20120704_OBECNACEK 2-2012 - cervenec

Komentáře

Transkript

20120704_OBECNACEK 2-2012 - cervenec
OBECŇÁČEK
Informace Obecního úřadu
Zlatníky-Hodkovice
Číslo 2/2012
Vážení občané,
v loňském roce touto dobou jsme Vás informovali o přípravě na rekonstrukci a
přístavbu naší mateřské školy. Vše se podařilo a od prosince minulého roku byla
školka opět uvedena do provozu. Financování uvedené rekonstrukce a přístavby
jsme měli připraveno z potvrzené dotace z kraje ve výši cca 60%, zbývající část
jsme financovali z vlastních zdrojů. I přes to, že je vše dokončeno a parametry
akce splněny, Středočeský kraj nám potvrzenou dotaci nedoplatil. Díky této
skutečnosti jsme nuceni investiční aktivity obce v čase posouvat. Abychom
neztráceli uvedenou skutečností čas, pracujeme na tom, co není finančně náročné,
a to je projekční příprava dalších akcí. Cílem je získat potřebná stavební povolení.
Jedná se například o přístavbu současné budovy základní školy a rozšíření o nové
křídlo budovy se třemi třídami tak, aby každý ročník měl svoji třídu. Příprava na
výstavbu nové hasičárny v Hodkovicích; obnova zeleně a parkové úpravy včetně
chodníků na návsi v Hodkovicích a ve Zlatníkách; zajištění vodního zdroje pro
dostatečnou zálivku trávníku hřiště, na kterém naše mládež dosáhla skvělých
úspěchů a A tým jede také parádně v tabulce na přední místa. Je ukončen proces
první etapy pozemkových úprav k.ú. Hodkovice a část k.ú. Zlatníky, a tak bude
možné po dvouletém zdržení tahanicemi o průběh hranice pozemků mezi Prahou
a naší obcí, řešit cyklostezku okolo Kamínku do Dolních Břežan. Součástí
přístavby základní školy je prostor využívaný nyní jako obecní úřad, proto ještě
v letošním roce přestěhujeme provoz obecního úřadu do patra hasičárny ve
Zlatníkách a původní objekt bude připraven na demolici.
Vážení občané,
přejme si, abychom v podzimních volbách měli šťastnou ruku a do zastupitelstva
kraje jsme volili zastupitele, kteří hrají fér, neplácají demagogie a plané sliby a
podvody a zlodějny na Středočeském kraji nebyly denním chlebem všech
zpravodajství. Přejme si, aby nové vedení Středočeského kraje vedlo kraj k jeho
rozkvětu.
Do nadcházejícího prázdninového času Vám, Vážení občané, přeji hodně zdraví a
pohody, odpočinek na těle i na duši, krásné zážitky z dovolené a hodně sil do
dalšího času.
Ing. Jiří Rezek
Starosta obce
2
Aktuální dění v obci
25. 8. 2012 od 10.00 hodin zveme všechny občany na již tradiční Posezení „U
Lípy“ na Návsi sv. Petra a Pavla. Na programu bude přehlídka historických
traktorů. Na trase mezi Zlatníky a Hodkovicemi bude jezdit historická tramvaj,
k poslechu zahrají skupiny LARGO a HELICID.
3
Blahopřejeme jubilantům
60 let
65 let
70 let
85 let
90 let
Veselá Alena
Holzhauserová Milena
Jirásková Jiřina
Obidová Eva
Bašta Evžen
Kyselica Miroslav
Kozel Karel
Tihlaříková Marie
Novák Karel
Hrubantová Marie
Boučková Božena
Láska Jiří
Havlíčková Miroslava
Růžičková Vlasta
4
Důležité informace
Do konce roku 2012 probíhá Veřejná sbírka, pořádaná naším
obecním úřadem, za účelem získání finančních prostředků na opravu
kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách a obnovu příslušenství (věžní
hodiny, zvony atd.) Pomoci můžete zasláním finančního příspěvku na
bankovní účet veřejné sbírky číslo 101202111/0600, případně
hotovostí uloženou na obecní úřad Zlatníky-Hodkovice, na základě
sběracích listin ověřených Krajským úřadem Středočeského kraje.
