výstavy a veletrhy 2014

Komentáře

Transkript

výstavy a veletrhy 2014
České oficiální účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí
v roce 2014, podporované Ministerstvem průmyslu a obchodu
LEDEN
Název veletrhu/výstavy
Kat.
INTERSEC, Dubaj (Spojené arabské emiráty)
1 Mezinárodní veletrh bezpečnostních technologií (zabezpečovací technika, B
bezpečnostní pomůcky, požární technika, záchranářská technika).
Bangalore (Indická republika)
2 IMTEX,
B
Mezinárodní strojírenský veletrh
3 MAISON et OBJET, Paříž (Francouzská republika)
Datum konání
Iniciátor
19. 1. – 21. 1.
Svaz chemického průmyslu
23. 1. – 28. 1.
Svaz strojírenské technologie
B
24. 1. – 28. 1.
Czech Selection – Design&Export
B
3. 2. – 6. 2
Česká dobývací technika
B
6. 3. – 8. 3.
Asociace podniků českého železničního průmyslu
B
11. 3. – 13. 3.
Česká dobývací technika
B
12. 3. – 14. 3.
Svaz sléváren
B
21. 3. – 23. 3.
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
B
3. 4. – 6. 4.
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
B
14. 4. – 17. 4.
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
B
12. 5. – 16. 5.
Asociace podniků českého železničního průmyslu
B
20. 5. – 24. 5.
Svaz strojírenské technologie
B
26. 5. – 29. 5.
Českomoravská elektrotechnická asociace;Svaz českých
a moravských družste
B
3. 6. – 6. 6.
B
10. 6. – 12. 6.
Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA)
B
16. 6. – 20. 6.
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
B
17. 6. – 19. 6.
Svaz spedice a logistiky
B
23. 6. – 26. 6.
CzechBio
B
14. 7. – 20. 7.
Svaz českého leteckého průmyslu, Asociace leteckých
výrobců
B
25. 8. – 28. 8.
Sdružení automobilového průmyslu
ÚNOR
INDABA, Kapské Město (Republika Jižní Afrika)
4 MINING
Mezinárodní veletrh důlní techniky
BŘEZEN
5
6
7
8
EurAsia Rail, Istanbul (Turecká republika)
Mezinárodní veletrh železniční dopravy
MINING Vietnam 2014, Hanoj (Vietnamská socialistická republika)
Mezinárodní veletrh důlní techniky
ST. PETERSBURG TECHNICAL FAIR, Petrohrad (Ruská federace)
Mezinárodní veletrh hutnictví
CHINA MED, Peking (Čínská lidová republika)
Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky
DUBEN
Istanbul (Turecká republika)
9 EXPOMED,
Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky
DSA, Kuala Lumpur (Malajsie)
10 Mezinárodní veletrh obranného průmyslu
Příjem přihlášek ukončen viz vysvětlivky pod tabulkou**
KVĚTEN
Bělehrad (Republika Srbsko)
11 Technika,
Mezinárodní všeobecný strojírenský veletrh
Sao Paolo (Brazílie)
12 MECANICA,
Mezinárodní strojírenský veletrh
Moskva (Ruská federace)
13 ELEKTRO,
Mezinárodní veletrh elektrozařízení
ČERVEN
14
15
16
17
18
ECWATECH, Moskva (Ruská federace)
Mezinárodní veletrh vodohospodářství
EXPO ELÉCTRICA, Mexico City (Spojené státy mexické)
Mezinárodní veletrh elektrotechnického průmyslu
EUROSATORY, Paříž (Francouzská republika)
Mezinárodní veletrh obranného průmyslu
Příjem přihlášek ukončen viz vysvětlivky pod tabulkou**
TRANSPORT LOGISTICS, Shanghai (Čínská lidová republika)
Mezinárodní veletrh spedice a logistiky
BIO International Convection, San Diego (Spojené státy americké)
Mezinárodní veletrh biotechnologií a biomedicíny
ČERVENEC
FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW, Farnborough (Spojené
19 království Velké Británie a Severního Irska)
Mezinárodní veletrh letectví
SRPEN
Automechanika, Moskva (Ruská federace)
20
Mezinárodní veletrh automobilového průmyslu
CWA
ZÁŘÍ
Singapur (Singapur)
21 100%Design,
Mezinárodní veletrh skla a designu
& MINING 2014, Doněck (Ukrajina)
22 UGOL
Mezinárodní veletrh důlní techniky
B
B
termín bude upřesněn Czech Selection. – Design&Export
2. 9. – 5. 9.
Česká dobývací technika
ŘÍJEN
otázky o vodovodech a kanalizacích, Dalmácie (Chorvatsko)
23 Aktuální
Mezinárodní veletrh vodohospodářství
International Fair, Irácká republika
24 ERBIL/Baghdad
Mezinárodní všeobecný veletrh
Moskva (Ruská federace)
25 AGROSALON,
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky
CHINA, Šangaj (Čínská lidová republika)
26 MUSIC
Mezinárodní veletrh hudebních nástrojů
Kazachstán, Almaty (Kazachstán)
27 POWER
Mezinárodní energetický veletrh
LISTOPAD
MYANMAR International machinery Industrial Fair, Myanmar (Barma)
28 Mezinárodní veletrh technologických celků pro energetiku,
potravinářský a gumárenský průmysl
Lyon (Francouzská republika)
29 POLLUTEC,
Mezinárodní veletrh pro ekologii
B
termín bude upřesněn Sdružení oboru vodovodů a kanalizací
B
termín bude upřesněn Svaz průmyslu a dopravy ČR
B
7. 10. – 10. 10.
Asociace zemědělské a lesnické techniky
B
8. 10. – 11. 10.
Asociace výrobců hudebních nástrojů
B
28. 10. – 30. 10.
B
Českomoravská elektrotechnická asociace
termín bude upřesněn Svaz průmyslu a dopravy ČR
B
25. 11. – 28. 11.
Czech Water Alliance
B
1. 12. – 5. 12.
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
B
3. 12. – 6. 12.
Svaz strojírenské technologie
PROSINEC
Moskva (Ruská federace)
30 ZDRAVOOCHRANENIE,
Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky
TOOL Indonesia, Jakarta (Indonésie)
31 MACHINE
Mezinárodní strojírenský veletrh
Vysvětlivky:
** Vzhledem k mimořádnému zájmu a vyčerpání prostorové kapacity české oficiální účasti na tomto veletrhu upozorňujeme, že v souladu se zásadami
pro organizování oficiálních účastí ČR na zahraničních veletrzích a výstavách v roce 2014 si MPO vyhrazuje právo další přihlášky odmítnout.
Zásady pro organizování a financování českých oficiálních účastí v roce 2013 a Přihláška vystavovatele ke stažení na stránkách www.mpo.cz
v sekci Zahraniční obchod » Podpora exportu » Veletrhy a výstavy.
Úvodní slovo k českým oficiálním účastem
v roce 2014
Podpora účasti českých podnikatelských subjektů na veletrzích a výstavách představuje důležitou součást
proexportních opatření Ministerstva průmyslu a obchodu, jejímž cílem je pomoci českým firmám, především malým a středním podnikům, při pronikání na zahraniční trhy a propagace České republiky ve světě.
Tato aktivita je v souladu s novou Exportní strategií ČR na období 2012 – 2020 a řadí se k nejúčinnějším
prostředkům podpory českých exportérů. Umožňuje prezentaci českých výrobků a služeb na zahraničních trzích a přispívá k posílení jejich mezinárodní
konkurenceschopnosti a k růstu českého exportu do zahraničí, zejména na třetích trzích.
Při výběru českých oficiálních účastí v roce 2014 vycházelo MPO z Exportní
strategie České republiky 2012 – 2020 („Strategie“). Jedná se o dokument,
který vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020.
Formy podpory veletržních účastí českých podnikatelů ze strany MPO
v roce 2014:
1. ČESKÉ OFICIÁLNÍ ÚČASTI NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH
A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ (ČOÚ) organizované Ministerstvem
průmyslu a obchodu a financované z rozpočtových prostředků MPO.
2. SPOLEČNÉ ÚČASTI NA SPECIALIZOVANÝCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH
V ZAHRANIČÍ (SVV) organizované ve spolupráci MPO, CzechTrade a fi­
nancované zejména ze strukturálních fondů EU.
3. TUZEMSKÉ AKCE VE FORMĚ INCOMINGOVÝCH MISÍ A WORKSHOPŮ
organizované MPO ve spolupráci s oborovými asociacemi a svazy při tu­
zemských veletrzích s mezinárodní účastí a financované z rozpočtových
prostředků MPO.
Celkem bylo v roce 2012 prostřednictvím programů MPO realizováno
122 veletržních akcí.
MPO realizuje program českých oficiálních účastí na mezinárodních
veletrzích a výstavách v zahraničí (dále ČOÚ) s cílem podpořit české firmy
v přístupu na zahraniční trhy. Realizace programu v jeho aktuální podobě
je v souladu s platnou Exportní strategií a vychází ze Zásad pro organizo­
vání a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích
a výstavách v zahraničí, které stanoví podmínky pro vystavovatele na
českých oficiálních účastech v zahraničí pro dané období, vymezují jednot­
livé kategorie těchto účastí a formu poskytované podpory.
Diverzifikace českého exportu a postupné snižování závislosti na EU
trzích je v současnosti důležitým úkolem MPO. Seznam oficiálních vele­
tržních účastí vychází z aktuálních potřeb českých exportérů, jelikož návr­
hy vhodných veletrhů předkládá v prvé řadě podnikatelská veřejnost pro­
střednictvím oborových asociací a svazů. Klíčovým kritériem pro výběr je
vedle indikovaného zájmu ze strany podnikatelských reprezentací rovněž
koncept teritoriálních a oborových priorit a také vyhodnocení zkušeností
z předchozích ročníků, pokud oficiální účast byla již na daném veletrhu
organizována. Důležitou roli hraje rovněž průřezové zastoupení jednot­
livých oborů, termíny konání veletrhů a jejich vyváženost v rámci celého
roku, a také provázanost s dalšími aktivitami oboru v teritoriu. Opome­
nout však nelze ani evropské veletrhy vzhledem k prostému faktu, že se
často jedná o špičkové mezinárodní veletrhy v daných oborech, kam se
sjíždějí zákazníci z celého světa.
V roce 2014 zabezpečí MPO prostřednictvím tohoto programu 31 českých
oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v ka­
tegorii „B“ (tj. společná expozice), celkem v 18 zemích světa a se zaměřením
na různé obory průmyslu. V souladu s proexportní politikou ČR je snahou
MPO pomoci tuzemským exportérům zejména na perspektiv­ní trhy mimo
EU, které mají pro české firmy velký potenciál růstu. Jedná se zejména
o země BRIC tedy Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a další převážně rychle rostoucí
asijské státy (Vietnam, Indonésie) a země SNS (Kazachstán).
Mezi téměř jednatřicítkou českých oficiálních účastí na veletrzích
a výstavách v zahraničí budou nejčastěji zastoupeny veletrhy strojů a zaří­
zení, což jsou obory, kde téměř 90 % české produkce jde na export. Rov­
