Květen 2016 - Kulturní dům

Komentáře

Transkript

Květen 2016 - Kulturní dům
STRÁŽNIČAN
Květen 2016
Foto Rostislava Svobodová
Zpravodaj města Strážnice
Městský úřad STRÁŽNICE
www.straznice-mesto.cz
USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 22. 2. 2016
1) Rada města Strážnice schvaluje
205 dohodu o ukončení mandátní smlouvy mezi
městem Strážnice a Mgr. Hanou Zabadalovou, advokátkou, s účinností od 29. 2. 2016.
2) Rada města Strážnice neschvaluje
13 podání odvolání proti rozhodnutí stavebního
úřadu ve Strážnici, na základě něhož bylo vydáno stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy
vnitřní dispozice části stávajícího objektu č. p.
1407, souvisejícího se změnou užívání ze stávající prodejny a baru s vinotékou, v 1.NP, roh ulic
Kostelní a Panská”.
USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 2. 3. 2016
1) Rada města Strážnice bere na vědomí
118 prodloužení pracovní smlouvy na dobu neu-
rčitou u 1 pracovníka finančního odboru (účetní)
v předloženém znění,
119 nabídku připojení města Strážnice k projektu
„Senioři v bezpečí”,
120 informaci o výzvě na částečné vrácení finančních prostředků ve výši 53 542 Kč z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje
a 3 150 Kč z prostředků SF životního prostředí,
týkající se dotačního projektu „Obnova vybraných alejí v extravilánu města Strážnice”, v rámci
něhož bylo v r. 2010–2012 provedeno odborné
ošetření 98 stromů v extravilánu města (lokalita
Mucharov a lokalita Žabné),
121 smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem ve výši 20 866 Kč, uzavřenou mezi JMK
a p. o. Základní škola MK Strážnice, Příční 1365
za účelem poskytování bezplatnés travy dětem
z nízkopříjmových rodin,
122 zápis z jednání Sociálnězdravotní a bytové
komise RMS č. 2016-02-16/1,
123 zápis z jednání Bezpečnostní komise RMS
č.2016-02-25/1.
2) Rada města Strážnice schvaluje
206 smlouvu o poskytnutí příspěvku na částeč-
nou úhradu výdajů za plavecký výcvik pro žáky
ZŠ M. Kudeříkové ve výši 22 750 Kč z rozpočtu
města, tj. 325 Kč na 1 žáka v předloženém znění,
207 inventarizační zprávu ústřední inventarizační komise MěÚ Strážnice ze dne 12. 2. 2016,
208 smlouvu o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu výdajů za lyžařský výcvikový kurz pro
žáky ZŠ M. Kudeříkové ve výši 16 056 Kč z rozpočtu města, tj. 892 Kč na 1 žáka v předloženém znění,
209 uzavření darovací smlouvy v předloženém
znění na poskytnutí finančního daru ve výši 1
000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočka SONS v Kyjově,
210 darovací smlouvy v předloženém znění na
poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč
NADAČNÍMU FONDU GAUDEAMUS CHEB na organizaci XXV. ročníku celostátní středoškolské
Dějepisné soutěže,
211 organizační změnu spočívající ve vytvoření nového pracovního místa na odboru ŽPTS –
funkce referenta společné státní správy a samosprávy s účinností od 4. 3. 2016 – velikost úvazku
0,6 s tím, že celkový počet zaměstnanců města
bude činit 46 osob,
212 výsledek výběrového řízení na investiční
akci „Zateplení objektu a výměna oken – I. etapa
– výměna oken v bývalých jeslích v ul. J. Skácela 1325” a zadání zakázky vybranému uchazeči
s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou firmě Kaluža Zdeněk, Strážnice, ••• na „Zateplení objektu
a výměnu oken – I. etapa – v ul. J. Skácela 1325”
a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem v souladu s vítěznou nabídkou,
213 odpověď na žádost developerské firmy Swift
building contractor a.s., ••• o odprodej části pozemku p. č. 2012/4 o vým. cca 10 000 m2, v k.
ú. Strážnice na Mor., v ul. Magnisova v tomto
znění: „Město Strážnice k Vaší žádosti sděluje, že
v současnosti neuvažuje o prodeji pozemku p. č.
2012/4 v k. ú. Strážnice, a to ani z části. Pokud
by se toto stanovisko města změnilo, bude záměr
prodeje a jeho podmínky zveřejněny v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích”,
214 uzavření smlouvy s E.ON Distribuce, a. s.
v předloženém znění,
215 smlouvu o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu výdajů za plavecký výcvik pro žáky
ZŠ Školní, ul. Školní 283, Strážnice, ve výši 17
225 Kč z rozpočtu města Strážnice, tj. 325 Kč na
1 žáka v předloženém znění,
216 smlouvu o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu výdajů za lyžařský výcvikový kurz
pro žáky ZŠ Školní 283, Strážnice, ve výši 8 920
Kč z rozpočtu města Strážnice, t.j. 892 Kč na 1
žáka v předloženém znění.
3) Rada města Strážnice neschvaluje
14 dlouhodobý pronájem části pozemku p. č.
2011/1, ostatní plocha, o výměře cca 300 m2, v k.
ú. Strážnice naMor., dle žádosti p. Věry Sedlákové, •••, Strážnice.
4) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení
71 zavést do rozpočtu města na r. 2016 investiční
akci „Strážnice – Přeložka VN, Město – přístav” ve
výši 700 000 Kč.
5) Rada města Strážnice ukládá
65 vyžádat informace o publikaci „Senioři v bez-
pečí“; termín 30. 3. 2016, zodpovídá Gazda J.,
66 posoudit řešení kamerového systému, navrženého Bezpečnostní komisí RMS, z hlediska souvisejících právních předpisů; termín 21. 3. 2016,
zodpovídá Jurečka P.,
67 zpracovat stanovisko následného postupu
vůči dotačnímu managementu, tj. Společnosti
Europrofin u investiční akce „Obnova vybraných
alejí v extravilánu města Strážnice”, termín 7. 3.
2016, zodpovídá Michálek J.
USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 14. 3. 2016
1) Rada města Strážnice bere na vědomí
124 odpověď starostky města ze dne 4. 3. 2016
na podání zaslané předsedou společenství vlastníků bytov. domů ••• – v přiloženém znění,
125 zprávu OISB o realizaci akce RPS „Revitalizace
sídliště Kovářská – I. etapa – Oprava chodníků a stání pro kontejnery” a na ni navazujících etap od ZMS
konaného dne 14. 12. 2015 v předloženém znění,
126 závažnost problematiky těžby štěrkopísku
na území katastru města Uherský Ostroh, a tím
ohrožení prameniště Bzenec komplex. Vyslovuje
zásadní nesouhlas se záměrem těžby štěrkopísku
v k. ú. Uherský Ostroh a připojuje se k podnětu
KHS Brno k zahájení přezkumného řízení ve věci
stanoviska MŽP ČR ze dne 9. 3. 2015,
127 zprávu OISB o opravě fasády a střešní krytiny na budově městského muzea ve Strážnici,
128 žádost obyvatel ul. ZaValy o úpravu nájezdů,
dotčených rekonstrukcí zdejší komunikace,
129 zprávu OISB o problematice bytových domů
Ořechovka 1739 a 1740,
130 zprávu o zakázkách odboru ŽPTS za období
07-12/2014,
131 stížnost občanů na nepovolené užívání městského pozemku a postupuje tuto záležitost k projednání zastupitelstvu města,
132 návrhy akcí pro zařazení do rozpočtu města
pro rok 2016.
2) Rada města Strážnice schvaluje
217 své vyjádření k Žádosti společnosti GEFAB
5/2016
CS, spol. s. r. o. o vyjádření k plánované uzavírce
silnice I/55 Vnorovy - Velička (z důvodu rekonstrukce této silnice - investor ŘSD) v předloženém
znění, kdy nesouhlasí s návrhem objízdné trasy
po komunikaci II/426 tak, jak je uvedeno v předmětné žádosti, tj. aby objízdná trasa pro nákladní
dopravu nad 3,5 t byla vedena obousměrně po silnici I/54 přes obec Bzenec, dale po silnici II/426
přes město Strážnici, protože jsou důvodné obavy, že převedením dopravy ze silnice I/55 by se
doprava přes město Strážnice stala neúnosnou
a životuohrožující, obzvláštěpak s přihlédnutím
ke špatnému technickému stavu komunikace ul.
Rybářská ve Strážnici (kdy těžší vozidla by tuto
ještě vice poškozovala), požaduje RMS při řešení
objízdné trasy po silnici II/426 přes město Strážnice průjezd pouze pro vozidla o celkové hmotnosti do 9 t a ostatní vozidla (tj. nad 9 t celkové
hmotnosti), aby byla odkloněna po trase Hodonín
- Ratíškovice - Vacenovice - Vracov - Bzenec – Moravský Písek – Veselí nad Moravou obousměrně,
218 podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v Rejstříku škol a školských zařízení pro
školní jídelnu, jejíž činnost vykonává p. o. Školní
jídelny Strážnice, Preláta Horného 1365, která
se týká změny názvu příspěvkové organizacena
Školní jídelna Strážnice, příspěvková organizace,
změny adresy sidle na Strážnice, Příční 1365,
219 podánížádosti o zápis změny v údajích vedených v Rejstříku škol a školských zařízení pro
3
Základní školu Strážnice, Školní 283, okres Hodonín, která se týká změny názvu příspěvkové
organizacena Základní škola Strážnice, Školní
283, okres Hodonín, příspěvková organizace,
220 udělení plné moci ••• k výkonu opatrovnictví za město Strážnici pro nesvéprávnou občanku
města paní •••,
221 rozpočtové opatření č. 2/2016 ve výši 20,9
tis. Kč na straně příjmů a výdajů,
222 - převedení výsledku hospodaření za rok
2015 ve výši 27 827 Kč do fondu odměn, ve výši
7 000,68 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, •••, okres Hodonín, •••;
- převedení výsledku hospodaření za rok 2015 ve
výši 9 675 Kč do fondu odměn, ve výši 2 420,72 Kč
do rezervního fondu příspěvkové organizace Školní
jídelna Strážnice, •••
- převedení výsledku hospodaření za rok 2015
ve výši 8 657,64 Kč do fondu odměn, ve výši 34
630,52 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, •••
- převedení výsledku hospodaření za rok 2015 ve
výši 248 075,47 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Strážnice, •••
- převedení výsledku hospodaření za rok 2015 ve
výši 42 603,13 Kč na úhradu ztráty minulých let,
ve výši 24 021,94 Kč do fondu odměn ve výši 56
051,20 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace Kulturní dům Strážničan ve Strážnici, •••
223 nájemní smlouvu v předloženém znění panu
•••, bytem ••• na pronájem místnosti č. 151 o výměře 25 m2 v budově zdravotního střediska č. p.
