Senzorika:1 Snímače polohy-a)spojité,b)nespojité//a)odporové

Komentáře

Transkript

Senzorika:1 Snímače polohy-a)spojité,b)nespojité//a)odporové
Senzorika:1 Snímače polohy-a)spojité,b)nespojité//a)odporové spojité-lze použít například i odporový potenciometr nebo trimr, který má běžec spojený se součástí, jejíž
polohu měříme.// b) odporové nespojité-vyhodnocují polohu pouze způsobem „věc je/není přítomna“,tj. výstupem je 0 nebo 1:a)rtuťové spínače,b)magnetické
spínače,c)mechanické spínače//c)kapacitní snímače-vyhodnocují polohu na základě změny kapacity v okolí snímače,nebo změny kapacity měřicího kondenzátoru,-kapacita je
závislá na ploše mezi deskami kondenzátoru,-bezkontaktní kapacitní čidla reagují prakticky na jakýkoliv materiál//d)indukčnostní snímače-vyhodnocují polohu na základě
změny indukčnosti cívky (změnou polohy jádra nebo přiblížením feromagnetického materiálu),- bezkontaktní indukčnostní čidla reagují pouze na kovové předměty//e) optické
snímače nespojité-vyhodnocují polohu na základě přítomnosti světelného paprsku,-inkrementální snímače (inkrement=přírůstek)–poloha se počítá podle počtu impulzů
(přerušení) paprsku.//f) optické snímače spojité-1) interferometr-vyhodnocuje polohu podle zpoždění paprsku(na základě interference paprsku),-2) triangulace//g)
ultrazvukové snímače-měří se doba od vyslání do přijetí zvukového signálu–méně přesné///-Snímače rychlosti(snímače rychlosti rotace – otáčkoměry)a) magnetodynamické
otáčkoměry-frekvence indukovaného napětí je shodná s rychlostí otáčení magnetu//b) impulzní otáčkoměry-vyhodnocení podobné jako u magnetodynamických,-zdrojem
impulzů může být jakýkoliv nespojitý snímač polohy,-zařazením čítače můžeme měřit i polohu / dráhu//c) stroboskopický otáčkoměr-pokud se frekvence stroboskopu
shoduje s otáčkami kotouče, značka zdánlivě „stojí na místě//Snímače síly-a) piezoelektrické snímače síly-Piiezoellekttriický jjev - deformací krystalu vzniká elektrický náboj,
který je úměrný deformaci a tedy i síle, která ji vyvolala.,- tento efekt můžeme využít k měření síly,- piezoelektrický jev má např. čistý křemen (SiO2)b)magnetické snímače
síly-vlivem síly F se deformuje jádro cívky,-deformací se mění magnetické vlastnosti jádra cívky,-ze změny lze vyhodnotit velikost síly//c) tenzometrické snímače síly-měří se
změna elektrického odporu tzv. tenzometru: R=ρ*l/S-R-elektrický odpor,j-měrný el.odpor,l-délka drátku,S-průřez drátku,-tenzometr se nalepí na měřený materiál a tak kopíruje
jeho deformace.,-natažením drátku se zvětší jeho délka a zmenší průřez, takže se zvětší jeho odpor,-používá se k měření deformací, napětí a sil///-Snímače teploty-a)odporové
kovové-teplota se měří pomocí změny elektrického odporu snímače//b)odporové polovodiče-Snímač má teplotně závislí PN přechod,-např.tzv.termistor-typ PTC-pozitivně
závislý,-typ NTC-negativně závislý,c)termoelektrické-využívají termoelektrický je,-rozdíl teplot ve spojích kovů vyvolává termoelektrické napětí,d)dilatační bimetalovévyužívají rozdílu teplotní roztažnosti dvou kovů,-bezkontaktní snímače teploty-pyrometry>měří elektrickou energii vyzářenou tělesem>čím větší teplota-tím větší
energie///Snímače průtoků-a)průřezové(clony)-do potrubí je umístěna clonka,která způsobuje tlakovou ztrátu v tekutině,-ztráta je závislá na rychlosti tekutiny,-s pomocí
bernouliovi rovnice můžeme z tlakové ztráty určit rychlost tekutiny v.,b)plovákový průtokoměr-čím rychleji tekutina proudí tím výše plovák stoupá,c)turbínový
průtokoměr,d)ultrazvukový průtokoměr-rychlost tekutiny můžeme určit z rozdílu rychlosti zvuku po proudu a proti proudu,e)vírový průtokoměr-prouděním tekutiny
vyvolá střídavé víry v proudu, které překážku rozkmitávají,-frekvence kmitání je závislá na rychlosti proudění,-f)anemometr(žhavený)-měření rychlosti větru,-drátek se žhaví
eletrickým proudem, proudem vzduchu se zase ochlazuje,-výsledná teplota drátku je závislá na rychlosti proudění vzduchu//Snámače výšky a hladiny-a)plovákové-plovák
může být spojen se spojitým senzorem polohy,b)hydrostatický tlakový-hydrostatický tlak je přímo úměrný hloubce pod hladinou>to můžeme použít k určení
hloubky,c)vibrační-přítomnost látky se zjišťije prostřednictvím utlumení vibrujicích “pacek“látkou,-vhodné pro nespojité snímače kapalných i sypkých látek,d)vodivostní-lze
použít u el. vodivích kapalin, u kterých není riziko výbuchu nebo zhenodnocení látky el.proudem,-snímání je nespojité,e)ultrazvukové// Rozdělení snímačů podle funkcí:
a)obyčejné(obsahují pouze zákl. měřící mechnizmus) b)smart & inteligentní(osahují elektroniku(mikroprocesor), která zajišťuje např. komunikaci, kalibraci//Provedení
senzorů: senzory sevyrábějí odolné podle účelu: 1)přetížení,přepětí; 2)vlhkost,prach; 3) nebezpečí jiskření; 4) el.mag. rušení// Napájení: stejnosměrné (10-30V); střídavé(20250V)// Připojení: drátové vývody; konektory M8, M12// Výstupy: analogové- unifikovaný signál; Digitální: (0/1) logický výstup// Výrobci: Siemens AG, Turck, IFM, Fuji
Electric