noměrně budou také zastoupeny veletrhy dopravních prostředků, elekt­
rozařízení, obranného a bezpečnostního průmyslu, leteckého průmyslu,
odpadového hospodářství či důlní techniky, nechybějí ale např. veletrhy
hudebních nástrojů či interiérového designu.
up to date
Mezinárodní veletrhy pro odborníky a veř ejnost
Termíny v Düsseldorfu 2014
123
45
Oborový celek
Stroje,
zar̆ízení a
vybavení
Oborový celek
Obchod,
r̆emesla a
služby
Oborový celek
Móda a
životní styl
Oborový celek
Volný c̆as
Oborový celek
Lékar̆ství a
zdraví
Spojená kompetence
oborů a trhů.
Celkový program k našim
pĕti oborovým celkům
najdete zde:
messe-duesseldorf.de
Setkejte se s nejlepšími
■ METAV®
■ Energy Storage
■ Tube®
■ wire®
■ interpack®
■ ALUMINIUM**
■ COMPOSITES EUROPE**
■ glasstec®
■ solarpeq
■ Valve World Expo
11.03. – 15.03.
25.03. – 27.03.
07.04. – 11.04.
07.04. – 11.04.
08.05. – 14.05.
07.10. – 09.10.
07.10. – 09.10.
21.10. – 24.10.
4. čtvrtletí
02.12. – 04.12.
www.metav.de
www.energy-storage-online.de
www.tube.de
www.wire.de
www.interpack.de
www.aluminium-messe.com
www.composites-europe.com
www.glasstec.de
www.solarpeq.com
www.valveworldexpo.com
■ PSI***
■ TrauDich! NRW
■ ima**
■ EuroShop®
■ ProWein®**
■ ElectronicPartner jaro**
■ Bio West
■ BEFA*
■ ElectronicPartner podzim**
■ vivanti**
■ InterCool
■ InterMeat
■ InterMopro
■ REWE**
08.01. – 10.01.
11.01. – 12.01.
14.01. – 17.01.
16.02. – 20.02.
23.03. – 25.03.
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
29.05. – 31.05.
3. čtvrtletí
3. čtvrtletí
21.09. – 23.09.
21.09. – 23.09.
21.09. – 23.09.
26.11. – 26.11.
www.psionline.de
www.traudich.de
www.ima-messe.com
www.euroshop.de
www.prowein.de
www.electronicpartner.com
www.biowest.info
www.befa2014.de
www.electronicpartner.com
www.vivanti-messe.de
www.intercool.de
www.intermeat.de
www.intermopro.de
www.rewe-gvs.de
Projekt SAVE FOOD jako špičkové téma doprovodného programu mezinárodního vedoucího veletrhu
■ infotage dental-fachhandel**
■ REHACARE®
■ COMPAMED®
■ MEDICA®
3. čtvrtletí
24.09. – 27.09.
12.11. – 14.11.
12.11. – 15.11.
www.iddeutschland.de/west
www.rehacare.de
www.compamed.de
www.medica.de
■ GLOBAL SHOES (jaro)**
■ GDS (jaro)**
■ BEAUTY INTERNATIONAL DÜSSELDORF**
■ make-up artist design show**
■ TOP HAIR INTERNATIONAL®**
■ GDS (podzim)**
11.03. – 14.03.
12.03. – 14.03.
21.03. – 23.03.
22.03. – 23.03.
22.03. – 23.03.
30.07. – 01.08.
www.globalshoes-online.com
www.gds-online.com
www.beauty.de
www.make-up-artist-show.de
www.top-hair-international.com
www.gds-online.com
■ boot - Düsseldorf
■ CARAVAN SALON DÜSSELDORF
■ TourNatur
18.01. – 26.01.
29.1)08. – 07.09.
05.09. – 07.09.
www.boot.de
www.caravan-salon.de
www.tournatur.com
Téma ztrát a mrhání potravinami sehraje na letošním veletrhu
interpack významnou roli. Již 7. května, den před zahájením vele­
trhu, začne v Kongresovém centru jih (CCD Süd) konference, která
se ve dvou dnech zaměří právě na zmíněná stěžejní témata a osloví
jimi neziskové organizace, stejně tak jako představitele hospodářst­
ví. Tímto způsobem hodlá
globální problém ztrát pot­
ravin a jejich mrhání osvět­
lit široké veřejnosti. Letošní
interpack se tak stejně
jako v roce 2011 stane jedi­
nečnou mezinárodní plat­
formou výměny informací
a zkušeností všech, kteří
se tímto naléhavým prob­
lémem zabývají. Iniciativa
SAVE FOOD, představující
spolupráci Organizace pro
výživu a zemědělství (FAO)
jako agentury OSN a spo­
lečnosti Messe Düsseldorf, která má od začátku roku 2013 rovněž
podporu UNEP, programu životního prostředí OSN, byla s úspěchem
veřejně odstartována konferencí v průběhu konání veletrhu inter­
pack v roce 2011. Také zvláštní přehlídka INNOVATIONPARC PACKA­
GING se bude konat pod mottem SAVE FOOD. Zúčastněné podniky
ze všech oblastí zhodnocovacího řetězce byly vyzvány, aby předsta­
vily svá řešení, jimiž se lze vyvarovat ztrátám a mrhání potravinami.
** jen pro odborné návštĕvníky nebo nákupc̆í s legitimací
*** jen pro c̆leny PSI
1)
den pro odborníky a zástupce médií
® Registrovaná znac̆ka
Stav: 11-2013
BVV Veletrhy Brno a.s.
Zastoupení Messe Düsseldorf pro ČR
Výstavištĕ 1 _ CZ-647 00 Brno
Tel: +420 54115 2921/-29 69 _ Fax: +420 54115 3051
[email protected] _ www.bvv.cz
Veletrh interpack 2014 se těší
velkému zájmu vystavovatelů
Veletrh interpack zdůrazňuje svoji roli světově nejvýznamnějšího ve­
letrhu oboru obalové techniky a příbuzných výrobních odvětví. Již
při oficiálním termínu uzávěrky přihlášek koncem února 2013 byly
obsazeny výstavní plochy všech 19 pavilonů düsseldorfského výsta­
viště, takže nebylo možné vyhovět všem přáním vystavovatelů. Pro­
to se v termínu konání veletrhu od 8. do 14. května 2014 očekává
zhruba 2 700 vystavovatelů z oborů potraviny a nápoje, cukrovin­
ky a pečivo, farmacie a kosmetika, nepotravinářské spotřební zboží
a příbuzné služby.
SAVE FOOD: konference a zvláštní přehlídka
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE KALENDÁŘ AKCÍ 2014
GAUDEAMUS PRAHA
28. - 29. 1. 2014
Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání
DŘEVOSTAVBY
MP Soft
6. - 9. 2. 2014
9. mezinárodní veletrh dřevěných staveb, konstrukcí, materiálů
pro nízkoenergetické a pasivní domy
16. festival tetování a piercingu
TATTOO CONVENTION PRAGUE
JUREK
KRBY A KAMNA
WINDOOR EXPO
1. veletrh bazénů, saun a výřivých van
TERINVEST
20. - 23. 2. 2014
23. středoevropský veletrh cestovního ruchu
HODINY A KLENOTY
18. specializovaná výstava pro zdravotně postižené
8. mezinárodní veletrh gastronomie a zařízení
pro hotely a restaurace
6. - 9. 3. 2014
18. mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek a příslušenství
FORBES
13. - 16. 3. 2014
27. mezinárodní veletrh bytového designu
PANELOVÝ DůM A BYT
PRAGOLIGNA
Regenerace, rekonstrukce, financování
13. - 16. 3. 2014
Vladimír Izbickij
MEZINÁRODNÍ VELETRH
STUDENTSKÝCH FIREM
17. - 19. 3. 2014
JOBS EXPO
27. - 28. 3. 2014
Zdeněk Vařečka - AOV
30. 10. - 1. 11. 2014
13. mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů
pro dřevozpracující průmysl
PAMÁTKY
27.- 28. 11. 2014
3. mezioborový veletrh regenerace, financování, využití
a uměleckých řemesel
DĚTSKÁ PLANETA
6. - 9. 11. 2014
Veletrh hraček, her a dětských potřeb
HRAY! EXPO
4. mezinárodní veletrh pracovních příležitostí
LINGUA SHOW
Veletrh herních konzolí a počítačových her
3. mezinárodní jazykový a vzdělávací veletrh
4. - 5. 4. 2014
Veletrh kosmetiky a kadeřnictví
CANNAFEST PRAGUE
11. - 13. 4. 2014
23. - 25. 4. 2014
14. - 16. 11. 2014
5. mezinárodní konopný veletrh
CZECHBUS
FELICIUS MEDIA
Ing. Lukáš Běhal
20. - 22. 11. 2014
4. středoevropský veletrh autobusů a hromadné dopravy
KREATIVITA - HOBBY
6. veletrh pro tvořivé děti
5. - 7. 12. 2014
Kamila Anýžová
Vego Prag
8. - 10. 5. 2014
8. veletrh sportovních potřeb a vybavení
20. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
9. - 11. 10. 2014
22. mezinárodní dentální veletrh
Zeleň, stavby, město, zahrady
SVĚT KNIHY
17. - 18. 10. 2014
Veletrh kosmetiky a kadeřnictví
PRAGODENT
EURO CITY GREEN
25. - 26. 9. 2014
Česká národní výstava výherních automatů, videoloterních systémů, zařízení
Alois Sandbach
kasin a další sázkové techniky
INTERBEAUTY PRAGUE
SPORT EXPO
24. - 26. 9. 2014
NON-HANDICAP
TOP GASTRO & HOTEL
17. mezinárodní veletrh pro gastronomii
18. - 20. 9. 2014
23. mezinárodní specializované výstava
hodin, hodinek, zlatých a stříbrných šperků
36. mezinárodní zdravotnický veletrh
19. mezinárodní veletrh golfového vybavení a turistiky
VÍNO & DELIKATESY
TERINVEST
PRAGOMEDICA
GOLF SHOW
FESTIVAL EVOLUTION
11. - 14. 9. 2014
18. veletrh interiérů, dekorací a dárků
SALON BAZÉNů
INTERBEAUTY PRAGUE
JUREK S+R s.r.o.
TENDENCE
4. veletrh oken, dveří, vrat, stínicí techniky a příslušenství
HRNČÍŘSKÉ TRHY
18. 6. - 19. 7. 2014
2. prodejní výstava outdoorového vybavení
4. veletrh krbů, kamen a designového vytápění
PRAGOINTERIER
19. - 21. 6. 2014
2. veletrh vynálezů, nových nápadů
a inovativních produktů
9. mezinárodní veletrh vytápění, klimatizace a úspor energií
MOTOCYKL
30. 5. - 1. 6. 2014
INVENTO
MODERNÍ VYTÁPĚNÍ
HOLIDAY WORLD
INTERNATIONAL TATTOO
CONVENTION PRAGUE
15. - 18. 5. 2014
Svět knihy
KREATIVITA - HOBBY
23. - 25. 5. 2014
5. veletrh pro tvořivé a děti
Kamila Anýžová
VÁNOČNÍ TRHY
5. - 7. 12. 2014
Tradiční vánoční trhy
Prodejní výstava dárků, dekorací, keramiky
HRNČÍŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY
ZMĚNY VYHRAZENY
www.incheba.cz
5. - 7. 12. 2014
Vladimír Izbickij
AMPER 2014 – prostor
pro inovace, obchod
a odborníky z oblasti
elektrotechniky
Organizátoři veletrhu AMPER 2014 – společnost Terinvest Vás zve k účasti
na největší odborné události v oblasti elektrotechniky, elektroniky, automatizace, ICT, osvětlení a zabezpečení, která se bude konat v termínu
18. – 21. 3. 2014 na brněnském výstavišti. Veletrh svým vystavovatelům
nabízí ideální prostor pro navázání nových obchodních vztahů v zemi se
silným průmyslovým a lidským potenciálem.
Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, zabezpečení a osvětlení AMPER, se pyšní svou dlouholetou
působností, vysokým počtem spokojených návštěvníků a participací vy­
stavovatelů světoznámých firem. V současné době jde o nejvýznamnější
elektrotechnický veletrh v České republice, který svým obchodním význa­
mem zasahuje do celé střední a východní Evropy.
V roce 2013 zabíraly expozice 620 vystavovatelů, z toho 159 ze zahra­
ničí, 14 357m2 čisté výstavní plochy (v roce 2012 13 800m2). Počet návštěv­
níků také vzrostl – 21. ročník veletrhu AMPER 2013 přilákal k návštěvě
44 900 návštěvníků z řad odborné veřejnosti, managementu firem, stu­
dentů a fanoušků z oblasti elektrotechniky. Veletrh se koná pod zášti­
tou Ministerstva průmyslu a obchodu, Hospodářské komory ČR a ČVUT
