výzkum zaměřený na chov a mechaniku pohybu velšských plemen

Komentáře

Transkript

výzkum zaměřený na chov a mechaniku pohybu velšských plemen
VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA CHOV A MECHANIKU POHYBU
VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A KOB V NIZOZEMSKU
Text: ing. Markéta Píšová – Fotografie: Anna van Vuurenová
Tento výzkum byl realizován za podpory projektu IGA TP 2/2010
V dubnu 2010 jsme se společně s Annou van Vuurenovou vydaly na cestu do Nizozemí, kde jsem měla v rámci projektu
na Mendelově univerzitě domluvené měření koní. Velmi ochotně nám vyšli vstříc v hřebčíně Freedom a Ysselvliedt.
Po náročné cestě do Holandska jsme jako první navštívily hřebčín Freedom. Hřebčín Freedom se zabývá chovem
velšských pony sekce A a také KWPN – holandský teplokrevník. Nejznámějším hřebcem z této stáje je hřebec Alesco,
narozený v roce 1975. Tento hřebec je po otci Baledon Pippit, z matky Scalding Joan po Gredington Siarlis. Alesco vyhrál
mnoho výstav a byl několikrát oceněn britskými posuzovateli. V roce 1984 se Alesco zúčastnil mezinárodní výstavy v
Ermelu, kde vyhrál a získal ocenění Mezinárodní šampión hřebců. V roce 1986 v Cáchách získal opět titul Mezinárodní
šampión hřebců. Alesco zahynul v roce 1997, ale hřebčín Freedom si ponechal několik klisen, které ve svém rodokmenu
hřebce Alesca má. V současné době hřebčín disponuje plemenným hřebcem Eppynt Valmet narozeným v roce 2002. Otcem
tohoto hřebce je velmi známý plemeník Revel Jumbo a matka Eppynt Vista po Eppynt Orange Pip.
V hřebčíně Freedom jsme pracovaly celý den a změřily
12 velšských pony sekce A. Měření probíhalo na tvrdém
povrchu. Do naší databáze jsme zařazovaly kohoutkovou
výšku hůlkovou, obvod hrudníku, délku, délku kroku v
kroku a klusu a pomocí pedometru jsme také měřily počet
kroků za sekundu, a tak později vypočítaly frekvenci. K
jednotlivým údajům se dostaneme v dalším článku.
Po příjemně stráveném dnu jsme se přesunuly do
hřebčína Ysselvliedt. Tento hřebčín je manželů Zoetových a
patří k nejvýznamnějším v Nizozemí. Hřebčín vznikl v roce
1964, kdy byl založen Henkem Zoetem, otcem současného
majitele. V dnešní době vlastní hřebčín již na 150 koní.
Měřič úhlu lopatky
Mezi jejich nejúspěšnější koně patří
Ysselvliedt's Special Edition, Ysselvliedt's
Golden Boy, Ysselvliedt Heyday's Pride,
Ysselvliedts Sven, Ysselvliedts Highguy,
Powys (NL) Shon, Wharley Pioneer, Keizers
Hoeks Fons, Vechtzichts Hywel's, Glansevin
Graffiti. Hywel a Graffiti získali mnoho
ocenění na světových výstavách ve Velké
Británii a dokonce dvakrát na Royal Welsh
Show.
V hřebčíně manželů Zoetových jsme dostaly k
dispozici velšské pony téměř všech sekcí.
Stejně tak jak jsme pracovaly ve stáji Freedom,
jsme měřily kohoutkovou výšku hůlkovou,
obvod hrudníku, úhel lopatky a délku v kroku a
klusu.
Svou cestu po Nizozemí jsme zakončily
výstavou v Houtenu, kde jsme pořídily mnoho
fotografických záznamů a získaly i nemalé
zkušenosti. Dubnový pobyt v Holandsku byl
velmi zajímavým přínosem našich znalostí v
chovu velšských pony a také jsem moc ráda, že
jsme mohly využít pohostinnosti v obou
hřebčínech. Děkuji i Anně van Vuurenové za
