červenec–srpen 2013

Komentáře

Transkript

červenec–srpen 2013
černá azurová purpurová žlutá
Ročník
Roãník 12
17
č.
5/2008
ã. 7–8/
2013
Silná i za krize
Vlastníky zvolené modely podnikání trpí
v současné době krizí nestability ve smyslu
ekonomickém, sociálním i environmentálním,
zatímco družstevní model mnohokrát prokázal, že je i v době krize pružný.
Finanční krize byla jasným příkladem rizik
plynoucích z toho, kdy je v podnikání upřednostněna honba za krátkodobým ziskem před
dlouhodobou životaschopností. Globální krize pramení z podnikatelského modelu, který
klade zisk před potřeby lidí; usiluje o privatizaci výhod a zespolečenštění ztrát. Existuje
řada důkazů, že k větší stabilizaci finančního
sektoru jako celku přispívá diverzifikace podnikatelských modelů. Jednou z perspektivních
forem jsou družstva, která dávají do popředí
potřeby lidí, odpovídají na současnou krizi
nestability a nabízejí odlišnou formu sdílení
hodnot. Družstevní model se nestal obětí
návnad, které kapitalismus nabízí už dvacet
let a v nichž je finanční výkonnost stěžejním
indikátorem dobrého podniku. Družstvo naopak představuje kolektivní úsilí o trvalé hledání optimalizace výsledků pro všechny podílníky, a nikoliv aby usilovalo o maximalizaci zisku jenom pro některé z nich. Znamená to, že
zatímco se situace stává obtížnější, musejí
všichni pracovníci družstva společně usilovat
o to, aby dobře bylo všem, a nikoliv jen několika málo lidem stojícím v čele organizace.
Praktiky ve finančním sektoru v konečném důsledku vedly k uzavření řady velkých bank.
Tyto instituce, považované za důvěryhodné
a bezpečné pro investory a vložené prostředky,
se často ukázaly jako slabé a špatně řízené.
Finanční družstva si naopak velmi často dokázala vést mnohem lépe. Družstevní záložny,
spořitelny a banky v tomto období zaznamenaly růst, jejich půjčky, zejména malým a středním podnikům, zůstaly stabilní a v různých regionech nepřímo pomáhaly k zaměstnanosti.
Je to výsledek propojení vlastnických vztahů
členů, jejich kontroly a systému rozdělování
zisků, což je podstatou jejich pružnosti a konkurenční výhodou. Finanční družstva dnes
představují významnou část světového bankovního trhu. Vůči rizikům byla vždy méně náchylná než komerční banky, zejména proto, že
jejich manažeři nedostávali podíl ze zisku.
Další výhodou družstev je jejich sociální dimenze. Zatímco ekonomika v poklesu tlačí
vlády k omezování sociálních výdajů, družstva prokazují nesrovnatelnou vitalitu, přispívají k sociálnímu kapitálu, a odlišují se
tak od podniků vlastněných akcionáři.
Mohla by rovněž sehrát prvořadou roli
v nabídce zdravotnických služeb, které by
tak nebyla zprivatizovány, ani zestátněny
a postihovány rozpočtovými škrty.
Z poselství Mezinárodního družstevního svazu
k 91. mezinárodnímu dni družstev MDS. (pod)
O rodinné firmě
Z Výzkumu agentury Ipsos pro Asociaci
malých a středních podniků a živnostníků
ČR na téma „Rodinné firmy“ vyplynulo několik základních zjištění:
• Navzdory nepříznivému ekonomickému
klimatu ve společnosti v příštích třech letech většina rodinných firem očekává udržení či mírný vzestup tržeb. Mírný pokles
jen 14 % oslovených.
• Velká většina (81 %) rodinných firem vnímá
„rodinnost“ svého podnikání jako výhodu.
• Rodinné firmy jsou lépe vnímány jak v očích
zákazníků, tak obchodních partnerů.
• Mezi nejvýraznější výhody rodinných společností patří jejich velká flexibilita, stabilita a etika v podnikání.
• Přestože firmy považují svůj rodinný charakter za výhodu, dílčím problémem může být potenciální negativní vliv na rodinné vztahy.
• Nejčastějšími cíli pro budoucnost je zlepšení
efektivity a nábor, udržení kvalitních zaměstnanců. Většina rodinných firem také plánuje
předat společnost v rámci rodiny.
(am)
management
/ náklad
výtisků
/ www.podnikatel-info.cz
Informace pro
Informace
protoptop
management
firem16 000
/ cílená
distribuce
/ www.epod.cz
/ Letecký
průmysl //Leasing
a fleet management
Témata měsíce: Automobilový
PrÛmysl v âRprůmysl
/ Doprava
a logistika
Optimalizace,
efektivita
Co požaduje Svaz průmyslu a dopravy ČR od politiků?
ry.
ska i E.ON
O
ické soutěž 13
g
o
l
Eko nace v ČR 20 kty.
i
je
rd
Nom y Awa lní pro
ná
rg
Ene y origi
al
a.
získ
ativ
n
r
e
alt
rní ou SSL
e
v
d
se
ybí předse .
h
c
D1 vor s bkem
ho
rá
Roz nem D
rti
v
Ma
udo
b
í
ac
nov krize.
e
r
o
z
ce d omoci
i
t
s
Inve u ČR p
o
moh
cují
nan
i
F
.
laví u nás
h
o
p
ů
boj ner
Sou ní part ženy?
le
bo
byd ži, ne
mu
víc
.
tele t
a
v
a
ni
ěstn ochrá
m
a
z
vě
tero olehli mace
a
s
De jak sp infor
,
ní
Víte firem
vé
Česká republika stojí před
citli ?
a
t
volbami do Poslanecké sněa
ad
2
Stabilní vládu
byly připraveny a projednány, a to
i v rámci tripartity. Byly předjednány prostředky na dopravní infrastrukturu. Dojednalo se rozběhnutí
programu Nová Zelená úsporám,
s tím souvisí zateplování Panel
2013 plus. Za klíčové opatření považuji daňové odpisy pro firmy,
které podporují technické vzdělávání. Rok a půl jsme na tom pracovali s ministrem Martinem Kubou
a poslanecká sněmovna změnu počátkem srpna odhlasovala. Prosadili
jsme pilotní projekt spolupráce škol
a firem POSPOLU (víc o něm na
str. 6 tohoto vydání – pozn. red.)
a řadu dalších věcí. Napříč politickým spektrem jsme projednávali
vysoké ceny elektřiny kvůli dopadům obnovitelných zdrojů energie; zastropování cen přijala až
vláda Jiřího Rusnoka. Jeho vláda
v řadě oblastí navázala na předchozí snahy, programové rozdíly
nejsou až tak velké.
3
4
7
8
movny. Po minulém období
neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po
změnách. Jak si je představuje Svaz průmyslu a dopravy ČR, o tom jsme hovořili s jeho prezidentem
Ing. Jaroslavem Hanákem.
9
rid
Hyb eje.
a
im
or
Opt ík z K
a
i
K kopn
rů
–p
li.
mys
a
těla
a
h
á
nov
Rov
11
22ný plyn!
Na
pl
.0
o2
k
s
Če
lní erních
á
t
i
Dig ji mod
t
k
o
e
j
Pro že rozv
ů
.
pom služeb
a
ICT
.
ota
n
d
ho
aná
d
i
ř
p
A–
B
M
27
30
Pane prezidente, česká ekonomika je už šest čtvrtletí v recesi
a v letošním roce ji podle aktualizované prognózy MMF čeká pokles HDP o 0,4 %. Co je hlavní
příčinou této situace?
Bylo až s podivem, jak se naše ekonomika dokázala vypořádat s nepříznivými dopady let 2008 a 2009.
Hrdě jsme hlásali výsledky evropského zjišťování, že naše průmyslové firmy to zvládly podobně jako
německé, rakouské a dánské. Jenže
dlouhodobost recese ne všichni unesli. K tomu se místo prorůstových
vládních opatření, která jsme požadovali, přidalo přílišné škrcení vládních výdajů. Podvázalo to spotřebu
domácností a zhoršilo situaci v řadě
odvětví. Samozřejmě, že se na stavu
ekonomiky podepsala slabá zahraniční poptávka. Ovšem při pohledu
na sousední země s výraznějším růstem HDP než u nás je zřejmé, že
část problémů byla způsobena nesprávnými rozhodnutími.
A co podnikatelské prostředí?
Neřekl bych, že příliš prospívá rozvoji firem. Z jejich pohledu, což
potvrzují naše šetření, se za poslední roky změnilo k lepšímu jen málo. Legislativa je nadále nepřehledná, vymáhatelnost práva slabá, stále nedostatečná je podpora potírání
korupce, státní instituce se nezmě-
nily. Nechci říci, že vše se v poslední době dělalo špatně; díky recesi si
mnozí politici uvědomili dramatičnost situace. Jen výsledky nebyly
takové, jaké jsme si představovali.
Jednotný tah na bránu nahradily
politické šarvátky se všemi souvisejícími důsledky až do rozpuštění
poslanecké sněmovny.
Jaké možnosti a předpoklady
pozitivních změn do budoucna
vidíte?
Další naše průzkumy mezi členskými firmami jasně ukázaly, že sílí
volání po změně hospodářské politiky státu. Správně dělaná politika
určuje přece to, jak kvalitní bude
podnikatelské prostředí. Chybí nám
vize, kam má náš průmysl a celá
ekonomika směřovat. Jen různých
vládních a ministerských strategií
je podle našich informací nějakých
133, z nichž některé jdou obsahově
proti sobě. Pokud chceme pozitivní
obrat, měla by nová vláda začít se
zpracováním reálné vize s jasnými
termíny a zodpovědností. V žádném případě by to neměl být další
dokument do šuplíku.
A pak je tu řada rozběhnutých věcí
v oblasti legislativy, které by se měly dotáhnout.
Minulá vláda rezignovala po známém skandálu. Čím podle vás
k současnému neutěšenému stavu ekonomiky „přispěla“, a naopak na co z její činnosti by mohl
nebo měl následující kabinet navázat?
Potíž vlády Petra Nečase byla
v tom, že řadu dobrých věcí chtěla
prosadit, ale kvůli vnitřnímu napětí
je v řadě případů nedokázala dotáhnout. Jednalo se příliš dlouho,
rozvláčným tempem a s malým
efektem a její nasazení neodpovídalo často urgentnosti a naléhavosti situace. Recepty dostala na stůl,
Počátkem t. r. jste označil za
hlavní viníky krize státní instituce, které nás „proškrtaly“ k bídě,
a přitom jimi unikají desítky miliard v důsledku nehospodárnosti
a korupce. Trváte stále na tomto
hodnocení a lze s tím urychleně
něco udělat?
Mezi naše priority, o nichž budeme
hovořit s vedením politických stran
před nadcházejícími volbami, patří
požadavek na provedení auditu výdajových položek státu a provedení
auditu majetku. Chceme, aby rozpočet byl tak zvaně rozklikávací
a byly jasně vidět finanční toky.
Chceme, aby rozpočtové priority
byly vázány na celkovou hospodářskou politiku. Tím chci říci, že nejsme spokojeni s hospodařením státu, přestože se objevily některé snahy k nápravě. Podívejte se, kolik
miliard se nevyčerpalo z prostředků
Evropské unie. To je neuvěřitelný
šlendrián konkrétních osob a současně ve fungování státu založená
systémová chyba.
Největší korupce je spojována se
státními (veřejnými) zakázkami.
Na to ale musejí být dvě strany –
zadávající politici a úředníci, a soutěžící firmy. Mají v tomto smyslu
vaši členové čisté svědomí?
Podle našich zjištění je korupce
nejrozšířenější mezi politiky
a úředníky státní a veřejné správy,
policií, zdravotníky a teprve potom v byznysu. Pravda, nevidím
do každého podnikání našich členů. Ovšem v průmyslu je méně
korupce, než kdekoliv jinde. Je to
dáno jeho specifiky, poměrně vysokým podílem zahraničních
vlastníků ze zemí, kde se korupce
úspěšně potírá. Máme etický kodex, který by měl naplňovat každý
člen. Samozřejmě se snažíme, aby
také legislativa dokázala korupci
minimalizovat. V posledních letech jsme však spíš řešili to, že například zákon o veřejných zakázkách je pod vlajkou boje proti korupci natolik striktní, že to podvazovalo podnikání. Nakonec problém uznali i sami politici.
Dokončení na str. 5
ãerná azurová purpurová Ïlutá
2 /ãer ven ec–s rpen /2013
Aktuality
Ekologické Oskary
Nominace v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2013 letos získaly originální projekty
Telegraficky
Pokřtili publikaci
Publikaci Kdo tu hájí podnikání,
aneb 80 otázek a odpovědí o Svazu
průmyslu a dopravy ČR pokřtil
v pražském minipivovaru U tří růží
předseda vlády Jiří Rusnok s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy
ČR Jaroslavem Hanákem a akademickým malířem Jiřím Bernardem.
Čtivá knížka o průmyslu u nás je
založena na popisu krátkých situací a příbězích firem. Opírá se o dotazníková šetření a statistiky a přibližuje pohled občanů na tuzemský průmysl. Á propos, tři čtvrtiny
z nich jsou na něj hrdé a absolutní
většina je názoru, že právě on stabilizuje naši ekonomiku. Útlá
publikace přibližuje snahy a aktivity největšího zaměstnavatelského svazu v ČR vůči politikům, zejména v rámci tripartity a při lobování doma i v Bruselu.
(m)
Nominovaní budou v říjnu t. r. usilovat o celkové vítězství – cenu
v hodnotě 300 tis. korun a právo reprezentovat Českou republiku ve
světovém finále Energy Globe
Award, která představuje nejvýznamnější světové ocenění v oblasti ochrany životního prostředí.
Hlavním posláním soutěže je národní i mezinárodní zviditelnění
úspěšných ekologicky zaměřených
projektů, a zároveň podpora vědomí všech lidí na naší planetě, že
mohou a musejí něco udělat pro
kvalitní životní prostředí.
Vydává: PROFIL Brno, s. r. o.
Redakce a administrace:
Rosická 1, 602 00 Brno
tel./fax: 543 210 224–225
e-mail: [email protected]
www.epod.cz
Redakce:
Petr Ihm (šéfredaktor)
Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora)
Obchodní oddělení:
Vlasta Piskačová
Tomáš Kovalčík
Markéta Machanová
Alena Migdalová
Redakční rada listu Podnikatel:
Ing. Petr Dolina, Svaz českých
a moravských výrobních družstev
• Ing. Petr Ihm • Ing. Jiří Kyncl
(předseda), Sdružení automobilového průmyslu • PhDr. Milan
Mostýn, Svaz průmyslu a dopravy ČR • Ing. Robert Toman,
Kompass Czech Republic s.r.o.
• Ing. Pavel Tunkl, Svaz dovozců
automobilů • Ing. Irena Vlčková,
Svaz obchodu a cestovního
ruchu ČR
Typografická koncepce:
Vítězslav Švalbach
Grafická úprava:
Martin Kudláček
Distribuce:
5P agency, s. r. o.
U Sýpky 555, 664 61 Rajhradice
.
Podávání novinových zásilek
povoleno Českou poštou, s. p.,
OZJM Ředitelství v Brně
č.j. P/2 – 1241/98, ze dne 5. 3. 1998
ISSN 1211–815x • MK ČR E 7717
Uzávěrka tohoto čísla: 21. 8. 2013
Tištěný a distribuovaný náklad
ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Kdo se bude ucházet o hlavní ceny
V kategorii Firma (projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, o které se
zasloužila firma, organizace či sdružení) byli nominováni:
• Optimalizace energetických a materiálových toků mezi BPS a zemědělskou prvovýrobou/Renergie
s.r.o. (Suchohrdly u Miroslavi)
• Snížení energetické náročnosti
Hotelu-vinařství Galant/Ing. Jiří
Marian (Mikulov)
• Vozový park na CNG/ČSAD
Česká Lípa, a.s. (Praha)
Vyhlašování nominovaných projektů v prostorách Poslanecké sněmovny PČR.
V kategorii Obec (projekty a opatření z oblasti ekologie, úspor
energií a využívání obnovitelných
zdrojů, o které se zasloužila obec)
nominaci získali:
• ESO Kněžice – První energeticky
nezávislá obec Kněžice ve výrobě
tepla a elektrické energie/Obec
Kněžice
• Snížení energetické náročnosti ZŠ
Dolní Újezd/Obec Dolní Újezd
• Záchrana gotického hradu Soběslav/Město Soběslav
V kategorii Mládež (projekty
z oblasti ekologie, úspor energií
a využívání obnovitelných zdrojů, které podporují ekologické
myšlení mladých a veškeré takové aktivity uskutečněné mládeží
či školami) byli nominováni:
• Energis 24/Mgr. Radovan Šejvl
(Bučovice)
• Šetřílkovi aneb Hravě šetřím svou
kapsu i přírodu/CEMC (Praha)
• Výskyt oxidu uhličitého ve škole/Střední škola obchodu a služeb
Jihlava
V kategorii Kutil (všechny malé
i velké projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které zpracoval člověk v domácnosti) nominaci získali:
• Energeticky aktivní dům Plzeň –
Bolevec/Ing. Jan Řežáb
• Solární slunečník/Jiří Pešek
(Praha)
• Vlastní dům architekta s ateliérem/Ing. arch. Martina Příkazská
(Brno)
Dlouholeté úsilí HK ČR o řešení problému se vyplatilo
Stop opožděným platbám
Hospodářská komora České
republiky vyvíjela už od roku
2004 trvalý tlak nejen na evropské komisaře, ale i na domácí poslance, aby co nejdříve vyřešili problém opožděných plateb za zboží a služby.
Její dlouholetá iniciativa se
nakonec setkala s úspěchem.
Koncem června 2013 byla totiž ve
sbírce zákonů zveřejněna novela
obchodního zákoníku č. 179/2013,
která s účinností od 1. července implementuje do českého právního řádu směrnici EU o opožděných platbách. Přijatá novela by měla významně pomoci podnikatelům, kteří byli dosud vystaveni dlouhému
čekání na splatnost zasloužené odměny za řádně poskytnuté zboží či
služby. Mnohé z těchto firem se
v důsledku toho dostaly do druhotné platební neschopnosti a nezřídka
končily v insolvenci.
„Je pozitivní vidět, že naše úsilí nevyšlo do ztracena a že se nám podařilo v této věci podnikatelům reálně pomoci,“ řekl Petr Kužel,
prezident HK ČR. Boj o vyřešení
problematické situace malých
a středních podniků v České republice i Evropské unii však podle něho
pokračuje a bude zapotřebí prosadit
mnoho dalších opatření. Jde především o zlepšení přístupu firem k financování, odstraňování administrativní zátěže a vytvoření podmínek
pro získávání a rozšiřování kvalifikace odborných profesí. Prosazení
regulace opožděných plateb považuje komora v tomto boji za dílčí, ale
velmi cenné vítězství.
Podle novely musejí orgány veřejné správy za dodávky zboží a služeb zaplatit do 30 kalendářních
dnů nebo ve výjimečných případech do 60 dnů. Zákonná lhůta
v obchodních transakcích mezi
podniky činí také 30 dní, smluvní
lhůta splatnosti však může být delší. Neměla by ale překročit 60 kalendářních dnů, pokud nejsou ve
smlouvě výslovně dohodnuty jiné
podmínky a za předpokladu, že to
vůči věřiteli není hrubě nespravedlivé. Novela dále zavádí automatický nárok účtovat úrok z prodlení
a zvyšuje jeho sazby. Stanovuje
rovněž maximální dobu trvání přejímky zboží nebo služeb.
(hk)
Představení vítězů se uskuteční
7. října 2013 ve Vinohradském
divadle v Praze. O celkovém vítězi rozhodnou pomocí hlasování
diváci v sále. Vedle finanční odměny pro absolutního vítěze čekají na nejlepší projekty v kategoriích ceny od dalších partnerů
soutěže. Například tepelná čerpadla či závěsné kondenzační
kotle obdrží vítězové od společnosti Vaillant Group Czech, s.r.o.
Společnost Gorenje spol. s r.o.
předá vítězům v kategoriích unikátní energeticky úsporné pračky. Televizní záznam z předání
cen budou moci diváci sledovat
v České televizi.
Letošní novinkou je vedle nového
uspořádání kategorií a možnosti
přihlásit i nezrealizované nápady
možnost hlasovat o nejsympatičtější projekt z 12 nominovaných
pomocí SMS či internetu na webových stránkách www.energyglobe.cz. Hlas lze odevzdat jednomu z projektů od do konce září t. r. Projekt s největším počtem
hlasů pak získá od generálního
partnera soutěže BMW Group
Česká republika na 3 roky elektromobil BMW i3 spolu s domácí
nabíjecí stanicí. Pro vylosované
hlasující jsou připraveny ceny jako elektrokola či unikátní úsporné pračky.
Další informace o soutěži E.ON
Energy Globe Award ČR je možné
získat na portálu www.energyglobe.cz, nebo na facebookových
stránkách E.ON Energy Globe
Award ČR.
Zdroj: www.sme-union.cz
(mv)
Lakomé banky
Víc než polovina oslovených firem z řad členů
Hospodářské komory ČR
postrádá vstřícnější přístup
bank k poskytování úvěrů.
Z průzkumu mezi 566 firmami z celé
republiky mj. vyplynulo, že valná
většina respondentů letos nehodlá investovat do rozšíření výroby, a zároveň neočekává nárůst poptávky.
Naopak 21 % tuzemských podniků
je rozhodnuto investovat, a to i přes
tíživou ekonomickou situaci. Za jednu z vážných překážek však považují
malou vstřícnost bank při poskytování finančních prostředků formou
půjčky či úvěru pro malé a střední
podniky, což potvrzuje i dlouhodobý
trend snižování jejich objemu.
Příčinami jsou relativně nižší výnosnost a problematičtější zajištění úvěrů, i když jejich diverzifikace je pro
banky nespornou výhodou.
(am)
Konečně růst?
Tisk:
CTP tisk, spol. s r. o.
Heršpická 6, 639 00 Brno
Placená prezentace
Mezinárodní porota E.ON
Energy Globe Award ČR
2013, známé jako soutěž
o ekologické Oskary, vybrala
letos z 217 přihlášených projektů po 3 nejzajímavějších
projekty v kategoriích Obec,
Kutil, Firma a Mládež.
Podle předběžných výsledků ČSÚ za 2. čtvrtletí t. r.
došlo ve srovnání s předchozím obdobím k mírnému
růst HDP České republiky
o 0,7 %. Meziročně jde však
o reálný pokles o 1,2 %
Mezičtvrtletní nárůst a kladný signál
výsledků ekonomiky, k němuž došlo
poprvé po půldruhém roce, se dá
očekávat i v následujícím období.
„Tato čísla jsou příjemným výsledkem. Nicméně vzhledem k nízkým
srovnávacím základnám z konce
minulého a počátku letošního roku,
očekávaným nízkým tempům vývoje a s ohledem na celkovou úroveň
produkce, která je stále pod předkrizovým stavem z roku 2008, nelze
považovat druhé pololetí za snadnou a rychlou cestu z recese. Je to
spíš období určité stabilizace s mírně pozitivními náznaky,“ uvedl
Bohuslav Čížek, analytik Svazu
průmyslu a dopravy ČR.
Česká ekonomika podle Čížka zdaleka nemá vyhráno. Negativním výsledkem je pokračující pokles investiční aktivity. Jak vyplynulo z šetření
SP ČR, podniky ani pro následující
měsíce výraznější zvýšení neočekávají. Investice přitom slouží jako základ dlouhodobého růstu ekonomiky. Letošní pokles reálného HDP se
podle analytika Svazu bude pohybovat kolem 1,2 %.
(sp)
Kresba: Lubomír Vaněk
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2013/
3
Doprava a logistika
D1 chybí severní alternativa
S předsedou Svazu spedice a logistiky České republiky o aktuálních problémech klíčového rezortu
Sektor dopravy je jedním
z nejdůležitějších segmentů
tuzemského hospodářství.
Jak v dopravě vše sladit tak,
aby efektivita byla co nejvyšší, tím se zabývá logistika. V devadesátých letech
minulého století vznikl Svaz
spedice a skladování, posléze přejmenovaný na Svaz
spedice a logistiky ČR
(SSL). S jeho předsedou
Martinem Drábkem jsme
hovořili o palčivých tématech v tomto oboru.
Jaká je vlastně v současné politicky nejisté době koncepce dopravní politiky státu a jakou roli v její
přípravě hraje SSL?
Jsme na konci jedné etapy dopravní
politiky, která byla zpracována na léta 2005 až 2013 a čeká nás nová etapa pro léta 2014 až 2020, která samozřejmě navazuje na evropský dokument „Bílá Kniha – Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu
prostoru – ke konkurenceschopnému
a efektivnímu dopravnímu systému“.
Tento dokument představuje evropskou dopravní politiku pro období
2012 až 2020 s výhledem do roku
2050, ale to jsme už daleko. Sektor
dopravy je důležitou oblastí národního hospodářství a ovlivňuje podstatnou měrou oblasti veřejného, podnikatelského, ale i soukromého života
a je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. V právě končící etapě dopravní politiky nebyla „dotažena“ řada prioritních úkolů. Za ty nejzávažnější považuji udržení konkurenceschopnosti českých dopravců a dalších poskytovatelů dopravních a logistických služeb, napojení všech regionů na kvalitní silniční a dálniční
síť, na modernizovanou železniční
síť, nemluvě o napojení ČR na evropskou síť vodních cest, požadovaný
technický stav dopravní infrastruktury, velmi nehospodárné financování
staveb a využití inteligentních dopravních systémů. Dnešní politická
situace brzdí další plnění dopravní
politiky neřešením problémů, a navíc
v období hospodářské recese dochází
k výrazným úsporným opatřením,
která negativně ovlivňují investice do
tohoto sektoru. Důsledkem plošných
škrtů je pak zvýšení kongescí, nehodovosti a celkově externalit.
Na konci tohoto roku skončí tzv.
GEPARDI, generální plán rozvoje infrastruktury. Přijat byl v roce 2006, jak hodnotíte jeho přínos pro českou dopravní logistiku a ekonomiku vůbec?
Tento projekt je jednou ze sektorových strategií, navazujících na Dopravní politiku ČR a jeho cílem bylo
zkvalitnění mobility osob a zboží.
Tedy mezi priority patřila výstavba
a modernizace hlavních dopravních
sítí, a to jak státního, tak mezinárodního významu, a snaha o propojení
dopravně izolovaných území. Idea
Předseda Svazu spedice a logistiky ČR Martin Drábek.
GEPARDI je pro rozvoj dopravní
infrastruktury, logistiky a ekonomiky vůbec, včetně působení oboru na
životní prostředí, velkým přínosem.
Otázkou však zůstává, jak se ji nakonec podaří realizovat při nastavení
restriktivního financování.
V době přijetí nebyly ve světové
ekonomice ještě ani náznaky krize. Jak zásadně ovlivnil ekonomický vývoj ve světě činnost SSL
a především náplň práce firem
v nich sdružených?
Nejenom činnost SSL, ale všech národních oborových svazů se zaměřuje na pomoc členským firmám. V době „rozkvětu“ je to navazování spoluprací, rozvoj všech oblastí logistiky a nástup nových investičně náročných technologií. V době recese udržení konkurenceschopnosti, pomoc
v oblasti kvalifikace pracovníků
a podpora marketingových a obchodních strategií zejména malým
a středním firmám. Nemyslím si, že
s nástupem krize by se měnila náplň
práce členských firem, spíš jde o to,
že řada menších a středních firem,
a je škoda, že často právě těch specializovaných na nadstandardní potřeby zákazníků, ekonomickou situaci neustojí a s podnikáním končí.
V minulých letech byl jedním ze
stěžejních bodů boj proti terorismu v globálním měřítku. Jak se
to dařilo v českých poměrech,
která opatření jsou v tomto směru z pohledu logistiky nejúčinnější a jak jsou nákladná?
Po 11. září 2001 byl, a v podstatě
dodnes je, boj proti terorismu jedním ze stěžejních bodů celého logistického řetězce. Není divu, protože dopravní sítě jsou přístupné téměř každému. Opatření proti terorismu se vztahují především na
mezikontinentální leteckou a námořní dopravu a platí téměř po celém světě. Finanční náročnost opatření roste a jde až do miliard dolarů. Bezesporu i za cenu vysokých
nákladů přispívají tato opatření
k bezpečnosti dopravy a následně
celého logistického řetězce. Teroristické útoky na železniční přepra-
vu nelze zatím hodnotit jako významné, ale nelze je podceňovat.
V silniční dopravě je hlavním zdrojem teroristických aktivit pašování
zboží, kde IRU apeluje na úzkou
spolupráci veřejné správy a soukromého sektoru a zavedení legislativních opatření na národní i mezinárodní úrovni s důrazem především
na prevenci.
Pojďme do tuzemska: letos začala rekonstrukce dálnice D1. Jaké
problémy to přinese české logistice a dají se nějak vyčíslit, a naopak jak se zlepší doprava, a tedy
i její logistika po dokončení rekonstrukce D1?
Dálnice D1 je jednou z nejvýznamnějších a zároveň nejvytíženějších
komunikací v ČR. Její význam jako
dopravní a logistické tepny pro
vnitrostátní, ale i mezinárodní pohyb zboží je nesporný. V provozu je
postupně od roku 1971 a rekonstrukce je tedy nutná. To, že probíhající rekonstrukce způsobí dopravní problémy a zaviní opoždění
zbožových toků, je všeobecné známo. Je však neodpustitelné, že se
s rekonstrukcí nezačalo až po dostavbě silnice R35 mezi Hradcem
Králové a Mohelnicí, která by spolu s dálnicí D11 tvořila alternativní
„severní trasu“ eliminující dopravní problémy vznikající započatou
rekonstrukcí dálnice D1. Ztráty
v dopravě zboží způsobené touto
rekonstrukcí si nedovolím v tuto
chvíli odhadnout. Nemám k dispozici statistická data, z kterých by
šla ztráta logistických operátorů
prokazatelně vyčíslit.
Není podle vás podivné, že při
tranzitním charakteru dopravy
na českých dálnicích víc než polovinu mýta zaplatí tuzemští dopravci?
Mé stanovisko, a jsem přesvědčen,
že i celého Svazu, je, že mýto je
nutné vybírat, zvláště když tvoří víc
než 230 % financí pro obnovu
a údržbu silniční infrastruktury. Jenom postrádám průhlednější způsob prokazatelného doložení skutečnosti, že se tyto finance skutečně
„vrátily“ zpět do silniční infrastruktury. Rozpaky naopak cítím u rozšíření mýta na silnice nižších tříd,
které, podle mého názoru, nelze
udělat plošně, ale je ho třeba posuzovat podle efektivity a dopadů na
místní podnikatele a stanovit maximální podíl provozních nákladů
z předpokládaného výběru.
Je pravda, že primát v placení mýta,
a to téměř 60 %, si drží čeští dopravci, přestože má Česká republika výrazně tranzitní charakter. Důvody,
proč zahraniční dopravci platí méně
než tuzemští, jsou dva. Jeden, ten
příjemnější je, že dopravci vyspělých západních zemí obnovují vozový park rychleji, a tím se dostávají,
hlavně díky vyšší emisní třídě motorů, do nižších mýtných tarifů. Druhý
důvod je závažnější a vidím ho
v tom, že i přes různá opatření stále
existuje početná skupina zahraničních dopravců, kteří se vyhýbají placení mýta. Buď nemají OBU jednotku, nebo mají registrována vozidla
vyšší emisní třídy, než je skutečnost.
Celní správa při kontrolách sice udělí pokutu, ale dluh na mýtu není na
dopravci vymáhán. Rovněž tak systém kaucí není plně využíván.
V loňském roce výrazně zesílil nový podvodný fenomén - ukradená
identita dopravce. Jak se dá proti
tomu bránit a existuje nějaká
právní poradna či podpora SSL
pro takto postižené české firmy?
V současné době skutečně registrujeme rostoucí počet podvodů v mezinárodní kamionové dopravě, které
jsou charakterizovány následujícím
mechanizmem: vyhledání vhodné
přepravy podvodným dopravcem ve
spediční databázi, oslovení zákazníka (obvykle speditéra) pod falešnou
identitou existujícího dopravce, komunikace obvykle z mobilních telefonů a prostřednictvím e-mailu. Následuje zcizení nákladu a ukončení
komunikace. Teritorium působnosti
podvodných subjektů je celoevropské, tj. místo zcizení nákladu je jak
ČR, tak ostatní země EU, fiktivní
identita podvodných dopravců je
obvykle z okolních zemí (v poslední době především ze Slovenska
a z Maďarska). Jde o zločin nadnárodní, organizovaný, opakovaný, velkého rozsahu, s rostoucí frekvencí
a stále sofistikovanějšími metodami
(utajený kontakt mezi organizátory
v pozadí a výkonnými osobami, využívání nejen kradených, ale i zapůjčených dopravních prostředků obvykle bez identifikačních znaků opatřených falešnými nebo kradenými
SPZ původně patřícími např. i stejným typům vozidel, mezinárodní
kombinace tahačů, návěsů, osádky
kamionu, falešné doklady, využívání
komunikační techniky na jedno
použití). Svaz spedice a logistiky ČR
považuje tento problém za velmi vážný, proto vytvořil v polovině roku
2012 pracovní skupinu, která se jím
zabývá společně se spedičními firmami, pojišťovnami, policií ČR a společnostmi provozujícími spediční databáze. Výstupem této pracovní skupiny pro dopravní veřejnost je:
• Definování spolupráce mezi provozovateli spedičních databází a policií ČR při podezření na podvod.
• Návrh obecných doporučení pro
speditéry jak v oblasti kontroly
pojištění odpovědnosti dopravce,
tak v oblasti bezpečnostních doporučení.
• Návrh doporučení pro odesílatele
zboží.
• Medializace problému.
• Úzká spolupráce v této oblasti se
spedičními svazy Slovenska a Maďarska.
• Právní vymezení hranice odpovědnosti zasilatele a pojišťoven za
finanční náhradu podvodně ztracených nákladů.
Jste zastáncem kombinované
přepravy, a proč je toto přepravní odvětví u nás stále v plenkách?
Jestliže se jako SSL snažíme
o prosazení celkové koncepce logistiky, se zavedením veřejných
multimodálních center, musíme
být samozřejmě zastánci kombinované přepravy. Jejím smyslem je
zabránit častému překládání zboží,
kdy vlastní zboží je uloženo v přepravních jednotkách a je převáženo převážně železnicí, nebo po vodě. Podíl silniční přepravy je minimální a je využíván na tzv. „první
a poslední míli“.
Proč je kombinovaná doprava v ČR
neustále v „plenkách“, na to existuje jednoduché vysvětlení. Česká
republika je sama o sobě velmi malá pro uplatnění multimodální přepravy v plné šíři a s ekonomickými
efekty, které kombinovaná doprava
přináší. Proto je snaha o vytvoření
koncepce už zmíněných multimodálních veřejných center, kde by se
spoluprací s obdobnými zahraničními centry, tedy na velkou vzdálenost, ekonomické efektivity dosáhlo jak při importu, tak exportu.
V České republice už vznikly firmy, které se mohou nazývat multimodálními operátory. Dohnala je
tam ekonomika. Mají svá logistická centra a provozují zahraniční,
převážně železniční linky, a to
i přes velmi vysoké počáteční náklady. Škoda je jen to, že chybí
koordinace Ministerstva dopravy
s návazností na dopravní politiku,
a tedy na plánované evropské dopravní sítě. Vývoj těchto center je
pak bez dlouhodobé koncepce státu hektický, zohledňující především zájmy operátora, bez další
návaznosti na celkovou koncepci
Dopravní politiky. A to jsme opět
u dnešní první otázky.
Na logistickém veletrhu v Mnichově bylo Česko pátým největším vystavovatelem a předčilo mj.
i Španělsko a Velkou Británii.
Znamená to, že je naše logistika
špičkou ve světě a co ji řadí do čela tohoto pomyslného žebříčku?
Česká republika je svým zeměpisným umístěním v „srdci“ Evropy
předurčena pro logistické činnosti.