Podobné dokumenty

NR-098 PŘEDZESILOVAČ PRO GRAMOFON

NR-098 PŘEDZESILOVAČ PRO GRAMOFON koncovému zesilovači či gramofonu do jedné skříně. Pro napájení použijeme zdroj s napětím 12V ale při zapojení dodatkového stabilizátoru μA78L12 je možno použít nestabilizovaného napětí (1520V) nap...

Více

el.mag. záření

el.mag. záření - delší vlny snadněji překonávají terénní nerovnosti (kopce, lesy…) → anténní síť nemusí být tak hustá - VKV – přenos televizního signálu (obraz a zvuk) - historie - příjem televizního signálu je m...

Více

vybarvi si evropu

vybarvi si evropu Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014 Předchozí vydání: 2008, 2011, 2013 ISBN 978-92-824-4290-6 doi:10.2860/16592 © Evropská unie, 2014 Opakované použití povoleno pod podmínkou uvedení ...

Více

Pevné disky

Pevné disky mechanismus. Ve starších discích se pro vystavování hlav používá přesný krokový motor. Ten se „odvaluje“ za pomocí ocelového pásku po „patce“, která je spojena s hlavami. V novějších discích se pou...

Více

zde - navratilaudio.cz

zde - navratilaudio.cz usměrnění napájecího napětí slouží rychlé Schottkyho diody s kratší zotavovací dobou, což minimalizuje výskyt rušivých polí. Filtrační „baterie“ je poskládaná ze čtyř masivních, zakázkově vyráběnýc...

Více

Highendový evergreen

Highendový evergreen mum. Ptáte se proč Luxman u většiny svých zesi- Obecně lze říci, že mezi pozitiva jejího sofistikovalovačů nepoužívá v highendu dnes tolik rozšířený nějšího (patentovaného) zapojení ODNF (Only Dist...

Více

www.inbody.7x.cz

www.inbody.7x.cz že jsou vyribeny z pěti trubek: dvě nohy, dvě ruce a jeden trup. Existuje mnoho faktorů, které mohou v lidském subjektu ovlivnit impedanci. Zatímco trup tvoří největší část těla, jeho index impedan...

Více

SMC-Delta a SMC-3

SMC-Delta a SMC-3 Øada malých øídicích systémù má pouze komunikaèní kanál s RS232, který má omezené možnosti. V mnoha

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE vzájemnou. Indukční snímač na spodku Robotina® detekuje kovové předměty na podlaze.

Více

KOMPAKTNÍ SNÍMAČ OPERATIVNÍ TEPLOTY

KOMPAKTNÍ SNÍMAČ OPERATIVNÍ TEPLOTY je možné s ním komunikovat pomocí sériové sběrnice I2C. Teplotu snímač převádí pomocí A/D převodníku, který má rozlišení až 14 bitů. Pro měření relativní vlhkosti vzduchu je použit A/D převodník s ...

Více