečnostní rám jako na letišti, kterým procházela zavazadla. To bylo jediné, s čím jsme
se setkali. Takže myslím, že ta
opatření byla přiměřená. Bylo
tam hodně kontrolních stanovišť, nikde se nestála žádná
fronta.
7 pokojů, velká kuchyně a dvě
koupelny. Cenově to vyšlo lépe
než v hotelu, protože ceny za
ubytování (i na kolejích) byly
po dobu olympiády dost „napálené“ a nejlevnější hotel by
vyšel na těch 12 nocí kolem
tisíce liber. Z našeho domu
jsme to navíc měli jen 20 minut
do olympijského parku a jezdil
tam přímý autobus.
Největší zážitek?
MK: Asi ten basketbal s Američany. A pak také celková organizace akce, ta byla působivá.
KB: Střelba s Kateřinou Emmonds. Byla to hned první
soutěž, co jsme viděli, líbilo
se mi, jak jsme tam fandili
i s ostatními Čechy. A pak také
olympijský park, kde bylo moc
příjemně a člověk tam mohl
strávit celý den.
Chystáte se do Ria?
Kde jste během olympiády
Zatím to moc neřešíme, teď
bydleli?
máme dva roky na přemýšlení
KB: Ubytování jsem sehna- a pak se třeba začneme připraTakže s frontami problém
li přes česko-slovenskou agen- vovat…
nebyl?
KB: V pokynech, které jsme turu, která pronajímala pokoje
Vladimír Přech
dostali spolu s lístky, se psalo, v rodinném domě. Bylo zde
22
SVĚT OKOLO NÁS/ ZPRÁVY Z RADNICE
Povídání o počasí - září 2012
Pomalu nám končí léto a já
doufám, že rady, jak si co nejlépe užít dovolenou za příznivého počasí, se některým čtenářům hodily. Možná si i někteří z vás začali více všímat
jevů v přírodě. To rozhodně
není krok zpět, protože např.
místní bouřky z tepla nedokáže předpovědět ani nejmodernější technika. Zaznamenají je
až meteorologické radary. To
už však bývá pozdě, protože už
můžeme být pořádně promoklí.
V loňském roce jsem si postěžoval, že léto za mnoho nestálo.
Totéž se ovšem nedá říct o letošním létě. Letos nás naopak
sužovala úmorná vedra. Užili
jsme si daleko více letních i
tropických dnů. Do uzávěrky NM byly letní dny v dubnu
3, květnu 5, červnu 8, červenci
10 a v srpnu 4. Celkem bylo letních dnů 30. Tropické dny byly
v červnu 4, červenci 7 a srpnu
3. Celkem bylo tropických dnů
14. Dočkali jsme se i jedné tro-
pické noci. Ta byla z 30. června
na 1. července. Je zajímavé, že
tropických nocí je oproti tropickým dnům stále málo. Od
r. 2009 byla jedna tropická noc
v červnu 2010 a další až, ta
již zmíněná, v letošním roce.
Jedná se samozřejmě o měření
mimo město. Uprostřed města,
kde dochází k daleko větší akumulaci tepla a menšímu radiačnímu vyzařování, bychom naměřili tropických nocí daleko
více. Ostatně vycházím ze zkušenosti a také možnosti porovnat teploty naměřené na
okraji města s teplotami, které
jsou naměřené na infosloupku
u kina.
Svatá Anna (26. 7.), chladno z rána. Tato jedna z nejznámějších pranostik se v letošním létě neuplatnila. Večer
a ráno jsme mohli zaznamenat
bohaté rosy, ale k žádnému významnému poklesu teplot nedošlo. To se změnilo až v srpnu
po sv. Vavřinci (10. 8.). Noci se
začaly ochlazovat a ze 13. na
14. dokonce na některých místech mrzlo. U nás jsem naměřil
v 06:44 4,5 °C. To bylo způsobeno jednak postavením tlakové
výše, kolem které k nám proudil chladný vzduch a hlavně
pak jasnou oblohou, která způsobovala velmi intenzívní radiační vyzařování. V kombinaci s vysokou relativní vlhkostí se v našich podmínkách tvořila pořádná rosa, která nezřídka vydržela až do poledne. Ve
čtvrtek 16. srpna se obloha zatáhla, ale současně se začalo
opět oteplovat. Tento den byl
dokonce den letní s teplotou
27,2 °C. Meteorologové však
předpovídají další oteplování
a dokonce slibují další tropické
dny. To ale mohu zhodnotit až
příští měsíc, protože to už bude
po uzávěrce NM. U sv. Vavřince
se ještě zdržím. Jedna pranostika říká: „Na svatého Vavřince, svícen do světnice.“ Vysvětlení této pranostiky spočívá
Kolem noční Jihlavy po historických
pamětihodnostech - dálkový pochod
15. 9.
Třebíč – Jalovec - dálkový pochod
22. 9.
Dolní Bolíkov – Lidéřovice – Dačice
26. -30. 9. Cyklo – Novohradské hory 29. 9.
Moravské Budějovice – Jaroměřice
Zabloudil
Kozel
Doležalová
Pittauer
Kozel
12,30
Zájezd Kamenice nad Lipou, odjezd z autobusového nádraží
5. 9. středa 14,30
Výborová schůze
11. 9. úterý
Vycházka
13,30
12. 9. středa 15,30
Pěvecký kroužek
18. 9. úterý
Vycházka
13,30
19. 9. středa 15,30
Pěvecký kroužek
25. 9. úterý
Vycházka
13,30
26. 9. středa 15,30
Pěvecký kroužek
Cvičení žen vždy ve čtvrtek v 17,00 v klubovně.
Sraz na vycházky před klubovnou.
Ruční práce ženy PO, ST 13,30 - 15,30 v klubovně.
