Znalecký posudek číslo 1429_27_13 - Exekutorský úřad Brno

Komentáře

Transkript

Znalecký posudek číslo 1429_27_13 - Exekutorský úřad Brno
ZP č.: 1429 – 27 / 13
ZNALECKÝ POSUDEK
STANOVENÍ TECHNICKÉ HODNOTY, CENY ČASOVÉ A OBVYKLÉ
STROJŮ, ZAŘÍZENÍ, VÝBAVY A PŘÍSLUŠENSTVÍ,
Z MAJETKU SPOLEČNOSTI
AMV technics, s. r. o. Tišnov – provozovna Slaměníkova 23, Brno
Vlastník:
AMV technics, s. r. o., Wagnerova 1715, 666 01 Tišnov
Provozovatel:
AMV technics, s. r. o., provozovna Slaměníkova 23, Brno
Znalecký posudek vyžádán od:
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO–MĚSTO
Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor
Milady Horákové 321/8
602 00 Brno
Usnesení číslo jednací:
169EX 6957/11-33 (původní sp. zn.: 013EX 668/09)
ze dne 9. 5. 2013
Účel vyžádání znal. posudku:
prodej movitého majetku výše uvedené s. r. o.
Termín vypracování posudku:
do 20 dnů od provedení místního šetření (11. 6. 2013)
Znalecký posudek vypracoval:
Doc. Dr. Ing.
Radek Knoflíček – znalec
Jiránkova 8, 618 00 Brno
Doba, ke které je časová a
obvyklá cena stanovena:
k datu konání prohlídky, tj. 22. 5. 2013
Počet listů:
71
Počet předaných vyhotovení:
2 výtisky, 1x elektronická archivace na CD
Výtisk číslo:
1
2
1
O b s a h znaleckého posudku :
1. Ú v o d
1.1 Znalecký úkol
1.2 Spisové podklady
1.3 Ostatní podklady
1.4 Názvosloví
2. Z a d á n í
3. M e t o d i k a z n a l e c k é h o p o s u d k u
3.1 Použitý způsob ocenění movitého majetku (strojů a zařízení)
3.2 Oceňování rozsáhlých souborů SaZ
4. N á l e z
4.1 Úvod
4.2 Identifikace předmětného stroje a zařízení
4.3 Údaje dle dokladů vlastníka a provozovatele
4.4 Údaje o opravách a údržbě
4.5 Výbava a příslušenství
4.6 Technická prohlídka, funkční a provozní zkouška
4.8 Zvláštní příslušenství
4.8 Porovnání s technickou dokumentací
5. P o s u d e k
5.1 Způsob hodnocení a ocenění
5.2 Stanovení základní amortizace
5.3 Výpočet technické hodnoty
5.4 Stanovení výchozí ceny
5.5 Výpočet časové ceny
5.6 Tabulkové uspořádání hodnocení a ocenění strojů a zařízení
5.7 Rekapitulace cen
6. Z á v ě r
7. O b r a z o v á p ř í l o h a – fotodokumentace
8. Z n a l e c k á d o l o ž k a
9. P ř í l o h y – základní technické údaje k souboru strojů a zařízení
2
1. Ú V O D :
Znalecký posudek byl vypracován pro právnickou osobu a znalci byl definován znalecký
úkol usnesením ze strany orgánů státní správy (justice).
Znalecký posudek byl vypracován s využitím Metodické pomůcky pro oceňování strojů a
zařízení (VUT v Brně, FS, ÚVSSR, 2. opravené vydání, 1997) v návaznosti na Metodickou
pomůcku pro oceňování strojů a zařízení, zpracovanou Poradním sborem znalců předsedy
Krajského soudu v Praze – Odbor Doprava a Strojírenství v 05/1995 a v návaznosti na Znalecký
standard I pro oceňování motorových vozidel, schválený MSpr. ČSR dne 29. 1. 1990.
1.1. Znalecký úkol :
V návaznosti na Usnesení č. j.: 169EX 6957/11-33 ze dne 9. 5. 2013, vyhotoveného
Exekutorským úřadem Brno-město, je úkolem znalce:
Zpracovat znalecký posudek ve věci ocenění movitého majetku, tj. vybraného
souboru strojů a zařízení z vybavení provozovny povinného na adrese Slaměníkova
23, které jsou ve vlastnictví a provozování AMV technics, s. r. o, v Brně.
Jedná se o tyto položky – viz tabulka strojů a zařízení níže, převzatá z příslušného usnesení:
3
Ve smyslu zákona o oceňování majetku, se jedná o stanovení technické hodnoty, časové a
obvyklé ceny jednotlivého stroje a zařízení (v dalším textu i jako zkratka SaZ), v celkovém počtu
21 kusů položek.
Podstatou znaleckého posudku je tedy hodnocení aktuálního technického stavu a
následné ocenění movitého majetku kategorie DLHM (dlouhodobý hmotný majetek, dříve HIM),
s výbavou a příslušenstvím, dle dodaných technicko – ekonomických podkladů, nezbytných pro
vypracování znaleckého posudku zadavatele znaleckého posudku a od vlastníka a provozovatele
a rovněž dle ústně a písemně sdělených informací od kontaktní osoby, tj. Alexandra Mihála,
ředitele a jednatele AMV technics, s. r. o., se sídlem v Tišnově.
1.2. Spisové podklady :
(1) Usnesení č. j.: 169EX 6957/11-33 (původní spisová značka: 013EX 668/09) ze dne 9. 5. 2013,
vyhotovil Exekutorský úřad v Brně-město
1.3. Ostatní podklady :
(1) Cenové podklady pro znalce – Ceníky, katalogy strojů a zařízení, příslušenství a výbavy
(2) Statistický přehled vývoje cen průmyslových výrobků 1991 až 2013, dle údajů ČSÚ
(3) Cenový přepočet č. 226/1991 FMF dle JKPOV pro období 1989 až 1991
(4) Metodika české komory odhadců majetku pro oceňování – 1994
(5) Metodická pomůcka pro oceňování strojů a zařízení, zpracovaná Poradním sborem znalců
