Duben 2014

Komentáře

Transkript

Duben 2014
SOPOTNICKÝ ZPRAVODAJ
Duben 2014
Vydává Obecní úřad Sopotnice
č. 2014/04
www.obecsopotnice.cz
zdroj: http://.orlicky.denik.cz
Slovo starosty …………………………………………
Základní škola ………………………………………..
Mateřská škola …………………….……................
Farnost …………………………………………………
Obecní knihovna ……………………………………..
Na Habřince potřetí ………………………………….
Masopust ………………………………………………
Třicátá výstava dortů ………………………………..
Za paní učitelkou Felgrovou ……………………….
Stalo se – stane se ……………………………………
Ze sportu ……………………………………………….
Poděkování …………………………………………….
Charitativní sbírka …………………………………..
Velkoobjemové kontejnery …………………………
Bioodpady ……………………………………………..
Daruj život …………………………………………….
K nedělní kávě ………………………………………..
1
2
3
6
9
11
12
13
14
14
15
15
17
18
18
18
21
23
SLOVO STAROSTY
Vážení Sopotničtí,
první věcí, o které Vás chci spravit, je změna v odpadovém hospodářství obce pro
tento rok. Zastupitelstvo obce se rozhodlo na svém zasedání dne 24.března letošního
roku pro několik zásadních změn. Změny navazují na jednání zastupitelstva obce
z jeho zasedání dne 11.6.2013 a potažmo dne 16.7.2013. Pokusím se zrekapitulovat a
shrnout velmi stručně postupný vývoj.
Na zasedání zastupitelstva dne 11.6.2013, kde se mimo jiné řešil svoz bioodpadu
v naší obci, bylo navrhnuto zrušení svozu bioodpadu a to od 1.8.2013. Zastupitelstvo
obce těsnou většinou svoz bioodpadu svým rozhodnutím zrušilo. Dále bylo navrženo
uspořádání referenda v obci o vývozu bioodpadu, kde by se k tomuto tématu mohli
vyjádřit především obyvatelé obce. Konání referenda zastupitelstvo neschválilo.
Zastupitelstvo vzalo zároveň na vědomí, že přichází o možnost nového vleku za
traktor, včetně několika desítek nových nádob na bioodpad, které by nám dodala
svozová firma k užívání na zkoušku a zefektivnění svozu této odpadové komodity.
Na zasedání zastupitelstva dne 16.7.2013 došlo ke zrušení usnesení o svozu
bioodpadu a zastupitelstvo rozhodlo, že svoz bioodpadu bude pokračovat do
30.11.2013 stávající formou, tedy odvozem na hnojiště zemědělského družstva, kde
byl promíchán s mrvou a následně po zetlení zaorán. Na tomto zasedání byl také
navržen odvoz do obecní kompostárny, která by vznikla v areálu bývalého Orličanu.
Zde by také mimo jiné postupně vznikla obdoba obecního sběrného dvora. I to byl
jeden z důvodů, proč se tato část Orličanu v roce 2009 pro obec kupovala.
Následovalo zadání na zpracování odborné studie odpadového hospodářství obce
Sopotnice, která tento předpoklad potvrdila.
V roce letošním se ke shora uvedené problematice zastupitelstvo obce na svém
zasedání dne 24. března vrátilo a rozhodlo se řešit tuto problematiku s následujícím
výsledkem.
Zastupitelstvo obce schválilo vybudování obecní kompostárny v areálu bývalého
Orličanu, dále schválilo mimo jiné podání žádosti na pořízení vleku za traktor
s příslušenstvím v rámci rozšíření a intenzifikace svozu odpadu v obci. Žádost bude
podána na základě vyhlášené výzvy Ministerstva životního prostředí a příjem žádostí
bude trvat do 15. dubna 2014. Výzva je určena pro žadatele, kteří jsou schopni
zrealizovat projekt v krátké době. Dotace je až 90% ze způsobilých výdajů projektu
a je určena na rozšíření a intenzifikaci svozu odpadu v obci (nákup svozového vozu,
kontejnerů, nakládače, nosiče kontejnerů, mechanické ruky apod.)
Dále podporované projekty v rámci vyhlášené výzvy jsou například i zavedení
sběru bioodpadu v obci (např. nákup minikompostérů pro občany, obecných
sběrných nádob apod). Čili uděláme maximum pro to, aby se žádost stihla podat a
zaregistrovat, i když času není nazbyt.
Svoz bioodpadu zastupitelstvo obce zrušilo až do doby, kdy bude zřízena a
povolena obecní kompostárna. Práce související s vydáním povolení na kompostárnu
byly zahájeny hned po rozhodnutí zastupitelstva. I přesto se dá ale očekávat vyřízení
povolení k provozu a vybudování kompostárny nejdříve v průběhu května až června.
Další aktivita se odehrává na rekonstrukci veřejného osvětlení, jak bylo
avizováno v únorovém čísle zpravodaje. Stávající lampy veřejného osvětlení se
postupně odpojují a svítidla se přesouvají na betonové stožáry včetně kabelového
2
vedení. Svítidla budou umístěna na každém betonovém sloupu a tím se zajistí daleko
lepší světelné překrytí a větší světelný komfort. Instalované výbojky budou také
úspornější. Zatím je plánováno takto obnovit cca 940 metrů veřejného osvětlení.
Bude ještě zbývat odstranit odpojené staré a zkorodované lampy. Podobným
způsobem, pokud se osvědčí, by bylo možné obnovit veřejné osvětlení po celé obci
v přibližném časovém rozpětí 3-4 let. Pokud bude vypsán vhodný dotační titul tak i
dříve.
Svůj příspěvek zakončím pozvánkou na tradiční pouť, která se bude konat letos
4. května. Přislíbeny jsou pouťové atrakce, vystoupení dechovky, řemeslná ukázka a
občerstvení bude také zajištěno. Upřesnění bude v pozvánce.
S přáním všeho dobrého Jan Antušek
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení Sopotničtí,
v průběhu měsíce března jsme se soustředili nejen na výuku, ale také na
kulturní zážitky. V pátek 7. března naši nejmenší žáčci navštívili
divadelní představení „Tůdle staví cirkus“ a 28. března představení
Čtyřlístek v pohádce. Přínosem byly i zajímavé exkurze – do Městské knihovny v Ústí
nad Orlicí a do Žamberka, kde si prohlédli místní muzeum, pivovar a knihařství. Pro žáky
8. a 9. ročníku byla připravena poutavá beseda „Mír a spravedlnost“ s P. Vítem Horákem,
kaplanem v Ústí nad Orlicí. Děti se dozvěděly nejen o hrůzách válečných konfliktů, ale
také to, jakým způsobem může víra formovat člověka.
Prostřednictvím Sopotnického zpravodaje vás též zvu na dvě akce, které se konají
pod patronací naší školy. Těšíme se na vás!
František Zeman
3
ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Žáci naší školy navštívili 28. března 2014 Roškotovo divadlo a shlédli divadelní
představení "Čtyřlístek v pohádce". Prožívali děj spolu se čtyřmi známými postavičkami z
časopisu "Čtyřlístek": Fifinkou, Bobíkem, Pinďou a Myšpulínem. Pomocí
spánkostroje jsme se všichni přemístili do světa pohádek. Setkali jsme se s ježibabou,
čertem a drakem. Nakonec jsme zachránili Šípkovou Růženku. Celé představení bylo
doprovázeno písničkami.
Mgr. Petra Procházková
SBĚR LÉČIVÝCH ROSTLIN
V letošním školním roce opět zahajujeme tradiční sběr bylin, který bude probíhat
stejným způsobem jako v letech minulých. To znamená, že žák dostane 50 % z celkové
ceny nasbíraných bylin a 50 % půjde do pokladny KPDŠ.
Tyto peníze budou využity pro děti např. na odměny za různé soutěže, příspěvek na
pitný režim apod.