pomoc při práci a také za ochotu cestovat a
překládat z holandštiny.
Autorka článku (vlevo) nasazuje pedometr.
Vpravo Robin van Vliet, hřebčín Freedom.
1
VLIV TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ NA MECHANIKU POHYBU
U PLEMENE VELŠSKÝ PONY A KOB
Ing. Markéta Píšová, doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.
Ústav chovu a šlechtění zvířat, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Česká republika
E-mail: [email protected]
SOUHRN
V naší práci jsme zhodnotili základní tělesnou míru, kterou je kohoutková výška hůlková, velšských plemen pony a kob.
Naším cílem bylo vyhodnotit mechaniku pohybu v kroku a klusu. Zhodnotili jsme délku kroku v kroku a klusu, frekvenci v
klusu na 30 metrů dlouhé dráze a výsledky jsme zhodnotili na základě několika efektů: pohlaví, sekce plemene, země
původu. Do databáze bylo zařazeno 53 velšských pony a kob, z toho 37 sekce A, 8 sekce B, 4 sekce D a 4 sekce WPBR. Data
jsme naměřili pomocí laserové míry a speciálního pedometru v období březen 2010 až srpen 2010. Výsledky ukazují, že
průkazný vliv je především u úhlu lopatky, což zcela koresponduje s tím, že úhel lopatky je velmi důležitý komponent ve
stavbě těla vzhledem k prostornosti jednotlivých chodů.
Klíčová slova: velšský pony a kob, měření, mechanika pohybu, frekvence kroku a klusu
ÚVOD
Velšský pony je jedno z nejznámějších plemen pony na světě. Z malého zavalitého ponyho, který běhal po rozsáhlých
pláních Walesu, se stal v současnosti vytrvalý, energický sportovní pony nejen pro děti. Jeho počátek se traduje až do roku 55
př. n.l. Plemeno velšský pony je rozděleno do několika sekcí, přičemž nejpočetnější sekce ve světě je A, tedy velšský horský
pony. Během staletí se exteriér velšských pony měnil, především ve 20. století vlivem stále většího tlaku na produkci
jezdeckých pony z původních kočárových.
V České republice se tito ponyové začali chovat od 70. let minulého století a jejich obliba stále roste. To nejen díky
výborným jezdeckým schopnostem, ale i kvůli jejich dobrému charakteru, nenáročnosti a mnohdy jsou využíváni i jako
společníci. Toto plemeno stále častěji ovlivňuje i chov ostatních plemen ponyů, v České republice pak především českého
sportovního pony. Proto je velmi důležitý chovný materiál, který je založen nejen na kvalitních klisnách, ale také potenciálu
hřebců a jejich schopnosti předávat typické vlastnosti. Především je nutné zabývat se stavbou těla tohoto plemene vzhledem
k jeho standardu a mechanikou pohybu. Mechanika pohybu není důležitým faktorem jen pro výstavy, ke kterým se plemeno
využívá nejvíce, ale také pro využití ve sportu.
METODIKA A MATERIÁLY
Pro práci byla zpracována data, která byla naměřena v období březen 2010 až srpen 2010 v České republice, Nizozemí a
Velké Británii. Data obsahovala kohoutkovou výšku hůlkovou, počet kroků v klusu a čas dosažený na 30 m dlouhé dráze,
délku kroku v kroku a klusu.
Do databáze bylo zařazeno 53 koní velšských plemen pony a kob, z toho 37 sekce A (velšský horský pony), 8 sekce B
(velšský pony), 4 sekce D (velšský kob) a 4 sekce WPBR (podílový velš).
Srovnávací základna zahrnovala tyto efekty:

sekce plemene

příslušnost k pohlaví

zemi odkud kůň pochází

úhel lopatky.
Třídění do skupin dle sekce:
Třídění do skupin dle pohlaví:
Třídění do skupiny dle země původu:
sekce A – 1
1 – hřebec
C – Česká republika
sekce B – 2
2 – klisna
NL – Nizozemí
sekce D – 4
3 – valach
BG – Velká Británie
sekce WPBR - 5
Byl vymezen základní tělesný rozměr kohoutková výška hůlková, délka kroku v kroku a klusu a byla zhodnocena
frekvence v kroku a klusu.
Jednotlivá data byla zpracována v programu Statsoft STATISTICA verze 9.
U databáze byl zjišťován vztah mezi délkou kroku v kroku a klusu a kohoutkovou výškou, příslušností k pohlaví, zemí
původu a sekcí plemene. Data byla vyhodnocena lineárním modelem s pevnými efekty (GLM):
yijkl =  + ai + bj + ck + dl + eijkl
Kde:
µ = celkový průměr
ai = efekt pohlaví koně (i = 1,2, 3)
bj = efekt kohoutkové výšky (j= 1,2.....19)
ck = efekt sekce plemene (k= 1,2....5)
eijkl = reziduální efekt
VÝSLEDKY
Srovnání frekvence v klusu
Tab. č. 1 – Průměrná frekvence v klusu u jednotlivých sekcí
Sekce
Průměrná frekvence/min.
Sx
Průměrná frekvence/s
1
83,83
31,68
1,40
2
72,87
16,68
1,21
4
88,00
20,00
1,47
5
64,58
12,08
1,08
sekce 1 – velšský horský pony, sekce 2 – velšský pony, sekce 4 – velšský kob, sekce 5 – podílový velš
Při posuzování mechaniky pohybu se hodnotí vlastnosti kvantitativní (délka kroku, frekvence) (DUŠEK,1974). Z dat,
která jsme vyhodnotili jsme zjistili, že největší frekvenci v klusu jsme naměřili u velšského horského ponyho. Velšský horský
2
pony patří k nejmenší sekci z hlediska kohoutkové výšky hůlkové. Lze proto i předpokládat, že tito pony mají větší frekvenci
kroku v klusu. DUŠEK (1981) provedl výzkum u starokladrubských běloušů a vraníků a hodnotil zde také frekvenci
jednotlivých chodů. U klusu došel k průměrným výsledkům 0,71 u vraníka a 0,97 u bělouše. Všechny sekce velšských
plemen pony a kob mají tak vyšší průměrnou frekvenci, nejvíce u velšského horského ponyho a velšského koba. Nejvíce se k
Duškovým hodnotám blíží podílový velšský pony, tedy jezdecký typ ponyho. Naopak, velšský kob, který se typem
mechaniky pohybu přibližuje ke starokladubrskému běloušovi, především pak vysokou „karpální“ akcí, se liší ve frekvenci
téměř o 0,5 kr./s.
Domníváme se, že to je dáno tím, že námi měření jedinci měli velmi prostorný krok v klusu oproti koním, které měřil
Dušek ve svém výzkumu.
Srovnání prostornosti kroku v kroku a klusu jednotlivých sekcí
Tab. č. 2 – Srovnání prostornosti v kroku a klusu jednotlivých sekcí
median
min
max
průměr
krok s. A klus s. A krok s. B klus s. B krok s.D klus s.D krok s. WPBR
58,00
75,50
73,50
93,00
81,00
119,00
45,25
45,00
54,00
70,00
90,00
60,00
108,00
43,00
87,00
126,00
82,00
119,00
102,00
130,00
47,50
60,42
80,00
75,13
96,13
81,00
119,00
45,25
klus s. WPBR
54,50
52,00
57,00
54,50
Při srovnání jednotlivých sekcí z hlediska prostornosti v kroku a klusu jsme zjistili, že délka kroku v chodech krok a klus
je úměrná tomu jaké je omezení kohoutkov výšky jednotlivých sekcí. Přesto maximum, které bylo naměřeno u velšského
horského ponyho (126 cm) v klusu ukazuje, že i nejmenší sekce (kohoutková výška hůlková do 122cm) má velmi prostorný
krok a přibližuje se i sekci velšského koba s kohoutkovou výškou hůlkovou nad 137 cm, zde bylo naměřena maximální
hodnota 130 cm v klusu.
DUŠEK (1977) uvádí skutečnost, že kladrubský bělouš má prostornější chod, který však není typickým znakem pro toto
plemeno. Lze tak potvrdit, že chody tohoto plemene se ve stádě starokladubských běloušů stávají ploššími, zatímco typický
chod, charakterizovaný vysokou akcí bez výraznější prostornosti zůstává zafixován ve stádě u starokladrubských vraníků.