1545 ve Strážnici, a to na dobu 1 roku s účinností
od 1. 4. 2016 zacenu 250 Kč/1 m2/rok
224 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo k akci RPS –
revitalizacesídliště Kovářská ze dne 27. 10. 2015
v předloženém znění
225 udělení Plné moci městskému architektovi
Ing. Arch. Josefu Smutnému k zastupování města
Strážnice v rozsahu stanoveném přiloženou plnou mocí.
3) Rada města Strážnice neschvaluje
15 žádost o přidělení dlažby pro vybudování ná-
jezdů na pozemcích města Strážnice k nemovitostem p. č. •••
16 dlouhodobý pronájem části pozemku p. č. •••,
ostatní plocha, o výměře cca 230 m2, v k. ú. Strážnice na Moravě, vedeného na LV č. 1, dle žádosti p. •••
4
4) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení
72 směnu pozemků v k. ú. Strážnice na Moravě
v ul. Újezd a ul. Grůska:
- poz. ve vlastnictví města – veden na LV č. 1: p.č.
••• ostat. pl., jiná plocha o výměře 42 m2 (zelená
plocha, roh hranice tvoří průsečík prodloužení
stavební čáry v ul. Újezd a stavební čáry v ul.
Grůska)
- za poz. v majetku žadatelů manž. •••, oba bytem
•••, Strážnice – veden na LV č. 15: p. č. ••• ostat.
pl., ostat. komunikace o výměře 42 m2 (součást
plochy veřejného chodníku a místní komunikace v ul. Grůska) s tím, že směna bude provedena
bezúplatně a náklady na směnu ponesou žadatelé
73 prodej pozemku zapsaného na listu vlastnictví č. 1 v k. ú. Strážnice na Moravě p. č. •••
o vým. 4149 m2 orná půda do majetku firmy •••.,
se sídlem •••, Strážnice, za cenu 400 Kč/m2. Cena
vyšší, než byla stanovena přiloženým znaleckým posudkem ze dne 20. 2. 2016, se navrhuje
s ohledem na výši kupních cen dříve realizovaných prodejů pozemků v této lokalitě. Jedná se
o plochu, která se nachází za současným areálem
firmy směrem na Petrov v trati •••.
74 prodej pozemků zapsaných na listu vlastnictví
č. 1, vše v k. ú. Strážnice na Moravě:
p. č. ••• o vým. 2690 m2 orná půda
p. č. ••• o vým. 2452 m2 orná půda
p. č. ••• o vým. 299 m2 ostatní plocha, celkem
5441 m2 do majetku firmy •••, s. r. o ••• se sídlem
•••, Strážnice, za cenu 400 Kč/m2. Cena vyšší, než
byla stanovena přiloženým znaleckým posudkem ze dne 20. 2. 2016, se navrhuje s ohledem
na výši kupních cen dříve realizovaných prodejů
pozemků v této lokalitě. Jedná se o plochu, která
se nachází za současným areálem firmy směrem
na Petrov v trati •••.
75 prodej pozemku zapsaného na listu vlastnictví č. 1, v k. ú. Strážnice na Moravě, v lokalitě •••
o vým. 232 m2 orná půda do majetku manželů p.
•••, trvale bytem •••, Strážnice, za odhadní cenu
dle přiloženého znaleckého posudku ze dne 20.
2. 2016 vevýši 25.279 Kč, tj. 120 Kč/m2. Jedná
se o plochu, která se nachází v těsném sousedství
pozemku ve vlastnictví manž.••• s RD č. p. •••.
5) Rada města Strážnice ukládá
68 zabývat se žádostí obyvatel v ul. Za Valy, termín 14. 4. 2016, zodpovídá Odbor investic a správy budov,
5/2016
69 zahájit projektové práce na odstranění závad
v byt. domech 1739 a 1740 v souladu s podmínkami dotačního titulu tak, aby výsledný project
byl akceptovatelný dotačními pravidly, termín 15.
4. 2016, zodpovídá Odbor investic a správy budov,
70 Připravit investiční záměr opravy fasády
a střechy budovy městského muzea včetně jeho
zavedení do rozpočtu města Strážnice, termín 31.
3. 2016, zodpovídá Odbor investic a správy budov.
6) Rada města Strážnice pověřuje
29 •••, ředitelku školní jídelny, vyřizováním ná-
ležitostí spojených se změnou názvu u subjektu Školní jídelna Strážnice, ••• v Rejstříku škol
a školských zařízení,
30 •••, ředitele ZŠ •••, vyřizováním náležitostí
spojených se změnou názvu u subjektu Základní
škola Strážnice, ••• v Rejstříku škol a školských
zařízení.
Termíny svozu v květnu 2016
Papír (modré pytle): ................................................................................................
Plast (žluté pytle):......................................................................................................
3. května
10. května
Vítání občánků města Strážnice
Omlouváme se rodině Duškové a Hlinkové za nechtěnou tiskařskou záměnu příjmení u fotografií jejich synů v dubnovém čísle našeho zpravodaje. Moc děkujeme
za pochopení a zároveň si oba nové občánky dovolujeme představit ještě jednou
v doprovodu celé milé rodiny.
Dominik Hlinka
se svým bráškou Danielem
a rodiči
5/2016
Dominik Dušek
v doprovodu sestřičky Simonky
a svých rodičů
5
Návštěva hejtmana ve Strážnici
Na krátkou oficiální návštěvu do Strážnice zavítal v úterý 19. dubna 2016 hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Na radnici jej přivítala starostka města Renata Smutná spolu s místostarostou Walterem Bartošem. Představitelé města na setkání probrali současnou situaci ve městě včetně možností získávání financí z různých dotačních titulů. Hejtman se zajímal o možnosti dalšího
rozvoje města, podnikatelskou sféru, zdravotnictví a sociální služby. Zvláštní pozornost věnoval
rozvoji Baťova kanálu, kde přislíbil maximální podporu kraje.
Po návštěvě radnice se vydal na objížďku po krajských organizacích. Na Střední škole Strážnice,
pod vedením ředitelky Petry Fialové, se seznámil s tím, jak se studenti vzdělávají ve strojírenských
a oděvních oborech. Překvapením byla malá módní přehlídka a vhod přišlo i drobné občerstvení.
Debaty o potřebách ve školství se zúčastnila také ředitelka Dětského domova Strážnice Olga Lysá
a ředitel Základní umělecké školy Petr Jandásek.
6
5/2016
Součástí programu byla i návštěva hasičské zbrojnice. O potřebném vybavení Sboru dobrovolných
hasičů hejtman promluvil s jejich velitelem Michalem Vajčnerem. Hejtman se zajímal i o sportovní zázemí města. Navštívil areál TJ Jiskra, kde ho již čekal její předseda Petr Helísek a zástupci
dalších sportovních organizací města. Zde přislíbil podporu při rekonstrukci sociálního zázemí.
Závěr pracovní návštěvy Strážnice patřil Purkyňovu gymnáziu pod vedením ředitelky Jaroslavy
Večeřové, kde se seznámil s aktuálními investičními potřebami školy a významnými úspěchy
studentů včetně celostátního vítězství ve středoškolské dějepisné soutěži. .
Návštěva hejtmana v našem města byla sice krátká a zcela jistě nebylo možno probrat všechny
záležitosti, přesto však byla velmi důležitá.
Mgr. Lenka Gronská
5/2016
7
Ze života města
Uctění památky
Dne 13. 4. 2016 u příležitosti připomenutí osvobození města Strážnice před 71 lety uctili památku
padlých vojáků i obyvatel města představitelé radnice – starostka města R. Smutná, místostarosta
W. Bartoš, dále pak členové místní T. J. Sokol Strážnice a občané našeho města.
Foto Lenka Gronská
U pomníku padlých sovětských vojáků
U pomníku padlých během 1. sv. války
Pomník padlých rumunských vojáků
8
U pomníku sovětských vojáků
v Radějovské ulici
5/2016
Festival otevřených sklepů „Jaro na Strážnicku“
Již před posledním dubnovým víkendem se do našeho města začali sjíždět „milovníci“ dobrého
vína. V sobotu 23. 4. a neděli 24. 4. 2016 se zde konal Festival otevřených sklepů, a to poprvé v našem mikroregionu! Organizovala ho nadace Partnerství prostřednictvím své servisní organizace
Partnerství, o.p.s., jejíž partnerským městem je i Strážnice. Nadace Partnerství pomáhá pečovat o
životní prostředí, mimo jiné podporuje i vzdělávání, šetrnou turistiku a ochranu přírody.
„Degustace kdysi probíhaly jinak než dnes. Zastavil se súsed u súseda, pilo se ve dvou či ve třech,
stálo se u sudů, natahovalo se koštýřem a nic se neodlévalo. Když vinař pozval vinaře, řešil se
obvykle nějaký problém s vínem. Když se domluvilo více vinařů mezi sebou, každý donésél 2-3
vína, takže lahví bylo více než hlav, mohlo se odlévat a degustace končívala zpěvem a nezřídka i
bitkou… V neděli to bývala krátká degustace po mši či po obědě, chlapi šli takzvaně vyvětrat sklep
a v ten den nikdo nikoho nehanil. Dnes se nás sešly tisíce, jdeme do Plžů v Petrově, do sklepů ve
Strážnici a do búd v Kozojídkách i Blatnici. Tolik krásných sklepů, tolik malých a mladých vinařů
a tolik srdcem dělaných vín těžko někde jinde najdete“, vysvětluje hlavní myšlenku festivalu jeho
ředitel Juraj Flamik.
Festivalu se zúčastnilo 32 vinařství, a to ze Strážnice, Petrova, Sudoměřic, Radějova, Vnorov,
Kozojídek, Lipova a Blatnice pod sv. Antonínkem. Registrace se konala na KD Strážničan, kde byl
přijíždějícím předáván také propagační materiál o městě a regionu. Během konání festivalu bylo
také otevřeno naše infocentrum, což bylo organizátory i turisty velmi kladně oceněno. Přepravu
mezi jednotlivými sklepy po předem vyznačené trase zajišťovala kyvadlová autobusová doprava.
5/2016
Vinařství Zámecké sklepy
Vinařství Vitis
Vinařství Dobčákovi
Vinařství Botur
9
Vinařství Roseta
Vinařství Veverka
Vinařství Uřičář
„Tož: Na zdraví“
Velmi užitečným byl doprovodný gastro program. Ve strážnickém přístavu jistě přišla vhod vynikající káva a „zdravé“ cukrářské výrobky z produkce brněnské pojízdné kavárny Tunsram Tranzit.
