Příručka 2004/6 - Minimalizační a půdoochranné technologie

Komentáře

Transkript

Příručka 2004/6 - Minimalizační a půdoochranné technologie
Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha
Josef Hùla, Blanka Procházková, Pavel Kovaøíèek a kolektiv
Minimalizaèní a pùdoochranné
technologie
Prosinec 2004
Autoøi:
doc. Ing. Josef Hùla, CSc.1)
2)
Ing. Blanka Procházková, CSc.
Ing. Pavel Kovaøíèek, CSc.
RNDr. Jan Dovrtìl, CSc.
1)
3)
Ing. Zdenìk Abrham, CSc.
1)
4)
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
2)
Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
1)
Ing. Václav Mayer, CSc.
Marcela Vlášková
1)
Výzkumný ústav zemìdìlské techniky Praha
Výzkumný ústav pícnináøský, spol. s r. o., Troubsko
3)
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha
4)
Mendelova zemìdìlská a lesnická univerzita v Brnì
1)
2)
Výsledky uvedené v publikaci byly získány pøi øešení výzkumného projektu Ministerstva zemìdìlství
ÈR è. QD 1213 „Pøínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizaèních a pùdoochranných technologií zpracování pùdy a zakládání porostù“
©
Výzkumný ústav zemìdìlské techniky Praha
2004
ISBN 80-86884-01-5
OBSAH
1 VOLBA ZPÙSOBÙ ZPRACOVÁNÍ PÙDY .................................................................................. 7
2 MINIMALIZAÈNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PÙDY, DÙVODY ROZVOJE
A ROZŠIØOVÁNÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH UPLATÒOVÁNÍ .............................................. 7
2.1 Dùvody rozvoje a rozšiøování minimalizaèních technologií ................................................ 7
2.2 Podmínky pro uplatnìní minimalizaèních technologií ............................................................ 8
3 MODELOVÉ TYPY MINIMALIZAÈNÍCH TECHNOLOGIÍ ZPRACOVÁNÍ PÙDY
A ZAKLÁDÁNÍ POROSTÙ .......................................................................................................... 8
3.1 Pøehled schémat modelových typù minimalizaèních technologií zpracování pùdy
a zakládání porostù hlavních polních plodin ....................................................................... 8
3.2 Rozbor možností používání minimalizaèních technologií zpracování pùdy
a zakládání porostù u jednotlivých druhù plodin .................................................................... 10
4 VARIANTNÍ PRACOVNÍ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ PÙDY A ZAKLÁDÁNÍ POROSTÙ
PLODIN - MINIMALIZAÈNÍ A PÙDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE .................................... 14
4.1 Pracovní operace, pøíklady technického zajištìní, potøeba
práce, spotøeba nafty, náklady ................................................................................................. 15
5 ANALÝZA HLAVNÍCH FAKTORÙ NÁKLADÙ NA PROVOZ STROJÙ .................................... 40
6 VLIV PROVOZNÍCH PODMÍNEK NA EXPLOATAÈNÍ UKAZATELE A SPOTØEBU
NAFTY U STROJNÍCH SOUPRAV PRO ZPRACOVÁNÍ PÙDY V MINIMALIZAÈNÍCH
A PÙDOOCHRANNÝCH TECHNOLOGIÍCH .......................................................................... 42
7 ROZSAH VYUŽITÍ A NÁKLADY STROJÙ PRO HNOJENÍ
V ZEMÌDÌLSKÉM PODNIKU .................................................................................................. 46
7.1Metoda výpoètu nákladù na provoz zemìdìlských strojù ....................................................... 46
8 ANALÝZA STRUKTURY ÈASU NASAZENÍ STROJE ........................................................... 52
ZÁVÌR .............................................................................................................................................. 56
LITERATURA ................................................................................................................................... 56
PØÍLOHA .......................................................................................................................................... 57
MINIMALIZAÈNÍ A PÙDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE
Publikace pojednává o dùvodech rozšiøování minimalizaèních technologií zpracování pùdy a zakládání porostù plodin
v podmínkách Èeské republiky, o podmínkách pro uplatnìní tìchto technologií a o modelových typech technologií pro
hlavní polní plodiny. Dále je v publikaci uveden rozbor možností využívání minimalizaèních technologií pro jednotlivé
polní plodiny pøi jejich zaøazování po rùzných pøedplodinách. Ve formì tabulek jsou zpracovány vybrané variantní minimalizaèní a pùdoochranné technologie s uvedením potøeby práce, spotøeby nafty a nákladù. Graficky je znázornìn pøíklad
vlivu rùzného roèního využití souprav na provozní náklady. Další kapitola pojednává o vlivech provozních podmínek na
ukazatele využití strojních souprav a na spotøebu nafty. Pro vybrané soupravy byla zpracována analýza struktury èasu
nasazení strojù. Pro pracovní postupy hnojení v zemìdìlských podnicích byl vypracován rozsah využití strojù a byly
vypoèteny náklady u vybraných strojních linek.
MINIMIZATION AND SOIL CONSERVATION TECHNOLOGIES
The publication presents reasons for the minimization technologies for soil tillage extension and crop growths establishing under conditions of the Czech Republic, conditions for there technologies application and model types of technologies
for the field crops. Further in that publication is presented analysis of minimization technologies utilization for particular
field crops at their application after different pre-crops. The selected variant minimization and soil conservation technologies are presented in tabular form including work need, Diesel fuel consumption and costs. In graphical form is shown an
example of the different annual utilization effect example of the machine sets on the operational costs. The next chapter
considers the effects of operational conditions on the machine sets and Diesel fuel employment indicators. For the selected
sets was worked-up the analysis of the machines application time structure. For the fertilization working processes at the
agricultural enterprises was worked-up extension of machines utilization and costs calculation was conducted for selected
machine lines.
1
VOLBA ZPÙSOBÙ ZPRACOVÁNÍ PÙDY
Ú
kolem zpracování pùdy je vytvoøit vhodné podmínky pro založení porostù, pro rùst, vývoj a tvorbu
výnosù pìstovaných plodin i pro správný prùbìh pùdních
procesù. Jedním z hlavních cílù zpracování pùdy je úprava
jejích fyzikálních vlastností, na nichž je závislé nejen dobré hospodaøení s pùdní vodou, ale i biologické a chemické
pomìry.
Pøi volbì zpùsobù zpracování pùdy je potøeba postupovat diferencovanì podle pùdních a klimatických podmínek
a nárokù pìstovaných plodin na pùdní prostøedí i aktuálního stavu pùdy.
Pùdy ve vlhèích a chladnìjších podmínkách, pùdy druhovì t잚í a pùdy s velkými objemovými zmìnami jsou
2
mimoøádnì nároèné na udržení potøebné pórovitosti, zejména pak objemu hrubých nekapilárních pórù, které rozhodují o propustnosti a aeraèní schopnosti pùdy.
Naopak v sušších a teplejších oblastech a na pùdách druhovì lehèích, s vyšší propustností pro vodu je potøebné
vytvoøit podmínky pro vyšší akumulaèní a retenèní schopnost pùdy. Zde je proto vhodné snížení hloubky a intenzity
zpracování pùdy, pøípadnì ponechání její èásti bez zpracování v pøirozeném uložení. S vyšší objemovou hmotností pùdy pøi její nižší intenzitì zpracování se zvyšuje podíl
kapilárních pórù a mìní se pomìr mezi vodní a vzdušnou
kapacitou pùdy ve prospìch vodní kapacity.
MINIMALIZAÈNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PÙDY, DÙVODY ROZVOJE
A ROZŠIØOVÁNÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH UPLATÒOVÁNÍ
Z
2.1
pracování pùdy a zakládání porostù je významnou
souèástí pìstitelských technologií jednotlivých plodin. V souèasné dobì se vedle pracovnì a energeticky nároèných postupù zpracování pùdy s orbou stále více používají minimalizaèní postupy. Ty se vyznaèují dvìma znaky a to redukcí hloubky a intenzity zpracování pùdy a ponecháním zbytkù rostlin na povrchu nebo ve vrchní vrstvì
pùdy. Jde o rùzné formy mìlkého zpracování pùdy, náhrady orby kypøením, výsevy plodin do povrchovì zpracované a do nezpracované pùdy, výsevy plodin do vymrzajících meziplodin a další. Postupy zpracování pùdy a zakládání porostù, pøi nichž zùstává více než 30 % povrchu
pùdy zakryto posklizòovými zbytky, jsou považovány za
pùdoochranné.
Dùvody rozvoje a rozšiøování
minimalizaèních technologií
Hlavní dùvody rozvoje a rozšiøování minimalizaèních
technologií je možné hledat v oblasti ekologické, ekonomické a technické.
Mezi ekologické dùvody patøí pøedevším pøíznivý vliv
na strukturní stav pùdy (pøedevším zvýšení vodostálosti
pùdních agregátù), zlepšení hospodaøení s pùdní vodou
(snížení ztrát vody pøi nižší intenzitì zpracování, zvýšení
vododržnosti pùdy, omezení neproduktivního výparu vody
z pùdy mulèem z rostlinných zbytkù na povrchu pùdy), redukce vodní a vìtrné eroze, omezení vyplavování pohyblivých forem dusíku, zlepšení stavu pùdní organické hmoty
(obsahu a kvality pùdního humusu).
V Èeské republice má výzkum i používání minimalizaèních technologií zpracování pùdy a zakládání porostù dlouholetou tradici. Ve výzkumu byly získány pøedevším poznatky o vlivu tìchto technologií na rùst a výnosy plodin
a na zmìny pùdního prostøedí. V souèasné dobì je sledování zamìøeno na hodnocení možných rizik
plošného a opakovaného používání minimalizaèních postupù
(vèetnì možností regulace nepøíznivých efektù). Jde pøedevším o studium vlivu na rozvoj škodlivých èinitelù.
Pro zemìdìlskou praxi jsou významné pøedevším ekonomické dopady. Minimalizaèní postupy mohou pøinášet
úspory práce a energie. Snížení poètu pracovních operací
a vyšší výkonnost strojù využívaných v minimalizaèních
technologiích snižují nároky na organizaci práce i na poèty
pracovníkù v zemìdìlských podnicích.
Širší uplatnìní rùzných forem minimalizaèních technologií zpracování pùdy a zakládání porostù plodin umožòují nová konstrukèní øešení strojù. V souèasné dobì je pro
minimalizaèní technologie na trhu široká nabídka strojù a strojních linek umožòujících uzpùsobit volbu technologických postupù konkrétním podmínkám a zajistit tak kvalitní založení porostù pìstovaných plodin.
Nejvìtší rozvoj a rozšiøování minimalizaèních technologií nastaly v posledním desetiletí pøedevším v souvislosti
s vývojem a dostupností kvalitní techniky. Rozsah používání tìchto technologií v ÈR je odhadován (na základì
množství prodaných strojù, jejich plošné výkonnosti a pøedpokládaného využití) na témìø 30 % orné pùdy.
V zemìdìlské praxi jsou minimalizaèní technologie používány pøedevším u hustì setých obilnin, dále u kukuøice,
olejnin a luskovin a dokonce i u cukrovky.
7
2.2
Podmínky pro uplatnìní minimalizaèních
technologií
kvalitní založení porostù ozimých plodin v požadovaných
agrotechnických termínech konvenèní technologií
s orbou. V takových pøípadech je použití minimalizace
èasto jediným možným zpùsobem jak založit porost. Vhodné se zde ukazuje pøedevším mìlké zpracování pùdy. Vliv
snížené hloubky a intenzity zpracování tìžkých pùd na
rùst a výnosy pìstovaných plodin do znaèné míry závisí
na prùbìhu povìtrnostních podmínek v dobì vegetace.
Pøi vlhèím a chladnìjším prùbìhu poèasí je zde nebezpeèí
nedostateèné provzdušenosti pùdy a zhoršení jejích teplotních pomìrù se všemi nepøíznivými dùsledky pro pìstované plodiny i pro prùbìh pùdních procesù.
Nejvhodnìjší podmínky pro minimalizaèní technologie
jsou na støednì tìžkých pùdách s vyšší pøirozenou úrodností v sušších podmínkách kukuøièné a øepaøské výrobní
oblasti. Potvrzují to výsledky pokusù i zkušenosti zemìdìlské praxe.
V poslední dobì dochází k rozšiøování minimalizaèních
postupù i do oblastí s ménì vhodnými pùdními a klimatickými podmínkami. Dùvodem je pøedevším snaha zemìdìlcù hospodaøících ve vyšších polohách o snížení nákladù a zvýšení rentability výroby. Významná je zde rovnìž
snaha o omezení vodní eroze pùdy na svažitých pozemcích.
Redukce hloubky a intenzity zpracování pùdy je zcela
nevhodná na zamokøených a nadmìrnì utužených pùdách,
kde je nutné zajistit dostateèné nakypøení a provzdušení
pùdy.
Minimalizaèní technologie jsou uplatòovány i na tìžkých pùdách, kde stav pùdního prostøedí mnohdy vyluèuje
3
MODELOVÉ TYPY MINIMALIZAÈNÍCH TECHNOLOGIÍ ZPRACOVÁNÍ
PÙDY A ZAKLÁDÁNÍ POROSTÙ
N
a základì výsledkù dlouhodobých polních pokusù
vedených v rùzných pùdnì klimatických podmínkách a zkušeností zemìdìlské praxe byly pro hlavní polní
plodiny navrženy modelové typy minimalizaèních technologií zpracování pùdy a zakládání porostù.
IV. Ozimá øepka
a/ po obilninách
3.1
VI. Cukrovka
a/ po obilninách
V. Kukuøice
a/ po obilninách
b/ po kukuøici a okopaninách
Pøehled schémat modelových typù
minimalizaèních technologií zpracování
pùdy a zakládání porostù hlavních
polních plodin
I. a/
Ozimá pšenice pìstovaná po obilninách, ozimé
øepce a hrachu
Technologie 1:
- podmítka
- mìlké zpracování pùdy do 0,12-0,15 m
- setí po zpracování pùdy bez orby
Schémata modelových typù minimalizaèních technologií byla navržena pro následující plodiny:
I. Ozimá pšenice
a/ po obilninách, ozimé øepce a hrachu
b/ po jetelovinách (vojtìšce, jeteli luèním)
c/ po okopaninách (cukrovce, bramborách)
d/ po kukuøici na silហa na zrno
Technologie 2:
- podmítka
- regulace vzešlého výdrolu a plevelù neselektivním
herbicidem
- setí po zpracování pùdy bez orby
II. Jarní jeèmen
a/ po okopaninách (cukrovce, bramborách), kukuøici a sluneènici
b/ po obilninách
Technologie 3:
- podmítka
- náhrada orby kypøením do 0,20 m
- urovnání povrchu pùdy
- setí po zpracování pùdy bez orby
III. Hrách a sója
a/ po obilninách
b/ po okopaninách
8
Technologie 4:
- regulace vzešlého výdrolu a plevelù neselektivním
herbicidem
- pøímé setí do nezpracované pùdy
-
I. b/
Technologie 2:
- podmítka
- regulace vzešlého výdrolu a plevelù neselektivním herbicidem
- setí po zpracování pùdy bez orby
-
Ozimá pšenice pìstovaná po jetelovinách (vojtìšce a jeteli luèním)
Technologie 1:
- likvidace vojtìšky neselektivním herbicidem v kombinaci s nízkou dávkou herbicidu na
bázi sulfonylmoèoviny (regulace obrùstání)
- mìlké zpracování pùdy na 0,12-0,15 m
- setí po zpracování pùdy bez orby
podmítka
mìlké zpracování pùdy do 0,12-0,15 m s úpravou povrchu
setí po zpracování pùdy bez orby
Technologie 3:
- podmítka
- náhrada orby kypøením do 0,20 m
- urovnání povrchu pùdy