Stejně tak to je u velšského koba, kdy díky vyšší karpální akci se dostáváme k průměrným hodnotám 81 cm v kroku a 119 cm
v klusu, což z hlediska rozdílné kohoutkové výšky hůlkové není velký rozdíl oproti velšskému horskému ponymu 60,42 cm
v kroku a 80 cm v klusu.
Srovnání prostornosti kroku a klusu metodou GLM
Při srovnání prostornosti kroku a klusu dle zvolených efektů pohlaví, úhel lopatky, příslušnost k jednotlivé sekci a zemi
původu jsme zjistili průkaznost (P ≤ 0, 01) u efektů úhel lopatky a příslušnost k jednotlivé sekci. Zjištěná průkaznost tedy
ukazuje, že úhel lopatky ovlivňuje prostornost jednotlivých chodů. Stejně tak jako u jednotlivých sekcí jsme prokázali
statisticky průkazný vliv. I tento vliv je dán rozdílnou kohoutkovou výškou a tak rozdílnými naměřenými hodnotami u
jednotlivých sekcí.
ZÁVĚR
V naší práci jsme zhodnotili základní tělesnou míru, kterou je kohoutková výška hůlková velšských plemen pony a kob.
Naším cílem bylo vyhodnotit mechaniku pohybu v kroku a klusu. Zhodnotili jsme délku kroku v kroku a klusu, frekvenci v
klusu na 30 metrů dlouhé dráze a výsledky jsme zhodnotili na základě několika efektů: pohlaví, sekce plemene, země
původů. Do databáze bylo zařazeno 53velšských pony a kob z toho 37 sekce A, 8 sekce B, 4 sekce D a 4 sekce WPBR. Data
jsme naměřili pomocí laserové míry a speciálního pedometru v období březen 2010 až srpen 2010.
Z dat, která jsme vyhodnotili, jsme zjistili, že největší frekvenci v klusu jsme naměřili u velšského horského ponyho.
Velšský horský pony patří k nejmenší sekci z hlediska kohoutkové výšky hůlkové. Lze proto i předpokládat, že tito pony
mají větší frekvenci kroku v klusu. DUŠEK (1981) provedl výzkum u starokladrubských běloušů a vraníků a hodnotil zde
také frekvenci jednotlivých chodů. U klusu došel k průměrným výsledkům 0,71 u vraníka a 0,97 u bělouše. Všechny sekce
velšských plemen pony a kob mají tak vyšší průměrnou frekvenci, nejvíce u velšského horského ponyho a velšského koba.
Nejvíce se k Duškovým hodnotám blíží podílový velšský pony, tedy jezdecký typ ponyho. Naopak, velšský kob, který se
typem mechaniky pohybu přibližuje ke starokladrubskému běloušovi, především pak vysokou „karpální“ akcí, se liší ve
frekvenci téměř o 0,5 kr./s.
Domníváme se, že to je dáno tím, že námi měření jedinci měli velmi prostorný krok v klusu oproti koním, které měřil
Dušek ve svém výzkumu.
Při srovnání prostornosti kroku a klusu dle zvolených efektů pohlaví, úhel lopatky, příslušnost k jednotlivé sekci a zemi
původu jsme zjistili průkaznost (P ≤ 0, 01) u efektů úhel lopatky a příslušnost k jednotlivé sekci. Zjištěná průkaznost tedy
ukazuje, že úhel lopatky ovlivňuje prostornost jednotlivých chodů. Stejně tak jako u jednotlivých sekcí jsme prokázali
statisticky průkazný vliv. I tento vliv je dán rozdílnou kohoutkovou výškou a tak rozdílnými naměřenými hodnotami u
jednotlivých sekcí.
POUŽITÁ LITERATURA
Dušek, J.: Mechanika pohybu kladrubských koní, Buletin č. 35, Výzkumná stanice pro chov koní, Slatiňany 1981 s.103 – 112
Dušek, J.: Standardy pro hodnocení mechaniky pohybu koní čs.plemen, Buletin č. 29. Výzkumná stanice pro chov koní,
Slatiňany 1977 s.2 – 10
DUŠEK, J. A KOL.: Chov koní, n. Brázda, Praha, 1.vyd., 1999, s. 352, ISBN 80-209-0282-1
DAVIES, W.: The welsh Ponies and Cobs, J.A. Allen, London, 1997, s. 3 -25, ISBN 0-85131-361-2
3
Měření úhlu lopatky na hřebci sekce A Nantdywyll Penaig (nahoře) a příprava měření klisny v hřebčíně Dukeshill ve Velké Británii.
Foto © Robert Píša (nahoře) a Anna van Vuurenová (dole).
4