K 29.6.2012 bylo zatím vybráno 97.887,-Kč.
Upozorňujeme na změnu svozového dne bioodpadu od 18. 6. 2012.
Svozový den se mění ze středy na čtvrtek – lichý týden zůstává.
Svoz od 5.30 hodin.
5
Základní škola
Červnové školní okénko
V tomto období na všech školách je čas bilancování a závěrečného hodnocení
uplynulého školního roku a zejména pak hodnocení výsledků práce žáků, jehož
vyvrcholením je předání vysvědčení. Toto období je pro pedagogy i časem
plánování nového školního roku. I v druhém pololetí probíhaly akce tak, jak byly
naplánované.
Pátým
setkáním byl ukončen
kurz Školy nanečisto.
V druhé
polovině
května na týden uvítal
naše žáky Poslův mlýn
u Doks, kde se konala
škola v přírodě. Po
dopoledním vyučování
se každý den pořádal
výlet do okolí. Děti
navštívily Děčín a jeho
zámek, kde prohlídku
zajišťovaly
půvabné
komtesy. Děti měly
možnost zapojit se do
hledání strážce zámku, z kterého se
v závěru „vyklubal“ plyšový medvěd.
V liberecké zoo všechny zaujalo nejen
krmení lachtanů a kůzlátek ve výběhu,
ale i možnost vidět spoustu zajímavých
zvířat včetně bílého tygra. Z vyhlídky
Velké věže Bezdězu se kochaly
pohledem na členité blízké a vzdálenější
okolí. Poslední večer se školní děti měly
možnost vyřádit na velké diskotéce, kde
se setkaly i s dětmi z jiných škol a mohly
ukázat své taneční dovednosti. A šlo jim
to náramně! Posuďte sami!
6
Před druhou květnovou nedělí jsme pro rodiče připravili pásmo krátkých
vystoupení žáků školy vč. vlastnoručně vyrobených dárků. Nejstarší žákyně pro
maminky upletly ošatky.
Velmi vydařenou novou akcí byla dražba rukodělných prací žáků. K velmi
příjemné atmosféře přispěl nejen licitátor (pan Slavík), ale i přístup rodičů, kteří
ochotně přistoupili na tuto hru. Z této akce škola získala 7.120 Kč. Děkujeme
všem, kteří se aktivně zúčastnili dražby. Z této částky jsme přispěli desetinou na
opravu místního kostela.
7
Velký ohlas mezi žáky měla exkurze na farmu VÚŽV v Uhříněvsi, kde realizují
Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat.
Žáci zde měli možnost získat nejen zajímavé informace, ale i se mohli s některými
zvířaty osobně seznámit a v neposlední řadě i ochutnat eko výrobky z jejich
nabídky.
8
V rámci multikulturní výchovy se žáci snažili vcítit do života cizinců u nás. Na toto
téma žáci vymýšleli příběh vč. kresby. Viz ukázka z práce žákyně Markéty S., 10
let.
Rodina Lingova
Rodina Lingova se právě přistěhovala.
Pan Ling a paní Ling mají dvě děti :
dceru Linu Ling a syna Cha-lina Ling.
V městečku Všeratice si pan Ling nechal
Postavit třípatrový dům. Jeho děti milují
zvířata. Brzy budou mít narozeniny, jsou
totiž dvojčata. Lina si přeje kočičku,
Cha-lin andulku. Lina dá kočičce jméno Jaag Ma,
Cha-lin nachystal jméno Jing……
9
Na konci tohoto školního roku končí dvouletý projekt realizovaný pod vedením
PAU, o.s. a financovaný EU.
Úplně na počátku byla potřeba ředitelů škol v širším okolí společně řešit často se
vyskytující problémy na školách (ať se jedná o problémy právní, ekonomické,
personální, vzdělávací), výměna zkušeností z oblasti metod a forem výuky. Na
základě tohoto vznikl projekt KOKOS, do kterého se v prvopočátku zapojilo 11
partnerských škol Středočeského kraje.