- setí po zpracování pùdy bez orby
Technologie 2:
- likvidace vojtìšky neselektivním herbicidem
- pøímé setí do nezpracované pùdy
Technologie 4:
- regulace vzešlého výdrolu a plevelù neselektivní
herbicidem
- pøímé setí do nezpracované pùdy
Technologie 3 (po jeteli luèním):
- podmítka
- mìlké zpracování pùdy do 0,12-0,15 m
- setí po zpracování pùdy bez orby
Technologie 5:
- hlubší podmítka s urovnáním povrchu pùdy
- setí strništní vymrzající meziplodiny
- aplikace neselektivního herbicidu (na jaøe)
- setí do umrtveného porostu meziplodiny
I. c/
Ozimá pšenice pìstovaná po kukuøici a okopaninách (cukrovce a bramborách)
Technologie 1:
- mìlké zpracování pùdy na 0,12-0,15 m
- setí po zpracování pùdy bez orby
III. a/ Hrách pìstovaný po obilninách
Technologie 1:
- podmítka
- mìlké zpracování pùdy do 0,12-0,15 m
- setí po zpracování pùdy bez orby
Technologie 2:
- mìlké zpracování s urovnáním povrchu pùdy
- setí do povrchovì zpracované pùdy
Technologie 3 (po kukuøici na siláž):
- regulace plevelù neselektivním herbicidem
- pøímé setí do nezpracované pùdy
Technologie 2:
- podmítka
- regulace vzešlého výdrolu a plevelù neselektivním
herbicidem
- setí po zpracování pùdy bez orby
II. a/ Jarní jeèmen pìstovaný po okopaninách (cukrovce, bramborách), kukuøici a sluneènici
Technologie 1:
- mìlké zpracování pùdy na 0,12-0,15 m
- setí po zpracování pùdy bez orby
Technologie 3:
- podmítka
- náhrada orby kypøením do 0,20 m
- urovnání povrchu pùdy
- setí po zpracování pùdy bez orby
Technologie 2:
- mìlké zpracování s urovnáním povrchu pùdy
- setí do povrchovì zpracované pùdy
Technologie 4:
- regulace vzešlého výdrolu a plevelù neselektivní
herbicidem
- pøímé setí do nezpracované pùdy
Technologie 3:
- regulace plevelù, pøípadnì výdrolu neselektivním herbicidem
- pøímé setí do nezpracované pùdy
III. b/ Hrách pìstovaný po okopaninách
Technologie 1:
- mìlké zpracování pùdy na 0,12-0,15 m
- setí po zpracování pùdy bez orby
II. b/ Jarní jeèmen pìstovaný po obilninách
Technologie 1:
9
Technologie 2:
- mìlké zpracování pùdy s urovnáním povrchu
- setí do povrchovì zpracované pùdy
IV. a/ Ozimá øepka pìstovaná po obilninách
Technologie 1:
- podmítka
- mìlké zpracování pùdy do 0,12-0,15 m
- setí po zpracování pùdy bez orby
Technologie 2:
- podmítka
- regulace vzešlého výdrolu a plevelù neselektivním
herbicidem
- setí po zpracování pùdy bez orby
Technologie 3:
- podmítka
- náhrada orby kypøením do 0,20 m s urovnáním povrchu
- setí po zpracování pùdy bez orby
Technologie 4:
- regulace vzešlého výdrolu a plevelù neselektivním
herbicidem
- pøímé setí do nezpracované pùdy
V. a/ Kukuøice pìstovaná po obilninách
Technologie 1:
- podmítka
- mìlké zpracování pùdy do 0,12-0,15 m
- setí po zpracování pùdy bez orby
Technologie 2:
- podmítka
- regulace vzešlého výdrolu a plevelù neselektivním
herbicidem
- setí po zpracování pùdy bez orby
Technologie 3:
- podmítka
- náhrada orby kypøením do 0,20 m
- urovnání pùdy
- setí po zpracování pùdy bez orby
Technologie 4:
- regulace vzešlého výdrolu a plevelù neselektivním
herbicidem
- pøímé setí do nezpracované pùdy
Technologie 5 (na eroznì ohrožených pùdách):
- podmítka
- výsev vymrzající meziplodiny
- aplikace neselektivního herbicidu
- setí do umrtveného porostu meziplodiny
Technologie 6 (na eroznì ohrožených pùdách):
- podmítka
- náhrada orby kypøením do 0,20 m
- výsev vymrzající meziplodiny
- aplikace neselektivního herbicidu
- setí do umrtveného porostu meziplodiny
V. b/ Kukuøice pìstovaná po kukuøici a okopaninách
Technologie 1:
- mìlké zpracování pùdy do 0,12-0,15 m
- setí po zpracování pùdy bez orby
Technologie 2:
- aplikace neselektivního herbicidu
- pøímé setí do nezpracované pùdy s podpovrchovým zapravením minerálního hnojiva
VI. a/ Cukrovka pìstovaná po obilninách
Technologie 1:
- podmítka
- mìlké zpracování pùdy do 0,12-0,15 m
- kypøení do 0,20-0,30 m s urovnáním povrchu pùdy
- setí speciálním secím strojem
Technologie 2:
- podmítka
- regulace vzešlého výdrolu a plevelù neselektivním
herbicidem
- kypøení do 0,20-0,30 m s urovnáním povrchu pùd
- setí speciálním secím strojem
Technologie 3:
- podmítka
- kypøení do 0,20-0,30 m s urovnáním povrchu pùdy
- výsev vymrzající meziplodiny
- aplikace neselektivního herbicidu
- setí do umrtveného porostu meziplodiny
3.2
Rozbor možností používání minimalizaèních technologií zpracování pùdy a zakládání porostù u jednotlivých druhù plodin
I. Ozimá pšenice
Ozimá pšenice je naší nejvýznamnìjší obilninou, v souèasné dobì zaujímá v prùmìru asi ètvrtinu orné pùdy a
polovinu výmìry obilnin. Ze všech obilnin nejcitlivìji reaguje výnosem na pøedplodinu. V osevních sledech je zaøazována vìtšinou po dobrých pøedplodinách - po víceletých pícninách, luskovinách, ozimé øepce, kukuøici na siláž, raných a poloraných bramborách. Ozimá pšenice je
nìkdy zaøazována i po pøednostnì sklizené cukrovce a vèas
sklizené kukuøici na zrno. Ponìvadž zastoupení ozimé pšenice v osevních postupech je èasto pomìrnì vysoké, je tøe-
10
ba ji zaøazovat i po obilních pøedplodinách, což je nevhodné zvláštì v horších podmínkách. Jarní jeèmen je pak pøedplodinou lepší než sama ozimá pšenice. Ozimá pšenice
dvakrát za sebou pìstovaná dává uspokojivé výnosy jen
po jetelovinách nebo po dvou širokolistých plodinách. Dùležitý je výbìr odrùdy.
Jak ukazují výsledky dlouholetých výzkumù i zkušenosti zemìdìlské praxe, obilniny obecnì reagují pøíznivì na
snížení hloubky a intenzity zpracování pùdy. Minimalizaèní technologie zpracování pùdy a zakládání porostù
jsou pak nejvíce využívány u ozimé pšenice.
I. a/
Ozimá pšenice pìstovaná po obilninách, ozimé øepce a luskovinách (hrách, sója)
Pøi pìstování ozimé pšenice po plodinách, které zanechávají strništì, je potøebné bezprostøednì po sklizni pøedplodiny provést podmítku s ošetøením. Po vzejití výdrolu
a plevelù následuje buï mìlké zpracování pùdy nebo regulace vzešlého výdrolu a plevelù neselektivním herbicidem. Setí je nejlépe provádìt ve spojení se zapravením N
nebo NP hnojiva do pùdy.
Pøi pìstování ozimé pšenice na t잚ích nebo utuženìjších pùdách je vhodné provést po podmítce místo mìlkého
zpracování pùdy kypøení do hloubky 0,20 m.
Pøímé setí ozimé pšenice do strništì po likvidaci vzešlého výdrolu a plevelù neselektivním herbicidem je potøeba
považovat za krajní technologii. Uplatnìní lze pøedpokládat u ozimé pšenice pìstované po luskovinách na úrodných pùdách s dobrým strukturním stavem pùdy.
Použití minimalizaèních technologií k ozimé pšenici pøi
ponechání slámy obilnin na pozemku vyžaduje zvýšenou
pozornost . Vìtší množství posklizòových zbytkù rostlin
a slámy obilnin ve vrchní vrstvì pùdy mùže vytváøet problémy s kvalitou založení porostù i se zajištìním vhodných
podmínek pro rùst následné plodiny. Vlivem vyšší koncentrace organických zbytkù (zejména jsou-li ve shlucích) nejsou vytvoøeny vhodné podmínky pro zajištìní požadované hloubky a rovnomìrnosti uložení semen do pùdy. Dále
se mùže projevovat inhibièní vliv posklizòových zbytkù
a slámy obilnin na klíèení, vzcházení a poèáteèní rùst následné plodiny. Inhibice je vìtšinou kombinací fyzikálního
a biochemického vlivu. Zbytky rostlin snižují kontakt semen s pùdou a tím fyzikálnì omezují pøívod vody
z prostøedí k semenùm. Uvolòované látky z posklizòových
zbytkù i l átky vznikající pøi jejich mikrobiálním rozkladu (fytotoxické látky) mohou pùsobit brzdivì na klíèení a vzcházení rostlin. S postupným mikrobiálním rozkladem organických látek jejich fytotoxicita slábne.
Významným èinitelem pro snižování inhibièních úèinkù
posklizòových zbytkù a slámy je dobrý prùbìh jejich mikrobiálního rozkladu v pùdì, ke kterému je možno úèinnì
pøispìt tím, že zbytky rostlin budou dobøe rozdrceny a roz-
prostøeny po pùdì a zapraveny do pùdy v co nejkratším
termínu po sklizni a dobøe ve zpracované pùdì rozptýleny,
což zajistí dobrý kontakt s pùdou a tím i vèasný rozvoj
mikrobiálních procesù. Pøi ponechání slámy je nezbytná
úprava pomìru C:N doplòkovým hnojením dusíkem, nejlépe ve formì kapalných hnojiv. Výrazného urychlení rozkladu posklizòových zbytkù a slámy je možné dosáhnout
aplikací organominerálních hnojiv vyrobených na bázi
melasových výpalkù s vyšším obsahem zbytkového cukru. Dobré zkušenosti zemìdìlské praxe jsou s používáním
organominerálního hnojiva BETA-LIQ.
I. b/
Ozimá pšenice pìstovaná po vojtìšce a jeteli luèním
Pøi používání minimalizaèních technologií k ozimé pšenici pìstované po víceletých pícninách, zejména po vojtìšce, je nutná likvidace víceleté pícniny neselektivním
herbicidem, nejlépe v kombinaci s nízkou dávkou herbicidu na bázi sulfonylmoèoviny pro regulaci obrùstání.
Po umrtvení porostu víceleté pícniny následuje obvykle
mìlké zpracování pùdy s úpravou povrchu a setí. Pokud to
stav pùdy dovolí (dobrý fyzikální stav pùdy, neutužená
pùda), je možné provést pøímé setí ozimé pšenice do umrtvené víceleté pícniny bez pøedchozího mìlkého zpracování pùdy.
I. c/
Ozimá pšenice pìstovaná po kukuøici a okopaninách
Pøi pìstování ozimé pšenice po kukuøici, cukrovce
a bramborách lze použít technologii s mìlkým zpracováním s urovnáním povrchu pùdy.
Po kukuøici na silហ- pokud to stav povrchu pùdy dovolí je možné použít i pøímé setí do nezpracované pùdy (podle
stavu zaplevelení pùdy bez aplikace nebo s aplikací neselektivního herbicidu).
Použití minimalizaèních technologií k ozimé pšenici
pìstované po kukuøici a okopaninách by mohl zkomplikovat nevyhovující fyzikální stav pùdy po sklizni pøedplodiny za mokra.
II. Jarní jeèmen
Jarní jeèmen je naší nejvýznamnìjší jarní obilninou. Jarní jeèmen je v osevních sledech zaøazován po plodinách
s delší vegetaèní dobou, které pozdì opouštìjí pozemky
po cukrovce, bramborách, kukuøici a po sluneènici a vzhledem ke struktuøe pìstovaných plodin v ÈR (vysoký podíl
obilnin) i po obilninách, nejèastìji po ozimé pšenici.
Jarní jeèmen je plodina s krátkou vegetaèní dobou, nároèná na dobrý fyzikální stav pùdy, dostatek vzduchu
a pohotových živin v pùdì a na dodržení agrotechnického
11
Pøi pìstování jarního jeèmene po obilninách (pøípadnì
po ozimé øepce) pøipadá v úvahu i minimalizaèní technologie s výsevem jarního jeèmene do vymrzající meziplodiny.
Po sklizni obilniny nebo ozimé øepky je provedena hlubší
podmítka s urovnáním povrchu pùdy, následuje výsev
meziplodiny. Na jaøe se provede aplikace neselektivního
herbicidu a setí do umrtveného porostu meziplodiny.
S výsevy jarního jeèmene do vymrzající meziplodiny nejsou zatím vìtší zkušenosti. Lze pøedpokládat, že za nepøíznivých pùdních podmínek na jaøe zde mohou nastat
problémy s proteplením a vysycháním pùdy a tím
s opožïováním výsevu jarního jeèmene.
termínu setí.
Možnosti uplatnìní minimalizaèních technologií zpracování pùdy a zakládání porostù u jarního jeèmene závisí
pøedevším na stanovištních podmínkách. Nejvhodnìjší podmínky pro minimalizaèní postupy jsou na støednì tìžkých
strukturních pùdách s vyšší pøirozenou úrodností v kukuøièné a øepaøské výrobní oblasti. Na tìžkých pùdách a ve
vlhèích a chladnìjších podmínkách je redukce hloubky
a intenzity zpracování pùdy k jarnímu jeèmeni ménì vhodná. Pøi mìlkém zpracování pùdy a zejména pøi ponechání
pùdy bez zpracování se v daných podmínkách zvyšuje
nebezpeèí pøemokøení, nedostateèné provzdušenosti a nepøíznivých teplotních pomìrù v pùdì.
Volbu zpùsobù zpracování pùdy je nutné provádìt
s ohledem na pøedplodinu.
III. Hrách
Luskoviny jsou obecnì zlepšující plodiny - obohacují
pùdu o dusík, zanechávají pùdu v dobrém fyzikálním stavu. V osevním postupu jsou nejèastìji øazeny po obilninách.
II. a/ Jarní jeèmen pìstovaný po okopaninách
Tradièní pøedplodinou pro jarní jeèmen je cukrovka, která vytváøí dobré podmínky pro tvorbu výnosù i kvalitu jarního jeèmene. Dlouholeté výsledky pokusù i zkušenosti
pìstitelù ukazují, že jarní jeèmen pìstovaný po cukrovce
reaguje pøíznivì na snížení hloubky a intenzity zpracování
pùdy.
Hrách je v osevním postupu zaøazován mezi dvì obilniny. Pouze v horších pùdnì-klimatických podmínkách je
nìkdy pìstován i po lepších pøedplodinách (nejèastìji po
okopaninách).
Využití minimalizaèních technologií zpracování pùdy
k hrachu je vhodné pøedevším v teplejších a sušších podmínkách. Hrách zde pøíznivì reaguje na snížení hloubky
a intenzity zpracování pùdy. Podmínkou úspìchu je dobré
založení porostu s dodržením požadované hloubky setí (56 cm). Využití minimalizaèních technologií v chladnìjších
a vlhèích polohách mùže mít již urèitá omezení.
Jarní jeèmen je v rámci osevního postupu èasto zaøazován po kukuøici. Mìlké zpracování pùdy, pøípadnì setí do
povrchovì zpracované pùdy lze realizovat bez vìtšího omezení po kukuøici na siláž, kdy na pozemku zùstává malé
množství posklizòových zbytkù.
Po kukuøici na zrno a po sluneènici mùže vìtší množství
posklizòových zbytkù pøi vynechání orby vytváøet problémy se založením porostu i s rozvojem houbových chorob.
III. a/ Hrách pìstovaný po obilninách
Pøi pìstování jarního jeèmene po bramborách se v praxi
již bìžnì orba nahrazuje mìlkým zpracováním pùdy.
Pøi pìstování hrachu po obilninách je potøebné bezprostøednì po sklizni provést podmítku. Po vzejití výdrolu a plevelù následuje buï mìlké zpracování pùdy nebo
regulace vzešlého výdrolu a plevelù neselektivním herbicidem. Setí je vhodné provádìt secími stroji, které zajistí
dobré založení porostu, zejména požadovanou hloubku
setí.
II. b/ Jarní jeèmen pìstovaný po obilninách
Minimalizaèní technologie zpracování pùdy k jarnímu
jeèmeni pøi jeho pìstování po obilninách lze použít zejména na úrodných pùdách. Pøi mìlkém zpracování pùdy jsou
zde ve srovnání s orbou dosahovány stejné nebo i vyšší
výnosy. I pøi ponechání slámy obilnin na poli nenastávají
u následného jarního jeèmene (vzhledem k dlouhému meziporostnímu období) vážnìjší problémy s kvalitou založení porostu a inhibièními úèinky slámy na rostliny. Pøesto
i zde je nutné dodržovat zásady pro hnojení slámou. Slámu
obilnin je potøeba jemnì rozdrtit, rovnomìrnì rozptýlit po
pozemku a po aplikaci vyrovnávací dávky dusíku ihned zapravit podmítkou do pùdy.
Na pùdách se zhoršenými fyzikálními pomìry pùdy je
vhodné uskuteènit po podmítce místo mìlkého zpracování pùdy hlubší kypøení do 0,20 m.
Pøímé setí hrachu do nezpracované pùdy bude pøicházet
v úvahu jen výjimeènì. Použití lze pøedpokládat pouze na
úrodných pùdách s dobrým strukturním stavem pùdy. Tato
technologie pøedpokládá regulaci vzešlého výdrolu a plevelù neselektivním herbicidem na podzim, podle potøeby