Zvětšující se podíl spolupráce českých speditérů a logistiků se zahraničními operátory logicky přináší
náš velký zájem o prezentování služeb na bezesporu nejvýznamnějším
evropském dopravním veletrhu, jakým „Mnichov“ skutečně je. Nemalý podíl na účasti našich firem
na tomto podniku má i významná
spolupráce SSL a Ministerstva průmyslu a obchodu v podpoře malých
a středních firem formou dotace na
pronájem výstavní plochy, výstavbu expozice a zázemí. Letošní vysokou účast našich firem určitě
ovlivnila i skutečnost špatné propagace brněnského veletrhu Transport
a Logistika, kde rok od roku klesá
zájem i účast jednotlivých firem
o prezentaci svých služeb na tomto
podniku. Jedinou správnou alternativou obchodní prezentace tedy
zůstal „Mnichov“. Jan Hrabálek
černá azurová purpurová žlutá
4 /ãer ven ec – srpen /2013
Ekonomika v‰edního dne
Investice do renovací budov mohou České republice pomoci z krize
Strategii ale stát nemá
Naše stavebnictví klesá už
pátým rokem, za první pololetí letošního roku hlásí
meziroční propad o 12,7 %.
Sektor, který zaměstnává
téměř 400 000 lidí, je tažen
ke dnu nekoncepčním
přístupem státu.
Nedostatek zakázek vedoucí k prohlubování propadu české ekonomiky je v nemalé míře výsledkem výrazného omezení státních investic,
které doprovází vyčkávání soukromých investorů. Řešením jak z krize ven, výhodným pro stát i občany,
je dlouhodobá a stabilní strategie
na podporu energeticky úsporných
renovací budov.
Na 77 % bytových jednotek v Česku není zrenovovaných a trpí vysokou energetickou náročností, na
kterou domácnosti stále víc doplácejí. Veřejné budovy jsou na tom
podobně. Celkově se nyní renovuje
pouze 1–1,5 % budov ročně, to
znamená obnovu budov jednou za
70 až 100 let. Životnost běžných
opatření je ale jen kolem 40 let. Tomu odpovídá zhoršující se vzhled,
stav i vnitřní prostředí budov, kde
trávíme většinu našeho času. Zbytečně vysoká spotřeba energie zároveň není dobrá ani pro ekonomiku
jako celek.
První kroky ke změně tohoto stavu
už učinily programy Panel nebo Zelená úsporám. Jsou to vždy ale jen
časově a finančně omezené programy. Zkušenosti získané při jejich
administraci by stát měl využít
k rozjetí dlouhodobého programu
se stabilními podmínkami, který
pomůže většímu počtu domácností
i institucí s financováním a správným provedením energeticky úsporných renovací. Ten musí být doplněn stabilitou právního prostředí,
očekávané zakázky – především
malým a středním firmám. Česká
republika se jako členská země EU
zavázala přijmout opatření, která
povedou k úsporám nákladů na vytápění a k šetření energiemi. Proto
by měly být vyhlášeny další programy, které kromě Panelu 2013+
a Nové zelené úsporám využijí finanční prostředky EU z programovacího období 2014–2020. Díky
vysokému multiplikátoru pak bude
zásadně kladně ovlivněna zaměstnanost ve stavebnictví a vzrostou
i přínosy do státního rozpočtu.
dostupností informací a poradenstvím a zajištěním dostatečného přísunu kvalifikovaných profesí od architektů až po dělníky.
Evropská unie podobné aktivity
podporuje; jsou v souladu s cílem
snižovat energetickou náročnost
ekonomik členských zemí. Pokud
se vláda rozhodne dlouhodobý program připravit, naskýtá se mu unikátní možnost financovat jej z velké části z evropských peněz.
Státu se však vyplatí investovat do
renovací budov i vlastní prostředky.
Vyplývá to z analýzy ekonomů Miroslava Zámečníka, Tomáše Lhotáka a oponentního komentáře Luďka
Niedermayera. Každá koruna, kterou získají od státu občané, na sebe
podle odhadu studie nabalí další 3
až 4 koruny soukromé, což mobilizuje ekonomickou aktivitu země
a přispívá k růstu HDP.
Státu se vložené prostředky vrátí už
během jednoho roku, v podobě tisíců nových pracovních míst zejména v malých a středních firmách
v regionech, a tím i ve vyšších odvodech na daních a nižších sociál-
ních dávkách v nezaměstnanosti.
Fakta lze najít v analýze Miroslava
Zámečníka „Studie srovnání dopadů národních programů zvyšování
energetické efektivity budov s jinými alternativami“ na:
http://www.sanceprobudovy.cz/cs/
odborne-studie/85-studie-srovnanidopadu-narodnich-programu-zvysovani-energeticke-efektivity-budov-s-jinymi-alternativami.html.
Na programy podporující energeticky úsporné renovace lze efektivně využít 10–12 mld. Kč ročně. Inspirovat se Česko může v Německu, kde dlouhodobá podpora energetických úspor v budovách funguje už od 90. let min. stol.
Co tedy o tomto závažném problému soudí výše zmínění odborníci?
Pavel Ševčík, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
v ČR:
Stavebnictví se v současné době
nachází ve velmi složité situaci
a právě dlouhodobá strategie v oblasti snižování energetické náročnosti budov by měla přinést tolik
Petr Holub, ředitel Šance pro budovy, aliance podporující energeticky úsporné stavebnictví:
Stát by jasnou strategií v oblasti
systematické podpory úspor energie v budovách pomohl vytvořit
tolik potřebné předvídatelné podnikatelské prostředí, po kterém
stavební sektor volá. Bez dlouhodobě stabilních podmínek a propracovaných výhledů do budouc-
na je téměř nemožné garantovat
stálá pracovní místa, a tím i dostatek kvalifikovaných pracovníků, ani držet krok s ostatními státy EU v technologiích a ve stavební praxi.
Luděk Niedermayer, ředitel Deloitte Advisory:
Rozsah útlumu státních investic,
zejména ve stavebnictví, podstatně
přispěl k propadu české ekonomiky. Programy na podporu renovací
budov jsou smysluplné, ale krátkodobé programy často spíš než ke
stabilizaci jednotlivých sektorů přispívají mimo dalších negativ k jejich nestabilnímu vývoji. Naproti
tomu dlouhodobý program na podporu energeticky úsporného stavebnictví by měl neoddiskutovatelný
makroekonomický přínos. A snížení energetických nároků ekonomiky by mělo být strategickým cílem
ekonomické politiky. Zlepšilo by
mj. konkurenceschopnost českého
hospodářství.
(sps)
Propad stavební produkce v ČR od r. 2008 (mld. Kč)
600
547,5
26,7/520,8 58,9/488,7 83,6/464 123,6/424 157,5/391
500
400
300
200
100
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013 – odhad
Pozn.: Kumulovaný propad za 5 let: 434,5 mld. Kč
Zdroj: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Pokračovat v konsolidaci, a zároveň podpořit růst
Letáky budou mít vlastní peoplemetr
O receptu Rady EU pro ČR
Vyvíjejí metodu
Před letošním létem připravila Rada EU pro Českou
republiku nový recept, jak
zatočit s bolavou ekonomikou. V doporučeních, vydávaných v rámci tzv. evropského semestru, upozornila
zejména na potřebu snižovat
nadměrný schodek veřejných financí, řešit prorůstové výdaje, přesunout zdanění práce do oblastí méně
omezujících růst, zvýšit věk
odchodu do důchodu, zlepšit
kvalitu vzdělávání a efektivitu veřejné správy.
Poměrně rozsáhle se věnovala také
oblasti daní. Nelíbí se jí nízké daňové zatížení energie a vozidel na
úkor práce. Pozitivně naopak hodnotila snížení deficitu, jehož ČR
dosáhla s pomocí výrazného konsolidačního úsilí. Rozsáhlé rozpočtové škrty však brzdí udržitelnou obnovu ekonomiky. Očekávaným šrá-
mem v rozpočtu 2013 bude podle
ní bezpochyby úhrada korekcí spojených s čerpáním fondů EU.
Česká republika má před sebou dva
téměř protichůdné cíle. Na jedné straně dál stabilizovat veřejné finance, na
druhé stimulovat růst ekonomiky.
Hlavní ekonom Patria Finance David
Marek k tomu uvádí, že fiskální konsolidace poněkud selhala: „Jednou
z hlavních úloh fiskální politiky je
stabilizace, nicméně tento úkol v ČR
neplní, jelikož i přes značnou snahu
je naše ekonomika stále v recesi.“
Podle jeho názoru však musí ČR do
budoucna počítat spíš s pomalejším
růstem doplněným o pokračující
konsolidační opatření.
Elena Reitano, která má na Generálním ředitelství Evropské komise
pro finanční a hospodářské otázky
na starosti kromě dalších zemí také
Českou republiku, upozorňuje:
„Doporučení EK je třeba vidět
vcelku, a také ve vazbě na ta loňská“. Nastartovat růst by mohla
česká vláda např. účinnější podporou výzkumné základny, zlepšováním kvality vzdělání, plným využitím potenciálu trhu práce, deregulací tržních služeb a snižováním
vysoké energetické náročnosti průmyslu. Receptem a předpokladem
pro kvalitní fungování veřejné sféry zůstává přijetí služebního zákona a efektivní boj s korupcí.
I přes některé výtky nevnímá Jan
Král, ředitel Odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády ČR, letošní „vysvědčení“ kriticky, ale spíš
jako pobídku k další práci. Většina
doporučení je v duchu současných
vládních reforem. Některá z nich
však opomíjejí sociální či politickou
realitu, jako jsou předdůchody, nebo
jsou příliš preskriptivní (předškolní
péče). Za zásadní považuje udržet
právní rámec Evropského semestru,
tedy to, že doporučení nejsou právně
závazná, a tudíž vymáhatelná. Komise by měla na jejich přípravě víc spolupracovat s členskými státy a brát
ohled na národní podmínky.
Za příliš kritická nepovažuje doporučení ani viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.
Vnímá je spíš jako pozitivní signál
z vnějšku. I on vidí fiskální konsolidaci jako správný krok k obnově
hospodářského růstu ČR, nicméně
na rozdíl od české vlády se domnívá, že s prorůstovými opatřeními se
mělo začít dřív. Souhlasí se snižováním vysoké energetické náročnosti,
které je s ohledem na podíl průmyslové výroby v české ekonomice logická. Český průmysl musí projít
modernizací, kterou však komplikují vysoké ceny energií.
Doporučení pro jednotlivé členské
státy EU slouží k zhodnocení pokroku v oblasti ekonomických reforem v rámci koordinace hospodářských politik (tzv. Evropského semestru). K jejich „dobrovolné“ implementaci dochází ze strany členských států v druhé polovině roku.
Alena Vlačihová, ředitelka,
CEBRE – Česká podnikatelská
reprezentace při EU
Vzniká nová metoda měření
kvality roznosu neadresné
pošty: Asociace poštovních
služeb vyvíjí ve spolupráci
s největšími zadavateli neadresné distribuce nezávislou metodu měření kvality.
Asociace poštovních služeb se rozhodla kultivovat měření kvality neadresné distribuce reklamních zásilek
a letáků, a vyvíjí proto metodu podobnou měření čtenosti tisku či sledovanosti televizních pořadů. Na rozdíl od dosavadní praxe, kdy je především kontrolována úspěšnost jednotlivých distribučních vln, by výsledky
připravovaného měření měly lépe reprezentovat celkovou úroveň kvality
jednotlivých operátorů.
„Nyní kontroly probíhají souběžně
jak ze strany klienta, tak dodavatelů, čímž dochází k značnému zvyšování nákladů na obou stranách,“
vysvětluje Ing. Petr Angelis, místo-
předseda představenstva Asociace
poštovních služeb. Nevýhodou podle něho je i diskutabilní objektivita a neporovnatelnost výsledků.
Specialisté na statistiku z VŠE navrhli
možnosti řešení, jejichž výsledky by
umožňovaly dosáhnout přesnějších
a objektivnějších výsledků. Z několika variant vychází jako vhodná metoda panelu, běžně používaná při měření sledovanosti médií či volebních
preferencí. Novou metodiku měření
kvality by ocenili jak distributoři, tak
i jejich klienti. V současnosti se kontroly kvality neadresné distribuce
používají zejména k uplatnění sankcí
vůči distributorovi. Zadavatelé však
vidí jako primární smysl měření dosažení požadované kvality a její další
zvyšování, což by jim nová metoda
umožňovala lépe. Kromě toho by nový systém měření kvality měl přinést
podobný nezávislý standard, jako poskytují například peoplemetry na trhu
televizní reklamy.
(pod)
Zdroj: Madison Public Affairs
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2013/
5
Ekonomika v‰edního dne
Výroba silničních vozidel v ČR se v 1. pololetí t. r. meziročně snížila
Pokles o 13 procent
V České republice bylo
za 1. pololetí 2013 vyrobeno celkem 589 076 silničních
vozidel, což proti stejnému
období roku 2012 představuje v souhrnu pokles
výroby vozidel o 12,83 %.
Snížení výroby je však
menší než v 1. čtvrtletí,
kdy činilo 17,90 %.
Produkce osobních automobilů bylo
od letošního ledna do června vyrobeno celkem 575 835 ks. V 1. čtvrtletí
meziročně o 18,14 % a v 2. čtvrtletí
o 13,09 % méně. K poklesu produkce
mezi roky 2013 a 2012 došlo u všech
tří automobilek (Škoda Auto,
HMMC Nošovice a TPCA Kolín).
Jejich podíly na celkové produkci se
proti konci roku 2012 změnily jen
nepatrně. Škody Auto na 55,07 %
(loni 55,89 %), u HMMC Nošovice
na 27,04 % (loni 25,81 %) a u TPCA
Kolín na 17,89 % (loni 18,30 %).
K výraznému poklesu došlo u nákladních vozidel, kterých bylo v souhrnu vyrobeno o 47,41 % méně než
za 1. pololetí loňského roku. Celkem tedy jen 386 ks, z toho 382 ve
společnosti TATRA TRUCKS a.s.
(nárůst výroby víc než 70 %).
Dál bylo v ČR vyrobeno 1423 autobusů, což představuje pokles o 3,66
%. Rovněž v této kategorii vozidel
se podíl dvou hlavních výrobců zásadním způsobem nemění (IVECO
BUS asi 85 % a SOR 13 %).
Pokud jde o motocykly, za 1. pololetí
2013 bylo vyrobeno 839 ks, to je
o 455 méně než ve stejném období
roku 2012 (pokles výroby o 35,16 %).
Výroba motocyklů v České republice
je představována značkou JAWA.
V kategorii velkých přípojných vozidel byl v souhrnu zaznamenán
pokles výroby o 17,36 % (652 přívěsů a návěsů). Na produkci této
kategorie vozidel se podílejí dva tuzemští výrobci – PANAV (s podílem přes 26 %) a CHWARZMÜLLER (podíl téměř 74 %).
Stabilní vládu
Dokončení ze str. 1
Vláda premiéra Jiřího Rusnoka
důvěru Poslanecké sněmovny nezískala, sněmovna se rozpustila
a čekají nás předčasné volby. Nebylo těch obratů na politické scéně za poslední roky příliš?
Celá léta voláme po stabilních a odpovědných vládách, po politické scéně, která by preferovala nikoliv čistě
stranické zájmy, nýbrž zájmy obecnější. K nim patří jasné vize a kontinuita v rozhodování v klíčových oblastech, jako je energetika, dopravní
infrastruktura, vzdělávání, podpora
výzkumu a některé další. Politici si
musejí uvědomit, že turbulence na
politické scéně mají nepříznivé přímé
či nepřímé dopady na firemní sféru.
Přáli bychom si proto stabilní politickou vládu, která by pro nás byla partnerem po celé její čtyřleté období.
Co by mělo být klíčovým úkolem
nové vlády?
Pokud hovoříme o vládě, která vzejde ze všeobecných voleb, podpoření
růstu ekonomiky by mělo být alfa
Naopak ve výrobě malých přípojných vozidel došlo ke zvýšení produkce na 9941 ks, což je o 11,31 %
víc než v roce 2012. Tuto kategorii
reprezentuje firma AGADOS.
V zemích EU-27 a EFTA bylo za
1. pololetí roku 2013 poprvé zaregistrováno 6 436 743 nových osobních
automobilů, což je o 6,66 % méně než
ve stejném období roku 2012. Pokles
za 1. čtvrtletí přitom činil 9,70 %.
Podle Centrálního registru vozidel
bylo k 30. červnu 2013 v ČR registrováno celkem 4 755 644 osobních
automobilů. Za 1. pololetí roku 2013
se však průměrné stáří vozového parku osobních automobilů oproti konci
roku 2012 zvýšilo na 14,06 roku. Je
to poprvé od konce roku 1998, kdy
průměrný věk osobních automobilů
překročil hranici 14 let. Zhruba stejné
průměrné stáří osobních automobilů
bylo v roce 1995 (14,10 roku)! Stále
roste podíl vozidel starších než 10 let,
který ke konci 1. pololetí 2013 činil
61,71 % (na konci roku 2012 to bylo
„jen“ 60,96 %), přičemž podíl vozia to i za přispění cílených prorůstových opatření, který by dokázal řešit
i problém zaměstnanosti. To vyžaduje
nejméně dvouprocentní růst, což zdaleka nebude případ příštího roku.
a omega její práce. Je pravda, že proti letošnímu roku, který skončí kolem
mínus 1,2 procenta, bude příští rok
příznivější a určité známky oživení
v ekonomice vidíme. Přece jen potřebujeme trochu optimismu, který často v českém prostředí chybí, obzvlášť
poté, co propady trvaly příliš dlouho.
Nicméně nadšení, s jakým se o konci
recese mluví, je v tuto chvíli trochu
přehnané. Například pro letošek avizuje pouze 24 procent firem zlepšení situace. Nedá se tedy předpokládat, že příští rok se situace změní
všude. Navíc pouhá interpretace výsledků HDP má určitá úskalí – například výchozí srovnávací základnu. Ani ekonomika a ani průmysl se
dosud nedostaly na předkrizovou
úroveň. Navíc vývoj není bez rizik
nepříznivých výkyvů; viděli jsme to
v posledních letech mnohokrát.
Žádná vláda by se proto neměla utěšovat zjištěním, že světová ekonomika postupně posiluje a Evropská unie
se dostala z recese a naše ekonomika
se z problémů dostává sama. Potřebujeme stabilní a silný ekonomický růst,
MZV a MPO nedávno podepsaly
dohodu o spolupráci, která by měla
odstranit letité animozity v zastupování ekonomických zájmů ČR
v zahraničí. Jak je možné, že se tento problém vleče takovou dobu?
Premiéra Petra Nečase jsem v době
jeho vládnutí několikrát vyzval,
aby problém vyřešil jako chlap,
bouchnul do stolu a zjednal si pořádek mezi oběma ministerstvy. Samozřejmě, že to není záležitost jednoho rozhodnutí či schůzky. Podobně nebyly schopny účinnou
spolupráci MPO a MZV dořešit ani
předchozí vlády. Problém spočívá
v tom, že obvykle tato ministerstva
drží odlišné koaliční strany. Závisí
to na celkové vizi a koncepci této
země, ale také na mezilidských
vztazích. Předchozí kabinet nedokázal zajistit podepsání dohody
o spolupráci, ten nynější Jiřího
Rusnoka to vyřešil hned. Samozřejmě bude záležet na tom, jak se
stvrzená spolupráce projeví v praxi
a jak to reálně pomůže exportérům.
Kategorie
Osobní + malá užitková
Výroba za leden až červen
2013
2012
575 835
662 529
0,87
Nákladní
386
734
0,53
Autobusy
1 423
1 477
0,96
839
1 294
0.65
Motocykly
578 483
666 034
0,87
Těžké přívěsy a návěsy
Motorová celkem
652
789
0,83
Lehké přívěsy a návěsy
9 941
8 931
1,11
Přípojná celkem
10 593
9 720
1,09
Silniční celkem
589 076
675 754
0,87
Meziroční srovnání výroby silničních vozidel v ČR v 1. pololetí 2012 a 2013.
del ve věku nad 15 let se blíží 35 %.
Obdobná situace je též u vozového
parku autobusů, kde dosáhl průměrný věk 19 999 registrovaných autobusů 14,75 roku (ke konci roku 2012
to bylo 14,58 roku).
Stárne i většina ostatních kategorií
vozidel. Malá užitková vozidla už doProč jste se stal poradcem prezidenta Miloše Zemana a na co
v těchto svých aktivitách kladete
hlavní důraz?
Jako šéf nejsilnějšího svazu zaměstnavatelů v zemi jsem byl prezidentem republiky Milošem Zemanem
osloven, zda bych byl jeho poradcem
v oblasti průmyslu, dopravy a stavebnictví. Nabídku jsem přijal. V této souvislosti jsem byl dotázán na
obsazení některých postů ekonomických ministrů vlády Jiřího Rusnoka.
Svůj názor jsem sdělil, uvedl několik
jmen, nic víc, nic míň. Podobně jsem
byl poradcem předchozí vlády Petra
Nečase, kdy jsme navrhli vytvoření
tripartitního týmu, tzv. NERVpo, na
úrovni ministrů, šéfů zaměstnavatelských svazů a odborových centrál.
Vycházím z toho, že pro prosazování zájmů našich firem je potřeba
jednat se všemi politiky. Nyní, před
volbami budeme proto vyjednávat
s vedením politických stran a přesvědčovat je o potřebnosti zařadit
do jejich programů požadavky tuzemského byznysu.
Děkuji za rozhovor.
Miloš Vávrů
Foto: SP ČR
Český maloobchod stále stagnuje
V první pololetí t. r. klesly
tržby českého maloobchodu
(včetně motoristického segmentu) meziročně reálně
o 1,4 %. Recese tedy pokračuje. Souvisí to s celkovým
vývojem ekonomiky, resp.
konečné spotřeby, a potvrzuje negativní dopad jak
z oblasti ekonomických,
rozpočtových a fiskálních
podmínek vnitřního trhu,
tak z jeho tržních i mezinárodně tržních podmínek.
Tomu odpovídají i výsledky průzkumů důvěry a spotřebitelského
chování, ale také celoroční očekávání vývoje. Pokles spotřeby domácností – podmiňující výkony
maloobchodu a naopak – byl už
v roce 2012 dán negativním vývojem disponibilního důchodu domácností a stejný vývoj převažuje
i v roce 2013, snad s nadějí na jisté
zmírnění v druhé polovině roku.
Ekonomické výsledky se odrážejí
i ve zhoršených komparacích eko-
2011/2010
2012/2011
1. pol. 2013/2012
HDP reálně
101,9
98,8
98,2*)
Spotřeba domácností reálně
100,7
96,5
99,2
Tržby maloobchodu vč. motorist. segmentu
101,8
99,0
98,6
98,6
97,5
97,8
Tržby maloobchodu – nepotraviny
102,6
100,8
100,2
Tržby pohostinství
100,1
97,5
99,2
1,9
3,3
2,2
20/10
20/14
21/15
Tržby maloobchodu – potraviny
Spotř. ceny – prům. inflace %
Sazby DPH – základní/snížená (v %)
odhad ČSÚ ze 14. 8. 2013
Vývoj HDP a maloobchodu ČR z hlediska meziročních indexů.
*)
nomických parametrů s obvykle
srovnávanými zeměmi EU.
Ještě výmluvněji hovoří výsledky
maloobchodu v užším pojetí (bez
motoristického segmentu), které
zahrnuje tržby za potraviny a nepotravinářské zboží. Z nich vyplývá,
že po obě čtvrtletí letošního roku
byly tržby maloobchodu reálně
i nominálně proti roku 2012 nižší,
za celé 1. pololetí reálně o 1,2 %,
nominálně o 1,6 %. Přitom jsou
podstatné rozdíly ve vývoji potravi-
nářského a nepotravinářského maloobchodu. Zatímco u potravinářského bylo 2. čtvrtletí 2013 už osmým po sobě vykazujícím reálný
meziroční pokles tržeb, tržby za
prodej nepotravinářského zboží
převážně reálně rostly nebo dosahovaly meziroční úrovně, a to i v 1. pololetí 2013. Nepotravinářské zboží
se v mnoha sortimentech prodává
za výhodnější ceny a reálně se zvyšuje jeho spotřeba. Příkladem může být sortiment oděvů a obuvi, je-
Index 2013/2012
hož tržby se v 1. pololetí 2013 nominálně zvýšily o 0,5 %, reálně až
o 4,1 %. Maximálního růstu tržeb
dosahuje i prodej nepotravinářského zboží prostřednictvím internetu
a zásilky, když v 1. pololetí 2013
stoupl reálně o téměř 23 %, nominálně o 12,1 %, tzn. též při výhodnějších cenách.
Podstatnou roli sehrávají v maloobchodní realizaci největší firmy
spadající do oblasti maloobchodu
s převahou prodeje potravin (řetězce s víc než 1000 zaměstnanci).
Tyto společnosti potvrzují za poslední dva roky zpomalení maloobchodního prodeje potravin. V roce
2012 dosáhl objem jejich nominálních tržeb 252 mld. Kč (při meziročním růstu o 1,7 %, který však
rok předtím dosáhl 5,4 %). V 1. pololetí 2013 však i v těchto firmách
tempo tržeb kleslo až na meziročních 0,9 %.
Pohostinství a cestovní ruch
Tržby v pohostinství zůstaly i v 1. pololetí 2013 s výjimkou měsíce
května pod loňskou úrovní a rovněž polevilo loňské tempo tržeb
v ubytování, i když tržby v ubyto-
sahují průměrného věku přes 10 let
a nákladní automobily jsou v průměrném věku 17,02 roku. Průměrný věk
u traktorů se zvýšil na 30,4 roku. Nezměnilo se pouze průměrné stáří
v ČR registrovaných motocyklů, které k 30. 6. 2013 činilo 31,65 roku.
Zdroj: AutoSAP
(vam)
Ing. Jaroslav Hanák (61)
Narodil se v Prostějově, vystudoval ekonomiku dopravy
na Vysoké škole ekonomické
v Praze. Působil v ČSAD
Prostějov i ČSAD Brno, kde
byl do roku 1990 ekonomickým náměstkem. Je majoritním vlastníkem následníka
ČSAD Prostějov – společnosti First Transport Lines
(FTL). Od roku 2003 je prezidentem Svazu dopravy a od
roku 2011 prezidentem Svazu
průmyslu a dopravy ČR. Působí také jako viceprezident
sdružení ČESMAD Bohemia
pro osobní dopravu a je rovněž prezidentem Asociace
dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy
a Slezska (ADSSF). Zastupuje Česko ve významných
mezinárodních organizacích
– je viceprezidentem řídící
rady pro osobní dopravu světové organizace silniční dopravy IRU se sídlem v Ženevě a členem dopravního výboru BUSINESSEUROPE se
sídlem v Bruselu.
vání nadále rostly rychleji. Tržby
za ubytování dosáhly reálně v 1. pololetí t. r. růstu o 0,9 %, tržby ve
stravování vykázaly pokles o 1,5 %.
Souvisí to zřejmě i s výsledky příjezdového cestovního ruchu, kdy se
v 2. čtvrtletí projevil pokles příjezdů a využívání hromadných ubytovacích zařízení o 1,3 %. Růst příjezdů hostů do HUZ v 1. polovině
roku zpomalil na 0,6 % a v počtu
přenocování došlo k poklesu o 1,1 %
(z toho rezidenti -4,4 % a nerezidenti +1,6 %).
I když srpnový odhad vývoje
HDP za 2. čtvrtletí 2013 signalizoval po šesti nepřetržitých
mezičtvrtletních poklesech HDP
růst proti 1. čtvrtletí o 0,7 %, bylo to především díky zahraničnímu obchodu, nikoliv v důsledku
investic, nebo dokonce vyšších
výdajů domácností na konečnou
spotřebu. Lze tedy pro druhou
polovinu roku či jeho závěr připustit jisté hospodářské oživení,
nicméně kladná změna celoročního hodnocení není zatím opodstatněná. Současné analýzy proto
nadále počítají s tím, že maloobchodní trh bude v roce 2013 dál
stagnovat, resp. vykáže v tržbách
pokles vyčíslený v rozmezí 1 až
2 procentních bodů z celkového
objemu tržeb maloobchodu a pohostinství.
Ladislav Šípek
černá azurová purpurová žlutá
6 /ãer ven ec– s rpen /2 01 3
Abeceda vzdûlávání
Poslední zvonění před katastrofickými scénáři průmyslu v ČR
Projekt POSPOLU
Do 8. srpna 2013 mohly školy a firmy podávat své nabídky na partnerství v rámci projektu POSPOLU, u jehož zrodu stál Svaz průmyslu a dopravy ČR. Realizuje
jej Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
prostřednictvím Národního
ústavu pro vzdělávání.
V jeho rámci rozdělí mezi 25 partnerských dvojic – firem a škol –
částku 53 mil. Kč na pilotáž rozšířených forem spolupráce. Projekt je
jedinečnou šancí pro navázání těsnější spolupráce mezi firmami
a středními školami či odbornými
učilišti, jež nyní vychovávají příští
profesionály pro český průmysl.
„Z hlediska Svazu průmyslu a dopravy ČR je projekt POSPOLU naprosto klíčový pro záchranu současné situace na trhu technické práce
a stejně zásadní je pro zachování
budoucnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice,“
říká Pavel Juříček, viceprezident SP
ČR, který projekt inicioval, a neskrývá obavy: „Jde v podstatě o poslední zvonění před katastrofickými
scénáři, které by nastaly, pokud nezavedeme významné změny v oblasti technického vzdělávání.“
Už dnes je situace mnohých podniků v oblasti technických pracovníků kritická, a to i přes probíhající
recesi a plynulý nárůst nezaměstna-
nosti. Firmy, zvlášť v oblasti strojírenství, elektrotechniky, dopravy,
stavebnictví a IT techniky, mají
dlouhodobě velký problém najít
motivované a kvalitně vzdělané
pracovníky, jak mezi absolventy
škol, tak nezaměstnanými.
I když každoročně ukončí studium
přes 90 tisíc středoškoláků a asi
80 tisíc vysokoškoláků, jen malá
část z nich je odborně připravena
vykonávat firmami požadované
technické profese.
Jedním z důvodů nepřipravenosti absolventů je jejich malá znalost firemního prostředí a firemních procesů,
stejně jako neochota podřídit se po-
žadavkům firmy. Je to způsobeno
izolací mnohých škol od dění ve firmách. Právě pilotáže partnerství škol
a firem v rámci projektu POSPOLU
by měly přinést návrhy takových
změn v organizaci a obsahu výuky,
aby žáci a studenti byli vzděláváni
v maximální možné míře v reálném
pracovním prostředí. To by zpětně
zlepšilo jak jejich odborné znalosti,
tak i uplatnitelnost na trhu práce.
„Ekonomické subjekty už dlouhou
dobu požadují zlepšení odborného
vzdělávání a kvalifikace absolventů
zvýšením podílu praxe a zapojením
podniků do vzdělávání,“ uvedl Rudolf Fischer, prezident Česko-ně-
mecké obchodní a průmyslové komory, dalšího partnerského subjektu
projektu POSPOLU, a dodal: „Proto
jsme vyzvali naše členské firmy, aby
se zapojily do pilotní fáze projektu
POSPOLU a příslušného výběrového řízení, aby z něj mohly čerpat co
nejvíc zkušeností a poznatků.“
Na to, aby se spolupráce škol a firem skutečně prosadila v širším
měřítku, jediný, byť dobře koncipovaný projekt nestačí, důležitá bude
i její širší podpora. Podnikatelé
proto očekávají, že nová vláda bude
téma odborného vzdělávání a kvalifikace považovat za jednu ze svých
priorit a aktivně podpoří projekt
a jeho cíle. Přáli by si, aby byl k této otázce v příhodnou dobu svolán
kulatý stůl s partnery z hospodářské
sféry, vlády, škol, odborů, aby se
podařilo zajistit dosažení cílů
a úspěch tohoto projektu. Paralelně
k tomu by měla být zahájena společná iniciativa za zvýšení atraktivity technických a příbuzných oborů v České republice.
Smysl a cíle projektu POSPOLU
V projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením
na odborné vzdělávání v praxi) se
od září 2013 do ledna 2015 uskuteční pilotní ověřování modelů spolupráce škol a firem. Bude zaměřeno na technické obory a proběhne
ve všech regionech ČR.
Cílem pilotní fáze je zjistit, jaké
možnosti a limity má spolupráce
škol a firem v rámci platné legisla-
tivy. Praktické zkušenosti ze spolupráce budou přeneseny do tzv. aplikovaných modelů spolupráce, které
se pro školy a firmy stanou zdrojem
inspirací a příkladů, jak mohou
vzájemnou spolupráci realizovat.
Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zajištění a realizaci
pilotního ověřování modelů spolupráce škol a firem zveřejnil Národní ústav pro vzdělávání. Z výběrového řízení vzejde celkem 25 partnerství, na realizaci jednoho partnerství je vyhrazena částka cca
1,75 mil. Kč bez DPH.
Pilotáž je zaměřena na spolupráci
středních škol (SOU a SOŠ) a firem. Nabídku mohly podat firma
a škola buď společně, nebo jeden ze
subjektů (škola nebo firma) a zbývající pak mají v zakázce roli
smluvního partnera (subdodavatele). Partnerství pro pilotáž může
tvořit jedna škola a jedna firma, jedna škola a víc firem, jedna firma
a víc škol nebo víc škol a víc firem.
Povinnou formou spolupráce je
v rámci pilotáže odborný výcvik či
odborná praxe v reálném pracovním
prostředí firmy. Odborný výcvik je
požadován u většiny partnerství jako povinný způsob výuky žáků a je
označen jako tzv. hlavní modul (forma) pilotáže. Výčet oborů, které lze
zařadit do hlavního modulu pilotáže, i celkový přehled oborových
a regionálních podmínek všech
25 partnerství je na www.projektpospolu.cz/pilotaz.
(sp)
Foto: SŠA Holice
Nezbytnost pro manažery
Pomůže mediace?
Jazykové kurzy lze zahrnout do daňově uznatelných nákladů firmy
Řešení soudního sporu trvá průměrně 600 dní
Doba, kdy si podnikatel nebo
manažer vystačil se základními slovíčky „Hi, how are
you? I am fine.“, je už dávno
pryč. Ovládat dobře aspoň
jeden cizí jazyk se dnes považuje za samozřejmost.
Spory jako rozvody, sousedské konflikty, neshody mezi
zaměstnancem a firmou
nebo rozepře dědiců o majetek končí nejčastěji u soudů
a jejich vyřešení trvá několik měsíců i let. Přitom by
se díky mediaci mohlo
zkrátit na pouhé hodiny.
Ne všichni ale vědí, že jazykové kurzy lze zahrnout do daňově uznatelných nákladů firmy. A to bez ohledu
na skutečnost, zda se koná v ČR, nebo v zahraničí. Jazykové vzdělávání
jako takové je daňově uznatelným
nákladem bez ohledu na to, zda se
koná v ČR nebo v zahraničí.
„Při posuzování výdajů na vzdělávání z daňového hlediska je podstatné, zda to souvisí s předmětem
činnosti poplatníka, a jestli konkrétní vzdělávací kurz slouží k zajištění a udržení jeho zdanitelných
příjmů,“ upřesňuje daňový poradce
Ing. Michal Markvart.
Nejlepší výsledky přináší zahraniční studium jazyka. Jaké destinace
a ubytování k tomu můžeme zvolit
a kterými doprovodnými aktivitami
si vyplnit volný čas? Pro posuzování daňové účinnosti není rozhodující, kde se daný kurz koná. Pokud
tedy bude např. manažer společnosti odpovědný za komunikaci se zahraničními partnery vyslán na jazykový kurz do zahraničí, lze výdaje
s tím spojené, včetně např. cestovních náhrad, považovat za daňově
účinné náklady. Je pochopitelně
nutné účelovost jazykového kurzu
prokázat – náplní kurzu, osobou
lektora, studijními materiály, výstupním hodnocením apod.
Studium jazyka v zahraničí je stále
oblíbenější. Důvodem je zejména
možnost celodenního používání jazyka i mimo učebnu a odlišná národnost žáků ve vyučovací třídě,
kde se komunikuje pouze v cizím
jazyce. V řadě zahraničních škol ne-
ní v jedné skupině víc než 2 % Čechů ročně. Školy se totiž soustředí
na to, aby měly dobrý mezinárodní
mix žáků, a umožnily tak studentům nabýt co nejvíc vědomostí.
