úspěchu - EPOD.cz

Komentáře

Transkript

úspěchu - EPOD.cz
8 VLASTNOSTÍ,
KTERÉ MAJÍ
ÚSPĚŠNÍ LIDÉ
SPOLEČNÉ
TAJEMSTVÍ
ÚSPĚCHU
Richard St. John
8 CHARAKTEROVÝCH VLASTNOSTÍ,
KTERÉ MAJÍ ÚSPĚŠNÍ LIDÉ SPOLEČNÉ
1. NADŠENÍ
8. VYTRVALOST
8
2. PRACOVITOST
TAJEMSTVÍ
ÚSPĚCHU
7. POMÁHAT
6. ZDOKONALIT SE
3. ZAMĚŘENÍ
4. DONUTIT SE
5.NÁPADITOST
SKUTEČNÝ PŘÍBĚH, JAK DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU
ZALOŽENÝ NA:
10 letech výzkumu
500 interview tváří v tvář
s neobyčejně úspěšnými lidmi, jako například
Bill Gates, Martha Stewartová, Richard Branson,
Donald Trump či zakladatelé Google.
Tisíce nashromážděných a prostudovaných
příběhů o úspěchu.
Miliony slov
analyzovaných, setříděných a sladěných.
1
8 CHARAKTEROVÝCH VLASTNOSTÍ,
KTERÉ MAJÍ ÚSPĚŠNÍ LIDÉ SPOLEČNÉ
8
TAJEMSTVÍ
ÚSPĚCHU
OBSAH
ÚVOD
5
O AUTOROVI
12
1. NADŠENÍ
15
2. PRACOVITOST
33
3. ZAMĚŘENÍ
53
4. DONUTIT SE
71
5. NÁPADITOST
101
6. ZDOKONALIT SE
125
7. POMÁHAT
145
8. VYTRVALOST
171
ZÁVĚR
213
PODĚKOVÁNÍ
218
3
8 TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU ÚVOD
Co skuteĀnĒ vede k úspĒchu?
4
ÚVOD
Vššechno to zaþalo pĜed deseti lety v letadle. Byl jsem na cestČ na slavnou
konferenci TED (Technology, Entertainment, Design) v Kalifornii a vedle
mČ sedČla mladá dívka. Byla nadššená, protožže to byl její první let letadlem.
Napadlo mČ, žže bude možžná taky její poslední, protožže pocházela z chudé
rodiny, její rodiþe se rozcházeli a ona mČla zĤstat u pĜíbuzných.
Zatímco jsem Ģukal do klávesnice, stále se mČ vyptávala na moji práci.
Najednou, z niþeho nic, se mČ zeptala: „„Jste úspȚšný?““ ěekl jsem: „„Ne,
nejsem úspȚšný, Oprah Winfrey, to je úspČch, nebo mĤj hrdina Terry Fox,
kluk, který ubČhl tisíce mil na umČlé noze a díky tomu získal miliony pro
výzkum rakoviny. Nebo Bill Gates, chlápek, který vlastní letadlo a nemusí
sedČt vedle nČjakého dítČte, které se ho neustále na nČco vyptává.““ Rozesmála se. Ale kdyžž jsem jí Ĝekl o nČkterých svých úspȚších v podnikání
a sportu (podívejte se na kapitolu „„O autorovi““), Ĝekla: ““Tak jste úspȚšný.
Jste milionáĜ?““
NevČdČl jsem, co Ĝíct. Kdyžž jsem vyrĤstal, nebylo sluššné mluvit o penČzích, které jste vydČlal. Ale bylo mi jasné, žže teć bych radČji mČl být upĜímný a Ĝekl jsem: „„Ano, jsem milionáĜ, ale nevím, jak se to stalo. Neššel jsem
po penČzích, není to pro mČ tak dĤležžité.““ Vyhrkla: „„No, pro mČ to dĤležžité
je. Užž nechci být chudá. Chci nČþeho dosáhnout, ale nikdy se to nestane,
protožže nejsem nijak chytrá. Ve šškole se mi moc nedaĜí.““
ěekl jsem: ““No a? Taky nejsem moc chytrý, stĜední šškolu jsem prolezl s odĜenýma uššima. Nikdy mČ nezvolili NejpopulárnČjšším nebo PĜedurþeným
k úspČchu. Nikoho nenapadlo, žže bych se nČkdy mohl stát úspȚšným, ani
já si to nemyslel. Na nic jsem nemČl naššlápnuto, pĜesto jsem, jak Ĝíkᚹ,
úspČchu dosáhl a milionáĜem se stal. Takžže –– kdyžž jsem to dokázal já, ty
mĤžžešš taky.““ Najednou na mČ vyrukovala s otázkou: „„Co tedy skuteþnČ
vede k úspČchu?““ ěekl jsem: „„Nevím, je mi líto, prostČ se mi to nČjak povedlo.““ MČl jsem ššpatný pocit, žže jsem jí nedokázal odpovČdČt na otázku,
ale donutilo mČ to pĜemýššlet...