Seznam sbíraných léčivých rostlin
Bez černý - květ
Bříza bělokorá – list
Hluchavka bílá – květ
Jitrocel kopinatý – list
Kontryhel obecný – nať
Kopřiva dvoudomá – nať
Pampeliška lékařská – list
Pivoňka lékařská - květ
Podběl lékařský – květ
Prvosenka jarní – květ
Přeslička rolní – nať
Sedmikráska – květ
Sběr léčivých bylin začíná 1. dubna 2014 a končí 30. září 2014
SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY
30. dubna 2014 končí sběr pomerančové kůry. Odevzdejte prosím do tohoto data usušenou
pomerančovou kůru do školní družiny. Děkujeme.
Marcela Blažková
EXKURZE ŽAMBERK
Knihařství pana Fogla, pivovar a muzeum. To byly tři cíle exkurze, na kterou jeli
žáci 4. – 9. ročníku 25. března. Pana Fogla spousta z nás zná díky dokumentu, který o něm
natočil pan Hradecký. Teď jsme měli možnost se s ním setkat osobně. Ukázal žákům svoji
knihařskou dílnu, a to i s výkladem a ukázkami, jak se váže kniha. V pivovaru se žáci
nejen seznámili s výrobou piva, ale také ochutnali slad a prohlédli si celé zařízení
pivovaru. Žamberecké muzeum pro nás bylo zajímavé především tím, že sbírá předměty
z našeho kraje. Podtrženo, sečteno: velmi přínosné dopoledne.
4
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Ve druhém březnovém týdnu se sedm žáků druhého stupně ZŠ Sopotnice zúčastnilo
lyžařského výcviku. Původní plánovaný termín v lednu musel být pro nedostatek sněhu
bohužel zrušen. Náhradní termín byl stanoven na březen a lyžařský výcvik se zkrátil jen
na tři dny. Kurz se konal na Dolní Moravě.
V pondělí 10. března jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží v Ústí nad Orlicí
a za doprovodu učitelů Evy Doležalové, Rudolfa Svatého a jeho rodiny jsme se vlakem
vydali na cestu. Jeli jsme do Lichkova, kde se k nám přidala další spolužačka. Tam jsme
nasedli na autobus, jenž nás dovezl až na Dolní Moravu. Batohy, lyže a další výstroj nám
odvezl pan starosta autem ze školy až do hotelu. Naštěstí jsme se s nimi nemuseli táhnout.
Ubytovali jsme se ve „Sport Hotelu“ blízko lyžařského areálu Větrný vrch. Po obědě jsme
vyrazili skibusem na sjezdovku. Učitelé nás rozdělili do dvou skupin podle svých
lyžařských dovedností, na začátečníky a na zdatnější lyžaře. Lyžovali jsme zde celé úterý
a i ve středu dopoledne. Bohužel jsme kvůli sněhovým podmínkám nemohli využít celého
lyžařského areálu, ale počasí nám vyšlo nádherně a užili jsme si to ! Cíl lyžařského
výcviku „PĚKNĚ SI ZASPORTOVAT A NAUČIT SE LYŽOVAT“ byl splněn. Myslím,
že si všichni zasloužíme pochvalu.
Náš výcvik nebyl jen o pobytu na sjezdovce, ale určitě každého zajímá, jak jsme
trávili pozdní odpoledne a večery. V pondělí jsme hráli obíhanou v ping pongu, karty a
stolní „fotbálek“. Na úterní večer pro nás páni učitelé připravili zábavný program.
Rozdělili jsme se do tří skupin. První úkol spočíval v tom, že jsme museli obalit jednoho
ze členů skupiny co nejrychleji toaletním papírem. Zadání druhého úkolu znělo:
„Obleknout co nejvíce vrstev oblečení na jednoho člena skupiny za daný časový limit,“
pro nás to byla velmi krátká doba . Třetí a zároveň poslední úkol spočíval v jedení
chlebíčků. U toho jsme si užili nejvíce srandy. Do poslední hry se zapojili i naši učitelé.
Vítězů večera bylo několik. Každý z nás také dostal diplom za absolvování kurzu. Pak už
nás čekala jen cesta zpět .
Poděkování patří paní učitelce Doležalové a panu učiteli Svatému, kteří se nám
věnovali nejen na sjezdovce, ale i při večerní zábavě, dále pak i paní učitelce Svaté, která
nás usilovně hlídala na chodbě po večerce . Byli jsme bezva parta, „lyžák“ jsme si
opravdu užili a budeme na něj ještě hodně dlouho vzpomínat!
Martina Ledrová, 6. třída
5
MĚSÍC KNIHY
Březen se nese již tradičně ve znamení „měsíce knihy“. Po celý měsíc měli žáci 3.
a 5. ročníku projekt Kniha, který probíhal v hodinách čtení. Povídali jsme si o
spisovatelích, ilustrátorech, kreslili jsme obal na knihu, zkoušeli psát povídky
s vyjmenovanými slovy, četli a poslouchali bajky, pověsti. Nechyběly ani zábavné kvízy a
doplňovačky. Celý projekt jsme ukončili dvěma akcemi:
Ve čtvrtek 20. března jsme navštívili Městskou knihovnu v Ústí nad Orlicí, kde byl
připraven program Naši ilustrátoři. Děti se velice zajímavou formou se seznámily
s Josefem Ladou, Helenou Zmatlíkovou, Zdeňkem Müllerem a dalšími. Myslím, že
nejvíce je bavila hra na detektivy. Také jsme měli možnost si celou knihovnu prohlédnout
a půjčit si knížky.
Pátek 21. března byl také ve znamení knihy. Žáci 1., 2. a 4. ročníku navštívili
místní knihovnu a zapojili se do projektu Čtení pomáhá. Poté proběhla recitační soutěž
celého prvního stupně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Pátý ročník letos nesoutěžil, ale
připravil si krátkou scénku o Libuši a Přemyslovi.
Výsledky soutěže:
První kategorie (1. a 2. ročník)
1.
Blažena Stočková
2.
Kristýna Dušková
3.
Anna Martincová
pochvalné listy Eliška Nicol Moravcová, Zuzana Peková
Druhá kategorie (3. a 4. ročník)
1.
Barbora Kopsová
2.
Michal Neubauer
3.
Andrej Jariš
pochvalné listy: Tomáš Záleský, Veronika Walterová
Co jsme prožili……
V březnu za námi do školky přijel klaun z brněnského divadla Facka. Provedl nás celým
cirkusem a děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak se staví šapitó, jak se chodí po laně
nebo jak se hraje divadlo. Bylo to o to veselejší, že se přišly podívat i děti ze školy a my
jsme se mohli pozdravit se starými kamarády. Už se těšíme na další setkání a na závěr
pozdrav „tůdle, nůdle, ahooooj! “
V březnu také MŠ podruhé pořádala seminář PhDr. Vyhnálka, dětského psychologa, na
téma „Jak mluvit s dětmi, aby se cítily přijaté“. Seminář byl pojat velmi prakticky a
vzájemně jsme si vyměnili své zkušenosti, zážitky a názory. Tím, že se zde scházejí jak
učitelky, tak i rodiče, dochází k zajímavým vzájemným poznatkům i obohacením.
Soňa Applová, uč.
6
Návštěva knihovny v Sopotnici,
26.3. naše mateřská škola navštívila místní knihovnu. Paní knihovnice dětem ukázala
dětské knihy a i oddělení pro dospělé. Dětem vše vysvětlila a také na její otázky dokázaly
děti pěkně odpovědět. Všem se návštěva knihovny líbila a doufáme, že i tato návštěva
přispěla k prohloubení zájmu o knihy.
Čtyřlístek v pohádce,
28.3. naše mateřská škola navštívila divadelní představení v Roškotově divadle v Ústí nad
Orlicí. Všichni známe čtveřici nerozlučných kamarádů - Fifinku, Myšpulína, Bobíka a
Pinďu. Tentokrát se naši hrdinové vypravili do pohádky, kde se setkali s dalšími
pohádkovými bytostmi. Čtyřlístek se dokáže dostat ze všech svízelných situací a vrátí se
společně domů. Dětem se představení líbilo a bylo pro ně příjemným zpestřením.
