Leden

Komentáře

Transkript

Leden
Časopis Apoštolské církve
Ročník 23
Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz
Číslo 1 / 2011
Sloupek
Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby.
On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím
vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude
rozmetáno.“ Když seděl na Olivové hoře a byli sami,
přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy
to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru,
aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém
jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte,
abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec.
Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale
to vše bude teprve začátek bolestí. Tehdy vás budou
vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou
a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; povstanou lživí proroci a mnohé svedou a protože
se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale
kdo vytrvá až do konce, bude spasen. (Mt 24,1-13)
M
2
ilí bratři a sestry, vážení čtenáři, pokoj
vám. Děkuji vám jménem redakce za vaši
všestrannou podporu v uplynulém roce
a přeji vám Boží požehnání v roce letošním.
Ve snaze o těsnější spolupráci s vámi jsme na letošní
rok naplánovali tematické zaměření jednotlivých čísel časopisu, abyste se mohli cíleněji připojit k tvorbě každého
z nich. Podrobnosti vám předkládá ve svém článku můj kolega Pavel.
Stávající číslo jsme zaměřili
směrem eschatologickým. (Je
opravdu zvláštní pocit hovořit jedním dechem o „posledních dnech“ a zároveň o době, ve které žijeme...)
Více než kdy jindy v lidské historii je pro nás
důležité slovo apoštola Pavla „střízliví buďte!“. Je
potřeba, abychom ve světle Písma a pod vedením
Ducha nalézali správnou polohu mezi dvěma extrémy: fatalistickým nicneděláním na straně jedné
a budováním bunkrů zásobených potravinami na
straně druhé.
Již na přelomu tisíciletí, před deseti lety, jsme se
jako vedení církve jasně postavili proti falešným
proroctvím vyzývajícím ke shromažďování potravin z důvodu hrozícího kolapsu celosvětové počítačové sítě.
I dnes se angažují falešní proroci a „mohli by
svést mnohé“...
Na druhé straně přicházejí pravá proroctví, která mluví aktuálně do života našeho národa i církve
a bylo by chybou je ignorovat. Díky nasměrování
našich aktivit mohou být mnozí lidé zachráněni
nejen duchovně, ale můžeme se i vyhnout zbytečným materiálním ztrátám. Články a proroctví uvedené na následných stranách jsou jen zlomkem informací, které pro nás mohou být užitečné. Měly
by tedy sloužit spíše k aktivizování našeho zájmu
o širší pohled na světové dění, nežli jako návod
pro naše životy v následných letech či desetiletích.
S požehnáním
Aleš Navrátil
Úvodník
3
Vy jste rod vyvolený
Doba Noemova a doba Lotova
4
8
9
10
17
18
Doba Noemova a doba Lotova
Proroctvím nepohrdejte
(slovo úvodem)
Proroctví Davida Wilkersona, 1973
O pronásledování
Světová finanční krize >>>
Proč je na světě hlad
Studijní materiál
13-16 Co ve Studijní Bibli nenajdete
(Listy Jakuba, Petra, Jana)
O
B
S
A
H
Izrael
20
20
Spálené lesy na Karmelu
Konference Holocaust
17
Recenze
21
Mediální masáž
aneb dějiny jinak
Radostný život
22-25 Nepovšimnuté varování >>>
Stvoření vs. evoluce 5
26-28 Vývoj názorů na tvar Země
Život v Kristu - časopis Apoštolské církve
Šéfredaktor: Martin Moldan
Redakce: Mgr. Pavel Slepička, Petr Skřičil, MUDr. Aleš Navrátil
Sazba a grafická úprava: Ing. Jindřich Novák
Strany 26-28 sestavil Mgr. Pavel Slepička
Příspěvky a připomínky prosím zasílejte na adresu redakce:
Život v Kristu, U Podjezdu 12, 772 00 Olomouc
tel.: 585 150 455, e-mail: [email protected]
Uzávěrka vždy 1. den předcházejícího měsíce,
respektive poslední pracovní den předtím.
Veškeré objednávky vyřizuje nakladatelství
Křesťanský život, 735 43 Albrechtice 504
tel. & fax: 558 761 571, 558 761 572, e-mail: [email protected]
Ročně 11 čísel, cena jednoho čísla 25,- Kč,
pro předplatitele 22,- Kč, poštovné podle tarifů,
pro hromadný odběr slevy podle počtu výtisků.
Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt
v Ostravě č. j. 2725/92-P/1 ze dne 1. 12. 1992
Jak objednat časopis
Stačí libovolným způsobem napsat objednávku na adresu:
Nakladatelství Křesťanský život, 735 43 Albrechtice 504.
S prvním číslem časopisu obdržíte složenku, kterou použijete
k zaplacení buď určitého období, např. do konce roku,
nebo budete platit zvlášť každé jednotlivé číslo.
Veškeré objednávky časopisu pro Slovenskou republiku
Pavel Vimpel, mobil: 0905-831 356
22
Vy jste rod vyvolený
Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste
hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze
tmy do svého podivuhodného světla.
(1Pt 2,9)
D
razí čtenáři Života v Kristu,
dovolte, abych Vás pozdravil na
prahu nového roku. Jako křesťané, tedy lidé, kteří vnímají dějiny z perspektivy Božího plánu, jsme vždy na
počátku nového roku plni očekávání. Sledujeme ekonomickou krizi, ekologické
a přírodní katastrofy, vnímáme žhavá témata, která stále více polarizují svět, bedlivě sledujeme Izraelský národ, o němž
(právem) věříme, že je něčím jako hodinami tohoto světa. Z Bible věříme, že tento svět pomíjí a přichází nový, neporušitelný. Rostoucí chaos ve světě vnímáme
jako znamení brzkého konce a příchodu
Pána Ježíše na tuto zemi.
Verš uvedený v záhlaví – (doporučuji
vám přečíst celou kapitolu, anebo ještě
lépe – celý 1. list Petrův) – nás od snů uvádí zpět do reality. Ano, je dobré a správné sledovat znamení konce, je přirozené
a žádoucí, když vyhlížíme druhý příchod
Pána Ježíše, ale zde na zemi je stále ještě
příliš mnoho úkolů, které nám zabraňují
v tom, abychom jen pasivně očekávali.
V biblických komentářích snadno získáme základní informace o 1. listu Petrově: Dozvíme se, že autor píše křesťanům z pohanů, rozptýlených v římských
provinciích v Malé Asii. Předpokládá, že
mnozí z jeho adresátů procházeli pronásledováním. Petr zde na jedné straně
popisuje privilegia (vy jste rod vyvolený),
na druhou stranu zdůrazňuje současnou
realitu (v tomto světě jste cizinci bez domovského práva).
Souhrnně lze tedy říci, že Petr vyzbrojuje církev, aby dokázala obstát v současném světě. Předkládá to pozitivní z evangelia nikoli proto, abychom se chvástali
a žili bezstarostný život, nýbrž abychom
byli silní a schopní čelit realitě, jež nebývá vždy příznivá. Jedním z klíčových slov
textu je slovo „vyvolení“ (v.9).
Výraz „vyvolení“ je jedním z nejkrásnějších slov Bible. Abychom pochopili jeho duchovní význam, zkusme se
zamyslet nad jeho významem civilním.
Osobně si vzpomínám na svá dětská
léta, kdy jsem byl s několika spolužáky
vybrán (vyvolen), abych se například zúčastnil zájezdu, na který ostatní neměli
nárok. Podobný zážitek jsem prožil v různých obměnách vícekrát, a pocit „být vyvolen“ byl vždy velmi silný. V tu chvíli
jsem se cítil něčím více než ostatní, ačkoli jsem na tom neměl žádné zásluhy.
Cítil jsem se tehdy velmi důležitě. Jistě
máte z dětství podobné zážitky. Být vyvolen znamená být vyvýšen z kruhu nejbližších a alespoň dočasně se těšit výhodám,
o kterých si druzí mohou nechat leda tak
zdát.
Být vyvolen a nevědět o tom je totéž
jako být bohatý a nemít možnost si tohoto bohatství jaksepatří užít. K vyvolení tedy patří i jasné porozumění novému
údělu. Petr píše svým čtenářům: Kdysi
jste vůbec nebyli lid, nyní jste lid Boží. Předpokládám, že tehdejší čtenáři dobře rozuměli. Chudí, prostí lidé, kteří nic neznamenali, jsou najednou pozvednuti do
role „královského kněžstva“ a „svatého
národa“. Nešlo jen o teorii: byli naplněni
Duchem svatým, který se mezi nimi prokazoval svou podivuhodnou mocí. Stála
zde Boží církev, lid, jež byl předzvěstí budoucího věku.
Vědět, kým jsme, s sebou automaticky
přináší i vyloučení všeho, čím a kým nejsme. Pro církev tehdy bylo automatické,
že se nezaplétá do věcí tohoto světa. Silné vědomí Boží přirozenosti s sebou přináší i svobodu od hříchu, lásku a vítězného ducha (1. Janův 5. kapitola). Takový
člověk není pod zákonem, a přesto jeho
morální standard je vyšší, než zákon požaduje (Mt 5,20).
Vyvolení není novým tématem; články na toto téma určitě nalezneme v učení všech křesťanských církví, co jich jen
na světě je. Rozdíl je ovšem v tom, zda
je pro nás vyvolení jen článkem věrouky,
anebo do něj vírou vstoupíme a dokážeme žít jako ti, kteří byli vyvoleni. Hybnou
silou v životě se stává to, čím je naplněno srdce, nikoli pouze rozum.
V Bibli máme krásný příklad: Izrael se
chystá vstoupit do zaslíbené země. Na
tuto událost byli několik desetiletí připravováni, koneckonců byl to i hlavní
důvod, proč vyšli z Egypta. Nehodlali
zůstat na poušti, všichni do posledního
se těšili na kenaanskou zemi. A když přichází chvíle, kdy ji mají obsadit, ukáže se,
že toho nejsou schopni. Zázraky, kterými Hospodin mezi nimi dokazoval svou
moc a sílu, se stávají vybledlou vzpomínkou, Mojžíšova slova jsou zpochybněna
a bernou mincí se stává svědectví deseti
zvědů, kteří měli za úkol zemi prozkoumat: „Nemůžeme tam vejít, překážek je
příliš a jsou nad naše síly“. Národ promarní šanci a místo života v úrodné zemi
jej čeká čtyřicet let putování pouští.
Podobně je tomu s naším vyvolením.
Křesťan, který nemá odvahu a víru přijmout věci, jež pro něj Bůh připravil,
bude často malomyslný, reptající, pochybující, znuděný, nazlobený a nevím jaký
ještě. Naše vyvolení je duchovní realitou,
kterou přijímáme vírou. Současnou realitu vystihuje verš 11: V tomto světě jste
cizinci bez domovského práva. A tak záleží
jen na nás, zda …jásáme nevýslovnou, vznešenou radostí (1,8) anebo se utápíme věčně v nějakých problémech.
V kontextu našeho textu význam slova „vyvolený“ obsahuje také „být jiný“.
Ano, být křesťanem znamená být světlem
v temnotě (Fp 2,15). Síla, kterou si církev
podmanila svět, nespočívala ani tak v zázracích (věřím, že jsou velmi důležité)
a už vůbec nespočívala v sociálních či jiných programech a aktivitách. To, co svět
provokovalo, byla jejich jinakost. Kvůli
tomu, že byli jiní, byli pronásledováni
i chváleni, nenáviděni a současně druhé
inspirovali (2,12; 4,4). Být vyvolený znamená být jiný, a to chce odvahu. A současně i ochotu platit, protože svět
nám to jen tak nedaruje.
Být jiný je současně jedinou nadějí pro tento svět,
neboť lidé ve světě
zoufale hledají vzory. Lidé jsou přesyceni pohádkami
o supermanech, spidermanech a všech
jiných –manech. Ptají se, jestli je zde někdo, kdo nabídne něco lepšího. Jako křesťané máme příležitost zabrat místa, která
si uzurpují neskuteční a vymyšlení hrdinové.
Být jiný také znamená žít život mající
jasný záměr: … abyste hlásali mocné skutky
toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. To je naše povolání. Jsme
jiní, ale sláva patří Tomu, který je zdrojem naší naděje. Nyní, na prahu nového
roku, přemýšlejme nad naším povoláním.
Mějme odvahu být jiní. Byli jsme k tomu
vyvoleni.
Úvodník
Ročník 23, leden 2011
Přeji Vám hojnost Božího požehnání
Martin Moldan,
biskup AC
3
ŽIVOT V KRISTU
Doba Noemova a doba Lotova
Doba Noemova a doba Lotova
Kázání emeritního biskupa Rudolfa Bubika, Olomouc, 21. 11. 2010 (kráceno)
P
okoj vám. Nevím proč, ale ďáblu
se nějak nelíbilo, abych byl v Olomouci. Několikrát jsme museli
měnit termín, ale, díky Bohu, konečně
mohu být tady mezi vámi, a mohu se sdílet s tím, co mi Bůh položil na srdce.
Žijeme v prazvláštní době. Nedávno
jsem se setkal v tisku se zprávou, že OSN
jmenovalo zástupce lidstva pro komunikaci s mimozemšťany. To není vtip, ani
jsem si to nevymyslel. Sídlo úřadu je ve
Vídni, má tam pěknou řádku zaměstnanců. Už víc než padesát let pracuje velký
tým vědců, aby vyslali do vesmíru zprávy.
Vložili do toho už miliardy dolarů a po
padesáti letech jim z vesmíru nikdo neodpověděl. Říkám si: „Ó, Bože, už by to
chtělo Eliáše na Karmelu. Tam Baalovi
proroci také křičeli a nikdo jim neodpověděl. Je třeba, aby procitli Eliášové a přistoupili k oltáři, aby z vesmíru odpověď
přišla.“
CO JE PŘED NÁMI
Chtěl bych hovořit o tom, co je před
námi. Všímejme si, co hovoří Písmo. Budu
číst Lukáše 17,24: Jako když se zableskne
a rázem osvětlí všecko pod nebem z jednoho konce nebe na druhý, tak bude Syn člověka ve svém dni. Celý Starý i Nový zákon
ukazuje, že Boží cíl a záměr s lidstvem je,
aby žilo navěky s ním ve slávě, v jeho přítomnosti. Bůh stvořil člověka absolutně
svobodného, proto tedy dovolí každému,
kdo touží trávit věčnost v ohnivém jezeře, aby tak učinil. To si lidé velmi často
neuvědomují. Když jsem pracoval v těžebním stroji, byla tam z bezpečnostních
důvodů zakázána hudba. Přesto tam byly
tajně zabudované rádio a televize. Měl
jsem spolupracovníka, který si rádio vždy
zapnul, a já jsem je zase vypínal. Nikdy
neopomněl si do mne rýpnout: „Celou
věčnost se těšíš, že ti budou v nebi andílci zpívat, a tady hudbu nenávidíš. Proč to
vypínáš?“ A já jsem nereagoval. Jednou
na začátku směny jsem mu řekl: „Hele,
četl jsem včera o tobě v Bibli.“ A on:
„O mně? A co tam bylo o mně napsáno?“
Usmál jsem se: „No, ty tvrdíš, že jdu tam,
kde mi celou věčnost budou zpívat andělé. Máš pravdu. Ale o tobě je napsáno,
že tam, kam spěcháš, budeš řvát bolestí
a skřípat zuby.“ Víckrát se se mnou o věčnosti nebavil.
Musíme si uvědomit, že já i ty, každý jeden člověk, kterého potkáš na ulici, všichni směřujeme do věčnosti. Na
této zemi je život člověka krátký, sedmdesát, osmdesát let, ale věčnost nekončí nikdy. Toto si potřebujeme uvědomit.
Celá Bible o tom hovoří. Pán Ježíš říká,
jak bude vypadat závěr života na této
zemi. Jednou přijde chvíle, kdy Bůh přijde a řekne: „Dost, zavíráme.“ Přijde Syn
člověka. O jeho příchodu budu hovořit
za chvíli trochu víc. Pavel apoštol píše
v 1Te 4,16–17: Zazní povel, hlas archanděla
a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe,
a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí (to znamená, že apoštol Pavel čekal, že se to může stát ještě
v době jeho života), kteří se toho dočkáme,
budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích
vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Navždy, bez konce budeme
s ním. Už se mě také nevěřící lidé ptali:
„A prosím tě, co tam celou věčnost budeš
dělat? Nebudeš se nudit?“ Odpovídám:
„Vůbec ne, neboj se. Celá věčnost nebude stačit, abychom poznali Boha.“ Těším
se na chvíli, kdy přijde, kdy ho uvidím.
Ještě v tomto životě? Je to možné. Anebo zemřu, nevím. Ale v každém případě
vím, že se s ním setkám. Apoštol Pavel
hovoří: „Hle, odhalím vám tajemství: Ne
všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled
ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.
(1K 15,51–52). Mohl bych číst další a další místa z Nového i Starého zákona, která říkají, že On přijde, aby převzal vládu.
Jednou mi jeden bratr poslal krátký fil-
mový spot. Kazatel tam hovořil na téma
příchodu Ježíše Krista, kamera zabírala
lidi v sále a najednou se ozvala rána. Kamera se obrátila na kazatelnu, mikrofon
ležel na zemi a kazatel nikde. Kamera se
vrátila na sál a tam sedělo několik málo
jedinců, udivených, co se stalo. Ano, to se
ti může kdykoli stát. Jen si polož upřímnou otázku: Ve které skupině budeš?
Pán Ježíš pokračuje: Ale nejprve musí
mnoho trpět a být zavržen od tohoto pokolení. (L 17,25) Když šel apoštol Pavel do
Damašku a byl zastaven, co mu Pán Ježíš říká? Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? (Sk 9,4) Neptá se, proč pronásleduje církev, ale jeho samého. Pán Ježíš
se ztotožňuje se svou církví několikrát:
‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ (Mt 25,40) Víte, málo
lidí bere v potaz skutečnost, že když vynadá pastorovi, vynadá vlastně Pánu
Ježíši.
Jak víte, píšu knihy o historii, které mi
Bůh položil na srdce. Někdy je mi strašně,
když vidím utrpení, bolesti, boje a zápasy, kolik krve bylo prolito. Ano, On byl
po celý čas pronásledován, nejdřív pohany, pak pseudokřesťany a je pronásledován dodnes. Ale tady už se naplňuje
druhá část: a být zavržen od tohoto pokolení. (L 17,25b) Zavrhnout mohu jenom to,
co mám. Můžeme vidět, že dnešní Evropa zavrhuje Ježíše Krista, zavrhuje křesťanství. Vidíme, jak se otevíráme na kde
co. Začínají se plnit slova Ježíše Krista, že
lidé zavrhnou Syna člověka.
U proroka Zacharjáše 2,12 je řečeno:
Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás
plenily: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka.
Už víc než padesát let sloužím Bohu
a zvěstuji evangelium, proto mohu jednu
věc porovnávat už několik generací zpátky. Mohu porovnat, jak vypadali ti, kteří
na nás vyskakovali, když mi bylo dvacet,
třicet, čtyřicet atd. Kde jsou ti lidé dnes?
Bůh neodpovídá hned, ale On odpoví.
Ale když odpoví, pak to stojí za to. I toto
si potřebujeme uvědomit.
Zvažovaná témata časopisu pro rok 2011
V
ážení čtenáři, rádi bychom s vámi
sdíleli plán témat, která vidíme
jako aktuální. Jedná se zatím o pracovní verzi, která se může vyvíjet podle
vašich podnětů, příspěvků či potřeb. Rádi
bychom vám vycházeli vstříc a dali vám
příležitost zapojit se do této požehnané
práce. Těšíme se na vaše postřehy a připomínky, pište nám na e-mail redakce
[email protected]
4
• Modlitba a půst – vývoj modlitebního
nasazení v církvi, sborech,
• podnikatelé v církvi, zásady křesťanského obchodního styku, podnikatelská sféra ve světle Písma,
• evangelizace na ulicích a mezi cizinci,
• rodina, vztahy uvnitř i navenek, chození, snoubenectví, výběr partnera, svatba,
• vztah člověka k přírodě, ekologie, odtržení od přírody, návrat k ní…,
• evangelizační číslo,
• celocírkevní duchovní soustředění,
• domácí skupinky – minulost či budoucnost,
• odpočinutí, dovolená jako životní styl,
Bohem nevyžádané pracovní nasazení,
• generální úklid,
• Vánoce v Izraeli.
redakce
Doba Noemova a doba Lotova
Ročník 23, leden 2011
DOBA NOEMOVA
Abychom viděli, jak je vážná doba, přečtěme si, co říká Pán Ježíš u Lukáše 17,26–27:
Jako bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů
Syna člověka: Jedli, pili, ženili se a vdávaly
až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. Co byly dny
Noé? Život na této zemi běžel od stvoření zhruba dva tisíce let. Adam žil tisíc let
a měl dostatek času říci svým potomkům,
kdo ho stvořil, odkud přišel, že je Bůh
atd. Přesto vidíme hned vzápětí, jak se
vetřel hřích, podívejme se jen na dvojici
Kain – Ábel. V ráji Bůh řekl: Nebudeš jíst
ze stromu dobrého a zlého. Ďábel však
ponoukal: Ale ty budeš jako Bůh, vědoucí, co je zlé a dobré. Člověk chce sám vyzkoušet, co je dobré a co zlé, bez ohledu na doporučení. „Já chci být jako Bůh,
vědoucí, co je dobré a zlé. To je zlé? No,
to já to musím okusit. Já tomu nadpisu
nevěřím.“ Často se pak diví, když narazí. Ano, Písmo hovoří jasně, co je dobré
a zlé. Jenže člověk chce být jako Bůh. Pak
ovšem i s důsledky. Stejně tomu bylo za
dnů Noé. Bůh trpělivě snášel lidskou pýchu, ale pak nastal moment, kdy Bůh řekl
Noemu: „Postavíš si koráb“.
Velmi často se ke mně vraceli lidé, kterým jsem doporučil číst Bibli, s otázkami:
„Co to je za knihu? Vždyť tam jsou samé
čtyřicítky, sedmdesátky a padesátky… To
Bůh nezná jiná čísla?“ Ale zná. A proto
také mluvil i tehdy, kdy se na pražském
Hradě usadil Husák a všechno vypadalo
„Amen, konec, tma.“ Okresní církevní tajemník na nás řval: „A tento systém, tento režim už tady teď bude navěky!“ A já
jsem si jen tak pro sebe povzdechl: „Navěky?“ Jenže on to uslyšel. A říká: „No, no,
no, nejmíň pět let.“ Věčnost si představoval dost krátkou. Bůh však tehdy promluvil a řekl mi: „Dal jsem Sovětskému
svazu sedmdesát let komunismu a Východní Evropě čtyřicet.“ Proč ta sedmdesátka a ta čtyřicítka? Bůh má svůj systém.
Tehdy jsem to několika lidem říkal a většinou jsem pak slyšel: „To nemůžeš myslet vážně. Víš, jakou mají militární sílu?
Armáda, milice, vojska… To nedopustí…“
Přišlo, stalo se. Mnozí z nás máme ještě
rozpad komunismu v dobré paměti.
Teď se ale zamysleme nad dobou Noeho. Sto dvacet let (viz Gn 6,3). Několikrát
jsem v kázáních řekl, že pro mě bude zajímavé desetiletí, do kterého vstupujeme.
Hlavně konec desetiletí. Tam se totiž některé věci matematicky scházejí. V roce
2017 uplyne sedmdesát let od chvíle, kdy
OSN schválila rozdělení Palestiny na dva
státy, což vyústilo ve vznik samostatného
státu Izrael. V témže roce uplyne padesát
let od chvíle, kdy byl sjednocen Jeruzalém, do té doby rozdělený mezi Židy a Palestince. A co ta stodvacítka? Zkuste si
odečíst od roku 2017 sto dvacet let. Vyjde
nám rok 1897. V tomto roce se v Basileji
konal První sionistický kongres.
Nechci šířit paniku. O dnu a hodině
příchodu Ježíše Krista nikdo neví. Ale
Pán Ježíš důrazně říká: Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko,
přede dveřmi. (Mk 13,29) Berme to vážně.
A proto, ať jsi mladý, ať jsi starý, zamysli
se, do čeho vstupujeme, kam jdeme a co
je před námi. Žijme dle toho. Skoncujme
s koketováním se světem a s plným zápalem jděme za Pánem Ježíšem.
Ještě zůstaneme u dnů Noé. Co dělali lidé předtím, než Noé dostal pokyn ke
stavbě korábu? Co Boha předtím tak, lidově řečeno, vytočilo, že řekl: „A dost?“
Přečteme si to: Když se lidé počali na zemi
množit a rodily se jim dcery, viděli synové
božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali
si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin však řekl: „Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo.
Ať je jeho dnů sto dvacet let.“ Za oněch dnů,
kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským
a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba
ještě i potom. (Gn 6,1–4)
Podívejme se v krátkosti, co se dělo po
celé osmnácté a devatenácté století. Velkým předělem v historii lidstva se stala
francouzská revoluce se svým „Já občan!“
Výsledek? Jedna revoluce za druhou, jedna válka za druhou. Objevují se Marx,
Darwin, Nietzsche, Hitler, Stalin a další
méně známé zrůdy. Vidíme, že se dokonce i Boží děti začaly otevírat na pohanskou filosofii, na psychologii, a můžeš
troubit, můžeš volat, všichni jsou hluší
a slepí. Vezměme otce moderní psychologie Freuda. Ó, pan doktor Freud, to
5
Doba Noemova a doba Lotova
ŽIVOT V KRISTU
6
byla kapacita. Chtělo by to prostudovat
jeho životopis. Netají se tím, že se scházíval s jedním „mimozemšťanem“, rozuměj bytostí z nehmotného světa, který
mu zjevoval tajemství psychologie. Takže celá moderní psychologie je postavena na démonických naukách. Freud se
tím netají. Zkuste to říci křesťanům. Jsou
slepí a hluší. Jung pokračoval stejně. Jedna děvka – psychologie, druhá děvka – filosofie, třetí děvka – textová kritika Bible.
Zkus říci muslimovi: „Víš, hochu, Korán
už je sedm set let starý, dnes ho tak nemůžeš brát, dnes je jiná doba.“ Daleko
