Upínací uzávűry

Komentáře

Transkript

Upínací uzávűry
Upínací uzávûry
Roto Lock uzávûr se stykov˘m spojem
• pfiitlaãuje desky dohromady postupnû narÛstajícím tlakem a umoÏÀuje tímto vzducho- a
vodotûsné spojení
• zaskakuje v mezipozici
• nastaviteln˘, vyrovnávajicí v˘robní tolerance a smr‰tûní tûsnûní
Zvolte si libovoln˘ uzávûr a libovolnou
• mnoho typÛ montáÏe
objímku pro stykové nebo pravoúhlé
spojení.
Men‰í vzdálenost pfiipevnûní (pro tenké desky)
32
17,3
32
44,5
*13
Ø 6,4 mm
2 Bohrungen
86
86
44
16
Ø 6,4 mm
2 Bohrungen
41
17,5
11
Ø5
8 mm Innensechskant
Vût‰í vzdálenost pfiipevnûní (pro tlusté desky)
11
Ø 5,5
41,3
* Gleiches Maß für Riegel und Aufnahmehülse
30
28,6
44,5
Ø 5 mm
4 Bohrungen
32
16
Ø 5,5 mm
4 otvory
38
29
*13
44,5
16
86
86
44,5
Ø 6,4 mm
2 otvory
41
8 mm
vnitfiní
‰estihran
Standardní (pro zadlabanou nebo stranovou montáÏ)
16
52
44
41
Ø 6,4 mm
2 otvory
* shodn˘ rozmûr pro západku a objímku
44
11
86
57
57
57*
86
8 mm
vnitfiní
‰estihran
16
74
36
Ø 6,4 mm
6 otvory
* shodn˘ rozmûr pro západku a objímku
24
32,3
Ø 6,4 mm
6 otvory
HEYMAN® • Tel. +420 / 538 707 163 • Fax +420 / 543 213 690 • [email protected] • www.heyman.cz
16
Upínací uzávûry
MontáÏ na ãelní stranu
(Instalace mÛÏe b˘t provedena z vnûj‰í strany)
16
32
4
32
4
sraÏení
82°
Standardní Roto Lock
v uzavfiené pozici.
95
111
montáÏní 95
kapsa
127
8 mm
vnitfiní
‰estihran
150
127
150
11
16
Ø 5,2
sraÏení 82°
hloubka zabudování:
min. 46 mm
Ø 5,2
sraÏení 82°
âíslo produktu
oznaãení
západka
objímka
malá vzdálenost upnutí vût‰í vzdálenost upnutí
R2-0259-02 •
R2-0257-02 •
R2-0169-02 •
R2-0160-02 •
standardní
ãelní montáÏ
R2-0055-02 •
R2-0002-02 •
R2-0267-02 •
R2-0268-02 •
MontáÏ des Roto Lock do dfieva ......
nebo plechu
Pfiíslu‰enství
8 mm ‰estihrann˘ klíã
Materiál a povrchová úprava
Záslepka (pro klíãov˘ otvor)
Záslepky jsou k dostání pro otvory prÛmûru 13 mm.
152
KOLÍKY, ZÁPADKA A OBJÍMKA: ocel
vyztuÏená uhlíkov˘m vláknem, zinkováno
a leskle chromátováno.
P¤IPEV≈OVACÍ ELEMENTY: tvrzená ocel,
zinkováno , leskle chromátováno.
Orientaãní pevnostní hodnoty:
2,5
152
6
Ø 19
âíslo
produktu
(Rádi Vám dodáme testovací vzorky pro praktické
vyzkou‰ení ve Va‰ich specifick˘ch podmínkách)
29-0059-02 •
âíslo v˘robku
bílá
T5-7075-000 •
ãerná
T5-7075-028 •
Pevnost v tahu: 6200 N
Pevnost ve stfiihu: 8900 N
V‰echny rozmûry jsou v mm.
Rozmûry bez tolerancí jsou orientaãní rozmûry.
HEYMAN® • Tel. +420 / 538 707 163 • Fax +420 / 543 213 690 • [email protected] • www.heyman.cz
75
Upínací uzávûry
Roto Lock uzávûry se stykov˘m spojem
Empfohlene Montagevorbereitung
DrÏák pozice
Zadlabaná montáÏ*
Vstupní otvor pfieãnívá a je pfii uzavfiení v
desce, která nese západku. Tento druh
montáÏe zabraÀuje dosednutí nebo posunutí
desek. V tomto pfiípadû bylo pouÏito západky
R2-0259-02 a objímky R2-0160-02.
Upozornûní: V tomto pfiípadû bude pouÏito
západky R2-0055-02 a objímky R2-0002-02
Stranová montáÏ
zárubeÀ/rám
vnûj‰í strana
skfiínû
6,5 ± 0,1
0,0
objímka
min. 17 mm
západkov˘
uzávûr
min.
88 mm
57
Tiefe
drÏák
pozice
deska
se
západkou
deska
s
objímkou
Upozornûní: montáÏní díly nejsou souãástí
balení
19
19
*Mezi západkou a objímkou má b˘t mezera 1,6
mm.
19
*Aufnahmehülse dient als Positionshalter.
MontáÏ ze zadní strany*
Tenké desky
MontáÏ ze zadní strany*
Tlusté desky
Pro desky tlou‰Èky max. 19 mm.
Upozornûní: V tomto pfiípadû bude pouÏito
západky R2-0259-02 a objímky R2-0257-02
min.
17 mm
Uvûdomte si, Ïe musí b˘t dodrÏena hloubka
zabudování 70 mm pro západku a 70 mm pro
objímku. Je-li poÏadováno, jsou tyto rozmûry
zhotoveny ubíráním nebo pfiidáváním materiálu.
Prosím dbejte na uvedenou vzdálenost mezi díly
uzávûrÛ.
Upozornûní: V tomto pfiípadû bude pouÏito
západky R2-0169-02 a objímky R2-0160-02
deska
s objímkou
deska se
západkou
min.
88 mm
min.
88 mm
19
19
MontáÏ z ãelní strany
Zabudování do dfieva:
Pfii zabudování do dfieva mÛÏe leÏet
zhotovení ‰roubového spojení pod
uzávûrem.
deska se
západkou
Pravoúhlá montáÏ
Pro desky zavírající se do pravého
úhlu se pouÏije kombinace západky a
objímky.
Platte mit
Aufnahmehülse*
Kombination
1
Platte mit Riegel
Kombination
2
deska
s objímkou
min.
17 mm
32
38
MontáÏ ze zadní strany
Zabudování do kovu:
Max. vzdálenost mezi západkou a objímkou
je 5 mm. Max. tlou‰Èka plechu 2,5 mm pro
kaÏd˘ plech.
127
151
(mont.
111 kapsa)
70
17
12
n
Ø13 (je
pro záp
adku)
16
V‰echny rozmûry jsou v mm.
Rozmûry bez tolerancí jsou orientaãní rozmûry.
76
HEYMAN® • Tel. +420 / 538 707 163 • Fax +420 / 543 213 690 • [email protected] • www.heyman.cz