„Nespornou výhodou studia v zahraničí je i získání profesních kontaktů
a jejich následné využití v zaměstnání, což se hodí zejména manažerům
a podnikatelům. Proto ke studiu volí
z anglicky mluvících zemí výhradně
USA (Fort Lauderdale, Miami, Hawaii, NY, Kalifornii – San Diego)
a Spojené království (Londýn, Cambridge, Oxford, Bournemouth). Spíš
výjimečné jsou požadavky na Nový
Zéland, Austrálii, Jižní Afriku či
Maltu. Oblíbeným ubytováním manažerů a podnikatelů je pak způsob
executive v hostitelských rodinách,
kde mají vlastní sociální zařízení, wifi, žehlicí servis, stravu na odpovídající úrovni atd.,“ říká Přemysl Piskač
z jedné pořadatelské agentury.
Volba destinace závisí především na
motivaci manažera či podnikatele.
Čím víc potřebuje zdokonalit se v jazykových znalostech, tím méně důležité je místo výuky. Záleží především na referencích dané školy, indi-
vidualizaci výuky, její intenzitě a velikosti studijní skupiny. Zásadní je
také zaměření na určitou oblast, jako
je například angličtina pro obchodní
komunikaci nebo prezentaci produktů, jazyk pro letectví, energetiku, farmacii apod. Pokud si však zájemce
„nadělí“ jazykový kurz jako dárek za
dobře vykonanou práci, pak zpravidla volí destinace, kde může kombinovat jazykovou výuku s aktivním
odpočinkem – golfem, tenisem, potápěním, surfováním atd. Zajímají ho
také víkendové poznávací výlety pořádané jazykovými školami a v zimním období je v oblibě kombinace
jazykové výuky a lyžování.
Na jazykové kurzy vyráží do zahraničí pravidelně i zkušený manažer
Martin Malkus: „Rozhodl jsem se
tak poté, co jsem vyzkoušel hodiny
angličtiny v Čechách, ale výsledky
nebyly uspokojivé. Zahraniční výuka je jednoznačně lepší. Vyučující
jsou rodilí mluvčí, a navíc umějí
mnohem lépe pracovat s kolektivem
i s jednotlivci. Jde jim o to, abyste se
opravdu něco naučili. Oblíbil jsem si
britskou školu Anglo-Continental
School of English.“
(pod)
V ČR trvá soud v občanském řízení
průměrně 581 dní. V obchodním řízení je to dokonce kolem 620 dní. Zatímco mediací – čili zprostředkováním dohody – lze spor vyřídit už za
několik hodin, v případě komplikovanějšího problému za několik dní. Podle zahraničních studií úspěšnosti vede mediace k vyřešení sporů ve víc
než 75 % případů. Další výhodou mediace jsou nižší náklady. Odhaduje se,
že představují asi třetinu toho, co stojí
soudní řízení. A je obvyklé, že si je
strany sporu rozdělí rovným dílem.
Předpokladem úspěšné mediace je
však ochota obou stran komunikovat.
Tuto formu lze uplatnit především
v rodinných, pracovních, obchodních
nebo sousedských vztazích. Jejím cílem je nabídnout sporným stranám
možnost svůj spor rychle, kultivovaně, a hlavně mimosoudně vyřešit.
„Mediace respektuje skutečné potřeby
obou stran a odstraňuje napětí mezi
nimi. Umožňuje vyřešit problémy dohodou, a udržet tak dobré vztahy mezi
stranami i do budoucna. Strany také
mají větší vůli ji plnit, protože jim nebyla vnucena, ale souhlasily s ní.
Ve vyspělých evropských zemích se
postupem doby tento způsob rozšířil
tak, že v některých je podíl mediací
na řešení sporů vyšší než poloviční.
V Česku až do loňského září chyběla
zákonná úprava mediace. Po schválení nového mediačního zákona došlo
zatím jen k mírnému zvýšení zájmu
o řešení sporů tímto způsobem. Lze
však očekávat, že se v průběhu několika příštích let začne výrazně prosazovat i v Česku. Zákon také umožňuje, aby mediaci vyvolal soud. Pokud
to bude považovat za vhodné, může
účastníkům řízení nařídit tříhodinovou mediaci. Výhodou je, že si mediátora mohou vybrat sami. Určitý
problém ale může představovat to, že
pokud je mediace nařízená, nemusí
mezi stranami panovat ochota urovnat spor dohodou. V takovém případě
nezbude, než se vrátit k vyřešení konfliktu soudním rozhodnutím.
Zdroj: www. hjf.cz
(mv)
KNIHOVNA
PODNIKATELE
www.epod.cz/knihovna-podnikatele
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2013/
7
Svût financí
Financují bydlení partnerů u nás víc muži, nebo ženy?
Souboj pohlaví
Mezi nejdůležitější problémy
soužití s partnerem či partnerkou v jedné domácnosti
patří i finanční otázky, jako
je úhrada plateb za bydlení
a služby, pořízené vybavení
i prováděné opravy. Podílejí
se na nich víc muži, či ženy?
Společný účet pro chod domácnosti
má v České republice víc než polovina párů a všechny platby z něj
provádějí zhruba rovným dílem.
On-line panel Era ukázal, že realita
je mnohdy jiná, než ji sami partneři vnímají. Jak tedy vypadá optimální rozdělení rolí v českých domácnostech?
Jsou pravidelné platby mužskou
doménou?
Ženy tak úplně nesouhlasí. Jak je to
tedy s měsíčními fakturami za nájemné, elektřinu, plyn, účty za provoz automobilu nebo splátka hypotéky? Obecně téměř u všech druhů
pravidelných plateb partneři tvrdí,
že je platí pouze nebo převážně oni,
a nikoliv druh nebo družka. Přitom
ale ženy přiznávají, že poplatky
často hradí společně s partnerem
rovným dílem. Podle mužů platí
elektřinu 41 % z nich, podle žen
však jen 25 %. Nájem hradí podle
61 % žen oba společně, podle mužů
je ale toto číslo o 12 procentních
bodů nižší. Jedinou oblastí, kde
jednoznačně kraluje mužský protějšek, je placení oprav a pohonných
hmot. Ze svého příjmu pánové také
častěji než ženy platí hypotéku.
Zlato už není „nad zlato“?
Cena zlata asi od roku 2002
konstantně rostla, až se
v září 2011 dostala k hranici
1900 USD/oz. V březnu letošního roku byla průměrná
cena 1593 USD/oz. Přibližně
v polovině dubna přišla
první její velká korekce
na hranici 1321,35 dolarů
za trojskou unci, což bylo
nejméně od února 2011.
Na konci pololetí přišel však další
pokles, a to až na 1192 dolarů za
trojskou unci. To je cena, za kterou
se zlato nakupovalo naposledy
v srpnu 2010. Poslední týden června byla průměrná cena 1245,35
USD/oz. Výrazné snížení ceny zlata
na počátku druhého čtvrtletí bylo zapříčiněno tím, že se od této komodity
odklonili investoři, kteří drželi své
podíly v tzv. papírovém zlatu, označovaném také jako „computer gold“
– tzn. v cenných papírech vázaných
na zlato (ETF). Na začátku pádu ceny, což nastalo 12. dubna 2013, bylo
na trh velkými hráči vrženo množství těchto cenných papírů. Podle odhadů šlo až o 500 tun, což je skoro
25 % celosvětové roční těžby zlata.
To urychlilo pokles ceny a další automatické výprodeje.
Tento propad cen nahrával spíše
dlouhodobých investorům do fyzického zlata, kteří si nákupem drahých
kovů posílili portfolio. Poptávka po
fyzickém zlatě z globálního pohledu
trhala v tomto čtvrtletí rekordy
a prožívá „zlatou horečku“. Významných výsledků zaznamenalo
fyzické zlato především v Číně, kde
místní obyvatelé masivně skupovali
fyzické zlato, a to i v podobě šperků
a dalších zlatých předmětů. Nárůst
Muž rozhoduje, žena pečlivě shání informace
Necelá polovina párů ve společné domácnosti má vlastní zkušenost
s půjčkou či hypotékou na bydlení.
V budoucnu o ní uvažuje asi třetina.
Téměř polovina mužů si myslí, že při
jejím sjednání mají rozhodující slovo. Ženy častěji potvrzují, že jde
o společné rozhodování. Ohledně hypotéky se lidé nejčastěji radí v bance
(54 %) nebo vyhledávají potřebné informace na internetu (53 %), příp. se
ptají rodinných příslušníků (45 %)
nebo přátel. Známé s podobnou zkušeností k tomu využívá víc než čtvrtina párů. Ženy jsou obecně opatrnější
a spoléhají na víc zdrojů než muži.
Jednoznačně dávají přednost osobnímu kontaktu s bankovním úřednípoptávky byl znatelný i v USA. Cena zlata v polovině srpna t. r. byla
1377 USD/oz (pozn. red.).
Spolu se zlatem spadly také ceny dalších drahých kovů. Korekce stříbra
byla dokonce výraznější než v případě zlata, asi 35% v porovnání s 25 %
u investičního zlata. Stříbro spadlo na
18,61 dolarů za unci, tedy na nejnižší
úroveň od října 2010.
Český trh s investičními drahými
kovy reagoval podobně jako světový. Množství investorů využilo situaci k dalším nákupům fyzického
zlata. I přes aktuální výkyvy v cenách je zlato ideálním uchovatelem
hodnoty z dlouhodobého hlediska
od tří do pěti let. Je to pojistka proti nejistotě a inflaci.
Jak lidé v ČR znají drahé kovy
V souvislosti s výše uvedeným nejsou bez zajímavosti výsledky nedávného výzkumu agentury IPSOS na
reprezentativním vzorku 500 obyvatel ČR, zaměřeného na obecnou znalost drahých kovů. Vyplynule z něj
např., že třetina populace chybně považuje měď za drahý kov. Naopak
jen 4 % respondentů správně uvedla,
že se drahé kovy nacházejí také
v okenních tabulích, 65 % ví, že je
lze recyklovat. Zlato považuje za
drahý kov 96 % respondentů a stříb-
kem, kdežto muži potřebná data raději hledají na internetu.
Vybavení domácnosti raději kvalitní a funkční
Víc než polovina párů se rozhoduje
o investicích do vybavení bytu společně. Třetina mužů si myslí, že jsou
oni těmi, kdo rozhoduje. Ženský
hlas však jednoznačně převládá při
rozhodování o designu vybavení.
Nábytek a vybavení si většina párů
vybírá s ohledem na jeho funkčnost
a kvalitu. Jen třetina se rozhoduje
hlavně podle ceny a asi pětina dává
přednost vzhledu a módním trendům. Paradoxem je, že tento postoj
zastávají častěji muži. Zřejmě berou
v potaz i technologický vývoj v oblasti domácích spotřebičů. Nejoblíbenějším místem bytu je podle žen
i mužů jednoznačně obývací pokoj
a v něm pro muže křeslo. Pro některé ženy je to však koupelna.
Zdroj: Era
(red)
ro 80 %. Mezi veřejností tedy panuje
široké povědomí o těchto dvou základních drahých kovech. Naopak
rhodium, které patří do skupiny platinových, tedy taktéž drahých kovů,
vybralo pouze 14 % oslovených. Jako zajímavost lze uvést, že 45 % dotazované mužské populace zařadilo
mezi drahé kovy paladium, zatímco
tutéž správnou informaci uvedlo
pouze 26 % respondentek.
Drahé kovy, převážně zlato, stříbro,
platina a paladium, jsou obsaženy
i v mnoha předmětech každodenní
potřeby. Respondenti nejčastěji
správně označili jejich výskyt v těchto technologických zařízeních:
mobilní telefon (73 %), počítač
(70 %), televizor (70 %) nebo automobil (40 %). Naopak 20 % se
mylně domnívá, že drahé kovy jsou
obsaženy také v žárovce. Ještě nižší
povědomí (2 %) panuje o výskytu
drahých kovů v záchranných airbazích v automobilech, kde je paladium využíváno do rozbušek. Naopak skutečnost, že jsou drahé kovy obsaženy v autokatalyzátoru, si
správně uvědomuje 56 % respondentů. Obecně je znalost o obsahu
drahých kovů v uvedených předmětech nejlepší u nejmladší části dospělé populace (18–25 let).
Zdroj: Safina
(vam)
Český pojistný trh stagnuje Půjčují ze svého
Celkové předepsané pojistné nepatrně kleslo, počet smluv rovněž
Meziroční pokles celkového
předepsaného pojistného
o 70 mil. Kč za 1. polovinu
letošního roku potvrdil
stagnaci pojistného trhu.
Statistiky členů České asociace pojišťoven (ČAP)
ukazují mírný růst u běžně
placeného životního pojištění (+1,1 %), zpomalující se
pokles u pojištění vozidel
(-1,5 %) a zároveň snížení
ještě nedávno rostoucích
podnikatelských pojištění.
Celkové předepsané pojistné kleslo proti 1. pol. 2012 o 0,1 % na
58,6 mld. Kč. Počet smluv ve
kmeni životního pojištění se snížil o víc než 100 tisíc na 6,3 mil.
kusů, přičemž průměrné pojistné
na jednu smlouvu se aktuálně
zvýšilo o 1,7 %. Pokles předepsaného pojistného v podnikatelském pojištění se dále prohlubuje;
dosáhl úrovně 1,9 %. Vývoj v životním pojištění je srovnatelný
s předchozím obdobím. Příčinou
stagnace je výrazný propad
předepsaného pojistného u jednorázového životního pojištění
meziročně o 17 %, způsobený
zejména snížením výnosů finančních trhů ve 2. čtvrtletí letošního
roku. Pozitivní vývoj je znatelný
u smluv s běžně placeným pojistným (+1,1 %). Na druhé straně
už několik sledovaných období
nepřetržitě klesá počet nově uzavřených smluv životního pojištění. Pokles předpisu u neživotního
pojištění zpomalil na 0,1 % proti
0,4 % v 1. čtvrtletí letošního roku.
Dosažený objem 35,5 mld. Kč
představuje meziroční snížení
o 50 mil. korun.
V oblasti pojištění vozidel došlo
k významnému zmírnění poklesu
předepsaného pojistného. Havarijní pojištění proti růstu v 1. čtvrtletí propadlo o 0,7 %, a v povinném
ručení se naopak propad zmírnil
na úroveň -2,1 %. Přestože celkový počet pojistných smluv u pojiš-
tění vozidel mírně roste (+0,8 %),
průměrné pojistné na jednu smlouvu meziročně stále klesá. Deklarované zdražování a nový vývoj může naznačovat mírné zvýšení průměrné ceny povinného ručení proti
1. čtvrtletí letošního roku, kdy se
už zvedla z 2720 na 2800 Kč.
Jiná situace je u podnikatelských
pojištění, kde se i přes 0,2% nárůst
počtu pojistných smluv prohloubil
propad předepsaného pojistného
o téměř 200 mil. Kč.
„Vývoj pravděpodobně nasvědčuje
tomu, že se cenová válka přesouvá
z oblasti pojištění vozidel do podnikatelských pojištění,” komentuje
situaci výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora.
Z výsledků je také zřejmé, že v období stagnace domácího trhu některé pojišťovny aktivně vyhledávají obchodní příležitosti i mimo
Českou republiku, o čemž svědčí
výrazný nárůst předpisu u jejich
zahraničních aktivit. ČAP sdružuje
28 komerčních pojišťoven s 98%
podílem na celkovém předesaném
pojistném v ČR.
(m)
Stavební spořitelny uzavřely letos méně smluv
Stavební spořitelny poskytly od ledna do konce července t. r. úvěry za 26,6
mld. Kč, což je v meziročním srovnání růst o čtyři
procenta.
Nižší zájem mají naopak klienti
spořitelen o uzavírání nových
smluv o stavebním spoření, včetně zvýšení cílových částek. Celkově spořitelny uzavřely v první
polovině roku téměř 304 000 nových smluv o stavebním spoření
nebo zvýšení cílové částky, což je
asi o 26 000 méně než ve stejném
období loňského roku. Vyšší počet smluv letos podepsaly Modrá
pyramida a Raiffeisen stavební
spořitelna. Objem úvěrů klesl
stavební spořitelně Modrá pyramida a Wüstenrot stavební spořitelně. Naopak víc než 16% růst
zaznamenala Raiffesien stavební
spořitelna.
Za loňský rok poskytly stavební
spořitelny úvěry za 43,7 mld. Kč,
meziročně o devět procent méně.
Celkově uzavřely loni na 580 000
smluv včetně zvýšení cílové částky, zatímco předloni to bylo přes
685 000.
Velká část klientů zatím nereagovala na lednovou změnu pravidel
vyplácení státního příspěvku
k penzijnímu připojištění a spoří
méně než 300 Kč měsíčně. Jen
u ČSOB Penzijní společnosti je
jich 120 tisíc. Ti každý měsíc tak
zbytečně přicházejí minimálně
o 90 Kč. Například dnešní třicátník se tak může za 38 let, kdy bude odcházet do důchodu, připravit
celkem o víc než 40 000 Kč státní
podpory. Průměrný měsíční příspěvek klientů ČSOB Penzijní
společnosti je 550 Kč.
Stavební spořitelny poskytují
úvěry ze svých zdrojů, tedy
z vkladů klientů, kteří si spoří.
Hypoteční banky si naopak na
úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují, proto jejich úrokové sazby závisejí na
délce doby fixace a ceně peněz na
mezibankovním trhu.
(pod)
černá azurová purpurová žlutá
8 /ãer ven ec –srpen / 201 3
Na vlnách ICT
Víte, jak spolehlivě ochránit citlivé firemní informace a data?
Desatero zaměstnavatele
Omezte používání soukromých
USB disků
Nad osobními flash disky zaměstnanců nemáte kontrolu. Stačí, když
je poté půjčí členům rodiny k nakopírování fotek, a plány firemních
projektů a rozpočty se mohou dostat kamkoli. Důvěrné informace
by se na těchto zařízeních vůbec
neměly objevit.
Víc než polovina společností
se setkala s případem úniku
nebo ztráty dat. Většina
bezpečnostních rizik ale
nepřichází z vnějšku, nýbrž
zevnitř firmy – podle dostupných statistik až 80 procent. Přesto je víc pozornosti a zdrojů věnováno ochraně vůči externím hrozbám,
a jsou tak implementovány
jen softwary typu antivirus
či firewall.
Za poslední dva roky se počet zveřejněných úniků dat zvýšil o 40 %. Potvrzují to i zjištění britské obdoby
Úřadu pro ochranu osobních údajů
(Information Commissioner's Office), podle kterých během uplynulých
pěti let vzrostl únik dat o 1600 % –
70 % jich z firem „prosákne“ prostřednictvím koncových stanic uživatelů, zbytek během přenosu po síti.
Jen asi pětina úniků je úmyslných.
Zbytek jde na účet nedbalosti a omylů, přičemž podle amerického Ponemon Institute dosahují takto způsobené škody v průměru v přepočtu
13 mil. Kč na jeden incident. U cíleně vynesených informací, kdy se zaměstnanec zaměří na nějaká hodnotnější data, pak 22 milionů.
Nejčastěji k úniku dojde pouhým
„překliknutím“ při odesílání e-mailu, ukládáním nezašifrovaných dat
na veřejné servery, nebo ztrátou
flash disku.
Není jedno, kdo má k čemu přístup
Příležitost vytváří problémy. Lidé
totiž často zkoumají a kopírují informace z pouhé zvědavosti. Vymezením možností nakládání s daty
zabráníte tomu, aby se citlivá data
dostala k těm, kteří je nepotřebují.
Šifrování chrání při ztrátě i krádeži dat
Používejte nástroje, které zabezpečí
jakékoliv důvěrné informace automaticky. V případě ztráty nebo krádeže disku nebo notebooku se data
nedostanou do nepovolaných rukou, např. konkurence.
Na základě svých zkušeností sestavila společnost Safetica seznam deseti
základních chyb, kterých se firmy
dopouštějí. Jejich eliminace sníží riziko, že se některému zaměstnanci
podaří chybou poškodit vlastní podnik. Firmy by se ale měly zároveň
chránit dalšími vhodnými softwarovými i organizačními prostředky.
Sebelepší záměr může přijít nazmar,
pokud se firma nechová podle základních bezpečnostních zásad:
Nastavte bezpečnostní politiku
a procedury
Pokud nestanovíte jasná pravidla,
jsou jakékoliv nástroje bezzubé, neboť není co hlídat. Jasné vymezení
zásad i osobní zodpovědnosti je základem.
Důvěrné informace do koše v kanceláři nepatří
Zápisy z porad, faktury, kontakty …
Vše, co se objeví na papíře, má být
důsledně skartováno. Jinak se odpadkové koše mohou stát vítaným
zdrojem firemních dokumentů.
K mazání nestačí Delete
Použití tlačítka Delete neznamená,
že se data nemohou objevit v nepovolaných rukou. Z disku nebo z ko-
še je dokáže získat i průměrně zdatný uživatel. Proto používejte i datové skartovačky, především pak
u zařízení určených k prodeji nebo vyřazení.
E-mail nepovažujte za důvěrný
kanál
Pokud musíte obchodnímu partnerovi nebo klientovi poslat citlivé údaje,
využijte pro jejich ochranu šifrování.
Dávejte také pozor na našeptávače
adres, občas mohou být zrádné.
Pozor na nahrávání do cloudu
a na úložiště
Virtuální úložiště dat a poskytovatelé služeb přinášejí bezpečnostní
rizika. Pohlídejte si pečlivě, kam
jsou důvěrné informace nahrávány
a kdo všechno k nim má přístup.
Nečekejte, až vám data uniknou
Ignorovat prevenci se nevyplácí.
Vždy je levnější úniku informací zabránit. Proto je potřeba mít vhodné
nástroje, které vás na hrozící riziko
upozorní předem, a také mít nachystaný postup pro takovéto situace.
S končícím zaměstnancem mohou odcházet i data
Když zaměstnanec opouští společnost, je vhodné zajistit, aby s sebou
neodnesl citlivé informace. Bývalým zaměstnancům nezapomeňte
zrušit všechny účty, jinak mohou
k vašim datům přistupovat, i když
už pracují pro jinou společnost.
Zdroj: www.safetica.cz
(pod)
Klady digitalizace dokumentů Zásah do černého
Mezi malými a středními
podniky roste zájem o digitalizaci dokumentů a související služby. Vyplynulo to
z průzkumu společnosti mezi
632 firmami z ČR. Očekávají od toho zefektivnění svých
činností a snížení nákladů.
Inspirují se velkými nadnárodními firmami, které už elektronickou správu
dokumentů a optimalizaci tiskových
řešení učinily pevnou součástí provozního řízení. Zatímco v minulých letech byla digitalizace chápána jako investice do budoucna a menší společnosti zpochybňovaly její smysl i pří-
mý finanční efekt, dnes to podle průzkumu neplatí. Důvodem je hlavně
jednodušší dostupnost sofistikovaných IT řešení, která umožňují významné časové i finanční úspory. Pořizovací náklady už nejsou překážkou.
I v oblasti řízení dokumentů se tak stírá rozdíl mezi velkými nadnárodními
společnostmi a malými podniky.
Polovinu účastníků průzkumu tvořily firmy, které zaměstnávají 50 a méně zaměstnanců. Právě jejich odpovědi ukázaly na růst poptávky po digitalizačních službách. Zájem o ně
projevila nadpoloviční většina těchto
respondentů. Firmy přiznaly, že dosud převodu dokumentů do digitální
podoby nevěnovaly pozornost, pro-
tože ho považovaly za časově náročnou činnost bez odpovídajícího finančního dopadu. Naopak mezi třemi stovkami dotázaných podniků
s víc než stem zaměstnanců už proces digitalizace dokumentů zahájilo
anebo úspěšně dokončilo přes 70 %.
Z 50 společností nad pět set zaměstnanců dokonce téměř o 90 %.
Podle expertů z tohoto oboru jsou
obavy z digitalizace uváděné malými firmami zbytečné. Dnešní technologie a ovládací systémy se vyznačují maximální jednoduchostí.
Dokument lze do digitální podoby
převést zcela automaticky i bez znalosti pojmů, aplikací a postupů.
Zdroj: KMH
(am)
(Ne)bezpečné smartphony
Roste počet hrozeb zacílených na chytré telefony se systémem Android
Počítačoví zločinci pečlivě
sledují nejnovější trendy
a v současné době je nejvíce
lákají právě chytré telefony.
Podniková špionáž a tzv. insider trading, kdy se obchoduje s akciemi na základě neveřejných, často tajných informací o společnosti, nikdy
nebyly tak snadné jako dnes.
Díky smartphonům – sofistikovaným
přístrojům, které nepoužíváme jen
k telefonování a posílání sms zpráv,
ale také k editování souborů, přijímání podnikových e-mailů, surfování po internetu a přístupu na sociální
sítě, si můžeme snadno a rychle vyměňovat informace, názory, myšlenky a pocity s kýmkoliv kdekoliv na
světě. Má to však i svá úskalí.
V současné době se prodává víc
smartphonů než počítačů. Jejich obrovská popularita však jde ruku v ruce se stále větším množstvím malwa-
rových útoků, zejména cílených na
uživatele platformy Android. Podle
odhadu expertů společnosti Trend
Micro přesáhne v roce 2013 počet
Vydařeným marketingovým a obchodním tahem ze strany operátorů
bylo letošní zavedení tzv. neomezených paušálů. Už nejméně desetina lidí je používá a další necelá
třetina o přechodu na ně uvažuje.
I navzdory tomu, že podmínkou je
uzavření dvouleté smlouvy s operátorem. Zjištění totiž pocházejí
z dubna 2013, z volně prodejné
studie Mobilní, virtuální, „šedý“
operátor, uskutečněné na vzorku tisíce respondentů v ČR.
Spokojenost se službami svého
hlavního mobilního operátora vyjádřily v průzkumu tři čtvrtiny respondentů. Ochota změnit operátora roste se zvyšujícím se stupněm
vzdělání. Necelá šestina Čechů se
setkala s nabídkou šedých operátorů, využívá je však minimum lidí.
Jako šedý operátor je označována
společnost, která je zákazníkem
běžného mobilního operátora a nabízí určité skupině lidí zvýhodněné
tarify, které má díky velkému počtu SIM ve své uzavřené síti.
Zdroj: GfK
(m)
hrozeb zacílených na tento operační
systém 1 milion, přičemž na konci
roku 2012 to bylo „jen“ 350 tisíc.
Kyberzločinci jdou po penězích.
Jsou experti na sociální inženýrství.
Snadno vás přimějí k tomu, abyste
si nainstalovali některý z jejich
škodlivých výtvorů. Z napadeného
telefonu mohou unikat informace
o vás nebo o vaší firmě, nebo odcházet sms na drahá telefonní čísla
poskytující různé služby.
Na bezpečnost podnikových dat má
značný vliv také rostoucí konzumerizace. Je to trend, kdy zaměstnanci
používají při provádění pracovních
povinností spotřebitelská zařízení
a služby (tablety, chytré telefony
a související služby a aplikace).
Smartphony používají jak soukromí
uživatelé, tak podnikoví uživatelé.
Dochází ke stírání hranice mezi
osobním a pracovním životem. Lidé si vytvářejí obchodní kontakty
prostřednictvím sociálních sítí
a chtějí mít přístup k svým firemním datům kdekoliv a kdykoliv,
a také za použití soukromých zařízení. Takové chování může způsobit narušení bezpečnosti podnikových dat. Konzumerizace však není
negativní jev. Pokud je správným
způsobem řízena, může podniku
přinést řadu výhod: zvýšenou produktivitu zaměstnanců a jejich větší
spokojenost, protože mohou pracovat odkudkoliv, kdykoliv a na zařízení, kterému dávají přednost.
Naštěstí lze provést určitá opatření,
která mohou zvýšit bezpečnost
smartphonů připojovaných do podnikové sítě a ochránit je před útoky
kyberzločinců:
• Vždy své zařízení uzamkněte heslem.
• Při nákupu a stahování aplikací
používejte zásadně jen oficiální
distribuční kanály.
• Zkontrolujte vydavatele a reputaci
každé aplikace, kterou chcete
stáhnout.
• Když instalujete nějakou aplikaci,
zkontrolujte povolení, o které žádá.
• Ujistěte se, že máte na zařízení
nainstalován účinný software pro
mobilní bezpečnost.
Pro informaci může posloužit i naučné video Cybercrime goes mobile (Počítačoví zločinci jdou po mobilech), které zobrazuje, jak se běžný chytrý telefon může proměnit ve
špionážní zařízení schopné krást
citlivá data: http://www.youtube.com/
watch?v=9n8OZyo4nG0.
(vam)
Foto: archiv
Devět z deseti zákazníků
v ČR využívá služby jednoho mobilního operátora.
Převážná většina uživatelů
je s nimi spokojena a změnu
plánuje jen asi každý desátý.
ãerná azurová purpurová Ïlutá
ãervenec–srpen/2013/
9
Auta pod lupou
KIA Optima Hybrid v testu našeho spolupracovníka Vojtěcha Štajfa
Průkopník z Koreje
Ambiciózní značka Kia se
rozhodla dobýt další metu –
jelikož v USA a v Evropě
kladou v posledních letech
zákonodárci stále větší důraz na předpisy omezující
emise výfukových plynů,
přinejmenším všechny prémiové značky dnes nabízejí
hybridní modely. K dalšímu soustu koláče tržního
podílu tak má korejskému
výrobci dopomoci limuzína
střední třídy s hybridním
ústrojím, kterou jsme měli
možnost otestovat.
Novinka slavnostně vstoupila na
český trh na konci loňského roku
a podobně jako etalon mezi hybridy – Lexus se vydala cestou
hybridního systému tvořeného
zážehovým motorem a elektromotorem. Provedení pro USA
a Evropu se poněkud liší; evropská verze má čtyřválcový dvoulitr, „americká“ motor o objemu
2,4 litru. Důvodem je použití těchto motorů v základní verzi modelu Optima pro jednotlivé trhy,
a tím i jejich uplatnění u provedení hybrid. Elektromotor je stejnosměrný s permanentním magnetem a výrobce o něm prohlašuje, že tato technologie prozrazuje
v režimu „eco“, který se deaktivuje
stiskem tlačítka na volantu, a v tu
chvíli má na plynovém pedálu řidič
celých 190 koní kombinovaného
výkonu obou agregátů.
Kia Optima hybrid má LED světla pro denní svícení v obou verzích výbavy.
mnoho o budoucím směřování nových modelů značky. Jak se nám
s ním tedy jezdilo?
Kouzelné tlačítko ECO
Hybridní systém napájejí hojně
používané lithium-polymerové baterie, na které poskytuje výrobce
záruku 7 let (nebo max. do 150 tis.
km), stejně jako na celý vůz.
Optima hybrid má poháněna přední
kola, o přenos točivého momentu
se stará šestistupňová automatická
převodovka. Čtyřdveřový sedan
s karoserií dlouhou 4845 mm, širokou 1830 mm a vysokou 1455 mm
je schopen jízdy jen na elektřinu,
ale pouze asi 2 km při pomalé jízdě
ve městě, převážně tedy v kolonách. Podvozek je dobře vyladěn
i pro dynamičtější jízdu, omezující
jsou sériově montované korejské
pneumatiky Nexen s nízkým valivým odporem. Kombinovanou spotřebu lze na rozdíl od proklamovaných 5,3 l/100 km reálně držet na
hranici sedmi litrů Naturalu 95 na
100 km, což je při solidní dynamice
nepříliš vzdálené vozům s moderním zážehovým motorem o podobném výkonu, ať už přeplňovaných,
či nikoliv. Největší úspora proti klasickému pohonu je tak v městském
provozu, kde vůz velmi často popojíždí na elektrický pohon. Nižší spotřeby uživatel dosáhne samozřejmě
Velký vůz s malým kufrem
O maximálně pohodlné cestování,
kterému skutečně není co vytknout
ani na děravých českých silnicích,
se stará dobrý podvozek. Vpředu
s nezávisle zavěšenými tlumiči
McPherson a vinutými pružinami,
plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem. Vzadu najdeme obdobné nezávislé víceprvkové zavěšení. Podvozek je hodně komfortní,
ale vůz zvolenou stopu i přes výraznější náklony drží. Především na
kvalitním povrchu je radost s novým modelem cestovat. Brzdy
jsou bez výhrad, umístění všech
ovladačů je sice „korejské“ (mám
na mysli specifické umístění některých tlačítek), ale přesto ergonomické. Na zadních sedadlech je
solidní prostor i pro cestující vyššího vzrůstu, ale kvůli umístění
baterií zbylo dost málo místa
v zavazadelníku, který je u klasické, nehybridní Optimy o 125 l objemnější. Hybrid má také o pět litrů menší nádrž (65 místo 70 l).
Přesto lze počítat s dojezdem okolo
800 km, což je ale velmi slušné.
Typ vozu
Motor
Kia Optima Hybrid (EU)
Toyota Prius+
Opel Ampera
hybrid – zážehový
hybrid – zážehový
1999 cm3 + synchronní 1798 cm3 + synchronní
elektromotor
elektromotor
trakční elektromotor
+ pomocný zážeh.
motor 1398 cm3
6st. automat.
bezestup. e-CVT
přímý pohon
140/190
133/181
110/150
Max. toč. moment (Nm)
205
207
370
Max. rychlost (km/h)
185
165
161
Zrychlení 0–100 km/h (s)
9,4
11,3
9,0
Komb. spotřeba (l/100 km)
5,3
4,1
1,2
4845
4615
4405
380
232
300
Převodovka
Výkon (kW/k)
Délka (mm)
Objem zavazadl. prostoru (l)
Přístrojová deska, sedadla i vnitřní výbava jsou na první pohled
z prvotřídních materiálů.
Hybridní Optima se na trh dodává pouze se šestistupňovou
automatickou převodovkou.
Dvakrát kuře, ale vždy jinak
Modernizované SUV Škoda Yeti dostalo i „outdoorového“ bratra
Škoda Auto modernizovala
svoje kompaktní SUV Yeti.
Zásadní novinkou je nabídka dvou samostatných designových linií. Vůz tak bude nabízen buď v elegantním provedení do města,
nebo v outdoorové variantě
pro výlety, které mohou
vést i mimo silnice.
Nová Škoda Yeti připravená pro město.
Na první pohled se od sebe liší například provedením předního a zadního nárazníku. Podobně rozdílné
je i zpracování bočních lišt a prahů: zatímco „městský“ Yeti je má
lakovány v barvě karoserie, u jeho
„outdoorového“ sourozence jsou
z černého plastu. Yeti Outdoor je
sériově vybaven stříbrnými kryty
vnějších zpětných zrcátek.
Modernizované provedení respektuje nový design značky Škoda –
má výraznější rysy, ostré hrany a linie se zdůrazněním horizontální roviny a nové logo. Nově tvarovanými světlomety jsou nyní volitelně
nabízeny i jako bi-xenony s integrovaným LED světly pro denní
svícení. Přední mlhová světla dostala hranatý tvar a jsou umístěna
níž v předním nárazníku.
Přepracovaná záď je jasně členěná.
Páté dveře získaly dva kubistické
trojúhelníkové prvky a nové logo.
Verze Outdoor určená i mimo silnice.
Pochvala za design
Optima směle sekunduje luxusnějším konkurentům i v designu.
Klíčem k úspěchu je proti minulosti
výrazně vyšší kvalita zpracování
i použitých materiálů v interiéru.
Jde o jasnou a dlužno říci, že zdařilou inspiraci německými vozy a důsledek diktátu designérského oddělení značky v Kalifornii a Německu
v čele s otcem vzhledu nových modelů Kia Peterem Schreyerem..
Automobil je u nás nabízen se dvěma verzemi výbavy – comfort
a exclusive za 760, resp. 810 tis. Kč
včetně DPH. Už v nižším stupni má
mnoho luxusních prvků: parkovací
asistent, vyhřívané a ventilované
sedadlo řidiče, duální automatickou
klimatizaci, bezklíčový vstup, LED
denní světlomety, prémiové rádio
Infinity s ovládáním na volantu
s přehrávačem CD a dvanácti reproduktory či sedmnáctipalcová
kola. Standardem je i bohatá výbava osmi airbagy a stabilizačním
systémem, což hodnotí odborníci
na úroveň bezpečnosti jako vynikající. Potvrzuje to i zisk nejvyššího
počtu pěti hvězd od americké agentury pro bezpečnost silničního provozu; dvojče Hyundai i40 pak získalo pět hvězd i v testu nezávislé
agentury Euro NCAP. Vojtěch Štajf
Foto: archiv Kia
Emise CO2 (g/km)
125
96
27
Základní cena (Kč)
759 980
759 900*)
1 150 000
*)
akční cena je 679 900 Kč
Zajímavé srovnání korejského hybridu Optima s obdobným japonským Priusem a americkou Amperou, která je ale spíš elektromobilem s pomocným spalovacím motorem.