i na jaøe pøed setím.
Na ménì úrodných pùdách mùže vést použití minimalizaèních technologií zpracování pùdy k jarnímu jeèmeni
pìstovanému po obilninách k poklesu výnosù.
III. b/ Hrách pìstovaný po okopaninách
12
Zaøazení hrachu v osevním postupu po okopaninách lze
pøedpokládat v horších pùdnìklimatických podmínkách (ve
vyšších polohách). S ohledem na tuto skuteènost je zde
potøeba provést mìlké zpracování pùdy a na jaøe podle
podmínek stavu pùdy zaøadit ještì pøedseovou pøípravu
pùdy kombinátorem. Pøímé setí do nezpracované nebo
povrchovì zpracované pùdy v daných podmínkách je nutné považovat za okrajovou technologii.
IV. Ozimá øepka
Ozimá øepka je naší nejvýznamnìjší olejninou. V posledních letech byl zaznamenán výrazný nárùst ploch ozimé øepky na 11-12 % orné pùdy. Nejvhodnìjší podmínky
pro pìstování ozimé øepky jsou v bramboráøské, obilnáøské a
èásteènì øepaøské výrobní oblasti. V teplejších
a sušších podmínkách je ozimá øepka silnì napadána
škùdci.
Nejèastìjšími pøedplodinami pro ozimou øepku jsou obilniny. Ozimá øepka sama je velmi dobrou pøedplodinou,
hlavnì pro ozimou pšenici. Má pøíznivý vliv na strukturní
stav pùdy, její posklizòové zbytky mají dobrou kvalitu.
Využití minimalizaèních technologií u ozimé øepky má
urèitá omezení související pøedevším s regulací výdrolu
a ponecháním slámy obilnin na poli. Pøi pìstování ozimé
øepky po obilninách s ponecháním slámy je vzhledem
k velmi krátkému meziporostnímu období a k celkovì vyšším požadavkùm øepky na kvalitu setí (drobná semena)
potøeba kvalitního rozdrcení, rovnomìrného rozprostøení
slámy po pozemku, úprava pomìru C:N a podpora rozkladu organominerálními hnojivy a okamžitého zapravení
slámy do pùdy podmínkou významnìjší než u obilnin.
I tak je potøeba pøi ponechání slámy na poli pøi použití
minimalizaèních technologií zpracování pùdy k ozimé øepce
poèítat s vìtším rizikem. Vážnìjší problémy s inhibièním
pùsobením slámy a zejména s výdrolem jsou pøi pìstování
ozimé øepky po jarním jeèmeni než po ozimé pšenici.
IV. a/ Ozimá øepka pìstovaná po obilninách
Pøi pìstování ozimé øepky po obilninách je potøeba bezprostøednì po sklizni obilnin provést podmítku. Dále mùže
následovat podle podmínek buï mìlké zpracování pùdy
nebo kypøení pùdy do hloubky 0,20 m vždy s úpravou povrchu pùdy (vhodné pøi zapravování slámy do pùdy) nebo
aplikace neselektivního herbicidu k regulaci vzešlého výdrolu a plevelù.
Varianta bez zpracování pùdy s aplikací neselektivního
herbicidu a pøímým setím do nezpracované pùdy je pøijatelná jen pøi velmi krátkém meziporostním období. Pøímé
setí je zde nejlépe provádìt secími stroji vybavenými pro
podpovrchové zapravení kapalných minerálních hnojiv do
pùdy.
V. Kukuøice
Kukuøice je pìstována na zrno a na siláž. Plochy kukuøice na zrno v posledních letech vzrùstají, naopak plochy
kukuøice na silហse v souvislosti se snižováním stavù skotu snižují.
Kukuøice je vìtšinou v osevním postupu zaøazována mezi
dvì obilniny, v menším rozsahu je pìstována po sobì nebo
po okopaninách.
Kukuøice je teplomilná plodina s dlouhou vegetaèní dobou.
V posledním období jsme svìdky rozšiøování minimalizaèních technologií i u kukuøice. Problémem pøi používání minimalizaèních technologií u kukuøice je nedostateèné
prohøívání pùdy v jarním období (v dobì setí a poèáteèních fázích rùstu a vývoje kukuøice). To se odráží ve zpomalování klíèení, vzcházení a poèáteèního rùstu. Vlhkostní podmínky pùdy jsou naopak pøi její nižší intenzitì zpracování pøíznivìjší než po orbì.
Problémy poklesu výnosù kukuøice pøi používání minimalizaèních technologií v chladnìjších podmínkách lze do
urèité míry øešit používáním hlubšího kypøení pùdy, pøípadnì høebenové technologie.
V. a/
Kukuøice pìstovaná po obilninách
Pøi zaøazení kukuøice po obilninách jsou u nás nejvíce
využívány technologické postupy s podmítkou, po které
následuje mìlké zpracování pùdy nebo hlubší kypøení do
0,20 m. V úvahu rovnìž pøichází postup s podmítkou a regulací vzešlého výdrolu a plevelù neselektivním herbicidem. Tento postup je vhodný v teplejších oblastech.
Na eroznì ohrožených pùdách je vhodné použití technologie s výsevem kukuøice do vymrzající meziplodiny.
Nejvhodnìjší (s ohledem na potøebné proteplení pùdy na
jaøe) je zde po podmítce zaøadit hlubší prokypøení pùdy
do 0,20 m s urovnáním povrchu a následným výsevem vymrzající meziplodiny. Na jaøe je potøeba poèítat s aplikací
neselektivního herbicidu a setím kukuøice se souèasným
podpovrchovým zapravením kapalného prùmyslového
hnojiva.
V. b/
Kukuøice po kukuøici a po okopaninách
Pøi pìstování kukuøice po kukuøici a okopaninách pøicházejí v úvahu technologické postupy s mìlkým zpracováním pùdy na podzim, zapravením minerálních hnojiv
mìlkým zpracováním pùdy na jaøe a setím kukuøice secím strojem se souèasným podpovrchovým zapravením NP
tuhých nebo kapalných hnojiv.
Pøi hnojení kukuøice kejdou je vhodné provést mìlké
zpracování pùdy na podzim a zpracování pùdy radlièkovým kypøièem spojené s podpovrchovým zapravením kej-
13
dy na jaøe.
Pøímé setí kukuøice do nezpracované pùdy je krajní variantou. Po kukuøici na zrno mohou vznikat problémy
s kvalitou založení porostù (velké množství organických
zbytkù na povrchu pùdy), prohøíváním pùdy na jaøe i problémy s vyšším zaplevelením.
VI. Cukrovka
Cukrovka je hlavní okopaninou øepaøské a èásteènì
i kukuøièné výrobní oblasti. V osevním postupu se zpravidla zaøazuje po obilninách a je pro obilniny, hlavnì jarní,
dobrou pøedplodinou.
Cukrovka jako hluboce koøenící okopanina je nároèná
na dostateènì prokypøenou pùdu s dobrým strukturním stavem. Minimalizaèní technologie zpracování pùdy se zaèínají používat i u této plodiny a oproti oèekávání s velmi
dobrými výsledky. Pøíèiny je možné hledat v tom, že zemìdìlské podniky, které používají minimalizaèní postupy
u cukrovky, používají minimalizaèní technologie celoplošnì (u všech plodin). Pøíznivý vliv minimalizaèních
technologií na strukturní stav pùdy (zejména se projevující pøi jejich opakovaném používání) výbornì zúroèí právì cukrovka. Tyto výše uvedené skuteènosti byly zazna-
4
menány jak v dlouhodobých polních pokusech, tak
i v zemìdìlské praxi.
VI. a/ Cukrovka pìstovaná po obilninách
Pøi pìstování cukrovky po obilninách bez organického
hnojení je prvním opatøením podmítka s následným mìlkým zpracováním pùdy nebo regulací vzešlého výdrolu
a plevelù neselektivním herbicidem a následným støednì
hlubokým kypøením pùdy. Po pøedseové pøípravì pùdy
následuje setí s podpovrchovým zapravení minerálních hnojiv.
Po obilninách lze rovnìž využít technologii se zakládáním porostu cukrovky do mulèe z vymrzající meziplodiny,
kdy po støednì hlubokém kypøení je provedena pøedseová pøíprava pùdy spojená se setím vymrzající meziplodiny.
Na jaøe se provede umrtvení porostu vymrzající meziplodiny neselektivním herbicidem a setí secím strojem
s podpovrchovým zapravením minerálních hnojiv.
Pøi pìstování cukrovky po obilninách s organickým hnojením je na podmítku se vzešlým výdrolem aplikován chlévský hnùj nebo kompost a zapraven kypøièem do pùdy. Na
jaøe je dohnojeno minerálními hnojivy, provedena pøedseová pøíprava pùdy a setí.
VARIANTNÍ PRACOVNÍ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ PÙDY A ZAKLÁDÁNÍ POROSTÙ
PLODIN - MINIMALIZAÈNÍ A PÙDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE
V
tabulkách 1-28 jsou uvedeny modelové pracovní
postupy zpracování pùdy a zakládání porostù hlavních polních plodin technologiemi, u kterých se nepoužívá orba. Výbìr a sled pracovních operací je volen tak, aby
v postupech byly zahrnuty pracovní operace charakteristické pro zvolené technologie. Pracovní postupy a pracovní operace uvedené v tabulkách 1-28 je možné modifikovat podle konkrétních podmínek zemìdìlských podnikù.
Nejsou proto uvádìny další varianty pracovních postupù
a operací, které jsou reakcí na stav pùdy a množství rostlinných zbytkù po sklizni pøedplodiny, zaplevelení pozemkù, obsah živin v pùdì – na zohlednìní tìchto vlivù pøi
volbì pracovních postupù a technologií je zamìøena publikaèní èinnost øešitelù. Další subvarianty lze vypracovat
podle vybavenosti zemìdìlských podnikù technikou. Vzhledem k široké škále strojù na zpracování pùdy, hnojení, setí
a ochranu rostlin nejsou v tabulkách uvádìny alternativy
dle typù strojù a výrobcù, ale skupiny strojù reprezentované vybranými typy. V tabulkách jsou uvedeny strojní soupravy urèené pro velké a støední zemìdìlské podniky. Varianty pro malé farmy lze zpracovat s využitím údajù
v databázi øešitelù.
V tabulkách je uvedena potøeba práce (h.ha-1), spotøeba
nafty (l.ha-1), dále jsou uvedeny náklady celkem (Kè.ha-1)
a jejich èlenìní na náklady fixní a variabilní. Údaje jsou
vztaženy na prùmìrné pùdní podmínky a na prùmìrné roèní využití souprav. V zemìdìlských podnicích mohou být
tyto údaje v urèitém rozmezí. Napøíklad u pracovních operací zpracování pùdy jsou spotøeba nafty, výkonnost souprav a náklady ovlivnìny stavem pùdy (momentální vlhkost pùdy, stupeò jejího utužení) a zrnitostním složením
pùdy (pùdní druh).
Pro výpoèet provozních nákladù strojních souprav byla
využita jednotná databáze údajù o strojích a poèítaèový
program pro výpoèet provozních nákladù podle zadaných
podmínek využívání a obnovy strojních souprav (Abrham
a kol. – 2002). Pro výpoèet provozních nákladù strojních
souprav byly zvoleny 3 varianty roèního nasazení strojù,
5 variant roèního nasazení traktoru, 2 varianty využití výkonu motoru traktoru a 3 varianty výkonnosti souprav.
Tyto dílèí výpoèty v publikaci neuvádíme. Z výsledkù kalkulací nákladù byly vybrány do tabulek pracovních postupù a operací (tab. 1-28) hodnoty, které – dle poznatkù autorù – odpovídají nejèastìjšímu provoznímu nasazení vybraných strojních souprav.
14
4.1 Pracovní operace, pøíklady technického zajištìní, potøeba práce, spotøeba nafty, náklady
Tab. 1 Ozimá pšenice po obilninì (pouze v pøíznivých podmínkách na úrodných pùdách)
Pracovní operace
Termín
Technické zajištì ní (pøíklad)
Hnojení smìsí PK hnojiva
a zásobování rozmetadla
Pøed dalším
smìsným PK hnojivem (doprava
zprac. pùdy
ze skladu 20 km, výkonnost
-1
pøekládky na poli 30 t.h )
Bezprostøednì
po sklizni
Podmítka s ošetøením
15
Regulace vzešlého výdrolu a
plevelù neselektivním
herbicidem (doprava vody,
plnìní postøikovaèe, pøíprava
jíchy, postøik)
Alternativa
Mìlké zpracování pùdy
(Alternativa)
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Dowlands Mega
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m3
T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Dowlands Mega
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj s vybavením pro podpovrchové
zapravení kapalných prùmyslových hnojiv Great Plains
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 100 kW, cisterna 10 t
Setí po zpracování pùdy bez
orby, spojení se zapravením N
nebo NP hnojiva do pùdy, vèetnì Do 15. øíjna
dopravy hnojiva Ld=20 km a
plnìní aplikátoru
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
3
bez ceny herbicidu
Dávka Potøeba Spotøeba
(kg.ha-1) práce
nafty
(l.ha-1)
(l.ha-1) (h.ha-1)
400
200
200
osivo
100
hnojivo
100
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Celkem
0,15
3,2
200
150
3501
0,24
6,4
230
250
480
0,36
1,9
210
95
3053
0,24
6,2
230
230
460
0,38
6,5
660
290
9501,2
0,19
1,32
(1,20)
0,3
18,3
(22,6)
55
1355
(1375)
50
835
(970)
105
2190
(2345)
Tab. 2 Ozimá pšenice po øepce
Pracovní operace
Termín
Technické zajištì ní (pøíklad)
Hnojení smìsí PK hnojiva a
zásobování rozmetadla smìsným
PK hnojivem (doprava ze skladu
20 km, výkonnost pøekládky na
poli 30 t.h-1)
Pøed
podmítkou
Podmítka
Po sklizni øepky
Válení
(Podle potøeby)
16
Regulace vzešlého výdrolu a
plevelù neselektivním
herbicidem (doprava vody,
plnìní postøikovaèe, pøíprava
jíchy, postøik)
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Dowlands Mega,
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 60 kW
Válce cambridge DAL.BO
pracovní zábìr: 12,3 m
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m3
T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Záøí
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj s vybavením pro podpovrchové
zapravení kapalných prùmyslových hnojiv Great Plains
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 100 kW, cisterna 10 t
Setí po zpracování pùdy bez
orby, spojení se zapravením N
nebo NP hnojiva do pùdy, vèetnì Do 15. øíjna
dopravy hnojiva Ld=20 km a
plnìní aplikátoru
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
3
bez ceny herbicidu
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
2,7
200
160
360 1
0,24
6,4
230
250
480
0,17
2,8
90
80
170
200
0,36
1,9
210
95
305 3
200
osivo
100
hnojivo
0,38
6,5
660
290
950 1,2
55
1355
(1445)
50
845
(925)
105
2200
(2370)
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
Potøeba
práce
(h.ha-1)
400
0,15
100 kg
0,19
1,32
(1,49)
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
0,3
17,8
(20,6)
Celkem
Tab. 3 Ozimá pšenice po sluneènici
Pracovní operace
Termín
Technické zajištì ní (pøíklad)
Alternativa dle
zaplevelení
Aplikace herbicidù
Pøímé setí do nezpracované
pùdy, spojení se zapravením N
nebo NP hnojiva do pùdy,
vèetnì, dopravy hnojiva Ld=20
km a plnìní aplikátoru
Øíjen
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m3
T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj s vybavením pro podpovrchové
zapravení kapalných prùmyslových hnojivGreat Plains
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 100 kW, + cisterna 10 m3
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
200
0,36
1,9
210
95
3053
200
osivo
100
hnojiva
0,38
6,5
660
290
9501,2
0,19
0,93
0,3
8,7
55
925
50
435
105
1360
100
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
3
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Potøeba
práce
(h.ha-1)
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
Fixní
Celkem
bez ceny herbicidu
Tab. 4 Ozimá pšenice po vojtìšce nebo jeteli luèním
17
Pracovní operace
Termín
Likvidace vojtìšky
neselektivním herbicidem
v kombinaci s herbicidem pro
regulaci obrùstání
(doprava vody, plnìní
postøikovaèe, pøíprava jíchy,
postøik)
Pøi rùstu
jeteloviny po
seèi
Kypøení do hloubky 0,12-0,15 m
Konec srpna,
zaè. záøí
Úprava podmítky
(Alternativa)
Pøedseová pøíprava pùdy
spojená se setím
Do 15. øíjna
Technické zajištìní (pøíklad)
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m3
