Květen 2014

Komentáře

Transkript

Květen 2014
SOPOTNICKÝ ZPRAVODAJ
Květen 2014
Vydává Obecní úřad Sopotnice
č. 2014/05
www.obecsopotnice.cz
Slovo starosty …………………………………………
Základní škola ………………………………………..
Obecní knihovna ……...………….…….................
Opožděný nekrolog………………………...…………
První pečení ….......…………………………………..
Úspěch našeho dokumentaristy…....…………….
Čarodějnice ……....……………………………………
Stalo se - stane se …....……………………………..
Poděkování …….........................………………….
Ze sportu …….............………………………………
Vyhodnocení dotazníku ………......……………….
K nedělní kávě …....………………………………….
1
2
3
5
6
8
9
9
10
10
11
13
15
SLOVO STAROSTY
Vážení Sopotničtí,
v minulém zpravodaji jsem Vás informoval o připravované žádosti na pořízení vleku
za traktor i s příslušenstvím. Žádost byla zpracovávána na základě vyhlášené výzvy
Ministerstva životního prostředí. Příjem žádostí trval do 15. dubna 2014 a výzva byla
určena pro žadatele, kteří jsou schopni zrealizovat projekt v krátké době. Výše možné
dotace je až 90% ze způsobilých výdajů projektu a je určena na rozšíření a intenzifikaci
svozu odpadu v obci (nákup svozového vozu, kontejnerů, nakládače, nosiče kontejnerů,
mechanické ruky apod.). Žádost jsme stihli zpracovat opravdu v krátké době. Podána byla
na Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Pardubice, a to v pátek 11.4.
V rámci žádosti je požádáno o hydraulický nakládací jeřáb, nosič kontejnerů za traktor,
kontejnerovou nástavbu s vyklápěcím zařízením, další kontejner a sběrné nádoby. Jedná
se o celkem efektivní a univerzální sestavu techniky pro široké spektrum využití pro obec
za celkovou sumu 2 729 760,- Kč včetně DPH. V případě přiznání dotace by naše
spoluúčast činila přibližně 10% celkových nákladů a posunula by nás v oblasti zajišťování
služeb v obci o kus dále. Nyní nezbývá než čekat na rozhodnutí hodnotící komise.
V návaznosti na předchozí článek bych rád doplnil informace, které se týkají
povolovacího řízení k vybudování kompostárny v areálu bývalého Orličanu. V současné
chvíli máme předběžné vyjádření Povodí Labe o výskytu a rozsahu záplavového území na
pozemcích, na kterých má být kompostárna vybudována. Zájmové území není dle
obdrženého vyjádření v záplavovém území vodního toku, což je jedna z nejdůležitějších
informací pro následné kroky. Nyní se zpracovává projektová dokumentace, na základě
které bude požádáno o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu,
pochopitelně po doložení dalších souhlasných stanovisek ostatních dotčených orgánů. O
dalším následném vývoji budu informovat.
V závěru si dovolím ještě pozvánku na pochod přes tři hrady, který se uskuteční
v sobotu 10. května. Snad nám bude přát počasí.
Následně v sobotu 31.5. se pak uskuteční od 11.00 další pečení chleba společně
s řemeslnými ukázkami. Například uvidíte kovářské práce, kde si zájemci z řad široké
veřejnosti budou moci vyzkoušet svoji šikovnost. Zároveň je naplánována ukázka tradiční
výroby šindele, kterou byla naše obec proslulá. Těšíme se na Vás.
S přáním všeho dobrého Jan Antušek
2
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení Sopotničtí,
od minulého vydání Sopotnického zpravodaje se v naší škole konalo
několik rozličných akcí. Dovolím si připomenout alespoň některé z nich.
Poslední den v březnu k nám zavítala slečna Helena Řadová
z koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, které zajišťuje i
propagaci německého jazyka. Dle reakcí našich žáků se realizovaný program Jazyková
animace setkal s velice kladným přijetím. Naši mladí němčináři si zdokonalili slovní
zásobu, zahráli různé aktivizační hry a pochopili, že učení německého jazyka má
budoucnost.
V polovině dubna jsme pořádali pro veřejnost dvě akce. V úterý 15. dubna se za
podpory obce a ve spolupráci s KPDŠ konalo pečení chleba se ZŠ nazvané „Co si
upečeme, to si taky sníme“. Děti čekalo celkem sedm stanovišť, na kterých za sladkou
odměnu dokazovaly svou šikovnost. Každý příchozí si mohl zkusit uhníst těsto na svůj
vlastní pecen chleba a po upečení si bochník vynikajícího chleba vzít domů. Následující
den 16. dubna ve středu se konala Velikonoční prodejní výstava, na kterou se žáci pečlivě
připravovali. Výrobků bylo k vidění spoustu, ale velice rychle šly na odbyt. Kdo přišel
později, viděl již pouhé zlomky z původního množství. Děkujeme všem za návštěvu a
štědré nákupy na stáncích jednotlivých tříd.
Také jsme získali certifikát Rodiče vítáni. To jaká kritéria plníme, se můžete dočíst
na webových stránkách www.rodicevitani.cz, též jsou umístěna na chodbě u vchodu
hlavní budovy.
Jelikož se množí dotazy z řad rodičovské veřejnosti ohledně Prázdninové školičky,
předesílám, že žáci I. stupně dostanou informace domů osobně, rodiče předškoláků budou
informováni dopisem. Upozorňuji, že kapacita na jednotlivé týdny je stanovena na 20 dětí.
Nabídka s přihláškou bude rozesílána v týdnu od 12. května, tj. po mém návratu z Anglie.