5
8 TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU ÚVOD
HLEDÁNÍ TOHO,
CO SPOJUJE ÚSPĚŠNÉ LIDI
Vystoupil jsem z letadla v San Franciscu, pĤjþil si auto a bČhem dlouhé cesty na konferenci TED v Monterey jsem stále pĜemýššlel o její otázce. „„Co
skuteþnČ vede k úspČchu?““ Rád bych vČdČl, jak by mohl chlápek jako já,
který sotva prolezl stĜední šškolu, skonþit tak úspȚšnČ. Zatímco jiní, které
jsem znal, co mČli mnohem vČtšší pĜedpoklady, takového úspČchu nedosáhli? Kdyžž jsem vyrĤstal, vžždycky jsem úspȚšné lidi obdivoval. AĢ užž to byli
lidé v mém okolí nebo velké hvČzdy. Netoužžil jsem se stát superúspȚšným,
ale chtČl jsem dČlat vČci dobĜe a stále se zdokonalovat. Tak jsem poslouchal, co o sobČ Ĝíkali úspȚšní lidé, a snažžil se pochytit nČjaký návod.
Vššimnul jsem si jedné vČci –– aþkoliv úspȚšní lidé byli navzájem odliššní,
vypadalo to, žže se u nich vyvinuly obdobné povahové vlastnosti, které jim
v dosažžení úspČchu pomohly. Oprah, a stejnČ jako mnoho dalšších, mluvila
o „„pracovitosti““. Od miliardáĜe v realitách Donalda Trumpa ažž po sportovce Lance Armstronga, vššichni mČli tento stejný povahový rys. Zajímala
mČ jedna vČc. Co je to pravé, co pomáhá þlovČku uspČt, aĢ užž jde o businessmana, vČdce, chirurga, astronauta, architekta, umČlce, atleta, nebo
lidi v jakémkoli jiném oboru? Co má spoleþného guru domácnosti Martha
Stewartová s basketbalovou hvČzdou Michaelem Jordanem? Co jim obČma
pomohlo se dostat na vrchol? (Není to výšška ani peþení...)
Uvažžoval jsem: „„NČkdo by mČl udČlat rozhovor s co nejvČtšším poþtem
úspȚšných lidí a najít ty spoleþné charakterové vlastnosti, které jim vššem
pomohly uspČt.““ A napadlo mČ: „„Proþ to neudČlám já?““ OdpovČć na tuhle
otázku by byla jasná: „„Protožže ti to bude trvat deset let a zabere ti to celý
žživot, ty idiote!““ A cvak, najednou mi to doššlo: „„Mám schopnosti to zvládnout a bude mi to trvat jen nČkolik mČsícĤ.““
Vybudoval jsem úspȚšnou marketingovou spoleþnost založženou na tom, žže
jsem dČlal všše srozumitelnČ a jasnČ. Miluju analyzování komplikovaných
produktĤ rĤzných technologií a služžeb. ZjiššĢoval jsem, jak fungují, a hledal
srozumitelná vysvČtlení. Naššel jsem zpĤsob sdČlení, kterému lidé porozumí. Napadlo mČ, žže by bylo výzvou uþinit prĤsvitnČjšším téma úspČchu, aby
bylo jednodušššší mu porozumČt a lidé jej mohli použžívat ve vlastním žživotČ.
6
JAK STYDLIVÝ CHLAPÍK UDĚLAL INTERVIEW S VÍCE NEŽ
500 SUPERÚSĚPŠNÝMI LIDMI
Abych získal skuteþný pĜíbČh úspČchu, potĜeboval jsem vyzpovídat mnoho
superúspȚšných lidí –– ale jak? NemČl jsem žžádné konexe nebo jakýkoli pĜístup k velkým jménĤm. Dorazil jsem do Monterey a jakmile jsem vstoupil
na konferenci TED, uvČdomil jsem si, žže mám odpovČć pĜímo pĜed sebou.