nedojdeš, protože budeš mít kudlu v žaludku. Na Korán se nesahá. Co udělali
synové, kteří si říkají Boží? Přijali textovou kritiku Bible. Co to je? „No, Bibli nemůžeme tak úplně brát, jak je napsána.
Víš, Bibli musíme brát, že apoštol Pavel
to psal ke Korinťanům a ke Galatským,
a tam… a oni měli určité problémy… to
byla určitá doba, to byla určitá kultura…
a tak to musíme brát.“ Vesměs těmhle
mluvkům a kecalům říkám: „Prosím tě,
poraď mi, a najdu někde v Bibli epištolu Čechům? Je tam někde epištola k Olomouckým?“
Listoval jsem nově vydanou Jeruzalémskou Biblí a čtu tam o Jonášovi: „Jonáše nemůžeme brát vážně, a to proto, že
v první kapitole je tolik divů a zázraků.
Bůh by je mohl klidně udělat, ale On je
nedělá, a proto to není pravdivé. To je
pověst.“ Víte, já jsem člověk prostý, jednoduchý a mám rád věci jednoduché.
Trochu mě to nadneslo, a říkám si: „Proč
je tam tedy napsáno, když Pán Ježíš říká
v Novém zákoně: Jako byl Jonáš v břiše velké ryby, tak i Syn člověka bude…? Tak to napište pro prostého českého čtenáře: Jako
byla Karkulka v břiše vlka, tak i Syn člověka
bude. To každý Čech pochopí. Pozor na
tyhle děvky. Boží hněv přišel a zničil ty,
kdo brali Boží slovo, jak se jim zlíbilo.
Ale čteme dále, že Noe nalezl milost
v Božích očích. Haleluja. Proč a čím? Toto
je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení, Noe chodil s Bohem. (Gn 6,9) Krátký životopis,
že? Jaké měl vzdělání, kolik měl majetku,
jaké měl známosti – nic. Znají tvé jméno
tam v nebi? To je důležité.
DOBA LOTOVA
Ale Pán Ježíš hned v následujícím verši hovoří ještě něco jiného a to mnou
trochu otřáslo. Kážu toto téma třicet let,
učím ho už vlastně víc než třicet let, a nikdy jsem si neuvědomil, že ty dva verše
jsou hned za sebou. Nejdřív Jako bylo za
dnů Noé (L 17,26–27), a pak: Stejně tak bylo
za dnů Lotových – L 17,28: Jedli, pili, to zůstává jako u Noeho, ovšem tady je něco
vynecháno. Další bod u Noeho hovoří:
ženili se a vdávaly. U Lota tento bod není.
A mně začaly v hlavě blikat všechny červené. U Lota to není stejně, jako tomu
bylo za dnů Noé. Dnes vidíme, že člověk
aby se pomalu styděl, že není homosexuál, aby se styděl žádat o sňatek atd. Sňatky – to v Lotovi není. Ale všímejme si, co
tam je dále. Jsou tam ještě tři zajímavé
body. Kupovali, prodávali. Když jsem se
před dvaceti lety přestěhoval do Kolína,
bylo tam několik obchodů na náměstí,
sem tam něco po městě a v sobotu odpoledne a v neděli jsi nekoupil nic. Když
jsem tam přijel teď, nevím, jestli bych ty
supermarkety sečetl. Domnívám se, že
v Olomouci je to podobné. Všichni vydělají. Kupovali, prodávali. A jeden bratr mi říká: „To je život ekonomiky, politiků, burzy, to všechno se točí jen kolem
jedné věci: kupovali, prodávali.“ Není to
něco, co by nás mělo trošku vzpamato-
vat? Verš pokračuje slovem sázeli. Některé překlady uvádějí štěpili. Víte, jako kdyby mi Duch svatý chtěl pomoci, nedávno
jsem se dočetl, že se nad tím zamýšlel jeden novinář. Píše, že když si dělá večeři,
vajíčka má odtamtud, petržel zase odjinud… a prakticky je v tom zahrnut téměř
celý svět. Napočítal asi osm nebo devět
států, ze kterých přivezli suroviny na jednu jedinou večeři. Všude jen jeden úkol,
jedna práce: sázeli, rozváželi, štěpili. Pro
to žijeme. A poslední bod: stavěli.
Pozor, čtu dále. V ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe
a zahubil všechny. Právě tak bude v den, kdy
se zjeví Syn člověka. (L 17,29–30) Prosím
tě, ber vážně to vše. Nepanikař, ale žij život s Ježíšem a usiluj všem říci: „On už
jde.“ Na to není třeba moc velké evangelizace. Pracoval obuvník u svého verpánku, přišel za ním jeden muž, a říká: „Co
tobě je tak veselo, že si tu prozpěvuješ?“
A on mu říká: „Ale, těším se, protože už
brzy pro mě přijde Pán Ježíš. A abych
se nenudil čekáním, opravuji obuv. No,
a když už ji opravuji, tak se tím i živím.
Ale já hlavně čekám na něho.“ On přijde. Sleduj to, co vidíš kolem sebe. Nebuďme slepí. Nenechme se světem uspat.
Nejsilnější zbraní světa je: „To už čekali.“ Ale už apoštol Petr psal o této zbrani (viz 2Pt, 3. kapitola). „To už bylo.“ Ale
já vždy odpovídám: Ale všem těmto lidem jedna věc scházela. Dny Noé a dny
Lotovy. Kdežto nám už neschází. A my
už můžeme vidět nejen dobíhající dny
Noé, ale ve velkém dny Lota. A proto chci
burcovat.
NEVRACEJ SE ZPĚT
Půjdeme dál. Lukáš 17,31: Kdo bude
v onen den na střeše, ale věci bude mít
v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal; a stejně
tak kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Ať
se nevrací zpět. Jak to vyřešíme? Odpoví
nám Písmo: Nežij minulostí, ale buď vždy
připraven. Neznamená to, že nebudu nic
dělat. Měli jsme teď možnost, a tak jsme
kolem baráku opravili dvorek a chodník.
I přišel se mě zeptat jeden: „No a proč
to děláš, když kážeš o příchodu Ježíše
Krista?“ Já říkám: „No, víš, to mám jedno.
Když ty peníze nechám v bance, antikrist
si je použije k pronásledování křesťanů.
A když je dám do toho dvorku, tak ještě
chvíli mohu chodit po pěkném dvorku,
a pak ať si s tím dělá, co chce.“ Nežijme
velkými plány, ale to neznamená žít ze
dne na den. Žij normálně. Ale pamatuj:
nenech se na této zemi ničím svazovat.
„Víš, bratře, já ještě musím…“
Někteří studenti si pamatují na biblické škole jednu nevěřící kuchařku. Kdekdo jí sloužil. Byla na shromážděních,
přišla na výzvu, několikrát seděla s Maňkou u nás v kuchyni. A jejím argumentem bylo: Víš, Maruško, já ještě musím…
Já mám teď přítele, já si ještě chci předělat byt… já ještě musím… Jedno ráno
přišel bratr Žižka, údržbář školy, a říká jí:
„Paní, já se s vámi pomodlím.“ Odpověděla mu: „Nezlobte se, ale já fakt nemám čas,
ještě musím do města.“ Víte, jak hrozná
pro nás byla zpráva, když jsme se za hodinu dozvěděli, že sedla na kolo, rozjela
se a vjela přímo pod jedoucí automobil?
A já jsem večer položil na modlitbách
studentům otázku: „Ráno vám připravovala snídaně. Kde je teď?“ Studenti všichni hlavu dolů, ani jeden neměl odvahu
říci tu krutou pravdu.
Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se
na fíkovník nebo jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy,
až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, pravím vám, že
nepomine toto pokolení, než se toto všechno
stane. Nebe a země pominou, ale má slova
nikdy nepominou.“ (L 21,29–33) Současně ve verši 17,32 hovoří: Vzpomeňte si na
Lotovu ženu! Lotova žena šla vzadu. Pán
Ježíš řekl, že Boží království dobývají
násilníci. Lotova žena šla vzadu. Je velké množství lidí v křesťanství, kteří zůstávají vzadu. Ano, on chce, ale současně
také… Kdysi jsem dal studentům příklad
ze zeměpisu. Říkám: Představte si mapu
České republiky. A dejme Hradčany jako
místo, kde přebývá Bůh. Budou lidé, kteří
se stále budou ptát, jestli by nebylo možné se ubytovat někde kolem těch Hradčan, zkrátka co nejblíže. Jsou však také
lidé, kteří chodí po Šumavě, Krušných
horách, a ptají se, jestli tam není místo
k bydlení. Nejraději by bydleli přímo na
hranici. Pozor, abychom nedopadli jako
žena Lotova, jež doplatila na to, že šla
vzadu.
Pán Ježíš hovoří dále: Kdo by usiloval svůj
život zachovat, ztratí jej, a kdo jej ztratí, zachová jej. (L 17,33) My můžeme vidět dva
příběhy z Bible. První muž: Štěpán. Káže
evangelium v moci a dostává se do problémů. Má zmizet z Jeruzaléma? Věřím,
že byli tací, kteří mu to radili. Pokračoval, byl předveden před synedrium a výsledek? Jasně zaznělo evangelium, které
zní po dnešní den, a lítaly kameny. Ale
Štěpán vidí svého Pána a dnes je u Pána
Ježíše. Jiný případ jsou Ananiáš a Safira.
Znali Petra, snad i Ježíše, znali Jana, prožili křest Duchem, byli ve sboru. V čem
však byl problém? Barnabáš prodal pozemek, peníze předal církvi a ve sboru se
Nenechme se světem uspat. Nejmu dostalo uznání. Ananiáš s manželkou
silnější zbraní světa je: „To už mnose dohodli, že také prodají svůj pozemek.
zí čekali.“ Ale už apoštol Petr psal
Pak ale… „Víš, Ananiáši, doba je taková
o této zbrani (viz 2Pt 3. kapitola).
nahnutá, a co kdybychom si…“ Možná
„To už tu bylo.“ Ale já vždy odpovíto naopak řekl Ananiáš ženě. „… co kdydám: Ale všem těmto lidem jedna
bychom si něco nechali? Bůh nám při
věc scházela. Dny Noé a dny Lotovy.
prodeji požehnal, vždyť jsme dostali téKdežto nám už neschází.
měř jednou tolik, než jsme plánovali, co
kdybychom…?“ Ano, oni si něco nechali, avšak řekli: „Za tolik jsme to prodali,
je srdce nebylo zatíženo vším, co je ko- všechno dáváme.“ Kde je Ananiáš a Safilem nás. Pán Ježíš to říká tolikrát. Znovu ra dnes? Jsou tam, kde je pláč a skřípění
a znovu opakuje: Starej se nejdřív o Boží zubů. Kde bude Ananiáš a Safira za mikrálovství a jeho spravedlnost. Zbytek lión let? Uvědomujeme si tuto pravdu?
zařídí On. Jeden trošku takový extrém- Kdo by chtěl zachovat život, ztratí jej, ale
ní příklad, co to znamená: V Rusku žil kdo je ochoten ztratit ho – to znamená:
ještě za Stalina upřímně věřící člověk. Dávám vše, žiji pro něj, konám vždy a vše
Nežili v přepychu, ale hlad neměli. Sna- dle jeho vůle – ten život získá.
žil se dětem vždy k narozeninám koupit
čokoládu. A pak ho jednoho dne zavřeli. VYTRŽENÍ – KAM SMĚŘUJEŠ?
A nyní se můžeme podívat na závěr
A teď se chlapeček v den svých narozetoho, co Pán Ježíš říká: Pravím vám: Té
nin ptá maminky: „Maminko, a dostanu
noci budou dva na jednom loži, jeden bude
dnes čokoládu?“ Matka dětem říkala po
přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít
zatčení táty: „Bůh je náš Otec, On se pospolu obilí, jedna bude přijata, druhá zanestará.“ Víte, jak té ženě bylo? Rozplakala chána. Dva budou na poli, jeden bude přise a modlila. Žila na hranici bídy, na čo- jat a druhý zanechán. (L 17,34–36) Umíš si
koládu nebylo. Ale v tomtéž městečku žil představit, co se bude dít, až najednou
jiný bratr, který se toho dne vrátil z noční část lidí zmizí? Mluvil jsem na začátku
směny. Byl unaven, ale spát nemohl. Ob- o tom filmovém spotu. Bible říká, že se
rací se, modlí a Duch svatý říká: „Vstaň, tak stane najednou, v okamžiku. Bude
obleč se a jdi koupit čokoládu.“ Na roz- to v noci? Já mám sice už špatný sluch,
díl od té ženy on na to měl. „Ale proč? ale vím, že to uslyším. Zazní zvuk trouJá ji nepotřebuji. Proč budu mrhat pení- by a já uvidím na oblacích mého Pána
ze na čokoládu?“ Chce spát… „Vstaň, jdi a uslyším, jak mi říká: „Rudku, tak pojď
a kup čokoládu.“ Po dlouhém boji se ob- už.“ A pak uvidím zástupy, jak z hrobu
lékl, šel do obchodu a teď ještě mu Duch a ze země, v novém těle všichni směřujesvatý říká: „A tu nejdražší.“ „No dob- me k němu. Máme se na co těšit. Bude to
ře, Pane, dal jsem do toho peníze, a co nádhera, až se všichni sejdeme. V Janově
teď?“ „A teď jdi do té rodiny a dej to té Zjevení je popsáno defilé, až On nás poženě.“ On nevěděl, proč ta žena propuk- vede. To není možné srovnat s ničím na
zemi. Je napsáno, že budeme procházet
la v pláč, když jí to dal, a začala děkovat
před trůnem Otce a andělů, a tehdy náš
Bohu. Naučme se z toho, aby naše srdce
Pán řekne: „Otče, to jsou oni. Trpěli, byli
nebyla zatížena nestřídmostí: Ještě toto
pronásledováni, pomlouváni, ponižováni,
musím mít, ještě tamto, ještě tam zajet. odměň je.“ A andělé strážní budou jeden
Buď připraven vždy sloužit Bohu, pro něj do druhého šťouchat: „Vidíš, to je ona. Já
žít a jednat, abychom v každý čas měli jsem ji ochraňoval. Je tady také.“ A pak
sílu.
odměna. Máme se na co těšit.
BUĎ BDĚLÝ
Pán Ježíš hovoří dál: Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby
vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť
přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.
Buďte bdělí a proste v každý čas, (to znamená i dnes) abyste měli sílu uniknout všemu
tomu, co se bude dít, a mohli stanout před
Synem člověka. (L 21,34–36) Měj se na
pozoru. Buď bdělý v každý čas, aby tvo-
Doba Noemova a doba Lotova
Ročník 23, leden 2011
7
Doba Noemova a doba Lotova
ŽIVOT V KRISTU
8
A co bude na této zemi? Manželé ulehnou na lůžko a ráno najde manželka na
polštáři jen manželův snubní prsten.
Nebo vyjdou do města, aby si za ušetřené
peníze něco koupili. Manžel ukazuje své
ženě, jaký potah na pohovce se mu líbí,
ale ona vedle něj už nestojí.
Ano, bratře, sestro, ty dny se blíží. Nevím, kdy se to stane, ale vše naznačuje, že
to bude brzy. Kde budu? Už prorok Zacharjáš říká: Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. (Za 2,14)
Vždy navěky s ním. Nikdy víc už nebude smrt, strach, bolest. Budeme navěky
s ním. Raduj se a plesej, neboť v onen den
se mnoho pronárodů přidruží k Hospodinu.
(Za 2,15a) Ještě, že budu mít navěky čas.
Nevím, jestli mě bude historie ještě zajímat, ale každopádně bych rád vyhledal
Husa, abych si s ním pohovořil, a rád
bych se setkal ještě s dalšími, nemluvě
o Abrahamovi. Ano, raduj se a plesej. Přidruží se tam všechny národy a budeme
spolu. Stanou se mým lidem a já budu bydlet uprostřed tebe. (Za 2,15)
Ale je tu i druhé místo, a to bych přečetl na závěr: Snažte se vejít úzkými dveřmi,
neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit
vejít, ale nebudou schopni. Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouct na dveře a volat: ‚Pane, otevři nám‘, tu on vám odpoví:
‚Neznám vás, odkud jste!‘ Pak budete říkat:
‚Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi
učil!‘ On však odpoví: ‚Neznám vás, odkud
jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.‘ Tam bude pláč a skřípění
zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba
i všechny proroky v Božím království, a vy
budete vyvrženi ven. (L 13,24–28)
Na závěr jeden příběh, a ty si polož
otázku, jak to je s tebou. Jednou jsem měl
ve snu zvláštní prožití. Nejdřív jsem viděl sám sebe, jak jdu jako poutník – starší generace ví, kdo to byl Bunyan a znají
knihu Cesta poutníka – a najednou cesta končila. Byl tam domek podobný těm,
jaké se staví při různých stavbách, velká
místnost pro dělníky a kancelář. A právě
tam šéf rozděloval práci, až jsem zůstal
sám. Říkám: „Pane, a co mám dělat já?“
A on mi řekl: „Ty už nic. Došel jsi, doběhl
vítězně, teď si sedni a odpočiň.“ Neumím
popsat ten pocit úlevy: „došel jsi, zvítězil
jsi, odpočiň.“ Vtom vešla Maňka a vzdychá: „Rudku, mě tak bolí nohy.“ Říkám:
„Maňko, pojď si sednout. Došli jsme, zvítězili jsme.“ A teď tam vešla skupina, kterou vedl člověk, na první pohled turista.
Tyrolský klobouček, pírko, podkasané
nohavice, fotoaparát… Turista je zvláštní
typ člověka. Vše ohodnotí: To má úroveň,
to si vyfotím, to je kýč, to se nehodí. Vše
ohodnotí, vše zná, takže člověk si někdy
myslí, jak by ministerstvo školství ušetřilo, kdyby se na školách vyučoval jen jeden
předmět s názvem turistika, a všichni budou všechno znát. A teď z té místnosti
vyšel tentýž muž a měl v ruce dva dekrety.
Četl jméno mé a Maňky a zpoza jeho zad
se ozval hlas: „Strava a ubytování zajištěno.“ Ten turista zvážněl a říká: „No moment, a co my?!“ A ten, který měl ty dekrety, se na něj tvrdě podíval a řekl mu:
„Kdo jste? Odkud jste přišli? Neznám
vás.“
Bratře a sestro, předložil jsem vám
pravdy Božího slova. Na které straně stojíš? Doba je velmi vážná. Jsi připraven na
to, že On tě vezme? Anebo ti to je jedno?
Žiješ skutečně jako ten, který jde za svým
cílem, který je ochoten obětovat vše?
Anebo jsi turista? Jdeš od sboru ke sboru,
od skupinky ke skupince… Všechno znáš,
všechno víš. Znají v nebi tvé jméno? Až
zazní zvuk polnice, půjdeš také? Dnes je
ještě čas. Mikrofon ještě na zem nespadl,
já tu ještě stojím. Ještě je čas. A tak se tě
ptám: Pokud tě tvé svědomí burcuje a ty
nemáš jistotu, pak se chci dnes s tebou
modlit. Ještě je čas. Už od doby Pána Ježíše zněl zemí hlas: „On přijde.“ Ale už od
doby Pána Ježíše Petr říká: Jsou lidé, kteří
říkají: „To není pravda.“
Budeme se modlit. Pane Ježíši, ty víš,
jak velmi rád bych teď zvolal: „Přijď už,
přijď teď.“ Ano, toužím po tobě. Už se
tak těším na tebe, Pane Ježíši. Ale současně tě prosím za všechny bratry a sestry,
kteří jsou tady. Duchu svatý, promlouvej
teď jasně. Nedovol ďáblu obelhávat, ale
jasně ukaž, na které straně stojíme. A dej
milost dnes, aby si mnohé pošetilé panny
mohly teď v této chvíli doplnit olej, aby
mohly teď v této chvíli vybílit své roucho,
aby mohly teď v této chvíli změnit názor
na rozmnožování hřiven. Ó, Duchu svatý, vaň v této místnosti, vaň v tomto sálu
a dotýkej se každého jednoho. Já tě o to
prosím, Otče, ó Haleluja.
Proroctvím nepohrdejte!
Slovo úvodem
Stále se radujte, v modlitbách neustávejte.
Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle
Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého se
chraňte v každé podobě. (1 Te 5,16–22)
M
ilí čtenáři,
po takřka čtyřiceti letech od vyslovení níže uvedeného proroctví Davidem Wilkersonem jej přetiskujeme v našem časopise.
Úvodní verše nás varují před pohrdáním prorockými dary. Osobně vidím, že
pohrdání proroctvími je v dnešní době
běžné. Soudím, že ze dvou důvodů.
První je plošný – nemáme čas. Lépe řečeno, domníváme se, že nemáme čas. Ještě lépe řečeno – neděláme si čas na věci
podstatné. Chceme vědět, jaké bude zítra
počasí, kdo nám odepsal na facebooku,
jak se daří kamarádce, se kterou máme
přes mobil tak levné volání… Kde potom
najít čas na pročítání proroctví, které je
už týden staré! Úplná vykopávka. Vždyť
za týden se událo tolik věcí! Je-li staré
rok, dva, tím spíše patří do hodně zaprášeného šuplete. Co na tom, že proroctví
mluví léta dopředu. Co v něm bylo, přece víme. Proč si to připomínat – není na
to čas…
Lidé neukotvení v Božím slovu, nenaplnění Duchem svatým, ztrácejí vědomí,
že jsou věčné bytosti. Žijí ze dne na den,
často hůře než zvířata. Mnohá z nich staví hnízda, vyhrabávají pelechy s roční
perspektivou. Někteří lidé již nemyslí ani
tak daleko. Nechtějí děti, protože „stejně
nevíme, co bude zítra“. Zvrácené pokolení…
Důvod druhý je zklamání kvůli falešným proroctvím. Máte zapsaná proroctví
z uplynulých let, desetiletí? Sledujete, jak
se naplňují či nenaplňují? Kdo je pravý
a kdo falešný prorok? Já ano. Ve svém počítači a na zálohových CD mám složku
s proroctvími za uplynulá desetiletí. Vracím se k nim a sleduji jejich naplňování.
Dávají ucelený obraz dění v naší církvi
i mimo ni. Na naplnění některých z nich
teprve čekám.
Už jste byli někdy na konferenci a naslouchali proroctví: „Do dvou let se vaše
sbory zdvojnásobí…atd.“ Sloužící odjeli,
slovo se nenaplnilo. Za pár let přijedou,
určitě pro nás budou mít opět něco povzbuzujícího. „Á, že se jejich slovo nenaplnilo? To je přece jasné, Bůh to chtěl, ale
lidé do toho nevstoupili…“
Univerzální záplata na falešné proroky…
Proč potom brát proroctví vážně?
Vždyť při takovéto argumentaci již nikdo
nerozezná pravé proroky od falešných.
S proroctvími lze potom žonglovat po libosti. Nevinná zábava křesťanů…
Jsem vděčný Bohu, že dává pravé proroky. David Wilkerson k nim patří. Stojí
za to mu naslouchat. I téměř po čtyřiceti
letech.
Většina níže uvedeného proroctví se
již naplnila či viditelně naplňuje. Zbytek
je před námi. Čas ukáže, zda i v tom zbytku je Davidovo proroctví pravé.
Aleš Navrátil
Proroctví
Davida Wilkersona, 1973
Ježíši, nutně potřebuji Tvoji sílu, abych
dnes večer mohl učinit, cos mi přikázal na
modlitbě. Prosím pokorně, abys mi k tomu
dal odvahu. Pomoz mi, abych z celého srdce mohl říci to, co mám, říci to beze strachu
a třesení v Ježíšově jménu. Amen.
B
ůh mě sem dnes postavil, abych
podal výstrahu před nastávající dobou pronásledování. Duch
svatý je mi svědkem, že tato konference
je varováním před silným pronásledováním všech křesťanů, kteří jsou naplněni
Duchem svatým. Musí být připraveni na
to, že budou pronásledováni, nenáviděni,
odmítáni, vysmíváni a zrazováni. Věříteli v poselství Skutků 2,2–4: („Náhle se strhl
hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr,
a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim
jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“)
o zvláštní moci shůry, pak musíte věřit
i ve Skutky 2,17:
„Prorokovati budou synové vaši a dcery
vaše, mládenci vaši vidění budou míti a vaši
starci sny míti budou.“
V měsíci dubnu tohoto roku jsem měl
vidění, jež bylo tak hrozné, že jsem se
obával, že přijdu o rozum. Chtěl jsem na
ně zapomenout, ale nemohu.
Měl jsem v dřívějším životě již dvě vidění. První bylo před deseti lety. Vedlo
mě do ulic New Yorku a každá podrobnost tohoto vidění se splnila. Žil jsem až
do této chvíle ve strachu, zda mám toto
vidění tlumočit veřejnosti. Bylo to z obavy, že budu nazván fantastou. Avšak tentýž duch, který mě před lety donutil sdělit vizi „Dýka a kříž“, nutí mne až do této
chvíle, abych vám tlumočil i toto vidění.
V této vizi jsem spatřil pět velkých katastrof, přicházejících především na Ameriku, ale i na celý svět.
1. Nastane celosvětová krize, způsobená
hospodářským chaosem
Spatřil jsem několik rychle po sobě
běžících let a pak hospodářský zmatek,
který ochromí standard celého světa.
Hospodářští odborníci budou bezradní
a nebudou moci vysvětlit, oč se vlastně
jedná a hlavně, jak tomu čelit. Začne to
v Německu, přeskočí do Japonska a nakonec do Ameriky. Velké odpovědné společnosti zkrachují, mnohé církve, ba i misijní společnosti zaniknou.
Jedno z nejjasnějších poselství, jež
jsem od Boha obdržel, spočívá v tomto:
Využijte několika přicházejících příznivých let k přípravě na tuto krizi. Dejte
do pořádku své domy, protože přijdou
zlé časy, kdy na to nebude čas ani prostředky.
jim rodiče všechno dají, jen aby je udrželi doma. Děti nebudou respektovat přání
rodičů, aby s nimi žily pod jednou střechou. Někteří sice budou s nimi žít pospolu, ale budou jako váleční nepřátelé
se zbraněmi v rukou. To bylo nejstrašnější vidění, jaké jsem kdy měl. Tento problém bude dokonce horší než užívání
drog a než sexuální problémy nebo alkoholismus či jiné neřesti mládeže. Z dotázaných 5000 mladých lidí ve 12 větších městech řeklo 45 %: „Nenávidím své
rodiče.“
2. Viděl jsem přírodu jakoby v porodních bolestech
Nadpřirozená znamení a změny, jež
nebude možné rozumově vysvětlit. Ka- 5. Smršť pronásledování křesťanů skutastrofy, postihující široké oblasti svě- tečně naplněných Duchem svatým, kteří
ta, se budou stále stupňovat, čím více se milují Ježíše Krista
Není mi možno během tohoto večebude blížit příchod Božího království. Viděl jsem, jak na Ameriku přicházejí ve- ra, abych sdělil všechny podrobnosti. Až
liká zemětřesení, která bude následovat dosud jsem se zmínil o pěti znameních
hlad, zvláště v Číně, Indii a v Rusku. Vi- doby. Sdělím Vám však ještě některé poděl jsem zcela vyčerpané zásoby na celém drobnosti, abych Vás informoval o tom,
světě a milióny umírajících. Viděl jsem v čem bude spočívat přicházející požehdruh kosmické bouře, hurikány a povod- nání.