předsedy Krajského soudu v Praze, vydanou v květnu 1995
(6) Tržní oceňování technologických celků – strojů a strojního zařízení – ČKOM Praha 19. 9. 1996
(7) Metodická pomůcka pro oceňování strojů a strojního zařízení, VUT v Brně, Fakulta strojní,
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, 2. přepracované vydání, 1997
(8) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
(9) Zákon č. 22/1998 Sb., o technických požadavcích na výrobky
(10) Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších zákonů
(11) Internet: www.justice.cz
1.4. Názvosloví :
Stroje a strojní zařízení – jsou fyzicky existující technické objekty, tedy nejen jednotlivé stroje,
zařízení, přístroje a vyměnitelná přídavná zařízení ale i soubory strojů (např. výrobní linky a
výrobní soustavy, robotizovaná a automatizovaná pracoviště), které mají samostatně technicko –
technologické a ekonomické určení a výrobcem, dovozcem či prodejcem stanovené plnění
provozně-technických funkcí. Stroje musí mít alespoň jednu motoricky poháněnou část (pracovní i
nepracovní), jejíž pohyby jsou zdrojem případného mechanického nebezpečí pro obsluhu.
4
Životnost – je schopnost stroje či zařízení plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu při
stanoveném způsobu (systému) předpokládané údržby a oprav. Číselně se vyjadřuje např.
technickým životem s předepsanou pravděpodobností, středním technickým životem nebo střední
dobou používání. Mezním stavem se rozumí stav technického objektu, ve kterém musí být jeho
další využití přerušeno pro neodstranitelné porušení bezpečnostních požadavků, neodstranitelné
překročení předepsaných mezí stanovených parametrů, neodstranitelné snížení efektivnosti
provozu pod přípustnou hodnotu nebo nutnost provedení generální opravy.
Údržba – je souhrn činností, zajišťujících technickou způsobilost, pohotovost a hospodárnost
stroje a zařízení.
Oprava – je souhrn výkonů, jimiž se odstraňují následky opotřebení, mechanického poškození
nebo výrobních vad stroje nebo jeho dílu. Opravou se obnovují správné funkce stroje a jeho
vzhledové vlastnosti.
Renovace – obnova – je oprava, při níž je opotřebené nebo poškozené části vrácen její původní
geometrický tvar a rozměr, funkční vlastnosti a životnost.
Běžná oprava (BO) – je oprava, při níž se odstraňují jednotlivé vady některého dílu stroje a
zařízení výměnou za nové, opravené nebo renovované, často bez celkové demontáže.
Celková oprava (CO) – je obnova původních technických vlastností celku a skupin výměnou
všech vadných – opotřebovaných dílů za nové, opravené nebo renovované.
Generální oprava (GO) – je komplexní oprava, spočívající v úplné demontáži všech částí (skupin,
uzlů, agregátů) stroje na dílce a součástky, v opravě jednotlivých částí a ve výměně vadných dílců
za náhradní, tedy celková demontáž a opětovná montáž, následné zprovoznění, oživení funkce
všech jeho částí (mechanické i řídící), včetně obnovení povrchu stroje nátěrem, barevným
značením a předepsanými nápisy. Často se během opravy provádí i dílčí modernizace vybraných
konstrukčních skupin a uzlů, za účelem zvýšení jeho užitné hodnoty.
Technická hodnota stroje (TH) – je zbytek projektovaného technického života stroje či zařízení
ke dni hodnocení a ocenění v porovnání se SaZ továrně novým (TH = 100 %) a jeho
prognózovanou životností.
Technické zhodnocení (TZ) – je pojem, vyskytující se v oblasti daňové (případně účetní) a je
často nesprávně chápán a přenášen do oblastí jiných (např. pojišťovnické, odhadcovské apod.).
V praxi není TZ věcně vymezeno účetními či jinými předpisy, tyto však využívají v přiměřené míře
Zákona o daních z příjmů, který ve svém § 33 vymezuje technické zhodnocení i obsahově (věcně)
jako: dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace. Technickým
zhodnocením se tedy rozumí zvýšení hodnoty majetku rekonstrukcí, modernizací, stavební
úpravou apod. Týká se tedy především majetku nemovitého a v omezené míře i movitého.
Problematika technického zhodnocení a oprav je tedy přesně definována v Zákoně o daních z
příjmů, v účetnictví a v Zákoně o dani z přidané hodnoty. V praxi je důležité velmi důsledně
odlišovat opravy od technického zhodnocení. Definice různých druhů a stupňů oprav viz výše.
Výchozí technická hodnota (VTH) – je TH nového SaZ nebo po GO ve vztahu k TH stroje
továrně nového. Pro účely ocenění se stanovuje u SaZ takto:
5
o
továrně nový TH = 100 %
o
po GO ve specializované opravně nebo ve výrobním závodě TH = 90 %
o
po GO jiným způsobem TH = 80 %
o
po GO pod standardní úrovní TH = do 80 %
o