Výrazné zadní sdružené svítilny
mohou do tmy svítit písmenem „C“
tvořeným světelnými diodami.
Nabídka kol byla rozšířena o čtyři
nové varianty, pestřejší je také paleta barev (přibyly metalíza bílá
Moon, zelená Jungle, šedá Metal
a hnědá Magnetic).
Interiér nabízí tříramenné volanty
v celkem sedmi variantách, nové
potahové látky nebo dekorační lišty na přístrojové desce.
Yeti je prvním modelem značky,
který může být vybaven systémem Optical Parking Assistant
(zadní parkovací kamerou).
Poprvé je také toto SUV vybaveno nejnovější generací parkovacího asistenta Automatic Parking
Assistant (umí zacouvat do mezer podélně i příčně k vozovce;
z podélných mezer i automaticky
vyjede). Další premiérou je pro
Yeti bezklíčové odemykání, zamykání a startování KESSY. Ale
také oboustranný koberec a vyjímatelná LED svítilna v zavazadlovém prostoru, držák reflexní
vesty pod sedadlem řidiče a odpadkový koš ve dveřích.
Pro přepracované modely Yeti jsou
k dispozici čtyři naftové a tři benzinové motory, všechny přeplňované
turbodmychadlem a s přímým vstřikováním paliva. Jejich paleta sahá
od zážehové jednotky 1,2 TSI/77
kW (105 k) až po vznětový agregát
2,0 TDI/125 kW (170 k).
(vam)
Zdroj: Škoda Auto
Za silnice
bezpečnější
Česká leasingová a finanční
asociace se rozhodla podpořit
Memorandum o spolupráci
BESIP (ministerstva dopravy)
se Svazem dovozců automobilů
a Sdružením automobilového
průmyslu z t. r. o zvyšování bezpečnosti silničního provozu
a snižování následků dopravních
nehod. Zároveň chce přispět
k naplnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro
období 2011–2020, jejímž smyslem je snížit do roku 2020 počet
lidí usmrcených v silničním provozu v ČR na průměr EU a počet těžce zraněných osob o 40 %
proti roku 2009. V loňském roce
členové ČLFA financovali prostřednictvím svých leasingových
či úvěrových produktů 43 %
všech nových osobních vozů registrovaných v ČR.
(m)
černá azurová purpurová žlutá
1 0 /ãer ven ec –s rpen /2013
Infospektrum
Pokud jde o prostředí pro pořádání schůzek, neznají některé firmy hranic
I ta nejpodivnější místa
Smartbanking
je na vzestupu
Jen klienti jedné velké banky
v ČR odešlou každý měsíc
z chytrého telefonu platby za
miliardu korun. Tento snadný a bezpečný způsob ovládání osobních účtů jich aktivně využívá téměř 70 tisíc.
Uživatelé smartbankingu nejčastěji
kontrolují zůstatky na účtu, zadávají příkazy k úhradě nebo sjednávají
cestovní pojištění. O snadné, rychlé
a bezpečné platby mají podle managementu banky velký zájem. Měsíčně se tak uskuteční na 120 tis.
vyřízených transakcí. Lidé především oceňují vysokou bezpečnost
aplikace. Zajišťuje ji zabudovaný
ochranný klíč, který pracuje s informacemi dostupnými pouze v rámci
daného používaného chytrého telefonu nebo tabletu. Jde o použití
identifikačního čísla, PIN, unikátního SMS kódu a jedinečného šifrovacího mechanismu.
Klienti banky mají také možnost
sjednat si cestovní pojištění přes
smartbanking a zájem o ně stále
roste. Jen v červnu t. r. tímto způsobem uzavřeli cestovní pojištění za
150 tis. Kč.
Stáhnout si aplikaci smartbanking
mohou všichni zájemci pro své
smartphony a tablety s operačním
systémem iOS, Android, Windows
8 a Windows Phone. Nabízí se jim
tak možnost využít i další služby,
jako je např. přehled platebních karet a možnost jejich blokace, která
se může hodit zvlášť v době zahraničních dovolených.
(red)
Vejít do kavárny a narazit
tam na právě probíhající
obchodní schůzku není nic
neobvyklého. Někteří
vedoucí pracovníci si však
k tomu účelu vybírají ještě
podivnější místa a vůbec
se neřídí tradicí.
Potvrdil to průzkum společnosti
Regus u víc než 26 000 respondentů z 90 zemí. Mezi nejpodivnější nebo nejneobvyklejší místa
patří např. klášter, starý železnič10 nejpodivnějších míst pro schůzku na světě
ní tunel, jesle nebo farma na chov
žížal. Některé z lokalit uvedených v průzkumu jsou jako vystřižené z akčního thrilleru, další
naznačují, že neexistuje místo,
které by některé firmy pro schůzku pokládaly za nevhodné – setkání probíhala v letištním hangáru, ponorce, dole, porouchaném
výtahu nebo na staré rybářské lodi. I když nabízejí relativně klidné a tiché prostředí, je nepravděpodobné, že by se např. střechy
staly v České republice v dohledné budoucnosti hitem. Opera je
rozhodně stravitelnější.
10 nejpodivnějších míst pro setkání v ČR
Koupelna
Továrna společnosti Coca Cola
Žebřík
Větrná elektrárna
Jeskyně
Cyklistická akce
Skládka
Podzemní chodby Pražského hradu
Svatební hostina
Střecha domu
Během projížďky na saních
Opera
Pole s kapustou
Střelnice
Válečná loď
Letecká základna
Kůlna
Srub v lese
Kancelářská kuchyňka
Výletní loď
Obchodní schůzky se někdy odehrávají na těch nejpodivnějších místech.
opuštěné budovy a pláže, vypovídají o svobodomyslnosti a flexibilitě lidí ve světě současného byznysu,“ říká Rudd Doggen ze společnosti Regus. Ne všechna ale podle
něho musejí být každému po chuti
a některá určitě vzbuzují pochybnosti o bezpečnosti a profesionálním přístupu. Méně dobrodružní
profesionálové mohou po celém
světě využít rozsáhlé sítě produktivních a profesionálních míst určených pro pořádání schůzek, která
jim umožní soustředit se víc na své
cíle než na neobvyklé prostředí.
Zdroj: Regus
(vam)
Foto: www.hktdc.com
Eurotrans poprvé Zabrání pokutám
Nový bienální veletrh pro odbornou veřejnost
V říjnu 2013 se na brněnském výstavišti uskuteční
premiéra dopravního veletrhu Eurotrans. Jeho základními stavebními kameny jsou
veletrhy Autotec a Transport
a Logistika. K nim přibude
téma železniční dopravy pod
názvem RAIL-TEC, které
bylo dosud součástí strojírenského veletrhu. Veletrh se
koná souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem MSV v pavilonu G2.
Návštěvníkům se představí firmy
nabízející služby a výrobky v oblasti servisní a garážové techniky a dopravní logistiky. V rámci doprovodného programu se pak uskuteční
konference Mobilita budoucnosti
a Brno Safety.
Nosným konferenčním tématem
veletrhu Eurotrans bude „Mobilita
– přeprava osob a zboží a její alternativy v budoucnosti“. Veletrh je
určen především odborné veřejnosti a bude se konat bienálně v lichých letech. Veletrh je koncipován jako česko-slovenský, a jeho
součástí je tradiční slovenský veletrh ŽEL-RAIL.
Záštitu veletrhu převzaly Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
a Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Partnery projektu Eurotrans jsou
hlavní profesní sdružení zaštiťující
obory veletrhu. Termín akce je sladěn s ostatními důležitými veletrhy
v tomto oboru v Evropě.
Se záměrem dopravního veletrhu
souhlasí i spolupořadatelé veletrhu
Autotec – Sdružení automobilového průmyslu a spolupracující asociace – Svaz dovozců automobilů
a Sdružení importérů a výrobců
součástí automobilů a servisní
techniky. Ve veřejném prohlášení
doporučilo svým členům účast na
veletrhu Eurotrans 11 profesních
sdružení z automobilového průmyslu a dopravy.
(ph)
Nová Zelená úsporám
Státní fond životního prostředí (SFŽP) evidoval po
prvním týdnu od zahájení
příjmu žádostí o dotace
z programu Nová Zelená
úsporám zhruba už na dva
tisíce zájemců. Počet žádostí
by mohl být vyšší, kdyby byl
dostatek kvalifikovaných odborníků oprávněných zpracovávat energetické audity.
Pro ČTK to uvedl viceprezident
Svazu podnikatelů ve stavebnictví
v ČR Pavel Ševčík. Audity jsou totiž povinnou součástí každé žádosti: „Počet auditorů je podle mých
Běžnější prostředí pro schůzku poskytnou nejspíš auta, kavárny a hotelové pokoje, ale populární jsou též
letadla a letiště, na čemž se podepisuje mezinárodní charakter současného podnikání. Avšak existují i zajímavější místa: nejméně jedna osoba uvedla schůzku na skládce a další se jí účastnila na hřbitově.
Dobré je, že k využívaným místům
patří i bazény, lyžařská střediska,
golfová hřiště a vířivky – ukazuje
se, že obchodní schůzka nemusí
být jenom dřina.
„Podivná místa, na kterých se lidé
účastní obchodního jednání, jako
jsou třeba sociální zařízení nebo
informací limitující pro počet žádostí. Je jich málo a vůbec nestíhají
audity zpracovávat,“ řekl.
Potvrdil to i náměstek Úseku řízení
ostatních programů SFŽP Jaroslav
Hrubeš: „Zatímco u původního pro-
Přesto se audit souladu s legislativou podceňuje
Vysoké pokuty firmy nedostávají
náhodou, ale většinou po nějakém
incidentu nebo nehodě nebo kontrole. Vyplývá to z tvrzení zástupců
United Registrar of Systems Czech
(URS Czech), nadnárodní společnosti, zabývající se certifikací mezinárodních podnikových standardů,
se zastoupením v Česku a sesterské
firmy URS Inspekce.
Je lepší předem si nechat ve firmě
udělat prověrku, zda splňuje všechny předpisy, které se týkají jejího
předmětu podnikání. „Mnoho manažerů si myslí, že když se jim o tu-
to oblast někdo již stará, mají vše
zabezpečeno. Podle našich zkušeností to ale v mnoha případech není
pravda,“ míní generální ředitel URS
Inspekce Petr Maličovský.
I pro jednotlivce, který takovou
službu firmě dodává, je totiž velmi
těžké sledovat veškeré předpisy.
Právě Audit souladu je počáteční
fází, kdy dochází u firmy k identifikaci právních požadavků a jejich
plnění v praxi.
Pokud má mít ISO certifikace pro
firmu přidanou hodnotu, musí to
chtít za prvé certifikovaná firma
a za druhé musí mít příslušný auditor certifikační společnosti možnost
efektivně audit provést. To závisí
na přístupu auditované firmy, ale
také na pracovních postupech a nástrojích, které auditor používá.
Nejznámějším evropským certifikátem je ISO (International Standard
Organisation), mezinárodní organizece se sídlem ve Švýcarsku. Norem
ISO je řada, veřejnost se nejčastěji
setkává s ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality.
Zdroj: URS
(am)
gramu Zelená úsporám tento audit
mohlo dělat asi 25 tisíc inženýrů
sdružených v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), dnes
má nově toto oprávnění jen asi 1200
certifikovaných auditorů.“
Ani toto číslo ale podle něho není
přesné, reálně prý je aktivních auditorů ještě méně. „Ze zkušenosti navíc víme, že pouze asi jedna třetina
z tohoto počtu je schopna audity
skutečně dělat. Navíc polovina sice
potřebné razítko má, ale tuhle činnost nevykonává,“ dodal.
Zájemci o dotaci na energeticky
úsporná opatření tak často narážejí
na to, že jsou auditoři nyní zaneprázdnění a musejí lidi odmítat nebo objednávat na později. Auditorů
je nedostatek také podle Luďka
Lošťáka ze společnosti Comfort
Space, která energetické audity
zpracovává. Poukázal však ještě na
další problém: „Některé požadavky
fondu jsou velmi přísné a už samotné zpracování žádosti je extrémně
administrativně náročné. To úplně
zbytečně komplikuje přístup žadatelů k dotacím, proto by bylo vhodné některé části programu upravit.“
Podmínky pro získání dotace vyhlásil
SFŽP 13. června t. r., příjem žádostí
začal od 12. srpna. Během prvního dne
dorazilo 1213 žádostí za 275 mil. Kč
a na konci týdne už celkový objem peněz překročil hranici 400 milionů.
Ministerstvo životního prostředí na
podporu vyčlenilo miliardu korun,
dalších 800 milionů plánuje přidat
z emisních povolenek a od úřednické
vlády v demisi má slíbenu jednu až
dvě miliardy korun z prostředků státního podniku Lesy ČR. První výplaty peněz plánuje MŽP na podzim
a ukončení příjmu žádostí až po vyčerpání stanovené alokace, nejpozději však 29. listopadu 2013. (pod)
Splnění stále se měnících
legislativních požadavků je
pro naprostou většinu firem
nad jejich síly. Opatření
z oblasti životního prostředí,
bezpečnosti potravin,
bezpečnosti práce, požární
ochrany, informační bezpečnosti, energetické úspornosti,
není možné sledovat a plnit
bez kvalitního zázemí.
černá azurová purpurová žlutá
červenec–srpen 2013
Nechte se inspirovat ...
11
Znáte životní styl, založený na welness?
Rovnováha těla a mysli
Na svoji letošní dovolenou
už jen vzpomínáte. A což
takhle prodloužit si ji, nastavit, natáhnout? Nabídnout duši i tělu ještě nějaký ten příjemný vzruch,
aktivní odpočinek, či naopak slastné nicnedělání …
„Važ si svého těla, a aby ti dobře
sloužilo,“ říká tradovaná moudrost, „odměňuj se mu odpočinkem.“ Relaxovat, neboli odpočívat co možná nejčastěji je prostý
návod, jak přežít vlastní život. Co
přežít, jak jej po okraj naplnit.
Prožít! Každý denně relaxujeme,
aniž si to uvědomujeme. Ale dostatečně? Spíme dobře a pravidelně, jak si o to tělo samo říká?
Ráno nám jemně oznamuje vycházející slunce, mile kokrhající
kohout pod okny, nebo nepříjemný budík. Tedy, pokud se sami od
sebe neprobudíme, dopředu zpocení hrůzou, co nás čeká. Celý boží den pak naše tělo slouží duši
(to v lepším případě), obživě (častěji) nebo jen pouhému přežití.
Žiju nebo přežívám? Lze mít ze
života prostou radost a skrovné
potěšení, když je vlastně neustálou honbou za novými
a ještě intenzivnějšími prožitky
a zážitky? Donekonečna ale nelze přebíjet jednu chuť chutí
o poznání výraznější, jednu drogu drogou ještě silnější … A život je droga, o tom nemusí nikdo pochybovat.
Když přišli vojáci římských legií
na Moravu, vybudovali si své ležení na břehu řeky Dyje nedaleko dnešních Pasohlávek. Postavili tam i první moravské lázně.
Zocelení muži, aby mohli bojovat, bránit a šířit svou kulturu
před našimi prapředky, tehdy
ještě ryzími barbary, potřebovali
nejen mít kde spát, ale také jak
nabídnout svým svalům, kostem a myslím kus horkého domova. Sálavé teplo, blahodárnou hřejivou vodu a ozdravný
klid rozjímavého odpočívání.
Co je welness?
Welness je moderní a ryze současné slovo. Jeho obsah je však
starý jako lidstvo samo. Lázeň,
feláhu, hamman, rassoul, páru,
saunu, masáž, vířivku, aromaterapii… neustále doplňují další
a horké novinky. Dnes mají podobu kyslíkových barů a koncentrátorů, elektrických fyzioterapeutických gaučů, kavitačních, lymfatických a kryolipofýzových udělátek. Včera fyzioterapeuti hojně sázeli na elektrický tok, včetně bezmála legendárních široce ozdravných proudů s ozónovým jiskřením (film
Postřižiny) nebo ještě dávno
před nimi propagátoři bylinných
a rašelinových zábalů. Odpočinek a relaxaci zkrátka a dobře
už pěknou řádku let doprovázejí jejich blízké příbuzné, tedy rekonvalescence, balneoterapie,
posilování a v neposlední řadě
rovněž estetická medicína.
Masáž
Základem intenzivního odpočinku (po tělesné námaze) je
bezesporu aktivní masáž. První
zmínky o této metodě navracení sil do svalů a lidského těla
vůbec pocházejí ze staré Číny.
Nejméně pět tisíc let se už lidé
masírují. Existují proto stovky
různých masáží, vycházejících
z různých kulturních základů.
Jednotlivé druhy se vzájemně
prolínají, masážní techniky a terapeutické metody ctí hluboké
tradice i nejnovější vědeckomedicínské poznatky. Co civilizace, etnikum, národ, to často
odlišný přístup. Někde je dotyk
tabu, jinde představuje jádro
mezilidské komunikace. Dlaň,
nos, ústa, hruď. Jak se sami vítáte po nějakém čase se svými
nejbližšími?
Ale vraťme se k opravdové masáži. Její prapodstatou je stimulace
a ovlivňování toků životní energie prostřednictvím energetických čar a meridiánů nebo lymfatického systému. Snad každý
slyšel o pravé thajské masáži. Sény, pomyslné energetické čáry
(existuje jich prý několik desítek)
spojují na těle jednotlivé tlakové
body. Práce na nich vede k udržování harmonických toků energie v těle a mezi tělem a jeho
okolím. Obnovuje je, pokud jsou
něčím blokovány. Avšak důraz je
kladen více na prevenci, aby se
nevhodným a škodlivým stavům
předcházelo. Sestava tradiční
thajské masáže kombinuje masáž s natahováním a protahováním, s technikami typickými pro
jógu. Neexistuje ovšem jednotná
a přesně stanovená sestava.
V různých školách, v různých
masážních zařízeních a dokonce
i u různých masérů se můžeme
setkat s podstatnými odlišnostmi. Základní principy masáže
jsou však společné, stejně jako
požadavek, aby se každý masér
či masérka vždy přizpůsobili aktuální kondici svého klienta.
Z tradičních východních masážních technik se lze vedle thajské
masáže také zmínit o její příbuzné, o původně japonské technice
šiacu. I její podstatou je odstraňování nerovnovážných stavů
(souvisejících například se stresem nebo tělesným napětím),
než přerostou ve vážnější projev,
čili v nemoc. Tradiční východní
masáže vyhledáváme také při
nepříjemných stavech a zdravotních komplikacích, u kterých západní medicína nediagnostikuje
žádné konkrétní onemocnění, jako bývají dlouhodobé bolesti hlavy, zad nebo kloubů, chronická
únava, nespavost, problémy
s trávením … V asijské léčebné
tradici tvoří fyzické tělo, mysl
a duch jeden celek. Obnovováním
energetické rovnováhy techniky
masáží ovlivňují nejen fyzické,
ale i mentální a emocionální
aspekty. Masáž tak pomáhá i při
psychických potížích, případně se
může stát nástrojem pro všestranný rozvoj osobnosti. Konkrétně masérka šiacu používá širokou paletu technik – dynamické
uvolňování napjatých partií i klidné užití tlaku k tonizaci prázdných míst v těle. Pracuje prsty,
dlaněmi, lokty, koleny nebo chodidly. Účinky jsou hluboce uvolňující a zároveň posilující. Základní princip je jednoduchý – terapeutka pouze pomáhá masírovanému spojit se s léčivou schopností vlastního těla, a tak obnovit
jeho zdraví a rovnováhu.
Reflexní masáž
Také pouhé promačkávání a masírování chodidel nás může dostat do euforických výšin. Zmáčknutí jednotlivých bodů nohy cítíte
až v mozku, tělo se příjemně
chvěje a projíždí jím hřejivá energie. Reflexní masáž dokonce léčí,
ale může i zabolet. Může být aplikována na dlaně, ruce i na prsty,
na hlavu a obličej, na páteř …
Nejvyhledávanější a nejúčinnější
je však reflexní masáž chodidel.
Lidské tělo je protkáno bezpočtem nervů, které začínají v mozku, prostupují orgány a končí právě na chodidlech, kde se shlukují
do bodů nebo plošek. Nervová
dráha je tedy spojnicí mezi jednotlivými orgány a k nim přiřazenými body na chodidlech. Celé tělo se na chodidlo promítá v embryonální poloze, podobá se tedy
plodu. Páteř naleznete na vnitřních stranách, schoulenou hlavičku a všechny její části máme na
palci a na ostatních prstech. Ve
střední části plosky fungují body
všech důležitých orgánů. Reflexní
body umožňují, abychom se dostali přímo k vnitřním orgánům.
Pravidelným
promačkáváním
můžeme podpořit odstranění
chronických onemocnění, uvolňovat bolest.
Typů masáží existuje mnoho
a často nebývají levnou záležitostí. Každá navíc prospívá jinak
a jinde. Kouzlo účinků však bývá
v jejich pravidelnosti, což může
klienta přijít draho. Reflexní masáž relativně snadno zvládne každý, tedy i partner nebo člen rodiny.
Promačkávání chodidla je natolik
příjemné, že může svádět až k simulování nebo hypochondrii. Není-li po ruce nikdo vhodný, zbývá
„autopromačkávání“. Takový způsob masáže sice nebývá tak příjemný, ale může trvat o to déle!
Budiž teplo
Nejen obyvatelé chladnějších
podnebných pásů stále častěji
spojují odpočinek s horkým
vzduchem nebo párou. Není třeba rozlišovat jednotlivé druhy
a způsoby saunování. Jednomu
vyhovuje přesně 106 stupňů, jiný
„hoří“ při šedesáti. Vedle základního pravidla o střídání prohřátí
a ochlazení lze pouze zdůraznit
požadavek, aby po saunových
procedurách následovala také fáze uklidnění, čili odpočinku, nejlépe na lůžku a v zábalu. Druhý
prospěšný fakt, na který se
v dnešních veřejných saunách ke
škodě věci často zapomíná, visíval ve formě nápisů na nemocničních chodbách: „ticho léčí“.
Kdákání o tom, že ona jela tam
s tím, když byl ten její onde s tou,
dokáže dokonale pokazit radost
ze saunování, byť by šlo o jinak
pohledné kvočničky.
Pro některé zdravotní indikace
(typicky třeba ledvinové potíže)
lékaři saunování příliš nedoporučují, ovšem nevylučují. Vždy záleží na konkrétním zdravotním
stavu, a také na formě a intenzitě zvolené procedury. Kdo nepřetrpí saunu klasickou, čili finskou,
může si zvolit horkou páru, případně infrasaunu. Její výhoda
spočívá v tom, že infračervené
záření proniká snáze svalovou
hmotou a prohřívá tělo také uvnitř, takže se člověk potí i při padesáti stupních uvnitř kabiny. To
je také hlavní rozdíl od sálavého
tepla saunových kamen, ohřívajícího pouze povrch těla. Netřeba
se však u infrasauny obávat nějakého vnitřního uvaření, nejedná
se o mikrovlnou troubu. Infrapanely jsou běžnou součástí inkubátorů a hřejí šetrně díky všesměrnému vyzařování naprostou
většinu novorozenců.
Kdo to má čichat?
Aromaterapie je zdaleka nejrozšířenější metodou alternativní
medicíny. Základem jsou esenciální oleje a jiné přírodní látky
rostlinného původu, které ovlivňují lidské zdraví i psychiku.
Účinky vonných olejů se využívaly před tisíci lety v Egyptě při
masážích, inhalacích a balzamování těl. Římané objevili jejich desinfekční účinky a vyku-
řováním prostor se bránili epidemiím. Parfumerie by mohlo
navštěvovat větší procento spoluobčanů, napadne snad každého, kdo jede v létě tramvají.
Rozdávat intim spreje nebo instalovat osvěžovače vzduchu!
Takový zlepšovací návrh skutečně dostal pražský dopravní podnik, pocházel od turistů ze Španělska. Tvrdili, že máme hezké
metro, ale vozí prý i prasata …
Také ukazatel kulturní úrovně.
Zájem o aromaterapii stále roste,
včetně laického praktikování.
Aromalampa se svíčkou se stala
běžnou součástí každé domácnosti. Příprava přírodních olejů je
ovšem složitý a nákladný proces.
Pro malé množství oleje je potřeba velké množství suroviny; ze
100 kg růžových lístků lze získat
pouze 25 ml silice. Proto bývá
kvalita zaručeně přírodních éterických olejů problematická, nebo čistě chemické náhražky vydávány za přírodní bio produkty.
Vodítkem může být označení
CPK (Certifikovaná přírodní kosmetika) nebo u zahraniční produkce „EcoCert“ či „Soil Association Organic Standard“. Aromoterapie také bývá běžnou součástí masáží i „bio“ saun, včetně slámových nebo senových zábalů,
což pomáhá výrazně zlepšit kvalitu dané procedury.
A proč to všechno?
Člověk nakonec dokáže vše, co si
usmyslí. Své tělo přinutí k výkonům z říše snů. Umíme hodit
klackem i sto metrů, bezmála
stejně tolik kamenem přivázaným na provázku, zdvihnout nad
hlavu nikoli kňoura, ale rovnou
celou krávu! Oštěp, kladivo a činka. Popsané výkony jsou ovšem
podmíněny systematickým tréninkem, doplněným o speciální
výživu, a také sportovní masáží.
My ostatní, kteří se pohybujeme
mimo závodní cykly, si častěji
než výkony hlídáme tělesnou
hmotnost, resp. nadváhu. Nehledáme tak často pomoc fyzioterapeutů nebo masérů, ale nepohrdneme vířivou koupelí, chladivou
sprchou, plaveckým bazénem
i mimo letní horka. Také v parcích
v podvečer a po ránu vídáme dvojí druh běžců. Jedni supí a těžce
popadají dech, to v naději, že kila
konečně půjdou dolů, zatímco
druzí běhají kvůli kondici, a tedy
pro radost. Ne že by hubnutí nebyla radost! (Proč brát tlouštíkům
poslední zbytky motivace?)
Pokud si člověk usmyslí, že zaběhne půlmaratón, je velmi pravděpodobné, že se mu to jednou
podaří. Pokud ho fatálně nezradí
tělo prostřednictvím nějakého
úrazu nebo zákeřnou nemocí. Samotný cíl, tedy sportovní výkon,
který většina z nás ostatních nezvládne, je dostatečnou motivací
k zocelení těla. Zároveň ale také
k probuzení sportovního ducha.
Velkým obloukem se k nám právě
takto vrací prastaré pochopení
podstaty života v jeho dvojjediné
podobě, známé už od samého
úsvitu kulturních dějin starověkým civilizacím. Tak dlouho už
totiž my lidé hledáme svůj rovnovážný stav, nutný balanc těla
a mysli. Tu více přikloněni ke kultu dokonalého těla, jindy třeba
ponořeni do fanatické víry. Není
snadné nalézt svou vlastní cestu
životem. Neexistuje žádná obecná rada … A tak všichni neustále
hledáme svou vlastní rovnováhu.
Jestli je to dostatečný návod, jak
žít, musíme posoudit každý sám
a za sebe.
Libor Kalina
černá azurová purpurová žlutá
1 2 /ãer ven ec– s rpen/2013
PrÛmysl v âR
Hlavní téma: automatizace
Brněnský Mezinárodní
strojírenský veletrh (MSV)
je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední
Evropě, s každoroční účastí
téměř sto tisíc domácích
i zahraničních návštěvníků.
Za víc než půlstoletí své
existence vždy demonstroval vyspělost českého strojírenství a průmyslu. Letošní
ročník, v pořadí už pětapadesátý, se uskuteční 7.–10.
října 2013 a návštěvníci zde
najdou zastoupení všech
klíčových oblastí strojírenského a elektrotechnického průmyslu.
Hlavním tématem MSV je průmyslová automatizace, prezentace měřicí, řídicí, automatizační a regulační
techniky zahrnující všechny obory
veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřicí technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím
nejobsazenějším specializovaným
celkem MSV. Manažera letošního
strojírenského veletrhu Jiřího Erlebacha jsme se proto zeptali:
Proč byla právě průmyslová automatizace zvolena pro letošní
rok jako hlavní téma MSV a co
všechno návštěvníkům v rámci
tohoto sektoru nabídnete?
Průmyslovou automatizaci jsme
zvolili zvlášť pro její význam ve
strojírenství, a také kvůli trvalému
zájmu vystavovatelů. Měřicí, řídicí,
automatizační a regulační techniku
najdeme v každém z deseti oborů
Mezinárodního strojírenského veletrhu – proto je hlavním tématem
právě projekt Automatizace.
Smyslem je zejména zviditelnění
automatizační techniky v rámci portfolia MSV a ve výstavních pavilonech. Pro vystavovatele to znamená
hned několik benefitů. Na automatizaci klademe důraz v propagaci
a medializaci MSV. Také cíleně
oslovujeme odborné návštěvníky
informacemi o oborových novinkách a trendech v průmyslové automatizaci. Svou speciální cenu má
automatizační technika i v soutěži
Zlatá medaile. A v neposlední řadě
se tématu automatizace věnuje také
odborný doprovodný program, jehož součástí budou například tradiční konference Vize v automatizaci a Machines Communicate.
Vraťme se k letošnímu MSV. Kolik vystavovatelů a z jakých zemí
letos do Brna přijede, a čekají návštěvníky i vystavovatele na výstavišti nějaké novinky?
Na veletrhu se bude prezentovat
přibližně tisíc pět set firem, z nichž
bude víc než třetina ze zahraničí.
Partnerskou zemí je letos Turecko,
nejvíc vystavovatelů se hlásí tradičně z Německa, ze Slovenska a také
z Itálie. Jednu z největších účastí za
poslední roky bude mít Rakousko.
Dál se do Brna vracejí firmy z Velké Británie a ze Španělska, včetně
obchodní komory, a mezi nová teritoria patří také Dánsko. Tradiční
kolektivní expozice chystá německá spolková země Bavorsko a Spolkové ministerstvo vzdělávání a výzkumu, z dalších zemí pak Slovensko, Rusko, Čína, Francie, Švýcarsko a Rakousko.
Velký význam Mezinárodního strojírenského veletrhu spočívá v tom,
že je platformou pro novinky a inovace. Za všechny bych jmenoval
světovou novinku, která je výsledkem česko-německé spolupráce firem Šmeral Brno, a.s., a Bionic Laboratories BLG, GmbH, z Groß-Gerau. Prezentována bude technologie
na zpracování biomasy a odpadů, jejímž výstupem jsou využitelné lehké
oleje a uhlík. Zařízení vyniká kromě
jiného i tím, že pracuje v podtlaku
a k ohřevu používá originální mikrovlnnou technologii a v procesu je
využíván speciální katalyzátor.
Velmi vyhledávanou součástí MSV
se během několika let stal projekt
Transfer technologií a inovací, na kterém se prezentují výzkumné aktivity
vysokých škol a jenž je pro ně příležitostí ukázat své zajímavé projekty přímo průmyslovým podnikům.
V rámci doprovodného programu se tradičně koná řada nejrůznějších specializovaných fór, seminářů a konferencí. Co z doprovodného programu by rozhodně
nemělo návštěvníkovi strojírenského veletrhu ujít?
Je těžké vybrat z bezmála padesáti
akcí ty nejdůležitější. Dalo by se říct,
že každý návštěvník si může najít tu,
která ho zaujme. Významná část doprovodného programu se zaměří na
rozvoj ekonomické spolupráce s Tureckem jako partnerskou zemí MSV
2013. Tradiční součástí MSV pak
budou další akce na podporu zahraničně-obchodní spolupráce a českého exportu jako Business den Ruské
federace a Business den Běloruska.
Opět se uskuteční také b2fair setkání
Kontakt – Kontrakt organizovaný
RHK Brno, který bude následován
veletrhem pracovních příležitostí
JobFair MSV. Stěžejní událostí doprovodného programu se stane tradiční setkání představitelů vlády
a podnikatelské sféry na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Odborníky by mohla zajímat také
konference 3D print, konference
Machines Communicate, balicí
linka Packaging Live, robotický
park v pavilonu Z, nejen odborníci
budou určitě zvědavi na létající
kolo v provozu … budu se opakovat, ale opravdu si myslím, že každý návštěvník si najde něco, co ho
zaujme.
Pavel Hrazdíra
Strojek s víc než 115letou tradicí se opět vyrábí
Společnost Hanhart Morkovice s.r.o. (okr. Kroměříž)
vyrábí od roku 2012 ruční
kuchyňské krájecí strojky
značky PORKERT. Nejdřív
ovšem výlet do historie:
Josef Porkert (2. února 1828,
Abertamy, Rakousko-Uhersko –
27. dubna 1895 Skuhrov nad Bělou v Orlických horách) byl český
průmyslník a zakladatel stejnojmenného podniku. Studoval na
Horní akademii v Příbrami a roku
1863 se stal ředitelem Růženiny
hutě (Rosenhütte) ve Skuhrově
nad Bělou, železné hutě hraběte
Hanse Kolowrata založené roku
1817. Poté co byla roku 1879 výroba železa pozastavena, Josef
Porkert si závod roku 1881 pronajal a přeměnil ho na slévárnu. Vyráběl zde kamna, řemenice a klavírní
rámy. Závod vyráběl také litinové
rámy pro firmu Antonín Petrof
v Hradci Králové a dodával i dalším renomovaným výrobcům klavírů jako Bösendorfer, HoffmanCzarny, Baumann a Ehrbar.
Po smrti Josefa Porkerta v roce
1895 převzali podnik jeho synové
Wilhelm a Eduard. Ti rozšířili výrobu o kuchyňské stroje, především o ruční mlýnky na maso
a další ruční mlýnky, které v následujících desetiletích tvořily těžiště
produkce firmy.
V roce 1911 dosahovala roční
výroba „Porkert
a spol.“ 100 000,
a v roce 1929 už
400 000 kuchyňských strojků. Tři
čtvrtiny z toho
šly do zahraničí.
Hlavními odběrateli byly firmy
v Polsku, Anglii
a zámoří. Ve 40.
letech 20. století přibyly ještě
elektrické přístroje a kuchyňské roboty.
Roku 1948 byl
podnik znárodněn a převážná
část produktové
palety se přesunula do jiných závodů. Závod ve Skuhrově od té doby
vyráběl už jen klasické ruční mlýnky. Restituce z roku 1992 nebyla
pro dědice rodiny Porkertů úspěšná.
V roce 2007 přešel podnik do insolvenční správy a následně na nástup-
ce Karavela Properties, který továrnu převzal v roce 2008. Roku 2010
byla tradiční výroba zastavena.
Tolik historie a jaká je současnost?
Vlastník společnosti Hanhart Morkovice s.r.o. koupil vlastnická práva
ke značce PORKERT a rozhodl, že
se výroba mlýnků PORKERT obnoví ve společnosti Hanhart Morkovice s.r.o. Bylo to rozhodnutí riskantní
zejména vzhledem k tomu, že od
doby ukončení produkce v závodě
ve Skuhrově nad Bělou došlo k převzetí tradičních trhů nepoměrně levnější čínskou konkurencí, která měla
dostatek času na rozvinutí svých obchodních aktivit. Ovšem strategie
Morkovických spočívá na tradici
výrobku, kvalitě opracování, zdravotní nezávadnosti povrchové úpravy, perfektní funkčnosti a záruce
v délce 5 let. Tým pracovníků, kteří
projekt realizovali, dokázal, že lze
čínské produkci konkurovat, a to právě výše zmíněnou cestou. Vyrábějí se
zatím tři základní velikosti s plánem
postupného rozšíření sortimentu.
Produkce je z 90 % exportována do
pro nás exotických zemí Afriky, jiho-
východní Asie, Arabského poloostrova, ale také do zemí EU. Za zmínku
rovněž stojí, že jsou veškeré díly vyráběny na území ČR. Z hlediska
portfolia firmy Hanhart Morkovice
s.r.o. jde o výrobek, který odbočuje
od její produkce komponentů pro automobilový průmysl. Nicméně může
založit novou etapu výroby ve městě
Morkovice-Slížany, které bylo dosud
spojováno hlavně s tradiční košíkářskou výrobou.
(hanhart)
.
Hanhart Morkovice, s.r.o.
Nádražní 453
768 33 Morkovice-Slížany
tel.: +420 573 370 131–132
fax: +420 573 370 438–439
[email protected]
www.hanhart.cz
LIBENIA Plzeň, spol. s r.o.