Jitka Florišová, uč.
Vynášení Morany
„Neseme Moranu, neseme, Potštejnem k Orlici dojdeme…“ tak zní jedna z písní,
kterou děti z mateřské školy zazpívali dne 21.3.2014 v Potštejně. Společně s místní
mateřskou školou jsme se loučili s paní zimou vhozením do řeky Orlice, aby se už
nemohla ujmout vlády a přišlo opravdové jaro.
Denisa Králová, uč.
Co nás čeká?
31.3.-4.4. 2014
Školka v přírodě
Deštné v Orl.horách
1.4.2014 (úterý)
Aprílový den – den naruby
MŠ Sopotnice
10.4.2014 (čtvrtek) Logopedická chvilka
MŠ Sopotnice
15. 4. 2014(úterý) Zápis do MŠ pro škol.rok 2013-14 MŠ Sopotnice 15,30-16,30 hod.
29-30.4.2014 (úterý,středa)
Čarodějnický rej
MŠ Sopotnice
30.4.2014 (středa) Plavání – I.lekce
Krytý bazén Ústí nad Orlicí
2.5.2013 (čtvrtek) Logopedická chvilka
MŠ Sopotnice
Pozvánka pro rodiče, možná i prarodiče dětí zapsaných i nezapsaných k docházce do
mateřské školky na Odpoledne s rodiči,
které se konají v prostorách MŠ od 14,30 – 16,00 hod. v termíny:
.
10. 4. 2014, 25. 4. 2014,5. 5. 2014, 20. 5. 2014, 4. 6. 2014, 19. 6. 2014
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Březen se s dubnem sešel a my za sebou máme první měsíc projektu Zdraví na talíři, jehož
posláním je ukázat strávníkům, že označení "zdravé jídlo" není synonymem pro
"nechutné, nepoživatelné, jedovaté", jak se dnes mnozí domnívají. Alespoň podle reakcí
některých dětí nad talířem zeleninového pokrmu, luštěnin, nebo ryby. Někdy to vypadá,
jako bychom spíš, než o zdraví, usilovali o život :-) První vlaštovkou projektu byl
celerový krém. S potěšením konstatuji, že se setkal s velice pozitivními ohlasy. Taktéž
červená čočka po bulharsku, zapékaný kuskus se žampiony a zeleninové placičky své
příznivce našly a slova chvály jsou pro nás povzbuzením do další práce na projektu. Nejde
nám samozřejmě jen o to, umožnit strávníkům ochutnat jídla, která se doma běžně
nepřipravují. Stačí třeba jen děti přesvědčit, že k zahnání žízně se obyčejná voda hodí
mnohem lépe, než přeslazené limonády. A když do čisté vody nakrájíte na kousky ovoce,
připravíte si báječný nápoj. Je radost vidět, jak dětem chutná a dolévat jim jeden džbán za
druhým :-) Závěrem chci konstatovat, že pokud by náš projekt měl dětem obohatit
7
jídelníček, byť jen o jedno zdravé jídlo, pak svůj úkol splnil :-) Věřím, že ani rodiče
nebudou nic namítat, pokud jejich potomek pro jednou vymění smažený sýr s hranolkami,
třeba za zeleninový salát a slazenou limonádu za pramenitou vodu :-). Velice hezké články
pro všechny, kteří se zajímají o základní principy školního stravování, výchova dětí ke
zdraví a jejich harmonický vývoj je pro ně prioritou, najdete na novém internetovém
portálu: http://www.rodiceaskolnijidelny.cz, nebo
https://facebook.com/rodiceaskolnijidelnycz.
Podpořte nás, prosím, a mluvte se svými dětmi o tom, jak moc jejich strava ovlivňuje
jejich zdraví, život i dobrou náladu.
Za celý náš kolektiv Vám všem přeji krásné jaro, plné sluníčka. Andrea Petříčková, hospodářka
MŠ
___________________________________________________________________________
Mateřská škola Stonožka, Sopotnice č.p. 312, PSČ 561 15
E-mail: ms.sopot[email protected]
tel.: 465 58 41 27,605 416 362
KDE:
KDY:
V KOLIK:
S SEBOU:
v MŠ Stonožka Sopotnice
15. dubna 2014 (úterý)
15:30 – 16:30 hodin
Očkovací průkaz dítěte
Upozorňujeme všechny zájemce o docházku dítěte do MŠ v období od září 2014
do srpna 2015, že oficiální zápis je ve výše stavený termín a příjem žádostí bude
ukončen 20.4.2014.
Vzhledem ke kapacitním podmínkám a velkému zájmu rodičů a jejich dětí (nejenom
ze Sopotnice) byla stanovena kritéria pro přijetí dítěte do MŠ se souhlasem
zřizovatele.
8
ZE ŽIVOTA ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
SOPOTNICE
Naše Královéhradecká diecéze v tomto roce slaví 350 let svého trvání. Na
Nový rok 1. ledna 2014 se několik farníků společně s P. Vladislavem Brokešem, P. Vítem
Horákem a P. Jindřichem Plškem vydalo na zahajovací pouť do katedrály Svatého Ducha
v Hradci Králové na slavnostní mši svatou, které předsedal otec biskup Jan Vokál.
V průběhu sváteční bohoslužby zasvětil biskup naši diecézi Panně Marii a také představil
nový diecézní znak. Byla vydána modlitba za diecézi, kterou se po celý jubilejní rok
modlíme v závěru každé mše svaté.
Další diecézní pouť se uskuteční 26. dubna v Libici nad Cidlinou, rodišti sv.
Vojtěcha, v květnu v Litomyšli, v červnu v Broumově…
Na Popeleční středu 5. března 2014 jsme vstoupili do nového církevního období –
doby postní. V této době se přede mší svatou v neděli i ve čtvrtek modlíme Křížovou cestu
v kostele.
Naše farní pouť ke cti svatého Zikmunda, na kterou vás všechny již nyní srdečně
zveme, připadá letos na neděli 4. května. Podrobnosti se dozvíte na jiném místě tohoto
zpravodaje.
A na závěr ještě informace technického rázu: Římskokatolická farnost Sopotnice
zakoupila do kostela novou soupravu bezdrátových mikrofonů, zesilovač a reproduktory,
takže je teď lépe slyšet i rozumět. Poděkování za provedení instalace patří panu Josefu
Martincovi.
Anna Vondráčková
CO JE TO DESATERO?
V. NEZABIJEŠ
Již druhým rokem se na stránkách Sopotnického zpravodaje zabýváme Desaterem,
tímto zcela ojedinělým textem, který zásadním způsobem ovlivnil a stále ovlivňuje dějiny
lidského myšlení, konání a kultury vůbec. Již jsme určitě pochopili, že se Desatero netýká
pouze židů, křesťanů nebo lidí jinak nábožensky založených, nýbrž každého člověka a
celé lidské společnosti. Tuto skutečnost nám dokládá i přikázání, kterému se budeme
věnovat dnes: „Nezabiješ“.
Toto přikázání chrání základní právo člověka na život. Ve Starém zákoně však
tento příkaz, nebo lépe řečeno zákaz, nebyl chápán absolutně. Třebaže byl život
považován za posvátnou hodnotu, vládlo v Izraeli přesvědčení, že Bůh dal právo odsoudit
pachatele za určité zločiny k smrti a ve válce vyhladit nepřátele. Tyto druhy zabití byly
považovány za dovolené. Ve starém orientálním právu se trest smrti vyskytoval poměrně
často. Například Chammurapiho zákoník jej ukládá za více než třicet zločinů (únos,
zvláštní případy krádeže, přechovávání kradeného, zpronevěra, křivé obvinění, různé
sexuální delikty, velezrada, nedbalost při stavbě domu, jehož zřícení způsobilo smrt a
další). Popravovalo se buď ukamenováním, upálením nebo naražením na kůl. Cílem trestu
smrti bylo odstranit zlo z národa. Přikázání „Nezabiješ“ se vztahovalo na svévolné,
násilné zabití. Dále mělo toto přikázání zabránit krevní mstě, kdy zavražděný býval
pomstěn tím, že byl zabit jeho vrah i se svými příbuznými. Za vraždu měl být k smrti
odsouzen pouze pachatel zločinu.