Podle záznamů vlastního pozorování, knihy Z. Vašků „Velký pranostikon“ a dalších pramenů sestavil
V. Dvořák.
1. byt č. 002, v přízemí, o velikosti 1 + 1, celková plocha
34,60 m2, započtená plocha pro výpočet nájmu 33,60 m2, vytápěná plocha pro výpočet spotřeby tepla 32,71 m2
pokoj – 10,30 m2
kuchyně – 15,00 m2
předsíň – 3,30 m2
koupelna s WC – 4,10 m2
sklepní kóje – 1,90 m2
2. byt č. 003, v přízemí, o velikosti 1 + 1, celková plocha
38,10 m2, započtená plocha pro výpočet nájmu 37,15 m2, vytápěná plocha pro výpočet spotřeby tepla 36,20 m2
pokoj – 12,40 m2
kuchyně – 12,60 m2
předsíň – 7,80 m2
koupelna s WC – 3,40 m2
sklepní kóje – 1,90 m2
Plán činnosti Klubu seniorů
na září 2012
4. 9. úterý
žovat. Měsíc září je však v řadě
případů považován za nejkrásnější měsíc. Je to dáno tím, že
dny bývají ještě teplé, příroda
se halí do nádherných barev a
obzory jsou jasné. Jak jsme si již
říkali, září má nejstálejší počasí.
Září je také velmi činorodým
pracovním obdobím. Někdy se
v něm ještě dokončovaly žňové
práce, dochází k orbě, ke sklizni chmele, brambor a ovoce.
V tomto měsíci se také sejí
ozimy. S tím ovšem souvisí potřeba vláhy, které se v mnoha
případech nedostává. K tomu
alespoň několik pranostik:
• Na dešti v září rolníku
mnoho záleží.
• Prší-li v září, sedlák vesele se
tváří.
• Na Tobiáše (12. 9.) mají rolníci déšť rádi, nejenom pro
osení, ale i pro vinohrady.
Město Třešť zveřejňuje záměr pronájmu bytů v Domě
s pečovatelskou službou Palackého 1352/39 v Třešti:
Vycházky KČT
7. 9.
v tom, že po tomto datu zapadá
slunce na 50. rovnoběžce, tedy
v našich podmínkách, již před
půl osmou. Nutno poznamenat, že se jedná o středoevropský čas, což je zhruba před půl
devátou letního času. V tuto
dobu je již konec občanského
soumraku, tj. okamžik, od kdy
již nelze venku číst drobný tisk.
Kratší dny a chladné noci způsobují, že se již tak neprohřívá voda a blíží se konec koupání v přírodě. Jako kluci jsme
říkali, „že Vavřinec načůral do
vody“. Svátek sv. Vavřince je citován v řadě pranostik, a tak se
někdy příště k němu ještě vrátíme.
Přichází září, měsíc, kdy se
rozloučíme s létem a přivítáme
podzim. Podzimní rovnodennost nastane 22. září. Slunce
bude stejnou dobu na obloze
jako za obzorem, neboli den a
noc budou stejně dlouhé. Po
tomto datu začne být den čím
dál kratší a noc se bude prodlu-
v klubovně
v klubovně
v klubovně
v klubovně
3. byt č. 304, v třetím podlaží, o velikosti 1 + 1, celková
plocha 26,60 m2, započtená plocha pro výpočet nájmu 25,75
m2, vytápěná plocha pro výpočet spotřeby tepla 24,90 m2
pokoj – 12,30 m2
kuchyně – 7,10 m2
předsíň – 2,30 m2
koupelna s WC – 3,20 m2
sklepní kóje – 1,70 m2
Příjem žádostí do 27. 9. 2012 – 12,00 hod.
Bližší informace o podmínkách nájmu na tel. číslech:
567 584 937 – oddělení sociální (podmínky pro přijetí žádosti)
567 584 928 – odbor správy majetku (výše nájmu, platby za
služby atp.)
Po dohodě je možná prohlídka bytů.
TŘEŠŤ A MY
23
Zeptali jsme se advokáta
Pohádal jsem se v telefonu
s mojí bývalou nájemnicí
a řekl jsem jí, že je
podvodnice. Řekla mi, že
si tento hovor nahrává a já
jí řekl, že si může nahrávat
co chce, že mně to nevadí.
Může mě za to žalovat?
Tento dotaz mi nedávno
přišel emailem a přestože byl
relativně stručný, skrývá několik dílčích otázek, nad kterými
se třeba se důkladně zamyslet.
Nejdříve je třeba vyřešit, zda
se tazatel něčeho dopustil, či nikoliv. Bohužel dotaz neobsahoval nic o důvodech, proč tazatel
označil svou nájemkyni za podvodnici, tedy především, zda
podvodnicí byla nebo nebyla
(a zda pro její případné podvo-
dy jsou nebo nejsou k dispoziTím ovšem není řečeno, že
ci důkazy).
tento čin musel být nutně beztrestný. Pokud by tímto byla
Musíme vyjít z toho, že tele- „bývalá nájemnice“ uražefonát byl zřejmě otázkou ko- na (a pokud by bylo zjevné, že
munikace mezi dvěma oso- byla uražena důvodně), bylo by
bami, i v případě, že by šlo o možno uvažovat o tom, že tímto
zcela nepravdivý výrok, jeho byl spáchán přestupek proti obdopad bude podstatně nižší, čanskému soužití. Takový přenež kdyby výrok padnul napří- stupek by mohl být na návrh
klad v hádce na chodbě bytové- nájemnice projednán a pokud
ho domu nebo na ulici.
by bylo seznáno (což je v tomto
Především je třeba zdůraz- případě otázkou), že tento útok
nit, že za těchto okolností se ne- naplňuje takový stupeň nebezjednalo o trestný čin pomluvy, pečnosti, aby byl naplněn tzv.
a to proto, že k naplnění takové materiální aspekt přestupku,
skutkové podstaty je třeba, aby mohl by za tento přestupek být
pachatel nepravdivou infor- tazatel potrestán pokutou.
maci úmyslně sdělil alespoň
jedné jiné osobě. U telefonicOtázkou byl však bylo, jak
kého hovoru je tato informa- by tento přestupek byl prokace určena pouze osobě, které je zován. Pokud by se tazatel nesdělována.
přiznal a pokud byl hovor sku-
Návraty
Je mnoho návratů. Návraty
vzpomínek, návraty radostné,
smutné, nutné i ty, na které se
těšíme, při kterých se radujeme.