Ve vinařství Vitis bylo možno si pochutnat na polévkách a chutných špízích, ve vinařství Dobčákovi bylo možno se občerstvit např. výborným gulášem a vůně grilovaných steaků a zvěřinových
klobás ze Zámeckých sklepů se linula dodaleka.
10
5/2016
Košt vín zpříjemňoval také kulturní program. V prostorách příjemné letní zahrádky ve vinařství
Vitis si bylo možno zatančit u cimbálové muziky Romana Sokola, v přístavu hrála veselská kapela
sEVAp company a zpívaly Mužský sbor z Tvarožné Lhoty a ženský sbor Ryngla. Z areálu Zámeckých sklepů se do noci ozývaly tóny kapely Imagine α WMW a v interieru hrála CM Michala
Miltáka.
Atmosféru mezi sklepy v Petrově Plžích zpříjemňovala CM Demižon a harmonikář Marek Buček
ze Sudoměřic. V Kozojídkách ve vinařském areálu pod Kříbem to byla horňácká CM Petra Mičky.
V Blatnici to byly pěvecké sbory, v areálu Staré hory gajdoval Pavel Popelka a Kateřina Kovářová.
Bylo možno se také zaposlouchat do tónů CM Petra Galečky. CM Šmrnc a DH Blatnička. Také zde
bylo na výběr z mnoha místních gastronomických specialit.
Vína zde hodnotit nebudeme, neboť každý z nás má jiný úhel pohledu i jiné chuťové
a čichové buňky a v neposlední řadě také výdrž – vždy ochutnat množství vzorků z
tolika vinařství během dvou dnů snad ani není možné. Takže si zde snad každý našel
to své a domů se vracel spokojen.
Registrovaných účastníků bylo okolo dvou tisíc, do našeho města a mikroregionu se
natěšeni sjeli z mnoha míst našeho státu i ze zahraničí. Doufejme tedy, že odjížděli
spokojeni a vrátí se k nám opět, např. s rodinami na dovolenou nebo na výjezdní
firemní zasedání. Každopádně tato akce byla dalším významným počinem v rozvoji
cestovního ruchu našeho města a regionu.
Mgr. Lenka Gronská
5/2016
11
Otevírání Baťova kanálu
foto L. Gronská, Z. Bobčík a R. Svobodová
V neděli 24. dubna 2016 byla v přístavu Strážnice slavnostně zahájena starostkou města R. Smutnou, místostarostou W. Bartošem a předsedou spolku
Yacht klub o. s. O. Juncem plavební sezona 2016. K poslechu zahrála skupina Mecháči. I navzdory chladnému počasí se akce těšila značnému zájmu
návštěvníků.
12
5/2016
Děti „řádily“ v dětském koutku či spolu s dospělými využívali nabídku pojízdné kavárny, cukrárny Bonbon a pochutnat si všichni mohli i na rybích
specialitách ve stánku Vodní dopravy.
A pak už hurá na lodě s vodáckým pozdravem AHÓJ!!!
5/2016
13
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STRÁŽNICE – ZPRÁVY Z DOMEČKU
mobil: 736 604 437, 739 354 587, 731 116 083
www.ddmstraznice.cz e-mail: [email protected]
SO 14. 5.XIII. ROČNÍK TURNAJE V MALÉM FLORBALE „O pohár DDM Strážnice“
Kde: tělocvična ZŠ Školní. Začátek: v 9 hodin. Startovné: 30 Kč / hráče
I. kategorie: 4.–6. třída a mladší / II. kategorie: 7.–9. třída a mladší
Startují čtyřčlenná družstva (mohou být i smíšená)
Sportovní obuv a oblečení jsou podmínkou soutěže. Občerstvení zajištěno!
Zájemci se mohou přihlásit do 11. května 2016
Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587
SO 14. 5.MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ.
Kde: klubovna na Domečku. Začátek ve 14 hodin
Vstupné: 40 Kč + spotřebovaný materiál
Pouze pro přihlášené do 10. května osobně na DDM nebo na mobil 731 116 083
Vedoucí akce: Marie Flašarová
SO 14. 5.FÉROVÁ SNÍDANĚ NaZEMI
Snídaně v zahradě Domečku pro všechny, kteří chtějí podpořit fairtradové a lokální
pěstitele. Přibalte si sebou deky, košíky s místními (domácími) dobrotami
a přijďte posedět s kamarády, přáteli a lidmi co jim není život na Zemi lhostejný.
Kde: zahrada DDM. Začátek: v 10 hodin. Vstup zdarma
Základní pochutiny - mléko, sýry, máslo a chleba jsou zajištěny
Vedoucí akce: Roman Zemánek, mobil 736 604 437
NE 29. 5. AKADEMKA DOMEČKU
Přehlídka činnosti Domu dětí a mládeže Strážnice – vystoupení zájmových útvarů
Jako hosté vystoupí Streat Dance a karate SVČ Hodonín a taneční kroužek ZŠ Lipov
Místo konání: KD STRÁŽNIČAN. Začátek: v 15 hodin
Vstupné: 30 Kč / rodinné 60 Kč
Pro členy kroužku při Domečku vstupenky ZDARMA
Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil 731 116 083
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
7.–13. 6.
Výstava „Století házené“ – kurátor Vladimír Salčák
23.–24. 6.
Dětská Strážnice 2016 – doprovodný program
LÉTO S DOMEČKEM
8.–15. 7.
LT Monte Lope – Lopeník „Výtvarně-kreativní“
17.–26. 7.
LT Littner, Bzenec-Přívoz „Ostrov pokladů…“
6.–11. 8.
LT Littner Bzenec-Přívoz - soustředění sportovců
23. 8.–3. 9.
Řecko, Nea Vrasna – ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi a další zájemce
Letní příměstské tábory na Domečku v roce 2016 probíhají v termínech:
I. turnus: 25.–29. 7. „Putování za našimi předky“
Hlavní vedoucí: Marie Flašarová, mobil 731 116 083
II. turnus: 15.–19. 8. „Poutníček“ - tábornické dovednosti a výpravy do přírody
Hlavní vedoucí: Michaela Plachá, mobil 775 685 733
14
5/2016
NOVINKA!!!
Bližší informace o táborech a ozdravném pobytu u moře najdete na našich webových stránkách:
www.ddmstraznice.cz, kde se můžete přímo zaregistrovat a zároveň si stáhnout přihlášku.
5/2016
15
16
5/2016
Nabídka Rodinného centra Strážnice
Mateřský klub SEDMIHLÁSEK – středa, pátek 9–12 h
Cvičení s mrňaty a Příprava k porodu – po přihlášení
ZAHRADA U SV. MARTINA – venkovní areál volného času pro rodiny s dětmi
otevřeno za příhodného počasí denně 8—21 h (V DOBĚ 12–14 h ZAVŘENO)
NABÍZÍME:
Kurzy přípravy snoubenců na manželství, Kurzy manželských večerů
LETNÍ POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY – 13.–20. 8. 2016 FRYŠTÁK/ Dům Ignáce
Stuchlého (přihlášení na tel. 587405250 Olomouc nebo u B. Bučkové 603240533)
ZVEME VÁS:
Neděle 1. 5. 2016
,,NA SLOVÍČKO S KARDINÁLEM M. VLKEM“ od 14 h v přísálí kulturního domu
Sobota 7. 7. 2016
,,OSLAVA SVÁTKU MATEK A ZAHÁJENÍ TÝDNE PRO RODINU
(od 17 h na Zahradě u sv. Martina)
BAZÁREK KROJŮ STRÁŽNICE A OKOLÍ
neděle 22. 5. 15–18, pondělí, úterý 23.–24. 5. 10–12 a 16–18
(Příjem zboží do prodeje středa 18. 5. 9–12 a 16–18 a v pátek 20. 5. 9–12, nebo po domluvě)
LETNÍ TÁBORY: V říši divů (od 6 let) a THE TIME (zážitkový od 12 let).
Děkujeme touto cestou mužům i ženám, kteří nám pomohli a pomáhají při nutných technických úpravách na Zahradě u sv. Martina i za péči o zeleň, květiny a růže. DÍKY MOC!
Kontakt: 603240533, email: [email protected]
Den maminek
7. 5. 2016 zve TJ Orel a RC Strážnice na oslavu DNE MAMINEK,
která se uskuteční v 17.00 hod na ZAHRADĚ U SV. MARTINA.
Za nepříznivého počasí na ORLOVNĚ.
V programu se představí děti z FS Demižónek, mažoretky,
cimbálová muzika ZUŠ, světelná šou a další.
Po skončení programu si budou moci děti vyrobit dárek pro maminku i babičku
a opéci špekáčky. Občerstvení zajištěno.
Dětský domov
FLORBALOVÝ TURNAJ DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ 2016
Od roku 2003 pořádá Dětský domov Strážnice florbalový turnaj pro děti z dětských domovů
Jihomoravského a Zlínského kraje. Letos se toto sportovní setkání konalo 16. dubna, již
tradičně v tělocvičně ZŠ Školní ulice. Florbalové týmy z dětských domovů z Mikulova, Uherského Ostrohu, Vizovic, Hodonína, Kroměříže a Strážnice přišli podpořit pan místostarosta
PhDr. Walter Bartoš Ph.D.,MBA a paní radní Ing. Petra Fialová, kteří turnaj také slavnostně
zahájili. První zápasy probíhaly ve dvou skupinách, ze kterých postupovaly vždy dvě družstva do dalšího kola. To se podařilo dětem z Hodonína, Uherského Ostrohu, Vizovic a Strážnice. V zápase o 3. a 4. místo se utkaly týmy Strážnice a Uherského Ostrohu. Domácí bojovali
jako lvi, ale štěstí přálo soupeřům. Ve finále se proti sobě postavila družstva Vizovic a Hodonína. Letošní ročník zaslouženě vyhrál Dětský domov Hodonín.
5/2016
17
Konečné pořadí: 1. DD Hodonín, 2. DD Vizovice, 3. DD Uherský Ostroh, 4. DD Strážnice,
5. DD Kroměříž, 6. DD Mikulov.
Cenu fair play získalo družstvo z Kroměříže. Titul nejlepšího střelce si odnesl Alan Gresl
z Vizovic, který vsítil 15 gólů. Naše poděkování patří rozhodčím Jánu Lahvičkovi, Vojtěchu
Studénkovi a Lukáši Sklenskému. Děkujeme i ředitelství ZŠ Školní ulice Strážnice za pronájem
tělocvičny a zapůjčení mantinelů, sponzorským firmám Hobža Petr – Strážnické brambůrky,
Řeznictví a uzenářství Roman Schäck, Inter Cars Praha a společnosti Hello dětem z Prahy.
Blanka Studénková, zást. řed.
Florbalový turnaj dětských domovů
Ze školství
Mateřská škola Strážnice JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Všichni jsme se už těšili na loučení se zimou a na nové vítání jara. Děti společně
s paními učitelkami vyrobily Morenu a za
doprovodu písniček a tanečků ji vhodily do
Veličky.