T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Kombinovaný kypøiè Amazone Catros 6000
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 60 kW
Válce cambridge DAL.BO
pracovní zábìr: 12,3 m
Traktor 4x4, 170 kW
Víøivý kypøiè Lemken+secí stroj Solitair 600 K
pracovní zábìr: 6 m
Celkem
2
bez ceny osiva
3
bez ceny herbicidu
Dávka Potøeba Spotøeba
nafty
(kg.ha-1) práce
(l.ha-1)
(l.ha-1) (h.ha-1)
200
200
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Celkem
0,36
1,9
210
95
3053
0,28
9,4
340
350
690
0,17
2,8
90
80
170
0,45
8,5
830
450
12802
1380
(1470)
895
(975)
2275
(2445)
1,09
(1,26)
19,8
(22,6)
Tab. 5 Ozimá pšenice po kukuøici na siláž
Pracovní operace
Termín
Aplikace herbicidù (doprava
vody, plnìní postøikovaèe,
pøíprava jíchy, postøik)
Pøímé setí do nezpracované
pùdy, spojení se zapravením N
nebo NP hnojiva do pùdy,
vèetnì, dopravy hnojiva Ld=20
km a plnìní aplikátoru
Technické zajištì ní (pøíklad)
Alternativa dle
zaplevelení
Øíjen
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m3
T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj s vybavením pro podpovrchové
zapravení kapalných prùmyslových hnojivGreat Plains
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 100 kW, + cisterna 10 m3
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
3
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Celkem
200
0,36
1,9
210
95
3053
200
osivo
100
hnojivo
0,38
6,5
660
290
9501,2
100
0,19
0,93
0,3
8,7
55
925
50
435
105
1360
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
Potøeba
práce
(h.ha-1)
Celkem
1
Potøeba
práce
(h.ha-1)
bez ceny herbicidu
18
Tab. 6 Ozimá pšenice po okopaninách (cukrová øepa a brambory)
Pracovní operace
Mìlké zpracování pùdy
s urovnáním povrchu
Po sklizni
okopaniny
Setí
Øíjen
Celkem
2
Termín
bez ceny osiva
Technické zajištì ní (pøíklad)
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Preciser Classic
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj John Deere 750 A
pracovní zábìr: 6 m
200
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Celkem
0,24
6,4
230
250
480
0,28
6,0
610
240
8502
0,52
12,4
840
490
1330
Tab. 7 Ozimá øepka po ozimé pšenici nebo jarním jeèmenu (varianta bez aplikace herbicidu proti
výdrolu pøedplodiny a plevelùm I.)
Pracovní operace
Termín
Hnojení smìsí PK hnojiva a
zásobování rozmetadla smìsným
PK hnojivem (doprava ze skladu Pøed podmítkou
20 km, výkonnost pøekládky na
poli 30 t.h-1)
Podmítka
Po sklizni
pøedplodiny
Kypøení do hloubky 0,12–0,15 m Do poloviny
s urovnáním povrchu pùdy
srpna
19
Setí
Do 20. srpnax
Technické zajištì ní (pøíklad)
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Dowlands Mega
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 170 kW
Radlièkový kypøiè Ecolands Classic
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj Great Plains
pracovní zábìr: 6 m
Celkem
1
X
bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva
setí od poloviny do konce srpna - dle nadmoøské výšky
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
2,7
200
160
360 1
0,24
6,4
230
250
480
0,26
8,0
260
280
540
0,28
6,0
610
240
850 2
0,93
23,1
1300
930
2230
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
Potøeba
práce
(h.ha-1)
400
0,15
4
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Celkem
Tab. 8 Ozimá øepka po ozimé pšenici nebo jarním jeèmenu (varianta bez aplikace herbicidu proti
výdrolu pøedplodiny a plevelùm II.)
Pracovní operace
Termín
Hnojení smìsí PK hnojiva a
zásobování rozmetadla smìsným
PK hnojivem (doprava ze skladu Pøed podmítkou
20 km, výkonnost pøekládky na
poli 30 t.h-1)
20
Podmítka
Po sklizni
pøedplodiny
Kypøení dlátovým kypøièem do
hloubky 0,20 m s úpravou
povrchu pùdy
Do poloviny
srpna
Setí
Do 20. srpnax
Celkem
1
X
Technické zajištì ní (pøíklad)
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Dowlands Mega
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 170 kW
Dlátový kypøiè DMI EcoloTigar
pracovní zábìr: 4 m
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj Great Plains
pracovní zábìr: 6 m
bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva
setí od poloviny do konce srpna - dle nadmoøské výšky
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
Potøeba
práce
(h.ha-1)
400
0,15
4
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
2,7
200
160
3601
0,24
6,4
230
250
480
0,46
15,4
400
540
940
0,28
6,0
610
240
8502
1,13
30,5
1440
1190
2630
Celkem
Tab. 9 Ozimá øepka po ozimé pšenici nebo jarním jeèmenu (varianta s aplikací herbicidu proti
výdrolu pøedplodiny a plevelùm)
Pracovní operace
Termín
Hnojení smìsí PK hnojiva a
zásobování rozmetadla smìsným
PK hnojivem (doprava ze skladu Pøed podmítkou
20 km, výkonnost pøekládky na
poli 30 t.h-1)
21
Podmítka
Regulace vzešlého výdrolu a
plevelù neselektivním
herbicidem (doprava vody,
plnìní postøikovaèe, pøíprava
jíchy, postøik)
Setí
Po sklizni
pøedplodiny
Technické zajištì ní (pøíklad)
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Dowlands Mega
pracovní zábìr: 6 m
Pøed setím
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m3
T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Po plném
projevu úèinkù
herbicidux
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj Great Plains
pracovní zábìr: 6 m
Celkem
1
X
3
bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva
bez ceny herbicidu
setí od poloviny do konce srpna - dle nadmoøské výšky
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
2,7
200
160
3601
0,24
6,4
230
250
480
200
0,36
1,9
210
95
3053
4
0,28
6,0
610
240
8502
1,03
17,0
1250
745
1995
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
Potøeba
práce
(h.ha-1)
400
0,15
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Celkem
Tab. 10 Ozimá øepka po ozimé pšenici nebo jarním jeèmenu (varianta: pøímé setí do nezpracované pùdy)
Pracovní operace
Termín
Technické zajištì ní (pøíklad)
22
Regulace vzešlého výdrolu a
plevelù neselektivním
herbicidem (doprava vody,
plnìní postøikovaèe, pøíprava
jíchy, postøik)
Pøed setím
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m3
T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Pøímé setí do nezpracované
pùdy, spojení se zapravením N
nebo NP hnojiva do pùdy,
vèetnì, dopravy hnojiva Ld=20
km a plnìní aplikátoru
Po plném
projevu úèinkù
herbicidux
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj s vybavením pro podpovrchové
zapravení kapalných prùmyslových hnojivGreat Plains
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 100 kW, + cisterna 10 m3
Celkem
1
X
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
1,9
210
95
3053
0,38
6,5
660
290
950 1,2
0,19
0,93
0,3
8,7
55
925
50
435
105
1360
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
Potøeba
práce
(h.ha-1)
200
0,36
4
osivo
100
hnojivo
100
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
3
bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva
bez ceny herbicidu
setí od poloviny do konce srpna - dle nadmoøské výšky
Je uvedena varianta pøímého setí, bez hnojení PK hnojivy, použitelná v pøíznivých podmínkách s dobrou zásobou živin v pùdì.
Celkem
Tab. 11 Jarní jeèmen po cukrové øepì
Pracovní operace
Termín
Mìlké zpracování pùdy
s urovnáním kolejových stop
Po sklizni
cukrové øepy
Hnojení smìsí PK hnojiva,
(doprava ze skladu 20 km,
pøekládka na poli 30 t.h-1)
Bøezen
Pøedseová pøíprava pùdy
kombinátorem
Bøezen
Setí
Bøezen
Technické zajištì ní (pøíklad)
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Preciser Classic
pracovní zábìr: 6 m
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Kombinátor
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj John Deere 750 A
pracovní zábìr: 6 m
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
400
200
Celkem
23
1
bez ceny hnojiva
2
Potøeba
práce
(h.ha-1)
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Celkem
0,24
6,4
230
250
480
0,15
2,7
200
160
3601
0,30
6,3
290
250
540
0,28
6,0
610
240
8502
0,97
21,4
1330
900
2230
bez ceny osiva
Tab. 12 Jarní jeèmen po kukuøici nebo sluneènici
Pracovní operace
Mìlké zpracování pùdy
s urovnáním
Øíjen
Setí po minimalizaèním
zpracování pùdy
Bøezen
Celkem
2
Termín
bez ceny osiva
Technické zajištì ní (pøíklad)
Traktor 4x4, 150kW
Radlièkový kypøiè Farmet GX 550 MS
pracovní zábìr: 5,5
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj Horsch CO 6
pracovní zábìr: 6 m
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
200
Potøeba
práce
(h.ha-1)
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Celkem
0,24
6,4
230
250
480
0,28
6,0
610
240
8502
0,52
12,4
840
490
1330
Tab. 13 Jarní jeèmen po obilninách
Pracovní operace
Termín
Technické zajištì ní (pøíklad)
24
Podmítka
Po sklizni
pøedplodiny
Regulace vzešlého výdrolu a
plevelù neselektivním
herbicidem (doprava vody,
plnìní postøikovaèe, pøíprava
jíchy, postøik)
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Dowlands Mega
pracovní zábìr: 6 m
Pøed koncem
vegetace
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m3
T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Aplikace kapalného
prùmyslového hnojiva
Bøezen
Mìlké kypøení pùdy s úpravou
povrchu
Bøezen
Setí
Bøezen
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m3
T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Preciser Classic
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj John Deere 750 A
pracovní zábìr: 6 m
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
3
bez ceny herbicidu
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
Potøeba
práce
(h.ha-1)
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Celkem
0,24
6,4
230
250
480
200
0,36
1,9
210
95
3053
200
0,36
1,9
210
95
3051
0,24
6,2
230
230
460
0,28
6,0
610
240
8502
1,48
22,4
1490
910
2400
200
Tab. 14 Jarní jeèmen po obilninách nebo øepce, s využitím strniskové meziplodiny
Pracovní operace
Termín
Technické zajištì ní (pøíklad)
Hnojení smìsí PK hnojiva a
zásobování rozmetadla smìsným
PK hnojivem (doprava ze skladu Pøed podmítkou
20 km, výkonnost pøekládky na
poli 30 t.h-1)
25
Podmítka hlubší (0,15 m) s
urovnáním povrchu pùdy
Po sklizni
pøedplodiny
Setí strniskové meziplodiny
Srpen
Aplikace neselektivního
herbicidu se systemickým
úèinkem
Pøed setím
Setí do umrtveného porostu
meziplodiny
Bøezen
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekoný pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Preciser Classic
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj John Deere 750 A
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m3
T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj John Deere 750 A
pracovní zábìr: 6 m
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
3
bez ceny herbicidu
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
3,2
200
150
3501
0,28
9,4
330
310
640
20
0,25
4,2
240
210
4502
200
0,36
1,9
210
95
3053
200
0,28
6,0
610
240
8502
1,32
24,7
1590
1005
2595
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
Potøeba
práce
(h.ha-1)
400
0,15
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Celkem
Tab. 15 Kukuøice po kukuøici nebo okopaninách
Pracovní operace
Termín
Mìlké zpracování pùdy
Øíjen
Hnojení smìsí PK hnojiva a
zásobování rozmetadla smìsným
PK hnojivem (doprava ze skladu Bøezen
20 km, výkonnost pøekládky na
poli 30 t.h-1)
26
Mìlké jarní zpracování pùdy
Duben
Setí kukuøice se souèasným
podpovrchovým zapravením
Duben
kapalného prùmyslového hnojiva
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
Technické zajištì ní (pøíklad)
Traktor 4x4, 170 kW
Radlièkový kypøiè Ecolands Classic
pracovní zábìr: 6 m
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Radlièkový kypøiè Ecolands Classic
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 80 kW
Secí stroj na pøesné setí s adaptérem na
zapravení tuhých nebo kapalných
prùmyslových hnojiv Kinze Planters - 8 øádkù
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 t
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
400
28
osivo
200
Potøeba
práce
(h.ha-1)
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Celkem
0,26
8,8
350
290
640
0,15
2,7
200
160
3601
0,24
6,2
230
230
460
0,40
3,8
360
180
5601,2
0,40
1,45
0,4
21,9
55
1195
50
910
105
2125
Tab. 16 Kukuøice po kukuøici a okopaninách s hnojením kejdou
Pracovní operace
Termín
27
Mìlké zpracování pùdy
Øíjen
Zpracování pùdy radlièkovým
kypøièem spojené
s podpovrchovým zapravením
kejdy, doprava kejdy na
vzdálenost 12 km
Bøezen
Pøedseová pøíprava pùdy
kombinátorem
Duben
Setí kukuøice
Duben
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
Technické zajištì ní (pøíklad)
Traktor 4x4, 170 kW
Radlièkový kypøiè Ecolands Classic
pracovní zábìr: 6 m
Samojízdný kejdovaè 250 kW, 10 m3 +
zapravovací rám 4 m, výkonnost 1,2 ha.h-1
Traktor 4x4, 100 kW + pøevozný polní
mezizásobník 35 m3,
Automobilní cisterna 10 m3
výkonnost plnìní 120 m3.h-1
Traktor 4x4, 130 kW
Kombinátor Farmet K 600 PS
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 80 kW
Secí stroj na pøesné setí Kinze Planters
8 øádkù
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
20 000
28
Potøeba
práce
(h.ha-1)
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Celkem
0,26
8,8
350
290
640
3,3
48,0
2810
2350
51601
0,30
7,6
290
280
570
0,38
3,4
360
170
5502
4,24
67,8
3810
3090
6920
Tab. 17 Kukuøice po obilninách
Pracovní operace
Termín
Technické zajištì ní (pøíklad)
Hnojení PK hnojivem (doprava
ze skladu 20 km, pøekládka na
poli 30 t.h-1)
Pøed podmítkou
Podmítka na støední hloubku
Po sklizni
pøedplodiny
28
Regulace vzešlého výdrolu a
plevelù neselektivním
herbicidem (doprava vody,
plnìní postøikovaèe, pøíprava
jíchy, postøik)
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Radlièkový kypøiè Ecolands Classic
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m3
T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Øíjen
Traktor 4x4, 80 kW
Secí stroj na pøesné setí s adaptérem na
zapravení tuhých nebo kapalných
prùmyslových hnojiv Kinze Planters - 8 øádkù
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 t
Setí kukuøice se souèasným
podpovrchovým zapravením
Duben
kapalného prùmyslového hnojiva
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
3
bez ceny herbicidu
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
2,7
200
160
3601
0,24
7,2
230
270
500
200
0,36
1,9
210
95
3053
28
osivo
0,40
3,8
360
180
5601,2
0,40
1,55
0,4
16,0
55
1055
50
755
105
1830
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
Potøeba
práce
(h.ha-1)
400
0,15
200