a za aktivní spolupráce odborných médií, sdružení, asociací a vysokých
škol. Partnerské portfolio čítalo 140 mediálních partnerů z ČR a zahraničí
a 29 odborných partnerů.
• Veletrh se bude konat v moderních halách P, F a V Výstaviště Brno,
k dispozici je 30 000m2 hrubé výstavní plochy.
• V rámci veletrhu AMPER 2014 se uskuteční již tradiční soutěž o nejpřínos­
nější exponát veletrhu – ZLATÝ AMPER. Historicky nejvyšší počet přihlá­
šených exponátů do této soutěže se uskutečnil v rámci veletrhu AMPER
2013, kdy 30 významných společností vyslalo do soutěžního klání 34 no­
vinek. Slavnostní předávání ocenění „technickým zázrakům“ – ZLATÝ
AMPER 2014 – proběhne v prostorách Hvězdárny a planetária Brno.
• Také v příštím roce budou mít návštěvníci veletrhu AMPER 2014 mož­
nost seznámit se s posledními novinkami z oblasti elektromobility
v rámci projektu AMPER MOTION 2014. Moderní řešení pro elektromo­
bilitu jsou velmi pestrá a pokrývají širokou škálu dopravních prostředků
a jiných zařízení – od elektrokola po námořní trajekt. V rámci posílení
zájmu o projekt AMPER MOTION a téma elektromobility budou uveřej­
ňovány na webových stránkách www.amper.cz novinky a zajímavosti
ze světa elektromobility, určené pro odborníky i nadšence.
• Redakce portálu Elektrika tv bude na veletrhu AMPER 2014 pokračovat
ve svém živém vysílání na mediální scéně – AMPER FÓRUM 2014, kde ve
spolupráci s pořádající společností TERINVEST a šéfredaktory renomova­
ných odborných časopisů přinese živé diskuse na aktuální témata v obo­
ru, rozhovory o exponátech a službách veletrhu AMPER 2014, pohledy
na veletrh očima návštěvníků, studentů, vystavovatelů, novinářů, ale
také pořadatelů. Všechny záznamy budou distribuovány na známém in­
formačním kanálu http://Elektrika.TV/live a dalších mediálních partnerů.
• Kromě expozic vystavovatelů bude pro návštěvníky připraven boha­
tý doprovodný program, tvořený odbornými semináři, konferencemi,
školeními, specializovanými fóry a setkáními.
Veletrh AMPER svým vystavovatelům přináší ideální prostor pro navázání nových obchodních vztahů, posílení image značky, upevnění konkurenční pozice firmy a vztahů se stávajícími zákazníky a v neposlední řadě
efektivní prezentaci a propagaci novinek (propagace nejen na samotném
veletrhu, ale také prostřednictvím odborných mediálních partnerů veletr­
hu – články na odborných portálech a v odborných tištěných mediích a na
webu amper.cz) Efekt samotného veletrhu přesahuje hranice výstaviště
i termín jeho konání.
Rok 2014 na českobudějovickém výstavišti
Blíží se konec roku 2013, období hodnocení letošní výstavní sezóny
a příprava kalendáře akcí na příští rok.
Podařilo se nám uspořádat všechny letošní naplánované akce,
z nichž mezinárodní agrosalon Země živitelka již oslavil významné 40.
výročí, a nová výstava – veletrh výtvarného umění ArtFest – obohatila
v závěru roku svým 1. ročníkem pestrou nabídku akcí na českobudějo­
vickém výstavišti další specifickou oblastí.
Výstavní sezónu 2013 považujeme za velmi úspěšnou. Podařilo
se nám opět v rámci pronájmu pavilonů (pavilonu Z a nového multi­
funkčního pavilonu T), volných ploch a také u některých výstav realizo­
vat celou řadu novinek (koncerty, benefiční a sportovní akce…). O pro­
nájem pavilonu T díky jeho variabilnímu uspořádání vzrůstá poptávka
jak v rámci výstav, tak ve využití pro nejrůznější akce, nejen koncertního
zaměření. Také pavilon Z je rok od roku častěji využíván, především na
společenské akce (firemní a maturitní plesy).
ny letošního roku připravené parkovací plochy na pozemcích výstaviště
u hlavní brány i přímo v areálu. V příštím roce počítáme nejen s dalším
navýšením kapacity parkovacích míst, ale i s vybudováním nového vstu­
pu do areálu s napojením na městskou komunikaci. S příznivými ohlasy
se také setkala revitalizace zeleně v lesoparkovém výstavním areálu.
Českobudějovické výstaviště tak postupně mění a omlazuje svoji tvář.
Věříme, že Kalendárium 2014, v němž opět přibyla řada nových
akcí, osloví další vystavovatele a návštěvníky a pomůže nám v realizaci našeho přání, aby se areál českobudějovického výstaviště stal jedním ze stabilních významných multifunkčních a multikulturních center
jihočeského regionu.
Podle průzkumu mezi vystavovateli byla většina z nich s koncepcí
výstav, složením vystavovatelů, počtem návštěvníků, zájmem návště­
vníků o expozice, propagací výstav a kvalitou poskytovaných služeb vel­
mi spokojena a o své účasti uvažuje i příští rok. Například v oblasti regi­
onálních prezentací potravin při výstavě Země živitelka uváděla většina
vystavovatelů splnění cílů své účasti, tzn. prezentaci firmy na vysoké
úrovni, navázání nových obchodních kontaktů a především předvedení
nových výrobků a jejich prodej.
Velmi nás potěšily výsledky průzkumu mezi návštěvníky. Narůstá
počet těch, kteří na českobudějovické výstaviště přicházejí pravidelně
a sami se o termíny akcí zajímají.
Snažíme se proto vystavovatelům a návštěvníkům nabídnout příjemné prostředí, kvalitní služby a přitažlivý a pestrý doprovodný program pro všechny zájmové a věkové kategorie. Velmi pozitivně byla ve
druhé polovině roku hodnocena rekonstrukce stávajícího informačního
systému jak přímo v areálu výstaviště, tak i na našem portálu www.vcb.
cz. Protože výstaviště mimo výstavní areál neprovozuje žádná parko­
viště pro návštěvníky, byly v rámci dalšího zkvalitnění služeb od polovi­
V
Těšíme se na Vás v roce 2014
Pestrý veletržní program
na Výstavišti Černá louka
Ostravské výstavy, a.s. je obchodní společnost statutárního města Ostravy. Kromě Výstaviště Černá louka společnost spravuje Slezskoostravský
hrad, areál Miniuni – svět miniatur, Pohádkový sklep strašidel a městskou tržnici. Patří k předním organizátorům výstav a veletrhů v České
republice. Ročně organizuje 13 vlastních akcí. Jaký byl rok 2013 a co přinese rok 2014 na Výstavišti Černá louka v Ostravě?
Výstavní rok 2013 odstartoval 22. ročníkem odborného stavebního ve­
letrhu Střechy, Pláště, Izolace, Stavba. Novinkami byla témata Nízko­
energetické bydlení, prezentace výsledků soutěže Dřevěná stavba roku,
Grand Prix architektů a soutěž Zlatý triangl. Pro návštěvníky byla při­
pravena poradenská místa k projektu Nová zelená úsporám, dotacím na
výměnu kotlů a na téma energetické náročnosti budov. Do obnovené
odborné soutěže Zlatý triangl se přihlásily stavební firmy, které zavádějí
nový výrobek, realizují zajímavý stavební projekt nebo navrhly netradič­
ní stavební technologii.
Následoval jarní trojlístek akcí – největší výstava cestovního ruchu
v Moravskoslezském kraji Dovolená a Region, Lázeňství, svatební výsta­
va Svatba a 3. Ostravský knižní veletrh. Tato kombinace akcí se konala
letos poprvé a setkala se s velkým zájmem návštěvníků a spokojeností
vystavovatelů. Pro odborníky v cestovním ruchu byla 1. den veletrhu
pořádána konference „Moravskoslezský kraj – kraj technických atrakti­
vit II“ pod záštitou Moravskoslezského kraje.
Novinkou letošního roku byla gastronomická akce pro celou rodinu
– Karneval chutí. Všechny labužníky potěšila pestrá nabídka dobrého
jídla a pití, ochutnávky, košty, degustační menu, kulinářské show a růz­
né gastronomické lahůdky. Několikrát denně probíhala kuchařská show
s ochutnávkou specialit z projektu Czech specials připraveného agentu­
rou CzechTourism a Jak šmakuje Moravskoslezsko – podporováno Mo­
ravskoslezským krajem. Aktuální trend zájmu o gastronomii se podepsal
na návštěvnosti, která vzhledem k 1. ročníku předčila očekávání orga­
nizátorů.
Ani v průběhu letních prázdnin nezůstalo ostravské výstaviště prázd­
né. Celé léto probíhala výstava amerických veteránů American classic
cars, která se nesla ve stylu krále rokenrolu Elvise Presleyho. K vidění
byl růžový Cadillac Elvise Presleyho a další modely vozů z jeho vozového
parku. Jako doprovodná akce byl organizován sraz amerických automo­
bilů všech ročníků, motorek a dalších veteránů American veteran moto
show. V rámci show se uskutečnilo 1. mezinárodní mistrovství České re­
publiky v imitaci Elvise Presleyho.
Podzimní výstavní sezónu tradičně zahájila výstava pro zahrádkáře
a včelaře Život na zahradě, která probíhala společně s výstavou Zdraví a duše. Hlavními tématy byly zdravá výživa, esoterika, alternativní
medicína a Feng Shui. Zdraví a duše byla jako jediná výstava v České
republice postavena na principech učení Feng Shui. Komerční část byla
doplněna odpočinkovými zónami s vodními fontánami a květinami, co
výrazně změnilo ráz výstavní haly. V říjnu se konal další trojlístek výstav
– Teplo domova se zaměřením na stavbu, vytápění a interiér, Kreativ Ostrava pro všechny, kteří rádi tvoří a mají rádi originální výrobky
a výstava pro seniory a osoby s handicapem Život bez bariér. Především
spojení výstav Život bez bariér a Kreativ Ostrava mělo úspěch u vysta­
vovatelů i návštěvníků.
Výstava Teplo domova navazuje na výstavu Dům a byt, která proš­
la při příležitosti 10. výročí několika změnami. Na základě současných
trendů v oblasti bydlení a poptávky návštěvníků se hlavní témata – vy­
bavení interiérů, exteriérů a stavebnictví – rozšířila o téma Vytápění. Ve
spojení s výstavou Kreativ a poradnou Feng Shui se také více zaměřo­
vala na zpříjemňování domácího prostředí a vytváření útulné domácí
atmosféry.
Závěr roku 2013 bude patřit již 20. jubilejnímu ročníku výstavy Učeň,
středoškolák, vysokoškolák, která je největší akcí v oblasti školství a vz­
dělávání v Moravskoslezském kraji. Proběhne 6. – 7. 12. 2013 a prezen­
tovat se zde budou různé typy škol – učiliště, střední, vysoké a jazy­
kové školy a školská zařízení. Představí se nejžádanější obory na trhu
práce, kterými jsou hlavně technické obory. Výstavu zpestří ukázky