po modernizaci a zvýšení užitných vlastností a parametrů TH = nad 100 %
Pořizovací cena (PC) – též cena historická – dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví je cena, za
kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související.
Reprodukční cena – též reprodukční pořizovací cena – je cena (věcná hodnota), za kterou by
bylo možno stejnou nebo porovnatelnou věc pořídit v době ocenění bez odpočtu opotřebení. U
věcí movitých se zjistí zpravidla cenovým porovnáním.
Výchozí cena stroje (VCS) – je reprodukční cena stroje nebo zařízení, kterou je nutno vynaložit
k pořízení stejného nebo srovnatelného SaZ v době oceňování (Zákon č. 563/1991 Sb. o
účetnictví, odst. 4, § 25). Stanoví se takto:
a) SaZ je dostupný na trhu VCS (Kč) = PC (Kč)
b) SaZ není dostupný na trhu, pak se VCS se stanoví: cenovým porovnáním nebo cenovým
přepočtem historické PC
c) SaZ je zahraniční výroby: VCS se stanoví přepočtem měny kurzem „valuty střed“ k datu
ocenění, PC bez daně + clo.
Věcná hodnota věci – Substanční hodnota věci – Časová cena věci – je reprodukční cena
věci, snížená o přiměřené opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve
výsledku pak přiměřeně snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité
používání věci. V Zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb. je definována v § 25 odst. (4) písm. b)
reprodukční pořizovací cena („cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se oněm
účtuje“). Ve Vyhlášce č. 178/1994 Sb. obdobou této ceny je tzv. „cena zjištěná nákladovým
způsobem“.
Časová cena stroje (ČC) – je technická hodnota vyjádřená v Kč. VCS se vynásobí vypočtenou
TH, odvozenou od základní amortizace, VTH a technického stavu, zjištěného při prohlídce SaZ.
Obecná cena (OC) – Tržní cena – Obvyklá cena (OC) – Je to hodnota SaZ v Kč, za kterou je
možno oceňovaný SaZ koupit nebo prodat na otevřeném trhu, je zprůměrovanou cenou SaZ,
dosaženou prodejem SaZ srovnatelného druhu a užitných vlastností. Obvyklá cena dle Zákona č.
151/1997 Sb. o oceňování, § 2: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by
byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku, nebo při poskytování stejné
nebo obdobné služby, v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují
okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností
trhu, osobních poměrů stávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými
okolnostmi trhu se rozumí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních
či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní
vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná
majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.
6
Koeficient prodejnosti (KP) – je poměr mezi zprůměrovanými, skutečně dosaženými prodejními
cenami a vykalkulovanými časovými cenami SaZ stejného nebo srovnatelného typu a TH.
Základní amortizace (ZA) – je snížení technického života SaZ v %, stanovených podle
amortizačních stupnic nebo křivek v závislosti na stáří nebo na době provozování SaZ.
Doba provozu (DP) – je počet roků od uvedení SaZ do provozu k datu hodnocení a ocenění nebo
od roku následujícího po zjištěném roku výroby. Doba provozu od GO se stanovuje obdobně, TH
po GO dle rozsahu a způsobu GO.
Kompletační činnost – kompletací se rozumí souhrn činností spojených s pořízením provozního
technologického souboru, tj. projektová příprava, dodávka, doprava a montáž strojů a zařízení,
příprava a provedení komplexních zkoušek, zajištění technické přípravy činností a to se
zohledněním rozsahu a technické úrovně know – how, marketingu, odbytu, provozovatelnosti,
stavu náhradních dílů, nářadí, přípravků, měřidel apod.
7
2. Z A D Á N Í :
Předmětem znaleckého posudku je hodnocení a ocenění souboru výrobních strojů a
zařízení, výbavou a příslušenstvím, které jsou doposud ve vlastnictví AMV technics, s. r. o. se
sídlem v Tišnově, provozovaných v Brně – Maloměřicích.
Ve smyslu znaleckého úkolu se jedná o stanovení technické hodnoty, časové a obvyklé
ceny předmětného movitého majetku, a to za účelem prodeje povinného v rámci exekučního
řízení.
3. M E T O D I K A Z N A L E C K É H O P O S U D K U
3.1. Použitý způsob ocenění movitého majetku (strojů a zařízení) :
Hodnocen je soubor převážně výrobních strojů a zařízení, obsahující převážně běžné a
typové prvky, stroje a zařízení se základní výbavou a příslušenstvím, proto je volena a použita
standardní metodika vypracování znaleckého posudku.
Při procesu oceňování je použit Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně
některých zákonů ze dne 1. 1. 1998. Dle § 2 tohoto zákona se majetek a služba oceňují