Tradiční jarní akcí, kterou v MŠ pořádáme,
je VELIKONOČNÍ JARMARK, na kterém se
objevily zdařilé výtvory dětí i paní učitelek. Doufáme, že zakoupené výrobky Vám
napomohly vykouzlit jarní atmosféru i ve
Vašich domovech.
Děkujeme touto cestou návštěvníkům za
hojnou účast i za finanční příspěvky, které
jsme využili ve prospěch dětí v MŠ, kterým jsme zakoupili hračky na pískoviště.
Za kolektiv MŠ Jitka Hamanová, foto: Kateřina Cigánková, Eva Zajíčková
18
5/2016
5/2016
19
Základní škola Školní Strážnice
Lyžařský zájezd Stuhleck
B. Jančíková
Návštěva divadelního představení
Věra Tihlaříková
Matematika nás baví
M. Horňáčková
Koncem února 26. 2. se již podruhé mohli milovníci lyžování zúčastnit lyžařského zájezdu na
Stuhleck, který pořádá naše škola ve spolupráci s CK IRRA. Zájezd byl určen rodičům, žákům
i přátelům školy. Náklady spojené s dopravou a pojištěním byly hrazeny z prostředků ObS
a ZŠ Školní. Počasí lyžařům přálo a podle ohlasů samotných účastníků proběhla akce ke všeobecné spokojenosti. Tady je jedna z mnoha pozitivních reakcí, cituji…„Dobrý den, děkuji za
možnost účastnit se lyžování ve Stuhlecku, které jste organizoval. Děkuji i za velmi příjemný
přístup a výbornou organizaci. Pokud bude možnost, rád příští rok pojedu s Vámi. Mějte se
hezky.“ Do příštího roku si tady můžeme jen přát HODNĚ SNĚHU
Ve čtvrtek 17. 3. 2016 přišli žáci 1.–3. třídy hezky oblečeni, protože je čekalo divadlo. Do
Strážnice přijelo Divadlo Scéna ze Zlína s nastudovanou pohádkou Malá čarodějnice. Čarodějnice měla sice už 127 let, ale pro svět kouzel to bylo málo. V utajení, i přes zákaz, vyrazila na
rej svých dospělých kolegyň, které ji rychle odhalily. Přišla o létající koště a tím jí začaly těžké
časy. Ještě že jí při zdolávání překážek pomáhal havran Abraxas. Pohádka v sobě skrývala
spoustu nenásilných ponaučení a díky veselým písničkám v dětech vzbudila dobrou náladu.
O této pohádce si žáci vyprávěli ještě v hodinách literární a výtvarné výchovy, kde nakreslili
druháci hezké obrázky.
V měsíci březnu se na naší škole uskutečnily 2 matematické soutěže – Matematický klokan a Pythagoriáda. Matematického klokana, který se konal 18. 3., se zúčastnili žáci 2.–9.
třídy. V kategorii CVRČEK byla nejúspěšnější Lucie Karasová ze 3. A, v KLOKÁNKU Aneta
Ondrušová z 5. A, BENJAMÍNa nejlépe vyřešila Viktorie Javornická ze 6. A a KADETa
Lukáš Hořák z 8. A a Kristýna Okáníková z 8. B. Všem moc gratulujeme a přejeme další
úspěchy nejen v matematice. 30. 3. proběhla další matematická soutěž – Pythagoriáda.
Této soutěže se zúčastnili jen 43 vybraných žáků ze 6.–8. ročníku. Během 60 minut, kdy
řešili 15 úloh, museli využít své matematické nadání a logické uvažování. Nejúspěšnějším
řešitelem byl Radim Morávek ze 6. A, který postoupil i do okresního kola. Držíme pěsti.
20
5/2016
Preventivní program ,,Veselé zoubky “
1. A, Gajdoštíková Svatava
Už jste se někdy dostali Hurvínkovi na
zoubek? O tom by vám mohli vyprávět
naši prvňáčci. Myslím, že by vám dokázali odpovědět na spoustu otázek, které
se zubů týkají. Pomocí interaktivního
programu s Hurvínkem jsme se zabývali
otázkami prevence vzniku zubního kazu,
správné techniky čištění zubů, jak zuby
rostou, jak se mění atd.
Projekt, do kterého jsme se zapojili, vyhlásila DM drogerie markt s. r. o., která pro děti
připravila velmi pěkný výukový materiál a odměnila je i nádhernými dárečky. Tomuto tématu jsme se věnovali v rámci projektového vyučování, vytvořili jsme i zajímavé
výrobky a soutěžíme o zájezd na divadelní představení Divadla Spejbla a Hurvínka.
Sportovní události na naší škole
R. Lanová
4. 4. 2016 okresní kolo v košíkové mladších žáků: 1. ZŠ Lipov, 2. ZŠ Blatnice pod Svatým
Antonínkem, 3. ZŠ Školní Strážnice, 4. ZŠ Vančurova Hodonín.
8. 4. 2016 okrskové kolo v malém florbalu: 1. ZŠ Blatnice, 2. ZŠ Lipov, 3. ZŠ Velká nad
Veličkou, 4. ZŠ Školní Strážnice.
Žáci 4. a 5. ročníku se 12. 4. 2016 zúčastnili turnaje ve vybíjené na ZŠ Vančurova v Hodoníně. V těžké konkurenci hodonínských škol se neztratili a vybojovali 5. místo. Všem
sportovcům děkuji za vzornou reprezentaci školy.
5/2016
21
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
Z exkurze do elektráren v Dukovanech a Dalešicích
Michal Prorok 9. A
Ve čtvrtek 17. března jsme vyrazili na fyzikální exkurzi. Po zhruba hodinové cestě autobusem jsme
dojeli do Dukovan, kde byl již zřetelný pohled na 110
m vysoké chladící věže jaderné elektrárny. Prvním
bodem programu však byla dalešická přečerpávací
vodní elektrárna. Při vstupu do hlavní haly jsme dostali přilby s nápisem NÁVŠTĚVA. Ve strojovně vysoké asi 35 m byly čtyři Francisovy turbíny a někteří
stihli i náběh turbín. Pak jsme již směřovali do Jaderné elektrárny Dukovany. V informačním centru jsme
zhlédli film o fungování jaderné elektrárny, o získávání energie z jádra a dopadech „blackoutu“. Poté jsme při prohlídce mohli vidět na zmenšených
modelech různá zařízení elektrárny jako: reaktor, palivové kazety atd. Po skončení výkladu jsme
doplnili zásoby v bufetu, nasedli do autobusu a odjeli zpět.
Zúčastnili jsme se 18. ročníku Velické laťky
Ondřej Spazier
Letošního ročníku atletického mítinku ve skoku vysokém ve Velké n. Veličkou se z naší školy zúčastnilo celkem 17 žáků. Nejlepšího umístění dosáhla Petra Kovaříková, která v soutěži starších
žákyň obsadila 5. místo (135 cm), na stejnou příčku dosáhla i Barbora Lachmanová jako mladší
žákyně (125 cm). Kvalitní výkony předvedli i další reprezentanti: Jakub Možnar, Ondřej Bačík,
Rostislav Komoň, Martin Hořák, Dominik Hasil, Nella Šmídová, Eliška Přichystalová, Lucie Hoňková, Aneta Janotová, David Grubišić, Libor Kostiha, Šimon Příborský, Sára Mašková, Vojtěch Pátek,
Ludvík Blaha. Žáci si mohli poprvé vyzkoušet nové sportovní dresy s logem školy zakoupené díky
podpoře rodičovského sdružení OSMA.
O lyžařském kurzu na Červenohorském sedle
V pátek 18. března jsme plni očekávání vyrazili směr Jeseníky, kde se v letošním roce uskutečnil
náš „lyžák“. V posledních letech se lyžařské kurzy potýkaly s nedostatkem sněhu, a proto byl zvolen výše položený lyžařský areál na Červenohorském sedle. Volba se vyplatila, sněhu byl dostatek.
Vzpomínám, že na vycházce do okolí, která byla velmi zajímavá a krásná, jsme po opuštění cesty
zapadli po stehna do sněhu. Na chatě jsme byli ubytováni v třílůžkových pokojích s příslušenstvím.
Po budíčku a vydatné snídani jsme vyrazili na dopolední výcvik a vyhladovělí jsme se vraceli na
oběd, následoval polední klid, odpolední lyžování a večeře. Vařili výborně – jídlo musím opravdu
pochválit. Večery jsme trávili ve společenské místnosti, kde jsme po zhodnocení dne hráli hry,
nebo si zatancovali na diskotéce vlastní produkce. Poslední večer proběhl karneval – spolužáci byli
kreativní a k zhlédnutí bylo mnoho zajímavých masek. Jsem přesvědčená o tom, že jsme si kurz
všichni užili a každý z nás přijel s mnoha nezapomenutelnými zážitky a vzpomínkami.
Adéla Kočičková, 7. A V posledních letech se lyžařské kurzy potýkaly s nedostatkem sněhu, a proto byl zvolen výše položený lyžařský areál na Červenohorském sedle. Kurzu se účastnilo 33 žáků sedmých tříd, které doprovázeli tři učitelé – instruktoři lyžování a zdravotnice. Sjezdovky areálu byly denně upravovány
a poskytovaly ideální lyžařské prostředí pro výcvik. Lyžařský kurz tak splnil naše očekávání. Žáky
se podařilo seznámit se základní technikou lyžování, což dokazují i výpovědi samotných účastníků.
Celá akce proběhla v duchu přátelské atmosféry a žáci si odvezli spoustu příjemných zážitků.
Jana Jochmanová, vedoucí kurzu
22
5/2016
Týden zdraví Na naší škole zařazené do sítě zdravých škol v dubnu
proběhl Týden zdraví složený z různých akcí zaměřených na zdravý životní styl. V letošním roce k nám přijely studentky stomatologie z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které učily děti na I. stupni
správnou techniku čištění zubů. Na 2. stupni si zase žáci
mohli změřit tlak, zjistit množství tuku v těle a vyzkoušet na figuríně masáž srdce. Pro nejstarší žáky byla připravena beseda s příslušníky policie na téma kriminalita mládeže. Na závěr týdne byly za účasti příslušníků
policie provedeny ukázky zásahů policejních psů.