Návraty, na které se nezapomíná a návraty nechtěné i ty
které ubližují, nebo naopak –
přináší užitek.
Na jeden takový návrat se těší
skupina z Třešťska, složená převážně z žen i menšiny mužů.
Různé tělesné postižení sice
trochu vadí, i nutnost holí
pomáhá překonávat horší pohyblivost, ale to vše nevadí,
k návratům na oblíbená místa.
Po dvouleté přestávce skupina
přátel, opět spěchá do termálů
www.trest.cz
tečně nahráván (což není jisté,
neboť tazatel mohl být takovým
výrokem pouze postrašen), je
třeba řešit použitelnost takové
nahrávky v důkazním řízení.
Tazatel udělil souhlas s nahráváním hovoru (což nebylo takticky správné), nicméně za současné situace, kdy se výklad
otáčí k použitelnosti takových
nahrávek k obraně proti zásahu
do svých práv, by nahrávka
zřejmě mohla být použita i bez
toho. Otázkou by však bylo,
zda a jak by bylo prokázáno,
že jde skutečně o hovor tazatele s nájemnicí. Toto by mohlo,
ale nemuselo být dovoditelné
z obsahu hovoru, případně by
osoby mohly být identifikovány prostřednictvím znaleckého
posudku.
Zatím jsem vlastně neodpověděl na otázku – ta zněla, zda
by tazatel mohl být žalován a já
se věnoval úspěšnosti potencionálního trestního oznámení či
oznámení pro přestupek. Tazatel by teoreticky mohl být žalován na ochranu osobnosti (tedy
by po něm mohla být požadována omluva, případně finanční zadostiučinění), ale vzhledem k nízké intenzitě útoku
a problematické důkazní situaci
jsem ohledně úspěšnosti takové
žaloby skeptický.
Mgr. Jiří Kasal
advokát
Informace redakce: připomínáme, že otázky
pro tuto rubriku je možné pokládat advokátovi přímo, a to na telefonním čísle 384 422
294 a e-mailu [email protected]
Lázně Poděbrady
v Diakovcích, s touhou poznat
stará místa a zvědavá na nová,
kterých ale mnoho není. Stará
brána vítá návrat, zvědavé pohledy k ubytovně, která dostala
nový kabát a hodně se zlepšila
celková čistota a příjemné přijetí. Změna stravovacího místa
hodně napovídá a příjemné
prostředí slibuje kulturu.
Objekt Hvězda nově upraven, příjemné stolování a dobré
jídlo, umocňuje příjemný
dojem. Velmi pěkné bylo koupání v bazénu s příjemně teplou
termální vodou. Čas a dny
rychle ubíhají a opět je čas návratů, a to opačným směrem,
a tak co doma,
co příjemného
nás čeká po návratu a znovu příště návrat na
některé místo, na které se váží
pěkné vzpomínky. Díky všem,
kteří nám umožnili příjemné
chvíle ve společnosti známých
a nových přátel – v týdnu od 23.
6. do 30. 6. 2012. Zvláštní poděkování paní vedoucí, pro kterou
to letos bylo zvlášť obtížné.
Za účastníky pobytu napsal
František Lazárek
Pavlov
člen MO STP Třešť
Termín: 7. 4. – 14. 4. 2013
Závazné přihlášky: pondělí 17. 9. 2012
od 10.00 – 11.00 hod.
v Klubovně seniorů v Třešti
Zároveň se bude vybírat záloha 2.000,- Kč
Termál Diakovce – Slovensko
Termín: 22. 6. – 29. 6. 2013
Závazné přihlášky: pondělí 15. 10. 2012
od 10.00 – 11.00 hod. v Klubovně seniorů v Třešti
Zároveň se bude vybírat záloha 1.000,- Kč
24
KULTURA
Mladí památkám
Tématem letošních Dnů evropského dědictví je vztah mladých lidí k památkám. Děti
a mládež mají v dnešní době
tolik zdrojů informací a tolik
možností poznání a vyžití, že to
stonásobně převyšuje možnosti mladých lidí kdykoli v minulosti. Nemyslím si, že by
toto ohrožovalo vztah mladých
lidí k minulosti a k historickému dědictví. Naopak, dnešní
mladá generace, tedy alespoň
její část, má o památky zájem,
vidí v nich důležité svědectví
o schopnostech našich předků
i o způsobu života a o hodnotách, ke kterým se v historii lidé
upínali. Platí i to, že mladá generace má takové možnosti
k poznávání a ke studiu památek, které nikdy předtím neexistovaly. Mám tím samozřejmě
na mysli šíření informací po Internetu, ale také nebývalé možnosti cestování tudíž i poznávání památek odlišných kultur
a civilizací.
Dnešní mladá generace jistě
převezme štafetu zodpovědnosti a bude historické dědictví dále předávat generacím
příštím. Aby tomu tak skutečně
bylo, je třeba probouzet a podporovat zájem o památky už
u nejmenších dětí. Není to tak
těžké. Dětská fantazie dovede
v konfrontaci s hrady, zámky
a chrámy vymyslet úžasné příběhy. A pohled na hrad, zámek
nebo chrám určitě v dětech fantazii probouzí. Vždycky mám
radost, když vidím, že děti památky kreslí, ptají se „a kdo to
postavil?“, „jak to dokázali?“,
„opravdu to tak bylo?“. Těm odrostlejším je třeba poskytovat
maximum kvalitních informací a možností k poznávání památek, ke studiu a k aktivnímu
uvažování o jejich významu.
