neděle 29. června 2011

Komentáře

Transkript

neděle 29. června 2011
informace
nejen z radnice
A/ Informace z RM č. 8/2011,
konané dne 2. května 2011
1/ Na základě žádosti Krajského úřadu kraje Vysočina RM projednala žádost a souhlasila
s udělením licence pro provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince 320004
České Budějovice – Jindřichův Hradec – Telč – Třebíč – Brno pro dopravce ČSAD
Jihotrans, a.s., České Budějovice.
2/
RM schválila příjem a použití finančních prostředků z obdržené neinvestiční dotace od
KÚ kraje Vysočina ve výši 2.650,- Kč učené pro Lesy ČR na výsadbu minimálního podílu
melioračních a zpevňujících dřevin a náhrady zvýšených nákladů za 2. pololetí 2010.
3/ RM schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,-Kč pro Tělocvičnou jednotu
Sokol Náměšť nad Oslavou pro oddíl cvičení žen na reprezentaci města na Světové
gymnaestrádě ve švýcarském Lausanne.
4/ RM schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,-Kč pro Klub českých turistů
v Náměšti nad Oslavou na turistický pochod “Nejen Praha-Prčice, také Náměšť
– Čučice“, který se uskuteční v sobotu 28. května 2011.
5/ RM projednala zápis z jednání Komise sociální, zdravotní a bytové č. 4/2011 a rozhodla
o jednotlivých bytových záležitostech.
6/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města žádost paní Natálie Dočkalové, bytem
Náměšť nad Oslavou o odprodej bytu č. 10 na ul. Zborovská čp. 930 v Náměšti nad
Oslavou o velikosti 1+1 a výměře 31 m2za stanovenou minimální kupní cenu 500.000,Kč.
7/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 1122/2 – ostatní plocha
o výměře cca 6m2 v k.ú. Náměšť nad Oslavou se společností DO+RA s.r.o., Třebíč za
cenu 800,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou (nájemné za období od 1.4. do 30.9. bude činit
2.400,- Kč).
8/ RM schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p.č.
596/2 – ostatní plocha o výměře cca 305 m2 u rybníku Rathan v k.ú. Náměšť nad
Oslavou s panem Karlem Mrhačem, kde bude jako nájemce uvedena i paní Eva
Mrhačová, bytem Náměšť nad Oslavou.
9/ V souvislosti se stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Náměšť nad Oslavou,
Valdiviezová, rozšíření kabelové sítě NN“ (připojení kabelu do pojistkové skříně na
budově na st. p.č. 165/4), RM schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p.č. st. 165/4 – zastavěná plocha
v k.ú. Náměšť nad Oslavou se společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice.
10/ RM postupuje na jednání zastupitelstva mětsta žádost manželů Libora a Ivany
Hruškových, bytem Náměšť nad Oslavou o pronájem, případně odprodej části pozemku
p.č. 687/34 – ostatní plocha o výměře cca 110 m2 v k.ú. Náměšť nad Oslavou, za účelem
1
zřízení zahrady s tím, že RM uložila odboru SMM zajistit zpracování návrhu využití
tohoto území projektantem.
11/ V souvislosti s výstavbou podzemního vedení telekomunikační sítě v lokalitě „Za
Rohlíkem“ RM schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na pozemky p.č. 638/1 a 638/2 – ostatní plochy v k.ú. Náměšť nad Oslavou se
společností Telefónica 02 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, za ceny dle
Zásad pro poskytování věcných břemen, schválených RM č. 2/2008.
12/ Na základně stížnosti obyvatelů Červených Domků, ve které mimo jiné uvádí, že
nemohou obdělávat svoje pozemky, neboť jsou neustále napadáni agresivními nálety
včel pana Ing. Voborníka, RM rozhodla vypovědět nájemní smlouvu na část pozemku
p.č. 230/1 – ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k.ú. Náměšť nad Oslavou s panem Ing.
Přemyslem Voborníkem, bytem Náměšť nad Oslavou, s tříměsíční výpovědní lhůtou
tak, aby nájemní vztah skončil 31. 8. 2011.
13/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města žádost manželů Jaroslava a Blanky
Pospíškových, bytem Náměšť nad Oslavou o odprodej části pozemku p.č. 230/1
– ostatní plocha o výměře cca 300 m2 v k.ú. Náměšť nad Oslavou.
14/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města žádost manželů Milana a Jitky
Komendových, bytem Náměšť nad Oslavou o odprodej části pozemku p.č. 1142/3
– ostatní plocha o výměře cca 130 m2 v k.ú. Náměšť nad Oslavou.
15/ RM projednala a souhlasila s níže uvedenými termíny uzavírek pro zajištění zahájení
a ukončení Regionální olympiády 2011:
Zahájení:
16.05.2011
- prostor mezi kostelem, kašnou, úřadem a farou od 20:00 hod.
(zapáskování na zahajovací ceremoniál do 23:00 dne 17.05.2011).
17.05.2011
Žerotínova ulice od Špitálku až po starou radnici od 20:00 do 23:00 hod.
(automobilům bude umožněn pouze výjezd z uzavírky).
Zakončení :
21.05.2011
– polovina prostoru před kostelem cca osa dveří kostela – osa dveří
MěÚ – fara od 20:00 hod.
22.05.2011 - po skončení nedělní mše cca v 10:00 hod. bude uzavřena i druhá polovina
prostoru (až po kašnu).
- od 13:30 hod. do 17:00 hod. bude uzavřena Žerotínova ulice od Špitálku až po starou
radnici, aby nebyl rušen program Dne regionů.
16/ RM souhlasí s povolením průjezdu a užívání pozemků ve vlastnictví města v k.ú.
Náměšť nad Oslavou dle předložené žádosti Veteran enduro – motokros klubu v AČR,
Náměšť nad Oslavou s tím, že po ukončení akcí budou užívané pozemky uvedeny do
původního stavu. Dále RM souhlasí s povolením uzavření provozu níže uvedených
komunikací a s umístěním zázemí disciplíny maratón dne 22.05.2011 ve vestibulu MěÚ
od 09:00 hod do 13:00 hod.
Uzavření provozu na těchto komunikacích:
- 21.05.2011 od 12:30 hod do 16:30 hod – Masarykovo náměstí od spojnice Stará
radnice – hotel Schliksbier po roh komunikace V. Nezvala a ul. Husova, ul. Červené
Domky, lávka pod hřbitovem.
2
- 22.05.2011 od 10:30 hod do 12:00 hod – Masarykovo náměstí v celé ploše – od
křižovatky s ulicí Lipovou, A.Dvořáka, navazující část ul. Palackého, horní ul. Třebíčská
po křižovatku s ul. Havlíčkova, spodní část ul. Havlíčkova, ul. Na Vyhlídce, spojka mezi
ul. Na Vyhlídce a ul. Husova – proti Domovu důchodců, část ul. Husova od křižovatky
s ul. Jiráskova po ul. V. Nezvala, ul. V. Nezvala a ul. Žerotínova.
17/ RM souhlasila s pořádáním 1. ročníku závodu ve sprintu na horském kole „Sprint uphill
2011“ ve Vícenickém Žlebu dne 14. května 2011, který uspořádá Tělocvičná jednota
SOKOL Náměšť nad Oslavou – oddíl cyklistiky „Bikeklub Sokolisti“.
18/ RM rozhodla uzavřít smlouvu na dodávku el. energie pro veřejné osvětlení na rok 2012
se společností E.ON. U ostatních dodávek elektřiny a plynu pro jednotlivé subjekty RM
rozhodla vyčkat na zpracování optimalizace a návrhů řešení skupiny Optimal Energy,
a.s. Brno a Tepelného zásobování, a.s. Brno, které budou po zpracování předloženy
k projednání a rozhodnutí RM.
19/ RM schválila předložený projekt „Rozšíření kamerového systému na Dopravní terminál
v Náměšti nad Oslavou“ a souhlasila s podáním žádosti do Programu prevence
kriminality kraje Vysočina na rok 2011.
20/ RM vzala na vědomí zápis z jednání Komise kulturní, sportovní a školské č.1 ze dne
20.4.2011 a pověřila odbor SMM prověřit možnost výstavby sportovní haly v areálu firmy
Habitat a možnost výstavby nafukovací haly v areálu duhového hřiště.
21/ RM schválila program jednání ZM č. 4/2011, které se bude konat dne 25. května 2011 ve
13:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Náměšti nad Oslavou.
B/ Informace z RM č. 9/2011,
konané dne 16. května 2011
1/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města návrh na stanovení názvu ulice pro nově
vybudovanou komunikaci „Pod Křišťálovem“ s tím, že doporučila ZM nově vzniklou ulici
v této lokalitě nazvat „Nad Splavem“.
2/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města žádost manželů Ing. Pavla a Ing. Simony
Šedivých, bytem Náměšť nad Oslavou, o odprodej části pozemku p.č. 1117/2 – ostatní
plocha o výměře cca 55 m2, který užívají jako předzahrádku u rodinného domu.
3/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města žádost paní Markéty Mejzlíkové, bytem
Zňátky o odprodej pozemku p.č. 201/6 – trvalý travní porost o výměře 2511 m2 v k.ú.
Zňátky.
4/ RM projednala a souhlasila se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 114
– ostatní plocha o výměře cca 105 m2 v k.ú. Náměšť nad Oslavou panu Petru Špelinovi,
bytem Náměšť nad Oslavou.
5/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města žádost pana Františka Rouska, bytem
Náměšť nad Oslavou o odprodej části pozemku p.č. 780/86 – orná půda o výměře cca
140 m2 v k.ú. Náměšť nad Oslavou za účelem zřízení zahrady, případně stavby garáže.
6/ RM projednala a souhlasila se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č.
675/9 – ostatní plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Náměšť nad Oslavou panu Ladislavu
Širokému, bytem Náměšť nad Oslavou.
3
7/ V souvislosti s plánovanou výstavbou přechodu pro chodce v Podhradí v Náměšti nad
Oslavou RM postoupila na jednání zastupitelstva města návrh na možné odkoupení
pozemku p.č. 1195/2 – ostatní plocha o výměře 109 m2 v k.ú. Náměšť nad Oslavou od
společnosti ADW AGRO, a.s., Krahulov. Společnost souhlasí s odprodejem za cenu
60,- Kč/m2.
8/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města žádost paní Radoslavy Vojtové, bytem
Brno o odprodej části pozemku p.č. 230/1 – ostatní plocha o výměře cca 400 m2 v k.ú.
Náměšť nad Oslavou.
9/ RM rozhodla ukončit nájemní smlouvy s majiteli vývěsních skříněk na nám. Míru
dohodou (Klub českých turistů, KSČM a DDM). Pokud nedojde k dohodě, výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou k 1.9.2011.
RM souhlasila se zveřejněním záměru na pronájem částí pozemku p.č. 743/6 – ostatní
plocha o výměře 6 m2 na ul. Lipová v k.ú. Náměšti nad Oslavou.
10/ RM rozhodla vyhovět žádosti firmy Haspol, spol. s.r.o. , týkající se možnosti dočasného
uložení zeminy ze zemních prací, prováděných při stavebních úpravách v areálu firmy.
Jedná se o uložení čisté zeminy na ploše cca 40 m2 na části pozemku p.č.93/2
– provizorní parkoviště na ul. Podhradí. Uložení se předpokládá na 3-5 měsíců, po
dokončení stavebních úprav bude zemina odvezena zpět do areálu firmy s tím, že
předmětná část pozemku p.č.93/2 bude po ukončení uložení zeminy uvedena do
původního stavu.
11/ RM souhlasila s vedením trasy po níže uvedených komunikacích na území města
Náměště nad Oslavou a povolením uzavření pro běžný provoz a zvláštním užíváním
celé ulice Nádražní ve dnech 9. - 10. 9. 2011 pro konání 23. ročníku motoristické soutěže
Horácká rally, kterou pořádá AČR- Auto klub elektrárna Dukovany, za podmínek, že
uzavírky a objížďky budou řádně a včas vyznačeny a po ukončení závodu neprodleně
odstraněny. Po ukončení akce pořadatel uvede pozemky města do původního stavu,
případné škody na majetku města budou opraveny na náklady pořadatele. Dále RM
uložila odboru SMM zajistit, že nebude ve dnech 9. - 10. 9. 2011 omezen provoz na
Zámek, protože v té době bude probíhat akce „Oživený zámek“.
Uzavírky následujících úseků silnic:
sobota 10.09.2011
1.RZ povede od křižovatky silnice Čikov – Pucov přes
Naloučany do Náměště. Doba uzavírky od 09:00 hod. do 17:00 hod.
2. RZ povede z Náměště nad Oslavou směr Ocmanice, Zahrádka, Pyšel, Vaneč, Tasov,
Holubí Zhoř, Březka, podjezd pod dálnicí. Doba uzavírky od 09:00 hod. do 17:00 hod.
povolení objížďky:
1. Z Náměště nad Oslavou přes Kralice, Jinošov, Jasenici, Pucov, do Čikova od 09.00
hod. do 17:00 hod.
2. Z Náměště nad Oslavou přes vlakové nádraží Studenec, Pyšel, Budišov, Tasov po
křižovatku s hlavní silnicí Jihlava-Brno. Doba uzavírky od 09:00 hod. do 17:00 hod.
a dále: povolení uzavření pro běžný provoz a zvláštní užívání celé ulice Nádražní (od
křižovatky s ul. B. Němcové po křižovatku s místní silnicí k nádraží, včetně přilehlého
4
parkoviště u pizzerie Peperone) pro potřeby rally v sobotu 10.09.2011 od 09.00 hod. do
17:00 hod.