obvyklou cenou, pokud není stanoveno zákonem jinak.
Pro účely tohoto posudku, je tedy ve smyslu výše uvedeného zákona a také ve smyslu
Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. (§ 59, odst. 4, bod b)), užit nákladový způsob, který
vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě
ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění. Tzn., že jsou rozhodující náklady nutné na pořízení
předmětu, resp. stanovení ceny časové a ceny obvyklé v daném čase a místě, tedy ocenění podle
jeho technického stavu ke dni konání ocenění (technické prohlídky).
Pro jednotlivě hodnocený a oceňovaný stroj a zařízení, resp. soubor strojů a zařízení
(majetek movitý kategorie DLHM – dlouhodobý hmotný majetek, dříve HIM) byla z hlediska
metodického znalcem použita metoda zjištění věcné hodnoty, jako nákladový (reprodukční)
způsob.
Tento způsob oceňování (metoda) je založen na principu pojetí náhrady. Při hodnocení a
oceňování SaZ se vychází z reprodukčních, pořizovacích cen a účetních záznamů, které jsou
upravovány na výchozí ceny (současnými pořizovacími cenami, cenovým porovnáním, cenovým
přepočtem a pod.). Podkladem pro získání výše uvedených hodnot (cen) je obvykle inventární
seznam DLHM vlastníka a provozovatele s pořizovacími a zůstatkovými cenami (a jinými údaji)
jednotlivých položek majetku.
8
3.2. Hodnocení a oceňování rozsáhlých souborů SaZ :
Jedná se celkem o 21 položek relativně samostatných strojů, převážně pozůstávajících
výrobních strojů a zařízení, nutných pro potřeby výroby strojírenskou technologií obrábění a pro
řízení jakosti strojírenské výroby měřením rozměrů součástek, přičemž skupinová metoda pro
rozsáhlejší soubory SaZ není použita ani uplatněna. Využita je metoda zjednodušená, tj.
individuální ocenění předmětné – jednotlivé položky movitého majetku.
Poznámka:
Cena stanovená s DPH je v posudku zvláště vyznačena, v opačném případě se jedná o
cenu bez DPH a v případě odprodeje je nutno DPH stanovit prodejcem podle platných cenových
předpisů v době ocenění, platných na území ČR.
9
4. N Á L E Z :
Hodnocený a oceňovaný soubor výrobních strojů a zařízení, jakož i veškeré výbavy a
příslušenství, zařazený do kategorie DHM (dříve HIM), který byl a je součástí základního zařízení
a vybavení provozu společnosti AMV technics, s. r. o., se sídlem v Tišnově.
Předmětné stroje, zařízení a přístroje byly k datu hodnocení technického stavu trvale
užívány stávajícím vlastníkem a provozovatelem běžným, tj. výrobcem předepsaným způsobem a
to pro potřeby výroby součástek pomocí strojírenské technologie obrábění a za účelem řízení
jakosti strojírenské výroby.
Za účelem provedení technické – znalecké prohlídky konané znalcem (specifikace a
identifikace předmětných strojů), kontrolu stávajícího technického stavu, ověření funkčnosti a
provozuschopnosti, byly všechny stroje zpřístupněny a znalci předvedeny po ukončení dopolední
směny v pracovní den uprostřed týdne (po ukončení jejich provozu) zástupcem stávajícího
vlastníka a provozovatele v místě současné instalace a provozování – podrobněji viz bod. 4.6.
4.1. Úvod :
Důvodem pro ocenění strojů a zařízení a přístrojů, z vybavenosti výše uvedené společnosti
s ručením omezením, je jejich odprodej v rámci exekučního řízení.
4.2. Identifikace souboru strojů a zařízení :
Identifikace předmětu znaleckého posudku byla provedena znalcem podle zadání a
podkladů předaných k hodnocení a ocenění stávajícím vlastníkem a provozovatelem, jakož i na
základě osobně provedeného znaleckého šetření na místě samém.
Technické údaje předmětu znaleckého posudku jsou obsaženy v průvodní technické
dokumentaci a tato je velmi omezeně k dispozici u provozovatele. Při identifikaci byly porovnány
údaje v dokladech s údaji na SaZ, případné rozdíly byly vyjasněny na místě a dále nejsou
uváděny.
Podrobnější popis předmětného souboru strojů a zařízení je uveden v příloze.
Použité fotografie jsou pouze ilustrativní, přičemž pro získání údajů byl využit internet a
archív autora tohoto znaleckého posudku .
4.3. Údaje z dokladů vlastníka a provozovatele :
Předmětné stroje, zařízení a přístroje, včetně výbavy a příslušenství, jsou obsaženy
v následující Tabulce číslo 1, ve kterých jsou přehledně uvedeny základní technicko-ekonomické
údaje jednotlivě posuzovaných a oceňovaných položek strojů a zařízení, výbavy a příslušenství
provozovny AMV technics, s. r. o. v Brně – Maloměřicích.
10
Tabulka 1 – začátek :
11
Tabulka 1 – dokončení
12
4.4. Údaje o opravách a údržbě :
Hodnocené výrobní stroje, zařízení a přístroje byly do data hodnocení aktuálního