9
Lidský život je jediný prostředek zcela základní hodnoty, který umožňuje naplnit
smysl života. Proto je nutné jej důrazně chránit. Existují však hodnoty, pro které je možno
život riskovat i obětovat. Jsou to hodnoty, které vedou k naplnění smyslu života –
spravedlnost, svoboda, obětavá láska k bližnímu a podobně.
Právo člověka na život jako na nejvyšší pozemskou hodnotu je součástí
všeobecného přesvědčení celého lidstva. V polovině 20. století bylo toto přesvědčení
vyjádřeno při formulaci Základních lidských práv v OSN 10. 12. 1948. O dva roky
později bylo toto přesvědčení znovu potvrzeno „Evropskou konvencí k ochraně lidských
práv a základních svobod“ (4. 11. 1950).
Přikázání „Nezabiješ“ má však podle křesťanského chápání daleko širší rozměr.
Pán Ježíš řekl, že se proti němu neproviňuje pouze ten, kdo někoho zabije, nýbrž také
každý, „kdo se hněvá na svého bratra bez příčiny nebo kdo svého bratra snižuje a
zatracuje“. Hněv je z psychologického hlediska emoce. Je to citová reakce na doléhající a
prožívané zlo. Hněv prožíváme vůči hrozícímu zlu, které můžeme odvrátit, které můžeme
přemoci. Hněv nám umožňuje zmobilizovat síly a zlu se postavit. Proto nelze předem říci,
zda je hněv mravně dobrý či zlý. Záleží na tom, zda to, co považuje za zlé, objektivně
zlým je. Když někdo ubližuje slabšímu, rozhněvá nás to. Hněv nás motivuje, abychom
pomohli věc spravedlivě vyřešit. Když se však hněváme nespravedlivě (bez příčiny) a
tomuto hněvu dáváme průchod, jednáme nesprávně.
Ještě nebezpečnější je nenávist, poněvadž směřuje k odstranění nenáviděného
člověka. Začíná již neochotou druhého chápat, nesnášenlivostí, svalováním viny na druhé,
hledáním nepřátel jako řešení vlastních problémů a podobně. Hněv zde může být jakýmsi
spouštěcím mechanismem k nenávisti. Hněvu jako emoce se lze těžko zbavit. Ale lze s
ním nesouhlasit a nedat mu průchod ve své vůli a svém jednání. Jakmile se však člověk
rozhodne jednat v souladu se svou antipatií či nespravedlivým hněvem, otvírá se nenávisti,
jejímž konečným cílem je odstranit druhého člověka ze svého života. Zde začíná lidská
vina.
Nenávist lze překonávat odpuštěním, snášenlivostí, poctivou snahou o pochopení
druhého, dialogem, spoluprací, hledáním toho, co spojuje. Nenávist je důsledek
rozhodnutí. Proto ji lze překonávat. Základem překonání nenávisti je umění odpouštět.
Největším a nejlepším učitelem umění odpouštět je pro nás sám zakladatel
křesťanství Ježíš Kristus. Dokázal odpustit svým nejbližším – apoštolům, kteří ho opustili
v nejtěžších hodinách utrpení a smrti na kříži, ale co více: dokázal odpustit dokonce zrádci
Jidášovi a příslušníkům svého vlastního národa, kteří ho na kříži umučili, tak jak si to
budeme i letos připomínat ve Svatém týdnu a o velikonočních svátcích.
P. Vladislav Brokeš, P. Vít Horák, P. Jindřich Plšek
Při této příležitosti si vás všechny, tak jako každý rok, dovolujeme pozvat na
slavnostní velikonoční bohoslužby v našem farním kostele sv. Zikmunda v Sopotnici:
Květná neděle 13. 4.
11.00 hodin
mše svatá
Zelený čtvrtek 17. 4.
17.30 hodin
mše svatá
Velký pátek 18. 4.
17.30 hodin
velkopáteční obřady
Bílá sobota 19. 4.
20.00 hodin
velikonoční vigilie
Boží hod velikonoční 20. 4.
11.00 hodin
mše svatá
Pondělí velikonoční 21. 4.
8.00 hodin
mše svatá
Za Římskokatolickou farnost Sopotnice vám radostné a požehnané prožití svátků
Smrti a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista přejí Vaši kněží
P. Vladislav Brokeš, P. Vít Horák, P. Jindřich Plšek
10
OBECNÍ KNIHOVNA SOPOTNICE
Děti četly a pomáhaly
Žáci 1. stupně se při své tradiční jarní návštěvě v knihovně tentokrát
věnovali projektu „Čtení pomáhá“. Pracovali s knihami, které dobře znají nejen z hodin
čtení. Testovými otázkami si prověřili znalosti titulů jako Rumcajs, Mikeš, Dášeňka,
Povídaní o pejskovi a kočičce, Děti z Bullerbynu, Pipi Dlouhá punčocha, Devatero
pohádek nebo Knížka Ferdy Mravence. Nad některými otázkami se skutečně zapotily
nejen děti, ale i paní učitelky, které tu a tam maličko pomáhaly hledat správná řešení.
A protože smyslem tohoto projektu je věnovat kredit získaný správným vyplněním
testu na nějaký prospěšný účel, mohly si děti vybrat z nabízených charit. Nejčastěji se
přispívalo na výcvik asistenčního psa a sbírku na získání speciálního vozíku, při druhém
kole testování pak někteří zůstali věrní původně vybraným charitám, jiní naopak chtěli
podělit více potřebných. Došlo i na nadaci, která kupuje vůbec první knížky pro děti z
Nepálu, ale i na sbírku pro obnovu kapliček zaniklých po druhé světové válce nebo
budování seniorcentra.
Můžeme říci, že původní záměr se vydařil a budeme rádi, pokud budou děti v tomto
projektu pokračovat. Byly skvělé a zdá se, že se i dobře bavily.
Knižní tipy na měsíc duben pro děti a mládež:
Nikolaj Nosov – Neználkovy příhody. Slavná kniha několika generací čtenářů, kteří si
oblíbili Neználka, Všeználka, Jaktíka, Tubičku, Šroubka a Vroubka a jiné. A kdo vlastně
jsou všichni tito obyvatelé Kvítečkova? Přečtěte si sami.
11
Nöstlingerová Christina – Róza, strážné strašidlo. Jmenuje se Róza Riedlová, nechce
nikoho vyděsit, a tak jí to nemějte za zlé, ale ona je strašidlo. Dospělí mají sice z jevů
obklopujících holku Nasťu trochu pocuchané nervy a hodlají se s nimi léčit, Nastě a jejím
kamarádům však Róza pomůže, kde může.
Iva Hercíková - Nataša. Populární dívčí příběh Pět holek na krku a dvě jeho pokračování.
Na počátku je sice Princ, kterého uhání pětice rozjívených puberťaček, postupně se ale
dozvídáme, že Pavel je někdy lepší než Petr a druhá láska lepší než ta první.
Svjatoslav Sacharnov – Po mořích kolem světa; Dětská námořní encyklopedie. Dozvíte se
o historii objevných plaveb, o lodích, pomůckách, literatuře, vlajkách, mapách, mořské
fauně i flóře a získáte lekce námořničtiny. Vědomosti si můžete rovnou prověřit v malých
kvízech.
Pro dospělé:
Karel Šíp – Kohout v akci. Výběr televizních scének, textů, srandiček a monologů ze
silvestrovských i jiných pořadů, jako např. Muzeum Karla Gotta, Sněhurka a jeden
trpaslík, Ententýky dvě hmoždinky, Bacily mě bacily a další.
Andrés Pascual - Skladatel bouří. Román, který se proplétá prostředím dvora Ludvíka
XIV. Alchymisté, hudebníci, intriky, velká tajemství a lásky, které vedou až na exotický
ostrov Madagaskar.
