Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Blížejov

Komentáře

Transkript

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Blížejov
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Blížejov ,
konaného dne 21.3.2013 v obci Přívozec .
375
-
zastupitelstvo obce je usnášení schopné a souhlasí s navrženým
programem
376
-
ZO schvaluje rozpočet na rok 2013
a) ZO schvaluje
celkové příjmy rozpočtu ve výši
20.592,560 tis.Kč
financování ve výši
-2.873,460 tis.Kč
Příjmy celkem
17.719,100 tis.Kč
Výdaje celkem
17.719,100 tis.Kč
Rozpočet obce byl sestaven na základě rozpočtového výhledu jako
přebytkový. Přebytek bude použit na splátky úvěrů.
b) ZO schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Blížejov viz příloha
č. 1 na rok 2013.
377
-
ZO schvaluje účetní závěrku Obce Blížejov sestavenou k 31.12.2012
dle předložených výkazů, včetně výsledku hospodaření za rok 2012 a
souhlasí s převodem vytvořeného zisku na účet nerozděleného zisku.
378
-
ZO schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Blížejov k 31.12.2012 a
finanční vypořádání s obcí za rok 2012 a souhlasí s převodem
vytvořeného zisku do fondu rezerv
379
-
ZO schvaluje výsledek řádné inventarizace majetku, závazků
a pohledávek obce Blížejov k 31.12.2012 na základě předloženého
zápisu HIK.
380
-
ZO schvaluje dokument - „Pravidla pro prodej pozemků z majetku
obce Blížejov“
381
-
ZO překládá žádost Zemědělské akciové společnosti Koloveč a.s.
Tyršova 146, 345 43 Koloveč – nájemní smlouva o pronájmu
pozemků do příštího zasedání ZO
382
-
ZO bylo seznámeno se smlouvou č. 10064613 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí, dotace na akci „Zateplení a výměna oken a
vstupních dveří ZŠ a MŠ Blížejov“, ZO znění smlouvy schvaluje a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
383
-
smlouva o partnerství TJ Sokol Blížejov a Obec Blížejov – Modernizace
sportovního areálu, předmětem partnerství je spolupráce na projektu
a zabezpečení jeho udržitelnosti – ZO tuto smlouvu schvaluje a
pověřuje starostu jejím podpisem
384
-
ZO bylo seznámeno s dodatkem č. 1/2013 ke smlouvě o poskytnutí
finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou
dopravou – Obec Blížejov a Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
, částka 87.300,-- Kč ZO dodatek smlouvy schvaluje a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy
385
-
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu stavby, smlouva číslo IV-120008572/1, Blížejov ,
758/340 garáže Guldan – kNN – ZO smlouvu schvaluje a pověřuje
starostu obce jejím podpisem
386
-
dodatek č. 1 pojistné smlouvy č. 8054501416 mezi ČSOB Pojišťovna ,
a.s. Pardubice –pojištění majetku obce, ZO dodatek schvaluje a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
387
-
smlouva o výpůjčce mezi EKO-KOM, a.s.Praha 4 a Obcí Blížejov ,
výpůjčka 10 kusů kontejnerů dle specifikace, viz Přílohy č. 1 ke
smlouvě o výpůjčce nádob – ZO znění smlouvy schvaluje a pověřuje
starostu obce jejím podpisem
388
-
ZO bylo seznámeno s dopisem zaslaným OSA, ohledně licenční
smlouvy – veřejný rozhlas - licenční smlouva o veřejném provozování
mezi Obcí Blížejov a Ochranným svazem autorským Praha, obec
smlouvu vypovídá – budou hrány skladby , které jsou osvobozeny od
poplatku – viz CD firmy Empemont
389
-
ZO projednalo a schválilo smlouva o dílo - Obec Blížejov a Daniel
Brunát, Dnešice 266 – údržba zeleně v obci Lštění a Blížejov a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
390
-
smlouva o zajištění služby Obec Blížejov a Kryštof Milan, Malonie 31 –
zásobování obce Františkov a Chotiměř základními potravinami
(pojízdná prodejna), ZO se zněním smlouvy souhlasí a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy
391
-
smlouva o provozu systému vismo služby společnosti WEBHOUSE,
s.r.o., Masarykovo nám, 47, 586 01 Jihlava – internetové stránky
obce Blížejov , ZO smlouvu schvaluje a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy
392
-
smlouva o dílo mezi ČR- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,
Kaplířova 9, 320 68 Plzeň a Obcí Blížejov – pozáruční opravy
dýchacích přístrojů „SATURN“, „PLUTO“ a „DRÄGER“, ZO se zněním
smlouvy souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy,
393
-
smlouva o pronájmu obecních pozemků k provozování zemědělské
výroby – Obec Blížejov a ing. Třesohlavá Marie, Nad Dalmatinkou
895/20, 312 00 Plzeň, ZO znění smlouvy schvaluje a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy
394
-