Ježíš sám řekl, abychom očekávali na
ně zpustoší zemi v takové míře, že všechno lidstvo bude muset uznat, že svět je Letnice. Zaslíbil v nich seslání Ducha svatého a moc z výsosti. A byl to tentýž Ježíš,
sevřen nadpřirozenými mocnostmi.
který předpověděl, že přijde pronásledo3. Ameriku zaplaví proudy mravní špíny vání na všechny věřící. V Janově evangeliu 15,19 řekl výslovně: „Že však nejste ze
a smyslnosti
Vidím, jak se naplňuje Nahumovo pro- světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto
roctví. V nejbližší budoucnosti Bůh praví: vás svět nenávidí.“
Smysl tohoto pro„Vyleji na tebe nevypravitelnou nečistotu.“
To jakoby rentgenové paprsky prosvítily následování je, aby
půlnoční život. Stránky novin budou za- praví křesťané byli
plavovány takovým mravním bahnem, že považováni za faPlayboy magazin bude vypadat jako puri- lešné. Čas prchá
tánský oddílek. Sexuální výchova na ško- a evangelium musí
lách bude používat příkladů a nafilmo- být ještě zvěstováno
vané zdramatizované pohlavní styky. Pak všem národům dříbude zřejmé, že boj proti veškeré mravní ve, než přijde Krisnezávaznosti bude úspěšný jen zdánli- tus. Jsme v době, kdy
vě, a právě když se bude zdát, že nejvyšší Duch svatý byl vylit
instituce zahájily úporný boj proti por- na tisíce.
Je tomu právě tak,
nografii, a když se lidstvo zdánlivě vrátí
ke staromódnímu životu a obyčejům, tu jako při vylití Dunáhle se otevřou stavidla a satan bude cha o prvních Letvynášet z říše temnosti nejvyšší hnus, nicích. Učedníci sedí, zpívají, radují se
bude tomu jako v době Lotově a před a sdělují jeden druhému své zkušenosti.
Jsou mezi nimi i takoví, kteří mluví jazypotopou.
ky a vzdor tomu žijí a mluví jako satan.
Avšak sekyra je přiložena na krk stromu.
4. Vzpoura proti rodičům v rodinách
Vidím jako problém číslo jedna otázku Pán oddělí již brzy zrno od plev. Zasemládeže, a to jak v Americe, tak i na ce- je své símě do čtyř stran světa a Slovo
lém světě, jež spočívá v nenávisti vůči ro- Boží se naplní. Ve 2. Timoteovi 3,12 stojí:
dičům. Pravím to i nyní s třesením, abych „A všichni, kteří chtějí žít zbožně v Kristu Jenezamlčel ani slovo z toho, co jsem viděl. žíši, budou pronásledováni.“ Citujeme písMusel jsem si to napsat. Nejlítější nepří- mo: „Pokřtěni budete Duchem svatým.“
tel člověka bude právě v rodinách, a to Jděte tedy důsledně po Boží cestě, jste
ve vlastních rodinách. Děti se budou dra- křesťany obdařenými dary Ducha svatévě stavět proti rodičům. Rodiče budou ho. Vezměte to doopravdy: „Všichni, kteobelháváni a dojde k tisícům vražd rodi- ří žijí v Kristu, budou pronásledováním
čů rukama vlastních dětí, které pohrdly trpět.“
Copyright © 2003
svými rodiči. Budou milióny těch, kteří
by World Challenge
budou opouštět domov vzdor tomu, že
Doba Noemova a doba Lotova
Ročník 23, leden 2011
9
ŽIVOT V KRISTU
O pronásledování
Doba Noemova a doba Lotova
David Wilkerson, 1973
D
ovolte, abych vám sdělil, co mi
bylo zjeveno, pokud se týče pronásledování:
1. Vidím, že se dostaví pronásledování,
jakým lidstvo ještě nikdy neprošlo. Bude
se týkat pouze pravých věřících.
Vynoří se jako mocná obluda z moře.
Začne nepozorovaně právě v době, kdy
se bude zdát, že náboženská svoboda
dostupuje vrcholu. Rozšíří se po Americe, Kanadě a zachvátí celý svět a rozroste se ve smršť. Tento duch je již v srdcích a myslích vysoce postavených osob,
ve vládách a tradicionálních systémech
a vede k duchovnímu zlu na vysokých
místech. Toto duchovní zlo povede brzy
k tomu, aby se zakrývalo znepokojení nejen oficiálními osobnostmi, ale i misionáři a duchovními. Vidím, že přichází čas,
kdy bezmála všechny evangelizační a misijní společnosti, všechny programy v televizích a v rádiu, misijní projekty budou
tak zfalšovány a omezeny politickými režimy, že budou nanejvýš opatrné a tak se
budou bát, že nebudou schopny společného růstu.
2. Vidím, jak se vzmáhá světová nadcírkev, jak se rodí světová rada církví.
Vzniká sjednocení liberálních křesťanů s ekumenickými křesťany protestantskými a římsko-katolickou církví, aby se
stala nejsilnější politickou mocí na Zemi.
A toto spojení vznikne jako společný
charitativní program a skončí politickou
unií. Tato viditelná společenská nadcírkev (Super Wels Kirche) ponese jméno
Pána Ježíše jen zdánlivě. Ve skutečnosti
bude antikristovská. Tato mocná světová
církev bude stroze zakotvená v sociální
aktivitě s duchovními programy a službami milosrdenství.
Její vůdčí osobnosti budou prohlašovat, že chtějí být pomocníky v lidské bídě.
Rozhýbou sociální akce, zvýší politickou
angažovanost a ve světových programech budou mít stále sílící ohlas.
Tu náhle dojde k podivuhodnému obratu událostí. Právě tehdy, když se bude
zdát ekumenické hnutí mrtvým, vytvoří
tento obrat v událostech rámec pro tuto
unii. Řím bude trvat na svém a bude vyžadovat od ekumenických protestantských
vůdců ústupky. Papež bude pokládán za
významnějšího, než je politický vůdce.
Bude chtít být uznáván za duchovní hlavu. Protestantští vůdci nebudou muset
být prošeni, aby přijali papeže za hlavu
církve – uznají jeho politickou roli.
10
učení, ale hádání z ruky, předpovědi budoucnosti či horoskopy budou široko daleko uznávány a přijímány. A nyní dávejte dobrý pozor!!!
V Bibli vidím cosi, co mocně otřásá 5. Vidím vystupovat do dění jinou církev,
mou duší: vidím armádu kariéristů, kte- neviditelnou a nadpřirozenou.
Spojení duchovně hlubokých násleří v nadcírkvi zaujmou vlivná místa. Budou to bezbožníci, antikristovci, posedlí dovníků Ježíše Krista skrze Ducha svatémyšlenkou, že tato nadcírkev musí mít ho a s důvěrou v Něho a v jeho panopolitickou moc, aby potřela každého, vání. Tato nadpřirozená církev pravých
kdo se jí vzepře. A zatímco se v ústředí křesťanu bude církví v podzemí a bude
bude mluvit o zázracích, smíření a lásce, zahrnovat katolíky, protestanty a všechbudou jejich zaměstnanci ztěžovat prá- ny denominace, jak bílé, tak i barevné
ci každé náboženské organizaci, která se ze všech národů. A zatímco světová nadcírkev bude provozovat politickou moc,
nepodřídí.
bude tato nadpřirozená církev netušeně
3. Vidím, jak se v této „nadcírkvi“ rozší- růst duchovně. Její moc poroste pronáří homosexualita a lesbická láska. Vidím, sledováním. Neboť pronásledování, jenž
jak to bude ospravedlňováno vůdci této přijde na tuto zem, sblíží pravé křesťany
navzájem a přimkne je úžeji k samotné„nadcírkve“.
Homosexualita nebude jen přijímá- mu Ježíši. Nebude se hledět na konfesiálna, ale dokonce doporučována. Homo- ní příslušnost, ale na příchod Pána Ježíše.
sexuálové a lesbičtí duchovní nebudou Duch svatý shromáždí v jedno všechny
vybavováni jen autoritou, ale budou lidi, věřící všech směrů a ze všech tříd.
navíc označováni za nové voje evange- A ačkoliv tato neviditelná církev již na
lizačních pionýrů, zavádějících nové světě existuje, bude v nadcházející době
formy a pojmy lásky a evangelizace. Vi- politicky viditelná. Nebude příliš stavět
dím skoro v každém větším městě USA do popředí sociální cíle. Její příslušníci
a v celém světě církve homosexuálů, kte- budou však víc pronásledováni. Toto tělo
ré výhradně pečují o své vlastní duchov- všech pravých věřících bude tak spjato
ní touhy s plným chápáním organizova- s evangelizační činností, že tato neviného náboženství. Jejich nedělní školy ditelná církev obdrží nadpřirozené poa církevní literatura rozšiřovaná mezi mazání a moc Ducha svatého, aby nesla
dětmi bude předkládat, že homosexuali- evangelium do všech končin světa.
ta je normální potřebou. Taktéž budou
v církvi zaváděny tance naháčů. Tyto tan- 6. Pronásledování charismatických kace v některých těchto sborech budou lí- tolíků.
To mě velice rozrušilo a proto jsem
čeny jako nová forma bohoslužby. Lidé
budou stále více a více uctívat stvoře- se svým Pánem zápasil víc jak tři týdny:
ní, než Stvořitele. Bůh přenechá tento „Toto nemohu vypravovat!“ Pán však řekl:
druh ctitelů následkům jejich vlastních „Mluv!“ Charismatičtí katolíci se pokládahříchů. Ačkoli tance naháčů se příliš ne- jí za spolu údy neviditelné církve a jdou
rozšíří, budou četnými církevními vůd- vstříc nejbolestivějším hodinám pronáci uznávány jako normální výraz boho- sledování. Římsko-katolická církev se
bude stavět ke všem věřícím mluvícím
služby.
jazyky a držícím se učení o Duchu svatém s chladným odstupem. Bude vyvi4. Okultní praktiky v nadcírkvi.
Tato světová nadcírkev bude trpět jisté nut nátlak – politický – v místních podokultní praktiky. Vytvoří studijní komise, mínkách na všechny kněze, jen aby byl
jen aby chránila satana a jeho obraz – nic uhašen oheň. Sledujme papeže, jaké nese neděje, není třeba se ho obávat. V jed- gativní stanovisko zaujme proti charisné nejváženější a nejzajištěnější círk- matickému hnutí v katolické církvi. Brzy
vi v Americe budou spiritistické seance přestanou líbánky. Brzy začnou psát kanazývány modlitebními shromáždění- tolické listy proti všem takovým hnutím
mi. A to se děje už dnes. Duchovní bu- a povedou k jejich vymýcení. Začne to
dou stále zvědavější na výroky spiritistů pozvolna, bude to však sílit, až všichni
a satanských skupin. Přijde den, kdy jistí katolíci budou postaveni do hrozného
duchovní, kteří nebyli v blízkém spojení pronásledování. A to uvnitř vlastní círka obecenství s Ježíšem, budou velmi blíz- ve bude tak nebezpečné, protože mu neko satanu. Ten se bude zjevovat jako po- porozumí. Vidím, jak 500 000 těch, kteří
sel světla, jen aby svedl i vyvolené. Jeho jsou zapojeni do katolického charismaandělé se budou zjevovat a budou v círk- tického hnutí, budou obviňováni těmi,
vi šířit učení, že satana není nutno brát kteří stojí vně, že nemají žádné sociální
vážně. Nadcírkev nikdy neuzná oficiální smýšlení a že odpadli od katolických tra-
dic. Budou dále obvinováni, že se odro- sice dveře ještě široce otevřené, ale po- Tyto ateistické moci pomocí CLU (Cidili panně Marii a že popírají autoritu malu a jistě se budou zavírat. Křesťanské vil Liberties Union) povedou tyto zálepapeže. Každý katolík, který nebude tajit, radiové a televizní stanice budou muset žitosti až před soud. Nakonec budeme
že je pokřtěn Duchem svatým, nechť se počítat s pronásledováním a zničením. mít zdanění církví (USA). Bude to takové
připraví na pronásledování. Nestane se Ateistické a antikristovské síly připravují břemeno, že některé náboženské společtak přes noc. Jistě však přijde den, ve kte- nyní náboženský útlak. Vidím, jak se sa- nosti prohlásí úpadek. Pro některé vládrém každý jednotlivý katolík, který zažil tan snaží tyto stanice strhnout do bah- ní činitele bude vydána taková pravomoc,
duchovní probuzení, bude muset pocho- na pomluv a zdiskreditovat je. Používaje že budou moci vydat na církev zatykač.
pit, že bude muset prokázat věrnost. Jed- každé taktiky, jen aby vymazal z podvě- A nyní: Každý televizní pastor bude nani budou nuceni vrátit se k tradicím, jiní domí posluchačů každý křesťanský pro- před kádrově prošetřen.
k zapření svého přesvědčení. Mnozí však gram. Poselství, které mám ke všem, kteří
brzy poznají, co mají vzácného v lásce používají tyto prostředky k šíření evan- 10. Podkopávání křesťanské výchovy.
Vidím tři způsoby, jimiž satan bude
a obecenství a společného s probuzenec- gelia, je toto: „Pracujte, dokud je den, přikými protestanty a těmito katolíky, kte- jde noc, kdy nebudete moci pracovat!“ podkopávat křesťanskou výchovu. Křesří se soustředili jedině na osobu Ježíše A toto je poselství veřejným pracovní- ťanské ústavy, koleje, školy a university
Krista, na plnost Ducha svatého a na pří- kům: „Pronásledování přijde z Hollywoo- neujdou přicházejícímu pronásledování
chod Mesiáše. Mnozí mi nebudou věřit, du. Dejte pozor na Hollywood, jak se po- a ničení.
a) Přichází byrokratismus, politický
ale nastane den, ve kterém katolíci, pro- staví proti pravému náboženství.“ Učiní
testanti a z mnoha jiných konfesí opus- tak se svými filmy. Film „Exorcise“ (Vy- nátlak a akutní finanční těžkosti.
b) Téměř nevysvětlitelné studentské
tí dosavadní kruhy a skupiny. Tito noví mítač duchů) byl nestoudným satanským
křesťané se nebudou nazývat katolíky, či pokusem zesměšnit všechna nábožen- hnutí: apatie, nepokoj a pohrdání vůdčíprotestanty, nýbrž jen „obnovení křesťa- ství, jež mají něco společného s Kristo- mi osobnostmi.
c) Učitelský a profesorský sbor bude
né“. Tato společnost nebude založena na vou obětí. V dějinách se něco podobného
jazycích, nýbrž v Bohu Otci a jeho Synu ještě nestalo. Probuzení kazatelé a evan- v satanských rukou tak, že se stane nágelisté budou líčeni jako darmošlapové, strojem podkopávání víry.
a ve společenství.
Satan se bude pokoušet vyrvat vedení
šašci a podvodníci. Církev a její duchovní
7. Vidím pronásledování a nastávající budou stále více napadáni. Současně bu- škol z rukou bohabojných lidí a dát je do
boj, ač v současnosti máme velikou svo- dou vyvyšovány staré kulty a oslavovány rukou kompromisních liberálů. Ti se nebodu ke zvěstování evangelia a to i v rá- všelijaké senzace.
budou snažit zkoumat cesty k nastupujídiu a v televizi.
címu gnosticismu (první filosofické poNikdy nebyly dveře ke zvěstování evan- 8. Pronásledování za pomoci televize.
jetí křesťanství). Je proto zapotřebí, aby
Televizní komedie – tak mi bylo zjeve- se vedení křesťanských institucí připragelia tak otevřené, jako nyní. Křesťané
mají vlastní rádia, televizní stanice, mají no – budou stále smělejší, jen aby potupi- vilo na těžké doby jak finančně, tak i dusvobodu modlit se za nemocné a žádat ly pravé křesťany. Miliony nevěřících bu- chovně.
potřebné finanční zabezpečení a mo- dou sedět před svými obrazovkami, jen
hou hlásat svobodně evangelium dle své aby se mohli vysmívat svatým věcem. Na 11. „Ježíšova revoluce“
„dobrou noc“ budou takové záběry, jako
vlastní libosti. Buďme však bdělí!!!
„Ježíšova revoluce“ zkysne. „Ježíšovo
Pronásledování a nepokoje už začína- zesměšnění Billy Grahama Davidem Pra- hnutí“ se stane Ježíšovou revoltou. Slyšjí. Vidím to ve vzduchu, že nastane jiný yem, coby padělatelem peněz. To bude te mne: Přátelé moji, nikdy jsem nemlukurs. Křesťansky organizované programy jen začátek. Budou předváděny takové vil tak pod vlivem a vedením Ducha svabudou terčem satanských sil. Za kulisami filmy, v nichž bude ponižována Kristova tého a nikdy jsem se necítil tak Bohem
je možno pociťovat tlak ke změně kursu krev a veleben satan.
pověřen k mluvení, jako nyní. Duch Boží
radiových a televizních programů. Libeje nade mnou a prorokuji: „Ježíšova rerální vůdcové „nadcírkve“ brzy začnou 9. Pronásledování odváděním povinných voluce“ mezi mladými lidmi utichne. Netvořit komise k cenzuře jednotlivých pro- dávek.
disciplinovaní přidružení lidé se vrátí ke
Nyní slyšte dobře: Půjde o pokus zdi- své volné lásce a ke svému starému životgramů. Stanou se poslední autoritou nad
jednotlivými projevy ducha. Nyní jsou skriminovat církve povinnými dávkami. nímu stylu. Pronásledování proto přijde,
Doba Noemova a doba Lotova
Ročník 23, leden 2011
11
Doba Noemova a doba Lotova
ŽIVOT V KRISTU
aby se oddělily ovce od kozlů. Jen plně
Bohu odevzdaní učedníci budou stát věrně. Přijde brzy čas, kdy nebude populární
být křesťanem. Písně o Ježíši už nebudou
mít přednost, nebudou mít komerční
přitažlivost ani na Broadway, ani v Hollywoodu. Svět, který kdysi používal jména Ježíš, se obrátí proti Němu a poníží
Ho. Vidím opakování prvního a v dějinách zaznamenaného „Ježíšova tažení“:
Když Ježíš vjížděl do Jeruzaléma na oslátku, doprovázelo jej tisíceré HOSANA!
Ale toto první nadšení vyprchalo. Krátce
nato stojí tento Ježíš před tímtéž rozníceným zástupem křičícím: „Ukřižuj Ho!
Ukřižuj! Pryč s ním!“ Tentýž zástup se
postavil proti Němu. Toto moderní „Ježíšovo tažení“ koná tentýž zástup, totéž
vznícení: Ti, co zpívali písně o Ježíši, se
vracejí k drogám a revoltují proti Ježíši. Mladí ctitelé satana zakládají kluby
proti Ježíši. Přátelé, avšak právě z tohoto Ježíšovského hnutí povstává skupinka Kristova lidu, který plně stojí na cestě života. Vzdali se všech návyků, vydali
svůj život Ježíši, jen aby mohli cele sloužit Jemu. Mé poselství k vám, z Ježíšova
hnutí dnes, je hlasité a jasné: Připravte
se na pronásledování! Připravte se, že na
školách se budete setkávat s kluby, které
nenávidí Ježíše. Na všech místech se najdou mladí lidé, kteří se doslova nechají kamenovat od svých starších „kamarádů“ pro jméno Ježíše Krista. Tato vlna
vzpoury bude osobně řízena samým satanem a nesena bude těmi, kteří se mu
upíší. Ježíšovi ctitelé nebudou nazýváni
jenom Ježíšovými chuligány, ale dostanou i četná jiná hanlivá jména. Bude po
nich pliváno na gymnáziích i na universitách. Přijde den, kdy jim budou Bible
rvány z rukou za posměchu kolemjdoucích. Zničující útoky budou tak brutální, že se mladí křesťané buď osvědčí
a budou radostnými mučedníky, nebo
podlehnou a zapřou víru. Takové bude
pronásledování.
12. Vidím však také duchovní probuzení
za železnou a bambusovou oponou.
Zatímco svobodné národy budou prožívat pronásledování, prodělají země za
železnou a bambusovou oponou krátké probuzení. Ti, kteří žili v hrozném
náboženském útlaku, prožijí krátký čas
svobody. Duch svatý protrhne železnou
a bambusovou oponu a vyhledá hladová
srdce v Rusku, v Číně a ve Východní Evropě. Nepochybujme o tom, co Bůh slíbil, že vylije svého Ducha na všeliké tělo.
On tyto národy nevyloučil. Bůh nastolil potřebný klid zbraní mezi východem
a západem, aby do komunistických zemí
mohlo vniknout evangelium. Japonští
a korejští křesťané budou použiti Bohem,
12
aby v Číně uvěřily tisíce lidí. Vylití Ducha před vámi a mohl vyřídit, co jste slyšeli.
svatého v Západním Německu pronik- Věřte mi, že nepřítel mi potvrdil: „Každý
ne do Východního Německa. Probuzení, tě bude pokládat za fanatika. Lidé tě buke kterému dochází ve Finsku, pronik- dou podezřívat a budou tě mít za blázne i do severního Ruska. Bude to neo- na!“ Avšak přátelé, nemohl bych před
byčejné hnutí vyvolané Duchem svatým. vámi čestně obstát, kdybych vás lechtal
Je to podivuhodná ironie, že zatímco se kolem uší. Konec světa přichází. Byl jsem
budou zavírat brány na jedné straně „že- vždy pozitivním kazatelem. Nikdy jsem
lezné opony“, budou se brány na druhé příliš nekázal o soudu. Avšak milí přátelé,
straně otevírat a po krátkém čase du- nemůžeme mluvit o Jeho příchodu, aniž
chovní svobody a probuzení se však bu- bychom viděli, co bude předcházet. Pán
dou i tam náhle zavírat a národy budou praví: „Když se toto začne dít, napřimte
hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“
vrženy do hrozného pronásledování.
Nyní přijde závěrečné slovo: Když jsem
13. Nejdůležitější ze všeho – a to se týká obdržel toto vidění o přicházejících lekaždého zde přítomného – ať už duchov- tech, byl jsem přestrašen, že jsem před
Pánem zkameněl a zůstal jsem po celou
ního, či prostého věřícího:
Vidím, že už to vlastně začalo. Mnohé dobu (noc) v bdělém stavu. Včera v noci
věci, o kterých jsme dnes večer mluvili, opět. Ptal jsem se Pána znovu na všechse již dovršují. Jsem si jist, že se postup- ny věci: „Jak obstojíme a jak vykonáme,
ně uskuteční již v této generaci. Nikoliv co máme vykonat? Jak se můžeš Ty, Bože,
najednou. Některé se už naplňují dnes. dívat na všechny ty smršti a katastrofy?“
Jedno je už zde: zlá pomluva. Vidím, že Milí přátelé, poslyšte, co mi řekl Duch
satan vyhlásil válku každému pravému svatý. Jen pět krátkých slov, ale tak mockřesťanu. Nenechá netknutý žádný ká- ných, že jsem byl naplněn velikou radostí
men, jen aby mohl vrhnout do očí kaž- a spolu s tím i nezdolnou vírou. Těch pět
dému Božímu dítku s úmyslem zničit slov znělo: „Bůh má všechno pod kontho. Duchovní a kněží, kteří se zpěčovali rolou“
přijmout novou morálku – obelhávat své
Haleluja. To bylo vše, co jsem dostal
ženy, ti budou terčem nejhorších pomluv za odpověď. Celá příroda je pod Jeho
všech dob. Satan nastrčí posměvače, aby kontrolou. Slyším o zemětřeseních, hlaje znepokojovali a aby jim škodili. Věřím, du, povodních. Drastické povětrnostní
že Billy Graham a všichni podobní slu- zvraty lámou rekordy. Všechno vypadá,
žebníci na celém světě se budou muset jako by se příroda vymkla ze základu. Ale
připravit na posměch. Zlá pomluva a ne- Boží slovo se naplňuje. Boží hněv se vydorozumění budou zaplavovat denní tisk. lévá na tuto zemi skrze běsnění přírody.
Každé slovo bude zkoumáno, každé tvr- Vždyť Bůh varoval lidstvo, že soud přijde
zení přetřásáno. Tito služebníci budou se všemi porodními bolestmi. A čím blíposmíváni v televizi různými komedie- že jsme příchodu Jeho království, tím se
mi. Boží služebníci, kteří se kdysi domní- dostavují větší těžkosti. Sesílá bouře na
vali, že nemají na světě nepřátel, budou zemi. Kdo to činí? Bůh!
žasnout, jak se o nich mluví. NebuBoží dítě, v těchto nastávajících dnech
dou mnohdy rozumět, odkud se to vza- ti Duch svatý praví: „Neboj se běsnění
lo. Zvláště duchovní všech církví budou přírody! Bůh je pánem každé povodně!“
muset snášet pomluvy ze všech stran. Lži, Hledíš-li na tyto povodně a zemětřesení,
falešná tvrzení budou pršet jako déšť pak si řekni: „Toto mluví můj Pán a Bůh.“
z nejhlubších pekel. Bude to nadpřiroze- On volá, soudí a praví ti: „Připrav se!“ Naná demonstrace démonských sil. Žádný konec i ďábel je pod kontrolou Boha! SaBoží služebník nebude proti tomu imun- tan tě nemůže připravit o víru! Ďáblova
ní. Slyšte mne ženy těchto pracovníků, moc je omezená! Bible praví: „Vzepřete
i vy budete muset žít pod útoky těchto se ďáblu a uteče od vás!“ Zní to jako popomluv. Pluky lživých démonů budou vy- rážka? Nikdy! Bůh má všechno pod konpuštěny do tohoto světa jen za tím úče- trolou!
lem, aby skrze žvást a pomluvu oloupiA nakonec: Budoucnost je pod Boží
li křesťany o jejich důvěru v Boha. Tato kontrolou. Bůh všecko naplánoval doválka pomluv nebude směřovat jen pro- předu. Zná pravý okamžik, kdy Kristus
ti duchovním, ale proti každému Du- přijde! Soužení, poslední soud i Armachem svatým naplněnému křesťanovi. gedon, vše je zaneseno v Jeho kalenDokonce i vlasatci budou muset oku- dáři, jedno jde za druhým, po pořádsit, co to znamená procházet falešnými ku. Všemohoucí kontroluje všechno na
nařčeními.
nebi i na zemi a praví všem naplněným
A nyní přicházím ke konečnému slovu Duchem svatým: „Nezoufejte, doufejte,
od Pána
bděte!“
Nemáte představu, jaký boj jsem muBŮH TI ŽEHNEJ!
sel svést sám se sebou, abych mohl stát
Copyright © 2003 by World Challenge
Co ve Studijní bibli nenajdete
Zamyšlení a komentáře doplňující Studijní bibli s výkladovými poznámkami.
Jk 1,4 A VYTRVALOST AŤ JE DOVRŠENA SKUTKEM, ABYSTE BYLI DOKONALÍ
A NEPORUŠENÍ, PROSTI VŠECH NEDOSTATKŮ.
Jak vidíš „dokonalost“ křesťana v praxi?