V termínu od 4. do 10. května se totiž účastním jako pedagogický doprovod našich žáků
studijně vzdělávacího zájezdu do Paříže a Londýna.
František Zeman
„LÁSKA, AIDS A VZTAHY“
2. dubna 2014 se konal pro žáky 6. – 9. třídy preventivní program s názvem „Láska,
AIDS a vztahy“. Přednášel Petr Kadlec ze sdružení „Lidé mezi světy“. Snažil se
odpovědět na základní otázky o sexu a důsledcích, které s sebou přináší. Přesvědčit je,
aby přistupovali k sexu odpovědně a zdrženlivě a aby nahlíželi na sex z hlediska zdraví.
Zdůraznil také negativní vliv drog na lidský organizmus. Pro žáky to byla velmi poučná a
zajímavá přednáška.
Eva Doležalová
3
JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH
Mezinárodní filmový festival „Jeden svět“ letos probíhá již 16. rokem. Soustředí se
především na dospělé příznivce dokumentárních filmů o lidských právech. Pro mladší
diváky byla připravena speciální projekce ve všech festivalových městech po celé České
republice.
Žáci 7. a 8. ročníku se v pondělí 14. dubna zúčastnili promítání čtyř krátkých filmů
v Ústí nad Orlicí - „Láska na smetišti“ – o životě skupiny dětí v Moskvě; „Tanečník
Evžen“ – o chlapci, který se nadchl pro „jiný“ druh sportu; „Navždy hooligan“ - co vše
znamená „hooligan“; „Lailina melodie“ – o životě dívek v Afganistánu. Jednotlivé
projekce byly vždy provázeny diskusí moderátora s dětmi.
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Dne 24. 4. 2014 se uskutečnilo školní kolo dopravní soutěže. Zúčastnilo se 27 žáků
5. – 8. ročníku.
Soutěž se skládala ze dvou částí:
 pravidla provozu na pozemních komunikacích – teoretická část;
 jízda zručnosti na kole – praktická část.
V testech byli nejlepší – Tomáš Přívratský a Vojtěch Lehký – s pěti trestnými body
(1 chyba). V jízdě zručnosti si vedl nejlépe Tomáš Pinkava – žádný trestný bod.
I. kategorie - 5. a 6. ročník
Pořadí Jméno
1. Tomáš Přívratský
Jakub Hejlek
2. - 3.
Martina Ledrová
Testy Jízda Celkem
5
2
7
20
1
21
20
1
21
II. kategorie - 7. a 8. ročník
Pořadí Jméno
Testy Jízda Celkem
1. Tomáš Pinkava
20
0
20
2. Josef Hejlek
20
6
26
3. Michaela Benešová
25
6
31
SBĚR STARÉHO PAPÍRU BUDE UKONČEN 30. 5. 2014.
Jarmila Bačová
4
ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
3. června 2014 v budově Základní školy
16.00 - 16.30 hod. - 1. ročník
16.30 - 17.00 hod. - 2. ročník
17.00 - 17.30 hod. - 3. ročník
Zápis se týká dětí, které ve školním roce 2014/2015 budou navštěvovat 1., 2., a 3. ročník
ZŠ. Dojíždějící žáci mají přednost. K zápisu se dostaví rodič bez žáka.
Marcela Blažková
ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Uplynulé dny a týdny patřily ve družině přípravě výrobků na velikonoční jarmark.
Děti malovaly, stříhaly, lepily a zdobily. Pracovaly nejen s papírem, látkami a vyfouklými
vajíčky, ale i se slaným těstem. Tento materiál je zaujal nejvíce a i chlapci se statečně prali
s válečkem a vykrajovátky. Jejich úsilí se však vyplatilo. Téměř všechny výrobky se na
jarmarku prodaly. Vyvstala před námi těžká otázka, na co použijeme vydělané korunky
získané prodejem. Po nekonečných diskuzích jsme hlasováním problém vyřešili. Část
našeho zisku použijeme na nákup nové hry do družiny a část promlsáme ve zmrzlině.
Chtěla bych poděkovat každému, kdo si u našeho stánku zakoupil velikonoční
dekoraci, a tím podpořil školní družinu. Na konci dubna jsme samozřejmě nezapomněli na
dětmi oblíbenou tradici „pálení čarodějnic“. Každé dítě si vystřihlo, slepilo a podle vlastní
fantazie dotvořilo vlastní čarodějnici na zavěšení.
Marcela Blažková
OBECNÍ KNIHOVNA SOPOTNICE
Knižní tipy na měsíc květen pro žáky 2. stupně ZŠ, kteří by chtěli také podpořit
projekt „Čtení pomáhá“.
Louis Pergaud – Knoflíková válka. Úsměvný příběh o dětských střetech, hrách, veselých i
smutných příhodách Loverňáků a Velraňáků, kteří ve svých bitvách obírají soupeře o
originální výkupné – knoflíky a kšandy.
Karel May – Poklad ve Stříbrném jezeře. Ačkoli May původně tvořil s vidinou závažných
románů, které opěvují dobro a pranýřují zlo, stal se klasikem dobrodružné prózy, a i přes
všechny námitky vůči jeho pravdomluvnosti zůstává skvělým vypravěčem, který vtáhne
do děje, zaujme i pobaví.
5
Henryk Sienkiewicz – Pouští a pralesem. Dvě děti v Africe, čtrnáctiletý Polák Staš a
osmiletá Angličanka Nela, v jednom z prvních románů určených pro mládež.
Rudyard Kipling – Knihy džunglí. Příběh Mauglího, chlapce, kterého vychovali vlci, jeho
přátel i soupeřů, ale i jiná dobrodružství dalších obyvatel džungle.