Stál jsem v místnosti plné neobyþejnČ úspȚšných lidí. Užž léta jsem kažždoroþnČ jezdil na konferenci TED, abych slyššel mluvit lidi z rĤzných oborĤ
a rozššiĜoval si obzory. Vžždycky jsem byl pĜílišš stydlivý a vystraššený na to,
abych s tČmi lidmi promluvil, ale teć jsem mČl dĤležžitý úkol. ChtČl jsem,
aby vlastními slovy popsali, co je klíþem k úspČchu.
Pamatuji si, jak jsem tam stál a pĜemýššlel, s kým udČlat rozhovor, a najednou se objevily pochybnosti. ěíkal jsem si: „„Proþ by se mnou tito skvČlí
lidé chtČli vĤbec mluvit? Nejsem slavný novináĜ.““ Byl jsem pĜipraven ten
projekt zabalit dĜív, nežž vĤbec zaþal. Ale vtom jsem uvidČl Bena Cohena,
slavného zakladatele Ben and Jerry’’s Ice Cream, jak jde proti mnČ. Bylo
mi jasné, žže buć teć, nebo nikdy. Tak jsem k nČmu pĜiskoþil a Ĝekl: „„Bene,
dČlám tento projekt, ale ani nevím, na co se vás mám zeptat. Mohl byste mi
Ĝíct, co vám pomohlo uspČt?““ ěekl: „„JistČ, pojćme si dát kafe a zmrzlinu,““
a pak zaþal vyprávČt svĤj pĜíbČh.
Nyní, kdyžž se mČ lidé ptají, jak jsem byl schopen mluvit tváĜí v tváĜ s více
nežž 500 lidmi, jako je Bill Gates nebo Martha Stewartová, Ĝíkám: „„Je to
prosté. JdČte na konferenci, kde mluví, poþkejte si pĜed záchodky a pak
hodnČ proste.““ NejtȞžšší vČc je pĜekonat stydlivost a za tČmi lidmi jít. BČhem prvních pár stovek rozhovorĤ jsem mČl vžždy v žžaludku motýlky, ale
jak Ĝekla skvČlá Helen Kellerová: „„Mít motýlky v žžaludku je v poĜádku, ale
musíte je umČt usmČrnit.““ (Srdeþné díky vššem tČm skvČlým lidem, kteĜí ke
mnČ byli laskaví.)
Abych udČlal tyto rozhovory, þerpal jsem z 10 let zkuššeností z práce s vČdci
a výzkumníky v laboratoĜích Nortel Networks R & D.
Tam jsem se nauþil tajemství technik, jak dČlat interview, jako napĜíklad:
1.„„sklapni““ a poslouchej; 2. zĤstaĖ objektivní a dej stranou vlastní názory
a pĜedsudky; 3. cituj tyto lidi pĜesnČ a výstižžnČ
7
8 TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU ÚVOD
Nep횹i rychle, takžže jsem si vššechny rozhovory nahrával a nechal si je doslovnČ pĜepsat.
Abych zjistil, co úspȚšní lidé z mnoha oborĤ mají spoleþného, pokryl jsem
šširoké spektrum povolání od A ažž do Z. Pod písmenem „„A““ jsem dČlal rozhovory s anesteziology, astronauty, antropology, atlety, architekty, autory
knih a mnoha dalššími. ýasto jsem mluvil s více lidmi se stejným povoláním, vyzpovídal jsem pČt astronautĤ þi ššest svČtovČ uznávaných architektĤ.
Také jsem se zamČĜil na rozhovory s malými i velkými jmény, od slavných
generálních ĜeditelĤ, celebrit a miliardáĜĤ ažž po lidi, o kterých jste nikdy
neslyššeli. KteĜí tišše mČnili svČt, vyhrávali medaile ve sportech pro postižžené nebo vyhráli titul „„Rodiþ roku““. Jako protiváhu vššemu tomu zdaru jsem
také vyzpovídal skupinu lidí, kteĜí velkého úspČchu nedosáhli.