Nejdřív položím otázku jinak: Co to je
dokonalost z našeho pohledu? Za těch sedmdesát let znám dokonalost Goebelsovskou, pak znám dokonalost Leninskou a teď
znám dokonalost postmoderní. O kterou
se nám jedná? Pokud se nám jedná o dokonalost Boží, pak bych řekl: Žít dle rady Písma, ale ne ze Zákona. Písmo není zákoník
ani nic podobného. Ale Písmo mi ukazuje,
že jestliže budu chodit v Boží moci s ním,
budu ho milovat, pak On na mně bude pracovat a povede mě postupně k jeho dokonalosti. Například čteme, že Noe byl muž
spravedlivý ve svém pokolení. To mi naznačuje, že dokonalý křesťan v Japonsku bude
v některých kulturních věcech trošku jiný,
než dokonalý křesťan tady v Čechách. Takže pozor na slovíčko dokonalost, nepleťme
si ji se zákoníkem. Potřebujeme se naučit
chodit s Bohem a vnímat, co se jemu líbí,
jak On to vidí a jak On tomu rozumí. Už
jsem se setkal s tím, že mi řekl: „Ano, to
se mi líbí, ale dnešní doba to neunese.“ Je
jasné, že to nebyla věc hříchu. Hřích, desatero, je vždy a všude stejný. Ale jsou určité
věci, na které se musím umět podívat jeho
pohledem. R.B.
Jk 1,5 MÁ-LI KDO Z VÁS NEDOSTATEK
MOUDROSTI, AŤ PROSÍ BOHA…
Jaké máš osobní zkušenosti s „moudrostí
s hůry“?
Bůh je moudrý a vždy mi dokáže moudře
poradit v té situaci, ve které se právě nacházím. Uvedu příklad jedné moudré Boží
rady pro mně: Jako mladý svobodný chlapec jsem Bohu sloužil, chtěl jsem se mu
plně vydat, ale najednou začal být problém.
Mé síly slábly proti útokům jedné sestřičky, která mi dávala velmi jasně najevo svůj
vztah ke mně. Bůh mi poradil: „Dobře, takže
se nejdřív oženíš a pak budeš dále sloužit,
a vezmeš si Maňku, tu jsem pro tebe připravil.“ On mi moudře poradil a po zhruba
padesáti letech vím, že to bylo velmi moudré pro plány, které se mnou měl. Tam bylo
více upřímných věřících sester, ale ne každá by to unesla. V tom je Boží moudrost,
že On má pro každou situaci mého života
řešení. R.B.
Jk 1,6–8 KDO POCHYBUJE, JE PODOBEN MOŘSKÉ VLNĚ, HNANÉ A ZMÍTANÉ VICHŘICÍ … JE TO MUŽ ROZPOLCENÝ, NESTÁLÝ VE VŠEM, CO
ČINÍ.
Někdy lidé při modlitbě zatínají zuby, aby
„nepochybovali“. Mění mluvu, aby vyjadřovala
„víru“. Jak vidíš prakticky modlitbu „bez pochyb“?
To může být případ člověka, který si prostudoval Kenyona respektive Kennetha Hagina, ale nikdy ne Bibli. Protože pokud přistupuji k Bohu jako k Otci, kterého miluji,
a On miluje mě, tak s ním jednám a On se
mnou na úrovni osobního vztahu, a já nemusím dělat to, že si nárokuji: „Jsem uzdraven, jsem uzdraven, nesmím pochybovat,
že jsem uzdraven.“ To je tak dobré, abych
ztratil víru. Příklad: Když se sem v šedesátých letech dostalo učení Kenyona, měl
jsem dvě vrozené vady. Velmi nepříjemný
silný ekzém na rukou, který mi dělal dost
těžkostí, a šilhavé oči. Oči způsobovaly
posměch. Při jednom setkání na mládeži,
kde to do nás hustili, jsem přijal vírou, že
mé oči jsou uzdraveny, nárokoval jsem si
uzdravení svých očí, vyznával jsem, že jsem
uzdravený a celou dobu z mládeže až domů
jsem vyznával a děkoval Bohu, že mám oči
uzdravené. Už jsem se připravoval, jak ve
sboru budu vydávat svědectví. Přišel jsem
domů, dost pozdě, rozsvítil si světlo, ještě
jednou se modlil a nárokoval si uzdravení,
a pak jsem se podíval do zrcátka. Oči byly
stejné. Co to ale udělalo s mou vírou, o tom
nebudu mluvit. Proč nedošlo k uzdravení?
Později, až se naplnily určité potřeby, to
znamená, že jsem kvůli ekzému na rukou
obešel dvakrát komunistický systém: nevzali mě kvůli němu na vojnu, a dostal jsem
zaměstnání, které bylo jen pro komunisty,
ale neměli mě kam dát, a tak udělali výjimku. Až už jsem tam pracoval určitou dobu,
při jedné modlitbě mi Bůh řekl: „Ruce ano,
oči ne.“ Od té doby ruce byly zdravé a jsou
zdravé dodnes. Oči ne. Já nevěděl, že Bůh
pro mě připravil super zbraň proti estébákům. Ono totiž nikdo z vás nikdy neví,
kam já se dívám. A proto jsem třeba mluvil
s estébákem a přitom jsem sledoval toho
druhého, co mu posunky naznačuje. Zjistil
jsem, že to je určitá výhoda, i pro službu
pastora nebo biskupa. Sledovat lidi, aniž
oni vědí, že se na ně dívám. Takže Bůh věděl, že to budu potřebovat. Musíme si uvědomit, že ta rozpolcenost je v tom, že se
neptám na Boží vůli, ale chci prosadit vůli
svou v domnění, že ho donutím. Nedonutím. R.B.
Jk 1,14–15 KAŽDÝ, KDO JE V POKUŠENÍ, JE SVÁDĚN A VÁBEN SVOU VLASTNÍ
ŽÁDOSTIVOSTÍ.
Nesvádí nás kromě našich žádostí i satan?
Jednou jsem slyšel v kázání, jak jeden
bratr uvedl příklad ještě z dávných dob. Šel
sedlák v neděli do kostela. Dívá se cestou,
na plotě sedí ďábel a brečí. A ptá se ho: „Co
ti je, ďáble, proč brečíš?“ A ďábel říká: „Ti
křesťané, to je strašná sebranka. Cizoloží,
kradou, lžou, a všechno to svádějí na mě.“
Ano, my žijeme v hříchu, ale Bible říká: Pozor na naše žádosti. Ty musíme křižovat.
Mnohokrát si tuto oblast lidé pletou s duchovním bojem, a tak přišla za mnou jedna
sestřička a říká mi: „Bratře, mám v sobě démona.“ Řekl jsem si: První znak, že ho nemáš, protože démon se nikdy nechválí. Říkám jí: „No a co po mně chceš?“ „Už jsem
byla za bratrem A, B, C, D,“ a teď mi vyjmenovala všechny naše i zahraniční kapacity,
„a nikdo mi nemohl pomoct. Já chudáček,
není tady mocného muže, který by ze mne
ďábla vyhnal.“ Já říkám: „Sestro, problém
je v něčem jiném. Tito bratři pracují dobře,
já po nich nebudu nic opravovat. Ale tvůj
problém je, že potřebuješ ukřižovat svoje
staré já. A to staré já nejde vymítat, to musíš ty ukřižovat. Nepleť si tyto dva pojmy.“
I my si musíme tyto věci uvědomit. Co je na
vymítání a co je na ukřižování. A démona
nejde ukřižovat. R.B.
Jk 1,26 DOMNÍVÁ-LI SE KDO, ŽE JE
ZBOŽNÝ, A PŘITOM NEDRŽÍ NA UZDĚ
SVŮJ JAZYK, KLAME TÍM SÁM SEBE
A JEHO ZBOŽNOST JE MARNÁ.
Je vůbec možné udržet na uzdě svůj jazyk?
Je-li, jak? Potlačit své emoce?
To učí buddhisté a jiní. Pokud zůstávám
ve spojení s Duchem svatým, tak On mezi
jiným zaslíbil, že postaví stráž k mým ústům, už David o tom mluví v Žalmech. On
mi dá sílu, tu hubu zavřít. Protože jinak je
v Bibli napsáno právě u Jakuba (Jk 3,8), že
jazyk nedokáže zkrotit nikdo z lidí. Proč?
Protože je zapálen pekelným ohněm. Jak se
člověk při narození projeví? Jak se projeví
život? Že se počurá? Ne. On začne křičet.
Jazyk rozpumpuje celý život. I proto říká
Bible, že jazykem je zapalován běh našeho života. A proto taky Bůh, když povolává
člověka jako nové stvoření v Kristu, Duch
svatý se projevuje zase přes jazyk. Ale jinak,
než u toho narození prvního. R.B.
Jk 1,27 PRAVÁ A ČISTÁ ZBOŽNOST
PŘED BOHEM A OTCEM ZNAMENÁ PAMATOVAT NA VDOVY A SIROTKY V JEJICH SOUŽENÍ A CHRÁNIT SE PŘED POSKVRNOU SVĚTA.
Ve SZ byli z desátků podporováni sociálně
potřební. Jak tomu má být dnes?
Jemný omyl. Lévité z desátků, sociálně
potřební z darů a obětí. A jak tomu má být
dnes? Zaprvé, všímejme si Bible, že i Starý
i Nový zákon hovoří o Božím lidu, kde mají
být podporovány vdovy věřící, ne všechny
vdovy ve městě. První křesťané dělali sbírky
pro chudé věřící v Jeruzalémě, ne pro synedrium v Jeruzalémě. Takže to je první věc.
Druhá věc je, že my se potřebujeme ptát
a hledat před Hospodinem, kdo jsou ti jeho
chudí. Protože jinak můžeme najít mnoho
lidí, i v naší zemi, kteří jsou chudí. A víme,
kolik lidí třeba i velmi drahým autem přijede na sociálku pro podporu. On je taky
chudý. Proto je potřebná v této věci Boží
moudrost. Taky se podívejme na opačný
případ, kdy Bible říká: Kdo nechce pracovat, ať nejí. Bible radí, že mladé ženy by se
měly vdávat, rodit děti a pracovat, radí, aby
se někteří bratři místo planých řečí chytli
pořádné práce atd. Ano, pamatujme na potřebné, ale na ty, kteří jsou v potřebě, ne na
ty, kterým se ráno nechce do práce. R.B.
Studijní materiál
Ročník 23, leden 2011
Jk 4,12 JEDEN JE ZÁKONODÁRCE
I SOUDCE; ON MŮŽE ZACHRÁNIT I ZAHUBIT. ALE KDO JSI TY, ŽE ODSUZUJEŠ
BLIŽNÍHO?
Často na oprávněnou kritiku slyšíme „nesuď“! Není tento příkaz často zneužíván?
Téměř vždy. Protože soudit znamená vynést rozsudek. Ale já mám rozsuzovat, napomínat, ukazovat. Rozsudek je: Definitivně jsi odsouzen do pekla, nic s tím nejde
udělat a tečka. To je soudit. To nechávám
na Bohu. Ale rozsuzovat jednání mě Bible
doslova vybízí. Takže nepleťme si tyto dva
pojmy. R.B.
Jk 5,11 HLE, ‚BLAHOSLAVÍME TY, KTEŘÍ VYTRVALI‘. SLYŠELI JSTE O VYTRVALOSTI JOBOVĚ A VÍTE, K ČEMU HO PÁN
NAKONEC PŘIVEDL.
Jobovo utrpení je přece starozákonní! Utrpení na něj prý přišlo, proto, že se ho bál. „Čeho
jsem se bál, to na mne přišlo…“
Už jsem toto učení slyšel zhruba před třiceti, čtyřiceti lety. Je to učení, které podobně
jako jiné tvrdí, že Bůh je lhář. Proč? Proto-
13
Studijní materiál
ŽIVOT V KRISTU
že Bůh, když mluví o Jobovi, říká satanovi:
Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, ačkoli jsi
mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně
mořil. (Jb 2,3) Bezdůvodně. Čili kdyby tam
byl hřích nevíry, že se bál, tak byla příčina.
Ale On říká: „Bez příčiny…“ Ano, znám to
učení a dost tvrdě jsem se sním utkal. Přiznám se poctivě, že na první pohled jsem
mu taky nalítl, než jsem si to přečetl celé
a uvědomil si, že to je podraz a obvinění
Boha ze lži. R.B.
Jk 5,20 VĚZTE, ŽE TEN, KDO ODVRÁTÍ HŘÍŠNÍKA OD BLUDNÉ CESTY, ZACHRÁNÍ JEHO DUŠI OD SMRTI A PŘIKRYJE MNOŽSTVÍ HŘÍCHŮ.
Hříchy přece nemají být přikrývány, ale zjeveny, vyznány, odpuštěny!
Podívejme se dobře, jak je to tady napsáno: Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od
bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí. Jak já ho odvrátím od bludné cesty? Tím,
že ho přivedu ke Golgotě, k pokání. Že on
se zlomí před Bohem, učiní pokání, vyzná
mu hříchy a ony jsou mu odpuštěny. A jsou
zahlazeny. A pokud jsou jednou hříchy odpuštěny, zahlazeny, tak není o čem diskutovat. Jsou odpuštěny, ony nejsou. Nebavím
se teď o různých vazbách démonických, bavím se o běžném hříchu. R.B.
1Pt 2,13–14 PODŘIĎTE SE KVŮLI PÁNU
KAŽDÉMU LIDSKÉMU ZŘÍZENÍ…
Není to podobné účelovému vyučování jezuitů, aby tlustí mniši mohli žít z desátků udřených, kteří jsou nadšení, že mohou plnit Boží
slovo?
Právě Marx a jemu podobní to uměli
velmi dobře vysvětlit a kázat, kázali vodu
a nepili víno, ale silnou slivovici. Tudy cesta nevede, protože podobně mluví i Pavel
k Římanům (Ř 13). Potřebuji přijmout Boží
systém. Já jsem za komunistů trpěl, byl ve
vězení. Ale vězňové se divili, protože tam
se obzvlášť vyprávěly vtipy na adresu vládnoucí moci, a oni se mě ptali, proč ty vtipy neberu, proč je odmítám. Říkali: „Jediný
ty z nás tady trpíš nespravedlivě, tak právě ty bys měl jít proti režimu.“ Já říkám:
„A právě já nepůjdu, protože Bůh mi jasně ukázal, že On ho sem dal. Mám se starat maximálně o to, abych žil jako skutečný křesťan.“ Pokud tuto zásadu aplikujeme
do všech oblastí života, žena v manželství,
muž v manželství, ve sboru, ve společnosti,
pokud přijmeme, že je to systém, daný Bohem, a že to, co dělám, nedělám Husákovi,
Štrougalovi a já nevím komu, ale že to dělám Bohu, pak Bůh ve svém čase mě nejen
odmění, ale On pošle někoho, kdo mi pomůže. R.B.
značné. Text navozuje tři základní otázky:
(1) Kdo jsou duchové ve vězení? (2) Co
Kristus kázal? (3) Kdy to kázal? Na každou
z těchto otázek je několik odpovědí. Jedni
duchy ve vězení vykládají jako padlé anděly, jiní jako civilizaci žijící před potopou.
Ohledně obsahu kázání panují tři hlavní
názory: (a) Druhá šance k pokání, (b) Vyhlášení o dokončení spasitelného díla a za
(c) vyhlášení soudu. Tehdejší judaistická literatura byla velmi bohatá na tato a podobná témata. Text je navíc myšlenkově velice
blízký Knize Henochově, ovšem opírat se
o mimobiblické prameny při výkladu Božího slova je vždy riskantní.
Situaci si zjednodušíme, když si ukážeme,
co text určitě neznamená. Zcela jistě zde nejde o druhou šanci ke spasení, danou lidem
(viz Žd 9,27). Učení o možnosti pokání po
smrti je jednoduše v příkrém rozporu s celkovým učením Písma. M.M.
1Pt 3,22 JENŽ JEST NA PRAVICI BOŽÍ,
KDYŽ VSTOUPIL DO NEBE A PODŘÍDIL
SI ANDĚLY A VLÁDY A MOCNOSTI.
Když si Ježíš „podřídil mocnosti“, proč na
nás ještě útočí?
Pán Ježíš řekl, že budeme šlapat po hadech a štírech. To znamená, že stále tady
budou. Protože Pán Ježíš také řekl: „Na
zemi soužení míti budete.“ Někteří křesťané, kteří věří, že ďábel už nad nimi nemá
moc, to slovo naplňují tím, že sužují druhé křesťany, nebo i sami sebe. Líbil se mi
příběh jednoho bratra, nějakého Mikuláše z Basileje, který byl upálen o něco dříve než Jan Hus. On chtěl být velmi svatý.
Vstoupil do kláštera, hledal Boha, bičoval
se, spal v oděvu prošitém ostrými předměty, modlil se a hledal upřímně a Bůh se mu
dal nalézt. A pak mu dal dobrou radu. Řekl
mu: „Choď se mnou, žij dle mé rady a vůbec se nemusíš bičovat do krve. To za tebe
budou dělat druzí.“ Svět se už o to postará.
My dělejme to, co dělat máme. Takže ano,
On podmanil, a proto ďábel může jen tolik,
kolik mu Bůh dovolí, respektive kolik mu
dovolím já, když se nechám nalákat na místo, kde nemám co dělat. Viz jeden příklad:
Vyprávěl mi jeden pastor, jak za ním přišly
tři sestřičky s pláčem, jak jejich dcerušky
byly znásilněny. A on se ptá: „Kdy se to stalo?“ „No, tuto neděli dopoledne.“ On říká:
„Tady ve sboru?“ „Ne, ony nebyly na shromáždění.“ „A kde byly?“ „Na bazéně.“ A pastor říká: „Jó sestry, nejdřív se tam ukazují
chlapcům a dělají jim chutě, a když chlapci
dostanou chuť, tak pak je zle. Kdyby byly
tam, kde měly být, nebyly by problémy.“
R.B.
1Pt 3,7 STEJNĚ I MUŽI: KDYŽ ŽIJETE
1Pt 2,1 ODHOĎTE TEDY VŠECHNU
ŠPATNOST, KAŽDOU LEST, PŘETVÁŘKU, SE SVÝMI ŽENAMI, MĚJTE PRO NĚ POROZUMĚNÍ, ŽE JSOU SLABŠÍ; A PROKAZÁVIST, JAKÉKOLIV POMLOUVÁNÍ.
Opravdu je to tak snadné – „odhoďte“? Co, ZUJTE JIM ÚCTU…
Hodně se mluví o poddanosti žen. Nerozvedl
když „mi to nedá“ nepomlouvat a „nejde mi to“
bys „porozumění muže pro slabost ženy“?
nezávidět…
O poddanosti žen by víc než muži měly
Tady mi právě Bible říká: Po jejich ovoci
poznáme je. To znamená, i to obrácení, to mluvit ženy. To se týká jich. Mužů se týká:
pokání, poznám po ovoci. To je první věc. „Miluj ženu svou, jako Kristus miluje círA pokud i po obrácení mám s tím problémy kev.“ Myslím si, že je poměrně dostačují– někteří lidé si to pletou, že když zvednou cím vodítkem podívat se, jak Kristus miluje
ruku, stanou se sympatizanty Ježíše Krista. mě, a takto milovat. On má pochopení pro
Ale oni se nestanou učedníky Ježíše Krista. mé slabosti, On má pochopení pro všechA já jako služebník mám činit učedníky, ne no. Já si především musím uvědomit, že
sympatizanty. To znamená vést ho k učed- emancipace je z pekla. Žena je stvořena jinictví. Říct mu: „Máš-li ten problém, to nak duchovně, duševně i tělesně. Proto od
znamená, že jsi dobrý sympatizant. Ale pů- ní nevyžadujme, k čemu stvořena není. Najdeme teď dál ke kříži, kde ti pomohu.“ Jed- příklad být hlavou. Ono my muži někdy velnou přišla jedna sestra a říká: „Bible říká, že mi dobře víme, když rozhodnu vlevo, bude
mám ukřižovat své staré já. Dobře, ty nohy, průšvih, když rozhodnu vpravo, taky bude
to jde, tu jednu ruku taky, ale co s tou dru- průšvih. Čili: „Víš co, miláčku, rozhodni
hou?“ A já říkám: „Tak tam já ti pomohu.“ to sama.“ Maňka mě jednou takhle odhaČili uvědomme si tyto věci a podle toho lila a říká: „Ó, ne. Nenič mě tím, protože
jednejme. R.B.
rozhodnout znamená nést i zodpovědnost.“
Proto si musíme uvědomit, že ta otázka je
1Pt 2,9 VY VŠAK JSTE ‚ROD VYVOLE- zbytečná, pokud já budu jako muž plnit
NÝ, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, NÁROD své povinnosti. Tak jako Ježíš Kristus je
SVATÝ, LID NÁLEŽEJÍCÍ BOHU‘, ABYSTE plní všestranně. A mohu říct ze svého choHLÁSALI MOCNÉ SKUTKY TOHO, KDO zení s ním, že vždy, v každé svízelné situaVÁS POVOLAL ZE TMY DO SVÉHO PODI- ci, ho vnímám vedle sebe, odpovídá, někdy
1Pt 4,6 PROTO BYLO EVANGELIUM
VUHODNÉHO SVĚTLA.
dřív, než zavolám. Ale taky se mi už stalo,
„Hlásali“ – Co když na to „někdo není sta- že jsem v jedné situaci zavolal: „Pane, kde ZVĚSTOVÁNO I MRTVÝM, ABY BYLI
věný“?
jsi?“ A On mi odpověděl: „No já tam, kde U BOHA ŽIVI V DUCHU, AČKOLIV BYLI
ZA SVÉHO ŽIVOTA U LIDÍ ODSOUZENI.
Ono totiž my zapomínáme, že hlásáme vždy. Ale kde jsi ty?“ R.B.
Tvůj pohled na verš?
nejen ústy, ale především životem. Ústy
Čtěme, jak je to napsáno: Mrtvým, kteří
umí hlásat Ježíše Krista kdejaký hříšník.
1Pt 3,18–20 TEHDY TAKÉ PŘIŠEL VYKdyž nějaký zpěvák nazpívá koledy, to se HLÁSIT ZVĚST DUCHŮM VE VĚZE- byli v Duchu živi. Oni byli pod vládou smrdobře poslouchá. Ale to není evangelium. NÍ, KTEŘÍ NEUPOSLECHLI KDYSI VE ti, jak říká příběh o boháči a Lazarovi, ale
Hlásat mohu životem. To znamená tím, jak DNECH NOÉMOVÝCH. TENKRÁT BOŽÍ v Duchu před Bohem byli živí. Byli v lůně
žiji v manželství, jak jednám v okolí. A zno- SHOVÍVAVOST VYČKÁVALA S TRESTEM, Abrahamově, kde byl i Abraham. Ale Pán Jevu podtrhnu: Já jako chlapec v osmnácti le- POKUD SE STAVĚL KORÁB, V NĚMŽ žíš přesto říká o Abrahamovi, že je živý. Oni
tech jsem měl strašnou hrůzu otevřít pusu. BYLO Z VODY ZACHRÁNĚNO JENOM v Duchu byli živí. Těm přišel Pán Ježíš zvěsPřišel jsem na šachtu, ale neměl jsem na OSM LIDÍ.
tovat evangelium, dobrou novinu. Když na
to, abych vydal svědectví jako jiní. Přesto
Kdo byli ti duchové, kterým Ježíš kázal?
kříži řekl: „Dokonáno jest“, není pravda, jak
do měsíce celá šachta věděla, že jsem věřící.
Máme před sebou jeden z obtížně vylo- někteří tvrdí, že ho následně lucifer tahal
Ono evangelium jde hlásat životem, a je to žitelných textů Písma. V odborné literatu- po dně pekla. To je nesmysl, protože lucifer
účinnější. Když kážu životem a pak dodám ře na toto téma nalezneme řadu názorů, by v pekle trpěl nejvíc. Ale Pán Ježíš sestouslovo, pak to má teprve správný účinek. R.B. což napovídá, že se jedná o místo nejedno- pil do lůna Abrahamova, aby těmto mrtvým
14
Ročník 23, leden 2011
1Pt 4,18 ‚JESTLIŽE I SPRAVEDLIVÝ
BUDE STĚŽÍ ZACHRÁNĚN, KDE SE
OCITNE BEZBOŽNÝ A HŘÍŠNÝ?‘
Není to příliš ostré vůči „milovaným“ od
„milujícího Otce“?
To je úplně totéž, jak mi často někteří
lidé říkají, tím že Pán Ježíš řekl: „Nikdo je
nevytrhne z mé ruky“, pokud jsem jednou
znovuzrozen, pak jsem znovuzrozen navěky, ať žiji jakkoli. To není pravda. Protože
celý verš zní: Moje ovce slyší můj hlas, já je
znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky
nevyrve. (J 10,27–28) To je celý verš. Musíme to brát celé, že On mě miluje, ospravedlní mě spravedlností Kristovou, je za
mě zaplaceno a jsem spasen. Ale co potom s těmi, kteří nejsou takto ospravedlněni, shánějí spravedlivé skutky, prosí
kdekoho z mrtvých, aby něco z těch skutků, kterých mu nadbylo, mu taky přihrál?
Spravedlnost je před Bohem jenom to, že já
jsem ospravedlněn jeho obětí. Ničím jiným.
R.B.
2Pt 1,5–7 PROTO TAKÉ VYNALOŽTE
VŠECKU SNAHU NA TO, ABYSTE KE
SVÉ VÍŘE PŘIPOJILI CTNOST … A K BRATRSKÉ NÁKLONNOSTI LÁSKU.
„Láska“ zahrnuje přece vše, proč je připojena až na konec?
Toť poměrně jednoduchá záležitost. Položme si otázku: Může člověk milovat Boha
Boží láskou? Člověk zná jednu lásku: Já,
moje, mé. Ale to není láska. Aby se Boží
láska zrodila, mám zde určitý princip, co
mám všechno dělat. K tomuto principu
bych, jelikož jsem spíš původu dělnického,
dodal následující: Jak se vyrábějí ušlechtilé oceli a různé slitiny? Tak, že se nejdřív
roztaví železo, a do roztaveného železa se
něco přidá, to se spojí, a pak se ještě přidá,
a pak se znovu přidá, a nakonec se dodá
a máme z toho vysoce ušlechtilý kov. Tady
máme postup: Pracuj na sobě, Duch svatý
ti pomůže, ale lidově nazváno: Křižuj sebe
a On ti pomůže a ty nakonec dodáš lásku,
a to bude ta jeho pravá láska: že ho miluješ,
i když On netancuje dle tvého pískání. Ale
miluješ ho, protože je dobrý a víš, že On
miluje tebe. R.B.
2Pt 2,4 VŽDYŤ BŮH NEUŠETŘIL ANI
ANDĚLY, KTEŘÍ ZHŘEŠILI, ALE SVRHL JE DO TEMNÉ PROPASTI PODSVĚTÍ
A DAL JE STŘEŽIT, ABY BYLI POSTAVENI
PŘED SOUD.
Když jsou démoni v propasti, proč ještě působí kolem nás?
Máme část démonů tady z jednoho prostého důvodu. Když se podíváme na vývoj,
tak Bůh část démonů dal do vězení hned.
Oni by to tu už zničili a vznikl by strašný
chaos. Ale po potopě šla do vězení další
část. Čteme ve Zjevení, že někteří z nich budou v době sedmi let vlády antikrista rozvázáni, aby škodili zemi. Oni jsou svázáni,
někteří už jednou provždy až k soudu, a někteří ještě budou propuštěni. Část těch holomků tady zůstala, aby Bůh skrze ně mohl
tříbit svůj lid a aby lidé mohli být zkoušeni. V nové knize o duchovním boji píšu, že
když Bůh postavil člověka v ráji, musel ho
nechat projít ohněm, aby se on i další lidé
mohli rozhodnout, kterou cestou se dají.
A k tomu rozhodnutí tady musí být někdo,
kdo bude svádět. R.B.
mnohokrát jsem se už dozvěděl, že o tom
se už v historii mluvilo mnohokrát. Říkám:
„Ano, ale poprvé v dějinách je tu něco popr2Pt 2,5 ANI STARÝ SVĚT NEUŠETŘIL, vé: Izrael je ve své zemi.“ Takže s Biblí jde
NÝBRŽ ZACHOVAL JEN NOÉMA, KAZA- překroutit a vyvrátit vše. R.B.
TELE SPRAVEDLNOSTI, SPOLU SE SEDMI JINÝMI, KDYŽ UVEDL POTOPU NA
1J 1,1 CO BYLO OD POČÁTKU, CO JSME
SVĚT BEZBOŽNÝCH.
SLYŠELI, CO JSME NA VLASTNÍ OČI VITy věříš na zvířátka v arše?
DĚLI, NA CO JSME HLEDĚLI A ČEHO SE
Potopa světa, stejně jako mnohá jiná mís- NAŠE RUCE DOTÝKALY, TO ZVĚSTUJEta Písma, je často zpochybňována i zesměš- ME: SLOVO ŽIVOTA.
ňována. Útoky velmi často přichází z řad
Jan byl očitý svědek Kristův?
liberálních křesťanů, pro které je vše nadAmen. Já věřím právě díky tomuto verši,
přirozené automaticky i nemožné a spadá že tři listy Janovy a Zjevení napsal apoštol
tak do oblasti legend.
Jan. Ne, jak mají snahu někteří tvrdit, že to
Stává se, že mnohé biblické události, zpo- byl někdo, kdo se podepsal jeho jménem.
čátku vysmívané, se časem podaří prokázat R.B.
anebo alespoň ukázat jako možné. Událost
potopy je jednou z nich. Jsou mnozí geo1J 1,3–4 CÍL JANOVA ZVĚSTOVÁNÍ.
logové, kteří nevidí potopu jako technicky
Cílem Janova zvěstování je společenství
nemožnou. Archeologové objevili po celém s Bohem a radost z něj. Co znamená mít
světě řadu legend hovořících o celosvětové společenství s Otcem a Ježíšem Kristem?
záplavě.
Pro apoštola se jedná o radostnou zkušeNicméně jako křesťané bychom neměli nost dávající smysl celému životu. Používá
čekat, až věda obtížná místa Bible „potvrdí“. tři slova, jež zahrnují vše podstatné: zvěsNežijeme skrze autoritu vědy (která konec- tování, společenství, radost. Zvěst o zkušekonců své závěry občas mění), ale skrze au- nosti s Ježíšem Kristem vedoucí ke spoletoritu Božího syna Ježíše Krista. On prohlá- čenství s těmi, kteří tuto zvěst slyší, vede
sil: Spíše pomine nebe a země, než aby padla k radostnému životu. Tato slova jsou nadjediná čárka Zákona. (Lukáš 16,17). Pro mne pisy témat, k nimž se apoštol vrací v celém