A tím úplně nejdůležitějším je
předávat památky novým generacím zachované v co nejlepším
stavu. Jde o hodnotu, která je
neobnovitelná a která, na rozdíl
od spousty jiných dnes vyznávaných hodnot, bude mít stálý
význam. Vždycky bude důležité stavět na zkušenostech z historie a brát si ponaučení z chyb
i úspěchů minulých časů.
Den evropského dědictví Zámek a zámecký park
v Třešti se uskuteční v neděli 9. 9,00 – 12,00
září a zpřístupněny budou tyto a 13,00 – 16,00 hod.
památky a objekty:
Čtyřkřídlou budovu s nárožními věžemi a arkádami vybuDům J. A. Schumpetera
doval v 16. století M. Grimm,
Rodný dům ekonoma J. A. v polovině 17. století bylo druhé
Schumpetera, ve kterém prožil patro přestavěno k obytným
dětství. Stal se prvním rakous- účelům. Pod hlavičkou Akadekým ministrem financí, pů- mie věd ČR slouží jako hotel
sobil jako profesor na univer- a místo pořádání vědeckých sezitách v Bonnu a na Harvar- minářů a symposií. Den otedu. V domě je umístěna expo- vřených památek nabízí možzice betlémů, pobočka Muzea nost prohlídky nejen nádvoří,
Vysočiny, informační centrum ale i ostatních prostor zámeca cukrárna.
kého hotelu a také přilehlého
anglického patnáctihektarovéExpozice betlémů
ho parku s kamennou plastikou
9,00 – 12,00
s názvem Brána do vesmíru.
a 13,00 – 16,00 hod.
Tradice stavění a vyřezává- Synagoga
ní betlémů ve městě existuje již 9,00 – 12,00
více než 220 let. V expozici je a 13,00 – 16,00 hod.
možno si prohlédnout několik
První písemná zmínka o sybetlémů, kdy jeden je od něko- nagoze pochází z roku 1693.
lika autorů a vzniká na tradič- Během let byla kvůli požáru
ním Dřevořezání.
několikrát přestavěna. V současné době slouží jako galerie
Muzeum Vysočiny
a hudební síň. O životě třešť9,00 – 12,00
ské židovské obce vypovídá
a 13,00 – 16,00 hod.
stálá expozice Zaváté stopy. ExPro návštěvníky jsou připra- pozice Franz Kafka připomíveny expozice věnované betlé- ná jeho vztah k Třešti. Dopromářství v Třešti a okolí, životu vodnou akcí jsou dvě výstavy.
a dílu světově proslulého eko- Po stopách zmizelých sousedů
noma J. A. Schumpetera, další v Třešti, věnována sedmi židovzaniklému třešťskému průmys- ským rodinám z Třeště a Vysolu a ke zhlédnutí je také interi- čina okem golemovým – fotoér zámeckého pokoje. Prohléd- grafie židovských památek na
nout si můžete také ševcovskou Vysočině.
dílnu a výstavu grafik od Jiřího
Johna.
Židovský hřbitov
celoročně přístupný
Kostel sv. Martina
Nachází se po pravé straně
9,00 – 12,00 hod.
hlavní silnice směrem na Telč.
Farní kostel byl založen ve Pohřebiště z 2. poloviny 17. sto13. století a je nejstarší archi- letí měří 3500 m2 a čítá 1306
tektonickou památkou města. žulových, mramorových či písDostavěn byl ve 2. polovině kovcových náhrobků.
15. století a později barokně
upraven. Zajímavý je gotický 8. a 9. 9.
náhrobek Jana z Hodic, rene- Depozitář Historického
sanční náhrobek Kryštofa Ven- radioklubu
celíka, pozdně gotická kamen- československého
ná kazatelna a krajkový obraz 10,00 – 18,00 hod.
sv. Anežky.
budova bývalého sila na vlakovém nádraží
Kostel sv. Kateřiny
Výstava historické rozhlasové
13,00 – 16,00 hod.
a televizní techniky s přihlédFiliální chrám byl založen nutím na místní tradici vývoje
v 16. století jako německý lu- a výroby skříněk rozhlasových
teránský kostel. V 19. století a TV přijímačů.
vnitřní zařízení vyhořelo a bylo
Převzato z textu obnoveno roku 1842. Je zde za- Hřbitovní kaple
RNDr. Ivo Šance, CSc chován náhrobek J. V. VencelíPseudorenesanční hřbitovní
starosty Kutné Hory
ka z Vrchovišť z roku 1606.
kaple rodiny Schumpeterů –
Kiliánů tvoří dominantu třešť- ského modelářského nadšenského hřbitova.
ce Vladimíra Balíka. Dlouhé
hodiny jeho práce našly své
Památník židovským
místo v jedinečné expoziobětem
ci, která vznikla díky projektu
celoročně přístupný
DY-THA rail, financovaného
14. května 1942 byli třešťš- z Evropské unie.
tí Židé odvezeni k likvidaci do
koncentračních táborů. V roce
Podrobnější informace k při1992 byl na vězeňském dvoře pravovanému dni podá Tuodhalen Památník židovským ristické informační centrum
spoluobčanům.
Třešť, tel: 567 234 567, email:
[email protected]
Vězeňský dvůr
Martina Venkrbcová
celoročně přístupný
TIC Třešť
Pietní místo, kde bylo 7. 5.
1945 zavražděno 33 třešťských
občanů.
Svět modelů
9,00 – 16,00 hod.
Nově otevřená výstava na vlakovém nádraží v Třešti udělá
radost nejednomu modeláři.