12/ RM rozhodla přijmout nabídku ing. Havlíčka a uzavřít smlouvu na zpracování podkladů
k žádosti o dotaci na studii proveditelnosti „Náměšť nad Oslavou – přírodě blízká
protipovodňová ochrana“ a poskytnutí technické pomoci při podání žádosti s tím, že do
článku č. 5 smlouvy bude doplněna podmínka: Cena je splatná až po rozhodnutí
o dotaci. Cena bude hrazena z dotace a v případě, že dotace získána nebude, cena
bude uhrazena z rozpočtu města.
13/ RM projednala zápis z jednání Komise sociální, zdravotní a bytové č. 5/2011 a rozhodla
o jednotlivých bytových záležitostech.
14/ RM souhlasila se zapůjčením 10 ubytovacích buněk v objektu „svobodárny“ na ulici
Husova 546 pro potřeby festivalu Folkové prázdniny Městskému kulturnímu středisku
v Náměšti nad Oslavou na období 18. 7. - 9. 8. 2011. MěKS uhradí náklady na odběr
elektrické energie a vody v tomto období na základě odečtu elektroměru a vodoměru
a zajistí úklid prostor před i po akci.
15/ RM schválila vyřazení počítače ATX 386 inv. číslo ZP – 1 z dlouhodobého hmotného
majetku u příspěvkové organizace ZUŠ Náměšť nad Oslavou.
16/ RM schválila prodej pianina Hofmann za odhadní cenu 5.000 Kč a pianina Scholze za
odhadní cenu 3.000,- Kč u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Náměšť
nad Oslavou s tím, že ředitelka ZUŠ zveřejní odprodej výše uvedených pianin vhodnou
formou v budově školy.
17/ Na základě darovací smlouvy s ČEZ Správa majetku, s. r. o. je Město Náměšť na
Oslavou vlastníkem hasičského vozidla Avia 21.1.F. RM schválila uzavření „Smlouvy
o výpůjčce movité věci – užívání vozidla“ mezi městem Náměští nad Oslavou a Sborem
dobrovolných hasičů Náměšť nad Oslavou.
18/ RM vzala na vědomí zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za
rok 2010 a plán kontrol na rok 2011 s tím, že materiály postoupila na jednání
zastupitelstva města.
19/ RM vzala na vědomí předložený materiál Financování – investiční akce Křišťálov s tím,
že materiál postoupila na jednání zastupitelstva města.
20/ RM projednala materiál monitoring hospodaření obcí – dopis ministerstva financí ve
věci zadluženosti obce a postoupila jej na jednání zastupitelstva města.
21/ RM vzala na vědomí předložený materiál - analýza provozních nákladů města a návrh
úspor oproti schválenému rozpočtu pro rok 2011 a postoupila jej na jednání
zastupitelstva města.
22/ RM stanovila celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 57 a počet
zaměstnanců vykonávajících veřejně prospěšné práce na 11.
23/ RM zrušila usnesení RM č. 7/2011 ze dne 11. 4. 2011.
RM schválila upravený návrh mandátní smlouvy včetně harmonogramu za účelem
zajištění organizace výběrového řízení na veřejnou zakázku na projekt “Rozvoj služeb
E-Governmentu v obcích ORP Náměšť nad Oslavou“.
5
Chovatelská přehlídka trofejí a lesnická výstava
v Náměšti nad Oslavou
Tradiční chovatelská přehlídka trofejí proběhla od 30. dubna do 3. května v obřadní síni
státního zámku v Náměšti nad Oslavou. Pořadatelem byl Městský úřad Náměšť nad Oslavou.
Přehlídka byla připravena ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Třebíči a sponzorem
akce byly Lesy České republiky, s.p.
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v sobotu 30. dubna za přítomnosti zástupců Městského
úřadu v Náměšti, odboru životního prostředí a místostarosty města. Slavnostní atmosféru navodil
Žesťový kvintet, který předvedl lovecké fanfáry a povely a hudebně potom provázel částí
dopoledne. Slavnostnímu zahájení přihlíželo asi 80 zájemců.
Základ chovatelské přehlídky tvořila kolekce 200 trofejí srnčí zvěře a 40 trofejí daňčí zvěře
ulovené v hospodářském roce 2010 na Náměšťsku. Doplnily je trofeje šelem a jedna trofej
muflona. Tradičně nejhodnotnějších trofejí bylo dosaženo chovem daňčí zvěře v Oboře Kralice.
Dvě zlaté trofeje (z nich jedna mimořádná – 197,42 bodů CIC), tři stříbrné a jedna bronzová
dostatečně svědčí o kvalitě chovu zvěře v této honitbě. Pro veřejnost bylo určitě zajímavé
prohlédnout si čtyři vypreparované daňky.
MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí, zpracoval k přehlídce katalog, v němž
byl zhodnocen chov a lov zvěře v hospodářském roce 2010.
Přehlídka byla vhodně doplněna preparáty ptáků a savců, výstavou loveckých nožů, pastí na
odchyt šelem, loveckými povelkami a vyřezávanými ozdobnými výrobky z paroží.
Nedílnou součástí přehlídky byl jako každým rokem doprovodný program. Děti i dospělí si
mohli vyzkoušet střelbu z loveckého luku a střelbu ze vzduchovky na pohybující se terč,
prohlédnout si lovecké dravce nebo se zúčastnit výletu do Obory Kralice. Ten každoročně
pořádá odbor životního prostředí spolu s Lesy ČR, s.p. V letošním roce se nedělního dopoledního
výletu zúčastnilo 75 zájemců. Výlet je doprovázen výkladem o historii obory, chovu zvěře,
mysliveckých památkách a je zakončen prohlídkou loveckého zámečku. Pro návštěvníky
chovatelské přehlídky trofejí byl po celý víkend připraven kančí guláš, který si mohli dopřát
v restauraci na Na Valech.
Vzhledem k tomu, že rok 2011 je vyhlášen Mezinárodním rokem lesů, byla v předsálí obřadní
síně instalována lesnická výstava. Ta sestávala z několika informačních panelů o českém
lesnictví, lesnickém hospodaření, skladbě lesů, inventarizaci lesů, fauně a flóře lesa ad.
Doplněna byla fotografiemi pana Milana Slavingera, sbírkami semen, letorostů, šišek a dřeva
lesních dřevin, informacemi o Mezinárodním roce lesů, lesní pedagogice a akcích pořádaných
v letošním roce k tomuto tématu. K dispozici byla celá řada materiálů, které si návštěvníci mohli
zdarma odnést.
V parku byly pro děti připraveny soutěže v házení míčků, skládaní obrázků s lesnickou
tématikou a každý, kdo se zúčastnil, si z akce odnesl malý dárek.
Pro žáky náměšťských základních škol připravil odbor životního prostředí ve spolupráci
s Lesy České republiky, s.p. a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů program lesní pedagogiky.
Program proběhl v pondělí a ve středu dopoledne v Oboře Kralice a zúčastnilo se ho 200 žáků.
Na pěti stanovištích se děti dozvěděly základní informace o lesích, hospodaření v lesích,
práci lesníků, dřevorubců i myslivců, ochraně lesa před škůdci, myslivosti a další zajímavé
informace. Soutěžně pak poznávaly větvičky a dřevo stromů, vyzkoušeli si měření stromů,
seznámily se s dřevorubeckým nářadím a v neposlední řadě se dověděly pravidla chování v lese.
Na závěr každý žáček obdržel účastnický list a drobný upomínkový předmět.
Text a foto:
Ing. Tomáš Sedláček
6
7
slovo hejtmana
Před rokem mě potěšila zpráva, že byla zpřístupněna evidence válečných hrobů
umístěných v kraji Vysočina a dále v celé České republice i v zahraničí. Tato evidence
zahrnuje nejen místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní
účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, ale i pomníky a pamětní desky
nebo jiné symboly připomínající válečné události. V kraji Vysočina je nejvíce evidovaných
válečných hrobů a pietních míst na Jihlavsku (713), dále pak na Třebíčsku (295), na
Havlíčkobrodsku (256), na Žďársku (255) a na Pelhřimovsku (193). Vzpomněl jsem si na to,
když jsme začátkem května u mnoha památníků a pomníků i v našem kraji uctívali památku
obětí druhé světové války – jedné z nejstrašlivějších událostí v historii lidstva.
V této souvislosti bych se rád vyjádřil k diskusi nad poválečnými násilnostmi proti
civilnímu německému obyvatelstvu – například i v našem kraji v Dobroníně. Tyto násilnosti
včetně mnoha vražd bezbranných Němců jsou neomluvitelné a jejich iniciátory byli
nejednou ti, kteří měli určitý sadismus v sobě a využili příležitosti k jeho vybití. Můj táta se
aktivně zúčastnil v Praze květnového povstání proti okupantům, v němž zahynulo mnoho
českých vlastenců. Ale zažil taky ty „bojovníky“, kteří se zapojili až do represí těch
bezbranných ve chvílích, kdy už jim nic nehrozilo. A pak si za „zásluhy“ obsadili byty po
Němcích a úspěšně se hlásili o odbojářský důchod a výhodná místa ve státních službách.
Když to můj otec viděl, obojí odmítl.
Často ovšem tyto excesy vznikly také jako výbuch chvíle, nashromážděného hněvu
a dlouhodobého života pod tlakem a ve strachu. Je třeba vnímat tyto časové souvislosti.
Nebyly to za okupace jen ty viditelné šílené akce jako bylo vyhlazení Lidic. Za více než šest
let okupace byli Češi v protektorátu svědky krutého tyranského zacházení s jednotlivci
i skupinami svých spoluobčanů, kteří končili v koncentrácích nebo pod katovou sekyrou.
To bohužel za mlčení nebo dokonce nadšeného přitakání velké většiny německé komunity.
A ještě jen pár dní před koncem války museli čeští občané přihlížet nemilosrdným
masakrům, které nevznikly ze zloby a letité křivdy, ale z chladné hlavy a rozpálených
samopalů esesáků a nejednou i jejich civilních německých pomahačů. Desítky mrtvých
z konce války v Třešti nebo Velkém Meziříčí jsou jednou z těch posledních připomínek
nesmyslného vraždění.
Každá krutá smrt jakéhokoliv nevinného člověka je odsouzeníhodná. Ale je nutné vidět
i tyto věci v kontextu doby vyváženě a ne podle dobových tendencí preferovat jen jednu
stránku historie. A to ve všech směrech a v každé době. Je nutné, abychom vnímali příčiny
a důsledky, souvislosti dějů. Abychom nenahrazovali jedno zjednodušení historie zase
zkreslením opačným. A konkrétně je jednoznačné, kdo druhou světovou válku rozpoutal
a kdo byl tedy viníkem miliónů zmařených životů. Poválečné útrapy civilních občanů
německé národnosti byly někdy zbytečné, mnohdy nespravedlivé, ale byly přímým
důsledkem dřívějších fašistických zvěrstev.
Už řecká bohyně spravedlnosti Diké držela mimo jiné v levé ruce váhy. Jako symbol
nutnosti pečlivého vážení viny a neviny – i té rovnováhy pohledů na činy. Nic se nedá
hodnotit bez vyváženosti posuzování. Ještě jeden příklad ze současnosti. Příznivci Usáma
bin Ládina lkají nad jeho koncem, dokonce se rozhořčují nad způsobem jeho pohřbu. A co ty
8
tisíce nevinných lidí, co šli do práce v newyorských mrakodrapech, jeli vlakem na nádraží
v Madridu nebo autobusem v Londýně? I tady jsou ty váhy silně nachýlené na jednu stranu.
On si začal,“ žalují děti. V jejich pojetí spravedlnosti je to důležité. U dospělých je vše
trochu složitější, ale i zde hraje prvotní příčina pro další děje podstatnou roli.
Jiří Běhounek,
hejtman Vysočiny
Třídíme a třídíme dobře
– Vysočina je opět nad průměrem ČR
Proč se vlastně odpady třídí? Proč to vlastně mám dělat? Jaký to má smysl? To jsou
jedny z velmi častých otázek každého z nás na tuto problematiku. I na tyto otázky bude
odpovídat informační kampaň, která je již osmým rokem součástí společného projektu kraje
a společnosti EKO-KOM, a.s. Mimo pořizování barevných kontejnerů, sérii odborných
seminářů pro zástupce měst a obcí a venkovních akcí pro veřejnost, bude část kampaně
zaměřena na podporu vyšší účasti obyvatel na třídění odpadů. V kraji přibývají nově i červené nádoby na vyřazené elektro a baterie, je podporován oddělený sběr bioodpadu, což
napomáhá dostupnosti systému třídění občanům a přispívá ke snižování produkce
směsných odpadů, které skončí na skládkách.
I přes veškeré aktivity všech subjektů podílejících se na organizování systému
nakládání s odpady produkce směsného komunálního odpadu roste s rostoucí životní
úrovní v regionu. Cílem kraje a obcí Vysočiny je vytvořit efektivní systém nakládání
s komunálními odpady, aby odpad, který již nelze využít pro recyklaci, byl využit na výrobu
elektrické energie a tepla. Děkujeme, že třídíte!