Navíc k mým vlastním rozhovorĤm jsem sesbíral a analyzoval tisíce dalšších pĜíbČhĤ o úspČchu. HlavnČ z rozhovorĤ v knihách, z webových stránek, rádia a televize. Vššechen obsah byl peþlivČ pĜepsán (díky, Deboro...)
a vložžen do databáze, která se rozrostla o milion slov. Ty roky strávené analýzou tČchto interview, slovo po slovČ, Ĝádek po Ĝádku a roztĜídČní podle
faktorĤ, které pomohly lidem uspČt, to byla poĜádná makaþka. Pokud si
myslíte, žže je tȞžké mít zorganizované e-maily, zkuste rozdČlovat a organizovat miliony slov. Nakonec moje databáze obsahovala pĜes 300 možžných
faktorĤ úspČchu a pod nimi byly vššechny komentáĜe od lidí, kteĜí mi tvrdili,
žže jim právČ tento faktor pomohl uspČt. Po doplnČní množžství komentáĜĤ
pod kažždý faktor se ukázalo, žže mnoha lidem pomohlo uspČt 8 tajemství
víc, nežž cokoli jiného.
1. NADŠŠENÍ: ÚspȚšní lidé milují to, co dČlají.
2. PRACOVITOST: Velmi tvrdČ pracují.
3. ZAMċěENÍ: ZamČĜují se pouze na jednu vČc, ne na vššechno.
4. DONUTIT SE: Stále nutí sami sebe.
5. VIZE: PĜichází s dobrými nápady.
6. ZDOKONALIT SE: SoustavnČ sami sebe, i to, co dČlají,
zdokonalují.
7. POMÁHAT: Pomáhají ostatním a snažží se být užžiteþní.
8. VYTRVALOST: Stále vytrvale pracují, i pĜes možžná selhání
þi nepĜízeĖ osudu.
8
SRDCEM ÚSPĚCHU JE 8 CHARAKTEROVÝCH VLASTNOSTÍ
ANALYTICKÉ
SCHOPNOSTI
TECHNICKÁ
ODBORNOST
NADŠENÍ
SCHOPNOST
VYCHÁZET
S LIDMI
VYTRVALOST
POMÁHAT
8
TAJEMSTVÍ
ZAMĚŘENÍ
ÚSPĚCHU
ZDOKONALIT SE
TVOŘIVÉ
DOVEDNOSTI
PRACOVITOST
UMĚNÍ
VÉST
DONUTIT SE
NÁPADITOST
OSTATNÍ
SCHOPNOSTI
VEDLEJŠÍ
SCHOPNOSTI
A FAKTORY
Toto je osm vlastností nebo charakteristik, které mají úspȚšní lidé spoleþné,
a jsou srdcem úspČchu v kažždém oboru. Ale co tČch dalšších 300 faktorĤ,
které také pomáhají lidem uspČt? NapĜíklad pozitivní pĜístup, vytyþené
cíle, využžívat rádce, riskovat... Toto jsou vedlejšší faktory úspČchu. NČkterým lidem pomohly, jiní dosáhli úspČchu i bez nich.
To samé se dá Ĝíct o specických dovednostech dĤležžitých pro kariéru,
jako tĜeba technická odbornost, schopnost vycházet s lidmi, komunikaþní
schopnosti, umČní vést atd. Kažždá z nich je dĤležžitá v urþitých povoláních,
ale ne ve vššech. NapĜíklad schopnost vyjít s lidmi mĤžže být obrovskou
výhodou, nicménČ –– mnoho úspȚšných lidí na vrcholných pozicích svého
oboru má pĜ횹erné jednání s lidmi. To zahrnuje napĜíklad mnoho skvČlých
generálních ĜeditelĤ a vČdcĤ. Nedostatek schopnosti vyjít s lidmi je nezastavil, protožže mČli jako základ tČch osm hlavních charakterových vlastností. TČchto osm charakterových vlastností nazývám:„„8 tajemství úspČchu““,
protožže jsou základem úspČchu a geniality v kažždém oboru. Páni! KoneþnČ, po deseti letech výzkumu, jsem mČl odpovČć na otázku malé holky
z letadla, „„co skuteþnČ vede k úspČchu?““
9
8 TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU ÚVOD
CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI ÚSPĚCHU NEJSOU DĚDIČNÉ,
VYTVOŘÍTE SI JE, JAKMILE PŘEJDETE DO AKCE
Charakterové vlastnosti jednodušše znamenají „„charakteristiku““ úspȚšných
lidí, a dĤležžité je, žže tČchto osm vlastností NENÍ geneticky daných. ÚspȚšní
lidé se s nimi nerodí, vyvíjí se krok po kroku. Kdyžž dČláte to, co milujete,
tak tȞžká práce, zamČĜení, nucení sám sebe, vymýššlení nápadĤ, zdokonalování se, pomáhání druhým a vytrvalost, jsou nutné povahové vlastnosti,
které vyžžaduje kažždá akce. ÚspȚšní lidé je nedČdí, ani jen tak nesedí, aby
o nich dumali, oni udČlají ten první krok.