Pro dospělé:
Miloslav Fábera – Sedm mongolských koní. V letech 1219 – 1224 dobývají Mongolové
zbytek ještě nepodrobené Asie. Jedním z nich je Džingischánův druh Subodaj Bahadur se
svým sedmerem podivuhodných hřebců. Prochází obrovský díl světa, vrací se zpět domů,
jeden z řemínků Biče božího, který práskal často a silně a poznal, že bolest dopadala nejen
na ty, které zasáhl, ale i na něj samého.
Jiří Hogan – Konec Romantiků. Detektivní příběh splétající dohromady bankovní loupež
25 milionů, záhadné vraždy mladých horolezců, někdejších přátel, kteří se setkali po
ročním odloučení, a ohrožení krásné Terezy, která se nejdřív osudově zaplete s komisařem
Vítem, aby se posléze i s ním zapletla do celého vyšetřování.
Emma Jarošová – Vichřice hněvu. Sága vlastenecké rodiny 1930 – 1968. Autorka působila
v letech německé okupace v okolí Žamberka a Vamberka, po roce 1948 a emigraci části
rodiny zažila šikanu úřadů a v říjnu 1968 sama emigrovala. Ozvy všech těchto událostí
zachycuje její kniha.
Julius Mader – Poklad banditů. Nejedná se o bandity známé z dobrodružných knih a
filmů, tito bandité rozjeli v koncentračním táboře Sachsenhausen padělání bankovek ve
velkém. Kniha shrnuje dokumenty o falzech, zákulisních jednáních, tzv. nálezech z
Toplitzkého jezera i těch, kteří po těchto tajemstvích pátrali. Jeden z odlišných úhlů, ze
kterých lze posuzovat události 2. světové války.
Pelham Grenville Wodehouse – Až naprší a uschne. Útlá knížka z pera známého
anglického humoristy, který vtipně servíroval čtenářům svět rodových sídel, pánů, kteří
byli bez oddaného komorníka úplně vyřízení a v tomto případě také prasat, která očekávají
náležité ocenění na zemědělské výstavě.
Gabriel García Marquéz – Sto roků samoty. Kolumbijská plantáž Macondo, kde plyne
příběh nerušený členěním do kapitol svým vlastním časem, tempem i událostmi, které by
jinde byly nepochopitelnou senzací, ale tady se jaksi včleňují do života společnosti a
spoluvytváří jakousi neskutečnou skutečnost. Když se tedy narodí dítě s prasečím
ocáskem a Krásná Remedios vstoupí na nebesa, sedmnáct synů má na čele nesmazatelný
kříž a z nebe prší žluté kvítky, nemá se čtenář čemu divit.
www.knihovnasopotnice.wz.cz
[email protected]
OPOŽDĚNÝ NEKROLOG…
V loňském roce (2013) ukončila nenápadně svou existenci v naší obci Místní
skupina Českého červeného kříže. Stalo se tak po dlouhých a plodných 58 letech.
Pravděpodobně o zániku skupiny ČČK v Sopotnici ani mnozí občané nevědí. Ohlédněme
se tedy s mírným zpožděním po oněch uplynulých letech a připomeňme si postavení dnes
již neexistující společenské organizace v životě naší obce a jejích občanů.
Když jsme před lety připravovali výstavu Spolky v Sopotnici (2001), stáli jsme
před otázkou, kdy skupina Červeného kříže v Sopotnici vznikla. Měli jsme na vybranou ze
6
dvou možností. Podle některých pamětníků jsme mohli za počátek Červeného kříže v
Sopotnici považovat ustavení Samaritánské stráže při našem Sboru dobrovolných hasičů,
prý už v roce 1924. Jinou možností bylo považovat za rok ustavení skupiny Červeného
kříže rok 1955. Podle obecní kroniky (kronikář p. řídící František Frydrych) tehdy totiž
vznikla z popudu tehdejšího obvodního lékaře dr. Polkovnikova skutečná Místní skupina
ČSČK. Doktor Polkovnikov již v prosinci 1954 žádal o založení spolku „Připraven k
obraně vlasti“ a také místní skupiny Československého červeného kříže (ČSČK). Ustavení
skupiny zajišťoval pan řídící Frydrych a paní Marie Rösslerová. Byli získáni 24 občané, z
toho bylo 15 z řad mládeže. První přednášku s diapozitivy měl dr. Polkovnikov v hostinci
u kostela. Přítomno bylo 35 občanů, z čehož 16 vstoupilo do nové skupiny ČSČK. Brzy se
konaly další dvě přednášky s promítáním diapozitivů.
Jenže později jsme se znovu začetli do obecní kroniky a zjistili jsme, že už v zápise
z roku 1924 stojí, že v onom roce „…konala se ve škole ustavující schůze místního odboru
Československého červeného kříže. Předsedkyní byla zvolena učitelka Barbora
Martincová.“ (čp. 40, U dubu). O této nové organizaci se ještě zmiňuje kronikář v
zápisech z let 1926 a 1927. Vždy v souvislosti s nějakou zdravotnickou přednáškou. V
zápisech z následujících let už v obecní kronice není žádná zmínka o činnosti ČSČK v
obci. Snad bychom tedy mohli rok 1955 považovat za druhé ustavení skupiny ČSČK V
Sopotnici.
K tomu tedy došlo 24. února 1955. Do výboru byli zvoleni: p. řídící Frydrych
(předseda), Marie Skučková, dělnice (místopředsedkyně), Marta Martincová, učitelka
(jednatelka), Marie Rösslerová, v domácnosti (pokladní), a dále členové Marie Kašparová,
Marie Martincová, Jiří Skuček a Jiří Plíhal. Zapsáno bylo 60 členů. Výbor se scházel
jednou za měsíc. Současně byly ustaveny tři zdravotní hlídky pro potřeby občanů.