Názor odborníka:
Kraj Vysočina patří dlouhodobě mezi kraje, které dosahují nadprůměrných výsledků
v třídění papíru, plastů, skla, nápojového kartonu a kovů. Průměrnému obyvateli kraje se
v roce 2010 podařilo vytřídit 54,8 kg uvedených druhů využitelných odpadů, což je téměř
o 3 kg více, než činí průměr celé republiky. Navíc tento výsledek znamenal oproti roku 2009
další nárůst výtěžnosti tříděných odpadů na jednoho obyvatele o 15%. Tento výsledek se
podařilo dosáhnout především díky aktivnímu a odpovědnému přístupu většiny obyvatel
kraje. Z výsledků průzkumů veřejného mínění vyplývá, že 83 % všech obyvatel kraje již
odpady třídí, zdůraznila RNDr. Jana Krčmářová, oblastní manažerka spol. EKO-KOM, a.s.
Názor odborníka:
Kraj Vysočina je na tom dobře i z pohledu sběrné sítě. Na konci roku 2010 měli obyvatelé
kraje k dispozici bezmála 16 000 barevných kontejnerů, do kterých mohli odkládat své
tříděné odpady. Z toho jich bylo nejvíce pro sběr skla a plastů. Jedno sběrné hnízdo tak
v loňském roce sloužilo v průměru97 občanům. V tomto drží kraj Vysočina prvenství v rámci
celé země – v průměru ČR totiž připadá na jedno průměrné sběrné hnízdo více než 150
obyvatel. V rámci společného projektu Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
a kraje Vysočino přibylo v roce 2010 do sběrné sítě 446 barevných kontejnerů pro sběr
papíru a bílého skla. V letošním roce přibude dalších 93 nádob, uvedl regionální manažer
společnosti EKO-KOM, a.s., Roman Zouhar.
9
Stalo se...
Dne 5. května 2011 se
u příležitosti výročí osvobození tradičně sešli představitelé
města u pamětní desky na
Staré radnici, kde položením
věnce projevili úctu obětem
obou světových válek.
Za doprovodu vojáků
z letecké základny pak kladli
věnce i ke zbývajícím pamětním deskám ve městě – ke
škole Komenského, na nádraží, k sokolovně a k domu
mjr. Šandery.
-zvDne 27. 4. 2011 se konala
schůzka na městském úřadě
kvůli řešení parkování na ulici
Zborovská. I když je to ožehavé
téma již řadu let, a každý
obyvatel ulice dostal osobní
pozvánku s návrhem řešení
parkování od starosty města,
překvapila malá účast. Přesto
se vyvinula vcelku bouřlivá
diskuse, která vedla k závěru,
že bude vytvořen nový projekt,
který se bude zahrnovat navrhované připomínky obyvatel.
-zv10
V sobotu 7. 5. se uskutečnil den s cvičeníčkem v Jedově. Pro děti s rodiči bylo připraveno spoustu zajímavých her a činností.
Počasí přálo, a tak si všichni nádherně užili
aktivní den venku. Zdobila se trička, malé
děti si vyhrály s „ekologickou plastelínou“
vyrobenou z jedlých surovin, malovaly na
podložkách na trávě, větší absolvovali
šipkovanou a zahráli si mnoho dalších her
na hřišti. Nechyběl ani podvečerní táborák.
Prostě bezva den.
Děkujeme organizátorům, pomocníkům a rodičům, kteří všechno připravili
a postarali se nejen o zábavu, ale i dobré
zázemí.
-zv-
ČESKÝ SVAZ ŽEN
POŘÁDÁ
NEDĚLE 29. ČERVNA 2011
11
BOHEMIA MIA – dokončení
V květnových Náměšťských listech jsme psali o dvou italských rodinách Mazzoldi
a Meneghelliů v Jinošově. V tomto čísle dokončíme své povídání o způsobu jejich života
v těžkých letech první světové války.
Svátkem a připomínkou jejich vzdáleného domova byla pro ně polenta. Vařili ji ze žluté
kukuřičné mouky smíchané s trochou kozího mléka v kašovitou hmotu, kterou hospodyně
vlila do formy podobné bábovce. Po ztuhnutí ji vysypala na podnos a porcovala nití
uvázanou na prstu obou rukou na díly, které kladla na talíř. Přílohou k polentě býval zelný
salát a šneci nahrazující maso. Nejednalo se o salát rostlý na zahrádce, nýbrž o mladé listy
pampelišky. Oba bratři před východem slunce vyhledávali v noci vyrostlé lístečky, na něž
ještě nepadl sluneční paprsek. Salát ochutili citronem a olejem. Velké šneky hospodyně
uvařila ve slané vodě, vytáhla je z ulity, pokapala citronem a olivovým olejem a vložila zpět
do ulity. Na talíři se objevila porce polenty, kolem ní pampeliškový salát a šneci, které
vysrkávali jako pochoutku. I devítileté Žofii Ouředníkové, která mi tohle všechno o šedesát
let později vyprávěla, též chutnalo.
Pozorný čtenář si určitě všimnul citronů a olivového oleje v době hladových válečných
let a právem se ptá, odkud se v Jinošově takové vzácné věci objevily? Čas od času ze své
země přes Červený kříž dostávali v plechových nádobkách olivový olej, mouku, citrony,
různé koření, šneky i zelené plody olivy. Ale to všechno byl jenom den sváteční, všedních
dnů i nedělí, kdy neměli co do úst, bylo mnoho.
Ze soucitu jim někteří naši sousedé, třebaže sami měli málo, pomáhali v obživě. Naproti
přes cestu v čísle 41 bydleli Gotthardovi. V den, kdy se u nich pekl chléb, dostalo se
i Meneghelliům, a pekli-li koláče z tmavé krochové mouky, určitě si pro každého aspoň jeden
ve své zástěrce odnášela malá Gizele. S Gotthardovými se nejvíc přátelili, protože chudý
pro chudého má vždycky porozumění.
Albíně a Gizele matka vázala jejich husté černé vlasy v dlouhé tuhé copy. Také chodily
v dlouhých šatech s úzkým pasem. Ven mezi děti nevyšly bez kloboučku ze žluté slámy
ozdobeného umělou kytkou. Obě děvčata se rychle přizpůsobovala novému prostředí.
S Žofií Ouředníkovou chodívala na Křib ke kapličce pást kozu, zúčastňovala se dětských
her, lehce pochytávala česká slova a smysl jednoduchých vět a jinošovské děti se od nich
naučily italsky počítat: uno, duo… a trochu rozumět několika slovům jejich rodné zpěvavé
řeči.
Když byli všichni doma – v té jedné vzpomínané kuchyni a světnici současně – jejich
domluva a způsob řeči připomínal horský potok. Mluvili rychle, jeden přes druhého,
s temperamentem a gestikulací. Přicházeli k nim i jejich známí a přátelé z Náměště a mezi
sebou udržovali krajanský vztah. Třebaže ke krajíci chleba měli všichni daleko,
podivuhodně se dovedli snášet. Hádky, které bývaly tak častým průvodním jevem české
chudoby, neznali.
Josef Poledňa z Hlubokého se učil u mistra Rambouska v Jinošově ševcem. Vídával
Albínu, Gizelu a jejich starší sestru Angeliku v létě sedávat na mezi. Na hlavě mívaly slušivé
kloboučky v den sváteční. Bavily se kyticemi kvítí a zpívaly italskou píseň plnou stesku po
vlasti a rodném domě s velkou zahradou. Na otázku, jak se jmenuje, odpovídaly po svém:
Angelino Meneghelli Talijáno.
12
K rodině Meneghelliů patřil i slepý David. Na zachované fotografii sedí v první řadě vedle
otce. V neděli odpoledne v Kryštofově hospodě hrával na harmoniku, jeho bratři a sestry
tancovali a spolu s nimi i jinošovská chasa. Pouť na Petra a Pavla v roce 1917 podobným
způsobem oslavili na mlatě u starosty Eduarda Blažka v č. 13. V době války zábavy být
nesměly a takové domácí tancování mělo svůj půvab a kouzlo zakázaného ovoce.
Zbývá poslední, Francesco v dokonalém portrétu Jakuba Demla: „Jest tady ještě jeden
Taliján, který zašívá šaty. Už kolikrát byl tady u nás, jest malý, mladý, hrbatý a hubený
a velice živě svým obličejem a hlavně svýma očima mi připomíná moji nebožku sestru
(ubohou Matyldu zemřelou v Jinošově 1910). Jsem přesvědčen, že našeho Talijána
krejčího mají zde všichni rádi. Snad každému jako mně, kdykoliv Franceschina
Meneghelliho vidím, se zdá, že jest to nějaký zámořský pták, kterému přestřelili křídlo a on z
velikých výšin sletěl na tuto zem, aby už nikdy se nevznesl… Myslím, že z celé češtiny zná
jen jediné slovo: dóbry, dóbry. Zrovna jako pták, který jest Stvořitelem odsouzen říkati jediný
dvouslabičný zvuk. Drahý Francesco Meneghelli, kdybys věděl, jak jest mně, bylo by ti líto
mne, jak mně jest líto tebe. Moře mlčení leží mezi tebou a mnou. Ale protože jsi člověk, snad
svým tichým dobrotivým pohledem vidíš všechno, i to, čeho nelze vysloviti, i mou ubohou
duši, pošlapanou, poplivanou, ale jako ta tvoje: vděčnou a upřímně poklonkující, protože na
zemi ještě není slušno klaněti se … Tvůj krajan už je na tom lépe, on jede s konima a drží
opratě a bič, stoje v korbě, jako by byl v úkonu jáhna při mši pontifikální!“
Po skončení války a nastolení mírových poměrů se Talijáni vraceli do staré vlasti
zpustošené dějištěm několikaleté vojny už koncem roku 1918, v lednu a únoru 1919.
František Kryštof do svého deníku si zaznamenal, že se z Jinošova odstěhovali 3. února
1919, že u něho sloužili Josef a Marie Mazzoldi, že byli velice pracovití a „moc jsme jich
želeli“. Ani domů se jim nechtělo. Plakali. Brali s sebou trochu hrachu a jiná semena, že je
budou doma pěstovat. Po návratu ještě Kryštofům napsali. Odešla i rodina Meneghelliů. Jeli
vlakem přes nové rakousko – italské hranice horskými průsmyky a jejich srdce tlouklo
v rytmu kol jedoucího vlaku. Jejich oči neviděly sněhová pole horských velikánů, ale rodný
dvorec s velkou rozkvetlou zahradou. Na konec vlaku byl připojen vůz Červeného kříže
s lékaři a sestrami coby doprovodem nemocných a starých cestujících. V něm také ležela
nemocná matka Gizely, Albíny a Angeliky. Vlak jel rychle, a přece neujel sněhové lavině.
Zadní část vlaku s vagonem Červeného kříže byla zasypána.
„Maminku už nemáme“, napsala děvčata Gotthardům po bolestném návratu do Itálie, do
míst někde u řeky Rivy. Už ji nezahřálo teplé italské slunce, neuviděla blankytně
modrou oblohu starého domova. Měla tuberkulózu, chtěla však umřít doma. Ani toto její
poslední přání se nesplnilo. Pod sněhovým polem zůstal i její velký sváteční klobouk
a slunečník.
V životě se odehrávají příběhy, na něž se dlouho nezapomíná. Vnímavé dětské duše až
do pozdního stáří udržují v paměti cizí obyvatele vesnice, lidi jiného jazyka a způsobu života,
kteří přišli odkudsi zdaleka, a ukázalo se, že nemusí být politických a jiných umělých rozdílů
mezi národy, pokud žijí lidé schopní nést břemeno utrpení a tíhu lásky. Jakub Deml viděl
jinošovské Talijány očima básníka a Francesca vnímal jako bratra v utrpení. Do jeho
životního osudu promítl i kus sebe sama, i to „čeho nelze vysloviti“.
Josef Pěnčík
13
14
ZVEME VÁS NA NÁMĚŠŤFEST 2011
V pátek 17. 6. začíná v Náměšti nad Oslavou festival křesťanské kultury Náměšťfest.
Tato přehlídka amatérského umění je již popáté připravena pro ty, kteří v umění hledají
kromě kulturního zážitku také nějaké poselství, nebo posilu.
Kromě amtérů zveme do programu pokaždé také někoho ze známějších interpretů, kteří
osloví i ty, kteří by si jinak cestu na tento festival možná nenašli Letos je to soubor
HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou se kterým společně vystoupí v rámci
zahajovacího koncertu místní vokálně-instrumentální soubor JA.S. Hradišťan není třeba
představovat a o souboru JA.S. v Náměšti je také známo. Přijďte se přesvědčit na vlastní
uši, jak se rozezvučí náměšťský kostel.
Po tomto zahajovacím koncertu jsou všichni zváni na farní zahradu, kde proběhne
videodiskotéka s projekcí DJ „chorého“ Josefa Capíka. Letem křesťanským hudebním
světem. Mnozí se jistě podiví, jaké že hity, které dennodenně slýcháme v médiích nesou
duchovní poselství. Kdo viděl a slyšel před 3 lety, tak si tento projekt nenechá ujít.
V sobotu se rozjíždí velká zahradní párty (pokud bude nevlídno a deštivo, pak se
program přesune do jízdárny), na které se postupně budou představovat sólisté, skupiny ,
divadlo, dětské sbory atd ... Moderátor Luděk Strašák bude mít připraveno také spoustu
soutěží a kvízů. Děti se budou moci vyřádit na skákadlech a v dětském koutku něco
pěkného vyrobit. O občerstvení bude také postaráno, takže si můžete tuto sobotu opravdu
rezervovat na den strávený v krásném sadu v pohodě s příjemným programem.