V prvním roce se většinou projekt týkal školení zástupců partnerských škol a
učitelů jednotlivých předmětů. Pro jednotlivé koordinátory byly uspořádány
dvoudenní semináře ve Mšených Lázních, kde kromě seminářů s fundovanými
školiteli, byl čas i na výměnu zkušeností z jednotlivých škol.
Ve druhém roce se projekt zaměřil na intenzivní, dlouhodobá a časově náročná
školení - Začít spolu a Kritické myšlení. Tato školení probíhala napříč sborovnami
a byla tak určena širokému okruhu pedagogů.
Velice přínosnými byly letní školy, které si organizovaly školy samy. My jsme se
zúčastnili letních škol společně s ostatními málotřídkami, tj. Jílové u Prahy (malá)
a Kostelec u Křížků, neboť malotřídky jsou svým způsobem specifické.
Obzvlášť vydařenými byly uskutečněné dva celodenní workshopy, které proběhly
v době pololetních prázdnin. Bylo nabídnuto několik témat, ze kterých si vyučující
mohli vybrat podle libosti.
Závěrem je nutno zmínit fakt, že projekt přispěl k aplikaci nových forem a metod
práce a k získání nové techniky pro školu v době, kdy školy musí všude šetřit.
Vážení rodiče a příznivci naší školy, dovolte nám, abychom Vám poděkovali za
spolupráci v letošním školním roce, za pomoc a finanční příspěvky (jarmarky,
aukce). Přejeme Vám příjemné letní dny a vydařenou dovolenou!
Kolektiv ZŠ
10
Mateřská škola
Ani jsme se nenadáli a máme tu konec školního roku. Poslední čtvrtletí jsme
ovšem nezaháleli.
Jak jsme již uvedli v minulém Obecňáčku, dodrželi jsme tradici „velikonočního
koledování“ a udělali radost nejen dětem, ale snad i našim občanům.
Květen se nesl ve znamení „Svátku matek“, na který jsme se pečlivě připravovali
a 10. května jsme uspořádali maminkám besídku.
11
V květnu nás také navštívili manželé Kirchnerovi s programem o dechových
nástrojích, které děti i nás nadchnul.
14. května jsme společně se školou odjeli na školu v přírodě. Počasí nám sice
moc nepřálo, ale náladu nám to nezkazilo. Užili jsme si výlety a spoustu legrace.
Našim „školkovým“ dětem patří opět velká pochvala.
Červen jsme „otevřeli“ Nocí kostelů, na které náš malý, ale pilný sboreček
zazpíval pár krásných písní. Škoda jen, že návštěvnost byla velice nízká.
V rámci Dne dětí jsme si udělali „Barevný týden ve školce“. Každý den byl ve
znamení jiné barvy a naše pochvala patří všem rodičům, kteří se aktivně zapojili.
12
V polovině června nás navštívil kouzelník, který svým vystoupením děti velice
pobavil.
Závěr měsíce patřil, jako již každý rok, přípravám na „Zahradní slavnost“, kterou
pořádáme společně se školáky. Děti ze školky nejen zazpívaly, ale předvedly také
jogínský „Pozdrav slunci“. Slavnostně jsme se rozloučili s našimi předškoláky a
děti ze Zlatníčku udělaly radost hezkými písničkami.
Všechny děti si společně užily soutěže, které pro ně připravily děti a paní učitelky
ze školy. Na závěr jsme si opekli skvělé davelské buřtíky.
Přejeme Vám krásné, slunné prázdniny, vydařenou dovolenou a v září opět
nashledanou.
Kolektiv MŠ
Sbor dobrovolných hasičů Hodkovice
V dubnu jsme provedli sběr železného šrotu v Hodkovicích. Děkujeme všem, kteří
nám železným odpadem přispěli.
Dne 21. dubna jsme se zúčastnili okrskové požární soutěže v Dolních Břežanech
za účasti jednoho družstva žen a jednoho družstva mužů. Družstvo žen obsadilo
2. místo a družstvo mužů v silné konkurenci 4. místo v pořadí.