technického stavu provozovány běžným způsobem a jsou v technickém stavu úměrném nebo
mírně horším, než odpovídajícím době provozu a stáří strojů, zařízení a základního
příslušenství a způsobu užití. Tento technický stav odpovídá jejich dlouholetému nasazení
v lehkém provozu obrobny kovů nejen u stávajícího majitele, ale i u předchozích (část strojů byla
pořízena z již neexistující Zbrojovky Brno).
Stávající provozovatel zajišťuje údržbu a běžné opravy podle technického stavu a provozní
potřeby vlastními kapacitami. Případné opravy většího rozsahu a profesní dodavatelsky zakázkou.
Ke dni konání technické prohlídky znalcem je údržba hodnocena případ od případu jako
velmi dobrá, dobrá až dostatečná.
4.5. Výbava a příslušenství :
Hodnocené výrobní stroje a zařízení, jakož i měřící a laboratorní přístroje a pomůcky mají
základní výbavu a příslušenství. Tato výbava odpovídá rozsahem základnímu příslušenství od
výrobce a průběžně byla uživatelem při provozu dále rozšiřována a to dle aktuální dle provozně
– technické potřeby.
4.6. Technická prohlídka, funkční a provozní zkouška předmětu znaleckého posudku :
Technická prohlídka, funkční a provozní zkouška hodnoceného a oceňovaného movitého
majetku byla provedena znalcem dne 22. 5. 2013, v době od 15:05 do 16:30 hodin, v areálu
společnosti AMV technics, s. r. o. v Brně – Maloměřicích.
Současně sdělené informace od zástupce vlastníka a provozovatele k předmětným strojům
je možno považovat za objektivně pravdivé a tedy pro vypracování ZP zcela vyhovující.
Součinnost na místě samém, doprovod do provozu a potřebné informace poskytnul:
p. Alexandr Mihál – ředitel a jednatel AMV Technics, s. r. o. se sídlem v Tišnově, e-mail:
[email protected], mobitel: 775 069 204.
Praktickou zkouškou výrobních strojů a zařízení nebyla ověřena funkčnost a
provozuschopnost předmětného souboru movitého majetku (bylo právě po ukončené dopolední
pracovní směně), přičemž na místě samém bylo konstatováno, že výrobní stroje jsou funkční a
provozuschopné a nevyskytují se na nich vážné závady a nedostatky, které by je vyřazovaly
z užívání v provozu.
Dle osobního zjištění znalce na místě samém (v návaznosti na ústního prohlášení
zástupce vlastníka a provozovatele) jsou k ocenění vybrané výrobní stroje plně funkční a
provozuschopné.
Znalcem byl stanoven stupeň opotřebení SaZ a porovnán se stavem nového, typově
shodného nebo obdobného strojního zařízení. Zjištěné údaje jsou uvedeny v posudku a ocenění.
13
4.7. Zvláštní příslušenství :
Základní výbava a příslušenství všech předmětných strojů a zařízení je součástí
hodnocené jednotky (položky), tedy i jeho ceny. Technický stav je srovnatelný se základním SaZ.
Zvláštní příslušenství SaZ nemá.
4.8. Porovnání s technickou a projektovou dokumentací :
Průvodní projektová a technická dokumentace výrobních strojů a zařízení, dále měřících
přístrojů je u vlastníka a provozovatele omezeně k dispozici. Při porovnání s typovými podklady
nesrovnalosti a zásadní rozdíly zjištěny nebyly. Drobné nedostatky byly vyjasněny na místě a dále
nejsou v posudku uváděny.
14
5. P O S U D E K :
5.1. Způsob hodnocení a ocenění :
Pro hodnocení a ocenění výrobního stroje, jako vybavenosti provozovny kovoobrábění,
jsou ve znaleckém posudku použita obecně platná kriteria, užívaná pro metodu věcné hodnoty
(reprodukční ceny), tak jak ukládá dle § 2 Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku.
Časová cena (ČC) hodnoceného a oceňovaného stroje a zařízení je jeho technická
hodnota (TH), vyjádřená v Kč.
Obvyklá cena (OC) stroje a zařízení je stanovena z časové ceny s použitím údaje
koeficientu prodejnosti (KP). Prodejnost ovlivňuje poměr nabídky a poptávky v době hodnocení a
ocenění na trhu v současných podmínkách tržního hospodářství. Ovlivňuje jej však i technické a
morální opotřebení, sledující světový trend rozvoje vědy a techniky. Morální opotřebení může být
vyšší než fyzické, způsobené provozem a užitím.
Technická hodnota je vypočtena ze stáří, doby provozu (DP) a životnosti SaZ a skutečného
technického stavu k datu hodnocení t.j., který je určen koeficientem (k). Stav lepší než úměrný je
určen přirážkou /+P/, stav horší srážkou /-S/.
5.2. Stanovení základní amortizace :
Základní amortizace (ZA) hodnoceného souboru strojů a zařízení je stanovena pomocí
amortizačních stupnic a křivek v závislosti na stáří nebo na době provozování stroje a zařízení.
Amortizační křivky I až V jsou provedeny pro životnosti SaZ 5 až 25 roků a respektují vztahy:
rychlejší pokles TH v prvních letech užití, který odpovídá lineární odpisové sazbě ZP podle