Slevárna Letkov
Božkovská 63, 326 00 Plzeň
tel./fax: 377 456 070
[email protected]
V roce 1997 byla založena firma LIBENIA PLZEŇ, spol. s r.o.,
vyrábějící náhradní díly pro strojírenský průmysl.
Jsme malá slévárna v Plzni-Letkově, zaměřená na kusovou výrobu
odlitků do hmotnosti 100 kg, které odléváme do pískových forem.
Vyrábíme odlitky z žáruvzdorných, žárupevných a otěruvzdorných materiálů,
ojediněle z barevných kovů. Vyrábíme náhradní díly pro betonárny
a obalovny – lopatky, ramena, vyložení míchačky. Dále díly do žíhacích
pecí, tryskacích strojů, lopatky do malých vodních turbin, ozdobné
bronzové desky a uměleckou litinu – zábradlové prvky, sloupky atd.
Zajišťujeme i výrobu modelového zařízení.
www.libenia.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2013/
13
PrÛmysl v âR
Už 5 mld. kubíků zemního plynu dodala VEMEX s.r.o. českým odběratelům
Řeší potřeby zákazníků
VEMEX s.r.o. patří do skupiny Gazprom, která je světovým energetickým gigantem. Na českém trhu působí
od roku 2001, od roku 2006
se specializuje na prodej
zemního plynu, a také elektrické energie. Zásobuje
velké a střední odběratele,
mezi něž patří firmy z oblasti těžkého průmyslu, sklárny, subjekty z chemického,
energetického, stavebního
či potravinářského průmyslu, ale i státní sektor – školy
a nemocnice. V roce 2013
společnost VEMEX oslavila
dodávku 5 mld. kubíků plynu pro české odběratele.
Dceřiné společnosti VEMEX
ENERGO s.r.o. a VEMEX Energie a.s. zabezpečují dodávky zemního plynu a elektrické energie
pro Slovenskou republiku a pro
menší odběratele a domácnosti
z celé České republiky.
V roce 2011 realizovala společnost
s firmou Gascontrol Havířov výstavbu prvního výdejního stojanu CNG
pro automobily, v roce 2012 byla
spolupráce rozšířena o významného
hráče v oblasti obchodu s pohonnými hmotami firmu Lukoil a došlo
k realizaci dalších 3 stanic. V tomto
roce Vemex plánuje stavbu 7–12 stanic, čímž by se stal nejvýznamnějším subjektem na tomto poli jako investor a dodavatel CNG.
Na podrobnosti jsme se ptali Ing. Jaroslava Horycha, ředitele prodeje
plynu, a Ing. Huga Kysilky, marketingového ředitele:
Kdy se vlastně zrodila myšlenka,
že společnost VEMEX vstoupí na
trh se zemním plynem v ČR?
H. K.: Musím se přiznat, že na tuto
otázku úplně přesně asi neodpovím. Společnost VEMEX s.r.o. byla založena 25. 4. 2001 JUDr. Vladimírem Ermakovem. Její činnost
se postupně profilovala od nejrůznějších energetických analýz, které se týkaly českého energetického
trhu, a v roce 2003 získala licenci
na obchodování s plynem a elektrickou energií vydanou ERÚ. Já
jsem do ní nastoupil v roce 2004,
kdy měla už asi šest zaměstnanců.
Dostal jsem úkol monitorovat vše,
co se děje na plynárenském energetickém trhu s tím, že zahájením
liberalizačního procesu na trhu
s plynem se stane naším hlavním
zaměřením nákup a prodej plynu.
Z toho vyplývá, že myšlenka ob-
Ing. Jaroslav Horych, ředitel prodeje plynu, ve společnosti působí od roku 2006.
Ing. Hugo Kysilka. marketingový ředitel, ve společnosti působí od roku 2004.
chodovat se zemním plynem byla
v hlavě pana Ermakova zcela určitě daleko dříve, než jsem do firmy
nastoupil.
Kolik se vám podařilo prodat zemního plynu v prvním a druhém roce, tzn. v letech 2006 a 2007?
J. H.: V roce 2006, v posledním
čtvrtletí, asi 24 mil. m 3 a v roce
2007 už 270 mil. m 3. Největším
skokem byl pak rok 2008 s prodejem 773 mil. m3. To bylo zásluhou naší práce v předchozích
dvou letech – potvrdili jsme bezpečnost dodávek, umění dispečersky řídit denní odběry, schopnost včas a správně fakturovat
a dodržovat slíbené a nesmlouvané podmínky dodávek.
Bylo složité připravit všechny
kroky, aby se VEMEX s.r.o. stal
prvním alternativním dodavatelem zemního plynu na trhu ČR?
H. K.: Neskrývám, že bylo, nesmírně. Proces liberalizace, resp.
otevření trhu byl stanoven na rok
2006 a my jsme měli velmi málo
času. Především bylo nutné projednat možnosti uzavření odběratelské smlouvy s největším dodavatelem zemního plynu do Evropy,
a to s Gazpromexportem Moskva.
Musíme si uvědomit, co je to za
partnera. Gazpromexport letos
oslavil 40 let své činnosti, během
které dodal do Evropy víc než
4 triliony m3 plynu (pro představu,
roční těžba Gazpromu se pohybuje
téměř kolem 600 mld. m3 plynu,
z čehož ČR odebírá kolem 8 mld.
m3). Tato společnost prodává zemní plyn v rámci dlouhodobých
kontraktů partnerům jako E.ON,
ENI, GdF Suez, Wintershall,
VNG, RWE, a najednou se objevila firma VEMEX s.r.o., která se
chtěla postavit vedle těchto velkých dlouholetých hráčů. Během
roku 2005 a na začátku 2006 byly
přijati další zkušení zaměstnanci,
v lednu 2006 se změnila akcionářská struktura, do níž vstoupili významní partneři jako Rakouský
Centrex a Německá ZMB (dceřiná firma Gazpromexportu) a 23.
března 2006 byl podepsán dlouhodobý kontrakt s Gazpromexportem na dodávky zemního plynu. Ale tento důležitý a obrovský
krok neznamenal, že se automaticky stáváme prvním alternativ-
ním dodavatelem plynu, naopak,
před společností byl další úkol,
a tím byl prodej odběratelům.
Takže co pro firmu znamenalo
mít podepsaný dlouholetý kontrakt na dodávky plynu?
H. K.: Ještě před podpisem smlouvy na dlouhodobý kontrakt jsme
jednali s řadou obchodních partnerů, ale podpis kontaktu s GPE byl
zlomový, ukázal celému trhu, že je
tu někdo, kdo má jednoznačně zajištěn plyn pro dodávky a je připraven je realizovat. Dál bylo nutné
projednat všechny podmínky přepravy, distribuce a dispečerské náležitosti. Musím zpětně říct, že
všichni partneři zajišťující regulované služby se chovali velmi korektně a vstřícně. Nenarazili jsme
na žádný klacek hozený pod nohy.
Jak probíhala jednání a podpis
smluv s odběrateli?
J. H.: Jednání byla velmi individuální. Partnerům se líbilo, že jsme
byli flexibilní a o ustanoveních
kontraktů, platebních podmínkách,
zárukách i ceně jsme byli připraveni a ochotni jednat. To jim předtím chybělo. První kontrakt byl na
dodávky desítek milionů m3 pro
Pražskou plynárenskou. Pak následovala Energetika Vítkovice a Spolana Neratovice. Během roku 2007
jsme získali řadu partnerů, kteří
měli odvahu jít liberalizaci vstříc,
a myslím, že obě strany uzavřely
obchody, které jim přinesly výhody. Nejrychlejší jednání bylo s Wienerbergerem ČR, kdy byla smlouva
díky kompetentnosti hlavního energetika společnosti pana Petra Buchty a jeho jasným a reálným představám o dodávkách podepsána během dvou dnů.
Bylo z pozice marketinku v prvních
dvou letech obchodování s plynem
něco zajímavého?
H. K.: Vzpomínám si na Podzimní
plynárenskou konferenci v roce
2006, tuším, že v Táboře, kde měl
velmi zajímavé vystoupení předseda ČPS Tomáš Tichý, když analyzoval celý rok a na závěr doslova
řekl: „… největší překvapení pro
nás plynaře v roce 2006 byl vstup
společnosti VEMEX na trh s plynem“. Ale teď vážně, nejzajímavější asi v těch prvních letech byla nesčíslná jednání a setkání s představiteli odběratelů. V řadě případů
vznikly i skutečné přátelské vztahy,
bez ohledu na vývoj obchodních
jednání. Museli jsme se vžít do celého výrobního procesu odběratelů,
do problematiky energetiků apod.
V čem byl hlavní rozdíl při vyjednávání s odběrateli mezi vámi
a RWE?
J. H.: Trochu jsem to už naznačil,
ale velmi stručně: my jsme byli
schopni jednat, RWE bylo kvůli
vnitřním pravidlům v osobních
jednáních nekompetentní. Naše
reakce byla okamžitá, jejich
zdlouhavá, přes ústředí, přestože
měli a mají i velmi schopné prodejce. Použiji-li klišé – my jsme
hledali a skutečně chtěli uspokojit
potřeby zákazníka.
V lednu roku 2009 vznikla tzv.
Ukrajinská tranzitní krize, jak
na to období vzpomínáte?
H. K.: Jak VEMEX vyřešil situaci
ve vztahu k odběratelům, to asi lépe popíše kolega Jaroslav Horych,
proto bych jen připomenul některá
fakta.
Abychom porozuměli jednání Ukrajiny v období 1.–6. ledna, musíme
pochopit podstatu ukrajinského domácího trhu s plynem. Důležití průmysloví zákazníci plynárenského
sektoru Ukrajiny se nacházejí ve
východní části země a podzemní zásobníky plynu jsou v západní části
země (téměř na hranicích s EU). Za
běžných okolností je plyn z Ruska
dopravován na Ukrajinu přímo k jejím průmyslovým zákazníkům ve
východní části země. Po uzavření
těchto plynovodů společností Gaz-
prom v důsledku chybějících smluv
museli domácí odběratelé přepravovat plyn východním zákazníkům ze
západních skladovacích zařízení.
Jenže není možné přepravovat plyn
současně oběma směry – na východ
i na západ – prostřednictvím jedné
soustavy plynovodů. Řešením proto
bylo přesměrovat tranzitní plyn, který byl určen pro Evropu, a vyprázdnit
zásobníky plynu, původně určeného
pro Evropu. Tak Ukrajina vyřešila na
úkor Evropy problém dodávek plynu
pro domácí trh. Ukrajinská firma
Naftogaz ochránila ukradením plynu vlastní trh na úkor mrznoucí Evropy. Ale následně byla bohužel napadána ruská strana, která se všemožně snažila konfliktu vyhnout.
J. H.: Ze zpětného pohledu to byla
velká rána pro důvěru v bezpečnost
dodávek. Problematiky se chytla
nejen plynárenská veřejnost, ale
i politická reprezentace a další. Výsledkem byla ztráta důvěry v bezpečnost dodávek z Ruska, prosazení zákonů zvyšujících bezpečnost
dodávek, a tím i cenu plynu pro konečné odběratele, vzniklo několik
dotačních titulů a řada ne zcela potřebných investic. Vyvolání strachu
a podlehnutí mu vždy vede k zbytečným výdajům.
Český trh je plně liberalizován.
Co to podle vás přineslo odběratelům?
J. H.: Český trh je liberalizován snad
nejvíce po Velké Británii. Působí zde
desítky obchodníků. Nejvíc se zaměřují na domácnosti, ale ne vždy seriózně. Liberalizace přinesla snížení
marží obchodníků, ale ne snížení cen
plynu. Ty diktují stále producenti
svým dovozem do Evropy nebo cenou těžby. Liberalizace přinesla průmyslovým podnikům i možnost řídit
si svůj nákup plynu, a převzít tak odpovědnost za cenu svého odběru.
Obchodníci se stali spíš překupníky,
a především převzali roli financování
nákupu plynu pro průmysl, odběratel
platí později a obchodník hradí nákup a garance.
(mm)
.
www.vemex.cz
[email protected]
VEMEX s.r.o.
Na Zátorce 350/5
160 00 Praha 6
tel.: 233 382 820
černá azurová purpurová žlutá
1 4 /ãer ven ec –srpen/ 201 3
PrÛmysl v âR
QAD opět zabodoval
Nejvyšší dodavatelské hodnocení díky ERP systému zavedeném Minervou ČR
Společnost Senior Flexonics
Czech (SFC), dodavatel automobilových součástek pro firmy Renault a Ford, dosáhla
nejvyššího dodavatelského
hodnocení díky zavedení
QAD Enterprise Applications.
SFC získala jako dodavatel
hodnocení úrovně A, stanovené směrnicí MMOG/LE
(Materials Management
Operations Guideline/Logistics Evaluation), což je hodnoticí nástroj, který měří
a zlepšuje plánování materiálu a efektivitu logistiky
v rámci výrobních zařízení
a dodavatelského řetězce.
Díky oborové funkcionalitě ERP
systému, zvýšil SFC své dodavatelské možnosti pro všechny partnery
v rámci dodavatelského řetězce,
a prokázal tak své schopnosti dokonalého plánování materiálu a dodavatelských procesů, jejichž zásluhou lépe plní podnikatelské cíle.
SFC zkrátil průměrný obrat zásobování o osm dní a snížil čas potřebný
na měsíční inventuru zásob o 30 %.
Zkrátil navíc v důsledku zlepšení
v plánování výroby neproduktivní
dobu, přesčasy a neplánované pracovní směny o 15 %. SFC také ušetřil víc než 15 % nákladů spojených
s pronájmem vratných obalů.
Využívání podnikových aplikací
QAD pomáhá firmě SFC posílit
její pozici na trhu
SFC je součástí nadnárodní skupiny operující v 11 zemích světa
(USA, Kanada, Mexiko, Brazílie,
JAR, Indie, Nizozemí, Francie, Německo, Česká republika a Velká
Británie), která má v současné době 4800 zaměstnanců. SFC vyrábí
ocelové a hliníkové trubky pro automobilový průmysl. Schopnost
zaměřit se na dokonalé zpracování
materiálu a jeho toku umožnila
společnosti SFC získat lepší reputaci a silnější pozici na trhu, a také
díky využití QAD aplikací je považována za stabilního a spolehlivého
dodavatele v oblasti automobilového průmyslu.
Výrazný návrat investic a zvýšená efektivita
„S využitím aplikací QAD se nám
vrátila značná část investic,“ prohlásil Jaroslav Majzlík, IT manažer
společnosti SFC a dodal: „Díky
QAD a profesionální realizaci projektu konzultanty společnosti Minerva prokazuje naše firma trvalá
zlepšení v kvalitě našich služeb,
a to nám umožňuje dosáhnout výkonnosti světové třídy. Využíváme
QAD ke zvýšení efektivity a díky
spolupráci s firmou Minerva zavá-
díme inovativní procesy, které vedou k lepší spokojenosti zaměstnanců i zákazníků.“
Minerva úzce spolupracovala s SFC
na inovativním řešení sběru dat pomocí čárových kódů v oblasti logistiky a výroby. Díky tomu je teď SFC
schopna shromažďovat a zobrazovat z procesů plánování podnikových zdrojů reálná data, která jsou
přetransformována na grafická
zobrazení, ukazující obchodnímu
oddělení práci odvedenou jednotlivými zaměstnanci. Podle tvrzení
společnosti má tato vizualizace
okamžitý motivační dopad na výkonnost, jelikož dělníci se nyní
mohou podílet na snižování neproduktivní pracovní doby.
Minerva dodala nejen aplikace
QAD, ale také své odborné služby,
a přispěla tak ke zdokonalení správy
materiálu a inovativním přístupům vůči zákazníkům. „Je nám
potěšením spolupracovat s firmou
Senior Flexonics, ve které jsme
úspěšně zavedli podnikové aplikace
QAD, díky nimž může lépe vyhovět
cílům zákazníka. Výsledkem je lepší dodavatelské postavení společnosti Senior Flexonics Czech a její
silnější pozice na trhu automobilového průmyslu,“ uvedla Alena Pribišová, vedoucí marketingu společnosti Minerva CZ a SK.
.
[email protected]
www.minerva-is.eu
soustružení přesných rotačních dílů
frézování, broušení, válcování závitů
● nerez, ocel, mosaz, dural, plasty
●
●
ATURN cnc, s.r.o.
Šedesátá 7015, 760 01 Zlín
Ing. Jakub Kadlečík, tel.: 606 222 095
[email protected], www.aturncnc.cz
Žitavská 913, 407 47 Varnsdorf
tel.: +420 413 039 112
e-mail: [email protected]
www.retos.cz
VODOROVNÉ VYVRTÁVAČKY (HORIZONTKY)
do průměru vřetena 130 mm
- Výroba a prodej NOVÝCH strojů
- Na přání dodání technologie obrábění
- Generální opravy, modernizace, rekonstrukce
- Prodej strojů po modernizaci
- Záruční a pozáruční servis, dálková diagnostika
- Náhradní díly v širokém sortimentu
Jsme autorizovanou opravnou výrobce TOS VARNSDORF a.s.
Vlastníme certifikát ISO 9001 a ISO 14001.
Letos na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představujeme model
W100B-CNC/30, doplněný automatickou výměnou nástrojů s manipulátorem.
Na veletrhu MSV v Brně
ve dnech 7.–11. 10. 2013
vám rádi podáme bližší informace
v pavilonu „P“, číslo stánku 103.
MSV 2013
MSV 2013
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2013/
PrÛmysl v âR
15
černá azurová purpurová žlutá
černá azurová purpurová žlutá
1 8 /ãer ven ec –s rpen/2 013
PrÛmysl v âR
Zdravé principy
Zdánlivé maličkosti, které dělají velký rozdíl
O tom, že základní principy
každé činnosti jsou trvalým
a neměnným receptem na
dlouhodobý úspěch, vypovídá mnoho příběhů s dobrým koncem. Platí to i v tak
specifické branži jakou slévárenství. Nejen o tom jsme
mluvili s panem Alešem Suchánkem, majitelem slévárny Hamag spol. s r.o. Zlín,
která byla původně založena Tomášem Baťou a jejíž
historie sahá až do třicátých
let minulého století.
Mnohé firmy jsou frustrovány
z nelehké ekonomické situace.
Jaký je váš recept na úspěch
i v dnešní době?
Pravdou je, že ani v současnosti
nepociťujeme úbytek práce, právě
díky principům, kterými se řídíme
od začátku našeho podnikání. Jedním z klíčových je, že si nedovolíme zákazníkovi nevyjít vstříc, a to
za žádných okolností. S tím souvisí i úsilí, které do jeho zakázky
vkládáme například i o víkendech
a svátcích. Naučili jsme se práci
neodmítat ani v dobrých časech,
byť by se šlo složitou a ne vždy
příliš lukrativní zakázku, a z toho
profitujeme i v dnešní obecně nelehké době. Bohužel v mnohých
firmách, a to nejen průmyslových,
se dnes člověk setká až s nepochopitelnou neochotou, nevstřícností
a nespolehlivostí, která hraničí
z arogancí. Je to jako s restaurací.
Jak dlouho budete chodit do té, kde
se necítíte vítáni a hýčkáni?
V naší slévárenské branži musí zákazník dostat svůj výrobek v odpovídající kvalitě a z materiálu, který si objednal a nelze ho oklamat nějakou,
byť na první pohled dobře vypadající,
náhražkou. Jeho spokojenost je tvořena více atributy. Vedle kvalitně odvedené práce dnes samozřejmě očekává spolehlivost, dodržení termínu,
a také vstřícný přístup a kvalitní službu dodavatele od prvního jednání až
po předání hotové zakázky.
Stále prostě platí zásada, že spokojený zákazník dřív nebo později
přináší další práci. Je třeba si ale
uvědomit, že vlastní realizaci zakázky předchází celý soubor úkonů
(obchodní činnost, posouzení technologa, správné nacenění zakázky,
příprava výroby a realizace sama),
a tedy práce lidí, na kterých se může celý proces zadrhnout nebo zastavit. Proto je nutné, aby si každý
uvědomil, že i jeho postoj a zodpovědnost k vlastnímu úkolu rozhoduje o celkovém výsledku.
Dnes není možné čekat a vybírat
jen jednoduché a rutinní zakázky,
nad kterými se člověk nemusí zamýšlet a někdy i zapotit. Problém
nastává v okamžiku, když má někdo v rámci procesu vývoje zakázky pochybnosti a špatný, negativní
postoj. Přirozeně je vždy jednodušší říci, že něco je tak složité, že je
lepší se do toho ani nepouštět. To
my si ale nemůžeme, zvlášť v dnešní době, dovolit. Tento postoj je podle mého názoru indikátorem a klíčem k úspěchu.
Jak se vám jako majiteli firmy daří motivovat zaměstnance k správnému přístupu a nasazení?
Dnes musíte najít způsob, jak přimět zaměstnance dělat to, co má
proto, že to tak sám cítí. Jinak nemáte žádné páky na to, aby tak činil.
Musí to být vnitřní motivace vycházející ze skutečnosti, že jsme všichni na jedné lodi. V tomto ohledu je
mou zásadou komunikovat se zaměstnanci ze stejné úrovně, na které
jsou oni. Jde o osobní příklad v tom
smyslu, že sám dělám věci, které
vyžaduji po ostatních. Pak je těžké
se mnou vést polemiku na téma,
jestli něco jde, nebo ne. Možná se
vám to bude zdát zvláštní, ale funguju podle stejných pravidel jako
naši zaměstnanci, včetně toho, že
mám kontrolku, na které si razím
příchod do práce a odchod z ní,
a chodím na oběd do stejné jídelny
jako oni. Jsou to zdánlivě maličkosti, ale díky nim naši zaměstnanci
chápou, že jsem jeden z nich. Pak se
mi lépe formuluje a deleguje zodpovědnost, kterou od zaměstnanců
očekávám, a lépe se mi daří prosadit
principy, na kterých stojí výsledný
úspěch naší společné práce.
Těší mě, že máme ve firmě zaměstnance, kteří mě znají téměř třicet let
a s mými principy se natolik ztotožňují, že je prosazují u svých nových,
mladších kolegů, a to přirozenou,
a ne direktivní cestou. Je to týmová
práce se vším všudy a rozhodně není
vše stoprocentní a ideální. Přesto si
myslím, že právě tento společně sdílený duch je základem dobrého fungování a stability naší firmy.
Problémem mnohých manažerů je,
že nejsou ochotní sestoupit mezi
své podřízené a nejen lacinými řečmi, ale skutečnými činy jim dokázat, že opravdu táhnou za společný
provaz. Jak už jsem naznačil, pokud každý zodpovědně neodvede
svůj díl práce, nemůže to fungovat
a ve výsledku na to doplatí všichni.
Cítíte ve svém oboru nějaký posun proti minulosti?
Vytrácí se jednoduchost. Problémem je, že dnes bohužel mnozí zadavatelé, kteří vymýšlejí výrobky,
nemají téměř žádné praktické zkušenosti, a tím pádem schopnost vidět do problematiky hlouběji. Mám
pocit, že dřív bylo víc odborníků,
kteří stavěli své vize na znalostech
výroby a technologie.
V dnešní době není díky moderním
programům problém nakreslit ve 3D
formátu jakoukoliv součástku libovolného tvaru. Otázkou je, zda tato
součástka může v praxi fungovat
a nevyřadí ji z provozu základní fyzikální zákony, nebo ji náklady na výrobu neodsoudí k neprodejnosti.
Dalším negativním trendem je strategie vyrobit cokoliv za nejnižší cenu. To považuji za rychlou cestu do
pekel pro každého výrobce. Požadavek na nízkou cenu je většinou
v rozporu s funkčností výrobku,
a tudíž se spokojeností zákazníka.
Vaším velmi úspěšným programem je výroba kotlů, které se bez
problémů uplatňují v drsných
podmínkách Skandinávie. Jak se
vyvíjí tato vaše činnost?
Na švédském trhu jsme se dobře etablovali díky tomu, že jsme byli
schopni dodavateli nabídnout nejen
výrobu komponentů pro tyto kotle,
ale od začátku jsme se dohodli na dodávce celého zařízení, tedy finálního
výrobku včetně záručního listu. Dob-
ré zkušenosti odběratele s našimi
službami logicky vedly k dalším zakázkám pro tento trh. Dnes jsme v situaci, kdy máme prakticky naplněny
výrobní kapacity zakázkami pro tohoto klienta. Navíc pracujeme na vývoji dalších produktů pro něj.
Jde například o kotle, které mají
100% účinnost spalování. To je důkaz, že se nám akcent na vysokou
kvalitu výrobků a služeb opravdu
vyplácí. Paradoxem je skutečnost,
že na rozdíl od téměř výhradního
důrazu ostatních trhů na nízkou cenu ten severský stále nárokuje a preferuje hlavně kvalitu a dlouhodobou
funkčnost výrobků. Nicméně dnes
už z hlediska našeho exportu nejde
pouze o toto teritorium. Další produkty, jako jsou například finální
odlitky určené k přímé montáži čerpadel, dodáváme do Německa. Nebojíme se také jít do kooperací
a splnit zákazníkovi jeho mnohdy
vysoká očekávání. Nechceme se
schovávat za výmluvy, chceme hledat řešení, byť nebudou jednoduchá.
Navíc jsme otevření, vstřícní a chceme pracovat, protože nás to baví,
a to nám přináší ovoce.
(tk-)
.
www.hamag.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2013/
19
PrÛmysl v âR
Lineární technika
HIWIN: Víme, co je pro naše zákazníky podstatné
„Být výrobcem a dodavatelem kvalitních výrobků
v dnešním světě nestačí. Je
třeba společně se zákazníkem hledat co nejlepší individuální řešení, zajišťující
nejen vyšší produktivitu, ale
především stabilní, efektivní
a ziskové výrobní procesy.“
říká Ing. Pavel Cach,
výkonný ředitel společnosti
HIWIN s.r.o., Brno, která už
deset let reprezentuje značku světové kvality a spolupracuje s předními výrobci
strojů a výrobních zařízení.
dynamika a mechanické uspořádání. Druhým nezanedbatelným hlediskem je cena. Už od první diskuze se zákazníkem o jeho aplikaci se
snažíme zjistit veškeré technické
detaily problému. Někdy je pro zákazníka vhodnější varianta použití
lineárního motoru, i když to tak
zpočátku nevypadalo. Lineárním
motorem lze v principu realizovat
téměř všechny varianty polohovacích jednotek. Automobilové montážní linky, balicí a polygrafické
stroje, zařízení na zpracování různých materiálů, farmaceutický průmysl, obráběcí stroje, ale i roboti
v medicíně – prostě všechny stroje
vyžadující přesnost, plynulé řízení
rychlosti, spolehlivost a dlouhou
životnost.
Z čeho vycházíte při návrhu polohovací jednotky?
V první řadě z požadavků zákazníka na přesnost, dynamiku a zatížení. V některých případech dostáváme zadání ve formě 3d modelů,
grafů, obrázků. Po naší podrobné
technické analýze a posouzení navrhneme zákazníkovi optimální řešení s přihlédnutím k poměru cena/výkon.
Jaké typy lineárních systémů nabízíte?
Kompletní polohovací jednotky
s kuličkovými šrouby, ozubenými
řemeny, ale hlavní důraz je kladen
na řešení s lineárními motory.
U klasických pohonů se šrouby
a řemeny jsme schopni jednotku
zajistit i včetně motoru, ať už krokového, nebo servomotoru.
Na čem závisí rozhodnutí, zda
použít lineární motor, nebo jiný
způsob pohonu?
Z hlediska technického řešení jsou
to požadavky aplikace – přesnost,
U kompletních zástavbových polohovacích jednotek vzrůstá cena vlivem komponentů tvořících
stator lineárního motoru. Nehledají zákazníci raději levnější
řešení?
Hledají alternativní řešení, ale z hlediska technických požadavků ho
někdy těžko najdou, zejména pokud
z nějakého požadavku nesleví.
Dá se říci, že je použití lineárních
motorů sice cenově náročnější,
ale cena je vyrovnaná tím, že mají bezúdržbový provoz a vysokou
životnost?
Ano. S výrokem „cenově náročnější“ mohu souhlasit jen do určité míry. Závisí to na konkrétních technických požadavcích zákazníka.
V některých případech může být
technicky předimenzované a cenově náročnější i klasické řešení pomocí kuličkového šroubu. Například u dlouhých posuvů s velkou
dynamikou, kde je nebezpečí průhybů dlouhého šroubu a vysoké vibrace při vyšších rychlostech.
Na čem závisí výsledná přesnost
polohování?
Převážně na typu odměřování – zpětná vazba pro regulaci pohonu. Dál
pak na mechanickém uspořádání,
vhodné volbě komponentů a finální
preciznosti montáže jednotky.
Ing. Pavel Cach, výkonný ředitel společnosti HIWIN, s.r.o.
Základní komponenty polohovací jednotky, jako lineární vedení
a mechanismus pohonu, jsou zastavěny do samostatného samonosného nosníku. Vaší „specialitou“ jsou nosníky s hliníkovými
profily. Má jejich využití nějaká
omezení?
Tvarové omezení v zásadě neexistuje. Z hlediska samotné výroby hliníkových profilů (lisování) jsou technické výrobní limity v celkovém rozměru v průřezu, hmotnosti a délce.
Připravujete zákazníkům víc variant pro realizaci posuvových
jednotek z pohledu polohovacích
operací, jejich ceny a konstrukčních možností?
Už v průběhu poptávkového řízení se snažíme se zákazníkem probrat aplikaci co nejdetailněji,
abychom byli schopni předložit
víc variant. Samozřejmě, že se
vždy snažíme koncipovat řešení
na lineární pohon, ale ne za každou cenu. Někdy je alternativa
jednotky s lineárním motorem jen
jako přehledová srovnávací varianta, aby měl zákazník možnost
později si v klidu zvážit pro a proti, a při další aplikaci už v návrhu
uvažovat jiným směrem.
Jaký způsob odměřování nabízíte, s jakým výstupem, a jaké je
vaše standardní rozlišení?
U polohovacích jednotek s lineárními motory se používá externí lineární odměřování. V principu používáme magnetické – vlastní výroby HIWIN, nebo optické, jehož
subdodavatelem je RENISHAW.
Provedení může být inkrementální
nebo absolutní. U inkrementální
varianty se používá převážně výstupní signál analog sin/cos 1Vpp
s délkou periody jeden mikrometr
(magnetické) nebo 20 mikronů (optické). Pojem rozlišení je u digitálního signálu TTL, tuto variantu ale
v zásadě pro jednotky s lineárními
motory nepoužíváme z hlediska následného řízení pohonu.
Jako výrobce a výhradní distributor základních komponentů lineární techniky v České republice reprezentujete světovou značku HIWIN, která je synonymem
té nejvyšší světové kvality. Od
doby svého vzniku v roce 2002
prošla firma mnoha proměnami.
Jak vypadá dnes?
Z původních dvou zaměstnanců se
brněnská základna rozrostla na čtyřiadvacet, další čtyři odborníky máme v naší organizační složce v Považské Bystrici na Slovensku. Od ro-
ku 2011 máme i dceřinou společnost
v Bulharsku se třemi zaměstnanci.
Čím se odlišujete od firem, které
mají podobné zaměření?
Naší devízou je především flexibilita a disponibilita dodávaných komponentů. Máme jako jedni z mála
v Brně vlastní sklad a jsme schopni
dodat velkou většinu zboží do dvou
dnů po přijetí objednávky. Poskytujeme také technické poradenství
a v případě polohovacích jednotek
to většinou znamená i společný
vývoj aplikace se zákazníkem, od
prvotního návrhu až po realizaci.
Kde realizujete menší, a kde větší
zakázky?
Ty menší realizujeme přímo v sídle
společnosti. Subdodávky komponentů jsou realizovány od dodavatelů, montáž a kompletaci polohovacích jednotek realizujeme v naší firmě, včetně balení a expedice zákazníkovi. Finální odladění a zprovoznění provádíme přímo u zákazníka.
Větší zakázky se realizují v několika
výrobních závodech HIWIN GmbH
na Tchaj-wanu, v Japonsku nebo ve
Spojených státech.
(ac)
.
MSV 2013
Navštivte nás na MSV v Brně
ve dnech 7.–11. 10. 2013,
pavilon V, stánek č. 115.
MSV 2013
www.hiwin.cz
černá azurová purpurová žlutá
2 0 /ãer ven ec –srpen/2013
PrÛmysl v âR
Trh si žádá inovace
„Musíme jít cestou vývoje
a výzkumu, vymýšlet nové,
lepší technologie a snažit se,
aby byl náš výrobní program jedinečný, a tím pádem obstál ve světové konkurenci,“ říká místopředseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti ŽĎAS a prezident
Svazu strojírenské technologie Ing. Miroslav Šabart.
Ing. Miroslav Šabart (*1962), absolvent
VUT v Brně (obor ekonomika a řízení strojírenské výroby), místopředseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti ŽĎAS, od roku 2013 také prezident
Svazu strojírenské technologie.
Akciová společnost ŽĎAS s 2600
zaměstnanci a ročním obratem přesahující 3 mld. Kč patří mezi nejvýznamnější české strojírenské firmy. Její výrobní program je zaměřen na tvářecí stroje, kovací lisy, zařízení na zpracování šrotu, válcovaných výrobků, odlitků, výkovků,
ingotů a nástrojů.
Nedávno jste se stal prezidentem
Svazu strojírenské technologie
(SST). Co pro vás tato funkce
znamená, jaké máte plány?
SST je v současnosti jako celek lídrem v oblasti tvářecích a obrábě-
cích strojů v rámci ČR. Díky tomu se
otevírají nové možnosti pro posunutí
celé této oblasti strojírenství dál do
zahraničí, rozšíření exportu do dalších zemí, jako je např. Rusko, Brazílie, Indie a Čína. Cílem SST je také
podpora členských podniků, kterých
je dnes 52, a jsou to hlavně firmy,
které vyrábějí tvářecí a obráběcí stroje. Podporujeme účast na specializovaných veletrzích a v rámci CECIMO (Evropská asociace výrobců obráběcích strojů) celý tento obor. Jelikož jsme jako profesní svaz členy
Svazu průmyslu a dopravy ČR,
chceme jeho prostřednictvím působit
na podporu nových možností výzkumu a vývoje, učňovského školství
a dalších oblastí, které výrazně
ovlivňují rozvoj strojírenství.
Jak vnímáte vývoj průmyslu, především těžkého průmyslu v ČR?
Vývoj těžkého průmyslu se odehrává v klíčových oblastech, hlavně na
Ostravsku, Plzeňsku a u nás na Vysočině. Výhledy nejsou moc příznivé, protože ceny elektrické energie
i surovin stoupají; máme problém
vyrovnávat se s konkurencí z jiných
zemí. Konkurenceschopnost si musíme zajistit prostřednictvím vývoje a výzkumu, tedy vyvíjet nové
technologie, novou prvkovou základnu tak, abychom vyráběli produkty, které budou jedinečné a konkurenceschopné.
Je současná státní podpora exportu dostatečná?
Myslím si, že exportní politika tak,
jak byla nastavena pod vedením
ministra Kuby, tedy podpora exportu do pěti hlavních oblastí, je správná. Jde o to, aby export a jeho podpora směřovaly do perspektivních
zemí , jak už jsem uvedl, do Jižní
Ameriky, Ruska, Číny, Indie či Kazachstánu a nebyl tolik soustředěn
na země EU. Dobrý kurs nastupuje
v tomto směru náš současný prezident Miloš Zeman, který na každé
své návštěvě organizuje podnikatelské mise. Jeho role je v této věci
velice otevřená a pozitivní.
Jak se změnil v posledních letech
výrobní program firmy ŽĎAS?
Náš sortiment zůstává v základních
obrysech stejný, hodně se však zaměřujeme na vývoj nových technologických celků. Nabízíme celé
soubory inspekčních linek pro válcovny, linky na kování železničních
náprav a kromě toho neustále vylepšujeme technické parametry jednotlivých strojů. Nedávno jsme
zkonstruovali a provozně ověřili
nový kovací soubor s lisem CKV
1250/1600 a manipulátorem QKK
8, který je nejen jednou z nejvýznamnějších investic firmy v poslední době, ale také technologickou novinkou. Máme ho postaven
v areálu naší firmy, a může tedy
sloužit jako referenční pracoviště.
Které země jsou pro vás hlavními
exportními teritorii?
Pokud jde o export, změnili jsme
v posledních letech strategii. Zůstaly nám tradiční země EU, jako je
Německo a Norsko, určitý pokles
cítíme v jižní Evropě a ve Španělsku. Soustředíme se hlavně na Jižní
Ameriku. V Brazílii i Argentině se
nám daří uspět v oblasti metalurgie.