ZO projednalo návrh smlouvy o dílo na poskytování servisních služeb
na zařízení bezdrátový informační systém pro obec Blížejov ,
poskytovatel – TIOS PLUS , s.r.o. Domažlice a Obec Blížejov, ZO
smlouvu neschvaluje, starosta domluví opravu na zavolání
395
-
ZO projednalo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby , Blížejov, parc.č. 758/329, garáže
– kNN, číslo IV-12-0008341/3/VB mezi obcí Blížejov a ČEZ Distribuce,
a.s. Děčín a se zněním smlouvy souhlasí a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy
396
-
žádost Lesů ČR, Horšovský Týn o podání stanoviska k případnému
uzavření směnné smlouvy – ZO se směnou pozemků souhlasí, záměr
směny byl vyvěšen na úřední desce obce
397
-
TONDACH ČR, s.r.o. , Hranice na Moravě žádost o odkoupení
pozemku 783/47 k.ú. Blížejov o výměře 125 m2, záměr prodeje
pozemku byl vyvěšen , ZO s prodejem souhlasí, cena 50 Kč za 1m2,
bude sepsána kupní smlouva – vklad do KN zaplatí nabyvatel
pozemků, rovněž nabyvatel zaplatí daň z převodu pozemků –
zastupitelstvo obce prodej schvaluje a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy
398
-
žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR , Domažlice o
finanční příspěvek na činnost Poradenského centra, ZO neposkytne
příspěvek
399
-
žádost MUDr. Nejdlové Zdeňky , Horšov 21 o souhlas s odkoupením
pozemku v obci Chotiměř č. 514/3 – dle nového GP 709 m2, pozemek
pod budovou bývalé prodejny a kolem bývalé prodejny, budova je ve
vlastnictví žadatelky, záměr prodeje již schválen 21.6.2007, cena za
1m2 – 205,27 Kč, bude sepsána kupní smlouva – vklad do KN zaplatí
nabyvatel pozemků, rovněž nabyvatel zaplatí daň z převodu pozemků –
zastupitelstvo obce prodej schvaluje a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy
400
-
žádost Schwarze Leoše, Levsam, s.r.o. Koloveč o prodloužení nájmu
prodejny Blížejov čp. 151, ZO souhlasí se záměrem pronájmu ,
současná smlouva uzavřena do 1.12.2013 – záměr pronájmu bude
vyvěšen,
401
-
žádost Města Horšovský Týn o příspěvek na provoz chráněné dílny na
rok 2013, ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 20.000,-- Kč
402
-
žádost Lagrona Rudolfa, Domažlice o povolení hostování na pouti
v roce 2013 v obci Blížejov, ZO s hostováním souhlasí
403
-
žádost Hájka Ladislava, Blížejov 20 o pronájem vodní plochy 1016/1
k.ú. Blížejov na účelem provozování rybářské činnosti, pronájem na
dobu neurčitou, ZO souhlasí se záměrem pronájmu – bude vyvěšeno
404
-
žádost Macha Josefa, Blížejov 182 o ukončení smlouvy o pronájmu
bývalé dílny při ZŚ a MŠ Blížejov – ZO toto bere na vědomí
405
-
žádost manželů Lucie a Radka Nových, Blížejov 112 o koupi části
pozemku parc.č. 764/1 k.ú. Blížejov , po provedení pozemkových
úprav – parc.č.1268 – ZO s prodej souhlasí bude vyvěšen záměr
406
-
žádost Hůrky Jaroslava, Lštění 80 o koupi obecního pozemku parc.č.
1040 o výměře 868 m2 – zahrada a pozemku 1039 o výměře 691 m2 –
zahrada, ZO souhlasí se záměrem pronájmu bude vyvěšeno
407
-
žádost Jaroslava Hůrky , Lštění 80 o pronájem pozemku parc.č. 1038
k.ú. Lštění o výměře 7282 m2 na dobu 10-ti let, pozemek by byl využit
jako pastvina pro chov ovcí, ZO souhlasí se záměrem pronájmu – bude
vyvěšeno
408
-
ZO bylo seznámeno s dopisem Krajského úřadu Plzeňského kraje,
odbor regionální – vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2013 (PSOV PK 2013), starosta navrhl, aby Obec
Blížejov bude požádala o finanční prostředky na výměnu oken a dveří
hasičské zbrojnice Lštění a finanční prostředky na pořízení územního
plánu
409
-
žádost manželů Kořánových, Nahošice 42 o výstavbu opěrné zdi
na pozemku parc.č. 528 k.ú. Nahošice z důvodů sesunutí svahu
na výše uvedený pozemek, sesun je z obecního pozemku 1634 k.ú.
Nahošice, bude vyvolání jednání s Horšovskotýnskými lesy o řešení
situace
410
-
žádost o sepsání smlouvy o věcném břemenu na pozemku majitele –
Kalivoda Miroslav, Blížejov čp. 22, parc.č.758/3 v k.ú.Blížejov –
kanalizační vedení obce Blížejov , plocha věcného břemene je 177,3
m2, cena za 1 m2 50 Kč, bude sepsána smlouva, ZO pověřuje starostu
jejím podpisem
412
-
žádost Kalivoda Miroslav, Blížejov čp. 22, směna pozemků – dle
informace p. Císaře (geodet), probíhají v obci Blížejov pozemkové
úpravy, tudíž nelze v současné době žádosti vyhovět
412
-
žádost SDH Blížejov o poskytnutí příspěvku ve výši 25.000 Kč na
zotavovací akci pořádanou SDH Blížejov v době od 28.7. do 9.8.2013
v Újezdě – dětský tábor, ZO konstatovalo, že žádost byla předložena