Vyhlášky č. 586/1990 Sb. FMF
mírnější pokles o 10 až 30 % TH, sledující stáří a běžné opotřebení při dobré a pravidelné
údržbě
pokles v závěrečném období využívání stroje a zařízení se zohledněním potíží při
zajišťování servisu, ND a oprav a současně zvýšení požadavků na rozsah a četnost oprav
limitní TH opotřebeného SaZ je 10 %, u provozuschopného a provozovaného SaZ je TH =
20 %, případně vyšší
Amortizační stupnice jsou číselným vyjádřením amortizačních křivek. Rozhodujícím pro
určení ZA je stanovení životnosti SaZ, tj. délky středního technického života stroje a zařízení. Pro
hodnocený soubor strojů a zařízení byla amortizace stanovena na základě uvedené metodiky a
znaleckých podkladů.
15
5.3. Výpočet technické hodnoty :
Technická hodnota (TH) stroje a zařízení je určena následujícím vztahem:
VTH x (100 - ZA) x (100 +/- PS)
TH
= --------------------------------------------------
(%)
104
kde:
VTH
= výchozí technická hodnota, nový stroj: 100 %, SaZ po GO: 80 – 90 %
ZA
= základní amortizace dle 4.2.
PS
= přirážka (+) nebo srážka (-) dle zjištěného skutečného technického stavu při prohlídce
5.4. Stanovení výchozí ceny :
Výchozí cena stroje (VCS) je v podstatě cenou reprodukční, tj. cenou, kterou je nutno
vynaložit k pořízení stejného nebo srovnatelného stroje a zařízení v době oceňování (Zákon č.
563/1991 Sb.). Výchozí cenou pro stanovení časové ceny je:
a) je-li oceňovaný stroj dostupný na trhu, pak je VCS pořizovací cena nového stroje stejného
typu, zjištěná u výrobce, prodejce nebo dovozce.
b) pokud se oceňovaný stroj již nevyrábí, nedováží a není dostupný na trhu, pak se stanoví
VCS:
b1) cenovým porovnáním
b2) přepočtem pořizovací ceny, která se přepočítává indexem růstu cen v příslušném
oboru od doby pořízení do data ocenění. Indexy růstu cen jsou sledovány a vyžádání poskytovány
Českým statistickým úřadem v Praze.
c) při použití pořizovací ceny v zahraniční měně, je nutno provést přepočet měny kurzem „valuty
střed“ k datu ocenění. Pořizovací cena se uvádí bez daně a se clem.
5.5. Výpočet časové ceny (ČC) :
Časová cena stroje (ČC) je vyjádřením skutečné technické hodnoty (TH) stroje a zařízení k
datu hodnocení a ocenění a obecně se určí vynásobením VCS jeho TH dle vztahu:
VCS (Kč) x TH (%)
ČC (Kč) = --------------------------100
kde:
VCS
= výchozí cena stroje
TH
= technické hodnota (stroje)
16
5.6. Tabulkové uspořádání hodnocení technického stavu a ocenění strojů a zařízení :
Soubor
Základní údaje stroje a zařízení
Počet
číslo
01
ks
Název majetku:
Inventární číslo:
Typ:
Příslušenství:
Datum zařazení:
Datum výroby:
Pořizovací cena:
Konkrétní hodnoty výše uvedených veličin jsou uvedeny v přehledové Tabulce č. 1 –
viz strana číslo 11 a 12 tohoto znaleckého posudku.
a) Hodnocení technického stavu souboru výrobních strojů a zařízení vybraného
movitého majetku :
Dle osobního zjištění znalce na místě samém a dle ústního místopřísežného prohlášení
zástupce vlastníka a provozovatele jsou všechny stroje, zařízení a přístroje vybraných položek
movitého majetku plně funkční a provozuschopné.
Technický stav souboru výrobních strojů a zařízení je mírně horší, než úměrný stáří, době
provozu a užití, poněvadž se jedná o stroj převážně na hranici nebo za hranicí své životnosti.
Výrobní stroje a zařízení jsou udržovány v pracovní pohotovosti občasnou údržbou,
prohlídkami a preventivními opravami, tak aby byla zajištěna stále jejich funkčnost a
provozuschopnost. Měřící a laboratorní přístroje jsou provozovány na suchých a teplých místech,
v uzavřených místnostech budovy.
b) Ocenění souboru strojů a zařízení vybraného movitého majetku :
b 1) Vstupní hodnoty :
Životnost stroje:
Ž
=
roků
Doba provozu stroje celková:
DP
=
roků
Doba provozu stroje od poslední opravy:
DPO
=
roků
Základní amortizace celková:
ZAC
=
%
17
Základní amortizace od poslední opravy vyššího stupně (celková nebo generální):
ZAO =
%
Základní amortizace volená:
ZAV
=
%
Pořizovací cena:
PC
=
Kč
Zůstatková hodnota:
ZH2013 =
Kč
Index růstu cen:
C
=
-
Koeficient růstu cen celkový:
K
=
-
Přirážka (srážka):
PS
=
%
Výchozí technická hodnota stroje:
VTH
=
%
Technická hodnota stroje:
TH
=
%
Výchozí cena stroje:
VCS
=
Kč
Cena časová stroje:
ČC
=
Kč
Obvyklá cena stroje:
OC
=
CČ x KP Kč
Koeficient prodejnosti volen:
KP
=
0,7
b 2) Výstupní hodnoty :
se zdůvodněním:
a) jedná se o obráběcí stroje a zařízení, které jsou sice běžně dostupné na trhu v ČR, avšak
který je však těmito stroji přesycen a také na volbu KP má výrazný vliv jeho celková doba