Za dlouhou dobu své existence se skupina ČČK mohla pochlubit velmi bohatou a
záslužnou činností. Hlavním posláním ČČK vždy bylo zajišťovat zdravotnické služby v
běžném životě spoluobčanů a při pořádání různých akcí, šíření zdravotnické osvěty,
pořádání školení v první pomoci formou přednášek, kurzů, besed, promítáním
zdravotnických filmů, apod. To vše sopotnická skupina ČČK v plné míře po řadu let
činila. Vedle toho členky ČČK organizovaly různé výstavy, jako byly např. Dovedné ruce
důchodců (1982), Ruční práce (1989), Betlémy (1994), Vánoční stromky (2000),
Velikonoční výstavy a další. Od roku 1969 do roku 2009, podlouhých čtyřicet let,
každoročně skupina organizovala zábavná odpoledne – Besedy s důchodci. To vše svědčí
o píli a pracovitosti členek skupiny. Jejich podíl na bohatém společenském životě naší
obce byl po všechna léta zřetelný.
Některé akce skupina pořádala také pro posílení své spolkové pokladny, ale nejen
proto. Byly to např. sběry léčivých bylin a pomerančové kůry, lesní brigáda, čištění
studánek, sběr starého textilu, prodej perníčků při pochodu Přes tři hrady a další akce. V
poslední době to byly také sbírky pro Diakonii Broumov a prodejní výstava k oslavám
100 let od poslední přestavby zdejšího kostela pod názvem Sopotničtí svému kostelu
(2012). Konalo se také několik bazarů dětského oblečení, uskutečnily se zájezdy do
divadla, či do cirkusu. Členky ČČK pravidelně asistovaly při vítání občánků, navštěvovaly
staré spoluobčany při životních výročích a často se podílely na akcích jiných organizací v
obci.
Skupina též úspěšně spolupracovala s místní školou v rámci Dorostu ČČK. S dětmi
se zúčastňovala zdravotnických soutěží a jiných akcí. Opomenout nelze ani iniciování a
organizování úspěšné peněžní sbírky pod názvem „Pomozte Jardovi“ na léčení těžce
postiženého spoluobčana.
7
Za výčtem mnoha záslužných činností skupiny ČČK je nutno vidět celou řadu
obětavých členek, které se zasloužily o dobrou pověst skupiny. Vzpomenout a vyjmenovat
všechny ani nelze. Připomeňme si alespoň některé, ovšem s omluvou těm, na které jsme
snad zapomněli.
Ve funkci předsedkyně se např. vystřídaly pí Marta Martincová, Zdena Dostálová,
Vlaďka Rösslerová, Dana Barvínková. Mezi obětavé členky patřily Božena Frydrychová,
Marie Diblíková (22), Lidka Popová, Ludmila Šafránková, Bohuška Vanšurová, Zdena
Hledíková, Marie Malátková, Marie Skučková, Alena Martincová, Jaroslava Hledíková,
Ilona Kopsová, Iveta Vondráčková a mnohé další. Ze členů ČČK mužů alespoň jedno
jméno – František Martinec, bývalý předseda MNV. Řada jmenovaných se už konce
Místní skupiny ČČK v Sopotnici nedožila.
Naskýtá se otázka, proč jinak v minulosti úspěšná organizace ukončila svou
činnost. Jistě lze pochopit, že se doba změnila, jsou jiné možnosti, jiná informovanost a
orientace ve zdravotnických otázkách, i to, že současná doba nastoluje i v této oblasti nové
úkoly. Prostě, doba přinesla nové potřeby, ale organizace Červeného kříže v současné
společnosti stále zůstává a má jistě své opodstatnění.
Nezbývá nám tedy nic jiného, než vyslovit politování nad zánikem jedné úspěšné
společenské organizace v naší obci a současně poděkovat všem, kdož se na její dlouholeté,
úspěšné činnosti podíleli svou obětavou prací. Díky vám, těm zesnulým i těm žijícím.
mc
PRVNÍ PEČENÍ ROKU 2014 …
Poslední dubnový víkend, v sobotu 26. 4. 2014, se opět po
zimní přestávce začalo péct a Farská zahrada ožila. Prvnímu Pečení
předcházela výměna dlaždic v peci, což prý u některých občanů vzbudilo dojem, že se pec
bourá. Možná byli někteří nepřející zklamáni, že tomu tak není.
Za pěkného počasí se na Farské zahradě sešlo mnoho zájemců o sopotnický chleba
i masné pochoutky, které obětaví členové o. s. PECEN připravili. Parkoviště bylo plné aut
těch, kteří přijíždějí pravidelně z bližšího i vzdálenějšího okolí. Příchozí usedali před pecí,
nebo ve stodole a čekali na zahájení prodeje. Letos se začíná až od 11,00 hod. Před pecí
byla připravena ukázka práce kameníka. Pan Josef Filip z Potštejna, který je autorem
mnoha soch ze zámělského zeleného pískovce, předváděl základní postupy při opracování
kamene. Zájemců bylo dost a mnozí si mohli sami vyzkoušet, že ruční práce kameníka
nebyla nikdy a není dosud snadná.
Před polednem se dostavil objednaný pěvecký soubor – Sbor z hor. Soubor přijel z
Rokytnice v Orlických horách. Tvoří ho asi 15 krojovaných zpěváků a hudebníků, včetně
několika dětí. Ve svém více než hodinovém vystoupení zazpívali vesměs známé lidové a
národní písně. Většinu z nich si s nimi s chutí zanotovali i přítomní návštěvníci Pečení.