Ke zhlédnutí je zde více jak 750
plastikových modelů od třešť-
AKCE A SOUTĚŽE DDM
na měsíc: ZÁŘÍ 2012
datum
akce
5. – 13. 9.
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
7,45 – 9,00 ZŠ J. Hory
13,00 – 17,00 DDM Barvířská
19. 9.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO
PRVŇÁČKY
začátek: v 15,00 hodin * DDM Barvířská
S sebou: přezůvky.
20. 9.
PORADA VEDOUCÍCH ZÚ
začátek: v 18,00 hodin * klubovna DDM
do 25. 9.
CVRNKNI SPOUŠŤ
Fotografická soutěž pro všechny děti –
3. ročník soutěže ZOO Jihlava – fotografujeme hmyz (motýla, brouka, vážku…),
fotografie mohou děti zasílat na DDM
nebo na ZOO Jihlava.
do 25. 9.
PRÁZDNINY, PRÁZDNINY !!!
výtvarná, literární a fotografická soutěž pro
všechny děti, výkresy, příběhy a fotografie
mohou děti odevzdat v kanceláři DDM
Kreativní výtvarná dílna:
datum
název dílny
21. 9.
TRIKY S TRIKY aneb TISK NA
TRIČKO
16,00 – 18,00 hodin * DDM * pro děti
i rodiče, 100,- Kč + světlé jednobarevné
tričko
Výlet, zájezd:
datum
místo výletu, zájezdu
7. 9.
VÝLET DO PŘÍRODY S PŘEKVAPENÍM A OPÉKÁNÍM BUŘTŮ
15,00 – 18,00 hodin
TŘEŠŤ A MY/ SVĚT OKOLO NÁS
25
Jednorožné rožnění Po 800 letech od vydání bude
podruhé, aneb
veřejnosti vystavena Zlatá bula
sousedské hodování sicilská
na třešťském náměstí
Jak jsme Vás informovali již
v minulém vydání měsíčníku
Naše město, chystá se DRUHÉ
Jednorožné rožnění.
V sobotu 15. září ožije třešťské náměstí megagrilovačkou
přímo na hlavní silnici, prodejním trhem a hlavně neopakovatelným bohatým kulturním programem. Celá akce se
bude konat od 9 do 17 hodin.
Jednorožné rožnění je posledním programem v rámci letošního Ztřeštěného léta. Zajišťuje
ji Město Třešť a je spolufinancováno z projektu MAS Třešťsko.
Pro nejmenší hosty akce bude
od 11 do 16 hodin k dispozici skákací hrad. Děti se ale rozhodně nudit nebudou, mohou
malovat křídami na hlavní silnici, navštívit různé dílničky,
nebo zhlédnout pohádky.
Pro dospěláky je v průběhu
dne nachystáno několik soutěží o pěkné ceny, prozradím,
že kromě zmiňovaného jednorožce budou hrát důležitou roli
i naše sluneční hodiny. I milovníci nevšedních zážitků si přijdou na své, po celý den budou
připravena vozítka segway, jejichž ovládání je jednoduché
a intuitivní.
Všichni ti, co mají kuráž
a nebojí se výšek, mohou od
10 do 12 hodin vyzkoušet let
nad Třeští. Startuje se z heliportu u hasičské stanice a za pětiminutovou vyhlídkovou jízdu
zaplatíte 499,- Kč.
Všichni, kteří rádi grilují, by
si rozhodně neměli nechat ujít
tuto jedinečnou akci. Od deváté
hodiny ranní si mohou milovníci rožnícího umění nosit na
náměstí své grily a posezení a samozřejmě něco dobrého k tomu. Všem aktivním milovníkům masa věnuje sponzor
akce Kostelecké uzeniny jeden
kilogram naložených steaků
Celý den Vám zpříjemnía kilogram klobás.
me hudbou ve stylu country
a folku, zahrají JCS Salavice,
A jaké pak by to bylo Jedno- odpoledne se můžete těšit na
rožné rožnění, kdyby chybě- Jardu „Waldu“ Matušku revival.
lo elektrické rodeo s podobou Sobota 15. září bude ve znametřešťského jednorožce? Všich- ní dobrého jídla, pití, zábavy,
ni odvážlivci mohou zkrotit divadla, hudby a dobré nálady.
tohoto „býka“ od jedenácté do Přijďte se pobavit, posedět
čtvrté hodiny odpoledne. Kdo a užít si poslední letní sobotu.
se na hřbetu jednorožce udrží Rádi vás uvidíme na náměstí
nejdéle, odměna ho nemine. T. G. Masaryka v Třešti!
Jednorožce mohou osedlat malí
MM, OKP
i velcí.
Když se projdete po třešťském náměstí a budete sledovat významná data naší země
v cyklu „Člověk a čas“, rok 1212
zde nemůže chybět. Ano, 800
let. Právě tolik času uběhne za
pár dní od okamžiku, kdy spatřila světlo světa Zlatá bula sicilská (z lat. Bulla Aurea Siciliæ), jeden z nejvýznamnějších
dokumentů českých středověkých dějin. Stalo se tak v Basileji 26. září 1212 a listinu vydal
sicilský král a již brzy také panovník středověké římské říše
Fridrich II. Přemyslu Otakarovi
I. jako odměnu za podporu, již
mu Přemysl poskytl v boji o říšskou královskou korunu.