Panuje mýtus, žže úspČch se dČdí, tedy pĜedává z rodiþe na dítČ. MĤj výzkum
vššak ukázal, žže to není pravda. DČlal jsem rozhovor s mnoha dČtmi úspȚšných lidí. Ano, nČkteĜí dosáhli úspČchu, ale nebylo to díky genetice. Bylo
to proto, žže pozorovali své rodiþe, jak dČlají vČci, které k úspČchu vedou,
a kopírovali je. Pomalu se u nich osm charakterových vlastností rozvinulo.
Na druhou stranu –– dČti úspȚšných rodiþĤ þasto úspČchu nedosáhnou. DČti
jsou prostČ dČti a mnohdy dČlají naschvál vČci pĜesnČ obrácenČ, nežž chtČjí jejich rodiþe. Jindy své potomky rodiþe rozmazlí. NČkteĜí zaþínali od
nuly, a protožže chtČli nČþeho dosáhnout, museli tȞžce pracovat, soustĜedit
se, nutit se, pĜicházet s nápady, sloužžit ostatním a nevzdávat se. Výsledkem
byl jejich úspČch. Pak si Ĝekli: „„Našše dČti by tím všším procházet nemČly,““
a umožžnili jim jednoduchý privilegovaný žživot. Rodiþe to myslí dobĜe, ale
nevČdomky zabraĖují tomu, aby se u jejich dČtí vyvinulo osm charakterových vlastností, které by je dovedly k jejich vlastnímu úspČchu.
Poznámka rodiþĤm: Pokud se snažžíte všštČpovat tČch osm vlastností vlastním dČtem a nepadá to na úrodnou pĤdu, nepanikaĜte. Pro jejich úspČch
zasévejte semínka. Jednou, k vaššemu pĜekvapení, vyklíþí a vašše dČti budou
k dosažžení vlastního úspČchu použžívat tČchto osm vlastností. Pokud budete
mít šštČstí, stane se to dĜív, nežž zeššedivíte.
ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ K DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU NENÍ
Kniha 8 TAJEMSTVÍ ÚSPċCHU se zabývá superúspȚšnými lidmi od
jejich zaþátkĤ ažž na vrchol. Ale možžná si Ĝeknete: „„Nadššení, pracovitost,
soustĜedČní, nucení se, nápady, zdokonalování se, pomoc druhým a vytr-
10
valost jsou pĜece tak prosté vČci, není v tom nČjaké ‚‚tajemství‘‘, nebo nČco
‚‚magického‘‘, co superúspȚšní lidé vČdí a já ne?““ OdpovČć zní: „„Ne““! Tajemství úspČchu spoþívá v tom, žže tam žžádná tajemství nejsou. Studuji tuto
problematiku pĜes deset let a tČchto osm charakterových vlastností je základem pro úspČch v kažždém oboru. Pokud je nemáme, mĤžžeme vyzkouššet
vššechna „„tajemství svČta““ a stále se nikam nedobereme.
NADČASOVÉ CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI PRO ÚSPĚCH
Osm charakterových vlastností, které mají úspȚšní lidé spoleþné, není
nic nového. V celé lidské historii byly rozhodujícími faktory pro úspČch.
Michelangelo Ĝekl, žže pracovitost z nČj udČlala skvČlého umČlce: „„Kdyby lidé vČdČli, jak tȞžce jsem pracoval, abych dosáhl svého mistrovství,
nevypadalo by to vĤbec tak úžžasnČ.““ Charles Dickens tvrdil, žže zamČĜení z nČj udČlalo velkého spisovatele: „„Nikdy bych nemohl zvládnout to,
co jsem dokázal, bez odhodlání zamČĜit na jednu vČc v jeden moment.““
André Malraux Ĝekl, žže sloužžit druhým z nČj udČlalo oddaného politika:
„„Velet znamená sloužžit, nic víc, nic míĖ.““ Napoleon Bonaparte uvedl,
žže vytrvalost z nČj udČlala geniálního generála: „„VítČzství patĜí tČm nejvytrvalejšším.““ Je to jako „„osm zákonĤ úspČchu,““ které zĤstávají nemČnné
v kažždé dobČ. Je hezké vČdČt, žže ve svČtČ, který se neustále mČní, nČkteré
vČci zĤstávají stejné.