na trhu poptávaných řemesel, ukázky výsledků práce studentů, show
technických oborů, semináře, poradny a jiné zajímavosti jak pro studen­
ty, tak pro pedagogy.
Přípravy na následující rok 2014 jsou v plném proudu. Výstavní sezó­
na začne tradičně výstavami Střechy a Stavba, které budou rozšířeny
o témata voda – studny, hlubinné vrty a odpadové hospodářství. Le­
tošní 23. ročník bude probíhat současně s 3. bienále výtahové a zdvihací
techniky. Na základě poptávky návštěvníků a trendů v cestovním ruchu
bude veletrh Dovolená a Region, Lázeňství doplněn o témata Turistika
a Treking – turistika s dětmi, turistika pro seniory, rekreační turistika,
pěší turistika a turistika horská a vysokohorská.
Více se dozvíte na www.cerna-louka.cz
Messe Stuttgart – Centrum trhu
Sto třicet milionů návštěvníků a přes dvacet tisíc vystavovatelů na sedmdesáti akcích každý rok: čísla, která reprezentují nejmodernější výstaviště
Evropy – Messe Stuttgart. Komplex budov, který se pyšní řadou ocenění za
svůj architektonický koncept, se nachází v bezprostřední blízkosti mezinárodního letiště, odkud lze k němu projít během několika minut podzemním koridorem, a je napojen také na dálnicí a S-Bahn. Disponuje halami
o ploše 105 200 m2, volnou výstavní plochou 40 000 m2 a může přijmout
9 000 kongresových hostů. V zahraničí působí veletržní společnost Messe
Stuttgart prostřednictvím svých dceřiných společností v Turecku a Číně.
TV TecStyle Visions
Na začátku února bude Stuttgart již
poosmé hostit mezinárodní veletrh věno­
vaný zušlechťování textilu a reklamy TV
TecStyle Visions. Mezi stěžejními tématy
13-15 February 2014
nebude chybět sítotisk, digitální tisk na
Messe Stuttgart
látky, přenos tisku, vyšívání, semišování
či využití reklamního tisku na oděvy a textilie. Významnou součástí
veletrhu budou speciální výstavy a informativní semináře z oblasti
vyšívání, tisku a semišování. Několikrát denně budou probíhat módní
přehlídky. Opět bude udělena Golden Shirt Award nebo Flock Award.
Program veletrhů*
nejmodernější výstaviště Evropy | přehledné členění hal |přímé
dopravní spoje na letiště A8, B27 a S-Bahn | V Hightech regionu č. 1. |
Messe Stuttgart – V centru obchodu|
www.messe-stuttgart.de/en
Intergastra
01.02. – 05.02.14
www.messe-stuttgart.de/en/intergastra
RETRO CLASSICS
Čtrnáctý ročník RETRO CLASSICS přiláká ve dnech
od 13. – 16. března 2014 milovníky veteránů a slav­
né a méně známé legendy z automobilové historie,
a představí i nové klasiky ze všech koutů světa.
Místo konání: Výstaviště Stuttgart, Stuttgart, Německo
tV tecstyle Visions**
13.02. – 15.02.14
www.messe-stuttgart.de/en/tv
Místo konání: Výstaviště Stuttgart, Stuttgart, Německo
retrO CLassICs**
13.03. – 16.03.14
www.messe-stuttgart.de/en/retro
Místo konání: Výstaviště Stuttgart, Stuttgart, Německo
Slow food
Veletrh dobrých chutí Slow food přiláká
návštěvníky ve dnech 10. - 13. dubna 2014 na
bohatou paletu místních i světových specialit.
Vychutnejte si autentickou chuť, individualitu
a seznamte se s filozofií Slow food s cílem za­
chování biologické rozmanitosti v naší nabídce
potravin.
r+t asia
25.03. – 27.03.14
www.messe-stuttgart.de/en/r-t
Místo konání: SNIEC (Nové mezinárodní expo centrum), Šanghaj, Čína
Markt des guten geschmacks
10.04. – 13.04.14
www.messe-stuttgart.de/slowfood
Místo konání: Výstaviště Stuttgart, Stuttgart, Německo
aMB
16.09. – 20.09.14
www.messe-stuttgart.de/en/amb
Ve dnech 16. - 20. září 2014 otevírá
své brány a upevňuje pozici mezi pěti
nejvýznamnějšími světovými vele­
tr­
hy své branže veletrh strojírenských
technologií a obráběcích strojů AMB.
Z 90 tis. návštěvníků (2010: 86 200),
kteří do Stuttgartu na veletrh přicestovali, bylo 12 % zahraničních
(2010: 11 %). Průměrně na veletrhu strávili 1,3 dne (2010: 1,2), což po­
tvrzuje, že role AMB posiluje a poptávka po nových obráběcích strojích
a jejich příslušenství je nezlomná.
Místo konání: Výstaviště Stuttgart, Stuttgart, Německo
DMs eXPO
08.10. – 10.10.14
www.messe-stuttgart.de/en/where-it-works
Místo konání: Výstaviště Stuttgart, Stuttgart, Německo
It & Business
08.10. – 10.10.14
www.messe-stuttgart.de/en/where-it-works
Místo konání: Výstaviště Stuttgart, Stuttgart, Německo
CrM-expo
08.10. – 10.10.14
www.messe-stuttgart.de/en/where-it-works
Místo konání: Výstaviště Stuttgart, Stuttgart, Německo
Interbad
Dalším veletrhem podporovaným ministerstvem průmyslu a obcho­
du je jedno z nejvýznamnějších mezinárodních setkání průmyslu ba­
zénů a saun Interbad, který se uskuteční už po čtyřiadvacáté ve dnech
od 21. – 24. října 2014. Veletrh interbad byl zařazen do programu Spo­
lečná účast na specia­
lizovaných výstavách
a veletrzích v zahraničí
2013 - 2014.
aMB China
13.10. – 15.10.14
www.ambchina.com/english
Místo konání: Mezinárodní expo centrum Nanjing, Nanjing, Čína
interbad
21.10. – 24.10.14
www.messe-stuttgart.de/en/interbad
Místo konání: Výstaviště Stuttgart, Stuttgart, Německo
VIsIOn
04.11. – 06.11.14
www.messe-stuttgart.de/en/vision
VISION
Moderní elektronické trendy současnosti
představí mezinárodní odborný veletrh pro
průmyslové zpracování obrazu a identifi­
kační technologie – VISION 2014, který se
uskuteční ve dnech 4. – 6. listopadu. Vele­
trh je zaměřen na energetiku, elektroniku,
průmyslovou techniku, výpočetní a komunikační techniku a ekono­
miku. Budou zde také vystaveny měřící přístroje, různé komponenty
a prostředky pro zpracování obrazu.
Veškeré termíny a další informace Vám poskytne firma Naveletrh s.r.o.,
oficiální zastoupení Messe Stuttgart v České republice, na [email protected]
cz nebo navštivte www.naveletrh.cz
Místo konání: Výstaviště Stuttgart, Stuttgart, Německo
r+t
24.02. – 28.02.15
www.messe-stuttgart.de/en/r-t
Místo konání: Výstaviště Stuttgart, Stuttgart, Německo
Zahraniční zastoupení v České republice
naveletrh s.r.o.
U parního mlýna 1290/6, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 605 404 691
Kontaktní osoba: Lenka Výborná
[email protected]
Landesmesse stuttgart gmbH
Messepiazza 1, 70629 Stuttgart (Německo), Tel.: +49 711 18560-0
[email protected], www.messe-stuttgart.de
Podléhá změnám. *Výběr z programu **Hostující veletrhy
AMB
Veletrhy dnes – jaká je jejich role v marketingovém mixu?
Odpovídá Ing. Daniel Vaverka, ředitel Omnis Olomouc, a.s.
Veletrh je dnes už vzácná příležitost, jak hovořit a setkat se s lidmi tváří
v tvář. Veletrh je tematicky i regionálně zaměřen – je předpoklad, že na
něj přijdou lidé, kteří něco hledají či potřebují, z oblasti, kterou chcete
a jste schopni obchodně obsadit. Nebo i lidé, kteří rádi poznávají něco
nového a jsou nakloněni do novinek investovat.
Veletrh je také magnet na potenciální zákazníky – přitáhne je na jed­
no místo v jeden čas – nemusíte na ně čekat ve svém obchodě či kan­
celáři, ani je nemusíte objíždět s prezentací své nabídky.
A nakonec – veletrh je vybočením z celoroční reklamní rutiny in­
zerátů, billboardů a rozhlasových spotů – říkáme firmám, že je to jejich
„živý inzerát“.
Často slyšíme – veletrh se mi musí zaplatit a vydělat. Ano, souhlasím,
ale pokud zde neprodáváte drobné spotřební zboží, nedozvíte se to
hned po skončení veletrhu. Řada zájemců si odnesla vaše prospekty
a vizitky, získala informace a odpovědi na svoje dotazy. I vy jste získali
nové obchodní kontakty a budete s nimi dále pracovat. Podle druhu na­
bízených výrobků či služeb poptávky a zakázky mohou přicházet ještě
půl roku i rok po skončení.
Jaký bývá přínos veletrhu pro vystavovatele?
Především pro každého účastníka může být a bude přínos jiný. Nej­
častějšími přínosy mohou být:
1. Rychlý způsob, jak získat v novém regionu zájemce o zboží a služby.
2.Upevnění vztahů se stávajícími klienty – dáme na vědomí, že jsme
tady a prosperujeme.
3. Představení novinek – ukázat lidem, co všechno mohou chtít. Řada
návštěvníků veletrhů říká: „To jsem dříve nevěděl, že takový výrobek
můžu mít, že taková firma existuje!“
4. Získat kontakty na zájemce pro tvorbu nabídek a další obchodní práci.
5. Být viděn a získat si důvěru v osobním kontaktu – je to váš náskok
před konkurencí s neosobní reklamou.
6. Přímo prodat zboží – je-li k tomuto účelu vhodné.
7. Získat zpětnou vazbu – přes inzerát či billboard se nikdy nedozvíte,
že „je to drahé“, „potřebuji to ve žluté barvě“, „tomuto nerozumím“,
„to je dobrý nápad a dá se to použít ještě takto“……a našli bychom
ještě řadu dalších přínosů.
S veletrhy někdy bývají spojeny představy, že se pro menší firmy nehodí…
Veletrh býval doménou velkých firem. Dnes je to praktický marketin­
gový nástroj přístupný i malým firmám a živnostníkům. Prý je veletrh
drahý. Veletrhy (pod značkou Omnis) mohou být nákladově srovnatelné
s inzercí v regionálním tisku, vylepením billboardu nebo malou kampaní
v rádiu – jejich účinek je ale mnohem komplexnější.
Co poradíte za Omnis zájemcům o účast na vašem veletrhu závěrem?
Jste-li zkušení vystavovatelé, víte, co od veletrhu očekávat a co
vám přináší nebo přinést může. Rádi pomůžeme naplnit vaše potřeby
a představy.
Pokud jste účast na veletrhu jako součást firemního marketingu dosud
nevyzkoušeli, rádi vám poradíme a doporučíme vhodnou formu účasti.
global
expe
rie
nc
e
výstavba expozic
vč. návrhu designu
organizace veletrhů,
výstav a Konferencí
zastoupení
veletrhů poznaň
zpracování veletržních
Katalogů na Klíč
KontaKt
EXPONEX, s.r.o. | Pražákova 60, 619 00 Brno | tel.: 547 210 864 | fax: 547 210 875
GSM: 736 637 073 | e-mail: [email protected] | www.exponex.cz
Po
zna
me
nej
te s
19. mezinárodní vodohospodářská výstava
vodovody-kanaLizace
19. – 21. 5. 2015
Praha, Letňany
Jsme výhradní zástupce
poznaňských veletrhů
na území ČR.
Komplex výstavy a konferencí v oboru
dálkového zásobování teplem a chladem,