„….i my jej králem
ustanovujeme
a potvrzujeme
a tak posvátné
a důstojné ustanovení
schvalujeme
a království České
štědře a beze všeho
vymáhání peněz
i obvyklé spravedlnosti
našeho dvora jemu
a jeho nástupcům
navěky propůjčujeme,
chtějíce, aby kdokoliv
od nich bude zvolen
králem, k nám nebo
našim nástupcům
přijel a náležitým
způsobem odznaky
královské přijal….“
INZERCE
Protože v té
době Fridrich
neměl ještě ve
svém držení
říšskou pečeť,
potvrdil pravost
listiny
zlatou pečetí
sicilského
krále. Ostatně titul „král
římský“ začal
mladičký, sedmnáctiletý
Fridrich důsledně užívat
www.trest.cz
až po potvrzovací volbě ve Frankfurtu v prosinci 1212 a následné korunovaci v
Mohuči. Samotný
název Zlatá bula
sicilská je pojem
až novodobý, používaný až od začátku 20. století.
Starší literatura a
prameny o tomto
dokumentu, především dobové,
hovoří o „velkém
privilegiu“ nebo
„známém privilegiu z 26. září
1212“.
Zlatá bula sicilská
potvrzovala
Přemyslovi (pro zahraničí užívající jméno
Otakar) královskou hodnost, s
tím, že on i jeho
nástupci mají držet České království dědičně. Fridrich stanovil, že římští panovníci potvrdí
království jen tomu, kdo bude
v Čechách zvolen králem, a že
čeští králové mají držet království ve všech jeho hranicích (tj.
všechna území, jež ke království náleží či náležela) a udělovat investituru (uvedení do
úřadu) svým biskupům. Další
ustanovení se pak týkala účasti
českých králů na říšských sněmech a na císařské korunovační cestě do Říma.
Jak už to v historii bývá, o interpretaci textu i skutečném významu dokumentu se dodnes
vedou mezi historiky spory. Lze
souhlasit s názorem, že význam
Zlaté buly sicilské byl nadhodnocen v 19. století, kdy sloužila jako právní doklad o historickém nároku českého národa
na vlastní státnost. Odtud byla
tato interpretace přenesena do
učebnic a do veřejného povědomí. Podobná práva jako dokument z roku 1212 totiž českým
panovníkům přisuzovaly již
některé starší listiny i další
dvě Fridrichovy buly vydané
v letech 1216 resp. 1231. K výsadnímu postavení Zlaté buly
sicilské přispěl zřejmě i její majestátní vzhled a výsadní místo,
které ji za své vlády přisoudil
„otec vlasti“ Karel IV.
Zlatá bula sicilská je od svého
vzniku součástí archivu českých králů a starého českého
státu, zvaného „Archiv České
koruny“, jenž je uložen v Národním archivu v Praze. U příležitosti 800. výročí vydání
Zlaté buly sicilské otevře Národní archiv svůj trezor a zcela
výjimečně vystaví originál této
listiny veřejnosti ve své hlavní
budově ve dnech 27. až 30. září
2012. Společně se Zlatou bulou
sicilskou bude moct veřejnost
zhlédnout také listinu Karla IV.,
vydanou v Praze 7. dubna 1348
a opatřenou také zlatou pečetí,
v níž potvrdil a rozšířil některá
ustanovení Zlaté buly sicilské.
(vp)
26
INZERCE/ POZVÁNKY
Řádková inzerce
• Čalounictví – opravy veškerého čalouněného nábytku, i starožitného. Zhotovení vrstvených matrací na míru. Autočalounictví – opravy + výroba krycích plachet (přívěs. vozíky, pergoly, zástěny atd.). Odvoz – dovoz. Mob.: 721 123 595,
tel. dílna: 567 219 040.
• Prodám nebo pronajmu sklad v centru Třeště u nádraží. Tři patra, půda,
velký sklep. Plocha 800 m2. Přípojka el., vody, odpady. Cena 680 000 Kč. Tel:
777 212 523.
• Koupím les včetně pozemku, jakoukoliv výměru. Platba v hotovosti. Vstřícné
a solidní jednání. Tel. 724 086 157
• Trápí Vás otoky, únava, stres, oslabená imunita? Účinná pomoc lymfatická
masáž je přílivem energie a lehkosti. Je zdravotní, kosmetická a relaxační. Dopřát
si ji můžete na poliklinice Třešť nebo i v pohodlí Vašeho domova. Objednání tel:
732528554.
• Koupím garáž v Třešti, nejlépe poblíž sídliště. Tel: 732871565
KULTURA
27
Třešťský průměr slavil „desítku“
Součástí letošního ztřeštěného léta se stalo i divadelně-hudební vystoupení Nekonečný hříbě, v němž se představila
kapela Lajky a divadelní spolek
Třešťský průměr. Jakožto jeden
z účinkujících jsem byl radou
města osloven, abych onen
večer popsal z našeho, tedy zákulisního, pohledu.
Úspěch či neúspěch jakékoliv „open air“ akce odvisí od
přízně či nepřízně počasí. Deštivé předpovědi se naštěstí nenaplnily a navzdory vratkému
počasí se dostavil i slušný počet
diváků. Úroveň dění na pódiu
nemohu hodnotit, to náleží
právě obecenstvu, které na zahradě Schumpeterova domu
zhlédlo nejprve divadelní část
večera.
Třešťský průměr letos o Vánocích oslaví deset let od svého
prvního programu ve farní Konírně. Nejen z tohoto důvodu
jsme se rozhodli, že veškerá letošní představení poskládáme ze starších her a scének, na
něž se v archívu neprávem práší
většinou už několik let. Základ
Třešťského průměru tvoří ve
skutečnosti, jak známo, soubory dva. Tylovi vrazi i Natvrdlí
připravují nezávisle na sobě část
programu. Většinou jde o několik kratších her, tentokrát však
volba padla na dva delší kusy
doplněné o několik málo frků
a básní. Jako prolog posloužil
„natvrdlý“ skeč Být In vystavěný na slovních hříčkách. Krátký
dialog z poslanecké sněmovny
se ukázal být i po šesti letech od
posledního uvedení stále aktuálním. Natvrdlí nadále vybrali převlekovou komedii plnou
záměn odehrávající se v mafi-
ánském prostředí Cosa Vostra
anebo Chytrý Jerry. Tylovi vrazi
vzhledem k místu uvedení znovuoživili panoptikum o třech
aktech Trest Or Loj (aka Třešťský orloj). Drama svými odkazy
výrazně spjaté s třešťským prostředím mohlo být uvedeno pouze zde, neboť třeba už
v Telči by jej sotva kdo chápal.