13
Začátkem května jsme provedli plánovanou zkoušku opraveného čerpadla
v hasičském autě. Oprava se zdařila stoprocentně, proto můžeme být se svou
prací spokojeni.
Zároveň proběhlo zaškolení nových řidičů a strojníků, kteří byli podrobně
seznámeni s obsluhou strojů, a to jak teoreticky, tak i prakticky.
14
V květnu jsme také na hasičském autě provedli celkovou údržbu i s výměnou
oleje v motoru a opravu majáku.
Dne 26. května jsme se zúčastnili oslavy pořádané k 100. výročí založení sboru
SDH Vestec a dne 16. června oslav v Dolních Břežanech k 120. výročí založení
sboru SDH Dolní Břežany.
Starosta SDH Hodkovice
Jaroslav Kocourek
Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky
Začátkem měsíce dubna jsme začali s přípravou a tréninkem na okrskové kolo
požárního sportu. Dále jsme provedli drobné úpravy na našem hasičském vozidle
a proběhl i úklid hasičské zbrojnice. Dne 21. 4. proběhlo v Dolních Břežanech na
fotbalovém hřišti okrskové kolo požárního sportu. Družstvo A se umístilo na 2.
místě a družstvo B se umístilo na 3. místě. Následující sobotu 28. 4. členové
Roman Douda, Jakub Harvánek, Marek Douda a David Marienka absolvovali
školení velitelů jednotek a strojníků. V měsíci květnu se náš sbor zúčastnil oslav
100. výročí založení SDH Vestec. K vidění byla jak historická, tak moderní
technika. Součástí byla i soutěž v požárním útoku, konaná na místním fotbalovém
hřišti, kde se náš sbor umístil na 4. místě. Poté se oslavy přesunuly na louku za
rybník. 2. června se náš sbor zúčastnil okresní soutěže v požárním útoku v Letech
u Dobřichovic, našemu družstvu se nezadařilo a umístilo na 5. místě.
15
V sobotu 16. června jsme se zúčastnili 120. výročí založení sboru SDH Dolní
Břežany, kde bylo k vidění mnoho hasičské techniky, bylo také předvedeno
několik ukázek, např. vyproštění zraněných osob z havarovaného vozidla, hašení
hořícího auta a další. V sobotu 23. 6. několik našich členů, spolu se spolkem
rybářů ze Zlatníků, uspořádali dětský den. Tentýž den několik našich dalších
členů vyrazilo do Dolních Břežan, aby zajistili technickou výpomoc na akci zvané
Jízda slunovratu. Jednalo se o sraz a jízdu veteránů břežanským údolím. Naši
členové pomohli s řízením, usnadněním provozu a zajištěním akce.
Navštivte naše nové webové stránky www.sdhzlatniky.cz
Za SDH Zlatníky
Jakub Harvánek
Sokol Zlatníky – oddíl kopané
V sobotu 2. června jsme uspořádali oslavu 60. výročí od založení fotbalového
oddílu ve Zlatníkách, které jsme spojili s dětským dnem. Děti se mohly zúčastnit
sportovních soutěží a získat sladkosti a věcné ceny, které sponzoroval
internetový portál Seznam.cz. Zpestřením dne bylo vystoupení roztleskávaček.
V odpoledních hodinách proběhl fotbalový zápas dospělí versus děti s názvem
„Sparta-Zlatníky“, kterého se účastnily všechny věkové kategorie. Chvíle oddechu
nám zpříjemnilo vystoupení historického šermu skupiny Burdýři. Ve večerních
hodinách k tanci a poslechu zahrála místní kapela Helicid, která dokázala většinu
návštěvníků zvednout ze židlí. Po celý den si fanoušci měli možnost zakoupit
odznáčky, které jsme k této velké události nechali vyrobit, autorem motivu je hráč
našeho oddílu Jan Planý.
SOKOL ZLATNÍKY DARUJE KREV
V pondělí 4. června 2012 se uskutečnilo další kolo akce – Sokol Zlatníky daruje
krev. Jsme velice rádi, že má tato akce úspěch. Počty dárců se pomalu zvyšují a to
nám dělá obrovskou radost.