elektroenergetiky a obnovitelných zdrojů.
Pořadatel
a odborný garant:
www.vystava-vod-ka.cz
Každý rok 80 veletržních akcí,
více než 13 200 vystavovatelů
a 780.000 návštěvníků
na Vás čeká na výstavišti v Poznani.
www.dnytepen.cz, www.tscr.cz, www.exponex.cz
Pořadatel:
www.veletrhyvpolsku.cz
Kontakt: EXPONEX, s.r.o. | Pražákova 60, 619 00 Brno | tel.: 547 210 864 | fax: 547 210 875 | e-mail: [email protected] | www.exponex.cz
i!
DIAMANT EXPO na výstavišti
Louny a Liberec v roce 2014
Vážení přátelé, již nyní pilně pracujeme na nové sezoně 2014, kdy pro Vás
firma Diamant Expo s.r.o. opět připravuje řadu zajímavých výstav. Naše
společnost je tu pro Vás již přes dvacet let. V letošním roce, chystáme řadu
novinek. Sledujte naše webové stránky a dozvíte se více.
Každoročně pro vystavovatele připravujeme co nejlepší zázemí, aby
jejich snaha upoutat návštěvníky stále bohatší, pestřejší a kvalitnější vý­
stavní kolekcí přinesla ovoce v podobě toho nejcennějšího – spokojenosti
vystavovatelů i návštěvníků. Spokojenost samotných vystavovatelů, tak
i mnoha tisícovek okamžitých nebo pozdějších zákazníků, kteří zavítají do
jednotlivých expozic, je pro nás to nejdůležitější.
Tradičně pořádáme výstavy:
• z oblasti stavby, zahrady a interiérů:
DŮM A ZAHRADA
DŮM A ZAHRADA LIBEREC
DŮM 2014
DŮM A BYDLENÍ LIBEREC
• z chovatelství:
ČLOVĚK V PŘIRODĚ
• z gastronomie:
POTRAVINÁŘSKÝ A NÁPOJOVÝ SALON
• z oblasti rychlých motorů:
AUTOSALON LOUNY
• jak aktivně trávit volný čas a čas s rodinou:
RODINA A VOLNÝ ČAS
Výstavy „DŮM A ZAHRADA LIBEREC“ a „DŮM A BYDLENÍ“ pořádané
na libereckém výstavišti se zde již zabydlely. Především díky Vaší důvěře
v nás jsme společně mohli obyvatelům Liberecka představit řadu zajíma­
vých výrobků a potažmo Vás představit řadě nových odběratelů.
Co od výstav očekávat? S jakými cíli na ně vyrazit?
V podstatě lze uvažovat o cílech ze čtyř oblastí. Jednak je možné navazo­
vat či upevňovat osobní kontakty. Za druhé budovat image, zvyšovat svou
známost nebo přímo komunikovat se svými zákazníky. Třetí stěžejní skupi­
nu cílů představují produkty a jejich prezentace, zavádění na trh. A konečně
mnozí od veletrhů očekávají přímý efekt v podobě okamžitých prodejů.
Velmi nás potěší, když budete v letošním roce při tom, až se dveře dvacáté výstavnické sezóny firmy Diamant Expo s.r.o. otevřou, aby naplnili očekávání všech návštěvníků i vystavovatelů.
2014
17. – 20. 04. 2014
Dům a zahrada
výstaviště Louny
XVIII. ročník prodejní a kontraktační výstavy zaměřené na úpravu a zařízení
interiéru, exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře
22. – 25. 05. 2014
Dům a zahrada Liberec
výstaviště Liberec
X. ročník prodejní a kontraktační výstavy zaměřené na úpravu a zařízení
interiéru, exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře
06. – 08. 06. 2014
Autosalon Louny
výstaviště Louny
XVI. ročník výstavy osobních, užitkových, nákladních automobilů, motocyklů
a autopotřeb
06. – 08. 06. 2014
Rodina a volný čas
výstaviště Louny
IV. ročník prodejní a kontraktační výstavy pro rodinu a volný čas
22. – 24. 08. 2014
DŮM 2014
výstaviště Louny
XXI. ročník všeobecné stavební výstavy
05. – 07. 09. 2014
Člověk v přírodě
výstaviště Louny
tradiční výstava drobného zvířectva a chovatelských potřeb
05. – 07. 09. 2014
Potravinářský
a nápojový salon
výstaviště Louny
XVI. ročník prodejní a kontraktační výstavy potravin a nápojů
09. – 12. 10. 2014
Dům a bydlení Liberec
výstaviště Liberec
X. ročník prodejní a kontraktační výstavy zaměřené na úpravu a zařízení
interiérových a exteriérových částí našich obydlí
Pořadatel: Diamant Expo spol. s r. o.
M. Kršňákové 119, 403 17 Chabařovice
Tel./fax: 475 214 793-4 e-mail: [email protected]
www.diamantexpo.cz
17. kosmetický veletrh
WORLD OF BEAUTY & SPA
opět v moderních halách areálu PVA EXPO
PRAHA – LETŇANY v předjarním týdnu
14. a 15. března 2014.
MEZINÁRODNÍ
VELETRH
KOSMETIKY
A ZDRAVÉHO
ŽIVOTNÍHO STYLU
PRAŽSKÝ
VELETŽNÍ AREÁL
PRAHA 9 – LETŇANY
14. – 15. 3. 2014
5. – 6. 9. 2014
MISTROVSKÉ SOUTĚŽE
NAIL ART , MANIKÚRA
CREATIVE IMAGE TEAM
FOTO MAKE-UP
www.WorldOfBeauty.cz
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY
14. – 15. března 2014
5. – 6. září 2014
Pro očekávaných osmnáct tisíc návštěvníků nabídne své novinky i tradiční
výrobky více než tři stovky vystavovatelů zastupujících několik set známých a prestižních značek profesionální kosmetiky s přípravky pro wellness, spa a lázeňskou a hotelovou péči i výrobky pro finální spotřebitele.
Anti-aging péče, masáže, relaxace V několika saloncích i na hlavním po­
diu bude probíhat program věnovaný zkrášlovacím metodám a anti-aging,
péči, aromaterapii, relaxaci, regeneraci, metodám alternativní péče o zdra­
ví i vzdělávání v těchto oblastech. Témata i praktické ukázky budou pre­
zentovat nejen přední odborníci z kosmetického oboru, ale též odborníci
na masáže a fyzioterapii, podiatrii, akupresuru, aromaterapii, kosmetiku
pozitivně ovlivňující duchovní sféru člověka a další obory. Veletrh nabízí
návštěvníkům nejen inspiraci, ale i poradenství a prevenci: nejlepší odborní­
ci budou připraveni zodpovědět dotazy i poskytnout praktické rady pro
pěstění půvabu i zdravý životní styl.
Trendy v líčení, účesech, odívání – look 2014 Nejznámější kosmetické značky
a trendy budou prezentovány již tradičně v podání nejlepších vizážistů a ka­
deřníků. Velkou oblibu si získaly módní přehlídky v podání řady českých miss
a dalších známých tváří show businessu za účasti předních návrhářů, butiků
a oděvních značek.
Soutěže veletrhu K programu budou nedílně patřit každoroční prestižní
klání. K „highlights“ patří dlouho očekávaná týmová soutěž Pavla Baue­
ra CREATIVE IMAGE TEAM,. Na podzimním veletrhu bylo vyhlášeno semi­
finálové téma inspirované designem a architekturou, „Architectural Beau­
ty“, kdy týmy své práce prezentují na fotografiích, které bude na přelomu
roku posuzovat odborná porota. Další prestižní soutěží bude FOTOMAKE-UP
pořádaný skvělou vizážistkou a mistryní ČR 2006 Štěpánkou Podroužkovou,
tentokrát na téma „Prkna, která znamenají svět“. Soutěž v nail artu bude
opět o kresbě, nadání a kreativitě, převážně ve 2D, zatímco pro soutěž
v přírodní manikúře budou používány tzv. „strip-laky“ s převratnou techno­
logií odstraňování laku. Nebudou chybět ani juniorské soutěže.
Fotogalerii z předešlých akcí, videa, aktualizovaný program a další informace pro jarní veletrh najdete na www.worldofbeauty.cz . Více také na našich
stránkách na Facebooku http://www.facebook.com/KosmetickyVeletrh
VšEChNO,
JEN NE ObyČEJNé.
Jeden z hospodářsky nejúspěšnějších evropských
regionů. Vysoký podíl technologií budoucnosti.
Světově významné výzkumné instituce. Efektivní
napojení. Jeho centrem je vysoce moderní
výstaviště s prvotřídní infrastrukturou.
Veletrhy Karlsruhe – všechno, jen ne obyčejné.
Messe Karlsruhe
Výstaviště Karlsruhe
Veletržní společnost Messe Karlsruhe se v oblasti veletrhů a kongresů
zasazuje o poskytnutí prostoru novým tématům a inovacím, informační výměnu a podporu navazování kontaktů. KMK nabízí se svými čtyřmi
lokalitami, výstavištěm Karlsruhe- 52 tis. m2 výstavní plochy ve čtyřech
prosvětlených halách, kongresovým centrem Karlsruhe, dm-arenou a Evropskou halou, prostor pro malé i velké kongresy, veletrhy a akce. V říjnu
2013 oslavilo výstaviště 10. výročí svého otevření.
LEARNTEC – mezinárodní veletrh a kongres profesního vzdělávání, učení a IT
Pod mottem „Budoucnost vzdělávání“ se představí ve dnech 4. – 6. úno­
ra 2014 nejrůznější poskytovatelé služeb a produktů e-learningu a dalších
odvětví vzdělávání. Kongres LEARNTEC se zaměří na perspektivní otázky
a určující vývojové trendy. Vysoce kvalifikovaní referenti z hospodářství
a vědy prodiskutují žhavá témata a představí návrhy řešení.
IT-TRANS – veletrh IT řešení pro veřejnou dopravu
Ve dnech od 18. do 20. února 2014 Karlsruhe již počtvrté přiláká odbor­
nou i laickou veřejnost na nejnovější trendy v řešení IT pro hromadnou do­
pravu. Hlavními předměty budou instalace bezpečnostních kamer, alarmů
a krizový management. Konference o kybernetické bezpečnosti se zaměří
na hrozbu, kterou představují internetové útoky. K dalším tématům budou
patřit například navigační a kontrolní systémy, e-ticketing a smartkarty.
WTT-Expo – veletrh průmyslové tepelné a chladicí techniky
5. ročník odborného veletrhu průmyslové tepelné a chladicí techniky
WTT-Expo se uskuteční ve dnech od 8. do 10. dubna 2014. K jeho stěžejním
tématům patří průmyslová rekuperace tepla, průmyslová tepelná čerpa­
dla, hadicová technika, teplonosná fluidika, parogenerátorová technika,
výrobní technika a nasazení výměníků tepla nebo technická údržba.
Souběžně s veletrhem WTT-Expo 2014 bude Karlsruhe hostit i další dvě
přední platformy – HallTec – Veletrh technických zařízení v průmyslových
a komerčních budovách a PaintExpo – veletrh lakýrnických technologií.
Eunique – mezinárodní veletrh užitého umění a designu
Přes svoji krátkou historii se již mezinárodní veletrh užitého umění a de­
signu EUNIQUE řadí k nejvýznamnějším mezinárodním veletrhům špičko­
vého uměleckého řemesla v Evropě. Od 16. do 18. května 2014 výstaviště
v Karlsruhe nejenže představí výjimečné kreace top-umělců z 21 zemí, ný­
brž se také bude prezentovat jako směrodatný mezinárodní veletrh inova­
tivních tvůrčích nápadů
REHAB – mezinárodní veletrh rehabilitace, terapie a prevence
Za téměř 35 let své existence se REHAB stal jedním z předních světových
veletrhů pro rehabilitaci a své brány více než 20 tisícům návštěvníků otevře
opět ve dnech 23. – 25. dubna 2015.
Změny vyhrazeny | Stav: 11/13
Veškeré termíny a další informace Vám poskytne firma Naveletrh s.r.o., oficiální zastoupení Messe Karlsruhe v České republice, na [email protected]