Z lákadel na sobotu bych vypíchnul z dopoledního programu skupinu Nalomená třtina,
která program zahajuje. Nejsou v Náměšti poprvé, ale poslední dva roky přijet nemohli. Hrají
pěkně a bude to pěkný start do našlapaného programu sobotního dne. Zveme také na
11 dopolední, kdy by se měly představit také děti z náměšťské LŠU. Je to takové malé
neplánované překvapení dohodnuté na poslední chvíli – snad vše vyjde. Po obědě je
nachystáno divadelní představení „Malý princ“ - asi ve 13 hodin. Asi znamená, že není
možné přesně určit, kdy skončí předchozí vystoupení skupiny Úlety z Velkých Bílovic.
Trochu folklóru i v sobotu? Proč ne.
Po divadle bude
ještě vystupovat skupina MRRK - tradiční
účastníci, Blabovy
stromy – loňské překvapení, Timotej z Náchoda – novinka a pak
se představí zahraniční
host Duncan Hendy
- angličan žijící v Brně,
který má k Náměšti
přímo rodinný vztah.
Sami se necháme
překvapit, jakou hudbu
nám nabídne. Jeho
záběr je široký.
15
Večerní program se přesouvá do kostela. Dvojice Marek Buš a Pavel Tasovský, kteří
budou koncertovat na varhany a triangl v sobotu již své umění předvedli několikrát. V rámci
Náměšťfestu poprvé. Takovou kombinaci jsme ještě ne programu neměli, proto bude jistě
jejich vystoupení patřit ke zlatým hřebům celého festivalu. Sobotu zakončí tamtéž
písničkářka Evau Henychová.
Nedělním doprovodem mše svaté od 9.00 hodin a následně koncertem Jaroměřického
chrámového sboru pak festival bude končit.
V rámci festivalu se mohou dále návštěvníci těšit na výstavu perníků zdobených
křesťanskými motivy, mohou se zúčastnit přepisování bible – tzv. Náměšťského rukopisu
a nebo si prohlédnout s průvodcem kostel faru kostelní věž.
Vstupné na páteční dvojkoncert v kostele je 200 Kč, na ostatní program je vstupné
dobrovolné. Předprodej v IC Náměšť - Masarykovo náměstí od 1.6. 2011.
V areálu farní zahrady lze zdarma po celý víkend přenocovat ve vlastních stanech,
uschovat kola a v sobotu je připraven celodenní program pro děti. V případě nepřízně
počasí se venkovní program uskuteční v zámecké jízdárně. Občerstvení po celou dobu
festivalu zajištěno.
Partnery letošního ročníku jsou Skupina ČEZ, město Náměšť nad Oslavou, kraj
Vysočina, firmy Ferrum Moravské Budějovice, Envinet Třebíč, Interm, s.r.o. Náměšť,
Dřevocentrum Jihlava, VOMA Třebíč a VESAS Třebíč. Na přípravě akce se podílí farnost sv.
Jana Křtitele Náměšť a MO KDU-ČSL. Mediálním partnerem jsou Horácké noviny, Radio
Proglas, Třebíčský Deník a server Signály cz.. Více informací naleznete na
www.farnostnamest.cz
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Jinošov, děkuje všem, kteří byli
tak laskavi a sponzorovali 33. ročník Jinošovských studánek. Jsou to tito
sponzoři z těchto obcí:
Jinošov – obecní úřad, občané Jinošova
Kralice – obecní úřad, Výkup a prodej druhotných surovin Šaroun, Autoservis Rous
Košíkov – drůbežárna
Krokočín – obecní úřad
Náměšť n. Osl. – Městský úřad, Autodíly - oleje Kotoul, Barvy - laky Gruntorád, Drogerie
Husova ul., Elektrospotřebiče Dufek, Grafix Svobodová, Haspol, Hospodářské centrum
Vlková, Infocentrum, Komerční banka, Lékárna Salvia, Lékárna na poliklinice, Lotos,
Mont Stav, Oslavan, Restaurace „Na křížku“, Restaurace „U Cafourků“, Řeznictví
„U Stloukalů“, Textil Kormošová, Textil + prádlo S+G, Vinotéka Réva, Zahradnické
úpravy, Zdravá výživa – Zdravěnka, 3P výroba reklam
Velká Bíteš – Autodíly Kostelní ul., Café Jana, Drogerie Ráčková, Káva - čaje Oxalis, KTL
– elektro, Lékárna „U tří sloupů“, prodejna ZZN Žďár nad Sázavou, Slámovo uzenářství,
Textil - galanterie Hájková, Železářství Žaloudek
Velké Meziříčí – JOBI PROFI s.r.o.
Kolektiv anonymních dárců
Zvláštní poděkování patří pekárnám, které sponzorsky dodaly chléb k jednotlivým
studánkám. Jsou to:
Pekařství J. Musila ze Zastávky u Brna
Jeřábkova pekárna z Velké Bíteše
Pekařství a cukrářství J. Hejátka ze Zahrádky
16
Den otevřených dveří PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ŠKOLÁCH
Dne 4. 5. 2011 uspořádala PRIMÁRNÍ PREVENCE, jedno ze středisek KLUBu ZÁMEK
– centra prevence Třebíč, Den otevřených dveří pro zástupce základních škol na okrese
Třebíč.
Posláním střediska je usilovat o zdravý životní styl a zvýšení informovanosti v oblasti
rizikového chování u žáků základních škol a studentů středních škol. Z důvodu včasného
započetí prevence jsou stěžejní cílovou skupinou druhé stupně základních škol.
Pozvání přijali a setkání se zúčastnili zástupci z celkem osmi základních škol, dále
ředitel Oblastní charity Třebíč Mgr. Petr Jašek a také zástupci Krajského úřadu Kraje
Vysočina za projekt Podpora systému primární prevence. Společně se s lektorkami
PRIMÁRNÍ PREVENCE sešli v prostorách Nízkoprahového klubu BARÁK na Mládežnické
ulici v Třebíči.
Nejprve byly předány informace o činnosti PRIMÁRNÍ PREVENCE, tzn. o průběhu
realizace preventivních programů, a poté byla rozvinuta diskuse o vzájemné hlubší
spolupráci mezi pedagogy a pracovníky PRIMÁRNÍ PREVENCE.
Řada pedagogů dnes již vnímá tyto cílené aktivity, bez nichž bychom mohli
předpokládat nárůst rizikových jevů, jako důležitou součást výchovného působení na žáky.
Přesto však o své místo musí toto působení bojovat, neboť ve školním prostředí pro ni často
není dostatek prostoru a ani důvěry ve výsledek. Dokud však budou existovat rizikové jevy
(dříve nazývány jako sociálně patologické), bude třeba i realizace těchto aktivit. Proto
děkujeme školám, které si význam prevence uvědomují a těchto aktivit využívají.
Bližší informace o našem působení v oblasti prevence rizikových jevů rádi předáme
i veřejnosti – lze předem domluvit osobní setkání, nebo je možno nás kontaktovat e-mailem
či telefonicky (veškeré kontakty na www.klubzamek.cz ).
Cyklista a dopravní předpisy
Jaro již začalo, sluníčko začíná svítit! Takové počasí využívá většina lidí k procházkám
nebo cyklistickým vyjížďkám. Jízdní kolo by však mělo být nejenom spolehlivé, ale také
musí svoji výbavou splňovat technické požadavky dané právními předpisy. Máte i vy své
kolo připravené na tyto projížďky?
Ve výbavě jízdního kola nesmí chybět dvě funkční na sobě nezávislé brzdy. Pokud by
došlo při jízdě k poruše jedné brzdy, druhá brzda musí umožnit bezpečné zastavení jízdního
kola. Jízdní kola pro děti předškolního věku nemusí být vybavena přední brzdou, pokud mají
volnoběžný náboj s protišlapací brzdou. U jízdního kola musí být volné konce trubky řídítek
zaslepeny (zátkami, rukojeťmi atd.) a matice nábojů kol musí být uzavřené, pokud nejsou
křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje. Zakončení ovládacích
páček brzd, volné konce řídítek, páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače
nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany obaleny materiálem pohlcujícím energii.
Blatníky, zvonek, kryt řetězu, hustilka, nářadí a náhradní díly nepatří do povinné výbavy
jízdního kola podle právního předpisu, ale jsou doporučené pro jeho provoz. Pneumatiky
a ráfky na jízdním kole nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by
zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.
U jízdního kola nesmí chybět vpředu odrazka bílé barvy, vzadu odrazka červené
barvy, oranžové odrazky na obou stranách pedálu a na paprscích kol. Přední bílá
17
odrazka a zadní červená odrazka mohou být nahrazeny odrazovými materiály umístěnými
na oděvu či obuvi cyklisty. Oranžové odrazky na pedálech mohou být nahrazeny světlo
odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti a oranžové odrazky na
paprscích kol mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích
plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty. Za snížené
viditelnosti musí být navíc jízdní kola vybavena světlometem svítícím dopředu bílým
světlem. Pokud je vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen
svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem. Vzadu na jízdním kole musí být umístěna
svítilna červené barvy. Zadní svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené
barvy a může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy. Baterie jako
zdroj elektrického proudu musí svou kapacitou zajistit svítivost světel po dobu nejméně
1,5 hodiny bez přerušení.
S výbavou kola také úzce souvisí vybavení cyklisty. Nesmíme zapomenout, že cyklista
mladší 18 let musí za jízdy použít ochranou přilbu schváleného typu. Tuto přilbu musí
mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. V dnešní době už i cyklisté starší
18 let, kteří nechtějí hazardovat se svým zdravím, používají při jízdě také ochranou přilbu.
Oblečení cyklisty by mělo být pestré a nejlépe obsahovat reflexní prvky, které cyklistu na
komunikaci více zviditelní.
Dítě mladší 10 let smí jet pozemní komunikaci na jízdním kole pouze pod
dohledem osoby starší 15 let. To se nevztahuje na jízdu na cyklistické stezce, v obytné
a pěší zóně. Na jízdním kole, které je vybaveno sedadlem pro přepravu dítěte s pevnými
opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Sedadlo musí být pevně
připevněno a umístěno tak, aby nemohlo dojít při jízdě ke zranění dítěte ani k ohrožení
bezpečnosti jízdy. V jiném případě není dovoleno jezdit na jednomístném kole ve dvou
osobách.
Ještě uvedeme několik pravidel především pro mladší cyklisty. Cyklista nesmí jet na
jízdním kole bez držení řídítek nebo se držet jiného vozidla a musí mít při jízdě nohy stále na
šlapadlech. Dále nesmí vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík nebo zvíře. Nesmí na
jízdním kole vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo by ohrožovaly
jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém okraji. Pokud nebudou ohroženi nebo
omezeni chodci, smí jet cyklista po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na
pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
Dopravní nehody cyklistů v kraji Vysočina v roce 2010
Útvar
Počet nehod
Obec Úmrtí Těžké Lehké
zranění zranění
ÚO Třebíč
12
8
0
0
12
- děti
2
2
0
0
2
Kraj - celkem
103
59
1
17
89
- děti
15
12
0
3
13
Škoda Alkohol
(v Kč)
58 900
3
21 000
0
635 400
24
100 000
2
Za první čtvrtletí letošního roku vyjížděli policisté v kraji Vysočina již ke dvěma
dopravním nehodám s účastí cyklistů, ale naštěstí došlo jen k lehkým zraněním.
nprap. René Novotný
Preventivně informační skupina Třebíč
18
STUDENTSKÝ PROJEKT POMÁHÁ SENIORŮM
NA FACEBOOK
Projekt přibližující moderní komunikační technologii seniorům připravili studenti VŠE
v Praze.
Výukový modul www.jaknafacebook.eu umožňuje překonat seniorům nedůvěru
a obavy z nové technologie.
„Senioři patří k věkové skupině, která Facebook příliš nevyužívá, ačkoliv s internetem
často a rádi pracují. Facebook přitom nabízí užitečné komunikační funkce, které právě
senioři mohou s úspěchem použít. Zdálo se nám zbytečné, aby mezi Facebookem a seniory
stála bariéra předsudků a obav, proto jsme se rozhodli seniorům připravit uživatelsky
přívětivé a bezpečné nácvikové prostředí“ vysvětlil Antonín Hráský, člen studentského
projektového týmu.
Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej představili prostřednictvím
komunitního webu www.sedesatka.cz, určeného právě seniorům, který měsíčně navštíví
desetitisíce dříve narozených.
„Dostupnost nových internetových komunikačních technologií seniorské populaci je
často omezena zvýšenými nároky na uživatelskou zdatnost. Typickým uživatelem
Facebooku je člověk, pro kterého je internet médiem stejně samozřejmým, jako třeba
televize. Senioři však na internetové informační dálnici potřebují zpočátku navigovat,
zkoušet si jízdu na trenažéru, učit se dopravním pravidlům“ uvedl Jan Vojvodík, šéfredaktor
www.sedesatka.cz .
Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou z možností, jak předcházet budoucímu
sociálnímu vyloučení seniorů. Bezbariérový přístup k internetu a komunikačním sítím totiž
otevírá okno do světa i lidem, kterým věk a zdravotní problémy neumožňují každodenní
sociální kontakt.