Jára Cimrman, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak – Hry a semináře. Souborné vydání her
našeho největšího génia. Kdo spáchal vraždu v salonním coupé, proč je nutné na papouška
hodit deku, jak byl Čechem Karlem Němcem dobyt severní pól, jak císař Zikmund v
Českém nebi zlobí Jana Husa tím, že před ním chrastí sirkami a co se dozvěděl uhlobaron
Ptáček od vizionáře Hlavsy.
Winfried Löschburg – Loupež Mony Lisy. Kniha německého autora, který se věnoval
problematice krádeží kulturních památek. Dočtete se o unikátním gentském oltáři, o dílech
Goyi, Rembranta, Watteoua, vykrádání kostelů a kapliček. Byť dílo pochází ze
sedmdesátých let a vývoj značně pokročil, ohrožení kulturních památek je stále ožehavý
problém.
Peter D'Adamo – Výživa a krevní skupiny. Příručka vycházející z předpokladu, že pro
správnou funkci organismu je vhodné upravit stravovací program podle své krevní
skupiny. Najdete zde tipy pro správný jídelníček, nabídku aktivit nebo celkové hodnocení
silných a slabých stránek, zdravotních rizik a dietních profilů jednotlivých skupin.
www.knihovnasopotnice.wz.cz
[email protected]
NA HABŘINCE POTŘETÍ …
V neděli 3. března 2014 proběhlo na Habřince v Českých Libchavách závěrečné
letošní promítání filmových kronik obcí Sopotnice a České Libchavy. A jak už se stalo
zvykem, patřila k té závěrečné produkci i Sopotnická dechovka, soutěž a občerstvení.
Počasí bylo v tu neděli nádherné, přesto sál na Habřince zaplnili 132 návštěvníci.
Promítací čas byl, vzhledem k dalšímu programu, poněkud zkrácen na pouhých 66
minut. Promítalo se bez přestávky, nejprve dva snímky z dění v Českých Libchavách.
Snímek Stavební dvůr v Českých Libchavách představil nejprve bourání starých
přístřešků a výstavbu nového zařízení stavebního dvora v roce 2012. Druhý dokument
s názvem Světlušky zachycuje školní i školkové děti a jejich rodiče při výrobě lucerniček
a jejich noční cestu na Habřinku v roce 2012.
12
V části věnované Sopotnici nejprve diváci shlédli snímek Memoriál air show
Roudnice, který připoměl zájezd zaměstnanců sopotnické provozovny Orličan v roce
1991 na letecký den do Roudnice nad Labem. Zcela posledním dokumentem byl
několikrát na soutěžích oceněný životopisný snímek Akademický sochař Kolářský, který
natočil v roce 2013 Josef Hradecký v Kostelci nad Orlicí a v Lanškrouně. Snímek ukazuje
životní dílo našeho nejlepšího medailéra, který sám dokument provází komentářem.
Následovala přestávka, během níž bylo podáváno malé občerstvení. Pak
organizátoři vyhlásili soutěž. Přítomní měli tipovat celkovou promítací dobu letošních
projekcí. Správná odpověď byla 323 minuty. Nejblíže tipoval, a tudíž zvítězil, pan Zdeněk
Vrána z Českých Libchav, který uvedl 320 minut. Paní Kučerová, rovněž z Českých
Libchav, tipovala 315 minut a obsadila 2. místo. Na 3. místě skončily shodným odhadem
305 minut dvě tipující, a to paní Pechancová ze Sopotnice a paní Jarešová z Českých
Libchav. Úspěšní tipující obdrželi od pořadatelů ceny.
Pak už přišla na řadu Sopotnická dechovka se svými zpěváky, která pod vedením
kapelníka Luboše Langra vyhrávala jednu skladbu za druhou. Známé písně si s chutí
zazpívali i mnozí z přítomných. Nálada návštěvníků a spokojenost pořadatelů letošního
úspěšného promítání byla zjevná. Letošních tří projekčních nedělních odpolední se
zúčastnil celkem 371 divák.
Poděkování na závěr patří bezesporu pánům Hradeckému a Vinzensovi, i oběma
obcím a jejich starostům, kteří tuto úspěšnou akci každoročně podporují. Třikrát plný sál
na Habřince svědčí o stálé oblibě tohoto setkávání mezi občany obou našich obcí.
Můžeme se tedy těšit na příští promítání v roce 2015.
mc
VYDAŘENÝ JUBILEJNÍ MASOPUST V SOPOTNICI …
Některé akce, pořádané v naší obci, dosáhnou v letošním roce svého jubilea. Jako
první to byl právě letošní masopust, který se konal již podesáté. V polovině března to byl
30. ročník Prodejní výstavy dortů a počátkem května pojedou cyklisté již 30. ročník Přes
tři hrady na kole. Teď však budeme psát o letošním Masopustním průvodu.
Konal se v sobotu 1. března 2014 za příjemného, téměř jarního počasí. Na
obvyklém seřadišti ve středu obce se ve čtrnáct hodin začali řadit účastníci, maskovaní i
v civilu, v čele se Sopotnickou dechovkou. Na pokyn moderátora Standy Vašátka, který
vystupoval letos v kostýmu Supermana, se dal průvod do pohybu směrem do Nové čtvrti.
Maskovaných účastníků se sešel letos úctyhodný počet. Pořadatelé zaregistrovali celkem
na 75 masek, z čehož bylo 35 dětských a 40 dospělých. Během cesty do cíle, do restaurace
U Šafářů, bylo několik zastávek u domů, kde účastníkům průvodu připravili občerstvení.
Dechovka vždy zahrála několik písní, připravené pohoštění zmizelo a pokračovalo se dále.
Takových příjemných zastávek bylo asi osm. Cesta do hostince U Šafářů trvala dvě
hodiny. Tam již od 11 hodin prodávali hasiči zabijačkové pochoutky ve dvou stáncích.
Letos se tam poprvé objevily další „pouťové“ stánky s perníkem, cukrovou vatou,
nafukovacími balonky. Na průvod masek už před hospodou čekal dav lidí. Když průvod
dorazil, zahrála dechovka několik skladeb, masky si zatančily a šlo se na sál. Tam už na
pódiu byla připravena hudební skupina Relax z Dobrušky.
Moderátor vyzval nejprve dětské masky k promenádě, aby je mohla porota
hodnotit. Po dětech následovala promenáda dospělých masek. Z celkového množství
masek bylo vyhodnoceno a odměněno jako nejlepší osm dětských a šest dospělých masek,
13
bez určení pořadí. Děti: skupina Komunální odpad, Emír s rodinou, Hajný s liškou, Šnek
s turbo, Kovboj, Čmeláci a mouchy, Malé houbičky, Cirkusová rodina. Dospělí: skupina
Muchomůrky, Pastelky, Mrazík, Princezna ze mlejna, Mouka, Letec. Určitě by si nějaké
ocenění zasloužily i ostatní masky, už také proto, že si je ve většině případů zhotovili
účastníci průvodu sami. Ale pravidla byla dána, tak se na všechny dostat nemohlo. Děti
však měly výjimku, nakonec byly nějakou sladkosti odměněny všechny dětské masky.
Po vyhodnocení masek už mohla začít masopustní merenda. Kapela Relax
vyhrávala a na parketu řádily zejména děti se svými rodiči. Co říci na závěr? Snad jen to,
že letošní jubilejní masopust v Sopotnici se vydařil, poděkovat obětavým pořadatelům a
vyslovit přání, aby masopustní tradice měla ještě dlouhé pokračování.
mc
TŘICÁTÁ VÝSTAVA DORTŮ …
Také letošní Prodejní výstava dortů, drobného cukroví a koláčů proběhla jako
jubilejní. Bylo to v sobotu 15. března 2014. Je obdivuhodné s jakou vytrvalostí a
pravidelností přicházejí členky zdejšího Klubu žen vždy kolem svátku všech Josefů
s novými nápady při tvorbě svých uměleckých výtvorů v podobě dortů. Děje se tak již
neuvěřitelných třicet let. A po všechna ta léta se výstava těší značnému zájmu veřejnosti.