Každou píseň provázel potlesk vděčného publika. Vystoupení se líbilo.
Návštěvníci, kteří na naše Pečení přijeli poprvé, se zajímali o provoz pece.
Většinou se lidé diví, proč pec nemá komín, jak všichni logicky očekávají. Mezi zvědavci
byla i skupina návštěvníků ze Slovenska. Ti se ohlásili předem. Oni mají ve své obci
nějakou menší pec a chtějí si postavit větší. O té naší se dočetli na internetu. Přijeli tedy na
8
výzvědy, aby se s pecí seznámili při provozu. Snad byli spokojeni. Sopotnické Pečení je
známé už i za hranicemi ČR.
S ohledem i na krásné počasí plné slunce bylo první Pečení úspěšné a pohodové.
Ke každému bochníku chleba přidali pořadatelé letáček s programem Pečení na celý rok
2014. Podle něj se příští květnové Pečení uskuteční 31. 5. 2014, zahraje při něm známý
harmonikář, budou připraveny ukázky práce kováře a výroby šindele. Tak neváhejte a
přijďte! Máte to doma, nemusíte nikam cestovat.
mc
DALŠÍ ÚSPĚCH NAŠEHO DOKUMENTARISTY …
Dne 25. 4. 2014 se ve Svitavách uskutečnila krajská soutěž už 61.
ročníku neprofesionální filmové tvorby - Českého videosalonu. Pan
Josef Hradecký soutěž obeslal dvěma snímky a oba byly úspěšné.
1. cenu získala reportáž Masopust 2014. Jde o reportáž z letošního masopustního průvodu
v Sopotnici.
3. cenu obdržel dokument Staročeská zabíjačka. V tomto dokumentu zachytil autor
zabijačku v roce 2009, jak ji prováděli sopotničtí hasiči na myslivecké chatě.
Oba úspěšné snímky byly porotou doporučeny k postupu do celostátní soutěže,
která proběhne ve dnech 13. až 15. června 2014 v Ústí nad Orlicí. Zařazení mezi soutěžní
snímky v celostátním kole však ještě podléhá předvýběru.
Dovolujeme si připomenout, že loni ve stejné celostátní soutěži obdržel snímek
Josefa Hradeckého Zdeněk Kolářský – akademický sochař a medailér Cenu starosty města
Ústí nad Orlicí. SZ přinesl informaci v čís. 07/2013.
K úspěchu panu Hradeckému pochopitelně SZ blahopřeje a děkuje za vynikající
prezentaci naší obce.
mc
ČARODĚJNICE 2014
Letošní pálení čarodějnic se u nás muselo obejít bez tradičního
čarodějnického reje. Společné akce se konaly od roku 2003 a pořádal je
SK Humparek ve svém lyžařském areálu. Bylo to spojeno s průvodem
čarodějnic, živou hudbou, hrami a soutěžemi. Od roku 2012 se
přesunulo místo čarodějnického reje na místní hřiště a probíhalo ve
spolupráci s fotbalovým oddílem.
Letos tradiční akce měla poněkud komornější průběh. Nekonal se průvod
čarodějnic a tudíž ani rej, pro čarodějnický dorost nikdo soutěže nepřipravil. Na hřišti
jsme zahlédli pouze čtyři krojované mladé čarodějky. Hranice byla připravena, ale k
jejímu zapálení došlo až po uzávěrce. O dostatečné občerstvení se postarali fotbalisté.
Snad ten příští 13. ročník čarodějnic bude mít obvyklý průběh.
mc
9
STALO SE - STANE SE …
04. 04. Brzy ráno došlo ke střetu motocyklu s osobním autem na dolním konci
05. 04. U Šafářů se konala zábava s BLADEXEM
06. 04. V prvním mistrovském utkán doma Sopotnice porazila Červenou Vodu 3:0
11. 04. V obci proběhl sběr nebezpečného odpadu
13. 04. Fotbalisté zvítězili doma s Albrechticemi 4:2
14. 04. Zemřela paní Marie Jedlinská (75)
15. 04. Proběhlo pečení chleba se základní školou
15. 04. Konal se zápis do MŠ Stonožka
16. 04. Ve škole se konala Velikonoční výstava
19. 04. První porážka našich fotbalistů v Těchoníně 3:2
20. 04. Konalo se 9. SETKÁVÁNÍ ve Vrbici za organizační spoluúčasti KČT Sopotnice
26. 04. Fotbalisté provedli tradiční jarní sběr kovového odpadu
26. 04. Uskutečnilo se první letošní Pečení
27. 04. Fotbalisté přivítali na svém hřišti Tatenici a podlehli 2:3
30. 04. Po celý den nešel v obci elektrický proud (hlášeno)
30. 04. Slet čarodějnic se odehrál na místním hřišti
03. 05. Fotbalisté zajížděli do Semanína
04. 05. V Sopotnici se konala POUŤ
10. 05. 42. roč. pochodu Přes tři hrady a
30. roč. cyklojízdy Přes tři hrady na kole
11. 05. Do Sopotnice zavítají fotbalisté Dolní Dobrouče
14. 05. Ve škole budou mít Květinový den
17. 05. Fotbalisté zajíždějí do Boříkovic
20. 05. Ve škole proběhne další kurikulární odpoledne
24. 05. Turisté pořádají v Ličně cyklojízdu 12. Ličenské kolečko
25. 05. Naši fotbalisté hostí mužstvo Rybníka
31. 05. Uskuteční se květnové Pečení
01. 06. Fotbalisté pojedou bojovat o body do Sloupnice
06. 06. Popáté pojedou turisté do Jižních Čech, letos na Vodňansko (na 3 dny)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
mc
ROZLOUČENÍ S PANÍ MARIÍ JEDLINSKOU
Děkujeme Vám všem za morální a duševní
podporu, také za hojnou účast na posledním rozloučení
s naší maminkou dne 22. dubna 2014. Rovněž také obrovský dík za květinové dary.