osobně jsou Ježíšova slova zárukou, že bez svém listu. Stojí zato si jich při jeho čtení
obav mohu přijmout celé Písmo, včetně vy- všímat. M.K.
právění o potopě. M.M.
1J 1 OSLOVENÍ BOHA.
2Pt 2,20 JESTLIŽE TEDY TI, KDO POVšimni si, že když apoštol mluví o JežíZNÁNÍM PÁNA A SPASITELE JEŽÍŠE ši Kristu, ne vždy ho zmiňuje jménem. NěKRISTA UNIKLI POSKVRNÁM SVĚTA, kdy používá jen opisu: drahé slovo života.
ZNOVU SE DO NICH ZAPLETOU A POD- Spasitelovo jméno je mu vzácné. Vyslovení
LEHNOU JIM, BUDOU JEJICH KONCE jména nemusí být vždy výrazem úcty. Jak
HORŠÍ NEŽ ZAČÁTKY.
přistupuji k používání jména našeho Boha?
Příklady ze života?
Způsob, jak to zjistit, je zaposlouchat se do
Během svého života jsem jich zažil dost, svých modliteb. M.K.
a těžko se mi o nich mluví. Ti lidé přišli,
1J 2,12–17 TROJÍ LID.
začali, byli velmi horliví, ale jakmile došlo
Jan zde v těchto verších uvádí rozdělena to, že by měli umírat sobě, jakmile měli
zapřít sami sebe, vzít kříž a jít za Pánem, ní duchovní zralosti a zdánlivě bez souvisvzdát se něčeho, tak najednou nastalo vel- losti je spojuje s příkazem nemilovat svět.
ké pohoršení. Najednou to vidí jinak, vrací Mám za to, že ukazuje projevy života s Bose a skutečně platí, že se tito lidé dostáva- hem – zralost a jaký je životní postoj křesjí později do daleko hlubších bojů, zápa- ťana ve světě. Stojí zato se u nich zastavit
sů a problémů, než byli předtím. Schvál- a zkusit se zařadit. Vždy je pro mě těžké se
ně nechci nikoho jmenovat, ale viděl jsem zařadit, protože si uvědomuji, že se mnohpak, že ti lidé za velmi těžkých bojů umí- dy na pozici, v níž jsem, necítím. Moc mi
rají. Jeden takový chodil na shromáždění, pomáhá fakt, že nejde o dodržování praměl vždy připomínky, opravil by každého videl, ale o vztah poznávání. Podobné vníkazatele, jak se má kázat, žil si svůj život, mání prosazovala v 15 století stará Jednoale když byl na smrtelném loži, tak říká své ta bratrská, která mluvila o trojím lidu. Její
manželce a návštěvě ze sboru: „Už nějaký trojí lid byl: počínající, prospívající a k dočas stojí tam v rohu takový černý a já se konalosti se nesoucí. Kam se zařadím?
ho bojím.“ Oni mu říkají: „Tam nikdo není.“ M.K.
„Ale je, já ho vidím.“ Je potřebné být bdělý.
1J 2,28–4,27 JAK SI VŠE OVĚŘÍM.
R.B.
Apoštol v předchozím textu vysvětlil
2Pt 3,8 ALE TATO JEDNA VĚC KÉŽ základní skutečnosti křesťanského života
VÁM NEZŮSTANE SKRYTA, MILOVANÍ, a teď dává testy, jak poznáme, že jsme správŽE JEDEN DEN JE U PÁNA JAKO TISÍC ní křesťané. Má tři oblasti, podle nichž určuje důvěryhodnost našeho křesťanského
LET A ‚TISÍC LET JAKO JEDEN DEN‘.
Nedá se ve světle tohoto verše s časovými života. Dotýká se naší spravedlnosti, našich
vztahů k našim bližním a víry v pravdy Bibúdaji Bible žonglovat bez omezení?
Klidně dá. Co všechno se v Bibli nedá le. Testy lze rozdělit podle následujících odzdůvodnit a překroutit, že? Potřebujete- dílů. První test je v 1Jan 2,28–3,10. V těchli, každý chytrák vám pomocí Bible může to verších Jan přináší test, který se dotýká
dokazovat, že Pán Ježíš a apoštolové věřili kvality našeho života. Jako základ pro tento
v převtělování. Ovšem Duch svatý těm, kdo život udává zjevení Ježíše Krista, které bylo,
stojí v bázni před Bohem, otevírá Písma když poprvé přišel na zem, a které bude při
a uvádí do veškeré pravdy podle Božího zá- jeho druhém příchodu spojené s naším poměru, nikoli podle lidského. Je známo, že se stavením. Je třeba promýšlet, jaké vyvozuhodně věnuji eschatologii, vyučuji ji, a pro- ji důsledky pro svůj život z jistoty Kristoto, když říkám, že jeho příchod je blízko, va návratu a zdali mám Janovu radost při
Studijní materiál
zvěstoval evangelium, které znělo, chcete-li
to havířsky, slezsky, lidově: „Kluci, zvítězil
jsem! Balte to a jdeme.“ R.B.
15
Studijní materiál
ŽIVOT V KRISTU
pomyšlení na Kristův návrat? Další test je
ve verších 3,11–24. Týká se našeho vztahu
k bližním. Jan vše staví na ostří nože. Dává
příklad ze Starého zákona a na něm ukazuje, jak to být nemá, a zároveň po vzoru
pána Ježíše přiostřuje přikázání. Popisuje
lásku k bratřím jako něco, co je hmatatelně vidět. Mohu naplňovat toto přikázání,
abych dosáhl pokoje, o němž mluví v závěru kapitoly? Třetí a poslední test je v oddílu
4,1–6. Otázka zní: Jak se stavíš k vnuknutím
a k prorockým slovům. Podle čeho rozlišuješ pravdu? Jan rozlišuje podle toho, kým je
Kristus. Jako by neměl dost na zmíněných
testech – ve zbytku kapitoly se k nim vrací
a kombinuje je dohromady. Moc mu záleží
na tom, abys měl jistou v Ježíši Kristu. Píše
o přebývání Ducha svatého, který přináší
ujištění o Boží lásce. Zažíváš to ve svém životě? M.K.
1J 3,2 VÍME VŠAK, AŽ SE ZJEVÍ, ŽE MU
BUDEME PODOBNI, PROTOŽE HO SPATŘÍME TAKOVÉHO, JAKÝ JEST.
Bude nám 33 let, až se setkáme s Kristem?
Tak především, nebudou tam dědulové
bez zubů jako já, nebudou tam novorozené
děti, ale všichni budou v plném věku. Dokonce mi Bible tvrdí, že tam nebudou muži
a ženy. V plném věku, ale to hlavní je sláva.
Spíš, že jako „On jest“ znamená tak, jak ho
viděl Jan ve Zjevení v první kapitole. Současně nezapomínejme, že v té době už nebude čas, proto bych třicet tři let vynechal.
R.B.
1J 3,2 CO BUDEME.
„Vímeť pak, že když se okáže, podobni
jemu budeme; nebo viděti jej budeme tak,
jakž jest.“ Jan nemá detailní popis nebe.
Spíš jen pohled na cíl. Jak je tomu se mnou?
Mám pohled apoštolův, nebo se snažím vědět víc? M.K.
1J 4,1–3 MILOVANÍ, NEVĚŘTE KAŽDÉMU VNUKNUTÍ, NÝBRŽ ZKOUMEJTE
DUCHY, ZDA JSOU Z BOHA…
Zní to trochu tajemně. Jak v praxi?
Když budeme chodit s Bohem a Duch
svatý bude v nás, On nám ukáže pravdu.
Uvedu dva příklady: Ještě jako mladý, začínající služebník, už jsem chodil do staršovstva, scházeli jsme se před shromážděním k modlitbě, a přijelo zápaďácké auto.
V té době všechno, co bylo ze západu, bylo
dobré. Technika na úrovni, takže i duchovně. No a vyšli, jeden nám známý bratr z Hrádku, a nějaký vyšší holohlavý cizinec. „Bratři, kdo to je?“ Nikdo neví. A Duch
svatý mi pošeptal: „Dávej pozor, nenech
se svést.“ Pošeptal jsem to některým bratřím, přišel jak mílius, bednu medu s sebou a mazal nám, Evald Frank, branhamis-
Vítáme vaše komentáře, pro březnové číslo zpracováváme knihu Genesis. Na adresu [email protected]
nám můžete do 10. února posílat mailem buď svoje jednotlivé postřehy, nebo
s námi navázat pravidelnou spolupráci
širšího rozsahu.
16
ta. Než odjel, hodně lidí svedl. Díky Bohu, biskup Tertulián zde viděli obraz Ježíšove sboru v Žukově téměř nikoho. Když my va křtu a oběti na kříži. Pro správné pobudeme s ním, On na to má. Jednou mě chopení je nutné začít v SZ. Zde je voda
navštívil člověk, věřící se vším všudy, a já a krev symbolem očištění a vykoupení. Jde
jsem se modlil: „Pane, jak ho demaskovat?“ o prožitou zkušenost, která se pro křesA Duch svatý mi říká: „Teď zvyš pozornost. ťana připomíná ve křtu a večeři Páně, jak
Ještě řekne dvě věty, a ve třetí větě se pro- připomínají reformátoři. Od desátého do
zradí.“ „Aha, tak už tě mám.“ Svědek Jeho- dvanáctého verše ukazuje apoštol výsledvův. Duch svatý nám pomůže. Je zajímavé, ky jejich svědectví. Jsou u tebe stejné?
co jsem viděl. Že mnohá stará sestra, která M.K.
sotva umí číst a psát, ho rozezná, a bratr,
kterému pusa jede, kdeco sečtělé, ten nalít1J 5,10 KDO VĚŘÍ V SYNA BOŽÍHO, MÁ
ne. Platí jedna věc: Ne každý, kdo říká „Pán TO SVĚDECTVÍ V SOBĚ. KDO NEVĚŘÍ
Ježíš“, a hlavně, když za mnou přijde se slo- BOHU, DĚLÁ Z NĚHO LHÁŘE, PROTOvy: „Bratře, Pán mi řekl…“, já říkám: „Fakt? ŽE NEVĚŘÍ SVĚDECTVÍ, KTERÉ BŮH VYA můžeš mi prozradit, jak se ten tvůj pán DAL O SVÉM SYNU.
jmenuje? Nějaký to je, ale ne Ježíš Kristus.“
Příklad ze života?
R.B.
Byla doba, kdy tu bratři zápasili o křest
Duchem svatým. No ale to byla taky doba,
1J 4,18 LÁSKA NEZNÁ STRACH; DOKO- kdy se vyučovaly prapodivné doktríny, mezi
NALÁ LÁSKA STRACH ZAHÁNÍ, VŽDYŤ jinými, že křest Duchem svatým prožiješ
STRACH PŮSOBÍ MUKA…
jako odměnu za super svatý a dokonalý
To stojí za komentář!
život. A další. Vyprávěli mi taky svědectví,
Opět je tu láska. Strach působí muka. jak se jeden bratr na smrtelném loži začal
Stojíme jednou s chlapama na šachtě, je modlit v jazycích, a já mu říkám: „A k čemu
před desátou večer a čekáme, až už koneč- mu to bylo?“ On to potřeboval dřív. No
ně zazní padla, a někdo z chlapů položil a jeden bratr mi vyprávěl, jak se taky modotázku: „Co chlapi myslíte, jedeme všichni lil za křest Duchem a toužil, aby mu Bůh
domů za babama. Seš si jistej, že tam niko- dal dar jazyků, a najednou mu Duch svaho nemá?“ No a teď jsi viděl ten strach, ta tý připomněl tento verš: „Činíš ze mě lháře.
muka. „No a co ty, Rudo?“ „Já jsem si jistý, To zaslíbení jsem dal vám a vašim dětem.“
že tam nikdo není. Já mám klid. Já ji mi- A on říká: „Když jsem si uvědomil celou
luji, ona mě taky, oba milujeme Boha, čili váhu toho, co mi Duch svatý řekl, s pláčem
pro mě zcela zbytečné téma.“ Pokud miluji jsem začal křičet: Prosím tě, odpusť mi, že
jeho a On mě, pak vím, že mě nepotká nic, jsem tě učinil lhářem, já ti děkuji za to zaco se neztotožňuje s jeho vůlí. Pokud se to slíbení“, a začal chválit Boha za Ježíše Krisztotožňuje s jeho vůlí, ať to vypadá sebehů- ta a za to, že v jeho oběti má vše a říká: „No
ře, tak On s tím má nějaký plán. Jeden bra- jo, jenže já nevím, odkdy jsem se začal modtr mi vyprávěl o Božím plánu. Ležel v ne- lit v jazycích. Já chválil Boha za Ježíše, a On
mocnici, škaredě si zlomil nohu. Vedle ležel udělal ten zbytek.“ Cesta vede skrze Ježíše,
druhý, který byl dost ukecaný a maximální jeho oběť a život s ním. A nedělejme z Boha
mudrlant. Velmi často diskutovali na téma lháře tím, že si něco nárokujeme a přivlastDarwin versus stvoření, a ten nevěřící mu ňujeme, a přitom klidně chodíme bez Boha
říká: „No dobře, a proč jsi teda tady, když na světě. R.B.
ten Bůh tě tolik miluje? Proč dovolil, že sis
zlomil tu nohu?“ A on mu říká: „No On mi1J 5,18 VÍME, ŽE NIKDO, KDO SE NAluje i tebe. Kdybych měl zdravé nohy a po- RODIL Z BOHA, NEHŘEŠÍ, ALE SYN BOŽÍ
tkal bych tě na cestě, ty bys mě poslouchal? JEJ CHRÁNÍ A ZLÝ SE HO ANI NEDOTy bys utek. Ty máš nohu zlomenou, já zlo- TKNE.
menou, nikdo nemůžeme utíkat, a jednou
Vždyť těch zápasů s mocnostmi tmy a následna Božím soudu ti Bůh řekne: Tak jsem tě ných úrazů je bezpočtu…
miloval, že jsem nechal svému služebníkovi
Ano, to je pravda. Ale ta pravda je v tom,
nohu zlomit, abys neutek před evangeliem. že které miluje, ty vychovává, trestá atd.
A tys ho pošlapal.“ Bůh použije někdy růz- Když On potřebuje, aby se projevila naše
né situace. R.B.
oddanost, Bible říká, že On mě nemůže svádět. Proto mě svádí sem tam nějaký ten dé1J 5,5–8 …TŘI JSOU, KTEŘÍ VYDÁVA- mon; taktéž je napsáno: Na zemi soužení
JÍ SVĚDECTVÍ - DUCH, VODA A KREV - míti budete. Tady znovu připomenu Joba.
A TI TŘI JSOU ZAJEDNO.
Stejný princip platí pro všechny křesťany.
Není to divné? Neměla by být spíše řeč o Tro- Bůh tě provede zkouškou a ty řekneš: „Věřím, a dost.“ Bible říká, že Bůh to dělá pro
jici?
Pozor, tu je řeč o životě na této zemi. anděly. Andělé to vidí, v nebi začne veliký
Tady je Duch svatý, který mi dává svědec- aplaus a ozve se: „Opakovat, opakovat, to
tví, tady je zjevné svědectví, že jsem byl po- mělo úroveň.“ Bůh řekne démonovi: „Tak
křtěn,
čímž jsem vstoupil do smlouvy s ním, ho zkus ještě…“ Ale to není proto, že tě
k
a třetí svědectví je, že jsem přikryt jeho krví. nenávidí, ale žes mu způsobil radost. Viz
To jsou jasná svědectví pro mě proti jaké- Josef v Egyptě. Když řekl Potífarově ženě:
T
„Ne.“ Andělé řvali radostí Haleluja, a Bůh
mukoliv
ďáblovu útoku. R.B.
m
řekl: „Dobře, tak ještě jednou.“ A Josef šel
do vězení. Žijeme proto, aby On byl osla1J 5,6–12 SHRŇME SI TO.
Máme zde shrnutí učení o Ježíši Kris- ven. Velikou cenu má v jeho očích věrnost
tu
t a důsledku jeho díla v nás. Píše o svěd- jemu oddaných až k smrti. To má hodnotu.
cích,
kteří nám ukazují. Zmiňuje dva, pak R.B.
c
tři.
t CEP zde není nejlepším překladem,
Na tvorbě výkladových poznámek se poprotože
původní řecký text vykládá, a tím
p
zplošťuje
jeho význam. Reformátoři v 16. díleli: emeritní biskup Rudolf Bubik – R.B.,
z
století
zde viděli připomínku večeře Páně biskup Martin Moldan – M.M., Martin Kop
s
a křtu. Církevní otcové jako kartaginský – M.K.
Světová finanční krize
– nebo krize našeho chování a jednání?
N
ejenom svět kolem nás, ale i křesťané dnes propadají panice. Lidé
ztrácejí pevnou půdu pod nohama. Ekonomické zákony, které platily celá
desetiletí, pozbývají naráz smyslu. Budeme mít na splátky hypoték, na vzdělání
svých dětí, budeme se mít ještě hůře než
dnes? Nejčastěji skloňovaným slovem ve
většině sdělovacích prostředků uplynulých dvou let bylo slovo „krize“. Tato krize byla nazvána největší světovou finanční krizí od II. světové války.
Už v létě roku 2008 věděli burzovní
makléři, že se něco děje. Začali zjišťovat,
že selhávají dosud fungující matematické
modely, které umožňují pomocí počítačů
obchodovat s cennými papíry celého světa a během jediného dne uskutečnit miliony finančních operací. Následoval silný
pokles hodnoty dolaru a nucené státní
převzetí předlužených hypotečních bank
nejenom v Americe, ale i v Británii, Lucembursku, Belgii, Holandsku, Francii,
Irsku, Islandu...
Kde se tato krize vzala? Z finančního
hlediska je zcela jistě jednou z jejích příčin příliš vysoká podpora americké centrální banky na snížení úrokové míry související s hypotékami na pořízení domů
a to z 6,5 % v roce 2000 až na 1 % v roce
2003. Cílem bylo podpořit spotřebu po
teroristických útocích islámských fundamentalistů na Spojené státy v roce 2001.
Nízké úroky způsobily obrovský zájem
o výstavbu nových domů i u lidí, kteří by
si toto nové bydlení za normálních okolností nemohli v žádném případě dovolit. Rychle se rozšířil styl života na dluh,
banky půjčovaly rychle a levně. Tato
rychle rostoucí spotřeba za levné peníze
ovšem vytvářela tlak na růst cen nemovitostí, které neodpovídaly reálným hodnotám. Realitní trh expandoval a banky
ve Spojených státech využily této situace vytvořením nových finančních instrumentů (cenných papírů) odvozených od
cen nemovitostí a hypotečních úvěrů.
Mnoho světových bank tyto cenné papíry nakoupilo, protože byly zpočátku velmi růstové a přinášely rychlý počáteční
zisk. Současně však také došlo ke zvýšení
schodku amerického běžného účtu. Hlavními věřiteli těchto dluhů se staly asijské
státy – zejména Čína a státy vyvážející
ropu (prakticky země vyznávající islám).
Následně americká centrální banka zvyšuje úrokové míry, milionům lidí se neúměrně zdražují hypotéky a tito je přestávají platit. Hroutí se nejenom realitní sen
o levném bydlení pro každého, ale současně také ceny postavených nemovitostí,
jejichž cena je výrazně nižší než dluh hypoték vázaný na tyto nemovitosti. Hroutí se domnělé vysoké ceny nakoupených
cenných papírů, hroutí se hypoteční banky po celém světě neschopné splácet své
závazky, nebo je v případě obrovských
ztrát a zadlužení přebírají domovské státy těchto bank. Rostou schodky zadlužení všech států Evropy, lidé se obávají
budoucnosti, méně nakupují, čehož důsledkem je nižší výroba, propouštění, krachy firem i výrobců. Amerika tiskne další
a další nepodložené peníze, vytváří další
gigantické dluhy, které skupuje převážně
Čína. V Evropě zachraňují před státním
bankrotem země eurozóny (země platící
Eurem) svými obrovskými půjčkami nejprve rozmařilé a utrácivé Řecko, následně Island, nyní Irsko, jako o dalších v řadě
se hovoří o Portugalsku, Španělsku, Itálii
a Francii. Jak dlouho ještě budou Němci ochotni platit účty evropských dlužníků? Kde se tyto dluhy vzaly? Země si díky
politikům těchto zemí příliš dlouho žily
nad poměry. Jaké jsou reakce v těchto
zemích? Tvrdý odpor ke škrtům a šetření a každodenní stávky vedené odborovými předáky.
Člověk se těžko smiřuje
se šetřením zejména
tehdy, když se má
šetřit na něm. Bez
toho to ale nepůjde.
Z lidského
hlediska jsou
příčinami krize chamtivost,
nerozumnost,
život na dluh
a snahy vlád
a zákonodárců
zalíbit se svým voličům planými sliby,
které nakonec musí být stejně draze zaplaceny. Bible nám na mnoha místech
ukazuje, že peníze jsou dobrými služebníky, ale špatnými pány a že milování peněz je počátkem hříchu. (Kaz 5,9) Proč
tak dlouhý úvod?
Abychom si uvědomili, že situace se
opakuje v mnoha jiných podobách, přichází s dalšími státními zásahy a podporami (viz nesmyslnou podporu bio
složek v palivech zatěžujících životní
prostředí stejně jako benzin nebo nafta a podporujících ještě větší chudobu
v afrických zemích sužovaných nedostatkem vody i potravin, podporu solárních elektráren, které nejenom zohyzdí
naši krajinu na dalších 25 let, ale způsobí obrovské finanční ztráty při jejich
ekologické likvidaci, kdy budou původní vlastníci dávno zapomenuti a náklady zůstanou na státu – tedy nás samých).
My sami volíme ve volbách ty, kteří slibují nesplnitelné, prohlubují zadlužování našeho státu na úkor našich dětí, neřeší obrovskou korupci bující na každé
úrovni, ba co více, sami se na ní aktivně
podílejí.
V důsledku posunu hodnot k individualismu, nárůstu soužití nesezdaných
bezdětných párů a oddalování prvního
dítěte u žen, neustále klesá počet nově
narozených dětí a roste počet lidí po produktivním věku. Dochází ke stárnutí až
vymírání evropské populace a neustále
narůstajícím nákladům státu s tím spojených. Stát ovšem nemá jiné peníze než ty,
které vybere od svých občanů. Mnohé, zejména západoevropské státy, byly dosud
známy svojí velmi štědrou důchodovou
politikou, kterou si ale dnes žádný z nich
už nemůže dovolit. Bez drastických změn
ve způsobu jejich vyplácení dojde v několika dalších letech ke zhroucení těchto
systémů. U nás se o nutnosti důchodové
reformy jenom mluví, ale zato už několik let. Asi ještě několik let bude, protože každá strana se bojí udělat potřebné
kroky vedoucí k nepopulárnímu šetření.
Realitou ovšem je, že Evropa stárne. Dle
článku Aleše Michla v novinách „Dnes“
ze dne 25. 10. 2010 připadá dle Českého statistického úřadu v ČR na 100 dětí
105 seniorů, v polovině dvacátých let to
bude přibližně 150 seniorů a kolem roku
2030 již 200 seniorů na 100 dětí. Jestliže
dnes nemá stát na štědře vyplácené sociální dávky, předražené silnice, podhodnocené učitele a stávkující lékaře, kde
na tyto mnohem vyšší náklady vezme
zítra?
Již několik let se také mění chování lidí
ve věci nákupů. Na jedné straně neustálá
a masírující reklama nás nutí nakupovat
nepotřebné zboží, brát si půjčky, žít na
Doba Noemova a doba Lotova
Ročník 23, leden 2011
17
Doba Noemova a doba Lotova
ŽIVOT V KRISTU
18
dluh a očekávat, že se budeme mít lépe
a lépe, na straně druhé snaha ušetřit za
každou cenu a využít každou nabízenou
slevu. Co bude s evropskými výrobci,
když už ani my sami nechceme platit vyšší cenu těchto výrobků oproti asijským?
Naše společnosti jsou zaměřené na výkon a zisk. Pro zvýšení ziskovosti přesunuli v minulosti mnozí výrobci ze Západní Evropy své továrny dále na východ
– tedy do Polska, Maďarska, Česka. I naše
země v minulých několika letech prosperovala díky těmto přesunům výroby. Jak
ovšem porostou naše sociální i mzdové
nároky i počty protestů vedených odboráři, bude klesat konkurenceschopnost
našich továren a s tím porostou také
přesuny těchto výrob do ještě levnějších
zemí – tedy do Rumunska, Turecka, ale
především Brazílie, Indie a Číny. Jejich
pracovníci jsou stále ochotni pracovat za
mnohem nižší mzdy, místo dovolených
si zvyšují své znalosti nebo kvalifikaci.
Obávám se, že důsledkem u nás bude pokles pracovních míst a zavírání mnoha
ztrátových továren.
enně se setkáváme se smutnými buje více potravin, než kolik stačí k živoJe ale cílem lidského života neustázprávami, které říkají, ve které tu mnohačetné rodině v rozvojové zemi.
lé a zvyšující se uspokojování svých pooblasti světa propukl hladomor Navíc „západní“ dítě způsobuje svou spotřeb? Po čem naše srdce skutečně tou- nebo kolik lidí zemřelo kvůli nedostat- třebou asi padesátinásobně větší znečišží? Necháme se omámit tím, že více věcí, ku jídla. Když se zamyslíme nad tím, jaké tění přírody, než jeho chudý protějšek.
větší plat, lepší dům nebo auto nás učiní jsou příčiny těchto katastrof, uvědomíme
Dalším důkazem vyvracejícím, že hlad
šťastnějšími? Podléháme i my jako křes- si, jaké slýcháme nejčastější argumen- je důsledkem přelidnění, je i fakt, že husťané tomuto tlaku? Máme ve svých srd- ty, proč se tak děje. Jsou ovšem pravdi- tota osídlení nemá žádnou či velmi macích soucit, slitování a lásku? Vidíme po- vé? Pojďme si společně projít tři základní, lou souvislost s výskytem hladomorů.
třeby lidí kolem nás? Uvědomujeme si, že které se objevují nejčastěji jako odpověď Jednoduše řečeno: Indie má dvakrát více
miliony lidí na Srí Lance, na Filipínách, na otázku, proč je na světě hlad. Mnoho zemědělské půdy na stejný počet obyvatel
Indii, Africe nemají nejenom možnost zá- lidí jim věří, ale přesto si lze jednoduše než Čína, přesto jsou hladomory v Indii
kladního vzdělání, ale ani dostatek pitné ukázat, že tak zcela pravdivé nejsou.
mnohem častější. Stejné je to například
vody nebo jídla? Uvědomujeme si tyto
u Jižní Koreji v porovnání s Bangladéší,
skutečnosti, když vyhazujeme tuny nePrvní mýtus: Hlad je důsledkem přelidnění která má dvojnásobek zemědělské půdy
spotřebovaného jídla, nebo když si tak
Nejrůznější přední politikové států či na obyvatele. Přesto v Bangladéši lidé
často zoufáme nad svými vlastními pod- známé osobnosti se pohoršují nad vy- trpí hlady pravidelně. Nelze opomenout
mínkami? Bible nás vyzývá, abychom se sokou porodností v některých afrických i blízké Nizozemí, které se stále ekonoradovali s radujícími a plakali s plačící- či asijských státech. Hlásají, jak je nutné micky posouvá kupředu, přestože zeměmi. Vidíme potřeby lidí kolem nás? Naše sterilizovat ženy či používat v masovém dělské půdy je na jeho území velmi málo.
sousedy, přátele, nebo jen známé, kteří měřítku kondomy, aby se zabránilo stále Hlavní koordinátor humanitárních akcí
prožívají mnohé bolesti, nemoci, utrpení narůstající porodnosti, která vede k neú- OSN Jan Egeland řekl například k nedáva kteří potřebují pokoj v srdci i naši prak- měrnému nárůstu populace a tudíž vel- nému hladomoru v Nigérii: „V Africe je
tickou pomoc? Uvědomujeme si, že tito kému hladovění.
mnoho opomíjených a zapomenutých
lidé vedle nás jdou ke smrti a my známe
Skutečnost je však taková, že pro lidi krizových oblastí. Některým oblastem se
lék i lékaře? Jde nám o jejich životy, nebo v chudých, takzvaných rozvojových ze- pozornosti dostává, například Súdánu se