Kontakt:
Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha
721 564 564
[email protected]
Ostatní členové týmu www.jaknafacebook.eu:
Danda Jan, Bc.
Gleich Viktor, Bc.
Janíčková Kristýna, Bc.
Krejčí Václav, Bc.
Malinová Kateřina, Bc.
Peřinka Petr, Bc.
Tomko Marián, Bc.
Vávra Ondřej, Bc.
19
OZNÁMENÍ
Západomoravská vysoká škola Třebíči, o.p.s. na základě ROZHODNUTÍ MŠMT
od příštího akademického roku 2011/2012 rozšiřuje formy studia o kombinovanou formu
(dálkové studium) standardní doba studia 3 roky a to ve třech akreditovaných oborech:
1. Informační management
2. Veřejnosprávní studia
3. Management a marketing
Další formy studia, jakožto prezenční a celoživotní vzdělávání(standardní doba studia
3 roky), možnost zkráceného studia pro Dis. (tři semestry), zůstávají nezměněny a to ve
čtyřech akreditovaných oborech:
1. Aplikované informační technologie
2. Informační management
3. Veřejnosprávní studia
4. Management a marketing
Přijďte se zeptat na vše, co Vás zajímá: podmínky přijetí, financování studia, formy
výuky, budoucí uplatnění. Bude Vám umožněno vypracování zkušebního přijímacího testu.
Všechny čtyři studijní obory jsou zakončeny státní závěrečnou zkouškou a udělením
titulu BAKALÁŘ.
D?le si V?s dovolujeme pozvat k přij?mac?mu ř?zen?pro př‹?št?akademick? rok a to
v term?nu 22. srpna 2011.
Veškeré potřebné informace o naší škole najdete na našich internetových stránkách:
www.zmvs.cz a nebo bezplatně volejte na telefon: 800 400 220.
Těšíme se na Vaši návštěvu
JUDr. Antonín Mládek, Ph.D.
prorektor pro vnější vztahy
Domov bez zámku, p. o. a Obecní úřad ve Vícenicích
Vás srdečně zvou na výstavu
„Máme šikovné ruce“
Kdy? 7. 6. – 13. 6. 2011
Kde? Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vícenicích
Slavnostní vernisáž proběhne 6. 6. 2011 v 16 hod.
20
Knoflíkáři z Náměště
Děkujeme Vám všem, kteří jste svoji
„troškou knoflíků“ přispěli k účasti
Dětského domova Náměšť nad Oslavou
na akci „Překonejte s námi Český rekord“,
organizovaný Krasavou Šerkopovou,
kastelánkou Nového zámku u Lanškrouna. Naším úkolem bylo navlékat
knoflíky všech velikostí a tvarů větších než
košilové na provázek naplocho, poté
změřit a spočítat. Usilovným snažením se
nám podařilo navléci 7501 ks knoflíků, což
představuje 16 374 cm a 13,990 kg.
Nový Český rekord v navlékání
knoflíků bude vyhodnocen na celodenní
charitativní akci Knoflikiáda II. dne 4. 6.
2011 na Novém zámku u Lanškrouna.
21
žijí mezi námi
Rybáři z Domova bez zámku
Obyvatelé z chráněného bydlení v našem zařízení Domov bez zámku mohou využívat
další ze svých občanských práv. Jedná se o možnost výkonu rybářského práva v České
republice. Dva obyvatelé z chráněného bydlení na Husově ulici a další dva na ubytovně
Velkoobchodu Brabec, dostali možnost získat svůj první rybářský lístek. Díky předsedovi
místní organizace Moravského rybářského svazu v Náměšti nad Oslavou panu Zedníkovi
se připravovali od ledna 2011 ke zkouškám k získání osvědčení kvalifikačních předpokladů
pro vydání prvého rybářského lístku.
Pan Zedník zabezpečil jak materiály pro výuku, tak i barevný atlas ryb. Chtěl bych mu
tímto poděkovat za jeho ochotu a nekonečnou trpělivost. Pod dohledem terapeutů se čtyři
obyvatelé chráněného bydlení připravovali ke zkoušce a v březnu 2011 všichni úspěšně
zkoušku vykonali. Bylo jim vystaveno osvědčení. Získáním rybářského lístku nezískali jen
možnost, jak říkají „chodit na ryby“, ale mají i své povinnosti. Řádně dodržovat rybářský řád
a musí si odpracovat brigádnické hodiny jako ostatní členové rybářského svazu.
Snažíme se zařadit naše klienty mezi běžnou populaci nejenom s právy, ale
i s povinnostmi. S určitou mírou podpory (někdy méně, někdy více), tak mohou spoluobčané
s mentálním hendikepem prožít svůj život plnohodnotně a spokojeně.
Jaroslav Krejčí,
pracovník Domova bez zámku
PS: Na konci měsíce dubna jsme v Restauraci u kostela
ve Vícenicích uspořádali Škraboškovou diskotéku pro
naše klienty a klientky ze spřáteleného zařízení
- sociálních služeb v Šebetově. Diskotéka probíhala ve
velmi přátelském duchu, všude bylo cítit plno lásky.
Tímto bychom chtěli poděkovat:
·
·
·
·
·
všem našim zaměstnancům, kteří se na její
přípravě podíleli
majiteli restaurace panu Janu Sobotkovi za jeho
vstřícný přístup
Pohybovému studiu Heleny Nevoralové za
krásné taneční vystoupení
Panu Karlu Mrhačovi za zapůjčení hudební
aparatury
Panu Karlu Doležalovi za jeho ochotu a čas
strávený s námi
22
IV. REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDA
DĚTÍ A MLÁDEŽE
ZNÁ SVÉ HRDINY
V sobotu 22. května před 17.00 hod. dohořel na naší radnici
olympijský oheň. Definitivně tak skončila olympiáda, na kterou
budeme společně vzpomínat jako na zdařilou. Zcela se naplnily
hlavní myšlenky pořadatelů: umožnit sportovat skutečně všem,
dát příležitost reprezentovat svou obec, vyzkoušet si i sporty, pro které nemáme v regionu
podmínky.
515 účastníků ze základních a středních škol se na týden odpoutalo od počítačů,
facebooku a sezení na lavičkách za účelem sportovního klání. A to skutečně aktivně. Vždyť
startovní listiny zaznamenaly 1737 startů. Zelená záplava triček zaplnila všech
26 vypsaných sportovních soutěží. A to nejen těch klasických, ale i zcela u nás neobvyklých.
Málokdo věřil, že se naše krásná řeka pod kamenným mostem promění v kanál na vodní
sporty při takto nízkém stavu vody. Zabezpečení tratě cyklistického závodu, přeprava
200 sportovců do areálu vojenského útvaru atd. To vše si vyžádalo značné úsilí více než
150 pořadatelů v červených tričkách nejen z našich zájmových organizací. Jim patří velké
poděkování a úcta. Není možné všechny vyjmenovat. O zabezpečení akce se zasloužili
nejen kamarádi z DDM, Města Náměšť n. Osl. a zúčastněných škol, ale i obce
z mikroregionů Náměšťsko a Chvojnice, příslušníci 22. základny letectva AČR. Bylo ale
nutné získat i dostatek finančních prostředků. Vážíme si finanční podpory našich partnerů
a jsme rádi, že s námi na olympiádě opět spolupracovali Skupina ČEZ, město Náměšť nad
Oslavou, mikroregion Náměšťsko, mikroregion Chvojnice a Kraj Vysočina.
Vítězů máme opět dost. Vždyť rozhodčí udělili 516 medailí sportovcům ze základních
a 151 medailí ze středních škol. Kompletní výsledky i fotografie jsou k nahlédnutí na
stránkách www.namestddm.cz/or2011.
Vyjmenujme alespoň nejúspěšnější sportovce celé olympiády:
Dívky ZŠ:
Tereza Horká ( 3 zlaté a 3 stříbrné medaile ) – Náměšť n. Osl.
Chlapci ZŠ:
Tomáš Kříž ( 6 zlatých, 4 stříbrné a 1 bronzová medaile ) – Náměšť n. Osl.
Ženy SŠ:
Martina Petráková ( 3 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzová medaile ) – Sedlec
Muži SŠ:
Martin Kopuletý ( 3 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile ) – Náměšť n. Osl.
Další olympiáda se bude konat za tři roky. Nám všem, sportovcům, pořadatelům i partnerům nezbývá než-li si přát, aby olympiáda byla nejméně tak úspěšná jako ta letošní.
Děkuje všem
Petr Krátký a Jan Kotačka
23
24
DDM „RADOST“
DDM „RADOST“ Náměšť nad Oslavou Vás zve
l
DEN DĚTÍ S KLUBEM MAMINEK STONOŽKA
Středa 1. června od 10.00 hod. na dětském hřišti nad Penzionem
Klub Stonožka zve všechny děti a rodiče na oslavu Dne dětí. Pro děti
bude připravena spousta zábavy, soutěží i odměny. Vstupné
dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!
l
MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU: Pátek 3. června od 15.00 hod. v DDM
Tradiční velké malování na chodníku technikou křídy pro všechny malíře
bez rozdílu věku. Přijďte si namalovat svůj obrázek na velkou plochu.
l
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY: Sobota 4. června od 6.30 hod. na přehradě ve Žlebě
Společně s MO MRS o.s. Náměšť nad Oslavou Vás zveme na rybářské
závody o hodnotné ceny a rybářské medaile. Soutěž je vypsána pro
kategorie mladší žáci, starší žáci, dorostenci a dívky.
Podmínkou pro soutěžící je platná povolenka k rybolovu.
l
O POHÁR MAGDALÉNKY:
Sobota 4. června od 8.00 hod. na hřišti ZŠ Komenského
Zveme všechny příznivce volejbalu na IX. ročník turnaje smíšených
družstev „O pohár Magdalénky“. Družstvo tvoří 4 muži a 2 ženy. Jsou
vypsány dvě kategorie: registrovaní a rekreační hráči. Více informací
a přihlášky v DDM. Startovné 400,- Kč / družstvo.
l
PŘEDPRÁZDNINOVÁ PÁRTY V HÁJKU:
Sobota 18. června od 14.00 hod. v Hájku
DDM pořádá společně se Správou sportovišť akci k ukončení školního roku v areálu
Hájek. Odpoledne bude patřit malým dětem – bude Vás čekat spousta her a soutěží.
Nebudou chybět ani sportovní turnaje a večer zahraje skupina Ronáta. Podrobnější
informace na speciálních plakátech.
l
CESTA POHÁDKOVÝM LESEM:
Neděle 19. června od 14.00 hod. v zámeckém parku
Opět se tato oblíbená akce pro děti uskuteční v zámeckém parku. Znovu
je připraveno velké množství stanovišť, kde se nejen děti utkají o razítka
s pohádkovými bytostmi. Hlavním pořadatelem tradičně ČSŽ.
Informace o všech chystaných akcích, kroužcích… Vám rádi sdělíme v
DDM RADOST, NOVÁ 535, NÁMĚŠŤ N. OSL., TEL.: 568 620 039, 731 418 207
www.namestddm.cz, [email protected]
25
Poděkování
DDM Radost děkuje všem externím vedoucím a dobrovolným spolupracovníkům za
jejich celoroční činnost a těší se v příštím školním roce na další spolupráci.
Zprávy z DDM:
Florbalový maraton 24 hodin
Od pátku 15. 4. 2011 do soboty 16. 4. 2011 proběhla velkolepá akce florbalu,
24 hodinový maratón. V zápase se proti sobě postavili hráči z Náměště proti Třebíči.
Vystřídaly se všechny věkové kategorie od mini žáků po dospělé. Skóre obou týmů bylo
velice vyrovnané. Po vyčerpávajících 24 odehraných hodinách nakonec těsně zvítězilo
družstvo z Třebíče.
Dá se ale s klidným svědomím říct, že zvítězil každý, kdo se akce zúčastnil. Celkem
hrálo 150 hráčů. Děkujeme Honzovi Kotačkovi za pomoc při organizaci akce a také za
výborný výkon v "rozhodcovském dresu". Dále také Radku Stejskalovi, který dal dohromady
družstvo z Třebíče. Akce se podařila na jedničku a ještě dlouho na ni budeme vzpomínat.
Každý účastník si odnesl florbalové tričko.
Šachový turnaj „O velikonočního beránka“
Ve čtvrtek 21. dubna se v DDM odehrál další ročník šachového turnaje "O velikonočního
beránka". Turnaj byl dobře obsazen. Zúčastnilo se ho 60 hráčů z Náměště, Brna, Žďáru,
Bedřichova, Havlíčkova Brodu, Velkého Meziříčí, Humpolce, Zastávky, Znojma, Jihlavy
a Moravských Budějovic. Hrálo se na 7 kol (2 x 20 min.) v 5. kategoriích.
Šachový kroužek DDM Náměšť reprezentovali tito hráči:
Petr Walek - v kategorii H16 - 1. místo, celkové 1. místo v turnaji
Rudolf Zezula - v kategorii H16 - 3. místo, celkové 3. místo v turnaji
Tomáš Košut - v kategorii H16 - 4. místo, celkové 8. místo v turnaji
Jana Kolínková - v kategorii D - 4. místo, celkové 33. místo v turnaji
Daniel Kolínek - v kategorii H16 - 10. místo, celkové 37. místo v turnaji
Děkujeme všem hráčům, trenérům za velmi hojnou účast a panu Štefanu Paulendovi za
pomoc při rozhodcování.