16
I nadále platí, že účastnit se můžete i Vy a pomoci tak těm, kteří to potřebují.
Další kolo akce se bude konat v měsíci září, termín bude včas upřesněn na
internetových stránkách klubu, Facebooku a na fotbalovém hřišti.
Děkujeme všem, kteří spolu s námi pomáhají. 
Za Sokol Zlatníky Eva Rodová, člen fotbalového výboru
Výsledková tabulka IV.třídy
TABULKA
Rk.
Tým
Záp
0
-
Skóre
Body
(Prav)
1.
Štěchovice B
24
19 2
3
83: 27
59
( 23)
2.
Pikovice
24
16 3
5
82: 41
51
( 15)
3.
Zlatníky
24
15 3
6
62: 35
48
( 12)
4.
D. Jirčany
24
12 4
8
68: 44
40
( 4)
5.
Okrouhlo
24
11 6
7
69: 47
39
( 3)
6.
K. Přívoz
24
12 3
9
65: 44
39
( 3)
7.
Libeř B
24
11 2 11
57: 48
35
( -1)
8.
Vestec B
24
10 4 10
60: 74
34
( -2)
9.
Libeň
24
9
3 12
39: 60
30
( -6)
10.
Průhonice B
24
8
0 16
45: 70
24
(-12)
11.
Vrané B
24
6
3 15
40: 73
21
(-15)
12.
Psáry B
24
6
3 15
44: 66
21
(-15)
13.
D. Břežany B
24
2
2 20
29:114
8
(-28)
+
17
Výsledková tabulka mladších žáků
TABULKA
Rk.
Tým
Záp
+ 0
-
Skóre
Body
(Prav)
1.
Povltavská FA
18
17 1
0
166: 24
52
( 25)
2.
Zlatníky
18
13 2
3
102: 31
43
( 14)
3.
Jesenice
18
11 2
5
79: 68
35
( 8)
4.
Průhonice
18
11 0
7
69: 67
33
( 6)
5.
Psáry
18
10 1
7
93: 48
31
( 4)
6.
Č. Újezd
18
8 0 10
41: 60
24
( -3)
7.
Dobříč
18
7 1 10
63: 84
22
( -5)
8.
Roztoky
18
3 2 13
24: 72
13
(-16)
9.
D. Břežany
18
3 0 15
27:129
9
(-18)
10.
Čisovice
18
2 1 15
22:103
7
(-20)
18
Fotbalová sezona 2011-2012 skončila. Můžeme hodnotit a nemáme se rozhodně
za co stydět. Naše mladé fotbalové naděje skončily v silné konkurenci mužstev
Okresního přeboru mladších žáků na výborném 2. místě za bezkonkurenční
Povltavskou fotbalovou akademií. Kluci bojovali ve všech zápasech jako lvi, a to se
v konečném účtování projevilo. Všem patří dík za jejich přístup k tréninkům i
samotným zápasům. Rozloučili jsme se tradiční dokopnou, bohužel s hráči
ročníku 99 zřejmě na delší čas. Starší mládežnické soutěže Sokol Zlatníky pro
nedostatek hráčů neobsazuje, tak se naši mladí fotbalisté budou muset zapojit
v týmech našich sousedů (Jesenice, Dolní Břežany), které již projevily zájem.
Doufáme však, že se do Sokola vrátí a posílí jednou náš A tým.
V příští sezoně obsadíme soutěž mladších přípravek. V této věkové kategorii
máme z čeho vybírat a věříme, že kluci úspěšně navážou na úspěchy svých
starších kamarádů.
Nakonec poděkování celému realizačnímu týmu, rodičům, fanouškům a
sponzorům za velikou podporu, bez které bychom se neobešli.
Všem přejeme krásně prožité prázdniny a v září se těšíme na další společné
zážitky v sezoně 2012-2013.