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Celkem
Tab. 18 Kukuøice po obilninách s hnojením kejdou
Pracovní operace
Termín
Technické zajištì ní (pøíklad)
Po sklizni
pøedplodiny
Regulace vzešlého výdrolu a
plevelù neselektivním
herbicidem (doprava vody,
plnìní postøikovaèe, pøíprava
jíchy, postøik)
Traktor 4x4, 170 kW
Radlièkový kypøiè Ecolands Classic
pracovní zábìr: 6 m
Øíjen
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m3
T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Støednì hluboké kypøení
dlátovým kypøièem
Øíjen
Zpracování pùdy radlièkovým
kypøièem spojené
s podpovrchovým zapravením
kejdy, doprava kejdy na
vzdálenost 12 km
Duben
Pøedseová pøíprava pùdy
kombinátorem
Duben
Setí kukuøice
Duben
Podmítka
29
Traktor 4x4, 170 kW
Dlátový kypøiè DMI EcoloTigar
pracovní zábìr: 4 m
Samojízdný kejdovaè 250 kW, 10 m3 +
zapravovací rám 4 m, výkonnost 1,2 ha.h-1
Traktor 4x4, 100 kW + pøevozný polní
mezizásobník 35 m3,
Automobilní cisterna 10 m3
výkonnost plnìní 120 m3.h-1
Traktor 4x4, 130 kW
Kombinátor Farmet K 600 PS
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 80 kW
Secí stroj na pøesné setí Kinze Planters
8 øádkù
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
3
bez ceny herbicidu
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
200
20 000
28
Potøeba
práce
(h.ha-1)
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Celkem
0,24
7,2
230
270
500
0,36
1,9
210
95
305 3
0,58
18,5
420
560
980
3,3
48,0
2810
2350
5160 1
0,30
7,6
290
280
570
0,38
3,4
360
170
550 2
5,16
86,6
4320
3725
8065
Tab. 19 Kukuøice po obilninách na pozemcích ohrožených erozí pùdy (založení porostu do vymrzající meziplodiny)
Pracovní operace
Termín
Technické zajištì ní (pøíklad)
30
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Hnojení PK hnojivem, (doprava
Pøed podmítkou Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
ze skladu 20 km, pøekládka na
pracovní zábìr: 18 m,
poli 30 t.h-1)
výkonnost Wsm= 14 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Po sklizni
Podmítka na støední hloubku
Radlièkový kypøiè Ecolands Classic
pøedplodiny
pracovní zábìr: 6 m
Støednì hluboké kypøení
Traktor 4x4, 170 kW
Do poloviny
dlátovým kypøièem s urovnáním
Dlátový kypøiè DMI EcoloTigar
srpna
povrchu pùdy
pracovní zábìr: 4 m
Traktor 4x4, 140 kW
Setí meziplodiny
2. polovina srpna Secí stroj
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m3
Spoleèná aplikace neselektivního
herbicidu a kapalného hnojiva T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
Duben
doprava ze skladu 20 km,
pracovní zábìr: 18 m,
pøekládka na poli 30 t.h-1)
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Traktor 4x4, 80 kW
Secí stroj na pøesné setí s adaptérem na
Setí kukuøice se souèasným
zapravení tuhých nebo kapalných
podpovrchovým zapravením
Duben
prùmyslových hnojiv Kinze Planters - 8 øádkù
kapalného prùmyslového hnojiva
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 t
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
3
bez ceny herbicidu
Potøeba
Dávka
(kg.ha-1) práce
(h.ha-1)
(l.ha-1)
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Náklady
(Kè.ha-1)
Fixní
Var.
Celkem
0,15
3,2
200
150
3501
0,24
7,2
230
270
500
0,58
18,5
420
560
980
20
0,25
4,2
240
210
4502
300
0,36
1,9
210
95
3051,3
28
osivo
0,40
3,8
360
180
560 1,2
0,40
2,38
0,4
39,2
55
1715
50
1515
105
3250
400
200
Tab. 20 Cukrová øepa po obilninách I.
Pracovní operace
Termín
Po sklizni
pøedplodiny
Podmítka
Hnojení chlévským hnojem nebo
kompostem.
Záøí
Doprava a rozmetání ze
stájového hnojištì, výkonnost
nakládání (120 t.h-1)
Krátce po
Kypøení s èásteèným zapravením hnojení
hnoje nebo kompostu
statkovým
hnojivem
31
Hnojení smìsí PK hnojiva
(doprava ze skladu 20 km,
pøekládka na poli 30 t.h-1)
Konec bøezna,
duben
Pøedseová pøíprava pùdy
kombinátorem
Duben
Setí cukrové øepy
Duben
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
Technické zajištì ní (pøíklad)
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Dowlands Mega
pracovní zábìr: 6 m
Èelní nakladaè
Traktor 4x2, 170 kW + rozmetadlo RA 140
výkonnost Wsm=0,7 ha.h-1
40 000
Traktor 4x4, 170 kW
Kombinovaný kypøiè Ecoland Classic
pracovní zábìr: 6 m
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Traktor 4x4, 130 kW
Kombinátor Farmet K 600 PS
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 60 kW
Secí stroj na pøesné setí Kverneland Optima
NT
pracovní zábìr: 5,4 m
400
Potøeba
práce
(h.ha-1)
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Celkem
0,24
6,4
230
250
480
1,9
24,2
1690
980
26701
0,50
13,4
380
380
760
0,15
3,2
200
150
3501
0,30
7,6
290
280
570
0,38
3,4
360
170
5302
3,47
58,2
3150
2210
5360
Tab. 21 Cukrová øepa po obilninách II.
Pracovní operace
Termín
Podmítka
Po sklizni
pøedplodiny
Hnojení smìsí PK hnojiva
(doprava ze skladu 20 km,
pøekládka na poli 30 t.h-1)
Øíjen
32
Regulace vzešlého výdrolu a
plevelù neselektivním
herbicidem (doprava vody,
plnìní postøikovaèe, pøíprava
jíchy, postøik)
Øíjen
Støednì hluboké kypøení
dlátovým kypøièem
Øíjen
Pøedseová pøíprava pùdy
kombinátorem
Duben
Setí cukrové øepy
s podpovrchovým zapravením
prùmyslového N nebo NP
hnojiva, vèetnì dopravy hnojiva
Ld=15 km a plnìní aplikátoru
Duben
Technické zajištì ní (pøíklad)
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Dowlands Mega
pracovní zábìr: 6 m
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m3
T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Dlátový kypøiè DMI EcoloTigar
pracovní zábìr: 4 m
Traktor 4x4, 130 kW
Kombinátor Farmet K 600 PS
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 60 kW
Secí stroj na pøesné setí Kverneland Optima
NT s adaptérem na zapravení prùmyslových
hnojiv
pracovní zábìr: 5,4 m
Traktor 4x4, 100 kW, + cisterna 10 t
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
3
bez ceny herbicidu
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
Potøeba
práce
(h.ha-1)
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Celkem
0,24
6,4
230
250
480
400
0,15
3,2
200
150
3501
200
0,36
1,9
210
95
3053
0,58
18,5
420
560
980
0,30
7,6
290
280
570
200
0,45
3,4
360
180
5601,2
200
0,45
2,53
0,4
41,4
55
1765
50
1565
105
3350
Tab. 22 Cukrová øepa po obilninách – zakládání porostu do mulèe z vymrzající meziplodiny
Pracovní operace
Termín
Technické zajištì ní (pøíklad)
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Pøed podmítkou Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm= 14 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Po sklizni
Radlièkový kypøiè Ecolands Classic
Podmítka na støední hloubku
pøedplodiny
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 170 kW
Støednì hluboké kypøení
Do poloviny
Dlátový kypøiè DMI EcoloTigar
dlátovým kypøièem s úpravou
srpna
pracovní zábìr: 4 m
povrchu pùdy
Traktor 4x4, 140 kW
Pøedseová pøíprava pùdy
Víøivý kypøiè Amazone KG + secí stroj
2. polovina srpna
spojená se setím vymrzající
s kotouèovými secími botkami
meziplodiny
pracovní zábìr: 4,5 m
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m3
T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
Postøik neselektivním herbicidem Duben
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Traktor 4x4, 60 kW
Setí cukrové øepy
Secí stroj na pøesné setí Kverneland Optima
s podpovrchovým zapravením
NT s adaptérem na zapravení prùmyslových
Duben
prùmyslového N nebo NP
hnojiv
hnojiva, vèetnì dopravy hnojiva
pracovní zábìr: 5,4 m
Ld=15 km a plnìní aplikátoru
Traktor 4x4, 100 kW, + cisterna 10 t
Celkem
Hnojení smìsí PK hnojiva
(doprava ze skladu 20 km,
pøekládka na poli 30 t.h-1)
33
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
3
bez ceny herbicidu
Dávka Potøeba Spotøeba
nafty
(kg.ha-1) práce
(l.ha-1)
(l.ha-1) (h.ha-1)
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Celkem
0,15
3,2
200
150
3501
0,24
7,2
230
270
500
0,58
18,5
420
560
980
20
0,40
9,0
780
470
12502
200
0,36
1,9
210
95
3053
200
0,45
3,4
360
180
5601,2
200
0,45
2,63
0,4
43,6
55
2255
50
1775
105
4050
400
Tab. 23 Hrách po obilninách I.
Pracovní operace
Termín
Po sklizni
pøedplodiny
Podmítka
34
Hnojení smìsí PK hnojiva a
zásobování rozmetadla smìsným
PK hnojivem (doprava ze skladu Bøezen
20 km, výkonnost pøekládky na
poli 30 t.h-1)
Mìlké kypøení pùdy s úpravou
povrchu
Bøezen
Setí po minimalizaèním
zpracování pùdy
Konec bøezna,
duben
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
Technické zajištì ní (pøíklad)
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Dowlands Mega
pracovní zábìr: 6 m
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Preciser Classic
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj Horsch CO 6
pracovní zábìr: 6 m
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
400
280
Potøeba
práce
(h.ha-1)
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Celkem
0,24
6,4
230
250
480
0,15
3,2
200
150
3501
0,24
6,2
230
230
460
0,28
6,0
610
240
8502
0,91
21,8
1270
870
2140
Tab. 24 Hrách po obilninách II.
Pracovní operace
Termín
35
Hnojení smìsí PK hnojiva a
zásobování rozmetadla smìsným
PK hnojivem(doprava ze skladu Bøezen
20 km, výkonnost pøekládky na
poli 30 t.h-1)
Regulace vzešlého výdrolu a
plevelù neselektivním
herbicidem (doprava vody,
Bøezen
plnìní postøikovaèe, pøíprava
jíchy, postøik)
Setí po minimalizaèním
zpracování pùdy
Fixní
0,24
6,4
230
250
480
400
0,15
3,2
200
150
3501
Traktor 4x4, 100 kW+ cisterna 10 m3
T4x2, 100 kW+návìsný postøikovaè 2200 l,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
200
0,36
1,9
210
95
3053
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj Horsch CO 6
pracovní zábìr: 6 m
280
0,28
6,0
610
240
8502
1,03
17,5
1250
735
1985
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Dowlands Mega
pracovní zábìr: 6 m
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Po sklizni
pøedplodiny
Podmítka
Konec bøezna,
duben
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
3
Náklady
(Kè.ha-1)
Var. Celkem
Dávka Potøeba Spotøeba
(kg.ha-1) práce
nafty
(l.ha-1) (h.ha-1) (l.ha-1)
Technické zajištìní (pøíklad)
bez ceny herbicidu
Tab. 25 Hrách po obilninách III.
Pracovní operace
Termín
Po sklizni
pøedplodiny
Podmítka
36
Hnojení smìsí PK hnojiva a
zásobování rozmetadla smìsným
PK hnojivem (doprava ze skladu Pøed kypøením
20 km, výkonnost pøekládky na
poli 30 t.h-1)
Kypøení dlátovým kypøièem do
hloubky 0,20 m s úpravou
Záøí
povrchu pùdy
Setí po minimalizaèním
zpracování pùdy
Konec bøezna,
duben
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
Technické zajištì ní (pøíklad)
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Dowlands Mega
pracovní zábìr: 6 m
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Dlátový kypøiè DMI EcoloTigar
pracovní zábìr: 4 m
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj Horsch CO 6
pracovní zábìr: 6 m
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
400
280
Potøeba
práce
(h.ha-1)
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Celkem
0,24
6,4
230
250
480
0,15
3,2
200
150
3501
0,58
18,5
420
560
980
0,28
6,0
610
240
8502
1,25
34,1
1460
1200
2660
Tab. 26 Hrách po obilninách (setí do nezpracované pùdy)
Pracovní operace
Termín
Technické zajištì ní (pøíklad)
37
Regulace vzešlého výdrolu a
plevelù neselektivním
Podzim
herbicidem (doprava vody,
plnìní postøikovaèe, pøíprava
jíchy, postøik)
Hnojení smìsí PK hnojiva a
zásobování rozmetadla smìsným
PK hnojivem (doprava ze skladu Bøezen
20 km, výkonnost pøekládky na
poli 30 t.h-1)
Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m
T4x2, 100 kW + návìsný postøikovaè 2200 l,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=5,5 ha.h-1
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj Horsch CO 6
pracovní zábìr: 6 m
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
1,9
210
95
3053
0,15
3,2
200
150
3501
0,28
6,0
610
240
8502
0,79
11,1
1020
485
1505
Potøeba
práce
(h.ha-1)
200
0,36
400
280
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Celkem
3
Konec bøezna,
duben
Pøímé setí
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
3
bez ceny herbicidu
Tab. 27 Hrách po okopaninách I.
Pracovní operace
Termín
Hnojení smìsí PK hnojiva a
zásobování rozmetadla smìsným
PK hnojivem (doprava ze skladu Pøed kypøením
20 km, výkonnost pøekládky na
poli 30 t.h-1)
38
Mìlké kypøení pùdy s úpravou
povrchu
Bøezen
Pøedseová pøíprava pùdy
kombinátorem
Bøezen
Setí po minimalizaèním
zpracování pùdy
Konec bøezna,
duben
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
Technické zajištì ní (pøíklad)
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm= 14 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Preciser Classic
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 170 kW
Kombinátor
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj Horsch CO 6
pracovní zábìr: 6 m
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
3,2
200
150
350 1
0,24
6,2
230
230
460
0,30
6,3
290
250
540
0,28
6,0
610
240
850 2
0,97
21,7
1330
870
2200
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
Potøeba
práce
(h.ha-1)
400
0,15
280
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Celkem
Tab. 28 Hrách po okopaninách II.
Pracovní operace
Termín
Hnojení smìsí PK hnojiva a
zásobování rozmetadla smìsným
PK hnojivem (doprava ze skladu Pøed kypøením
20 km, výkonnost pøekládky na
poli 30 t.h-1)
39
Mìlké kypøení pùdy s úpravou
povrchu
Bøezen
Setí po minimalizaèním
zpracování pùdy
Konec bøezna,
duben
Celkem
1
bez ceny hnojiva
2
bez ceny osiva
Technické zajištì ní (pøíklad)
Automobilová dopravní souprava 14-20 t +
šnekový pøekladaè
Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t,
pracovní zábìr: 18 m,
výkonnost Wsm=14 ha.h-1
Traktor 4x4, 170 kW
Talíøový kypøiè Preciser Classic
pracovní zábìr: 6 m
Traktor 4x4, 140 kW
Secí stroj Horsch CO 6
pracovní zábìr: 6 m
Fixní
Náklady
(Kè.ha-1)
Var.
3,2
200
150
3501
0,24
6,2
230
230
460
0,28
6,0
610
240
8502
0,67
15,4
1040
620
1660
Dávka
(kg.ha-1)
(l.ha-1)
Potøeba
práce
(h.ha-1)
400
0,15
280
Spotøeba
nafty
(l.ha-1)
Celkem
5
ANALÝZA HLAVNÍCH FAKTORÙ NÁKLADÙ NA PROVOZ STROJÙ
S
trojová technika má v ekonomických ukazatelích zemìdìlského podniku významné místo a rozhodování o tom, kolik strojù a kdy má být poøízeno patøí
k nejdùležitìjším manažerským a strategickým rozhodnutím v podniku. Zemìdìlská strojová technika má stanovenu dobu odepisování pøevážnì 6 let. Doba skuteèného používání v provozu je však podstatnì delší a v souèasné dobì,
