klasifikace nemocí 3

Komentáře

Transkript

klasifikace nemocí 3
Mezinárodni klasifikace nemocí verze 10 pro odbornost 903
F 70
F 70.0 – F 70.9
F 71
F 71.0 – F 71.9
F 72
F 72.0 – F 72.9
F 73
F 73.0 – F 73.9
F 78 – F 78.9
F 79 – F 79.9
F 80.0
F 80.0
F 80.1
F 80.2
F 80.3
F 80.8
F 80.9
F 81
Lehká mentální retardace
LMR s poruchou nebo bez poruchy chování
Střední mentální retardace
SMR
Těžká mentální retardace
TMR
Hluboká mentální retardace
HMR
Jiná MR
Neurčená MR Specifické poruchy řeči a jazyka Specifická porucha artikulace Expresivní porucha řeči - expresivní dysfázie Receptivní porucha řeči - receptivní dysfázie
Získaná afázie s epilepsií (Landau –Kleffner)
Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka
Vývojová porucha řeči nebo jazyka, NS
Specifické vývojové poruchy školních dovedností
F 81.0
F 81.1
F 81.2
F 81.3
F 81.8
F 81.9
F 82
F 83
F 84
F 84.0
F 84.1
F 84.2
F 84.3
F 84.4
F 84.5
F 84.8
F 84.9
F 88
F 89
F 90
F 90.0
F 90.1
F 90.8
F 90.9
F 91
F 91.0 – 91.2
F 91.3
F 91.8
F 91.9
F 92
F 93.0 – 93.2
F 93.3
F 94
F 94.0
F 94.2
F 94.8
F 95
F 95.0
F 95.1
F 95.8
F 95.9
F 98.0
F 98.2
Specifická porucha učení
Specifická porucha psaní a výslovnosti (bez poruchy čtení)
Specifická porucha počítání
Smíšená porucha školních dovedností (nepatří F 81.2, F 81.0, 81.1)
Jiná vývojová porucha školních dovedností Porucha školních dovedností, NS, neschopnost získání znalostí Specifická vývojová porucha motorických funkcí -syndrom nemotorného dítěte (ne F 70 – 6) Smíšené specifické vývojové poruchy Pervazivní vývojové poruchy
Dětský autismus Atypický autismus
Rettův syndrom
Jiná dětská dezintegrační porucha
Hyperaktivní porucha s MR
Aspergerův syndrom
Jiné pervazivní vývojové poruchy
Pervazivní vývojová porucha NS
Jiné poruchy psychického vývoje Neurčená porucha psychického vývoje Hyperkinetické poruchy Porucha aktivity a pozornosti Hyperkinetická porucha chování Jiné hyperkinetické poruchy Hyperkinetická porucha, NS Poruchy chování
Poruchy chování vázané na vztahy v rodině
Opoziční vzdorovité chování
Jiné poruchy chování
Porucha chování NS
Smíšené poruchy chování a emocí Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství ( separační úzkostná, fobická)
Porucha sourozenecké rivality
Poruchy sociálních funkcí se začátkem v dětství a dospívání Elektivní mutismus Porucha dezinhibovaných vztahů u dětí (syndrom ústavního dítěte) Jiné dětské poruchy sociálních funkcí Tiky Přechodná tiková porucha
Chronické motorické nebo vokální tiky
Jiné druhy tiků Tiková porucha, NS
Neorganická enuréza
Porucha příjmu potravy v kojeneckém a dětském věku
F 98.4
Stereotypní pohybové poruchy
F 98.5
Koktavost (zadrhávání v řeči)
F 98.6
Brebtavost
F 98.8
Jiné neurčené poruchy chování a emocí se začátkem v dětství, nedostatek pozornosti bez hyperaktivity
( kousání nehtů, cucání palce, dloubaní v nose..)
F 98.9