Největší aktivity pak máme v Rusku a zemích SNS.
Současný průmysl se nejvíc opírá
o výrobu automobilů a o energetiku. Jak se ŽĎAS v těchto stěžejních oborech uplatňuje?
V našem sortimentu máme zařízení
na zpracování kovového odpadu, tzv.
paketovací lisy, které jsou využívány
v automobilkách. Tvářecí stroje a nástroje dodáváme také pro různé subdodavatele autoprůmyslu. Za úspěch
pak považujeme dodávku série hydraulických lisů na výrobu bezpečnostních prvků do automobilů a tvářecí nástroje na výrobu dílů karoserií
pro největší světové producenty osobních vozů. V oblasti metalurgie vyrábíme veškeré odlitky pro všechny
druhy turbín a také veškeré výkovky
pro energetiku. Díky investicím právě
do této oblasti, můžeme dnes skutečně držet krok se světovou špičkou
a prosazovat se postupně v celé šířce,
tak jak ji představuje náš slogan pro
letošní Mezinárodní strojírenský veletrh: „Špičkové výrobky pro vodu, páru i atom.“
ŽĎAS – značka kvality
Akciová společnost ŽĎAS
má své pevné místo mezi
významnými evropskými
dodavateli, a to především
v produkci zařízení na zpracování šrotu, integrovaných
kovacích souborů a technologických tvářecích linek.
Třetím výrobním segmentem je výroba lisovacích
nástrojů, především pro
automobilový průmysl.
Neoddělitelnou součástí produkce
ŽĎAS je segment metalurgie, především výroba odlitků a výkovků. Do
Argentiny v Jižní Americe ŽĎAS dodává mimořádně rozměrné a náročné
odlitky lopatek pro Kaplanovy turbíny, do skandinávských států směřují
díly pro ropné plošiny, určené pro
podmořskou těžbu ropy. Oběžná kola
pro síť čerpadel k přečerpávání vody
do suchých horských oblastí pracují
v daleké Indii. Produkce společnosti
ŽĎAS dnes směřuje do více než
45 zemí celého světa.
Nůžky na šrot
Úspěšnou oblast představuje výroba
zařízení na zpracování železného
šrotu. ŽĎAS dodává například mobilní kontejnerové nůžky na stříhání
šrotu pod označením CNS o výkonu
4–20 tun šrotu za hodinu, stacionární nůžky o výkonu až 44 t/h a paketovací lisy s výkonem 4–58 t/h. Jed-
Opracovaný odlitek – polotovar pro výrobu Francisovy turbíny, určené pro vodní dílo
Kamýk na vltavské kaskádě.
nou z aktuálních referencí je dodávka paketovacího lisu CPS 630 s výkonem až 58 t/h do Polska.
Kovací soubory
Ve společnosti ŽĎAS jsou úspěšně
vyvíjena a modernizována zařízení
pro volné kování. Ve spolupráci s dceřinou firmou TS Plzeň, a.s., nabízí
ŽĎAS ucelenou řadu integrovaných
kovacích souborů s lisy o tvářecí síle
od 630 do 18 000 t (6,3–180 MN).
Dlouholetý vývoj přivedl značku
ŽĎAS v tomto oboru mezi světové
lídry, a tak se dnes s těmito lisy můžeme setkat nejen v řadě zemí Evropy, ale také v Japonsku, Číně, Indii či v Rusku. Mimořádně zajíma-
vou obchodní destinací je také poslední, dosud „nedobytý“ kontinent
Austrálie, kde je v současné době
realizována zakázka rekonstrukce
kovacího lisu o síle 1800 tun.
Technologické tvářecí linky
Specializace firmy na výrobu zařízení
na zpracování válcovaných výrobků
přináší ovoce v produkci špičkových
inspekčních a rovnacích linek na tyče
a trubky. Největší referencí v soudobé
historii firmy je dodávka tří inspekčních linek do Starého Oskolu v Rusku
– zakázka na klíč o celkovém objemu
55 mil. euro (asi 1,3 mld. Kč). Na těchto zařízeních je upravován široký
sortiment válcované kulatiny. Největ-
Nový kovací soubor s lisem CKV 1250/1600 a manipulátorem QKK 8 je technologickou
novinkou a zároveň jednou z nejvýznamnějších investic ŽĎAS a.s.
ŽĎAS je už deset let součástí skupiny Železárny Podbrezová Group.
Co vám tato změna přinesla?
Podstatné bylo to, že ŽĎAS mohl
zůstat před deseti roky zachován
vcelku, a to včetně svého hlavního
sortimentu. Naši vlastníci investují do firmy ŽĎAS, a.s., okolo 300
mil. Kč ročně, jsou to lidé, kteří
jsou z oboru těžkého průmyslu,
mají zkušenosti z praxe a vědí, co
obnáší strojírenská firma a co je
potřeba pro její rozvoj, schvalují
nám tedy naše požadavky na investice.
Jaké očekáváte v letošním roce
hospodářské výsledky?
Určitě naplníme plán, očekáváme
obrat okolo 3200 mil. Kč. Do konce roku splníme rentabilitu tržeb.
Nové specialisty tedy získáváme
především díky vlastnímu systému
stipendií. Letos k nám nastoupilo
21 absolventů. Základní problém je
tady už takřka dvacet let pořád stejný. Stále je preferována tzv. vzdělanost národa, všichni studují střední
a vysoké školy, ale nám dnes chybí
dorost, který by nastupoval na učiliště a poté do praxe. Podle mého
názoru takto vytváříme armádu nezaměstnaných. V naší firmě dnes
máme 180 agenturních pracovníků,
které vozíme ze Slovenska, z Polska a Bulharska. Tato místa bychom však rádi nabídli našim lidem.
Daří se vám zajišťovat pro ŽĎAS
kvalifikované pracovní síly?
Situace ve školství v oboru strojírenství je kritická. To vnímám nejenom
jako prezident SST, ale moje tristní
zkušenost vychází i ze situace v našem regionu. Přímo ve Žďáru nad
Sázavou je učiliště, které spravuje
kraj, nicméně politika kraje směrem
ke vzdělávání technických pracovníků je špatná. My jsme se snažili do
tohoto procesu vstoupit, ovšem podmínky byly pro naše vlastníky neakceptovatelné.
Jaká bude vaše expozice na letošním MSV v Brně?
Budeme vystavovat v rámci celé
skupiny Železárny Podbrezová
Group. Naše firma představí návštěvníkům ve smyslu výše uvedeného hesla „voda, pára, atom „ příklady produkce určené právě pro
tyto pro nás velmi perspektivní
obory. Mateřská firma Železárny
Podbrezová, která patří mezi přední
světové výrobce trubek, pak bude
prezentovat svůj sortiment, s kterým
chce vstoupit na nové trhy Ameriky
a Asijských zemí. Naše dceřiná firma TS Plzeň se představí v sortimentu řady kovacích a vulkanizačních lisů.
Vlasta Piskačová
ším výrobcem surového železa, a následně také jeho zpracovatelem, je
v současnosti Čína. ŽĎAS se stal významným dodavatelem rovnacích zařízení a mezi prestižní zakázky v této
oblasti patří série kosoúhlých rovnaček XRK dodaných úspěšně do řady
čínských firem.
cizí dokumentace zahrnující spolupráci s renomovanými evropskými
firmami. Díky kvalitě, systému řízení jakosti a přejímek je právě pro
tyto velké firmy ŽĎAS významným dodavatelem. Samozřejmostí
k dodávkám je i servis zajišťovaný
po celém světě.
Výzkum, vývoj, hledání nových cest
Světová úroveň výrobků je podmíněna nepřetržitým výzkumem, vývojem
a hledáním nových technologií a materiálů. Na různých programech
ŽĎAS už dlouhodobě spolupracuje
s technickými univerzitami, např.
s VUT v Brně nebo VŠB-TU v Ostravě. Při vývoji nových zařízení využívá i evropské a národní dotační programy. Vzhledem k mimořádným nárokům na jakost a spolehlivost většiny
svých výrobků musí být firma kvalifikována speciálními audity.
Zákazník ocení komplexní služby
Kromě dlouhé a nepřetržité tradice
výroby má ŽĎAS ještě jednu, v poslední době zákazníky stále více a více oceňovanou, výhodu: vše „pod
jednou střechou“. Společnost ŽĎAS
je samozřejmě schopna požadované
zařízení nejenom vyprojektovat, odlít
a vykovat jednotlivé náročné díly, ale
i ověřit jejich složení a parametry ve
vlastní laboratoři, zhotovené díly
opracovat a tepelně i povrchově upravit, provést kontrolu kvality, zařízení
před expedicí smontovat a odzkoušet
a v neposlední řadě uvést u zákazníka
do provozu a zaškolit jeho vlastní
personál. I díky této skutečnosti zůstává ŽĎAS významným hráčem na domácím i zahraničním trhu. (pod)
Výroba podle dodané dokumentace
Součástí strojírenské produkce
společnosti ŽĎAS je výroba podle
MSV 2013
MSV Brno 7.–11. října 2013
Pavilon V, stánek 090
MSV 2013
.
ŽĎAS, a.s.
Strojírenská 6
591 71 Žďár nad Sázavou
[email protected]
www.zdas.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2013/
21
Stavebnictví
Esox – štika mezi stavebními firmami
Sanace od A do Z
Založení střediska Sanace
vlhkého zdiva se datuje ke
konci roku 2005. Jde o nejmladší středisko stavební
firmy Esox, která nabízí
komplexní dodávku pozemních a průmyslových staveb.
Poptávka prací v souvislosti
se sanacemi vlhkosti představuje široké spektrum staveb co do způsobu využití.
Převažují objekty staršího
data výstavby, kde chybí
nebo je omezena funkce
dosavadní hydroizolace
spodní stavby. Často je současně omezena funkce dalších stavebních konstrukcí
nebo prvků, v neposlední
řadě je ovlivněna vlastním
využíváním objektu.
V menším počtu jsou doposud
sanační práce na novějších objektech, kde je zpravidla ve srovnání se staršími objekty zajištěna
kvalita materiálu hydroizolace.
Poruchy jsou převážně způsobeny
podceněním podmínek působení
vody na konstrukce v období návrhu, případně realizace, nesprávnou volbou či realizací detailů hydroizolačního souvrství, v menší
míře využíváním objektu. Sanace
u novějších objektů jsou ovšem
brány v rámci zjištěných příčin,
návrhu i technologie provádění za
mírně odlišné vůči stavbám starší
doby výstavby.
Vlhkostní průzkum
V oblasti sanace vlhkého zdiva nabízí firma Esox provedení prací buď
komplexní formou, nebo jako řešení
jednotlivých etap stavby. Od prvotního vlhkostního průzkumu přes návrh
sanačních opatření až po konečnou
realizaci sanace vlhkého zdiva.
Vlhkostní průzkum jako součást
stavebně-technického průzkumu
zahrnuje:
• hodnocení skutečného stavu, historie a využití objektu, dosud provedených sanačních opatření,
• hodnocení stupně vlhkosti a zasolení zdiva podle ČSN 73 0610,
vnějších a vnitřních podmínek
(klimatu),
• stanovení příčin vlhkosti, které
směřují k návrhu řešení sanace.
Návrh sanačních opatření
Středisko Sanace vlhkého zdiva provádí návrh opatření ve spektru přímých, nepřímých a doplňkových
metod se zřetelem na ČSN 73 0610
Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva-základní ustanovení.
Při návrhu lze uvést možné variantní řešení, co do použití jednotlivých
materiálů nebo technologií. Zhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých variant. Jako součást návrhu
VUT v Brně, ul. Božetěchova – soklová část omítky před realizací.
VUT v Brně, ul. Božetěchova – soklová část omítky po realizaci.
nabízí středisko cenovou kalkulaci
nákladů v úrovni projekčních nebo
realizačních cen.
Vlhkostní průzkum a návrh opatření je nabízen soukromým stavebníkům, vlastníkům nebo provozovatelům nemovitostí. Dál jednotlivým
stavebním firmám, které stojí před
otázkou, zda sanovat realizovaný
objekt a jakým způsobem. V neposlední řadě středisko spolupracuje
s řadou stavebních projektantů, kteří jeho služby využívají pro tuto
specializovanou činnost.
Uvedené činnosti jsou nabízeny pro
objednatele na míru, jako konzultační nebo poradenská činnost až
po komplexní projektovou činnost
zaštítěnou osobou autorizovaného
inženýra. Prvotní prohlídku objektu
nabízí středisko zpravidla bezplatně, další postup je individuální.
Pro průzkumné a projekční práce je
středisko Sanace vlhkého zdiva vybaveno odpovídajícím přístrojovým a softwarovým vybavením.
Desetiletá záruka
Kromě standardní záruční doby stanovené na základě smluvního vztahu
nabízí středisko Sanace vlhkého zdiva zákazníkům v rámci utěsnění
stavby pod úrovní terénu a dodatečného vnitřního utěsnění stavby záruku 10 let. Firma Esox je také odborným provozem v rámci Remmerssystém-garance (RSG). Společnost
je certifikována na provádění odborného utěsnění stavby pod úrovní terénu a dodatečného vnitřního utěsnění stavby v systému Kiesol. Podle
podmínek záruční smlouvy lze na
funkčnost uvedených izolací poskytnout záruku 10 let. Nabídka se vztahuje na utěsnění novostaveb i starších objektů. Záruka je nabízena ve
spolupráci s firmou Remmers.
Stavební firma Esox je přidruženým
členem Vědeckotechnické společnosti
pro sanace staveb a péči o památky
WTA CZ. Jejím zájmem je získávání
nových a dalších informací z oblasti
sanace vlhkého zdiva.
• Tesařova vila, Hroznová 18, Brno
• Budova „A“ Vojenské nemocnice
Brno-Zábrdovice
• 2. etapa sanace Staré synagogy
Velké Meziříčí
• BD Jiráskova 14, Brno
• BD Lazebnická 53/3, Jihlava
• BD Rumiště 7, 9 v Brně
V současné době, z hlediska významných objektů, probíhá realizace sanace vlhkého zdiva Filozofické
fakulty na ulici Arne Nováka v Brně
a stavební objekty 01, 02 Vily Stiassny v Brně na ulici Hroznové.
Samostatnou kapitolou realizovaných staveb jsou tzv. železobetonové stavby nebo konstrukce, na kterých středisko zpravidla řeší utěsnění průsaků ve výtahových nebo
instalačních šachtách, nádržích vody, dodatečné utěsnění pracovních
nebo dilatačních spár. Za významné práce lze uvést sanační práce
na Dobrovského tunelu v Brně,
ČOV v Doubravici, Hotelu Vista na
Dolní Moravě.
Reference
V rámci sanace vlhkého zdiva středisko ročně realizuje přibližně
50 až 60 objektů. Z významných
zakázek jde o památkově chráněné
objekty, některé spadající pod kulturní dědictví UNESCO. Podstatné
množství tvoří objekty bytové výstavby od rodinných domů po bytové domy. Dále objekty občanské
vybavenosti pro školství, zdravotnictví, ubytování nebo církevní objekty. Jako příklad úspěšných realizací lze uvést následující objekty:
• Rekonstrukce a dostavba areálu
VUT v Brně, ul. Božetěchova,
Brno – Královo Pole
• Oprava a obnova objektu chrámku Tři grácie, Lednicko-valtický
areál
• Sokolovna a tělocvična Pustiměř
• EA Hotel Joseph 1699, Blahoslavova 23, Třebíč
• Rekonstrukce objektu Blahoslavova 78/43, Třebíč
• Rekonstrukce a dostavba objektu,
nemocnice Delta, Drobného č. p.
36 a 38, Brno
Stabilní partner
Obecně je řešení sanace vlhkého
zdiva nutné začlenit do celkové koncepce a návrhu rekonstrukce nebo
obnovy objektu. Snahou střediska je
poskytovat a garantovat služby komplexním způsobem. Jednotlivé stavby poskytují různorodost a možnost
v individuálním přístupu v rámci návrhu a realizace opatření sanace
vlhkého zdiva. Smysluplná řešení
nejsou otázkou jedné univerzální
technologie nebo stále se opakujícího postupu pro každou stavbu.
Významným faktorem je víc než dvacetileté působení firmy Esox jako stabilního partnera na stavebním trhu.
Pracovníci střediska absolvují pravidelná školení jednotlivých technologií nebo dodavatelů materiálů. Techničtí pracovníci se účastní školení nebo konferencí k dané problematice.
Při řešení komplexní problematiky
jsou významnými partnery VUT
v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství a naši dlouhodobí dodavatelé sanačních materiálů a technologií.
(pod)
Realizace jednotlivých metod
a opatření
Sanační práce jsou prováděny podle návrhů sanačních opatření nebo
projektové dokumentace jiných
subjektů nebo osob.
Kapacitně a odborně je středisko
schopno nabídnout podle požadavku investora jednotlivé dílčí práce
nebo celkově sanaci či rekonstrukci
tzv. na klíč. Finančně se zakázky pohybují od několika tisíc korun až po
realizace v řádech milionů korun.
Realizaci sanace vlhkého zdiva nabízí středisko soukromým stavebníkům, vlastníkům nebo provozovatelům nemovitostí jako generální
dodavatel. Pro stavební firmy funguje jako podzhotovitel stavby.
Sanační technologie
Středisko Sanace vlhkého zdiva
společnosti Esox nabízí zejména
tyto technologické postupy:
• Dodatečné izolace zdiva mechanické – podřezání nebo podbourání zdiva, vložení nerezových desek. Tyto metody obecně zajišťují
stoprocentní účinnost proti vzlínající vlhkosti s dlouhodobou životností.
• Dodatečné izolace zdiva chemickou injektáží. Injektáže jsou nabízeny ve spektru bází silikonových
přípravků, metakrylátových hydrogelů, polyuretanů, mikrocementů. Spektrum aplikovaných
injektážních hmot zahrnuje využití pro běžně využívané zdicí materiály a hmoty.
• Vzduchoizolační metody – provětrávané podlahy, sokly, přivětrání paty zdiva, římské drenáže.
Jde o dlouhodobě funkční řešení
při nižším stupni vlhkosti s nízkou nebo nulovou cenou provozu. Je určeno nejen pro historické
objekty.
• Úpravy povrchu zdiva pro řešení
zbytkové vlhkosti nebo vodorozpustných solí – sanační omítkové
systémy, obětované omítky, difúzní stěrky, zpevňující nátěry, hydrofobizace povrchu atd. Z vizuálního hlediska finální úpravy zdiva zajišťují podstatný střípek do
mozaiky celkového řešení.
• Hydroizolace podlah a zdiva zaměřené zejména na stěrkové hydroizolace – silikátové, bitumenové, akrylátové báze. Hydroizolace
nabízí středisko jak pro rekonstrukce objektů, tak i novostavby.
• Odvodnění staveb – drenážní systémy, separace základového zdiva, jímací šachty. Využívá se jak
pro odvod srážkových vod stékajících k patě základového zdiva
a následně dotující zdivo, tak i při
působení tlakové vody.
• Utěsnění betonových konstrukcí –
pracovní spáry, dilatační spáry,
izolace struktury betonu. Postup
je navrhován a realizován u novostaveb nebo provedených staveb s vlhkostními defekty.
• Nucené snížení vlhkosti zdiva nebo vnitřního klimatu pomocí vysoušečů, odvlhčovačů. Pro odvod
technologické vlhkosti v průběhu
stavby nebo při zvýšené vlhkosti
zdiva nebo vnitřního klimatu např. po zatékání.
.
www.esoxbrno.cz
EA Hotel Joseph 1699 v Třebíči, dolní fasáda před realizací.
EA Hotel Joseph 1699 v Třebíči, dolní fasáda po realizaci.
černá azurová purpurová žlutá
2 2 /ãer ven ec– s rpen/2013
Doprava a logistika
Na plný plyn!
„Podíváme-li se na světové
zásoby ropy a světové zásoby
zemního plynu, je zjevné, že
éra zemního plynu je před
námi,“ říká Ing. Jan Ruml,
výkonný ředitel Českého
plynárenského svazu. Stoupající prodeje CNG a nové
modely vozů na CNG tomu
plně nasvědčují. CNG je pro
mnoho uživatelů běžnou součástí života, jiní na něj zatím
hledí zpovzdálí a čekají na
ten správný signál.
Jak v současné době náš stát podporuje využívání alternativních
paliv v dopravě?
Na konci ledna proběhlo první jednání pracovní skupiny, která připravuje „Národní akční plán pro čistou
mobilitu“. Tento materiál pro nové
programové období bude obsahovat
podrobnou strategii a akční plán na
podporu čisté mobility se zaměřením na Operační program Životní
prostředí (OPŽP).
Podnětem k přípravě tohoto plánu
je také nejnovější iniciativa Evropské komise na podporu čisté mobility „Clean Power for Transport Package“, z níž vyplývá požadavek na
vytvoření národní strategie pro tržní
rozvoj alternativních paliv a jejich
infrastruktury. To je podmínkou pro
financování z fondů EU.
Kdo se na přípravě Národního
akčního plánu (NAP) podílí?
Zapojena jsou ministerstva (MPO,
MD ČR, MŽP, MMR), Svaz měst
a obcí, SAP, SDA, Sdružení rozvodných energeticlých společností, ČPS,
tech k velmi prudkému nárůstu
prodeje, a sice proti předchozímu
kalendářnímu roku vždy o víc než
20 % (viz graf – pozn. red.). Předpokládáme, že novým impulzem
pro rozvoj CNG u nás bude také
nová Škoda Octavia. Letos se objevil model CitiGo a odstartoval éru
domácích vozidel na CNG. Celkový sortiment osobních vozů je
v současné době hodně široký, na
našem trhu se také stále víc objevují i nákladní vozy s pohonem na
CNG, a to např. Volvo, Iveco, Mercedes-Benz či Scania.
Ing. Jan Ruml.
Asociace elektromobilového průmyslu, Unie elektromobility ad.
Jaké jsou hlavní body jeho obsahu a z čeho vychází?
Jako výchozí strategické dokumenty
jsou použity: Aktualizace státní energetické koncepce, Státní politika životního prostředí ČR, Dopravní politika
ČR 2014–2020 s výhledem do r. 2050,
BÍLÁ KNIHA – Plán jednotného dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému.
NAP řeší např. podporu pořizování
autobusů veřejné dopravy na CNG,
budování plnicích stanic CNG a také
podporu elektromobility. To vše s důrazem na imisní situaci dané oblasti.
V prvním čtvrtletí roku 2014 by měla být k dispozici textová verze NAP.
Společně s dalšími partnery máme
ambiciózní cíl, a to prostřednictvím
mezirezortních řízení implementovat tento plán v co nejkratší lhůtě do
příslušných vyhlášek.
Jak se vyvíjí prodej CNG v ČR?
U CNG dochází v posledních le-
S jakými konstrukčními změnami přicházejí výrobci vozů na
CNG?
Nevýhodou u osobních vozidel je
poměrně vysoká hmotnost ocelových lahví. Začínají se proto používat kompozitové nádrže (a to
i přes jejich vyšší cenu), jejichž
hmotnost je třetinová. Kompozitová nádrž je také elegantním řešením
v případě nízkopodlažních autobusů, u nichž se nádrže CNG mohou
umístit pouze na střechu. Tak jako
všechny komponenty palivové soustavy CNG je i nádrž schválená podle předpisu OSN EHK R 110.
Objevují se první plnicí stanice,
které jsou součástí veřejných čerpacích stanic pohonných hmot.
Jak rychle by se měl tento trend
rozvíjet?
Původní plnicí stanice byly umístěny v areálech plynárenských závodů nebo u autobusových nádraží a garáží. Majitelům vozů CNG
k nim sice byl umožněn vjezd, avšak chyběl zde komfort, na který
jsou řidiči zvyklí z běžných, veřejných čerpacích stanic. Nyní budujeme novou generaci plnicích
stanic CNG, a to právě při veřejných čerpacích stanicích. Celkový
počet plnicích stanic by měl do
konce roku 2014 dosáhnout čísla
100. Do roku 2016 lze očekávat
dalších až 100 stanic nové generace, tedy veřejných plnicích stanic
CNG v ČR.
Vlasta Piskačová
Prodej CNG v ČR (v mil. m3).
Dobrý nápad změnil sklad na univerzální
šlet, kam paletu uloží, a celý sklad
je tak naprosto univerzální.
„Dvojitou konzolu jsme navrhovali
speciálně pro tento případ. V minulosti se podobné situace řešily výhradně různými rozměry regálů,“
říká Jan Peřina, zástupce firmy Proman a dodává: „To byl pravděpodobně jeden z hlavních důvodů,
proč jsme výběrové řízení vyhráli.“
Návrh řešení skladových
prostor ovlivňuje řada faktorů. Druh skladovaného
zboží, velikost a dispozice
prostoru, manipulační technika a další specifika, která
se s jednotlivými zákazníky
mění. Společnost Proman
s.r.o. je velmi zkušeným dodavatelem komplexních řešení skladů a každý speciální požadavek zákazníka bere jako výzvu a příležitost
k hledání nových variant.
Nejinak tomu bylo i v případě návrhu regálového systému pro společnost JUTA a.s. se sídlem ve
Dvoře Králové nad Labem. V roce
2011 tato firma zakoupila a nově
zrekonstruovala objekt pro skladovací účely. Na ploše 1800 m2 bylo
potřeba vyřešit přehledné skladování podstřešních folií.
Zákazník
Akciová společnost JUTA je výrobcem širokého sortimentu technických tkanin. Historie podniku sahá
do druhé poloviny 19. století, kdy
továrny v soukromém vlastnictví
vyráběly příze, tkaniny, pytle, vázací motouzy a lana z přírodních materiálů. V roce 1946 byl založen národní podnik JUTA, továrny juty
a konopí, Praha, později přejmenovaný na JUTA n. p. Dvůr Králové
nad Labem. Společnost JUTA dnes
dodává tkané i netkané geotextilie,
hydroizolační fólie, fólie pro střešní a fasádní systémy, agrotextilie
a obalové materiály pro zemědělství, podkladové tkaniny a netkané
textilie pro kobercářský a automobilový průmysl i umělé trávníky.
JUTA má celkem 15 výrobních závodů, její roční obrat převyšuje
částku 5 mld. Kč. Víc než 80 %
produkce je vyváženo do zemí celého světa.
Společnost Proman dodávala už
v minulosti firmě JUTA různé typy
regálových systémů.
Požadavek zákazníka
Podstřešní fólie, pro které měl být
sklad navržen, jsou připravovány
v rolích o průměru asi 15 cm a šířce 1,5 m. Tyto role jsou naskládány na palety. Pro skladování fólií
se používají palety šíře 1,5 m nebo
1,2 m. Typ palety a počet rolí je
vždy připravován až podle přání
zákazníka.
Stěžejním bodem celého zadání tedy
bylo navrhnout technické řešení regálů tak, aby mohla obsluha skladu
uskladnit palety dvou různých šířek,
a to i za předpokladu, že nelze předem určit jejich vzájemný poměr.
Pro vybavení tohoto nového skladového objektu chtěl zákazník vy-
užít část regálů firmy Proman ze
staršího, už nepoužívaného prostoru, a také chtěl nadále využívat
svou manipulační techniku.
Příprava řešení
Pro ukládání palet byl navržen
vjezdný (drive-in) regálový systém,
který umožňuje manipulačním vozíkům zajíždět do jednotlivých kanálů v regálech a ukládat až 8 palet
do jedné hloubky regálu.
Ze starších regálů nebylo možné
použít konzoly, ale pouze stojiny.
Regály byly poměrně dost poničené, a to hlavně proto, že do nich
byly zakládány střídavě různé rozměry palet. Z celkového vybavení
skladu tvoří původní komponenty
skutečně jen zlomek.
Specifický prvek – dvojkonzola
Jedinečné konstrukční řešení –
tzv. dvojkonzola, kterou firma
Proman navrhla, umožňuje založit
do regálu oba rozměry palet. Obsluha skladu tedy nemusí přemý-
Regálový systém
Regálový systém byl navržen tak,
aby se maximálně využil celý prostor objektu. Regály jsou tedy téměř ke stropu, který je ve výšce asi
šest metrů. Vjezdné regály jsou
propojeny pouze nahoře, tím je zajištěna stabilita a tuhost celé konstrukce. Dalším prvkem, který zvyšuje celkovou pevnost a tuhost regálového systému je tzv. „zavětrování“ – diagonální příčky, které
jsou pouze v některých (vždy dvou
sousedních) kanálech. Zavětrování
se provádí ve vodorovném i svislém směru.
Ochranné prvky
Každou stojinu chrání ochrana,
která se šroubuje před stojinu samostatně do podlahy. Chrání regál
před poškozením manipulační
technikou. Ukládací profil je opatřen ochranným nájezdem tak, aby
okraj tohoto profilu, který je z plechu a je ostrý, neničil palety.
Montáž a servis
„Výhodou bylo, že jsme prováděli
montáž v prostoru, který byl pro regálový systém připraven. Neprobíhaly zde tedy žádné dokončovací
práce, jak tomu někdy bývá u nově
postavených hal,“ popisuje průběh
montáže Jan Peřina a dodává:
„Ukládací profily a stojiny máme
skladem, avšak horní propojení regálů, zavětrování a především spe-
ciální dvojkonzoly jsme zadávali
do výroby. Od podpisu smlouvy do
ukončení celé montáže regálových
systémů uplynulo 6 týdnů.“
Po montáži proběhla kontrola regálového systému, která prověří, zda jsou
regály opatřeny ochrannými prvky,
zda jsou správně označeny tabulkami
nosnosti a bezpečnostními tabulkami. Každý rok pak společnost Proman provádí v celém závodě kontrolní prohlídku všech regálů.
V případě jakýchkoliv závažnějších
problémů jsou servisní technici
schopni vyjet téměř okamžitě. Některé regálové prvky jsou k dispozici skladem, jiné lze do 2–3 dnů vyrobit.
Co říká zákazník?
Ing. Jan Kos, logistik JUTA a.s., na
závěr dodává: „S řešením, které navrhla firma Proman, jsme naprosto
spokojeni, protože přesně splnilo
naše požadavky, sklad je přehledný
a umožňuje uskladnit dva různé
rozměry palet do jednoho regálu.
S firmou Proman spolupracujeme
už několik let a věříme, že toto
dobré partnerství přetrvá i do budoucna.“
Vlasta Piskačová
.
www.proman.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2013/
23
Doprava a logistika
CNG – cesta k úsporám
Manažeři firemních fleetů by měli při obnově vozových parků přemýšlet o využití aut na CNG
Argument pro fleet manažery k tomuto rozhodnutí je
jednoduchý: provozní náklady, respektive cena paliva, přepočtená na ujetý kilometr. Hlavním zdrojem
podstatně nižší ceny této pohonné hmoty je na rozdíl od
nafty a benzinu především
minimální spotřební daň.
Firmám by měla rozhodování ulehčit i nulová silniční
daň na vozidlo.
Ekonomika
Vezmeme-li v úvahu průměrnou pořizovací cenu, o něco vyšší než u turbodieselu, a naopak rychlou návratnost investice na ušetřených nákladech na pohonné hmoty, pak se dostáváme k velmi zajímavým číslům,
zejména u vozů střední třídy a u dodávkových automobilů. Kupříkladu
u CNG osobního vozu střední třídy je
rozdíl ceny kompenzován už po ujetí
30–60 tis. km proti srovnatelnému
dieselu. Dalším provozem už vozidlo
de facto „vydělává“. Najede-li takový vůz 300 000 km, pak se úsporou
prakticky zaplatí polovina pořizovací
ceny. Většinu kilometrů je však nutno
ujet na CNG! Benzin je třeba pova-
žovat jen za „alternativní“ palivo „na
dojetí“. V tomto smyslu se automobilky občas dopouštějí zásadní chyby
v komunikaci: prezentují zákazníkovi celkové náklady na provoz formou
průměru nákladů na CNG a benzin.
Sice poněkud extrémním, ale technicky velmi přesvědčivým příkladem výhodnosti CNG budiž nedávný rekord v ekonomice jízdy, kterého dosáhl s vozem Škoda Citigo
CNG rakouský specialista na úspornou jízdu Gerhard Plattner – 2,39
kg/100 km. S tímto vozem zvládl
2619 km z Itálie do Švédska za necelých 100 EUR nákladů na pohonné hmoty, a to bez podstatného
omezení komfortu a rychlosti jízdy
(více na www.petrol.cz)!
do elektromobility a na ni navazujících technologií, jejichž výhodnost
(z hlediska ekonomiky i ekologie) je
stále ještě diskutabilní.
Ohledně servisních nákladů na vozidlo poháněné CNG si většina automobilek uvědomuje jistou opatrnost
trhu – zejména pak nedůvěru v životnost motoru, který pracuje se zcela
jiným palivem za vyšších výkonových parametrů na jednotku zdvihového objemu. Zákazníkovi je to však
kompenzováno např. možností přikoupit si za rozumnou cenu rozšířenou plnou záruku na několik let bez
limitu ujetých kilometrů. Důležitým
faktem rovněž je, že náklady na servisní prohlídky jsou srovnatelné
s benzinovými vozy.
Automobilky
Z pohledu produkce automobilek je
CNG rovněž atraktivní, protože vozy, které na něj jezdí, vykazují menší
emise oxidu uhličitého. Čím víc jich
budou automobilky vyrábět a prodávat, tím méně budou muset investovat do vývoje ekologičtějších spalovacích motorů na klasická paliva,
aby dosáhly emisních limitů, které
ukládá evropská legislativa. Navíc
motor na CNG je v podstatě shodný
s klasickým – není tedy třeba masivních a riskantních investic jako např.
Čekání na další plynové Škodovky
Také v Česku nabídka aut s pohonem
na zemní plyn postupně roste. Nejzásadnější však bude představení nové
Škody Octavia na CNG. „Předpokládáme, že by se Octavia na CNG
mohla objevit začátkem příštího roku. Cena zatím nebyla stanovena,“
uvedl nedávno mluvčí mladoboleslavské automobilky Vítězslav Pelc.
Důvodem delšího čekání proti verzím na benzin a naftu je zejména
skutečnost, že letos Škoda představila či ještě představí celkem osm
Deset vlaků týdně navíc
Zájem silničních dopravců
o zvyšování podílu přeprav
po železnici, především na
dlouhých destinacích, průběžně roste. Intermodální
přepravy silnice–železnice,
organizované dnes v ucelených vlacích, přinášejí zákazníkům zcela jinou kvalitu, než jakou mohly v minulosti nabídnout přepravy
zboží po železnici v jednotlivých železničních vozech.
„Železniční doprava si zaslouží nové, konkrétní impulsy
pro celkové oživení, modernizaci a navrácení
prestiže,“ řekl
na úvod našeho
rozhovoru Ing. Vladimír Fišer,
jednatel společnosti Bohemiakombi, která je dnes klíčovým
operátorem kombinované přepravy u nás.
Terminál ČD DUSS v Lovosicích, překladiště silnice/železnice zaplněné intermodálními
návěsy.
Foto: J. Cabalka
Kolik linek kombinované přepravy
Bohemiakombi provozuje?
Po startu v roce 2006, kdy zde byla jediná linka přepravující silniční návěsy
po železnici, jsme v roce 2008 začali
vozit intermodální návěsy z Lovosic
do Duisburgu, v roce 2010 jsme linku
protáhli až do Ostravy. V roce 2011
jsme nově zprovoznili linku Ostrava–
Verona a v letošním roce přibyly
dva nové směry: Lovosice–Charleroi
(Belgie) a Ostrava–Terst. Přepravy návěsů po železnici dnes tedy uskutečňujeme, ve spolupráci s firmou Kombiverkehr, celkem na pěti linkách.
Kteří zákazníci byli tím hlavním impulsem pro otevření nových linek?
Italský zákazník Lannutti měl už před
lety zájem o přepravy návěsů po železnici. Nebyl však spokojen s kvalitou a servisem belgického operátora
novinek, a na plynovou Octavii musí teprve přijít řada.
Octavie jsou dlouhodobě nejprodávanějšími osobními auty v Česku.
Navíc míří hlavně do firemních flotil, takže najedou výrazně víc kilometrů než soukromé vozy. Právě tam
může začít další expanze CNG jako
paliva. Vítaným obohacením a skutečnou akcelerací pro firemní flotily
však budou verze na CNG v nižší třídě, jako je Fabia, příp. i u dodávkových vozů. Prozatím sice Škoda takové plány neuvádí, ale zcela jistě se
tento vývoj v produkci dá očekávat.