Nebylo tomu jinak ani letos.
Práce začínají ženy již ve středu, kdy pečou korpusy pro dorty, ve čtvrtek je zdobí a
v pátek se pečou koláče. Letos jsme na výstavě napočítali 29 dortů různých velikostí,
tvarů, barev, názvů a také různých cen. Alespoň některé ze zajímavějších názvů : Flétna,
Podkova, Konvice se skřítky, Hodinky, Králík, Mlýn, Modrá slza, Lentilkový, S koněm,
Člověče nezlob se, Leknín, Panda a mnohé další. Škoda, že nemůžeme v SZ přinést
barevné fotografie všech dortů. Litovat mohli i opozdilci, kteří při pozdějším příchodu do
školní jídelny neviděli všechny nádherné dorty, protože mnohé již byly prodané a
z výstavních stolů zmizely. Dostatek byl také rozmanitého drobného cukroví a koláčů.
Těch koláčů ženy napekly z 28 kg mouky, což je odhadem 3 220 koláčů. Baleny byly po
12 kusech v sáčku.
Školní jídelna se pro návštěvníky otevřela v 8,00 hod. V 9,00 hod. už na stolech
zůstalo jen šest posledních dortů, nějaké drobné cukroví a koláče. A lidé stále přicházeli.
Opozdila se i redaktorka Orlického deníku, který v úterý 18. 3. 2014 přinesl o výstavě
informaci.
Loučili jsme se s ženami sopotnického Klubu žen, našimi „dortovými bábami“,
s poděkováním za krásný sladký zážitek a popřáli jsme jim do další třicítky výstav hodně
elánu a skvělých nápadů při tvorbě té lákavé krásy, kterou nás každoročně oblažují. Díky!
mc
ZA PANÍ UČITELKOU FELGROVOU …
Ve středu 19. března 2014 zemřela ve věku nedožitých 75 let po
delší nemoci paní učitelka Jaroslava Felgrová. Působila na školách
v Žamberku, v Ústí nad Orlicí, a od roku 1993 sedm let na ZŠ
v Sopotnici, až do svého odchodu do důchodu v roce 2000. Vyučovala na 1. stupni a do
Sopotnice dojížděla z Ústí nad Orlicí - Hylvát. Podle posledního přání zesnulé byla
zpopelněna v tichosti, bez obřadu. Čest její památce.
mc
14
STALO SE – STANE SE …
01. 03.
01. 03.
01. 03.
02. 03.
04. 03.
08. 03.
15. 03.
16. 03.
19. 03.
23. 03.
24. 03.
29. 03.
30. 03.
31. 03.
Úspěšně proběhl 10. sopotnický masopust
Hasiči připravili vepřové hody
Fotbalisté nabídli hody zvěřinové
Za posledním sněhem do Krkonoš vyjela CK tour Dušek
Na Habřince v Českých Libchavách se konalo 3. promítání filmových kronik
Ráno došlo na Dolním konci ke střetu autobusu s osobním autem
V utkání Českého poháru se Žamberkem B prohráli fotbalisté 0:2
30. prodejní výstava dortů Klubu žen byla opět úspěšná
Fotbalisté remizovali na domácím hřišti s Vamberkem A 7:7 (za silného větru)
Zemřela pí učitelka Jaroslava Felgrová (75)
V posledním přípravném utkání fotbalisté prohráli s mužstvem Ústí B 2:3
Veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhlo ve školní jídelně
Karetní turnaj v PRŠÍ pořádali fotbalisté
První jarní mistrovské utkání sehráli fotbalisté v Českých Heřmanicích
Zemřela paní Marie Lédrová (čp. 8)
06. 04.
05. 04.
13. 04.
15. 04.
15. 04.
16. 04.
19. 04.
26. 04.
26. 04.
27. 04.
30. 04.
K prvnímu mistráku na hřišti v Sopotnici přijede Červená Voda
BLADEX hraje U Šafářů
Fotbalisté zajíždějí do Albrechtic
Na Farské zahradě proběhne v úterý Pečení chleba se ZŠ
Uskuteční se zápis do mateřské školy
Základní škola zve na Velikonoční jarmark
K dalšímu zápasu jedou fotbalisté do Těchonína
K prvnímu letošnímu, dubnovému PEČENÍ, zve o.s. PECEN
Fotbalisté provedou sběr železného šrotu
Mistrovské utkání sehrají doma fotbalisté proti Tatenicím
Ke svému reji se slétnou na místní hřiště čarodějnice
03. 05.
04. 05.
10. 05.
Fotbalisté jedou pro body do Semanína
SOPOTNICKÁ POUŤ
Koná se 42. roč. pochodu Přes tři hrady a
30. roč. cyklojízdy Přes tři hrady na kole
Do Sopotnice zavítají fotbalisté Dolní Dobrouče
11. 05.
mc
ZE SPORTU
ROZLOSOVÁNÍ FOTBALOVÉHO JARA 2014
30. 3.
6. 4.
13. 4.
19. 4.
15,00 h.
16,30
16,30
16,00
České Heřmanice – Sopotnice
Sopotnice – Červená Voda
Sopotnice – Albrechtice
Těchonín – Sopotnice (sobota)
15
27. 4.
3. 5.
11. 5.
17. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
14. 6.
17,00
17,00
17,00
16,00
17,00
16,00
17,00
17,00
Sopotnice – Tatenice
Semanín – Sopotnice (sobota)
Sopotnice – Dolní Dobrouč
Boříkovice – Sopotnice (sobota)
Sopotnice – Rybník
Sloupnice – Sopotnice
Sopotnice – Brandýs nad Orlicí
Žamberk B – Sopotnice (sobota)
FOTBALOVÉ JARO V OKRESNÍ II. TŘÍDĚ ZAČALO
Jen pro pořádek uvádíme na počátku jarních bojů ve II. okresní třídě postavení
našich borců v tabulce po podzimní části soutěže.
5. místo, 24 body, skóre 31:24, 7x vítězství, 2x nerozhodně, 5 porážek
30. 3. 2014 České Heřmanice – Sopotnice 1:8 (1:5) Sopotnice si v Čes. Heřmanicích
s chutí zastřílela. Vstup do jarní části soutěže se vydařil. Podrobnosti příště.
Přípravné zápasy
Sopotnice – Klášterec nad Orlicí 4:3
Sopotnice – Žamberk B 0:2 Utkání v rámci Českého poháru na umělém trávníku
v Rychnově nad Kněžnou. Přes trvalou převahu odešli sopotničtí poraženi. Hrálo se
v sobotu 8. 3. 2014.
Sopotnice – Vamberk 7:7 (1:6) !!! Neuvěřitelná branková úroda na hřišti v Sopotnici.
Přípravné utkání se hrálo v neděli 16. 3. 2014 za silného povětří a góly podle směru větru
padaly do stejné branky. Kam vítr- tam míč.
Sopotnice – Ústí nad Orlicí B 2:3 (1:0) Poslední přípravné utkání před mistrovskými
boji se hrálo v neděli 23. 3. 2014 za deště na domácí půdě. V prvním poločase se
Sopotnice ujala vedení brankou Tomáše Vávry. Ve druhé půli ještě skóroval Libor Diblík,
ale soupeř, účastník I. B třídy, byl nakonec šťastnější.
mc
JEŠTĚ JEDNOU DO KRKONOŠ …
Protože v plánovaných Jeseníkách nebyl dostatek sněhu, vyjelo v sobotu 1. 3. 2014
padesát „věřících“ a ke všemu odhodlaných běžkařů s CK tour Dušek na opravdu poslední
zájezd za sněhem do Krkonoš. Autobus vysadil lyžaře na Hofmanových boudách a oni
pěšky zdolali Černou horu. Když se blížili k vrcholu, modrá obloha se roztáhla a zůstala
tak po celý den. Trasa směřovala z Hofmanových bud přes Černou horu, Kolínskou
boudu, Lesní boudu, Bufet, Výrovku až na Luční boudu a zpět do Pece pod Sněžkou.