Vlastimil Horák
trenér žáků
19
Něco z historie …
Z vyprávění a ze vzpomínek zlatnického rodáka …
(8)
Musím napravit omyl, kterého jsem se dopustil ve svém druhém článku, když
jsem o „Kamínku“ napsal: „Dnes je na jeho místě navezený velký kopec hlíny,“ –
jako, že už neexistuje a je tam jenom kopec hlíny. Není to pravda. „Kamínek“
existuje nadále a kopec hlíny je vedle něj. V omyl mne uvedl pohled ze silnice od
hřbitova. Kopec hlíny se mi zdál navršen právě na jeho místě. „Kamínek“ byl
původně lom, ve kterém se ještě ve dvacátých letech těžil kámen. Ale v době
před těmi sedmdesáti lety, o které píši, se už lomu nepodobal. Byl to na pohled
jakýsi velký „lavor“, porostlý trávou, okolo s akáty a křovím, na jehož dně se
leskly čtyři vodní tůně, zčásti zarostlé rákosím a žabincem. Žilo v nich hodně
vodní havěti – bělice, žáby, čolci, pijavice. Účelem už to byla spíše taková
zlatnická „koupadla – akvapark“, hojně navštěvovaná též dětmi i dospělými
z Hodkovic a z Břežan. Od hřbitova tam vedla polní úvozová cesta, od Hodkovic
a z Břežan pěšiny.
První, poměrně malá tůň u cesty, sloužila jako skládka. Byla z části naplněna
vším nepotřebným – plechovými sudy, kýbly a hrnci, takže i voda tu byla rezavá.
Zato druhá, o kousek dál, daleko větší oválná tůň zcela vyhovovala ke koupání.
Měla průzračnou vodu a na své západní straně zvýšený břeh i travnatou pláž. Z
té se dalo skákat do vody, přeplavat a vylézt na protějším nízkém břehu.
Hloubka uprostřed byla asi třímetrová. Ta se jednou stala osudnou dívce
z Dolních Břežan. Utonula, když se zde byla s kamarádkou koupat.
Třetí tůň uprostřed, s čistě kamennými okraji, byla nejhlubší a měla studenou
vodu. Dalo se do ní ale skákat z vyvýšené plošiny nad ní. Toho využívali někteří
odvážlivci z řad starších výrostků. Obdivovaným skokanem byl v tu dobu
pekařský tovaryš od Hlavsů, který zvládal i salta. My, tehdy kluci, jsme jen zírali.
Plošina byla též oblíbeným místem, kde se často pilně „mazal“ mariáš. Aktéry
byli ponejvíce kluci Zeithamlovi, Boučkovi a Hatlákovi, též známí to hráči z
hospody „U Chmelíků“. V hospodě hrávali kromě mariáše často i kulečník – takže
hráči to byli zkušení, universální.
Čtvrtá tůň na východní straně k Hodkovicům, už podobná menšímu rybníčku,
byla téměř celá zarostlá žabincem a rákosím. Koupat se dalo jen na pokraji,
nebylo tu hluboko. Bylo to ideální místo pro neplavce. Také jsme se tu někdy
pokoušeli chytat bělice. Stačil nějaký prut, niť, háček ze špendlíku a kousek
chleba. Také splávek se dal udělat z husího brku a špuntu. Stejně jsme nikdy nic
nechytili. Buď se kulička z chleba ve vodě rozpustila, nebo ji rybka sežrala.
Plochy mezi tůněmi byly zarostlé trávou a někteří hospodáři ze vsi ji tu sekali
a sušili. Dříve se totiž využívalo kdejaké travnaté místo. Na krmení pro králíky
se vysekávaly meze, na seno i strouhy kolem silnic. Ty cestář za úplatu
rozděloval více zájemcům. Louku měl málokdo, ponejvíce sedláci. Když šla
20
maminka na trávu pro králíky a kozu, vzala si srp a pytlandu. To byl rozpáraný
pytel na obilí. Na rozprostřenou pytlandu dala nasekanou trávu a zavázáním
čtyř cípů vznikl ranec. To dnes už na vsi ženu s rancem trávy na zádech
neuvidíme.