zůstaneme lhostejní a neužiteční? Je naší mích, je mnohem lepší mít pět a více dětí, dostalo pozornosti a také velkého množzodpovědností poctivě pracovat. Ale je pokud chtějí přežít. Více členů rodiny za- ství pomoci. Jinde je pomoc velmi slabá.“
také naší zodpovědností rozumně naklá- stane více práce, což znamená i zajištění
dat se svěřenými prostředky jako správci rodičů ve stáří, případně jiných členů roDruhý mýtus: Může za to příroda
zodpovědní Bohu.
diny v jejich nemohoucnosti, například
Často jsme různými médii informoMám za to, že většina lidí kolem nás po úrazu. V těchto zemích neexistuje so- váni o přírodních katastrofách, které se
touží po štěstí, pokoji a radosti. Pokud ciální, důchodový ani zdravotní systém, staly v té či oné části světa. Povodně, zedoufají, že tyto krásné věci najdou v bo- takže rodiny jsou odkázány samy na sebe. mětřesení, sucha a další postihují různé
hatství, úspěchu, zdraví, nevědí, nebo ne- Děti jsou proto jedinou nadějí rodin pro kouty zeměkoule a rozhodně si svou daň
chtějí vědět, že skutečný pokoj a radost budoucnost. Šestileté dítě je v těchto vyberou. Často se říká, že za hlad může
mohou najít jenom v pokoji s Bohem. zemích schopno se samo uživit a starší právě ona katastrofa. Ale není tomu úplA to bych nám všem přál.
děti se mohou postarat o ty členy rodiny, ně tak. Proč nedochází k hladomorům,
kteří jsou nemocní nebo jinak postižení. když například velké zemětřesení postihJan Viktorin Proti nim jediné dítě na „západě“ spotře- ne Kalifornii nebo rozsáhlé povodně zni-
Proč je na světě hlad:
Co je pravda a co lež?
D
čí domovy a celou úrodu ve Francii nebo milionů Indů hladoví. Naše planeta je
schopna vyprodukovat mnohonásobně
na Moravě?
V případě přírodních katastrof totiž více potravin, množství, které by stačinerozhoduje jen příroda, ale také jedná- lo k uživení mnoha desítek miliard lidí.
ní lidí: K hladomorům dochází, když bo- Někteří badatelé mají za to, že efektivní
haté státy, skupiny či jednotlivci začnou rybolov v africkém jezeře Tanganika by
shromažďovat a zadržovat potraviny, léky dlouhodobě uživil všechny obyvatele Afa další základní životní potřeby pro sebe, riky. Nebo stát Súdán. Má dostatek kvaspekulanti uměle mnohonásobně zvyšu- litní orné půdy, jejíž využitím by bylo
jí ceny a vládnoucí vrstva hluboko pod možno uživit celou Afriku. Přesto prácenou vykupuje půdu od chudých rolní- vě v Súdánu jsou stálé hladomory běžné
ků. Namísto pomoci tak přichází v po- a každou minutu tam lidé umírají hlady.
stižené oblasti bída a ještě větší nouze. Dalším příkladem nevyužitého potenciáPokud se ovšem pohroma dotkne někte- lu orné půdy může být blízká Ukrajina,
rého z bohatých států, jednoduše se stát dříve nazývaná obilnicí Evropy.
V čem je tedy problém? Možná a smuto postiženou oblast postará či nastoupí
mezinárodní pomoc, ve které ale mnoh- ná odpověď je, že ačkoli je potravin dody jde spíše o diplomatický tah (kterým statek pro všechny, chudí lidé světa
chtějí ostatní státy upevnit své mocen- k nim buď nemají přístup nebo nemají
ské postavení ve struktuře bohatých stá- dostatek prostředků, aby si je vypěstovali
tů) než o skutečný užitek pro zasaženou nebo koupili. Druhé vysvětlení leží opět
zase v lidech. A v jejich náboženstvích.
oblast.
Existují totiž taková, která nejsou zaloTřetí mýtus: Na zemi není dost jídla pro žena na lásce k bližním, solidaritě a spolupráci s ostatními. Tím nechci říct, že
všechny
Mnoho lidí smýšlejících pouze v kole- všechna ostatní náboženství kromě křesjích vlastního dobra a užitku tvrdí, že pro ťanství jsou špatná. Ale například většina
všechny se hojnost jídla nenajde, a že hinduistů má za to, že lidské utrpení je
vždy nějaká oblast na zemi musí strádat. důsledkem špatného života (i minulých
Jednoduše ověřitelný fakt, že na zemi je životů) trpících, a proto jim není třeba
ale pro každého dostatek, ukazuje opak: pomáhat. Nebo muslimové, kteří jsou
například jen samotných obilovin se pro- většinou ochotni pomoci pouze muslidukuje tolik, že na každou osobu připadá mům.
Jak bychom se měli chovat jako křesťa3 600 kalorií na den. A to se lidé živí ještě
mnoha dalšími potravinami – masem ryb, né, kteří se snaží žít podle Božího slova
v případě hladovějících? Rozhodně byptáků i savců, ovocem a zeleninou…
Indie patří mezi největší exportéry chom neměli být k nouzi ostatních lhospotravin s obrovským přebytkem pšeni- tejní – protože podle svých činů budeme
ce a rýže. Přesto se odhaduje, že tři sta i v Božích měřítcích posuzováni. „Neboť
jsem hladověl, a dali jste mi najíst, žíznil
jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách,
a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mne, byl jsem nemocen, a navštívili
jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za
mnou.“ (Mt 25,35–37) Neboť Bůh neposuzuje jen počet našich modliteb, ale i dobrých skutků, které vykonáme pro ostatní. A do těch určitě patří nelhostejnost
k útrapám zbytku světa, laskavost, dobré a otevřené srdce bez lakomství. „Amen,
pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu
z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.“
(Mt 25,45)
Praktické, živé a žité křesťanství je řešením: všude tam, kde je, nebo v minulosti byla živá křesťanská víra, tam vidíme prosperitu. Biblická moudrost nás na
mnoha místech Bible učí o principech
setí a sklizně, o dávání a rozsévání. „Co
člověk, zaseje, to sklidí. Co naopak nezaseje, to sklidit nemůže.“ Motivem a hnacím motorem je zde Boží láska k bližnímu, k člověku. Je mnohem více třeba
hledat způsoby, jak podpořit produkci kvalitních potravin a dalších výrobků
v zemích, kterých se to týká. Především
umožnit těmto producentům přístup
na trhy v bohatých zemích (je známo, že
produkce potravin v zemích EU, USA,
Japonsku… je nesmírně dotována, takže dovoz potravin třeba z Afriky naráží
na nemožnost uplatnit odbyt potravin
a dalších produktů v těchto bohatých zemích). Je nezbytné podporovat také systém mikropůjček, růst vzdělanosti (včetně šíření Kristova evangelia) v chudých
zemích. Zde je klíč ke změně. Je třeba si
uvědomit, že „bohatý Sever“ by měl mít
zájem podporovat růst prosperity „chudého Jihu“. Když už z žádných jiných
důvodů, pak alespoň z těch sobeckých:
bude-li růst ekonomika chudých zemí,
mohou spolu země spolupracovat na
vyšší úrovni a prospěch obou stran bude
nepoměrně větší.
Monika Stachoňová
Doba Noemova a doba Lotova
Ročník 23, leden 2011
Poznámka: Článek čerpal inspiraci v článku M. Voráče a poznámkách
M. Pince.
19
ŽIVOT V KRISTU
Spálené lesy na Karmelu
Izrael
C
20
ítíme znovu s Izraelem, který byl
postižen čtyřdenním ničivým požárem na počátku prosince. Zahynulo při něm 42 lidí včetně nejvýše postavené policistky v Izraeli, 53leté Ahuvy
Tomerové, která následkům popálenin
podlehla dodatečně. Oheň sežehnul
50 kilometrů čtverečních v oblasti Karmelu jižně od Haify, vyžádal si škody v přepočtu okolo 10 miliard korun a evakuaci
17 000 lidí. Při hašení pomáhala letadla
mnoha států. Současně se rozeběhly aktivity přátel Izraele všude po světě. Také
v naší církvi sbíráme informace a zvažujeme, jestli bychom mohli efektivně pomoci. Naneštěstí již nemůžeme pomoci
u těch nejhorších škod – škod na životech.
Materiální škody jsou nejhorší na lesních porostech, kde bude pomoc nejvíce potřebná. V Izraeli má zalesňování
na starosti Židovský národní fond, hebrejsky Keren Kayemeth LeIsrael (KKL).
Ředitel oddělení pro zalesňování, Izrael
Tauber, vysvětlil, že politikou organizace
není spěchat při zalesňování spálených
oblastí. „Během prvního roku docela jistě
nebude žádné zalesňování v rozsáhlých
oblastech spáleného lesa,“ zdůrazňuje.
„Sázet se bude jen na územích, která se
využívají hlavně pro rekreaci – např. kolem tábořišť nebo turistických lokalit, aby
veřejnost dostala zpátky alespoň některé
části krajiny v horizontu několika roků.“
Tauber řekl, že pro obnovu lesa budou
muset udělat čtyři věci:
Předcházet erozi. Poněvadž není vegetace, která by brzdila odtok vody, KKL
použije různé metody, jak zabránit erozi ve spálené krajině. Např. z ohořelých
kmenů, zaražených do země a propletených větvemi, se dají po vrstevnicích budovat hrázky.
Obnovit infrastrukturu a vyčistit krajinu
od trosek. Z krajiny musí být odstraněny a)
poškozené stromy, které představují nebezpečí; b)spálené vybavení rekreačních míst;
c)stromy, povalené buldozery při budování
přístupových cest a protipožárních pásů.
Budovat protipožární opatření. Musí
být vytvořeny protipožární pásy, aby zabránily šíření ohně v budoucnosti. Ještě
důležitější je les prořezat a odstranit spálenou vegetaci.
Pečovat o lesy, které se obnoví přirozenou cestou. Les mezitím zregeneruje, ale
stane se to v nežádoucí míře. Znamená
to, že bude třeba jej proředit a upravit do
tvaru krásného lesa, schopného plnit krajinotvornou a rekreační funkci. Pokud by
se to neudělalo, stromy se budou navzájem dusit a neporostou zdravě. Tyto práce
bude nutno provádět soustavně po léta,
dokud stromy nedorostou patřičné výšky.
Izraelci zřejmě předpokládají, že ohořelé stromy znovu obraší, popřípadě ze
semen v zemi vyroste množství nových
stromků. Nakolik je tento předpoklad realistický a nakolik je ovlivněn dogmatem
ekologických aktivistů, ukáže čas. Viděl
jsem lesy na Karmelu nedlouho před požárem, z velké části jsou tvořeny dubovými porosty. Ty pravděpodobně obraší, kdežto porosty borovice halepské se
mohou obnovit leda ze semen, což bude
proces značně nejistý. Ačkoliv se mnozí modlí za déšť v Izraeli, experti varují,
že silný déšť v oblasti Karmelu by byl za
současných okolností pro faunu a flóru
zničující. Ačkoliv se země jeví spálená,
stále obsahuje „banku“ životaschopných
semen spolu s organickým materiálem,
nutným k regeneraci půdy. Jestli bude
tento materiál odplaven deštěm dříve,
než se dá obnovný proces do pohybu,
bude škoda ještě větší, než je teď.
Z naší strany pátráme, zda Izrael bude
mít dost dobrovolníků, prostředků a financí k zvládnutí pohromy. Také zvažujeme, zda bychom nemohli pro izraelské
lesy udělat něco i tady v České republice. Jsme ve spojení s KKL. Bude-li nějaký způsob, jak by Apoštolská církev pomohla, uvedeme jej v dalším čísle Života
v Kristu.
S použitím materiálů KKL
napsal Ing. Karel Káňa
foto: wikipedia.org
Konference
Holocaust
auisvét
c
o
l
Ho ále ž
téma
D
razí bratři,
dovolte mi pozvat Vás i zájemce z Vašich sborů na konferenci
Holocaust – stále živé téma. Hostem konference je Dr. Susanna Kokkonen, bývalá kulturní atašé na finském velvyslanectví v Izraeli, která pracuje od května
2008 jako ředitelka Křesťanského oddělení muzea holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě. Hlavním cílem tohoto oddělení, společného projektu Jad Vašem
a ICEJ, je napomáhat vzdělávání křesťanů z celého světa v oblasti holocaustu.
Susanna Kokkonen je politoložka a historička. Doktorský titul získala na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě v oboru
studií holocaustu. Konkrétně se věnovala osudu židovských přeživších, kteří
byli vinou britské blokády Palestiny po
léta zadržováni v uprchlických táborech
v Itálii. V posledních letech zastupovala
v Bruselu Evropskou koalici pro Izrael
a Mezinárodní křesťanské velvyslanectví
Jeruzalém.
Konferenci pořádá biskupská kancelář v Kolíně. Podrobnosti ohledně konference najdete v přiloženém letáku. S případnými dotazy se můžete obracet na
mne.
S přáním Božího požehnání a pěkných
předvánočních dní
Radek Smetana
Zástupce biskupa pro vzdělávání
st
29. ledna 2011
10:00–13:30 ojedinělá tematická konference
o holocaustu a jeho dopadu na církev
a společnost současných dní
výjimečný host
konference, ředitelka křesťanského oddělení
mezinárodně uznávaného muzea holocaustu
Yad Vashem v Jeruzalémě
Modlitebna Apoštolské cíkve, V Zídkách 402, Kolín 2 | registrace
do 21. ledna 2011 na adresu: [email protected]
registrační poplatek ve výši Kč 80,00 se hradí na místě.
Časový harmonogram konference:
10:00–11:15 Dr. Susanna Kokkonen, úvodní představení Yad Vashem a 1. část semináře
11:15–11:30 přestávka (cofee break)
11:30–12:45 Dr. Susanna Kokkonen, 2. část semináře
12:45–13:30 společná diskuze a závěr
Design © Radek Hejret
Ročník 23, leden 2011
V
íte, co je to „mediální masáž“? Moje
soukromá definice je, že tak často
se nám něco předkládá v tisku, televizi a rozhlase, až to začneme pokládat za
samozřejmé, pravdivé nebo aspoň přija1,1 milionu Kč
telné, prostě se nám to dostane „pod kůži“.
Již před několika roky jsem si napřípro výběrová řízení
klad všimla, že upoutávky na nějaký teF-nadace na rok 2011
levizní pořad nebo nový seriál jsou tak
časté a tak lákavé, že v příslušný vysílací čas většina národa poslušně zasedne
F-nadace vyhlašuje výběrová řízení
k televizní obrazovce a sleduje, co se jí
na poskytnutí nadačních příspěvků
předkládá, ať už to byli „Vyvolení“ (slena podporu vzdělávacích
dovala jsem jeden nebo dva díly ve snaa evangelizačních programů:
ze pochopit, o co se jedná, leč marně)
1.
nebo v současné době třeba „Když hvězPodpora sociálně slabých účastníků
dy tančí“. I kdyby se většina diváků televzdělávacích programů
vize o tanec nikdy nezajímala, když tančí
2.
Podpora vzdělávání pracovníkůnezisko- „hvězdy“, dnešním slovníkem médií celebrity, stojí za to se dívat…
vých organizací – externí programy
Stejně dobře se dá na internet, do no3.
Podpora vzdělávání pracovníků nezisko- vin či časopisu popsat něčí příběh či událost úplně jinak, než se ve skutečnosti
vých organizací – interní programy
stala. Když jsem si dala tu práci a u něko4.
lika článků, které se nějakým způsobem
Podpora vzdělávacích programů
dotýkaly církve, se pídila po tom, co se
pro děti a mládež
skutečně stalo, s úžasem jsem zjistila, že
6.
„všechno bylo jinak“. A když ne všechno,
Podpora pořízení
tak hodně věcí.
evangelizačních materiálů
Zásluhou mediální masáže se dnes
naše společnost už nepozastavuje nad
Uzávěrka příjmu přihlášek
svobodnými matkami, rozvody, potraty
je 4. února 2011.
a homosexuály. Co bylo před dvaceti či
Pro uzávěrku je rozhodné datum
třiceti lety těžko přijatelné, dnes se podoručení do emailové schránky
kládá za normální, a kdo toto „normální“
F nadace.
Pro přílohy zaslané klasickým způsobem není ochoten uznávat a tolerovat, je divný, sektářský, zpátečnický…
je rozhodné datum odeslání z pošty.
Bratr Rudolf Bubik, náš emeritní biskup, má schopnost číst mezi řádky a poPokud Vás programy zaujaly a chtěli
kládat otázky i tam, kde si ostatní nebyste se jich zúčastnit z druhé strany –
být spolu s námi dárci, kteří tyto aktivity všimnou byť i drobností, jež nesouhlasí
se všeobecně přijímaným názorem či nepodporují, prosím, kontaktujte nás.
srovnalostí v naoko dokonale propracovaném dokumentu.
F nadace pokračuje v získávání
Proč brát v úvahu ojedinělý hlas jedprostředků pro podporu evangelizační
noho člověka odkudsi z minulosti, i když
služby Reinharda Bonnkeho
je to historicky doložená postava, když
číslo účtu veřejné sbírky:
ostatní se shodnou na něčem jiném?
195 827 736 / 0600
Vezměme si například známý povzdech
papeže Pia II., že „každá táborská žena
Více najdete na www.f-nadace.cz
zná Bibli lépe než leckterý italský kněz.“
Pokud Vás cokoliv o těchto programech Událo se v patnáctém století. Podle všeobecně přijímané verze byla první Bible
zajímá, obraťte se na nás
do češtiny přeložena z latiny někdy v le– rádi poskytneme bližší informace.
tech 1470 – 1480, tedy po období vlády Jiřího z Poděbrad. Těžko by však normálně
e-mail: [email protected]
myslící člověk věřil tomu, že prosté hu(výběrová řízení 1-4, 6)
sitské ženy v Táboře dávno předtím znaly
[email protected]
latinu a četly si Bibli v tomto jazyce. Mi(podpora služby Reinharda Bonnkeho)
líč z Kroměříže (+1373) zmiňuje ve svých
tel.: 774 077 753 (Oľga Cajchanová)
spisech „Překlad tety Mlynářky“, o kterém
se katolíci vyjadřují z nadhledu a s posměchem. Mohla to snad být Bible v češtině, přeložená ze staroslověnského překladu pořízeného Cyrilem a Metodějem?
Takových míst v naší historii je mnoho.
A stojí za to nenechat se strhnout většinou, protože tak jsme se to učili, tomu
jsme věřili vždycky…
Když mi před lety, ještě za dob komunismu, bratr Rudek vyprávěl, že kniha,
kterou jsme všichni povinně četli, „Reportáž psaná na oprátce“ od Julia Fučíka,
je podvrh, moc se mi tomu nechtělo věřit. Bylo to příliš nepravděpodobné. Roky
nás přece učili něco jiného. Bratr Rudek
si však udělal malý soukromý průzkum
a pozastavil se u věcí, kterých si jiní nevšimli. Za několik let se psalo veřejně
všude, že „Reportáž psaná na oprátce“ je
podvrh a že její oslavovaný a všemi ctěný
hrdina ve vězení nevydržel a spolupracoval se svými vězniteli.
Vzpomínám si, jak jsem v roce 1978
maturovala také z dějepisu. Mám špat
špatnou paměť na čísla,
nebylo snadné zapamatovat si všechny ty
letopočty. Byla jsem
tenkrát na návštěvě
u Evy a Pavla Dolejších a povídali jsme
si. Mluvili o tom, že
v cizině se už dávno
mluví o tom, že část
kosti, z které byl zrekonstruován nějaký
ten pitekantropus,
je vlastně kolenní
čéška slona. Tenhle
„objev“ učinili v cizině asi tak pět let předtím, my jsme se však ve škole setrvale učili něco jiného. Přece nebudeme přepisovat učebnice, že?
Proč tohle všechno píšu? Doporučuji
vám, abyste si přečetli knihy se společným názvem „Nepřemožitelné světlo“ od
bratra Rudka Bubika. Zatím jsou vydány první tři díly, další budou pokračovat.
Dnes už, díky Bohu, žijeme ve svobodě.
Z dob, kterých se tyto knihy dotýkají, známe jen omezený počet záznamů o klíčových událostech, méně však o jejich pozadí. Bratr Rudek přináší svůj pohled na to,
co se v těchto pro nás dávných dobách
stalo a hlavně, proč se tak stalo. Udělejte
si vlastní názor. Tu „druhou stranu“ jsme
se učili povinně. Ale ono to mohlo také
být jinak, než jsme po léta slýchali.
Věra Dvořáková
Recenze
Mediální masáž
aneb dějiny jinak
21
ŽIVOT V KRISTU
Radostný život (Radiant Life)
Radostný život
U
ž pro vás chystáme další číslo.
V každém díle najdete připravený materiál na schůzky s mladými lidmi na čtvrt roku dopředu. Během
toho, kdy tento materiál překládáme
a děláme korektury, ve mně ale zraje ujištění, že je vhodný nejenom na práci s dorostem a mládeží, ale i na domácí skupinky. V přípravách na každý týden je
spousta dobré inspirace i pro práci zvláště pak mezigeneračních domácích skupinek. Posuďte sami. NABÍZÍME VÁM
ZDE DROBNOU UKÁZKU TOHO, CO
MATERIÁL OBSAHUJE na přípravu
pro jedno setkání. Základ je z Příručky
pro učitele (či vedoucího). Ten je doplněn Pracovními listy, se kterými odchází účastníci setkání domů, aby mohli nad
LEKCE 4 >> TÝDEN 3
BÝT VE SPOJENÍ
Nepovšimnuté
varování
probíraným tématem přemýšlet a hlavně
aby jim pomohl uvádět probírané věci
do praxe. Součástí je i sešit zvaný Studijní materiály, kde jsou uvedeny všechny
biblické pasáže, které na setkání potřebujete a také pár námětů, o čem je možno na schůzce hovořit.
Každé téma je probíráno celý měsíc,
pokaždé z trochu jiného úhlu pohledu.
Zde vybrané ukázky jsou z našeho druhého vydání. Všechny ukázky jsou ve zkrácené verzi.
seli zaplatit za to, že jste neuposlechli varování. Možná
jste jen jeli rychle a museli jste platit pokutu. Možná
jste se jenom někdy ve svých -nácti letech vytahovali
a někdo vás uzemnil. Nad svým příběhem se skutečně
zamyslete. Měl by děti přesvědčit o tom, že skutečně
existují varování, která vyžadují naši pozornost. Jednou skupinou, které bychom měli přikládat největší
důležitost, jsou Boží varování.
Jaká je klíčová myšlenka?
Boží varování nám pomáhají přemoci hřích.
Proč je tak důležitá?
Pokud nebudeme poslouchat Boží varování, oddělíme svůj život od jeho přítomnosti.
Jak ji mohu žít?
PRO UČITELE
22
Je to více než čtyřicet let, co americká vláda začala
vyžadovat, aby výrobci cigaret uváděli na krabičkách
varování před zdravotními důsledky kouření. Od té
doby byly reklamy na cigarety staženy z vysílání v rádiu i v televizi a na plakátech se objevila varování. Také
byly zakázány reklamy s kreslenými postavičkami, které se líbily dětem. K tomu stát dal spoustu peněz na
kampaně proti kouření.
Ale přes všechna tato opatření je stále mnoho mladých lidí a dětí, kteří kouří. Národní výzkum, který proběhl v USA před několika lety, zjistil, že 13 % žáků druhého stupně základní školy má zkušenost s cigaretami
a kouřením, 28,4 % středoškoláků kouřilo někdy během
minulého měsíce. (Pozn. překl.: v ČR jsou v současné
době tato procenta ještě mnohem vyšší.)
Jak se ukázalo, mnohá varování přišla vniveč. Většina teenagerů věří, že všechny špatné věci, které se na
kouření svádějí, se jich netýkají, anebo že mají ještě
spoustu času, než začnou vést seriózní život.
Cílem této lekce je připomenout dětem, že některá
varování – především Boží varování – si skutečně zaslouží naši pozornost. Během přípravy na schůzku se
zamyslete nad okamžikem ve svém životě, kdy jste mu-
Studuj Boží slovo, dbej na Boží přikázání a pros
Boha, aby ti pomohl odolat hříchu.
ZAUJMĚTE JE
Činnosti: Legrační varování
V rychlosti pročtěte následující varování, která se
skutečně vyskytla na výrobcích:
• Vysavač: „Nevysávejte věci, které hoří.“
• Supermanův kostým: „Pokud budete nosit kostým, neznamená to, že budete umět létat.“
• Čistič odtoků: „Nepoužívejte prázdnou láhev na
skladování nápojů.“
• Vánoční světýlka: „Lze použít pouze v místnosti
nebo venku.“
• Barva na vlasy: „Nepoužívejte jako dekoraci na
zmrzlinu.“
• Fén: „Nepoužívejte ve spaní.“
• Elektrická vrtačka: „Tato vrtačka není určena
pro zubařské účely.“
• Manuál k mikrovlnné troubě: „Nepoužívejte
k sušení zvířat.“
• Štětka na čištění záchodů: „Nepoužívejte orálně.“
• Osvěžovač vzduchu ve spreji: „Používat smí jen
zaučená osoba.“
Ročník 23, leden 2011
• Autosedačka pro miminko: „Vyjměte dítě vždy,
než kočárek uklidíte.“
• Dětské léky proti kašli: „Může způsobit ospalost.
Po aplikaci neřiďte ani neobsluhujte těžké stroje.“
• Sekačka na trávu: „Nepokoušejte se vyjmout ostří, když sekačka běží.“
• Zápalky: „Obsah může způsobit požár.“
• Zápalné láhve: „Nedávejte do pusy.“
že jsme doslova bombardováni varováními. Některá jsou tak hloupá, že ani nemůžeme uvěřit,
že jsou skutečně potřeba. To ale neznamená, že
bychom měli ignorovat všechna varování. Mnohá z nich jsou skutečně důležitá. Například cyklisté jsou varováni, aby nosili helmu. Varování,
která jsou skutečně důležitá, najdeme v Bibli.
Některá varování na etiketách nám mohou připadat směšná, ale varování, která nám dává Bůh,
musíme brát vážně.
?
Přečtěte,
nebo nechejte dobrovolníka přečíst Genesis 4,6–7.
?
Co Bůh přikázal Kainovi udělat, aby jej mohl
přijmout? (Řekl mu, aby „konal dobro.”)
?
V dnešní době je mnoho lidí, kteří tvrdí, že ví,
co je dobré. Někteří dokonce tvrdí, že všechny