Zdolali ji však jen někteří, ostatní si užívali krásného počasí a kochali se výhledy na hory.
Sníh byl docela kvalitní, stopa upravená, v nižších partiích sníh mokrý, místy až voda.
Opravdu posledního letošního zájezdu na lyže si účastníci užili, hlavně díky
vydařenému počasí.
jd
16
POZVÁNKA NA POCHOD …
Klub českých turistů Sopotnice ve spolupráci s obcemi Sopotnice, Potštejn a
Domovem pod hradem Žampach pořádají v sobotu 10. května 2014
42. ročník pochodu Přes tři hrady a
30. ročník cyklojízdy Přes tři hrady na kole.
Pro účast možno zvolit některé ze tří tradičních startovních a cílových míst.
1. Ze Sopotnice – hřiště.
Pěší trasy na 15, 30, 50 km (nejdříve směr na Potštejn)
Cyklotrasy 30 – 150 km, trasa pro horská kola 35 – 65 km
2. Ze Žampachu – areál zámku.
Pěší trasy na 5, 13, 15 km
Cyklotrasy 20 - 60 km, trasa pro horská kola 26 km
3. Z Potštejna – Pod lipami.
Pěší trasy 5, 9, 14 km (trasa 5 km bezbariérová)
V Záměli mini okruh se soutěžemi pro děti – Floriánkova cesta
Prezentace v Sopotnici od 7,00 hod., na Žampachu a v Potštejně od 8,00 hod.
Startovné je jednotné 30,- Kč.
Cíl v Sopotnici je otevřen do 19,00 hod, na Žampachu a v Potštejně do 17,00 hod.
Na účastnický lístek jsou poskytovány slevy na vstupném při prohlídce hradů Potštejn a
Litice, a na výstup na rozhlednu ve Vrbici.
Bude provedeno slosování účastníků o ceny. Hlavní cena – jízdní kolo.
Odměněn bude i očekávaný patnácti tisící účastník CJ Přes tři hrady na kole. Dosud
startovalo 14 638 cyklistů.
Občerstvení v místech startů a cílů zajištěno.
Podrobnější informace hledejte na www.kct-sopotnice.com, nebo v propozicích, či na
plakátech.
Na vaši hojnou účast se těší pořadatelé.
PODĚKOVÁNÍ
Prostřednictvím Sopotnického zpravodaje bych ráda poděkovala
nálezci mobilního telefonu mé dcery.
Vážím si reakce mladíka, který ho dne 5. března našel, zjistil si
majitele a tentýž den mobil dceři vrátil.
Zuzana Benešová, Sopotnice 211
17
CHARITATIVNÍ SBÍRKA „KOLA PRO AFRIKU“
Obecně prospěšná společnost Kola pro Afriku byla založena v roce 2012 v
Ostravě. Jejím posláním je umožnit dětem v africké Gambii cestu ke
vzdělání. Jejich denní cesta do školy se měří na kilometry, stojí mnoho času a
energie a kolo, které je pro nás takřka samozřejmostí je pro ně prostředkem, jak ovlivnit
svou budoucnost. Nestávají se jejich majetkem, ale jsou jim pouze zapůjčována.
Obec Sopotnice se rozhodla zřídit dočasné sběrné místo, kam můžete přivézt kola,
nářadí pro opravy nebo náhradní díly. Sbírka upřednostňuje zejména širokoplášťová
kola (nejlépe horská, kvůli stavu cest v Africe).
Sběrné místo bude v prostorách bývalé pošty, termín sbírky je stanoven na duben až
květen 2014.
Zahájení a otvírací doba sběrného místa bude upřesněna a vyhlášena.
Další informace, zajímavosti a možnosti, jak se jinak připojit, najdete na
www.kolaproafriku.cz.
Velkoobjemové kontejnery
Dovolujeme tradičně informovat o přistavení velkoobjemových kontejnerů
na odpad. S Ekolou v Českých Libchavách je domluveno datum přistavení
na pátek 25.4. a odvoz v pondělí 28.4.. Kontejnerů bude celkem sedm. Umístěny
budou na horním konci u Friců, u odbočky do Pasek, u odbočky na Humparek, u
odbočky u Vašátkových č.p. 131, pod Čtvrtí u garáží, na dolním konci mezi
Prachařovými č.p. 322 a Diblíkovými č.p. 208 a poslední u Hynkových č.p. 2. Tyto
kontejnery budou sloužit k uložení odpadu, který nelze vytřídit. Určitě sem nepatří
tráva, větve, listí, zemina, stavební suť a nebezpečný odpad.
Vážení spoluobčané obce Sopotnice. Je několik důvodů, proč se Zastupitelstvo obce
Sopotnice opět zabývá a chce efektivně řešit nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady, tj. odpady rostlinného původu.
1. Při současném řešení nakládání s bioodpady, které dosud probíhalo v obci Sopotnice
hrozili nemalé finanční postihy obci ze strany kontrolních orgánů Ministerstva životního
prostředí.
2. Náklady za ukládání odpadů na skládce budou růst, zákonodárci připravují vyrovnání
cen za skládkování a spalování. Proto je třeba již nyní hledat způsob snížení množství
odpadů ukládaných na skládce a tím i náklady za jejich odstranění. Jednou z možností je
vytřídit ze směsného komunálního odpadu biologicky rozložitelný odpad, který je možné
po jeho zkompostování dále využít jako hnojivo a substrát.
18
3. Obec Sopotnice má zájem podporovat domácí kompostování tím, že nabídne občanům
možnost získání kompostérů z dotačních programů, případně za zvýhodněných podmínek.
Výhodou kompostování v kompostérech je, že proces kompostování probíhá mnohem
rychleji, než někde na hromadě. Občané si sami vyrobí kvalitní hnojivo, které mohou
použít k pěstování květin, zeleniny nebo pokojových rostlin.
4. Možností je shromažďovat biologicky rozložitelný odpad v samostatných nádobách na
bioodpad, které by občané pořídili do svého vlastnictví, stejně jako popelnici na směsný
odpad (cena černé popelnice 120lt/804,-Kč vč.DPH) Obsah z těchto nádob bude svážen
v týdenních až čtrnáctidenních intervalech, bude zpoplatněn (např.svozovými lístky
jednotl.odvozů bioodpadu,…)
5. Další možností, o kterou usilujeme jako Zastupitelstvo obce Sopotnice, je zřízení
vlastní malé kompostárny (v horizontu 6ti týdnů – dle sdělení studie vypracované p.
Sokolem), aby došlo k efektivnímu i účelovému využití prostor bývalého podniku Orličan.
Kde by místní občané mohli bezplatně ukládat svůj bioodpadů. Prostory bývalého
podniku Orličan by bylo vhodné využít nejenom ke kompostování bioodpadů, ale také
např.nebezpečného odpadu a dalších komodit). Provoz tohoto zařízení by mohli občané
Sopotnice využít v předem určených pravidelných časových intervalech (např.týdenních).
Obec Sopotnice zvažuje možnost požádat o dotaci na nákup nádob. Abychom věděli,
kterému způsobu dáváte přednost, sestavila jsem pro obyvatele rodinných domů se
zahradami malý dotazník, který vyplňte a doneste do prostoru obchodu KONZUM
Sopotnice (umístěna schránka včetně prázdných dotazníků navíc)
Můžete využít také e-mail: [email protected], kde Vám bude zaslán
z uvedené e-mailové adresy na Vaši žádost, případně si ho sami můžete stáhnout na
http://www.obecsopotnice.cz/
Dotazník lze vyplnit nejpozději do 10.4.2014 z důvodu podání žádosti o dotační programy
zabývající se odpady.
V dotazníku lze zaškrtnout více variant, lze ho i doplňovat o komentáře či
připomínky.
Předem děkuji za Váš zájem a Vaši vstřícnost při vyplňování dotazníku. Michaela Diblíková
Kompostování
Kompostování je přirozená přírodní cesta
recyklace organických materiálů , a dosáhnout
snížení množství odpadu, a jeho následného
využití na zahradě jako hnojivo i jako substrát
pro zlepšení mechanicko - fyzikálních
vlastností půdy.