Dávno zašla sláva „Kamínku“. Když jsem ho před několika lety viděl, byl to jen
jeden velký rybník, kolem zarostlý křovím a sloužil leda tak myslivcům na
odstřel divokých kachen. Zajímavé bylo, jak se změnila hladina vody. Dříve byla
mnohem níže, takže tu byly ty jednotlivé tůně; buď bylo tenkrát větší sucho
nebo ještě fungovaly polní trativody, které ji odváděly strouhou do břežanského
Pazderáku. „Kamínek“ v době své slávy nesloužil jen pro rekreační koupání, ale
využíval se často i jako taková „domácí koupelna“. Například ve žních nebo
když se mlátilo obilí, při kterém bylo plno prachu, odběhlo se večer vykoupat se
do „Kamínku“. Ve vesnickém stavení pro takový účel koupelna nebyla. Mnohde
neměli ani porcelánové umyvadlo s tekoucí vodou. Stačil plechový smaltovaný
lavor na „štokrleti“ a voda donesená ze studny. Na koupání se používaly dřevěné
necky nebo později plechová vana. Někde to probíhalo tak, že se postupně
v jedné vodě vykoupali děti i dospělí, a teprve pak se voda z necek vylila.
U nás doma se na týdenní sobotní koupání používaly necky. Někdy v létě, aby se
nenacákalo ve světnici, kde byla dřevěná podlaha, se daly do chléva a koupání
probíhalo tam. Vzpomínám, že po takovém vykoupání jsem dostával triko,
podobné kombinéze se zapínáním vzadu, a to pokaždé škrtilo. Tatínek zase
kalikové podvlékačky, které nosíval i v létě, trenýrky neuznával. V pondělí,
rovněž v neckách, tentokrát postavených na dvou židlích, v létě na dvorku,
maminka prádlo na valše vyprala, aby bylo připravené na další sobotní koupání.
Tak jako nebyly koupelny, nebyly ani prádelny. Ty se začaly v hospodářských
staveních nejvíce zřizovat z prázdných chlévů až koncem padesátých let, po
proběhlé kolektivizaci zemědělství. Mnohde je předcházely společné obecní
prádelny. Boj žen s muži o takovou prádelnu jsme mohli vidět ve filmu
poplatném své době – Vzbouření na vsi, v nezapomenutelných rolích Marie
Vášové a Františka Filipovského. Zatímco muži v něm upřednostňovali traktor,
ženy chtěly prádelnu. Obecní samoobslužná prádelna s jednou pračkou byla v tu
dobu i ve Zlatníkách – v pastoušce u rybníka. Později se začaly jednoduché
pračky vyrábět také podomácku. Zruční řemeslníci v továrnách, jako fušku,
odlévali hliníkové kotouče – základ vířivé pračky. Sehnal se motorek a spínač,
vyrobila se plechová vana, to vše se zabudovalo do dřevěného podstavce a byla
pračka. Ještě později se podobně jako pračky začaly podomácku vyrábět
z vyřazených kočárků i sekačky na trávu. Na podvozek kočárku se upevnil
elektromotorek a k němu ocelový kotouč s dvěma noži. Našinec, ten si dovede se
vším poradit! To už jsem ale daleko od našeho „Kamínku“.
… pokračování příště V. P.
21
Římskokatolická farnost Zbraslav kostel sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách
Noc kostelů 1. 6. 2012
Prvního cervna probehla Noc kostelu i tady u nas ve Zlatníkach. Uskutecnila se
nejen díky obetavosti mnoha ucinkujících, ale i díky obci, ktera nam poskytla
moznost prístresí pro obcerstvení. Velky dík p. Ruzickovi, ktery nam nejen dovezl
stan a stoly, ale i nam pomahal stavet.
Myslím, ze cely vecer byl nejen Nocí kostelu, ale i príbehem o odvaze. Zaprve
odvaze navstevníku. Vzdyť prijít v takovem pocasí do nevytopeneho kostela, to je
o nastydnutí. Velkou odvahu meli ti rodice s detmi, kterí zustali az do konce
detskeho programu. A musím s uspokojením dodat, ze byli radi, ze vydrzeli.
Odvahu meli i ucinkující. To není jen tak, nevedet, jestli nekdo prijde a jestli
príchozí dokaze zaujmout. A predstavte si, ze se v kostele behem celeho vecera
vystrídalo asi 70 lidí. Nekterí ani nebyli místní.