Náměšťská liga stolního tenisu „O zlatou sošku DDM“
V pondělí 9. května 2011 se uskutečnil závěrečný 4. turnaj Náměšťské pinecové ligy
v místní sokolovně. Účast byla díky jarnímu počasí tradičně o něco slabší než v hlavní
sezóně. Zúčastnilo se 26 hráčů a hráček.
Turnaj byl rozdělen do tří kategorií (1.-5. tř., 6.-9. tř. ZŠ, SŠ + dospělí). Všichni si odnesli
sladkou odměnu a odcházeli domů spokojeni s pěkně stráveným podvečerem.
Celkoví vítězové si odnesli zlaté sošky DDM Radost a první tři umístění ve všech kat.
medaile.
Celkovými vítězi se stali Radim Král, David Benda a Josef Šmarda.
26
Finále sportovně-vědomostní soutěže Labyrint
Ve čtvrtek 28. dubna proběhla v tělocvičně ZŠ Husova sportovně vědomostní soutěž
Labyrint. Soutěže se účastnilo celkem 82 žáků 4. a 5. tříd ZŠ.
Tento rok byl věnován všeobecným znalostem. Pro žáky bylo připraveno několik
soutěží: vědomostní test, překážková dráha, míčový sprint a křížovka. Konečné pořadí
dopadlo následovně: 1. ZŠ Vícenice, 2. ZŠ Březník, 3. ZŠ Husova, 4. ZŠ Mohelno, 5. ZŠ
Studenec a ZŠ Hartvíkovice, 6. ZŠ Komenského, 7. ZŠ Kralice.
Náměšťáci sokolskými vícemistry republiky ve florbale
V neděli 15. května 2011 se florbalisti DDM TJ Sokol Náměšť nad Oslavou stali
vícemistry České republiky - oblast západ ve florbale v kategoriích mladší žáci (1998
- 2000). Celým turnajem prošli bez porážky a podlehli až ve finálovém zápase proti Dobříši.
Kluci si tento úspěch vybojovali v Praze v Tyršově domě. Na závěrečný turnaj postoupili
jako vítězové Župní florbalové ligy plk. Švece. Tento skvělý úspěch jen korunoval
fantastickou sezónu všech našich florbalistů ve všech kategoriích.
27
ze škol
a školiček
Z činnosti MŠ Husova
V přírodě už to krásně voní, kvetou
stromy, zahrádky i louky, školní rok jde
pomalu do svého finále, je čas výletů, her v
přírodě a užívání sluníčka.
l ČARODĚJNICE - „Čarodějnice
dlouhá jako jitrnice…“ a mnoho dalších
čarodějnických básniček a písniček se
v pátek 29. 4. ozývalo naší školkou. Tento
čarodějný rej se nám opět moc líbil a vydařil,
a tak už se těšíme na další takovou akci, při
níž se můžeme pěkně vyřádit.
l HUDEBNÍ POHLAZENÍ - Písničkový
pořad p.Vojkůvky nás opět potěšil krásnými
písničkami, při kterých jsme pomáhali
my svým zpěvem a pohybovým doprovodem.
l TROFEJE - Děti z červené třídy se
vypravily na pěší výlet na zámek, kde byla
výstava loveckých trofejí. Všichni si prohlédli
různé myslivecké trofeje- paroží,
preparovaná zvířata, lovecké suvenýry.
l FOTOGRAFOVÁNÍ - Děti, které
půjdou po prázdninách do školy, se fotily na
své tablo – na rozloučenou se školkou
a kamarády. Děti z každé třídy se potom také
vyfotily společně, aby měly památku na MŠ.
l VČELÍ MEDVÍDCI - Herci z divadla
VĚŽ z Brna nám v sokolovně zahráli nový
příběh Včelích medvídků. Pohádka se všem
moc líbila, ještě několik dní poté si pobrukovali písničky Čmeldy a Brumdy a nezbývá,
než se těšit zase na nový příběh.
l OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ - Odpolední
výlet dětí z budovy Husova společně s rodiči
za rybník Rathan byl plný krásného sluníčka
a dobré nálady. Prvně jsme se posilnili
opečenými buřtíky a pak jsme se vydováděli
všichni při různých hrách a soutěžích.
Všichni si domů odnesli radost a úsměv na
tváři, bylo to příjemně strávené odpoledne.
28
Zprávy z MŠ Třebíčská
Milí čtenáři Náměšťských listů, už je tu
červen a pro některé předškoláky je to
poslední měsíc v MŠ. Přejeme všem, ať jim
k tomu svítí sluníčko a mohou ke hře využít
školní zahradu, jak tomu bylo v měsíci
květnu. A co všechno jsme v květnu prožili?
Počasí nám přálo. Teplo bylo jako v srpnu,
a tak jsme všichni na školní zahradě
trénovali svou obratnost, zdatnost a nebojácnost při houpání na houpačkách, klouzání
na skluzavkách, hrách s míčem. Na písku
nám rostly před očima nové hrady a dálnice.
Zkrátka léto jak vyšité!
Už lezu na pirátskou loď
Slíbili jsme Vám napsat, jaký byl čarodějnický rej. Posíláme Vám poslední čarodějnický pozdrav ze sletu na naší zahradě.
Slétly se čarodějnice, čarodějové z celého
okolí (ze třídy Myšek, Pejsků a Zajíčků).
Tancovali kolem molitanového ohně, čarovali, létali na koštěti, prolézali kouzelným
kruhem. Ani krátký zahradnický deštík je
v čarování neodradil. A poučení? I čarodějnice musí chodit do školy! Některá čarodějnice nedávala ve škole pozor a špatně
řekla zaklínadlo na slunečný den. Tak ještě
jednou a můžete ho používat celý rok:
Ahoj příští rok!
KŮRY MŮRY VEN, AŤ JE KRÁSNÝ DEN. KLEPTÁKY, PAŘÁTY, KANČÍ KŮŽE, AŤ
MRAKY ZALEZOU, KAM KTERÝ MŮŽE. MRAKY MRAKY SPÁT, MRAKY MRAKY SPÁT,
AŤ SLUNÍČKO MŮŽE HŘÁT!
A naše divadelní a ostatní vyžití v květnu? Moc se nám líbilo muzicírování s profesorem
Vojkůvkou. Včelí medvídci v místní sokolovně nás zahřáli na duši. Navštívila nás paní
ředitelka Bikárová s paní učitelkou Hajšelovou z ZUŠ a zjišťovaly, které děti mají hudební
sluch a mohou se přihlásit do některých činností, které škola nabízí.
Velkou práci jsme měli s výrobou dárků pro maminky k SVÁTKU MATEK. A protože
jsme do toho dali kus srdíčka, měly maminky z dárků radost. Kamarádi z třídy Myšek
maminkám zasadili rajčátka, tak se o ně dobře starali, že při jejich darování maminkám za
nimi nebyli ani vidět.
Naši předškoláci a děti ze zájmových činností (flétna, hudebně-dramatické činnosti,
aerobic) měli v květnu plné ruce práce. Nacvičovali básničky, tanečky, písničky, aby se mohli
na akademii, konané na rozloučenou s předškoláky na konci května, předvést rodičům. A ti
se přesvědčili, že jsme se v MŠ něčemu naučili. Za naši snahu nás odměnili dlouhým
potleskem. Paní ředitelka s paními učitelkami se s předškoláky rozloučila drobným dárkem
a upomínkovým listem.
29
A co nás čeká teď? No přece SVÁTEK
VŠECH DĚTÍ! A jak jsme ho oslavili? Zase
příště…
A tu na Korálky znáte? Děti si dřepnou do
trávy (= rozsypané korálky). Jedno dítě chodí
mezi ostatními a říká: ,, HLEDÁM VIDÍM
KORÁLKU, ČERVENOU I MODRÁLKU,
JAKOU BARVU NAJDU TEĎ? DOZVÍME
SE VŠICHNI HNED. „ Pohladí dítě, u kterého
stojí, a to řekne barvu svého trička (bot,
kalhot…) a chytne se ho za ruku (navlékne
se). Hra pokračuje dál, až jsou všechny
korálky vysbírané. Přejeme pěkné chvíle při
navlékání.
To jsme šikovní zahradníci!
Co se děje v ZŠ Komenského
Výstava FAIR TRADE na naší škole
Dne 19. 4. 2011 se konala na naší škole
putovní výstava FAIR TRADE. Co je FAIR
TRADE? Spravedlivý obchod neboli FAIR
TRADE je způsob obchodu, jehož cílem je
přímá a účinná podpora znevýhodněných
pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí
Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Je založen
na vytvoření partnerství mezi producentem
na straně jedné a spotřebitelem na straně
druhé. Výrobcům fair trade nabízí spravedlivé obchodní podmínky a žít důstojný
život a plánovat budoucnost. My, spotřebitelé se můžeme do programu zapojit koupí výrobku s označením FAIR TRADE. Naši žáci se
díky výstavě seznámili, jak se „férově“ pěstuje a produkuje káva, kakao, banány, ale také
o problematice kácení a ničení tropických deštných lesů. Výstavou děti provázeli žáci osmé
třídy, kteří si znalosti žáků získané na výstavě ověřili všetečnými otázkami.
R.M.
První pomoc do škol
Ve dnech 3. – 6. května jsme se na naší škole zúčastnili kurzu první pomoci. V úterý a ve
čtvrtek jsme byli seznámeni s teorií. Viděli jsme mnoho názorných ukázek a resuscitaci jsme
si mohli vyzkoušet i prakticky.
Nejvíce jsme se pobavili v pátek, kdy jsme si mohli „osahat“ zdravotnickou a hasičskou
techniku při ukázce jejich vozů. Dostali jsme se do role záchranářů i pacientů. Někteří si
vyzkoušeli obleky, jiní lékařské techniky a postupy používané při záchraně osob. Byli jsme
nadšeni i kratičkou jízdou v sanitce. Tato akce nás velmi bavila a těšíme se na další.
Žáci 8. třídy
30
Lesní pedagogika v oboře
První týden v květnu měli naši žáci
možnost strávit hezké dopoledne v náměšťské oboře. Tuto akci zorganizovaly
Lesy ČR mj. při příležitosti vyhlášení roku
2011 Organizací spojených národů Mezinárodním rokem lesů.
Děti se zde zábavnou formou dozvěděly
mnoho informací o lese a lesnictví. Na
jednotlivých stanovištích je čekalo např.
poznávání stromů a listů nebo pomůcek,
které lesníci ke své práci používají.
H.M.
Exkurze na Hotelové škole Třebíč
Dne 10. května prožili žáci sedmých tříd
příjemnou část dopoledne na učňovském
středisku v Náměšti nad Oslavou. V rámci
předmětu pracovní výuky – vaření zde byli
seznámeni s pravidly stolování a společenskou etiketou.
Příjemnou tečkou byl oběd v podobě
smaženého sýra, hranolkami a oblohou.
Akce se vydařila.
R.M., H.M.
Netradiční výuka chemie
Dne 11. května měli žáci 9. tříd možnost
strávit dvě vyučovací hodiny chemie v terénu. V rámci projektu Metody ochrany půdy
pro zlepšení její retenční schopnosti a prevence záplav si pro naši školu připravila
agentura ZERA program o půdě.
Žáci na políčku, které agentura obdělává, měli možnost prozkoumat mj.
chemické vlastnosti půdy nebo odhadnout
pomocí nejrůznějších zkoušek půdní druhy a
typy.
Cílem tohoto projektu je dosáhnout
většího zájmu o stav půdy a její nepostradatelné vazby ke krajině, ve které žijeme.
H.M.
31
Gastroden
Dne 11. května navštívili žáci 8. ročníku naší školy již 34. Gastroden Hotelové školy
Světlá a Obchodní Akademie Velké Meziříčí.
V rámci této akce se zúčastnili naučné interaktivní soutěže „Poznej, co jíš“, ve které
využili svoji znalost anglické slovní zásoby v oblasti gastronomie. V této soutěži si vedli
velmi dobře a byli proto oceněni drobnými upomínkovými předměty.
Tato akce byla zakončena kulturním programem, kde měli žáci možnost setkat se
osobně s Romanem Vojtkem a zazpívat si s ním známé muzikálové melodie.
S.M.
Sláva, nazdar výletu!
Téměř roční přípravy a těšení jsou u konce. Ve dnech 7. -14. 5. jsme společně
vycestovali za krásami západní Evropy. Během sedmi dnů jsme navštívili nádherný zámek
Versailles s přilehlými zahradami, Paříž, rozestavěný Londýn, letecké muzeum v Duxfordu,
starobylou Cambridge, hravý zámek Hever, katedrální městečko Cantenbury a na závěr
jsme se rozloučili s impozantním hradem Dover, který hlídá vstup na Britské ostrovy.
Samotný výčet památek ale nemůže zachytit výbornou atmosféru celého zájezdu. I
když nás potkaly některé menší či větší nepříjemnosti, musím ocenit profesionalitu naší
slečny průvodkyně i našich řidičů. Rychlostí výměny pneumatiky by na závodech F1 určitě
neuspěli, ale konec konců autobus není formule a byli na to jenom dva, takže půlhodinové
zpoždění jsme jim v pohodě odpustili.
Poděkování patří i CK Školní zájezdy, která se o nás v Paříži postarala, když jsme
nemohli hned dál pokračovat autobusem, a děti tak měly možnost přenocovat v centru
Paříže v pěkném hotelu (škoda, že jsme to nevěděli předem a nevzali si s sebou
plavky, protože i bazén byl k dispozici). Nakonec se nám splnilo i přání vidět večerní
Eiffelovku.