nebo navštivte www.naveletrh.cz
LEARNTEC
04. - 06.02.2014
Mezinárodní veletrh a
kongres profesního
vzdělávání a IT
Výstaviště Karlsruhe
CLOUDZONE
04. - 06.02.2014
Odborný veletrh
Cloud Computingu
Výstaviště Karlsruhe
IT-TRANS
18. - 20.02.2014
IT-řešení pro veřejnou
dopravu osob
Výstaviště Karlsruhe
art KARLSRUHE
13. - 16.03.2014
Mezinárodní veletrh
klasického, moderního
a současného umění
Výstaviště Karlsruhe
WTT-Expo
08. - 10.04.2014
Veletrh pro průmyslové
vytápění a chlazení
Výstaviště Karlsruhe
HallTec
08. - 10.04.2014
Veletrh technických
zařízení v průmyslových
a komerčních budovách
Výstaviště Karlsruhe
PaintExpo
08. - 11.04.2014
Mezinárodní veletrh
lakýrnických technologií
Výstaviště Karlsruhe
EUNIQUE
16. - 18.05.2014
Mezinárodní veletrh
užitého umění & designu
Výstaviště Karlsruhe
Veškeré termíny a bližší informace Vám poskytne
firma Naveletrh s.r.o., oficiální zastoupení veletržní
společnosti Messe Karlsruhe v ČR:
[email protected]
www.naveletrh.cz
+420 605 404 691
O tepelné
pohodě našich
příbytků
2014
Tak jako každoročně je polovina ledna termínem pořádání výstavy
Infotherma, která je největší přehlídkou novinek k vytápění, úsporám energie a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů v malých
a středních objektech. Infotherma vstupuje do třetího desetiletí svého
trvání. Společně s Vámi se snažíme připravit výstavu, která by v oboru
nejen mapovala domácí a zahraniční novinky, ale měla vizi dotvářet
tepelnou pohodu našich příbytků na další léta.
V současné době to není jednoduché nejen u nás, ale i v řadě soused­
ních států, jejichž energetické koncepce na sebe navazují a ovlivňují se.
Hlavní problém není v odborných erudicích jednotlivých navrhovatelů,
ale i v ekonomických problémech, stále více v politických a lobbistic­
kých tlacích a nestabilitě jednotlivých rozhodnutí, která se často mění
podle politického zaměření jednotlivých vlád. Jak jinak si vysvětlit čas­
to protichůdné názory, čím, jak a za kolik budeme vytápět své příbyt­
ky. Pochopitelně součástí těchto představ byly, a bohužel stále jsou,
i nejrůznější dotace, pobídky a subvence na jejich prosazení. Škody tak­
to napáchané šly, a stále jdou, především na účet koncových uživatelů,
bez jakýchkoliv odpovědností jejich autorů.
Technický rozvoj ve vytápění jde zpomalit, „pokřivit“, ale rozhodně
ne zastavit. Důkazem toho jsou na Infothermě 2014 desítky novinek
otopných systémů, které berou v úvahu enormní nárůst cen ušlech­
tilých paliv a jsou proto konstruovány na optimální využívání vstupní
energie, a to i u kotlů na pevná paliva.
Kromě tohoto hlavního zaměření výstavy, o něž je u návštěvníků
taky největší zájem, jsou na výstavě prezentovány obory, které mohou
vést nejen k úsporám energií, ale i zdravému bydlení. Rozhodující mož­
né úspory energií prezentuje především nízkoenergetická a pasivní
výstavba se všemi klady i zápory, nejrůznější novinky v izolačních ma­
teriálech, zateplovacích systémech, v termoregulačních oknech, měři­
cí a regulační technice a dalších oborech, které vedou k příjemnému
a zdravému bydlení.
Tak jako každoročně je třetina výstavních ploch poskytnuta firmám
a organizacím, které se zabývají využíváním obnovitelných zdrojů.
Předpokládá se opět největší přehlídka novinek u tepelných čerpadel
a předání certifikátů kvality firmám, které splňují požadované parame­
try. V celé části obnovitelných zdrojů jde především o to, ukázat, co jsou
skutečné obnovitelné zdroje, za jakou cenu a jakou roli zde hrají nejrůz­
nější pobídky a dotace. Zemědělství a lesnictví představuje a i do bu­
doucna bude u nás největším zdrojem obnovitelné energie. Tato odvět­
ví však mají své hlavní poslání v potravinářské bezpečnosti státu, péči
o krajinu, rozvoj venkova a řadu dalších funkcí. Proto je tak nezbytná
seriózní státní energetická koncepce, která by měla platnost na dlouhá
léta dopředu a eliminovala by nejrůznější politické a lobbistické tlaky.
Součástí výstavy je tradičně rozsáhlý odborný doprovodný program
s konferencemi a řadou přednášek, seminářů, besed, anket, předvádě­
ní výrobků a firemních prezentací.
Příprava a realizace jednotlivých ročníků výstav Infotherma je vý­
sledkem mnohaleté spolupráce s předními odborníky nejrůznějších
profesních svazů, cechů, asociací, společenství, z vysokých škol, vý­
zkumných a vývojových pracovišť, vystavovateli a v neposlední řadě
i návštěvníky výstav, kteří formou anket, soutěží a svými připomínka­
mi pomáhají dotvářet podobu výstavy, zastoupení jednotlivých oborů
i náplň doprovodných akcí.
Specifickou skupinou spolupracovníků, které si neobyčejně vážíme,
jsou desítky mediálních partnerů z řad odborných časopisů, interneto­
vých portálů a deníků. Především však děkujeme přes 5 230 domácím
a zahraničním firmám a organizacím a téměř půl miliónů návštěvní­
ků, kteří na uplynulých dvaceti ročnících vystavovali anebo se přišli na
výstavu podívat. Naší snahou je, aby výstavy Infotherma byly nejen
přehlídkou špičkových technických novinek a služeb, společenskou
událostí, ale i místem fundovaných debat, diskusí a výměn názorů. Byli
bychom rádi, kdyby se staly i zdrojem informací a podnětů pro před­
stavitele, kteří připravují a schvalují nejrůznější energetické koncepce,
nařízení, vyhlášky, normy, daňová opatření a dotační tituly. Předešlo
by se tak nejednomu chybnému rozhodnutí, kterých jsme byli svědky
v minulých letech, setkáváme se s nimi doposud a doplácejí na ně pře­
devším uživatelé.
Těšíme se na setkání s Vámi na výstavách Infotherma.
Alena Bujáková, ing.Libor Kostelný
Agentura Inforpres, Frýdek-Místek
Kontakt: 602 727 219, [email protected]
www.infotherma.cz
zahájí stavební sezónu 2014
16. ročník největšího oborového veletrhu u nás i ve střední Evropě
STŘECHY PRAHA proběhne 23. – 25. 1. 2014 v PVA EXPO PRAHA Letňany, souběžně s 10. veletrhem úspor energií SOLAR PRAHA a 2. veletrhem ŘEMESLO PRAHA.
Veletrhu Střechy Praha se pravidelně účastní nejvýznamnější výrobci
a dodavatelé z oboru. Zahrnuje střešní krytiny a materiály pro šikmé
a ploché střechy, izolace, střešní doplňky, nosné konstrukce, střešní
okna a světlíky, okapové systémy, výrobky pro půdní vestavby, obvodo­
vé pláště a veškeré služby pro stavbu a rekonstrukce střech. Zvýrazněným tématem jsou
tentokrát střechy a fasády jako
nejdůležitější součást stavby
a zároveň vizitka domu. Stře­
chy a fasády, resp. obvodové
pláště budov mají dům nejen
reprezentovat, ale i chránit.
Proto existuje i řada společ­
ných funkčních požadavků,
které budou v rámci veletrhu
řešeny.
Souběžný veletrh Solar
Praha zahrnuje všechny alter­
nativní zdroje energie, jako jsou fotovoltaika, solární termika, větrné
elektrárny, využití biomasy, tepelná čerpadla, tématem je i kogenerace
a akumulace vyrobené energie. Akce doplňuje veletrh pro řemeslo, vy­
bavení a bezpečnost práce řemeslníků Řemeslo Praha.
První veletržní den proběhne 15. ročník Konference Izolace 2014,
která se bude věnovat šikmým střešním plášťům. „Dále připravujeme
semináře k plochým a zeleným střechám a fasádám. Změny v novém
Občanském zákoníku přiblíží Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR. Návštěvníci mohou využít hned několik bezplatných
poradenských center pro dotazy z oblasti výstavby a rekonstrukcí domů,
z oblasti úspor energií a možností využívání alternativních zdrojů v ČR,“
doplňuje Jitka Šefránková, ředitelka veletrhu. www.strechy-praha.cz
VÝSTAVY A VELETRHY 2014
14.- 16.2.
14.- 16.3.
TOURISM EXPO
výstava služeb cestovního ruchu
a využití volného času
FOR MODEL
prodejní výstava modelů a sběratelství
SPORT
20.- 22.6. MORAVIA
veletrh sportovních potřeb a vybavení
FLORA OLOMOUC - letní etapa
mezinárodní zahradnická výstava a veletrh
14.- 17.8. OLIMA
LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
festival gastronomie a nápojů
prodej květin, zahradnického sortimentu a
zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
PODZIMNÍ
ZAHRADNICKÉ TRHY
FLORA OLOMOUC - podzimní etapa
FLORA OLOMOUC - jarní etapa
mezinárodní zahradnická výstava a veletrh
HORTIFARM
24.- 27.4.
veletrh drobné zahradní mechanizace,
zahradnických pomůcek a potřeb
výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků
2.- 5.10.
MEZI NÁMI
12.- 14.6.
zdravý životní styl, handicapiáda,
aktivní senioři, sport a pohyb
VYZNÁNÍ RŮŽÍM
přehlídka různých druhů a odrůd růží
PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny, okrasných
a ovocných dřevin, zahradní mechanizace,
pomůcek a potřeb
JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
prodejní trhy květin, zeleniny, semen,
okrasných rostlin, školkařských výpěstků,
zahradnických pomůcek a potřeb
OLIMA
festival gastronomie a nápojů
31.10.- 2.11.
BYDLENÍ
veletrh nábytku, vybavení interiérů
a životního stylu
VÁNOCE FLORA
13.- 22.12. vánoční
trhy
Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc,
Česká republika, tel.: +420 585 726 111, fax: +420 585 413 370
www.flora-ol.cz, e-mail: [email protected]
Výstavnická společnost Targi Kielce, a.s., se nachází ve stejnojmenném městě
v jižní části Polska. Společnost disponuje moderním výstavním areálem, které
svými parametry zaujímá přední pozici v oblasti střední a východní Evropy:
druhou příčku z hlediska počtu vystavovatelů a třetí, pokud jde o prodanou
výstavní plochu. Podle údajů Centrex (International Organisation for Statistics) se v těchto parametrech řadí například před veletrhy v Brně a v Kyjevě.
Targi Kielce na špici polského
veletržního průmyslu
Přehled nejvýznamnějších
mezinárodních veletrhů
BAVORSKO 2014:
V Polsku se Targi Kielce nacházejí na předních pozicích v rámci veletržního prů­
myslu, patří jim totiž třetina výstavního trhu v zemi. Každý rok se zde koná 70