provozu a doposud neodeznívající hospodářská recese v ČR (ale i v EU). Obdobně lze
také zdůvodnit KP pro soubor měřících a laboratorních přístrojů, zařízení a pomůcek.
b) Prodej předmětného souboru strojů a zařízení je v rámci exekučního řízení.
Poznámky:
1. Vzhledem k nedostupným údajům o pořizovacích cenách a rocích pořízení předmětného
souboru strojů a zařízení od stávajícího vlastníka provozovatele, byl znalcem využit archív
(zejména u strojů starších 15 roků) a dotazy u výrobců nebo prodejců (u strojů ostatních,
tedy mladších deseti let, jež jsou doposud dostupné na trhu). Přehled výchozích cen je
uveden v Tabulce číslo 2 na následující straně tohoto znaleckého posudku.
2. Konkrétní číselné hodnoty vstupních a výstupních veličin oceňovaných strojů a zařízení
lze nalézt v Tabulce číslo 3 na dalších stranách tohoto znaleckého posudku.
18
Tabulka 2:
19
Tabulka 3 – začátek :
20
Tabulka 3 – konec :
21
5.7. Rekapitulace cen :
V návaznosti na předchozí tabulku konkrétního hodnocení technického stavu a ocenění
movitého majetku, lze uvést následující rekapitulaci ceny časové a obvyklé předmětného souboru
výrobních strojů a zařízení ve vlastnictví a provozování AMV technics, s. r. o. se sídlem
v Tišnově, provozovna Brno – Maloměřice.
Tabulka 3: Rekapitulace cen movitého majetku
Položka
číslo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Cena časová
(Kč bez DPH)
Název stroje nebo zařízení
CNC frézovací centrum NV 5000 B40,
včetně vynašeče třísek typ MT 10
Soustružnické centrum SL 2500 SY/650,
včetně vynašeče třísek typ CT 20
Podavač materiálu SPACE SAVER
SS2101 k soustružnickému centru SL 2500
SY/650 (položce 02 výše)
Pásová pila Bomar Ergonomic 320.250 DGS
Pásová Bruska GEKON
CNC frézka FEHLMANN PICOMAX 100
CNC3
Horizontální frézka F20 AP11/M-4
Bruska univerzální BU28-630
Soustruh hrotový SV 18 RA
Frézka konzolová univerzální FNGJ 20
Frézka nástrojářská FN 20 FR-D12
Frézka ALG-100C
Soustruh Schaublin135
Vrtačky řadové – pinolové (4 kusy v řadě)
Vrtačky řadové V 10
Bruska kotoučová SB 175 (sestava dvou
kusů)
Vrtačka stojanová2M112
Frézka gravírovací FG 220x440/1
Frézka páková FHJ-9
Souřadnicový optický měřič VALIDATOR 10
Souřadnicový tříosý měřící stroj CRT – P M
544 MITUTYO CRYSTA PLUS – M
CELKEM:
22
Cena obvyklá
(Kč bez DPH)
355.885,0
249.120,0
431.244,0
301.871,0
28.599,0
23.017,0
3.773,0
20.019,0
16.112,0
2.641,0
68.116,0
37.408,0
70.158,0
30.579,0
18.915,0
52.141,0
13.602,0
97.022,0
7.840,0
8.730.0
47.681,0
26.186,0
49.111,0
21.406,0
13.241,0
36.499,0
9.521,0
67.916,0
5.488,0
6.111,0
1.199,0
4.081,0
5.668,0
6.801,0
35.405,0
839,0
2.856,0
3.967,0
4.761,0
24.784,0
120.218,0
1.420.401,0
84.153,0
994.281,0
6. Z Á V Ě R :
Ve smyslu znaleckého úkolu definovaného Usnesením číslo jednací: 169EX 6957/11-33
(původní spisová značka: 013EX 668/09) ze dne 9. 5. 2013, od:
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO–MĚSTO
Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor
Milady Horákové 321/8
602 00 Brno
činí obvyklá cena hodnocených a oceňovaných výrobních strojů a zařízení, stávajícího vlastníka a
provozovatele:
AMV technics, s. r. o.
Se sídlem:
Vágnerova 1715
666 10 Tišnov
Provozovna:
Slaměníkova 302/23
614 00 Brno-Maloměřice
IČO: 476 74 865
ve věci ocenění movitého majetku výše uvedené akciové společnosti dle § 2 Zákona č.
151/1997 Sb. o oceňování majetku k datu konání technické – znalecké prohlídky, tj. 25. 5. 2013
celkem 994.281,0 Kč bez DPH.
slovy: = devětsetdesátčtyřitisícdvěstěosmdesátjedna = Kč
V Brně, dne: 4. 6. 2013
23
7. O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A – fotodokumentace:
Celkem 21 stran barevných fotografií, uložených ve zvláštním souboru (viz archívní CD).
24
8. Z N A L E C K Á D O L O Ž K A :
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti
ČR ze dne 2. 8. 1995, č. j.: ZT 1478/95 pro základní obor s t r o j í r e n s t v í, odvětví
všeobecné se specializací posuzování výrobních strojů, zařízení a systémů, a pro obor e k o n o
m i k a, odvětví ceny a odhady se specializací na výrobní zařízení, stroje a systémy.
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 1429 – 27 / 13 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle připojené likvidace na základě
faktury – daňového dokladu číslo 1429 – 27 / 13.
V Brně, dne: 4. 6. 2013
Doc. Dr. Ing.
Radek KNOFLÍČEK
Jiránkova 8
618 00 Brno
25
9. P Ř Í L O H Y :
(1) Základní technické údaje k předmětnému souboru strojů a zařízení
(2) Výpisy z Obchodního rejstříků Krajského soudu v Brně
Celkem 25 stran černobílých text a ilustrativních fotografií, uložených ve zvláštním souboru
(viz archívní CD).
26