Na scéně tak krom holubů kálejících na lokální památky i politiky (převážně z Telče) defilovali i osobnosti jako Franz Kafka,
Josef Alois Schumpeter, Jiří
John, jednorožec, Otto Šimánek, Šimon Partlic, ale i Božena
Melšová či Herta Kašparová.
Obě „hlavní“ hry byly uvedeny teprve v druhé repríze
a po řadě let. Samotná volba
titulů pro představení padne
podle potvrzené účasti jednotlivých herců vždy přibližně týden před vystoupením, nejde o berličku, ale přiznanou
kdy už musí být hotový plakát součást inscenace. Jak patrno,
(tentokrát z klávesnice Jana spontánnější ráz poetiky často
Morkuse). Zkoušky probíha- plyne právě z této tísně, která je
jí nejčastěji v předvečer a v den pro mnohé účinkující zároveň
konání samotné akce, výjimeč- ne/vítaným adrenalinem.
ně víkend předem. Vzhledem
Po skončení divadelního prok tomu, že Nekonečný hříbě dukce a menší úpravě jeviště,
se konalo v pátek (20. červen- během níž jeden z diváků získal
ce), tak se herci sešli až bezpro- v dovednostní soutěži láhev
středně před uvedením. „Na- šampaňského, vypukl kontvrdlé“ hry jsme však poctivě cert kapely Lajky. Pop´N´rollonazkoušeli s dostatečným před- vé hudební těleso se personálstihem a jejich uvedení se tedy ně částečně překrývá s Třešťobešlo bez výraznější nápově- ským průměrem a v posleddy či výkyvů. Ve složitější situ- ních dvou letech vystupuje poaci se ocitli Tylovi vrazi, jejichž měrně vzácně. Dramaturgický
členové zároveň museli zvučit průřez jejich třemi alby vyvrkapelu a jeden z jejich hlavních cholil krátce po desáté večerní
herců dorazil až v podvečer- hodině, kdy Nekonečný hříbě
ních hodinách. Zkouška jejich raději doběhlo k cíli, aby si naň
hry tedy probíhala ještě v záku- nikdo z neplatících posluchalisí během vystoupení Natvrd- čů nemohl pro jeho přílišnou
lých a nápověda byla údajně hlučnost stěžovat.
ale písničky, které vycházejí ze slyšet v prvních řadách. Někteří
srdce a které je těší. Na Brnkotu diváci se naštěstí domnívali, že
Arnošt Zapletal
těšili i zhruba šedesátku diváků,
stejně jako po nich vystupující pětičlenná skupina Passage.
Poděkování
Závěr folkového minifestivalu
obstaral Brexpress Brtnice.
Všichni, kdo si udělali v pátek 20. července čas a přišli na zahradu Schumpeterova domu, určitě nelitovali. Příjemný divaŠkoda, že si na akci ve znadelní program pro ně totiž připravili členové Třešťského průmení hudby, pohody a opékání
měru, které vystřídaly Lajky se svou hodinovou hudební probuřtů nenašlo cestu víc diváků
dukcí. Věřím, že jsme tuto partičku lidí neviděli naposled.
než zmiňovaných šest desítek
Všem účinkujícím i zvukaři patří veliký dík.
– ovšem je třeba říct, že konPoděkování patří také všem návštěvníkům a lidem bydlícím
kurence nejrůznějších akcí je
v okolí Schumpeterova domu. Přestože akce skončila krátce po
v těch posledních prázdninodesáté hodině večerní, všichni k nám byli shovívaví.
vých víkendech veliká.
Zahrada za Schumpeterem ve
znamení folku: to byl Třešťský
brnkot
Po rockové muzice pod hlavičkou Made in Třešt a divadle v podání Třešťského průměru patřil v sobotu 25. srpna
prostor za Schumpeterovým
domem country a folkové
muzice. Třešťský brnkot, to byl
název akce, která byla jedním
z bodů letošního Ztřeštěného
léta. Počasí ztřeštěné nebylo,
jako téměř v celém závěru
srpna bylo příjemně teplo a slunečno. Program začal v podvečer o půl šesté pohádkou. Divadlo eMILLIon přijelo do Třeště
poprvé a zahrálo asi padesátce dětí loutkovou pohádkovou
klasiku: O Červené Karkulce.
www.trest.cz
Asi nejblíže ze všech účinkujících to do Třeště měly dívky
z batelovského hudebního dua
Klára a Markéta. Klára Šimková a Markéta Hávová si letos zahrály i na Prázdninách v Telči
a na brnkotu představily písně
ze svého prvního oficiálního
alba Křižovatka. To brněnská
kapela Pocity, která nastoupila
po děvčatech, je už nepoměrně zkušenější – na konci minulého roku oslavila 10 let svého
působení. I oni hrají vlastní
písně, které jsou ovlivněny různými hudebními směry a žánry
a podle vlastních slov nechtějí záměrně tvořit velké umění,
(vp)
za pořadatele Michaela Marešová
vedoucí OKP MěÚ Třešť
28
TŘEŠŤ A MY/ KULTURA
Příměstský tábor
Jak jste si mohli přečíst v červnovém čísle Našeho města či
v kulturním kalendáři, uskutečnilo Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina v Třešti
letos již druhý příměstský tábor,
a to na téma Námořníci. Tábor
se stejně jako v minulém roce
těšil velkému, ne-li ještě většímu, zájmu. Z loňských účastníků se přihlásila většina, a než
jsme stačili vyvěsit plakátky,
byla i zbylá místa zaplněna. Několik dalších zájemců jsme již
bohužel museli odmítnout. Složení vedoucích se od loňska ze
dvou třetin obměnilo, zůstala
pouze dobrovolnice paní Ilona
Šíšová, za jejíž pomoc jí patří
náš velký dík. Paní Evu Šalandovou a paní Markétu Kartákovou jsem vystřídala já a zaměstnankyně centra paní Jana Duchanová.