veletržních akcí, prezentuje téměř 6 000 vystavovatelů z 56 zemí z celého světa
a branami výstaviště projde více než 220 000 odborníků z téměř všech ekono­
mických odvětví. Veletržní areál poskytuje 90 000 m² výstavní plochy, z toho
36 000 m2 v sedmi moderních pavilonech s perfektní infrastrukturou. K dispo­
zici je rozlehlé parkoviště pro 2 400 aut, 480 míst je v parkovišti vícepodlažním.
Výstaviště leží v dosahu mezinárodního letiště v Lodži, Krakově a Varšavě,
takže díky tomu a novým dálnicím je snadno dostupné pro osm evropských
metropolí, které leží v okruhu 700 km.
opti
Nejdůležitější veletrhy společnosti Targi Kielce
TOY FAIR
Za posledních dvacet let se pro tuto veletržní společnost stala dominantními
některá témata, v jejichž prezentacích se společnost stala expertem.
Mezi nimi vyniká zejména titul MSPO – mezinárodní veletrh obranné tech­
niky, který přitahuje zájem této branže z celého světa. Odborníci totiž dobře
vědí, že v Evropě se konají jen tři důležité veletrhy tohoto oboru – v Paříži,
Londýně a v polských Kielcích.
PLASTPOL, mezinárodní veletrh pro zpracování plastů a pryže mívá běžně
na 700 vystavovatelů z 33 zemí. Tímto počtem zaujímají Targi Kielce první příč­
ku mezi polskými veletržními společnostmi.
AGROTECH s tematikou zemědělské techniky se řadí k nejdůležitějším vele­
tržním akcím oboru v rámci celé Evropy. Veletrh zaujímá 60 000 m2, na nichž se
prezentuje přes 600 firem z 19 zemí. Návštěvnost dosahuje 55 000.
Zástupce veletržní správy TARGI KIELE S.A.
v České republice a Slovenské republice:
PhDr. Jaroslav Pluhař – REA agentura
Horní lán 13, 779 00 Olomouc
Tel.: + 420 585 411 414, Mobil: +420 777 717 142
E-mail: [email protected]
Nejdůležitější veletrhy 2014
AGROTECH – 20. ročník mezinárodního veletrhu zemědělské techniky
7. – 9. března 2014
ENEX – 17. ročník mezinárodního veletrhu energetiky a elektrotechniky
18. – 20. března 2014
evropský doborný veletrh trendů v optice Mnichov
10. – 12. ledna, www.opti-munich.com
Jagen und Fischen
veletrh pro rybáře a myslivce Augsburg
16. – 19. ledna, www.jagenundfi schen.de
ISPO MUNICH
světový odborný veletrh sportovních potřeb a módy Mnichov
26. – 29. ledna, www.ispo.com
mezinárodní veletrh hraček, Norimberk
29. 1. – 3. února, www.toyfair.de
Inhorgenta
evropský odborný veletrh šperků, bižuterie a hodin Mnichov
14. – 17. února, www.inhorgenta.com
Dach+Holz Kolín nad Rýnem
mezinárodní veletrh pro střechy a stěny
18. – 21. února, www.dach-holz.de
FREE
veletrh cestovního ruchu Mnichov
19. – 23. února, www.free-muenchen.de
I.H.M.
mezinárodní veletrh řemesel/GARTEN Mnichov
12. – 18. března, www.ihm.de
Analytica
mezinárodní veletrh laboratorní a analytické techniky Mnichov
1. – 4. dubna, www.analytica.de
IFAT
světový veletrh odpadového hospodářství Mnichov
5. – 9. května, www.ifat.de
automatica
světový veletrh automatizace Mnichov
3. - 6. června, www.automatica-munich.de
AUTOSTRADA POLSKA – 20. ročník mezinárodního veletrhu
Intersolar
PLASTPOL – 18. ročník mezinárodního veletrhu
Exporeal
silničního stavitelství
11. – 16. května 2014
zpracování plastů a pryže
27. – 30. května 2014
SACROEXPO – 15. ročník mezinárodního veletrhu stavitelství
a vybavení kostelů, sakrálního umění a devocionálií
(jediný svého druhu v Evropě)
9. – 11. června 2014
světový odborný veletrh solárních technologií Mnichov
3. – 6. června, www.intersolar.de
veletrh podnikatelských nemovitostí Mnichov
8. – 10. října, www.exporeal.net
electronica
světový veletrh elektroniky Mnichov
11. – 14. listopadu, www.electronica.de
Heim+handwerk
MSPO – 22. ročník mezinárodního veletrhu obranného průmyslu
mezinárodní veletrh Domov + řemeslo Mnichov
26. – 30. listopadu, www.heim-handwerk.de
EURO-LIFT – 3. mezinárodní veletrh výtahů
Zastoupení uvedených veletrhů: EXPO Consult+ Service
1. – 4. září 2014
22. – 24. října 2014
www.expocs.cz
Messe Berlin – A perfect place for trade shows and conferences
Excellent infrastructure and intelligent services in a world-famous city filled with energy and culture.
messe-berlin.com
EUROVELETRHY_MB_210x154_en.indd 1
18.11.2013 10:13:41
Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) jako oficiální
zástupce veletržní společnosti Messe Berlin v České republice nabízí:
VYSTAVOVATELŮM
NÁVŠTĚVNÍKŮM:
bezplatné odborné poradenství a praktickou pomoc během ve­ vstupenky za velmi výhodné ceny v elektronickém předprodeji.
letrhu i po jeho skončení. Pomoc organizací, pronájmem výstav­ Platba je možná v českých korunách nebo v eurech (směna dle
ní plochy, s výběrem vhodného typu stánku a při volbě stavitele aktuálního kurzu), vstupenky návštěvníci obdrží e-mailem.
stánku i organizátora doprovodného programu.
Kontakt: Zdeňka Goedertová, Tel. +420 221 490 310, [email protected]
PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VELETRHŮ 2014:
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
Internationale Grüne Woche Berlin
conhIT
ASIA FRUIT LOGISTICA
Belektro
FRUIT LOGISTICA
ILA Berlin Air Show
IFA
ITB Asia
Bautec
LinuxTag
InnoTrans
Import Shop Berlin
ITB Berlin
YOU
Berlín, 17. 1. - 26. 1.
Mezinárodní zelený týden - světově
největší veletrh potravinářství, zemědělství
a zahradnictví
Berlín, 5. 2. - 7. 2.
Mezinárodní veletrh marketingu, obchodu
a logistiky s čerstvým ovocem a zeleninou
Berlín, 18. 2. - 21. 2.
Mezinárodní veletrh stavebnictví
a technického vybavení budov
Berlín, 5. 3. - 9. 3.
Světově nejvýznamnější mezinárodní
turistická burza
Laser Optics Berlin
Berlín, 18. 3. - 20. 3.
Mezinárodní veletrh optických technologií –
místo pro setkávání trend, inovací a elit
Berlín, 6. 5. - 8. 5.
Informační technologie ve
zdravotnictví
Berlín, 20. 5. - 25. 5.
Mezinárodní veletrh letectví
a kosmonautiky
Berlín, 25. 6. - 28. 6.
Mezinárodní veletrh pro OpenSource řešení
Berlín, 27. 6. - 29. 6.
Největší evropský veletrh pro
mládež
Hong Kong, 3. 9. - 5. 9.
Mezinárodní veletrh marketingu ovoce
a zeleniny se zaměřením na sektor
čerstvé produkce asijského regionu
Berlín, 5. 9. - 10. 9.
Největší mezinárodní veletrh spotřební
elektroniky a domácích spotřebičů
Berlín, 23. 9. - 26. 9.
Mezinárodní veletrh dopravních
technologií, inovačních komponentů,
vozidel a systémů
Berlín, 15. 10. - 17.10.
Mezinárodní veletrh elektrotechniky,
elektriky a světla
Singapur, 29. 10. - 31. 10.
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu
se zaměřením na asijsko-pacifický
region
Berlín, 12. 11. - 16. 11.
Největší bazar ručně vyráběného zboží
z celého světa
BOOT & FUN BERLIN
Berlín, 27. 11. - 30. 11.
Mezinárodní veletrh vodního
a outdoorového sportu
HIPPOLOGICA Berlin
Berlín, 11. 12. - 14. 12.
Mezinárodní veletrh jezdeckého
sportu
Adresář
ARCH_14_210x143,5.indd 1
Expo–Consult+Service spol. s r.o
Oficiální zastoupení Messe München
Příkop 4, 604 45 Brno
tel: 545 176 158-60
e-mail: [email protected]
www.expocs.cz
ABF a.s.
Mimoňská 645
190 00 Praha 9
tel.: 225 291 111
e-mail: [email protected]
www.abf.cz
Agentura Infopres, s.r.o.
Riegrova 857
738 02 Frýdek Místek
tel.: 558 622 524
e-mail: [email protected]
www.infotherma.cz
EXPONEX s.r.o.
Výhradní zastoupení
veletrhů v Poznani
Pražákova 60, 619 00 Brno
tel.: 547 210 864
e-mail: [email protected]
www.exponex.cz
Česko-německá obchodní
a průmyslová komora
Oficiální zastoupení Messe Berlin
Václavské náměstí 40
110 00 Praha 1
tel.: 224 221 200
e-mail: [email protected]
www.dtihk.cz
FERIA BOHEMIA s.r.o.
Zastoupení španělských veletrhů
tel.: 211 221 571
e-mail: [email protected]
www.feriabohemia.com
www.spanelske-veletrhy.cz
Diamant Expo spol. s r.o.
Marie Kršňákové 119
430 17 Chabařovice
tel.: 475 214 793-4
e-mail: [email protected]
www.diamantexpo.cz
INCHEBA PRAHA spol. s r. o.
Areál Výstaviště 67
170 90 Praha 7 - Holešovice
tel.: 220 103 111
e-mail: [email protected]
web: www.incheba.cz
EXPOBEAUTY PRAGUE s.r.o.
Smaragdová 322, 154 00 Praha 5
tel.: 257 941 691
e-mail: [email protected]
www.beautyexpo.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
tel.: 224 851 111
e-mail: [email protected]
www.mpo.cz
Naveletrh s.r.o.
Oficiální zastoupení
Messe Karlsruhe a Messe Stuttgart
U parního mlýna 1290/6
170 00 Praha 7
tel.: 605 404 691
e-mail: [email protected]
www.naveletrh.cz
Omnis Olomouc, a.s.
Horní lán 10a
779 00 Olomouc
tel.: 588 881 444
e-mail: [email protected]
www.omnis.cz
OSTRAVSKÉ VÝSTAVY, a.s.
Výstaviště Černá louka
728 26 Ostrava 1
tel.: 596 167 112
e-mail: [email protected]
www.cerna-louka.cz
PVV, s.r.o.
Jiráskova 1963, 530 02 Pardubice
tel.: 466 614 197
e-mail: [email protected]
www.pvv.cz
REA reklamní agentura
Zastoupení Targi Kielce
Horní lán 13
779 00 Olomouc
Tel. 585 754 011
e-mail: [email protected]
www.rea-agentura.cz
8.11.13 12:15
Střechy Praha s.r.o.
Jeremiášova 1422/7b
155 00 Praha 13
tel.: 296 397 305 e-mail: [email protected]
www.strechy-praha.cz
TERINVEST, spol. s r. o.
Bruselská 266/14
120 00 Praha 2
tel.: 221 992 100
e-mail: [email protected]
www.terinvest.com
Veletrhy Brno, a.s.
Výhradní zastoupení
Messe Düsseldorf
Výstaviště 1
647 00 Brno
tel.: 541 152 969
e-mail: [email protected]
www.bvv.cz
Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova 523
370 21 Č. Budějovice
tel.: 387 714 911
e-mail: [email protected]
www.vcb.cz
Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Wolkerova 17
771 11 Olomouc
tel.: 585 726 111
e-mail: [email protected]
www.flora-ol.cz
Sledujte veletržní portál www.euroexpo.cz – čerstvé informace po celý rok
Speciální vydání novin Euroveletrhy, vydává Euroexpo, adresa redakce: V Závětří 6, 170 00 Praha 7, tel./fax/zázn.: 266 791 550, tel.: 266 791 551, www.euroveletrhy.cz,
www.euroexpo.cz, IČ 88383369. Vyšlo v 11/2013. MK ČR E 7062, ISSN 1802-436X. DTP: Atelier Dokument, Tisk Durabo