názory jsou si rovné – že různé věci jsou „dobré“
pro různé lidi. Jak tedy můžeme zjistit, co je
skutečně dobré? (Boží slovo nám dává příkazy
a základy, na kterých můžeme stavět. Cokoliv
tedy bude v opozici tomu, co říká Bůh, povede
k záhubě. Bible je naším jediným standardem
pro to, co je dobré a co už není. Kromě Božího
slova máme i Ducha svatého, který nám v rozlišování pomáhá.)
?
Co se stane, když lidé „otevřou dveře“ hříchu?
(Dovolí satanovi, aby ovlivnil jejich život. Pokud
svůj hřích nerozpoznají a nevyznají ho, stanou
se otroky vlastních hříšných tužeb.)
Studijní přehled
Vysvětlete, že dnešní lekce bude zaměřena
••
••
••
na to, jak Kain neuposlechl Boží varování,
na to, proč je tak důležité dbát na Boží varování,
na destruktivní moc hříchu a na Boží schopnost
pomoci nám hřích přemoci.
INFORMUJTE JE
1 Boží varování
Přečtěte,
nebo nechejte dobrovolníka přečíst
Genesis 4,1–5.
Vysvětlete,
že pokud nám Bůh slibuje požehnání
nebo soud, můžeme si být jisti, že své slovo dodrží. Bůh Evě zaslíbil dítě, které rozdrtí hadovu
hlavu (Genesis 3,15). Evě se narodily děti, ale
dítě, které měl Bůh ve svém zaslíbení na mysli,
byl Ježíš, který se narodil o mnoho století později. Bůh také řekl, že lidé budou muset dřít, aby
jim země vydala plodiny. Že se tyto věci staly,
můžeme vidět již v Adamově rodině – Kain farmařil, zatímco Ábel lovil zvířata.
?
Vysvětlete, že Bůh Kaina varoval, že hřích ťuká na
jeho dveře. Satan chtěl Kaina porazit, ale Bůh
řekl, že Kain má šanci hříchu odolat. A přesně
to bylo vždy Boží touhou – aby se lidé dokázali
vypořádat s hříchem a dokázali mu odolat. Bůh
totiž ví, jak devastující hřích je.
Činnosti: Ťuk, ťuk
Nechejte dva dobrovolníky zahrát příběh „Ťuk,
ťuk“ ze Studijních materiálů.
?
Proč asi Bůh odmítl Kainovu oběť? (Bible nám
neříká, proč Bůh oběť nepřijal. Někteří tvrdí,
že Kain možná nedal to nejlepší nebo že Kain
možná neobětoval způsobem, který Bůh nařídil.
Ať už to bylo jakkoliv, něco v Kainově přístupu
Jak Kain reagoval? Proč je to nebezpečné? (Kain
nebyl ochotný se změnit tak, aby se Bohu líbil.
Místo toho vzplanul hněvem. Pokud s takovým
hněvem nejednáme právně, bude vždy v našem
životě působit destruktivně. Může způsobit, že
nám z očí sejde ta nejdůležitější věc – dobrý
vztah s naším Stvořitelem. Pokud se poddáme
naší nelibosti, ocitáme se v ohrožení, že ztratíme to, co pro nás Bůh plánoval.)
Radostný život
Vysvětlete, že se nám v dnešním světě může zdát,
nebylo v pořádku. Verš 5 nám říká, že Bůh na
Kaina ani na jeho oběť neshlédl. To nám evokuje
vysvětlení, že Bůh se prvně zadíval na Kaina a až
potom na jeho oběť.
Když přicházíme k Bohu s chválou, dívá se prvně na naše postoje a na pohnutky, které máme
v srdci.
Jak můžeme překonat hřích? (Bůh nám dal Ducha svatého, který nám pomůže, a Slovo, které
nás může vést. Bůh chce, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu, ale abychom se jím
nechali proměnit (Římanům 12,2). Také nás
učí, abychom se mu podřídili a vzepřeli se ďá23
ŽIVOT V KRISTU
nemohou využít talent, který jim Bůh dal. Dokonce i lidé, kteří jsou úspěšní, nevyužijí plně
svůj potenciál ani nedosáhnou ničeho skutečně
hodnotného, pokud nežijí pro Krista a nevyužívají svůj potenciál pro něj.
• Pokoj – Kain se stal „psancem a štvancem“. Hřích
způsobí, že lidé necítí pokoj a nezažijí pravý odpočinek, který dává jedině Bůh.
blu a náš nepřítel uteče (Jakub 4,7). Je jen na
nás, zda budeme na jeho varování dbát, budeme
spoléhat na jeho sílu a budeme se řídit jeho instrukcemi.)
Přečtěte, nebo nechejte dobrovolníka přečíst Efez-
Radostný život
ským 4,26–27.
?
?
Jak může zloba vést ke hříchu? (Místo toho, abychom ostatní milovali tak, jak to chce Bůh, povede nás zloba k odplatě nebo pomstě.)
Činnosti: Není na prodej
Jmenujte následující věci a nechejte děti určit, za jakou cenu by byly ochotny je prodat:
Co to znamená „nedopřát místa ďáblu“? (Jeden
slovník říká, že význam slova „místo“ v tomto
kontextu znamená „prostor vhodný k dalšímu
užití“. Pokud jednou pozveme do svého života
hřích, satan si jej použije, aby nás zničil. Proto se
musíme v prvé řadě umět hříchu ubránit. Pokud
uděláme chybu, měli bychom si ji co nejdříve
přiznat, činit pokání a prosit Boha za odpuštění.
Také bychom měli jít za těmi, které jsme zranili
a měli bychom dát vše do pořádku.)
•
•
•
•
•
Potom je nechejte přemýšlet, jakou cenu asi mají následující věci:
•
•
•
•
•
Diskutujte
o dnešním příběhu v Pracovních listech o Johnstownské záplavě roku 1889. Tehdy
zemřelo mnoho lidí jen proto, že neuposlechli
varování. Pokud budeme ignorovat Boží varování, můžeme duchovně zemřít.
2
dětem, že byly ochotné prodat věci
z prvního seznamu, ale ti, kteří jsou věřící, by
asi nedokázali prodat nic ze seznamu druhého.
Přesto pokud vpustíme do svého života hřích,
jsou to přesně ty věci, které můžeme ztratit.
Musíme si dát pozor, abychom se nezaprodali
hříchu. Pokud budeme dbát na Boží varování,
poslouchat jeho vedení a budeme s ním denně
komunikovat, bude to jako bychom na své srdce
vyvěsili cedulku „NENÍ NA PRODEJ“.
Přečtěte,
nebo nechejte dobrovolníka přečíst
Genesis 4,8–12.
Vysvětlete, že místo toho, aby naslouchal Božímu
Zeptejte
se dětí, zda by dokázaly říct, co všechno
Kain ztratil kvůli svému hříchu. Jejich odpovědi
pište na tabuli. Nezapomeňte na následující:
• Požehnání – hřích Kaina uvrhl do prokletí. Stejně jako jeho rodiče, nemohl ani Kain plně prožít
to, co pro něj Bůh plánoval. Hřích způsobí, že
lidé ztratí požehnání ve svém životě.
• Domov a rodina – Kain byl vyhnán ze země, která
byla jeho domovem. Nejenže tedy ztratil svého
bratra, ale také byl oddělen od své rodiny. Hřích
i v dnešní době ničí domovy, rozděluje rodiny
a kazí přátelství.
• Nevinnost – Kain musel žít s důsledky, které pramenily z vraždy jeho bratra. Hřích přináší hanbu,
pocit viny a lítost.
• Potenciál – Kain také ztratil schopnost sklízet
úrodu. Stejně tak hřích často způsobí, že lidé
24
věčný život
dobrá reputace
dobré svědomí
pochopení z vyplnění Božího plánu
rostoucí přátelství s Bohem
Vysvětlete
Kainův pád
varování a obrátil se k němu o pomoc, otevřel
Kain dveře hříchu. Přemožen hněvem a žárlivostí zabil vlastního bratra.
nejpohodlnější boty
polštář
poslední kousek oblíbeného dortu
podepsanou fotku nejoblíbenější celebrity
nejcennější (nejdražší) věc, kterou vlastní
Přečtěte,
nebo nechejte dobrovolníka přečíst
Genesis 4,13–16.
Vysvětlete,
že 16. verš obsahuje tragická slova:
„Kain odešel od tváře Hospodinovy…“ Hřích vede
k oddělení od Boha. Adam s Evou se tuto lekci
naučili v Edenu. Nyní byla řada na Kainovi.
?
Jak se Boží laskavost projevuje v těchto verších? (Ačkoliv si Kain za svůj čin zasloužil smrt
(Exodus 21,12,14; Leviticus 24,21), Bůh nedovolil nikomu ho zabít.)
?
Jak nám Bůh vyjadřuje svou lásku v dnešní
době? (Ježíš zemřel za naše hříchy, abychom nemuseli být déle oddělení od Boha. Místo toho,
abychom pykali za svou minulost, můžeme, díky
Ježíšově oběti, jít do budoucnosti čistí.)
Ročník 23, leden 2011
Pro ilustraci: Bouřka přichází
Už jste někdy v televizi viděli varování před tornádem
nebo jinou vichřicí? Přestože dnes máme radarovou
techniku, spoléhají meteorologové stále na odborníky, když se rozhodují, zda vyhlásí pohotovost kvůli tornádu či jiné vichřici. Radar jen zachytí rotace
vzdušných mas, které mohou vést ke vzniku tornáda. K tomu, aby se určilo, zda se tornádo skutečně
objeví nebo ne, je potřeba více údajů. Odborníci na
bouře se spoléhají i na očité svědky, kteří upozorňují na „zvláštní“ počasí. Pak meteorologové vydají
varovné oznámení pro veřejnost, že se blíží možné
nebezpečí.
• Co by se stalo, kdyby lidé varování před tornádem ignorovali?
• V čem můžeme hřích přirovnat k tornádu?
• Co se stane, pokud budeme ignorovat Boží varování?
• Před čím nás Bůh varuje ve svém Slově?
Bůh varoval Kaina před možným hříchem. Pokud by
Kain Boží varování uposlechl, mohl by se vyhnout
katastrofě ve svém životě. Z naší perspektivy mnohdy nemůžeme vidět blížící se bouři, ale můžeme se
vyhnout Kainově chybě a až uslyšíme Boží varování,
můžeme jej uposlechnout.
Činnosti (příležitost k výzvě): Hledání odpuštění
Připomeňte dětem, že každý zhřešil a je daleko od
Boha. Ale skrze Ježíše nám může být odpuštěno
a můžeme znovu obnovit vztah s Bohem. Také nabídněte dětem, které chtějí přijmout Ježíše, že se za
ně budete modlit.
Radostný život
ZAPOJTE JE
• PROČ: Pokud nebudeme poslouchat Boží varování, oddělíme své životy od jeho přítomnosti.
• CO S TÍM: Studuj Boží slovo, dbej na Boží přikázání a pros Boha, aby ti pomohl odolat hříchu.
Činnosti: Hledání pomoci
Přečtěte nebo nechejte dobrovolníka přečíst Žalm
19,8–14. Poznamenejte, že žalmista píše, že je varován
Božími přikázáními. Rozdejte dětem papíry a tužky
nebo propisky a nechejte je napsat odkaz na verše
a věci, za které se žalmista modlí ve verších 12–14
(odpuštění skrytých hříchů, pomoc vyhnout se hříchu, svobodu od hříchu a čistotu v mluvě i v myšlenkách). Vyzvěte děti, aby strávily pár minut modlitbou, ve které se nechají výše uvedeným seznamem
inspirovat.
Uzavřete
schůzku povzbuzením, aby si děti vzaly
papíry domů, aby si mohly text číst a opakovat
si svou modlitbu v průběhu týdne.
Činnosti: Cvičení
Vyzvěte děti, aby vám ukázaly, co by dělaly, kdyby se
objevilo tornádo (Skrčily by se s rukama chránícíma
hlavu). Potom se jich zeptejte, co by dělaly, kdyby
potřebovaly uniknout z hořící budovy (Plazily by se
po zemi ke dveřím nebo k oknu. Dveře je potřeba
prvně vyzkoušet, jestli je bezpečné je otevírat. Záleží
na lokalizaci požáru.) Nakonec je nechejte zaujmout
postoj, který vyjadřuje jejich reakci na Boží varování
(postoj jako při modlitbě). Poukažte na to, že pokud
by Kain hledal pomoc u Boha, mohl by se vyhnout
hříchu. Stejně tak my se můžeme vyhnout množství
problémů, pokud budeme hledat útočiště v Boží přítomnosti.
2
Moje
každodenní
cesta
s Bohem
Činnosti: Slovo varuje
Rozdejte dětem kopie článku ze Studijních materiálů
„Slovo varuje” a tužky nebo propisky. Děti si přečtou
biblické verše a vlastními slovy napíší jejich význam.
Potom s nimi mluvte o tom, jak daná varování mohou aplikovat do svých životů. Vysvětlete jim, že stejně jako Bůh varoval Kaina před hříchem, jeho slovo
varuje a učí nás jak se vyhnout duchovním léčkám. Je
důležité studovat Bibli a brát Boží varování vážně.
INSPIRUJTE JE
Na počátku
Bůh řekl
Duchovní
šapmióni
Jaká je klíčová myšlenka:
• CO: Boží varování nám pomáhají přemoci hřích.
25
5. díl
VÝVOJ NÁZORŮ NA TVAR ZEMĚ
Lidé od pradávna s údivem hleděli na hvězdy i na přírodu. Je přirozené, že je jejich zvědavost zahrnovala nejrůznějšími otázkami. Mytologická obrazotvornost barvitě popisovala jejich původ či fungování. K nejstarším představám o Zemi či vesmíru patří staré sumerské,
akkadské (Enuma Eliš) či babylonské nebo egyptské mýty. V čínské
literatuře tvoří dodnes starobylá Kniha proměn základ pro taoismus.
V Evropě pochází z předklasického období Hésiodova Theogonia. Pro
zajímavost si uveďme jednu z mnoha mytologických představ o Zemi:
mýty hinduismu mluví o ploché Zemi spočívající na hřbetech čtyř slonů, kteří stojí na veliké želvě. Želva plave v praoceánu. V jiném podání
želva plachtí volným prostorem (ve vesmíru).
Naší kultuře bližší je zřejmě řecký mýtus popisující nebeskou klenbu se zavěšenými hvězdami, kterou nese na svých zádech Atlas (podle
pozdějších podání nese zeměkouli). Řekové Zemi chápali jako plochý
disk na čtyřech sloupech, pod jehož povrchem se nachází podsvětí…
Otázkami: „Jak to tedy je?“ se zabývá kosmologie, vytváří a zkoumá
modely vesmíru (nejen ve Sluneční soustavě ale i daleko za hranicemi
naší galaxie). Astronomové se sice již přes 2500 let pokoušejí racionálně vysvětlit pozorované jevy (tělesa, jejich pohyby či vztahy, nebo procesy, které je ovlivňují), leccos se jistě podařilo, ale stále zůstává řada
nezodpovězených otázek a hypotéz. Nad některými se možná budou
po čase lidé usmívat tak, jako se my dnes bavíme představou veliké
Želvy se slony a plochou Zemí.
Kosmologické modely obvykle teoreticky popisují vesmír v jeho vývoji, pohybu a neustálých změnách. Astronomové zabývající se kosmologickými otázkami ověřují nebo vyvracejí hypotézy porovnáváním
daného modelu s měřeními.
Jak jsme naznačili již minule, na přelomu 7. a 6. stol. př.n.l. začínají
Řekové preferovat ověřitelné rozumové závěry před čistě mytologickými, a tak i kosmologie ztratila svůj mýtický charakter. Už předsókratičtí myslitelé (Thalés z Milétu, Anaximandros a mnozí další přírodní
filosofové) kriticky zkoumali původ pozorovatelného světa. Například
kulatou Zemi (ne tedy plovoucí disk) předpokládal údajně již Pýthagorás. Jeho žák Filoláos v 5. stol. př.n.l. přišel s názorem, že Země není
nehybným středem vesmíru. Aristotelés doložil kulatý tvar Země pomocí pokusu s ovocem – různé geometrické tvary (ploché disky, polokoule a koule) vrhaly různé stíny – z porovnání stínů Země při zatmění
Měsíce logicky usuzoval na kulový tvar Země. Cestovatelé navíc dokládali, že při pohybu k severu nebo jihu se mění obzor a s ním i hvězdy.
Mořeplavci pozorovali a měřili zakřivení obzoru nad mořem.
Ve 3. a 2. stol. př.n.l. nebylo již třeba diskutovat o tom, je-li Země
koule či placka, ale jaký má poloměr a obvod. Erathostenes vypočítal
poloměr Země na 6 844 km a později Poseidonios (přes chybu v měření) ještě přesněji na 6 570 km. Již ve starověku se objevují mapy známého světa, nejvýznamnějším kartografem byl Klaudios Ptolemaios.
Ptolemaiova slavná Geografie se dochovala v několika pozdějších
opisech. Když jeden z těchto opisů koncem 13. stol. v Konstantinopoli
nalezl byzantský učený mnich Planudes, nechal zhotovit nový doplněný soubor map, který daroval byzantskému císaři. V Evropě ale Ptolemaios zůstal zapomenut, dokud jej pro potřeby mořeplavců znovu
neobjevila Kolumbova doba.
Středověká církev obecně považovala antickou kulturu za pohanskou, proto se také k jejím přírodovědným závěrům stavěla mnohdy
odmítavě. Antická kultura sice upadala v zapomnění a mnohé památky byly zničeny, ale přesto zejména učenci scholastiky uznávali řeckou filosofii a vědu, např. Aristoteles či Platón platili až do renesanční
doby za vážené autority. O kulatosti země proto nebylo pochyb – diskuse se vedly o to, zda-li je Země kulatá spíše jako vejce nebo jako pomeranč či jablko. Mluvit o temném středověku by tedy nebylo nejpřes-
26
nější. Neznamená to však, že by se nenašli snaživí naivní mniši, kteří
by se nestavěli do opozice. Jedním z nich byl Kosmas Indikopleustés,
kupec z Alexandrie a později mnich Sinajského kláštera ze 6. století,
autor díla Christianike topografia. Zde varoval křesťany, aby nepodlehli bludům pohanů, proto odmítal názory o kulaté Zemi, pohybu
Země a hvězd ve volném prostoru. Do takových bludů lidé podle
Kosmy upadli kvůli stavbě babylonské věže, odkud se rozšířily. Podle
svého pochopení Bible předpokládal, že má Země tvar obdélníkové
ploché desky. Tu omývá obdélníkový oceán, za nímž žili lidé před
Potopou, na severu prý leží hora, kolem níž se otáčí Měsíc, hvězdy
i Slunce, když je Slunce za horou, nastane noc. Kosmova snaha o protiváhu Ptolemaiova učení sice nabízela (zdánlivou) shodu s Biblí, ale
nezískala si zájem ani podporu.
Představa o nevzdělaných mniších, kteří šíří pověry o ploché Zemi,
pochází až z konce 19. století. Tato doba viděla ve vědecko-technickém pokroku zbraň proti „zpátečnické církvi a jejímu tmářství“. Není
proto divu, že lékař a nepřítel církve John B. Draper (1877-1882) a zakladatel Cornellovy Univerzity Andrew Dickson White (1832-1918),
použili tuto „válečnou lest“, aby rafinovaně nechali zlidovět klamnou
představu pro diskreditování církve.
Bible prioritně není vědecká kniha a tak neuvádí, kolik má Země
v poloměru... Ale, a to je klíčové, netvrdí také nic, co by dnešní věda
mohla vyvrátit jako nepravdivé. Z některých zmínek vidíme, že Bible předpokládá kulatou Zemi už před tisíciletími v době, kdy ostatní
národy teprve tvořily své mýty o deskách a želvách (tj. dávno předtím,
než první zeměměřiči začali počítat délky stínů a různé úhly…).
Bůh, který stvořil Zemi a všechno na ní, logicky ví, nejen jaký má
jeho dílo tvar, ale i řadu dalších skutečností, na něž vědci postupně
přicházeli a přicházejí i dnes. Tento Bůh, když svým Duchem vedl
lidské pisatele Bible, proto nenechal zapsat do Bible informace, které
by byly nepravdivé, i když to pisatelé nemohli ještě dlouho ani tušit,
natož ověřit.
Bible není dílem lidí, kteří v dávnověku sbírali lidovou slovesnost
a sestavovali své mýty do uceleného psaného cyklu. Rovněž Bible
není židovskou obdobou mýtů o Stvoření či o Potopě s nimiž se setkáváme u ostatních národů. Nemluvil bych ani o tom, že se snad pisatelé Bible inspirovali babylonskými předlohami mýtů. To jsou představy liberálů z konce 19. stol., kteří bez hlubšího porozumění Bibli
tvořili „logické“ závěry z prostého pozorování podobností.
Mýty (např. o Potopě) tvořili lidé – proto obsahují věcné chyby. Informace brali od předků, kteří o Potopě slyšeli „z první ruky“. Každý
národ si je zpracoval po svém – proto obsahují shodné prvky, ale i odlišnosti dané podáním jednotlivých autorů.
Skutečnost, že Bible mluví o Stvoření, Potopě a o dalších tématech,
k nimž se věda snaží celá staletí až dodnes kompetentně vyjadřovat,
pokládá dvě zásadní otázky: „Kdo je zdrojem informací?“ a „Jaká je
jeho věrohodnost?“ Bible nenechává prostor lidové tvořivosti. Jasně
učí o tom, že Stvořitelem i původcem informací v Bibli je Hospodin
– tj. Ten nejpovolanější. Jako doklad tohoto tvrzení poznáváme fakta
(ta v mýtech nejsou), která lidstvo v době sepsání Písma nemohlo vědět a složitými metodami se potvrzují až dnes. Bible nás ujišťuje navíc o Boží 100% pravdomluvnosti. Což nám dává na výběr: buď Bibli
přijmout jako pravdivou, nebo ji odmítnout a pokládat Boha za lháře.
Další možnosti odpovědí typu: „Bůh není autorem a lidé si Bibli sepsali sami.“ neodpovídají na to, jak se pisatelé mohli vyhnout všem
nepřesnostem a mytologickým představám běžným u jiných národů
a odkud brali pravdivé informace.
Závěrem můžeme říci, že Bible „se svou kulatou Zemí“ svědčí
o Bohu přímo. Lidé skrze rozum a vědu k těmto poznatkům přicházejí později, oklikou a nepřímo. Jaké z toho plyne poučení?
A teď otázka pro vás milé děti. Kdo řekl: „Nádherné uspořádání a harmonie vesmíru mohly vzniknout jen podle plánu všemohoucí bytosti. To je a zůstane mým posledním poznatkem.“
a) sir Isaac Newton
b) oslíček Ušáček
Lidé odpradávna toužili poznat, „co je v pozadí“,
chtěli vědět více a dostat se dále. Této přirozené
touze vychází Bůh naproti skrze Bibli a svého Ducha, který nás uvádí do Poznání. Lidé ale spoléhali
spíše na jiné duchovní zdroje nebo na svůj rozum.
Tápali tak ve tmě v domnění, že něco objeví – tak
vznikly mýty a filosofie.
Představa ploché Země v pojetí Kosmy Indikopleusta. Jeruzalém leží ve středu světa.
Středověký systém klášterních škol (období
scholastiky) poskytoval vzdělání vyšším vrstvám.
I v křesťanských klášterech byli až do renesance
uznáváni jako učené autority jak Platón či Aristotelés, tak další významní antičtí geografové, astronomové, matematikové, přírodozpytci, lékaři a další myslitelé.
Představa o ploché Zemi v mýtech
hinduismu.
Na starých mapách se vyskytovaly bájné ostrovy,
známe např. Atlantidu, Hyperboreu. Ostrov Thúlé (Tile) leží prý až na samém okraji světa...
Řecká mytologická představa o Zemi a podsvětí
pod povrchem. Vše je zastřešeno nebeskou klenbou, podpíranou obrem Atlasem.
Vzdělání ve středověku nebylo tak rozšířené, jako dnes. Samozřejmě, že lidé žili uprostřed nejrůznějších pověr a mylných představ.
Obecně však středověk plochou Zemi nezastával. Dokladem může být, že např. Voltaire,
Diderot, Kant, Hume nebo Liebnitz ani žádní
další silně proticírkevně ladění stoupenci osvícenského racionalismu v 18. stol., středověké
církvi nevyčítali, že by toto učení zastávala.
Obr Atlas nese Zemi na ramenou.
Představa ploché Země v moderním uměleckém
pojetí.
Hérodotos z Halikarnássu se narodil asi
r. 484 př. n. l. a zemřel mezi lety 430 a 420
př. n. l. Cicero jej nazval otcem dějepisu,
protože patřil k nejvýznamnějším starořeckým historikům. Hodně cestoval a vedle
historických zpráv sbíral i zeměpisné údaje. Ve svých devítidílných Dějinách popsal
„celý svět“, tedy to, co z něj bylo ve druhé
polovině 5. století př. n. l. Řekům známo.
V biografii popisující výpravu Kryštofa
Kolumba, kterou napsal známý americký humorista a romantický spisovatel Washington Irving (1783 – 1859), je zachycena
smyšlená obava Kolumbových námořníků
o tvar Země. Svým postavám autor podsouvá obavy z toho, co by se mohlo stát, kdyby se přece jen ukázalo, že je Země plochá
deska. Obecně je ale známo, že se (nejen
Kolumbovi) námořníci obávali odplout daleko od pevniny na širý oceán.
V literárních představách romantických spisovatelů se správní námořníci obávají, že například
v noci, když se zvedne vítr, může loď přepadnout
přes okraj Zemské desky. Ale ve skutečnosti tomu
tak nebylo. Přece jen tehdejší bezmotorové lodě
měly v bouřích nad oceánem co dělat, aby bezpečně dopluly do svého cíle. O tom svědčí i fakt, že se
řada Kolumbových lodí potopila.
Kryštof Kolumbus (1451 až 1506) podnikl
čtyři výpravy ve snaze obeplout Zemi a dorazit západním směrem k břehům Asie.
Kolumbova slavná loď Santa Maria nebyla
nijak velká plachetnice, její posádku čítalo
asi jen 40 mužů. Tato tzv. karaka Kolumbovi sloužila jako velící a zásobovací loď. Doprovázely ji ještě dvě menší lodě, karavely
Pinta a Nina, tyto ledě obsluhovaly posádky
asi po 25 mužích.
Kolumbova mapa známého světa.
Dlouhou dobu zůstávala
v odborných kruzích otevřená otázka, jestli je Země kulatá jako pomeranč nebo spíše
vejčitá či zploštělá na pólech
jako jablko.
Že se ve středověku počítalo s kulatým tvarem Země, svědčí též kulaté globusy.
Člověk má právo volby. Nechť si vybere sám a na svou
zodpovědnost, odkud bude čerpat odpovědi na své
otázky. Může využít moudrosti filosofie – od dob antiky ti nejchytřejší učenci prováděli měření, experimenty,
výzkumné cesty…, aby odhalili odpovědi na základní
otázky života. Dnes v jejich úsilí pokračuje moderní
věda a nabízí to nejlepší, čeho je člověk schopen.
Odborná filosofická diskuse o pohybu planet, kde lampa představuje Slunce.
Nebo může jít rovnou ke zdroji. Bůh se
dává poznat lidem ve svém díle, ve svém
Slově, ale skrze svého Ducha i přímo. Bůh
se dává poznat osobně, odpovídá spolehlivě těm, kdo ho hledají upřímně a nabízí ty
nejlepší odpovědi, kterých je jako Stvořitel Bible jsou svatá Písma, z nichž zaznívá
skrze Ducha svatého Boží slovo.
schopen.