Plavba byla zahájena v pondělí 16. července, kdy jsme my
tři kapitánky na palubě přiví-
taly 15 plavčíků. Nejprve jsme
se naučili hymnu Vzhůru na
palubu… a plavčíci si pojmenovali svoji loď – Titanic II.
Každé ráno vyvrhlo moře láhev
se vzkazem napsaným v morseovce, který museli plavčíci rozluštit, aby se dozvěděli, co je ten den čeká. První
den to byla výroba námořnické uniformy (malování triček
a šití baretů, které pak každý
den nosili), v dalších dnech to
bylo získávání různých znalostí a dovedností, které jsou na
moři a na lodi nepostradatelné. Šlo o poznávání vlajek, aby
při setkání s jinou lodí bylo již
zdálky jasné, o koho se jedná,
dále to bylo učení se různým
druhům uzlů nebo poznávání
počasí a mraků, což je důležité
pro předpověď počasí. Z každé
nově nabyté znalosti či dovednosti plavčíci odpoledne skládali zkoušku a na konci dne
získali odznak s určitým sym-
bolem (např. s mrakem, uzlem
nebo kormidlem). Dopoledne i odpoledne byla zpestřena hrami, které se odehrávaly buď v zámeckém parku, na
louce u potoka nebo v mateřském klubu. Plavčíci si museli
například nalovit ryby, zašpuntovat potápějící se rozstřílenou
loď a následně potopit nepřátelskou, ve skupinkách hledali
Kinematograf Jiřího Čáslavského
navštívil Třešť
Opět po roce navštívil město
Třešť Kinematograf Jiřího Čáslavského. Od čtvrtka 12. července až do neděle 15. července se každý večer po setmění
z pojízdné maringotky promítaly ryze české filmy. Začalo se
snímkem Muži v naději, páteční večer patřil Saxáně a Lexikonu kouzel, v sobotu návštěvníci viděli film Lidice a zakončili
jsme Aloisem Nebelem.
Kinematograf byl přistaven
na bývalém zimním stadionu
v Třešti. Přestože nám počasí
příliš nepřálo,
cestu „do letňáku“ si našlo asi
šest set lidí.
Tímto děkuji
občanům, bydlícím
především v těsné
blízkosti areálu,
za shovívavost
během letního venkovního
promítání.
Foto: archiv Jany Kodysové
MM, OKP
a zabírali si nově objevené ostrovy nebo se snažili obrat nás
– kapitánky – o vzácné komodity (zlato, tabák a brambory).
V poledne jsme se vždy všichni již těšili na oběd připravený
tentokrát v zámeckém hotelu.
Dětem se moc líbilo prostředí
(dvakrát jsme dokonce obědvali v hodovní síni), příjemný
personál i výtečné jídlo. Velké
díky patří provozní paní Lechnýřové za její péči o nás. Čas po
obědě byl vyhrazen polednímu
klidu, během něhož se mohli
plavčíci zaposlouchat do dobrodružných příběhů z knihy
Poklad Kryštofa Kolumba.
V pátek naše plavba nabrala trochu jiný kurs, a sice směr
poklad! Na cestě čekalo několik
úkolů, se kterými si však plavčíci snadno poradili. V cíli zbývalo už jen najít na vytyčeném
území poklad a věci potřebné
k opečení špekáčků, což opět
netrvalo dlouho. Poté, co jsme
se posilnili, mohli plavčíci konečně otevřít bednu s pokladem - krasohledy zasypané zla-
tými penízky, o které se spravedlivě podělili a nezapomněli ani na kapitány. Následovalo ještě spálení vlajky, kterou
si plavčíci v úterý vyrobili. Na
konci tábora byli všichni za
svou celotýdenní snahu, šikovnost a výdrž povýšeni na námořníky.
Co se týče počasí, jsme vděční
za to, jaké bylo. První dva dny
sice trochu poprchávalo, ale
v pláštěnkách jsme vše, co bylo
v plánu, jako správní námořníci zvládli, a další dny už bylo
hezky. Pro případ vydatnějších
a vytrvalejších dešťů jsme měli
stejně jako loni v záloze tělocvičnu ZŠ, poskytnutí těchto
prostor ze strany vedení školy si
velice vážíme.
Doufáme, že se dětem tábor
líbil, že se dobře bavily a zároveň se i dozvěděly něco nového,
a budeme se za rok těšit zase na
ten další.
Zuzana Nováková
Mateřský klub Třešť
Muzeum Vysočiny Jihlava,
pobočka Třešť
Retro hračky
20. 9. – 19. 10. 2012
Ani na podzim nezapomeňte nakouknout do muzea. Připravujeme znovu jednu z těch
výstav, co osloví snad každého. Sbírka hraček Sylvy Špačkové z Brna je stará tak akorát,
aby vás rozněžnila. S nejednou vystavenou hračkou jste si
totiž hráli osobně nebo k vzpomínání donutí někoho dalšího
z rodiny. Sběratelka se věnuje
dětským hračkám posledních
50 let. Muzejní vitríny zaplní
panenky (hadrové, háčkované,
gumové, celuloidové, kaučukové, porcelánové, pohádkové…),
doplňky k nim (postýlky, kočárky, pokojíčky…), medvídci,
loutkové divadlo, sbírka autíček
a… na zbytek se raději přijďte
sami podívat.
M. Matulová

Podobné dokumenty