kdy zemìdìlské podniky nemají dostatek finanèních prostøedkù, dosahuje kupø. u traktorù 20 i více let. Nákup nové
techniky je tedy vždy vážným rozhodnutím s dlouhou dobou návratnosti investièních prostøedkù. Špatné rozhodnutí mùže mít dlouhodobé negativní dopady na ekonomiku
výroby a celkovou konkurenceschopnost zemìdìlského
podniku. Je tøeba peèlivì zvažovat oblast výroby, která
vyžaduje obnovu strojù nejvíce a bude tedy øešena prioritnì a brát v úvahu i návaznost nové techniky na ostatní stroje a zaøízení podniku i na výhledové výrobní a technologické zámìry.
provoz a nákladech na udržování provozní spolehlivosti.
Výzkumný ústav zemìdìlské techniky se problematikou
ekonomiky provozu a obnovy zemìdìlské techniky zabývá již dlouhou dobu. Pro modelové výpoèty provozních
nákladù strojù, souprav i pro ekonomické hodnocení plodin a výrobních zámìrù používá vlastní databázový program AGROTEKIS. Výsledné technicko-ekonomické normativy pro stroje i strojní soupravy jsou publikovány pravidelnì v tištìných pøíruèkách a rovnìž jsou k dispozici na
internetových stránkách VÚZT. Tyto normativy jsou zpracovávány pro orientaèní prùmìrné parametry využití strojù v typických zemìdìlských podnicích a slouží tedy hlavnì jako prvotní podpora pøi rozhodování o potøebì, využití
a obnovì strojù.
Pøi vlastním rozhodování je tøeba se soustøedit na tyto
hlavní oblasti:
- posouzení technologické opodstatnìnosti stroje z hlediska koncepce rozvoje podniku ( jaký je výrobní
zámìr podniku a jakými technologickými systémy chce
výrobní zámìr realizovat),
- poøizovací cena stroje
- roèní využití stroje
- provozní spolehlivost stroje
-
posouzení technické vhodnosti nového stroje (zpravidla výkonnost nového stroje významnì pøevyšuje výkonnost nahrazovaného) a navazujících zmìn ve strojovém parku pøi sestavování strojních linek,
-
zpracování pøedstavy o celoroèním využívání stroje ve
vlastním podniku, pøíp. o nasazení v dalších podnicích,
vyèíslení jednotkových nákladù a smìrných exploataèních ukazatelù (výkonnosti, spotøeby PH ap.),
-
zvážení úèelnosti vlastnictví nového stroje (pokud jej
lze za pøijatelných podmínek každoroènì najmout),
Pøi porovnání provozních nákladù tìchto souprav s cenou
služeb (v obou pøípadech bez nákladù na obsluhu stroje)
pak dostaneme mezní hodnoty roèního nasazení tìchto souprav (body 1 a 2), pøi kterých jsou náklady na zajištìní
operace vlastními stroji shodné jako náklady vnìjších služeb. Pøi nižším roèním nasazení je ekonomicky výhodnìjší
využít pro zajištìní technologických operací kypøení služby, pøi vyšším roèním nasazení je ekonomicky výhodnìjší
poøídit tyto stroje do vlastnictví zemìdìlského podniku.
-
stanovení vhodného okamžiku náhrady vyøazovaného
stroje a zpùsobu jeho poøízení (závisí na finanèních
zdrojích podniku), projednání co nejvýhodnìjšího zpùsobu financování (napø. prodávající pøevezme vyøazovaný stroj na protiúèet, bude využito posezónní slevy
ap.),
-
zajištìní obsluhujícího personálu (pro pøíp. vícesmìnný provoz).
Pro racionální øízení obnovy strojového parku je tøeba
znát øadu provozních údajù o využití strojù, nákladech na
Výsledná ekonomika provozu strojù je ovlivòována celou øadou faktorù. Podle dosavadních analýz patøí
k nejvýznamnìjším:
Typický prùbìh jednotlivých složek provozních nákladù
v závislosti na roèním nasazení stroje je uveden na obrázku 1.
Dalším významná hranice v této ekonomické analýze je
bod 3, kdy jednotkové náklady výkonnìjší soupravy zaèínají být nižší a tedy pøi zajištìní tohoto rozsahu roèního
nasazení je ekonomicky výhodnìjší poøídit soupravu výkonnìjší.
Souèasná široká nabídka strojù na trhu zemìdìlské techniky a pøedevším jejich ceny vyžadují vìnovat pøípravì podkladù pro rozhodování o jejich obnovì znaènou pozornost.
Nákup nové techniky je vždy vážným rozhodnutím
s dlouhou dobou návratnosti investièních prostøedkù. Špatné
rozhodnutí mùže mít dlouhodobé negativní dopady na ekonomiku výroby a celkovou konkurenceschopnost zemìdìlského podniku.
40
1500
1000
-1
Mìrné náklady [Kè.h ]
500
Celkem
Fixní náklady
PHM
0
Opravy
100
600
1100
1600
-1
Roèní nasazení [h.r ]
Obr. 1 Typický prùbìh složek provozních nákladù v závislosti na roèním nasazení stroje
Obdobné závislosti lze zpracovat pro soupravy strojù.
V grafu na obr. 2 je uvedena závislost provozních nákladù
na 2 soupravy pro operaci kypøení s odlišnou výkonností:
-
kolový traktor 84 kW + kypøiè 3m
kolový traktor 158 kW + kypøiè 6m
800
-1
Provozní náklady soupravy [Kè.ha ]
700
600
Cena služeb
500
400
300
200
100
1
0
220
398
440
2
620
660
880
3
1203
1100
1320
Roèní nasazení [ha]
Traktor 84kW + kypøiè 3m
Traktor 158kW + kypøiè 6m
Obr. 2 Závislost provozních nákladù soupravy na roèním nasazení
41
1540
6
VLIV PROVOZNÍCH PODMÍNEK NA EXPLOATAÈNÍ UKAZATELE A SPOTØEBU
NAFTY U STROJNÍCH SOUPRAV PRO ZPRACOVÁNÍ PÙDY V MINIMALIZAÈNÍCH
A PÙDOOCHRANNÝCH TECHNOLOGIÍCH
M
oderní a vysoce výkonné stroje se vybavují monitory a øídícími jednotkami, které mohou pøijímat
i data z pøijímaèù systému družicového urèování polohy –
Global Position System (GPS). Tato data lze využít k vyhodnocení „polní výkonnosti“, pracovní rychlosti a neproduktivní doby na jednotlivých pozemcích. Mapové zobrazení prùbìhu práce stroje nad pozemkovou mapou podniku umožòuje pomocí vhodných programù (GIS - Geografických informaèních systémù GIS) analyzovat prùbìh nasazení stroje bìhem smìny. Pomocí nástrojù GIS lze klasifikovat technické a výrobní podmínky pozemkù ( jejich
komunikaèní pøístup, velikost a tvar). A právì hodnocení
exploataèních parametrù strojù ve vztahu k tìmto provozním faktorùm je kvalitativním pøínosem této metody
oproti klasickému èasovému snímkování.
závislost. Znalost závislosti operativní výkonnosti na provozních vlastnostech pozemkù a podmínkách zemìdìlského podniku umožní zpøesnit plánované nasazení strojù.
V grafu na obr. 3 je vyjádøena závislost spotøeby motorové nafty na výmìøe pozemkù pøi podmítce talíøovým
kypøièem DOWLANDS 4500 v soupravì s traktorem
JOHN DEERE 8200. Podklady pro vyjádøení uvedené
závislosti byly získány mìøením VÚZT v roce 2002.
Z grafu je patrné, že byl zaznamenán trend poklesu jednotkové
spotøeby
motorové
nafty
(l.ha-1) s narùstající výmìrou pozemkù. Tento pokles, vyjádøený trendovou køivkou, je akceptovatelný do výmìry
cca 30 hektarù.
Závislost pracovní rychlosti na výmìøe pozemkù pøi podmítce uvedenou soupravou byla vyjádøena funkcí mocninného typu (graf na obr. 4). Další analýze byla podrobena
závislost jednotkové spotøeby motorové nafty (l.ha-1) na
prùmìrné délce pracovních jízd soupravy – graf na obr. 5.
I zde se potvrdila výhodnost vìtších pozemkù s vìtší prùmìrnou délkou pracovních jízd z hlediska spotøeby motorové nafty pøi podmítce. V grafu na obr. 6 je vyjádøena zjištìná závislost pracovní rychlosti soupravy na prùmìrné
délce pracovních jízd pøi podmítce radlièkovým kypøièem.
Pøi hodnocení záznamù práce strojních souprav pro zpracování pùdy, setí a hnojení se prokázal vliv provozních faktorù na operativní a smìnovou výkonnost dosaženou na
jednotlivých pozemcích. Teoretická výkonnost daná exploataèními charakteristikami stroje se snižuje vlivem vìtšího
podílu neproduktivních jízd na malých a tvarovì nepravidelných pozemcích. Mezi prùmìrnou pracovní rychlostí
nebo ujetou jednotkovou dráhou na pozemcích a definovanými tøídami velikosti, délky a tvaru pozemkù existuje
12
-1
Spotøeba nafty [l.ha ]
10
8
6
4
2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
Plocha [ha]
Obr 3 Závislost jednotkové spotøeby motorové nafty na výmìøe pozemkù – podmítka
talíøovým kypøièem DOWLANDS 4500 v soupravì s traktorem JOHN DEERE 8200
42
-1
Pracovní rychlost vo p [km.h ]
13
12
11
10
9
8
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
Plocha [ha]
Obr. 4 Závislost pracovní rychlosti soupravy na výmìøe pozemkù – podmítka talíøovým
kypøièem DOWLANDS 4500 v soupravì s traktorem JOHN DEERE 8200
12
-1
Spotøeba nafty [l.ha ]
10
8
6
4
2
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Prùmìrná délka pracovní jízdy [m]
-1
Pracovní rychlost na pozemku [km.h]
Obr. 5 Závislost jednotkové spotøeby motorové nafty na prùmìrné délce pracovních jízd
dosažených na pozemcích – podmítka talíøovým kypøièem DOWLANDS 4500
v soupravì s traktorem JOHN DEERE 8200
13
12
11
10
9
100
200
300
400
500
600
700
800
Prùmìrná délka pracovní jízdy [m]
Obr. 6 Závislost pracovní rychlosti soupravy na prùmìrné délce pracovních jízd – podmítka
radlièkovým kypøièem ROSS FARMER 4,5 v soupravì s traktorem JOHN DEERE 7800
43
Na obr. 7 je vyjádøení závislosti jednotkové spotøeby
motorové nafty (l.ha-1) na výmìøe pozemkù u jiné soupravy talíøového kypøièe a výkonného traktoru pøi podmítce
v øepaøské výrobní oblasti. Další graf (obr. 8) vyjadøuje
závislost plošné výkonnosti (ha.h-1) na výmìøe pozemkù
u stejné soupravy jako na obr. 7.
Grafy (obr. 9 a obr. 10) vyjadøují zjištìnou závislost spotøeby motorové nafty na pracovní rychlosti souprav. Zdùvodnìním závislosti uvedené v grafu na obr. 9 (podmítka)
je rozdíl mezi nárùstem spotøeby motorové nafty za hodinu a nárùstem plošné výkonnosti soupravy. Pøi procentickém vyjádøení nárùstu stoupá plošná výkonnost soupravy
rychleji než hodinová spotøeba motorové nafty. Je však
nutné zdùraznit, že pøíznivý vliv vyšší pracovní rychlosti
na hektarovou spotøebu nafty lze oèekávat pouze v urèitém
rozmezí pracovní rychlosti.
Vliv na spotøebu nafty má pochopitelnì i variabilita pùdních podmínek a momentální vlhkosti pùdy, což jsou faktory, které se pøi záznamech spotøeby nafty v provozních
podmínkách na velké výmìøe projevují.
V grafu na obr. 10 je vyjádøena závislost spotøeby motorové nafty na pracovní rychlosti u soupravy traktoru JOHN
DEERE 7800 a kombinátoru SATURN s pracovním zábìrem 6 m pøi pøedseové pøípravì pùdy k jarním plodinám.
I pøi tomto provozním mìøení byla zaznamenána tendence
poklesu spotøeby nafty (l.ha-1) s narùstající pracovní rychlostí soupravy v uvedeném rozmezí pracovních rychlostí.
Uvedené výsledky ukazují na výhodnost velkých pozemkù
z hlediska exploataèních ukazatelù strojních souprav
a spotøeby motorové nafty. Doporuèení, která lze na základì tìchto poznatkù formulovat, však musí zohlednit ekologická hlediska a ochranu pùdy pøed nepøíznivými vlivy.
Pokud se jedná o velké pozemky na svazích, je prioritou
využívání protierozních opatøení. Jedním z tìchto opatøení
je pásové støídání plodin spoèívající ve støídání pásù plodin s rozdílnou odolností vùèi vodní erozi. Delší strany tìchto pásù jsou orientovány ve smìru vrstevnic. Pøi realizaci
tìchto opatøení má místo i ochranné zatravòování. Ekonomická újma, která souvisí s realizací uvedených protierozních opatøení, je pøedmìtem kompenzaèních opatøení – viz
dotaèní tituly Ministerstva zemìdìlství ÈR. Cílem je konkurenceschopné zemìdìlství v podmínkách trvale udržitelného rozvoje.
-1
Spotøeba nafty [l.ha ]
12
10
8
6
4
2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Výmìra pozemku [ha]
Obr. 7 Závislost jednotkové spotøeby nafty na výmìøe pozemkù pøi podmítce talíøovým
kypøièem (souprava JOHN DEERE 8410 a talíøový kypøiè DOWLANDS 7000)
44
-1
Výkonnost W02 [ha.h ]
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Výmìra pozemku [ha]
Obr. 8 Závislost výkonnosti W02 na výmìøe pozemkù (souprava JOHN DEERE 8410
a talíøový kypøiè DOWLANDS 7000)
12
-1
Spotøeba nafty [l.ha ]
10
8
6
4
2
0
6
7
8
9
10
11
12
-1
Rychlost [km.h ]
Obr. 9 Závislost spotøeby nafty (l.ha-1) na pracovní rychlosti (km.h-1) pøi podmítce talíøovým
kypøièem DOWLANDS DH 4500, v soupravì s traktorem JOHN DEERE 7800
12
-1
Spotøeba nafty [l.ha ]
10
8
6
4
2
0
6
7
8
9
-1
Rychlost [km.h ]
10
11
12
Obr. 10 Závislost spotøeby motorové nafty (l.ha-1) na pracovní rychlosti (km.h-1) pøi pøedseové
pøípravì pùdy kombinátorem SATURN 6000 v soupravì s traktorem JOHN DEERE 7800
45
7
ROZSAH VYUŽITÍ A NÁKLADY STROJÙ PRO HNOJENÍ V ZEMÌDÌLSKÉM
PODNIKU
R
oèní využití patøí mezi klíèové parametry urèující
ekonomickou efektivnost strojù. Pro ekonomické
výpoèty je urèen prùmìrný rozsah zásahù pøi hnojení (tab.
29). Hodnota je stanovena pro statistické zastoupení plodin v øepaøské výrobní oblasti pøi cílové intenzitì hnojení
180 kg è. ž. na 1 ha o. p. Stroje pøitom musí splòovat požadavky:
-
vyplývající z plánu hnojení (daný osevním postupem, intenzitou hnojení, sortimentem hnojiv a z nich
vyplývající dávkou),
dané požadovanou technikou hnojení (základní a
pøedosevní hnojení, pøihnojování),
kvalitativní (dodržení dávky, rovnomìrnosti rozptylu),
výkonnostní - dodržení agrotechnických lhùt na celé
obhospodaøované výmìøe.
Tato kritéria jsou dodržena pøi výbìru a ekonomickém
hodnocení strojních souprav, a to pro velikosti podniku 500,
1000 a 1500 ha o. p.
Hodnocené strojní soupravy jsou vybírány nejen podle
technických a exploataèních ukazatelù, ale i na základì výše
nákladù pøi využití, kterého lze v uvažované velikostní
kategorii podniku každoroènì dosáhnout. Pro pracovní
postupy jsou v tab. 29 uvedeny i pøedpokládané každoroènì ošetøované aplikaèní plochy v èlenìní podle provádìné
operace hnojení.
Pro jednoúèelové stroje volíme roèní nasazení odpovídající skuteènému využití v pøíslušné lince a zemìdìlském
podniku. Celkové roèní provozní náklady stroje jdou na
úèet operace a zatìžují podle aplikaèní plochy nebo množ-
ství hnojiva pøíslušnou mìrnou jednotku (ha, t).
U víceúèelových strojù (pøívìsy, návìsy, nakládaèe) a u
energetických prostøedkù (traktorù) poèítáme pouze s podílem z jejich celkového roèního nasazení potøebným pro
hnojení. Volíme proto hodinovou sazbu provozních nákladù, která odpovídá jejich možnému celkovému roènímu
nasazení. To se mìní v závislosti na výmìøe zemìdìlského
podniku (tab. 30).
7.1
Metoda výpoètu nákladù na provoz
zemìdìlských strojù
Roèní využití strojù pro hnojení v zemìdìlském podniku odpovídá pouze velikosti podniku - obhospodaøované
ploše orné pùdy. Traktory, dopravní prostøedky a nakladaèe mají využití uvedené v tabulce 30.
Náklady (tab. 31-34) jsou stanoveny z cenové úrovnì
roku 2003. Jsou souètem z nákladù na amortizaci (odpisová sazba je shodná s dobou úhrady a odpovídá tabulkovým
hodnotám 6 nebo 4 let), zúroèení, pojištìní, daò a uskladnìní stroje, dále nákladù na pohonné hmoty, opravy a údržbu. Cena nafty pro rok 2003 je 15,20 Kè.l-1 (bez DPH).
Osobní náklady obsluhy, režie ani zisk nejsou v žádném
z pøípadù zapoèítány.