Podobné dokumenty

podzim / jaro 2013

podzim / jaro 2013 Máme štěstí. Klaus před volbami prohlásil, že bude emigrovat, kdyby Zeman nevyhrál. V Austrálii žije sestra paní Klausové a mohla by Václava přemluvit, aby se k protinožcům přestěhovali. Šťastní js...

Více

Třebíčský zpravodaj, únor 2014 - Koordinační centrum práce na

Třebíčský zpravodaj, únor 2014 - Koordinační centrum práce na V Třebíči jsme se za přispění radnice přihlásili k elektronickým aukcím energií, a dlužno říci úspěšně. Jenže! Právě úspěchu aukcí zneužili první podvodníci. Vystupují údajně jménem Bohemia Energy,...

Více

VC_vnitrek 04-13_F_Sestava 1 - Ředitelství vodních cest ČR

VC_vnitrek 04-13_F_Sestava 1 - Ředitelství vodních cest ČR A dokonce i z periodik, která až donedávna byla uznávaná v hospodářských kruzích za vyspělá. Přitom je zřejmé, že vodní koridor D-O-L, kromě toho, že to není žádná přehnaná, mimořádná infrastruktur...

Více

Chráněná území okresu Olomouc

Chráněná území okresu Olomouc představující chráněná území okresu Olomouc. Naší snahou je přiblížit Vám krásy přírody na Olomoucku. Stejně tak bychom byli velmi rádi, kdybyste si vy – čtenáři – zároveň uvědomili potřebu přírodu...

Více

naleznete ZDE.

naleznete ZDE. u Ogounů pracovali nebo odjížděli mimo Prahu. Vraceli se večer a v kuchyni se pak všichni scházeli jako jedna rodina. O koho a o co šlo,

Více

Číslo 11 - 12 / 2007

Číslo 11 - 12 / 2007 takovou mimořádnou atmosféru, neboť se v nich navzájem obdarováváme. Myslíme jeden na druhého a přemýšlíme, jak své milé potěšit, jak jim udělat radost, vciťujeme se do přání a snů druhých, lámeme ...

Více

Stáhnout

Stáhnout prostorová datová báze, která sama o sobě může být považována za mnohovrstevný model geografické skutečnosti. Taková prostorová datová báze je základnou pro dílčí kartografické procesy, pro něž čer...

Více