pozdě , tj. po sestavení rozpočtu obce, tudíž se žádosti nevyhovuje
413
-
žádost Pletichy Petra , Blížejov čp. 8 o pronájem nebytových prostor
v čp. 1 v obci Blížejov (ordinace dětské lékařky- žadatel se současnou
nájemkyní dohodl) , ZO s pronájmem souhlasí a stanovuje nájemné
400 Kč /1měsíc po dobu 3 měsíců , bude sepsána smlouva o
pronájmu
414
-
žádost JUDr. Libuše Krafft, U Studánky 26, 170 00 Praha 7 o
vyslovení souhlasu obce Blížejov k odkoupení pozemků v obci Výrov
u Milavčí parc. č 384, 385 a 386 od nesvéprávného Nejdla Milana,
kterému Obec Blížejov dělá opatrovníka,jmenovaný je podílníkem
225/432 z celku, žadatelka nabízí cenu 75.000,-- Kč,
ZO po
posouzení žádosti vydává souhlas , tento souhlas je podmíněn
rozhodnutím opatrovnického soudu – Okresního soudu Domažlice,
v případě kladného rozhodnutí soudu pověřuje ZO Jiřího Červenku
uzavřením kupní smlouvy za nesvéprávného a provedením vkladu do
KN
415
-
žádost Myslivcové Jany, Blížejov 188 o pronájem pozemku kolem
domu čp. 188 tj. parc. 758/107 – 41 m2 z důvodů dostupnosti na
zahradu , ZO s pronájmem souhlasí, pronájem 500 Kč/ročně po dobu
užívání bytu v čp. 188,
416
-
Obec Blížejov nabízí k prodeji stavební vrátek EVL 250, obcí je tento
mechanizmus nevyužit , dle vypracovaného znaleckého posudku je
odhadní cena movité věci 3.870,-- Kč, ZO souhlasí s prodejem za cenu
4.000,-- Kč
417
-
ZO bylo seznámeno s návrhem členů výjezdového družstva SDH
Blížejov – viz přiložený seznam a složení této výjezdové jednotky
schvaluje
418
-
ZO seznámeno s návrhem dohody o členství mezi obcí Blížejov a
Dagmar Pluhařovou, Blížejov 128, Císařem Jiřím, Blížejov 25 a
Králíkem Janem, Blížejov 67
(členství v JSDH Blížejov) – ZO
s uzavřením dohod souhlasí a pověřuje starostu jejich podpisem
419
-
ZO ruší dohodu o členství v JSDH Blížejov s Haasem Davidem,
Berklauem Jiřím a Sekerešem Tomášem
420
-
žádost TJ Sokol Blížejov o prominutí placení nájemného ve školní
tělocvičně pro registrované členy TJ Sokola Blížejov – ZO tento bod
odkládá do příštího zasedání zastupitelstva
421
-
422
-
423
-
ZO projednalo žádost společnosti CHVaK Domažlice o prověření
vydaného územního rozhodnutí – zalesnění pozemků v k.ú. Výrov u
Milavčí – ochranné území vodovodního přivaděče „Nýrsko“ – bude
podán podnět k odboru ŽP Městského úřadu H.Týn
424
-
zrušení VTA Lštění – ZO souhlasí
425
-
ZO schvaluje, na základě žádosti SBD Domažlice, vyrovnání dlužných
plateb za nájemníky 60 b.j. do výše poskytnuté zálohy dle mandátní
smlouvy.
426
-
ZO se zabývalo dopisem SŽDC Praha – ohledně prodeje jejich
pozemků parc.č. 1019, 1022/18 , 745/4 a 110 PK v k.ú. Blížejov obci
Blížejov , ze strany SŽDC Praha je stanoveno několik podmínek, při
jejich splnění je odprodej rovněž podmíněn souhlasem vlády ČR – ZO
souhlasí s podmínkami odprodeje
427
-
ZO schvaluje provozní řád hasičské zbrojnice Blížejov – objekt čp. 44
Blížejov
428
-
ZO schvaluje požární poplachové směrnice obce
429
-
na základě požadavku občanů naší obce – Beisbiera Antonína ml. a
Hoškové Terezy o uspořádání obřadu jejich svatby v k.ú obce Blížejov
(koupaliště) a jejich žádosti , aby oddávajícím byl starosta obce
Blížejov Jiří Červenka, ZO schvaluje
„Pověření“ pro starostu Jiřího Červenku výkonem oddávajícího ,
příslušného k přijetí prohlášení snoubenců o uzavření manželství
ZO schvaluje na návrh bytové komise pronájem bytů
č.
č.
č.
č.
3
4
1
2
v
v
v
v
čp.
čp.
čp.
čp.
207 Miroslavu Kopeckému, bytem Blížejov 221
od 1.2.2013
213 Petře Zardové,
bytem H.Týn, Masarykova 247 od 1.2.2013
204 Václavu Pezlovi,
bytem Osvračín 11
od 1.4.2013
205
Vendule Hadravové,
bytem Domažlice, Škroupova 429 od 1.4.2013
ZO bylo seznámeno s harmonogramem prací na akci Revitalizace
zeleně v obci Blížejov v této souvislosti ZO jmenuje složení komise pro
výběrové řízení na tuto akci:
ing. Kulíř Libor, zapisovatel, Mgr. Königsmarková Jana, Němec Václav,
Dušek Richard,
Císař Jiří,
Ing.Štrba Anton
náhradníky jsou jmenováni:
Plášil Marcel,
Bozděch Josef,
Křepel
Jaroslav,
Liška Josef,
Mleziva Václav,
ing. Grossl Roman –
zapisovatel – ZO složení komisí schvaluje , současně schvaluje
mandátní smlouvu s firmou Limex CB
430
-
ZO Blížejov schvaluje „Určení“ obřadního místa – pozemek obce
Blížejov u čp. 171, parcelní číslo 789 k.ú. obce Blížejov
431
-
ZO schvaluje pronájem nebytových prostor v obci Přívozec (hasičárna)
– záměr bude vyvěšen na úřední desce obce
432
-
ZO schvaluje pronájem 1 místnosti v čp. 1 ve Lštění - záměr – bude
vyvěšen na úřední desce obce