Pøedpokládané rozsahy prací, výkonnosti strojních souprav a jednotkové náklady uvedené ve výsledných tabulkách jsou urèeny pro orientaèní relaèní výpoèty a plánování výroby, mohou se od skuteèných, dosažených v konkrétních podmínkách i významnì lišit.
46
Tab. 29 Každoroènì hnojená aplikaèní plocha pøi cílové intenzitì hnojení 180 kg è. ž. na
1 ha o. p.
Druh hnojiva,
technika hnojení
Hnùj
Kejda
Vápenatá hnojiva
Tuhá minerální hnojiva
regeneraèní pøihnojování
produkèní pøihnojování
jarní pøedseové hnojení
jaro - celkem
podzimní pøedosevní hnojení
základní hnojení
podzim - celkem
Celkem minerální hnojiva
Tab. 30
Prùmì rná
hektarová
dávka
kg.ha-1
30000
20000
2000
500 ha
125
300
75
1000 ha
250
600
150
1500 ha
375
900
225
176
142
182
170
143
220
209
187
207,5
145,0
230,0
582,5
62,5
375,0
437,5
1020,0
415,0
290,0
460,0
1165,0
125,0
750,0
875,0
2040,0
622,5
435,0
690,0
1747,5
187,5
1125,0
1312,5
3060,0
Hnojená plocha (ha)
pro výmì ru orné pùdy
Roèní nasazení traktorù a víceúèelových strojù podle velikosti zemìdìlských
podnikù
Výmì ra orné pùdy (ha)
Typ stroje
500
1000
1500
h.rok-1 h.rok-1 h.rok-1
Traktory do 100 kW
1000
1000
1400
Traktory nad 100 kW a nákladní automobily
1000
1400
2000
Traktorové pøívìsy a návìsy
400
600
1000
-1
Nakladaèe - výkonnost 30 t.h
500
Nakladaèe - výkonnost 100 t.h-1
600
600
1000
Šnekový pøekládací dopravník (adaptér ke sklápìcímu návìsu)
200
400
500
47
Tab. 31 Náklady na rozmetání chlévského hnoje (dávka 30 t.ha-1) u vybraných strojních linek
Popis operace
Typ stroje
traktorové rozmetadlo
Doprava a rozmetání hnoje ze stájového
3-5t
hnojištì s pøepravní vzdáleností do 3 km
a výkonností plnìní
traktorové rozmetadlo
W02 = 30 t.h-1
8 - 12 t
48
Doprava a rozmetání hnoje ze stájového traktorové rozmetadlo
hnojištì s pøepravní vzdáleností do 5 km 8 - 12 t
a výkonností plnìní
W02 > 80 t.h-1
traktorové rozmetadlo
12 - 20 t
Rozmetání hnoje z polního hnojištì
nebo polního složištì s manipulaèní
vzdáleností
do 2 km a výkonností plnìní
W02 > 100 t.h-1
Velikost
podniku
500 ha o.p.
500 ha o.p.
1000 ha o.p.
1500 ha o.p.
1500 ha o.p.
Energetický prostøedek;
výkonnost ve smì novém èase WSM; roèní využití
traktor 4x4, 40 – 50 kW + RUR5, obsluha rozmetadla si sama nakládá
nakladaèem NH5-050 + traktorem 4x2,
60 – 70 kW; WSM=0,3 ha.h-1; 400 h.rok-1
traktor 4x4, 60 – 70 kW + RA80, obsluha rozmetadla si sama nakládá
nakladaèem NH5-050 + traktorem 4x2,
60 – 70 kW; WSM=0,38 ha.h-1; 350 h.rok-1
traktor 4x4, 60 – 70 kW + RA100, nakládka UNK 320;
WSM=0,52 ha.h-1; 250 h.rok-1
traktor 4x4, 60 – 70 kW + RA100, nakládka UNK 320;
WSM=0,52 ha.h-1; 370 h.rok-1
traktor 4x4, 150 – 170 kW + RA140, nakládka UNK 320;
WSM=0,7 ha.h-1; 320 h.rok-1
Náklady
(Kè.ha-1)
3560
3230
2320
2040
2340
traktorové rozmetadlo
8 - 12 t
1000 ha o.p.
traktor 4x4, 80 – 90 kW + RA100, nakládka UNK 320;
WSM=1,12 ha.h-1; 100 h.rok-1
1780
traktorové rozmetadlo
12 - 20 t
1500 ha o.p.
traktor 4x4, 150 – 170 kW + RA140, nakládka JCB414S;
WSM=1,3 ha.h-1; 150 h.rok-1
1630
Tab. 32 Náklady na hnojení kejdou u vybraných strojních linek (dávka 20 t.ha-1)
Popis operace, typ stroje
49
Doprava a rozmetání kejdy z dvorského skladu s manipulaèní
vzdáleností do 5 km a výkonností plnìní W02 = 60 t.h-1, traktorové
rozmetadlo kejdy 10 - 12 t s rozdìlovacím rámem se svodnými
hadicemi
Plošná aplikace kejdy traktorovým rozmetadlem kejdy 12 - 18 t
s rozdìlovacím rámem se svodnými hadicemi, zásobování
traktorovou silnièní cisternou
Plošná aplikace kejdy samojízdným rozmetadlem kejdy 12 - 18 t
s rozdìlovacím rámem se svodnými hadicemi, zásobování
traktorovou cisternou
Podpovrchové zapravení kejdy traktorovým rozmetadlem 8 - 12 t
s radlièkovým kypøièem, zásobování automobilní cisternou
Podpovrchové zapravení kejdy samojízdným rozmetadlem, 8 - 18 t
s radlièkovým kypøièem, zásobování automobilní cisternou
Zásobování kejdou na pole a následné podpovrchové zapravení
Zásobování aplikátorù kejdy silnièní cisternové pøepravníky
traktorové, 10 - 15 t, prùmìrná Ld = 7 km
Zásobování aplikátorù kejdy silnièní automobilní cisternou 8 - 12 t,
prùmìrná Ld = 7 km
Mìlké zapravení kejdy radlièkovým kypøièem
4,5 - 6,0 m
Velikost
podniku
Energetický prostøedek;
výkonnost ve smì novém èase WSM; roèní využití
Náklady
(Kè.ha-1)
1000 ha o.p.
traktor 4x4, 150 – 160 kW;
WSM=0,6 ha.h-1; 600 h.rok-1
3200
1500 ha o.p.
traktor 4x4, 160 – 180 kW;
WSM=1,1 ha.h-1; 800 h.rok-1
1520
1500 ha o.p
samojízdný podvozek 4x4, nízkotlaké pneu, 220 – 240 kW;
WSM=1,8 ha.h-1; 900 h.rok-1
1420
traktor 4x4, 160 – 180 kW;
WSM=0,8 ha.h-1; 800 h.rok-1
samojízdný podvozek 4x4, nízkotlaké pneu, 220 – 240 kW;
1500 ha o.p
WSM=1,2 ha.h-1; 900 h.rok-1
1500 ha o.p
traktor 150 kW;
WSM=0,3 - 0,6 ha.h-1, (10 - 20 t.h-1)
automobilní fekální cisterna;
WSM= 0,3 - 0,6 ha.h-1, (10 - 20 t.h-1)
traktor 4x4, 150 kW;
WSM=4 ha.h-1
2090
2130
1520
Kè.h-1
1330
Kè.h-1
610
Tab. 33 Náklady na hnojení tuhými minerálními hnojivy – doprava ze skladu hnojiva a plnìní na poli
Popis operace
Poznámka
Typ stroje
návìsné rozmetadlo
3-5t
automobilní rozmetadlo
4-8t
nesené rozmetadlo
Doprava a rozmetání
1,0 - 1,2 t
tuhých minerálních
návìsné rozmetadlo
hnojiv
3-5t
zásobování,
volnì ložené hnojivo
návìsné rozmetadlo
3-5t
samojízdné rozmetadlo
5 - 10 t
Doprava hnojiva ze skladu na pole a plnì ní rozmetadel
pøímý postup, volnì
ložené hnojivo
50
Doprava minerálních
hnojiv
volnì ložené hnojivo
traktorový návìs
10 - 12 t,
Plnìní rozmetadel na
poli
volnì ložené hnojivo
šikmý pøekládací dopravník
(pásový, šnekový)
Velikost
podniku
1000 ha o.p.
1000 ha o.p.
1000 ha o.p.
1000 ha o.p.
1500 ha o.p.
1500 ha o.p.
Energetický prostøedek;
výkonnost ve smì novém èase WSM;
roèní využití
traktor 4x2, 60 kW;
WSM=2,6 ha.h-1; 400 h.rok-1
automobilní podvozek;
WSM=2,6 ha.h-1; 400 h.rok-1
traktor 4x2, 40 kW;
WSM=4,7 ha.h-1; 210 h.rok-1
traktor 4x2, 60 kW;
WSM=5,8 ha.h-1; 200 h.rok-1
traktor 4x2, 60 kW;
WSM=5,8 ha.h-1; 300 h.rok-1
samojízdný podvozek;
WSM=15 ha.h-1; 600 h.rok-1
traktor 4x4, 120 – 140 kW
1500 ha o.p. (pøi prostoji zapoèítány jen fixní
náklady)
-
W02 = 30 t.h-1
Náklady
(Kè.ha-1)
jen
rozmetání a
rozmetání
doprava
-
285
-
430
130
280
180
325
115
265
210
260
620 Kè.h-1
85 Kè.h-1
Tab. 34 Náklady na hnojení kapalnými minerálními hnojivy
Popis operace
Typ stroje
Velikost
podniku
500 ha o.p.
doprava a postøik návìsným
postøikovaèem 1500 - 4000 l, Bp=18 m
Hnojení kapalnými minerálními
hnojivy nebo ochranný postøik
(pøímý postup)
51
Zásobování vodou nebo hnojivem a
pøíprava jíchy v postøikovaèi
1000 ha o.p.
1500 ha o.p.
postøik neseným postøikovaèem 800 1000 l, Bp=18 m
postøik neseným postøikovaèem 800 1000 l, Bp=18 m
postøik návìsným postøikovaèem 1500 4000 l, Bp=18 m
postøik samojízdným postøikovaèem
2000 - 6000 l, Bp=18 - 24 m
500 ha o.p.
1000 ha o.p.
1500 ha o.p.
1500 ha o.p.
traktorová cisterna 5 - 10 t
-
automobilní cisterna 8 - 12 t
-
Energetický prostøedek;
výkonnost ve smì novém èase WSM; roèní využití
traktor 4x2, 40 – 50 kW;
WSM=3,5 ha.h-1; 360 h.rok-1
traktor 4x2, 40 – 50 kW;
WSM=3,5 ha.h-1; 625 h.rok-1
traktor 4x2, 60 – 70 kW;
WSM=4,0 ha.h-1; 900 h.rok-1
traktor 4x2, 60 – 70 kW;
WSM=3,5 ha.h-1; 400 h.rok-1
traktor 4x2, 60 – 70 kW;
WSM=4,5 ha.h-1; 500 h.rok-1
traktor 4x2, 60 – 70 kW;
WSM=5,6 ha.h-1; 900 h.rok-1
samojízdný podvozek;
WSM=8,0 ha.h-1; 900 h.rok-1
traktor 4x4, 100 kW;
Wplnìní=30 t.h-1; 900 h.rok-1
automobilní podvozek;
Wplnìní=40 t.h-1; 1000 h.rok-1
Náklady
(Kè.ha-1)
230
215
205
245
195
160
160
610
Kè.h-1
640
Kè.h-1
8
ANALÝZA STRUKTURY ÈASU NASAZENÍ STROJE
P
øíklady struktury èasu práce strojních souprav uvedené v koláèových grafech (11-16) jsou ze zemìdìlských podnikù v øepaøské a bramboráøské výrobní oblasti s dobrou organizací práce a nadprùmìrnými hospodáøskými výsledky. Èas smìny je rozdìlen do 4 skupin.
Procentické zastoupení názvu operace vyjadøuje podíl èasu
smìny, v kterém strojní linka dìlá práci, pro kterou je urèena. Stroje na zpracování pùdy (obr. 11 až 14) pracují
samostatnì, podíl práce mùže být až 75 % doby smìny.
V podílu na periodicky opakovatelné èinnosti – jako seøizování a èištìní stroje, které jsou zahrnuty v „prostoji na
poli“ se pøíliš neliší. Podstatný rozdíl však již je v prostoji
mimo pole, kde se projevují podmínky a organizace práce
v podniku. U jarní pøedseové pøípravy kombinátorem (obr.
14) se projevuje vìtší roztøíštìnost ploch - ve srovnání
s ucelenou podmítkou honù na podzim zvýšením pobytu
stroje mimo pozemek. Je zpùsobeno èasovou koordinací
operace s následujícím setím a vyšší promìnlivostí poèasí
na jaøe.
setí a hnojení to je zásobování osivy a hnojivy, pro které
uvedeme pøíklady.
Ze srovnání struktury èasu práce radlièkového kypøièe
a secího stroje Horsch se shodnými radlièkami a pracovním zábìrem na obrázcích 13 a 15 mùžeme odvodit, jak
velký podíl èasu je na plnìní osiva a nastavení výsevku.
V našem pøípadì se operativní èas snížil o 8 %. Pøi základním hnojení minerálními hnojivy pneumatickým rozmetadlem se podíl èasu na rozmetání se snížil na úroveò 29 %
(obr. 16). Samojízdné rozmetadlo zásobované dvìma automobilními pøepravníky hnojivem ztrácí 26 % èasu smìny jen èekáním na hnojivo. Jde o stroj s vysokou výkonností 15 až 25 ha.h-1.
Analýza struktury èasu práce u vysoce výkonných strojních souprav s vysokou investièní nároèností potvrdila, jak
velký vliv mùže mít nedostateèná znalost místních provozních podmínek a nedostatky v organizaci práce na jejich
roèní využití a jednotkové náklady.
Zøetelnìji se projevují organizaèní vazby, pokud se souprava váže na další prostøedek ve strojní lince. V pøípadech
52
Prostoj mimo
pole
14%
Jízda na pole a
zpìt 7%
Prostoj na poli
9%
Podmítka
talíøovým
kypøièem
70%
Obr. 11 Struktura smìnového èasu vybrané strojní soupravy. Podmítka traktorem JOHN
DEERE 8200 a talíøovým kypøièem DOWLANDS 4500 na ploše 683 ha
Prostoj mimo
pole
21%
Jízda na pole a
zpìt
7%
Podmítka
radlièkový
kypøiè
65%
Prostoj na poli
7%
Obr. 12 Struktura smìnového èasu vybrané strojní soupravy. Podmítka traktorem JOHN
DEERE 8200 a radlièkovým kypøièem ROSS FARMER 6 na ploše 386 ha
53
Jízda na pole a
zpì t
12%
Prostoj mimo
pole
6%
Prostoj na poli
11%
Podmítka
radlièkovým
kypøièem
71%
Obr. 13 Struktura smìnového èasu vybrané strojní soupravy. Podmítka traktorem CASE 7250
a radlièkovým kypøièem HORSCH (zábìr 6,3 m) na ploše 636 ha
Jízda na pole a
zpìt
12%
Prostoj mimo
pole
26%
Pøedseová
pøíprava
kombinátorem
53%
Prostoj na poli
9%
Obr. 14 Struktura smìnového èasu vybrané strojní soupravy. Pøedseová pøíprava traktorem
JOHN DEERE 8200 a kombinátorem ROSS se 6 m zábìrem na ploše 130 ha
54
Jízda na pole a
zpì t
11%
Prostoj mimo
pole
8%
Prostoj na poli
19%
Setí secím
strojem
62%
Obr. 15 Struktura smìnového èasu vybrané strojní soupravy. Setí traktorem CASE 7250
a secím strojem HORSCH CO 6,3 na ploše 368 ha
Plní hnojiva
15%
Základní
hnojení
minerálními
hnojivy
29%
Prostoj na poli,
èekání na
hnojivo
26%
Prostoj mimo
pole
30%
Obr. 16 Základní NPK hnojení samojízdným pneumatickým rozmetadlem minerálních hnojiv
na ploše 1137 ha, zásobník 7 t rozdìlený na 4 komory, pracovní zábìr 18 m, prùmìrná
dávka 530 kg.ha-1, zásobování 2 automobilními pøepravníky 7 t a 10 t vybavenými
šikmým plnícím šnekovým dopravníkem
55
ZÁVÌR
M
inimalizaèní technologie zpracování pùdy a zakládání porostù plodin se využívají na významné èásti
orné pùdy Èeské republiky. Jejich úspìšné využívání je
podmínìno vyšší úrovní agrotechniky v zemìdìlských
podnicích a kvalifikovanou ochranou rostlin. V podmínkách
ÈR je velmi žádoucí využít potenciál pùdoochranných technologií k ochranì pùdy pøed nepøíznivými vlivy, zejména
pøed vodní erozí.
V pøedložené publikaci jsou využity výsledky øešení výzkumného projektu Ministerstva zemìdìlství ÈR. Autoøi
uvítají pøipomínky a námìty odborné veøejnosti
k problematice zahrnuté v pøedložené publikaci.
LITERATURA
ABRHAM, Z. – DUDA, J. – KOCÁNOVÁ, V., 2003:
Využití a obnova zemìdìlské techniky, Praha, VÚZT, pøíruèka 1/2002
GEBRESENBET, G. – JÖNSSON, H., 1992: Performances of seed drill coulters in relation to speed, depth and
rake angles. Journal of Agricultural Engineering. Research,
52, (2): 121-145.
HÙLA, J. – KOVAØÍÈEK, P. – MAYER, V., 2003: Exploitational indicators, Diesel fuel consumption and work
quality during disc tiller skimming. Research in Agricultural Engineering, 3: 85-90
HÙLA, J. – PROCHÁZKOVÁ, B. A KOL., 2002: Vliv
minimalizaèních a pùdoochranných technologií na plodiny, pùdní prostøedí a ekonomiku. Praha, ÚZPI, 103 p.
KOVAØÍÈEK, P. – HÙLA, J., 2003: Informatika pomocníkem pøi øízení zemìdìlské výroby. Agro, è. 5, s. 19-22
KOVAØÍÈEK, P. – VLÁŠKOVÁ, M., 2004: Pracovní
postupy hnojení. Mechanizace zemìdìlství, 9:39–44.
LINKE, CH., 1993: Zugkraftbedarf von einfachen Bodenbearbeitungswerzeugen bei hohen Arbeitsgeschwindigkeit. Landtechnik, (8/9):486-487.
PROCHÁZKOVÁ, B. – DOVRTÌL, J. – HRUBÝ, J. –
KÒÁKAL, Z., 2003: Možnosti využití minimalizaèních
technologií zpracování pùdy u jarního jeèmene. Jeèmenáøská roèenka, VÚPS Praha, 172–176.
PROCHÁZKOVÁ, B. – HRUBÝ, J. – DOVRTÌL, J. –
DOSTÁL, O., 2003: Effects of different organic amendment on winter wheat yields under long-term continuous
cropping. Plant Soil Environmental, 49, 10: 433–438.
56
PØÍLOHA
Foto1-3 Minimalizaèní a zejména pùdoochranné technologie zpracování pùdy a zakládání porostù plodin
mohou být pøínosem k ochranì pùdy pøed poškozováním pùdy erozí, nežádoucím zhutòováním
pùdního profilu a pøed narušováním pùdní struktury
Foto 1 Pøíznaky závažného poškození pùdy
vodní erozí
Foto 2 Snížená propustnost pùdy pro vodu
pøi zhutnìní pùdního profilu
Foto 3
Tvorba pùdní krusty, nebezpeèné pro vzcházející porost, je charakteristická pro pùdy
s narušenou pùdní strukturou
Foto 4
Talíøové kypøièe se bìžnì používají
jako podmítaèe v minimalizaèních
a pùdoochranných technologiích
Foto 5
57
Pro mìlkou podmítku jsou vhodné
radlièkové kypøièe s plochými
podøezávacími radlièkami
Foto 6 Pro støednì hlubokou a hlubokou podmítku
se používají radlièkové kypøièe s dìlenými
pracovními nástroji
Foto 7 Pøi pøedseové pøípravì pùdy po podmítce
lze využít kombinátory s vysokou plošnou
výkonností
Foto 8 Pro støednì hluboké kypøení bez obracení
pùdy jsou urèeny dlátové kypøièe
Foto 9 Kypøicí radlice dlátového kypøièe vhodná
pro narušení zhutnìlé vrstvy v pùdním
profilu
Foto 10 Setí pøi ponechání mulèe z podrcené
slámy na povrchu pùdy
Foto 11 Pøi setí kukuøice v technologiích bez orby
se používají secí stroje s kotouèovými
secími botkami
58