Rodina Jedlinských
Rodina Malátkova
10
ZE SPORTU
BOJE O MISTROVSKÉ BODY ZAČALY …
V dubnu se naplno rozeběhly boje o mistrovské body v okresní
fotbalové soutěži II. třídy. Naše mužstvo má za sebou pět zápasů,
vesměs úspěšných.
30. 3. 2014 České Heřmanice – Sopotnice 1:8 (1:5) Informaci z minulého SZ
doplňujeme. Ačkoli Heřmanice nastoupily v optimálním složení, neměly proti našim
nejmenší šanci. Sopotnici vycházelo vše, včetně střelby. Osm branek v síti soupeře je toho
důkazem. Střelecky se blýskl Martin Stárek, který soupeři nasázel sám čtyři branky. Vstup
do jarní části se tedy našim vydařil.
Fakta: Výsledek 1:8, poločas 1:5, branky : Stárek 4, Kubišta, Mašanský, Vávra, Pánik,
rozhodčí Dvořák, žluté karty 1:0. Sopotnice v tabulce postoupila na 3. místo.
6. 4. 2014 Sopotnice – Červená Voda 3:0 (0:0) První jarní mistrovské utkání na
domácím hřišti přineslo očekávaný plný bodový zisk. V první půli měla Sopotnice řadu
velmi dobrých gólových šancí, ale vyšla naprázdno. Koncovka byla žalostná. Po změně
stran se diváci branek přece jen dočkali. V 54. min. skóroval po úniku Kubišta, v 56. min.
Špaček hlavou po rohovém kopu a brankou v 80. min. potvrdil vítězství opět Kubišta. Tři
body zůstaly zaslouženě doma.
Fakta: Výsledek 3:0, poločas 0:0, branky : Kubišta 2, Špaček, rozhodčí Ropek, žluté
karty 2:2, diváků 120.
Posun v tabulce nenastal, první polovina tabulky je těsná, pouze s jednobodovými
odstupy mezi mužstvy. Naši sousedé Sloupnice a Dolní Dobrouč také bodovali.
13. 4. 2014 Sopotnice – Albrechtice 4:2 (2:0) Utkání s posledním mužstvem tabulky
vůbec neprobíhalo podle papírových předpokladů. Už v 10. min. se sice naši ujali vedení
brankou Davida Zemana a ve 30. min. zvýšil na poločasových 2:0 po samostatné akci
Kubišta. Do 2. poločasu však jakoby nastoupila jiná Sopotnice. Snaživý soupeř se začal
více prosazovat. Když mu pomohli domácí v 55. min. vlastní brankou a v 65. min. se
hostům po chybě našeho brankaře podařilo vyrovnat na 2:2, přišly starosti. Diváci už
přemýšleli o pokutových kopech. Naštěstí má Sopotnice v útoku Pepu Kubištu. Ten
dvěma brankami v 73. a 78. min. nenechal nikoho na pochybách komu budou patřit tři
body.
Fakta: Výsledek 4:2, poločas 2:0, branky Kubišta 3, D. Zeman, rozhodčí Bezdíček, žluté
karty 2:2, diváků 150.
Ani toto vítězství neznamenalo posun v tabulce. Sloupnice před námi zvítězila jen
na pokutové kopy s Rybníkem a bod ztratila, Dolní Dobrouč za námi také na pokutové
kopy v Žamberku ztratila, ale po prohře body 2. S jasným náskokem tabulce vévodí Sruby
se ziskem 47 bodů, o 13 bodů před druhou Sloupnicí. Na Sloupnici ztrácí Sopotnice
jediný bod.
19. 4. 2014 Těchonín - Sopotnice 3:2 (1:0) První porážka jara s mužstvem ze dna
tabulky. Ve velmi vypjatém a nervózním utkání naši dotahovali náskok domácích, ale za
stavu 2:2 před koncem podlehli a domů přijeli s prázdnou. Body zůstaly v Těchoníně.
Navíc naši dva hráči obdrželi červené karty a mužstvo dohrávalo v devíti!
Fakta: Výsledek 3:2, poločas 1:0, branky Kubišta 2, červené karty 0:2, diváků 110.
11
První porážka sice znamená sestup na 4. místo, ale jen díky tomu, že i naši sousedé
v tabulce (Sloupnice a Dolní Dobrouč) svá utkání také prohráli. Mohlo to být horší.
Později vyšlo najevo, že Sloupnice nakonec získala 3 body po kontumaci utkání v
Albrechticích, když v mužstvu domácích nastoupil jeden hráč neoprávněně, „načerno“.
27. 4. 2014 Sopotnice – Tatenice 2:3 (0:1) Také v dalším utkání nebyli naši úspěšní.
Tentokrát přivítali na domácí půdě souseda v tabulce. Už v první minutě utkání jsme
inkasovali po hrubé chybě brankaře! Ačkoli jsme měli v dalším průběhu utkání, jak v
první tak i v druhé polovině, celou řadu slibných střeleckých příležitostí, do sítě jsme se
dlouho nemohli trefit. Teprve po přestávce jsme v 48. min. srovnali Mašanským na 1:1.