KONEČNĚ VÍM, JAK USPĚT
Zatímco jsem zkoumal úspČch a dČlal interview, zĤstal jsem objektivní
a držžel si odstup. NicménČ –– jednou, kdyžž jsem dal dohromady vššechny
své poznatky, položžil jsem si velkou osobní otázku. PĜivedlo mČ tČch osm
charakterových vlastností, které úspȚšní lidé mají spoleþné, k mému úspČchu? Po ohlédnutí se zpČt na mĤj žživot znČla odpovČć Ano. A v této knize
jsou pĜíklady. Ostatní to dČlali tak, já zase jinak, ale vššichni jsme mČli spoleþných osm charakterových rysĤ. KoneþnČ jsem porozumČl, jak prĤmČrný chlápek jako já, který stȞží absolvoval stĜední šškolu, mohl dosáhnout
úspČchu a stát se milionáĜem. Ve svém žživotČ jsem udČlal mnoho chyb,
ale tČchto osm povahových vlastností mČ zachránilo a pĜineslo mi úspČch.
Pokud fungovaly u mČ, mohou fungovat u kažždého.
11
8 TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU O AUTOROVI
O AUTOROVI
Richard St. John je úspȚšný analytik, autor knih a speaker. Jako mladého
ho þekala hodnČ daleká cesta k úspČchu. Ke konci stĜední šškoly se stal líným, stȞží zvládal zkouššky a nevČdČl, co s žživotem. Pak jednou ššel kolem
kanceláĜe poradce. DveĜe byly otevĜené, tak veššel dovnitĜ a zeptal se. „„Co
bych mČl dČlat?““ Poradce Ĝekl: „„Co dČlᚹ rád?““ Richard Ĝekl: „„Rád kreslím
auta.““ Poradce mu tedy poradil, aby se stal prĤmyslovým designérem, takžže
Richard zamíĜil na Ontario College of Art and Design v Torontu.
ZamíĜil do designu, do kterého se zamiloval, a zaþal pilnČ pracovat. Jeho
nadššení ho pĜetavilo z outsidera stĜední šškoly na premianta univerzity, díky
þemužž získal stipendium na cestování. Jako designér se žživil rok. Svoje stipendium využžil k tomu, žže si v Tokiu poĜídil kolo s deseti pĜevody a strávil
rok tím, žže projel Asii na kole a fotil. Po návratu se pĜipojil k designérské
skupinČ v laboratoĜích Nortel Networks’’ R & D a vrátil se k pĤvodnímu
oboru. ýasem jeho nadššení vzplálo pro výzkum, fotograi, reklamu, videa a psaní. Richard nikdy nevČdČl, jaký titul vložžit na svou vizitku, tak to
prostČ nechal být. Vhodný by asi mohl být „„demystikátor““. Rád analyzoval komplikované technologické produkty. ZjiššĢoval, jak fungují, a hledal
srozumitelná vysvČtlení. Naššel zpĤsob sdČlení, kterému lidé porozumí. Po
deseti letech práce v Nortelu založžil vlastní marketingovou komunikaþní
spoleþnost The St. John Group a jižž pĜes 25 let tato spoleþnost pomáhá
velkým technologickým spoleþnostem zjednoduššit jejich produkty a zlepššit
tak komunikaci se zákazníky.
Richard vyhrál nČkterá z nejvyšššších ocenČní marketingové komunikace,
která zahrnují nejlepšší remní video na svČtČ (na Association for Multiimage International Awards Festival v Kalifornii) a IABC Gold Quill (nejvyšššší ocenČní obchodních komunikací).
Autor knih a speaker se z nČj stal, kdyžž se ho dívka v letadle zeptala: „„Co
skuteþnČ vede k úspČchu?““ Hledáním odpovČdi strávil deset let, kdy uskuteþnil osobní rozhovory s více nežž 500 úspȚšnými lidmi. První vydání této
knihy byl bestseller. Richard poĜádá proslovy po celém svČtČ a jeho pĜednᚹky na webu sledují miliony lidí.
12
Richard a jeho žžena Baiba jsou zanícení bȞžci. Richard zatím dokonþil
pĜes 50 maratónĤ na vššech kontinentech svČta, s nejlepšším osobním þasem 2 hodiny 43 minuty. S manžželkou vylezli na dva ze sedmi nejvyšššších
vrcholĤ jednotlivých kontinentĤ –– Kilimandžžáro v Africe a Aconcaguu
v Jižžní Americe.
13

Podobné dokumenty