Hana Hlaváčová, Zdena Dudová
Orientační dny žáky zaujaly Terezie Piškulová, 8. A
Hlavní náplní akce určené žákům 8. ročníku byly vztahy mezi spolužáky, vzájemná komunikace nebo poznání sebe
samých. Když jsme přijeli na náměstí do
Fryštáku u Zlína, čekali nás neznámí „šílení lidé v šílených převlecích“, z nichž se
vyklubali naši instruktoři. Všechny nás
přivítali, odvedli do střediska a hned nás
zapojili do prvních her a činností, které byly hlavní náplní celého třídenního
programu. Mně se nejvíce líbily závody,
při kterých jsme utíkali přes les a ve skupince tlačili kolo se spolužákem. Nakonec jsme všichni dorazili do cíle a skončili v rybníku, mokří
od hlavy až k patě, což ale nikomu nevadilo. Na Orientační dny ve Fryštáku rádi vzpomínáme.
Výročí světového dramatika divadlem Monika Stoláriková
Poděkování Petr Tomeček
U příležitosti 400. výročí úmrtí anglického dramatika Williama Shakespeara byl 7. dubna uspořádán učiteli českého jazyka jednodenní zájezd žáků 7. tříd na divadelní představení hry Romeo
a Julie do brněnského Mahenova divadla.
Jménem naší školy bych chtěl poděkovat paní Janě Kolářové, odstupující dlouholeté místopředsedkyni a předsedkyni občanského sdružení rodičů OSMA na naší škole, za výbornou
spolupráci, pomoc a podporu, ke které docházelo při činnostech v rodičovském spolku. Paní
Kolářová se výrazně podílela na vedení účetnictví tohoto sdružení a projektech, které se za
posledních osm let realizovaly.
Budoucí prvňáčci se budou moci setkávat
Naše škola zve touto cestou zájemce z řad budoucích prvňáčků a jejich rodičů na akci „Předškolní
setkávání“, která může pomoci dětem lépe rozvinout schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný start školní docházky. Setkání s učitelkami na I. stupni bude probíhat ve středu po dobu čtyř
týdnů v prvním patře budovy I. stupně (vchod z ulice Preláta Horného) v současné 4. třídě. První
setkání se ve škole uskuteční ve středu 4. května 2016 od 15.30 hodin. Zájemci se mohou přihlásit
předem na telefonu 518 334 546. Rodičům doporučujeme vzít dětem přezůvky.
5/2016
23
Purkyňovo gymnázium Strážnice
Policejní den Vendula Letovská
Dne 22. března se pět žáků septimy zúčastnilo Policejního
dne, který se konal ve sportovní hale v Hodoníně. Spolu se
studenty z jiných škol si mohli vyzkoušet, jaké to doopravdy
je, pracovat jako policista a být neustále připraven pomáhat
a chránit.
Policisté si připravili bohatý program – mezi nejzajímavější
patřily ukázky speciálně vycvičených psů, zásah těžkooděnců nebo ukázka základů sebeobrany. Celý den byl zakončen
štafetovou soutěží, ve které si týmy studentů vyzkoušely,
jak vypadá fyzická část přijímacího řízení do sboru Policie
ČR.
Máš zájem studovat v UK? Vendula Balgová a Kristýna Kučeráková
Jsme absolventky Purkyňova gymnázia studující ve Velké Británii, konkrétně v Bristolu na University of the West of England.
Vybraly jsme si čtyřletý obor International Business s možností
vycestovat na rok do zahraničí.
Po absolvování gymnázia se nám změnil život od základů, život
v nové zemi daleko od domova, osamostatnění se od rodičů,
spousta nových přátel z celého světa, zlepšení angličtiny, získání nových pracovních a studijních zkušeností.
Pokud Tě taky láká život v zahraničí, můžeš se na nás obrátit
prostřednictvím emailu ([email protected], [email protected]) a nebo přes Facebook.
Puškinův památník Soutěž Puškinův památník je nejstarší evropskou soutěží a přehlídkou v uměleckém přednesu v cizím jazyce. Vznikla z obliby ruské
kultury, ze školních akademií a z Lidových kurzů ruského jazyka,
kde se při výuce zpívalo a recitovalo. Inspirací k názvu soutěže byly
první verše Puškinovy básně, parafrázující Horatiovo Exegi monumentum: „Já postavil si památník, jenž přečká říše…“ Prostřednictvím přehlídek uměleckého přednesu ruské poezie, prózy a písní
žáci ZŠ, SŠ a studenti VŠ přispívají k poznávání ruské kultury, umění a krásy ruského jazyka.
V letošním školním roce se konal již 50. ročník festivalu Ars Poetica – Puškinův památník. Dne 9. dubna 2016 se uskutečnila krajská
přehlídka v prostorách Katedry ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, pod záštitou Česko
24
Ludmila Mezuliáníková
5/2016
-ruské společnosti, Ruského kulturně osvětového sdružení na Moravě, České asociace rusistů,
Ruského centra v Brně a Fondu Русский мир. Purkyňovo gymnázium reprezentovala
v oblasti hudebního sólového projevu Kristýna Lípová ze septimy. Zazpívala za vlastního doprovodu klavíru dvě písně „Моё сердце» a „Боль». V kategorii studentů SŠ obsadila 1. místo,
a tak postupuje do celostátní přehlídky do Prahy. Děkujeme Kristýně za vzornou reprezentaci
a přejeme jí, aby 6. června znovu dobře zabojovala a postoupila až do mezinárodní přehlídky.
Prima v pyžamu! Tomáš Nejezchleba (prima)
Už vás někdy napadlo přijít do školy v pyžamu? Ne? Tak Primu teda ano. Celý den
v pyžamu - svačit v pyžamu, obědvat v pyžamu, … Ale ten pocit, jak na vás pořád někdo kouká a říká si „To je teda gól“ je zarážející a vy si říkáte, že byste nejraději zmizeli. Ale když poslední vyučovací hodinu usnete před paní učitelkou a všichni se smějí,
jste stejně rádi, že jste se oblékli do pyžama. A tak vám dávám tip: Zkuste to taky!:-)
Poděkování
Děkujeme žákům Purkyňova gymnázia ve Strážnici za pomoc při úklidu města
a pletí záhonů v lokalitě nového Slováckého parku. V pátek 22. 4. 2016 v ranních hodinách se 30 žáků rozdělilo na dvě skupiny. Jedna skupina provedla
vyčištění ploch v okolí cyklotrasy od ulice Tyršova směrem k Radějovskému
potoku a biokoridor po Bádrův kříž. Druhá skupina pod vedením zahradnic pomáhala při pletí záhonů v nově vybudovaném Slováckém parku za ulicí Višňová.
Všem zúčastněným žákům a jejich učitelům patří ještě jednou dík za nezištnou
pomoc.
Ladislav Sovič, MěÚ Strážnice
5/2016
25
Střední škola Strážnice
Úspěchy žáků Střední školy Strážnice v okresním kole Středoškolské odborné
činnosti
Petra Fialová, ředitelka SŠ Strážnice
Dne 29. 3. 2016 se žáci Střední školy Strážnice zúčastnili okresního kola Středoškolské odborné
činnosti v Brně. V oboru Stavebnictví, architektura a design interiérů se umístil na 1. místě Petr
Zeman s prací Materiály v interiéru a postupuje do krajského kola. Martin Uhlík, jenž obhajoval
v oboru Informatika svou práci Interaktivní vizualizace interiéru rodinného domu za pomocí herního enginuUnreal 4, postoupil do krajského kola rovněž z 1. místa. Stejně dobře si vedl v oboru
Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design Jan Martinek s prací na téma Renovace traktoru Zetor 25. V oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie obsadil pěkné 2. místo
Lukáš Kňourek s prací Modifikace uhlíku. V oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory se umístila na 3. místě s prací Filozofie Fengšuej v interiéru Lucie Bydžovská.
Všem žákům gratuluji a postupujícím přeji hodně úspěchů v krajském kole.
Renovace přímo pohádková
Na žádost Mikroregionu Nový Dvůr upravili žáci Střední školy Strážnice prostory infocentra, které
se nachází v prostorách konírny v areálu zámku Milotice. Konkrétně se jedná o renovaci Dračí
sluje, kterou jsme doplnili o velkoformátový 3D obraz, průlez a celkové venkovní aranžmá. Ze
sluje vychází i pára, která dotváří tajemnou atmosféru. Tato část výstavní expozice je inspirována
pohádkou Za humny je drak, která se v areálu milotického zámku natáčela.
Jarmila Stuchlíková, učitelka odborného výcviku, SŠ Strážnice
26
5/2016
Sport
Krátký report pro příznivce vzpírání ve Strážnici
Než jsem se nadál, už probíhá moje čtyřicátá čtvrtá soutěžní sezona. Je hrozné, jak ten čas letí. Zdraví zatím slouží,
trochu času se zatím vždy našlo a tak pokračuji ve cvičení
a občas i závodění.
Již mám za sebou v únoru Mistrovství Zlínského kraje a o
měsíc později první kolo veteránské ligy. Oba závody se mi
docela dařilo. Vzepřel jsem 60 kg v trhu a 78 kg v nadhozu.
Vrchol měl přijít 16. 4. v Teplicích. Ve dnech 16. a 17. 4.
tam probíhalo mistrovství republiky veteránů ve vzpírání.
Nevěděl jsem, jaké budu mít soupeře, neboť jsem letos postoupil do další věkové skupiny nad 65 let. Přípravu narušil zánět zubů a tím pádem dva týdny bez tréninku. Navíc
jsem ještě snižoval váhu, abych se dostal do kategorie do
69 kg. Při soutěži jsem po trhu vedl o jeden kilogram. Při
nadhozu jsem ale neodolal ataku soupeře, který vzepřel
o dvě kila více. V součtu jsem titul prohrál o jeden kilogram. Takže z Teplic jsem si
odvezl stříbro. Ještě mne čeká
v červnu opět veteránská liga
a zároveň mám do června čas,
zda si podám přihlášku na M.
S. veteránů. To se koná v Německu, což je dobře dosažitelné. Limit ke startu zatím plním, tak uvidíme... A ještě pro zajímavost
prozradím rok narození nejstaršího veterána z M. R. v Teplicích. Narodil se v roce 1929. Při osobní váze 69 kg ještě zvedl 40 kg v trhu
a 50 kg v nadhozu. Jasnější důkaz, že vzpírat se dá do velmi vysokého
věku není ani možné předložit. Takže ani já, pokud zdraví bude slouVybíral Josef
žit, končit se vzpíráním zatím nechci. 5/2016
27
T. J. Sokol Strážnice
Dvě florbalové akce v T. J. Sokol Strážnice
V neděli 3. dubna 2016 se nás několik odjelo s naším
trenérem podívat na extraligové mužské utkání ve
florbalu, které se odehrávalo v Městské sportovní hale
v Brně. Domácí ItteligenceBulldogs Brno vyzvalo v semifinále naší nejvyšší florbalové soutěže celek Florbal
Chodov. V tomto utkání se mělo rozhodnout o postupujícím celku na Superfinále florbalu 2016. Samozřejmě,
že jsme všichni fandili celku z Brna, který za pro něj
nepříznivého stavu 4:0 na vzájemné zápasy musel bodovat a prodloužit si tak sérii minimálně o jeden zápas!