Neurčené poruchy chování a emocí, se začátkem vyskytujícím se obvykle v dětství a v dospívání
G 30
Alzheimerova nemoc
G 80.0 – 80.2
Spastická mozková obrna
G80.9
Mozková obrna, NS
G 81.9
Hemiplegie
G 82.5
Paraplegie a tetraplegie
G 91 – 91.9
Hydrocefalus H 61.2
Cerumen H 90
Převodní a percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu
H 90.0
Převodní nedoslýchavost oboustranná H 90.1
Převodní nedoslýchavost jednostranná
H 90.2
Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS H 90.3
Percepční nedoslýchavost oboustranná H 90.4
Percepční nedoslýchavost jednostranná H 90.5
Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS H 90.6
Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná
H 90.7
Smíšená nedoslýchavost, jednostranná ztráta sluchu
H 90.8
Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
H 91.1
Prezbyakuze – stařecká nedoslýchavost
Q 03.0 – 03.9
Vrozený hydrocefalus
Q 16.0 – 16.9
Vrozené vady ucha působící vady sluchu
Q 17.0 – 17.9
Jiné vrozené vady ucha ( nadpočetný boltec macrotia, mikroba..)
Q 35
Rozštěp patra
Q 35.3
Rozštěp měkkého patra
Q 35.5
Rozštěp tvrdého s rozštěpem měkkého patra
Q 35.7
Rozštěp čípku
Q 36.0 – 36.9
Rozštěp rtu
Q 37.0 – 37.9
Rozštěp patra s rozštěpem rtu Q 38
Jiné vrozené vady jazyka, úst a hltanu
Q 38.0
Vrozené malformace rtů, NJ
Q 38.1
Ankyloglosie
Q 38.2
Makroglosie
Q 38.4
Jiné malformace slinných žláz a vývodů
Q 38.5
Vrozené vady patra, NJ
Q 99.2
Fragilní X chromozom
R 13
Dysfagie
R 27
Jiný nedostatek koordinace
R 46.0
Velmi nízká úroveň osobní hygieny
R 46.7
Mnohomluvnost ztěžující kontakt
R 47
Poruchy řeči NJ
R 47.0
Afázie a dysfazie ( nepatří dementní afázie· G 31.0)
R 47.1
Anartrie a dysartrie
R 47.8
Jiné a neurčené poruchy řeči
R 48
Dyslexie a jiné znakové poruchy NS (nepatří sem specifické vývojové poruchy školských dovedností
F81)
R 48.0
Dyslexie a alexie R 48.1
Agnozie
R 48.2
Apraxie
R 48.8
Jiné a neurčené znakové poruchy R 49
Poruchy hlasu R49.0
Dysfonie
R 49.1
Afonie
R49.2
Hypernasalita a hyponasalila R 49.8
Jiné a neurčené poruchy hlasu
F 44.4
Disociativní motorické poruchy (dysfonie, afónie – psychogenní porucha hlasu) R 62.8
Jiný nedostatek předpokládaného normálního fyz .vývoje
R 62.9
Nedostatek předpokl. fyziolog. vývoje, NS
Z 62
Jiné problémy spojené s výchovou Z 62.0
Nedostatečný rodičovský dohled a kontrola
Z 62.1
Nadměrná rodičovská ochrana
Z 62.2
Institucionální (ústavní) výchova
Z 62.3
Nepřátelství k dítěti, dítě – obětní beránek
Z 62.4
Z 62.5
Z 62.6
Z 63.3
Z 63.4
Z 63.5
Emocionální (citové) zanedbání dítěte
Jiné problémy spojené se zanedbáním ve výchově Nepřiměřený tlak rodičů a jiné abnormální způsoby výchovy
Chybění člena rodiny
Zmizení nebo smrt člena rodiny
Rozpad rodiny odloučením nebo rozvodem
Diagnózy vyjádřené pouze dvojmístným číslem je nutné zpřesnit! Upřesněné diagnózy lze najít v příručce "Mezinárodní
klasifikace nemocí" podle prvního velkého písmene.