Za kontrolovaných podmínek, které zaručují
kompostéry, se organický materiál velmi rychle
rozkládá pomocí bakterií, hub, hmyzu i žížal, a
tím tak dochází přírodní cestou k recyklaci dusíku, draslíku fosforu a dalších prvků.
Hnojiva, která bychom draze kupovali v supermarketu , nám vzniknou zcela zadarmo na
naší zahradě , a navíc ještě ušetříme za odpad.
19
Do kompostu patří
Do kompostu nepatří
listí, drobné nebo drcené větve
piliny a jemný dřevní odpad
drcený karton a papír běžného
původu
tráva a běžné druhy plevele
zelené části rostlin
zbytky ovoce a zeleniny
běžný kuchyňský odpad
rostlinného původu
hnůj od hospodářských zvířat
dřevěné odřezky a větve ve velkých
kusech či průměrech
překližka a jiné materiály ze dřeva s
přídavkem pojiv
lakované nebo natírané dřevo
křídový nebo voskovaný papír
maso, drůbež a mléčné výrobky
zbytky rostlin zasažené úpornými druhy
plísní
semena invazivních plevelů
Jak správně kompostovat
Vše , co potřebujete ke správnému kompostování, je malý prostor na Vaší zahradě ,
kompostér a organický materiál do něj, vzduch, vodu , lopatu nebo vidle na prohazovaní
kompostu
snažte se vrstvy kompostu navzájem promíchat, pokud je v kompostéru především
posekaná tráva, prohoďte jednotlivé vrstvy trochou zeminy
pokud používáte větší kusy materiálu, rozsekejte je na malé kousky, urychlíte tak
výrazně proces kompostování
kompost udržujte vlhký, ne přelitý nebo úplně suchý
kompost obracejte a prohazujte , zlepšíte tak provzdušnění kompostovaného
materiálu a urychlíte rozkladný proces - nedostatek kyslíku zpomaluje rozkladný
proces
před použitím kompostovaný materiál prohoďte katrovací sítí, hrubé zbytky znovu
použijte v kompostu
urychlovače kompostu jsou vhodné pro nově založený kompost, pro starší
komposty jsou vyhazováním peněz
DOTAZNÍK
1. Jaký způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady byste si vybrali?
a) kompostování na vlastním pozemku či na stávajícím kompostě u RD (zdarma)
b) vlastní odvoz biologicky rozložitelných odpadů např. do nově vzniklé kompostárny obce
(zdarma)
c) jarní a podzimní svozy biologicky rozložitelných odpadů a větví ve velkoobjemových
kontejnerech zajišťované obcí Sopotnice (zdarma)
20
d) svoz biologicky rozložitelných odpadů od domu v popelnici na bioodpad zajišťované
svozovou firmou nebo obcí Sopotnice – v pravidelných krátkých intervalech
(zpoplatněno)
e) jiný způsob nebo kombinace některých výše uvedených způsobů
popsat...................................................................................................................
2. Jak velkou plochu pozemku máte u rodinného domu, ze kterého vzniká bioodpad vhodný
ke kompostování? ........................m2 trávníku nebo záhonů
3. Máte zájem pro variantu kompostéru?
a) „Měli byste při získání dotací Obcí Sopotnice zájem o kompostér?“
ANO - NE
b) „Pořídili byste si kompostér při nezískání dotací Obcí Sopotnice na své náklady? (cca 1 000 Kč)
ANO - NE
4. Máte zájem o popelnici na bioodpad?
a) „Měli byste při získání dotací Obcí Sopotnice zájem o popelnici na bioodpad?“
ANO - NE
b) „Pořídili byste si popelnici na bioodpad při nezískání dotací Obcí Sopotnice na své náklady?
ANO - NE
*Popelnice na bioodpad cca 804 Kč/120 lt
1 073 Kč/240 lt
*zaškrtněte variantu obsahovou v litrech
z plochy 100 m2 trávníku = 100 l kompostu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Na dotazníky bez vyplněných kontaktních údajů nebude brán zřetel.
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Podpis:
Vyplňte a doneste do prostoru obchodu KONZUM Sopotnice nebo využijte e-mail:
[email protected] NEJPOZDĚJI však do 10.4.2014,
za Vaši spolupráci děkuji Diblíková Michaela
Kamarádce onemocněla dcerka akutní leukémií a tak se snaží pomocí letáků i dalšími
způsoby rozšířit myšlenku na vstup do Registru dárců kostní dřeně mezi co největší počet
lidí. Chce pomoci všem, kteří prochází touto těžkou životní zkušeností. Pomozte prosím
také – veškeré informace a podrobný popis průběhu darování kostní dřeně naleznete na
www.darujzivot.cz nebo na www.kostnidren.cz. Čtěte a přemýšlejte... Děkujeme!
Aneta Jeníčková
21
22
ZO ČZS ČASTOLOVICE VE SPOLUPRÁCI S MĚSTYSEM
ČASTOLOVICE
pořádá
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
ve dnech 11. – 13. dubna 2014 od 09,00 do 17,00 hod.
v areálu výstaviště v Častolovicích
- Bohaté doprovodné akce
- Soutěž o nejlepší kolekci kraslic: přihlásit se může
kdokoliv 2 dny před výstavou, vyhodnocení bude
13.04.2014
Bližší informace na tel.: 721 311 719
K NEDĚLNÍ KÁVĚ …
MRKVOVÉ ŠÁTEČKY
Potřebujeme:
200 g jemně nastrouhané mrkve,
250 g tuku Omega nastrouhaného na hrubém
struhadle,
300 g polohrubé mouky,
½ prášku do pečiva,
špetka soli
Postup:
Vše smíchat a vypracovat na vále těsto, vyválet na placku, nakrájet čtverečky, plnit
náplní, zabalit a položit na plech. Pečeme při 180 °C, teplé obalujeme v cukru s vanilkou.
Vhodné náplně:
tvarohová, maková, povidlová, ale i slané, např. z mletého masa.
mm
23
Do tohoto čísla SZ přispěli: Miloslav Coufal, učitelé ZŠ a MŠ, Jan Antušek, Hana Prachařová, Martina
Ledrová, Anna Vondráčková, P. Jindřich Plšek, Josef Dušek, Zuzana Benešová, Aneta Jeníčková, Marie
Martincová.
Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Připomínáme zároveň, že uzávěrky jsou
pokaždé poslední den v měsíci do 16,00 hodin. Z technických důvodů nezaručujeme, že příspěvky zaslané
po tomto termínu, budou zahrnuty do zamýšleného čísla. Své příspěvky, prosíme, zasílejte na
[email protected], popř. předejte na OÚ. Děkujeme.
Redakce
Chyba tisku vyhrazena.
Vydáno 31.03.2014
Vydává Obecní úřad Sopotnice. Tiskne OÚ Sopotnice. Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí, reg. číslo
SOPOTNICKÝ ZPRAVODAJ MK ČR E 12748
24

Podobné dokumenty

U nás rozkvetete.

U nás rozkvetete. známé písničky si zpíváme společně s dětmi, některé doprovázíme i pohybem. Učíme se i básničku o hloupém muži, který stavěl dům, ale příliš se mu nedařilo. Dětem se ve školce líbí. Zatímco si dítka...

Více

Uživatelská přírUčka

Uživatelská přírUčka podniku ve všech šesti obydlených vesmírech! Po více než půl roku pečlivého hyperbudování, při kterém byl spotřebován nespočet tun toho nejpevnějšího ossarského oceltánia teleportovaného přímo od z...

Více

svatý izidore, jaro nastupuje, sedlák tvé pomoci potřebuje

svatý izidore, jaro nastupuje, sedlák tvé pomoci potřebuje Kdybychom zůstali u Harvardu, měli bychom také vzpomenout lingvistky a spisovatelky Milady Součkové (1899-1983). Ta se do komunisty ovládané země po roce 1948 vrátit nemohla, protože od roku 1945 p...

Více