Podobné dokumenty

4.D Stavime mesto pro cyklisty

4.D Stavime mesto pro cyklisty Městské plánování se nemusí týkat pouze silnic a budov. Tisíce lidí denně využívá na své cestě z a do nově

Více

TANYBWLCH BERWYN

TANYBWLCH BERWYN sekce B. Zejména hojně v českém chovu využívaný 876 Langaas Trinket má krev hřebce Tanybwlch Berwyn ve svém rodokmenu oboustranně bohatě

Více

C. PARKOVÁNÍ A ODSTAVOVÁNÍ KOL 1 ÚVODEM 2 TECHNICKÉ

C. PARKOVÁNÍ A ODSTAVOVÁNÍ KOL 1 ÚVODEM 2 TECHNICKÉ Stojany jsou robustní a umožňují uzamčení kola za rám k pevné konzole pomocí odolného uzávěru, který je přímo součástí stojanu. Toto řešení prakticky znemožňuje krádež odstaveného kola. Uzamknout l...

Více

Doprava a životní prostředí ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra

Doprava a životní prostředí ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra Zároveň je zde ale konstatováno, že v dělbě přepravní práce mezi jednotlivými druhy dopravy neexistuje rovnováha. Automobilová doprava velmi nabírá na síle, což je jev negativní a je nutné jej řeši...

Více

Negativní energetická bilance a zdraví dojnic českého strakatého

Negativní energetická bilance a zdraví dojnic českého strakatého změny BCS, poměr T/B, skupiny MK, KC) Ck = fixní efekt i-tého týdne laktace

Více

Z historie plemene - nejvlivnější hřebci, 5. díl

Z historie plemene - nejvlivnější hřebci, 5. díl Criban Winston (bělouš, 11 hands 2 inches (=116,84 cm), narozen roku 1940). – otec. Winston byl velšský horský pony, syn jedinečného hřebce Coed Coch Glyndwra. Silně ovlivnil sekci B přes Criban Vi...

Více

OSOBNÍ VZPOMÍNKA Dr. Karel Trojan 29.4.1916

OSOBNÍ VZPOMÍNKA Dr. Karel Trojan 29.4.1916 Od té doby jsem zde trávil většinu svého času a poznal zde spoustu přátel, se kterými si mám dodnes o čem povídat. Léta strávená mezi koníky na Lejškově patřila mezi nejkrásnější roky mého života. ...

Více

RPB 2-2011.pub

RPB 2-2011.pub Yijklm = znak jatečné hodnoty; µ = celkový průměr; ai = vliv genotypu genu FABP3 (i = 1, 2, 3); bj = vliv výživy (j = 1, 2); ck = vliv pohlaví (k = 1, 2); dl = vliv hybridní kombinace křížení (l = ...

Více