Podobné dokumenty

Regiální zpravodaj - číslo 2 (červen 2010)

Regiální zpravodaj - číslo 2 (červen 2010) ministr pro místní rozvoj ČR, náměstci ministrů pro životní prostředí, rektoři vysokých škol, zástupci voj− vodství Opolského a Katovického, Žilinského samo− správního kraje a hejtman Moravskoslezs...

Více

Přehled veletrhů 2015 ke stažení

Přehled veletrhů 2015 ke stažení a sami se o termíny akcí zajímají. Snažíme se proto vystavovatelům a návštěvníkům nabídnout příjemné prostředí, kvalitní služby a přitažlivý a pestrý doprovodný program pro všechny zájmové a věkové...

Více

Přední evropský veletrh pro autoservisy startuje 17. května

Přední evropský veletrh pro autoservisy startuje 17. května Spotřebitel má mít rovněž prospěch ze záruky na vozidlo, které koupil od schváleného obchodního zástupce v jiném členském státě EU, případně pokud spotřebitel koupil vozidlo prostřednictvím pověřen...

Více

Přehled veletrhů 2013

Přehled veletrhů 2013 Sdružení oboru vodovodů a kanalizací; Czech Water Alliance

Více

Informační dopis o ekologickém zemědělství ve

Informační dopis o ekologickém zemědělství ve Informační dopis o ekologickém zemědělství ve střední a východní Evropě N R

Více

ZAHRANIČNÍ VELETRHY říjen – listopad 2008 18

ZAHRANIČNÍ VELETRHY říjen – listopad 2008 18 EXPOREKLAMA, 30. 9. – 3. 10. 14. veletrh reklamních služeb, signmakingu, vybavení kanceláří SLOVMEDICA, 7. – 9. 10. 10. zdravotnická výstava NON-HANDICAP, 7. – 9. 10. 6. výstava pro zdravotně posti...

Více

Svět strojírenské techniky číslo 4/2007

Svět strojírenské techniky číslo 4/2007 kterém zdůraznil neodmyslitelné propojení oboru obráběcích a tvářecích strojů s informačními technologiemi a nutnost představovat obor mladé generaci. Doslova řekl: „Chceme zde ve spolupráci s SW a...

Více