Pobyt na ostrovech už pak probíhal téměř podle plánu. Viděli jsme vše, co jsme vidět
chtěli, a dokonce i víc, než jsme tušili. Někteří z nás poprvé v životě navštívili 4D kino (pro ty,
co neví, co to je, tak je to 3D spojené s dalšími smysly, zejména hmatem a čichem).
Děti samotné se chovaly velmi dobře. Rychle se skamarádily se žáky ze ZŠ v Uherském
Brodu, kteří jeli s námi. První noc, pravda, se jim moc spát nechtělo a vše utichlo až po
přísném slově, ale to byl po celou dobu jediný konflikt. Ubytování v rodinách bylo také fajn;
pokoje se líbily a většina si ani nestěžovala na jídlo. Na závěr děti dostaly dárečky, a některé
rodiny se s našimi dětmi loučily opravdu vřele.
Celkově musím říci, že se nám výlet vydařil. Všechno jsme zvládli, děti byly v pohodě,
zažili jsme všechny druhy počasí, nikomu se nic nestalo – takže co více si přát. Snad jen aby
nám štěstí přálo i příště. A možná o trochu pohodlnější autobus – přece jenom ta cesta byla
dlouhá a únavná.
J.K.
32
Zprávičky ze ZŠ Husova
Exkurze v Brně
V pátek 29. dubna odjeli žáci 4. a 5. třídy do Brna na exkurzi do botanické zahrady
a Antrophosu. Ve sklenících botanické zahrady přírodovědné fakulty měli možnost vidět
mnoho druhů rostlin z rozličných podnebných pásem. Mnozí znali rostliny a květiny ze svých
domovů. Zde je však viděli v jiných rozměrech. Také pocítili na vlastní kůži rozdílnost
klimatických podmínek. Ve skleníku s tropickými rostlinami se řádně zapotili. Úleva přišla ve
sklenících subtropických. Obří cykasy, aloe, araukárie, pandány a masožravky udivily
všechny. Za podívání stál i skleník se sukulenty. Kaktusy znají všichni z malých květináčků.
Ty, které byly zde, by se do bytu rozhodně nevešly. A protože děti mohly fotit,
zdokumentovaly každou zajímavou rostlinu. Celá expozice byla umocněna zajímavým
výkladem.
Poté následoval přesun do Antrophosu. I zde bylo k vidění mnoho zajímavého.
Tentokrát z počátků dějin lidstva. Někteří žáci správně spočítali počet sošek Věstonické
Venuše, které se v expozici nacházely tři. Největším zážitkem byl mamut a jeho mládě. Bylo
to příjemně prožité dopoledne.
Tvořivé odpoledne pro rodiče a děti
Ve středu 20. dubna odpoledne, ještě než žákům začaly velikonoční prázdniny, se
někteří z nich společně se svými rodiči a sourozenci sešli ve 2. B. Bylo zde pro ně připraveno
tvořivé odpoledne. Maminky si vyzkoušely pletení z papíru pod vedením p. Jiřiny Markové
a děti se svojí třídní učitelkou vyráběly sluníčko z papírových ruliček. Celé tvoření provázela
příjemná a pohodová atmosféra a na prázdniny jsme se rozcházeli v dobré náladě.
Slet čarodějnic
V pátek 29. dubna se žáci 2. B sešli ve třídě v čarodějnických oblecích, aby společně
oslavili svátek ČARODĚJNIC. Již tradičně žáci měli mít do tohoto dne vstupenku. Tou mohlo
být cokoli, co má něco společného s čarodějnicemi – omalovánky, bylinné lektvary,
namalované obrázky, čarodějná zvířata, básnička apod. Během dopoledne jsme si mimo
jiné popovídali o tradicích pálení čarodějnic, v troubě jsme si opekli špekáčky a na
rozloučenou si udělali čarodějnickou diskotéku.
Čarodějnický den
Stejně letos jako vloni byla pro 2. A i pro tento netradiční den inspirací magická
Filipojakubská noc. Hlavním cílem dne bylo seznámení s touto tradicí. V tělesné výchově
děti skákaly přes čarodějnické koště, přeskakovali jsme pavouka a jedovatou žábu.
V českém jazyce si všichni vyrobili čarodějnický cestovní pas, ve kterém nechyběla
podstatná jména a slovesa, ani čarodějnické věty. V matematice řešily děti příklady
v obrázku kouzel a čtením nás provázela kniha Kouzelné zrcátko čarodějné knihy.
Usměvavé děti odcházely domů a těšily se na sobotní večer, kdy na ně čekal oheň jako
ochrana před kouzly čarodějnic.
33
Májový den
V úterý 3. května prožili žáci 5. třídy netradiční „Májový den“. Vyzdobili si třídu májovými
kyticemi a předali si informace, které zjistili za domácí úkol. Týkaly se nejdůležitějších
květnových svátků, historických událostí a výročí významných osobností. Připomněli si
a vysvětlili význam známých pranostik k měsíci květnu, počítali údaje o tomto měsíci a zahradnické slovní úlohy. Po skupinách poté tvořili projektové práce, ve kterých nechyběly ani
básně a písně týkající se tohoto měsíce lásky. Závěrem byla slohová práce, kde děti napsaly
zprávu z celého dne, kterou uzavřely svým vlastním hodnocením. Den se nám vydařil
a navíc byla celá třída provoněná vůní šeříků.
Máj
Hana Potěšilová
Když je květen,
když je máj,
když je láska,
to je ráj.
V člověku se rodí sen,
že láska je jen jeden den.
V květnu kvetou šeříky,
jabloně a třešně,
pod třešní se políbí
a to na prvního přesně.
Projektový den – Vítání jara
Dne 20. dubna 2011 se na naší škole konal projektový den na téma: Vítání jara. Projektu
se zúčastnili žáci celého 1. stupně. Pracovali pod vedením vyučujících v jedenácti
skupinách podle barev jara. Skupiny byly smíšené od prvního do pátého ročníku. Smyslem
tohoto projektu byla předvelikonoční výzdoba nejen tříd, ale i ostatních prostor školy a další
činností tohoto dne byla práce na školním pozemku. Z větší části byl pozemek připraven
staršími spolužáky, zbytek si skupiny připravily samy. Osely záhony hráškem a ředkvičkou
a založily a osázely bylinkový a květinový záhon.
Tato práce jim zabrala tři hodiny a čtvrtá
hodina byla věnovaná krátkému zhodnocení
celého dne, kdy se všechny skupiny
shromáždily v přízemí se svými velikonočními výrobky a ozdobenými sklenicemi
plné napučených jarních větviček. Všem
dospělým a dětem, kteří se na akci podíleli,
děkujeme. Projekt se vydařil, počasí nám
přálo. Odezva rodičů, kteří v tento den
školou procházeli, byla velmi kladná. Hotové
výrobky a fotografie je možno shlédnout ve
vestibulu školy.
34
Lesní pedagogika pro žáky základních škol
Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) Mezinárodním rokem lesů s
cílem připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost.
Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi“. Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o
lese, vztazích a procesech probíhajících v něm, která je založena na prožitku
zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi)
nejlépe přímo v prostředí lesa.
Na jeden takový projekt se vypravili žáci 3. A, B a 4. A z naší školy do zámecké obory ve
středu 4. května dopoledne. Na pěti stanovištích si mohli svoje znalosti o lese nejen prověřit,
ale i rozšířit. Jak by také ne! Vždyť byli v rukou odborníků na slovo vzatých. Asi nejvíce děti
zaujaly praktické úkoly.
Určitě většina z nich nikdy nestahovala dřevo z lesa, nedržela v rukou motorovou pilu,
neřezala polínka pilou a neměřila průměr stromů. Celou atmosféru pěkného dne kazila jen
veliká zima.
Soutěž Mlékonto
Naše škola se zapojila do soutěže Mlékonto 6, kterou pořádá společnost Laktea, o.p.s.
Děti pilně posílaly kódy z mléčných výrobků, které ve škole odebírají. Jejich úsilí nebylo
marné, protože si celkovým počtem bodů vybojovaly krásné 5. místo. Naše škola tak
dostala od společnosti Laktea výhru v podobě stavebnice Lego, společenské hry Sudoku,
fotbalového míče, sady rozlišovacích dresů, sady fixů a lepidel a poukázky na E-slovník
(multilicenci). Velké poděkování patří také paní Šimončičové, která nám školní mléko nejen
vydává, ale i pečlivě sledovala a podporovala celý průběh soutěže.
Pasování prvňáčků
Úterý 10. května byl velký den pro všechny naše prvňáčky. Předvedli rodičům své
čtenářské dovednosti, aby mohli být pasováni na čtenáře. Sváteční májové odpoledne
začalo procítěným vystoupením dětí z dramatického kroužku.
Poté se za zvuku fanfár dostavil
„král Pavel I.“, který se ujal pasování
prvňáčků na malé čtenáře.
Všechny děti roli čtenáře zvládly,
takže pasování nic nebránilo. Šerpy
pro vzpomínku na tento slavnostní
okamžik jim předala paní Ing. Hana
Mičková a knížku pro vzpomínku na
1. třídu třídní učitelka Mgr. Soňa
Burianová. Na závěr děti zazpívaly
písničku a po společném vyfocení se
odebraly domů.
Věříme, že knížky se stanou
jejich novými kamarády.
35
Běh pro Patrika
V pátek 13. května uspořádal senát druhou akci, jejímž cílem je získat finance na
vzdělání námi adoptovaného afrického
chlapce. Všichni účastníci měli za úkol
oběhnout – popřípadě obejít 1 ovál našeho
nového atletického hřiště. Akce se zúčastnilo
celkem 88 „běžců“, kteří přispěli do kasičky
celkovou částkou 1230 Kč. Všem, kteří
přispěli, velmi děkujeme.
Kinderiáda
V úterý 17. května se konala v Třebíči atletická soutěž škol s názvem Kinderiáda. Do
Třebíče se sjelo 30 škol z Vysočiny, aby mezi sebou soutěžily ve sprintu na 60 m, ve skoku
z místa, hodu plným míčem, hodu kriketovým míčem, skoku dalekém a štafetě. V hodnocení
škol si naše škola vybojovala desátou příčku. Z jednotlivců si nejlépe vedl Vojtěch Botur,
který ve skoku dalekém obsadil 2. místo. Za zmínku jistě stojí i 4. místo štafety ve složení
Botur, Balvín, Vildomcová a Trunečková.
Další pohár na Hotelové škole Třebíč
Široké veřejnosti je už dlouho známo, že se na Hotelové škole Třebíč rodí výborní barmani.
Ve středu 11. 5. 2011 to potvrdily žákyně druhého ročníku oboru kuchař – číšník Michaela
Francová, Denisa Janečková a Lenka Pevná, které předvedly krásnou práci na barmanské
soutěži Bacardi Martini Cup na Gastrodnu ve Velkém Meziříčí.
Účastnilo se 31 mladých barmanů a barmanek, a to celkem z jedenácti různých odborných
gastronomických škol z ČR. Každý soutěžící připravoval pět míchaných koktejlů s použitím
produktů od firem Bacardi a Martini v časovém limitu šesti minut.
Po překročení stanoveného času se
soutěžícím odečítaly body. Hodnocen byl
dojem nápoje, jeho chuť a technika přípravy.
Žákyně Hotelové školy Třebíč pracovaly
s úsměvem na tváři, elegancí, jistotou
a přesností. A to se jim vyplatilo! Denisa si
zvolila obtížnější práci s mixérem, a přesto se
zařadila mezi první tři barmany s nejlepší
technikou. Lenka zahajovala celou soutěž,
poněvadž si vylosovala startovní číslo jedna.
Pracovala se šejkrem. Třetí místo jí uteklo
o pouhopouhý bodíček. Pro Míšu znamenal
tento den barmanskou premiéru. Za stolem se
ale chovala sebejistě. Nápojem s názvem
„Ostružinová dračice“ od odborné komise
získala celkem 87 bodů a obsadila krásné
druhé místo.
36
Počet ocenění za gastronomické soutěže se tak na
škole rozrostl o další cenný
pohár. Za rok budou mít opět
možnost tyto žákyně předvést
své barmanské dovednosti.
Holky, tak ať se daří!
Ilona Pavlíčková
37
38
Základní umi lecká škola
v Námi šti nad Oslavou
srdeeni zve na
vernisáž výstavy
PRACÍ ŽÁKU
VÝTVARNÉHO OBORU
pondi lí 6. eervna 2011
v 16 hodin
výstavní sío Stará radnice
výstava bude otevoena do 19.6.2011
vernisáž výstavy
SALON 2011
práce absolventu a bývalých
studentu ZUŠ
pondi lí 13. eervna 2011 v 17 hodin
vestibul Mi stského úoadu
Masarykovo nám. 103,
Námi š? nad Oslavou
vernisáž výstavy
PODOBIZNY
Pondi lí 27. eervna 2011
v 16 hodin
Domov pro seniory
Husova ulice, Námi š? n. Osl.