Infrastruktura čerpacích stanic
Určitým brzdným faktorem je relativní nedostatek prodejních míst CNG.
I když je jich na první pohled relativní
dostatek – na jednu stanici CNG připadá asi 120 vozidel – nevyhovuje jejich hustota. Tato situace se však velmi rychle mění. Distributoři CNG si to
už začali uvědomovat, i když velká
část současných plnicích stanic se stále nachází v areálech plynařských společností či uvnitř různých dopravních
podniků, často pak mimo hlavní trasy.
Typickým příkladem bylo donedávna
Brno. Komu například při cestě z Prahy na Moravu docházel plyn právě
tam, byl nucen zajet do centra města,
do areálu plynařské společnosti. To
na lince z Belgie do Drážďan. Obrátil
se proto na firmu Kombiverkehr
a společně jsme mu nabídli prodloužení linky až do Lovosic. Jde především o přepravy těžkého tabulového
skla, které se vozí ve speciálních návěsech. Zákazníkovi se zkrátily svozy
a rozvory zboží po silnici, výraznou
roli zde také hraje lepší flexibilita terminálu v Lovosicích, který dokáže
pružně reagovat, například nastavením noční nebo víkendové směny.
Linku Terst–Ostrava využívá turecká
firma Ekol, která vstoupila do tohoto
segmentu podnikání s velkou dynamikou a v průběhu několika let si pořídila flotilu 2500 intermodálních návěsů. Zakoupila si také vlastní trajekty, které přepravují zboží mezi Terstem a Tureckem. Za zmínku možná
stojí i to, že většina cílových zákazníků tohoto dopravce je z příhraničních
oblastí Polska.
Kteří další silniční dopravci se
takto výrazně dokázali orientovat na intermodální přepravy?
Určitě je to například firma DB
Schenker Hangartner, původně švýcarský silniční dopravce, která dnes
působí v barvách německé železnice, nebo například firma Evals, která je naším zákazníkem.
Výrazně se na kombinovanou přepravu orientovala také firma LKW
Walter z Vídně, která má už tak vel-
zejména v dopravních špičkách znamenalo výrazné zdržení, a také hlavní
překážku pro výraznější rozšíření vozů na CNG mezi firmami. Ty nechtějí, aby řidiči ztráceli čas hledáním
plnicí stanice, a z jejich pohledu je
proto lepší dieselový motor, neboť naftu lze natankovat všude. Dnes jsou
ale v Brně hned dvě čerpací stanice
„pod střechou“ společnosti Benzina.
„Dosud se předpokládalo, že si řidiči
plnicí stanici najdou. My ale hodláme tyto bariéry odstranit a chceme,
aby naše stanice byly co nejvíc vidět.
Předvedli jsme to na příkladu Benziny a hodláme pokračovat i v jiných
sítích petrolejářských společností,“
říká šéf firmy Next Energy Miroslav
Stříbrský. Next Energy plánuje společně s německým plynárenským gigantem E.ON razantněji rozšířit síť
takto koncipovaných stanic CNG.
Chtějí jít hlavně cestou budování stojanů na CNG přímo u zavedených
čerpacích stanic. Řidič se tak dočká
stejných služeb a stejného komfortu,
na jaké je zvyklý na běžných benzinových pumpách. Na většině současných stanic CNG není možné dojít si na záchod, koupit kávu a občerstvení či zaplatit v hotovosti. Není
ale třeba vymýšlet nic nového – stačí
dělat to, co je běžné v Rakousku, Itálii či Německu.
(unicode)
.
ké objemy zboží, že se jí vyplatí
provozovat vlastní vlaky. Většinou
však operátor, který vůči jednotlivým silničním dopravcům vystupuje jako neutrální prvek, sestavuje
vlak z více přeprav různých silničních dopravců.
Co mohou vaši zákazníci očekávat v dohledné době?
Přepravy z námořních přístavů pro
nás byly dosud okrajovou záležitostí. Od září i zde rozšiřujeme naši nabídku a přicházíme nově se systémem každodeních odjezdů vlaků
z Hamburku do Lovosic a zpět s obsluhou námořních terminálů. V letošním roce jsme tedy rozšířili nabídku celkem o deset vlaků týdně.
Bylo by žádoucí, aby se tento pozitivní trend setkával se stále větší podporu nejen u veřejnosti, ale také u politiků, a především pak u železničních dopravců a správců železniční
infrastruktury. Vlasta Piskačová
.
www.bohemiakombi.cz
černá azurová purpurová žlutá
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2013/
25
Doprava a logistika
Vozidla nové generace
Letos na jaře továrnu opustila první sériově vyráběná
nákladní vozidla Volvo FH,
která se vydala za svými zákazníky po celé Evropě. Jak
se ale takové ultramoderní
nákladní vozidlo vyrábí?
Jak se všechny ty moderní
elektronické systémy a další
hardware propojí do jediné
hladce fungující jednotky?
Jak se zajistí špičková
kvalita? Projděte si s námi
cestu od prvotní myšlenky
k hotovému vozidlu.
Novému Volvu FH se přezdívá „nákladní vozidlo nové generace“. Jonas Nordqvist, vedoucí funkcí
a ziskovosti v oddělení strategického plánování Volvo Trucks, nám
vysvětlí, co to vlastně znamená:
„Dá se říct, že ultramoderní nákladní vozidlo musí splňovat
všechny podmínky velmi složité
rovnice. Musí uspokojovat požadavky zákazníka a společnosti,
a musí též úspěšně kombinovat
moderní technologie s vlastnostmi,
jako je kvalita, pohodlí řidiče, bezpečnost a ekologická efektivita.“
Práce na vývoji moderního nákladního vozidla ale začíná dlouho předtím,
než otázka výroby vůbec přijde na
pořad dne. Celá procedura od začátku do konce a každá její stránka se dá
výstižně popsat jako honba za nejlepší možnou kvalitou. Pečlivá analýza
zákazníků, společnosti a konkurence
napoví, jaké požadavky bude muset
nový model splňovat. Nutný je i průzkum trhu, abychom zjistili, které
technologické novinky lze do nového
výrobku zapracovat. Tyto údaje následně poslouží jako základ pro podrobnou specifikaci požadavků, kterými se bude výroba moderního nákladního vozidla řídit.
trů při vývoji úplně nového nákladního vozidla je, aby bylo vůbec
možné je vyrobit. Může to znít jako
samozřejmost, ale je zásadně důležité, aby výrobní proces byl ergonomický, efektivní a opakovatelný.
V konečném důsledku musíte vždy
a za všech okolností zaručit kvalitní
výrobek,“ říká Nordqvist.
Výroba nového Volva FH je v plném
proudu a první nákladní vozidla už
putují k zákazníkům. Neznamená to
však jen začátek nové etapy. Znamená to také konec dlouhého období
vývoje. Evropské továrny Volvo ve
Švédsku, v Rusku a Belgii se musely
zaměřit na vývoj nového výrobku ve
spolupráci s techniky. Zároveň bylo
nutné vypracovat dokumentaci pro
všechno, co bylo potřeba v továrnách modernizovat – nástroje, vybavení, ale i schopnosti a dovednosti.
„Kabina je úplně nová. Celé je to
úplně nové. Na nástavbě nenajdete
ani jeden díl, který bychom převzali z předchozích modelů. Klade to
však nároky na personál i na vybavení, protože při výrobě různých
modelů je často nutné použít různé
vybavení,“ upřesňuje Hans Elmqvist, vedoucí projektu pro celkovou
produkci nového Volva FH ve
všech evropských závodech.
Výroba – hlavní faktor
Jakmile je sestavena specifikace požadavků, přichází další výzva: přenést nápady do praxe. Chcete-li mít
úspěch, musíte zavést propojené
pracovní postupy napříč celou firmou. Všichni, od návrhu přes konstrukci až po výrobu, musejí spolupracovat už od prvního dne.
„Jedním z nejdůležitějších parame-
Investice do nových závodů
Ultramoderní nákladní vozidlo vyžaduje ultramoderní nástrojové vybavení. Jednou z velkých investic
byly nové lisy, které se používají
při výrobě všech dílů kabiny.
„Nové Volvo FH je jedinečné tím,
že se mnoho dílů lisuje v pěti fázích. Cílem je zajistit geometrii –
čím víckrát díl lisujete, tím lépe
různé díly pasují dohromady. Zlepšuje se tak kvalita montáže kabiny,“
vysvětluje Elmqvist.
Další velkou investicí byl nákup
56 nových robotů, které pomáhají
zlepšit efektivitu výroby. Automatizace také zajišťuje, že každé vozidlo
bude stejně kvalitní. Můžeme to ilustrovat na příkladu. Veškerá skla na
vozidle se lepí. Má to dvě výhody.
Jednak je bezpečnější kabina, protože okna tvoří součást konstrukce kabiny, a jednak je efektivnější výrobní proces, který navíc umožňuje lepší kontrolu kvality než dřív.
Pilotní závody pro vývoj výrobků
Další důležitou rolí závodů bylo podílet se na vývoji nového vozidla.
Aby toho bylo možné dosáhnout bez
narušení probíhající výroby, byly
zřízeny pilotní závody ve dvou švédských továrnách v Tuve a Umeå.
Můžeme si je představit jako zmenšené kopie skutečných montážních
provozů ve výrobních závodech. Lze
tu testovat nové nástroje a vyrábět
prototypy vozidel. Cílem je z velké
části přenášení teorie do praxe, vypracovávání optimálního montážního postupu a zjišťování, zda je vůbec
možné vozidlo vyrobit při zvažovaném postupu a nástrojích.
„Stejně jako krevní oběh v lidském
těle, procházíme i my celé vozidlo,
abychom zaručili, že všechno funguje přesně tak, jak má. Důležitou
součástí procesu kontroly kvality je
předběžná zkušební výroba v pilotním závodě,“ dodává Elmqvist.
Pilotní závody také posloužily jako
základna při zvyšování kompetence
montážního personálu na místní
úrovni i globálně. V posledních několika letech se hlavní pracovníci
obsluhy z celého světa scházejí
s výrobci nákladních vozidel v pilotních závodech, aby se naučili nová vozidla montovat co nejlépe.
Když pak přijde čas, aby se montážní postupy přenesly na opravdovou
výrobní linku ve švédských závodech, hlavní pracovníci obsluhy
můžou naučit kolegy, co se jak dělá.
Výhody se tak uplatní globálně.
„Jsme připraveni i na ty nejmenší
podrobnosti, hlavně proto, že jde
o tak složité vozidlo. Ale dosáhneme tím i toho, že bude mnohem
rychlejší zavést výrobní proces se
zajištěnou kvalitou i v dalších závodech. Nové Volvo FH je vyladěno
pro celý svět,“ říká dále Elmqvist.
Ergonomičtější montáž
Ale ultramoderní není jenom vozidlo a nově vyvinuté nástroje.
V pilotních závodech se také vyvíjejí
jednodušší a ergonomičtější pracovní postupy. I když je nové nákladní
vozidlo složitější, je výroba díky
zjednodušením a chytrým řešením
montáže jednodušší. Příkladem může být třeba podvozek, který se nyní
montuje spodní stranou nahoru, aby
byl jednodušší přístup k jednotlivým součástem. „Můžu říct, a jsem
o tom zcela přesvědčen, že všechna
vylepšení ve výrobním procesu jsou
v konečném důsledku výhodná i pro
zákazníka. Lepší pracovní podmínky vedou k vyšší kvalitě výsledného
výrobku. Když jde něco smontovat
snadno, je jednodušší to udělat
správně,“ shrnuje Elmqvist.
Výroba nového Volva FH
Vývoj nového Volva FH probíhá souběžně s několika vylepšeními ve výrobě, jako je zmiňovaná montáž podvozku spodní stranou nahoru, která
zlepšují ergonomii pracoviště. Okna
se vlepují, což zvyšuje tuhost kabiny.
Navíc veškerá elektroinstalace vede
do kabiny po pravé straně podvozku,
zatímco vedení vzduchu a vody se
nachází po levé straně. Všechno tak,
aby byla montáž jednodušší.
Věděli jste, že ...
... trvá asi pět dní přetvořit svitek
ocelového plechu na ultramoderní nákladní vozidlo?
... do úplného sestavení projde kabina rukama 350 lidí?
... k natření nového Volva FH je zapotřebí 3,8 litru laku?
... každý z lisů váží mezi 25 a 30 tunami?
... pro výrobu ultramoderního nákladního vozidla se použije 2790
šroubů?
... nové Volvo FH váží mezi 7500
až 12 500 kg (podle specifikace)?
(rep)
Společnost Volvo Trucks vsadila na inovace
dy. Velmi oceňovaná automatizovaná převodovka I-Shift, kterou si lze
přizpůsobit pro různé specifické způsoby použití a jež snižuje spotřebu
paliva, je navíc nyní kromě modelů
Volvo FH, Volvo FM a Volvo FMX
dostupná i pro model Volvo FE.
Od září 2012 uvedla společnost Volvo Trucks na trh pět
nových modelů nákladních
vozidel. Vše začalo vloni uvedením nového modelu Volvo
FH, po kterém letos následovaly nové modely Volvo FM,
Volvo FMX, Volvo FE a Volvo FL. Všechny obsahují inovace a prvky, které řidičům
usnadňují a zefektivňují práci.
„Toto je jedno z nejplodnějších
a nejzajímavějších období v naší
historii. S naší moderní a technologicky vyspělou řadou nákladních vozidel jsme nyní výborně
připraveni pomáhat zákazníkům
ve všech odvětvích zlepšovat jejich produktivitu a ziskovost,“
hodnotí Claes Nilsson, prezident
společnosti Volvo Trucks.
Vizuální rodinné vazby mezi nejsilnějším nákladním vozidlem Volvo
FH16 a jeho menšími sourozenci
jsou nyní silnější než dřív. Klasický kovový znak společnosti Volvo
byl u všech modelů přesunut na
nové místo pod čelním sklem. Jednotný vzhled zvýrazňují také nové
světlomety se svými výraznými
světly pro denní svícení.
Zlepšení pracovního prostředí řidiče
Všechna nová vozidla společnosti
Volvo nabízejí řidičům řadu výhod.
Kabiny byly inovovány nebo vylepšeny s důrazem na efektivitu,
ergonomii, pohodlí a bezpečnost
pracovního prostředí.
„Pracovní podmínky řidiče vozu
jsou při vývoji nových modelů
vždy ve středu pozornosti. Revoluční systém Volvo Dynamic Steering je vynikajícím příkladem naší
snahy zajistit, aby řízení bylo méně
namáhavé. Samostatné zavěšení
předních kol, které je u těžkých nákladních vozů světovou novinkou,
zase výrazně zlepšuje pohodlí a stabilitu,“ říká Claes Nilsson.
Snížení nákladů na přepravu
Společnost Volvo Trucks také zavedla nové inovativní technologie
a služby, jejichž cílem je snížit zákazníkům náklady na přepravu. Například možnost používat telemati-
ku k sledování mnoha součástek
znamená, že pro modely Volvo FH,
Volvo FM, Volvo FE a Volvo FL je
nyní dostupná vylepšená servisní
smlouva Gold v rámci zajištění maximální provozuschopnosti.
K prvkům a službám zaměřeným na
úsporu paliva, které jsou dostupné
pro řidiče vozů Volvo, patří služba
sledování spotřeby paliva a dopadu
na životní prostředí – Dynafleet,
služba pro úsporu paliva – Fuel Advice a školicí kurzy hospodárné jíz-
Systém I-See
Jeden z nejdůležitějších nových
prvků pro úsporu paliva je systém
I-See. Lze jej přirovnat k autopilotovi, který se stará o výběr převodového stupně, zrychlování a brzdění motorem v kopcích tím nejefektivnějším možným způsobem a s ohledem
na spotřebu paliva. Jakmile vozidlo
vybavené nejnovější verzí systému
I-See projede kopcovitým úsekem
cesty, informace o místním profilu
krajiny se bezdrátově odešlou serveru společnosti Volvo Trucks. Když
stejnou cestou projede další vozidlo
se systémem I-See, systém automaticky obdrží tyto informace ze serveru a zajistí hospodárné využití paliva
při řazení, zrychlování a brzdění.
Úspora paliva pro dálkovou přepravu může činit až pět procent.
„Všechna naše nákladní vozidla mají stejné přednosti – poskytují řidičům výborné jízdní vlastnosti a zajišťují maximální provozuschopnost
s minimálními náklady na palivo,“
zdůrazňuje Claes Nilsson.
(vt)
černá azurová purpurová žlutá
2 6 /ãer ven ec– srpen/201 3
Doprava a logistika
Ryze česká firma
Síla AŽD Praha spočívá z jedné třetiny v zahraničním obchodě
AŽD Praha s.r.o. má na
českém trhu víc než padesátiletou tradici. Kdo by si pomyslel, že zrovna tato firma,
do roku 1991 spjatá s Československými státními drahami a privatizovaná v roce
1992, přežije do dnešních
dnů jako jedna z mála ryze
českých společností průmyslového typu. Nejenže přežila, navíc v posledních letech prokazuje, že je schopna uplatnit se významným
způsobem i v zahraničí.
„Kdo by si v roce 2002, kdy AŽD
Praha pouze pokukovala po zahraničních trzích, vsadil na to, že v roce 2011 bude saldo zahraničních
projektů přesahovat 30 % z celkového obratu firmy,“ říká Ing. Petr
Žatecký, ředitel Zahraničního marketingu a obchodu.
Společnost AŽD Praha působí
v pozici předního českého dodavatele dopravních řídicích a zabezpečovacích systémů a technologií už téměř 60 let. Jde o ryze
českou firmu, která se specializuje
na komplexní dodávky řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky zejména pro
kolejovou a silniční dopravu.
Svou působnost však v poslední
době rozšiřuje i do dalších oblastí,
jako je například developerství
a zabezpečení objektů. Společnost
má 1750 zaměstnanců. Od roku
2002 působí aktivně v 15 zemích
a rozvoj zahraničních aktivit patří
v současné době k jejím nejúspěšnějším atributům. V zahraničí má
založeno 7 dceřiných společností.
AŽD Praha zahájila své zahraniční
tažení v roce 2002, když získala
první zakázku, poněkud paradoxně
v Indii. „Musím přiznat, že složitější trh jsme si nemohli na začátek
vybrat,“ usmívá se ing. Žatecký
a dodává: „ale kupodivu právě tato
zakázka nás obchodně velmi zocelila a dodnes z ní svým způsobem
těžíme“.
Následovaly projekty v Bělorusku, Srbsku, Černé Hoře, Litvě nebo Bulharsku. Všude šlo o dodávky sofistikovaných systémů řízení
a zabezpečení železniční dopravy,
které podléhají přísným normám
a schválením. Všechny systémy je
nutné modifikovat tak, aby vyhovovaly teritoriálním zvyklostem,
nicméně za předpokladu, že pojmy jako „BEZPEČNOST a SPOLEHLIVOST“ zůstanou zachovány podle platné legislativy. „Už se
nám také stalo, že technické řešení, které například používáme
v České republice, se zákazníkům
v zahraničí natolik líbilo, že je
přijali za své a začlenili je jako
nový předpis ve své vlastní zemi,“ dodává Žatecký.
V posledních letech AŽD Praha
realizuje projekty například také na
Slovensku, v Litvě, Řecku, Turecku, Bělorusku či ve vzdálené Malajsii. Strategickým trhem se stává
Turecko, kde společnost otevřela
své zastoupení a kancelář.
Na otázku, jak se v tak krátké době
podařil tak silný rozvoj v oblasti
zahraničních zakázek, ředitel Ža-
tecký odpovídá: „Musím potvrdit,
že se nám podařilo dát dohromady
skutečně skvělou partu lidí, kteří
jsou schopni obchodně, rozpočtově, a hlavně technicky velmi efektivně fungovat v zahraničí. Výsledky jsou zásluhou jejich nadšení a trpělivosti.“
Mezi současné nejvýznamnější
projekty v zahraničí patří například realizace projektů zabezpečovacího zařízení na trati Polock–Vitebsk (Bělorusko), Kaunas–Kybartai (Litva), Podgorica–
Nikšič (Černá Hora), Žilina–Teplička (Slovensko) nebo dodávka
přejezdových systémů do Řecka,
Srbska či Turecka.
Jedním z ukazatelů růstu úspěšnosti zahraničního obchodu AŽD
Praha je i to, že v roce 2010 byly
v zahraničí založeny další dvě dceřiné společnosti – AZD Signaling
v USA a MPC Servis v Bělorusku.
AŽD Praha má tak vedle Slovenska, Srbska a Bulharska další přímé zahraniční zastoupení. Generální ředitel společnosti Ing. Zdeněk Chrdle ale s povzdechem dodává: „Naši konkurenti v zahraničí
se velmi silně opírají o podporu
svých vlád a ministerstev, které za
ně lobbují. My, bohužel, v tomto
ohledu podporu jen velmi těžko
hledáme.“
Petru Žateckému jsme k tomuto
tématu položili několik otázek:
Existuje řada zemí, a například
Írán nebo Egypt jsou jedny z nich,
kde má český průmysl díky dlouholetým vazbám z minulostí zavedené jméno. Lze na těchto vztazích stavět i dnes a pomáhá napří-
klad ve východních zemích společná minulost?
Ve všech těchto zemích je zvuk bývalého Československa velký. To
může na začátku otevřít dveře a vyvolat zájem, ale to je vše. Ostatní
už záleží jen na vás. Je to tvrdý obchod s významnými zásahy politiků. Někdy je těžké uvěřit, co všechno jsou třeba schopni proti nám
udělat někteří evropští politici,
když jde o zájem firem z jejich zemí. Nebo když je na některé teritorium vyhlášeno embargo; myslím,
že jedině Česko ho vždy fanaticky
dodržuje. Je to zvláštní, ale na druhé straně jde i o obrovské zkušenosti a poznání. Musíte vydržet
a nesmí vás to frustrovat.
Pozitivní zde jsou určitě i osobní
vazby a stavovská čest odborníků
a schopnost společně technicky
komunikovat. Každý, kdo pracuje
u železnice, musí být v oboru
fundovaným specialistou. Okruh
lidí u dráhy je v podstatě velmi
omezený.
Jak se proniká české technologické firmě do zahraničí v konkurenci velkých nadnárodních gigantů, které mají politickou a finanční podporu?
Hodně důležitá je stránka výroby
a její případný transfer do zahraničí. Dále otázka zaměstnanosti, tedy kolik pracovních míst vytváříme pro místní pracovníky, což je
priorita každé vlády. Z případných
neúspěchů se snažíme poučit a nevzdat se.
AŽD Praha navíc poslední dobou
prokazuje svůj vysoký technický
kredit. V prosinci 2008 jsme se sta-
li přidruženým členem asociace
UNISIG, která sdružuje sedm nejvýznamnějších evropských dodavatelů zabezpečovacího zařízení pro
železnice a významně přispívá
k tvorbě pravidel interoperability
železničního provozu.
Jaká je konkurenční výhoda
AŽD Praha v zahraničí?
Bezesporu je to ochota naslouchat
zákazníkům. V rámci našich aktivit obchodujeme s velmi složitými elektronickými bezpečnostními systémy, které jsou pečlivě
schvalovány a posuzovány. Každá
země navíc používá odlišné předpisy, kterými se dodavatelé musejí řídit. Některé požadavky jdou
ještě nad rámec těchto norem. Naší předností je hlavně adaptace
zařízení na míru tak, jak si to zákazník přeje. Naše řešení neprosazujeme za každou cenu.
Tomáš Kovalčík
.
www.azd.cz
Lorenc Logistic – mezinárodní kamionová doprava
Společnost Lorenc Logistic
úspěšně působí na trhu přes
dvacet let. Během této doby
se malá rodinná firma výrazně rozrostla a dnes disponuje jak vlastním areálem
v Klatovech, kde má společnost hlavní sídlo, tak dalšími
třemi pobočkami. Dvě jsou
v ČR (Brně a Praze), jedna
je v polském Wloclawku.
Společnost Lorenc Logistic se specializuje na mezinárodní kamionovou dopravu, logistické služby a servis nákladních vozidel včetně čerpací stanice a mycí linky pro nákladní vozidla či autobusy. Nově, ve
spolupráci s přepravním systémem
Fofr, začala provozovat sběrnou
(balíkovou a zásilkovou) službu.
Asi 65 % výkonů firmy tvoří doprava. Společnost se zaměřuje nejen na
dopravu velkoobjemového zboží pro
automobilový průmysl, ale i na pře-
pravu kusových zásilek, Hi-Tech zásilek a nebezpečného zboží. Hlavními přepravními destinacemi jsou převážně státy západní Evropy, zejména
pak země Beneluxu a Německo. Od
1. dubna 2013 Lorenc Logistic provozuje i sběrnou balíkovou službu.
Tuto službu lze využít pro přepravu
kusových zásilek po celé ČR.
Zbývající část výkonů připadá na
logistiku a další návazné služby, jako je servis nákladních vozidel,
provoz mycí linky a čerpací stanice. Ačkoliv je Lorenc Logistic
hlavně dopravní firmou, disponuje
i čtyřmi skladovacími halami o celkové ploše 7500 m2 – z toho dvě
jsou přímo v areálu společnosti
v Klatovech, a po jedné má pak
v Praze a Brně. Jedna ze skladových hal v Klatovech je vybavena
i pro skladování ADR (nebezpečného) zboží a je tam k dispozici
i chladicí box.
Dokonale zpracovaná logistika dopravy umožňuje firmě být maximálně flexibilní. Pro zákazníky zřídila
operativní dispečerské centrum, které
funguje nepřetržitě, a klienti si mohou díky komunikačnímu satelitnímu systému udržet přehled o své zásilce v kterémkoliv okamžiku a nahlížet do aktuálních zásob skladu.
Kromě poskytování špičkových služeb si zaměstnanci Lorenc Logistic,
s.r.o. zakládají také na komunikaci
a způsobu jednání se zákazníky.
Vzhledem k své dlouholeté tradici
chápe firma Lorenc Logistic přepravu zboží svých klientů jako velmi
osobní věc. Veškeré přepravy jsou
proto prováděny s maximální dis-
krétností a péčí. Ačkoliv se díky
růstu společnosti zvýšil i počet jejích zaměstnanců, zůstává nadále
maximálně flexibilní.
(kup)
.
Lorenc Logistic s.r.o.
Za Tratí 752
339 01 Klatovy
tel.: 800 314 151
[email protected]
www.lorenc-logistic.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2013/
27
Optimalizace, efektivita
Digitální Česko 2.0 pomůže rozvoji moderních ICT a služeb
Koncepce o třech pilířích
Svět spěje ke globální digitalizaci a stejnou cestou se samozřejmě musí vydat i Česká republika. Tuto nutnost,
pramenící z vývoje celé společnosti, vnímala i bývalá
koaliční vláda ČR. V březnu
letošního roku svým usnesením č. 203 schválila materiál
aktualizované Státní politiky
v elektronických komunikacích – Digitální Česko 2.0,
Cesta k digitální ekonomice.
Aktualizovaná koncepce je postavena na třech pilířích, a to podpoře budování kvalitní infrastruktury, rozvoji digitálních služeb a zvyšování digitální gramotnosti. Hlavním cílem
je podpořit potenciál České republiky v oblasti rozvoje moderních informačních a komunikačních technologií a služeb, které jsou jejich
prostřednictvím poskytovány. V souladu s evropskou Digitální agendou
si vláda stanovuje cíl v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu,
a to rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňujících přenosové rychlosti 30 Mbit/s
do roku 2020 pro všechny obyvatele
a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností.
Investice a pád bariér
Pokud nechce Česká republika do
budoucna zaostávat ve schopnosti
konkurovat svým evropským i mimoevropským partnerům, musí dokázat stimulovat investice a odstranit bariéry, které brzdí růst digitální
ekonomiky. Proto mezi další cíle
vlády do roku 2020, stanovené
schváleným dokumentem, patří například efektivní využívání rádiového spektra ve prospěch koncových uživatelů, posílení samoregulačních mechanismů digitální ekonomiky, zvyšování dostupnosti ICT
pro všechny bez ohledu na lokalitu,
sociální postavení nebo zdravotní
postižení nebo podpora celoživotního vzdělávání za účelem posílení
digitální gramotnosti.
Kvalitní připojení alfou a omegou
Schválená druhá verze Digitálního
Česka navazuje 17 novými body na
původní dokument z roku 2011,
kde ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), pod jehož správu tato oblast spadá, stanovilo několik
hlavních priorit ICT. Šlo například
o přechod na digitální vysílání
a další podobné záležitosti. První
Digitální Česko se nicméně nesetkalo s velkým ohlasem úředníků
a byla naplněna ani ne celá polovina stanovených cílů.
Nová podoba jde mnohem dále
a vláda se tvářila, že nyní bere celou záležitost vážněji. „Cenově dostupné, a zároveň dostatečně rychlé
připojení k internetu je podle názoru vlády pro většinu obyvatel České
republiky základním prostředkem
pro získávání informací, audiovizuálního obsahu nebo nástrojem
k učení a komunikaci,“ uvedl po
schválení tehdejší premiér Petr Nečas. Zpráva jeho úřadu zdůraznila,
že bez kvalitního připojení k internetu není možná efektivní realizace
podnikatelských nápadů.
Podstatná je realizace, nejen přijetí dokumentu
Vládní schválení tohoto dokumentu vyvolalo souhlasná stanoviska v odborné veřejnosti. „Obrovský potenciál internetové ekonomiky je u nás stále nedoceněn,“
upozornil prezident ICT Unie
Svatoslav Novák a dodal: „Ale
právě Digitální Česko 2.0 by mělo napomoci k obratu. Samozřejmě, podstatné je nejen přijetí tohoto strategického dokumentu
vládou, ale posléze i důsledná
realizace jednotlivých opatření
všemi odpovědnými rezorty. Tak
se bohužel v řadě případů dosud
nedělo a různé přijaté strategie
často zůstávaly jen na papíře.“
Konkrétně výstavba vysokorychlostních přístupových sítí přinese
mnoho obchodních příležitostí
pro firmy, podnikatele i drobné
živnostníky v celé zemi. Totéž
platí pro následné využívání rych-
lého internetu, konečně dostupného převážné části české populace,
a pozitivních dopadů spojených
s jeho rozšířením. Půjde tedy jak
o pokrytí dosud „bílých míst“ bez
kvalitního, či dokonce jakéhokoli
přístupu k internetu dostatečně
kapacitním připojením (infrastrukturní vrstva), tak i o možnost
vytvořit a poskytovat nové digitální služby komerčními subjekty
nebo organizacemi veřejné správy
(aplikační vrstva). A v konečném
důsledku také o využití synergických efektů spočívajících např. ve
„zkrácení vzdálenosti“ od podnikatele ke spotřebiteli a rychlejším
uvádění produktů na trh či participaci na virtuálním tržišti bez hranic, s prakticky neomezenými
možnostmi nabídky produktů,
služeb i pracovních míst (multiplikační vrstva).
(hh)
Jak velká rezerva je ve smartphonech?
Vytvořte si mobilní aplikace a nechte se překvapit nárůstem efektivity firmy!
dynamické mobilní aplikace vytvářeli sami. Po získání určité zručnosti je možné zvládnout ty jednodušší
i za 30 minut.
Pracují už lidé ve vaší firmě
nadoraz? Byla by další
automatizace příliš nákladná a návratnost problematická? Téměř jistě ale někde
máte skrytou rezervu zvýšení výkonu. Podstatná část
vašich zaměstnanců má
v kapse chytrý telefon
a mnoho z nich se v nejbližších měsících vybaví i tabletem. Jejich ceny totiž mají
v předvánočním období
klesnout tak, že za 2000
korun bude možné pořídit
kvalitní zařízení.
Velké úspory času
Pokud by byly smartphony a tablety správně používány, umožnily by
ušetřit až neuvěřitelnou spoustu času. Některé úkony, které dnes zaberou půlhodinu, by šlo zvládnout za
dvě minuty. Spoustu věcí, kvůli
kterým dnes zaměstnanec musí
chodit do účtárny nebo na personální, by bylo možné vyřídit z terénu.
A k tomu připočtěte využívání prostojů – řadu firemních záležitostí
bude možné vyřešit z vlaku, autobusové zastávky nebo třeba čekárny u lékaře.
Chytré mobilní telefony a tablety
vybavené vašimi vlastními aplikacemi umožní provést řadu úkonů
přímo v terénu, za zlomek času
a bez chyb. Lze tak urychlit a zpřehlednit procesy bez nasazování dalších informačních systémů i bez
zvyšování nároků na zaměstnance.
A vzhledem k tomu, že si stále víc
zaměstnanců nosí vlastní tablety
a smartphony, potřebují firmy aplikace schopné fungovat na jakémkoliv zařízení. Společnost Software602 vám umožní, abyste si takové
Usnadnění běžných úkonů
Může to vypadat třeba tak, že zaměstnanec dostane účtenku, vyfotí
ji svým mobilem a automaticky je
vytvořena elektronická kopie s dodržením požadavků zákona o DPH
(je tedy možné papír zahodit). Zaměstnanec vybere ze seznamu, na
který projekt bude částka účtována, a připojí elektronický podpis.
Po necelé minutě má účtárna k dispozici daňový doklad a data jsou
zapsána v ekonomickém systému
(díky technologii rozpoznávání
znaků OCR). Stejně rychlé může
být vytvoření protokolu o inspekci
zařízení s načtením údajů z databáze, pořízením několika fotografií a automatickým připojením informace o GPS souřadnicích. Nebo výkaz přítomnosti na pracovišti
s napojením na vstupní systém či
záznam o obchodní schůzce s fotografií vizitky.
Aplikace pro každou situaci
Chybí k tomu jediná „maličkost“.
Zmíněné aplikace. Společnosti se
stovkami řidičů nebo odečitatelů
elektroměrů mohou do vývoje takové aplikace mohutně investovat.
Ale i ony si je mohou dovolit jenom
pro podporu činností, které jsou
opravdu kritické. Mají-li ale tablety
a smartphony přinést skokový nárůst efektivity, potřebuje organizace aplikaci v zásadě pro každou situaci i pro poměrně malé skupiny
uživatelů.
Přizpůsobí se telefonu i tabletu
Řešení tohoto dilematu přináší
Software602. Dodává nástroj,
s nímž si může firma vytvářet
vlastní dynamické formulářové aplikace a provozovat je tak, že uživatelům stačí běžný internetový
prohlížeč (práce s elektronickým
podpisem a další speciální funkce
vyžadují bezplatně dostupný Software602 Form Signer). Takovou
dynamickou formulářovou aplikací
může být žádost o nákup, výkaz
práce, zpráva o schůzce, dovolenka, žádost o schválení slevy apod.
Automaticky se přizpůsobuje možnostem konkrétního zařízení a velikosti obrazovky i uživateli, který
s ní pracuje. Dokáže využít vestavěného fotoaparátu, čtečky QR kódů a dalších možností. Zapisuje data do informačních systémů a načítá z nich.
Vytvoříte ji za 30 minut!
Takové aplikace lze vytvářet bez
programování umisťováním předpřipravených prvků a zadáváním
parametrů. Po získání určité zručnosti můžete jednodušší aplikaci
vytvořit za pouhých 30 minut. Díky tomu je možné, aby zaměstnanci
měli k dispozici dynamickou formulářovou aplikaci pro skutečně
každou situaci a aby firemní „interní market“ s aplikacemi byl neustále doplňován.
Od jednoduché aplikace po velký
informační systém
V rámci technologie Software602
vzniká aplikace tak, že návrhář
myší umisťuje prvky, zadává parametry, určuje pravidla pro dyna-
mické formuláře (změna vzhledu
a možností podle konkrétního uživatele nebo podle zadaného obsahu), připojuje nápovědu, kontroly,
číselníky, zadává automatické přizpůsobení různým zařízením. Prostředí mu poskytuje i prostředky
pro řízení výměny dat mezi aplikací a informačními systémy
a funkce pro připojování elektronického podpisu či další práci
s dokumenty. Aplikace je pak provozována v připraveném prostředí
tak, aby uživateli stačil jakýkoliv
internetový prohlížeč (funkční logika je přesunuta na server). Pokud potřebuje připojovat podpis,
provádět autorizaci nebo některé
speciální operace s dokumenty, je
mu zdarma k dispozici prohlížeč
dynamických aplikací pro Android, iOS a mobilní Windows. Řízený oběh dynamických aplikací
a jejich propojování pak může
sloužit k vytváření celých informačních systémů (řízená dokumentace, spisová služba apod.)