Když po chvíli v 53. min. dostal mužstvo do vedení na 2:1 Kubišta, zdálo se, že konec
bude dobrý. Omyl. Přes řadu dalších slibných šancí, když se většinou hrálo na polovině
soupeře, jsme se do soupeřovy sítě netrefili. Tatenice to však nevzdala a brankami v 75. a
88. min. utkání otočila a dovedla do vítězného konce. Naši zůstali bez bodů.
Fakta: Výsledek 2:3, poločas 0:1, branky Mašanský a Kubišta, žluté karty 2:3, rozhodčí
Hejl, diváků 150.
mc
VÍTE, KDE JSOU JAVOŘÍ HORY?
Místo tradičního posledního běžkařského výletu CK tour Dušek do Krkonoš,
kterému jsme si zvykli říkat „opalovací zájezd“, jsem zvolil pěší výlet do Javořích hor.
Toto málo známé hraniční pohoří má teď v předjaří zvláštní kouzlo.
Dne 12. 4. 2014 vyjel plně obsazený autobus směrem na Broumov, poté kolem
pivovaru Olivětín do vesničky Janovičky, kde jsme začínali pěší túru. Přišli jsme až na
hraniční přechod a podél státní hranice jsme po 10 km došli k rozhledně Ruprechtický
Špičák. Cesta nás vedla doslova a do písmene přes hory a doly. Ze Špičáku se nám otevřel
krásný výhled na celé Javoří hory a Soví hory na polské straně. Po sestupu jsme se
zastavili v penzionu Malý dům v Ruprechticích. Po celý den bylo krásné, polojasné
počasí. Turisté si cestou opekli špekáčky, prostě pohodový výlet.
Při zpáteční cestě jsme se ještě zavítali do nové restaurace U generála Laudona v
obci Hony. Vřele doporučuji případným návštěvníkům. Mají tam pestrý jídelníček a
výborná jídla. Domů jsme přijeli na výsost spokojeni kolem 20. hodiny večerní.
jd
9. SETKÁVÁNÍ POD ROZHLEDNOU NA VRBICI
Další ročník putování po místech na dálkové turistické cestě PhDr. Jiřího GuthaJarkovského, spoluzakladatele olympijských her a Klubu českých turistů, se uskutečnil
pod rozhlednou na Vrbici o Velikonoční neděli 20. dubna 2014. SETKAVÁNÍ zajistila
obec Vrbice, za organizačního přispění odboru KČT Sopotnice.
Za krásného počasí přišlo a přijelo na 320 turistů ze širokého okolí. Hrála kapela
Pružná těla z Vamberka, vystoupily malé mažoretky z Kostelce nad Orlicí i děti z MŠ
Chleny. Účastníci mohli vystoupit zdarma na rozhlednu a v obci navštívit velikonoční
12
výstavu. Hostem akce byl pravnuk Gutha-Jarkovského. Putovní turistickou hůl v závěru
programu převzal z rukou starostky pořádající obce paní Dráži Kuběnkové p. Petr Dostál,
starosta Potštejna, který bude hostit příští 10. ročník SETKÁVÁNÍ v roce 2015.
mc
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU NA BIOODPAD V OBCI
Ráda bych hned úvodem poděkovala všem spoluobčanům, kteří měli zájem a zúčastnili se
dotazníkového šetření ohledně nakládání s bioodpady v obci. I přes časovou náročnost
pouhého jednoho týdnu pouze do 10.4.2014 (vzhledem k termínu dotačního programu) se
obratem vrátilo 96 dotazníků z toho 8 dotazníků přes e-mailovou schránku [email protected] 3 dotazníky nebyly řádně vyplněny z tohoto důvodu byly
vyřazeny.
Ani vyhodnocování nebylo jednoduché (vznikaly různé variace odpovědí a názorů), vše
bylo ještě 3x překontrolováno. Tímto děkuji všem, kteří mi byli nápomocni ;-) při
vyhodnocování a samotné kontrole. Odevzdané dotazníky byly číselně označeny a jsou
uloženy na obecním úřadu.
DOTAZNÍK – výsledky:
1. Jaký způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady byste si vybrali?
a) kompostování na vlastním pozemku či na stávajícím kompostě u RD (zdarma)
65 dotazníků
b) vlastní odvoz biologicky rozložitelných odpadů např. do nově vzniklé kompostárny
obce (zdarma)
30 dotazníků
c) jarní a podzimní svozy biologicky rozložitelných odpadů a větví ve
velkoobjemových kontejnerech zajišťované obcí Sopotnice (zdarma)
23 dotazníků
d) svoz biologicky rozložitelných odpadů od domu v popelnici na bioodpad
zajišťované svozovou firmou nebo obcí Sopotnice – v pravidelných krátkých
intervalech (zpoplatněno)
16 dotazníků
e) jiný způsob nebo kombinace některých výše uvedených způsobů
popsat...................................................................................................................
2 dotazníky
2. Jak velkou plochu pozemku máte u rodinného domu, ze kterého vzniká bioodpad
vhodný ke kompostování? Celkem uvedeno ..43 829.m2 trávníku nebo záhonů
19 dotazníků neuvedlo rozlohu
3. Máte zájem pro variantu kompostéru?
a) „Měli byste při získání dotací Obcí Sopotnice zájem o kompostér?“
ANO 39
NE 35
b) „Pořídili byste si kompostér při nezískání dotací Obcí Sopotnice na své náklady? (cca
1 000 Kč)
ANO 19
13
NE
50
4. Máte zájem o popelnici na bioodpad?
a) „Měli byste při získání dotací Obcí Sopotnice zájem o popelnici na bioodpad?“
ANO 24
NE 45
b) „Pořídili byste si popelnici na bioodpad při nezískání dotací Obcí Sopotnice na své
náklady?