39
40
sport
Náměšť úspěšná v Lize Vysočiny
Devátým turnajem v Havlíčkově Brodě byl 14. května zakončen seriál Ligy Vysočiny
mládeže v šachu 2010/2011. Na startu posledního turnaje se mezi 89 mladými šachisty do
16 let sešlo i 5 mladých nadějí z Náměště. Hráli výborně, v absolutním pořadí skončili
všichni v první čtvrtině závěrečného pořadí:
1. David Mičulka (Náměšť)
2. Petr Walek (Náměšť)
3. Vojtěch Filip (Vlašim, bronzový medailista MČR 2010 rapid H12)
4. Vít Kratochvíl (Náměšť)
na 8. místě se umístil Aleš Krčil (Humpolec, host Náměště)
13. Jana Kolínková (Náměšť)
14. Simona Suchomelová (Havl. Brod, 5. na MČR 2010 rapid D12)
21. Daniel Kolínek (Náměšť)
... celkem 89 hráčů do 16 let.
David vyhrál kategorii H14, Petr H16, Jana D14, Aleš H12, v H14 skončil Víťa na 3. místě
a v kategorii H16 Daniel na 5. místě.
Seriál 9 turnajů Ligy Vysočiny se hrál zároveň jako krajský přebor mládeže v rapid šachu
s postupem vítězů v kategoriích do 10, 12 a 14 let na MČR.
V kategorii H16 se krajským přeborníkem stal suverénní vítěz Petr Walek a na
výborném 4. místě se umístil Daniel Kolínek. Kategorii H14 ovládl jednoznačně Vít
Kratochvíl, v kategorii H12 kraloval humpolecký Aleš Krčil.
Jana Kolínková skončila v D14 na výborném 2. místě za Simonou Suchomelovou, ale
protože Simona má stejně jako David Mičulka přímý postup na zářijové MČR v rapid šachu,
za Náměšť bude na mistrovství bojovat celá trojice David, Víťa a Jana.
(MiČ)
41
Ostravský koník
V reprezentačních prostorách ostravského Domu kultury se uskutečnil již
18. ročník šachového festivalu Ostravský koník. Velkou propagaci zajistil
mezinárodní mistr Lukáš Klíma, který v průběhu dubna hrál na simultánkovém turné
po 12 městech proti více než 200 hráčům.
Kromě několika doprovodných turnajů pro mládež a bleskového turnaje byly hlavní
náplní festivalu turnaje A, B a C, které se hrály v termínu 30. 4. – 8. 5. Turnaj „A“ byl vypsán
jako mistrovský pro hráče s ELO FIDE větším než 1900 (max. 10% hráčů s nižším), turnaj B
pro hráče s ELO FIDE do 2000 a turnaj C pro veterány nad 60 let.
V turnaji A, kterého se zúčastnilo 94 hráčů z 8 států, z toho 4 velmistři a celkem 31
titulovaných hráčů, s rozpětím ELO 2513 – 1860, měla dvojnásobnou účast i TJ Náměšť nad
Oslavou. Petr Mičulka byl nasazen s ELO 2006 jako 71. a David Mičulka s ELO 1860 jako
poslední, 94. hráč startovní listiny.
Oběma se v turnaji vedlo proti silným soupeřům dobře. Petr hned v prvním kole
remizoval s mistrem FIDE Paclem, v průběhu turnaje uhrál v 9 kolech 1 výhru, 6 remíz a 2
prohry. Se 4 body tak skončil s výkonem 2035 na pěkném 65. místě. David začal také
remízou se soupeřem o téměř 300 ELO-bodů silnějším, porazil dva hráče s ELO nad 2000
(na soupeře pod 2000 ani nenarazil), uhrál další 3 remízy a ve 4 partiích odešel poražen.
Zisk 3,5 bodů a výkon 2047 stačil na výborné 72. místo.
Oba hráči hráli bojovné partie. Často končili v sále, ve kterém hrálo přes 250 hráčů, mezi
posledními. Se svými výsledky mohou být určitě spokojeni.
(MiČ)
Úspěchy na turnajích šachových nadějí a Pobeskydí 2011
Ve dnech 21. – 25. 4. se ve Frýdku-Místku uskutečnil již 32. ročník mezinárodních
Turnajů šachových nadějí (TŠN) a Pobeskydí. Festivalu celkem 7 turnajů pro mládež i
pro hráče bez rozdílu věku se letos opět zúčastnili i hráči z Náměště.
Náměšťák IM David Dejf Kaňovský, hrající za A64 Grygov, hrál uzavřený velmistrovský
turnaj o svou třetí a poslední potřebnou velmistrovskou normu. Po 7. kole měl 5 bodů a ke
kýžené GM-normě potřeboval vyhrát obě zbývající partie. V předposlední partii získal proti
moldavskému velmistru značné šance na výhru, následně se vyhýbal remíze věčným
šachem, ale vyhnulo se mu i kousek štěstí, a tak norma tentokrát odolala... Snad to vyjde
příště. Pět a půl bodu mu stačilo na výborné 2. místo v turnaji mezi 10 účastníky ze 6 zemí.
V Openu Pobeskydí měla Náměšť mezi 101 účastníky z 8 států dvojnásobné
zastoupení. Petr Mičulka z Náměště v průběhu turnaje vybojoval cennou remízu se silným
Polákem Orzechowskim, porazil vítěze předloňského polofinále MČR juniorů „Tonyho“
Nguyena a se ziskem 5 bodů skončil na 36. místě. Další náměšťák Vilém Feldvábl vybojoval
remízu se dvěma hráči 2000+ a se 4 body skončil na 60. místě. Je třeba dodat, že v Openu
Pobeskydí hrála celá řada nadějných mladých hráčů, jejichž reálná výkonnost hodně
převyšuje jejich současné ELO-body. Výsledky náměšťáků je možno hodnotit hodně
příznivě.
Turnaje šachových nadějí byly letos rozděleny jinak, než v předchozích letech, tentokrát
po 3 ročnících. Mezi nejmladšími do 9 let ani v kategorii do 12 let neměla Náměšť
zástupce.
42
V nejstarší kategorii TŠN – do 15 let (ročníky narození 1996 – 1998) – soupeřilo 57
mladých šachistů ze 7 zemí. V této kategorii měla Náměšť 2 zástupce. Víťa Kratochvíl
(1998) a David Mičulka (1998) bojovali celý turnaj na předních šachovnicích. První 2 desky
každé kategorie byly přenášeny on-line na internet. Víťa prohrál s Moskvanem
Alexandrovským a pozdějším vítězem Chorvatem Vučičem, jinak ztratil jen 2 remízy
a skončil s 6 body na velmi pěkném 8. místě. David prohrál jen jednou - po hrubé chybě
s bronzovým Pavelkem. Remizoval s vítězem Vučičem a s dvěma Angličany a ostatní partie
vyhrál, zisk 6,5 bodu mu stačil na výborné 4. místo. Litoval jen, že případnou výhrou
v posledním kole proti Angličanovi mohl mít stříbrnou medaili. Oba náměšťáci ukázali,
přestože patřili k nejmladšímu ročníku kategorie, že mohou bojovat i se zahraniční
konkurencí o přední příčky.
Pořadatelé uspořádali všechny turnaje na tradičně vysoké úrovni, připravili bohatý
doprovodný program – dětské odpoledne se soutěžemi v parku, simultánky s mistry ČR
- Davidem Navarou a Katkou Němcovou, výstavku různých šachových rekvizit, přednášky
zkušených trenérů pro rodiče i trenéry.
Doporučuji shlédnout vynikající povídání Ing. Evžena Gonsiora – Význam šachové hry
pro formování osobnosti dítěte:
http://www.c7c5.com/?pgid=videoviewer&videoid=968
Článek na novoborském šachovém serveru:
http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=4195&strankovani=0
&zobrazeni=ano
Z turnaje pořizovali bohatou fotodokumentaci i videa, stránky pořadatelů:
http://www.chessfm.cz/content/32-chess-talents-tournamets-0
Výsledky všech turnajů:
http://chess-results.com/tnr47194.aspx?art=1&rd=9&lan=5&turdet=YES&flag=
30&wi=1000
(MIČ)
43
44
Přehled kulturních, sportovních
a společenských akcí na ČERVEN 2011
31.5. - 30.6.
Galerie 12: ROSTISLAV POSPÍŠIL
Trubači, muzikanti, krajiny & jiná blues
Galerie 12, zámek
Dovolujeme si Vás i Vaše přátele pozvat na výstavu do Galerie 12. Vernisáž výstavy proběhne
29. 5. 2011 v 16 hodin. Výstavu uvede profesor Petr Oslzlý, zahraje Zdenek Kluka Otevřeno je
úterý - neděle / 13.00 - 17.00 hod.
01. a 15. 06. XVI. CONCENTUS MORAVIAE
16. Mezinárodní hudební festival 13 měst
nádvoří zámku 19.30 hod.
01. 06. Iva Bittová a Čikori
Iva Bittová přesídlila do USA a její spoluhráči z Čikori se plně věnují vlastním hudebním
projektům na jazzové, rockové i alternativní scéně. Na popud festivalu Concentus Moraviae se
seskupení výborných hudebníků opět potká a odehraje několik společných koncertů.
Iva Bittová - zpěv, housle, Čikori - Vladimír Václavek / akustická kytara, Oskar Török / trubka,
Jaromír Honzák / kontrabas, Miloš Dvořáček / bicí, perkuse
Vstupné: 300,- Kč / 200,- Kč
15. 06. PKF s Tomášem Netopilem, sólisté Roman Patočka a Jiří Bárta
Pražská komorní filharmonie uvede pestrý program pod taktovkou žádaného mladého dirigenta
Tomáše Netopila, sólové party strhujícího virtuózního a zřídka hraného post-romantického
koncertu Miklósze Roszy přednesou houslista Roman Patočka a cellista Jiří Bárta.
Pražská komorní filharmonie
Tomáš Netopil / dirigent, Roman Patočka / housle, Jiří Bárta / violoncello
program:
Vítězslav Novák: Slovácká svita pro malý orchestr, op. 32
Miklós Rosza: Sinfonia concertante pro housle, violoncello a orchestr op. 29
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur op. 68 „Pastorální“
Vstupné: 300,- Kč / 200,- Kč
02. 06.
Muzejní spolek Náměšťska o.s.
Špirkova vila 17.30 hod.
Povídání s panem učitelem Josefem Pěnčíkem o hudební rodině Gotthardů
Povídání s panem učitelem Josefem Pěnčíkem o hudební rodině Gotthardů, o kterých připravujeme výstavu v rámci cyklu „Slavní Náměšťáci“ na září 2011. Špirkova vila, 17.30 hodin.
Všichni jsou srdečně zváni, vstup zdarma.
06. - 19. 06. Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
výstavní síň
Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy si Vás dovolují srdečně pozvat na výstavu
a vernisáž, která se uskuteční v pondělí 6. 6. 2011 v 16.00 ve výstavní síni na Staré radnici.
47
Přehled kulturních, sportovních
a společenských akcí na ČERVEN 2011
11. 06.
Taneční akademie žáků
tanečního oboru ZUŠ
11. 06.
Klubová výstava
skotských jeleních psů a italských chrtíků
sokolovna 16.00 hod.
zámecký park 9.00 hod.
Uvidíte zástupce britských hrubosrstých chrtů nejstaršího dochovaného plemene ve společnosti
stejně starého, ale nejmenšího plemene italských chrtíků v majetku našich i zahraničních
vystavovatelů.
13. 06.
SALON 2011
vestibul Městského úřadu 17.00 hod.
Vernisáž celoroční výstavy děl žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy se uskuteční
13. 6. 2011 v 17.00 hod. ve vestibulu Městského úřadu.
kostel sv. Jana Křtitele
a Farní zahrada
18. - 20. 06. NÁMĚŠŤFEST 2010
Na 5. ročníku festivalu křesťanského umění vystoupí:
Soubor JA.S , Hradišťan, Nalomená třtina, Schola Mohelno, skupina Žalozpěv, Vladimír
Langer, skupina MRRK, Blabovy stromy, Divadlo „Malý princ“, duchovní slovo Marka
Dundy, Fénix, Úlety, Timotej, Duncan Hendy, Marek Buš a Pavel Tasovský, Eva Henychová,
Jaroměřický chrámový sbor a další.
Vstupné: pátek 200,- Kč / na ostatní dny vstupné dobrovolné. Více na www.farnostnamest.cz
18. 06.
Klubová výstava
irských vlkodavů
zámecký park 9.00 hod.
Hudební akademie žáků ZUŠ
18. 06.
V programu účinkují pěvecké sbory a žáci hudebního oboru.
19. 06.
sokolovna 14.00 hod.
CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
zámecký park 14.00 hod.
Tradiční procházka pohádkovým lesem pro děti s plněním netradičních úkolů v zámeckém
parku pořádaná Českým svazem žen v Náměšti nad Oslavou.
25. 06.
OLDIES DISKOTÉKA ag. Music Production
27. 06.
Výstava: PODOBIZNY
sokolovna 22.00 hod.
domov pro seniory 16.00 hod.
Vernisáž stálé výstavy výtvarných děl žáků ZUŠ proběhne 27. 06. 2011 v 16.00 hod. v jídelně
Domova pro seniory.
Náměšťské listy 6/2011
Měsíčník, vydává Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo n. 108, IČ: 00289965. Místo a datum
vydání: Náměšť nad Oslavou, 1. 6. 2011, reg. MK ČR E 11634. Redakce: MěKS, Masarykovo n. 100,
tel.: 568 620 493, odpovědná redaktorka Mgr. Věra Szemlová. Realizace: Petr Večeřa, Bačice
48

Podobné dokumenty