Ukázky aplikací, jaké si může firma sama vytvářet, jsou k dispozici
na www.formsigner.eu . Je zde
i Datovka602 – první aplikace
umožňující vytváření a odesílání
datových zpráv z iPhonů, iPadů
a prostředí „metro“ Windows 8.
.
černá azurová purpurová žlutá
2 8 /ãer ven ec– srpen/201 3
Optimalizace, efektivita
Kde je hranice rizika?
Vyhodnocování rizikovosti
firem patří do rukou odborníků – analytiků a expertů,
obzvlášť pak v případech,
kdy jde o export nebo velké
částky obchodního úvěru.
„V posledních pěti letech
se prostředí pro vyhodnocování rizik výrazně změnilo“,
říká generální ředitel Coface
Czech Ing. Martin Růžička
a dodává: „I velké společnosti mohou ze dne na den
skončit, aniž by vykazovaly
navenek problémy“.
Ing. Martin Růžička.
Znamená to, že už dnes neplatí
„příliš velká firma na to, aby
mohla zkrachovat“?
Změny v posledních pěti letech nás
bohužel utvrzují v tom, že ani velké firmy už dnes nejsou tak nezranitelné a pevné ve svých základech, jako v minulosti byly a jak
jsme si je zvykli vnímat. Příkladem
může být americká firma Lehman
Brothers, která, prakticky zkolabovala ze dne na den, a překvapila tak
řadu investorů. Nadnárodní firmy
dokážou v některých případech díky expanzi a složitosti svých struktur vykazovat výsledky, které o žádných problémech nesvědčí, a náhle pak dojde k selhání. Pokud
účetní data nejsou pravdivým obrazem skutečnosti a neukazují opravdový stav firmy, mohou i profesionální analytici mnohdy jen stěží takový kolaps předpovídat.
Všichni jsme byli svědky nedávného případu rakouské stavební firmy
AlpineBau, která vykazovala velmi
příznivé výsledky, a pak, v říjnu
loňského roku, přiznala obrovské
ztráty a finanční tíseň.
Rozpoznání počínajících problémů je určitě dost náročná úloha
i pro zkušené risk manažery. Na
které prvky je potřeba se zaměřit, aby bylo možno stav firmy
správně odhadnout?
V řadě případů opravdu nelze rozpoznat všechny rizikové prvky, obzvlášť pak neodpovídají-li výkazy
a všechna další čísla realitě. Existují však určité znaky, na které by se
zapomínat nemělo.
Problémy mohou nastat v případech, kdy se firma příliš koncentruje na několik velkých zakázek. Velká zakázka je nepochybně zajímavým posunem v životě firmy, nicméně může být rizikovým elementem. Je pochopitelně otázkou, o jaký typ zakázek jde a kde se nacházejí. Analytik musí umět jít dál, až
za údaje z výkazů a obecné povědomí, musí dobře znát trhy, ve kterých se firmy pohybují.
V dnešní době je také velmi složité
sledovat řízení cash flow. Ve velkých firmách je moderní koncentrovat peníze z jednotlivých divizí
a využívat například cash pooly.
Pro firmu představuje tento trend
optimalizaci nákladů, nicméně navenek je pak tok financí méně
transparentní a komplikuje práci
analytikům.
Mezi základní ukazatele dobré kondice firmy samozřejmě patří schopnost vytváření zisku. Firmy se často
koncentrují na samotnou expanzi podílu na trzích a dočasné ztráty ustupují do pozadí. To může na nějakou
dobu zakrýt skutečný problém.
Firma by také měla mít dobře strukturované financování s ne příliš vysokou závislostí na externích zdrojích. V době poklesu, kdy dochází
ke krizi důvěry ze strany finančních
institucí, je takto vytvořený stupeň
finanční nezávislosti velmi důležitým prvkem pro stabilitu firmy.
Kde lze čerpat všechny informace o podnikatelských subjektech,
které jsou důležité pro vyhodnocení rizikovosti?
Velké firmy mají k informacím určitě lepší přístup. Mají vlastní týmy, jsou schopny mapovat situaci
i ve více zemích. Informace o obchodních partnerech lze čerpat
z profesionálních databází, které
sdružují a vyhodnocují informace
o trzích a mohou poskytnout data
ve srozumitelné podobě. Na tyto
základní údaje musí určitě navazovat hlubší analýza, osobní kontakt
s firmou, s jejími lidmi. Je nezbytné
také navštívit sídlo firmy, výrobní
závody i skladovací prostory. Zde
lze najít řadu indicií, které o kultuře
a stavu firmy mnoho napovědí. Je
také důležité vytvářet si určitou
zkušenostní databázi o platbách,
tzn. evidenci dodávek a jejich plateb, potenciál obchodního partnera
je potřeba hodnotit spíš střídmě.
Závěrečné vyhodnocení všech dat,
včetně doporučení, může udělat
buď specializovaná firma, tj. informační agentura, nebo vlastní tým.
Z mého pohledu nejlépe vyhodnotí
informace ten, kdo na základě jejich hodnocení peníze přímo riskuje, a to jsou úvěrové pojišťovny.
Úvěrové pojišťovny de facto sázejí
na to, že firma je či není v určitém
rozsahu bonitní, a to právě na základě vyhodnocení všech možných
informací o ní. Pokud úvěrové pojišťovny takto riskují svoje peníze,
musejí být tedy schopny rizika profesionálně vyhodnotit.
Co může v tomto směru nabídnout Coface Czech?
Kombinujeme různé prvky creditmanagementu. Jsme společností,
která informace poskytuje, klient si
je tedy může od nás koupit. Jsme
ale hlavně úvěrová pojišťovna a informace si vytváříme pro naši hlavní činnost, což je pojištění pohledávek. Využíváme je tedy pro vyhodnocení rizika v rámci pojištění. Důraz klademe na rychlost a kvalitu,
chceme mít informace aktuální
a velmi přesné. Na druhé straně čím
víc o firmě víme, tím je mnohdy
složitější rozhodnout tak, aby byl
klient úplně spokojen s velikostí limitu pojištění na odběratele; to je
určitý paradox našeho oboru. Nicméně ten, kdo pozná princip tohoto
pojištění, ocení, že stojíme na straně klienta a jsme ochotni jít do rizika. Poskytujeme také službu vymáhání pohledávek pro firmy. To je
buď samostatná služba, nebo je součástí pojištění. Vlasta Piskačová
.
www.coface.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2013/
29
Optimalizace, efektivita
Nákupy on-line
E-shopy se předhánějí v tom, jak zákazníka co nejrychleji provést nákupním procesem
Nejen na internetové bankovnictví, ale také na nákupy v e-shopech si každý
z nás zvykl stejně rychle
jako na řešení svých problémů v internetových poradnách a různých diskusních
fórech. Jen obtížně byste
v dnešní době hledali firmu,
která ještě není on-line.
Když to trochu přeženeme,
tak „chodit na nákup“
možná už brzy začne být
víc sportem než povinností,
podobně jako třeba psaní
na stroji, ukládání dat
na optické nosiče nebo
volání z pevné linky.
Ve snaze přilákat potenciálního zákazníka, který by ochotně a rád vyčerpal nejlépe celý limit své platební karty, se internetové e-shopy
předhánějí v tom, jak ho provést
tím nejpohodlnějším a nejrychlejším nákupním procesem.
CRM + e-shop = nákupní síla
Proč? Internetový nákup je výhodnější nejen pro zákazníka, který
nemusí nikam chodit, ale i pro prodejce, který nemusí vynakládat výdaje na klasické zákaznické linky.
Aby toho v praxi mohlo být dosaženo, nestačí jen samotný e-shop,
nýbrž musíte míte-shop propojený
s CRM. CRM vám pomůže udržet
si dobrý přehled o dosavadních
i nových zákaznících, jejich požadavcích, názorech a potřebách.
Princip internetové samoobsluhy je
dnes velmi rozšířený. Nejen v klasických e-shopech, ale také v on-line rezervačních systémech jako např. pro nákup letenek či vstupenek,
internetové bankovnictví, správu
nejrůznějších účtů a mnoho dalších
činností, jež v minulosti vyžadovaly přítomnost personálu, který by
klienta obsloužil.
To už není případ dnešní doby, kdy
zákazníci dokážou sami sebe provést
všemi kroky nákupního procesu,
a tak málokoho překvapí, že mnozí
z nich dokonce preferují samoobsluhu před klasickou obsluhou.
Nákup na internetu je pohodlný
a pod kontrolou
Je totiž mnohem rychlejší, nemá
omezenou otevírací dobu, nestojíte
ve frontách, nemusíte platit na místě
a z pohodlí domova se tak nějak nakupuje s větším klidem a rozmyslem,
přitom nemusíte umět nic víc než
klikat myší. V neposlední řadě nemusíte mít obavy, že by prodejce při
placení zvýšil deklarovanou cenu.
Kontrolu máte plně ve svých rukou.
Samoobsluha založená na propojení
CRM a e-shopu přináší zákazníkům
množství zmíněných benefitů. Je ale
výhodná také z hlediska prodejce?
Samozřejmě že ano. Pokud se klient
obslouží sám, šetří čas nejen sobě,
ale i prodejci. Navíc vaši potenciální
klientelu netvoří jen hrst místních
obyvatel, ale občané celé republiky
s internetovým připojením.
Za zmínku stojí také to, že nákup
on-line můžete elegantně propojit
s dalšími interaktivními prvky – např. s diskusní poradnou, hodnocením ostatních kupujících, okamžitou zákaznickou podporou, srovnávačem cen, recenzí, videem, přehledem, co nejčastěji nakupují ostatní, nebo speciální sekcí s novinkami, které je zajímají.
CRM poskytne nákupní preference zákazníka
Všechny tyto informace by měly
být zaneseny do vaší CRM databáze, aby se každému zákazníkovi
zobrazilo právě to, co chce nebo by
jej mohlo zajímat (třeba na základě
svých předchozích objednávek nebo historie komunikace v CRM).
To vše jsou pádné argumenty, proč
se dnes bez internetové samoobsluhy a CRM řešení téměř neobejdete. A nezáleží na tom, zda prodáváte velkoobchodníkům, maloobchodníkům nebo koncovým
spotřebitelům. Ti všichni chtějí nakupovat on-line, protože je to pro
ně výhodné.
Gartner dokonce spočítal, že pro
firmu je až třicetkrát levnější, když
pomůže zákazníkům vyřešit problém či požadavek automatickými
on-line programy místo telefonických linek.
Umožníte-li zákazníkům pohodlný nákup, zvýšíte svůj prodej
Je zřejmé, že oblast nákupu je úzce propojena s prodejem (např.
prodejce nám dává tipy pro lepší
nákup, aby podpořil svůj prodej)
a současně se zákaznickou podporou (např. prodejce nám radí
s kompatibilitou kupovaných komponentů).
Nejen tyto tři oblasti lze s využitím
CRM konektoru efektivně propojit
a pracovat s dostupnými informacemi o zákaznících napříč všemi fázemi obchodního procesu, tedy
včetně nákupu, prodeje a zákaznické podpory. Ing. Michal Abraham,
jednatel, Logic point
černá azurová purpurová žlutá
3 0 /ãer ven ec– s rpen/2 013
Vzdûlávání
MBA – přidaná hodnota
Manažerské školy v posledních letech nejsou pouze
doménou anglosaských zemí, ale úspěšně se integrují
do celého světa, například
do Číny a Indie. Zůstaňme
ale doma, v tuzemských
podmínkách. I v Česku se
pomalu mění pohled na to,
co by měly školy tohoto typu svým studentům, a následně pak zaměstnavatelům přinášet.
Než se trošku hlouběji pustíme do
kvalitativního srovnávání, připomeňme základní údaje o vysokoškolském vzdělávání typu MBA.
I přesto, že už v českém vzdělávacím systému do značné míry zakořenilo, existuje o něm řada mýtů
a nepravd. Z pohledu českého práva je studium MBA chápáno jednoznačně jako profesní vzdělávání
a je zařazeno do kategorie celoživotního vzdělávání, nikoliv mezi
vysokoškolské kvalifikace. Je to
zásadní rozdíl proti například Velké
Británii, kde je titul MBA brán
standardně jako vysokoškolský,
musí být ale udělen univerzitou.
Kvalitu mění historie
Rozdíly mezi českým a britským
MBA jsou způsobeny historickým vývojem. V rozhovoru pro
server České asociace MBA škol
(www.cambas.cz) to říká Christopher Cox, ředitel pro validaci vysokoškolských studijních programů
na britské Nottingham Trent University. On a jeho tým zodpovídají
za kvalitu programů, které NTU validuje, tedy akredituje, po celém
světě, tudíž i v České republice.
„Myslím, že rozdíly zde jsou způsobeny historickým vývojem. Ale
všechno se v čase mění, dnes, na začátku 21. století žijeme ve velmi
tržním světě a existuje mnoho způsobů, jak dosáhnout téže věci,“ vysvětluje Christopher Cox a pokračuje: „Vyšší vzdělání je jednou z těch
věcí, kde lze uplatňovat víc přístupů
a soukromé vysoké školství je cesta,
která vyhovuje stále většímu počtu
lidí. Studenti jsou nyní starší, už to
nejsou čerství absolventi střední
školy, ale začínají studovat, když
jim je dvacet nebo pětadvacet let, po
narození dětí a podobně. Mění podobu svého pracovního života, berou vzdělání jako zvýšení kvalifikace a přípravu na zaměstnání. A je
velmi typické, že jim pro tuto vzdělávací strategii víc vyhovují soukromé školy. A myslím si, že to je důvod, proč některé neveřejné instituce mají na trhu úspěch. Ale cítím také povinnost říci, že produkt, který
soukromé vysoké školy nabízejí, se
příliš neliší od produktu, který nabízejí veřejné vysoké školy.“
Kolik stojí titul?
Přední britský odborník na jedné
straně sice naznačuje stírání rozdílů
mezi veřejnou a soukromou vysokou školou, ale podstatný, pro českou povahu zvlášť, je ekonomický
pohled na studium, tedy co to
všechno stojí. U nás dlouhodobě
zakořeněné bezplatné školství musí
jít v tomto případě stranou.
Ke kvalitnímu titulu MBA lze ale
přijít i levně, bez toho, abyste vydávali velké sumy z vlastní kapsy.
Náklady na studium může uhradit
zaměstnavatel, případně se s ním
můžete dohodnout na jisté participaci na úhradě nákladů. Zaměstnavatel si pak tyto náklady dá do daňového základu, ale vás si bude
chtít zavázat k tomu, abyste nabyté
vědomosti nějaký čas uplatňovali
ve firmě. Pokud chcete studovat
v Česku, musíte si však dát dobrý
pozor, abyste se přihlásili na tu
„pravou“ školu, tedy na tu, která
má akreditaci pod křídly CAMBAS. Pokud přece jen toužíte po
vzdělání v prestižní zahraniční škole, můžete najít kvalifikované žebříčky těchto institucí například na
stránkách internetového vydání listu Financial Times. V jím sestavené
TOP 100 je polovina škol z USA
a patnáct z Velké Británie.
Musíte si ale uvědomit, že zahraniční kvalitu dobře zaplatíte. Jeden
takový rok přijde asi na sto tisíc dolarů! A to není pro každého. Kromě
tučného konta je třeba mít také perfektní znalost angličtiny, americké
školy často vyžadují i několikaletou praxi na manažerské pozici.
MBA se typicky studuje při zaměstnání, a je tudíž náročné na čas. Pokud ovšem všechny tyto atributy
splníte, čeká vás odměna. Takto
získaný prestižní titul otevírá dveře
do špičkových manažerských pozic
předních světových firem. A to není
určitě k zahození.
Výhoda pro absolventy? Ano!
Představuje tedy titul MBA pro jeho držitele konkurenční výhodu na
trhu práce? Podle absolventů ano.
„MBA jsem začal studovat jako zaměstnanec velké korporace. Během
studia jsem se rozhodl postavit se
na vlastní nohy a založil jsem vlastní firmu, která se věnuje rozvoji
pracovníků v oblasti obchodu, managementu a marketingu ve zdravotnictví a farmaceutickém byznysu. Mohu říci, že i studium MBA,
a hlavně možnost potkat během něj
mnoho zajímavých a inspirativních
lidí, mi pomohlo sebrat odvahu
a pustit se do podnikání. Odchod ze
zaměstnání mě nakonec přinutil zaplatit si celé studium sám, ale vů-
bec toho nelituji, byla to dobrá investice,“ vzpomíná na stránkách
www.cambas.cz na rozjezd vlastní
firmy Juraj Scherer, majitel slovenské firmy Orca medical.
Přidanou hodnotu programů MBA
oceňují i další absolventi. Zdůrazňují přitom možnost systematizovat si dosavadní dovednosti z oblasti managementu a zdokonalit se
(nebo zgruntu naučit) strategické
řízení, a posunout se tak na novou
úroveň. Strategické řízení přitom
není jen pro velké podniky, ale
uplatní ho i podnikatelé a majitelé
malých a středních firem. Jde
Členové CAMBAS
V současné době se v České republice objevila řada
institucí, které nabízejí
studium MBA bez potřebné kvality a žádoucí akreditace. To výrazným způsobem ohrožuje úroveň
a mezinárodní prestiž
tohoto titulu.
Proto existuje CAMBAS coby
akreditační orgán pro studium
MBA v České republice a záruka
jeho potřebné kvality. CAMBAS
školy akredituje i reakredituje na
základě doporučení evaluační komise. Členství je pak zárukou kvality studia MBA. Podle posledního
zveřejněného seznamu jsou členy
CAMBAS následující instituce:
• Anglo-americká vysoká škola,
o. p. s. (AAVŠ) – Praha
• Brno Business School, Vysoké
učení technické (BBS VUT) –
Brno
• Brno International Business
School a.s. (B.I.B.S.) – Brno
• Czech Management Institute
(CMI - ESMA) – Praha
• Institute for Industrial and Financial Management (IPFM) – Praha
Klíčové odpovědnosti manažera HR
V době nezaměstnanosti
a přetlaku pracovních míst
roste význam manažerů HR,
lidí, zabývajících se ve firmách řízením tzv. lidských
zdrojů. Požadavky na jejich
odbornost se zvyšují; vedle
vysokoškolského vzdělání nejčastěji humanitního typu je
požadována znalost světového
jazyka, výborné prezentační
a komunikační schopnosti.
Řízení lidských zdrojů se stalo
celosvětovým fenoménem, v němž
se také udělují ceny pro nejlepší
manažery HR. Jednu z nich –
„HR Professional of the Year“
získala Sudakshina Bhattacharyaová z indické firmy IL&FS Finacial Services. Nejen pro začínající manažery lidských zdrojů
tak na základě své praxe a diskuse s personalisty sestavila 25 klíčových odpovědností manažera
HR, které rozdělila do tří skupin.
V české verzi je zveřejnil server
www.hrnews.cz.
Efektivita HR týmu
1. Vymezujte jasné a snadno implementovatelné strategie práce HR.
2. Rozvíjejte HR tým motivovaný
k plnění obchodních požadavků.
3. Vytvářejte základnu znalostí HR
týmu pro řešení složitých situací
o ucelený, podrobný a praktický návod, jak postupovat, pokud se manažer rozhodne firmu v praxi řídit
strategicky.
„Studenti se nejprve naučí, jak
efektivně stanovit celofiremní strategie, v dalších částech studia pak
zpracovávají strategie pro všechny
hlavní funkční oblasti firmy, jako je
například marketing, finance, nákup, výroba, obchod nebo lidské
zdroje, ve vzájemných vazbách,“
popisuje strukturu studia strategického řízení Iva Šubrtová, lektorka
programu MBA na BIBS vysoké
škole.
Jan Hrabálek
vznikajících vlivem změn v obchodním prostředí.
4. Budujte tým, jehož členové se budou navzájem doplňovat svými
znalostmi a dovednostmi v jednotlivých disciplínách HR.
5. Vytvořte a implementujte efektivní HR plán propojený s byznys plánem firmy.
9. Plánujte a realizujte nutné kroky
k udržení motivace zaměstnanců.
10. Vystupujte jako byznys partner
vůči vedení firmy a jednotlivých
oddělení.
11. Zajišťujte zaměstnancům rozvoj
a poradenství pro zvýšení výkonnosti a produktivity.
12. Podnikejte kroky pro udržení
dobrých zaměstnanců.
Plnění obchodních očekávání
6. Plánujte a rozpočtujte pracovní
sílu, abyste si vytvořili základ pro
nábor.
7. Na plánu náboru se shodujte
s vedením firmy nebo jednotlivých oddělení.
8. Pravidelně komunikujte se zaměstnanci a jejich postřehy tlumočte vedení firmy.
Vymezení agendy poskytování
HR služeb za účelem podpory
organizačních cílů
13. Zajistěte dodržování zákonných
norem za všech okolností.
14. Sestavte kalendář návštěv HR
ve všech částech firmy.
15. Připravujte iniciativy pro udržení angažovanosti zaměstnanců.
• International School of Business and Management, VŠE
(ISBM) – Praha
• Masarykův ústav vyšších studií
ČVUT (MÚVS) – Praha
• Pražská mezinárodní manažerská
škola při VŠE (PIBS) – Praha
• University of New York in Prague, s.r.o. (UNYP) – Praha
• Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB) –
Ostrava
• Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. (VŠFS) – Praha
Kromě těchto škol CAMBAS
jedná nebo plánuje jednat o členství s několika dalšími školami,
jejichž zahraniční partneři nebo
ony samy mají mezinárodní akreditaci EQUIS, AACSB, AMBA či
regionální akreditace (německy
mluvící země) FIBAA. Jsou to
následující školy:
CMC Graduate School of Business o.p.s. – Čelákovice; University of Pittsburgh, Joseph M.
Katz Graduate School of Business; Vysoká škola ekonomická
v Praze, Francouzsko-český institut řízení – Praha (francouzská obdoba MBA s francouzskou akreditací).
16. Vytvořte agendu rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.
17. Vyhodnocujte a zdokonalujte
současné HR postupy.
18. Aktualizujte HR politiku podle
obchodních a organizačních
požadavků.
19. Udržujte aktuální příručku pro
zaměstnance se všemi relevantními informacemi.
20. Navrhujte, aktualizujte a sdílejte standardní operační postupy
všech HR procesů.
21. Provádějte pravidelné výzkumy
mezi zaměstnanci.
22. Podporujte manažery v efektivním řízení týmů.
23. Udržujte aktuální databázi popisů pracovních rolí a ukazatelů
výkonnosti pro každou z nich.
24. Uchovávejte záznamy o zaměstnancích.
25. Komunikujte se zaměstnanci
a vedením firmy, abyste mohli
zajistit lepší propojení.
(hh)
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2013/
31
Vzdûlávání
Dobrý kariérní tah
Master of Business Administration (MBA) je známý
jako kariérní akcelerátor
a důležitý titul pro ty, kteří
chtějí vstoupit do top managementu. Ale trh je velký
a není MBA jako MBA.
Obecně lze program definovat takto:
všeobecně zaměřené postgraduální
studium, obvykle předpokládající dokončená první studia a dva až tři roky
odborné praxe. Mělo by zahrnovat
hlavní funkční sféry managementu,
a zároveň přinášet intelektuální
i osobní výzvy. Kromě času a úsilí
vyvstává samozřejmě pro zájemce
vždy otázka školného. To závisí na
různých složkách. Jedna věc je jistá:
MBA je mnohem víc než jen efektní
doplněk k vašemu životopisu. Není
sice zárukou výrazného zvýšení platu, získání top zaměstnání či vzestupu po kariérním žebříčku, poskytuje
však předpoklady pro pozice ve vedení podniku a v managementu: odborné znalosti, interkulturní kompetence a schopnost řešit problémy.
MBA na IPFM – studium jak v německém, tak v anglickém jazyce
Institut pro průmyslový a finanční
management (IPFM) v Praze nabízí mezinárodní akreditované
programy MBA v německém i v anglickém jazyce. Institut umožňuje
individuální kombinace kurzů
z obou programů tak, aby studium bylo dvojjazyčné.
Možnosti a výhody MBA
Ale pro koho je MBA tou pravou volbou? Odpověď zní: zejména pro ty,
kteří se chtějí připravit na vstup do
generálního managementu. Titul je
kvalifikací pro dosažení vyšších manažerských funkcí, resp. otevírá dveře do jiných průmyslových odvětví
či do nových funkčních oblastí.
Kdo si titul MBA udělá v zahraničí
nebo v cizím jazyce, sbírá další plusové body. Kromě toho mají všichni
úspěšní studenti MBA jednu věc společnou: ukazují vysoký stupeň odolnosti, pilnosti a vytrvalosti. Cílem
studií MBA je vždy odborná kvalifi-
kace, ale způsoby, jak se k ní dostat,
jsou individuální a rozmanité.
Cílová skupina
Studenti MBA bývají různého věku
a vzdělání. A tak platí, jako často v životě: v rozmanitosti je krása. Programy MBA nežijí jen předáváním znalostí, ale i výměnou zkušeností jejich
účastníků. Pokud uvažujete o studiu
MBA, měli byste začít po několika letech v pracovním prostředí a s odpovídajícími odbornými zkušenostmi.
Pro inženýry, právníky, lékaře a přírodní, humanitní i společenské vědce, kteří vidí svou budoucí kariéru
14|15 BAŤŮV INSTITUT
Prostory s unikátním odkazem Baťovy historie
Firemní akce nemusí být
„za trest“! Zajímavé prostory pro nejrůznější podnikové semináře, kongresy či
prezentace totiž nabízí 14|15
BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně.
Vznikl konverzí dvou továrních budov bývalého Baťova
průmyslového areálu.
Kdysi industriální budovy se změnily v moderní kulturní centrum,
které se svým konceptem a expozicemi řadí k evropským unikátům.
Jeho součástí je i kongresové cen-
trum umístěné v 15. budově s celkovou kapacitou až 300 osob.
Prostory 14|15 BAŤOVA INSTITUTU jsou ideálním, a především moderním místem pro programy a školení zaměřené na zkvalitnění pracovního týmu či kolektivu firmy.
„Sály jsou uzpůsobeny i pro vzdělávání a firemní teambuildingy. Rádi připravíme nejrůznější programy
pro posilování kompetencí manažerů, vylaďování vztahů ve firmách
nebo na podporu talentovaných zaměstnanců. Nabízíme také balíčky
doprovodných programů šitých na
míru nebo připravíme nejrůznější
strategické hry. To vše můžeme mimo jiné zorganizovat na téma uni-
kátního manažerského Baťova principu řízení,“ řekla ředitelka 14|15
BAŤOVA INSTITUTU Lenka Struhárová-Jančaříková.
Akustika sálů a špičková technika
garantují kvalitní zázemí pro akce
odborného, kulturního i společenského charakteru. Všechny plně
klimatizované sály počítají s WiFi
připojením, nadstandardní konferenční technikou a většina z nich také s denním světlem a variabilitou
uspořádání. V hlavním sále je například k dispozici projektor, elektrické plátno, bezdrátové mikrofony,
digitální mixážní pult, reprosoustava, interaktivní panel, dotykový panel či řečnický pult. Jeden z před-
Uchazeči, kteří mají zájem o studium MBA v cizím jazyce, by měli
zvážit možnost zápisu do MBA
programů IPFM buď v německém, nebo v anglickém jazyce.
Přijímací řízení už začalo.
Program v německém jazyce začíná v říjnu letošního roku, program v anglickém jazyce na jaře
(březen/duben) 2014.
v oblasti managementu, je MBA
dobrou alternativou například k vystudování obchodní akademie nebo
doktorátu. Pro ekonomy nabízí osvěžení a rozvoj znalostí a dovedností.
z odborné praxe, což přináší přímé
výhody dalším ročníkům studia
MBA. Kontinuální výměna významně přispívá k rozvoji jednotlivých programů MBA.
Absolventská síť
Studenti MBA těží z absolventské
sítě obchodní školy hned několika
způsoby: nabízí nejen možnosti živé výměny znalostí, které se často
dotýkají profesionálních záležitostí, ale i šanci zůstat po skončení
programu MBA v úzkém kontaktu
s vědou a výukou. Instituce zároveň neustále získávají informace
INSTITUT PRO PRŮMYSLOVÝ A FINANČNÍ MANAGEMENT
náškových sálů je plně vybaven počítačovou technikou, proto ho lze
využívat i k nejrůznějším seminářům, školení či vzdělávacím aktivitám. Hosté mají k dispozici parkování v podzemních garážích a další
doplňkový servis.
„Plně zajistíme i cateringové služby, případně také doprovodný program, který můžeme realizovat například v unikátních expozicích muzea či galerie,“ doplnila ředitelka.
Výhodou jsou také prostorné foyer,
vhodné pro pořádání výstav, rautů
a dalších akcí. Velké možnosti skýtá
také prostor venkovní platformy.
Komplex disponuje i unikátní venkovní projekcí na fasádu, tzv. videomappingem, který lze využít i ke komerční prezentaci. V institutu mohou lidé navštívit expozice Krajské
galerie výtvarného umění, Muzea
jihovýchodní Moravy nebo prostory
Krajské knihovny Františka Bartoše. V centru jsou k vidění tři stálé
výstavy – galerijní Prostor Zlín|Řá-
www.ipfm.cz
dy vidění, muzejní Princip Baťa:
Dnes fantazie, zítra skutečnost
a František Bartoš: pedagog, jazykovědec a etnograf.
(B.institut)
.
14|15 BAŤŮV INSTITUT
- CENTRUM VZDĚLANOSTI
I KŘIŽOVATKA INSPIRACE
Sídlo:
14. budova továrního areálu,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
GPS 49.224895,17.65887,
e-mail: [email protected],
tel.: 573 032 103
www.14-15.cz
Jak naučit firmu, aby se koučovala sama?
Koučování je metoda poradenství a školení, pro niž je
charakteristické, že trenér
(kouč) nedává pevné rady
a doporučení, ale hledá řešení společně s klientem.
To říká obecná výkladová
poučka o této problematice.
O vysvětlení jsme požádali
profesionálního kouče
Mgr. Jan Vodáka, PhD.,
majitele společnosti
Proficoaching.
Můžete uvést nějaký příklad?
Vycházejme např. z toho, že každý
obchodník, aby byl úspěšný, musí
být šťastný. Školením však do něj to
trvalé štěstí nenalijete; možná v něm
vyvolá krátkodobé nadšení, ale to
záhy opadne při konfrontaci s každodenními problémy, s nimiž se ve své
práci a osobním životě potýká. Koučování je proces, který má za úkol
odstraňovat osobní bariéry a nastavit
trvalé principy v přístupu k práci.
Navíc si například uvědomuje, že
osobní a profesní roviny každého
z nás jsou logicky propojeny.
Co je koučink a jak se liší od
obecného vzdělávání?
Je to právě ta obecnost vzdělávacího procesu versus individuální přístup a vedení při koučování. Velkým
problémem je, že mnohé vzdělávací procesy nikdo neuvede do praxe.
Jinými slovy, lidé získají mnoho
skvělých rad a informací, ale nedokážou je uplatnit a zavést do svých
každodenních aktivit. Lektor je
nositelem informací – určitých
schémat. Kouč hledá řešení osobních překážek, bariér a omezení,
a následně aplikuje správné vzdělávací metody. Tím pádem se proces vzdělávání víc profiluje a snaží
se řešit konkrétní situace, s kterými se klient potýká. Jde o ryze individuální proces vzdělávání a vedení správným směrem. Opakem
je např. plošné vzdělávání v obchodních dovednostech pro celé
obchodní oddělení.
Jak proces koučování probíhá
v praxi?
Líbí se mi a vlastně doporučuji systém, kdy externí kouč vede manažery dané firmy a učí je koučovat
své podřízené. Tento způsob je jednak pro firmu ekonomičtější, a navíc je to proces, který ve firmě funguje trvale a vytváří dlouhodobě
zdravé pracovní vztahy a opravdového týmového ducha. Na základě
dobrého koučinku lze následně daleko lépe zacílit konkrétní zaměstnance na určité specifické vzdělávání. Prostřednictvím několika rozhovorů si manažer uvědomí, co je
třeba u jednotlivých podřízených
posílit, aby se zlepšily jejich výsledky a efektivita. V praxi to znamená, že daný zaměstnanec nemusí
absolvovat deset obecných školení,
ale stačí mu třeba dvě. To je pro firmu opět chytrá a efektivní úspora
nákladů na vzdělávání.
Jak by měl probíhat správný
vzdělávací proces?
V první řadě by mělo být vzdělávání jasně cílené. Koučování není levnou záležitostí, ale odbourává
spoustu nefunkčních a v sumě daleko nákladnějších procesů. V současné době vnímám velkou inflaci
v oblasti vzdělávání, a to hlavně
kvůli dotačním fondům EU. Dochází k přílišnému používání vzdělávacích programů, které jsou pro firmu
mnohdy nevhodné a neefektivní.
Přestože je kurs dotovaný, je mnohdy ztrátou času a někdy i zbytečným zmatením pracovníků. Naším
cílem je dobrá reference od klienta
a ta přichází, pokud mu naše služba
opravdu něco přinese – zefektivní
práci zaměstnanců, ušetří náklady
atd. Proto na celý proces námi poskytované služby od samého začátku klademe nároky, aby bylo vše
efektivní a nešlo jen o nafouklou
bublinu, která vytáhne z klienta nemalé peníze. Koučování v našem
pojetí představuje analýzu problému, stanovení přesně definovaného
cíle se změřitelným výsledkem
a nalezení vhodného typu školení.
Kouč by vás měl donutit, abyste si
sami jasně zformulovali změřitelný
cíl. Spousta manažerů formuluje
spíš nekonkrétní vize místo jasně
stanovených cílů. Řádná analýza
kouče a stanovení specifického cíle
je jedinou cestou k zefektivnění
procesů a skvělou pomůckou např.
i pro personalisty, protože jim jasně
definuje, co který zaměstnanec po-
třebuje, a podle toho se vytvoří plán
školení a vzdělávání. Bez cíle se
může každá cesta jevit jako zajímavá, ale ve výsledku nic nepřinese.
Manažer se potom hájí slovy „já
jsem je přeci nechal zaškolit, ale výsledek se bohužel nedostavil“. Výsledek se nemohl dostavit, protože
nešel po jasném cíli.
Jak poznáme dobrý koučink?
Jeden z důsledku dobrého koučinku
je, že i manažer se stává transparentním a chce na sobě pracovat;
otázkou je, jestli to skutečně chce.
V opačném případě může být totiž
značnou brzdou celého procesu
efektivního růstu firmy. Vzdělávání
v oblasti koučování manažerů vyžaduje, aby koučovaný manažer následně nastavil partnerský přístup
k svým podřízeným. Samozřejmě,
že je stále jasná hierarchie zodpovědností a rozhodovacích kompetencí, ale partnerský vztah je úrodnou půdou pro kreativitu, nápady,
samostatnost a schopnost každého
zaměstnance přijmout zodpovědnost za výsledek. Koučování by
mělo mít za cíl nejen vylepšit dovednosti, ale také zvyšovat sebevědomí o své vlastní hodnotě (osobní
branding). To má totiž za následek
zvyšování hodnoty celé firmy a nutí
i manažera na sobě pracovat.
Správné vedení – leadership vyžaduje schopnost najít v jednotlivých
lidech jejich silné stránky a potenciál, a ten patřičně využít pro týmovou práci. K tomu je právě vnitrofi-
remní koučink, který se manažer
učí od profesionálního kouče, skvělým nástrojem. Má také za cíl učinit
člověka produktivním z dlouhodobého hlediska, aniž by byl uštvaný.
Koučování jako způsob řízení lidí
je budováním dlouhodobých vztahů. Obrovskou výhodou externího
kouče je to, že přichází z venku
a nemá myšlení sešněrované paradigmaty dané firmy. Díky tomu naštěstí v podstatě nerozumí interním
souvislostem dané společnosti a na
vše se doptává. Tím nutí manažery
srozumitelně formulovat různé vnitropodnikové procesy, potřeby a cíle. Touto cestou je mnohdy nalezeno jádro problému a způsob, jak má
manažer hovořit o cílech se svými
kolegy. Kouč je navíc konzultantem
při tvorbě firemní strategie, kterou
vytváří s manažerem jako finální
produkt, jenž se aplikuje do dané
společnosti.
(tk)
.
www.proficoaching.cz
černá azurová purpurová žlutá

Podobné dokumenty