Podobné dokumenty

Pojistné třecí spojky

Pojistné třecí spojky Nastavený kroutící moment má činit 25 až 100 % maximálního přenášeného momentu. Příliš vysoký kroutící moment způsobuje nepřiměřené opotřebení, příliš nízký kroutící moment vede ke znehodnocení tře...

Více

USB trezory aneb jak Pašák chránil data (2)

USB trezory aneb jak Pašák chránil data (2) se vkládá pfii bootování systému nebo pfii pfiipojení flash disku si uÏivatel ohlídá sám. Zb˘vá uÏ jen opravdu velmi malá skulinka, kterou mnozí z nás pominou v rámci její (ne)pravdûpodobnosti. Jso...

Více

1-Bl Quadro Tschechisch

1-Bl Quadro Tschechisch vybaveny jedním masivním ocelov˘m ãepem.

Více

Vrata Berry N 80, F 80 a DF 98

Vrata Berry N 80, F 80 a DF 98 S ochranou zavírací hrany EPDM a pfiídavn˘mi krycími li‰tami EPDM. V˘plÀ kfiídla vrat z oceli nebo dfieva. V˘plÀ kfiídla vrat z oceli

Více

pdf 2,8 MB

pdf 2,8 MB skladovalo a prodávalo. Nejvût‰í ãást plochy, asi 11 500 m , zabírala budova vepfiové poráÏky (20/7, 8, 9), vystavûná podél celé severní fronty jatek. Uvnitfi byla podélnû rozdûlená na tfii samostatné...

Více

jídelna _ pohledy

jídelna _ pohledy POHLED NA STĚNU A

Více

PrÛvodce betonáfiskou normou

PrÛvodce betonáfiskou normou a) Minimální obsah vzduchu v ãerstvém betonu je 4 % pfii zkou‰ce dle âSN EN 12350-7. Beton nemusí b˘t provzdu‰nûn na pfiedepsanou hodnotu (mÛÏe b˘t ãásteãnû provzdu‰nûn, anebo vÛbec), pokud jsou prov...

Více