Celek z Brna nakonec prohrál 6:8, ale ani to nám náladu nezkazilo! Měli jsme možnost se podívat na výborný
florbal, spoustu šancí, pěkných gólů a bravurních zákroků brankářů. To vše v hale, kde se prodávalo florbalové zboží, vládla super nálada a každý
z fanoušků povzbuzoval svůj tým!
Osobně jsme také Bulldogs předali dopis a jejich nakreslený znak, který doma připravila naše
hráčka týmu mladších žáků: „Ahoj Buldoci, na utkání proti Chodovu jsem se moc těšila. Hráli jste
suprově. Přijeli jsme vám fandit s klukama ze Strážnice. Utkání se nám všem líbilo. V první třetině
se vám moc nedařilo, zato ve druhé a třetí třetině jste byli famózní, i přes to, že se vám nepodařilo
nakonec zvítězit, škoda! Moc jsme Vám to přáli!“
Hráči florbalu ze Strážnice
Další, v našem týmu velmi oblíbená akce, se uskutečnila v sobotu 9. 4. 2016 pod taktovkou KD
Strážničan ve Strážnici. Svoje florbalové umění jsme prezentovali na akci Radostí ke zdraví, kde
jsme v hlavním sále kulturního domu připravili pro děti, jejich rodiče a příchozí různá florbalová
stanoviště, kde si každý mohl zkusit zastřílet na branku, projet různé slalomové dráhy, vyzkoušet
si různá cvičení s florbalovým míčkem a hokejkou a hlavně zastřílet si na florbalovou branku, za
kterou byl umístěn radar, který každému ukázal rychlost jeho střely!!! Můžeme říci, že malé děti se
„vyřádily“ na florbalových stanovištích, my (hráči) a dospělí jsme zkoušeli tvrdost svých střel (mezi
odvážnými se našlo i pár slečen)! Úplně nakonec jsme si z mantinelů (které nám na tuto akci zapůjčilo vedení ZŠ Školní ulice) udělali florbalové hřiště a uspořádali si mini-turnaj (3 na 3), od kterého
nás neodradilo ani to, že to byl spíše hokej na bruslích než florbal (na kluzké podlaze v sále jsme se
klouzali). Na rozcvičení a také po úplném závěru našeho tréninku jsme si ještě s přítomnými slečnami zatančili přímo v sále zumbu a další
posilovací cvičení. Sportovec má být přeci
všestranný, ne? Děkujeme všem našim hráčům (bylo jich přes 20 dětí), jejich kamarádům, rodičům a dalším návštěvníkům této
akce! Velmi nás potěšilo to, že sami naši
hráči z oddílů florbalu se celé tři hodiny
věnovali dalším dětem (možná příštím nadějným florbalistům), které po celou dobu
doprovázeli a radili při zdolávání nachystaných překážek a navíc si SAMI pro ně
nachystali za splnění všech disciplín jako
sladkou odměnu bonbóny a jiné pamlsky!
28
5/2016
5/2016
29
Tenisový oddíl Jiskra Strážnice
Children Cup 2016 aneb ukončení zimní tréninkové sezony dětí
Čas letí strašně rychle a tak máme za sebou další zimní tréninkový cyklus. Aby děti mohly ukázat, co nového se naučily,
uspořádali jsme tradiční jarní Children Cup. Nejmenší děti
byly rozděleny do 3 skupin a bojovaly v tenisových a dovednostních soutěžích. Děti do boje dávaly všechny síly a mohutně se vzájemně povzbuzovaly. Jak vtipně na konci konstatoval trenér Luďa Guzmický, bylo by dobře, aby si děti přenesly
svoje nasazení i do běžných tréninků. Za svoje snažení si děti
svoji sladkou odměnu i medaili plně zasloužily. S organizací
soutěží trenérovi pomáhali naši 2 dorostenci Kryštof Zika
a Martin Benovič. Věřím, že do budoucnosti částečně převezmou žezlo a budou se aktivně podílet na činnosti klubu.
V další části dne sehrály starší děti miniturnaj ve čtyřhrách.
Po úvodním vylosování čekaly děti 3 zápasy. Všechny zápasy byly velmi napínavé a na rostoucí
délce výměn rodiče viděli, jaký děti udělaly pokrok. Konečný součet výsledků určil následující pořadí: 1. místo: Katka Múčková a Šimon Zika; 2. místo: Johana Hrušková a Marek Němeček; 3. místo:
Pavel Falešník a Jakub Kunovjánek; 4. místo: Julie Glocklová a Valentina Koukalová.
Věřím, že si všichni nedělní soutěže užili a odcházeli spokojeni. Před námi je letní sezona a příprava kurtů je v plném proudu. Děláme vše pro to, aby byly kurty připraveny v co nejlepší kvalitě a v
co nejkratší době. Všem, kdo se aktivně podílejí na přípravě kurtů, patří obrovské díky.
Petr Zika, předseda Tenisového Oddílu TJ Jiskra Strážnice
Fotbalové dění ve Strážnici
Konec měsíce března byl bohatý na fotbalové akce. Přes velikonoční svátky do našeho města zavítala starší přípravka a mladší žáci z Měřína na soustředění. To jsme využili k sehrání přáteláku
na umělé trávě. Nebyl důležitý výsledek, ale především jsme zkoušeli různé herní akce a postavení
před nadcházející jarní fotbalovou sezonou. V pátek 25. 3. odpoledne jsme pro naše fotbalisty
a jejich rodiče a kamarády připravili zájezd na stadion do Uherského Hradiště, kde se konalo kvalifikační utkání fotbalové reprezentace do 21 let o ME 2017 v Polsku. Soupeřem jim byl tým Lotyšska. Sraz byl na náměstí, odkud plný autobus více než 40 osob vyrazil směrem do UH. Po usazení
na hlavní tribuně jsme měli možnost sledovat rozcvičku týmů, připravit si oslavné chorály a nasát
atmosféru velkého fotbalu. Pak začal již samotný zápas. Celý zápas jsme bedlivě sledovali, fandili
a jásali. Zážitek to byl pro všechny děti velký a navíc korunován vítězstvím české reprezentace.
Dále bychom rádi poděkovali panu řediteli DDM Strážnice Ing. Romanu Zemánkovi za zakoupení tréninkových pomůcek
pro oddíl fotbalu. Tréninky:
mladší a starší přípravka (roč.
2005 a mladší) ST, PÁ 16:30–
18:15 fotbalový stadion. Bližší informace: Marek Jurnikl,
604 810 715. mladší a starší
žáci (roč. 2001–2004) ST, PÁ
16:30–18:00 fotbalový stadion. Bližší informace: Marek
Popelka, 601 551 518. www.
fotbalstraznice.webnode.cz
GMFO
30
5/2016
Po posvícení přišel šachový půst
Šachisté Jiskry Strážnice dosáhli v minulé sezoně nečekaného úspěchu, když vyfoukli titul okresního přeborníka suverénnímu týmu Prušánek. V tomto ročníku však nastal obrat v jejich výkonech. Jakoby do sezony 2015/2016 nastoupili s kocovinou vítězů a z osmi utkání dokázali vydolovat pouze jednu výhru a dvě remízy. Oproti předchozímu ročníku došlo ve formátu soutěže k jedné
významné změně, když se díky postupu Veselí n. M. D zvýšil počet týmů na devět. Lichý počet
nedovolil sehrát formát základní část – PLAY-OFF. Hrála se tedy pouze tzv. základní část, v níž
se týmy představily v devíti kolech, ale díky volnému losu, který si v každém kole musel vybrat
jeden z nich, se hrálo pouze osm utkání. To znamená o dva zápasy méně, než v loňském ročníku.
Tým Jiskry pro novou sezonu přesídlil a sehrál své domácí zápasy v prostorách Hotelu Strážnice.
Ani nová hrací místnost však týmu neprospěla. Ten byl pouze stínem úspěšného týmu, který
v předchozím ročníku opanoval celou soutěž. Důvodů nečekaného propadu z vrcholu na dno bylo
několik. Vedle mdlé formy strážnických šachistů to byla především touha soupeřů získat skalp
úřadujícího mistra, když většina z nich nasadila na zápas s Jiskrou to nejlepší, co na své soupisce
má. Také přestavba naší soupisky nepřinesla očekávaný efekt, a tak Jiskra nakonec skončila na potupném předposledním místě tabulky okresního přeboru 1. třídy, viz přehled odehraných zápasů
a konečná tabulka soutěže:
Zápasy Jiskry Strážnice A v sezoně 2015/2016: Jiskra Strážnice A–Vacenovice 2,5:4,5; Ježov–Jiskra
Strážnice A 3,5:3,5; Jiskra Strážnice A–Veselí nad Moravou C 3:4; Veselí nad Moravou D–Jiskra
Strážnice A 4:3; Jiskra Strážnice A–Prušánky C 2,5:4,5; Hodonín B–Jiskra Strážnice A 3:4; Jiskra
Strážnice A–Dubňany 3:4; Kyjov B–Jiskra Strážnice A 3,5:3,5.
Tabulka Okresního přeboru 1. třídy:
Tabulka Okresního přeboru 2. třídy:
10
Družstvo
V
R
P
Body
Skóre
Partie
1.
Veselí D
5
1
2
16
29.5
16
2.
Hodonín B
5
0
3
15
33.0
23
3.
Vacenovice
5
0
3
15
29.0
14
4.
Prušánky C
4
2
2
14
30.5
15
5.
Dubňany
4
1
3
13
27.5
16
6.
Kyjov B
3
3
2
12
30.0
17
7.
Veselí C
3
1
4
10
27.5
19
8.
Strážnice
1
2
5
5
25.0
11
9.
Ježov
0
2
6
2
20.0
8
1
Družstvo
V
R
P
Body
Skóre
Partie
1.
Domanín
5
3
2
18
27.5
19
2.
Ratíškovice
5
2
3
17
25.5
20
3.
Vacenovice B
4
3
3
15
30.0
24
4.
Strážnice B
3
4
3
13
24.5
17
5.
Kněždub
3
2
5
11
26.5
19
6.
Dolní Bojanovice
2
2
6
8
16.0
13
Jak vidno z tabulky, tak okresním přeborníkem se stal nováček, tedy tým Veselí nad Moravou D.