Program zacal v pet hodin. Byl rozdeleny na dve casti – pro deti a pro dospele.
Detska cast zacala vystoupením sborecku Zlatnícek paní ucitelky Drazanove; na
klavesy je doprovazela paní Bínova. I kdyz to není sbor nijak velky, jsou v nem
dobrí zpevaci, kterí dokazali zaplnit svymi hlasky cely prostor kostela. Sborecek
byl odmenen velkym potleskem.
22
Deti mely moznost
prohlednout si kostel
a
vsechna
jeho
zakoutí. Dozvedely
se, co je to kropenka
a kde je kur, zvonily,
hledaly sv. Vaclava.
Sve cerstve nabyte
zkusenosti
hned
vyzkousely v kvízu,
za ktery dostaly
sladkou odmenu.
V sest hodin zahral
detem a rodicum
Vasek Dolezal na
trubku, jejíz zvuk se
v kostele
krasne
rozlehal. Vetsina detí
uhadla, ze se jedna o
melodii z Kremílka a
Vochomurky. Hned
pote prislo na radu
povídaní o sv. Petrovi
a Pavlovi. Deti mely z
vypravení uhadnout,
ktere atributy temto
svetcum patrí. Byly
moc
sikovne
a
snadno priradily sv. Petrovi kohouta, klíce a rybu; sv. Petrovi knihu, kos a mec. I po
splnení tohoto ukolu cekala na deti mala odmena, tentokrat se samolepkami.
Detsky program zavrsila MUDr. Havlicova, ktera predstavila zlatnicke varhany.
Zahrala nekolik skladeb; od tech stredovekych az po ty soucasne.
Program pro dospele zahajil pan starosta a pater Zak. Pan starosta se vyjadril k
blízící se rekonstrukci kostela. Od osmi hodin znely v kostele opet hudba a zpev.
Na navstevu do kostela sv. Petra a Pavla prijel sv. Jirí, presneji receno sbor sv. Jirí z
Vraneho. I toto vystoupení bylo oceneno velkym potleskem. Sbor se s divaky
rozloucil originalním prídavkem, takze ani o legraci nebyla nouze. Na zaver
vyslechli posluchaci zajímave a inspirativní zamyslení na tema sv. Petr a Pavel
v biblickych textech. Program ukoncila modlitba ruzence. Kostel potemnel v pul
jedenacte.
Cely vecer bylo mozne prohlednout si vystavu vyrobku detí ze ZS Zlatníky 23
Hodkovice. Vystava sklidila velky obdiv a ukazala, ze i deti na prvním stupni
dokazou vytvorit opravdu krasne veci.
Pro hladove a prochladle byl pripraveny caj, kava a spousta dobrot.
Cílem Noci kostelu bylo neformalní setkaní - zjednodusene receno - verících a
neverících. Setkaní v míste, ktere vypraví o lidech, kterí tady zili, kterí kostel
staveli a zdobili. Ktere vypraví o lidskem zivote a víre; kdo by spocítal modlitby
pronesene mezi temito zdmi, krty, svatby, pohrby? V patecní podvecer jsme meli
moznost vychutnat si prave to, co behem hodinoveho koncertu anebo pulnocní v
kostele nestihneme. „Ducha místa“ – „genia loci“. A to vsechno se podarilo.
Díky vsem, kterí jste se na Noci kostelu podíleli a díky i vam, kterí jste si do
zlatnickeho kostela nasli cestu. Doufejme, ze se prístí rok opet sejdeme. Chvala
Panu Bohu.
E.M.
24
Je možno inzerovat v našem Obecňáčku za tyto ceny:
ČB
A5
½
¼
900,500,300,-
Barevně
A5
½
¼
1 800,1 000,600,-
Obecňáček, číslo 2/2012, vychází v červenci 2012 , vydává: Obec Zlatníky-Hodkovice,
Náves sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Dolní Břežany, IČO: 241873, registrační číslo: MK ČR E 14437
25

Podobné dokumenty