Podobné dokumenty

znalecký posudek - Exekutorský úřad Brno

znalecký posudek - Exekutorský úřad Brno Pro účely daní je v platném zákoně č. 151/97 Sb. ,,o oceňování majetku“ definovaná Obvyklá cena jako cena, která by byla dosažena při prodejích nebo poskytování stejného, případně porovnatelného ma...

Více

DRA Ž EBN Í VYHL Á Š KA - Exekutorský úřad Brno

DRA Ž EBN Í VYHL Á Š KA - Exekutorský úřad Brno O d ů v o d n ě n í : Usnesením č.j. 22EXE 101/2013-33 ze dne 21.03.2013 byla nařízena exekuce k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 1.320.000,- Kč s příslušenstvím. K návrhu oprávněného, který...

Více

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a a plynárenství ČR ve výhledu do roku 20402. Ve všech hlavních souvislostech jsou zohledněny vzájemné vazby, činnosti, práva a povinnosti orgánů státní správy, zákazníků, obchodníků, výrobců, provoz...

Více

19_systemy_AVN-AVO_a_triskove_hospodarstvi

19_systemy_AVN-AVO_a_triskove_hospodarstvi Výměna (odepínání / upínání ve vřeteni) a transfer nástrojů mezi zásobníkem a vřetenem je vedlejší čas a je třeba jej maximálně zkrátit za účelem zvyšování produktivity obráběcího stroje. A proto s...

Více

č. 2823/2012

č. 2823/2012 Vlastní databáze znaleckého ústavu Objednávka zadavatele doplněná (upřesněná) JUDr. Bohumírem Šutrem za PKVT, s.p. „v likvidaci“.

Více

Souřadnicové měřící stroje - Katedra výrobních systémů a

Souřadnicové měřící stroje - Katedra výrobních systémů a výsledků u souřadnicových měřících strojů značný krok vpřed. Mimo to je většina číslicových souřadnicových měřících strojů (SMS) uzpůsobena tak, že je možno k nim připojit zařízení pro záznam naměř...

Více

Chronický únavový syndrom

Chronický únavový syndrom infekční chorobu jako příčinu zdravotních potíží pacienta. Dle intenzity obtíží doporučí nebo upraví terapii. Je nutno počítat až s několikatýdenní prodlevou, než se sumarizují všechny laboratorní ...

Více

Svět strojírenské techniky číslo 2/2010

Svět strojírenské techniky číslo 2/2010 Modrá a zelená barva hýbají v současné době světem strojírenské výroby. Jak máme tuto symboliku správně chápat? Jedná se o dlouhodobý strategický cíl Evropské unie snížit neúměrné zatížení životníh...

Více