zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
Č.j.dokumentu 12/027187/SÚ
str. 1
Městský úřad Aš
Stavební úřad a úřad územního plánování
Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211 , fax.:354 524 242, e-mail: [email protected]
Číslo jed.spisu:
SÚ/12/026628/M
Č.j. dokumentu:
12/027187/SÚ
Vyřizuje / linka:
Gregorová / 233
Datum:
V Aši dne 20.11.2012
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Hubert Pata ENTERTAINMENT, spol s r.o. (ve zkratce HP ENTERTAINMENT, spol. s r.o, IČO
47537116, Svatopluka Čecha 201, 266 01 Beroun,
kterého zastupuje VODOVRTY, s.r.o., IČO 26364883, Ladova 195, 353 01 Mariánské Lázně
(dále jen "žadatel") podal dne 14.11.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
vrty pro tepelné čerpadlo - 7 vrtů
Hranice, Trojmezí
na pozemku st. p. 49 v katastrálním území Trojmezí. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad a úřad územního plánování Městského úřadu Aš, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
20. prosince 2012 (čtvrtek) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných na MěÚ Aš, stavební úřad a úřad územního plánování, 2.patro – dveře č.231.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad a úřad územního plánování Městského úřadu Aš, úřední
dny: pondělí a středa 7:30 - 12:00, 12:30 - 16:30 hodin).
Stavba obsahuje:
projektová dokumentace řeší vrty pro tepelné čerpadlo umístěné na stav.p.č.49 v k.ú. Trojmezí.
Jedná se o sedm vrtů o hloubce 110m a průměru 180mm.
ostatní podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Ve smyslu ust. § 87 odst.2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že
podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní
jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u
stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Č.j. 12/027187/SÚ
str. 2
Dle ustanovení § 8 odst.1 a 2 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, informace o záměru v území musí obsahovat:
a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst.2 správního řádu,
b) předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou,
c) parcelní čísla dotčených pozemků,
d) údaj, zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí,
e) místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením,
f) upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené orgány
a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
vedoucí stavebního úřadu a úřadu územního plánování
Ing. Pavel Grisník v.r.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Č.j. 12/027187/SÚ
str. 3
Obdrží:
účastníci územního řízení dle §85 odst.1 stavebního zákona (do vlastních rukou)
VODOVRTY, s.r.o., IDDS: t4da5wv
Město Hranice, IDDS: 66ibd2p
účastníci územního řízení dle §85 odst.2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
Ing. Václav Benedikt, Římská č.p. 1240/39, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro Karlovarský kraj, IDDS: mrbaiz9
Rainer Rörig, Trojmezí č.p. 169, Hranice, 352 01 Aš 1
Ingrid Malhocká, Levá č.p. 29/3, Podolí, 356 01 Praha
Ing. Jan Provazník, Choceradská č.p. 2953/11, Záběhlice, 141 00 Praha 41
MUDr. Mojmír Škrdlant, Palackého č.p. 2420/7, 352 01 Aš 1
Anna Škrdlantová, Palackého č.p. 2420/7, 352 01 Aš 1
DFARMA spol. s r.o., IDDS: yhtyt8s
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Lesní správa Fr. Lázně, IDDS: e8jcfsn
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
dotčené orgány státní správy (dodejky)
Městský úřad Hranice, IDDS: 66ibd2p
Městský úřad v Aši, odbor životního prostředí, Kamenná č.p. 473/52, 352 01 Aš 1
Obvodní báňský úřad v Solokově, IDDS: rn6aas6
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČO 70891168, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS:
siqbxt2
k vyvěšení na úřední desce (bude zaslán originál rozhodnutí se samostatnou žádostí)
MěÚ Aš – odbor organizačně správní
Městský úřad Hranice

Podobné dokumenty

M stský ú ad Aš Stavební ú ad a ú ad územního plánování

M stský ú ad Aš Stavební ú ad a ú ad územního plánování správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stave...

Více

Areál-KV Technologies letiště K.Vary

Areál-KV Technologies letiště K.Vary Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánován...

Více

Oznámení zahájení územního řízení

Oznámení zahájení územního řízení 1. Nam Nguyen Huu, Majakovského č.p. 1155/40, 323 00 Plzeň - Bolevec 2. Peter Crkoň, Pod vilami č.p. 1631/15, 140 00 Praha 4 - Nusle 3. Tomáš Groslicht, Poděbradská č.p. 1247/2, 360 01 Karlovy Vary...

Více

mstsk ý ú adsokolov

mstsk ý ú adsokolov COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 191, 190 00 Praha, divize Silničního stavitelství, oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková orga...

Více

oznámení - Stanovice

oznámení - Stanovice je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. K námitkám účastníků řízení, kte...

Více

Ing. Markéta Vocilková - Město Klášterec nad Ohří

Ing. Markéta Vocilková - Město Klášterec nad Ohří od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a současně nařídil k projednání žádosti veřejné ...

Více