Podobné dokumenty

Usnesení ze zasedání 26 6 2008

Usnesení ze zasedání 26 6 2008 Walterovi Herbertovi – doba pronájmu 5 let , cena 2000 Kč za rok – bude sepsána smlouva – ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy

Více

strana 1 ze 40

strana 1 ze 40 Garry F. Gordon: To, co máme, je systém obrácený vzhůru nohama, kdy každý má tu západní představu, že existuje nějaký lék s nálepkou na všechno, a tak se systém vážně vymknul kontrole; pětiminutové...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Dorota *1793 Buková č.p. 2 2. Alžběta

Více

Historie obyvatel žijících v obci Běhařov

Historie obyvatel žijících v obci Běhařov Stránský Vincenc *1797+1855 von Greifenfels vrchní polesný v Bystřici Karolina

Více

Městský úřad Staňkov odbor výstavby, vodního

Městský úřad Staňkov odbor výstavby, vodního Stavební bytové družstvo, Masarykova 486, Bezděk. předm., Domažlice Miroslav Vacík, Jiřina Vacíková Hlohová 61, Staňkov Žadatelé předložili souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků . Okruh účas...

Více

Noviny TACHOVSKÝ DENÍK z 01 02 3013

Noviny TACHOVSKÝ DENÍK z 01 02 3013 Trpísty – Zahradnice a pěstitelka pelargonií Eliška Nejdlová odpovídala na dotazy Deníku. Žijí kolem nás. I v uspěchané a mnohdy překotně se vyvíjející době si najdou čas na své koníčky, zájmy a zá...

Více