Další velkou změnou na startu sezony 2015/2016 bylo to, že strážnická Jiskra postavila po dlouhých letech svůj B tým. Ten hrál nejnižší okresní soutěž a jeho cílem bylo dát prostor mladým
šachistům a hráčům, na něž se v sestavě A týmu pravidelně nedostává. Ze soutěže, kde se hraje již
pouze na pěti šachovnicích, se nesestupuje, a tak nešlo o výsledky, ale hlavně o herní praxi našich
hráčů. Béčko si vedlo se střídavými úspěchy a nakonec obsadilo 4. příčku šestičlenné tabulky. Nerad vyzdvihuji jedince, ale za zmínku stojí výkony mladého Jakuba Šuráně, který se stal nejlepším
hráčem celé soutěže, když získal devět bodů z devíti partií a dosáhl tak úctyhodné stoprocentní
zápasové bilance.
Zápasy Jiskry Strážnice B v sezoně 2015/2016:
Vacenovice B–Jiskra Strážnice B 2,5:2,5; Jiskra Strážnice B–Dolní Bojanovice 2:3; Domanín–Jiskra
Strážnice B 2,5:2,5; Jiskra Strážnice B–Ratíškovice 3:2; Kněždub–Jiskra Strážnice B 2:3; Jiskra
Strážnice B–Vacenovice B 2,5:2,5; Dolní Bojanovice–Jiskra Strážnice B 3,5:1,5; Jiskra Strážnice B–
Domanín 2,5:2,5; Ratíškovice–Jiskra Strážnice B 3,5:1,5; Jiskra Strážnice B–Kněždub 3,5:1,5.
Veškeré informace o dění kolem strážnického šachu je možné získat na webu: www.sachy-jiskra
-straznice.estranky.cz
5/2016
31
Kultura
Městské muzeum ve Strážnici
Nová výstava v synagoze
Děvčata z pokoje 28 je název putovní výstavy zapůjčené ze Židovského muzea v Praze, která bude
od 15. května ve strážnické synagoze.
Výstava dokumentuje život a osudy lidí, kteří během druhé světové války strávili část svého života v terezínském ghettu. Děti tam byly izolovány
od svých rodičů v tzv. heimech, dívčích a chlapeckých domovech. Na pokoji číslo 28 se vystřídalo
na šest desítek děvčat ve věku kolem 13 let. Žily
ve stísněných podmínkách, třicet v jedné místnosti, spaly na tříposchoďových kavalcích. I přes
péči vychovatelek nemohly být dívky uchráněny
před temnými stránkami ghetta, odloučením od
rodičů, psychickým a fyzickým strádáním, před
transporty do koncentračních táborů a konfrontací se smrtí. Děti se tam přesto tajně učily, pokoušely se smysluplně trávit volný čas, navazovaly přátelství. Ze šedesáti dívek, které postupně
prošly pokojem 28, jich válku přežilo patnáct, některé v Terezíně, jiné v koncentračních táborech
nebo na pochodech smrti. Jejich osudy sepsala
německá spisovatelka a novinářka Hannelore
Brenner-Wonschicková, která se setkávala s pamětnicemi, sbírala vzpomínky a shromažďovala dokumentační materiál, na základě kterého
vznikla kniha Děvčata z pokoje 28, L410, Terezín
a později putovní výstava, kterou máte nyní možnost zhlédnout i ve Strážnici.
Synagoga je otevřena od 15. května. Otevírací doba: pá–ne 13.30–17.30
Nebo pro předem objednané výpravy na tel. 737849303
V Městském muzeu Strážnice
potrvá do 26. 5.
Modelářsko-historická
výstava 3D modelů hradů,
zámků, tvrzí, lodí
Otevřeno: út–pá 8–11, 12–15.30, ne 13–17
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ivo Vratislavský
32
5/2016
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
Skanzenem z pohádky do pohádky
Dne 29. 5. 2016 od 9 do 16 hodin se v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy uskuteční program
Skanzenem z pohádky do pohádky. Děti budou mít možnost seznámit se s prostředím pohádek,
které se ve skanzenu natáčely. Ve spolupráci s Rodinným centrem ve Strážnici budou pro děti
připravena stanoviště her a soutěží, která je zavedou do světa
pohádek. Věříme, že také zaujme
a potěší divadlo Kašpárek, které
bude mít během dne dvě představení.
Návštěvníci se rovněž seznámí
s řemeslníky, kteří vyrábí výrobky ze slámy, proutí, včelího vosku. Dozví se o různých druzích
včelích úlů. Nejen muže zaujme
nahazování hliněných omítek
či výroba nepálených cihel, do
těchto činností se přihlížející
mohou aktivně zapojit.
Pořad je malým dárkem k Mezinárodnímu dni dětí, proto mají
všechny děti na tento pořad
vstup zdarma.
Česká křesťanská akademie
5/2016
33
Noc kostelů bude ve Strážnici potřetí
V pátek 10. června 2016 se v Česku opět uskuteční Noc
kostelů, která se koná každoročně od roku 2009. Noc
kostelů má přiblížit návštěvníkům křesťanství jako životní inspiraci a víru jako základní rys lidské existence. Kostely chce ale prezentovat i jako důležitou součást
společenského života. Noc kostelů je určena pro nejširší veřejnost a všechny nabízené programy jsou pro
návštěvníky zdarma. Akce je založena na dobrovolné
spolupráci farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních společenství. Loni se v naší
zemi do akce zapojilo více než 1400 kostelů, chrámů
a modlitebem. Pořadatelé napočítali během noci a večera
na 450 000 návštěvníků. Myšlenka otevřít kostely v noci
vznikla před 12 lety ve Vídni a první Noc kostelů se tam
uskutečnila v roce 2005. V roce 2011 poprvé proběhla
akce na Slovensku a rok nato také v Estonsku.
Ve Strážnici Noc kostelů poprvé proběhla v roce 2014,
v letošním roce akce začne v 18 hodin mší v kostele Panny Marie a bude ukončena v 23 hodin na tomtéž místě
modlitbou za všechny občany našeho města. Akce bude
probíhat v kostelích Panny Marie a sv. Martina, kapli sv.
Rocha, v městské věži a v Zahradě sv. Martina. Všechny
děti ve věku do 15 let, které mají zájem, mohou nakreslit
k doprovodné přehlídce prací obrázek na téma „Pomoc druhým“. Podrobný program bude zveřejněn v červnovém Strážničanu, na plakátech nebo na www.nockostelu.cz, součástí akce budou
komentované a volné prohlídky, koncerty, interaktivní dílny, výstavy, setkání a další zajímavé aktivity, které nabídnou možnost setkání s křesťanstvím.
Další pozvánky:
34
Přípravný tým
5/2016
5/2016
35
Jaké budou Strážnické rockové slavnosti 11. září 2016
Duch blues rocku opanuje letošní hudební festival Strážnické
rockové slavnosti. Dramaturgie
počítá převážně s vystoupením
skvělých zahraničních muzikantů, kteří v tomto žánru mají
již své renomé. Do Strážnice
v letošním roce přijede maďarská kapela Butchers orientující
se na moderní blues s prvky
jižanského rocku. Pro publikum bude lákadlem jedna rarita tohoto uskupení, totiž dva
úplně stejní kytaristé, dvojčata
András a János Hushegyi.
Dalším významným zahraničním hostem bude již mnohokrát mezinárodně oceněný Slovak
Blues Project, ve kterém Luboš Beňa spojuje nejrůznější generace slovenských bluesmanů.
Tento projekt je složen ze sólových vystoupení jednotlivých interpretů, jejich
kombinace a společného závěrečného
jam-session. Tradiční formy blues se
prolínají s moderními prvky a vlastními originálními kompozicemi. Strážničané v rámci tohoto projektu uslyší
každoročního, dá se říci již tradičního
hosta, kterým je výjimečný kytarista
a zpěvák Palo Hrnčirík.
Zámořskou hudbu bude reprezentovat
Dani Robinson Band z USA. Robinson
je skvělý černošský americký zpěvák
a kytarista, žijící v Los Angeles. Pro
Evropu letos připravil speciální nový
program, který hudební odborníci
charakterizovali jako hudbu s obrovskou směsí energie a feelingem Jimiho
Hendrixe a Lenny Kravitze, tedy dvou
černošských kytarových mágů. Dani
Robinson Band je velmi dobře zapsán
v povědomí bluesových i rockových posluchačů, poněvadž koncertoval s mnoha skvělými a zvučnými jmény jako
jsou např. Bob Marley & the Wailers,
kapela Billyho Coxe (basista Jimi Hendrix), Dwiezzel Zappa, East 17 a další.
Walter Bartoš
36
5/2016
Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
TELEGRAFICKY o měsíci květnu, kterému hlavně láska velí,
z pera ředitelky KD Danuše Adamcové
Zpěváček Slovácka – soutěžní klání vítězů regionálních (slováckých) kol – se koná v
Kulturním domě Strážničan v neděli 8. května 2016 od 15.00 hodin pod záštitou
hejtmana JMK a starostky města, za účasti dalších čestných hostů. Možná právě zde
objevíme nového Vaška Harnoše ze Strážnicka, Boženu Šebetovskou z Podluží, Vlastu
Grycovou z Kopanic, Luboše Málka z Uherskobrodska či Luboše Holého z Horňácka.
Nejlepší z nich budou Slovácko reprezentovat v
postupovém kole Zpěváček Moravy a Slezska v
neděli 15. května ve Znojmě. Strážnickou soutěž obohatí vystoupení místních dětských souborů Demižónek s pásmem „Na poli jako doma“
(připravil Jiří Rybecký) a Danájek starší oddělení s úspěšným pásmem „Ve škole a po škole“
(připravily Barbora a Jana Hanákovy). Kdo nevěří, ať tam běží, říká lidové přísloví. Přijďte,
budete vítáni. Vstupné 50 Kč, děti zdarma.
Uctít si svou minulost, znamená vést k uctivosti i k naší současnosti. Karel IV. se
narodil před 700 lety. O tom, že byl výjimečný, svědčí i fakt, že ani po tolika letech
jeho jméno neztrácí lesk a zvuk, otvírá dveře i srdce současníků. Jeho dobu nám
přiblíží koncert středověké hudby FLOS FLORUM v kulturním domě Strážničan
16. května od 18.00 hodin.
5/2016
37
Má-li člověk v sobě sílu a uměleckou schopnost nabídnout jiným víc, než sami dokáží, má se
podělit. I stalo se. Tentokrát už vlastní emoční pohádku pro několik generací připravila opět
s Ochotnickým divadlem Milady Musilové při KD Strážničan Gabriela Dobišová. Jemně, ale
pravdivě vypráví, režíruje a hraje s ostatními pohádku „O Duši“. O síle, která se v nás ráda
usídlí, pokud si jí dokážeme včas vážit, anebo odchází, aby za sebou nechala smutno až k pláči. Věříte-li v dobrý konec, s dobrým srdcem si přijděte tento hluboký citový příběh s našimi
herci prožít v neděli 22. května v 17.00 hod. v KD Strážničan ve Strážnici.