Podobné dokumenty

Accord-Pneumaticke-seci-stroje-A4nahled

Accord-Pneumaticke-seci-stroje-A4nahled Ideální pro malé a støední pìstitele DL je stroj urèený hlavnì pro far− máøe s malou nebo støední výmì− rou. Optimální rozloení váhy stro− je umoòuje pouití traktoru o výkonu 55 kW. DL je standa...

Více

Technika a technologie protierozních opatření

Technika a technologie protierozních opatření Traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 m T4x2, 100 kW + návěsný postřikovač 2200 l, pracovní záběr: 18 m,

Více

PLACKOFEST

PLACKOFEST Všechny sazby zùstaly nezmìnìny, cena odpadu je 400,- Kè / osoba a cena za psa je 60,- Kè.

Více

zemědělské aktuality ze světa

zemědělské aktuality ze světa V rámci projektù Veterinary Laboratories Agency ve Weybridge, Institut Pasteur v Paøíži a Sanger Centre u Cambridge pro sekvencování genomù stanovili výzkumníci sekvenci genomu bakterie Mycobacteri...

Více

Odkaz na čánek - se svolením redakce

Odkaz na čánek - se svolením redakce chtìl podìlit s ètenáøi o zkušenosti se sestavením jednoduchého zaøízení s MC (mikroprocesor, mikrokontrolér, mikroèip) od zadání a konstrukci, až po programování MC a odzkoušení funkce zaøízení, a...

Více

zemědělské aktuality ze světa

zemědělské aktuality ze světa TH500 má nosnost 5 tun do plné výšky 5,54 m. Podle výrobce je urèen pro ty zákazníky, kteøí požadují vysokou výkonnost pøi provádìní prací ve mzdì a kteøí požadují i univerzálnost použití. A to ten...

Více

rydlo vzor konec

rydlo vzor konec s tlouškou stìny 20 µm. Jsou uloženy v nerezovém tìlese, opatøeném v horní èásti systémem distribuèních kanálkù a sbìrných kanálkù ve spodní èásti. Prostor mezi nimi je vyplnìn pryskyøicí. Pøedbìž...

Více

Publikace NPK - Národní politika kvality

Publikace NPK - Národní politika kvality Národní politika kvality ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Rada kval...

Více

62/2012 - Psí víno

62/2012 - Psí víno MZ: Už na gymnáziu, angličtinu měl povinnou. Není to tak, že by se ji učil až za pochodu, při samotném překládání, jak někteří tvrdí. Je pravda, že po škole ji nepěstoval. Když ho vyhnali z Humpolc...

Více

Stavění přátelské k přírodě

Stavění přátelské k přírodě tolerantná a zásadne sa ¾uïom nemieša do súkromných vecí, medzi ktoré poèíta náboženské a politické presvedèenie, sexuálne a stravovacie návyky, èi vaše ob¾úbené drogy. Tieto si má každý vysporiada...

Více