NORTHERN EUROPE – COUNTRIES, NATIONS, LANGUAGES

Komentáře

Transkript

NORTHERN EUROPE – COUNTRIES, NATIONS, LANGUAGES
Autor: Zdeněk Drápalík Škola: ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
NORTHERN EUROPE – COUNTRIES, NATIONS, LANGUAGES
Mezipředmětové vztahy: Zeměpis
Časová dotace: 90 min
Ročník: 8., 9.
Cíle:
Zeměpis:
• procvičení a upevnění orientace na mapě
• procvičení a upevnění znalostí národů
a jazyků
Angličtina:
• rozšíření slovní zásoby – státy, národy
a jazyky států západní Evropy, světové strany
• tvoření otázek na podmět, předmět a příslo
večná určení v přítomném čase prostém – procvičení a upevnění znalostí
• Trpný rod – procvičení
Cílová slovní zásoba a fráze:
viz Příloha č.1
Pomůcky a materiály:
• Příloha č.1 – Slovní zásoba a otázky
• Příloha č.2 – Map of Western Europe – countries, nations, languages
• Příloha č.3 – Political map of Europe - countries
Odkazy:
https://openclipart.org/image/2400px/svg_to_png/26448/Architetto----Europe-02.png
1
Průběh:
AJ – 1. vyučovací hodina
• seznámení se slovní zásobou k tématu Západní Evropa a její procvičení
- viz Příloha č. 1a (Spojené království je podrobněji zpracované v samostatném tématu)
• stručné zopakování tvoření otázek na podmět, předmět a příslovečná určení v přítomném čase prostém - stručné zopakování tvoření trpného rodu
AJ 2. vyučovací hodina
• tvoření otázek podle vzoru (viz Příloha č. 1b) a pomocí mapy (viz Příloha č. 2 a č. 3)
Je na vyučujícím, které otázky zvolí a v jakém pořadí. Pomocí otázek č. 1, 2 a 8
se procvičuje trpný rod, v otázkách č. 6 – 7 a 9 – 10 se procvičuje přítomný čas
prostý. Mapy jsou vytvořeny v programu Malování. Mapy je možné promítnout na
interaktivní tabuli, avšak pro samostatnou práci ve skupině nebo ve dvojicích je
vhodnější použít potřebný počet okopírovaných map.
Způsoby procvičování:
1. Vyučující pokládá otázky celé třídě.
2. Vybraný žák pokládá otázky celé třídě.
3. Skupinová práce – žáci si navzájem pokládají otázky.
4. Práce ve dvojicích – žáci si navzájem pokládají otázky.
Příloha 1a
Slovní zásoba
country [kantri] – země
nation [neišən] – národ
language [læŋgwidž] – jazyk
The United Kingdom [ðə ju:‘naitid kiŋdəm] – Spojené království
the British [ðə britiš] – Britové
English [iŋgliš] – angličtina
the Netherlands [ðə neðələndz] – Nizozemsko the Dutch [ðə dač] – Holanďané
2
Dutch [dač] – holandština
Belgium [beldžəm] – Belgie
the Belgians [ðə beldžənz] Belgičané
(the Waloons [ðə wa:‘lu:nz] - Valoni, the Flemish [ðə ‚flemiš] – Vlámové)
Dutch [dač] - holandština, French [frenč] – francouzština
Luxembourg [laksəm‘bə:g] – Lucembursko
the Luxembourgers [ðə laksəm‘bə:gəz] – Lucemburčané
Luxembourgish [laksəm‘bə:giš] – lucemburština
France [fra:ns] – Francie
the French [ðə frenč] – Francouzi
French [frenč] – francouzština
in Western Europe – v západní Evropě
in the west of Europe – na západě Evropy
to the north (south, west, east) of ________________ – na sever (jih, západ, východ) od ________________
Příloha 1b
Otázky
Odpovídej na otázky podle vzoru. Obměňuj tučně vytištěná slova v otázkách.
Jako pomůcku použij mapu západní Evropy a politickou mapu Evropy.
Procvičování názvů států a světových stran
1. Where is Sweden situated? – Kde se nachází Švédsko?
2.Which part of Europe is Sweden situated in? – V které části Evropy se nachází Švédsko? • Sweden is in Northern Europe.
• Sweden is in the north of Europe.
• Sweden is to the north of Poland.
• Sweden is situated in Northern Europe.
• Sweden is situated in the north of Europe.
3
Procvičování názvů států a národů
3. Who lives in Sweden? – Kdo žije ve Švédsku?
4. Which nation lives in Sweden? – Který národ žije ve Švédsku?
• The Swedes.
5. Where do the Swedes live? – Kde žijí Švédové?
6. Which country do the Swedes live in? – Ve které zemi žijí Švédové?
• The Swedes live in Sweden.
7. What language do the Swedes speak? – Jakým jazykem mluví Švédové?
• The Swedes speak Swedish.
• The Swedes speak Swedish.
Procvičování názvů jazyků a států
8. Where is Swedish spoken? – Kde se mluví švédsky?
•Swedish is spoken in Sweden.
Otázky po probrání všech regionů Evropy - procvičování názvů států
9. Which countries does Sweden border on? – S kterými zeměmi hraničí Švédsko?
• Sweden borders on Norway and Finland.
10. Which countries does Sweden neighbour with? – S kterými zeměmi
sousedí Švédsko?
• Sweden neighbours with Norway and Finland.
4
Příloha 2
Map of Northern Europe - countries, nations, languages
Northern Europe
• country
• nation
• language
• Iceland
• Finland
• The Icelanders
• The Finns
• Icelandic
• Finnish
• Norway
• The Norwegians
• Sweden
• Norwegian
• The Swedes
• Swedish
5
Příloha 3
Political Map of Europe - countries
Northern Europe

Podobné dokumenty