Zveme Vás na druhou pohádku Ochotnického divadla Milady Musilové
při KD Strážničan O Duši... pohádka o králi, který ztratil duši
Premiéra 22. 5. 2016 v 17.00 v KD
Představení pro školy 23. a 24. 5. 2016
Jaké to je, když v království králi duše chybí? Kdo mu pomůže vrátit duši a podaří se to vůbec? Pohádka pro malé i velké Vás zavede do malebné vesnice a bohatého království. Bude vyprávět o lásce, o naději, o lidskosti. A možná v ní najdete
i kousek sebe. Nechte se zlákat pohádkovou výpravou. Nadšení ochotníci se Vás pokusí pobavit.
Hudbu k autorským písničkám složil Zdeněk Musil,
nahrály a nazpívaly Fčeličky s kapelou.
Osoby a obsazení:
Duše – Zuzka Holubová, Dušinka – Barunka Dvořáková, Radek – Lukáš Janík, Babička – Tatiana
Pálenská, Madlenka – Petra Kovaříková, Král – Zdeňek Bobčík, Královna – Anička Lipárová, Ego
rádce – Honza Klika, Poutník – Dominik Bobčík, Panímáma – Rostislava Svobodová, Princezna
Magnolie a Bludička – Eliška Janásová, Princezna Julie a Aninka – Kačka Múčková, Princ Petr –
Daniel Šír, Princ Daniel a Jakub – Jakub Dobiš, Šašek a Vítek – Vítězslav Pálenský, Chůva – Gabriela
Dobišová, Obchodník Christien – Filip Novák, Strážník a ženich – Martin Hořák, Barunka – Barbora Vašíčková.
Nápověda Martina Dvořáková, Kulisy Dagmar Milionová a Ján Dobiš, Zvuk a světla Roman Salčák.
Námět a scénář, režie, texty písní, kostýmy, scéna Gabriela Dobišová
38
5/2016
Kosení strážnických luk nabírá na obrátkách. Je konec nesmělých a neobratných kosců. Pátý
ročník projektu MAS Strážnicko „Kosení strážnických lúk“ se neminul cílem. Oslovil diváky a
hlavně tou neskutečnou atmosférou ranního kosu získal samotné pány kosce ze souboru Danaj,
a nejen od nich. Jak by ne, když jim pohrabují šik strážnická děvčata. Připravte si kosu a za
pozdějšího úsvitu 4. června se vypravte na kosení, tentokrát na lukách u Hotařské búdy ve
vinohradech. Občerstvení Vinařství Dobčák, zajištěné tamtéž, určitě nezklame!
„Otvíráme léto 2016“ klepe na dveře, a
to v sobotu 4. června v podvečer pod
Bílou věží. Jak už to bývá, léto nepřijde
samo, bere si na pomoc historii a připomene jednoho z nejvýznamnějších
Čechů, krále a císaře Karla IV., který
se před 700 lety narodil (1316–1378).
Dejte průchod své fantazii a pomozte
nám svou účastí proměnit historickou
gotickou Bílou věž a Zahradu sv. Martina v místo, kde se bude dobře cítit i
současník, neboť pravé zlato, zlatem i
po staletích zůstává. Nechejte se překvapit, příště prozradím více.
..........DA
5/2016
39
PIVOKOŠT STRÁŽNICE 2016
11. 6. 2016 od 14.00
V. ročník oblíbeného pivního festivalu v parčíku u kulturního domu
pořádá Kulturní dům Strážničan ve Strážnici.
„TEPRVE S PIVEM JE ŽÍZEŇ KRÁSNÁ“
Nabízíme:
TO NEJLEPŠÍ Z REGIONÁLNÍCH MINIPIVOVARŮ SE ZÁBAVOU PRO CELOU
RODINU.
Těšit se můžete na:
- KAPELY ARTEMIS a PS BAND
- PIVNÍ KVÍZ
- RECESNÍ SOUTĚŽE O VSTUPENKY KD
- PIVNÍHO RECENZENTA
- EXHIBICI ZUMBA Betty
- ROCKOTÉKU (hrajeme i na přání)
- POCHUTINY K PIVU
A hlavně skvělou atmosféru
KOUTEK NA HLÍDÁNÍ SE ZÁBAVOU
PRO DĚTI ZAJIŠTĚN.
REGIONÁLNÍ MINIPIVOVARY
nabízí piva vysoké kvality…
PIVOTÉKA POD OŘECHEM PETROV
SYROVAR ZE SYROVÍNA
MAZÁK DOLNÍ BOJANOVICE
PIVNÍ KLENOTY BRNO
PIVOVAR KYJOV
POD KNĚŽÍ HOROU BZENEC
DUCKANDDOCK RAJHRAD
NA VYHLÍDCE MORAVSKÁ NOVÁ VES
a další
Každý pivovar nabídne několik druhů piva.
V nabídce dále budou ochucená piva, nealko pivo,
točená kofola, bohaté občerstvení a pochutiny k pivu
jako např. chleba s domácí škvarkovou pomazánkou.
Vstupné 60 Kč, děti zdarma
40
5/2016
Pro zpříjemnění letošních prázdnin připravujeme v prostředí zámeckého amfiteátru Zahrada
úspěšný zbojnický muzikál Malované na skle . Vstupenky v ceně 200 Kč jsou již v předprodeji.
Na místě si diváci zaplatí 250 Kč.
Inzerce
5/2016
41
42
5/2016
5/2016
43
Vykoupíme vaši
nemovitost, solidní
jednání, platba ihned
a v hotovosti.
Zabýváme se výkupem domů,
bytů, rekreačních objektů,
zahrad i polí.
V případě dohody, lze
v nemovitosti i nadále zůstat
bydlet formou nájmu.
Volejte na tel. 739 779 768
44
5/2016
5/2016
45
KULTURNÍ PŘEHLED květen a červen 2016
NE 8. 5. KD – ZPĚVÁČEK SLOVÁCKA 2016 oblastní kolo soutěže
15.00
Pořádá Agentura AV a KD Strážničan. Představí se zpěváčci ze Strážnicka, Veselska, Horňácka, Uherskohradišťska, Uherskobrodska, Mikulovska, Podluží, Hanáckého Slovácka
a Kyjovska. Zpěváčky doprovodí CM Mirka Menšíka ze Strážnice s primášem Jirkou Veselským a CM Matěje Kůrečky z Podluží. V programu vystoupí starší děti z Danájku a Demižónku ze Strážnice. Vstupné 50 Kč, děti zdarma.
PÁ 13. 5.
KD – ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ M. KUDEŘÍKOVÉ, vstupné dobrovolné
PO 16. 5. KD – FLOS FLORUM koncert středověké hudby k 700. výročí narození Karla IV. 18.00
S akordeonem se představí Jitka Baštová, na loutnu zahraje Jindřich Macek. V pořadu zazní
skladby z rukopisu Vyšebrodského a jiných rukopisů z počátku 15. století, výběr z Jistebnického kancionálu, renesanční písně Johna Dowlanda, kompozice D. Scarlattiho, L. Bernátha
a dalších autorů. Vstupné 100 Kč. Viz str. 37
NE 22. 5.
KD – O DUŠI
Premiéra pohádky Ochotnického divadla Milady Musilové při KD Strážničan.
Vstupné 100 Kč dospělí, 50 Kč děti. Viz str. 38
17.00
17.00
23. 5. a 24.5. KD – O DUŠI
PO v 9.00 a ÚT v 8.30, 10.30
Ochotnické divadlo Milady Musilové při KD Strážničan zahraje pro školy.
NE 29. 5.
KD – AKADEMKA DOMEČKU
SO 4. 6. u Hotařské búdy – KOSENÍ STRÁŽNICKÝCH LÚK organizuje a zve soubor Danaj
15.00
SO 4. 6. pěší zóna – OTVÍRÁME LÉTO 2016 tradiční akce pod Bílou věží a v Zahradě sv. Martina
Recesní pořad se zajímavou programovou nabídkou tematicky připomene 700. výročí narození Karla IV. Dobový jarmark doplní působivý program. Viz str. 39
SO 4. 6.
náměstí – NA KOLE DĚTEM s J. Zimovčákem
17.15
Sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí. Více v červnovém zpravodaji Strážničan
SO 11. 6. parčík před KD – PIVOKOŠT 2016 – V. ročník oblíbené pivařské sešlosti
14.00
Nabídne to nejlepší z minipivovarů. V programu zahraje skupina ARTEMIS a PSBAND.
Pivokošt zpestří ZUMBA EXHIBICE a soutěže. Vstupné 60 Kč. Viz str. 40
23.–26. 6.
zámecký park – 71. MFF STRÁŽNICE 2016 a DĚTSKÁ STRÁŽNICE 2016
6.00
Připravujeme na prázdniny…
3. 7.–28. 8. náměstí – STRÁŽNICKÉ KULTURNÍ LÉTO 2016 každou neděli v podvečer
Koncerty a pořady různých žánrů, vstup zdarma
46
18.00
SO 2. 7.
stadion Zahrada – MALOVANÉ NA SKLE Městské divadlo Zlín
20.30
Zbojnický muzikál o Jánošíkovi, nejlepší inscenace zlínského divadla roku 2015.
Vstupné 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě. Vstupenky v KD Strážničan a síti Ticketstream. Viz str. 41
ST 17. 8. stadion Zahrada – LUCIE VONDRÁČKOVÁ a VOKOBERE Kousek štěstí tour 2016 20.00
Koncert v krásném prostředí přírodního amfiteártu. Vstupné v předprodeji 390 Kč, na místě 450 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a síti Ticketstream. Viz str. 48
5/2016
5/2016
47
48
5/2016
Radostí ke zdraví
foto Z. Bobčík a R. Svobodová
T. J. Sokol Strážnice – florbal
L. Ondrušová a A. Prágr ze Strážnice
Koutek na hlídání dětí v knihovně
RAW cukrárna
Bodystyling se Zumba Betty
5/2016
49
Radostí ke zdraví
foto Z. Bobčík a R. Svobodová
DDM Strážnice
Beseda s chiropraktiktem V. Lászlem
Jumping s L. Volkovou
Děti v knihovně
Piloxing s L. Volkovou
50
5/2016
Jumping
Zdravá jídelna
BODYSTYLING
Dance aerobic s R. Ondráškem
5/2016
51
Den Země s DDM Strážnice
52
foto Z. Bobčík a R. Svobodová
Č. 5/2016. Vydává Kulturní dům STRÁŽNIČAN ve Strážnici, evidenční číslo MK ČR E 11201, náklad 2500 výtisků.
Odpovědná redaktorka PhDr. Danuše Adamcová, e-mail: [email protected], web: www.kd-straznice.cz.
Sazba a tisk AGG s.r.o., Masarykova 1663 Veselí nad Moravou, tel.: 518 32 61 61, e-mail: [email protected], www.agg.cz
5/2016

Podobné dokumenty