ANO 18
NE 47
*Popelnice na bioodpad cca 804 Kč/120 lt
4 zájemci
1 073 Kč/240 lt
16 zájemců
*zaškrtněte variantu obsahovou v litrech
Názory spoluobčanů:
Svoz je zbytečný, finance ZŠ
Odvoz zdarma v popelnicích, ponechat stávající stav
20,- Kč za známku odvozu bioodpadu
Pravidelný odvoz jarní x podzimní svoz bioodpadu
Co s kompostem,když ho nepotřebuji?
Kompostuji 40 let, nechápu co kdo řeší – návod na kompostování časopis Zahrádkář…..
Údržba veřejných prostranství před vlastními domy
Co s invazivními plevely, které do kompostéru nepatří…..
K výše uvedeným názorům, co člověk to názor. A ten bychom vzájemně měli
respektovat.
Ale myslet si, že je něco zadarmo, ponechat stávající stav? Nu, zřejmě dost často někteří
vůbec nepřemýšlíme, co se děje dál s našim odpadem.
Slýchám i názor, že kompost smrdí, co s kompostem když ho nepotřebuji? Na některé
otázky si každý musí najít vlastní odpověď a možná je to hlavně v přístupu nás osobně,
vždy se najde řešení.
Odpad, který nevznikne, není třeba nikam svážet a dále zpracovávat. Celková úspora je
tak až 100% nákladů. Investice do podpory kompostování občanů samotných se prostě
obcím vyplatí, to je neoddiskutovatelné. Zřizovaní komunitního kompostování se vyplatí,
neboť bioodpad se zpracovává v místně vzniku, odpadá svoz a manipulace s odpadem,
šetří pohonné hmoty, čistotu ovzduší a výsledný kompost získávají lidé zdarma pro vlastní
potřebu. To co nepotřebuje jeden, může využít někdo jiný.
Chci mít zahrádku, musím pro to něco udělat. Věřit, že je něco zadarmo, bez práce
přeci nejsou koláče . Nad výše uvedenými názory bychom mohli dlouze diskutovat, to
vše nechám už jenom na každém z Vás.
O co nám jde? Aby nákladání s odpady všemi (plast, sklo, bioodpad, papír,…) mělo
smysl, pravidla, spravedlivý přístup pro všechny (ne jako dosud pouze pro rychlejší 
s biopopelnicemi ) a nestoupali nám všem náklady na likvidaci odpadů, začali se chovat
ekologicky. Konkrétně se snažíme navýšit počet kontejnerů na třídění odpadu tak, aby
byly všem snadno dostupné. Čím více bychom třídili, tím méně bychom platili
(bonusové programy).
Vždyť i v minulých letech si lidé uměli poradit, jenom to brali jako víc jako
samozřejmost, spoustu toho si soběstačně dokázali obstarat sami. Dneska už na vsi možná
někteří chceme služby, proč né? Ale služby nejsou zadarmo.
Na závěr bych jenom ráda upozornila na webové stránky:
www.kompostuj.cz ,
14
kde naleznete spoustu užitečných rad a zkušeností s kompostováním, ale také například
tabulku srovnání jednotlivých kompostérů na trhu včetně ceny, doporučení pro umístění –
kde kompostovat, návody na zhotovení vlastního kompostéru, apod….. včetně poradny
s kompostováním, kde Vám ZDARMA poradí s Vašim konkrétními problémy či dotazy
při kompostování.
Všem kteří se zúčastnili ještě jednou děkuji za účast a názor.
Diblíková Michaela
K NEDĚLNÍ KÁVĚ …
RYCHLÝ LITROVÝ PERNÍK
Suroviny:
1 l polohrubé mouky,
1/2 l cukru krupice,
1/2 l vlažného mléka,
2 dcl oleje (nebo rozpuštěné Hery),
2 vejce,
1 prášek do perníku,
1 prášek od pečiva,
1-2 lžíce kakaa
Postup:
Mouku promícháme s cukrem, přidáme kakao a prášky do perníku a do pečiva,
nalijeme olej a vejce s vlažným mlékem a pomalu zamícháme. Můžeme přidat nasekané
ořechy.
Nalijeme na vymazaný a hrubou moukou vysypaný hluboký plech a pečeme 20-25
minut asi při 180 °C.
Studený perník můžeme pomazat marmeládou či polít čokoládovou polevou.
mm
15
Do tohoto čísla SZ přispěli: Miloslav Coufal, učitelé ZŠ a MŠ, Jan Antušek, Hana Prachařová, Michaela
Diblíková, Josef Dušek, Marie Martincová.
Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Připomínáme zároveň, že uzávěrky jsou
pokaždé poslední den v měsíci do 16,00 hodin. Z technických důvodů nezaručujeme, že příspěvky zaslané
po tomto termínu, budou zahrnuty do zamýšleného čísla. Své příspěvky, prosíme, zasílejte na
[email protected], popř. předejte na OÚ. Děkujeme.
Redakce
Chyba tisku vyhrazena.
Vydáno 30.04.2014
Vydává Obecní úřad Sopotnice. Tiskne OÚ Sopotnice. Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí, reg. číslo
SOPOTNICKÝ ZPRAVODAJ MK ČR E 12748
16

Podobné dokumenty

Září 2015

Září 2015 SOPOTNICKÝ ZPRAVODAJ Září 2015 Vydává Obecní úřad Sopotnice

Více

Květen 2013

Květen 2013 Soutěž se skládá ze dvou částí: - pravidla provozu na pozemních komunikacích – teoretická část, - jízda zručnosti na kole – praktická část. Kategorie – 5. a 6. ročník Pořadí

Více